Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-"

Transkript

1 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního jazyka - zdroje informací o jazyce - emoční aspekty jazyka Slovní zásoba - vrstvy slovní zásoby - význam slova a jeho obměny - obohacování slovní zásoby Tvarosloví - mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - neohebné slovní druhy Získávání informací - práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Funkční styly - obecné pojmy - jazykové prostředky - slohotvorní činitelé - administrativní styl a jeho útvary Slohové postupy - obecné pojmy - vypravování Komunikační dovednosti - úvod do rétoriky - styl projevů mluvených a psaných - monolog a dialog - řečnická cvičení Umělecký styl - slohotvorní činitelé - útvary - slohová práce - přímá řeč Teorie literatury - epika, lyrika, drama - ústní lidová slovesnost - útvary epické, lyrické a lyrickoepické Starověká literatura - literatura Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny, nejvýznamnější památky - antická literatura - Bible Středověká literatura - evropská literatura, útvary, významné památky - staroslověnská literatura - vývoj české literatury do 1. století Renesance a humanismus - význam renesance a humanismu v evropské kultuře - vznik nových útvarů - významní představitelé Baroko - význam barokní kultury - evropská barokní literatura - česká literatura oficiální a neoficiální - význam J. A. Komenského Klasicismus a osvícenství - význam klasicismu a osvícenství pro rozvoj národního obrození - významní světoví autoři a rozbor jejich díla SMILE verze.3.1 1

2 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Anglický jazyk, 1. ročník Anglický jazyk, 1. ročník Společenské obraty - omluva - představení - seznámení - pozdravy - abeceda, fonetika - osobní zájmena v 1. pádě - přivlastňovací zájmena nesamostatná - časování slovesa be v přítomném čase - neurčitý člen - číslovky 0-0 Rodina - členové rodiny - příbuzní - popis osoby - povolání a záliby - množné číslo podstatných jmen - sloveso have got v přítomném čase - určitý člen - přivlastňovací pád - číslovky 1 a výše Režim dne - popis činností - jednotlivé části dne - určování času - přítomný čas prostý - slovosled - have got X have - doplňovací otázky - předmětový tvar osobních zájmen - rozkazovací způsob ve. osobě Vzdělání - vzdělávací systém v ČR, USA a VB - popis školního dne - vyučovací předměty - Kolik je hodin? - číslovky násobné - postavení příslovečných určení místa a času - infinitiv - užití -ingového tvaru - sloveso like a výrazy quite, a lot, very much Bydlení. Popis auta - popis bytu a domu - domácí práce - bydlení na vesnici a ve městě a jeho výhody a nevýhody Odborná angličtina: - osobní auto, nákladní auto, závodní auto apod. - popis zevnitř i zvenčí (karoserie, zadní světlo, volant,spojka, ruční brzda apod. - počítatelná a nepočítatelná podstatná jména - soma, any, no - vazba There is/there are - přítomný čas průběhový - doplňovací otázky Restaurace Odborná angličtina: - přání - prosba - nabídka - jídelní lístek - druhy restaurací - this-these - that-those - předložky - procvičování slovní zásoby z odborné angličtiny Cestování. Banka, směnárna 14 - proč a kam cestujeme - dopravní prostředky - psaní pohlednic - nutná znalost cizích jazyků Odborná angličtina: - banka, směnárna: kde je tady...?, chci měnit peníze, kolik dáváte za...? apod. - modální slovesa - sloveso have to - vyjadřování budoucnosti vazbou be going to - složeniny se some, any, no - slovosled ve větách s dvěma předměty - záporné zjišťovací otázky SMILE verze.3.1

