Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje ve třech složkách Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Výuka jednotlivých složek neprobíhá izolovaně, ale vzájemně se prolíná a doplňuje. Žáci se naučí číst rozmanité texty s porozuměním, přečtený text kriticky posoudit z hlediska obsahu a formy. Žáci sestaví vlastní text s použitím vhodných jazykových a stylistických prostředků tak, aby bylo dosaženo komunikačního záměru. Základ k tomu jim poskytne Jazyková výchova, jejímž prostřednictvím si žáci osvojí spisovnou podobu jazyka. Seznámí se také s dalšími vrstvami národního jazyka a vhodností jejich užití. Vědomosti získané o jazyce uplatní při výuce dalších cizích jazyků. Jazyk se zároveň stane i nástrojem k osvojování poznatků v mateřštině. Ve vyšších ročnících na základě osvojených dovedností žáci vyjadřují své vlastní myšlenky a postoje, tvrzení podpoří vhodnou argumentací. Ve slohových pracích vyjádří svůj subjektivní postoj prostřednictvím vlastního slohového výrazu. Žáci si osvojí dovednosti potřebné k vytvoření bariéry vůči tlaku masmédií. Kriticky přijímají zprávy a informace. V přečteném textu odliší objektivní informace a subjektivní postoj autora. V uměleckém díle rozeznají umělecký záměr a intenci autora. V běžné komunikaci podávají věcně správné a úplné informace, komunikují ústně i písemně. Kultivovaný mluvený projev je realizovaný ve spisovném jazyce a podpořený vhodnými paralinquálními prostředky. V Literární výchově se seznamují se základními literárními žánry. Prostřednictvím vlastní četby rozvíjí svou slovní zásobu a učí se vnímat obsah literárního díla. V 1. ročníku je předmět vyučován 8, ve 2. a ve 3. 9, ve 4. a 5. ročníku 8 hodin týdně; v 6. a 9. ročníku je výuce předmětu věnováno 5, v 7. a 8. 4 hodiny týdně. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Uč. rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva; vede žáky k používání osvojených dovedností v jiných oblastech; seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny. Kompetence k řešení problému Uč. žáky učí nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní Uč. pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků; vede žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Uč. vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc, vyjádřit prosbu a poděkování Kompetence občanské Uč. podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní Uč. vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, k přípravě a udržování jejich učebního prostoru Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1.ročník Jazyková výchova Pozná jednotlivá písmena, umí je vyslovovat a napsat Dokáže z písmen sestavit slovo, dokáže slovo hláskovat Zvládá techniku čtení Umí skládat slabiku a slova Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty Rozumí přečtené větě a dokáže ji opakovat Rozezná pojmy: stránka, řádek, článek, písmo, slovo, věta rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova hlásky a písmena; hláska, slabika, slovo, věta; písmeno velké, malé, tištěné, psané tečka za větou, otazník, vykřičník čtení krátkých vět velké písmeno na začátku věty velké písmeno na začátku vlastních jmen čtení slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně plynulost čtení přízvuk ve větě analýza a syntéza slabik nácvik plynulého čtení slabikováním, analýza a syntéza slabiky 1

2 nácvik plynulého čtení s porozuměním Komunikační a slohová výchova Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním (správně sedět, držet psací náčiní) Píše správné tvary písmen a číslic Správně spojuje písmena a slabiky Kontroluje vlastní písemný projev Dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby Dokáže opsat text napsaný psacím písmem Dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět Píše věcně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Volí vhodně verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích technika psaní psaní prvních písmen a slabik z nich složených -přepis a opis slabik a slov -procvičování psaní nových písmen -opis a přepis slova -psaní krátkých vět opi, přepis, diktát, tvoření -vlastní podpis, adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin -psaní jednoduchých textů -kontrola vlastního písemného projevu -volba vhodných verbálních prostředků při řešení situací doma i ve škole -krátké mluvené projevy na základě vlastního zážitku -pohádka, vyprávění podle předlohy Literární výchova Osvojí si základy techniky mluveného projevu Vytvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků Umí vyjádřit svá přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit, poděkovat a vyřídit jednoduchý vzkaz Dokáže dramatizovat jednoduchý text Dokáže vyprávět podle obrázkové osnovy Naučí se básničku a umí ji recitovat Odlišuje verše, pohádku, vyprávění Dramatizuje postavy z textu Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Používá elementární literární pojmy Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu a artikulace, správné držení těla -říkadla, krátké básničky -poslech textů pro děti -pohádky, dramatizace, ilustrace -hádanky, rozpočítadla -reprodukce přečteného nebo slyšeného textu -práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla -lidové obyčeje v poezii a próze -povídky ze života dětí -krátké texty pro děti a jejich výtvarné vyjádření -oblíbená kniha, ilustrace -povídky ze života dětí -návštěva knihovny Průřezová témata: O8- dialog, vedení dialogu, komunikace v různých situacích 2. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané c předchozím ročníku rozlišuje a umí vyjmenovat měkké, tvrdé a obojetné souhlásky zná gramatiku tvrdých a měkkých souhlásek zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů 2

