Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-"

Transkript

1 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního jazyka - zdroje informací o jazyce - emoční aspekty jazyka Slovní zásoba - vrstvy slovní zásoby - význam slova a jeho obměny - obohacování slovní zásoby Tvarosloví - mluvnické kategorie ohebných slovních druhů - neohebné slovní druhy Získávání informací - práce se slovníky a Pravidly českého pravopisu Funkční styly - obecné pojmy - jazykové prostředky - slohotvorní činitelé - administrativní styl a jeho útvary Slohové postupy - obecné pojmy - vypravování Komunikační dovednosti - úvod do rétoriky - styl projevů mluvených a psaných - monolog a dialog - řečnická cvičení Umělecký styl - slohotvorní činitelé - útvary - slohová práce - přímá řeč Teorie literatury - epika, lyrika, drama - ústní lidová slovesnost - útvary epické, lyrické a lyrickoepické Starověká literatura - literatura Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny, nejvýznamnější památky - antická literatura - Bible Středověká literatura - evropská literatura, útvary, významné památky - staroslověnská literatura - vývoj české literatury do 1. století Renesance a humanismus - význam renesance a humanismu v evropské kultuře - vznik nových útvarů - významní představitelé Baroko - význam barokní kultury - evropská barokní literatura - česká literatura oficiální a neoficiální - význam J. A. Komenského Klasicismus a osvícenství - význam klasicismu a osvícenství pro rozvoj národního obrození - významní světoví autoři a rozbor jejich díla SMILE verze.3.1 1

2 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Anglický jazyk, 1. ročník Anglický jazyk, 1. ročník Společenské obraty - omluva - představení - seznámení - pozdravy - abeceda, fonetika - osobní zájmena v 1. pádě - přivlastňovací zájmena nesamostatná - časování slovesa be v přítomném čase - neurčitý člen - číslovky 0-0 Rodina - členové rodiny - příbuzní - popis osoby - povolání a záliby - množné číslo podstatných jmen - sloveso have got v přítomném čase - určitý člen - přivlastňovací pád - číslovky 1 a výše Režim dne - popis činností - jednotlivé části dne - určování času - přítomný čas prostý - slovosled - have got X have - doplňovací otázky - předmětový tvar osobních zájmen - rozkazovací způsob ve. osobě Vzdělání - vzdělávací systém v ČR, USA a VB - popis školního dne - vyučovací předměty - Kolik je hodin? - číslovky násobné - postavení příslovečných určení místa a času - infinitiv - užití -ingového tvaru - sloveso like a výrazy quite, a lot, very much Bydlení. Popis auta - popis bytu a domu - domácí práce - bydlení na vesnici a ve městě a jeho výhody a nevýhody Odborná angličtina: - osobní auto, nákladní auto, závodní auto apod. - popis zevnitř i zvenčí (karoserie, zadní světlo, volant,spojka, ruční brzda apod. - počítatelná a nepočítatelná podstatná jména - soma, any, no - vazba There is/there are - přítomný čas průběhový - doplňovací otázky Restaurace Odborná angličtina: - přání - prosba - nabídka - jídelní lístek - druhy restaurací - this-these - that-those - předložky - procvičování slovní zásoby z odborné angličtiny Cestování. Banka, směnárna 14 - proč a kam cestujeme - dopravní prostředky - psaní pohlednic - nutná znalost cizích jazyků Odborná angličtina: - banka, směnárna: kde je tady...?, chci měnit peníze, kolik dáváte za...? apod. - modální slovesa - sloveso have to - vyjadřování budoucnosti vazbou be going to - složeniny se some, any, no - slovosled ve větách s dvěma předměty - záporné zjišťovací otázky SMILE verze.3.1

