12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice"

Transkript

1 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny volitelných předmětů po 4 předmětech, přičemž každý žák si volí v příslušné skupině právě jeden předmět podle svého zájmu. V jedné hodině jsou tedy žáci 8. ročníku rozděleni do 4 předmětů. Celkem je tedy vyučováno 8 hodin volitelných předmětů v 8. ročníku, přičemž každý žák má 2 různé předměty. Předměty 1. skupiny Hodinová dotace Předměty 2. skupiny Hodinová dotace Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z českého jazyka 1 Cvičení z matematiky 1 Cvičení z matematiky 1 Pokusy z fyziky 1 Enviromentální výchova 1 v praxi Programování 1 Počítačová grafika 1 Celkem hodin 4 Celkem hodin 4 Strana 1 z 24

2 Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka Charakteristika vzdělávacího předmětu: Cvičení z českého jazyka v osmém ročníku umožní žákům hlouběji proniknout do učiva českého jazyka a úspěšněji naplňovat očekávané předmětové kompetence. Výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: ukázat žákům vhodné způsoby, metody a strategie vlastního učení (práce s texty) vést žáky k vyhledávání a třídění informací za účelem dalšího vzdělávání nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky učení předkládat žákům na výběr hodnotná díla a získávat je pro četbu Kompetence k řešení problémů: vést žáky k pochopení problémů, vyhledávání a ověřování vhodných řešení Kompetence komunikativní: vést žáky k formování vlastních názorů v písemném i ústním projevu zapojovat žáky do diskuzí nabízet žákům dostatek rozmanitých textů za různými účely (k tvořivému zpracování, sebevzdělávání, zábavě) Kompetence sociální a personální: zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu navozovat dostatek situací, ve kterých si žáci uvědomí efektivnost spolupráce, vytvoří si představu o sobě samém Kompetence občanské: vést žáky k pozitivnímu postoji k mateřskému jazyku zapojovat žáky do kulturního dění Kompetence pracovní: vést žáka k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 2 z 24

3 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje poznámky (možné formy a metody práce) ŠVP český jazyk 8. ročník () jazykovému myšlení bezchybnému písemnému a ústnímu projevu ověřování pravopisných a gramatických jevů v jazykových příručkách bezchybnému pravopisu lexikálnímu, syntaktickému a morfologickému uvědomělému používání jazykových příruček rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov chápání přenášení pojmenování, zvláště ve frazémech schopnost uvádět synonymní české ekvivalenty k cizím slovům a obráceně samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci ovládá mluvnické kategorie všech ohebných slovních druhů rozeznává a vhodně používá neohebná slova využívá různé slovní druhy vhodné jako spojovací výrazy ve větě jednoduché a v souvětí orientuje se bez potíží v jazykových příručkách rozbor stavby slova a rozbor slovotvorný slovní zásoba a její jednotky obohacování slovní zásoby způsoby tvoření slov slovo a jeho význam věcný synonyma, homonyma, antonyma, slova s citovým zabarvením rčení, přísloví, přirovnání odborné názvy slovní druhy, slova ohebná a neohebná podstatná jména a různá kritéria jejich dělení přídavná jména a jejich druhy druhy zájmen, číslovek, přehled jejich skloňování zájmena zdvořilostní v dopisech pomocné sloveso být, tvary slovesa být ve slohových pracích a jejich nahrazování plnovýznamovými slovesy druhy příslovcí, stupňování, příslovečné spřežky druhy předložek a spojek mluvnické významy jmen a sloves slovesa a jejich tvary skladební dvojice větné členy holé, rozvité, souřadně spojené výrazy, které nejsou větnými členy podmět vyjádřený různými slovními druhy druhy přísudků, nahrazování přísudku slovesného jmenným se sponou a naopak pozorování žáka při práci na tabuli, v lavicích, ve skupinách, při samostatné práci písemné práce diktáty, pravopisná cvičení, opravy chyb v textu - ověření aplikace pravopisných pravidel v souvětí, ve větě jednoduché, komplexních pravopisných znalostí slohové útvary užití různých druhů výpovědí, přímé řeči jazykové rozbory hodnocení myšlenkových pochodů při určování větných členů a druhů souvětí testy Scio a Kalibro doplňovačky, kvizy analýza prací žáků opravy dom. úkolů, hodnocení chyb ze žákovských slohových prací autoevaluace žáků uvnitř skupiny, vyhodnocení skupinové i samostatné práce - v lavicích ve třídě - počítačová učebna - práce se slovníky - doplňovací pravopisná cvičení - procvičování pravopisu prostřednictvím demonstračních karet - cvičení zaměřená na vyhledávání chyb v textu a doplňování chybějících hlásek - doplňovací cvičení s využitím průhledné fólie - individuální práce na magnetické tabuli - procvičování pravopisu s využitím počítačových programů - skupinová práce se slovníky - autodiktát - využití meotaru - využití tabule - společné procvičování - individuální procvičování - grafické znázorňování - sestavování vět na základě zadaných schémat - nahrazování větných členů vedlejšími větami a naopak - vymýšlení krátkého příběhu řetězce několika na sobě závislých vět - tvoření souvětí dle schématu a schémat podle souvětí - Strana 3 z 24

