ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: M/02 Ekonomické lyceum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem čj. 0/0 ze dne Vypracováno dle RVP vydaného MŠMT dne , čj. 698/007- Plzeň 0 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. ředitel školy

2 OBSAH Profil absolventa... Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Učební plán... Porovnání RVP se ŠVP... VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura... Společná ustanovení k cizím jazykům... 7 Anglický jazyk... Konverzace v anglickém jazyce... 8 Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Francouzský jazyk... 7 Konverzace ve francouzském jazyce... 8 Ruský jazyk Společenskovědní vzdělávání Dějepis Dějepisný seminář... 0 Občanská nauka Společenská kultura... Psychologie... Přírodovědné vzdělávání Matematika... 8 Cvičení z matematiky... 0 Fyzika... Chemie... Biologie...5 Tělesná výchova... 9 Ekonomické vzdělávání Ekonomika Účetnictví Cvičení z účetnictví... 0 Daně Právo... Zeměpis... 0 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie... 8 Cvičení na počítačích... 5 Písemná a elektronická komunikace... 6 Korespondence...0 Personální a materiální podmínky... 6 Autorský kolektiv... 9

3 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem A. Uplatnění absolventa Tento obor výhodně kombinuje odborné vzdělání s kvalitní přípravou na další studium, a to především na vysokých školách hlavně ekonomického a právnického zaměření a na vyšších odborných školách, zaměřených například na ekonomii, finančnictví, veřejnou správu, podnikání, služby atd. Úspěšné ukončení tohoto oboru zajišťuje absolventům také široké uplatnění na trhu práce, protože díky všeobecně zaměřenému základu mají širší rozhled a zároveň mohou využívat i kvalitní odborné znalosti. Osvojené klíčové kompetence umožňují vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Absolvování oboru vytváří také předpoklady pro zahájení vlastního podnikání. B. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělání v tomto oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům řadu klíčových a odborných kompetencí. V praxi to znamená, že absolventi jsou schopni: - používat různé metody myšlení a vhodně volit prostředky a způsoby pro úspěšné vyřešení daného problému - pracovat nejen individuálně, ale i spolupracovat v týmu - získávat znalosti při školním vyučování, ale také z dalších informačních zdrojů - průběžně získávat informace o možnostech svého dalšího vzdělávání v oboru - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky a srozumitelně v písemné i mluvené formě - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata - získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání - dokázat pochopit zadání úkolu či identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat řešení a ověřit správnost postupu - dosáhnout takové úrovně znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovně uplatnit v cizojazyčném prostředí

4 - chápat důležitost dobré znalosti cizích jazyků pro uplatnění na pracovním trhu i v soukromém životě, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdělávání - hodnotit reálně své fyzické a duševní možnosti a na tomto základě si stanovovat cíle a priority přiměřené osobním schopnostem - dokázat pracovat týmově, odpovědně plnit zadané úkoly, objektivně hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu - dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivně vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií - ctít tradice a hodnoty svého národa, uvědomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu současného světa - orientovat se v politickém a společenském dění u nás i ve světě - jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžném životě, používat, ale také vytvářet různé formy grafického znázornění tabulky, grafy, schémata, apod.) - pracovat s osobním počítačem a používat další prostředky informačních a komunikačních technologií - ovládat běžné základní a aplikační programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umět je využívat - vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit věrohodnost získaných informací - komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostředky online a offline komunikace - odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti a růstu, to znamená nejen svědomitě studovat, ale také si uvědomovat význam celoživotního učení, sledovat možnosti uplatnění, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální změny ve svém oboru - orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, dokázat využít poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodným způsobem komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem - chápat podstatu podnikatelské činnosti, mít přehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších předpokladech podnikání - orientovat se v právní úpravě účetnictví, účtovat běžné účetní operace - orientovat se v daňových zákonech, vypočítat daňovou povinnost k obvyklým daním i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění - využívat účetních i daňových právních předpisů při řešení konkrétních praktických situací, správně je interpretovat, efektivně prezentovat výsledky své práce - orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů - orientovat se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka zásob, pořizování a využívání dlouhodobého majetku, jednání s dodavateli a odběrateli, zaměstnanci, mzdová problematika) - provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku

