MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE"

Transkript

1 Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: Rožmitálská Beznice MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Vypracovala: Mgr. Kamila Svobodová editel školy: Mgr. Miroslav Blka Garant programu: Mgr. Ivana Popová Beznice, 2012

2 OBSAH: I.) ÚVOD... 3 II.) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 III.) ANALÝZA SOUASNÉHO STAVU NA ŠKOLE... 5 IV.) GARANT PROGRAMU A SPOLUPRACOVNÍCI PÉE O ROZVOJ ŽÁK... 9 V.) SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A DALŠÍMI ORGANIZACEMI... 9 VI.) PROPAGACE STÁLÉ INFORMACE PRO DTI VII.) PREVENCE - TEORETICKÁ VÝCHODISKA EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE DROGOVÉ SCÉNY U POPULACE DTÍ A MLÁDEŽE ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚINNÝCH PREVENTIVNÍCH OPATENÍ METODY OBECNÉ ZÁSADY EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRIORITNÍ AKTIVITY UPLATOVANÉ V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREV. PROGRAMU PRIORITY PODLE VKOVÝCH KATEGORIÍ I. skupina žák roník II. skupina žák roník III. skupina žák roník VIII.) PRAKTICKÁ ÁST ŠKOLNÍ ÁD ŠKOLENÍ MIMOTÍDNÍ A MIMOŠKOLNÍ INNOST STRUNÝ PEHLED DOSUD REALIZOVANÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT IX.) ASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU X.) HODNOCENÍ MPP A EVALUACE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK EVALUACE KRIZOVÝ PLÁN Prevence a ešení šikany XI.) PEHLED VYBRANÝCH PLATNÝCH PEDPIS PRO OBLAST PREVENCE SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV XII.) SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY XIII.) PÍLOHY SEZNAM ZAÍZENÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKOU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Nadje ze sluchátka PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA PRO PRÁCI S PROBLÉMOVÝM JEDINCEM KROUŽKY A NEPOVINNÉ PEDMTY ORGANIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE SEDM RAD PRO RODIE DVACATERO VZKAZ RODIM OD JEJICH DTÍ

3 I.) ÚVOD Na každého z nás jsou v život vyvíjeny nejrznjší tlaky z vnjšího prostedí. Bohužel nemalé ásti dtí a mládeže se z rzných dvod nedaí vyrovnat pimen a zodpovdn s každodenními problémy, osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náro nými životními situacemi. ešení pak asto nacházejí ve zneužívání drog a alkoholu, v šikan a násilí, záškoláctví a dalších formách rizikového chování sociáln patologického typu. Pí in, které vedou k nejrznjším experimentm s návykovými látkami, je zna né množství. Podle editele Centra metadonové substituce Jiího Presla je první kontakt s drogou vtšinou ze zvdavosti. Avšak mnohé z nich se vztahují k rodin a sociálnímu prostedí, v nmž je jedinec formován. II.) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Beznice se nachází ve Stedo eském kraji, 18 km od msta Píbram. Školu navštvuje 439 žák, rozdlených do 19 tíd. editelem školy je Mgr. Miroslav Blka. Výchovnou poradkyní a školním psychologem je Mgr. Ivana Popová. Metodi kou rizikového chování je Mgr. Kamila Svobodová. Vyu uje se zde, již nkolik let, podle vlastního Školního vzdlávacího programu, který byl pe liv pipraven zdejšími pracovníky školy. Také hodnocení výsledk vzdlávání žák se více piklání ke slovnímu hodnocení toho, co se dtem podailo, jak využívají svých schopností a jak jsou úspšné. Pevádní na známky se vyskytuje mén a používá se pevážn na druhém stupni školy. Škola využila podporu evropských fond a vstoupila do zmny v pístupu ke vzdlávání s názvem Vzdlávání pro konkurenceschopnost. U í se zde tedy v souvislostech a dti získávají kompetence k využívání dosažených znalostí. Od listopadu 2011 je škola zapojena do projektu Rozvoj tenáské gramotnosti na I. stupni ZŠ, který je primárn zamen na zavádní metod, forem výuky a výukových inností rozvíjejících tenáskou gramotnost žák a zvyšujících aktivní zájem žák o tenáství. V tomto školním roce bude ZŠ Beznice usilovat o zapojení do grantového projektu EU peníze školám. Jeho hlavním cílem je podpora inovace ve výuce a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovník. V ervenci 2012 byla podána žádost o finan ní podporu pi realizaci projektu Rozvoj pírodovdné gramotnosti na ZŠ. V pípad schválení se škola zamí na podporu úplného rozvoje pírodovdné gramotnosti žák 1. a 2. stupn ZŠ. Žákm tak bude umožnno 3

4 porozumt výsledkm i aplikacím pírodních vd a efektivn je využívat ve svém školním i budoucím profesním život. Inovací a rozšíením klasických výukových metod (experimenty, pozorování, exkurze, problémové úlohy, ) zamených na praktické zkoumání a uvažování se zvýší aktivita žák i jejich zájem o pírodovdné a technické obory. Své zamení škola soustedí na ekologii a je zapojena do nkolika projekt. V okolí školy byla vybudována nau ná stezka, která zachycuje pedevším rostliny z okolí. Ve škole najdeme dv po íta ové u ebny, keramickou dílnu (vybavenou hrn íským kruhem a keramickou pecí), místnost, kde jsou umístna akvária a terária (zde se nachází rzné druhy akvarijních ryb, želvy, hadi a ještrky). V atriu školy vzniklo nové jezírko - píklad vodního ekosystému (další stanovišt U ebny v pírod v okolí školy). ZŠ Beznice patí k tm školám, kde mají dti adu píležitostí na vhodné vyplnní volného asu. Pokra ovat se bude v ekologických aktivitách, opt bude škola zapojena do programu ekologicky orientovaných škol. V prbhu roku budou tradi n probíhat tematická vyu ování zamená na váno ní a velikono ní svátky, Den Zem a Mezinárodní den dtí. Žáci sedmých a devátých tíd pojedou tradi n na lyžaský zájezd na Šumavu. lenové outdoorového kroužku pojedou na cykloturistický zájezd na Horskou Kvildu. Turisté uspoádají v prbhu školního roku i o prázdninách množství zajímavých akcí. I v letošním školním roce škola opt zorganizuje týdenní letní tábor s názvem Létování. O prázdninách pojedou lenové vodáckého kroužku na nkterou z našich krásných ek. Žáci tetích a pátých ro ník již tradi n jezdí na týdenní pobyty v pírod první týden v ervnu na Šumavu a do Krkonoš. Žáci šestých tíd se po átkem záí ú astní týdenního adapta ního pobytu ve Všín s vyu ováním zameným na poznávání pírody, který je zárove sou ástí projektu školy U íme v souvislostech. Také v letošním školním roce budou probíhat sbrové aktivity žák. Pipraveny jsou: sbr hliníku sbr papíru sbr PET ví ek sbr pomeran ové a citrónové kúry sbr použitých baterií Od kvtna 2012 se škola zapojila pod vedením paní u itelky Petry Ottové do projektu Adopce na dálku. Adoptována byla osmiletá indická hol i ka Joyline. Dívce je placeno vzdlání, které je pro naše dti samozejmostí, pro ni je to však výjime ná šance na lepší budoucnost. S adopcí je spojena velká odpovdnost, nebo se tím škola zavazuje k pomoci na nkolik let. Joyline vybrali v loském roce žáci 9. ro níku prostednictvím internetového katalogu dtí ekajících na adopci. Dívka má ješt mladší sestru a její rodi e jsou negramotní, 4

