Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje ve třech složkách Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Výuka jednotlivých složek neprobíhá izolovaně, ale vzájemně se prolíná a doplňuje. Žáci se naučí číst rozmanité texty s porozuměním, přečtený text kriticky posoudit z hlediska obsahu a formy. Žáci sestaví vlastní text s použitím vhodných jazykových a stylistických prostředků tak, aby bylo dosaženo komunikačního záměru. Základ k tomu jim poskytne Jazyková výchova, jejímž prostřednictvím si žáci osvojí spisovnou podobu jazyka. Seznámí se také s dalšími vrstvami národního jazyka a vhodností jejich užití. Vědomosti získané o jazyce uplatní při výuce dalších cizích jazyků. Jazyk se zároveň stane i nástrojem k osvojování poznatků v mateřštině. Ve vyšších ročnících na základě osvojených dovedností žáci vyjadřují své vlastní myšlenky a postoje, tvrzení podpoří vhodnou argumentací. Ve slohových pracích vyjádří svůj subjektivní postoj prostřednictvím vlastního slohového výrazu. Žáci si osvojí dovednosti potřebné k vytvoření bariéry vůči tlaku masmédií. Kriticky přijímají zprávy a informace. V přečteném textu odliší objektivní informace a subjektivní postoj autora. V uměleckém díle rozeznají umělecký záměr a intenci autora. V běžné komunikaci podávají věcně správné a úplné informace, komunikují ústně i písemně. Kultivovaný mluvený projev je realizovaný ve spisovném jazyce a podpořený vhodnými paralinquálními prostředky. V Literární výchově se seznamují se základními literárními žánry. Prostřednictvím vlastní četby rozvíjí svou slovní zásobu a učí se vnímat obsah literárního díla. V 1. ročníku je předmět vyučován 8, ve 2. a ve 3. 9, ve 4. a 5. ročníku 8 hodin týdně; v 6. a 9. ročníku je výuce předmětu věnováno 5, v 7. a 8. 4 hodiny týdně. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Uč. rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva; vede žáky k používání osvojených dovedností v jiných oblastech; seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny. Kompetence k řešení problému Uč. žáky učí nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní Uč. pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků; vede žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Uč. vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc, vyjádřit prosbu a poděkování Kompetence občanské Uč. podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní Uč. vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, k přípravě a udržování jejich učebního prostoru Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1.ročník Jazyková výchova Pozná jednotlivá písmena, umí je vyslovovat a napsat Dokáže z písmen sestavit slovo, dokáže slovo hláskovat Zvládá techniku čtení Umí skládat slabiku a slova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty Rozumí přečtené větě a dokáže ji opakovat Rozezná pojmy: stránka, řádek, článek, písmo, slovo, věta rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova hlásky a písmena; hláska, slabika, slovo, věta; písmeno velké, malé, tištěné, psané tečka za větou, otazník, vykřičník čtení krátkých vět velké písmeno na začátku věty velké písmeno na začátku vlastních jmen čtení slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně plynulost čtení přízvuk ve větě analýza a syntéza slabik nácvik plynulého čtení slabikováním, analýza a syntéza slabiky 1

2 nácvik plynulého čtení s porozuměním Komunikační a slohová výchova Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním (správně sedět, držet psací náčiní) Píše správné tvary písmen a číslic Správně spojuje písmena a slabiky Kontroluje vlastní písemný projev Dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby Dokáže opsat text napsaný psacím písmem Dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět Píše věcně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Volí vhodně verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích technika psaní psaní prvních písmen a slabik z nich složených -přepis a opis slabik a slov -procvičování psaní nových písmen -opis a přepis slova -psaní krátkých vět opi, přepis, diktát, tvoření -vlastní podpis, adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin -psaní jednoduchých textů -kontrola vlastního písemného projevu -volba vhodných verbálních prostředků při řešení situací doma i ve škole -krátké mluvené projevy na základě vlastního zážitku -pohádka, vyprávění podle předlohy Literární výchova Osvojí si základy techniky mluveného projevu Vytvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků Umí vyjádřit svá přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit, poděkovat a vyřídit jednoduchý vzkaz Dokáže dramatizovat jednoduchý text Dokáže vyprávět podle obrázkové osnovy Naučí se básničku a umí ji recitovat Odlišuje verše, pohádku, vyprávění Dramatizuje postavy z textu Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Používá elementární literární pojmy Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu a artikulace, správné držení těla -říkadla, krátké básničky -poslech textů pro děti -pohádky, dramatizace, ilustrace -hádanky, rozpočítadla -reprodukce přečteného nebo slyšeného textu -práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla -lidové obyčeje v poezii a próze -povídky ze života dětí -krátké texty pro děti a jejich výtvarné vyjádření -oblíbená kniha, ilustrace -povídky ze života dětí -návštěva knihovny Průřezová témata: O8- dialog, vedení dialogu, komunikace v různých situacích 2. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané c předchozím ročníku rozlišuje a umí vyjmenovat měkké, tvrdé a obojetné souhlásky zná gramatiku tvrdých a měkkých souhlásek zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů 2