4 Volitelný předmět: Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Cvičení z matematiky v 8. ročníku je dotováno hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Hlavní náplní předmětu je umožnit žákům hlouběji proniknout do jednotlivých matematických oblastí, jejich využití v praxi a soustavně rozvíjet zájem o matematiku. Rozsah učiva odpovídá 1. i 2. úrovni ŠVP, oblast - Matematika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení Vytvářet u žáků zásobu matematických nástrojů (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh), které efektivně využívá k řešení úkolů z praxe Využívat matematický jazyk a matematickou symboliku k vyjadřování Nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů Vést žáky k pochopení problémů, vyhledání a ověření vhodných řešení Nabízet dostatek úloh z reálného života, ukázat a naučit nalézat různé varianty řešení Vést žáky k provádění rozboru úlohy, volbě správného postupu k vyřešení a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní Vést žáky k vyjadřování myšlenek a postupů v logickém sledu Vést žáky k vyjadřování v matematickém jazyce s použitím matematické symboliky, grafů, tabulek, diagramů, Nabízet žákům příležitosti využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci s ostatními Kompetence sociální a personální Zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu Vytvářet představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence pracovní vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 4 z 24

5 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje využívání matematických znalostí a dovedností v praktických činnostech efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu a matematické symboliky provádění rozborů a zápisů konstrukce při řešení konstrukčních úloh rozvíjení svého abstraktního a exaktního myšlení rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života rozvíjení svého logického a kombinatorického myšlení soustavnému provádění efektivní sebekontroly, rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti provádí všechny početní operace s racionálními čísly využívá dělitelnost k řešení slovních úloh matematizuje reálné situace a dokáže je řešet analyzuje a řeší dané problémy aplikuje své dovednosti o výrazech a provádí všechny potřebné matematické operace s výrazy aplikuje algoritmus řešení rovnic a soustav rovnic, dokáže zvolit vhodné řešení slovní úlohy správně dosazuje do příslušných vzorců, provede výpočet a potřebné poznatky aplikuje na slovní úlohy z praxe dokáže analyzovat a řešit konstrukční úlohy, při řešení provede rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a diskusi rozvíjí své logické myšlení ovládá práci s matematickými programy na PC ŠVP matematika 2. stupeň procvičení početních operací s racionálními čísly dělitelnost ve slovních úlohách poměr, přímá a nepřímá úměra ve slovních úlohách, trojčlenka procenta a jejich aplikace geometrie v rovině trojúhelník, rovnoběžníky a lichoběžník příklady z praxe geometrie v prostoru krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule příklady z praxe užití Pythagorovy věty výrazy rovnice a soustavy rovnic, jejich aplikace ve slovních úlohách logické úlohy zábavná matematika pozorování žáka při práce na tabuli, v lavicích, při samostatné práci, při práci se skupině a při práci na PC písemné práce - ověření zvládnutí dovedností daného učiva písemky, testy SCIO analýza prací opravy domácích úkolů, řešení matematických kvízů, výukové programy na PC autoevaluace žáků sebehodnocení vlastní práce kontrolou výsledků, posouzení vlastního pokroku poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - v lavicích ve třídě - v počítačové učebně - práce bude probíhat v domácím prostředí jako DÚ - skupinová práce převážně ve dvojicích - demonstrační řešení složitějších úloh na tabuli - společné procvičování pod dohledem učitele - individuální řešení příkladů z různých sbírek - testování formou SCIO - soutěže v řešení úsudkových a logických úloh - samostatná práce s počítačovými programy - vzájemná pomoc při řešení obtížnějších úloh - zábavné formy matematické tajenky, pexesa, domina, magické čtverce,.. - Strana 5 z 24

