Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-"

Transkript

1 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního jazyka - zdroje informací o jazyce - emoční aspekty jazyka Slovní zásoba - vrstvy slovní zásoby - význam slova a jeho obměny - obohacování slovní zásoby Tvarosloví - mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - neohebné slovní druhy Získávání informací - práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Funkční styly - obecné pojmy - jazykové prostředky - slohotvorní činitelé - administrativní styl a jeho útvary Slohové postupy - obecné pojmy - vypravování Komunikační dovednosti - úvod do rétoriky - styl projevů mluvených a psaných - monolog a dialog - řečnická cvičení Umělecký styl - slohotvorní činitelé - útvary - slohová práce - přímá řeč Teorie literatury - epika, lyrika, drama - ústní lidová slovesnost - útvary epické, lyrické a lyrickoepické Starověká literatura - literatura Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny, nejvýznamnější památky - antická literatura - Bible Středověká literatura - evropská literatura, útvary, významné památky - staroslověnská literatura - vývoj české literatury do 1. století Renesance a humanismus - význam renesance a humanismu v evropské kultuře - vznik nových útvarů - významní představitelé Baroko - význam barokní kultury - evropská barokní literatura - česká literatura oficiální a neoficiální - význam J. A. Komenského Klasicismus a osvícenství - význam klasicismu a osvícenství pro rozvoj národního obrození - významní světoví autoři a rozbor jejich díla SMILE verze.3.1 1

2 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Anglický jazyk, 1. ročník Anglický jazyk, 1. ročník Společenské obraty - omluva - představení - seznámení - pozdravy - abeceda, fonetika - osobní zájmena v 1. pádě - přivlastňovací zájmena nesamostatná - časování slovesa be v přítomném čase - neurčitý člen - číslovky 0-0 Rodina - členové rodiny - příbuzní - popis osoby - povolání a záliby - množné číslo podstatných jmen - sloveso have got v přítomném čase - určitý člen - přivlastňovací pád - číslovky 1 a výše Režim dne - popis činností - jednotlivé části dne - určování času - přítomný čas prostý - slovosled - have got X have - doplňovací otázky - předmětový tvar osobních zájmen - rozkazovací způsob ve. osobě Vzdělání - vzdělávací systém v ČR, USA a VB - popis školního dne - vyučovací předměty - Kolik je hodin? - číslovky násobné - postavení příslovečných určení místa a času - infinitiv - užití -ingového tvaru - sloveso like a výrazy quite, a lot, very much Bydlení. Popis auta - popis bytu a domu - domácí práce - bydlení na vesnici a ve městě a jeho výhody a nevýhody Odborná angličtina: - osobní auto, nákladní auto, závodní auto apod. - popis zevnitř i zvenčí (karoserie, zadní světlo, volant,spojka, ruční brzda apod. - počítatelná a nepočítatelná podstatná jména - soma, any, no - vazba There is/there are - přítomný čas průběhový - doplňovací otázky Restaurace Odborná angličtina: - přání - prosba - nabídka - jídelní lístek - druhy restaurací - this-these - that-those - předložky - procvičování slovní zásoby z odborné angličtiny Cestování. Banka, směnárna 14 - proč a kam cestujeme - dopravní prostředky - psaní pohlednic - nutná znalost cizích jazyků Odborná angličtina: - banka, směnárna: kde je tady...?, chci měnit peníze, kolik dáváte za...? apod. - modální slovesa - sloveso have to - vyjadřování budoucnosti vazbou be going to - složeniny se some, any, no - slovosled ve větách s dvěma předměty - záporné zjišťovací otázky SMILE verze.3.1