3 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Německý jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník Společenské obraty - omluva - představení se - seznámení - pozdravy - užití členů - osobní zájmena v 1. pádě - časování sloves v přítomném čase - vykání - časování slovesa sein v přítomném čase - pořádek slov ve větě oznamovací a tázací Rodina - členové rodiny - příbuzenské vztahy - popis osoby - povolání - silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle - vynechávání členu u podstatných jmen - časování slovesa haben v přítomném čase - zápor nein, nicht, kein - přídavné jméno v přísudku - základní číslovky 11 Jídlo, v restauraci 1 - denní jídla - druhy stravovacích zařízení - stravovací návyky - zdravá výživa - národní kuchyně - jídelní lístek - v restauraci - přivlastňovací zájmena - vyjadřování českého svůj - časování sloves se změnou kmene v přítomném čase - rozkazovací způsob - určování času Bydlení - popis bytu, domu, vlastního pokoje - vysněné bydlení - bydlení ve městě a na vesnici - v realitní kanceláři - slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - množné číslo podstatných jmen - předložky se 3. a 4. pádem - vazby es gibt 11 Nakupování, v obchodě - druhy obchodů - v obchodě - peníze - měnové jednotky Gramatika - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - skloňování osobních zájmen - pořadí předmětů ve větě - skloňování tázacích zájmen wer a was 11 Zvyky a svátky 1 - Vánoce, Velikonoce, oslavy narozenin - v ČR, v Rakousku, v NSR, ve Švýcarsku - skloňování zájmena dieser, jeder (alle) - způsobová slovesa a sloveso wissen - označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách - doch v odpovědi na zápornou otázku - záporná předpona un- Můj přítel. Popis auta - popis osoby vizáž a charakter - seznamovací inzeráty Odborná němčina: - osobní auto, nákladní auto, závodní auto apod. - popis zevnitř i zvenčí (karoserie, zadní světlo, volant,spojka, ruční brzda apod.) SMILE verze.3.1 3

4 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Německý jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník Denní režim 11 - všední den - víkend - prázdniny - slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou - zvratná slovesa - časové údaje Prázdniny a dovolená. Benzinová pumpa 1 - dovolená doma a v zahraničí - popis cesty - výhody a nevýhody individuálního cestování a cestování s cestovní kanceláří Odborná němčina: - benzinová pumpa: hadice, pumpař, kanystr, nádrž, mytí skel apod. - stupňování přídavných jmen v přísudku - stupňování příslovcí - zeměpisná jména - souřadicí spojky SMILE verze.3.1 4

5 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Dějepis, 1. ročník Dějepis, 1. ročník Historická věda - základní pojmy - význam historie - prameny - klasifikace historických památek - pomocné vědy historické - vznik a vývoj Země - vývoj člověka - pravěk, periodizace pravěku - pravěká naleziště Starověké civilizace - význam starověkých států - antika - vznik demokracie - památky Středověk - periodizace střeověku - společnost a náboženství - vznik měst - významné události a konflikty - státní útvary - vývoj českého státu - husitství Novověk 0 - zámořské objevy - významné revoluce, boj za občanská práva - kolonizace - 1. a. světová válka - průmyslová revoluce - dějiny vědy a techniky, významné vynálezy - národnostní problematika českého státu - diktatury - vznik ČSR - holocaust - svět po roce studená válka, totalita, rozpad sovětského bloku SMILE verze.3.1