3 umí rozdělit slova na slabiky umí rozdělit slovo na konci řádku rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabiky dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě vytváří ze slov věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky, spodobu na konci slov pozná slovní druhy podstatná jména, slovesa, základní spojky, předložky tvoří věty ze slov, napíše na začátku věty velké písmeno, pozná konec věty rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a správně používá interpunkční znaménka umí seřadit věty v textu spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami opakování učiva z předcházejícího ročníku hlásky samohlásky, souhlásky; ú,ů ve slovech; párové souhlásky dělení slov na slabiky; význam slabiky pro dělení slov na konci řádku; slabikotvorné l, r; zvuková a psaná forma slabik vlastní jména osob a zvířat slovní druhy (podstatná jména, slovesa, spojky, předložky) tvoření vět; pořádek slov ve větě; druhy vět; psaní vět s náležitými znaménky; řazení vět v kontextu; tvoření jednoduchých souvětí Komunikační a slohová výchova umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, vzkaz tvoří věty k obrázkům nahrazuje slova jiným výrazem pracuje s obrázkovou osnovou, vypráví podle ní děj popíše zvířecího kamaráda umí se spisovně vyjadřovat ve větách v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči zvládne správné tvary písmen abecedy opíše a přepíše jednoduché texty užívá diakritická znaménka kontroluje vlastní písemný projev dodržuje základní hygienické návyky při psaní správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku správná technika psaní; základní hygienické nácviky při psaní osnova dopis; vyprávění; popis Literární výchova čte jednoduché texty s porozuměním, čtení hlasité i tiché užívá správného přízvuku umí naslouchat přednesu vypráví přečtený text čte samostatně knihy, vede si jednoduchý deníček (název knihy, jméno spisovatele, ilustrátora) přednáší zpaměti básničky přiměřeného jeho věku rozlišuje a používá pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejné knihovně používá elementární literární pojmy čte ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu, dramatizuje danou situaci rozlišuje vyjádření v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění rozlišuje herní a reálnou situaci, vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná čtení jednoduchých textů s porozuměním; samostatné čtení; společná četba spisovatel, ilustrátor; ilustrátoři dětských knih; oblíbená kniha, ilustrace poslech textů pro děti lidové obyčeje v poezii a próze příběhy ze života dětí, příběhy o přírodě základní literární pojmy rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, kniha, čtenář dramatizace, výtvarné vyjádření textů přednes vhodných literárních textů 3