3 umí rozdělit slova na slabiky umí rozdělit slovo na konci řádku rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabiky dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě vytváří ze slov věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky, spodobu na konci slov pozná slovní druhy podstatná jména, slovesa, základní spojky, předložky tvoří věty ze slov, napíše na začátku věty velké písmeno, pozná konec věty rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a správně používá interpunkční znaménka umí seřadit věty v textu spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami opakování učiva z předcházejícího ročníku hlásky samohlásky, souhlásky; ú,ů ve slovech; párové souhlásky dělení slov na slabiky; význam slabiky pro dělení slov na konci řádku; slabikotvorné l, r; zvuková a psaná forma slabik vlastní jména osob a zvířat slovní druhy (podstatná jména, slovesa, spojky, předložky) tvoření vět; pořádek slov ve větě; druhy vět; psaní vět s náležitými znaménky; řazení vět v kontextu; tvoření jednoduchých souvětí Komunikační a slohová výchova umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, vzkaz tvoří věty k obrázkům nahrazuje slova jiným výrazem pracuje s obrázkovou osnovou, vypráví podle ní děj popíše zvířecího kamaráda umí se spisovně vyjadřovat ve větách v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči zvládne správné tvary písmen abecedy opíše a přepíše jednoduché texty užívá diakritická znaménka kontroluje vlastní písemný projev dodržuje základní hygienické návyky při psaní správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku správná technika psaní; základní hygienické nácviky při psaní osnova dopis; vyprávění; popis Literární výchova čte jednoduché texty s porozuměním, čtení hlasité i tiché užívá správného přízvuku umí naslouchat přednesu vypráví přečtený text čte samostatně knihy, vede si jednoduchý deníček (název knihy, jméno spisovatele, ilustrátora) přednáší zpaměti básničky přiměřeného jeho věku rozlišuje a používá pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejné knihovně používá elementární literární pojmy čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu, dramatizuje danou situaci rozlišuje vyjádření v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění rozlišuje herní a reálnou situaci, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná čtení jednoduchých textů s porozuměním; samostatné čtení; společná četba spisovatel, ilustrátor; ilustrátoři dětských knih; oblíbená kniha, ilustrace poslech textů pro děti lidové obyčeje v poezii a próze příběhy ze života dětí, příběhy o přírodě základní literární pojmy rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, kniha, čtenář dramatizace, výtvarné vyjádření textů přednes vhodných literárních textů 3