3 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Německý jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník Společenské obraty - omluva - představení se - seznámení - pozdravy - užití členů - osobní zájmena v 1. pádě - časování sloves v přítomném čase - vykání - časování slovesa sein v přítomném čase - pořádek slov ve větě oznamovací a tázací Rodina - členové rodiny - příbuzenské vztahy - popis osoby - povolání - silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle - vynechávání členu u podstatných jmen - časování slovesa haben v přítomném čase - zápor nein, nicht, kein - přídavné jméno v přísudku - základní číslovky 11 Jídlo, v restauraci 1 - denní jídla - druhy stravovacích zařízení - stravovací návyky - zdravá výživa - národní kuchyně - jídelní lístek - v restauraci - přivlastňovací zájmena - vyjadřování českého svůj - časování sloves se změnou kmene v přítomném čase - rozkazovací způsob - určování času Bydlení - popis bytu, domu, vlastního pokoje - vysněné bydlení - bydlení ve městě a na vesnici - v realitní kanceláři - slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - množné číslo podstatných jmen - předložky se 3. a 4. pádem - vazby es gibt 11 Nakupování, v obchodě - druhy obchodů - v obchodě - peníze - měnové jednotky Gramatika - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - skloňování osobních zájmen - pořadí předmětů ve větě - skloňování tázacích zájmen wer a was 11 Zvyky a svátky 1 - Vánoce, Velikonoce, oslavy narozenin - v ČR, v Rakousku, v NSR, ve Švýcarsku - skloňování zájmena dieser, jeder (alle) - způsobová slovesa a sloveso wissen - označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách - doch v odpovědi na zápornou otázku - záporná předpona un- Můj přítel. Popis auta - popis osoby vizáž a charakter - seznamovací inzeráty Odborná němčina: - osobní auto, nákladní auto, závodní auto apod. - popis zevnitř i zvenčí (karoserie, zadní světlo, volant,spojka, ruční brzda apod.) SMILE verze.3.1 3

4 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Německý jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník Denní režim 11 - všední den - víkend - prázdniny - slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou - zvratná slovesa - časové údaje Prázdniny a dovolená. Benzinová pumpa 1 - dovolená doma a v zahraničí - popis cesty - výhody a nevýhody individuálního cestování a cestování s cestovní kanceláří Odborná němčina: - benzinová pumpa: hadice, pumpař, kanystr, nádrž, mytí skel apod. - stupňování přídavných jmen v přísudku - stupňování příslovcí - zeměpisná jména - souřadicí spojky SMILE verze.3.1 4

5 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Dějepis, 1. ročník Dějepis, 1. ročník Historická věda - základní pojmy - význam historie - prameny - klasifikace historických památek - pomocné vědy historické - vznik a vývoj Země - vývoj člověka - pravěk, periodizace pravěku - pravěká naleziště Starověké civilizace - význam starověkých států - antika - vznik demokracie - památky Středověk - periodizace střeověku - společnost a náboženství - vznik měst - významné události a konflikty - státní útvary - vývoj českého státu - husitství Novověk 0 - zámořské objevy - významné revoluce, boj za občanská práva - kolonizace - 1. a. světová válka - průmyslová revoluce - dějiny vědy a techniky, významné vynálezy - národnostní problematika českého státu - diktatury - vznik ČSR - holocaust - svět po roce studená válka, totalita, rozpad sovětského bloku SMILE verze.3.1

6 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Základy společenských věd, 1. ročník Základy společenských věd, 1. ročník Chování a jednání jedince při hrozbě vzniku mimořádných událostí - druhy a příklady mimořádných událostí - základní složky integrovaného záchranného systému (IZS) - důležitá telefonní číla (Hasiči ČR, Policie ČR, Městská policie, První pomoc) - Mezinárodní tísňová linka + postup správného oznámení Osobnost a její psychické vlastnosti a procesy - psychická struktura osobnosti - etapy vývoje osobnosti - temperament, schopnosti, vlohy - motivy, postoje, inteligence - city, vůle, volní jednání Reakce na zátěžové situace a dušební hygiena - stres - frustrace - základní způsoby reakce - deprivace - psychohygiena - duševní poruchy 4 4 Základy společenských věd - obsah předmětu - význam Psychologie jako věda - psychologické vědy - metody výzkumu v psychologii - směry a přístupy k porozumění lidské psychiky Sociální komunikace, konflikty a jejich zvládání - řeč, jazyk v komunikačním procesu - formy mezilidské komunikace - verbální, neverbální komunikace - masová komunikace - druhy konfliktů a metody jejich zvládání Problém životní spokojenosti, vzdělávání - životní styl - volný čas a jeho využívání - sociálně patologické jevy, formy závislosti - příprava na povolání - efektivní učení - celoživotní vzdělávání 1 3 Sociologie jako věda - předmět sociologie - metody sociologického výzkumu - struktura sociologie 3 Člověk v sociálních vztazích a mezilidských vztazích - sociální stratifikace - typy stratifikačních systémů - sociální mobilita - sociální vrstvy - formální a neformální vztahy - význam mezilidských vztahů Sociální útvary, rodina a její význam - sociální skupiny - typy spolupráce v sociálních skupinách - instituce - lokální seskupení a útvary - základní funkce rodiny - demografický, ekonomický, sociální faktor rodiny Vztahy mezi lidmi a sociální percepce - sociální interakce - sociální poznávání - vnější, vnitřní projevy - efekt primárnosti, novosti, shovívavosti - chyby blízkosti - vulgarizace SMILE verze.3.1 6

