STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1

2 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 5 Odborné kompetence, které se vztahují přímo k oboru vzdělání a příslušné kvalifikaci... 5 Klíčové kompetence, které rozvíjejí obecné předpoklady žáků a jejich občanské vědomí... 6 Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání... 7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 Pojetí vzdělávacího programu... 7 Organizace výuky... 8 Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat... 8 Způsob hodnocení žáků... 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných... 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární prevence... 9 Podmínky pro přijímání ke vzdělání... 9 Způsob ukončení vzdělání... 9 UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka Dějepis Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Obchodní provoz Účetnictví Komunikace ve službách Zbožíznalství Právní nauka Aplikovaná psychologie Propagace Odborný výcvik PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Materiální podmínky SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Adresa: Příčná 1108, strava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: L/01 Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 2010 Ředitel školy: Mgr. Pavel Chrenka Podpis ředitele: Razítko školy: 3

4 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY (charakteristika odloučeného pracoviště v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36) Původní škola za více jak půlstoletí svého působení vychovala několik generací prodavačů různého odborného zaměření, celou řadu odborníků obchodu, aranžérů, knihařů a řezníků-uzenářů. Postupem času měnila svůj název i zřizovatele. Škola byla zřízena Ministerstvem vnitřního obchodu 1. října 1956 v Ostravě jako Učňovská škola obchodní. Od roku 1984 působí pod názvem Střední odborné učiliště obchodní a řízena je Ministerstvem obchodu ČR. Od je zřizovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Moravskoslezský kraj se stal zřizovatelem naší školy V roce 2006 dochází ke změně názvu školy na Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o sloučení organizace Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, IČ , s organizací Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace, IČ , s účinností od Původní Střední škola obchodní, Ostrava je odloučeným pracovištěm Střední školy oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba. Od vystupuje škola pod názvem Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. V současné době odloučené pracoviště (v Ostravě Přívoze, Na Mlýnici 36) nabízí tyto obory vzdělání: H/01 Prodavač, obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Aranžér, obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Knihař, obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem L/01, obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání, obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové studium). 4

5 PROFIL ABSOLVENTA Název školy: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Adresa: Příčná 1108, strava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: L/01 Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium Uplatnění absolventa v praxi Absolvent ŠVP je připraven vykonávat organizační a obchodně provozní funkce včetně samostatného řízení a organizování činností v jednotlivých útvarech obchodních podniků. Bude připraven - po získání nutné praxe - uplatnit se i jako podnikatel v obchodních firmách a živnostech. Používá cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Je schopen vést účetnictví a personální agendu. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí ke studiu do studijních oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolventi se uplatní v oddělení nákupu a prodeje zboží, v oblasti marketingu, logistiky, propagace. Mohou být přijímáni na pozice vedoucích a zástupců vedoucích prodejen, obchodních zástupců, obchodních referentů, zásobovače zbožíznalce, případně na další funkce spojené s obchodními činnostmi. Odborné kompetence, které se vztahují přímo k oboru vzdělání a příslušné kvalifikaci Absolvent: připravuje podklady pro obchodní jednání a obchodní smlouvy, vede obchodní jednání orientuje se v dodavatelsko-odběratelské, samostatně objednává zboží u dodavatelů, posuzuje výhodnost jejich nabídek provádí příjem zboží odběr a přejímku zboží připravuje podklady pro reklamační řízení a vyřizuje reklamace zboží u dodavatele, řeší reklamaci zboží v souladu s platnou legislativou organizuje skladovací činnosti, ovládá zásady správného skladování zboží, péči o zboží, ošetřování zboží, kontrolu jakosti zboží bezpečně a ekonomicky pracuje s přístrojovým vybavením skladu umí manipulovat s obaly, třídit jednotlivé druhy obalů s ohledem na dopad na životní prostředí připraví zboží k prodeji, uplatňuje přitom estetické hledisko a dodržuje hygienické zásady zajišťuje profesní marketingovou činnost, provádí průzkum trhu, vyhodnocuje ho a využívá jeho výsledků navrhuje, realizuje a vyhodnocuje propagační akce orientuje se v prodávaném sortimentu, používá odbornou terminologii jedná se zákazníky, poskytne informace o zboží, předvede výrobek, doporučí zboží zákazníkovi s ohledem na zdravý způsob života ovládá techniku prodeje v různých formách prodeje 5