5 - vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě - provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů - prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, účetnictví a práva při řešení ekonomických problémů - uplatnit poznatky z psychologie prodeje při jednání s obchodními partnery při nákupu i prodeji - dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) - vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - orientovat s v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů - dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky - provádět reálný odhad výsledku řešení zadaných praktických úkolů - zvažovat při plánování a posuzování konkrétní činnosti v podnikání, pracovním procesu i běžném životě možné náklady, výnosy a zisk, sociální dopady, vliv na životní prostředí - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit - průběžně sledovat aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii C. Způsob ukončování studia Studium oboru ekonomické lyceum je ukončeno maturitní zkouškou podle zákona č. 56/00 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Společná část maturitní zkoušky se skládá z komplexní zkoušky z českého a cizího jazyka a z didaktického testu z volitelného předmětu. Žáci mají možnost výběru z následující nabídky: matematika, společenskovědní základ nebo informatika. V náběhové fázi se společná část maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a dále si žák volí komplexní zkoušku z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky. V profilové části maturity budou žáci konat ústní zkoušky z ekonomiky a z volitelného předmětu (účetnictví, matematika, další cizí jazyk, dějepis, nebo informační technologie), písemnou formu bude mít praktická maturitní zkouška. Na základě rozhodnutí ředitele školy musí každý žák vykonat zkoušku z cizího jazyka ve společné, nebo profilové části maturitní zkoušky. V případě zájmu mohou žáci skládat nepovinnou maturitní zkoušku (maximálně tři), možnosti volby jsou stanoveny ředitelem školy na základě nabídky MŠMT. Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvědčení. 5

6 0 Forma závěrečné zkoušky Společná Profilová komplexní zkouška z českého jazyka komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) maturitní zkouška z volitelného předmětu (další cizí jazyk, informatika, dějepis, účetnictví, nebo matematika ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) Od 0 Forma závěrečné zkoušky komplexní zkouška z českého jazyka Společná Profilová komplexní zkouška z cizího jazyka didaktický test z matematiky, informačních technologií, nebo společenskovědního základu maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) maturitní zkouška z volitelného předmětu (další cizí jazyk, informatika, dějepis, účetnictví, nebo matematika ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) Na základě rozhodnutí ředitele školy musí každý žák vykonat zkoušku z cizího jazyka ve společné, nebo profilové části maturitní zkoušky. Volitelný předmět u společné a profilové části nesmí být u jednotlivého žáka totožný. D. Přijímací řízení Uchazeči o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazeči) budou přijímáni na základě studijních výsledků osmé třídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledků prvního pololetí deváté třídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus určení pořadí uchazečů Žáci budou přijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B S = p + p + p p * p průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 8. třídy základní školy (resp. tercie osmiletého gymnázia nebo primy šestiletého gymnázia) 6

