12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice"

Transkript

1 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny volitelných předmětů po 4 předmětech, přičemž každý žák si volí v příslušné skupině právě jeden předmět podle svého zájmu. V jedné hodině jsou tedy žáci 8. ročníku rozděleni do 4 předmětů. Celkem je tedy vyučováno 8 hodin volitelných předmětů v 8. ročníku, přičemž každý žák má 2 různé předměty. Předměty 1. skupiny Hodinová dotace Předměty 2. skupiny Hodinová dotace Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z matematiky 1 Cvičení z matematiky 1 Pokusy z fyziky 1 Enviromentální výchova 1 v praxi Programování 1 Počítačová grafika 1 Celkem hodin 4 Celkem hodin 4 Strana 1 z 24

2 Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka Charakteristika vzdělávacího předmětu: Cvičení z českého jazyka v osmém ročníku umožní žákům hlouběji proniknout do učiva českého jazyka a úspěšněji naplňovat očekávané předmětové kompetence. Výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: ukázat žákům vhodné způsoby, metody a strategie vlastního učení (práce s texty) vést žáky k vyhledávání a třídění informací za účelem dalšího vzdělávání nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky učení předkládat žákům na výběr hodnotná díla a získávat je pro četbu Kompetence k řešení problémů: vést žáky k pochopení problémů, vyhledávání a ověřování vhodných řešení Kompetence komunikativní: vést žáky k formování vlastních názorů v písemném i ústním projevu zapojovat žáky do diskuzí nabízet žákům dostatek rozmanitých textů za různými účely (k tvořivému zpracování, sebevzdělávání, zábavě) Kompetence sociální a personální: zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu navozovat dostatek situací, ve kterých si žáci uvědomí efektivnost spolupráce, vytvoří si představu o sobě samém Kompetence občanské: vést žáky k pozitivnímu postoji k mateřskému jazyku zapojovat žáky do kulturního dění Kompetence pracovní: vést žáka k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 2 z 24

3 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje poznámky (možné formy a metody práce) ŠVP český jazyk 8. ročník () jazykovému myšlení bezchybnému písemnému a ústnímu projevu ověřování pravopisných a gramatických jevů v jazykových příručkách bezchybnému pravopisu lexikálnímu, syntaktickému a morfologickému uvědomělému používání jazykových příruček rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov chápání přenášení pojmenování, zvláště ve frazémech schopnost uvádět synonymní české ekvivalenty k cizím slovům a obráceně samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci ovládá mluvnické kategorie všech ohebných slovních druhů rozeznává a vhodně používá neohebná slova využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy ve větě jednoduché a v souvětí orientuje se bez potíží v jazykových příručkách rozbor stavby slova a rozbor slovotvorný slovní zásoba a její jednotky obohacování slovní zásoby způsoby tvoření slov slovo a jeho význam věcný synonyma, homonyma, antonyma, slova s citovým zabarvením rčení, přísloví, přirovnání odborné názvy slovní druhy, slova ohebná a neohebná podstatná jména a různá kritéria jejich dělení přídavná jména a jejich druhy druhy zájmen, číslovek, přehled jejich skloňování zájmena zdvořilostní v dopisech pomocné sloveso být, tvary slovesa být ve slohových pracích a jejich nahrazování plnovýznamovými slovesy druhy příslovcí, stupňování, příslovečné spřežky druhy předložek a spojek mluvnické významy jmen a sloves slovesa a jejich tvary skladební dvojice větné členy holé, rozvité, souřadně spojené výrazy, které nejsou větnými členy podmět vyjádřený různými slovními druhy druhy přísudků, nahrazování přísudku slovesného jmenným se sponou a naopak pozorování žáka při práci na tabuli, v lavicích, ve skupinách, při samostatné práci písemné práce diktáty, pravopisná cvičení, opravy chyb v textu - ověření aplikace pravopisných pravidel v souvětí, ve větě jednoduché, komplexních pravopisných znalostí slohové útvary užití různých druhů výpovědí, přímé řeči jazykové rozbory hodnocení myšlenkových pochodů při určování větných členů a druhů souvětí testy Scio a Kalibro doplňovačky, kvizy analýza prací žáků opravy dom. úkolů, hodnocení chyb ze žákovských slohových prací autoevaluace žáků uvnitř skupiny, vyhodnocení skupinové i samostatné práce - v lavicích ve třídě - počítačová učebna - práce se slovníky - doplňovací pravopisná cvičení - procvičování pravopisu prostřednictvím demonstračních karet - cvičení zaměřená na vyhledávání chyb v textu a doplňování chybějících hlásek - doplňovací cvičení s využitím průhledné fólie - individuální práce na magnetické tabuli - procvičování pravopisu s využitím počítačových programů - skupinová práce se slovníky - autodiktát - využití meotaru - využití tabule - společné procvičování - individuální procvičování - grafické znázorňování - sestavování vět na základě zadaných schémat - nahrazování větných členů vedlejšími větami a naopak - vymýšlení krátkého příběhu řetězce několika na sobě závislých vět - tvoření souvětí dle schématu a schémat podle souvětí - Strana 3 z 24