6 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Základy společenských věd, 1. ročník Základy společenských věd, 1. ročník Chování a jednání jedince při hrozbě vzniku mimořádných událostí - druhy a příklady mimořádných událostí - základní složky integrovaného záchranného systému (IZS) - důležitá telefonní číla (Hasiči ČR, Policie ČR, Městská policie, První pomoc) - Mezinárodní tísňová linka + postup správného oznámení Osobnost a její psychické vlastnosti a procesy - psychická struktura osobnosti - etapy vývoje osobnosti - temperament, schopnosti, vlohy - motivy, postoje, inteligence - city, vůle, volní jednání Reakce na zátěžové situace a dušební hygiena - stres - frustrace - základní způsoby reakce - deprivace - psychohygiena - duševní poruchy 4 4 Základy společenských věd - obsah předmětu - význam Psychologie jako věda - psychologické vědy - metody výzkumu v psychologii - směry a přístupy k porozumění lidské psychiky Sociální komunikace, konflikty a jejich zvládání - řeč, jazyk v komunikačním procesu - formy mezilidské komunikace - verbální, neverbální komunikace - masová komunikace - druhy konfliktů a metody jejich zvládání Problém životní spokojenosti, vzdělávání - životní styl - volný čas a jeho využívání - sociálně patologické jevy, formy závislosti - příprava na povolání - efektivní učení - celoživotní vzdělávání 1 3 Sociologie jako věda - předmět sociologie - metody sociologického výzkumu - struktura sociologie 3 Člověk v sociálních vztazích a mezilidských vztazích - sociální stratifikace - typy stratifikačních systémů - sociální mobilita - sociální vrstvy - formální a neformální vztahy - význam mezilidských vztahů Sociální útvary, rodina a její význam - sociální skupiny - typy spolupráce v sociálních skupinách - instituce - lokální seskupení a útvary - základní funkce rodiny - demografický, ekonomický, sociální faktor rodiny Vztahy mezi lidmi a sociální percepce - sociální interakce - sociální poznávání - vnější, vnitřní projevy - efekt primárnosti, novosti, shovívavosti - chyby blízkosti - vulgarizace SMILE verze.3.1 6

7 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Fyzika, 1. ročník Fyzika, 1. ročník Úvod do předmětu - fyzika jako přírodní věda, rozdělení fyziky, - fyzikální měření, význam fyzikálních veličin, základní a vedlejší jednotky veličin, - uplatnění poznatků veličin Mechanika - Kinematika - pohyby přímočaré - voný pád - pohyb rovnoměrný po kružnici - skládání pohybů Dynamika - síla a její účinky na těleso - Newtonovy pohybové zákony - tíhová síla a tíha tělesa - síly brzdící pohyb tělesa - hybnost a impuls síly - vztažné soustavy Mechanická energie - mechanická práce - výkon a práce počítaná z výkonu - účinnost strojů - mechanická energie - zákon zachování energie Mechanika tekutin - vlastnosti kapalin a plynů - tlak v kapalině vyvolaný vnější siilou - tlak v kapalině vyvolaný její tíhou - tlak vyvolaný tíhou vzduchu - vztlaková síla v kapalinách a v plynech - proudění tekutin - obtékání těles reálnou tekutinou Mechanika tuhého tělesa - pohyby tuhého tělesa - těžiště tuhého tělesa - jednoduché stroje a jejich užití Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon - gravitační a tíhová síla - pohyby v gravitačním poli - Sluneční soustava Molekulová fyzika a termika - základní poznatky termiky - teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa - tepelná kapacita - měření tepla - částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulové fyziky - stavové změny ideálního plynu,práce plynu a tepelné motory - struktura pevných látek - kapilární jevy - přeměna skupensví, skupenské teplo, vlhkost vzduchu SMILE verze.3.1 7

8 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Základy přírodních věd, 1. ročník Základy přírodních věd, 1. ročník Obecná chemie - chemické látky a jejich vlastnosti - chemický symbolika - názvosloví anorganických sloučenin - částicové složení látek, atom, molekula - chemická vazba - periodická soustava prvků - chemické reakce, chemické rovnice - směsi a roztoky - výpočty v chemii Anorganická chemie - anorganické látky - oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli - vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku - základ názvosloví organických sloučenin - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi Biochemie - chemické složení živých organismů - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory - biochemické děje Základy biologie 11 - vznik a vývoj života na Zemi - vlastnosti živých soustav (systémové uspořádání, metabolismus, dráždivost, rozmnožování, adaptace, růst a vývoj) - typy buněk - rozmanitost organismů a jejich charakteristika - dědičnost a proměnlivost - biologie člověka - zdraví a nemoc Ekologie - základní ekologické pojmy - ekologické faktory prostředí - potravní řetězce a potravní pyramidy - koloběh látek v přírodě a tok energie - typy krajiny Člověk a životní prostředí 11 - vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím - přírodní zdroje energie a surovin - odpady - globální problémy - ochrana přírody a krajiny - nástroje společnosti na ochranu životního prostředí - zásady udržitelnosti rozvoje - odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí SMILE verze.3.1