5 proto je obtížné pro n získat zamstnání a stálý píjem. Tatínek pracuje jako farmá a maminka je v domácnosti. Joyline by se ráda stala doktorkou. Z píspvku na vzdlání od ZŠ Beznice se dívce platí školné, u ebnice, školní uniforma a obd ve škole, který je pro vtšinu dtí jediným poádným jídlem. Z finan ních prostedk bude také dítti zakoupen dárek k narozeninám. Škola se rozhodla podporovat dít ve vzdlání u Arcidiecézní charity Praha, jelikož u této organizace kon í 93% z darované ástky u dtí. Cena za adopci iní 4900,- K ro n. Vzdlání je financováno rznými sbrovými aktivitami a výtžkem ze vstupného již každoro n konaného závre ného programu žák 9. tíd s názvem Dti dtem. III.) ANALÝZA SOUASNÉHO STAVU NA ŠKOLE Nabídka drog a alkoholu ve spole nosti je velmi vysoká. Také jejich zna ná spole enská tolerance je pí inou vzrstající spoteby u stále se snižující vkové skupiny dtí a mládeže. Proto je nutností nepodceovat tento nebezpe ný jev, i pesto, že v našem regionu není zneužívání návykových látek mezi dtmi zatím rozšíeno velkou mrou. O úplné absenci však hovoit rozhodn nelze. I zde se objevuje kouení, požívání alkoholu, ale i kouení marihuany, a dokonce i tvrdé drogy. I zdejší školu navštvují nkteré dti z málo podntného prostedí. V dnešní dob je rozvedených, neúplných i nefungujících rodin pomrn vysoké procento. asto se setkáváme s tím, že rodina nevnuje dítti dostatek asu a náležitou pé i. V rodinách velmi asto chybí pevn stanovená pravidla chování. Beznice je menším mstem, kde se vtšina lidí zná. Záškoláctví se ve škole vyskytuje pouze výjime n. Vtší nebezpe í, v poslední dob, zaznamenáváme u zvyšujícího se množství výskytu násilí dtí mladšího vku. Pouze spolupráce, zájem a ochota mže vést k pomoci nejen postiženým dtem a mládeži. Hlavní úkol však spo ívá v primární prevenci. IV.) GARANT PROGRAMU A SPOLUPRACOVNÍCI Všichni pedagogi tí pracovníci vnují pozornost problematice drog, nezdravé výživy, nezdravého životního stylu, šikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, patologického hrá ství, dále pak projevm rasismu, xenofobie a sektáství a reagují hned pi objevení se prvních 5

6 náznak nežádoucího chování a vyvozují dsledky. Stejn tak si všímají projev poruch u ení. Informují vedení školy, metodi ku rizikového chování a výchovnou poradkyni. editel školy pravideln ve spolupráci se zástupci tíd tuto oblast monitoruje. V oblasti této problematiky se u itelé dále vzdlávají. Ú astní se odborných seminá v PC a CEV v Praze, v Plzni a v Píbrami i v individuáln vybraných kurzech. V naší škole jsou již osmým rokem rozšíeny služby Školního poradenského pracovišt o innost školního psychologa, díky grantu EU a zapojení školy do projektu VIP Kariéra, VIP II Rozvoj poradenských pracoviš, zamené zvlášt na prevenci rizikového chování. V loském roce za al projekt VIP III RAMPS na podporu žák se specifickými potebami. Školní poradenské pracovišt na ZŠ Beznice tvoí: výchovný poradce a školní psycholog spolu se školním metodikem prevence rizikového chování. Výchovnou poradkyní, metodi kou a školní psycholožkou je Mgr. Ivana Popová. Školní metodi kou prevence rizikového chování je Mgr. Kamila Svobodová. Jakou pomoc nabízí školní psycholog žákm, rodi m, pracovníkm školy a dalším zájemcm? Školní psycholog vykonává innosti konzulta ní, poradenské, diagnostické, metodické a informa ní: Pracuje se žáky, pedagogy i rodi i. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zaízeními (PPP, SVP, ), dále se zaízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi pé e o dti a mládež. Provádí screening a diagnostiku (pi zápisu do 1. tíd) specifických poruch u ení, chování, nadaných dtí. (screening = metoda vyhledávání odlišností ve schopnostech dítte). Sleduje atmosféru ve škole. Sbírá a analyzuje data ve škole na zakázku vedení školy. Konzultuje a radí v pé i o integrované žáky, pi neúspších v u ení, pi volb povolání, v osobních problémech. Pomáhá pi osvojování technik a hygieny u ení, provádí skupinovou a komunitní práci s žáky. Podporuje spolupráci tídy a tídního u itele. Intervenuje a poskytuje psychoterapii v krizových situacích. 6

7 Koordinuje preventivní innosti na škole a poradenské služby i mimo školu. Pomáhá pi ešení multikulturní problematiky ve školním prostedí. Poskytuje metodickou pomoc u itelm a rodi m. Vnuje se osvt pro zákonné zástupce i veejnost a informuje je. Participuje na píprav pijímacího ízení na stední školy. Projekt ESF : ešení vrstevnických vztah Jedná se o projekt, který je zamen na dti a ešení jejich problém. Cílem je zlepšení vrstevnických vztah mezi žáky. Projekt je zamen i na celkové klima ve škole. Žáci by se mli nau it ešit problémy vlastními silami, za dozoru a supervize ze strany garanta (v našem pípad školní psycholožky I. Popové). Ojedinlost tohoto projektu spo ívá v tom, že žáci na škole mohou sami pojmenovat svoje problémy, které tu pociují (šikanu, vztahy mezi žáky prvního a druhého stupn, krádeže, nekáze o pestávkách a v jídelnách i šatnách). Nau í se, jak k nim pistupovat, které problémy mohou ešit vlastními silami a kde je poteba se poradit s dosplým i odborníkem nebo vyhledat pomoc institucí, které jsou k tomu ur ené. Vybraní žáci absolvovali již tyi školení s odborníky a specialisty projektu. Za ínají poskytovat svou podporu i pro další dti, které pomoc potebují Aktivity spojené s prací školního metodika prevence: koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního programu protidrogové prevence ZŠ Beznice (= ucelená sada filosofických pístup, dlouhodobých cíl, akcí a aktivit smujících k prevenci (zne)užívání drog na škole) zajištní spolupráce s odborníky, zajištní stálých informací pro žáky (nástnka, pop. intranet, internet) shromažování materiál ze školení k drogové problematice pedávání informací o drogách a rizicích jejich užívání u itelm, dtem a mladistvým ovlivování jejich postoj a chování v pípadech, že se skute n setkají s drogami, pedávání ohrožených žák do profesionálních zdravotnických služeb monitorování sociáln patologických jev na ZŠ Beznice 7