6 účtuje zboží, přijímá platby, zpracovává doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem obsluhuje samostatně kontrolní pokladny a pokladní systémy zná principy tvorby cen, sestavuje kalkulace výrobků a služeb vyhotovuje doklady související s prodejem zboží a to jak ručně, tak i za použití prostředků informačních a komunikačních technologií usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb při styku se zákazníky a obchodními partnery vystupuje společensky a profesionálně vede evidenci hospodaření a majetku firmy, provádí fyzickou i účetní inventuru orientuje se v základních právních normách, které souvisejí s prodejem zboží vede administrativní agendu a evidenci spojenou s činností podniku vede účetnictví a daňovou evidenci s použitím prostředků informačních technologií dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jedná ekonomicky, efektivně hospodaří se svěřenými prostředky chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb je schopen jednat s orgány státní správy, zajistit pro tyto orgány potřebnou dokumentaci ovládá základní manažerské činnosti plánování, rozhodování, organizování, vedení lidí, kontrolu. Klíčové kompetence, které rozvíjejí obecné předpoklady žáků a jejich občanské vědomí Absolvent: umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, využívá různých zdrojů informací, zná možnosti svého dalšího vzdělávání, umí zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy, je schopen řešit běžné životní situace, volí k tomu vhodné způsoby a prostředky, zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při řešení problému spolupracuje s jinými lidmi, je schopen spolupracovat na realizaci společných činností, dokáže formulovat a obhajovat své názory, reaguje přiměřeně na hodnocení svého vystupování a jednání ze strany jiných lidí, je schopen přijmout radu i kritiku, umí se přizpůsobit měnícím se životním a pracovním podmínkám, je připraven řešit své sociální a ekonomické záležitosti, má odpovědný vztah ke svému zdraví, zná zásady relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí, jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, respektuje lidská práva a váží si lidského života, má základní znalosti fungování multikulturní demokratické společnosti, chrání životní prostředí v pracovním i osobním životě, s ohledem na životní prostředí vhodně nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami, dovede správně komunikovat v mateřském jazyce i ve dvou cizích jazycích a to jak slovem, tak i písmem, čte s porozuměním texty verbální i ikonické (grafy, tabulky, schémata), 6

7 má základní matematické znalosti, umí aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích, ovládá práci s osobním počítačem, pracuje s běžným základním programovým vybavením, komunikuje elektronickou poštou Způsob ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na vysokých školách a vyšších odborných školách. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Adresa: Příčná 1108, strava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: L/01 Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium Pojetí vzdělávacího programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit žákům získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k vykonávání povolání v různých oblastech obchodního provozu, v různých organizačních a provozních funkcích obchodních podniků. Všeobecně vzdělávací předměty prohlubují a rozšiřují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Odborné předměty jsou zaměřeny na osvojení obchodních praktických dovedností. Při sestavování obsahu vzdělání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa nejen v různých obchodních provozovnách všech typů a velikostí, ale také s ohledem na širší uplatnění na trhu práce nejen v tuzemsku, ale také na trhu práce v rámci Evropské unie. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost rozvíjet osobní zájmy, kulturní a sportovní činnost. Do programu jsou zařazena témata prevence sociálně patologických jevů, vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismus, mravní výchova, kulturní a estetická výchova. Velký důraz je kladen na environmentální výchovu, vzhledem k umístění odloučeného pracoviště naší školy v jedné z nejvíce znečistěných lokalit města Ostravy. Vyučující vedou žáky k odpovědnosti, důslednosti, pracovitosti, čestnosti, soustavnosti, přesnosti a trpělivosti. Usilují o to, aby si žáci vytvořili správné pracovní návyky, kladný vztah k práci a ke zvolenému oboru. Obecným cílem školního vzdělávacího programu je příprava takového absolventa, který bude vybaven souborem dovedností, vědomostí a postojů, které člověk potřebuje pro to, aby se uplatnil v životě, zaměstnání, ve společnosti. 7