6 Volitelný předmět: Pokusy z fyziky Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět Pokusy z fyziky je vyučován 1 hodinu týdně. Předmět je hlavně určen pro žáky s budoucí volbou povolání technického zaměření. Používané metody a formy práce vedou zejména k rozvoji zájmu žáka o fyziku a fyzikální jevy. Ve velké míře jsou využívány praktické úkoly, fyzikální zajímavosti, jednoduché laboratorní úkoly, praktické měření fyzikálních veličin a jejich odhady, úkoly spojené s praxí (dívej se kolem sebe, zkoumej, odhaduj), ukaž, co už umíš a dovedeš, projekty a jednoduché motivační pokusy. Velký důraz je kladen na samostatnou práci žáků, na práci ve skupině (dvojici) a zařazeny jsou i exkurze a návštěvy odborných pracovišť. V předmětu jsou zařazena i dvě průřezová témata a to environmentální a mediální výchova. V některých tématech se učivo Pokusů z fyziky prolíná s učivem fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Většina výstupů bude vedena formou společných projektů, do kterých se jednotliví žáci budou zapojovat podle svého uvážení, jednotlivé části úkolů v projektu si svobodně zvolí a ve spolupráci s ostatními spolužáky provedou společný výstup. Velký důraz bude kladen na samostatnost a zodpovědnost žáka při plnění své části úkolu a jeho schopnosti spolupracovat na společném zadání s ostatními členy skupiny. Vhodná témata pro zpracování výstupů si budou volit žáci po vzájemné domluvě jako nadstavbu základního učiva fyziky. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Na úrovni předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: vést žáky k tomu, aby uváděli věci do souvislostí, propojovali do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářeli komplexnější pohled zejména na přírodní jevy. vést žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů a využívat je efektivně ve svém dalším studiu podporovat u žáků snahu vytrvale hledat konečné řešení problému, nenechat se odradit případným nezdarem nabízet žákům možnost samostatně, či ve spolupráci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé fyzikální objekty, procesy i jejich vlastnosti a měřit různé fyzikální vlastnosti objektů vést žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování a měření zpracovávali, vyhodnocovali a dále používali pro vlastní učení vést žáky v diskusích k vyslovení hypotézy o fyzikální podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřovat různými prostředky jejich pravdivost a využívat získané zkušenosti k dalšímu poznávání okolního světa Kompetence k řešení problémů Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: podporovat u žáků samostatné pozorování a experimentování, získané výsledky žák porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti vést žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému vést žáky k samostatnému řešení problémů; k volbě vhodných způsobů řešení; při řešení problémů žák využívá logické, matematické a empirické postupy hledat, navrhovat a používat další metody, informace a poznatky, které přispívají k řešení daného problému v případě, že dosavadní poznatky a metody nevedou k cíli vést žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví svého i ostatních Kompetence komunikativní Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: vést žáky k zvládnutí přesného a stručného vyjadřování užíváním fyzikálního jazyka včetně symboliky (označení fyzikálních veličin a jejich jednotek) nabízet žákům dostatek možností k porozumění textů, obrazových materiálů, modelů a pokusů souvisejících s fyzikálními jevy Strana 6 z 24

7 vést žáky k týmové práci, žáci jsou si vědomi zodpovědnosti za výsledek skupinové (párové) práce, hodnotí výsledky skupinové práce a formulují své uspokojení z práce v hodině vést žáky k diskusi o výsledcích skupinové práce ve skupině i ve třídě vést žáky k využívání informačních prostředků pro své studium, práci ve škole a komunikaci s okolím, k používání komunikačních technologií k dorozumění (telefon, internet, , chat) Kompetence pracovní Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: vést žáky k zvládnutí práce s různými materiály, jejich využití při plnění různých úkolů vést žáky k bezpečnému a účinnému používání různých materiálů, nástrojů a vybavení laboratoře či dílny vést žáky k dodržování řádu školní laboratoře s ohledem na bezpečnost práce a ochrany zdraví vést žáky k vhodnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti vést žáky k využívání znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí povolání Kompetence sociální a personální Na úrovni volitelného předmětu Pokusy z fyziky jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány následující postupy: spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo Mechanika a kinematika možné evaluační nástroje poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) využívání přírodovědného poznávání k efektivnímu řešení přiměřeně obtížných problémů posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí praktickým dovednostem využívání teoretických znalostí potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách růz- rozliší klid a pohyb těles a vnímá jejich relativnost rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles vyčte informace z grafu závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase změří velikost působící síly určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici využívá Newtonovy pohybové zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly Projekt (společný) : Auta (dodržování povolené rychlosti v obci, druhy pohonů, dopravní předpisy, historie motorismu, automobilky, závody..) Projekt (menší skupiny) : Plán vícedenního výletu (strategie plánování akce, reálnost plánů, jízdní řády, práce s informacemi, zpracování dat ) Projekt (společný výstup, práce jednotlivce) : Hračka a hejblata (výroba hraček a jednoduchých zařízení s využitím znalostí o těžišti, jednoduchých strojích, skládání více sil apod.) pozorování žáka práce v lavici, při práci ve skupině, při samostatné práci apod. rozhovor se žáky písemné práce ověření, jak žák zvládl zkoumání jednotlivých druhů pohybu v souladu s tématem, rozlišení klidu a pohybu tělesa ve vztažné soustavě, posouzení pohybu z hlediska rychlosti v rozsahu tohoto tématu autoevaluace žáků sebehodnocení vlastní práce při nadstavbové část bodovacího sysformy a - v lavicích - ve skupinách - v terénu - v počítačové učebně - pozorování - pokus - diskuse - metody k aktivizaci - samostatná práce - kooperativní učení ( hledání informací, studijní skupiny, studijní turnaj ) - metody k opakování naučené látky - řízené objevování - projekt - videozáznamy - průřezová témata: - mediální výchova vyhledávání materiálů a novinek z médií, ověřování věrohodnosti, zpracování a doplňování učiva Strana 7 z 24

