KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ

2 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech. Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996, a jak napovídá sám název, zaměřujeme se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol. Naším záměrem při sestavování učebnic je efektivně skloubit současné požadavky i nároky na vzdělávání a moderní trendy ve výuce s atraktivností učebních materiálů pro žáky i učitele. Proto byly také naše učebnice sestavovány a posléze schvalovány MŠMT s ohledem na vhodnost jejich použití v rámci nově zaváděného vzdělávacího systému RVP. Při tvorbě našich titulů klademe hlavní důraz na jejich nejčastější uživatele žáky a učitele. Jsme s nimi proto v neustálém kontaktu, snažíme se reagovat na jejich aktuální potřeby, zájmy a problémy, ale hlavně na specifika jejich myšlení. V průběhu tvorby spolupracujeme se širokým týmem odborníků, zkušených učitelů, rodičů, ale i studentů a žáků, se kterými efektivitu práce se vznikajícími učebními materiály ověřujeme. Přáním kolektivu našeho nakladatelství, mladých lidí, kteří se domnívají, že dokážou využít své schopnosti ve prospěch společné myšlenky, našich externích spolupracovníků i odborníků z nejrůznějších oborů, je stále obohacovat knižní nabídku kvalitními učebnicemi a naučnými publikacemi. Na závěr si Vám dovolujeme předem poděkovat za jakékoliv připomínky a návrhy, které jsou pro nás velmi důležité. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni. kolektiv nakladatelství Didaktis 2

3 OBSAH OBSAH Český jazyk pro 1. ročník ZŠ str. 4 Český jazyk pro 2. ročník ZŠ str. 6 Český jazyk pro 3. ročník ZŠ str. 8 Český jazyk pro 4. ročník ZŠ str. 10 Český jazyk pro 5. ročník ZŠ str. 12 Matematika pro 1. ročník ZŠ str. 14 Matematika pro 2. ročník ZŠ str. 16 Matematika pro 3. ročník ZŠ str. 18 Matematika pro 4. ročník ZŠ str. 20 Matematika pro 5. ročník ZŠ str. 22 Člověk a jeho svět pro 1. ročník ZŠ str. 24 Člověk a jeho svět pro 2. ročník ZŠ str. 26 Člověk a jeho svět pro 3. ročník ZŠ str. 28 Člověk a jeho svět pro 4. ročník ZŠ str. 30 Člověk a jeho svět pro 5. ročník ZŠ str. 32 Angličtina pro 3. ročník ZŠ str. 34 Angličtina pro 4. ročník ZŠ str. 38 Angličtina pro 5. ročník ZŠ str. 40 Doplňkové materiály k jednotlivým předmětům str. 42 3

4 ČESKÝ JAZYK PRO 1. ROČNÍK ZŠ Písmenkář (D), formát A4, brož., 44 stran cena: 54,- Slabikář (D), formát A4, brož., 120 stran cena: 97,- Velká písanka (D), formát A4, brož., 32 stran cena: 29,- Malá písanka 1, 2, 3 (D), formát A5, brož., 3 x 48 stran + pijáky cena: 3 x 19,- Průvodce k učebnicím českého jazyka pro učitele 1. ročníku ZŠ (přepracované vydání) (D), formát A4, brož., 168 stran cena: 199,- Počteníčko (D), formát A4, brož., 48 stran cena: 69,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada vychází z analyticko-syntetické metody, při níž se žáci seznamují s písmeny a hláskami podle jejich frekventovanosti v českém jazyce. Důraz je přitom kladen na to, aby se písmena a typy slabik nepředbíhaly. Žáci tak nikdy nepíší písmena, která ještě neumějí přečíst. Hlavním cílem učebnicové sady je naučit dítě číst, ale pozornost je směřována také ke tříbení mluveného a později i psaného projevu. Dalším důležitým cílem je, aby žáci získali kladný vztah k četbě a literatuře. V první etapě (tzv. přípravné období) žáci v Písmenkáři rozvíjejí všechny potřebné smysly, myšlení a řeč a cíleně se připravují ke čtení. První hlásky a slabiky rozlišují zejména sluchově a hravým způsobem se seznamují s prvními písmenky. Slabikář již obsahuje základní učivo ke zvládnutí elementárního čtení. Vede dítě k dovednosti plynule a s porozuměním číst slova, věty i krátké texty. Po seznámení s jednotlivými hláskami i slabikami a jejich procvičení následuje fáze čítankového čtení, které je předstupněm čítanky. Je zahrnuto v poslední části Slabikáře, v části Malý čtenář. Posluchač dětské literatury se tak proměňuje ve čtenáře. V učebnicích jsou zahrnuty různé formy práce s textem, zaměřené především na čtení s porozuměním. Důraz je kladen na motivaci a mezipředmětové vztahy. Výuku čtení doprovázejí písanky nejdříve uvolňovacími cviky a poté správným psaním písmen a jejich spojováním v slabiky a slova. Struktura učebnicové sady Učivo je rozděleno do dvou učebnic, Písmenkáře a Slabikáře. Učebnicová sada je doplněna sadou písanek, Velkou písankou a třemi Malými písankami. V Písmenkáři i Slabikáři je na začátku každého vyvození písmene motivační rozhovor o obrázku a práce s básničkou. Na základě vyhledávání písmene v obrázku i v básničce se vyvozuje písmeno. Dále je znalost písmene upevňována skrze různorodé úkoly. Rozvíjení čtenářské dovednosti bývá často doplňováno nejrůznějšími aktivitami využívajícími mezipředmětových vztahů. Velká písanka obsahuje uvolňovací cviky a jiné přípravné tahy pro psaní ve zvětšené podobě. Malé písanky již učí žáky psaní písmen, grafickému spojování písmen ve slabiky a slova a vedou k poznávání stavby slabik a slov. Písanky obsahují předepsaný vzor i pro leváky, pomocné linky a piják. V rozšiřující čítance Počteníčko je pro rychlejší žáky nebo pro domácí a prázdninové čtení k dispozici velké množství veršovaných a prozaických textů různých témat obvykle s výchovným působením. Obsah učebnicové sady Jazyková výchova Čtení jednotlivých písmen a slabik Psaní tvarů písmen, číslic a spojování slabik Délka samohlásek Čtení jedno- a víceslabičných slov složených z otevřených a uzavřených slabik Čtení předložkových vazeb Čtení slov tvořených shlukem souhlásek Čtení slov se slabikotvorným r, l Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Komunikační a slohová výchova Plynulé čtení s porozuměním Pozorné naslouchání Základy techniky mluveného projevu, mimojazykové prostředky řeči Základní komunikační pravidla Vypravování, dopis, pozvánka, popis Literární výchova Poslech a přednes literárních textů Tvořivé činnosti s literárním textem Pohádka, říkanka, hádanka, báseň, přirovnání, rým Práce s úvodní básní a obrázkem Hodina začíná poslechem a přednesem básně o Vánocích a následným vyprávěním o vánočních svátcích. Naváže se tak na dosavadní zkušenosti dětí a diskutuje se o vánoční oslavě v jejich rodinách. Následuje popis situace na obrázku. Učitel zdůrazní funkci rodiny, lze hovořit o rodinných vztazích, ohleduplnosti ke starším členům rodiny apod. Práci uzavírá společné učení se básničky nazpaměť. Motivace Průvodní postavou Slabikáře je skřítek Kouzelník, který vypráví příběhy a zadává úkoly. V učebnici se objevují také Kouzelníkovi pomocníci, skřítci Škudibíkové, kteří tu a tam tropí neplechu, umažou, odnesou nebo přepíšou nějaké písmenko. Žáci potom tyto škody napravují. Komunikace pomocí maňáska Maňásek Kouzelník může učiteli pomoci při komunikaci s dětmi oživí výuku a některé děti může zbavit počátečního ostychu. Žáci navíc plní úkoly ne proto, že jim byly zadány, ale protože chtějí pomoci Kouzelníkovi. 4