4 Volitelný předmět: Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Cvičení z matematiky v 8. ročníku je dotováno hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Hlavní náplní předmětu je umožnit žákům hlouběji proniknout do jednotlivých matematických oblastí, jejich využití v praxi a soustavně rozvíjet zájem o matematiku. Rozsah učiva odpovídá 1. i 2. úrovni ŠVP, oblast - Matematika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení Vytvářet u žáků zásobu matematických nástrojů (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh), které efektivně využívá k řešení úkolů z praxe Využívat matematický jazyk a matematickou symboliku k vyjadřování Nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů Vést žáky k pochopení problémů, vyhledání a ověření vhodných řešení Nabízet dostatek úloh z reálného života, ukázat a naučit nalézat různé varianty řešení Vést žáky k provádění rozboru úlohy, volbě správného postupu k vyřešení a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní Vést žáky k vyjadřování myšlenek a postupů v logickém sledu Vést žáky k vyjadřování v matematickém jazyce s použitím matematické symboliky, grafů, tabulek, diagramů, Nabízet žákům příležitosti využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci s ostatními Kompetence sociální a personální Zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu Vytvářet představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence pracovní vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 4 z 24

5 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje využívání matematických znalostí a dovedností v praktických činnostech efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu a matematické symboliky provádění rozborů a zápisů konstrukce při řešení konstrukčních úloh rozvíjení svého abstraktního a exaktního myšlení rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života rozvíjení svého logického a kombinatorického myšlení soustavnému provádění efektivní sebekontroly, rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti provádí všechny početní operace s racionálními čísly využívá dělitelnost k řešení slovních úloh matematizuje reálné situace a dokáže je řešet analyzuje a řeší dané problémy aplikuje své dovednosti o výrazech a provádí všechny potřebné matematické operace s výrazy aplikuje algoritmus řešení rovnic a soustav rovnic, dokáže zvolit vhodné řešení slovní úlohy správně dosazuje do příslušných vzorců, provede výpočet a potřebné poznatky aplikuje na slovní úlohy z praxe dokáže analyzovat a řešit konstrukční úlohy, při řešení provede rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a diskusi rozvíjí své logické myšlení ovládá práci s matematickými programy na PC ŠVP matematika 2. stupeň procvičení početních operací s racionálními čísly dělitelnost ve slovních úlohách poměr, přímá a nepřímá úměra ve slovních úlohách, trojčlenka procenta a jejich aplikace geometrie v rovině trojúhelník, rovnoběžníky a lichoběžník příklady z praxe geometrie v prostoru krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule příklady z praxe užití Pythagorovy věty výrazy rovnice a soustavy rovnic, jejich aplikace ve slovních úlohách logické úlohy zábavná matematika pozorování žáka při práce na tabuli, v lavicích, při samostatné práci, při práci se skupině a při práci na PC písemné práce - ověření zvládnutí dovedností daného učiva písemky, testy SCIO analýza prací opravy domácích úkolů, řešení matematických kvízů, výukové programy na PC autoevaluace žáků sebehodnocení vlastní práce kontrolou výsledků, posouzení vlastního pokroku poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - v lavicích ve třídě - v počítačové učebně - práce bude probíhat v domácím prostředí jako DÚ - skupinová práce převážně ve dvojicích - demonstrační řešení složitějších úloh na tabuli - společné procvičování pod dohledem učitele - individuální řešení příkladů z různých sbírek - testování formou SCIO - soutěže v řešení úsudkových a logických úloh - samostatná práce s počítačovými programy - vzájemná pomoc při řešení obtížnějších úloh - zábavné formy matematické tajenky, pexesa, domina, magické čtverce,.. - Strana 5 z 24