8 Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako čtyřleté denní studium. Čtyři dny v týdnu probíhá teoretická výuka a jeden den v týdnu odborný výcvik. V každém ročníku je zařazena odborná praxe v rozsahu jednoho týdne. Teoretické vyučování probíhá v budově školy. Odborný výcvik a odborná praxe jsou zajištěny ve smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob a v odborných učebnách na pracovišti v Ostravě Mariánských Horách, Mojmírovců 42. Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Vyučovací proces ve ŠVP je koncipován tak, aby byl rozvoj osobnosti žáka soustavný a vykazoval během studia posun v rámci klíčových kompetencí. Klíčové kompetence se průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování v procesu praktického vyučování při mimo vyučovacích a dobrovolných akcích při uplatňování mezipředmětových vztahů. Osvojování a rozvoj klíčových i odborných kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu stěžejní výukové metody, které jsou podrobně rozvedeny v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Průřezová témata jsou nedílnou součástí koncepce školy a jejich zásady, principy a hodnoty si žáci osvojují a průběžně je aktivně uplatňují. Jsou zařazována do výuky tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností v různých vzdělávacích oblastech. Jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání, zásady klasifikace, kritéria hodnocení žáka v teoretickém i praktickém vyučování jsou řešeny platným školním řádem, který vychází ze Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Při hodnocení žáků se používá numerické hodnocení (stupně klasifikace) a slovní hodnocení. Vyučující využívají různé druhy zkoušení ústní, písemné práce vypracované jednotlivci i skupinami žáků, hodnocení praktických prací i sebehodnocení samotnými žáky. Průběžně je sledována příprava žáka na vyučování, aktivita a výkon v jednotlivých hodinách. Na základě průběžné klasifikace je žák hodnocen v jednotlivých pololetích školního roku. Při klasifikaci je hodnoceno, jak žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti. Posuzuje se jeho samostatnost, tvořivost, správnost, pohotovost, přesnost, výstižnost a způsob, jakým žák uplatňuje poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. V odborném výcviku a při praktických činnostech se také hodnotí vztah žáka k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Sleduje se i dodržování předpisů vztahujících se k práci, hospodárnost využívání materiálů a energií, způsob obsluhy a udržování zařízení, nástrojů a pomůcek. 8

9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poté, co absolvovali speciální pedagogické vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, přistupujeme s ohledem na doporučení speciálních pedagogů a psychologů. Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informování o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, které učí. Třídní učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve svých třídách. Práce s těmito žáky spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuálně se školním psychologem. Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají, ale škola je připravena se těmto žákům individuálně věnovat. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární prevence Problematika bezpečnosti práce, požární ochrana a hygiena práce je řešena na základě platných právních norem. Je nedílnou součástí jak praktického, tak teoretického vyučování. V jednotlivých třídách a výchovných skupinách na odborném výcviku jsou prováděna vstupní školení. Žáci jsou poté ještě prokazatelně poučeni vždy v úvodních hodinách jednotlivých předmětů. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence je zařazena i jako samostatné téma v rámci odborných předmětů. Na jednotlivých smluvních pracovištích, kde probíhá odborný výcvik jsou žáci podrobně proškoleni a seznámeni s riziky spojenými s výkonem práce s přihlédnutím ke specifikům konkrétního pracoviště nebo pracovního úseku. Podmínky pro přijímání ke vzdělání splnění povinné školní docházky zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením) splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok Způsob ukončení vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou dle platných právních norem v pozdějším znění a platného RVP. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné a profilové. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka a z volitelné zkoušky. V naší škole je možno konat maturitní zkoušku z anglického jazyka a německého jazyka. Škola zajišťuje přípravu žáků na volitelnou zkoušku z matematiky a občanského základu. Zadavatelem společné části maturitní zkoušky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 9