5 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Námětem ukázkové hodiny s názvem Vánoce jsou vánoční svátky a posilování mezilidských vztahů. Žáci si povídají o slavení Vánoc v rodině, vánočních zvycích a tradicích, o pečení cukroví, zdobení stromečku, o dárcích a o důležitosti vztahů v rodině i mezi lidmi obecně. Hodina má především výchovný podtext. Je však také procvičováno psaní písmena R a čtení delšího textu s porozuměním. Tím žáci směřují k dosažení očekávaného výstupu plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Rozvíjené klíčové kompetence Prostřednictvím povídání a diskuze o tom, co vidí na obrázku a jak slaví Vánoce, žáci rozvíjejí svou kompetenci komunikativní. Téma Vánoc navozuje možnost diskuze o důležitosti mezilidských vztahů, což u žáků přispívá k rozvoji kompetence sociální a personální. Žáci se v hodině setkají s problémovou situací, kterou je přiřazování dárků jejich majitelům. Tím, že problém pochopí, naleznou způsob jeho řešení a své řešení ověří, přispívají k rozvoji kompetence k řešení problémů. Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Téma svátků a rodiny vnáší do hodiny vazbu na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Diskuzi o oslavě Vánoc v rodině lze dále rozvést do probrání průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (tematický okruh Mezilidské vztahy) se zaměřením na péči o dobré vztahy. Žáci si díky textu uvědomí, že vedle materiálních hodnot existují i hodnoty duchovní a že největším dárkem pro rodinu je to, že jsou její členové spolu a mají se rádi. Čtení textu s porozuměním Čtení obrázkového textu vede k procvičování nového písmene R; obtížnější slova k přípravnému čtení jsou uvedena v Průvodci pro učitele. Článek má výchovný podtext, žáci by si měli uvědomit, že hodnotu mají nejen dárky, ale také lidské vztahy. Žáci mohou hovořit o tom, co bylo nejhezčím dárkem pro ně a co pro jejich maminku. Ověření porozumění textu Přečtený text obsahuje informace k hlavnímu obrázku. Pokud žák porozumí přečtenému textu, může pak správně přiřadit jednotlivé dárky k jejich majitelům. Učitel jim může klást pomocné otázky (Kdo dostal bagr a kdo raketu?). Náměty na otázky k ověření porozumění textu jsou k dispozici v Průvodci pro učitele. Výtvarná činnost Žáci si mohou vybarvit a ozdobit obrázek vánočního stromečku. Rozvíjejí tak jemnou motoriku i fantazii. Práce s kartičkami abecedy Přiřazování dárků lze doplnit manipulační činností. Žáci pomocí kartiček s písmenky ze Skládací abecedy sestaví správně jmenovky, které jsou na dárcích se zpřeházenými písmenky, aby se dárky dostaly k majitelům. Jmenovky mohou také přepsat na tabuli nebo do sešitů a ve výtvarné výchově oěsi vytvořit t své vlastní jmenovky. m á m a Rozvoj dovedností Výuku je možné zpestřit prací s obrázky cukroví. Žáci cvičí svou pozornost a označují dvojice stejných perníčků Nácvik psaní Žáci si nacvičí způsob psaní písmene R pomocí písanky. Hodnocení a sebehodnocení Žáci mohou ohodnotit svou práci pomocí samolepky Kouzelníka v jednom ze tří stupňů (výborně, dobře, je potřeba přidat). Posouzením svého pokroku rozvíjejí kompetenci k učení. Práce s plakátem abecedy Do třídy je možné pověsit plakát s písmenem R, aby si žáci upevňovali správnou psací a tiskací podobu písmene. 5

6 ČESKÝ JAZYK PRO 2. ROČNÍK ZŠ Český jazyk pro 2. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 104 stran cena: 99,- Český jazyk pro 2. ročník ZŠ (pracovní sešit) (D), formát B5, brož., 64 stran cena: 54,- Čítanka pro 2. ročník ZŠ (D), formát B5, brož., 144 stran cena: 139,- Písanka 1, 2 (D), formát A5, brož., 2 x 48 stran + piják cena: 2 x 29,- Průvodce k učebnicím českého jazyka pro učitele 2. ročníku ZŠ formát A4, brož., 76 stran cena: 159,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnice zprostředkovává poznatky z české mluvnice a pravopisu prokládané praktickými slohovými kapitolami, jako je blahopřání, omluva, pozvánka apod. Vyvození učiva vychází ze stručných textů, které mají často výchovné zaměření (dopravní výchova, orientace, ekologie) a návaznost na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Cvičení mají často veršovaná zadání, která umožňují tříbit jazykový cit, pracovat s rytmem, slabikami apod. Samotná cvičení jsou hravá a pracují i s obrázky. Pracovní sešit nabízí řadu různorodých úkolů (doplňování, přiřazování, třídění, spojování, křížovky, rébusy) a čítanka zase množství zajímavých textů v próze i ve verších. Písanky slouží k nácviku správného psaní a umožňují zapojit hravé formy práce. Struktura učebnicové sady Učebnice je rozdělena do jedenácti mluvnických celků. Mezi jednotlivými celky jsou přitom zařazeny i slohové lekce. Jejich cílem je rozšiřování slovní zásoby žáků, rozvoj jejich řečových dovedností, myšlení a tvořivosti. Mluvnické celky mají nadpis na červeném podkladu a slohové na zeleném, což umožňuje rychlou orientaci v knize. Pracovní sešit na učebnici navazuje volně. Díky přehlednému řazení podle mluvnických celků je pro učitele snadné nalézt vhodné úkoly k probíranému učivu. Texty v čítance jsou rozčleněny do čtyř celků podle ročních období. Navíc obsahuje čítanka i oddíl několika klasických i moderních pohádek. Sadu doplňují dvě písanky, které obsahují i pomocné linky a piják. V Průvodci pro učitele jsou k dispozici kopírovatelné čtvrtletní testy a náměty čtyř projektů navazujících na učivo. Obsah učebnicové sady Jazyková výchova Abeceda, řazení slov podle abecedy Druhy vět podle postoje mluvčího Význam slov Hláska, slabika, slovo; dělení slov Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Souhlásky tvrdé, měkké, psaní i/y po souhláskách tvrdých a měkkých Slovní druhy Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Párové souhlásky Věta jednoduchá, souvětí Komunikační a slohová výchova Četba s porozuměním Pozdrav, omluva Vypravování Popis obrázku, předmětu, osoby Pozvánka, dopis Literární výchova Báseň, píseň, hádanka Rým, význam metafor a přirovnání Pohádka a příběh Dramatizace krátké divadelní scény Motivace zajímavými úkoly Učebnicový text se snaží zaujmout žáky různorodostí úkolů. Nechybí tu oblíbené doplňovačky, křížovky a rébusy, v nichž žáci vyplňují, dopisují, spojují, vybarvují i kreslí. Tato kapitola nabízí hned několik námětů pro práci s jedním příběhem. Motivační postavičky Nové učivo pomáhají žákům pochopit zejména motivační postavičky. Z první třídy už děti znají Kouzelníka, který poukazuje na novou látku. Nová je tu pětice skřítků Písmenko, Slůvko, Montík, Větík a Mluvenka, kteří si s žáky povídají o probíraných tématech. V této slohové kapitole vysvětluje Mluvenka dětem, že při vyprávění je důležité to, jak jsou věty poskládané. Vtipné ilustrace Nedílnou součástí motivační složky jsou i atraktivní a často i humorné ilustrace. V této kapitole ilustrace vtipně ilustrují příběh nemocného Petra. 6

7 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Tématem ukázkové hodiny je psaní i po měkkých souhláskách. Žáci se v učebnici seznámí s měkkými souhláskami a naučí se mnemotechnickou říkanku. Při pojmenovávání obrázků píší slova, v nichž se objevují měkké slabiky. Ve cvičeních v pracovním sešitě pak získané poznatky uplatní. Hodina je tak dílčím krokem k dosažení očekávaného výstupu odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách. Seznámení s novým učivem Žáci si přečtou výklad v bublině od Kouzelníka a mnemotechnickou říkanku. Pak píší na tabuli slova, která obsahují měkké slabiky a odpovídají následujícímu obrázku. Rozvíjené klíčové kompetence Při osvojování nového pravopisného pravidla rozvíjejí žáci kompetenci komunikativní, a to zejména v dovednosti kultivovaného písemného projevu. Při praktické aplikaci naučeného pravidla rozvíjejí žáci kompetenci k učení. Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Téma v učebnici vychází z témat vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a vhodně je doplňuje (doprava, orientace a chování na nádraží). Vazby na tutéž oblast obsahují i cvičení v pracovním sešitě (zvířata). Aplikace nově nabytých poznatků v praxi Po seznámení s novou látkou píší žáci na tabuli slova, která obsahují měkké slabiky a odpovídají následujícímu obrázku. Učebnice se tu snaží vyhnout pouhému doplňování i/y do už připravených slov a nabízí hravou a zábavnou aktivitu, při které žáci musejí využít i dalších dovedností zde např. dovednosti přiléhavě pojmenovat obrázek. Doplňování V tomto cvičení žáci doplňují správné samohlásky do slov čili nejen i/y, ale i ostatní samohlásky. Cvičení tak není pouze jednotvárným doplňováním i/y, ale vyžaduje od žáků schopnost poznat, o jaké slovo se jedná. Procvičování v pracovním sešitě První cvičení v pracovním sešitě nenásilně propojuje český jazyk s jinými předměty prvoukou a literaturou. Přitom se i nenápadně procvičuje pravopis. V odpovědích na otázky si žáci uvědomují, kdy mají napsat v měkké slabice i. Propojení s jinými oblastmi Cvičení navazující na starší učivo V dalších cvičeních se zapojuje i starší učivo v tomto případě slabiky tvrdé. Znovu se zapojuje zábavný prvek hledání obrázků, jejichž pojmenování obsahuje tvrdou nebo měkkou slabiku. Dále pak žáci tvoří věty se slovy, která už na tabuli napsali. V rámci propojení s přírodovědou žáci nenásilným způsobem procvičují i pravopis v měkkých slabikách (např. žížala, zajíc). Zapojení výtvarné aktivity Dalším motivačním zábavným prvkem je vybarvování obrázku podle toho, zda žáci doplní do slova i nebo y. Nácvik psaní Písanka vhodně doplňuje práci s učebnicí a pracovním sešitem. Komunikace prostřednictvím maňáska Hodnocení a sebehodnocení Maňásek Kouzelník může učiteli pomoci při komunikaci s dětmi oživí výuku a některé děti může zbavit počátečního ostychu. Žáci mohou ohodnotit svou práci pomocí samolepky Kouzelníka v jednom ze tří stupňů (výborně, dobře, je potřeba přidat). Posouzením svého pokroku rozvíjejí kompetenci k učení. 7

