MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE"

Transkript

1 Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: Rožmitálská Beznice MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Vypracovala: Mgr. Kamila Svobodová editel školy: Mgr. Miroslav Blka Garant programu: Mgr. Ivana Popová Beznice, 2012

2 OBSAH: I.) ÚVOD... 3 II.) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 III.) ANALÝZA SOUASNÉHO STAVU NA ŠKOLE... 5 IV.) GARANT PROGRAMU A SPOLUPRACOVNÍCI PÉE O ROZVOJ ŽÁK... 9 V.) SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A DALŠÍMI ORGANIZACEMI... 9 VI.) PROPAGACE STÁLÉ INFORMACE PRO DTI VII.) PREVENCE - TEORETICKÁ VÝCHODISKA EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE DROGOVÉ SCÉNY U POPULACE DTÍ A MLÁDEŽE ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚINNÝCH PREVENTIVNÍCH OPATENÍ METODY OBECNÉ ZÁSADY EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRIORITNÍ AKTIVITY UPLATOVANÉ V RÁMCI MINIMÁLNÍHO PREV. PROGRAMU PRIORITY PODLE VKOVÝCH KATEGORIÍ I. skupina žák roník II. skupina žák roník III. skupina žák roník VIII.) PRAKTICKÁ ÁST ŠKOLNÍ ÁD ŠKOLENÍ MIMOTÍDNÍ A MIMOŠKOLNÍ INNOST STRUNÝ PEHLED DOSUD REALIZOVANÝCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT IX.) ASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU X.) HODNOCENÍ MPP A EVALUACE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK EVALUACE KRIZOVÝ PLÁN Prevence a ešení šikany XI.) PEHLED VYBRANÝCH PLATNÝCH PEDPIS PRO OBLAST PREVENCE SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV XII.) SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY XIII.) PÍLOHY SEZNAM ZAÍZENÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKOU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Nadje ze sluchátka PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA PRO PRÁCI S PROBLÉMOVÝM JEDINCEM KROUŽKY A NEPOVINNÉ PEDMTY ORGANIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE SEDM RAD PRO RODIE DVACATERO VZKAZ RODIM OD JEJICH DTÍ

3 I.) ÚVOD Na každého z nás jsou v život vyvíjeny nejrznjší tlaky z vnjšího prostedí. Bohužel nemalé ásti dtí a mládeže se z rzných dvod nedaí vyrovnat pimen a zodpovdn s každodenními problémy, osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a ostatními náro nými životními situacemi. ešení pak asto nacházejí ve zneužívání drog a alkoholu, v šikan a násilí, záškoláctví a dalších formách rizikového chování sociáln patologického typu. Pí in, které vedou k nejrznjším experimentm s návykovými látkami, je zna né množství. Podle editele Centra metadonové substituce Jiího Presla je první kontakt s drogou vtšinou ze zvdavosti. Avšak mnohé z nich se vztahují k rodin a sociálnímu prostedí, v nmž je jedinec formován. II.) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Beznice se nachází ve Stedo eském kraji, 18 km od msta Píbram. Školu navštvuje 439 žák, rozdlených do 19 tíd. editelem školy je Mgr. Miroslav Blka. Výchovnou poradkyní a školním psychologem je Mgr. Ivana Popová. Metodi kou rizikového chování je Mgr. Kamila Svobodová. Vyu uje se zde, již nkolik let, podle vlastního Školního vzdlávacího programu, který byl pe liv pipraven zdejšími pracovníky školy. Také hodnocení výsledk vzdlávání žák se více piklání ke slovnímu hodnocení toho, co se dtem podailo, jak využívají svých schopností a jak jsou úspšné. Pevádní na známky se vyskytuje mén a používá se pevážn na druhém stupni školy. Škola využila podporu evropských fond a vstoupila do zmny v pístupu ke vzdlávání s názvem Vzdlávání pro konkurenceschopnost. U í se zde tedy v souvislostech a dti získávají kompetence k využívání dosažených znalostí. Od listopadu 2011 je škola zapojena do projektu Rozvoj tenáské gramotnosti na I. stupni ZŠ, který je primárn zamen na zavádní metod, forem výuky a výukových inností rozvíjejících tenáskou gramotnost žák a zvyšujících aktivní zájem žák o tenáství. V tomto školním roce bude ZŠ Beznice usilovat o zapojení do grantového projektu EU peníze školám. Jeho hlavním cílem je podpora inovace ve výuce a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovník. V ervenci 2012 byla podána žádost o finan ní podporu pi realizaci projektu Rozvoj pírodovdné gramotnosti na ZŠ. V pípad schválení se škola zamí na podporu úplného rozvoje pírodovdné gramotnosti žák 1. a 2. stupn ZŠ. Žákm tak bude umožnno 3

4 porozumt výsledkm i aplikacím pírodních vd a efektivn je využívat ve svém školním i budoucím profesním život. Inovací a rozšíením klasických výukových metod (experimenty, pozorování, exkurze, problémové úlohy, ) zamených na praktické zkoumání a uvažování se zvýší aktivita žák i jejich zájem o pírodovdné a technické obory. Své zamení škola soustedí na ekologii a je zapojena do nkolika projekt. V okolí školy byla vybudována nau ná stezka, která zachycuje pedevším rostliny z okolí. Ve škole najdeme dv po íta ové u ebny, keramickou dílnu (vybavenou hrn íským kruhem a keramickou pecí), místnost, kde jsou umístna akvária a terária (zde se nachází rzné druhy akvarijních ryb, želvy, hadi a ještrky). V atriu školy vzniklo nové jezírko - píklad vodního ekosystému (další stanovišt U ebny v pírod v okolí školy). ZŠ Beznice patí k tm školám, kde mají dti adu píležitostí na vhodné vyplnní volného asu. Pokra ovat se bude v ekologických aktivitách, opt bude škola zapojena do programu ekologicky orientovaných škol. V prbhu roku budou tradi n probíhat tematická vyu ování zamená na váno ní a velikono ní svátky, Den Zem a Mezinárodní den dtí. Žáci sedmých a devátých tíd pojedou tradi n na lyžaský zájezd na Šumavu. lenové outdoorového kroužku pojedou na cykloturistický zájezd na Horskou Kvildu. Turisté uspoádají v prbhu školního roku i o prázdninách množství zajímavých akcí. I v letošním školním roce škola opt zorganizuje týdenní letní tábor s názvem Létování. O prázdninách pojedou lenové vodáckého kroužku na nkterou z našich krásných ek. Žáci tetích a pátých ro ník již tradi n jezdí na týdenní pobyty v pírod první týden v ervnu na Šumavu a do Krkonoš. Žáci šestých tíd se po átkem záí ú astní týdenního adapta ního pobytu ve Všín s vyu ováním zameným na poznávání pírody, který je zárove sou ástí projektu školy U íme v souvislostech. Také v letošním školním roce budou probíhat sbrové aktivity žák. Pipraveny jsou: sbr hliníku sbr papíru sbr PET ví ek sbr pomeran ové a citrónové kúry sbr použitých baterií Od kvtna 2012 se škola zapojila pod vedením paní u itelky Petry Ottové do projektu Adopce na dálku. Adoptována byla osmiletá indická hol i ka Joyline. Dívce je placeno vzdlání, které je pro naše dti samozejmostí, pro ni je to však výjime ná šance na lepší budoucnost. S adopcí je spojena velká odpovdnost, nebo se tím škola zavazuje k pomoci na nkolik let. Joyline vybrali v loském roce žáci 9. ro níku prostednictvím internetového katalogu dtí ekajících na adopci. Dívka má ješt mladší sestru a její rodi e jsou negramotní, 4