8 ných přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi osvojování systému přírodovědného poznávání a jeho využívání k efektivnímu řešení přiměřeně obtížných problémů způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů aplikuje poznatky o tlaku a tření při řešení praktických problémů využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů předvede prakticky některé vlastnosti kapalin a plynů využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů změří prakticky podtlak a přetlak pomocí otevřeného tlakoměru využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh vysvětlí rozdíl mezi teplotou a teplem, určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem popíše význam některých změn skupenství v praktickém životě zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí Volitelné předměty 2014/ 2015 Mechanika kapalin Projekt (společný) : Jednoduché hračky založené na vlastnostech kapalin a plynů a dějů v nich (využití znalostí z mechaniky kapalin a plynů s jednoduchými výpočty Pascalův a Archimedův zákon) Laboratorní úloha : Podtlak a přetlak (využití v praxi) Práce, výkon, energie - Projekt (společný) : Energie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - alternativní zdroje energie domácí úspory energií a jak na to (praktické měření při běžných činnostech) různé druhy elektráren vliv na životní prostředí - apod. Projekt bude doplňován podle dalších nápadů žáků Volné téma podle zájmů dětí ve skupině tému, uvnitř skupiny (dvojice) jak kdo pracoval, co se mu podařilo a nepodařilo, na co se příště zaměřit, co doplnit a z čeho příště vycházet analýza prací žáků - výzkumný projekt k dané tématice (Dodržování povolené rychlosti v obci), samostatné práce žáka v hodině, při domácí přípravě, v konzultačních hodinách při doplňování znalostí a dovedností, individuální vystoupení u tabule s jednoduchým pokusem či výstupem z projektu praktické výstupy a práce v laboratoři - environmentální výchova ochrana životního prostředí (zaměřeno na nejbližší okolí školy a bydliště žáků) - mezipředmětové vztahy: - matematika práce s grafy, výpočet podle vzorce - chemie - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - zeměpis čtení z mapy, plánu Strana 8 z 24

9 Volitelný předmět: Programování Charakteristika vzdělávacího předmětu: Volitelný předmět Programování je zařazen do 7. resp 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Rozvíjí logické a algoritmické myšlení žáků, jejich schopnost analyzovat a syntetizovat, zevšeobecňovat, hledat řešení problémů a ověřovat je v praxi. Vede k přesnému vyjadřování myšlenek a postupů a k jejich zaznamenávání ve formálních zápisech. Jeho cílem není vychovávat budoucí programátory, ale seznámit žáky s problematikou programování s cílem zvládnout některé techniky, pochopit některé pojmy, jako jsou programovací struktury (procedura, cyklus, rozhodování, rekurze) a datové struktury (pole, seznam..), příp. objekty, události, procesy, dále ladění programu a s dalším cílem vytvořit nějaký fungující, i když třeba velmi krátký program. (Programování je velmi vhodné pro otevřené aktivity, pro tvorbu projektů) Pro výuku programování je zvolena aplikace Imagine Logo, protože nabízí využít zcela moderní metodiku výuky, odlišnou od klasického způsobu (realizovaného např. pomocí jazyka Pascal). Nabízí žákům rychlý počáteční pokrok, smysluplné a zábavné úkoly, možnost v krátké době vytvářet vlastní programovací projekty (např. jednoduché hry) a využít výsledky své programátorské práce pro další účely, např. jako vytištěné krásné obrázky nebo aplety do vlastních webových stránek. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: projevování ochoty věnovat se dalšímu studiu (kladná motivace, různorodý způsob práce) pozitivnímu vztahu k učení (sebehodnocení, získávání nových informací) pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií Kompetence k řešení problému: vyhledávání informací k řešení problému, formulace cílů při rozhodování o řešení problému, objevování různých variant řešení, oceňování nepříznivých důsledků, vyhodnocení nejlepší varianty, formulace rozhodnutí obhajoba vlastního nebo týmového rozhodnutí schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení Kompetence komunikativní formulování a vyjadřování své myšlenky v logickém sledu, k výstižnému vyjadřování v písemném i ústním projevu účinnému zapojování se do diskuze, k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci využívání informačních prostředků pro kvalitní komunikaci s okolním světem porozumění různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků a jejich tvořivému využití při osobním rozvoji a aktivním zapojení do společenského dění tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce Kompetence sociální a personální účinné spolupráci ve skupině, pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi k upevňování dobrých mezilidských vztahů (pomoc nadaných žáků méně nadaných žákům) respektování různých hledisek (pozorně vyslechne názor jiného čerpá poučení z toho, co si ostatní děti o něm myslí a říkají) podpoře sebedůvěry a samostatnosti žáka Strana 9 z 24