8 ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK ZŠ Český jazyk pro 3. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 112 stran cena: 99,- Český jazyk pro 3. ročník ZŠ (pracovní sešit) (D), formát B5, brož., 64 stran cena: 54,- Čítanka pro 3. ročník ZŠ (D), formát B5, váz., 144 stran cena: 119,- Písanka 1, 2 (D), formát A5, brož., 2 x 48 stran + piják cena: 2 x 29,- Průvodce k učebnicím českého jazyka pro učitele 3. ročníku ZŠ formát A4, brož., 64 stran cena: 159,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnice zprostředkovává nové poznatky z oblasti gramatiky a průběžně jsou zařazovány i kapitoly slohové (jsou odlišeny barevně). Jejich společným cílem je zdokonalovat komunikační dovednosti žáků, schopnost se souvisle vyjadřovat, dorozumět se s ostatními např. při skupinové práci a zvládnout jednoduchou úpravu textu. Nové učivo je vyvozeno z krátkých textů. Při probírání vyjmenovaných slov jsou tyto texty veršované, vtipné a obsahují vyjmenovaná slova, která si tak žáci mohou snadno zapamatovat. Cvičení v učebnici vedle probraného učiva obsahují i nenásilné vazby na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a výchovné prvky. Pracovní sešit nabízí různorodé úkoly, jako je doplňování, přiřazování, třídění, spojování, křížovky, rébusy. Žáci tak probrané učivo procvičují hravou a nenásilnou formou. Čítanka obsahuje množství zajímavých textů sloužících k posilování čtenářských dovedností a zájmu o literaturu. Struktura učebnicové sady Učebnice je rozdělena do několika tematických celků zaměřených na mluvnici a pravopis. Ústředním tématem jsou přitom vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Kromě toho je pozornost věnována podstatným jménům, slovesům a skladbě. Mluvnické celky jsou vždy zakončeny opakováním a proloženy krátkými slohovými kapitolami. Ty jsou zaměřeny na praktické dovednosti, jako je blahopřání či správné vedení telefonátu. Kapitoly jsou uvedeny textem obsahujícím informace o cizích zemích (USA, Španělsko, Mongolsko, Maďarsko, Argentina, Island aj.), a umožňují tak systematické zapojení průřezového tématu Výchova v evropských a globálních souvislostech. Následuje výklad v komiksových bublinách skřítků a poté úkoly na procvičení. Pracovní sešit poskytuje dostatek úkolů na procvičení učiva. Jsou zpracovány převážně hravou formou básniček, hádanek, skrývaček, rébusů, čtyřsměrek či křížovek. Čítanka poskytuje velké množství textů v próze i ve verších seřazených tematicky podle ročních období, a navazujících tak na učivo vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Sada je vhodně doplněna i dvěma písankami, jejichž cílem je dokončení rozvoje a nácviku správného psaní a psacích návyků. Obsah učebnicové sady Jazyková výchova Slovo, slova příbuzná Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z; slova příbuzná Významový rozdíl mezi i a y Slovní druhy ohebné a neohebné Rod, číslo, pád, skloňování podstatných jmen Osoba, číslo, čas, časování sloves Základní skladební dvojice, věta, souvětí Komunikační a slohová výchova Popis, popis pracovního postupu Blahopřání, telefonát Dokončení příběhu Vyprávění podle osnovy Literární výchova Pohádka, povídka, román Bajka, báje, básně Systematizace nových poznatků Vyjmenovaná slova použitá v básničce jsou pro přehlednost uvedena i jako abecední seznam v Kouzelníkově bublině. Se seznamem mohou žáci pracovat při plnění úkolů. Hledání slov v obrázku Žáci na obrázku najdou znázornění slov z básničky (mlýn, blýskat se, plynout, vzlykat, lýtko, lyže, pelyněk) a díky vizuálnímu propojení si ozřejmují jejich význam. Motivace Stejně jako ve 2. ročníku žáky učebnicí provází šest skřítků v čele s Kouzelníkem. Vedle nich se nově objevuje šest dětí (Aleš, Ivoš, Lenka, Olda, Jirka, Eliška), které se s nimi vydávají na dobrodružnou cestu kolem světa. Na každé stránce je čeká spousta zajímavých zážitků. Žáci se tak mohou těšit na nová dobrodružství, seznámí se s řadou zemí a osobností a rozvíjejí systematicky svou slovní zásobu. Pravopisné rozcvičky V hodině je možné využít karty s chybějícím i/y buď na procvičení nového učiva, nebo na zopakování vyjmenovaných slov po B. 8

9 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Tématem ukázkové hodiny s názvem Strašidelný příběh je řada vyjmenovaných slov po L. Žáci se s vyjmenovanými slovy seznámí v textu básničky, kterou se mohou naučit nazpaměť. Poznají i některá jejich slova příbuzná. (V dalších kapitolách se s vyjmenovanými slovy seznamují podrobněji.) Vyjmenovaná slova pak vyhledávají v textu a na obrázku. Hodina je tak jedním z dílčích kroků k dosažení očekávaného výstupu odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech atd. Rozvíjené klíčové kompetence Žáci se vedle naučení řady vyjmenovaných slov po L učí chápat důsledky slovotvorby na pravopis a tuto souvislost si uvědomovat a uplatňovat při psaní jakéhokoli textu. Rozvíjejí tak svou kompetenci k učení. Protože zvládnutí pravopisu je důležitou podmínkou kultivovaného písemného projevu, je v hodině budována také kompetence komunikativní. Pokud si žáci postupně tvoří slovník s vyjmenovanými a příbuznými slovy a dále ho používají při psaní či kontrole, rozvíjejí svou kompetenci pracovní. Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Zasazením kapitoly do rámcové příběhové linie cesty kolem světa, v níž se v této hodině dostáváme na Středozemní moře, je do výuky průběžně integrováno průřezové téma Výchova v evropských a globálních souvislostech (okruh Evropa a svět nás zajímá), které je možno dále rozvíjet (např. prací s mapou). Použitím a bližším vysvětlením významu některých slov vyjmenovaných, zde např. pelyněk, je budována vazba na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Práce s mapou Učení se básničkou Úvodní textík je zasazen do rámcové příběhové linie. Dozvídáme se v něm, že se skřítci při své cestě kolem světa dorazili ke Středozemnímu moři. Žáci si moře mohou vyhledat na mapě, příp. také okolní země. Nové učivo, totiž vyjmenovaná slova po L a slova od nich odvozená, je prezentováno ve vtipné básničce. Žáci ji čtou, příp. se ji naučí nazpaměť. Vyjmenovaná slova si tak zapamatují snáze, než kdyby se zpaměti učili jen jejich seznam. Práce na celoročním projektu V hodinách lze systematicky využívat doplňkový materiál Vyjmenovaná slova v obrázcích. Žáci si vystřihnou kartičky s obrázky, které si vybarví a nalepí do zvláštního sešitu. Připíší si k nim vždy název zobrazené věci či osoby a postupně dopisují slova s tímto názvem příbuzná, s nimiž se setkají. V této hodině to budou slova s y po L. Procvičování v pracovním sešitě Ověření dovedností v úkolech Po prezentaci nového učiva následují úkoly. Protože se jedná o úvodní kapitolu k celku, jsou úkoly poměrně jednoduché. Žáci zatím hledají vyjmenovaná slova v textu a obrázku, a tak si je postupně vštěpují, aby s nimi v dalších kapitolách mohli dále pracovat. Hodnoceníní Svou práci žáci ohodnotí samolepkou Kouzelníka. Rozvíjejí tak kompetenci k učení. Nácvik psaní V písankách nalezne učitel pro hodiny psaní množství materiálu, který vhodně navazuje na probírané mluvnické a slohové učivo a rozvíjí dovednosti správného psaní. Nově nabyté poznatky žáci procvičí v pracovním sešitě zábavnou formou. V 1. cvičení vyjmenovaná slova po L hledají v osmisměrce a dopíší ta, která chybí. V 2. cvičení dopíší vyjmenovaná slova do vět pomocí obrázku. V 3. cvičení tvoří slova příbuzná a užívají je ve větách a v 4. cvičení doplňují i/y do vyjmenovaných slov po L a B. 9