7 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Fyzika, 1. ročník Fyzika, 1. ročník Úvod do předmětu - fyzika jako přírodní věda, rozdělení fyziky, - fyzikální měření, význam fyzikálních veličin, základní a vedlejší jednotky veličin, - uplatnění poznatků veličin Mechanika - Kinematika - pohyby přímočaré - voný pád - pohyb rovnoměrný po kružnici - skládání pohybů Dynamika - síla a její účinky na těleso - Newtonovy pohybové zákony - tíhová síla a tíha tělesa - síly brzdící pohyb tělesa - hybnost a impuls síly - vztažné soustavy Mechanická energie - mechanická práce - výkon a práce počítaná z výkonu - účinnost strojů - mechanická energie - zákon zachování energie Mechanika tekutin - vlastnosti kapalin a plynů - tlak v kapalině vyvolaný vnější siilou - tlak v kapalině vyvolaný její tíhou - tlak vyvolaný tíhou vzduchu - vztlaková síla v kapalinách a v plynech - proudění tekutin - obtékání těles reálnou tekutinou Mechanika tuhého tělesa - pohyby tuhého tělesa - těžiště tuhého tělesa - jednoduché stroje a jejich užití Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon - gravitační a tíhová síla - pohyby v gravitačním poli - Sluneční soustava Molekulová fyzika a termika - základní poznatky termiky - teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa - tepelná kapacita - měření tepla - částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky - stavové změny ideálního plynu,práce plynu a tepelné motory - struktura pevných látek - kapilární jevy - přeměna skupensví, skupenské teplo, vlhkost vzduchu SMILE verze.3.1 7

8 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Základy přírodních věd, 1. ročník Základy přírodních věd, 1. ročník Obecná chemie - chemické látky a jejich vlastnosti - chemický symbolika - názvosloví anorganických sloučenin - částicové složení látek, atom, molekula - chemická vazba - periodická soustava prvků - chemické reakce, chemické rovnice - směsi a roztoky - výpočty v chemii Anorganická chemie - anorganické látky - oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli - vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku - základ názvosloví organických sloučenin - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Biochemie - chemické složení živých organismů - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory - biochemické děje Základy biologie 11 - vznik a vývoj života na Zemi - vlastnosti živých soustav (systémové uspořádání, metabolismus, dráždivost, rozmnožování, adaptace, růst a vývoj) - typy buněk - rozmanitost organismů a jejich charakteristika - dědičnost a proměnlivost - biologie člověka - zdraví a nemoc Ekologie - základní ekologické pojmy - ekologické faktory prostředí - potravní řetězce a potravní pyramidy - koloběh látek v přírodě a tok energie - typy krajiny Člověk a životní prostředí 11 - vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím - přírodní zdroje energie a surovin - odpady - globální problémy - ochrana přírody a krajiny - nástroje společnosti na ochranu životního prostředí - zásady udržitelnosti rozvoje - odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí SMILE verze.3.1