3 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Německý jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník Společenské obraty - omluva - představení se - seznámení - pozdravy - užití členů - osobní zájmena v 1. pádě - časování sloves v přítomném čase - vykání - časování slovesa sein v přítomném čase - pořádek slov ve větě oznamovací a tázací Rodina - členové rodiny - příbuzenské vztahy - popis osoby - povolání - silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle - vynechávání členu u podstatných jmen - časování slovesa haben v přítomném čase - zápor nein, nicht, kein - přídavné jméno v přísudku - základní číslovky 11 Jídlo, v restauraci 1 - denní jídla - druhy stravovacích zařízení - stravovací návyky - zdravá výživa - národní kuchyně - jídelní lístek - v restauraci - přivlastňovací zájmena - vyjadřování českého svůj - časování sloves se změnou kmene v přítomném čase - rozkazovací způsob - určování času Bydlení - popis bytu, domu, vlastního pokoje - vysněné bydlení - bydlení ve městě a na vesnici - v realitní kanceláři - slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - množné číslo podstatných jmen - předložky se 3. a 4. pádem - vazby es gibt 11 Nakupování, v obchodě - druhy obchodů - v obchodě - peníze - měnové jednotky Gramatika - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - skloňování osobních zájmen - pořadí předmětů ve větě - skloňování tázacích zájmen wer a was 11 Zvyky a svátky 1 - Vánoce, Velikonoce, oslavy narozenin - v ČR, v Rakousku, v NSR, ve Švýcarsku - skloňování zájmena dieser, jeder (alle) - způsobová slovesa a sloveso wissen - označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách - doch v odpovědi na zápornou otázku - záporná předpona un- Můj přítel. Popis auta - popis osoby vizáž a charakter - seznamovací inzeráty Odborná němčina: - osobní auto, nákladní auto, závodní auto apod. - popis zevnitř i zvenčí (karoserie, zadní světlo, volant,spojka, ruční brzda apod.) SMILE verze.3.1 3

4 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Německý jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník Denní režim 11 - všední den - víkend - prázdniny - slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou - zvratná slovesa - časové údaje Prázdniny a dovolená. Benzinová pumpa 1 - dovolená doma a v zahraničí - popis cesty - výhody a nevýhody individuálního cestování a cestování s cestovní kanceláří Odborná němčina: - benzinová pumpa: hadice, pumpař, kanystr, nádrž, mytí skel apod. - stupňování přídavných jmen v přísudku - stupňování příslovcí - zeměpisná jména - souřadicí spojky SMILE verze.3.1 4

5 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Dějepis, 1. ročník Dějepis, 1. ročník Historická věda - základní pojmy - význam historie - prameny - klasifikace historických památek - pomocné vědy historické - vznik a vývoj Země - vývoj člověka - pravěk, periodizace pravěku - pravěká naleziště Starověké civilizace - význam starověkých států - antika - vznik demokracie - památky Středověk - periodizace střeověku - společnost a náboženství - vznik měst - významné události a konflikty - státní útvary - vývoj českého státu - husitství Novověk 0 - zámořské objevy - významné revoluce, boj za občanská práva - kolonizace - 1. a. světová válka - průmyslová revoluce - dějiny vědy a techniky, významné vynálezy - národnostní problematika českého státu - diktatury - vznik ČSR - holocaust - svět po roce studená válka, totalita, rozpad sovětského bloku SMILE verze.3.1