10 ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČNÍK ZŠ Český jazyk pro 4. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 136 stran cena: 119,- Český jazyk pro 4. ročník ZŠ (pracovní sešit) (D), formát B5, brož., 64 stran cena: 54,- Čítanka pro 4. ročník ZŠ (D), formát B5, váz., 208 stran cena: 159,- Průvodce k učebnicím českého jazyka pro učitele 4. ročníku ZŠ formát A4, brož., 64 stran cena: 159,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnice zprostředkovává kromě poznatků ze všech jazykovědných disciplín především schopnost správně používat český jazyk v různých komunikačních situacích, a to jak v projevu písemném, tak ústním; a rozvíjet díky hrám se slovy jazykový cit. Vyvození učiva a úkoly vycházejí ze zajímavých textů, které nabízejí jazykový materiál, spoluvytvářejí rámcový příběh, přinášejí zajímavé informace a vybízejí k drobným projektům a zajímavým aktivitám. Cvičení v učebnici nejsou zaměřena úzce na mluvnické jevy, ale svým napojením na konkrétní životní situace podněcují rozvoj slovní zásoby a vyjadřování obecně. K procvičení mluvnických dovedností a pravopisu slouží cíleně především hravá a zábavná cvičení v pracovním sešitě. Žáci při práci s učebnicovou sadou čtou, mluví, píší, komunikují, využívají jazykové příručky; pracují samostatně i ve skupinách. Čítanka nabízí vyvážený poměr textů prozaických a veršovaných, klasických a moderních, českých a překladových a v závěru pracovní bloky s úkoly a údaji o autorech, ilustrátorech a literárních útvarech a žánrech. Sada nabízí dostatečné množství různorodých úkolů pro rozvíjení dovedností. Struktura učebnicové sady Učebnice je rozdělena do několika tematických celků (např. Význam slov, Nauka o slově, Slovesa apod.), které se dále dělí na kapitoly. Jednotlivé celky jsou uzavřeny opakováním a jsou proloženy jednostránkovými slohovými kapitolami. Kapitoly jsou zpravidla uvedeny krátkým textem o nějaké historické události či osobnosti, neboť společným tématem učebnice je cestování v čase. Události a osoby jsou žákům zpřístupněny prostřednictvím průvodních postav šesti dětí. Dochází tak k přirozenému střídání popisů a rozhovorů. Nové učivo vycházející z textu se objevuje v červených bublinách. Velká část kapitoly je věnována cvičením zaměřeným na interpretaci tvarů i jejich aktivní tvoření. Pracovní sešit se neváže přímo na kapitoly v učebnici, ale je členěn na obecné tematické celky. Učitel má k dispozici zásobník úkolů např. na podstatná jména rodu mužského či slovesný čas a vybírá z nich podle potřeby. Čítanka je rozčleněna do pěti celků (příroda, lidé, zdraví, čas, místo), které odpovídají tematickým okruhům vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V Průvodci pro učitele je navržen celoroční projekt věnovaný tvorbě slovníku historických osobností zmíněných v textech učebnice. Motivace Učebnicí prolíná rámcový příběh dětí (Eliška, Jirka, Olda, Aleš, Lenka, Ivoš), které cestují v čase. Díky řadě zajímavých epizod se žáci těší na každou další hodinu, aby zjistili, co se v příběhu odehraje nového. Rozvíjí se tak i jejich zájem o poznávání nových zemí, osobností a událostí a také jejich slovní zásoba, kterou využijí i v jiných předmětech a ročnících. Nové učivo pomáhají nenásilně vyvozovat skřítci, kteří žákům také radí s obtížnějšími úkoly. Každý z nich má svou roli Kouzelník a Mluvenka nastiňují nové učivo, Písmenko, Slůvko, Montík a Větík se objevují u jednotlivých jazykových plánů, a přehledně tak strukturují učivo. Obsah učebnicové sady Jazyková výchova Význam slov Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z Stavba slova, slova příbuzná; předložky a předpony; skupiny bě/bje, vě/vje, pě Slovní druhy, mluvnické kategorie Podstatná jména rodu mužského, ženského, středního Slovesné tvary určité, neurčité, jednoduché, složené; zvratná slovesa, čas, způsob Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem, spojovací výrazy, interpunkce Komunikační a slohová výchova Přímá a nepřímá řeč Členění textu, odstavce Vypravování Telefonování Popis předmětu, osoby, činnosti Dopis, blahopřání, oznámení Literární výchova Pohádka, pověst, bajka Literární postava Básně, písně, rýmy Film, divadlo Jazyk v literatuře, ilustrace Multikultura Pochopení nového učiva S novým učivem se žáci seznámí prostřednictvím výroků Kouzelníka v oranžových bublinách. Kouzelník zde stručně vysvětluje, co je to kořen, předponová část a příponová část a názorné příklady ukazuje i v přehledné tabulce. Skřítek Montík pak pomáhá dovysvětlit pojem koncovka a upřesňuje informace o příponách tak, aby žáci pochopili podstatu co nejlépe. Sebehodnocení Pravopisníček pro 4. a 5. ročník ZŠ formát B5, brož., 56 stran cena: 39,- Žáci mohou ohodnotit svou práci pomocí ocí samolepky Kouzelníka v jednom ze tří stupňů. Posouzením svého pokroku rozvíjejí kompetenci k učení. 10

11 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Tématem ukázkové hodiny je základní stavba slov. Žáci se seznamují s pojmem kořen, předponová, příponová část a koncovka a učí se tyto části poznávat na konkrétních slovech z úvodního textu s námětem biblického příběhu o Mojžíšovi. Na základě znalosti stavby slova poznávají žáci rovněž slova příbuzná. Směřují tak k dosažení očekávaného výstupu rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku. Rozvíjené klíčové kompetence Základní kompetencí rozvíjenou v hodinách češtiny je kompetence komunikativní. Tím, že se žáci naučí vnímat stavbu slova, se u nich budují předpoklady pro správné zvládnutí pravopisu a kultivované užívání písemné formy jazyka. Žáci se v této kapitole naučí řadu nových pojmů, které dále užívají při práci s autentickým jazykovým materiálem. Termíny dále používají a uvádějí do souvislostí, což napomáhá rozvoji jejich kompetence k učení. Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Díky úvodnímu textu o egyptském princi, který pokračuje úvodními texty dalších šesti kapitol, se žáci seznamují s biblickým příběhem o Mojžíšovi. Do výuky jsou tak integrovány vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Literární výchova. Prostřednictvím příběhu lze zapojit průřezové téma Multikulturní výchova (okruh Kulturní diference), vyprávění biblických příběhů a diskuzi o kulturním zakotvení společnosti. Četba na úvod Hodina začíná četbou textu. Žáci se zde dočtou o dalším mezipřistání průvodních postav při cestě časem a seznámí se s postavou Mojžíše. Příběh je nedořečený, pokračovat bude v dalších kapitolách. Žáci mohou diskutovat o možném vývoji, příp. si sdělit to, co o této postavě již vědí. Tučně jsou v textu vyznačena slova, s nimiž se bude dále pracovat. Stavbu slova lze vyložit na některém z nich. Práce na celoročním projektu V úvodním textu se žáci seznamují s postavou Mojžíše. Je možné toho využít a během roku tvořit slovník zmíněných historických osobností. Předtištěný formulář s fotografií sochy Mojžíše je k dispozici v Průvodci pro učitele. Žáci samostatně či ve dvojicích dohledají na internetu či v encyklopedii informace o této postavě a do formuláře je vpíší. Slovníková hesla na konci roku svážou jako knihu. Procvičování v pracovním sešitě V pracovním sešitě si žáci ověří v různorodých úkolech pochopení látky. V 1. cvičení vyznačují ve slovech jejich části, ve 2. cvičení určují příbuznost slov a uvědomují si pravopisné důsledky těchto vztahů, ve 3. úkolu doplňují do slov i/y na základě toho, zda jsou tato slova příbuzná s vyjmenovanými slovy, a ve 4. cvičení samostatně tvoří příbuzná slova. Nácvik dovedností V závěru stránky je několik úkolů, v nichž žáci pracují s právě vysvětlenými pojmy. Určují části slov u slov vyznačených v úvodním textu a vytvářejí slova příbuzná. Ověřuje se tak jejich dovednost aplikovat nově nabyté poznatky, rozpoznat části slov na autentickém materiálu z již známého textu, stejně jako aktivní tvoření slov. 11