5 proto je obtížné pro n získat zamstnání a stálý píjem. Tatínek pracuje jako farmá a maminka je v domácnosti. Joyline by se ráda stala doktorkou. Z píspvku na vzdlání od ZŠ Beznice se dívce platí školné, u ebnice, školní uniforma a obd ve škole, který je pro vtšinu dtí jediným poádným jídlem. Z finan ních prostedk bude také dítti zakoupen dárek k narozeninám. Škola se rozhodla podporovat dít ve vzdlání u Arcidiecézní charity Praha, jelikož u této organizace kon í 93% z darované ástky u dtí. Cena za adopci iní 4900,- K ro n. Vzdlání je financováno rznými sbrovými aktivitami a výtžkem ze vstupného již každoro n konaného závre ného programu žák 9. tíd s názvem Dti dtem. III.) ANALÝZA SOUASNÉHO STAVU NA ŠKOLE Nabídka drog a alkoholu ve spole nosti je velmi vysoká. Také jejich zna ná spole enská tolerance je pí inou vzrstající spoteby u stále se snižující vkové skupiny dtí a mládeže. Proto je nutností nepodceovat tento nebezpe ný jev, i pesto, že v našem regionu není zneužívání návykových látek mezi dtmi zatím rozšíeno velkou mrou. O úplné absenci však hovoit rozhodn nelze. I zde se objevuje kouení, požívání alkoholu, ale i kouení marihuany, a dokonce i tvrdé drogy. I zdejší školu navštvují nkteré dti z málo podntného prostedí. V dnešní dob je rozvedených, neúplných i nefungujících rodin pomrn vysoké procento. asto se setkáváme s tím, že rodina nevnuje dítti dostatek asu a náležitou pé i. V rodinách velmi asto chybí pevn stanovená pravidla chování. Beznice je menším mstem, kde se vtšina lidí zná. Záškoláctví se ve škole vyskytuje pouze výjime n. Vtší nebezpe í, v poslední dob, zaznamenáváme u zvyšujícího se množství výskytu násilí dtí mladšího vku. Pouze spolupráce, zájem a ochota mže vést k pomoci nejen postiženým dtem a mládeži. Hlavní úkol však spo ívá v primární prevenci. IV.) GARANT PROGRAMU A SPOLUPRACOVNÍCI Všichni pedagogi tí pracovníci vnují pozornost problematice drog, nezdravé výživy, nezdravého životního stylu, šikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, patologického hrá ství, dále pak projevm rasismu, xenofobie a sektáství a reagují hned pi objevení se prvních 5

6 náznak nežádoucího chování a vyvozují dsledky. Stejn tak si všímají projev poruch u ení. Informují vedení školy, metodi ku rizikového chování a výchovnou poradkyni. editel školy pravideln ve spolupráci se zástupci tíd tuto oblast monitoruje. V oblasti této problematiky se u itelé dále vzdlávají. Ú astní se odborných seminá v PC a CEV v Praze, v Plzni a v Píbrami i v individuáln vybraných kurzech. V naší škole jsou již osmým rokem rozšíeny služby Školního poradenského pracovišt o innost školního psychologa, díky grantu EU a zapojení školy do projektu VIP Kariéra, VIP II Rozvoj poradenských pracoviš, zamené zvlášt na prevenci rizikového chování. V loském roce za al projekt VIP III RAMPS na podporu žák se specifickými potebami. Školní poradenské pracovišt na ZŠ Beznice tvoí: výchovný poradce a školní psycholog spolu se školním metodikem prevence rizikového chování. Výchovnou poradkyní, metodi kou a školní psycholožkou je Mgr. Ivana Popová. Školní metodi kou prevence rizikového chování je Mgr. Kamila Svobodová. Jakou pomoc nabízí školní psycholog žákm, rodi m, pracovníkm školy a dalším zájemcm? Školní psycholog vykonává innosti konzulta ní, poradenské, diagnostické, metodické a informa ní: Pracuje se žáky, pedagogy i rodi i. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zaízeními (PPP, SVP, ), dále se zaízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi pé e o dti a mládež. Provádí screening a diagnostiku (pi zápisu do 1. tíd) specifických poruch u ení, chování, nadaných dtí. (screening = metoda vyhledávání odlišností ve schopnostech dítte). Sleduje atmosféru ve škole. Sbírá a analyzuje data ve škole na zakázku vedení školy. Konzultuje a radí v pé i o integrované žáky, pi neúspších v u ení, pi volb povolání, v osobních problémech. Pomáhá pi osvojování technik a hygieny u ení, provádí skupinovou a komunitní práci s žáky. Podporuje spolupráci tídy a tídního u itele. Intervenuje a poskytuje psychoterapii v krizových situacích. 6

7 Koordinuje preventivní innosti na škole a poradenské služby i mimo školu. Pomáhá pi ešení multikulturní problematiky ve školním prostedí. Poskytuje metodickou pomoc u itelm a rodi m. Vnuje se osvt pro zákonné zástupce i veejnost a informuje je. Participuje na píprav pijímacího ízení na stední školy. Projekt ESF : ešení vrstevnických vztah Jedná se o projekt, který je zamen na dti a ešení jejich problém. Cílem je zlepšení vrstevnických vztah mezi žáky. Projekt je zamen i na celkové klima ve škole. Žáci by se mli nau it ešit problémy vlastními silami, za dozoru a supervize ze strany garanta (v našem pípad školní psycholožky I. Popové). Ojedinlost tohoto projektu spo ívá v tom, že žáci na škole mohou sami pojmenovat svoje problémy, které tu pociují (šikanu, vztahy mezi žáky prvního a druhého stupn, krádeže, nekáze o pestávkách a v jídelnách i šatnách). Nau í se, jak k nim pistupovat, které problémy mohou ešit vlastními silami a kde je poteba se poradit s dosplým i odborníkem nebo vyhledat pomoc institucí, které jsou k tomu ur ené. Vybraní žáci absolvovali již tyi školení s odborníky a specialisty projektu. Za ínají poskytovat svou podporu i pro další dti, které pomoc potebují Aktivity spojené s prací školního metodika prevence: koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního programu protidrogové prevence ZŠ Beznice (= ucelená sada filosofických pístup, dlouhodobých cíl, akcí a aktivit smujících k prevenci (zne)užívání drog na škole) zajištní spolupráce s odborníky, zajištní stálých informací pro žáky (nástnka, pop. intranet, internet) shromažování materiál ze školení k drogové problematice pedávání informací o drogách a rizicích jejich užívání u itelm, dtem a mladistvým ovlivování jejich postoj a chování v pípadech, že se skute n setkají s drogami, pedávání ohrožených žák do profesionálních zdravotnických služeb monitorování sociáln patologických jev na ZŠ Beznice 7