6 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Základy společenských věd, 1. ročník Základy společenských věd, 1. ročník Chování a jednání jedince při hrozbě vzniku mimořádných událostí - druhy a příklady mimořádných událostí - základní složky integrovaného záchranného systému (IZS) - důležitá telefonní číla (Hasiči ČR, Policie ČR, Městská policie, První pomoc) - Mezinárodní tísňová linka + postup správného oznámení Osobnost a její psychické vlastnosti a procesy - psychická struktura osobnosti - etapy vývoje osobnosti - temperament, schopnosti, vlohy - motivy, postoje, inteligence - city, vůle, volní jednání Reakce na zátěžové situace a dušební hygiena - stres - frustrace - základní způsoby reakce - deprivace - psychohygiena - duševní poruchy 4 4 Základy společenských věd - obsah předmětu - význam Psychologie jako věda - psychologické vědy - metody výzkumu v psychologii - směry a přístupy k porozumění lidské psychiky Sociální komunikace, konflikty a jejich zvládání - řeč, jazyk v komunikačním procesu - formy mezilidské komunikace - verbální, neverbální komunikace - masová komunikace - druhy konfliktů a metody jejich zvládání Problém životní spokojenosti, vzdělávání - životní styl - volný čas a jeho využívání - sociálně patologické jevy, formy závislosti - příprava na povolání - efektivní učení - celoživotní vzdělávání 1 3 Sociologie jako věda - předmět sociologie - metody sociologického výzkumu - struktura sociologie 3 Člověk v sociálních vztazích a mezilidských vztazích - sociální stratifikace - typy stratifikačních systémů - sociální mobilita - sociální vrstvy - formální a neformální vztahy - význam mezilidských vztahů Sociální útvary, rodina a její význam - sociální skupiny - typy spolupráce v sociálních skupinách - instituce - lokální seskupení a útvary - základní funkce rodiny - demografický, ekonomický, sociální faktor rodiny Vztahy mezi lidmi a sociální percepce - sociální interakce - sociální poznávání - vnější, vnitřní projevy - efekt primárnosti, novosti, shovívavosti - chyby blízkosti - vulgarizace SMILE verze.3.1 6

7 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Fyzika, 1. ročník Fyzika, 1. ročník Úvod do předmětu - fyzika jako přírodní věda, rozdělení fyziky, - fyzikální měření, význam fyzikálních veličin, základní a vedlejší jednotky veličin, - uplatnění poznatků veličin Mechanika - Kinematika - pohyby přímočaré - voný pád - pohyb rovnoměrný po kružnici - skládání pohybů Dynamika - síla a její účinky na těleso - Newtonovy pohybové zákony - tíhová síla a tíha tělesa - síly brzdící pohyb tělesa - hybnost a impuls síly - vztažné soustavy Mechanická energie - mechanická práce - výkon a práce počítaná z výkonu - účinnost strojů - mechanická energie - zákon zachování energie Mechanika tekutin - vlastnosti kapalin a plynů - tlak v kapalině vyvolaný vnější siilou - tlak v kapalině vyvolaný její tíhou - tlak vyvolaný tíhou vzduchu - vztlaková síla v kapalinách a v plynech - proudění tekutin - obtékání těles reálnou tekutinou Mechanika tuhého tělesa - pohyby tuhého tělesa - těžiště tuhého tělesa - jednoduché stroje a jejich užití Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon - gravitační a tíhová síla - pohyby v gravitačním poli - Sluneční soustava Molekulová fyzika a termika - základní poznatky termiky - teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa - tepelná kapacita - měření tepla - částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky - stavové změny ideálního plynu,práce plynu a tepelné motory - struktura pevných látek - kapilární jevy - přeměna skupensví, skupenské teplo, vlhkost vzduchu SMILE verze.3.1 7

8 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Základy přírodních věd, 1. ročník Základy přírodních věd, 1. ročník Obecná chemie - chemické látky a jejich vlastnosti - chemický symbolika - názvosloví anorganických sloučenin - částicové složení látek, atom, molekula - chemická vazba - periodická soustava prvků - chemické reakce, chemické rovnice - směsi a roztoky - výpočty v chemii Anorganická chemie - anorganické látky - oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli - vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku - základ názvosloví organických sloučenin - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Biochemie - chemické složení živých organismů - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory - biochemické děje Základy biologie 11 - vznik a vývoj života na Zemi - vlastnosti živých soustav (systémové uspořádání, metabolismus, dráždivost, rozmnožování, adaptace, růst a vývoj) - typy buněk - rozmanitost organismů a jejich charakteristika - dědičnost a proměnlivost - biologie člověka - zdraví a nemoc Ekologie - základní ekologické pojmy - ekologické faktory prostředí - potravní řetězce a potravní pyramidy - koloběh látek v přírodě a tok energie - typy krajiny Člověk a životní prostředí 11 - vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím - přírodní zdroje energie a surovin - odpady - globální problémy - ochrana přírody a krajiny - nástroje společnosti na ochranu životního prostředí - zásady udržitelnosti rozvoje - odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí SMILE verze.3.1