8 tetím rokem je ve škole možnost elektronické schránky dvry ( kam mohou žáci, pedagogi tí i nepedagogi tí pracovníci školy a rodi e žák psát své dotazy týkající se rizikového chování pednášky z oblasti primární prevence sociáln patologických jev pozn.: školní metodik prevence se omezuje jen na specifické školní prostedí Garantem programu je výchovná poradkyn a školní psycholog Mgr. Ivana Popová, která se zú astnila mnoha kurz týkajících se této problematiky (nap. kurzu poádaného PPP v Píbrami Drogová prevence a Minimální program protidrogové prevence, Prevence šikanování, 3 ro ník seminá Zdravý životní styl v Praze aj.). V letošním roce úspšn ukon ila dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v práci s problémovými kolektivy. U itelka Výchovy k ob anství a metodi ka rizikového chování Mgr. Kamila Svobodová absolvovala na FF UK v Praze odborný a specializa ní kurz Prevence nežádoucích návyk a závislostí A. Dále byla na seminái diagnostiky CAN Násilí kolem nás a v nás poádaného Linkou dvry Alias v Píbrami. Zú astnila se vzdlávací akce Výjezd na Klí ov. Dále absolvovala vzdlávací akce: nap. Násilí v rodinách a jeho dopad na psychiku dítte, e tla pi stresu a v krizi II.díl. Zakon ila studium k výkonu specializovaných inností v oblasti prevence sociáln patologických jev v délce trvání 250 vyu ovacích hodin ukon ené obhajobou závre né písemné práce a závre nou zkouškou ped komisí (program zahrnuje 250 hodin pímé i nepímé výuky, v etn stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, interven ní a lé ebnou pomoc). I v letošním roce by škola ráda navázala na spolupráci se sdružením ACET R (AIDS Care, Education and Training). V loském roce se žáci zú astnili nkolika pednášek: Moderní je nekouit Základní definice závislostí, vznik závislosti. Obsah tabákového koue a škodlivé látky. Vliv kouení na zdraví. Pasivní kouení. Jak pestat s kouením a jak s ním neza ít. (6. tídy) Bolest jménem šikana Co je šikana, jak vzniká, stádia vývoje v kolektivu, koho ohrožuje, jak se jí bránit. Psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany, druhy šikany (verbální, kontaktní, kyberšikana, sexuální násilí atd.). (8. tídy) Pátelství, láska a taky trochu sex Pednáška se skládá ze dvou blok. V prvním je e o budování kvalitních pátelství, ale i partnerských vztah, kritériích na výbr partnera, rizikových faktorech atd. Ve druhém je více rozebírána rozdílnost 8

9 sexuality muže a ženy z biologického a psychologického hlediska, etapy budování vztahu, zdravý pístup k sexuálnímu životu. (7. tídy + 8. b) Bible Základní informace o bibli, historie, lenní, význam. Spojeno s rozdáváním Nových zákon (pro zájemce) ve spolupráci s organizací The Gideons International. (9. tídy) 4.1 Pée o rozvoj žák Všichni u itelé a pedagogi tí pracovníci dbají o rozvoj osobnosti žák, podporují jejich vývoj sebehodnocení, sebevdomí a seberealizace, schopnost vytváet pátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konflikt. U itelé pedmt Prvouka, Pírodopis, Djepis, Zempis, Chemie, eský jazyk a literatura, Výtvarná výchova a hlavn lovk a svt práce, Výchova k ob anství a Výchova ke zdraví využívají témat v osnovách tchto pedmt a seznamují dti s dalšími informacemi o dané tematice. Využíváme možností projektu U íme v souvislostech k zaazování projekt do výuky. Pedností je aktivizace žák, samostatné vyhledávání informací, vlastní pínos k problematice. Výhodou práce na projektech je i jejich vlastní hodnocení žáky, umožující hlubší porozumní postojm i problémm dtí ur itého školního vku. Zamují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváení postoj žák k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztah a stresových situací, asertivity a odmítání. Cílem je pochopení toho, jaké psychické, zdravotní, sociální a materiální škody zpsobuje rizikové chování. Podle možností zaazují do výuky rzné formy a metody práce ve skupinách, s využitím dalších psychosociálních prvk a technik, které jim poskytuje školní psycholožka Ivana Popová. Mohou využívat videokazety O i had, Drogová závislost a další videopoady poskytované SZÚ v Praze. V.) SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A DALŠÍMI ORGANIZACEMI Škola bude i nadále spolupracovat s rodi i a veejností. V pípad poteby v této problematice se obrátí na krajského metodika, PPP Píbram, MÚ Píbram, dtského lékae, policii, Linku dvry i na oddlení pé e o dít a rodinu, K-centrum Píbram. Škola spolupracuje se sociálním oddlením Mstského úadu Beznice, s PPP a SVP v Píbrami v oblasti diagnostikování a pé e o dti s poruchami u ení a s poruchami chování, 9

10 také v oblasti prevence nežádoucích jev. Podle výbru se u itelé ú astní speciálních kurz poádaných SSŠ. Spolupráci a kontakt s poradnou zajišuje výchovná poradkyn. VI.) PROPAGACE MPP je pro všechny pedagogické pracovníky vyvšen na nástnce ve sborovn, dále je k dispozici i v elektronické podob na po íta ích ve sborovn i na webových stránkách školy (www.zsbreznice.cz). Pro rodi e jsou vyvšeny informace o této problematice na nástnce u vstupních dveí školy, na stránkách ŠPP. Informace o problematice rizikového chování jsou zaazeny i na internetových stránkách školy. V letošním školním roce je ve školní hale nástnka zamená na poskytnutí kontakt pi styku s projevy rizikového chování. Ve škole je k dispozici elektronická schránka dvry, kam mohou své dotazy psát nejen dti, ale také pedagogi tí i nepedagogi tí pracovníci školy a samozejm rodi e žák ZŠ Beznice. Informace o práci Školního poradenského pracovišt, v etn nabídky jeho služeb je publikována na za átku školního roku ve Zpravodaji ZŠ Beznice pro rodi e. Zárove vyšlo nkolik lánk v Beznickém zpravodaji. Jedním z tchto lánk je i následující text: RADY, JAK UŠETIT Jste rodi? asto odkudsi slýcháte slvko DROGY? Vaše dti, zejména když dospívají, asi opravdu vdí o drogách hodn a možná víc než vy nemli byste také nco vdt? Chcete získat alespo základní rady, jak je možné pedejít problémm spojeným s užíváním drog a nakonec vlastn jak ušetit nebo možná jen jak jim pedejít? Pak práv vám jsou ur eny následující ádky. RADY: 1) Nepodceujte pití alkoholu a kouení alkohol a tabák se sice nesmí prodávat osobám mladším 18 let, ale sami víte, že tyhle první drogy dít okusí už ve školním vku a asto práv v rodin a vaším prostednictvím. 2) Bute opatrní na užívání rzných lék, aby vaše dti nepokládaly za normální, že se každou chvíli bere njaká tabletka pro spaní, pro povzbuzení nebo proti bolestem hlavy a je vždy doma po ruce. 3) Berte výchovu jako jedine nou práci, která se nedá ošidit. Dít v každém vku potebuje citové zázemí a jasná pravidla, co je dovoleno a co ne. Potebuje také vaše porozumní pro své vlastní problémy a v neposlední ad také chápavé 10