4 volná reprodukce literárních textů, přečteného i slyšeného textu, recitace, dramatizace herní dovednosti role, jevištní postava pojmy divadlo, jeviště, herec návštěva místní knihovny Průřezové téma: o O3 cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času 3. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané v předchozím ročníku zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř slova určuje počet slabik správně určí kořen, část předponovou a příponovou, koncovku pozná a rozlišuje slovní druhy, pozná ohebné a neohebné slovní druhy pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves určí pády podstatných jmen užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje píše správně jména osob, zvířat, měst porovnává významy slov, zvláště slova významem nadřazená, podřazená, souřadná vyhledává v textu slova příbuzná umí vyjmenovat vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova příbuzná vyhledá a vyznačí základní skladebnou dvojici ve větě jednoduché; tvoří k holé větě větu rozvitou odlišuje větu jednoduchou a souvětí tvoří souvětí podle daného vzorce nebo určí vzorec souvětí párové souhlásky uvnitř a na konci slov počet slabik ve slově stavba slova kořen, část předponová, příponová, koncovka vyjmenovaná slova a slova příbuzná význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná slovní druhy ohebné, neohebné mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves spojky, předložky věta jednoduchá a souvětí; základní skladební dvojice; věta holá a rozvitá; vzorce souvětí Komunikační a slohová výchova umí komunikovat s dospělými i se spolužáky spolupodílí se na vytváření pravidel pro chování ve třídě, na chodbě školy píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení pečlivě a nahlas vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu umí napsat a odeslat dopis, a pohlednici, napsat adresu vypravuje vlastní příhodu reprodukuje přečtený text, dokáže dotvořit konec příběhu pracuje s obrázkovou osnovou tvoří jednoduchou osnovu a pracuje s obrázkovou osnovou popisuje předmět (hračku), obrázek, osobu, zvíře popisuje pracovní postup dbá na úpravu psaného textu dokáže si kontrolovat písemný projev píše úhledně všechna písmena psací abecedy, číslice písmena velká, malá, psací, tiskací, číslice komunikace se spolužáky a dospělými osobami dopis, pohlednice, adresa reprodukce čteného textu, dokončení příběhu vyprávění vlastní příhody jednoduchá osnova: práce s obrázkovou osnovou; vyprávění podle osnovy popis předmětu, popis pracovního postupu 4

5 úprava psaného textu, kontrola vlastního písemného projevu Literární výchova zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i nahlas užívá větný přízvuk rozumí přečtenému textu a reprodukuje jeho obsah, využívá četbu jako zdroj poznatků dokáže se v textu orientovat vyhledává odpovědi na otázky, hledá klíčová slova poslouchá uvědoměle literární texty čte samostatně knihy přiměřené věku dítěte zapisuje základní údaje o knize do deníčku, kreslí ilustrace, předčítá dětem část knihy umí se orientovat v knihovně zhodnotí s pomocí učitele svůj zážitek z divadelního, filmového, televizního díla vyjadřuje své pocity z přečteného textu dramatizuje vybraný text nebo jeho část přednáší básně zpaměti orientuje se v základních literárních pojmech čtení: plynulé a výrazné; tiché a hlasité porozumění čtenému textu; reprodukce čteného testu; orientace v textu, vyhledávání klíčových slov uvědomělý poslech literárních textů samostatné čtení knih přiměřených věku dítěte práce se čtenářským deníkem návštěva místní knihovny Průřezová témata: G1 rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 4. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané v předchozích ročnících chápe pojem mateřský jazyk objasňuje význam slov podobného nebo stejného významu slov vícevýznamových; vyhledává, tvoří a používá slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, souzvučná, nadřazená, podřazená, souřadná rozlišuje ve větě kořen, část předponovou, příponovou a koncovku pomocí předponových a příponových částí tvoří slova odvozená rozlišuje shodně znějící předložky a předpony rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov správně píše skupiny hlásek s ě a je píše správně i/y po obojetných souhláskách v kmeni slov určuje všechny slovní druhy v textu bezpečně najde a určuje podstatná jména; zná vzory podstatných jmen; umí určit rod, číslo, pád a vzor; umí skloňovat podstatná jména podle vzorů rozliší určitý a neurčitý tvar slovesa, zvratná slovesa samostatně určuje mluvnické kategorie sloves; určí osobu, číslo, čas; časuje v čase přítomném, minulém a budoucím rozlišuje slovesný způsob oznamovací a rozkazovací ve zřejmých případech užívá pravidla shody přísudku s podmětem z vět jednoduchých tvoří souvětí naznačí stavbu souvětí podle jednoduchého vzorce; určí vhodné spojovací výrazy mateřský jazyk abeceda skupiny hlásek s ě, je a jejich užití ve větách stavba slova, kořen, část předponová, příponová, koncovka; slova odvozená předložka, předpona význam slova- slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, souzvučná, podřazená, nadřazená, souřadná zvuková a psaná podoba slov slova spisovná a nespisovná; spisovné tvary v psaném projevu vyjmenovaná slova slovní druhy určování všech slovních druhů podstatná jména vzory; mluvnické kategorie podstatných jmen slovesa určitá, neurčitá, zvratná; mluvnické kategorie sloves 5