9 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Matematika, 1. ročník Matematika, 1. ročník Úvod do studia, opakování a prohloubení učiva základní školy - číselné obory, početní operace - absolutní hodnota reálného čísla - číselná osa, číselné intervaly - pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, trigonometrie - poměr, úměra - užití procentového počtu Mocniny a odmocniny - mocniny s přirozeným exponentem - mocniny s celým exponentem - odmocniny, mocniny s racionálním exponentem 0 Algebraické výrazy - operace s mnohočleny - rozklad mnohočlenů - lomené výrazy - výrazy obsahující mocniny a odmocniny - vyjádření neznámé ze vzorce Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy - lineární rovnice - soustavy lineárních rovnic - lineární nerovnice - soustavy lineárních nerovnic - vyjádření neznámé z technického vzorce - slovní úlohy - lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Kvadratické rovnice a nerovnice - úplná a neúplná kvadratická rovnice - vztahy mezi kořeny a koeficienty - rozklad kvadratického trojčlenu - rovnice s neznámou pod odmocninou - kvadratické nerovnice - nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - slovní úlohy Základy matematické logiky a teorie množin - výroky a kvantifikátory - základní množinové operace - číselné množiny - logická stavba matematické věty SMILE verze.3.1 9

10 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Vznik duchovní kultury a náboženství - pravěká kultruy - kulty - světová a česká naleziště - vznika vývoj člověka - pravěké umění Význam starověkých civilizací - práce s literárními texty - vývoj písma a klasifikace - význam výtvarného a slovesného umění Antická kultura - význam starořecké a starořímské civilizace pro současnost - identifikace literárních textů - významné památky Světová náboženství - podstata a vznik judaismu, křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu - posvátné knihy - odraz v současném světě - odraz ve výtvarném umění Středověká literatura - útvary duchovní a světské literatury - odraz středověkého světa - středověké drama Románská kultura - znaky románského slohu - významné památky - systém vzdělávání - vliv křesťanství - identifikace slohu Gotický sloh - znaky a periodizace gotiky - význam vlády Karla IV. - životní styl - intepretace textů Renesance a humanismus - základní znaky - životní filozofie - významné památky Baroko - znaky a světový názor - významné památky výtvarného umění - srovnání renesančních a barokních textů Klasicismus a osvícenství - důraz na rozum a vzdělání - srovnání literárních textů s předešlými - význam národního obrození Programy muzeí a významné výstavy - muzea v MSK - nabídka výstav a galerií - exkurze 7 Osobní prezentace - zaměření na kultivovaný projev - interakce a komunikace - oslovení a pozdrav - přednost ve společenském styku Zásady kulturního chování - pravidla oblékání - pravidla základní společenské komunikace v konkrétních situacích - nácvik společenských situací SMILE verze.3.1