10 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: ústní zkouška z ekonomiky, ústní zkouška z účetnictví praktická zkouška z odborného výcviku (zahrnuje odborný výcvik a zbožíznalství). V rámci profilové části maturitní zkoušky naše škola nabízí vykonání nepovinných maturitních zkoušek z obchodního provozu a zbožíznalství. Zadavatelem profilové části maturitní zkoušky je naše škola. UČEBNÍ PLÁN Název školy: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Adresa: Příčná 1108, strava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: L/01 Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Celkem VVP Odborné předměty Ekonomika Obchodní provoz Účetnictví Komunikace ve službách Zbožíznalství Právní nauka Aplikovaná psychologie Propagace Odborný výcvik Celkem OP Celková hodinová dotace Odborná praxe 1 týden 1 týden 1 týden 1 týden 4 týdny 10

11 Poznámky 1. Vyučování je organizováno tak, že čtyři dny v týdnu probíhá teoretická výuka a jeden den v týdnu odborný výcvik. 2. Ve výuce cizího jazyka 1 pokračují žáci ve výuce toho jazyka, kterému se učili delší dobu v základní škole. 3. Volba výuky cizího jazyka 2 je v kompetenci ředitele školy, který přitom přihlíží k požadavkům žáků, sociálních partnerů a možnostem školy. 4. Volitelné a nepovinné předměty nejsou do učebního plánu zařazeny. Přehled využití týdnů ve školním roce Ročník Činnost Vyučování podle rozpisu učiva Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovně-vzdělávací a sportovní akce, apod Celkem

12 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Škola: Kód a název oboru vzdělání: Název školního vzdělávacího programu: RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace L/01 Min. počet týdenních vyučovacích hodin celkem ŠVP Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin celkem Využití disponibilních hodin Jazykové vzdělávání 5 český jazyk Český jazyk a literatura 7 2 Jazykové vzdělávání Cizí jazyk cizí jazyky Cizí jazyk Občanská nauka 4 Společenskovědní vzdělávání 5 Dějepis 2 1 Právní nauka 0,5 0,5 Přírodovědné vzdělávání 4 Základy přírodních věd 4 Matematické vzdělávání 8 Matematika 10 2 Estetické vzdělávání 5 Český jazyk a literatura 3 Propagace 2 Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8 Vzdělávání v IKT 4 Informační a komunikační technologie 6 2 Ekonomika 10 5 Ekonomika služeb 12 Účetnictví 7 1 Právní nauka 1 Obchodní provoz 8 2 Obchodní provoz 12 Právní nauka 0,5 0,5 Odborný výcvik Zbožíznalství 11 Zbožíznalství 10 Odborný výcvik 1 Komunikace ve 3 1 službách Komunikace ve službách 3 Aplikovaná psychologie 1 Odborný výcvik 1 1 Disponibilní hodiny 35 Celkem 128 Celkem Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140. Skutečný počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128. Odborná praxe 4 týdny Odborná praxe 4 týdny 12