8 tetím rokem je ve škole možnost elektronické schránky dvry ( kam mohou žáci, pedagogi tí i nepedagogi tí pracovníci školy a rodi e žák psát své dotazy týkající se rizikového chování pednášky z oblasti primární prevence sociáln patologických jev pozn.: školní metodik prevence se omezuje jen na specifické školní prostedí Garantem programu je výchovná poradkyn a školní psycholog Mgr. Ivana Popová, která se zú astnila mnoha kurz týkajících se této problematiky (nap. kurzu poádaného PPP v Píbrami Drogová prevence a Minimální program protidrogové prevence, Prevence šikanování, 3 ro ník seminá Zdravý životní styl v Praze aj.). V letošním roce úspšn ukon ila dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v práci s problémovými kolektivy. U itelka Výchovy k ob anství a metodi ka rizikového chování Mgr. Kamila Svobodová absolvovala na FF UK v Praze odborný a specializa ní kurz Prevence nežádoucích návyk a závislostí A. Dále byla na seminái diagnostiky CAN Násilí kolem nás a v nás poádaného Linkou dvry Alias v Píbrami. Zú astnila se vzdlávací akce Výjezd na Klí ov. Dále absolvovala vzdlávací akce: nap. Násilí v rodinách a jeho dopad na psychiku dítte, e tla pi stresu a v krizi II.díl. Zakon ila studium k výkonu specializovaných inností v oblasti prevence sociáln patologických jev v délce trvání 250 vyu ovacích hodin ukon ené obhajobou závre né písemné práce a závre nou zkouškou ped komisí (program zahrnuje 250 hodin pímé i nepímé výuky, v etn stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, interven ní a lé ebnou pomoc). I v letošním roce by škola ráda navázala na spolupráci se sdružením ACET R (AIDS Care, Education and Training). V loském roce se žáci zú astnili nkolika pednášek: Moderní je nekouit Základní definice závislostí, vznik závislosti. Obsah tabákového koue a škodlivé látky. Vliv kouení na zdraví. Pasivní kouení. Jak pestat s kouením a jak s ním neza ít. (6. tídy) Bolest jménem šikana Co je šikana, jak vzniká, stádia vývoje v kolektivu, koho ohrožuje, jak se jí bránit. Psychologické, sociální a osobnostní dopady šikany, druhy šikany (verbální, kontaktní, kyberšikana, sexuální násilí atd.). (8. tídy) Pátelství, láska a taky trochu sex Pednáška se skládá ze dvou blok. V prvním je e o budování kvalitních pátelství, ale i partnerských vztah, kritériích na výbr partnera, rizikových faktorech atd. Ve druhém je více rozebírána rozdílnost 8

9 sexuality muže a ženy z biologického a psychologického hlediska, etapy budování vztahu, zdravý pístup k sexuálnímu životu. (7. tídy + 8. b) Bible Základní informace o bibli, historie, lenní, význam. Spojeno s rozdáváním Nových zákon (pro zájemce) ve spolupráci s organizací The Gideons International. (9. tídy) 4.1 Pée o rozvoj žák Všichni u itelé a pedagogi tí pracovníci dbají o rozvoj osobnosti žák, podporují jejich vývoj sebehodnocení, sebevdomí a seberealizace, schopnost vytváet pátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konflikt. U itelé pedmt Prvouka, Pírodopis, Djepis, Zempis, Chemie, eský jazyk a literatura, Výtvarná výchova a hlavn lovk a svt práce, Výchova k ob anství a Výchova ke zdraví využívají témat v osnovách tchto pedmt a seznamují dti s dalšími informacemi o dané tematice. Využíváme možností projektu U íme v souvislostech k zaazování projekt do výuky. Pedností je aktivizace žák, samostatné vyhledávání informací, vlastní pínos k problematice. Výhodou práce na projektech je i jejich vlastní hodnocení žáky, umožující hlubší porozumní postojm i problémm dtí ur itého školního vku. Zamují se nejen na poskytování informací, ale i na vytváení postoj žák k problematice a osvojování dovedností komunikace, zvládání sociálních vztah a stresových situací, asertivity a odmítání. Cílem je pochopení toho, jaké psychické, zdravotní, sociální a materiální škody zpsobuje rizikové chování. Podle možností zaazují do výuky rzné formy a metody práce ve skupinách, s využitím dalších psychosociálních prvk a technik, které jim poskytuje školní psycholožka Ivana Popová. Mohou využívat videokazety O i had, Drogová závislost a další videopoady poskytované SZÚ v Praze. V.) SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY A DALŠÍMI ORGANIZACEMI Škola bude i nadále spolupracovat s rodi i a veejností. V pípad poteby v této problematice se obrátí na krajského metodika, PPP Píbram, MÚ Píbram, dtského lékae, policii, Linku dvry i na oddlení pé e o dít a rodinu, K-centrum Píbram. Škola spolupracuje se sociálním oddlením Mstského úadu Beznice, s PPP a SVP v Píbrami v oblasti diagnostikování a pé e o dti s poruchami u ení a s poruchami chování, 9

10 také v oblasti prevence nežádoucích jev. Podle výbru se u itelé ú astní speciálních kurz poádaných SSŠ. Spolupráci a kontakt s poradnou zajišuje výchovná poradkyn. VI.) PROPAGACE MPP je pro všechny pedagogické pracovníky vyvšen na nástnce ve sborovn, dále je k dispozici i v elektronické podob na po íta ích ve sborovn i na webových stránkách školy (www.zsbreznice.cz). Pro rodi e jsou vyvšeny informace o této problematice na nástnce u vstupních dveí školy, na stránkách ŠPP. Informace o problematice rizikového chování jsou zaazeny i na internetových stránkách školy. V letošním školním roce je ve školní hale nástnka zamená na poskytnutí kontakt pi styku s projevy rizikového chování. Ve škole je k dispozici elektronická schránka dvry, kam mohou své dotazy psát nejen dti, ale také pedagogi tí i nepedagogi tí pracovníci školy a samozejm rodi e žák ZŠ Beznice. Informace o práci Školního poradenského pracovišt, v etn nabídky jeho služeb je publikována na za átku školního roku ve Zpravodaji ZŠ Beznice pro rodi e. Zárove vyšlo nkolik lánk v Beznickém zpravodaji. Jedním z tchto lánk je i následující text: RADY, JAK UŠETIT Jste rodi? asto odkudsi slýcháte slvko DROGY? Vaše dti, zejména když dospívají, asi opravdu vdí o drogách hodn a možná víc než vy nemli byste také nco vdt? Chcete získat alespo základní rady, jak je možné pedejít problémm spojeným s užíváním drog a nakonec vlastn jak ušetit nebo možná jen jak jim pedejít? Pak práv vám jsou ur eny následující ádky. RADY: 1) Nepodceujte pití alkoholu a kouení alkohol a tabák se sice nesmí prodávat osobám mladším 18 let, ale sami víte, že tyhle první drogy dít okusí už ve školním vku a asto práv v rodin a vaším prostednictvím. 2) Bute opatrní na užívání rzných lék, aby vaše dti nepokládaly za normální, že se každou chvíli bere njaká tabletka pro spaní, pro povzbuzení nebo proti bolestem hlavy a je vždy doma po ruce. 3) Berte výchovu jako jedine nou práci, která se nedá ošidit. Dít v každém vku potebuje citové zázemí a jasná pravidla, co je dovoleno a co ne. Potebuje také vaše porozumní pro své vlastní problémy a v neposlední ad také chápavé 10