11 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Tělesná výchova, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník Hygiena, bezpečnost, organizace TEV - bezpečnost a hygiena v hodinách tělesné výchovy - negativní vliv drog, alkoholu a kouření na zdraví a výkonnost člověka - organizace hodin tělesné výchovy, pořadová cvičení Florbal - pravidla - přihrávky - zpracování a vedení míče - střelba - utkání analýza hry První pomoc - stavy ohrožující lidský život - cíl první pomoci - technická první pomoc - zásady vyšetření postiženého - důležitá telefonní čísla Atletika Rozvoj pohybových schopností - reakční rychlost - výbušná síla dolních končetin - obecná vytrvalost - zdokonalování běžecké techniky - zdokonalování běžeckých startů Atletické tělovýchovné prověrky - běh 0 m - běh 1 00 m - skok daleký - hod granátem Běžecká průprava - rychlost - obecná vytrvalost Hod granátem - technika hodu granátem Fotbal - pravidla - vhazování - zpracování míče - vedení míče, přihrávka - činnosti brankáře - utkání - analýza hry - herní systém postupný útok, osobní obrana v blízkosti branky, osobní obrana od půlicí čáry Basketbal - pravidla - přihrávky - driblink - střelba z místa - dvojtakt - utkání analýza hry - herní systém postupný útok - herní systém osobní obranný systém na vlastní polovině Gymnastika Akrobacie - kotouly - stoje Hrazda (po čelo) - výmyk - přešvih pravou nebo levou nohou do vzporu jízdmo - spád vzad v a vzepření v podkolení, přešvih zpět - seskok Kruhy (dosažné) - houpání s odrazem střídmonož - obraty - seskoky při zákmihu a předhupu Softball - pravidla - přihrávka vrchem, zpracování přihrávky - zpracování míče pohybujícího se po zemi - nahození na odpal, odpal - utkání - analýza hry Volejbal - pravidla - odbíjení obouruč vrchem, spodem - spodní a vrchní podání v čelném postoji - příjem podání, postavení hráčů při příjmu - přihrávka - hra s menším počtem hráčů na zmenšeném hřišti - utkání analýza hry Tělesná cvičení - průpravná cvičení - kondiční cvičení (posilování velkých svalových skupin pro zpevnění svalového korzetu) - relaxační, vyrovnávací a kompenzační cvičení - strečink SMILE verze

12 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Tělesná výchova, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník Testy tělesné zdatnosti - leh - sed - šplh na tyči - shyby - hod plným míčem - skok daleký z místa - Cooprův test - Jacíkův celostní motorický test SMILE verze.3.1 1

13 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Informační a komunikační technologie, 1. ročník Informační a komunikační technologie, 1. ročník Úvodní hodina - provozní řád počítačové učebny - rozdělení a struktura počítačové sítě učebny a školy Hardware - počítač a jeho struktura - základní pojmy - sestava PC - základní jednotka - monitor - klávesnice - schéma PC - funkce jednotlivých částí PC a přídavných zařízení - paměti Struktura adresářů - struktura adresářů - organizace adresářů - pojmy soubor a adresář, rozdíly - základní jednotky velikosti dat Programové vybavení - BIOS - základní pojmy operačního systému - druhy operačního systému - význam operačního systému - nádstavby operačního systému Operační systém Windows - ovládání PC - základy práce s PC - komprimace dat - zapínání a vypínání PC - přihlašování a odhlašování v systému a síti - popis okna Windows (W000 - W007) - práce s okny - průzkumník - hledání objektů - práce se soubory a složkami - základní jednoduché uživatelské nastavení - práce s programy: Poznámkový blok, kalkulačka, malování - další programové vybavení operačního systému Prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením - ochrana dat před zničením - počítačové viry - druhy a typy virů - další rizika nežádoucích programů (malware, spyware, adware, pishing, rootkity a další) - antivirová ochrana - firewall - update operačního systému a aplikačních programů - zálohování dat - komprimace dat - právo v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví - základní pravidla - typy licencí - ochrana osobních údajů Internet, Intranet, poštovní klient - typy a základní topologie sití - Internet, jeho vlastnosti, možnosti - Internet Explorer a další prohlížeče - , poštovní klienti, fre - URL adresa - přenosové protokoly - praktické příklady vyhledávání na síti - fre y, zřízení vlastní poštovní schránky - vyhledávací servery - základní příkazy html protokolu SMILE verze

14 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Informační a komunikační technologie, 1. ročník Informační a komunikační technologie, 1. ročník Textový editor WORD - popis oken programu - ovládání programu - základní práce s textem - formátování textu - úpravy textu (mazání, kopírování, přesun) - detailní formát písma - vkládání objektů, speciální znaky - vzhled stránky a úpravy - základní pravidla psaní textu - základní typografická pravidla - kontrola pravopisu - odstavce, řádkování, odrážky a číslování, víceúrovňový seznam - tabulátory - podmínky tisku - styly odstavců - grafika (obrázky, kliparty, automatické tvary) - textové pole - WordArt, stínování 3D - tabulky - editor psaní vzorců (MS Equation) - práce s textem (hledání, úprava, záměna textu) - šablony dokumentů - správa dokumentů - kombinování dokumentů - propojení - obsah, rejstřík - hromadná korespondence - jednoduchá tvorba maker - export, import dat - hypertextové odkazy - multimediální možnosti vkládání SMILE verze