6 Volitelný předmět: Pokusy z fyziky Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět Pokusy z fyziky je vyučován 1 hodinu týdně. Předmět je hlavně určen pro žáky s budoucí volbou povolání technického zaměření. Používané metody a formy práce vedou zejména k rozvoji zájmu žáka o fyziku a fyzikální jevy. Ve velké míře jsou využívány praktické úkoly, fyzikální zajímavosti, jednoduché laboratorní úkoly, praktické měření fyzikálních veličin a jejich odhady, úkoly spojené s praxí (dívej se kolem sebe, zkoumej, odhaduj), ukaž, co už umíš a dovedeš, projekty a jednoduché motivační pokusy. Velký důraz je kladen na samostatnou práci žáků, na práci ve skupině (dvojici) a zařazeny jsou i exkurze a návštěvy odborných pracovišť. V předmětu jsou zařazena i dvě průřezová témata a to environmentální a mediální výchova. V některých tématech se učivo Pokusů z fyziky prolíná s učivem fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Většina výstupů bude vedena formou společných projektů, do kterých se jednotliví žáci budou zapojovat podle svého uvážení, jednotlivé části úkolů v projektu si svobodně zvolí a ve spolupráci s ostatními spolužáky provedou společný výstup. Velký důraz bude kladen na samostatnost a zodpovědnost žáka při plnění své části úkolu a jeho schopnosti spolupracovat na společném zadání s ostatními členy skupiny. Vhodná témata pro zpracování výstupů si budou volit žáci po vzájemné domluvě jako nadstavbu základního učiva fyziky. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Na úrovni předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: vést žáky k tomu, aby uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářeli komplexnější pohled zejména na přírodní jevy. vést žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů a využívat je efektivně ve svém dalším studiu podporovat u žáků snahu vytrvale hledat konečné řešení problému, nenechat se odradit případným nezdarem nabízet žákům možnost samostatně, či ve spolupráci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé fyzikální objekty, procesy i jejich vlastnosti a měřit různé fyzikální vlastnosti objektů vést žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování a měření zpracovávali, vyhodnocovali a dále používali pro vlastní učení vést žáky v diskusích k vyslovení hypotézy o fyzikální podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřovat různými prostředky jejich pravdivost a využívat získané zkušenosti k dalšímu poznávání okolního světa Kompetence k řešení problémů Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: podporovat u žáků samostatné pozorování a experimentování, získané výsledky žák porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti vést žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému vést žáky k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů řešení; při řešení problémů žák využívá logické, matematické a empirické postupy hledat, navrhovat a používat další metody, informace a poznatky, které přispívají k řešení daného problému v případě, že dosavadní poznatky a metody nevedou k cíli vést žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví svého i ostatních Kompetence komunikativní Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: vést žáky k zvládnutí přesného a stručného vyjadřování užíváním fyzikálního jazyka včetně symboliky (označení fyzikálních veličin a jejich jednotek) nabízet žákům dostatek možností k porozumění textů, obrazových materiálů, modelů a pokusů souvisejících s fyzikálními jevy Strana 6 z 24

7 vést žáky k týmové práci, žáci jsou si vědomi zodpovědnosti za výsledek skupinové (párové) práce, hodnotí výsledky skupinové práce a formulují své uspokojení z práce v hodině vést žáky k diskusi o výsledcích skupinové práce ve skupině i ve třídě vést žáky k využívání informačních prostředků pro své studium, práci ve škole a komunikaci s okolím, k používání komunikačních technologií k dorozumění (telefon, internet, , chat) Kompetence pracovní Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: vést žáky k zvládnutí práce s různými materiály, jejich využití při plnění různých úkolů vést žáky k bezpečnému a účinnému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení laboratoře či dílny vést žáky k dodržování řádu školní laboratoře s ohledem na bezpečnost práce a ochrany zdraví vést žáky k vhodnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti vést žáky k využívání znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí povolání Kompetence sociální a personální Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo Mechanika a kinematika možné evaluační nástroje poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) využívání přírodovědného poznávání k efektivnímu řešení přiměřeně obtížných problémů posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí praktickým dovednostem využívání teoretických znalostí potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách růz- rozliší klid a pohyb těles a vnímá jejich relativnost rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles vyčte informace z grafu závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici využívá Newtonovy pohybové zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly Projekt (společný) : Auta (dodržování povolené rychlosti v obci, druhy pohonů, dopravní předpisy, historie motorismu, automobilky, závody..) Projekt (menší skupiny) : Plán vícedenního výletu (strategie plánování akce, reálnost plánů, jízdní řády, práce s informacemi, zpracování dat ) Projekt (společný výstup, práce jednotlivce) : Hračka a hejblata (výroba hraček a jednoduchých zařízení s využitím znalostí o těžišti, jednoduchých strojích, skládání více sil apod.) pozorování žáka práce v lavici, při práci ve skupině, při samostatné práci apod. rozhovor se žáky písemné práce ověření, jak žák zvládl zkoumání jednotlivých druhů pohybu v souladu s tématem, rozlišení klidu a pohybu tělesa ve vztažné soustavě, posouzení pohybu z hlediska rychlosti v rozsahu tohoto tématu autoevaluace žáků sebehodnocení vlastní práce při nadstavbové část bodovacího sysformy a - v lavicích - ve skupinách - v terénu - v počítačové učebně - pozorování - pokus - diskuse - metody k aktivizaci - samostatná práce - kooperativní učení ( hledání informací, studijní skupiny, studijní turnaj ) - metody k opakování naučené látky - řízené objevování - projekt - videozáznamy - průřezová témata: - mediální výchova vyhledávání materiálů a novinek z médií, ověřování věrohodnosti, zpracování a doplňování učiva Strana 7 z 24