6 věta jednoduchá a souvětí; základní skladebné dvojice; vzorce souvětí, tvorba souvětí, spojovací výrazy Komunikační a slohová výchova vypravuje podle osnovy popíše jednoduchou věc kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu při mluveném projevu používá přiměřená gest a mimiku aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní snaží se aktivně používat známý pravopis, vhodně volí slova přiměřeně věku upravuje text píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu rozlišuje spisovnou, nespisovnou a hovorovou mluvu jednoduše popíše osobu, věc, děj vypravuje srozumitelně na dané téma vede správně dialog, telefonický rozhovor, nechá vzkaz na záznamníku píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry čte texty s přímou řečí a větou uvozovací vyprávění podle osnovy, sestavování osnovy jednoduchý popis osoby, věci, děje užívání výstižných slov, spisovných, citově zabarvených kultivovaný projev, gesta, mimika Psaní: základní hygienické návyky při psaní, správná technika psaní aktivní používání pravopisu vhodná volba slov úprava textu adresa, blahopřání, pozvánka, popis, pracovní postup nadpis, členění textu na odstavce telefon. rozhovor, praktické naslouchání, zaznamenávání slyšeného vzkazu žánry písemného projevu oznámení, blahopřání seznámení s přímou řečí a větou uvozovací Literární výchova čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu volně reprodukuje text podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma správně užívá pojmy rým, verš, sloka vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je rozvíjí svůj zájem o četbu vede si čtenářský deník dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat plynulost a technika čtení volná reprodukce textu přednes textů přiměřených věku záznam dojmů z čteného nebo poslouchaného textu dramatizace textu literární pojmy poezie, próza, divadlo, film kultura v regionu autoři dětské literatury jevištní improvizace různých situací čtenářský deník zaznamenávání vlastních dojmů a zážitků Průřezová témata: M1- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě 5. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané v předchozích ročnících rozlišuje kořen, část předponovou, příponovou, koncovku 6

7 ovládá psaní ě, je, mě, mně v kořenu slova umí určit všechny slovní druhy určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen podstatná jména skloňuje podle vzorů časuje slovesa ve všech časech oznamovacího způsobu pozná všechny slovesné způsoby pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary pozná slova v rozkazovacím způsobu samostatně určí přídavná jména určí druhy přídavných jmen skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a jarní odůvodní pravopis koncovek pozná zájmena a číslovky, určí druh rozpozná přímou řeč a uvozovací větu umí užít přímou řeč ve vypravování v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy, odůvodní psaní znamének v textu píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorců tvoří souvětí vyhledává základní skladebné dvojice a v neúplné základní dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí vyhledá a skloňuje zájmena vyhledá a skloňuje číslovky stavba slova, psaní předpon, přípon, koncovek; psaní ě, mě, mne slovní druhy; podstatná jména-mluvnické kategorie, vzory; slovesa mluvnické kategorie; sloveso zvratné, tvary složené; přídavná jména druhy, vzory, skloňování příd. jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích; zájmena druhy; skloňování zájmen, zájmena v dopisech a osloveních přímá řeč skladba věta jednoduchá, souvětí; podmět vyjádřený a nevyjádřený, holý, rozvitý, několikanásobný; shoda podmětu s přísudkem, přísudková část věty, přísudek holý; souvětí, počet vět, spojovací výrazy, znaménka v textu, větné vzorce Komunikační a slohová používá formální úpravu textů, dopisů, poznámek vyplňuje jednoduché tiskopisy, přihlášku, dotazník provádí zápisy do sešitů, poznámky vypisuje údaje ze slovníku uplatňuje osobitý rukopis při dodržování úhlednosti, čitelnosti a plynulosti provádí kontrolu psaného textu volně reprodukuje text podle svých schopností sestaví osnovu vypravování a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev dodržuje základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu-tel. rozhovor rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle situace reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si jeho obsah zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, učí se rozvrhnout text v ploše rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě úprava textů, dopisů, poznámek; zápisy do sešitů jednoduché tiskopisy práce se slovníkem osobitý rukopis kontrola psaného textu vyjadřovací schopnosti, reprodukce textu dle vlastních schopností osnova pro mluvený a písemný projev, časová posloupnost, komunikační pravidla vyjádření jádra sdělení, orientace v naučných textech porovnání názorů, řešení konfliktních situací, reklama Literární výchova čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu volně reprodukuje text podle svých schopností 7