13 Obor vzdělání: L/01 Platnost : Název ŠVP: Forma vzdělávání: denní Učební osnova předmětu Pojetí předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Cíl předmětu: Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělání. Je základem rozvoje klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Výuka jazyka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, klade si za cíl prohloubit nabyté vědomosti, posunout je na vyšší úroveň a rozvíjet je rovněž se zřetelem na jejich profesní zaměření. Jazykové vzdělávání podporuje komunikační kompetenci žáků, kultivuje jejich písemný i ústní projev, který je základem pro úspěšné společenské a profesní uplatnění. K dosažení tohoto cíle přispívá svým působením také estetické vzdělávání. V oblasti literárního vzdělávání se zaměřuje na výchovu ke čtenářství, interpretaci uměleckých děl, posiluje povědomí žáků o etapách kulturního a společenského vývoje a vede žáky k celkovému přehledu o hlavních proudech a osobnostech české a světové literatury. Předmět ovlivňuje utváření hodnotové orientace žáků a jejich postojů v oblasti kulturní, společenské i mezilidské, podílí se na rozvoji duchovního života, přispívá k formování zdravého životního stylu. Charakteristika učiva: Učivo je tvořeno dvěma základními složkami předmětu: oblastí jazykového vzdělávání a komunikace a oblastí estetického a literárního vzdělávání, které se vzájemně prolínají. V oblasti jazykového vzdělávání a komunikace je žák poučen o systému a normách jazyka, postupně si osvojí práci s informacemi, s různými typy textů, je veden k porozumění textu, k zlepšování svých stylistických dovedností. Práce s uměleckým textem v literární výchově prohlubuje i jazykové znalosti, kultivuje jazykový projev žáka, formuje jeho estetické vnímání. Literární historie se zaměřuje na identifikaci dominantních znaků literatury dané doby, pojednává o tvorbě vybraných autorů jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. Metody a formy výuky: Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku. Výuka je vedena formou výkladu a práce s textem a s učebnicí (analýza a interpretace). Prezentují se konkrétní výsledky ve formě mluvené, psané nebo podle potřeb elektronické. Využívají se také dialogické metody, samostatné práce, práce ve skupinách, diskuse, rozhovor na aktuální téma. Žáci jsou vedeni ke kulturním aktivitám (návštěvy divadelních představení, muzeí, výstav, projekce filmových či televizních adaptací literárních děl apod.). Jako učební pomůcky se využívají odborné učebnice, čítanky, normativní příručky, audiovizuální nahrávky, obrazový materiál, pracovní listy. Jazykové vzdělání a komunikační výchova posiluje mezipředmětové vztahy s dějepisem, aplikovanou psychologií, komunikací ve službách, informačními technologiemi a občanskou naukou je základem pro zvládnutí cizích jazyků. Při výuce literatury se při probírání jednotlivých kulturních a historických období využívají mezipředmětové vztahy zejména s dějepisem, občanskou naukou a propagací. Hodnocení žáků: Hodnocení vychází z klasifikačního řádu, převažuje známkování na základě pětistupňové klasifikace. Podkladem je prověřování znalostí několika způsoby: ústní zkoušení, písemné testy, pravopisná, mluvnická a slohová cvičení, testování po ukončení tematického celku. Vyučující hodnotí kultivovaný jazykový projev psaný i mluvený. Je zohledňován aktivní a vstřícný přístup žáků a samostatné plnění zadaných úkolů. 13

14 Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat: Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny klíčových kompetencí a průřezových témat. Klíčové kompetence: Kompetence k učení: Žák uplatňuje různé způsoby práce s textem, využívá ke svému učení různé informační zdroje. Výuka směřuje k posilování čtenářské gramotnosti. Kompetence k řešení problémů: Žák volí vhodné prostředky pro splnění jednotlivých aktivit, využívá dříve nabytých vědomostí a dovedností. Komunikativní kompetence: Žák se přiměřeně vyjadřuje v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentuje, formuluje své myšlenky. Personální a sociální kompetence: Žák je schopen pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných aktivit. Umí vyhodnocovat dosažené výsledky, učí se i na základě zprostředkovaných zkušeností. Občanské kompetence a kulturní povědomí: Žák si v rámci plurality a multikulturního soužití uvědomuje vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s tolerancí k identitě druhých lidí. Chápe hodnoty a tradice svého národa v evropském a světovém kontextu. V rámci zpracování slohových úkolů a v rámci práce s literárním textem si uvědomuje význam životního prostředí pro člověka a nutnost jednání v duchu udržitelného rozvoje. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: Žák umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech a vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. Uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: Žák si uvědomuje nutnost posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů, kriticky přistupovat k získaným informacím a je veden k mediální gramotnosti. Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni diskutovat o společenských problémech, aby srozumitelně formulovali svůj názor a byli tolerantní k odlišným a menšinovým stanoviskům, vhodně argumentovali. Předmět podporuje výchovu k humanitě a respekt k duchovním a materiálním hodnotám, učí žáky orientovat se ve světě médií. Člověk a životní prostředí: Výuka přispívá k pochopení významu přírody a životního prostředí pro člověka, podporuje enviromentální přístup a zdravý životní styl. Člověk a svět práce: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro své uplatnění v praxi a nutnost kultivovaného písemného i verbálního projevu při jednání s potencionálními zaměstnavateli či obchodními partnery. Informační a komunikační technologie: Předmět učí žáky orientovat se ve světě informací. Při zpracování některých úkolů (referáty apod.) mohou žáci využívat moderní informační technologie, např. internet. 14

