BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY"

Transkript

1 BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍKY VYUČUJÍCÍ: Karla Hebelková - určen pro studenty všech třetích ročníků 7.O, 3.A, 3.B. NÁPLŇ SEMINÁŘE: 1. Rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka - ekologie rostlin a hub - květní vzorce, květní diagramy - fotosyntéza, buněčné dýchání - vývoj- fylogeneze tělních soustav živočichů ( trávicí, dýchací, cévní, opěrná, rozmnožovací, látkové přeměny..) - latinské názvosloví biologie člověka - nemoci a oslabení v rámci jednotlivých soustav člověka 2. Laboratorní práce, exkurze - živočišné tkáně, pitvy zvířecích orgánů - krevní buňky - rostlinná pletiva Další laboratorky dle možností- ( nemocnice) 3. Příprava maturitních okruhů

2 Tématický plán učiva FYZIKÁLNÍHO SEMINÁŘE Třída: SEPTIMA, 3.A, 3.B školní rok: 2011/2012 Vyučující: Mgr. Pavel Mládek počet hodin: 2/týden => 64 hodin/rok Zaměření semináře: Seminář bude zaměřen na praktickou část fyziky fyzikální praktikum. Bude zahrnovat sestavení pokusů a měřících aparatur, měření pomocí nich a zpracování naměřených hodnot a vypracování laboratorního referátu - laborátu. Laboráty budou zpracovávány výhradně elektronicky. Bude tedy nutné procvičit správné formátování textu, práci s grafikou (obrázky jejich pořízení a užití ve zpracovaném laborátu, tvorba schémat), práce s tabulkami, statistické zpracování. Bude využíváno širšího spektra aplikací než pouze kancelářského balíku programů. Prostor dostanou i případné samostatné práce studentů formou krátkých referátů. Žáci tak budou moci referovat o teorii k plánovanému měření, o nových dostupných a vhodných aplikacích užitečných při zpracování laborátu a bude jim i dána možnost sestavit aparaturu podle vlastního nápadu a provést na ní měření. Obsah semináře: Pokyny pro měření a jeho zpracování Práce s jednotkami, chyby měření, metody měření a zpracování výsledků měření, elektronické zpracování výsledků měření. Laboratorní práce Práce z látky 1.a 2. ročníku vyššího gymnázia. Mechanika a hydromechanika Termodynamika Kmity a vlnění Zařazení některých úloh z látky třetího ročníku vyššího gymnázia. (elektřina a magnetismus) Může dojít k tomu, že bude nutné některé problémy řešit přímo během zpracovávání výsledků měření a budeme tak další látku zařazovat do výuky dle potřeby. Cíl semináře výstup: Seminář má žákům umožnit získání dovedností, které budou nezbytné pro samostatnou práci vyžadovanou při studiu na vysokých školách a k velmi důležitému procvičení látky probírané o hodinách praktickou formou (na což nezbývá během hodin příliš času). Zpracoval Mgr. Pavel Mládek Schváleno předmětovou komisí dne...

3 H I S T O R I C K Ý S E M I N Á Ř školní rok 2012/2013 TŘÍDY: 3. A, 3. B, 7. O VYUČUJÍCÍ: Miroslava Vydrová OBSAH: Seznámení s pomocnými vědami historickými (PVH jsou speciální vědní, které kriticky hodnotí prameny klasické historie) a se základy archivnictví a využití těchto znalostí při opakování poznatků z historie. CÍLE: Mnozí si studium dějepisu spojují pouze s nastudováním velkého množství dat a informací z historie. Orientace v datech, osobnostech a souvislostech naší minulosti je náročná a pro další práci v tomto oboru většinou nestačí. Výborným řešením pro milovníky historie je studium PVH, které otevírají dveře ke konkrétnímu použití znalostí historie pro praktické účely. Základní znalosti z archivnictví mají navíc široké uplatnění i v moderní administrativě. NÁPLŇ: 1. prohloubení teoretických znalostí z historie: - metody historikovy práce - historické prameny 2. základy z jednotlivých disciplín PVH a jejich využití při studiu historie: - paleografie (čtení českých středověkých a novověkých textů) - diplomatika (úřední písemnosti, typy listin) - heraldika (druhy znaků, české erby) - numismatika (světová i česká platidla, historické měnové soustavy) - chronologie (způsoby měření času, datování, převádění dat) - genealogie (se zaměřením na české šlechtické rody, zásady tvorby rodokmenů) - historická metrologie (historické míry a váhy, porovnání se současnými jednotkami) 3. základy archivnictví zpracování a zpřístupňování archivního materiálu: - organizace archivů v České republice - etapy zpracování a zpřístupňování archivního materiálu - základy ediční práce - zásady skartačního řízení - spisová služba, typy spisoven - organizace práce v archivech - exkurze do archivu UPLATNĚNÍ: Získané vědomosti lze uplatnit nejen při studiu historie, ale rovněž při práci ve státní správě, v muzeích, úřadech, kulturních institucích, v médiích i v dalších oblastech administrativy, příp. při studiu oborů, které mají využití v administrativě a státní správě a kultuře.