8 ných přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi osvojování systému přírodovědného poznávání a jeho využívání k efektivnímu řešení přiměřeně obtížných problémů způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů aplikuje poznatky o tlaku a tření při řešení praktických problémů využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů předvede prakticky některé vlastnosti kapalin a plynů využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů změří prakticky podtlak a přetlak pomocí otevřeného tlakoměru využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh vysvětlí rozdíl mezi teplotou a teplem, určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem popíše význam některých změn skupenství v praktickém životě zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí Volitelné předměty 2014/ 2015 Mechanika kapalin Projekt (společný) : Jednoduché hračky založené na vlastnostech kapalin a plynů a dějů v nich (využití znalostí z mechaniky kapalin a plynů s jednoduchými výpočty Pascalův a Archimedův zákon) Laboratorní úloha : Podtlak a přetlak (využití v praxi) Práce, výkon, energie - Projekt (společný) : Energie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - alternativní zdroje energie domácí úspory energií a jak na to (praktické měření při běžných činnostech) různé druhy elektráren vliv na životní prostředí - apod. Projekt bude doplňován podle dalších nápadů žáků Volné téma podle zájmů dětí ve skupině tému, uvnitř skupiny (dvojice) jak kdo pracoval, co se mu podařilo a nepodařilo, na co se příště zaměřit, co doplnit a z čeho příště vycházet analýza prací žáků - výzkumný projekt k dané tématice (Dodržování povolené rychlosti v obci), samostatné práce žáka v hodině, při domácí přípravě, v konzultačních hodinách při doplňování znalostí a dovedností, individuální vystoupení u tabule s jednoduchým pokusem či výstupem z projektu praktické výstupy a práce v laboratoři - environmentální výchova ochrana životního prostředí (zaměřeno na nejbližší okolí školy a bydliště žáků) - mezipředmětové vztahy: - matematika práce s grafy, výpočet podle vzorce - chemie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - zeměpis čtení z mapy, plánu Strana 8 z 24

9 Volitelný předmět: Programování Charakteristika vzdělávacího předmětu: Volitelný předmět Programování je zařazen do 7. resp 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Rozvíjí logické a algoritmické myšlení žáků, jejich schopnost analyzovat a syntetizovat, zevšeobecňovat, hledat řešení problémů a ověřovat je v praxi. Vede k přesnému vyjadřování myšlenek a postupů a k jejich zaznamenávání ve formálních zápisech. Jeho cílem není vychovávat budoucí programátory, ale seznámit žáky s problematikou programování s cílem zvládnout některé techniky, pochopit některé pojmy, jako jsou programovací struktury (procedura, cyklus, rozhodování, rekurze) a datové struktury (pole, seznam..), příp. objekty, události, procesy, dále ladění programu a s dalším cílem vytvořit nějaký fungující, i když třeba velmi krátký program. (Programování je velmi vhodné pro otevřené aktivity, pro tvorbu projektů) Pro výuku programování je zvolena aplikace Imagine Logo, protože nabízí využít zcela moderní metodiku výuky, odlišnou od klasického způsobu (realizovaného např. pomocí jazyka Pascal). Nabízí žákům rychlý počáteční pokrok, smysluplné a zábavné úkoly, možnost v krátké době vytvářet vlastní programovací projekty (např. jednoduché hry) a využít výsledky své programátorské práce pro další účely, např. jako vytištěné krásné obrázky nebo aplety do vlastních webových stránek. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: projevování ochoty věnovat se dalšímu studiu (kladná motivace, různorodý způsob práce) pozitivnímu vztahu k učení (sebehodnocení, získávání nových informací) pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií Kompetence k řešení problému: vyhledávání informací k řešení problému, formulace cílů při rozhodování o řešení problému, objevování různých variant řešení, oceňování nepříznivých důsledků, vyhodnocení nejlepší varianty, formulace rozhodnutí obhajoba vlastního nebo týmového rozhodnutí schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení Kompetence komunikativní formulování a vyjadřování své myšlenky v logickém sledu, k výstižnému vyjadřování v písemném i ústním projevu účinnému zapojování se do diskuze, k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci využívání informačních prostředků pro kvalitní komunikaci s okolním světem porozumění různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků a jejich tvořivému využití při osobním rozvoji a aktivním zapojení do společenského dění tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce Kompetence sociální a personální účinné spolupráci ve skupině, pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi k upevňování dobrých mezilidských vztahů (pomoc nadaných žáků méně nadaných žákům) respektování různých hledisek (pozorně vyslechne názor jiného čerpá poučení z toho, co si ostatní děti o něm myslí a říkají) podpoře sebedůvěry a samostatnosti žáka Strana 9 z 24