11 a informované vysvtlování svta, ve kterém se pohybuje. Tak z nj mže vyrst osobnost, která dokáže odmítat rzné svody tohoto svta a také drogy. 4) Uvažujte o tom, zda má vaše dít potebné dovednosti a schopnosti, jak elit zdánliv nevinným pokušením a rizikm a pokud ne, v em a jak mu mžete pomoci. Možná pijdete na leccos, co se bude hodit i vám. 5) Zdá se vám, že jste si se svým díttem pestali rozumt, že má problémy, které ped vámi tají, že si jdete vzájemn na nervy? Netla te na n, ale nerezignujte. Dávejte najevo, že vás neztrácí, že jste k dispozici. Mže mít pirozené problémy a smutky, ur it nemusí být všechno hned zpsobené drogami ale problémy a smutky mohou pispt ke zranitelnosti v i drogám. Vaše dít i v pubert a dospívání potebuje váš zájem, podporu (teba v pozadí), pocit, že s vámi mže mluvit na rovinu, když bude chtít a potebovat, a že jeho problémy unesete. Také potebuje, možná víc než kdy jindy, srozumitelná pravidla v rodin co od nj o ekáváte a co mže o ekávat od vás. I když s vaším synem nebo dcerou mává puberta, nemusí on nebo ona mávat s vámi. Chovejte se co nejvíc normáln a snažte se neupírat pozornost jenom na nho nebo na ni. Otázka Piznej se, ty nco bereš! by mla patit až k tm posledním, které svému synovi nebo dcei položíte. Ale pokud nevíte nic o jeho kamarádech a kam chodí na to byste se opravdu zeptat mli. 6) A pokud vám již cestu njaký ten problém zkíží, vyhledejte co nejdíve odbornou pomoc. Ideální je, když se rodina na vyhledávání odborné pomoci domluví a pijdou všichni, rodi e i dít. Podezírání a utajování, zbrklé obviování, nátlak a ultimata mohou v rodin zpsobit adu škod. Piznat problém není ostuda, potla it jej a neešit mže vést k neštstí pro celou rodinu. Upravila pro naše podmínky Kamila Svobodová, ZŠ Beznice Zpracováno z publikace vydané o. s. SANANIM a A. N. O. ve spolupráci s ÚM Praha 9: Devt rad, jak ušetit RODIE A ŠIKANA Školní šikanování pedstavuje velmi starý fenomén, jist starý jako škola sama. Ve druhé polovin roku 2001 probhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách. Šetení ukázalo, že v eské republice je šikanováno pibližn 41% žák. Znamená 11

12 to, že školní šikanování je závažný celospole enský problém. Pedagogi tí pracovníci ZŠ Beznice tento problém nepopírají a nezavírají ped ním o i. Jejich snahou je v asné rozpoznání a následné ú inné ešení. Dležitá je samozejm spolupráce s rodi i. Rodi e by si u svých dtí mli všímat nejrznjších projev, které by mohly být známkou šikany. Mohou to být napíklad zmny chování a nálady dítte, bolesti bicha ped ranní cestou do školy, poni ené pomcky, stálý nedostatek penz atd. A zde je nkolik rad pi podezení, že by mohlo jít o šikanování vašeho dítte: 1. Ideální stav nastane, když se vám dít sví. Pochvalte ho, povzbute, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvednte naopak jeho sílu a odvahu sdlit tyto závažné skute nosti. Pesvd te ho, že mu chcete pomoci a to potom musíte dodržet. Jste jeho jedinou nadjí, nesmíte zklamat. Vyslechnte vaše dít, dejte najevo, že jeho informace berete vážn (i když se vám mohou zdát malicherné i nepodstatné). Odložte veškerou práci, není nic dležitjšího, než situace vašeho dítte. Poskytnte dítti veškerou podporu. Pochopiteln, že odlišíte nap. bžnou klukovskou šarvátku od skute né šikany. 2. Zjistte od dítte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde. Vyptejte se, kdo všechno byl situaci pítomen. Je dležité, aby rozhovor s díttem probíhal v atmosfée dvry a podpory. 3. Poskytnte dítti veškerou ochranu (nap. pi cest do školy a ze školy, i za cenu, že se budete uvolovat z práce). 4. Poskytnte dítti dostatek pé e, více s ním komunikujte, vnujte se mu ve volném ase, odjete na chatu, chalupu i k prarodi m. 5. Nemáte-li jistotu, že dít nebude ohroženo bhem pobytu ve škole, ponechejte dít doma, ale pozor zvažte, zda v jeho situaci mže být samo. 6. Znovu ubezpe ujte dít, že udlalo dobe, že vám vše sdlilo, mluvte s ním více než díve. 7. Zhodnote, a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skon il šikanou. Neobviujte pouze školu, nastavte si zrcadlo pravdy". Neomlouvejte sebe, ani své dít. Se svým zjištním se v první fázi dítti nesvujte, ale pipravujte nápravu. 8. Hledejte, jak dítti dále pomoci prostednictvím píslušného odborníka. 12