12 ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ZŠ Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 124 stran cena: 119,- Český jazyk pro 5. ročník ZŠ (pracovní sešit) (D), formát B5, brož., 80 stran cena: 59,- Čítanka pro 5. ročník ZŠ (D), formát B5, váz., 200 stran cena: 159,- Audionahrávka k učebnicové sadě Český jazyk pro 5. ročník ZŠ cca 70 minut, učebnice + CD cena: 409,- Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Český jazyk pro 5. ročník ZŠ formát A4, brož., 140 stran cena: 159,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Velká pozornost je v učebnicové sadě věnována především slohu s cílem naučit žáky porozumět různým typům textů čtených i slyšených, rozlišovat informace podstatné a okrajové, na základě toho texty reprodukovat, smysluplně na ně reagovat a produkovat texty vlastní, tedy jasně a výstižně formulovat své myšlenky písemně i ústně. Práce s textem je rovněž náplní čítanky, která si vedle vzbuzení zájmu o literaturu klade za cíl posílení schopnosti pracovat s textem a informacemi prostřednictvím řady literárních i mezipředmětových či manipulačních úkolů. Výklad učiva je omezen na maximálně stručná pravidla, která jsou výroky průvodních postav Kouzelníka v jazykové části a Mluvenky v části slohové. Důraz je kladen spíše na intuitivní vyvození učiva z textů a z nich vycházejících úkolů. Prostřednictvím textů a fotografií je do sady integrováno velké množství mezipředmětových vazeb a informací z různých oblastí (biologie, fyzika, literatura, vlastivěda atd.). Učebnicová sada rovněž nabízí dostatek úkolů na ověření a opakování učiva, a to jak úkolů určených ke společné práci a ústnímu projevu (učebnice), k samostatné a písemné práci (pracovní sešit) i k vyjádření vlastních pocitů a dojmů z četby (čítanka). Struktura učebnicové sady Učebnice je rozdělena do několika tematických celků (např. podstatná jména, slovesa, skladba, věcné čtení), které jsou složeny z několika kapitol. Kapitola v učebnici je zpravidla uvedena motivačním dialogem dětí, jehož součástí jsou někdy i samostané vložené texty různých žánrů (reportáž, dopis, vyprávění, odborný text apod.). Na základě práce s tímto textem je vyvozeno učivo ve formě krátkých pravidel či přehledných tabulek a největší část kapitoly je věnována úkolům, v jejichž rámci žáci pracují s konkrétním textovým materiálem a jsou vedeni k práci s informacemi. Pracovní sešit se neváže na kapitoly v učebnici, ale je členěn na tematické celky. Učitel má k dispozici zásobník úkolů na slovesa, skladbu atd. a vybírá z nich podle potřeby. Součástí pracovního sešitu je i několik testů s možností výběru správné odpovědi. Čítanka obsahuje především ukázky literárních a věcných textů, které jsou rozčleněny do 12 tematických bloků. Každý z bloků má svůj námět, mj. jsou to průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Součástí čítanky je i slovníček literárních pojmů a medailony spisovatelů a ilustrátorů. Do učebnicové sady jsou zařazeny i opakování a shrnutí sloužící k ověření poznatků; přehledy gramatiky a sebehodnocení, v němž žáci sami posoudí svůj pokrok. Součástí sady je i CD s texty monologické a dialogické povahy, k nimž se vážou cvičení ve slohových kapitolách, a také několik textů z čítanky pro zážitkový poslech. Průvodce pro učitele dále nabízí kopírovatelné čtvrtletní texty a náměty čtyř projektů reflektujících průřezová témata. Obsah učebnicové sady Jazyková výchova Slovesný způsob Rod mužský, ženský, střední Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací Druhy zájmen; osobní zájmena Druhy číslovek; číslovky základní Vyjmenovaná slova, i/y v cizích slovech Stavba slov; předpony, skupiny bě/bje, vě/vje, pě; předpony s-, z-, vz-; předložky s, z; přípony -ný, -ní, -ský Skladba podmět, přísudek, shoda Komunikační a slohová výchova Drobné slohové útvary omluvenka, vzkaz, dopis, popis, vypravování Věcné čtení Věcné naslouchání Reklamní komunikace Mluvený projev dialog, vzkaz, zpráva, oznámení, telefonát, komunikační situace, technika projevu, výslovnost Písemný projev zpráva, tiskopis, inzerát Literární výchova Verš, sloka, rým Říkanka, hádanka, pohádka, pověst Věcná literatura, literatura faktu Literární postavy Film, divadlo Básník,,p prozaik, čtenář, kniha Motivace Učebnicí žáky provází šest dětí, které tvoří internetové noviny, diskutují o námětech a posílají si zajímavé texty. Díky tomu se žáci seznámí s různými jazykovými rovinami češtiny a jejich užíváním v různých komunikačních situacích a také s řadou informací z různých oborů. 12

13 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Tématem ukázkové hodiny jsou přídavná jména, jejich rozdělení a mluvnické kategorie, které u nich určujeme. Žáci se prostřednictvím učebnice a pracovního sešitu učí v textu přídavná jména rozpoznávat a používat je ve správných tvarech a postupně vyvozují, které mluvnické kategorie u nich určujeme. Směřují tak k dosažení očekávaného výstupu určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. Rozvíjené klíčové kompetence Základní kompetencí, která je v hodinách českého jazyka rozvíjena, je kompetence komunikativní. Tím, že si žáci osvojují pravidla mateřského jazyka, mj. i tvarů přídavných jmen, se učí porozumět různým typům textů a podnětům jejich tvůrců. Žáci jsou v kapitole postupně prostřednictvím stupňujících se úkolů vedeni k tomu, aby sami odvodili, zda jsou přídavná jména ohebný slovní druh a jaké mluvnické kategorie svými tvary vyjadřuje. Tříděním, pochopením a propojováním těchto informací rozvíjejí svou kompetenci k učení. Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Prostřednictvím vložených textů a úkolů, které se k textu, a to i k jeho obsahu vztahují, je do hodiny vnesena vazba na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Týká se to nejen této kapitoly, ale celku o přídavných jménech obecně. Vazby na další vzdělávací oblasti jsou totiž budovány systematicky vždy v průběhu celku. Protože i v hodinách zaměřených na Jazykovou výchovu žáci pracují se souvislými texty a komunikují, je zde stále patrná vnitropředmětová vazba na Komunikační a slohovou výchovu. Rozmluvení na úvod Práce s textem Řada hodin je zahájena krátkou či delší diskuzí průvodních postav. Zde Eliška ostatním doporučuje návštěvu botanické zahrady. Promluva postav je svou grafickou podobou i hovorovým stylem dnešní mládeži blízká a simuluje diskuzi na internetovém chatu, kde se děti pravidelně setkávají a vyměňují si zajímavé texty. Na tomto místě může učitel žáky vyzvat, aby vyprávěli o vlastní návštěvě botanické zahrady, navrhli reakce dětí na Eliščino sdělení a zdramatizovali je. Vložený text o pražské botanické zahradě je určen k četbě a k následné práci. Text svým obsahem obohatí obzory žáků v oblasti biologie, nabídne jim tip pro volný čas, poslouží k nácviku porozumění psanému textu, dohledávání informací coby odpovědí na cílené otázky apod. Především však obsahuje velké množství jazykového materiálu vztahujícího se k tématu hodiny. K textu se vztahuje několik úkolů (např. 2), žáci se k němu vracejí a na příkladu již známého textu problematiku snáze chápou. Procvičování v pracovním sešitě V pracovním sešitě si žáci ověří pochopení látky. V 1. cvičení vypisují přídavná jména z mapy ČR. V 2. cvičení doplňují aktivně do textu přídavná jména ve správném tvaru, ve 3. pak naopak určují pád zadaných jmen a převádějí je do množného čísla, ve 4. cvičení zase tvoří konkrétní tvary podle zadání. Postupně si tak látku procvičí z různých úhlů. Součástí pracovního sešitu jsou i testy, kde žáci vybírají správné odpovědi a dostávají za ně body. Vysvětlení nového učiva Rozvíjení dovedností v úkolech Úkoly vycházejí většinou z textů (1., 4. a 5. úkol k Eliščinu projevu, 2. úkol k vloženému textu), a rozvíjejí tak dovednost práce s textem. Současně dávají bezprostřední možnost ověření pochopení učiva a jeho praktické aplikace. Úkoly jsou zaměřeny na používání správných tvarů přídavných jmen, formulování textu obohaceného o přídavná jména, ale také vyprávění o botanické zahradě. Výklad je maximálně stručný. Jedná se o krátké texty, které prezentuje postava Kouzelníka v červených bublinách. Texty o základních vlastnostech přídavných jmen je možné prezentovat jako celistvý výklad, případně je možné nechat žáky splnit např. 3. úkol a při tom si prostudovat i text v bublinách, který jim při řešení pomůže. Výklad je stručný, takže si jej žáci mohou přepsat do sešitu, aniž by tím byli zatěžováni. 13