4 volná reprodukce literárních textů, přečteného i slyšeného textu, recitace, dramatizace herní dovednosti role, jevištní postava pojmy divadlo, jeviště, herec návštěva místní knihovny Průřezové téma: o O3 cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času 3. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané v předchozím ročníku zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř slova určuje počet slabik správně určí kořen, část předponovou a příponovou, koncovku pozná a rozlišuje slovní druhy, pozná ohebné a neohebné slovní druhy pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves určí pády podstatných jmen užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje píše správně jména osob, zvířat, měst porovnává významy slov, zvláště slova významem nadřazená, podřazená, souřadná vyhledává v textu slova příbuzná umí vyjmenovat vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova příbuzná vyhledá a vyznačí základní skladebnou dvojici ve větě jednoduché; tvoří k holé větě větu rozvitou odlišuje větu jednoduchou a souvětí tvoří souvětí podle daného vzorce nebo určí vzorec souvětí párové souhlásky uvnitř a na konci slov počet slabik ve slově stavba slova kořen, část předponová, příponová, koncovka vyjmenovaná slova a slova příbuzná význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná slovní druhy ohebné, neohebné mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves spojky, předložky věta jednoduchá a souvětí; základní skladební dvojice; věta holá a rozvitá; vzorce souvětí Komunikační a slohová výchova umí komunikovat s dospělými i se spolužáky spolupodílí se na vytváření pravidel pro chování ve třídě, na chodbě školy píše věcně a formálně správně jednoduchá sdělení pečlivě a nahlas vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu umí napsat a odeslat dopis, a pohlednici, napsat adresu vypravuje vlastní příhodu reprodukuje přečtený text, dokáže dotvořit konec příběhu pracuje s obrázkovou osnovou tvoří jednoduchou osnovu a pracuje s obrázkovou osnovou popisuje předmět (hračku), obrázek, osobu, zvíře popisuje pracovní postup dbá na úpravu psaného textu dokáže si kontrolovat písemný projev píše úhledně všechna písmena psací abecedy, číslice písmena velká, malá, psací, tiskací, číslice komunikace se spolužáky a dospělými osobami dopis, pohlednice, adresa reprodukce čteného textu, dokončení příběhu vyprávění vlastní příhody jednoduchá osnova: práce s obrázkovou osnovou; vyprávění podle osnovy popis předmětu, popis pracovního postupu 4

5 úprava psaného textu, kontrola vlastního písemného projevu Literární výchova zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, umí číst potichu i nahlas užívá větný přízvuk rozumí přečtenému textu a reprodukuje jeho obsah, využívá četbu jako zdroj poznatků dokáže se v textu orientovat vyhledává odpovědi na otázky, hledá klíčová slova poslouchá uvědoměle literární texty čte samostatně knihy přiměřené věku dítěte zapisuje základní údaje o knize do deníčku, kreslí ilustrace, předčítá dětem část knihy umí se orientovat v knihovně zhodnotí s pomocí učitele svůj zážitek z divadelního, filmového, televizního díla vyjadřuje své pocity z přečteného textu dramatizuje vybraný text nebo jeho část přednáší básně zpaměti orientuje se v základních literárních pojmech čtení: plynulé a výrazné; tiché a hlasité porozumění čtenému textu; reprodukce čteného testu; orientace v textu, vyhledávání klíčových slov uvědomělý poslech literárních textů samostatné čtení knih přiměřených věku dítěte práce se čtenářským deníkem návštěva místní knihovny Průřezová témata: G1 rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 4. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané v předchozích ročnících chápe pojem mateřský jazyk objasňuje význam slov podobného nebo stejného významu slov vícevýznamových; vyhledává, tvoří a používá slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, souzvučná, nadřazená, podřazená, souřadná rozlišuje ve větě kořen, část předponovou, příponovou a koncovku pomocí předponových a příponových částí tvoří slova odvozená rozlišuje shodně znějící předložky a předpony rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov správně píše skupiny hlásek s ě a je píše správně i/y po obojetných souhláskách v kmeni slov určuje všechny slovní druhy v textu bezpečně najde a určuje podstatná jména; zná vzory podstatných jmen; umí určit rod, číslo, pád a vzor; umí skloňovat podstatná jména podle vzorů rozliší určitý a neurčitý tvar slovesa, zvratná slovesa samostatně určuje mluvnické kategorie sloves; určí osobu, číslo, čas; časuje v čase přítomném, minulém a budoucím rozlišuje slovesný způsob oznamovací a rozkazovací ve zřejmých případech užívá pravidla shody přísudku s podmětem z vět jednoduchých tvoří souvětí naznačí stavbu souvětí podle jednoduchého vzorce; určí vhodné spojovací výrazy mateřský jazyk abeceda skupiny hlásek s ě, je a jejich užití ve větách stavba slova, kořen, část předponová, příponová, koncovka; slova odvozená předložka, předpona význam slova- slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, souzvučná, podřazená, nadřazená, souřadná zvuková a psaná podoba slov slova spisovná a nespisovná; spisovné tvary v psaném projevu vyjmenovaná slova slovní druhy určování všech slovních druhů podstatná jména vzory; mluvnické kategorie podstatných jmen slovesa určitá, neurčitá, zvratná; mluvnické kategorie sloves 5