10 Kompetence občanské vědomí práv a povinností ve škole i mimo školu respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívaní software zaujetí odpovědného a etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích Kompetence pracovní plnění povinností a přístupu k výsledkům pracovních činností nejen z hlediska kvality, ale i společenských hodnot (zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dbát na úplné dokončení práce) nabízení dostatečného množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové činnosti a společnosti šetrné práci s výpočetní technikou žák je v předmětu veden k porozumění tomu, co se rozumí pod programátorskou činností k zažití tzv. odložení příkazu, což vede k trénování představivosti a plánování k zvládnutí a porozumění pojmu ladění programu dovednosti naprogramovat jednoduchou činnost pomocí algoritmu jako sledu příkazů programovacího jazyka používaní základních pojmů programových struktur (procedura, cyklus, větvení) využívání programovacího prostředí počítače pro vlastní tvořivou činnost rozpracované výstupy v předmětu, žák ovládá želvu zadáváním příkazů do příkazového řádku najde postup pro nakreslení obrázku pomocí základních grafických příkazů pro želvu využívá různé barvy a tloušťky pera při kreslení obrázků používá pomůcky pravítko, úhloměr, výběr barvy smaže stránku přesouvá želvu v kresbě s vypnutím pera definuje vlastní příkaz najde opakující se motiv v kresbě doplní příkaz v posloupnosti příkazů pro nakreslení obrázku najde správný počet opakování s využitím vlastního příkazu vytvoří vlastní tlačítko upraví vlastní příkaz uloží projekt najde základní motiv kresby kombinuje vlastní příkazy pro nakreslení složitějších obrázků učivo Pero, barva, tloušťka prostředí Imagine Logo základní příkazy želví grafiky Dopředu, Vzad, Vpravo, Vlevo BarvaPera, TloušťkaPera PeroNahoru, PeroDolů Smaž, Znovu pomůcky pravítko, úhloměr, výběr barvy pera 2. úroveň náhodné hodnoty např. bp! lib příkaz Puntík Opakuj a pojmenuj příkaz Opakuj definice vlastního příkazu (procedury) příkaz Uprav vytvoření vlastního tlačítka 2. úroveň práce s oknem Paměť kreslení n-úhelníků, kružnic a oblouků Stavebnice příkazů hledaní základního motivu kresby hledání postupu pro nakreslení složitějšího obrázku kombinování vlastních příkazů 2. úroveň možné evaluační nástroje nakreslení obrázku podle předlohy projekt Opakuj projekt Domečky poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - výklad učitele - samostatná práce mezipředmětové vztahy: - matematika orientace v rovině, úhly - výklad učitele - samostatná práce mezipředmětové vztahy: - matematika rovinné útvary - výklad učitele - samostatná práce mezipředmětové vztahy: Strana 10 z 24

11 definuje vlastní události při klepnutí, při tažení vloží na stránku novou želvu přesouvá, ruší, kopíruje želvy oslovuje různé želvy na stránce změní tvar želvy využívá grafický editor Logo Motion změní pozadí stránky Volitelné předměty 2014/ 2015 příkazy s parametrem posuvník Různé události v životě želvy rodný list želvy definice vlastní události při táhnutí nebo při kliknutí na želvu 2. úroveň příkazy pozice! a čekej Víc želv, víc možností vložení nové želvy na stránku přesouvání, rušení, kopírování želvy pojmenování želvy vlastním jménem oslovování různých želv na stránce příkazy typu ž1 skryj, ž2 ukaž, ž1 záběr! lib, otiskni 2. úroveň příkaz otiskniobrázek jmenoobr Želvy a jejich tvary změna tvaru želvy příkaz tvar! nebo v rodném listu Načti tvar spolupráce s programem Logo Motion změna pozadí stránky 2. úroveň projekt přístav - matematika logické myšlení - výklad učitele - samostatná práce - výklad učitele - samostatná práce - výklad učitele - samostatná práce oslovuje více želv spustí nezávislý proces spustí více paralelních procesů zastaví všechny procesy změní reakci želvy podle barvy pozadí Animované tvary a procesy oslovování více želv příkaz pro všechny, pro [ž1 ž2 ž5] paralelní procesy příkaz každých 2. úroveň souřadnice, pozice a souřadnicová soustava příkazy xsouř! ysouř! poz! Želva se rozhoduje příkaz když 2. úroveň vytváření a používání proměnných projekt akvárium projekt Závody potvůrek - výklad učitele - samostatná práce - výklad učitele - samostatná práce Strana 11 z 24

12 Volitelný předmět Enviromentální výchova v praxi Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět technická praktika jsou vyučována 1 hodinu týdně.výuka probíhá v oblasti práce s technickými materiály dřevem, kovy a plasty, pěstitelské práce.rozšiřuje kompetence získané ve vzdělávací oblasti Člověk s svět práce,. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k řešení problémů vyhledává informace k řešení technických problémů využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení Kompetence sociální a personální spolupracuje ve skupině a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení dílny dodržuje řád školní dílny s ohledem na bezpečnost práce a ochrany zdraví přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti,hospodárnosti využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí povolání žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje provádění jednoduchých prací s různými technickými materiály řešení jednoduchých technických úkolů vhodným výběrem materiálu, nástrojů a nářadí dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce užívání technické dokumentace organizaci a plánování vlastní tvůrčí činnosti poskytování první pomoci při úrazech pracuje s jednoduchými pracovními pomůckami a nástroji udržuje pořádek na pracovišti a dbá bezpečnostních předpisů dokáže pracovat s technickou dokumentací umí se orientovat v oblasti vztahu rostlin a člověka umí samostatně pracovat při běžných činnostech na školní zahradě Název učiva rozvoj základních poznatků o technických materiálech technologie opracování dřeva, povrchová úprava materiálů zhotovení vlastní námětu a náčrtu výrobku vhodné kombinace různých materiálů práce na budování a údržbě školní učebny v přírodě pěstování okrasných květin a dřevin založení skalky, oblázkoviště a jejich údržba pěstování léčivých rostlin pozorování žáka při práci ve školní dílně,správná volba pracovních pomůcek analýza prací žáků samostatná práce podle návodu, práce ve skupinách autoevaluace žáků uvnitř skupiny projektivní metody hodnocení výrobku z hlediska funkčnosti, estetického vzhledu,porovnání vlastního výrobku se vzorem poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - práce ve školní dílně - instruktáž učitelem - samostatná práce - práce ve skupině - vzájemná pomoc - videoukázka pracovních postupů mezipředmětové vztahy: - matematika - fyzika - chemie - pracovní činnosti Strana 12 z 24