11 a informované vysvtlování svta, ve kterém se pohybuje. Tak z nj mže vyrst osobnost, která dokáže odmítat rzné svody tohoto svta a také drogy. 4) Uvažujte o tom, zda má vaše dít potebné dovednosti a schopnosti, jak elit zdánliv nevinným pokušením a rizikm a pokud ne, v em a jak mu mžete pomoci. Možná pijdete na leccos, co se bude hodit i vám. 5) Zdá se vám, že jste si se svým díttem pestali rozumt, že má problémy, které ped vámi tají, že si jdete vzájemn na nervy? Netla te na n, ale nerezignujte. Dávejte najevo, že vás neztrácí, že jste k dispozici. Mže mít pirozené problémy a smutky, ur it nemusí být všechno hned zpsobené drogami ale problémy a smutky mohou pispt ke zranitelnosti v i drogám. Vaše dít i v pubert a dospívání potebuje váš zájem, podporu (teba v pozadí), pocit, že s vámi mže mluvit na rovinu, když bude chtít a potebovat, a že jeho problémy unesete. Také potebuje, možná víc než kdy jindy, srozumitelná pravidla v rodin co od nj o ekáváte a co mže o ekávat od vás. I když s vaším synem nebo dcerou mává puberta, nemusí on nebo ona mávat s vámi. Chovejte se co nejvíc normáln a snažte se neupírat pozornost jenom na nho nebo na ni. Otázka Piznej se, ty nco bereš! by mla patit až k tm posledním, které svému synovi nebo dcei položíte. Ale pokud nevíte nic o jeho kamarádech a kam chodí na to byste se opravdu zeptat mli. 6) A pokud vám již cestu njaký ten problém zkíží, vyhledejte co nejdíve odbornou pomoc. Ideální je, když se rodina na vyhledávání odborné pomoci domluví a pijdou všichni, rodi e i dít. Podezírání a utajování, zbrklé obviování, nátlak a ultimata mohou v rodin zpsobit adu škod. Piznat problém není ostuda, potla it jej a neešit mže vést k neštstí pro celou rodinu. Upravila pro naše podmínky Kamila Svobodová, ZŠ Beznice Zpracováno z publikace vydané o. s. SANANIM a A. N. O. ve spolupráci s ÚM Praha 9: Devt rad, jak ušetit RODIE A ŠIKANA Školní šikanování pedstavuje velmi starý fenomén, jist starý jako škola sama. Ve druhé polovin roku 2001 probhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách. Šetení ukázalo, že v eské republice je šikanováno pibližn 41% žák. Znamená 11

12 to, že školní šikanování je závažný celospole enský problém. Pedagogi tí pracovníci ZŠ Beznice tento problém nepopírají a nezavírají ped ním o i. Jejich snahou je v asné rozpoznání a následné ú inné ešení. Dležitá je samozejm spolupráce s rodi i. Rodi e by si u svých dtí mli všímat nejrznjších projev, které by mohly být známkou šikany. Mohou to být napíklad zmny chování a nálady dítte, bolesti bicha ped ranní cestou do školy, poni ené pomcky, stálý nedostatek penz atd. A zde je nkolik rad pi podezení, že by mohlo jít o šikanování vašeho dítte: 1. Ideální stav nastane, když se vám dít sví. Pochvalte ho, povzbute, rozptylte jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvednte naopak jeho sílu a odvahu sdlit tyto závažné skute nosti. Pesvd te ho, že mu chcete pomoci a to potom musíte dodržet. Jste jeho jedinou nadjí, nesmíte zklamat. Vyslechnte vaše dít, dejte najevo, že jeho informace berete vážn (i když se vám mohou zdát malicherné i nepodstatné). Odložte veškerou práci, není nic dležitjšího, než situace vašeho dítte. Poskytnte dítti veškerou podporu. Pochopiteln, že odlišíte nap. bžnou klukovskou šarvátku od skute né šikany. 2. Zjistte od dítte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde. Vyptejte se, kdo všechno byl situaci pítomen. Je dležité, aby rozhovor s díttem probíhal v atmosfée dvry a podpory. 3. Poskytnte dítti veškerou ochranu (nap. pi cest do školy a ze školy, i za cenu, že se budete uvolovat z práce). 4. Poskytnte dítti dostatek pé e, více s ním komunikujte, vnujte se mu ve volném ase, odjete na chatu, chalupu i k prarodi m. 5. Nemáte-li jistotu, že dít nebude ohroženo bhem pobytu ve škole, ponechejte dít doma, ale pozor zvažte, zda v jeho situaci mže být samo. 6. Znovu ubezpe ujte dít, že udlalo dobe, že vám vše sdlilo, mluvte s ním více než díve. 7. Zhodnote, a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skon il šikanou. Neobviujte pouze školu, nastavte si zrcadlo pravdy". Neomlouvejte sebe, ani své dít. Se svým zjištním se v první fázi dítti nesvujte, ale pipravujte nápravu. 8. Hledejte, jak dítti dále pomoci prostednictvím píslušného odborníka. 12