9 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Matematika, 1. ročník Matematika, 1. ročník Úvod do studia, opakování a prohloubení učiva základní školy - číselné obory, početní operace - absolutní hodnota reálného čísla - číselná osa, číselné intervaly - pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, trigonometrie - poměr, úměra - užití procentového počtu Mocniny a odmocniny - mocniny s přirozeným exponentem - mocniny s celým exponentem - odmocniny, mocniny s racionálním exponentem 0 Algebraické výrazy - operace s mnohočleny - rozklad mnohočlenů - lomené výrazy - výrazy obsahující mocniny a odmocniny - vyjádření neznámé ze vzorce Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy - lineární rovnice - soustavy lineárních rovnic - lineární nerovnice - soustavy lineárních nerovnic - vyjádření neznámé z technického vzorce - slovní úlohy - lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Kvadratické rovnice a nerovnice - úplná a neúplná kvadratická rovnice - vztahy mezi kořeny a koeficienty - rozklad kvadratického trojčlenu - rovnice s neznámou pod odmocninou - kvadratické nerovnice - nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - slovní úlohy Základy matematické logiky a teorie množin - výroky a kvantifikátory - základní množinové operace - číselné množiny - logická stavba matematické věty SMILE verze.3.1 9

10 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Vznik duchovní kultury a náboženství - pravěká kultruy - kulty - světová a česká naleziště - vznika vývoj člověka - pravěké umění Význam starověkých civilizací - práce s literárními texty - vývoj písma a klasifikace - význam výtvarného a slovesného umění Antická kultura - význam starořecké a starořímské civilizace pro současnost - identifikace literárních textů - významné památky Světová náboženství - podstata a vznik judaismu, křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu - posvátné knihy - odraz v současném světě - odraz ve výtvarném umění Středověká literatura - útvary duchovní a světské literatury - odraz středověkého světa - středověké drama Románská kultura - znaky románského slohu - významné památky - systém vzdělávání - vliv křesťanství - identifikace slohu Gotický sloh - znaky a periodizace gotiky - význam vlády Karla IV. - životní styl - intepretace textů Renesance a humanismus - základní znaky - životní filozofie - významné památky Baroko - znaky a světový názor - významné památky výtvarného umění - srovnání renesančních a barokních textů Klasicismus a osvícenství - důraz na rozum a vzdělání - srovnání literárních textů s předešlými - význam národního obrození Programy muzeí a významné výstavy - muzea v MSK - nabídka výstav a galerií - exkurze 7 Osobní prezentace - zaměření na kultivovaný projev - interakce a komunikace - oslovení a pozdrav - přednost ve společenském styku Zásady kulturního chování - pravidla oblékání - pravidla základní společenské komunikace v konkrétních situacích - nácvik společenských situací SMILE verze.3.1

11 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Tělesná výchova, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník Hygiena, bezpečnost, organizace TEV - bezpečnost a hygiena v hodinách tělesné výchovy - negativní vliv drog, alkoholu a kouření na zdraví a výkonnost člověka - organizace hodin tělesné výchovy, pořadová cvičení Florbal - pravidla - přihrávky - zpracování a vedení míče - střelba - utkání analýza hry První pomoc - stavy ohrožující lidský život - cíl první pomoci - technická první pomoc - zásady vyšetření postiženého - důležitá telefonní čísla Atletika Rozvoj pohybových schopností - reakční rychlost - výbušná síla dolních končetin - obecná vytrvalost - zdokonalování běžecké techniky - zdokonalování běžeckých startů Atletické tělovýchovné prověrky - běh 0 m - běh 1 00 m - skok daleký - hod granátem Běžecká průprava - rychlost - obecná vytrvalost Hod granátem - technika hodu granátem Fotbal - pravidla - vhazování - zpracování míče - vedení míče, přihrávka - činnosti brankáře - utkání - analýza hry - herní systém postupný útok, osobní obrana v blízkosti branky, osobní obrana od půlicí čáry Basketbal - pravidla - přihrávky - driblink - střelba z místa - dvojtakt - utkání analýza hry - herní systém postupný útok - herní systém osobní obranný systém na vlastní polovině Gymnastika Akrobacie - kotouly - stoje Hrazda (po čelo) - výmyk - přešvih pravou nebo levou nohou do vzporu jízdmo - spád vzad v a vzepření v podkolení, přešvih zpět - seskok Kruhy (dosažné) - houpání s odrazem střídmonož - obraty - seskoky při zákmihu a předhupu Softball - pravidla - přihrávka vrchem, zpracování přihrávky - zpracování míče pohybujícího se po zemi - nahození na odpal, odpal - utkání - analýza hry Volejbal - pravidla - odbíjení obouruč vrchem, spodem - spodní a vrchní podání v čelném postoji - příjem podání, postavení hráčů při příjmu - přihrávka - hra s menším počtem hráčů na zmenšeném hřišti - utkání analýza hry Tělesná cvičení - průpravná cvičení - kondiční cvičení (posilování velkých svalových skupin pro zpevnění svalového korzetu) - relaxační, vyrovnávací a kompenzační cvičení - strečink SMILE verze