14 MATEMATIKA PRO 1. ROČNÍK ZŠ Matematika 1, 2, 3 pro 1. ročník ZŠ (pracovní učebnice) (D), formát A4, brož., 56 stran cena: 3 x 59,- Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 1. ročník ZŠ formát A4, brož., 80 stran cena: 159,- Vystřihovací příloha k učebnici matematiky formát A4, 4 barevné strany, kvalitní křídový papír cena: 23,- Početníček pro 1. ročník ZŠ formát A5, 32 stran cena: 19,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Sada tří pracovních učebnic matematiky pro 1. ročník ZŠ je postavena na množství krátkých nebo delších příběhů, ve kterých děti řeší řadu situací a problémů pomocí matematiky, např. pomáhají skřítkům (průvodním postavičkám) uklidit park a spočítat odpadky, rozdělují ceny vítězům závodů na kolech, sledují počasí apod. Matematické úkoly navazují jeden na druhý a jejich plnění posouvá děti dějem příběhu. Řešení úkolů napomáhá rozvoji celého spektra schopností, jako jsou pozorování, porovnávání, třídění nebo vyhodnocování, a přispívá k rozvoji logického a tvořivého myšlení. Plnění úkolů v nemalé míře rozvíjí vyjadřovací schopnosti dětí a vede ke schopnosti formulovat vlastní názory. Struktura učebnicové sady Učivo je rozvrženo do tří pracovních učebnic. Každá učebnice je tvořena kapitolami, každou kapitolu tvoří dvoustrana v pracovní učebnici. Procvičování a opakování učiva je spirálovité periodicky se opakují náročnější a jednodušší úkoly. V pracovních učebnicích je zahrnut i nácvik psaní číslic a znamének. V závěru třetí pracovní učebnice je umístěna jedna z vystřihovacích příloh (rovinné útvary, penízky), další dvě vystřihovací přílohy je možné k sadě přikoupit. Obsah učebnicové sady Orientace v prostoru Pojmy větší, menší, stejný Relace více, méně, rovno Pojem počet, rozklad počtu Počty 0 20, psaní číslic 0 20 Sčítání a odčítání v oboru do 20 Slovní úlohy na sčítání a odčítání Slovní úlohy na porovnávání Početní úkoly s využitím vztahů o n více/méně Tělesa (kvádr, krychle, koule, válec), rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Hodnocení a sebehodnocení V závěru nebo po kterémkoliv úkolu mohou děti samy ohodnotit svou práci nalepením jedné ze tří druhů samolepek Kouzelníka (výborně, dobře, je potřeba přidat) a také hodnocení slovně formulovat, tedy co jim šlo bez problémů, co jim dělalo potíže nebo co je potřeba ještě procvičovat. Motivace Učebnice klade velký důraz na motivaci žáků, a to jak obsahem úkolů (praktické problémové situace v zajímavých příbězích průvodních postaviček skřítků), tak formou a ztvárněním (ilustrace, pestrá a hravá grafika jednotlivých částí sady). Co nabízí Průvodce Ke každé kapitole heslovitý výčet učiva a činností směřujících k dosažení očekávaných výstupů, a to jak pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace, tak i pro ostatní vzdělávací oblasti a průřezová témata; další náměty, otázky, činnosti a didaktické hry, které navazují na cvičení v učebnicích a dále je rozvíjejí. Komunikace pomocí maňáska Kouzelník je průvodní postava Matematiky 1 a může učiteli pomoci v komunikaci s dětmi. Vypravování příběhu nebo zadávání úkolů prostřednictvím maňáska vtahuje děti do příběhu. Ty pak neřeší úkol, protože byl prostě zadán, ale snaží se pomoci Kouzelníkovi. Manipulační práce s přílohou Navazující manipulační práce s vystřihovací přílohou: Předměty z pokladu k vystřihnutí + kartičky s čísly: Děti vystřihnou předměty z pokladu a snaží se samostatně nebo ve dvojici manipulačně rozdělit poklad mezi čtyři skřítky. Obrázky předmětů lze dále kreativně využít k další práci: poklad si rozdělí děti coby objevitelé mezi sebe v lavici; po rozdělení přiloží čísla ke skupinám předmětů, porovnávají, kdo má čeho více a méně početně/číselně. Obrázky ryb k vystřihnutí + kartičky s čísly: Děti vystřihnou kartičky ryb. Vyberou např. kartičku s číslem 3 a přiřadí k ní příslušný počet rybiček. Početníček Doplňkový materiál vhodný k procvičování nového učiva doma i ve škole. 14

15 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Rozvíjené klíčové kompetence Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Cílem hodiny je vyjádření počtu prvků pomocí čísel 1 5, přiřazování čísla k souboru s daným počtem prvků. Očekávaným výstupem je Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. V hodině je rozvíjena klíčová kompetence komunikativní Podle obrázku rozvíjejí děti příběh o pokladu. Vyjadřují svůj názor při rozdělování pokladu. Tento názor si obhajují. klíčová kompetence pracovní Děti si nacvičují bezpečné a zdařilé vystřihování kartiček z přílohy. Prostřednictvím diskuze o spravedlnosti a spravedlivém rozdělení pokladu je zapojeno průřezové téma Výchova demokratického občana (základní principy a hodnoty demokratického politického systému). Děti procvičují dovednosti ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (komunikační a slohová výchova). Vypravují na základě obrazového materiálu. Popisují obrázek mořského dna, domýšlí příběh o pokladu. Motivace příběhem Hodina je zahájena motivačním příběhem. Příběh o skřítcích z předchozích stránek pokračuje: skřítci, kteří jsou nyní v teplých krajích, se vypravili na dno moře Situační obrázek Obrázek umožňuje řadu aktivit, např. vyprávění o obrázku (např. Znají děti některé mořské živočichy? Jak se mohl poklad dostat na dno moře?), popis obrázku (barvy, orientace v prostoru apod.) a počítání, kolik je od každého druhu na obrázku ryb. Vyvození a upevnění učiva Děti si uvědomují a upevňují pojem počet v propojení s pojmem číslo. Do okýnek zapíší tolik teček, kolik kterých ryb napočítaly. Vystřihnou kartičky s čísly, které jsou v příloze na konci učebnice, a ke každému typu ryby přiloží podle počtu teček kartičku se správným číslem. Procvičení učiva Děti počítají poklad, který skřítci vyzvedli z mořského dna a rozdělili na hromádky. Podle počtu předmětů na hromádce spojí děti každou skupinu se správným číslem. Vyučující klade otázky na porovnávání počtu jednotlivých předmětů (Je více číší nebo mečů? apod.), děti mohou otázky samy vymýšlet. Dále děti rozdělují spravedlivě poklad nejdřív zakroužkují hromádky, které vystačí pro všechny skřítky (děti už vědí, že jsou čtyři); určí, kterých věcí nebude pro všechny; společně řeší, jak by tyto věci spravedlivě rozdělily a proč. Manipulační práce s plakátem Navazuje práce s demonstračním plakátem (zvětšení obrázku bez ryb, ryby jsou zvlášť k vystřihnutí): Učitel může vyprávět a klást doplňující otázky k tématu a dát dětem prostor, aby řekly, co o této oblasti vědí. Pak názorně počítají u tabule, dokládají k plakátu obrázky jednotlivých druhů ryb podle počtu v učebnici, nebo aby jich bylo 5, 6, 7, 15