6 věta jednoduchá a souvětí; základní skladebné dvojice; vzorce souvětí, tvorba souvětí, spojovací výrazy Komunikační a slohová výchova vypravuje podle osnovy popíše jednoduchou věc kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu při mluveném projevu používá přiměřená gest a mimiku aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní snaží se aktivně používat známý pravopis, vhodně volí slova přiměřeně věku upravuje text píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu rozlišuje spisovnou, nespisovnou a hovorovou mluvu jednoduše popíše osobu, věc, děj vypravuje srozumitelně na dané téma vede správně dialog, telefonický rozhovor, nechá vzkaz na záznamníku píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry čte texty s přímou řečí a větou uvozovací vyprávění podle osnovy, sestavování osnovy jednoduchý popis osoby, věci, děje užívání výstižných slov, spisovných, citově zabarvených kultivovaný projev, gesta, mimika Psaní: základní hygienické návyky při psaní, správná technika psaní aktivní používání pravopisu vhodná volba slov úprava textu adresa, blahopřání, pozvánka, popis, pracovní postup nadpis, členění textu na odstavce telefon. rozhovor, praktické naslouchání, zaznamenávání slyšeného vzkazu žánry písemného projevu oznámení, blahopřání seznámení s přímou řečí a větou uvozovací Literární výchova čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu volně reprodukuje text podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma správně užívá pojmy rým, verš, sloka vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je rozvíjí svůj zájem o četbu vede si čtenářský deník dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat plynulost a technika čtení volná reprodukce textu přednes textů přiměřených věku záznam dojmů z čteného nebo poslouchaného textu dramatizace textu literární pojmy poezie, próza, divadlo, film kultura v regionu autoři dětské literatury jevištní improvizace různých situací čtenářský deník zaznamenávání vlastních dojmů a zážitků Průřezová témata: M1- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě 5. ročník Jazyková výchova aplikuje vědomosti získané v předchozích ročnících rozlišuje kořen, část předponovou, příponovou, koncovku 6

7 ovládá psaní ě, je, mě, mně v kořenu slova umí určit všechny slovní druhy určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen podstatná jména skloňuje podle vzorů časuje slovesa ve všech časech oznamovacího způsobu pozná všechny slovesné způsoby pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary pozná slova v rozkazovacím způsobu samostatně určí přídavná jména určí druhy přídavných jmen skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a jarní odůvodní pravopis koncovek pozná zájmena a číslovky, určí druh rozpozná přímou řeč a uvozovací větu umí užít přímou řeč ve vypravování v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy, odůvodní psaní znamének v textu píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorců tvoří souvětí vyhledává základní skladebné dvojice a v neúplné základní dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí vyhledá a skloňuje zájmena vyhledá a skloňuje číslovky stavba slova, psaní předpon, přípon, koncovek; psaní ě, mě, mne slovní druhy; podstatná jména-mluvnické kategorie, vzory; slovesa mluvnické kategorie; sloveso zvratné, tvary složené; přídavná jména druhy, vzory, skloňování příd. jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích; zájmena druhy; skloňování zájmen, zájmena v dopisech a osloveních přímá řeč skladba věta jednoduchá, souvětí; podmět vyjádřený a nevyjádřený, holý, rozvitý, několikanásobný; shoda podmětu s přísudkem, přísudková část věty, přísudek holý; souvětí, počet vět, spojovací výrazy, znaménka v textu, větné vzorce Komunikační a slohová používá formální úpravu textů, dopisů, poznámek vyplňuje jednoduché tiskopisy, přihlášku, dotazník provádí zápisy do sešitů, poznámky vypisuje údaje ze slovníku uplatňuje osobitý rukopis při dodržování úhlednosti, čitelnosti a plynulosti provádí kontrolu psaného textu volně reprodukuje text podle svých schopností sestaví osnovu vypravování a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev dodržuje základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu-tel. rozhovor rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle situace reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si jeho obsah zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, učí se rozvrhnout text v ploše rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě úprava textů, dopisů, poznámek; zápisy do sešitů jednoduché tiskopisy práce se slovníkem osobitý rukopis kontrola psaného textu vyjadřovací schopnosti, reprodukce textu dle vlastních schopností osnova pro mluvený a písemný projev, časová posloupnost, komunikační pravidla vyjádření jádra sdělení, orientace v naučných textech porovnání názorů, řešení konfliktních situací, reklama Literární výchova čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu volně reprodukuje text podle svých schopností 7