15 Ročník: 1 Počet hodin celkem: 99 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Výsledky vzdělávání Rozpis učiva P o če Žák: chápe význam umění pro člověka zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ Porozumění textům v kontextu literárního vývoje do 19. století umění jako specifická výpověď o skutečnosti aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech 41 pozná základní útvary lidové tvorby orientuje se v nejstarší starověké literatuře a chápe její přínos pro současnost posoudí význam Bible pro další generace zná představitele antické kultury Nejstarší literatury světa nepsané slovesné projevy a ústní lidová slovesnost starověké orientální literatury Starý a Nový zákon antická literatura zhodnotí význam cyrilometodějské mise odlišuje literární žánry tohoto období (legenda, píseň, kronika) zhodnotí význam J. Husa pro dobu, v níž tvořil, i pro současnost zná nejvýznamnější autory a díla tohoto období Literatura středověku počátky literatury na našem území, Konstantin a Metoděj staroslověnské, latinské památky, vznik česky psané literatury literatura období předhusitského, husitského, doznívání husitského hnutí (T. Štítný ze Štítného, J. Hus, P. Chelčický) popíše znaky evropské renesance a její historický kontext, objasní specifické rysy českého humanismu vyjmenuje představitele renesančního umění konkrétní literární díla nebo texty klasifikuje podle druhů a žánrů vyjádří vlastní prožitky z četby Humanismus a renesance předpoklady vzniku, renesance v umění (malířství, architektura) osobnosti evropské literatury (Dante, Petrarca, Boccaccio, Villon, Shakespeare) český humanismus (Blahoslav, Bible kralická, cestopisy aj.) 15

16 vystihne základní znaky barokního umění popíše vývoj literatury v historických a společenských souvislostech chápe pojem reformace, rozlišuje mezi exilovou a oficiální literaturou, orientuje se v pololidové tvorbě na základě analýzy a interpretace uměleckého díla chápe přínos autorů tohoto období, zejména J. A. Komenského Baroko charakteristické znaky barokního umění, protireformace česká literatura v době pobělohorské (Komenský, oficiální tvorba Balbín, Michna, Bridel) objasní základní znaky a hodnoty směrů v historickém a společenském kontextu zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, i pro další generace Klasicismus, osvícenství a preromantismus charakteristika směrů významní představitelé (encyklopedisté, Moliére, Defoe) vysvětlí společenské a politické kořeny národního obrození orientuje se v periodizaci a charakteristice etap národního obrození zná přínos osobností epochy pro dobu národního obrození i pro současnost analyzuje ukázky literárních děl obrozenců, vystihne hlavní myšlenku České národní obrození objasnění pojmu, kořeny národního obrození, charakteristika etap jazykověda, počátky novočeské poezie, divadla, novinářství hlavní představitelé (Dobrovský, Jungmann, Tyl, Šafařík, Palacký, Kollár) Rukopisy dokáže umělecký směr časově i myšlenkově zařadit na základě rozboru literárních textů určuje hlavní rysy romantismu charakterizuje romantického hrdinu orientuje se v tvorbě světových autorů, přiřadí typické ukázky k autorům a dílům Romantismus charakteristika směru, historické souvislosti, romantický postoj ke světu, projevy v umění představitelé světového romantismu (Byron, Scott, Hugo, Puškin aj.) český romantismus a doznívání národního obrození (Mácha, Čelakovský, Erben, Tyl) PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 10 orientuje se v základních pojmech literární teorie a používá je rozezná umělecký text od neuměleckého na základě rozboru literárního textu pozná a charakterizuje literární žánry a styly text interpretuje a debatuje o něm základy literární vědy literární druhy a žánry základní pojmy: literatura a lidová slovesnost, literární věda, próza a poezie četba a interpretace literárního textu metody interpretace textu ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 20 charakterizuje jazykovědu zná základní jazykové disciplíny Úvod do studia jazyka základní pojmy jazykovědy disciplíny jazykovědy 16