12 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Tělesná výchova, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník Testy tělesné zdatnosti - leh - sed - šplh na tyči - shyby - hod plným míčem - skok daleký z místa - Cooprův test - Jacíkův celostní motorický test SMILE verze.3.1 1

13 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Informační a komunikační technologie, 1. ročník Informační a komunikační technologie, 1. ročník Úvodní hodina - provozní řád počítačové učebny - rozdělení a struktura počítačové sítě učebny a školy Hardware - počítač a jeho struktura - základní pojmy - sestava PC - základní jednotka - monitor - klávesnice - schéma PC - funkce jednotlivých částí PC a přídavných zařízení - paměti Struktura adresářů - struktura adresářů - organizace adresářů - pojmy soubor a adresář, rozdíly - základní jednotky velikosti dat Programové vybavení - BIOS - základní pojmy operačního systému - druhy operačního systému - význam operačního systému - nádstavby operačního systému Operační systém Windows - ovládání PC - základy práce s PC - komprimace dat - zapínání a vypínání PC - přihlašování a odhlašování v systému a síti - popis okna Windows (W000 - W007) - práce s okny - průzkumník - hledání objektů - práce se soubory a složkami - základní jednoduché uživatelské nastavení - práce s programy: Poznámkový blok, kalkulačka, malování - další programové vybavení operačního systému Prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením - ochrana dat před zničením - počítačové viry - druhy a typy virů - další rizika nežádoucích programů (malware, spyware, adware, pishing, rootkity a další) - antivirová ochrana - firewall - update operačního systému a aplikačních programů - zálohování dat - komprimace dat - právo v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví - základní pravidla - typy licencí - ochrana osobních údajů Internet, Intranet, poštovní klient - typy a základní topologie sití - Internet, jeho vlastnosti, možnosti - Internet Explorer a další prohlížeče - , poštovní klienti, fre - URL adresa - přenosové protokoly - praktické příklady vyhledávání na síti - fre y, zřízení vlastní poštovní schránky - vyhledávací servery - základní příkazy html protokolu SMILE verze

14 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Informační a komunikační technologie, 1. ročník Informační a komunikační technologie, 1. ročník Textový editor WORD - popis oken programu - ovládání programu - základní práce s textem - formátování textu - úpravy textu (mazání, kopírování, přesun) - detailní formát písma - vkládání objektů, speciální znaky - vzhled stránky a úpravy - základní pravidla psaní textu - základní typografická pravidla - kontrola pravopisu - odstavce, řádkování, odrážky a číslování, víceúrovňový seznam - tabulátory - podmínky tisku - styly odstavců - grafika (obrázky, kliparty, automatické tvary) - textové pole - WordArt, stínování 3D - tabulky - editor psaní vzorců (MS Equation) - práce s textem (hledání, úprava, záměna textu) - šablony dokumentů - správa dokumentů - kombinování dokumentů - propojení - obsah, rejstřík - hromadná korespondence - jednoduchá tvorba maker - export, import dat - hypertextové odkazy - multimediální možnosti vkládání SMILE verze