8 tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů- poezie, próza, lyrika, bajka, pohádka, povídka správně používá pojmy rým, veš, sloka, přirovnání vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je rozvíjí svůj zájem o četbu, orientuje se v nabídce dětské literatury reflektuje svůj zážitek z dramatického díla, rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní kruhy rozpozná témata a konflikty v situacích, zabývá se důsledky jednání postav pracuje s pravidly hry, dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat rychlé a plynulé čtení s prvky uměleckého přednesu volná reprodukce textu tvorba vlastního literárního textu na dané téma vyjádření dojmů z četby povídka, bajka, dobrodružná četba pojmy rým, verš, sloka, přirovnání práce s dětským časopisem, encyklopedií mimočítanková četba základní divadelní kruhy činohra, opera, loutkové divadlo dramatické situace řazení situace v časové následnosti herní dovednost, dramatizace, dodržování pravidel Průřezové téma: O8 dialog (vedení dialogu), komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba) M2- rozdíl mezi reklamou a zprávou 6. ROČNÍK JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje útvary národního jazyka v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti ovládá slovotvorný a morfematický rozbor slova, používá správné pojmy na základě znalosti slovotvorby vytváří příbuzná slova znalosti morfematického a slovotvorného rozboru využije při odůvodnění lexikálního pravopisu ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů rozliší větu jednoduchou a souvětí vyhledá a určí základní a rozvíjející větné členy pomocí doplňovacích otázek posoudí závislosti mezi jednotlivými větnými členy ve větě dodržuje slovosled a aktuální členění věty Útvary národního jazyka: spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština Jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Zvuková stránka jazyka; Hláskosloví - spodoba znělosti - slovní a větný přízvuk - intonace a členění souvislé řeči pauzy a frázování Slovotvorba: slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova, příbuzná slova Procvičování pravopisu bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně; předpony a předložky s-/ z-; zdvojené souhlásky; vyjmenovaná slova; shoda přísudku s podmětem; pravopis koncovek podstatných, přídavných jmen; psaní tečky u číslovek 8

9 Slovní druhy: Podstatná jména druhy, skloňování vlastních jmen osobních a místních; Přídavná jména druhy, tvary, skloňování podle vzorů, stupňování; Zájmena druhy, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen; Číslovky skloňování, druhy; Slovesa mluvnické kategorie, podmiňovací způsob; neohebné slovní druhy Věta jednoduchá; vztahy mezi větnými členy; souvětí Slovosled KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA převypráví přečtený text a sestaví jeho osnovu nakreslí k přečtenému textu komiks jako alternativní formu osnovy vytváří osnovu jako základ pro vlastní text při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu a volí vhodné jazykové prostředky popisuje děj přečteného textu, zhlédnutého filmu a divadelního představení sestaví popis jednoduchého pracovního postupu dokáže popsat známé prostředí popíše předměty denní potřeby a věci kolem sebe zachytí vnější vzhled blízké osoby popíše podle obrázku neznámou osobu rozliší zprávu a oznámení a vytvoří vlastní zprávu a oznámení o konaných školních akcích sestaví pozvánku na školní akce vyplní jednoduchou objednávku čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze, formuluje hlavní myšlenku textu vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku pořizuje z učebnic jednoduché výpisky rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu seznámí se s pravidly diskuse a dodržuje je sděluje své názory na přečtený text své tvrzení podpírá argumentací z textu zformuluje dopis soukromého charakteru a dbá na výběr vhodných jazykových prostředků rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a kriticky hodnotí mediální sdělení Vypravování osnova, přímá řeč Popis děje; Popis pracovního postupu; Popis známého prostředí; Popis předmětu; Popis osoby Zpráva, oznámení, pozvánka, objednávka Výpisky práce s učebnicemi pro 6. ročník O8, O9 Diskuse Prezentace vlastních prací, četby; Dopis soukromý; M1, M3 Účelová mediální sdělení LITERÁRNÍ VÝCHOVA rozliší literární žánry pohádka, báje, mýtus, pověst, bajka uvede základní představitele žánru a významná díla převypráví děj vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu sehraje scénku k danému úseku literárního textu dramatizace popíše postavy zaznamená hlavní myšlenky textu, díla recituje básně sestaví vlastní báseň čte podle doporučené literatury a s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů rozeznává objektivnost zdrojů informací Báje, mýty, pověsti; Bible G1 Lidová píseň; balada Jazyk básně (rým, rytmus, verš, sloka, personifikace) 9