13 Jak postupovat ve vztahu ke škole? Zjistíte-li, že vaše dít je ve škole šikanováno (nejlépe víte-li to nejen od vašeho dítte, ale i hodnovrných svdk, které nebudete v první fázi jmenovat), navštivte školu a to oba rodi e, nebo jeden rodi a nkdo, kdo vás mže podpoit. Podle vašeho zjištní rozhodnte, zda budete informovat tídního u itele nebo rovnou editele školy. Pedejte informace, které máte k dispozici. ZŠ Beznice má odborn pipravené pedagogy. Domluvte proto s nimi a tídním u itelem další postup, stanovte zpsob vzájemné informovanosti. Zdroj: Rodina a škola 10, 6/2005, autor Zuzana Fojtíková Pro poteby školy upravila Kamila Svobodová 5.1 Stálé informace pro dti Ve škole je na viditelném míst umístna tematická nástnka aktuáln zamená na problematiku kyberšikany. Zde jsou uveejnny webové stránky, adresy a telefonní ísla na kontaktní místa a stediska pomoci a linky bezpe í (telefonní ísla kontaktních míst jsou zárove vytištna v žákovských knížkách dtí). Dti také mohou své pipomínky a námty na ešení pednést nejen na tídních schzkách, ale i na pravidelných schzkách zástupc tíd s editelem školy. Mohou se také obracet na pomocníky školené pro vzájemnou pomoc v rámci projektu ešení vrstevnických vztah. Individuáln se mohou obrátit na tídní u itele a na výchovnou poradkyni, psycholožku Ivanu Popovou. Mohou také využít schránky dvry, kam mohou anonymn vhazovat písemné podnty i stížnosti. Již tetím rokem je možné komunikovat s metodi kou rizikového chování i pes který slouží pro poteby žák a pro ešení pípadných problém, dotaz i jen tak napsat v rzných emo ních stavech (radost, smutek, strach ). K dispozici mají žáci i rodi e odborné informace na nástnce Školního poradenského pracovišt. Problémy mohou aktuáln konzultovat s psycholožkou po celou dobu vyu ování. Zástupci tíd se mohou neomezen, v kteroukoli dobu, obrátit na editele školy. 13

14 VII.) PREVENCE - TEORETICKÁ VÝCHODISKA 7.1 Epidemiologické studie drogové scény u populace dtí a mládeže Nepíznivé trendy: a) stoupající po et dospívajících, kteí mají zkušenost s návykovými látkami a tch, kdo opakovan uvádjí alkoholovou opilost b) stále se snižující vk prvního kontaktu s drogou c) snadná dostupnost drog d) nedostate ná legislativa e) špatná prevence f) vysoká spole enská atraktivita drog g) neklesající tolerance spole nosti ke kouení a alkoholu, ani k experimentování s drogou h) rozšíení nelegálního pstování rostliny cannabis sativa (konopí) i) velmi nízká dvra dtí v u itele a výchovné pracovníky pi poteb svit se s problémy nejen v oblasti drog j) rst po tu kriminálních delikt spojených se závislostí na droze k) zejmost inklinace uživatel drog ke spole ensky nebezpe ným hnutím 7.2 Základní principy úinných preventivních opatení Cílem primární prevence je: psobit na mladou generaci charakterem výchovn vzdlávacím vytváet a upevovat morální hodnoty, zvyšovat odolnost dtí a mládeže v i sociáln patologickým jevm snižovat rizika a vlivy, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže ovlivovat chování dtí a dospívajících ve smyslu podpory zdraví a nabízení hodnotných volno asových aktivit rozvíjet dovednosti potebné pro život (life skills), které upesuje následující pehled (Nešpor, 2000): 14

15 Dovednosti potebné pro život ( life skills ) Autoregulace a sebeovlivnní Schopnost se motivovat ke zdravému zpsobu života a vhodn se motivovat i v jiných oblastech. Schopnost oddálit uspokojení nebo potšení. Schopnost chránit a posilovat zdravé sebevdomí. Schopnost plánovat as, vést pimený a vyvážený životní styl. Dovednosti pi zvládání rizikových duševních stav (sem patí zejména bažení, ale i úzkost, hnv, deprese, radost nebo nuda). Schopnost se uvolnit, používat vhodnou relaxa ní techniku, odpo ívat. Další schopnosti pe ovat o vlastní zdraví (výživa, cvi ení, využívání zdravotní pé e, hygiena atd.). Sociální dovednosti Schopnost elit sociálnímu tlaku (nap. odmítnout vrstevníky, starší nebo nadízené, když nabízejí alkohol nebo jiné návykové látky). Další asertivní dovednosti (zdravé sebeprosazení). Schopnost empatie a porozumní životním situacím. Schopnost komunikace, vyjednávání, nacházení kompromis apod. Dovednosti rozhodování se a schopnost pedvídat následky ur itého jednání. Schopnost vytváet vztahy a budovat si pimenou sí sociálních vztah. Mediální gramotnost. Schopnost elit reklam a dalším negativním vlivm okolí. Schopnost racionáln hospodait s penzi. Dovednosti týkající se volby a hledání vhodného zamstnání a dobrého fungování v nm. Zvládnutí pechodu do nového prostedí nebo nové situace. Rodi ovské dovednosti. 7.3 Metody Nezastupitelné místo v preventivních strategiích uplatovaných na školách a ve školských zaízeních mají metody založené na bázi aktivního sociálního u ení, které je postaveno na práci ve skupin, metody zamené na rozvíjení sebekontroly u dtí a mládeže, tréninkové aktivity, besedy, diskuse, skupinové poradenství, sociáln 15

16 psychologický výcvik, dramatizace, skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, metody výukové charakteru. Sou ástí pozitivního psobení na žáky jsou i sportovní, kulturní a spole enské aktivity. 7.4 Obecné zásady efektivní primární prevence systémová a koordinovaná strategie aplikování preventivních aktivit v dostate n raném vku vkov pimené, rznorodé a aktivizující metody nabízení pozitivních alternativ chování a životních cíl využívání peer prvk výcvik sociáln psychologických dovedností v etn odmítání nabídky nabídka školních i mimoškolních aktivit pro smysluplné využívání volného asu respektování rizikových faktor aktuálnost a pravdivost poskytovaných informací informování o poradenských možnostech sledování efektivity uplatovaných opatení 7.5 Prioritní aktivity uplat ované v rámci Minimálního prev. programu Efektivní prevence musí mít složku informaní, postojovou a dovednostní. dsledné a soustavné vzdlávání žák, u itel a ostatních pracovník ve školství, osvta rodi v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy shromažování materiál ze školení k drogové problematice pravidelné msí ní schzky zástupc jednotlivých tíd s editelem školy utváení postoj ke spole nosti, zdravému životnímu stylu a speciáln k zneužívání drog u u itel, rodi a žák vytváení dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztah a stresových situací žák a u itel, dovedností odmítat drogu u žák vytváení optimálních podmínek pro vzdlávací proces, kde je minimalizováno ovlivování rozvoje schopností a osobnosti žák vytváení dvryhodných poradenských služeb pro žáky, u itele a rodi e, které jsou pro n snadno dosažitelné a pln akceptovatelné dostate ná nabídka hodnotných volno asových aktivit uplatování pimené represe 16