17 rozlišuje jednotlivé útvary jazyka (spisovná čeština, hovorová čeština, obecná čeština, slang, dialekty, argot) v textu rozpozná stylově příznakové jevy Národní jazyk a jeho útvary útvary spisovné a nespisovné češtiny jazyková kultura obecné poučení o jazyku a řeči umí zařadit češtinu do systému jazyků (indoevropské, slovanské jazyky) na příkladech dokáže vliv cizích jazyků na mateřský jazyk Čeština a příbuzné jazyky postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky indoevropská jazyková rodina a některé její skupiny vývojové tendence spisovné češtiny dbá na správnou výslovnost rozlišuje esteticky působivé uspořádání hlásek (libozvučnost, zvukomalba, rýmy) na příkladech rozpoznává vztahy mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka Zvuková stránka jazyka zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka upevňuje znalost pravidel českého pravopisu (i/y, bě, pě, vě, mě, pravopis předložek a předpon, velká písmena, skupiny souhlásek a zdvojených souhlásek aj.) umí vyhledávat potřebné informace v Pravidlech a dalších příručkách Grafická stránka jazyka hlavní principy českého pravopisu práce s normativními příručkami určí správně slovní druhy, rozlišuje ohebná a neohebná slova určuje mluvnické kategorie Procvičování tvarosloví slovní druhy mluvnické kategorie KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 20 z ukázky určí funkční styl a převažující slohový postup uvede příklad objektivních a subjektivních slohotvorných činitelů na příkladech rozlišuje společné znaky i rozdíly jednotlivých druhů projevů Úvod do stylistiky funkční styly, slohové postupy a útvary slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené zdokonaluje techniku mluveného slova a vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně sestavuje krátké informační útvary ukázky textů zařadí k odpovídajícím útvarům Styl prostě sdělovací vyjadřování v oblasti běžné komunikace kultura osobního projevu, principy a normy kulturního vyjadřování projevy prostě sdělovací, jejich základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, inzerát a odpověď na něj, blahopřání, kondolence, pozvánka aj.) 17

18 vypráví zajímavý napínavý příběh v mluvené i písemné podobě rozpozná vypravěče, zápletku, pointu ovládá interpunkci v přímé řeči Vyprávění vypravování v uměleckém stylu řeč přímá a nepřímá, polopřímá, nevlastní přímá v ukázce rozliší popis prostý, odborný, umělecký rozpozná charakteristiku přímou a nepřímou vytvoří charakteristiku a popis osoby Popis a charakteristika druhy popisu (prostý, odborný, umělecký) popis osoby, věci charakteristika přímá a nepřímá PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 8 má přehled o knihovnách a jejich službách zaznamenává bibliografické údaje umí získat potřebné informace z různých zdrojů, při vyhledávání používá klíčová slova pořizuje výpisky z odborných textů vypracuje anotaci rozlišuje podstatné a nepodstatné informace interpretuje obsah textu i jeho částí čte s porozuměním, zpětně reprodukuje a transformuje text informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní) získávání a zpracování informací z textu (též odborného a administrativního) např. ve formě anotace, konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění a hodnocení orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby Ročník: 2 Počet hodin celkem: 66 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Výsledky vzdělávání Rozpis učiva Počet hodin Žák: zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ Porozumění textům v kontextu literárního vývoje do 19. století umění jako specifická výpověď o skutečnosti aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech 23 18