9 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Matematika, 1. ročník Matematika, 1. ročník Úvod do studia, opakování a prohloubení učiva základní školy - číselné obory, početní operace - absolutní hodnota reálného čísla - číselná osa, číselné intervaly - pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, trigonometrie - poměr, úměra - užití procentového počtu Mocniny a odmocniny - mocniny s přirozeným exponentem - mocniny s celým exponentem - odmocniny, mocniny s racionálním exponentem 0 Algebraické výrazy - operace s mnohočleny - rozklad mnohočlenů - lomené výrazy - výrazy obsahující mocniny a odmocniny - vyjádření neznámé ze vzorce Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy - lineární rovnice - soustavy lineárních rovnic - lineární nerovnice - soustavy lineárních nerovnic - vyjádření neznámé z technického vzorce - slovní úlohy - lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Kvadratické rovnice a nerovnice - úplná a neúplná kvadratická rovnice - vztahy mezi kořeny a koeficienty - rozklad kvadratického trojčlenu - rovnice s neznámou pod odmocninou - kvadratické nerovnice - nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - slovní úlohy Základy matematické logiky a teorie množin - výroky a kvantifikátory - základní množinové operace - číselné množiny - logická stavba matematické věty SMILE verze.3.1 9

10 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Vznik duchovní kultury a náboženství - pravěká kultruy - kulty - světová a česká naleziště - vznika vývoj člověka - pravěké umění Význam starověkých civilizací - práce s literárními texty - vývoj písma a klasifikace - význam výtvarného a slovesného umění Antická kultura - význam starořecké a starořímské civilizace pro současnost - identifikace literárních textů - významné památky Světová náboženství - podstata a vznik judaismu, křesťanství, hinduismu, buddhismu, islámu - posvátné knihy - odraz v současném světě - odraz ve výtvarném umění Středověká literatura - útvary duchovní a světské literatury - odraz středověkého světa - středověké drama Románská kultura - znaky románského slohu - významné památky - systém vzdělávání - vliv křesťanství - identifikace slohu Gotický sloh - znaky a periodizace gotiky - význam vlády Karla IV. - životní styl - intepretace textů Renesance a humanismus - základní znaky - životní filozofie - významné památky Baroko - znaky a světový názor - významné památky výtvarného umění - srovnání renesančních a barokních textů Klasicismus a osvícenství - důraz na rozum a vzdělání - srovnání literárních textů s předešlými - význam národního obrození Programy muzeí a významné výstavy - muzea v MSK - nabídka výstav a galerií - exkurze 7 Osobní prezentace - zaměření na kultivovaný projev - interakce a komunikace - oslovení a pozdrav - přednost ve společenském styku Zásady kulturního chování - pravidla oblékání - pravidla základní společenské komunikace v konkrétních situacích - nácvik společenských situací SMILE verze.3.1

11 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Tělesná výchova, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník Hygiena, bezpečnost, organizace TEV - bezpečnost a hygiena v hodinách tělesné výchovy - negativní vliv drog, alkoholu a kouření na zdraví a výkonnost člověka - organizace hodin tělesné výchovy, pořadová cvičení Florbal - pravidla - přihrávky - zpracování a vedení míče - střelba - utkání analýza hry První pomoc - stavy ohrožující lidský život - cíl první pomoci - technická první pomoc - zásady vyšetření postiženého - důležitá telefonní čísla Atletika Rozvoj pohybových schopností - reakční rychlost - výbušná síla dolních končetin - obecná vytrvalost - zdokonalování běžecké techniky - zdokonalování běžeckých startů Atletické tělovýchovné prověrky - běh 0 m - běh 1 00 m - skok daleký - hod granátem Běžecká průprava - rychlost - obecná vytrvalost Hod granátem - technika hodu granátem Fotbal - pravidla - vhazování - zpracování míče - vedení míče, přihrávka - činnosti brankáře - utkání - analýza hry - herní systém postupný útok, osobní obrana v blízkosti branky, osobní obrana od půlicí čáry Basketbal - pravidla - přihrávky - driblink - střelba z místa - dvojtakt - utkání analýza hry - herní systém postupný útok - herní systém osobní obranný systém na vlastní polovině Gymnastika Akrobacie - kotouly - stoje Hrazda (po čelo) - výmyk - přešvih pravou nebo levou nohou do vzporu jízdmo - spád vzad v a vzepření v podkolení, přešvih zpět - seskok Kruhy (dosažné) - houpání s odrazem střídmonož - obraty - seskoky při zákmihu a předhupu Softball - pravidla - přihrávka vrchem, zpracování přihrávky - zpracování míče pohybujícího se po zemi - nahození na odpal, odpal - utkání - analýza hry Volejbal - pravidla - odbíjení obouruč vrchem, spodem - spodní a vrchní podání v čelném postoji - příjem podání, postavení hráčů při příjmu - přihrávka - hra s menším počtem hráčů na zmenšeném hřišti - utkání analýza hry Tělesná cvičení - průpravná cvičení - kondiční cvičení (posilování velkých svalových skupin pro zpevnění svalového korzetu) - relaxační, vyrovnávací a kompenzační cvičení - strečink SMILE verze