17 Velmi dležitá je koncep nost a soustavnost vlivu na žáka s výraznou pevahou pozitivních motiv, vzor a aktivit, posilujících zdravé zpsoby chování a osobní zodpovdnosti žák za zdraví, nad pílišným varováním a zastrašováním. 7.6 Priority podle vkových kategorií Protidrogová preventivní strategie musí respektovat vk a osobní zvláštnosti žák I. skupina žák roník výchova ke zdravému životnímu stylu a základy etické a právní výchovy (zdraví je dležitá hodnota, kterou je teba chránit a podporovat) navozování píznivého psychosociálního klimatu ve škole vnovat pozornost v asnému odhalování poruch u ení a jiných postižení ZNALOSTI: školní ád ve vztahu k lékm základní informace funkcí lidského tla základní informace o lécích a jejich prodeji základní pravidla používání lék a rozpouštdel znalosti o lidech, kteí se prodejem lék profesionáln zabývají pozornost vnovat alkoholu a tabáku informace, kam se obrátit v pípad poteby informace o nezdravých potravinách a nápojích DOVEDNOSTI: trénovat sdlování pocit základní pravidla bezpe ného chování dovednost, jak a kdy získat pomoc dosplých pochopení ceny zdraví nebát se zdravotnických zaízení POSTOJE: postoj k užívání alkoholu a cigaret postoj k mediální reklam 17

18 7.6.2 II. skupina žák roník výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj etického a právního vdomí, ob anských postoj v postojové a dovednostní složce peer programy všestranný rozvoj osobnosti žáka, vylou ení rizik v problémových tídách aplikace metod aktivního sociálního u ení zvýšený draz na spolupráci s rodi i nabídka volno asových aktivit ZNALOSTI: znát školní ád ve vztahu k lékm, tabáku, alkoholu, drogám znát lidský organismus a vdt, jak o nj pe ovat informace o lécích a drogách legislativa kolem užívání, co je legální a nelegální lidé, kteí mohou pomoci rizika jehel a stíka ek informace o nezdravých potravinách a nápojích, jejich škodlivosti DOVEDNOSTI: nau it rozpoznat rizikové chování schopnost elit tlaku vrstevník nácvik komunikace s dosplými nau it cílen odmítat drogy nau it pijímat a poskytovat pomoc zásady bezpe nosti užívání lék POSTOJE: znát cenu své vlastní osobnosti i cenu ostatních lidí nau it identifikovat uživatele odolnost v i reklamám u it pe ovat o vlastní bezpe nost 18

19 7.6.3 III. skupina žák roník výchova k odpovdnosti za zdraví své i ostatních vytváení eticky hodnotných postoj a zpsob chování využívání skupinové formy psobení a metody aktivního sociálního u ení pozornost rizikovým skupinám žák spolupráce školy pi využívání volného asu dtí, mimoškolní výchova dvryhodné a dostupné poradenství zvýšený draz na spolupráci s rodi i nabídka volno asových aktivit systematická profesní píprava ZNALOSTI: co se stane, když nkdo užije jednotlivé druhy drog informace o drogách + nebezpe í užití (znát odbornou i slangovou terminologii) znát legislativu, co je trestné zneužívání drog ve sportu ú inku alkoholu v rzných situacích sí nabízených služeb informace o nezdravých potravinách a nápojích, jejich škodlivosti, nebezpe í návyku DOVEDNOSTI: identifikovat rozhodující rizika komunikace s rodi i komunikace s vrstevníky komunikace s odborníky asertivita poskytování pomoci v pípad poteby POSTOJE: k uživatelm drog v rzných podobách poznání sebe sama, jak se já chovám, jak se mohou chovat ostatní sebepijetí, sebehodnocení, sebevdomí pijímání zodpovdnosti za své chování 19

20 bezpe nost moje a bezpe nost ostatních VIII.) PRAKTICKÁ ÁST 8.1 Školní ád Ve školním ádu jsou zakotveny zásady zdravého životního stylu a ochrany zdraví. Týkají se jak vzájemného chování, vystupování žák a plnní povinností, tak i konkrétn zákazu kouení a užívání alkoholu a jiných drog v prostorách školy. Pi porušení školního ádu jsou kontaktováni rodi e a udlena výchovná opatení (napomenutí tídního u itele, tídní dtka, editelská dtka, pípadn snížená známka z chování, návrh na pobyt v diagnostickém ústavu). Prevencí proti kyberšikan a k vytváení správných životních návyk je i zákaz používání mobilních telefon v dob vyu ování. Ve školním ádu jsou zárove zakotvena pravidla pro nošení pedmt nesouvisejících s vyu ováním do školy. 8.2 Školení Informace pracovníci získávají individuáln samostudiem odborné literatury, sledováním tématu v odborném tisku, v médiích a na odborných školeních poádaných PPP, KÚ, IPPP R. Seznam doporu ené literatury je uveden v pílohách. 8.3 Mimotídní a mimoškolní innost Škola zajišuje širokou nabídku mimotídních a mimoškolních aktivit (viz seznam kroužk a nepovinných pedmt). Zapojení do ekologických projekt. Projektové a tematické vyu ování Den zdraví, Vánoce, Jaro, Den Zem, MDD Dti dtem. Již tradicí se stal adapta ní pobyt žák 6. ro ník v msíci záí s názvem lovk a píroda ve Všín u Rožmitálu pod Temšínem. Krom ozdravného pobytu dtí v pírod pispívá tento kurz i k rozvoji sociálních dovedností žák. Probíhá zde realizace projektu s názvem Podej pomocnou ruku. Dti jsou motivovány ke zdravému zpsobu života, pé i o vlastní zdraví a k upevování sociálních vztah mezi vrstevníky. 20

21 Do programu na Škole v pírod a na lyžaských kurzech je zaazen i psychosociální výcvik s tematikou osobnostního poznávání žák, vytváení adekvátního sebepoznávání, sebepojetí a sebehodnocení, za lenny jsou i protidrogové prožitkové techniky. 8.4 Struný pehled dosud realizovaných preventivních aktivit školení pedagogických pracovník, vzdlávání v oblastech problematiky motiva ní programy ob anského sdružení Harmonia Universalis Na rovinu a Sezame, otevi se besedy na téma drogy beseda s Policií R upravený školní ád výuka zamená na téma v oblastech VkO, VkZ, Náš svt, ap, az, UaK odborné lánky v Beznickém zpravodaji sociáln psychologický výcvik na Škole v pírod 3. a 5. tídy adapta ní pobyt 6. tíd sociáln psychologický výcvik na lyžaských kurzech 7. a 9. tídy velký výbr volno asových aktivit pestrá škála kulturních, spole enských a sportovních aktivit poádaných školou i jinými pozvanými subjekty a organizacemi spolupráce s rodi i a veejností, s ob anskými sdruženími, se sportovními kluby a tlovýchovnými jednotami informace na nástnkách a na internetu pravidelná setkání žák s editelem školy pravidelná spolupráce s PPP Píbram pravidelná spolupráce s Úadem práce v Píbrami poradenská služba výchovný poradce a psycholog Mgr. Ivana Popová komunitní práce s tídními kolektivy skupinová psychoterapie Mgr. Ivana Popová individuální terapie Mgr. Ivana Popová pimená represe pi výskytu nežádoucího chování anketa mezi rodi i dotazník mezi žáky práce Mgr. Kamily Svobodové Postoj dtí k drogám na ZŠ Beznici 21