15 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Technické kreslení, 1. ročník Technické kreslení, 1. ročník Normalizace v Technickém kreslení - význam normalizace - druhy norem - normalizované písmo - druhy čar - měřítka - výkresy Technické zobrazování - druhy zobrazování - pravoúhlé promítání na tři průmětny - kreslení průmětů podle zadané součásti - určování tvaru součásti na základě průmětů - doplňování chybějících průmětů Výkresy jednoduchých sestav - náležitosti sestafy - náležitosti kusovníku - čtení jednoduchých sestav - kreslení jednoduchých sestav Technická schemata kinematická, elektrická, hydraulická - kinemetická schemata - elektrická schemata - hydraulická schemata 4 Řezy a průřezy - definice řezů a průřezů - znázorňování a značení řezů - druhy řezů - znázorňování a značení průřezů Kótování - kótování délek - kótování průměrů, poloměrů - kótování oblouků - kótování kuželovitosti, jehlanovitosti - kótování zkosených hran - přerušování součástí - kótování vynesené tvarové podrobnosti Lícování - vzájemná poloha a uložení součástí - tolerance jednotné díry - tolerance jednotného hřídele - značení tolerancí na výkresech Určování tolerancí rozměrů, tvarů a poloh - tolerance rozměrů - tolerance polohy a tvarů Určování drsností povrchu a tepelného zpracování - druhy drsností povrchu - značení drsností - praktická řada drsností - zapisování tepelného zpracování Výkresy součástí - kreslení čepů - kreslení závlaček, pojistných kroužků - kreslení klínů, per, kolíků - kreslení šroubů a matic - kreslení hřídelů - reslení ložisek - kreslení ozubených kol - kreslní svařovaných součástí - kreslení odlitků SMILE verze.3.1 1

16 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Strojírenská technologie, 1. ročník Strojírenská technologie, 1. ročník Vlastnosti materiálů - vlastnosti fyzikální - vlastnosti chemické - vlastnosti mechanické - vlastnosti technologické Plasty - složení plastů - výroba plastů - přísady plastů - rozdělení plastů - použití plastů zejména u automobilů 6 Rozdělení materiálů a označování - rozdělení materiálů - značení materiálů - chemické složení materiálů - použití materiálů Metalografie železa - morfologie železa - krystalické mřížky Fe - vnitřní struktury ocelí a litin - terminologie Fe Tepelné zpracování - základní principy TZ - termnologie TZ - druhy TZ - kalení - povrchové kalení - zušlechťování - chemicko-tepelné zpracování Další nekovové materiály - pryž - kůže - textilie - sklo - technická keramika Pomocné materiály a provozní hmoty - druhy maziv - viskozita maziva - funkce maziva - použití maziva - nátěrové hmoty - druhy lepidel a těsnicích hmot - použití v autoopravárenství Polotovary - polotovary vyrobené tvářením - polotovary vyrobené odléváním 3 Zkoušení materiálů Zkoušky destruktivní - zkoušky pevnosti - zkoušky tvrdosti - zkoušky vrubové houževnatosti - zkoušky únavové - zkoušky tvařitelnosti - zkoušky svařitelnosti Zkoušky nedestruktivní - zkoušky prozářením - zkoušky ultrazvukové - zkoušky kapilární Kovové konstrukční materiály - neželezné kovy a jejich slitiny - oceli - litiny Nástrojové materiály - vlastnosti nástrojových materiálů s ohledem na požadavky nástrojů - rychlořezná ocel - slinuté karbidy - keramika - diamant SMILE verze

17 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Mechanika, 1. ročník Mechanika, 1. ročník Síly v rovině - určení síly v rovině - rozklad síly na složky - moment síly - moment soustavy sil - výslednice soustav sil - rovnováha soustav sil Vazby, nosníky - druhy vazeb - druhy nosníků - statické podmínky rovnováhy - výpočet vazbových sil - řešení nosníků zatížených soustavou sil Příhradové konstrukce - příklady příhradových konstrukcí - statická a tvarová určitost konstrukcí - části příhradových konstrukcí - výpočet sil v prutech příhradové konstrukce Namáhání součástí na tah - tlak Namáhání strojních součástí - vnitřní síly - vnější síly - vznik napětí - Hoockeův zákon Namáhání na tah - tlak - princip - pevnostní rovnice v tahu - tlaku - dimenzační rovnice v tahu - tlaku - deformační rovnice v tahu - tlaku Namáhání součástí na smyk - střih Namáhání součástí na smyk - střih - princip - pevnostní rovnice ve smyku - střihu - dimenzační rovnice ve smyku - střihu - stříhání materiálu 1 1 Namáhání na otlačení Namáhání na otlačení - princip - pevnostní rovnice na otlačení - kontrla tlaku ve stykových plochách součástí SMILE verze