16 MATEMATIKA PRO 2. ROČNÍK ZŠ Matematika pro 2. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 96 stran cena: 99,- Matematika pro 2. ročník ZŠ (pracovní sešit 1, 2) (D), formát A4, brož., stran cena: 2 x 59,- Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 2. ročník ZŠ formát A4, brož., 104 stran cena: 159,- Vystřihovací příloha k učebnicové sadě Matematika pro 2. ročník ZŠ formát A4, 6 stran cena: 29,- Početníček pro 2. ročník ZŠ formát A5, brož., 64 stran cena: 29,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada pro 2. ročník ZŠ plynule navazuje na učivo, rozvíjené dovednosti a kompetence dětí v 1. ročníku ZŠ. Hlavním cílem je představit matematiku jako praktický nástroj k řešení různých problémových situací. Úkoly jsou zasazené do příběhů a situací z pohádkového světa skřítků. Problémové situace z pohádkového světa jsou analogické situacím reálným (skřítci se připravují do školy, cestují, sbírají lesní plody, pečují o přírodu atd.), a děti tak mohou uplatnit stejné vědomosti, postupy a strategie při jejich řešení. Úkoly a formy práce jsou různorodé a rozvíjejí myšlenkové postupy, jako je porovnávání, třídění, vyhodnocování a logické uvažování. Struktura učebnicové sady Učebnicová sada se skládá z učebnice, dvou pracovních sešitů (každý na jedno pololetí) a Průvodce pro učitele. Učivo je rozvrženo do 8 celků, přičemž 1. celek tvoří opakování 1. ročníku a 8. celek je rozšiřující. Celky jsou členěny na kapitoly, které jsou uvedeny krátkým úryvkem motivačního textu. Text je dokončen v příloze učebnice a slouží k navození určitého tématu, které je dále v kapitole rozvíjeno jednotlivými úkoly. Každý celek je uzavřen souhrnným opakováním v pracovním sešitě v rozsahu 2 3 stran. Po každém celku mohou děti ohodnotit své výsledky v sebehodnotících tabulkách v pracovním sešitě. Přílohová část učebnice nabízí další možnosti opakování a procvičování v podobě zásobníku úloh. Motivace V učebnici je kladen velký důraz na motivační stránku. Děti se učí prostřednictvím příběhů, her a zajímavých úkolů. Učebnice je pro děti poutavá i díky neotřelému grafickému zpracování, které se podobá dětskému časopisu. Obsah učebnicové sady Opakování učiva 1. třídy Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku Jednotky času hodina, minuta, čtení časových údajů Čtení a zápis čísel 0 100, určení desítek a jednotek v čísle Sčítání a odčítání v oboru do 100 (s přechodem přes desítku s jedním jednociferným číslem) Násobení a dělení v oboru násobilek 0 5 Úkoly s využitím vztahů o n více/méně, nkrát více/ méně Slovní úlohy a nestandardní aplikační úlohy Křivé, rovné a lomené čáry Bod a úsečka, určení jejich vzájemné polohy Osově souměrné rovinné útvary, čtvercová síť Jednotky délky (mm, cm, dm, m) Délka úseček odhad, měření Hodnocení a sebehodnocení Po každém celku mohou děti samy ohodnotit svou práci nalepením jedné ze tří druhů samolepek Kouzelníka (výborně, dobře, je potřeba přidat) do připravených sebehodnotících tabulek v pracovním sešitě. Své hodnocení mohou slovně formulovat, tedy napsat, co jim šlo bez problémů, co jim dělalo potíže nebo co je potřeba ještě procvičovat. Rozvoj klíčové kompetence k učení (posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje uje o nich). Co nabízí Průvodce V úvodu koncepční podklady k tvorbě ŠVP. Ke každé kapitole heslovitý výčet učiva, činností směřujících k dosažení očekávaných výstupů, rozvíjených klíčových kompetencí a zapojení ostatních vzdělávacích oblastí; další náměty, otázky, činnosti a didaktické hry, které navazují na cvičení v učebnicích a dále je rozvíjejí; klíč ke cvičením. Čtvrtletní testy ke kopírování. 4 návrhy projektů. Návrhy časového plánu výuky. Manipulační práce s přílohou Při manipulační práci s přílohou využijí děti kartiček botiček z přílohy. Znázorňují kartičkami násobení dvěma podle matematického zápisu v rámečku. Ve cvičení č. 3 je doporučena práce s přílohou. Děti znázorňují počty botiček, které by vyčistili 3 skřítci (4, 5, 6 skřítků). 16

17 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Rozvíjené klíčové kompetence Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Cílem hodiny je násobení 2, násobky 2, využívat násobení 2 jako opakováné sčítání, používat spoje násobků 2 i obráceně, užívat násobení 2 při řešení praktických početních a slovních úloh. Očekávanými výstupy jsou Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace. V hodině je rozvíjena klíčová kompetence k řešení problémů. Děti vyhledávají informace vhodné k řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení, aplikují osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Situační obrázek Doplňuje zadání úkolu a názorně zachycuje situaci. V kapitole je zapojeno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (sociální rozvoj, mezilidské vztahy, péče o dobré vztahy). Skřítci pomáhají stonožce, stonožka jim za pomoc připraví svačinu. V příběhu se rozvíjí situace, ve které děti sledují chování podporující dobré vztahy a upevňují si zároveň představu pojmu pomoc druhému. Děti si rozšíří své poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody). V Průvodci pro učitele je doporučeno doplnit 1. cvičení stručnými informacemi o stavbě těla a výskytu některých druhů stonožek. Motivace příběhem Hodina začíná motivačním příběhem, který čte učitel. Téma je navozeno prostřednictvím průvodních postaviček skřítků, se kterými děti řeší, jak pomoci stonožce s čištením bot. Krátká část motivačního textu a odkaz na stranu přílohy, kde je text uveden celý, následuje za příběhovým nadpisem. Problémový úkol Na motivační příběh navazuje problémový úkol. Navozuje názornou problémovou situaci 10 skřítků si rozděluje práci, každý z nich má vyčistit dvě botičky. Děti vyhledávají informace potřebné k řešení a snaží se přijít na řešení nejdříve samy pomocí postupů, které již znají. Mohou např. botičky opakovaně přičítat. Matematický zápis v rámečku Názorně vyřešený příklad správným matematickým zápisem. Vzorový matematický zápis pomocí symboliky. Komentář Kouzelníka v bublinách Velmi stručný vysvětlující text, který poradí/nasměruje, jak se problémová situace může řešit, nebo doporučí dětem, co by se měly naučit. V bublině vysvětluje Kouzelník nové učivo (násobení dvěma). Početníček Doplňkový materiál obsahující příklady k automatizaci počítání a rýsování. Cvičení 2 4 Další reálné problémové situace propojené příběhem, které děti řeší pomocí matematiky. Upevňují osvojené učivo. Úkoly v pracovním sešitě Navazují na motivační příběh z učebnice a dále jej rozvíjejí. Slouží k procvičení nového učiva z učebnice, jsou určené pro samostatnou práci v hodině nebo k domácí přípravě. Úkoly jsou řazeny od nejjednoduššího po nejtěžší. 17

18 MATEMATIKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ Matematika pro 3. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 104 stran cena: 119,- Matematika pro 3. ročník ZŠ (pracovní sešit) (D), formát A4, brož., 104 stran cena: 89,- Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 3. ročník ZŠ formát A4, brož., 116 stran cena: 159,- Vystřihovací příloha k učebnicové sadě Matematika pro 3. ročník ZŠ formát A4, 6 stran cena: 29,- Početníček pro 3. ročník ZŠ formát B5, brož., 64 stran cena: 29,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada pro 3. ročník ZŠ navazuje na koncepci učebnicové sady pro 2. ročník ZŠ. Děti řeší situace, se kterými se každodenně setkávají. Každou kapitolu učebnicové sady tvoří příběhy party dětí ze třetí třídy, které jsou průvodními postavičkami sady. Děti se spolu s průvodními postavičkami dozvědí spoustu nových informací nejen z matematiky a naučí se přitom řešit řadu praktických situací (nakupování, hospodaření s penězi, vaření, příprava na výlety, příprava společenských a kulturních akcí apod.). Matematika je představena nenásilným způsobem v různých oblastech společenského, kulturního a sportovního života je zde nástrojem k řešení problémových situací. Řadu situací vyhodnocují děti pomocí tabulek, grafů a schémat. Struktura učebnicové sady Učebnicová sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu a Průvodce pro učitele. Učivo je rozvrženo do 7 celků a přílohové části, celky jsou dále členěny na kapitoly. Každý celek je uzavřen souhrnným opakováním v pracovním sešitě v rozsahu 2 3 stran. Po každém celku mohou děti ohodnotit své výsledky v sebehodnotících tabulkách v pracovním sešitě. Přílohová část učebnice nabízí další možnosti opakování a procvičování v podobě zásobníku úloh a rozšiřujících úloh. Motivace Motivačním prvkem je zpracování kapitol formou příběhů, ve kterých průvodní postavičky řeší situace, se kterými se děti samy setkávají (mohou setkat) v reálném životě. Motivující je i výběr a způsob zpracování úkolů úkoly jsou různorodé, zajímavě graficky zpracované a doplněné veselými a hravými ilustracemi. Obsah učebnicové sady Opakování učiva 2. třídy Doplnění a procvičení násobení a dělení v oboru násobilky 0 10 Procvičení pamětného sčítání a odčítání dvojciferných čísel Čtení a zápis čísel , určení stovek, desítek a jednotek v čísle Porovnávání čísel v oboru do Zaokrouhlování v oboru do Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do Jednoduché a složené (praktické) slovní úlohy Násobení a dělení mimo obor násobilek Dělení se zbytkem Přímka a polopřímka Obvod jednoduchých rovinných útvarů Označení a měření hran těles Hodnocení a sebehodnocení Po každém celku mohou děti samy ohodnotit svou práci nalepením jedné ze tří druhů samolepek Kouzelníka (výborně, dobře, je potřeba přidat) do připravených sebehodnotících tabulek v pracovním sešitě. Své hodnocení mohou slovně formulovat, tedy napsat, co jim šlo bez problémů, co jim dělalo potíže nebo co je potřeba ještě procvičovat. Rozvoj klíčové kompetence k učení (posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich). Co nabízí Průvodce V úvodu koncepční podklady k tvorbě ŠVP. Ke každé kapitole heslovitý výčet učiva, činností směřujících k dosažení očekávaných výstupů, rozvíjených klíčových kompetencí a zapojení ostatních vzdělávacích oblastí; popis práce s úkoly a jejich vyhodnocení; další náměty, otázky, činnosti a didaktické hry, které navazují na cvičení v učebnicích a dále je rozvíjejí. Čtvrtletní testy ke kopírování. 4 návrhy projektů. Návrhy časového plánu výuky. Manipulační práce s přílohou Popis práce s přílohou je uveden v Průvodci pro učitele. V ukázkové kapitole využijí děti kartičky s osami. Ve cvičení č. 1 je doporučena práce s osou Na této ose jsou zobrazeny jednotlivé stovky. Děti počítají po stovkách tam i zpět, vyhledávají stovky podle pokynů vyučujícího nebo porovnávají zadaná čísla. Ve cvičení č. 2 je doporučena práce s osami, na kterých jsou zobrazeny desítky. Interval je rozdělen na 5 os, které si mohou děti při práci v hodině poskládat za sebe na lavici. Na takové ose si pak děti mohou ukázat uspořádání židlí ze situačního obrázku nebo počítají po desítkách (od 0) jednotlivé typy židlí. 18