13 Volitelný předmět: Počítačová grafika Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj praktických dovedností, souvisejících s využíváním moderních informačních technologií v praktickém životě. V 8. ročníku je vyučován jednu hodinu týdně. Obsahově navazuje na učivo povinného předmětu Informatika v 6. a 7. ročníku a prohlubuje je. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací, efektivnímu využívání v procesu učení v tvůrčích činnostech a praktickém životě zpracování, porovnávání výsledků a jejich posuzování (číselné a grafické záznamy, jejich vyhodnocování) pozitivnímu vztahu k učení (sebehodnocení, získávání nových informací) Kompetence k řešení problému: vyhledávání informací k řešení problému, formulace cílů při rozhodování o řešení problému, objevování různých variant řešení, oceňování nepříznivých důsledků, vyhodnocení nejlepší varianty, formulace rozhodnutí obhajoba vlastního nebo týmového rozhodnutí Kompetence komunikativní formulování a vyjadřování své myšlenky v logickém sledu, k výstižnému vyjadřování v písemném i ústním projevu využívání informačních prostředků pro kvalitní komunikaci s okolním světem porozumění různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků a jejich tvořivému využití při osobním rozvoji a aktivním zapojení do společenského dění Kompetence sociální a personální účinné spolupráci ve skupině, pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce (kooperativní učení, projekty, skupinová práce přijetí nových rolí, zodpovědnost za práci pro skupinu) ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi k upevňování dobrých mezilidských vztahů (pomoc nadaných žáků méně nadaných žákům) Kompetence občanské vědomí práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní plnění povinností a přístupu k výsledkům pracovních činností nejen z hlediska kvality, ale i společenských hodnot (zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dbát na úplné dokončení práce, zpracovávání údajů ze současného působení školy informace pro veřejnost) využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost (praktické úkoly ze všech vzdělávacích oblastí) Strana 13 z 24

14 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo využívání prezentačních programů jako prostředku k prezentaci výsledků práce citlivému zacházení s grafickými formáty a jejich vhodné úpravě žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v grafické podobě žák se orientuje a vytvoří obrázek v jednoduchém grafickém editoru žák prezentuje výsledky vlastní práce pomocí prezentačního programu Počítačová grafika rastrová a vektorová rozdíl mezi rastrovým a vektorovým grafickým editorem rozlišení, velikost, barevná hloubka, barevné modely, formáty souborů kreslení do obrázku, retušování obrázku, text a rámeček výběry a koláže archivace a prezentace fotografií vektorový grafický editor: základní tvary a jejich editace animace obrázků možné evaluační nástroje praktické úkoly projekt práce s grafickými formáty projekt prezentování vlastní práce formou prezentačního programu samostatná prácetvorba obrázků v různých grafických editorech poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - venku (fotografování) - výklad - projekt žák se orientuje v uživatelském rozhraní programu Cinema 4D žák chápe základní principy práce ve 3D, rozumí pojmům modelování, texturování, animace, renderování Počítačová grafika 3D grafika seznámení s prostředím programu Cinema 4D základní principy práce ve 3D 3D primitiva křivky NURBS objekty objekty pole, symetrie modifikátory a deformátory textury a materiály světla rendering 2. úroveň 3D modelování z křivek a polygonů úvod do animací praktické úkoly projekt - výklad - výuková videa Strana 14 z 24

15 9. ročník: Žáci, kteří nemají německý jazyk mají čtyři hodiny volitelných předmětů. Žáci, kteří se učí německy, mají dvě hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny čtyři skupiny volitelných předmětů po 4 (resp. po dvou) předmětech, přičemž každý žák si volí v příslušné skupině právě jeden předmět podle svého zájmu. V jedné hodině jsou tedy žáci 9. ročníku rozděleni do 4 předmětů. Celkem je tedy vyučováno 12 hodin volitelných předmětů v 9. ročníku, přičemž každý žák má čtyři (resp. dva) různé předměty. Předměty 1.skupiny Hodinová dotace Předměty 2.skupiny Hodinová dotace Předměty 3.skupiny Hodinová dotace Předměty 4.skupiny Hodinová dotace Cvičení z matematiky 1 1 Cvičení z matematiky 2 1 Cvičení z matematiky 3 1 Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka 2 1 Cvičení z českého jazyka 1 1 Informatika 1 Enviromentální výchova v praxi Sportovní aktivity 1 Sportovní aktivity 1 Cvičení z českého jazyka 4 1 Cvičení z českého jazyka 3 1 Celkem hodin 2 Celkem hodin 2 Celkem hodin 4 Celkem hodin 4 Strana 15 z 24