13 Jak postupovat ve vztahu ke škole? Zjistíte-li, že vaše dít je ve škole šikanováno (nejlépe víte-li to nejen od vašeho dítte, ale i hodnovrných svdk, které nebudete v první fázi jmenovat), navštivte školu a to oba rodi e, nebo jeden rodi a nkdo, kdo vás mže podpoit. Podle vašeho zjištní rozhodnte, zda budete informovat tídního u itele nebo rovnou editele školy. Pedejte informace, které máte k dispozici. ZŠ Beznice má odborn pipravené pedagogy. Domluvte proto s nimi a tídním u itelem další postup, stanovte zpsob vzájemné informovanosti. Zdroj: Rodina a škola 10, 6/2005, autor Zuzana Fojtíková Pro poteby školy upravila Kamila Svobodová 5.1 Stálé informace pro dti Ve škole je na viditelném míst umístna tematická nástnka aktuáln zamená na problematiku kyberšikany. Zde jsou uveejnny webové stránky, adresy a telefonní ísla na kontaktní místa a stediska pomoci a linky bezpe í (telefonní ísla kontaktních míst jsou zárove vytištna v žákovských knížkách dtí). Dti také mohou své pipomínky a námty na ešení pednést nejen na tídních schzkách, ale i na pravidelných schzkách zástupc tíd s editelem školy. Mohou se také obracet na pomocníky školené pro vzájemnou pomoc v rámci projektu ešení vrstevnických vztah. Individuáln se mohou obrátit na tídní u itele a na výchovnou poradkyni, psycholožku Ivanu Popovou. Mohou také využít schránky dvry, kam mohou anonymn vhazovat písemné podnty i stížnosti. Již tetím rokem je možné komunikovat s metodi kou rizikového chování i pes který slouží pro poteby žák a pro ešení pípadných problém, dotaz i jen tak napsat v rzných emo ních stavech (radost, smutek, strach ). K dispozici mají žáci i rodi e odborné informace na nástnce Školního poradenského pracovišt. Problémy mohou aktuáln konzultovat s psycholožkou po celou dobu vyu ování. Zástupci tíd se mohou neomezen, v kteroukoli dobu, obrátit na editele školy. 13

14 VII.) PREVENCE - TEORETICKÁ VÝCHODISKA 7.1 Epidemiologické studie drogové scény u populace dtí a mládeže Nepíznivé trendy: a) stoupající po et dospívajících, kteí mají zkušenost s návykovými látkami a tch, kdo opakovan uvádjí alkoholovou opilost b) stále se snižující vk prvního kontaktu s drogou c) snadná dostupnost drog d) nedostate ná legislativa e) špatná prevence f) vysoká spole enská atraktivita drog g) neklesající tolerance spole nosti ke kouení a alkoholu, ani k experimentování s drogou h) rozšíení nelegálního pstování rostliny cannabis sativa (konopí) i) velmi nízká dvra dtí v u itele a výchovné pracovníky pi poteb svit se s problémy nejen v oblasti drog j) rst po tu kriminálních delikt spojených se závislostí na droze k) zejmost inklinace uživatel drog ke spole ensky nebezpe ným hnutím 7.2 Základní principy úinných preventivních opatení Cílem primární prevence je: psobit na mladou generaci charakterem výchovn vzdlávacím vytváet a upevovat morální hodnoty, zvyšovat odolnost dtí a mládeže v i sociáln patologickým jevm snižovat rizika a vlivy, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže ovlivovat chování dtí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízení hodnotných volno asových aktivit rozvíjet dovednosti potebné pro život (life skills), které upesuje následující pehled (Nešpor, 2000): 14

15 Dovednosti potebné pro život ( life skills ) Autoregulace a sebeovlivnní Schopnost se motivovat ke zdravému zpsobu života a vhodn se motivovat i v jiných oblastech. Schopnost oddálit uspokojení nebo potšení. Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevdomí. Schopnost plánovat as, vést pimený a vyvážený životní styl. Dovednosti pi zvládání rizikových duševních stav (sem patí zejména bažení, ale i úzkost, hnv, deprese, radost nebo nuda). Schopnost se uvolnit, používat vhodnou relaxa ní techniku, odpo ívat. Další schopnosti pe ovat o vlastní zdraví (výživa, cvi ení, využívání zdravotní pé e, hygiena atd.). Sociální dovednosti Schopnost elit sociálnímu tlaku (nap. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky). Další asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazení). Schopnost empatie a porozumní životním situacím. Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromis apod. Dovednosti rozhodování se a schopnost pedvídat následky ur itého jednání. Schopnost vytváet vztahy a budovat si pimenou sí sociálních vztah. Mediální gramotnost. Schopnost elit reklam a dalším negativním vlivm okolí. Schopnost racionáln hospodait s penzi. Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zamstnání a dobrého fungování v nm. Zvládnutí pechodu do nového prostedí nebo nové situace. Rodi ovské dovednosti. 7.3 Metody Nezastupitelné místo v preventivních strategiích uplatovaných na školách a ve školských zaízeních mají metody založené na bázi aktivního sociálního u ení, které je postaveno na práci ve skupin, metody zamené na rozvíjení sebekontroly u dtí a mládeže, tréninkové aktivity, besedy, diskuse, skupinové poradenství, sociáln 15

16 psychologický výcvik, dramatizace, skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, metody výukové charakteru. Sou ástí pozitivního psobení na žáky jsou i sportovní, kulturní a spole enské aktivity. 7.4 Obecné zásady efektivní primární prevence systémová a koordinovaná strategie aplikování preventivních aktivit v dostate n raném vku vkov pimené, rznorodé a aktivizující metody nabízení pozitivních alternativ chování a životních cíl využívání peer prvk výcvik sociáln psychologických dovedností v etn odmítání nabídky nabídka školních i mimoškolních aktivit pro smysluplné využívání volného asu respektování rizikových faktor aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací informování o poradenských možnostech sledování efektivity uplatovaných opatení 7.5 Prioritní aktivity uplat ované v rámci Minimálního prev. programu Efektivní prevence musí mít složku informaní, postojovou a dovednostní. dsledné a soustavné vzdlávání žák, u itel a ostatních pracovník ve školství, osvta rodi v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy shromažování materiál ze školení k drogové problematice pravidelné msí ní schzky zástupc jednotlivých tíd s editelem školy utváení postoj ke spole nosti, zdravému životnímu stylu a speciáln k zneužívání drog u u itel, rodi a žák vytváení dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztah a stresových situací žák a u itel, dovedností odmítat drogu u žák vytváení optimálních podmínek pro vzdlávací proces, kde je minimalizováno ovlivování rozvoje schopností a osobnosti žák vytváení dvryhodných poradenských služeb pro žáky, u itele a rodi e, které jsou pro n snadno dosažitelné a pln akceptovatelné dostate ná nabídka hodnotných volno asových aktivit uplatování pimené represe 16