15 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Technické kreslení, 1. ročník Technické kreslení, 1. ročník Normalizace v Technickém kreslení - význam normalizace - druhy norem - normalizované písmo - druhy čar - měřítka - výkresy Technické zobrazování - druhy zobrazování - pravoúhlé promítání na tři průmětny - kreslení průmětů podle zadané součásti - určování tvaru součásti na základě průmětů - doplňování chybějících průmětů Výkresy jednoduchých sestav - náležitosti sestafy - náležitosti kusovníku - čtení jednoduchých sestav - kreslení jednoduchých sestav Technická schemata kinematická, elektrická, hydraulická - kinemetická schemata - elektrická schemata - hydraulická schemata 4 Řezy a průřezy - definice řezů a průřezů - znázorňování a značení řezů - druhy řezů - znázorňování a značení průřezů Kótování - kótování délek - kótování průměrů, poloměrů - kótování oblouků - kótování kuželovitosti, jehlanovitosti - kótování zkosených hran - přerušování součástí - kótování vynesené tvarové podrobnosti Lícování - vzájemná poloha a uložení součástí - tolerance jednotné díry - tolerance jednotného hřídele - značení tolerancí na výkresech Určování tolerancí rozměrů, tvarů a poloh - tolerance rozměrů - tolerance polohy a tvarů Určování drsností povrchu a tepelného zpracování - druhy drsností povrchu - značení drsností - praktická řada drsností - zapisování tepelného zpracování Výkresy součástí - kreslení čepů - kreslení závlaček, pojistných kroužků - kreslení klínů, per, kolíků - kreslení šroubů a matic - kreslení hřídelů - reslení ložisek - kreslení ozubených kol - kreslní svařovaných součástí - kreslení odlitků SMILE verze.3.1 1

16 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Strojírenská technologie, 1. ročník Strojírenská technologie, 1. ročník Vlastnosti materiálů - vlastnosti fyzikální - vlastnosti chemické - vlastnosti mechanické - vlastnosti technologické Plasty - složení plastů - výroba plastů - přísady plastů - rozdělení plastů - použití plastů zejména u automobilů 6 Rozdělení materiálů a označování - rozdělení materiálů - značení materiálů - chemické složení materiálů - použití materiálů Metalografie železa - morfologie železa - krystalické mřížky Fe - vnitřní struktury ocelí a litin - terminologie Fe Tepelné zpracování - základní principy TZ - termnologie TZ - druhy TZ - kalení - povrchové kalení - zušlechťování - chemicko-tepelné zpracování Další nekovové materiály - pryž - kůže - textilie - sklo - technická keramika Pomocné materiály a provozní hmoty - druhy maziv - viskozita maziva - funkce maziva - použití maziva - nátěrové hmoty - druhy lepidel a těsnicích hmot - použití v autoopravárenství Polotovary - polotovary vyrobené tvářením - polotovary vyrobené odléváním 3 Zkoušení materiálů Zkoušky destruktivní - zkoušky pevnosti - zkoušky tvrdosti - zkoušky vrubové houževnatosti - zkoušky únavové - zkoušky tvařitelnosti - zkoušky svařitelnosti Zkoušky nedestruktivní - zkoušky prozářením - zkoušky ultrazvukové - zkoušky kapilární Kovové konstrukční materiály - neželezné kovy a jejich slitiny - oceli - litiny Nástrojové materiály - vlastnosti nástrojových materiálů s ohledem na požadavky nástrojů - rychlořezná ocel - slinuté karbidy - keramika - diamant SMILE verze