16 Volitelný předmět: Cvičení z českého jazyka Charakteristika vzdělávacího předmětu: Umožní žákům hlouběji proniknout do učiva českého jazyka a úspěšněji naplňovat očekávané předmětové kompetence. Výchovné a vzdělávací postupy, které směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: ukázat žákům vhodné způsoby, metody a strategie vlastního učení (práce s texty) vést žáky k vyhledávání a třídění informací za účelem dalšího vzdělávání nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky učení předkládat žákům na výběr hodnotná díla a získávat je pro četbu Kompetence k řešení problémů: vést žáky k pochopení problémů, vyhledávání a ověřování vhodných řešení Kompetence komunikativní: vést žáky k formování vlastních názorů v písemném i ústním projevu zapojovat žáky do diskuzí nabízet žákům dostatek rozmanitých textů za různými účely (k tvořivému zpracování, sebevzdělávání, zábavě) Kompetence sociální a personální: zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu navozovat dostatek situací, ve kterých si žáci uvědomí efektivnost spolupráce, vytvoří si představu o sobě samém Kompetence občanské: vést žáky k pozitivnímu postoji k mateřskému jazyku zapojovat žáky do kulturního dění Kompetence pracovní: vést žáka k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 16 z 24

17 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje jazykovému myšlení bezchybnému písemnému a ústnímu projevu ověřování pravopisných a gramatických jevů v jazykových příručkách bezchybnému pravopisu lexikálnímu, syntaktickému a morfologickému uvědomělému používání jazykových příruček řeší jazykové oříšky na základě znalostí rozebere a graficky naznačí stavbu složitých souvětí píše a odůvodňuje psaní čárek v souvětí tvoří smysluplná souvětí podle grafů přemění větný člen ve vedlejší větu a naopak píše a odůvodňuje čárky ve větě jednoduché určuje všechny větné členy vyhledá v textu přechodník tvoří příčestí minulé a trpné určuje slovesné třídy a vzory přiřadí slova k správnému slovnímu druhu využívá ve výpovědích různých slovních druhů pro vyjádření údivu, obavy, varování, zájmena jenž, týž, tentýž odůvodňuje pravopisné jevy na základě stavby slova píše správně velká písmena ŠVP český jazyk 9. ročník (2. úroveň) složitá souvětí (poměry, druhy vedlejších vět, souřadně spojené vedlejší věty) věta jednoduchá přívlastky volné a těsné, přístavky doplněk slovesné tvary (přechodníky, slovesné třídy a vzory) slovní druhy pravopisné jevy pozorování žáka při práci na tabuli, v lavicích, ve skupinách, při samostatné práci písemné práce diktáty, pravopisná cvičení, opravy chyb v textu - ověření aplikace pravopisných pravidel v souvětí, ve větě jednoduché (přívlastkové konstrukce, přívl. volný, těsný, několikanásobný, postupně rozvíjející), komplexních pravopisných znalostí slohové útvary užití různých druhů výpovědí, přímé řeči jazykové rozbory hodnocení myšlenkových pochodů při určování větných členů a druhů souvětí přijímačové testy testy Scio a Kalibro doplňovačky, kvizy analýza prací žáků opravy dom. úkolů, hodnocení chyb ze žákovských slohových prací autoevaluace žáků uvnitř skupiny, vyhodnocení skupinové i samostatné práce poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - v lavicích ve třídě - počítačová učebna - práce se slovníky - doplňovací pravopisná cvičení - procvičování pravopisu prostřednictvím demonstračních karet - cvičení zaměřená na vyhledávání chyb v textu a doplňování chybějících hlásek - doplňovací cvičení s využitím průhledné fólie - individuální práce na magnetické tabuli - procvičování pravopisu s využitím počítačových programů - skupinová práce se slovníky - autodiktát - využití meotaru - využití tabule - společné procvičování - individuální procvičování - grafické znázorňování - sestavování vět na základě zadaných schémat - nahrazování větných členů vedlejšími větami a naopak - vymýšlení krátkého příběhu řetězce několika na sobě závislých vět - tvoření souvětí dle schématu a schémat podle souvětí - doplňování věty hlavní k větě vedlejší - doplňování různých druhů vět vedlejších k zadané větě hlavní - doplňování souřadně spojené vedlejší věty do souvětí - tvoření či vyhledávání souvětí dle zadaných spojovacích výrazů - převádění poměru příčinného mezi větami na poměr důsledkový a následné změny - vyhledávání souvětí v odborném textu a krásné literatuře, rozbor, interpunkce - vyhledávání přímé řeči v ukázkách a přeměna na řeč nepřímou Strana 17 z 24

