Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13"

Transkript

1 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13

2 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA Úvod do učiva 9. ročníku. Opakování učiva 8. ročníku. Proč se učím česky. Strana 6 uč. Stanovení způsobu hodnocení a klasifikace. Zavedení jednotné úpravy sešitů. PS strana SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA Slovo a sousloví, věcné významy slov. ŘÍJEN CELKEM 9 HODIN První kontrolní diktát s testem Slova nadřazená a podřazená, souřadná, sousloví. Rozvíjení slovní zásoby, práce se Slovníkem spisovné češtiny. Způsoby obohacování slovní zásoby, aktivní a pasivní slovní zásoba. 4 hodiny LISTOPAD CELKEM 8 HODIN Druhý kontrolní diktát s testem 3,5 hodiny PROSINEC CELKEM 6 HODIN NAUKA O TVOŘENÍ SLOV Stavba slova. Odvozování, skládání a zkracování slov. TVAROSLOVÍ Slovní druhy, slova ohebná a neohebná. Podstatná jména. Přídavná jména, jejich druhy, stupňování, mluvnické významy. Zájmena a číslovky, jejich druhy Využívání aktivní slovní zásoby k výstižnému vyjadřování a kultivovanému projevu. Prohlubování schopnosti práce s textem, čtení s porozuměním. Výslovnost slov cizího původu. Odborné názvosloví. Práce se slovníky včetně jejich elektronické podoby a v režimu on-line. Zásady tvoření českých slov. Stavební části slova, tzv. morfémy. Slovotvorba, rozvíjení slovní zásoby. Třídění slovních druhů a jejich vědomé používání ve vhodných komunikačních situacích. Rozlišení druhů podstatných jmen na obecná, vlastní, konkrétní, abstraktní. Určování mluvnických kategorií jmen. Upřesňování významu slov za pomoci dalších slov. Druhy a skloňování zájmen

3 LEDEN CELKEM 8 HODIN Třetí kontrolní diktát s testem ÚNOR CELKEM 6 HODIN Čtvrtý kontrolní diktát s testem BŘEZEN CELKEM 8 HODIN 4 hodiny DUBEN CELKEM 7 HODIN 2,5 hodiny Pátý kontrolní diktát s testem a skloňování. Slovesa a jejich mluvnické významy, tvary slovesa být, přechodníky. Slovesné třídy. Příslovce. Předložky a spojky. SKLADBA Stavba věty a souvětí. Věta podle postoje mluvčího. Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty. Věta jednoduchá a souvětí. Tvoření vět a souvětí. Mluvnický zápor. Skladební dvojice. Přívlastek a doplněk. Věta řídící a závislá, hlavní a vedlejší. Souvětí podřadné a souřadné, druhy vedlejších vět. Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami. Řeč přímá a nepřímá. Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná. Pořádek slov v české větě. PRAVOPIS Pravopis lexikální, tvaroslovný, a číslovek. Vhodné užívání dějových sloves. Přechodník přítomný a minulý a jejich užití ve větách. Tvoření spisovných tvarů podle třídění do jednotlivých slovesných tříd. Druhy a stupňování příslovcí. Vlastní a nevlastní předložky, souřadicí a podřadicí spojky. Opakování učiva z předchozích ročníků. Druhy vět podle postoje mluvčího. Věty podmětové a bezpodmětové, vyjádření podmětu a přísudku, jejich druhy. Procvičování druhů souvětí, vyhledávání a určování v daném textu, větná a souvětná schémata. Zápor slovní a mluvnický, užití ve větách. Shoda, řízenost, přimykání. Přívlastek těsný a volný, pravopis čárky. Doplněk, shoda a přimykání. Opakování a procvičování učiva, užití složitých a složených souvětí, vytváření bohatě rozvinutých souvětí. Jednotlivé druhy významových poměrů. Uvozovací věta, přímá řeč, uvozovky, obohacení vypravování o přímou řeč, práce s textem. Vhodnost oslovení, užití vsuvky, pravopis čárky. Řešení variant slovosledu v daném textu. Východisko a jádro výpovědi.