10 Kompetence občanské vědomí práv a povinností ve škole i mimo školu respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívaní software zaujetí odpovědného a etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích Kompetence pracovní plnění povinností a přístupu k výsledkům pracovních činností nejen z hlediska kvality, ale i společenských hodnot (zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dbát na úplné dokončení práce) nabízení dostatečného množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové činnosti a společnosti šetrné práci s výpočetní technikou žák je v předmětu veden k porozumění tomu, co se rozumí pod programátorskou činností k zažití tzv. odložení příkazu, což vede k trénování představivosti a plánování k zvládnutí a porozumění pojmu ladění programu dovednosti naprogramovat jednoduchou činnost pomocí algoritmu jako sledu příkazů programovacího jazyka používaní základních pojmů programových struktur (procedura, cyklus, větvení) využívání programovacího prostředí počítače pro vlastní tvořivou činnost rozpracované výstupy v předmětu, žák ovládá želvu zadáváním příkazů do příkazového řádku najde postup pro nakreslení obrázku pomocí základních grafických příkazů pro želvu využívá různé barvy a tloušťky pera při kreslení obrázků používá pomůcky pravítko, úhloměr, výběr barvy smaže stránku přesouvá želvu v kresbě s vypnutím pera definuje vlastní příkaz najde opakující se motiv v kresbě doplní příkaz v posloupnosti příkazů pro nakreslení obrázku najde správný počet opakování s využitím vlastního příkazu vytvoří vlastní tlačítko upraví vlastní příkaz uloží projekt najde základní motiv kresby kombinuje vlastní příkazy pro nakreslení složitějších obrázků učivo Pero, barva, tloušťka prostředí Imagine Logo základní příkazy želví grafiky Dopředu, Vzad, Vpravo, Vlevo BarvaPera, TloušťkaPera PeroNahoru, PeroDolů Smaž, Znovu pomůcky pravítko, úhloměr, výběr barvy pera 2. úroveň náhodné hodnoty např. bp! lib příkaz Puntík Opakuj a pojmenuj příkaz Opakuj definice vlastního příkazu (procedury) příkaz Uprav vytvoření vlastního tlačítka 2. úroveň práce s oknem Paměť kreslení n-úhelníků, kružnic a oblouků Stavebnice příkazů hledaní základního motivu kresby hledání postupu pro nakreslení složitějšího obrázku kombinování vlastních příkazů 2. úroveň možné evaluační nástroje nakreslení obrázku podle předlohy projekt Opakuj projekt Domečky poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - výklad učitele - samostatná práce mezipředmětové vztahy: - matematika orientace v rovině, úhly - výklad učitele - samostatná práce mezipředmětové vztahy: - matematika rovinné útvary - výklad učitele - samostatná práce mezipředmětové vztahy: Strana 10 z 24

11 definuje vlastní události při klepnutí, při tažení vloží na stránku novou želvu přesouvá, ruší, kopíruje želvy oslovuje různé želvy na stránce změní tvar želvy využívá grafický editor Logo Motion změní pozadí stránky Volitelné předměty 2014/ 2015 příkazy s parametrem posuvník Různé události v životě želvy rodný list želvy definice vlastní události při táhnutí nebo při kliknutí na želvu 2. úroveň příkazy pozice! a čekej Víc želv, víc možností vložení nové želvy na stránku přesouvání, rušení, kopírování želvy pojmenování želvy vlastním jménem oslovování různých želv na stránce příkazy typu ž1 skryj, ž2 ukaž, ž1 záběr! lib, otiskni 2. úroveň příkaz otiskniobrázek jmenoobr Želvy a jejich tvary změna tvaru želvy příkaz tvar! nebo v rodném listu Načti tvar spolupráce s programem Logo Motion změna pozadí stránky 2. úroveň projekt přístav - matematika logické myšlení - výklad učitele - samostatná práce - výklad učitele - samostatná práce - výklad učitele - samostatná práce oslovuje více želv spustí nezávislý proces spustí více paralelních procesů zastaví všechny procesy změní reakci želvy podle barvy pozadí Animované tvary a procesy oslovování více želv příkaz pro všechny, pro [ž1 ž2 ž5] paralelní procesy příkaz každých 2. úroveň souřadnice, pozice a souřadnicová soustava příkazy xsouř! ysouř! poz! Želva se rozhoduje příkaz když 2. úroveň vytváření a používání proměnných projekt akvárium projekt Závody potvůrek - výklad učitele - samostatná práce - výklad učitele - samostatná práce Strana 11 z 24

12 Volitelný předmět Enviromentální výchova v praxi Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět technická praktika jsou vyučována 1 hodinu týdně.výuka probíhá v oblasti práce s technickými materiály dřevem, kovy a plasty, pěstitelské práce.rozšiřuje kompetence získané ve vzdělávací oblasti Člověk s svět práce,. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k řešení problémů vyhledává informace k řešení technických problémů využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení Kompetence sociální a personální spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení dílny dodržuje řád školní dílny s ohledem na bezpečnost práce a ochrany zdraví přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti,hospodárnosti využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí povolání žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje provádění jednoduchých prací s různými technickými materiály řešení jednoduchých technických úkolů vhodným výběrem materiálu, nástrojů a nářadí dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce užívání technické dokumentace organizaci a plánování vlastní tvůrčí činnosti poskytování první pomoci při úrazech pracuje s jednoduchými pracovními pomůckami a nástroji udržuje pořádek na pracovišti a dbá bezpečnostních předpisů dokáže pracovat s technickou dokumentací umí se orientovat v oblasti vztahu rostlin a člověka umí samostatně pracovat při běžných činnostech na školní zahradě Název učiva rozvoj základních poznatků o technických materiálech technologie opracování dřeva, povrchová úprava materiálů zhotovení vlastní námětu a náčrtu výrobku vhodné kombinace různých materiálů práce na budování a údržbě školní učebny v přírodě pěstování okrasných květin a dřevin založení skalky, oblázkoviště a jejich údržba pěstování léčivých rostlin pozorování žáka při práci ve školní dílně,správná volba pracovních pomůcek analýza prací žáků samostatná práce podle návodu, práce ve skupinách autoevaluace žáků uvnitř skupiny projektivní metody hodnocení výrobku z hlediska funkčnosti, estetického vzhledu,porovnání vlastního výrobku se vzorem poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - práce ve školní dílně - instruktáž učitelem - samostatná práce - práce ve skupině - vzájemná pomoc - videoukázka pracovních postupů mezipředmětové vztahy: - matematika - fyzika - chemie - pracovní činnosti Strana 12 z 24