18 Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 1 Charakteristika vzdělávacího předmětu: Cvičení z matematiky je dotováno v 9. ročníku 1 hodinou týdně jako volitelný předmět. Hlavní náplní předmětu je umožnit žákům hlouběji proniknout do jednotlivých matematických oblastí a využití matematických poznatků v praxi. Rozsah učiva odpovídá 2. úrovni ŠVP oblast. Matematika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení vytvářet u žáků zásobu matematických nástrojů (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh), které efektivně využívá k řešení úkolů z praxe využívat matematický jazyk a matematickou symboliku k vyjadřování nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů vést žáky k pochopení problémů, vyhledání a ověření vhodných řešení nabízet dostatek úloh z reálného života, ukázat a naučit nalézat různé varianty řešení vést žáky k provádění rozboru úlohy, volbě správného postupu k vyřešení a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní vést žáky k vyjadřování myšlenek a postupů v logickém sledu vést žáky k vyjadřování v matematickém jazyce s použitím matematické symboliky, grafů, tabulek, diagramů, nabízet žákům příležitosti využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci s ostatními Kompetence sociální a personální zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu vytvářet představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence pracovní vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 18 z 24

19 žák je v předmětu veden k rozpracované výstupy v předmětu učivo možné evaluační nástroje využívání matematických znalostí a dovedností v praktických činnostech efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu a matematické symboliky provádění rozborů a zápisů konstrukce při řešení konstrukčních úloh rozvíjení svého abstraktního myšlení rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života rozvíjení svého logického a kombinatorického myšlení soustavnému provádění efektivní sebekontroly, rozvoji důvěry ve vlastní schopnosti provádí všechny početní operace s racionálními čísly využívá dělitelnost k řešení slovních úloh matematizuje reálné situace a dokáže je řešet analyzuje a řeší dané problémy aplikuje své dovednosti o výrazech a provádí všechny potřebné matematické operace s výrazy aplikuje algoritmus řešení rovnic a soustav rovnic, dokáže zvolit vhodné řešení slovní úlohy správně dosazuje do příslušných vzorců, provede výpočet a potřebné poznatky aplikuje na slovní úlohy z praxe dokáže analyzovat a řešit konstrukční úlohy, při řešení provede rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a diskusi aplikuje poznatky o podobnosti a řeší praktické úlohy ovládá pojem funkce a na základě pojmů proměnné a funkčních vztahů matematizuje jednoduché reálné situace, pracuje s grafy, diagramy, tabulkami rozvíjí své logické myšlení ŠVP matematika 2. stupeň (2. úroveň) procvičení početních operací s racionálními čísly dělitelnost ve slovních úlohách poměr, přímá a nepřímá úměra ve slovních úlohách procenta a jejich aplikace geometrie v rovině trojúhelník, rovnoběžníky a lichoběžník geometrie v prostoru krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule užití Pythagorovy věty výrazy rovnice a soustavy rovnic, jejich aplikace ve slovních úlohách funkce podobnost logické úlohy zábavná matematika pozorování žáka při práce na tabuli, v lavicích, při samostatné práci, při práci na PC písemné práce - přijímačkové testy a písemky, testy SCIO analýza prací opravy domácích úkolů, řešení matematických kvízů, výukové programy na PC autoevaluace žáků sebehodnocení vlastní práce kontrolou výsledků, posouzení vlastního pokroku poznámky (možné formy a metody práce, průřezová témata, mezipředmětové vztahy...) - v lavicích ve třídě - v počítačové učebně - práce bude probíhat v domácím prostředí jako DÚ - skupinová práce převážně ve dvojicích - demonstrační řešení složitějších úloh na tabuli - individuální řešení příkladů z různých sbírek - testování formou SCIO - soutěže v řešení úsudkových a logických úloh - samostatná práce s počítačovými programy - vzájemná pomoc při řešení obtížnějších úloh - zábavné formy matematické tajenky, pexesa, domina, magické čtverce,.. Strana 19 z 24

20 Volitelný předmět: Cvičení z matematiky 2 Charakteristika vzdělávacího předmětu: Cvičení z matematiky je dotováno v 9. ročníku 1 hodinou týdně jako volitelný předmět. Hlavní náplní předmětu je umožnit žákům hlouběji proniknout do jednotlivých matematických oblastí a využití matematických poznatků v praxi. Rozsah učiva odpovídá 1. úrovni ŠVP oblast. Matematika. Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení podporovat u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení vytvářet u žáků zásobu matematických nástrojů (početní operace, algoritmy, metody řešení úloh), které efektivně využívá k řešení úkolů z praxe využívat matematický jazyk a matematickou symboliku k vyjadřování nabízet žákům možnosti kriticky zhodnotit výsledky svého učení Kompetence k řešení problémů vést žáky k pochopení problémů, vyhledání a ověření vhodných řešení nabízet dostatek úloh z reálného života, ukázat a naučit nalézat různé varianty řešení vést žáky k provádění rozboru úlohy, volbě správného postupu k vyřešení a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní vést žáky k vyjadřování myšlenek a postupů v logickém sledu vést žáky k vyjadřování v matematickém jazyce s použitím matematické symboliky, grafů, tabulek, diagramů, nabízet žákům příležitosti využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci s ostatními Kompetence sociální a personální zapojovat žáky do spolupráce ve skupině a týmu vytvářet představu o sobě samém, podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence pracovní vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost Strana 20 z 24

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více