4 KVĚTEN CELKEM 9 HODIN ČERVEN CELKEM 6 HODIN Šestý kontrolní diktát s testem ZÁŘÍ CELKEM 4 HODINY skladební. Pravopis čárky v souvětí pokračování pravopisu. Vlastní jména. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Hlásky a hláskové skupiny. Větný přízvuk, větná melodie. OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk. Slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka. Jazykověda a její disciplíny Jazyková kultura. Shrnutí učiva, opakování, časová rezerva. SLOH Úvod do učiva slohu. Výklad. Činitel mluvnický a rytmický. Myšlenková mapa, popř. její elektronická varianta. Obecné zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů, zkratek, na začátku větných celků, k vyjádření úcty. Soustava českých hlásek. Práce s jazykovými příručkami. Hlavní zásady spisovné výslovnosti. Čtení textu s výrazným přízvukem. Větná melodie klesavá a stoupavá. Funkce řeči, národní jazyk, druhy jazyků, mimoslovní komunikace. Spisovný a nespisovný projev a jejich odlišování. Rozdělení slovanských jazyků. Vývojová období českého jazyka. Útvary českého jazyka. Opakování učiva z 8. ročníku. Dílčí obory jazykovědy. Kultura jazyka a naší řeči. Práce s texty: naučné, umělecké, reklamy, slovní manipulace Cíl stylistiky. Nauka o slohu. Uspořádání vybraných jazykových prostředků. Znaky výkladu, osnova, jazykové prostředky.

5 ŘÍJEN CELKEM 5 HODIN První kontrolní slohová práce LISTOPAD CELKEM 4 HODINY PROSINEC CELKEM 3 HODINY Druhá kontrolní slohová práce. Popis pracovního postupu. Popis uměleckého díla. Dokončení popisu uměleckého díla. Subjektivně zabarvený popis. Charakteristika povaha, schopnosti, zájmy. Základy studijního čtení, formulování hlavních myšlenek textu, uspořádání informací z textu s ohledem na jeho účel. Vyhledávání informací vhodných k řešení daného problému podklady pro výklad, internet jako pramen informací. Popis děje, jazykové prostředky, osnova. Práce s odborným textem, odbornými názvy, popis jednotlivých činností s ohledem na stručnost, jasnost a přehlednost. Studijní čtení jako zdroj informací. Hlavní motiv, popředí, pozadí, jazykové prostředky, osnova. Užití přiměřených jazykových prostředků. Výstižné kultivované vyjadřování. Osnova líčení. Líčení na základě našich pozorovacích a vyjadřovacích schopností. Přímá a nepřímá charakteristika, osnova. LEDEN CELKEM 4 HODINY 4 hodiny Vypravování. Reprodukovaný děj. Postupná dějová linie. Retrospektivní pohled. Hlavní a vedlejší děj. Jazykové prostředky, osnova. ÚNOR CELKEM 3 HODINY 3hodiny Úvaha. Osnova úvahy. Porovnání s výkladem, její výskyt. Práce s uměleckým textem. Třetí kontrolní slohová práce BŘEZEN CELKEM 4 HODINY Proslov. Řečnický slohový útvar. Osnova proslovu. Působivost mluveného projevu, intonace, tempo řeči, společenské chování a upravenost řečníka.

6 Diskuse. Řízení diskuse, pravidla společenského chování při diskusi. Konstruktivnost diskuse. DUBEN CELKEM 3 HODINY KVĚTEN CELKEM 4 HODINY ČERVEN CELKEM 3 HODINY ZÁŘÍ CELKEM 5 HODIN ŘÍJEN-LISTOPAD CELKEM 5 HODIN LISTOPAD-PROSINEC CELKEM 5 HODIN 5 hodin Diskuse - dokončení. Fejeton. Funkční styly. Životopis. Dopis. Dopis úřední, soukromý, otevřený. Shrnutí učiva, časová rezerva. LITERATURA MŮJ DOMOV A SVĚT Být indiánem. Být v Americe českým básníkem. Cestopis ukázky. ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI Z renesanční literatury. Od renesance k baroku. Z literárního klasicismu. KRÁSA JE V PRAVDĚ Realismus v literatuře. Pokus o sdělení vlastního postoje k danému problému. Publicistické útvary na dané téma. Historie vzniku fejetonu. Četba ukázek fejetonů. Cíl fejetonu. Pokus o vlastní fejeton. Styl prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký a řečnický. Osnova životopisu. Vlastní životopis a životopis blízké osoby. Forma dopisů. Strojopisný text a jeho úprava. PROSINEC-LEDEN CELKEM 7HODIN LEDEN-BŘEZEN CELKEM 6 HODIN MODERNA Prokletí básníci, realisté, anarchisté. Impresionismus. Naturalismus. Symbolismus a dekadence. AVANTGARDA

7 Školní kolo recitační soutěže. DUBEN- KVĚTEN CELKEM 11 HODIN KVĚTEN-ČERVEN MINIMÁLNĚ 5 HODIN Futurismus a dadaismus. Poetismus a surrealismus. NEKLIDNÉ DVACÁTÉ STOLETÍ O té první velké válce. Kříže, srpy, kladiva. O té druhé velké válce. Mezi lidmi. ČTU, ČTEŠ, ČTEME Pohádky a nepohádky. O lásce sladké a hořké. Příběhy strašné i směšné. Beseda nad přečtenou knihou ze zadané mimočítankové četby. Hodinová dotace: mluvnice týdně, sloh jedna hodina týdně, literatura týdně.

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více