22 sociometrická mení ve tídách elektronická schránka dvry zapojení do projektu Adopce na dálku IX.) ASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU Celoron a prbžn: práce v rámci výukových pedmt dle metodických plán práce v kmenových tídách schzky zvolených zástupc tíd z ad dtí s editelem školy dotazník monitorující pedevším rizikové chování pro zástupce jednotlivých tíd zapojení školy do projektu CHIPS (peer program pod záštitou Linky bezpe í) realizace projektu Žijeme ve spole ném svt (globální problémy lidstva, rasismus, nemoci, hlad, bída, ) spolupráce s rodi i a veejností pravidelná mimotídní a mimoškolní innost celostátní ekologické projekty poradenská innost skupinová psychoterapie individuální psychoterapie webové stránky školy (www.zsbreznice.cz) spolupráce s metodiky prevence, s PPP, s Policií a OSPOD a ostatními odborníky za leování prvk multikulturální výchovy do innosti žák elektronická schránka dvry zapojení do projektu Adopce na dálku pednášky poádané sdružením ACET R Aktuáln: projektové vyu ování lánky do Beznického zpravodaje ešení aktuálních problém a situací 22

23 další vzdlávání k tématu poskytování konzultací pro žáky, rodi e a veejnost práce s tídními kolektivy Záí: školní ád nástnka a stálé informace pro dti tídní schzky a informace pro rodi e adapta ní pobyt lovk a píroda ve Všín u Rožmitálu pod Temšínem 6. tídy (realizace projektu s názvem Podej pomocnou ruku ) zahájení plaveckého výcviku ve 3. ro níku (do ) Záí a íjen: spolupráce s rodi i a veejností lánek v Beznickém zpravodaji mapování a odhalování SPU a SPCH vydání Zpravodaje ZŠ Beznice setkání zástupc tíd s editelem školy zahájení innosti kroužk Listopad a prosinec: informa ní schzka zástupc SŠ, SOŠ a SOU s rodi i a žáky 8. a 9. tíd projekt Vánoce zapojení do literárních a výtvarných soutží Leden: lyžaský zájezd 7. tíd ENGADIN, Železná Ruda na Šumav Únor a bezen: zápis do 1. tíd lyžaský zájezd 9. tíd a 8. tíd ENGADIN, Železná Ruda na Šumav Duben: projekt Den Zem zahájení plaveckého výcviku 2. ro níku 23

24 Kvten a erven: odhalování a pešetování SPU a SPCH zájezd outdoorového kroužku - Horská Kvilda Olympijský den na 1. stupni ZŠ projekt Mezinárodní den dtí, Hra kou proti lhostejnosti soustední vodáckého kroužku - Horažovice Škola v pírod 3. tíd - ENGADIN, Železná Ruda na Šumav Škola v pírod 5. tíd Herlíkovice, Krkonoše celkové hodnocení efektivity projektu kulturní poad k závru školního roku Dti dtem jednodenní akce outdoorového a turistického kroužku školní výlety ervenec a srpen: zájezd vodáckého kroužku zájezd turistického kroužku letní tábor Létování X.) HODNOCENÍ MPP A EVALUACE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK Splnno: práce v rámci výukových pedmt dle metodických plán spolupráce s rodi i a veejností pravidelná mimotídní a mimoškolní innost celostátní projekty poradenská innost komunitní práce s tídními kolektivy skupinová psychoterapie individuální psychoterapie projektové vyu ování kulturní a spole enské poady v rámci školní a mimoškolní innosti sportovní aktivity, soutže a utkání školní ád nástnka a stálé informace pro dti 24

25 adapta ní pobyt lovk a píroda ve Všín u Rožmitálu pod Temšínem 6. tídy odhalování SPU a SPCH sociáln psychologický výcvik na lyžaském kurzu školení pedagogických pracovník sociáln psychologický výcvik na Škole v pírod celoškolní Den zdraví besedy o rizikovém chování, drogách se sportovci, s policií R vícedenní tídní výlety se zamením na komunikaci, nácvik ešení problém, sociálních dovedností a vytváení kladných mezilidských postoj sociometrická mení atmosféry ve tídách a vztah mezi žáky, výskyt rizikového chování (ve tídách) depistáž rozumových schopností (ve 2. tídách) depistáž specifických vývojových poruch u ení v 1. tídách testy profesních zájm a orientace v 9. tídách nkteré projekty podpoené z OPVK: U íme v souvislostech ACET R Pátelství, láska. a taky trochu sex (7. ro ník) ACET R Bolest jménem šikana (8. ro ník) ACET R Bible (9. ro ník) ACET R Antisemitismus a holocaust (9. ro ník) 10.1 Evaluace Naše škola používá standardní, ale i nestandardní postupy v prevenci rizikového chování. Mezi standardní jsou zaazovány bžné aktivity typu besedy, komunika ní a motiva ní poady, filmová pedstavení, video a ú ast v odpoledních zájmových útvarech (viz seznam zájmových kroužk). Za nejdležitjší považujeme vhodné trávení volného asu nabídkou zájmových kroužk, protože primární prevence v podob besed, divadelních pedstavení, koncert je nkdy pasivní forma, která pozornost dtí tolik nezaujme, a tedy nemže být dostate n efektivní. Tento pístup pináší dtem dostatek prostoru a pocit bezpe í, zárove posiluje jejich sebevdomí. V kone ném dsledku pak žáci zpravidla nemají potebu vyhledávat problémové party, utíkat k návykovým látkám a spíše preferují zdravý životní styl. 25

26 Na II. stupni v pedmtech Výchova ke zdraví, Výchova k ob anství získávají dovednost sebeprosazování a sebepoznávání. Zárove jsou žáci vedeni k získávání sociálních dovedností významných pro komunikaci mezi vrstevníky, ale i v rodin a v život. U íme je rovnž toleranci a respektu odlišnosti druhých. Sou ástí vzdlávání je v 8. a 9. ro níku Volba povolání. Každoro n se poádá na naší škole setkávání s jednotlivými zástupci stedních škol a u iliš. V bžných tídách II. stupn dochází k dlení dtí pi výuce eského jazyka, matematiky a cizího jazyka podle pracovního tempa žák. Pružn reagujeme také na životní situace dtí, úzce spolupracujeme s rodinami, a tím posilujeme odolnost v i rizikovému chování dtí a jejich okolí Krizový plán V pípad, že škola bude mít podezení na používání návykových látek i na výskyt jiných projev rizikového chování, bude postupovat dle ádu školy a pati ného pokynu MŠMT. Dále bude nahlížet do Metodického pokynu k primární prevenci sociáln patologických jev u dtí, žák a student ve školách a školských zaízeních. Na pohovoru s žákem se bude aktivn podílet dle konkrétní situace tídní u itel, výchovný poradce a školní psycholog, školní metodik rizikového chování, zástupce i editel školy. Vc bude oznámena zákonným zástupcm, pípadn jim bude doporu en pohovor s odborníky. V pípad nezájmu zákonných zástupc bude kontaktováno oddlení pé e o dít Prevence a ešení šikany Prevence šikany je na míst pedevším tam, kde k ní dosud nedochází, ale i tam, kde k ní prokazateln došlo. V první ad spo ívá prevence v tom, že u itel má dsledn sledovat strategii založenou na podpoe outsider. Mže si zámrn všímat dtí plachých, úzkostných, njak handicapovaných, mén chápavých, mén výe ných, mén sympatických, izolovaných. Mže využívat každé píležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejich sebevdomí, ujistil je, že jsou stejn hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal píležitost v n em vyniknout, zapojit je do njaké spole né innosti, zapadnout lépe do kolektivu. Dalším dobrým stavebním kamenem prevence šikany je píjemná atmosféra ve škole, v tídním kolektivu mezi žáky i mezi kantory. Pispt mže nejvíce u itel jako 26