17 Velmi dležitá je koncep nost a soustavnost vlivu na žáka s výraznou pevahou pozitivních motiv, vzor a aktivit, posilujících zdravé zpsoby chování a osobní zodpovdnosti žák za zdraví, nad pílišným varováním a zastrašováním. 7.6 Priority podle vkových kategorií Protidrogová preventivní strategie musí respektovat vk a osobní zvláštnosti žák I. skupina žák roník výchova ke zdravému životnímu stylu a základy etické a právní výchovy (zdraví je dležitá hodnota, kterou je teba chránit a podporovat) navozování píznivého psychosociálního klimatu ve škole vnovat pozornost v asnému odhalování poruch u ení a jiných postižení ZNALOSTI: školní ád ve vztahu k lékm základní informace funkcí lidského tla základní informace o lécích a jejich prodeji základní pravidla používání lék a rozpouštdel znalosti o lidech, kteí se prodejem lék profesionáln zabývají pozornost vnovat alkoholu a tabáku informace, kam se obrátit v pípad poteby informace o nezdravých potravinách a nápojích DOVEDNOSTI: trénovat sdlování pocit základní pravidla bezpe ného chování dovednost, jak a kdy získat pomoc dosplých pochopení ceny zdraví nebát se zdravotnických zaízení POSTOJE: postoj k užívání alkoholu a cigaret postoj k mediální reklam 17

18 7.6.2 II. skupina žák roník výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj etického a právního vdomí, ob anských postoj v postojové a dovednostní složce peer programy všestranný rozvoj osobnosti žáka, vylou ení rizik v problémových tídách aplikace metod aktivního sociálního u ení zvýšený draz na spolupráci s rodi i nabídka volno asových aktivit ZNALOSTI: znát školní ád ve vztahu k lékm, tabáku, alkoholu, drogám znát lidský organismus a vdt, jak o nj pe ovat informace o lécích a drogách legislativa kolem užívání, co je legální a nelegální lidé, kteí mohou pomoci rizika jehel a stíka ek informace o nezdravých potravinách a nápojích, jejich škodlivosti DOVEDNOSTI: nau it rozpoznat rizikové chování schopnost elit tlaku vrstevník nácvik komunikace s dosplými nau it cílen odmítat drogy nau it pijímat a poskytovat pomoc zásady bezpe nosti užívání lék POSTOJE: znát cenu své vlastní osobnosti i cenu ostatních lidí nau it identifikovat uživatele odolnost v i reklamám u it pe ovat o vlastní bezpe nost 18

19 7.6.3 III. skupina žák roník výchova k odpovdnosti za zdraví své i ostatních vytváení eticky hodnotných postoj a zpsob chování využívání skupinové formy psobení a metody aktivního sociálního u ení pozornost rizikovým skupinám žák spolupráce školy pi využívání volného asu dtí, mimoškolní výchova dvryhodné a dostupné poradenství zvýšený draz na spolupráci s rodi i nabídka volno asových aktivit systematická profesní píprava ZNALOSTI: co se stane, když nkdo užije jednotlivé druhy drog informace o drogách + nebezpe í užití (znát odbornou i slangovou terminologii) znát legislativu, co je trestné zneužívání drog ve sportu ú inku alkoholu v rzných situacích sí nabízených služeb informace o nezdravých potravinách a nápojích, jejich škodlivosti, nebezpe í návyku DOVEDNOSTI: identifikovat rozhodující rizika komunikace s rodi i komunikace s vrstevníky komunikace s odborníky asertivita poskytování pomoci v pípad poteby POSTOJE: k uživatelm drog v rzných podobách poznání sebe sama, jak se já chovám, jak se mohou chovat ostatní sebepijetí, sebehodnocení, sebevdomí pijímání zodpovdnosti za své chování 19

20 bezpe nost moje a bezpe nost ostatních VIII.) PRAKTICKÁ ÁST 8.1 Školní ád Ve školním ádu jsou zakotveny zásady zdravého životního stylu a ochrany zdraví. Týkají se jak vzájemného chování, vystupování žák a plnní povinností, tak i konkrétn zákazu kouení a užívání alkoholu a jiných drog v prostorách školy. Pi porušení školního ádu jsou kontaktováni rodi e a udlena výchovná opatení (napomenutí tídního u itele, tídní dtka, editelská dtka, pípadn snížená známka z chování, návrh na pobyt v diagnostickém ústavu). Prevencí proti kyberšikan a k vytváení správných životních návyk je i zákaz používání mobilních telefon v dob vyu ování. Ve školním ádu jsou zárove zakotvena pravidla pro nošení pedmt nesouvisejících s vyu ováním do školy. 8.2 Školení Informace pracovníci získávají individuáln samostudiem odborné literatury, sledováním tématu v odborném tisku, v médiích a na odborných školeních poádaných PPP, KÚ, IPPP R. Seznam doporu ené literatury je uveden v pílohách. 8.3 Mimotídní a mimoškolní innost Škola zajišuje širokou nabídku mimotídních a mimoškolních aktivit (viz seznam kroužk a nepovinných pedmt). Zapojení do ekologických projekt. Projektové a tematické vyu ování Den zdraví, Vánoce, Jaro, Den Zem, MDD Dti dtem. Již tradicí se stal adapta ní pobyt žák 6. ro ník v msíci záí s názvem lovk a píroda ve Všín u Rožmitálu pod Temšínem. Krom ozdravného pobytu dtí v pírod pispívá tento kurz i k rozvoji sociálních dovedností žák. Probíhá zde realizace projektu s názvem Podej pomocnou ruku. Dti jsou motivovány ke zdravému zpsobu života, pé i o vlastní zdraví a k upevování sociálních vztah mezi vrstevníky. 20

21 Do programu na Škole v pírod a na lyžaských kurzech je zaazen i psychosociální výcvik s tematikou osobnostního poznávání žák, vytváení adekvátního sebepoznávání, sebepojetí a sebehodnocení, za lenny jsou i protidrogové prožitkové techniky. 8.4 Struný pehled dosud realizovaných preventivních aktivit školení pedagogických pracovník, vzdlávání v oblastech problematiky motiva ní programy ob anského sdružení Harmonia Universalis Na rovinu a Sezame, otevi se besedy na téma drogy beseda s Policií R upravený školní ád výuka zamená na téma v oblastech VkO, VkZ, Náš svt, ap, az, UaK odborné lánky v Beznickém zpravodaji sociáln psychologický výcvik na Škole v pírod 3. a 5. tídy adapta ní pobyt 6. tíd sociáln psychologický výcvik na lyžaských kurzech 7. a 9. tídy velký výbr volno asových aktivit pestrá škála kulturních, spole enských a sportovních aktivit poádaných školou i jinými pozvanými subjekty a organizacemi spolupráce s rodi i a veejností, s ob anskými sdruženími, se sportovními kluby a tlovýchovnými jednotami informace na nástnkách a na internetu pravidelná setkání žák s editelem školy pravidelná spolupráce s PPP Píbram pravidelná spolupráce s Úadem práce v Píbrami poradenská služba výchovný poradce a psycholog Mgr. Ivana Popová komunitní práce s tídními kolektivy skupinová psychoterapie Mgr. Ivana Popová individuální terapie Mgr. Ivana Popová pimená represe pi výskytu nežádoucího chování anketa mezi rodi i dotazník mezi žáky práce Mgr. Kamily Svobodové Postoj dtí k drogám na ZŠ Beznici 21