10 Dobrodružná próza pro děti. Komiks Příběhy s dětským hrdinou, se zvířecím hrdinou Humor v próze pro děti; Nonsens Literární dílny a knižní veletrh Četba dle doporučené literatury Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Stavba mediálního sdělení (M1); kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (M3), VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost národů Evropy (G1) 7. ROČNÍK JAZYKOVÁ VÝCHOVA samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je seznámí se se synonymickým slovníkem, vyhledává v něm potřebné informace chápe rozdíl mezi věcným a mluvnickým významem slova, vyhledá jej ve Slovníku spisovné češtiny aktivně užívá znalosti slovotvorby vytváří synonyma k daným slovům, používá je při sestavování souvislých textů rozliší slova spisovná a nespisovná, užije je podle typu textu ovládá lexikální pravopis, uplatňuje jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů určí v souvětí větu hlavní a vedlejší odůvodní pomocí otázek závislost věty vedlejší na větě hlavní vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru Jazykové příručky (Synonymický slovník) Slovo věcný a mluvnický význam slova; sousloví; slova jednoznačná a mnohoznačná - metafora a metonymie; synonyma, homonyma, antonyma; termíny Slohové rozvrstvení slovní zásoby Procvičování pravopisu 6. ročníku Pravopis velkých písmen Slovní druhy procvičování a prohlubování učiva 6. ročníku Podstatná jména skloňování podstatných jmen označujících části lidského těla. Zájmena skloňování vztažných zájmen Slovesa slovesný rod činný a trpný Příslovce; příslovečné spřežky Neohebné slovní druhy vyhledávání v textu Věta: - jednočlenná a dvojčlenná; rozbor složitějších jednoduchých vět Druhy vedlejších vět vyhledat vedlejší věty, pomocí otázek odůvodnit vzájemné vztahy, terminologicky nepojmenovávat Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA při vytváření souvislých textů sestavuje a dodržuje osnovu, používá vhodné a rozmanité jazykové prostředky dodržuje pravidla zadaného slohového postupu popíše složitější pracovní postup popisuje známá umělecká díla popíše své pocity a zážitky z daného prostředí k dosažení komunikačního záměru volí vhodné jazykové prostředky charakterizuje svého kamaráda, rodinného příslušníka pro vytvoření charakteristiky využívá poznatků o slovní zásobě sestaví svůj životopis, doplní svá životopisná data do připraveného formuláře napíše žádost vyplní jednoduché formuláře napíše úřední dopis 10

11 Vypravování obtížnějších textů Popis výrobků a pracovních postupů; popis uměleckých děl Subjektivně zabarvený popis - líčení Charakteristika Životopis Žádost; úřední dopis LITERÁRNÍ VÝCHOVA čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu s oporou o text přednese referát seznámí se s hlavními žánry středověké a renesanční literatury, vyjmenuje významné představitele a jejich díla rozezná cestopis, legendu a kroniku, určí jejich základní charakteristiku seznámí se s vybranými díly českých autorů porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci recituje básně sestaví vlastní báseň v básních označuje básnické prostředky a pojmenovává je čte podle doporučené literatury, s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem, zaznamená hlavní myšlenky textu, díla vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů rozeznává objektivnost zdrojů informací Středověká literatura: legendy, kroniky Cestopis Renesance a humanismus Povídky českých autorů z různých období Filmy a seriály pro děti a mládež Lyrika; Jazyk básně Literární dílny; četba dle doporučené literatury Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení, kino, video a DVD; - dle možností 8. ROČNÍK JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje útvary národního jazyka v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti aktivně užívá znalosti slovotvorby ovládá lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů ve větě jednoduché terminologicky pojmenuje větné členy a poměry mezi nimi určí druh vedlejší věty identifikuje věty hlavní a označí významové poměry mezi nimi a mezi několikanásobnými větnými členy vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru charakterizuje literární postavu 11