27 autorita. V prostedí, kde jsou vztahy založeny na partnerství, jsou vztahy ur itým zpsobem imunní, umožují mít jiný názor, umožují vzájemné pijetí, kooperaci, pomáhání si, porozumní. Zpsob, jakým mžeme žáky tmto dovednostem u it, jsou pedevším sociáln psychologické hry, kde je dležitý interaktivní a prožitkový styl u ení. V takovém prostedí se šikan nedaí. K prevenci šikany patí ochrana dtí ped vlivem mediálního násilí a pornografie, které snižují citlivost dtí ke kultue, oslabují smysl pro káze atd. Omezení konzumu tohoto zboží není záležitostí pouze školy, ale hlavn rodiny. Ú innou sou ástí prevence proti šikan je také dozor dosplých nad žáky. Tento zpsob pedevším snižuje po et píležitostí k šikan. Metody ešení agresivního chování a šikany Odhalení šikany je nkdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnjší negativní roli pi jejím zjišování hraje strach, a to nejen strach obtí, ale i pachatel a dalších ú astník. Strach vytváí obvykle prostedí solidarity agresor i postižených. Krizový plán Pi ešení pípad šikany, díve než je za neme prošetovat, podnikneme kroky první pomoci: 1. Pekonání šoku a pomoc obti. 2. Spolupráce pedagog na poschodí a domluva vyšetování. 3. Zabránní domluv agresor na kivé výpovdi. 4. Pokraující pomoc a podpora obti. 5. V závažných pípadech nahlášení Policii R. Pro vyšetování šikany lze doporu it strategii provádnou v tchto 5 krocích: 1. Zajištní ochrany obtem. 2. Rozhovor s informátory a obmi. 3. Nalezení vhodných svdk. 4. Individuální, pípadn konfrontaní rozhovory se svdky (nikoliv konfrontace obtí a agresor). 27

28 5. Rozhovor s agresory, pípadn konfrontace mezi nimi. 6. Výchovná opatení. Škola má k dispozici pro potrestání agresor bžná i mimoádná opatení, a to: Tzv. výchovná opatení (napomenutí, dtka tídního u itele, dtka editele školy). Snížení známky z chování. Pevedení do jiné tídy, pracovní i výchovné skupiny. Krátkodobý dobrovolný pobyt v dtském diagnostickém ústavu, diagnostickém ústavu pro mládež nebo stedisku výchovné pé e. Umístní do diagnostického ústavu na pedbžné opatení a pop. následné naízení ústavní výchovy. Školské zaízení eší tuto problematiku na základ opatení ve výchov, systému hodnocení svence zaízení pop. programu rozvoje osobnosti dítte. Spolupráce se specializovanými a ostatními institucemi Ú astní-li se šikanování vtšina problémové skupiny (tídy), nebo jsou-li normy agresor akceptovány, doporu ujeme, aby vyšetování vedl odborník z instituce, která se touto problematikou cílen zabývá (pedagogicko-psychologická poradna, stedisko výchovné pé e, diagnostický ústav, krizové centrum apod.). Pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného inu, je povinností jej oznámit Policii R. Spolupráce škol a pedškolních zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminalita dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané. MŠMT R j.:14 144/ Školy a školská zaízení jsou povinny bez zbyte ného odkladu oznámit orgánu sociáln právní ochrany skute nosti, které ohrožují žáka (svence), nebo, že žák (svenec) spáchal trestný in, pop. opakovan páchá pestupky. Použité zdroje: Kolá M.: "Skrytý svt šikanování ve školách", Portál, Praha 1998 Další informace mžete najít nap. na: 28

29 Pi selhání preventivních opatení školy 1) V pípad podezení na zneužívání návykových látek: provést diskrétní šetení a pohovor se žákem 2) V pípad dvodného podezení: okamžité kontaktování rodi (zákonných zástupc) žáka pi negativní a nespolupracující reakci rodiny uvdomit sociální odbor pé e o dít 3) Pi prkazném zjištní zneužívání návykových látek ve škole nebo v pípad, že žák je prokazateln ovlivnn drogou (i alkoholem) v dob vyu ování editel školy nebo pracovník školy povený dle pokynu ministra: kontaktuje zdravotnické zaízení a zárove uvdomí rodi e, pop. zákonné zástupce oznámí vc policii protidrogové oddlení 4) V pípad dealerství nebo podezení na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítte) nebo zanedbání povinné pé e: uvdomí oddlení pé e o dít oznámí vc policii XI.) Pehled vybraných platných pedpis pro oblast prevence sociáln patologických jev MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, ve znní pozdjších pedpis Vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních 29

30 Vyhláška.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní ád pro zamstnance škol a školských zaízení zízených Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Vyhláška. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdlávání Vyhláška.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výro ních zpráv a vlastního hodnocení školy Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon Vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník, akredita ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník Vyhláška. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní ád pro zamstnance škol a školských zaízení zízených Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Zákon. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaízeních a o preventivn výchovné péi ve školských zaízeních a o zmn dalších zákon Vyhláška. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovn vzdlávací pé e ve stediscích výchovné pé e Vyhláška 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaízeních Vnitroresortní pedpisy a dokumenty Metodický pokyn MŠMT k výchov proti projevm rasismu, xenofobie a intolerance,.j.: / (Vstník MŠMT sešit 5/1999) Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatovaných ve školách a školských zaízeních (MŠMT 1999) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tlovýchovy k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení.j.: / (Vstník MŠMT sešit 1/2001) Školní preventivní program pro mateské a základní školy a školská zaízení (MŠMT 2001) Metodický pokyn k jednotnému postupu pi uvolování a omlouvání žák z vyu ování, prevenci a postihu záškoláctví.j.: 10194/ (Vstník MŠMT sešit 3/2002) Volný as a prevence u dtí a mládeže (MŠMT 2002) Evaluace a diagnostika preventivních program (MŠMT 2002) Informace pro odbory školství krajských úad, pedškolní zaízení, školy a školská zaízení Spolupráce pedškolních zaízení, škol a školských zaízení s Policií R pi prevenci a pi vyšetování kriminality dtí a mládeže a kriminality na dtech a mládeži páchané, j.: / (Vstník MŠMT sešit 11/2003) 30

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více