19 popíše souvislosti mezi změnami společnosti a jejich odrazem v uměleckých dílech vysvětlí rozdíly mezi romantismem a realismem a doloží je na konkrétním literárním textu vyjádří své čtenářské zážitky orientuje se v základních dílech světových autorů Realismus předpoklady vzniku, umělecké zásady směru počátky realismu v české literatuře (Němcová, Havlíček) kritický realismus ve světové literatuře (Dickens, Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoj aj.) naturalismus popíše hlavní vývojové tendence české společnosti a literatury 2. poloviny 19. století rozlišuje mezi jednotlivými literárními skupinami konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů hodnotí význam autorů a jejich tvorby pro dobu, v níž tvořili, i pro další generace Česká literatura 2. poloviny 19. století májovci (Neruda, Hálek, Světlá, Arbes) ruchovci (Čech, Sládek) lumírovci (Vrchlický) historická próza (Jirásek, Winter) venkovská próza (Nováková, Rais) realistické drama (Preissová, Stroupežnický, bratři Mrštíkové) vysvětlí příčiny měnící se atmosféry ve společnosti koncem 19. století a vliv na umění objasní podstatu moderních uměleckých směrů daného období, uvede příklady z tvorby malířů a básníků zhodnotí význam díla P. Bezruče pro náš region a českou literaturu Literatura přelomu 19. a 20. století atmosféra doby nové umělecké směry (impresionismus, symbolismus, dekadence) prokletí básníci Česká moderna, generace buřičů Machar, Sova, Březina, Bezruč, Šrámek, Gellner, aj. literární kritika (F. X. Šalda) PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM 10 rozezná umělecký text od neuměleckého při rozboru textu uplatní znalosti z literární teorie interpretuje literární ukázky identifikuje v textu námět, téma, motiv konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů literární druhy a žánry četba a interpretace literárního textu metody interpretace textu tvořivé činnosti ZDOKONALOVÁNÍ JAZYKOVÝCH VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 14 vysvětlí význam slov a jejich použití v daném kontextu, posoudí vhodnost či nevhodnost zvoleného pojmenování na příkladech rozlišuje synonyma, antonyma, homonyma identifikuje obrazná vyjádření vysvětlí význam běžných frazémů a Slovo a pojmenování pojmenování mnohoznačná, jednoznačná, nepřímá, expresivní gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce 19

20 vhodně je používá posoudí vhodnost užitých výrazů a případně je nahrazuje dokáže popsat základní strukturu slovní zásoby vysvětlí neustálý vývoj jazyka a změny slovní zásoby popíše způsoby obohacování slovní zásoby v příkladech ovládá odvozování pomocí předpon a přípon, uvědomuje si významové rozdíly vzniklých slov rozliší zkratku a zkratkové slovo běžné slovo cizího původu nahradí českým ekvivalentem zná základní druhy slovníků Slovní zásoba tvoření slov, stylového rozvrstvení a obohacování slovní zásoby odvozování, skládání, zkracování, spojování slov v sousloví přejímání z cizích jazyků slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělání, terminologie slovníky a práce s nimi umí zdůvodnit správné tvary slov v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu rozpozná pravopisné chyby a umí z nabídky vybrat pravopisně správnou podobu zařazuje slova ke slovním druhům odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky provede rozbor souvětí Procvičování tvarosloví Procvičování pravopisu Jazykové rozbory KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 14 zařadí a charakterizuje text odborného stylu vytvoří vybrané útvary odborného stylu odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru Odborný styl projevy prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty osnova, výklad nebo návod k činnosti, referát užití terminologie vystihne podstatu recenze jako slohového útvaru, sám vytvoří recenzi uměleckého díla na základě ukázky popíše charakteristické prostředky fejetonu napíše fejeton na zvolené téma Vybrané slohové útvary recenze fejeton 20

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠVP Informační technologie

ŠVP Informační technologie ŠVP Informační technologie Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více