12 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Tělesná výchova, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník Testy tělesné zdatnosti - leh - sed - šplh na tyči - shyby - hod plným míčem - skok daleký z místa - Cooprův test - Jacíkův celostní motorický test SMILE verze.3.1 1

13 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Informační a komunikační technologie, 1. ročník Informační a komunikační technologie, 1. ročník Úvodní hodina - provozní řád počítačové učebny - rozdělení a struktura počítačové sítě učebny a školy Hardware - počítač a jeho struktura - základní pojmy - sestava PC - základní jednotka - monitor - klávesnice - schéma PC - funkce jednotlivých částí PC a přídavných zařízení - paměti Struktura adresářů - struktura adresářů - organizace adresářů - pojmy soubor a adresář, rozdíly - základní jednotky velikosti dat Programové vybavení - BIOS - základní pojmy operačního systému - druhy operačního systému - význam operačního systému - nádstavby operačního systému Operační systém Windows - ovládání PC - základy práce s PC - komprimace dat - zapínání a vypínání PC - přihlašování a odhlašování v systému a síti - popis okna Windows (W000 - W007) - práce s okny - průzkumník - hledání objektů - práce se soubory a složkami - základní jednoduché uživatelské nastavení - práce s programy: Poznámkový blok, kalkulačka, malování - další programové vybavení operačního systému Prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením - ochrana dat před zničením - počítačové viry - druhy a typy virů - další rizika nežádoucích programů (malware, spyware, adware, pishing, rootkity a další) - antivirová ochrana - firewall - update operačního systému a aplikačních programů - zálohování dat - komprimace dat - právo v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví - základní pravidla - typy licencí - ochrana osobních údajů Internet, Intranet, poštovní klient - typy a základní topologie sití - Internet, jeho vlastnosti, možnosti - Internet Explorer a další prohlížeče - , poštovní klienti, fre - URL adresa - přenosové protokoly - praktické příklady vyhledávání na síti - fre y, zřízení vlastní poštovní schránky - vyhledávací servery - základní příkazy html protokolu SMILE verze

14 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Informační a komunikační technologie, 1. ročník Informační a komunikační technologie, 1. ročník Textový editor WORD - popis oken programu - ovládání programu - základní práce s textem - formátování textu - úpravy textu (mazání, kopírování, přesun) - detailní formát písma - vkládání objektů, speciální znaky - vzhled stránky a úpravy - základní pravidla psaní textu - základní typografická pravidla - kontrola pravopisu - odstavce, řádkování, odrážky a číslování, víceúrovňový seznam - tabulátory - podmínky tisku - styly odstavců - grafika (obrázky, kliparty, automatické tvary) - textové pole - WordArt, stínování 3D - tabulky - editor psaní vzorců (MS Equation) - práce s textem (hledání, úprava, záměna textu) - šablony dokumentů - správa dokumentů - kombinování dokumentů - propojení - obsah, rejstřík - hromadná korespondence - jednoduchá tvorba maker - export, import dat - hypertextové odkazy - multimediální možnosti vkládání SMILE verze