22 sociometrická mení ve tídách elektronická schránka dvry zapojení do projektu Adopce na dálku IX.) ASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU Celoron a prbžn: práce v rámci výukových pedmt dle metodických plán práce v kmenových tídách schzky zvolených zástupc tíd z ad dtí s editelem školy dotazník monitorující pedevším rizikové chování pro zástupce jednotlivých tíd zapojení školy do projektu CHIPS (peer program pod záštitou Linky bezpe í) realizace projektu Žijeme ve spole ném svt (globální problémy lidstva, rasismus, nemoci, hlad, bída, ) spolupráce s rodi i a veejností pravidelná mimotídní a mimoškolní innost celostátní ekologické projekty poradenská innost skupinová psychoterapie individuální psychoterapie webové stránky školy (www.zsbreznice.cz) spolupráce s metodiky prevence, s PPP, s Policií a OSPOD a ostatními odborníky za leování prvk multikulturální výchovy do innosti žák elektronická schránka dvry zapojení do projektu Adopce na dálku pednášky poádané sdružením ACET R Aktuáln: projektové vyu ování lánky do Beznického zpravodaje ešení aktuálních problém a situací 22

23 další vzdlávání k tématu poskytování konzultací pro žáky, rodi e a veejnost práce s tídními kolektivy Záí: školní ád nástnka a stálé informace pro dti tídní schzky a informace pro rodi e adapta ní pobyt lovk a píroda ve Všín u Rožmitálu pod Temšínem 6. tídy (realizace projektu s názvem Podej pomocnou ruku ) zahájení plaveckého výcviku ve 3. ro níku (do ) Záí a íjen: spolupráce s rodi i a veejností lánek v Beznickém zpravodaji mapování a odhalování SPU a SPCH vydání Zpravodaje ZŠ Beznice setkání zástupc tíd s editelem školy zahájení innosti kroužk Listopad a prosinec: informa ní schzka zástupc SŠ, SOŠ a SOU s rodi i a žáky 8. a 9. tíd projekt Vánoce zapojení do literárních a výtvarných soutží Leden: lyžaský zájezd 7. tíd ENGADIN, Železná Ruda na Šumav Únor a bezen: zápis do 1. tíd lyžaský zájezd 9. tíd a 8. tíd ENGADIN, Železná Ruda na Šumav Duben: projekt Den Zem zahájení plaveckého výcviku 2. ro níku 23

24 Kvten a erven: odhalování a pešetování SPU a SPCH zájezd outdoorového kroužku - Horská Kvilda Olympijský den na 1. stupni ZŠ projekt Mezinárodní den dtí, Hra kou proti lhostejnosti soustední vodáckého kroužku - Horažovice Škola v pírod 3. tíd - ENGADIN, Železná Ruda na Šumav Škola v pírod 5. tíd Herlíkovice, Krkonoše celkové hodnocení efektivity projektu kulturní poad k závru školního roku Dti dtem jednodenní akce outdoorového a turistického kroužku školní výlety ervenec a srpen: zájezd vodáckého kroužku zájezd turistického kroužku letní tábor Létování X.) HODNOCENÍ MPP A EVALUACE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK Splnno: práce v rámci výukových pedmt dle metodických plán spolupráce s rodi i a veejností pravidelná mimotídní a mimoškolní innost celostátní projekty poradenská innost komunitní práce s tídními kolektivy skupinová psychoterapie individuální psychoterapie projektové vyu ování kulturní a spole enské poady v rámci školní a mimoškolní innosti sportovní aktivity, soutže a utkání školní ád nástnka a stálé informace pro dti 24

25 adapta ní pobyt lovk a píroda ve Všín u Rožmitálu pod Temšínem 6. tídy odhalování SPU a SPCH sociáln psychologický výcvik na lyžaském kurzu školení pedagogických pracovník sociáln psychologický výcvik na Škole v pírod celoškolní Den zdraví besedy o rizikovém chování, drogách se sportovci, s policií R vícedenní tídní výlety se zamením na komunikaci, nácvik ešení problém, sociálních dovedností a vytváení kladných mezilidských postoj sociometrická mení atmosféry ve tídách a vztah mezi žáky, výskyt rizikového chování (ve tídách) depistáž rozumových schopností (ve 2. tídách) depistáž specifických vývojových poruch u ení v 1. tídách testy profesních zájm a orientace v 9. tídách nkteré projekty podpoené z OPVK: U íme v souvislostech ACET R Pátelství, láska. a taky trochu sex (7. ro ník) ACET R Bolest jménem šikana (8. ro ník) ACET R Bible (9. ro ník) ACET R Antisemitismus a holocaust (9. ro ník) 10.1 Evaluace Naše škola používá standardní, ale i nestandardní postupy v prevenci rizikového chování. Mezi standardní jsou zaazovány bžné aktivity typu besedy, komunika ní a motiva ní poady, filmová pedstavení, video a ú ast v odpoledních zájmových útvarech (viz seznam zájmových kroužk). Za nejdležitjší považujeme vhodné trávení volného asu nabídkou zájmových kroužk, protože primární prevence v podob besed, divadelních pedstavení, koncert je nkdy pasivní forma, která pozornost dtí tolik nezaujme, a tedy nemže být dostate n efektivní. Tento pístup pináší dtem dostatek prostoru a pocit bezpe í, zárove posiluje jejich sebevdomí. V kone ném dsledku pak žáci zpravidla nemají potebu vyhledávat problémové party, utíkat k návykovým látkám a spíše preferují zdravý životní styl. 25

26 Na II. stupni v pedmtech Výchova ke zdraví, Výchova k ob anství získávají dovednost sebeprosazování a sebepoznávání. Zárove jsou žáci vedeni k získávání sociálních dovedností významných pro komunikaci mezi vrstevníky, ale i v rodin a v život. U íme je rovnž toleranci a respektu odlišnosti druhých. Sou ástí vzdlávání je v 8. a 9. ro níku Volba povolání. Každoro n se poádá na naší škole setkávání s jednotlivými zástupci stedních škol a u iliš. V bžných tídách II. stupn dochází k dlení dtí pi výuce eského jazyka, matematiky a cizího jazyka podle pracovního tempa žák. Pružn reagujeme také na životní situace dtí, úzce spolupracujeme s rodinami, a tím posilujeme odolnost v i rizikovému chování dtí a jejich okolí Krizový plán V pípad, že škola bude mít podezení na používání návykových látek i na výskyt jiných projev rizikového chování, bude postupovat dle ádu školy a pati ného pokynu MŠMT. Dále bude nahlížet do Metodického pokynu k primární prevenci sociáln patologických jev u dtí, žák a student ve školách a školských zaízeních. Na pohovoru s žákem se bude aktivn podílet dle konkrétní situace tídní u itel, výchovný poradce a školní psycholog, školní metodik rizikového chování, zástupce i editel školy. Vc bude oznámena zákonným zástupcm, pípadn jim bude doporu en pohovor s odborníky. V pípad nezájmu zákonných zástupc bude kontaktováno oddlení pé e o dít Prevence a ešení šikany Prevence šikany je na míst pedevším tam, kde k ní dosud nedochází, ale i tam, kde k ní prokazateln došlo. V první ad spo ívá prevence v tom, že u itel má dsledn sledovat strategii založenou na podpoe outsider. Mže si zámrn všímat dtí plachých, úzkostných, njak handicapovaných, mén chápavých, mén výe ných, mén sympatických, izolovaných. Mže využívat každé píležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejich sebevdomí, ujistil je, že jsou stejn hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal píležitost v n em vyniknout, zapojit je do njaké spole né innosti, zapadnout lépe do kolektivu. Dalším dobrým stavebním kamenem prevence šikany je píjemná atmosféra ve škole, v tídním kolektivu mezi žáky i mezi kantory. Pispt mže nejvíce u itel jako 26