17 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Mechanika, 1. ročník Mechanika, 1. ročník Síly v rovině - určení síly v rovině - rozklad síly na složky - moment síly - moment soustavy sil - výslednice soustav sil - rovnováha soustav sil Vazby, nosníky - druhy vazeb - druhy nosníků - statické podmínky rovnováhy - výpočet vazbových sil - řešení nosníků zatížených soustavou sil Příhradové konstrukce - příklady příhradových konstrukcí - statická a tvarová určitost konstrukcí - části příhradových konstrukcí - výpočet sil v prutech příhradové konstrukce Namáhání součástí na tah - tlak Namáhání strojních součástí - vnitřní síly - vnější síly - vznik napětí - Hoockeův zákon Namáhání na tah - tlak - princip - pevnostní rovnice v tahu - tlaku - dimenzační rovnice v tahu - tlaku - deformační rovnice v tahu - tlaku Namáhání součástí na smyk - střih Namáhání součástí na smyk - střih - princip - pevnostní rovnice ve smyku - střihu - dimenzační rovnice ve smyku - střihu - stříhání materiálu 1 1 Namáhání na otlačení Namáhání na otlačení - princip - pevnostní rovnice na otlačení - kontrla tlaku ve stykových plochách součástí SMILE verze

18 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla, 1. ročník Silniční vozidla, 1. ročník Základní poznatky o motorových vozidlech - historie vozidel, kategorie - rozdělení vozidel - rozměry a hmotnosti automobilů - koncepce - konstrukční skupiny vozidel - aktivní a pasivní bezpečnost 7 Podvozek 61 Rámy - účel, vlastnosti a požadavky - druhy a jejich konstrukce Samonosné karoserie - účel, vlastnosti a požadavky - druhy a jejich konstrukce - ochrana proti korozi Pérování - účel, hodnocení, charakteristika - druhy a jejich konstrukce - aktivní pérování Tlumiče pérování - účel a princip - druhy a jejich konstrukce Stabilizátory - účel, druhy - konstrukce Nápravy - účel, požadavky, rozdělení - tuhé - výkyvné Kola a pneumatiky - účel, rozdělení - kola - pneumatiky Brzdná zařízení vozidel - teorie brzdění - průběh - konstrukce hydraulické brzdové soustavy a jejich částí - vlastní brzdy - vzduchotlaká brzdová soustava - zpomalovací brzdové soustavy SMILE verze.3.1 1

19 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Opravy a údržba vozidel, 1. ročník Opravy a údržba vozidel, 1. ročník BOZP, hygiena práce, požární prevence - řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti - pracovněprávní problematika BOZP - bezpečnost technických zařízení Organizace opravárenství - organizace opraven - zajišťování náhradních dílů - zajišťování provozních hmot Údržba, diagnostika a opravy podvozku - údržba a opravy rámů - údržba a opravy karoserií - údržba a opravy náprav - údržba a opravy pérování - údržba a opravy tlumičů - údržba a opravy kol a pneumatik Diagnostická technika - pojem technická diagnostika - uspořádání diagnostických pracovišť - diagnostické přístroje a zařízení - celková diagnostika vozidla Opravy a údržba vozidel - závady a jejich příčiny - zásady montáže a demontáže - způsoby oprav a jejich druhy - příjem a předání vozidla v autoservisu - zásady a typy údržby vozidel SMILE verze

20 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Obsah: Obsah Český jazyk, 1. ročník 1 Anglický jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník 3 Dějepis, 1. ročník Základy společenských věd, 1. ročník 6 Fyzika, 1. ročník 7 Základy přírodních věd, 1. ročník Matematika, 1. ročník 9 Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník 11 Informační a komunikační technologie, 1. ročník 13 Technické kreslení, 1. ročník 1 Strojírenská technologie, 1. ročník 16 Mechanika, 1. ročník 17 Silniční vozidla, 1. ročník 1 Opravy a údržba vozidel, 1. ročník 19 SMILE verze.3.1. Vlastníkem licence je IČ: 1111s Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 0

21

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více