8 tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů- poezie, próza, lyrika, bajka, pohádka, povídka správně používá pojmy rým, veš, sloka, přirovnání vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je rozvíjí svůj zájem o četbu, orientuje se v nabídce dětské literatury reflektuje svůj zážitek z dramatického díla, rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní kruhy rozpozná témata a konflikty v situacích, zabývá se důsledky jednání postav pracuje s pravidly hry, dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat rychlé a plynulé čtení s prvky uměleckého přednesu volná reprodukce textu tvorba vlastního literárního textu na dané téma vyjádření dojmů z četby povídka, bajka, dobrodružná četba pojmy rým, verš, sloka, přirovnání práce s dětským časopisem, encyklopedií mimočítanková četba základní divadelní kruhy činohra, opera, loutkové divadlo dramatické situace řazení situace v časové následnosti herní dovednost, dramatizace, dodržování pravidel Průřezové téma: O8 dialog (vedení dialogu), komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba) M2- rozdíl mezi reklamou a zprávou 6. ROČNÍK JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje útvary národního jazyka v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti ovládá slovotvorný a morfematický rozbor slova, používá správné pojmy na základě znalosti slovotvorby vytváří příbuzná slova znalosti morfematického a slovotvorného rozboru využije při odůvodnění lexikálního pravopisu ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů rozliší větu jednoduchou a souvětí vyhledá a určí základní a rozvíjející větné členy pomocí doplňovacích otázek posoudí závislosti mezi jednotlivými větnými členy ve větě dodržuje slovosled a aktuální členění věty Útvary národního jazyka: spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština Jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Zvuková stránka jazyka; Hláskosloví - spodoba znělosti - slovní a větný přízvuk - intonace a členění souvislé řeči pauzy a frázování Slovotvorba: slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova, příbuzná slova Procvičování pravopisu bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně; předpony a předložky s-/ z-; zdvojené souhlásky; vyjmenovaná slova; shoda přísudku s podmětem; pravopis koncovek podstatných, přídavných jmen; psaní tečky u číslovek 8

9 Slovní druhy: Podstatná jména druhy, skloňování vlastních jmen osobních a místních; Přídavná jména druhy, tvary, skloňování podle vzorů, stupňování; Zájmena druhy, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen; Číslovky skloňování, druhy; Slovesa mluvnické kategorie, podmiňovací způsob; neohebné slovní druhy Věta jednoduchá; vztahy mezi větnými členy; souvětí Slovosled KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA převypráví přečtený text a sestaví jeho osnovu nakreslí k přečtenému textu komiks jako alternativní formu osnovy vytváří osnovu jako základ pro vlastní text při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu a volí vhodné jazykové prostředky popisuje děj přečteného textu, zhlédnutého filmu a divadelního představení sestaví popis jednoduchého pracovního postupu dokáže popsat známé prostředí popíše předměty denní potřeby a věci kolem sebe zachytí vnější vzhled blízké osoby popíše podle obrázku neznámou osobu rozliší zprávu a oznámení a vytvoří vlastní zprávu a oznámení o konaných školních akcích sestaví pozvánku na školní akce vyplní jednoduchou objednávku čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze, formuluje hlavní myšlenku textu vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku pořizuje z učebnic jednoduché výpisky rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu seznámí se s pravidly diskuse a dodržuje je sděluje své názory na přečtený text své tvrzení podpírá argumentací z textu zformuluje dopis soukromého charakteru a dbá na výběr vhodných jazykových prostředků rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a kriticky hodnotí mediální sdělení Vypravování osnova, přímá řeč Popis děje; Popis pracovního postupu; Popis známého prostředí; Popis předmětu; Popis osoby Zpráva, oznámení, pozvánka, objednávka Výpisky práce s učebnicemi pro 6. ročník O8, O9 Diskuse Prezentace vlastních prací, četby; Dopis soukromý; M1, M3 Účelová mediální sdělení LITERÁRNÍ VÝCHOVA rozliší literární žánry pohádka, báje, mýtus, pověst, bajka uvede základní představitele žánru a významná díla převypráví děj vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu sehraje scénku k danému úseku literárního textu dramatizace popíše postavy zaznamená hlavní myšlenky textu, díla recituje básně sestaví vlastní báseň čte podle doporučené literatury a s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů rozeznává objektivnost zdrojů informací Báje, mýty, pověsti; Bible G1 Lidová píseň; balada Jazyk básně (rým, rytmus, verš, sloka, personifikace) 9