19 Práce ve vyučovací hodině Cíl hodiny Očekávané výstupy Rozvíjené klíčové kompetence Uplatnění průřezových témat a dalších vzdělávacích oblastí Cílem hodiny je čtení a zápis násobků sta v oboru do 1 000, počítání po stovkách a desítkách v oboru do Očekávanými výstupy jsou Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose. V hodině jsou rozvíjeny klíčové kompetence občanské (umím se vcítit do situace cizích lidí). Děti zjistí, že situace některých dětí je složitá. Jejich rodiče nemají dost peněz, aby jim koupili školní pomůcky. Je potřeba jim pomoci, např. prostřednictvím dražby. Schematické znázornění Doplňuje zadání úkolu a názorně zobrazuje Oldovo řešení. V kapitole je zapojeno průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá život dětí v jiných zemích; Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, evropské krajiny). Děti se dozvědí, že krajané jsou původem Češi (mají české předky), ale žijí v jiných částech Evropy a světa. Děti si rozšíří své poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme za hranicemi ČR). Děti se dozvědí, ve kterých státech naši krajané žijí, mohou si tyto státy ukázat na mapě Evropy, případně světa. Motivace příběhem Hodina začíná motivačním příběhem, který čte vyučující nebo zdatnější žák. V příběhu vystupuje Olda (jedna z průvodních postaviček), který se spolu s kamarády rozhodl uspořádat dražbu obrázků a pomoci tak jiným dětem. Problémový úkol Navazuje na motivační příběh, navozuje názornou problémovou situaci (Olda má správně uspořádat židlí pro návštěvníky dražby). Děti ověřují správnost řešení nejdříve samy na základě poznatků a postupů, které již znají. Výklad Kouzelníka v bublinách Kouzelník vysvětluje nové učivo (jak se počítá po stovkách a desítkách a jakým způsobem čísla zapisujeme). Matematický zápis v rámečku Vzorový matematický zápis pomocí symboliky (zapisování stovek) doplněný slovním pojmenováním stovek. Cvičení 2 Do příběhu je zapojena další reálná problémová situace, kterou děti řeší pomocí matematiky. Informace k řešení problému hledají děti v situačním obrázku; děti zobrazují počty židlí na ose. Úkoly v pracovním sešitě Početníček Doplňkový materiál obsahující celou řadu příkladů k procvičování daného učiva. Úkoly se stupňující se náročností slouží k procvičení nového učiva z učebnice. Navazují na dějovou linii příběhu v učebnici a dále ji rozvíjejí. Jsou určeny pro samostatnou práci v hodině nebo k domácí přípravě. Pro rychlejší děti je určen bonusový úkol. 19

20 MATEMATIKA PRO 4. ROČNÍK ZŠ Matematika pro 4. ročník ZŠ (učebnice) (D), formát B5, brož., 112 stran cena: 129,- Matematika pro 4. ročník ZŠ (pracovní sešit) (D), formát A4, brož., 116 stran cena: 99,- Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro 4. ročník ZŠ formát A4, brož., 112 stran cena: 159,- Vystřihovací příloha k učebnicové sadě Matematika pro 4. ročník ZŠ formát A4, 6 stran cena: 29,- Početníček pro 4. ročník ZŠ formát B5, brož., 64 stran cena: 29,- Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady Učebnicová sada pro 4. ročník ZŠ navazuje na koncepci učebnicové sady pro ročník ZŠ. Cílem učebnicové sady je, aby děti pochopily smysluplnost řešení úkolů a využily matematiku jako vhodný nástroj k řešení praktických problémů. Každá kapitola je uvedena příspěvkem některé z průvodních postaviček, která chce ostatním zprostředkovat, co ji zaujalo, o čem zajímavém se dozvěděla. Tímto způsobem děti získají mnoho nových informací ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie a Člověk a svět práce. V učebnici pak tato postavička připraví také matematické úkoly související s úvodním textem a v pracovním sešitě na ně navazují ostatní postavičky. Děti jsou tak vtaženy do řešení úkolů. Struktura učebnicové sady Učebnicová sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu a Průvodce pro učitele. Učivo je rozvrženo do 7 celků, celky jsou dále členěny na kapitoly. Každý celek je uzavřen souhrnným opakováním v pracovním sešitě v rozsahu 2 stran. Po každém celku mohou děti ohodnotit své výsledky v sebehodnotících tabulkách, které jsou k dispozici v pracovním sešitě. Přílohová část učebnice nabízí těžší úkol pro rychlejší a nadané děti ke každé kapitole. Pracovní sešit je rozdělen na 2 části: úkoly v části A navazují tematicky na úvodní text v učebnici, úkoly v části B představují zásobník úkolů k procvičení nového učiva. Obsah učebnicové sady Opakování učiva 3. třídy Čtení a zápis čísel v oboru do a do Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do a do Pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru do a do Počítání s kalkulačkou Rovnice a nerovnice Práce se závorkami, pořadí výpočtů Římské číslice Zlomky Vzájemná poloha dvou přímek v rovině Úsečka Kružnice a kruh Trojúhelník Čtverec a obdélník Kvádr a krychle Pohledy na těleso Jednotky času, délky, obsahu, hmotnosti a objemu Motivace Motivace je zprostředkována jednak obsahem úkolů (praktické problémové situace průvodních postaviček, které děti řeší pomocí matematiky), jednak formou a grafickým ztvárněním (zpracování stránek učebnice a pracovního sešitu ve formě webových stránek). Co nabízí Průvodce Hodnocení a sebehodnocení Po zvládnutí každého celku zapisují děti do sebehodnotícího formuláře, nakolik si osvojily nové učivo, co se všechno naučily. Zapisují také, co pro ně bylo snadné a co těžké. Rozvíjejí se tak jejich klíčové kompetence k učení. V úvodu koncepční podklady k tvorbě ŠVP. Ke každé kapitole heslovitý výčet učiva, činností směřujících k dosažení očekávaných výstupů, rozvíjených klíčových kompetencí a zapojení ostatních vzdělávacích oblastí; popis práce s úkoly a jejich vyhodnocení; další náměty, otázky, činnosti a didaktické hry, které navazují na cvičení v učebnicích a dále je rozvíjejí. Čtvrtletní testy ke kopírování. 4 návrhy projektů. Návrhy časového plánu výuky. Manipulační práce s přílohou Popis práce s přílohou je uveden v Průvodci pro učitele. V ukázkové kapitole využijí děti kartičky s osami nebo kartičky s možností zápisu čísla pomocí řádové tabulky. Ve cvičení č. 2 mohou děti výsledky zapsat s pomocí řádové tabulky v oboru do nebo je ukázat na číselné ose ve stejném oboru. 20

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více