13 Volitelný předmět: Počítačová grafika Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj praktických dovedností, souvisejících s využíváním moderních informačních technologií v praktickém životě. V 8. ročníku je vyučován jednu hodinu týdně. Obsahově navazuje na učivo povinného předmětu Informatika v 6. a 7. ročníku a prohlubuje je. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, efektivnímu využívání v procesu učení v tvůrčích činnostech a praktickém životě zpracování, porovnávání výsledků a jejich posuzování (číselné a grafické záznamy, jejich vyhodnocování) pozitivnímu vztahu k učení (sebehodnocení, získávání nových informací) Kompetence k řešení problému: vyhledávání informací k řešení problému, formulace cílů při rozhodování o řešení problému, objevování různých variant řešení, oceňování nepříznivých důsledků, vyhodnocení nejlepší varianty, formulace rozhodnutí obhajoba vlastního nebo týmového rozhodnutí Kompetence komunikativní formulování a vyjadřování své myšlenky v logickém sledu, k výstižnému vyjadřování v písemném i ústním projevu využívání informačních prostředků pro kvalitní komunikaci s okolním světem porozumění různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků a jejich tvořivému využití při osobním rozvoji a aktivním zapojení do společenského dění Kompetence sociální a personální účinné spolupráci ve skupině, pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce (kooperativní učení, projekty, skupinová práce přijetí nových rolí, zodpovědnost za práci pro skupinu) ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi k upevňování dobrých mezilidských vztahů (pomoc nadaných žáků méně nadaných žákům) Kompetence občanské vědomí práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní plnění povinností a přístupu k výsledkům pracovních činností nejen z hlediska kvality, ale i společenských hodnot (zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dbát na úplné dokončení práce, zpracovávání údajů ze současného působení školy informace pro veřejnost) využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost (praktické úkoly ze všech vzdělávacích oblastí) Strana 13 z 24

14 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo využívání prezentačních programů jako prostředku k prezentaci výsledků práce citlivému zacházení s grafickými formáty a jejich vhodné úpravě žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v grafické podobě žák se orientuje a vytvoří obrázek v jednoduchém grafickém editoru žák prezentuje výsledky vlastní práce pomocí prezentačního programu Počítačová grafika rastrová a vektorová rozdíl mezi rastrovým a vektorovým grafickým editorem rozlišení, velikost, barevná hloubka, barevné modely, formáty souborů kreslení do obrázku, retušování obrázku, text a rámeček výběry a koláže archivace a prezentace fotografií vektorový grafický editor: základní tvary a jejich editace animace obrázků možné evaluační nástroje praktické úkoly projekt práce s grafickými formáty projekt prezentování vlastní práce formou prezentačního programu samostatná prácetvorba obrázků v různých grafických editorech poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - venku (fotografování) - výklad - projekt žák se orientuje v uživatelském rozhraní programu Cinema 4D žák chápe základní principy práce ve 3D, rozumí pojmům modelování, texturování, animace, renderování Počítačová grafika 3D grafika seznámení s prostředím programu Cinema 4D základní principy práce ve 3D 3D primitiva křivky NURBS objekty objekty pole, symetrie modifikátory a deformátory textury a materiály světla rendering 2. úroveň 3D modelování z křivek a polygonů úvod do animací praktické úkoly projekt - výklad - výuková videa Strana 14 z 24

15 9. ročník: Žáci, kteří nemají německý jazyk mají čtyři hodiny volitelných předmětů. Žáci, kteří se učí německy, mají dvě hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny čtyři skupiny volitelných předmětů po 4 (resp. po dvou) předmětech, přičemž každý žák si volí v příslušné skupině právě jeden předmět podle svého zájmu. V jedné hodině jsou tedy žáci 9. ročníku rozděleni do 4 předmětů. Celkem je tedy vyučováno 12 hodin volitelných předmětů v 9. ročníku, přičemž každý žák má čtyři (resp. dva) různé předměty. Předměty 1.skupiny Hodinová dotace Předměty 2.skupiny Hodinová dotace Předměty 3.skupiny Hodinová dotace Předměty 4.skupiny Hodinová dotace Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z matematiky 2 1 Cvičení z matematiky 3 1 Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka 2 1 Cvičení z českého jazyka 1 1 Informatika 1 Enviromentální výchova v praxi Sportovní aktivity 1 Sportovní aktivity 1 Cvičení z českého jazyka 4 1 Cvičení z českého jazyka 3 1 Celkem hodin 2 Celkem hodin 2 Celkem hodin 4 Celkem hodin 4 Strana 15 z 24