10 Dobrodružná próza pro děti. Komiks Příběhy s dětským hrdinou, se zvířecím hrdinou Humor v próze pro děti; Nonsens Literární dílny a knižní veletrh Četba dle doporučené literatury Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Stavba mediálního sdělení (M1); kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (M3), VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost národů Evropy (G1) 7. ROČNÍK JAZYKOVÁ VÝCHOVA samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je seznámí se se synonymickým slovníkem, vyhledává v něm potřebné informace chápe rozdíl mezi věcným a mluvnickým významem slova, vyhledá jej ve Slovníku spisovné češtiny aktivně užívá znalosti slovotvorby vytváří synonyma k daným slovům, používá je při sestavování souvislých textů rozliší slova spisovná a nespisovná, užije je podle typu textu ovládá lexikální pravopis, uplatňuje jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů určí v souvětí větu hlavní a vedlejší odůvodní pomocí otázek závislost věty vedlejší na větě hlavní vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru Jazykové příručky (Synonymický slovník) Slovo věcný a mluvnický význam slova; sousloví; slova jednoznačná a mnohoznačná - metafora a metonymie; synonyma, homonyma, antonyma; termíny Slohové rozvrstvení slovní zásoby Procvičování pravopisu 6. ročníku Pravopis velkých písmen Slovní druhy procvičování a prohlubování učiva 6. ročníku Podstatná jména skloňování podstatných jmen označujících části lidského těla. Zájmena skloňování vztažných zájmen Slovesa slovesný rod činný a trpný Příslovce; příslovečné spřežky Neohebné slovní druhy vyhledávání v textu Věta: - jednočlenná a dvojčlenná; rozbor složitějších jednoduchých vět Druhy vedlejších vět vyhledat vedlejší věty, pomocí otázek odůvodnit vzájemné vztahy, terminologicky nepojmenovávat Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA při vytváření souvislých textů sestavuje a dodržuje osnovu, používá vhodné a rozmanité jazykové prostředky dodržuje pravidla zadaného slohového postupu popíše složitější pracovní postup popisuje známá umělecká díla popíše své pocity a zážitky z daného prostředí k dosažení komunikačního záměru volí vhodné jazykové prostředky charakterizuje svého kamaráda, rodinného příslušníka pro vytvoření charakteristiky využívá poznatků o slovní zásobě sestaví svůj životopis, doplní svá životopisná data do připraveného formuláře napíše žádost vyplní jednoduché formuláře napíše úřední dopis 10

11 Vypravování obtížnějších textů Popis výrobků a pracovních postupů; popis uměleckých děl Subjektivně zabarvený popis - líčení Charakteristika Životopis Žádost; úřední dopis LITERÁRNÍ VÝCHOVA čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu s oporou o text přednese referát seznámí se s hlavními žánry středověké a renesanční literatury, vyjmenuje významné představitele a jejich díla rozezná cestopis, legendu a kroniku, určí jejich základní charakteristiku seznámí se s vybranými díly českých autorů porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci recituje básně sestaví vlastní báseň v básních označuje básnické prostředky a pojmenovává je čte podle doporučené literatury, s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem, zaznamená hlavní myšlenky textu, díla vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů rozeznává objektivnost zdrojů informací Středověká literatura: legendy, kroniky Cestopis Renesance a humanismus Povídky českých autorů z různých období Filmy a seriály pro děti a mládež Lyrika; Jazyk básně Literární dílny; četba dle doporučené literatury Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení, kino, video a DVD; - dle možností 8. ROČNÍK JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje útvary národního jazyka v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti aktivně užívá znalosti slovotvorby ovládá lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů ve větě jednoduché terminologicky pojmenuje větné členy a poměry mezi nimi určí druh vedlejší věty identifikuje věty hlavní a označí významové poměry mezi nimi a mezi několikanásobnými větnými členy vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru charakterizuje literární postavu 11