4 CHEMICKÝ SEMINÁŘ PRO 3. ROČNÍK Vyučující: Mgr. Věra Tuláčková Náplň semináře: - doplnění, rozšíření a procvičení názvosloví anorganické chemie - chemické výpočty - laboratorní cvičení z chemie - doplnění a rozšíření poznatků z obecné chemie /např. chemická vazba, struktura molekul anorg. sloučenin,.../ - doplnění a rozšíření poznatků z anorganické chemie /komplexní sloučeniny, základy anorganických výrob,.../ - doplnění a rozšíření poznatků z organické chemie /deriváty uhlovodíků/ Cíle semináře: - bezproblémové zvládnutí anorganického názvosloví - lepší porozumění různým typům chemických úloh - rozšíření znalostí nutných pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na VŠ - získání větších praktických zkušeností při práci v chemické laboratoři V Jilemnici dne

5 Nabídka dvouletého semináře Předmět: ANGLICKÁ KONVERZACE Vyučující: Regina Baranyková Úroveň: mírně pokročilí Určeno pro třídu budoucí 7.O Cíl semináře: Značně rozšířit slovní zásobu Posílit schopnost mluvit o různých tématech Porozumět podrobnějším informacím Zdokonalit schopnost diskutovat a vyjadřovat vlastní názor Procvičit pohotovou reakci v každé situaci Příprava k maturitní zkoušce

6 Konverzace z německého jazyka 3. ročníky (3.A, 3.B a 6.0) školní rok Dvouletý předmět pro žáky 3. ročníků (pokračuje i ve 4. ročníku). Je určen žákům, kteří si chtějí prohloubit a zautomatizovat slovní zásobu a zdokonalit své řečové dovednosti, popř. překonat strach a zábrany, které někdy při ústní komunikaci pociťují. Cílem výuky není systematické procvičování gramatiky, nýbrž rozšiřování slovní zásoby dle tematických okruhů, seznámení se s reáliemi německy mluvících zemí a zdokonalování mluveného projevu studentů. V hodinách budeme pracovat s konverzačně zaměřenou učebnicí, různými čtenými i poslechovými texty, s časopisy i internetem. Cílem je motivovat studenty k samostatnému vyhledávání kontaktů s německým jazykem, k dalšímu studiu německého jazyka, popř. i ke složení jazykových zkoušek. Nedílnou součástí je studentova samostatná domácí příprava, která spočívá nejen ve zvládnutí lexikálního materiálu, ale také ve vypracovávání souvislejších psaných textů zaměřených k tématu a v samostatném vyhledávání informací pro zpracovávání referátů. Mgr. Věra Vybíralová Jilemnice, 10. dubna 2012

7 M L U V N I C K Ý S E M I N Á Ř školní rok 1012/2013 TŘÍDY: 3. A, 3. B, 7. O VYUČUJÍCÍ: Miroslava Vydrová OBSAH: Česká mluvnice v praxi CÍLE: Seminář si klade za cíl nejen zopakovat látku mluvnice českého jazyka, ale také především napomoci k pochopení složitějších a problematických jevů (tím usnadnit jejich používání v praxi) a připomenout klíčové pojmy (s ohledem na potřebu jejich znalostí u maturitního testu). NÁPLŇ: 1. grafická stránka jazyka (základní i složitější pravopisné jevy) 2. lexikologie (slovo, tvoření slov, stavba slova, slovní zásoba, pojmenování...) 3. tvarosloví (slovní druhy, skloňování, časování, pravopis...) 4. skladba věty jednoduché (věta jednoduchá, dvojčlenná, větný ekvivalent, větné členy, významové a formální vztahy, odchylky od větné stavby...) 5. valenční skladba (valence sloves, základová větná struktura, gramatický větný vzorec...) 6. skladba souvětí (spojky, sovětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět, postup při větném rozboru...) VYUŽITÍ: Zdokonalení v pravopise (konečně budou vaše diktáty a slohové práce bez chyb!), prohloubení znalostí podle požadavků nové podoby společné části maturity (využití především v testech a slohové práci.

8 Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 7.O Vyučující: Vojtěch Šrámek Tento seminář je určen pro studenty budoucí septimy (2012/2013) na úrovni intermediate a vyšší. Náplň semináře je zaměřena na praktické a samostatné vyjadřování v anglickém jazyce, rozšíření slovní zásoby, práci s autentickými materiály apod. Obsahem semináře nebude výuka gramatiky ani pouhá příprava na maturitní zkoušku, ale rozvoj schopností používat tento cizí jazyk v různých oblastech lidského života. Velká část výuky bude věnována kultuře anglický mluvících zemí literatura, divadlo, hudba, poezie, národní zvyky atd. Pro úspěšné absolvování tohoto semináře se od studentů očekává aktivní účast a spolupodílení se na průběhu výuky. Seminář si nelze odsedět - studenti budou hodnoceni za aktivitu během hodin, spolupráci a jejich přínos k výuce. Odměnou jim pak bude skutečnost, že se následná maturitní zkouška z AJ promění v úsměvnou formalitu.