15 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Technické kreslení, 1. ročník Technické kreslení, 1. ročník Normalizace v Technickém kreslení - význam normalizace - druhy norem - normalizované písmo - druhy čar - měřítka - výkresy Technické zobrazování - druhy zobrazování - pravoúhlé promítání na tři průmětny - kreslení průmětů podle zadané součásti - určování tvaru součásti na základě průmětů - doplňování chybějících průmětů Výkresy jednoduchých sestav - náležitosti sestafy - náležitosti kusovníku - čtení jednoduchých sestav - kreslení jednoduchých sestav Technická schemata kinematická, elektrická, hydraulická - kinemetická schemata - elektrická schemata - hydraulická schemata 4 Řezy a průřezy - definice řezů a průřezů - znázorňování a značení řezů - druhy řezů - znázorňování a značení průřezů Kótování - kótování délek - kótování průměrů, poloměrů - kótování oblouků - kótování kuželovitosti, jehlanovitosti - kótování zkosených hran - přerušování součástí - kótování vynesené tvarové podrobnosti Lícování - vzájemná poloha a uložení součástí - tolerance jednotné díry - tolerance jednotného hřídele - značení tolerancí na výkresech Určování tolerancí rozměrů, tvarů a poloh - tolerance rozměrů - tolerance polohy a tvarů Určování drsností povrchu a tepelného zpracování - druhy drsností povrchu - značení drsností - praktická řada drsností - zapisování tepelného zpracování Výkresy součástí - kreslení čepů - kreslení závlaček, pojistných kroužků - kreslení klínů, per, kolíků - kreslení šroubů a matic - kreslení hřídelů - reslení ložisek - kreslení ozubených kol - kreslní svařovaných součástí - kreslení odlitků SMILE verze.3.1 1

16 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Strojírenská technologie, 1. ročník Strojírenská technologie, 1. ročník Vlastnosti materiálů - vlastnosti fyzikální - vlastnosti chemické - vlastnosti mechanické - vlastnosti technologické Plasty - složení plastů - výroba plastů - přísady plastů - rozdělení plastů - použití plastů zejména u automobilů 6 Rozdělení materiálů a označování - rozdělení materiálů - značení materiálů - chemické složení materiálů - použití materiálů Metalografie železa - morfologie železa - krystalické mřížky Fe - vnitřní struktury ocelí a litin - terminologie Fe Tepelné zpracování - základní principy TZ - termnologie TZ - druhy TZ - kalení - povrchové kalení - zušlechťování - chemicko-tepelné zpracování Další nekovové materiály - pryž - kůže - textilie - sklo - technická keramika Pomocné materiály a provozní hmoty - druhy maziv - viskozita maziva - funkce maziva - použití maziva - nátěrové hmoty - druhy lepidel a těsnicích hmot - použití v autoopravárenství Polotovary - polotovary vyrobené tvářením - polotovary vyrobené odléváním 3 Zkoušení materiálů Zkoušky destruktivní - zkoušky pevnosti - zkoušky tvrdosti - zkoušky vrubové houževnatosti - zkoušky únavové - zkoušky tvařitelnosti - zkoušky svařitelnosti Zkoušky nedestruktivní - zkoušky prozářením - zkoušky ultrazvukové - zkoušky kapilární Kovové konstrukční materiály - neželezné kovy a jejich slitiny - oceli - litiny Nástrojové materiály - vlastnosti nástrojových materiálů s ohledem na požadavky nástrojů - rychlořezná ocel - slinuté karbidy - keramika - diamant SMILE verze