12 pro charakteristiku volí vhodné jazykové prostředky porovnává vlastnosti a jednání literární postavy se svými vlastnostmi Útvary národního jazyka; nářečí ukázky v literatuře; jazyková kultura Slovanské jazyky; slovenština Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov; Etymologický slovník Tvorba nových slov; způsoby obohacování slovní zásoby přejímání slov; výslovnost přejatých slov Procvičování pravopisu Tvarosloví procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku Skloňování obecných jmen přejatých; skloňování cizích jmen vlastních Skloňování zájmena TÝŽ, TENTÝŽ Slovesný vid Druhy spojek Skladba procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku Větné členy; interpunkce přívlastků volných, těsných, několikanásobných, postupně rozvíjejících Rozbor složitějších souvětí terminologické pojmenování větných členů, vedlejších vět; vyjádření větného členu vedlejší větou; významové poměry mezi větami hlavními a několikanásobnými větnými členy. Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA vyjádří své pocity a dojmy ze známého prostředí přednese referát dodržuje pravidla slohových postupů výkladu a úvahy vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů rozeznává objektivnost zdrojů informací Charakteristika literární postavy Subjektivně zabarvený popis, líčení Úvaha Výpisky a výtah Výklad Práce s odborným textem LITERÁRNÍ VÝCHOVA porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci charakterizuje postavy literárního díla zaznamená hlavní myšlenky textu, díla dramatizace jednání literární postavy v různých situacích porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu čte podle doporučené literatury a s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem Barokní literatura, literatura osvícenství Romantismus a realismus České národní obrození (věda, divadlo, próza a poezie; osobnosti a období) Povídky a romány českých a světových autorů Žánry: novela; román; epigram; přírodní lyrika Jazyk básně Literární dílny a knižní veletrh; četba dle doporučené literatury Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. Internet. Návštěva divadelních představení. (dle možností) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 9. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA 12

13 vyjmenuje skupiny jazyků samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti aktivně užívá znalosti slovotvorby ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů provede komplexní větný rozbor vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru Skupiny jazyků K4 Jazykové příručky Spisovná výslovnost shrnutí poznatků, procvičování učiva, realizace Zvládnutí pravopisu v plném rozsahu Tvarosloví komplexní jazykový rozbor Přechodníky orientační vyhledávání, tvoření s oporou o jazykové příručky Skladba Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu stylu dovede své znalosti o funkčních stylech tvůrčím způsobem použít rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu text analyzuje a vyvodí závěr vyplývající z textu své tvrzení podpírá argumentací z textu rozpozná v textu manipulativní prvek zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci M6, M7 dle pravidel vytváří mediální sdělení samostatně nebo v realizačním týmu Funkční styly Výklad Úvaha Výpisky a výtah Referát z textu Kultivovaný mluvený projev Reklama; zpravodajství M2,5 LITERÁRNÍ VÝCHOVA sehraje scénku k danému úseku literárního textu - dramatizace porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci seznámí se s literárními žánry moderní literatury a jejich znaky, určí k jakému literárnímu druhu / žánru patří výchozí text přiřadí dílo do správného literárního období porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu zařadí vybrané autory do uvedených literárních směrů správně určí básnické prostředky ozvláštňující literární dílo (jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie) recituje básně sestaví vlastní báseň, vhodně pracuje s rytmem a rýmem čte podle doporučené literatury, s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem 13

14 vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů, rozeznává objektivnost zdrojů informací Poetismus, dadaismus, surrealismu, symbolismus, proletářská literatura Žánroví autoři 20. století M2 Fejeton Moderní drama; autorské divadlo Prokletí básníci Jazyk básně Literární dílny; četba dle doporučené literatury Práce s lit. slovníky, encyklopediemi. PT: MKV multikulturalita specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost (K4); MV-Vnímání autora mediálního sdělení (M4); MV : Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality (M2); Fungování a vliv médií ve společnosti (M5) 14

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

1.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. ST

1.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. ST 1.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. ST - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více