9 Seminář: ANGLICKÁ KONVERZACE ve školním roce 2012/2013 Vyučující: Mgr. Romana Tláskalová Seminář je určený studentům septimy a je koncipován jako dvouletá příprava na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z anglického jazyka. Důraz bude kladen na rozvoj všech jazykových dovedností, především mluvení. Výukové materiály budou studenti dostávat ve formě pracovních listů. Cíl semináře: rozvíjet komunikační schopnosti rozšířit slovní zásobu umět samostatně hovořit o maturitním tématu dokázat pohotově reagovat na otázky k tématu umět vyjádřit svůj názor a podpořit ho argumenty zvládnout aktivně se zapojit do diskuse na známé téma naučit se vystupovat a hovořit plynule, sebevědomě a zajímavě

10 Ruština je jedním ze šesti úředních jazyků OSN. Vosmé nejlidnatější zemi na světě hovoří 150 milionů obyvatel rusky. Můžete i vy! Seminář ruštiny pro začátečníky ze 3. ročníků čtyřletého gymnázia a 7. ročníku osmiletého gymnázia Školní rok: 2012/2013 Dotace: jednoletý s možností návaznosti ve 4. ročníku 2 hodiny týdně Cíl: Osvojení azbuky v psané i čtené podobě. Poučení o přízvuku, rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik, upozornění na pohyblivý přízvuk, intonaci, výslovnosti. Ovládnutí základní gramatiky. Získání slovní zásoby pro jednotlivá konverzační témata: Představování, dotazy a odpovědi, pozdravy při setkání a loučení, dotazy a odpovědi odkud kdo je, představování, kde kdo bydlí, kolik je komu let, který jazyk kdo zná, pozvání na návštěvu, poděkování, omluva, dotazy a odpovědi při telefonování, vyjádření radosti a údivu, odstraňování jazykových nedorozumění. Dotazy a odpovědi, jak se co řekne rusky, o rodině, čím kdo je, čím chce být, kdo kde pracuje. Pozvání do kina, do divadla, na výstavu. Dotazy a odpovědi co kdo rád dělá a nedělá, jaký má týdenní program, jak koupit lístky, o zájmové činnosti. Psaní adresy, dopisu, odpověď na inzerát. Orientace ve školní budově, dotazy a odpovědi o studiu, o předmětech, o rozvrhu hodin, o známkách, Orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování. Seznámení s vybranými reáliemi. Vyjádření možnosti, nemožnosti a zákazu, vyjádření radosti a lítosti, vyjádření srovnání. Vyjádření dojmů z prohlídky města. Vyprávění o pamětihodnostech města a jeho současnosti, vyprávění o cestování, kariéře. Obsah: Azbuka Gramatika Konverzace Písně Literatura Reálie Učebnice: Raduga po novomu 1 (Радуга по-новому 1) Raduga po novomu 1 - pracovní sešit s přílohou Forma výuky: výklad, poslech, práce s textem, skupinová práce, práce s multimedii V Jilemnici dne Vyučující: PaedDr.. Nataša Nováková

11 Seminář ZSV pro 3. ročníky čtyřletého a 7. ročník osmiletého gymnázia Šk. rok: 2012/2013 Týdenní dotace hodin: 2 Vyučující: PaedDr. Nataša Nováková Seminář rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti z oblasti psychologie a psychologie komunikace. Nedílnou součástí výuky bude i analýza komunikace a faktorů, které ovlivňují úspěšnost komunikace a sebeprosazení v intersubjektivním styku. Cílem semináře je poskytnout absolventům kompetence pro úspěšnou komunikaci v jejich osobním, studijním i pracovním životě. Obsah: - Vývojová psychologie a její základní směry - Psychologie osobnosti (Erikson, Freud, Kretschmer, Piaget) - Vědomí a jeho poruchy, psychohygiena - Komunikace včetně neverbální komunikace - Formy úspěšné komunikace V Jilemnici

12 Seminá matematiky 3. roník Gymnázium a SOŠ Jilemnice Školní rok: 2012/13 Tídy: 3.A, 3.B, 7.O Obsah: 1) Diferenciální a integrální poet elementární funkce spojitost funkce limita funkce derivace funkce primitivní funkce uritý integrál Základy infinitezimálního potu jsou pedpokladem pro úspšné zvládnutí profilové ásti maturitní zkoušky z matematiky a pro studium na technických, matematicko-fyzikálních a pírodovdných fakultách. Vybrané pasáže budou prezentovány formou dataprojektoru s využitím vhodných webových aplikací (matematické Java aplety, apod.) 2) Uivo bude doplnno zajímavými matematickými úlohami, které si pipravují úastníci semináe, úlohami z matematických soutží apod. Vyuující: Mojmír Zemánek 2. dubna 2012

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více