18 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla, 1. ročník Silniční vozidla, 1. ročník Základní poznatky o motorových vozidlech - historie vozidel, kategorie - rozdělení vozidel - rozměry a hmotnosti automobilů - koncepce - konstrukční skupiny vozidel - aktivní a pasivní bezpečnost 7 Podvozek 61 Rámy - účel, vlastnosti a požadavky - druhy a jejich konstrukce Samonosné karoserie - účel, vlastnosti a požadavky - druhy a jejich konstrukce - ochrana proti korozi Pérování - účel, hodnocení, charakteristika - druhy a jejich konstrukce - aktivní pérování Tlumiče pérování - účel a princip - druhy a jejich konstrukce Stabilizátory - účel, druhy - konstrukce Nápravy - účel, požadavky, rozdělení - tuhé - výkyvné Kola a pneumatiky - účel, rozdělení - kola - pneumatiky Brzdná zařízení vozidel - teorie brzdění - průběh - konstrukce hydraulické brzdové soustavy a jejich částí - vlastní brzdy - vzduchotlaká brzdová soustava - zpomalovací brzdové soustavy SMILE verze.3.1 1

19 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Opravy a údržba vozidel, 1. ročník Opravy a údržba vozidel, 1. ročník BOZP, hygiena práce, požární prevence - řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti - pracovněprávní problematika BOZP - bezpečnost technických zařízení Organizace opravárenství - organizace opraven - zajišťování náhradních dílů - zajišťování provozních hmot Údržba, diagnostika a opravy podvozku - údržba a opravy rámů - údržba a opravy karoserií - údržba a opravy náprav - údržba a opravy pérování - údržba a opravy tlumičů - údržba a opravy kol a pneumatik Diagnostická technika - pojem technická diagnostika - uspořádání diagnostických pracovišť - diagnostické přístroje a zařízení - celková diagnostika vozidla Opravy a údržba vozidel - závady a jejich příčiny - zásady montáže a demontáže - způsoby oprav a jejich druhy - příjem a předání vozidla v autoservisu - zásady a typy údržby vozidel SMILE verze

20 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Obsah: Obsah Český jazyk, 1. ročník 1 Anglický jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník 3 Dějepis, 1. ročník Základy společenských věd, 1. ročník 6 Fyzika, 1. ročník 7 Základy přírodních věd, 1. ročník Matematika, 1. ročník 9 Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník 11 Informační a komunikační technologie, 1. ročník 13 Technické kreslení, 1. ročník 1 Strojírenská technologie, 1. ročník 16 Mechanika, 1. ročník 17 Silniční vozidla, 1. ročník 1 Opravy a údržba vozidel, 1. ročník 19 SMILE verze.3.1. Vlastníkem licence je IČ: 1111s Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 0

21

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010-2011 ZDOUNKY 2011 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Provozní technika 23 43 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Podnikání 64 41 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí jazyk

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

SEZNAM VYTVOŘENÝCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK HEINZOVÁ: Chemické reakce, rovnice a výpočty - prezentace PowerPoint

SEZNAM VYTVOŘENÝCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK HEINZOVÁ: Chemické reakce, rovnice a výpočty - prezentace PowerPoint SEZNAM VYTVOŘENÝCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK HEINZOVÁ: Chemické reakce, rovnice a výpočty - prezentace PowerPoint Chemické směsi a roztoky - prezentace PowerPoint Periodická soustava prvků - prezentace PowerPoint

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník

Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Krupka 00.00.2010 Váš dopis zn./ze dne: ---/--- Vyřizuje/linka Trčka/12 Naše značka: P Okruhy učiva ke komisionálním zkouškám pro žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí - VIII. ročník Předmět:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu.

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 82-51 - L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Třída: EU4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více