27 autorita. V prostedí, kde jsou vztahy založeny na partnerství, jsou vztahy ur itým zpsobem imunní, umožují mít jiný názor, umožují vzájemné pijetí, kooperaci, pomáhání si, porozumní. Zpsob, jakým mžeme žáky tmto dovednostem u it, jsou pedevším sociáln psychologické hry, kde je dležitý interaktivní a prožitkový styl u ení. V takovém prostedí se šikan nedaí. K prevenci šikany patí ochrana dtí ped vlivem mediálního násilí a pornografie, které snižují citlivost dtí ke kultue, oslabují smysl pro káze atd. Omezení konzumu tohoto zboží není záležitostí pouze školy, ale hlavn rodiny. Ú innou sou ástí prevence proti šikan je také dozor dosplých nad žáky. Tento zpsob pedevším snižuje po et píležitostí k šikan. Metody ešení agresivního chování a šikany Odhalení šikany je nkdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnjší negativní roli pi jejím zjišování hraje strach, a to nejen strach obtí, ale i pachatel a dalších ú astník. Strach vytváí obvykle prostedí solidarity agresor i postižených. Krizový plán Pi ešení pípad šikany, díve než je za neme prošetovat, podnikneme kroky první pomoci: 1. Pekonání šoku a pomoc obti. 2. Spolupráce pedagog na poschodí a domluva vyšetování. 3. Zabránní domluv agresor na kivé výpovdi. 4. Pokraující pomoc a podpora obti. 5. V závažných pípadech nahlášení Policii R. Pro vyšetování šikany lze doporu it strategii provádnou v tchto 5 krocích: 1. Zajištní ochrany obtem. 2. Rozhovor s informátory a obmi. 3. Nalezení vhodných svdk. 4. Individuální, pípadn konfrontaní rozhovory se svdky (nikoliv konfrontace obtí a agresor). 27

28 5. Rozhovor s agresory, pípadn konfrontace mezi nimi. 6. Výchovná opatení. Škola má k dispozici pro potrestání agresor bžná i mimoádná opatení, a to: Tzv. výchovná opatení (napomenutí, dtka tídního u itele, dtka editele školy). Snížení známky z chování. Pevedení do jiné tídy, pracovní i výchovné skupiny. Krátkodobý dobrovolný pobyt v dtském diagnostickém ústavu, diagnostickém ústavu pro mládež nebo stedisku výchovné pé e. Umístní do diagnostického ústavu na pedbžné opatení a pop. následné naízení ústavní výchovy. Školské zaízení eší tuto problematiku na základ opatení ve výchov, systému hodnocení svence zaízení pop. programu rozvoje osobnosti dítte. Spolupráce se specializovanými a ostatními institucemi Ú astní-li se šikanování vtšina problémové skupiny (tídy), nebo jsou-li normy agresor akceptovány, doporu ujeme, aby vyšetování vedl odborník z instituce, která se touto problematikou cílen zabývá (pedagogicko-psychologická poradna, stedisko výchovné pé e, diagnostický ústav, krizové centrum apod.). Pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného inu, je povinností jej oznámit Policii R. Spolupráce škol a pedškolních zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminalita dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané. MŠMT R j.:14 144/ Školy a školská zaízení jsou povinny bez zbyte ného odkladu oznámit orgánu sociáln právní ochrany skute nosti, které ohrožují žáka (svence), nebo, že žák (svenec) spáchal trestný in, pop. opakovan páchá pestupky. Použité zdroje: Kolá M.: "Skrytý svt šikanování ve školách", Portál, Praha 1998 Další informace mžete najít nap. na: 28

29 Pi selhání preventivních opatení školy 1) V pípad podezení na zneužívání návykových látek: provést diskrétní šetení a pohovor se žákem 2) V pípad dvodného podezení: okamžité kontaktování rodi (zákonných zástupc) žáka pi negativní a nespolupracující reakci rodiny uvdomit sociální odbor pé e o dít 3) Pi prkazném zjištní zneužívání návykových látek ve škole nebo v pípad, že žák je prokazateln ovlivnn drogou (i alkoholem) v dob vyu ování editel školy nebo pracovník školy povený dle pokynu ministra: kontaktuje zdravotnické zaízení a zárove uvdomí rodi e, pop. zákonné zástupce oznámí vc policii protidrogové oddlení 4) V pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pé e: uvdomí oddlení pé e o dít oznámí vc policii XI.) Pehled vybraných platných pedpis pro oblast prevence sociáln patologických jev MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních 29

30 Vyhláška.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní ád pro zamstnance škol a školských zaízení zízených Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Vyhláška. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdlávání Vyhláška.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výro ních zpráv a vlastního hodnocení školy Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon Vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník Vyhláška. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní ád pro zamstnance škol a školských zaízení zízených Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Zákon. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaízeních a o preventivn výchovné péi ve školských zaízeních a o zmn dalších zákon Vyhláška. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovn vzdlávací pé e ve stediscích výchovné pé e Vyhláška 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaízeních Vnitroresortní pedpisy a dokumenty Metodický pokyn MŠMT k výchov proti projevm rasismu, xenofobie a intolerance,.j.: / (Vstník MŠMT sešit 5/1999) Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatovaných ve školách a školských zaízeních (MŠMT 1999) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení.j.: / (Vstník MŠMT sešit 1/2001) Školní preventivní program pro mateské a základní školy a školská zaízení (MŠMT 2001) Metodický pokyn k jednotnému postupu pi uvolování a omlouvání žák z vyu ování, prevenci a postihu záškoláctví.j.: 10194/ (Vstník MŠMT sešit 3/2002) Volný as a prevence u dtí a mládeže (MŠMT 2002) Evaluace a diagnostika preventivních program (MŠMT 2002) Informace pro odbory školství krajských úad, pedškolní zaízení, školy a školská zaízení Spolupráce pedškolních zaízení, škol a školských zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminality dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané, j.: / (Vstník MŠMT sešit 11/2003) 30

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více