16 Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka Charakteristika vzdělávacího předmětu: Umožní žákům hlouběji proniknout do učiva českého jazyka a úspěšněji naplňovat očekávané předmětové kompetence. Výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: ukázat žákům vhodné způsoby, metody a strategie vlastního učení (práce s texty) vést žáky k vyhledávání a třídění informací za účelem dalšího vzdělávání nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky učení předkládat žákům na výběr hodnotná díla a získávat je pro četbu Kompetence k řešení problémů: vést žáky k pochopení problémů, vyhledávání a ověřování vhodných řešení Kompetence komunikativní: vést žáky k formování vlastních názorů v písemném i ústním projevu zapojovat žáky do diskuzí nabízet žákům dostatek rozmanitých textů za různými účely (k tvořivému zpracování, sebevzdělávání, zábavě) Kompetence sociální a personální: zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu navozovat dostatek situací, ve kterých si žáci uvědomí efektivnost spolupráce, vytvoří si představu o sobě samém Kompetence občanské: vést žáky k pozitivnímu postoji k mateřskému jazyku zapojovat žáky do kulturního dění Kompetence pracovní: vést žáka k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 16 z 24

17 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje jazykovému myšlení bezchybnému písemnému a ústnímu projevu ověřování pravopisných a gramatických jevů v jazykových příručkách bezchybnému pravopisu lexikálnímu, syntaktickému a morfologickému uvědomělému používání jazykových příruček řeší jazykové oříšky na základě znalostí rozebere a graficky naznačí stavbu složitých souvětí píše a odůvodňuje psaní čárek v souvětí tvoří smysluplná souvětí podle grafů přemění větný člen ve vedlejší větu a naopak píše a odůvodňuje čárky ve větě jednoduché určuje všechny větné členy vyhledá v textu přechodník tvoří příčestí minulé a trpné určuje slovesné třídy a vzory přiřadí slova k správnému slovnímu druhu využívá ve výpovědích různých slovních druhů pro vyjádření údivu, obavy, varování, zájmena jenž, týž, tentýž odůvodňuje pravopisné jevy na základě stavby slova píše správně velká písmena ŠVP český jazyk 9. ročník (2. úroveň) složitá souvětí (poměry, druhy vedlejších vět, souřadně spojené vedlejší věty) věta jednoduchá přívlastky volné a těsné, přístavky doplněk slovesné tvary (přechodníky, slovesné třídy a vzory) slovní druhy pravopisné jevy pozorování žáka při práci na tabuli, v lavicích, ve skupinách, při samostatné práci písemné práce diktáty, pravopisná cvičení, opravy chyb v textu - ověření aplikace pravopisných pravidel v souvětí, ve větě jednoduché (přívlastkové konstrukce, přívl. volný, těsný, několikanásobný, postupně rozvíjející), komplexních pravopisných znalostí slohové útvary užití různých druhů výpovědí, přímé řeči jazykové rozbory hodnocení myšlenkových pochodů při určování větných členů a druhů souvětí přijímačové testy testy Scio a Kalibro doplňovačky, kvizy analýza prací žáků opravy dom. úkolů, hodnocení chyb ze žákovských slohových prací autoevaluace žáků uvnitř skupiny, vyhodnocení skupinové i samostatné práce poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - v lavicích ve třídě - počítačová učebna - práce se slovníky - doplňovací pravopisná cvičení - procvičování pravopisu prostřednictvím demonstračních karet - cvičení zaměřená na vyhledávání chyb v textu a doplňování chybějících hlásek - doplňovací cvičení s využitím průhledné fólie - individuální práce na magnetické tabuli - procvičování pravopisu s využitím počítačových programů - skupinová práce se slovníky - autodiktát - využití meotaru - využití tabule - společné procvičování - individuální procvičování - grafické znázorňování - sestavování vět na základě zadaných schémat - nahrazování větných členů vedlejšími větami a naopak - vymýšlení krátkého příběhu řetězce několika na sobě závislých vět - tvoření souvětí dle schématu a schémat podle souvětí - doplňování věty hlavní k větě vedlejší - doplňování různých druhů vět vedlejších k zadané větě hlavní - doplňování souřadně spojené vedlejší věty do souvětí - tvoření či vyhledávání souvětí dle zadaných spojovacích výrazů - převádění poměru příčinného mezi větami na poměr důsledkový a následné změny - vyhledávání souvětí v odborném textu a krásné literatuře, rozbor, interpunkce - vyhledávání přímé řeči v ukázkách a přeměna na řeč nepřímou Strana 17 z 24