17 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Mechanika, 1. ročník Mechanika, 1. ročník Síly v rovině - určení síly v rovině - rozklad síly na složky - moment síly - moment soustavy sil - výslednice soustav sil - rovnováha soustav sil Vazby, nosníky - druhy vazeb - druhy nosníků - statické podmínky rovnováhy - výpočet vazbových sil - řešení nosníků zatížených soustavou sil Příhradové konstrukce - příklady příhradových konstrukcí - statická a tvarová určitost konstrukcí - části příhradových konstrukcí - výpočet sil v prutech příhradové konstrukce Namáhání součástí na tah - tlak Namáhání strojních součástí - vnitřní síly - vnější síly - vznik napětí - Hoockeův zákon Namáhání na tah - tlak - princip - pevnostní rovnice v tahu - tlaku - dimenzační rovnice v tahu - tlaku - deformační rovnice v tahu - tlaku Namáhání součástí na smyk - střih Namáhání součástí na smyk - střih - princip - pevnostní rovnice ve smyku - střihu - dimenzační rovnice ve smyku - střihu - stříhání materiálu 1 1 Namáhání na otlačení Namáhání na otlačení - princip - pevnostní rovnice na otlačení - kontrla tlaku ve stykových plochách součástí SMILE verze

18 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla, 1. ročník Silniční vozidla, 1. ročník Základní poznatky o motorových vozidlech - historie vozidel, kategorie - rozdělení vozidel - rozměry a hmotnosti automobilů - koncepce - konstrukční skupiny vozidel - aktivní a pasivní bezpečnost 7 Podvozek 61 Rámy - účel, vlastnosti a požadavky - druhy a jejich konstrukce Samonosné karoserie - účel, vlastnosti a požadavky - druhy a jejich konstrukce - ochrana proti korozi Pérování - účel, hodnocení, charakteristika - druhy a jejich konstrukce - aktivní pérování Tlumiče pérování - účel a princip - druhy a jejich konstrukce Stabilizátory - účel, druhy - konstrukce Nápravy - účel, požadavky, rozdělení - tuhé - výkyvné Kola a pneumatiky - účel, rozdělení - kola - pneumatiky Brzdná zařízení vozidel - teorie brzdění - průběh - konstrukce hydraulické brzdové soustavy a jejich částí - vlastní brzdy - vzduchotlaká brzdová soustava - zpomalovací brzdové soustavy SMILE verze.3.1 1

19 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Opravy a údržba vozidel, 1. ročník Opravy a údržba vozidel, 1. ročník BOZP, hygiena práce, požární prevence - řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti - pracovněprávní problematika BOZP - bezpečnost technických zařízení Organizace opravárenství - organizace opraven - zajišťování náhradních dílů - zajišťování provozních hmot Údržba, diagnostika a opravy podvozku - údržba a opravy rámů - údržba a opravy karoserií - údržba a opravy náprav - údržba a opravy pérování - údržba a opravy tlumičů - údržba a opravy kol a pneumatik Diagnostická technika - pojem technická diagnostika - uspořádání diagnostických pracovišť - diagnostické přístroje a zařízení - celková diagnostika vozidla Opravy a údržba vozidel - závady a jejich příčiny - zásady montáže a demontáže - způsoby oprav a jejich druhy - příjem a předání vozidla v autoservisu - zásady a typy údržby vozidel SMILE verze

20 RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Obsah: Obsah Český jazyk, 1. ročník 1 Anglický jazyk, 1. ročník Německý jazyk, 1. ročník 3 Dějepis, 1. ročník Základy společenských věd, 1. ročník 6 Fyzika, 1. ročník 7 Základy přírodních věd, 1. ročník Matematika, 1. ročník 9 Estetika a dějiny kultury, 1. ročník Tělesná výchova, 1. ročník 11 Informační a komunikační technologie, 1. ročník 13 Technické kreslení, 1. ročník 1 Strojírenská technologie, 1. ročník 16 Mechanika, 1. ročník 17 Silniční vozidla, 1. ročník 1 Opravy a údržba vozidel, 1. ročník 19 SMILE verze.3.1. Vlastníkem licence je IČ: 1111s Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 0

21

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY Studijní obor: 23-41 - M/01 Strojírenství Zaměření: Předmět: Matematika Ročník: 1. Počet hodin 4 Počet hodin celkem: 136 týdně: Tento plán vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010-2011 ZDOUNKY 2011 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR 1. ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, smartphone, plány měst, mapy,

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až květen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více