12 pro charakteristiku volí vhodné jazykové prostředky porovnává vlastnosti a jednání literární postavy se svými vlastnostmi Útvary národního jazyka; nářečí ukázky v literatuře; jazyková kultura Slovanské jazyky; slovenština Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov; Etymologický slovník Tvorba nových slov; způsoby obohacování slovní zásoby přejímání slov; výslovnost přejatých slov Procvičování pravopisu Tvarosloví procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku Skloňování obecných jmen přejatých; skloňování cizích jmen vlastních Skloňování zájmena TÝŽ, TENTÝŽ Slovesný vid Druhy spojek Skladba procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku Větné členy; interpunkce přívlastků volných, těsných, několikanásobných, postupně rozvíjejících Rozbor složitějších souvětí terminologické pojmenování větných členů, vedlejších vět; vyjádření větného členu vedlejší větou; významové poměry mezi větami hlavními a několikanásobnými větnými členy. Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA vyjádří své pocity a dojmy ze známého prostředí přednese referát dodržuje pravidla slohových postupů výkladu a úvahy vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů rozeznává objektivnost zdrojů informací Charakteristika literární postavy Subjektivně zabarvený popis, líčení Úvaha Výpisky a výtah Výklad Práce s odborným textem LITERÁRNÍ VÝCHOVA porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci charakterizuje postavy literárního díla zaznamená hlavní myšlenky textu, díla dramatizace jednání literární postavy v různých situacích porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu čte podle doporučené literatury a s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem Barokní literatura, literatura osvícenství Romantismus a realismus České národní obrození (věda, divadlo, próza a poezie; osobnosti a období) Povídky a romány českých a světových autorů Žánry: novela; román; epigram; přírodní lyrika Jazyk básně Literární dílny a knižní veletrh; četba dle doporučené literatury Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. Internet. Návštěva divadelních představení. (dle možností) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 9. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA 12

13 vyjmenuje skupiny jazyků samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti aktivně užívá znalosti slovotvorby ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává ovládá morfologický pravopis vytváří gramaticky správné tvary slovních druhů dle kontextu využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů provede komplexní větný rozbor vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru Skupiny jazyků K4 Jazykové příručky Spisovná výslovnost shrnutí poznatků, procvičování učiva, realizace Zvládnutí pravopisu v plném rozsahu Tvarosloví komplexní jazykový rozbor Přechodníky orientační vyhledávání, tvoření s oporou o jazykové příručky Skladba Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu stylu dovede své znalosti o funkčních stylech tvůrčím způsobem použít rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu text analyzuje a vyvodí závěr vyplývající z textu své tvrzení podpírá argumentací z textu rozpozná v textu manipulativní prvek zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci M6, M7 dle pravidel vytváří mediální sdělení samostatně nebo v realizačním týmu Funkční styly Výklad Úvaha Výpisky a výtah Referát z textu Kultivovaný mluvený projev Reklama; zpravodajství M2,5 LITERÁRNÍ VÝCHOVA sehraje scénku k danému úseku literárního textu - dramatizace porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci seznámí se s literárními žánry moderní literatury a jejich znaky, určí k jakému literárnímu druhu / žánru patří výchozí text přiřadí dílo do správného literárního období porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu zařadí vybrané autory do uvedených literárních směrů správně určí básnické prostředky ozvláštňující literární dílo (jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie) recituje básně sestaví vlastní báseň, vhodně pracuje s rytmem a rýmem čte podle doporučené literatury, s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem 13

14 vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů, rozeznává objektivnost zdrojů informací Poetismus, dadaismus, surrealismu, symbolismus, proletářská literatura Žánroví autoři 20. století M2 Fejeton Moderní drama; autorské divadlo Prokletí básníci Jazyk básně Literární dílny; četba dle doporučené literatury Práce s lit. slovníky, encyklopediemi. PT: MKV multikulturalita specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost (K4); MV-Vnímání autora mediálního sdělení (M4); MV : Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality (M2); Fungování a vliv médií ve společnosti (M5) 14

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý Přípravný kurz z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ 2019 SPGŠ Futurum Mgr. Tomáš Veselý Termíny přípravných kurzů ČJ Skupina A 27. 2. (středa) 15:30 13. 3. (středa) 15:30 22.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více