18 Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 1 Charakteristika vzdělávacího předmětu: Cvičení z matematiky je dotováno v 9. ročníku 1 hodinou týdně jako volitelný předmět. Hlavní náplní předmětu je umožnit žákům hlouběji proniknout do jednotlivých matematických oblastí a využití matematických poznatků v praxi. Rozsah učiva odpovídá 2. úrovni ŠVP oblast. Matematika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení vytvářet u žáků zásobu matematických nástrojů (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh), které efektivně využívá k řešení úkolů z praxe využívat matematický jazyk a matematickou symboliku k vyjadřování nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů vést žáky k pochopení problémů, vyhledání a ověření vhodných řešení nabízet dostatek úloh z reálného života, ukázat a naučit nalézat různé varianty řešení vést žáky k provádění rozboru úlohy, volbě správného postupu k vyřešení a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní vést žáky k vyjadřování myšlenek a postupů v logickém sledu vést žáky k vyjadřování v matematickém jazyce s použitím matematické symboliky, grafů, tabulek, diagramů, nabízet žákům příležitosti využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci s ostatními Kompetence sociální a personální zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu vytvářet představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence pracovní vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 18 z 24

19 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje využívání matematických znalostí a dovedností v praktických činnostech efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu a matematické symboliky provádění rozborů a zápisů konstrukce při řešení konstrukčních úloh rozvíjení svého abstraktního myšlení rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života rozvíjení svého logického a kombinatorického myšlení soustavnému provádění efektivní sebekontroly, rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti provádí všechny početní operace s racionálními čísly využívá dělitelnost k řešení slovních úloh matematizuje reálné situace a dokáže je řešet analyzuje a řeší dané problémy aplikuje své dovednosti o výrazech a provádí všechny potřebné matematické operace s výrazy aplikuje algoritmus řešení rovnic a soustav rovnic, dokáže zvolit vhodné řešení slovní úlohy správně dosazuje do příslušných vzorců, provede výpočet a potřebné poznatky aplikuje na slovní úlohy z praxe dokáže analyzovat a řešit konstrukční úlohy, při řešení provede rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a diskusi aplikuje poznatky o podobnosti a řeší praktické úlohy ovládá pojem funkce a na základě pojmů proměnné a funkčních vztahů matematizuje jednoduché reálné situace, pracuje s grafy, diagramy, tabulkami rozvíjí své logické myšlení ŠVP matematika 2. stupeň (2. úroveň) procvičení početních operací s racionálními čísly dělitelnost ve slovních úlohách poměr, přímá a nepřímá úměra ve slovních úlohách procenta a jejich aplikace geometrie v rovině trojúhelník, rovnoběžníky a lichoběžník geometrie v prostoru krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule užití Pythagorovy věty výrazy rovnice a soustavy rovnic, jejich aplikace ve slovních úlohách funkce podobnost logické úlohy zábavná matematika pozorování žáka při práce na tabuli, v lavicích, při samostatné práci, při práci na PC písemné práce - přijímačkové testy a písemky, testy SCIO analýza prací opravy domácích úkolů, řešení matematických kvízů, výukové programy na PC autoevaluace žáků sebehodnocení vlastní práce kontrolou výsledků, posouzení vlastního pokroku poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - v lavicích ve třídě - v počítačové učebně - práce bude probíhat v domácím prostředí jako DÚ - skupinová práce převážně ve dvojicích - demonstrační řešení složitějších úloh na tabuli - individuální řešení příkladů z různých sbírek - testování formou SCIO - soutěže v řešení úsudkových a logických úloh - samostatná práce s počítačovými programy - vzájemná pomoc při řešení obtížnějších úloh - zábavné formy matematické tajenky, pexesa, domina, magické čtverce,.. Strana 19 z 24

20 Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 2 Charakteristika vzdělávacího předmětu: Cvičení z matematiky je dotováno v 9. ročníku 1 hodinou týdně jako volitelný předmět. Hlavní náplní předmětu je umožnit žákům hlouběji proniknout do jednotlivých matematických oblastí a využití matematických poznatků v praxi. Rozsah učiva odpovídá 1. úrovni ŠVP oblast. Matematika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení vytvářet u žáků zásobu matematických nástrojů (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh), které efektivně využívá k řešení úkolů z praxe využívat matematický jazyk a matematickou symboliku k vyjadřování nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů vést žáky k pochopení problémů, vyhledání a ověření vhodných řešení nabízet dostatek úloh z reálného života, ukázat a naučit nalézat různé varianty řešení vést žáky k provádění rozboru úlohy, volbě správného postupu k vyřešení a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní vést žáky k vyjadřování myšlenek a postupů v logickém sledu vést žáky k vyjadřování v matematickém jazyce s použitím matematické symboliky, grafů, tabulek, diagramů, nabízet žákům příležitosti využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci s ostatními Kompetence sociální a personální zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu vytvářet představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence pracovní vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 20 z 24

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více