7 p průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za. pololetí 9. třídy základní školy (resp. kvarty osmiletého gymnázia nebo sekundy šestiletého gymnázia) B BONIFIKACE b uchazeči z víceletých gymnázií...,5 b uchazeči, kteří podají přihlášku do obou oborů... 0,5 b umístění do. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka... 0, b sociální důvody (pouze oboustranně osiřelé dítě)... 0, b5 změněná pracovní schopnost (ZPS)... 0, B = S b i * příklad výpočtu p : má (z 5 známek) studijní průměr,7. Čtyři chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Profilující předměty jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk: matematika =, český jazyk =, anglický jazyk = průměrný prospěch z profilujících předmětů je,,7 +, p = =,0 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 M/0 střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 56/00Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 67/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hlavní podmínkou je absolvování základního vzdělání. Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče se nevyžaduje. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Školní vzdělávací program v oboru Ekonomické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, který odpovídá požadavkům na úroveň vyžadovanou pro obory se všeobecným vzděláním. V důsledku toho je obsah vzdělání koncipován ve dvou základních rovinách. První skupinu tvoří početná skupina všeobecně vzdělávacích disciplin s hlavním akcentem na jazykové a společenskovědní předměty. Druhou skupinu představují předměty odborné se zaměřením především na ekonomiku, účetnictví, informační a komunikační technologie apod. ŠVP je vytvořen tak, aby absolvování oboru vytvořilo pro žáky základ pro celoživotní vzdělávání, které je vnímáno jako cesta i nástroj rozvoje lidské osobnosti. Cílem je připravit žáka na život v rovině osobní, občanské i pracovní v podmínkách dynamicky se měnícího světa. Z toho vyplývá, že hlavním záměrem vzdělávání v tomto oboru je realizovat čtyři základní cíle, a to: ä ä ä ä učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se společně žít. Vzhledem k tomu, že současný svět se stále více globalizuje a mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod jsou mnohem intenzivnější než dříve, je kladen velký akcent na jazykové vzdělávání. Během celého studia se žáci intenzivně zdokonalují nejen ve svém mateřském jazyce, ale také ve dvou cizích jazycích. V prvním cizím jazyce rozvíjejí dále jazykové kompetence, které získali na základní škole, s druhým cizím jazykem se seznamují od základů. Od čtvrtého ročníku mají možnost si vybrat jako povinně volitelný předmět konverzaci v daném jazyce. Tento systém garantuje, že na konci studia dosáhnou takové úrovně ovládání jazyka, která je vyžadována dle Společného evropského referenčního rámce a která umožní úspěšné složení maturitní zkoušky. V systému vzdělávání hraje zásadní roli také získávání kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby se naučili na uživatelské úrovni používat počítač, pracovat s jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT. Kromě výuky předmětů informační technologie 8

9 a písemné a elektronické komunikace k získávání těchto kompetencí výrazně přispívají i další vyučovací předměty, ve kterých žáci využívají výpočetní techniku. Jsou to především účetnictví, cvičení z účetnictví, ekonomika, cizí jazyky a odborná praxe ve. a. ročníku. Během celého studia jsou žáci vedení k samostatné práci, a to formou referátů, individuálních nebo týmových projektů či vypracování evaluačních zpráv z odborné praxe. Provádějí také výzkum trhu, spolupracují se sociálními partnery, zúčastňují se různých charitativních akcí. Celkově je výuka koncipována tak, aby žáci přirozenou a jejich věku přiměřenou cestou získali všechny klíčové a odborné kompetence obsažené v RVP. Zároveň jsou do jednotlivých předmětů začleněna i průřezová témata, která jsou rozvíjena v závislosti na povaze předmětu. Organizace výuky Převážná část výuky probíhá v rámci vyučovacích hodin. Pokud to povaha předmětu vyžaduje, jsou žáci rozděleni do skupin v počtu maximálně 7. Jedná se především o výuku cizích jazyků, informační technologie, účetnictví a písemné a elektronické komunikace. Ve. ročníku se dělí také výuka maturitních předmětů, a to českého jazyka, ekonomiky a matematiky. Vyučování se realizuje z valné většiny v odborných učebnách, kde je žákům i vyučujícím k dispozici odpovídající technické vybavení. Kromě klasických vyučovacích hodin se do výuky zařazují i další organizační formy, a to především sportovní kurzy a odborná praxe. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví probíhají ve. ročníku lyžařské výcvikové kurzy a ve. ročníku kurz sportovně turistický. Žáci. a. ročníků absolvují odbornou praxi ve firmách a organizacích regionu, kde si reálně ověří a uplatní své teoretické znalosti. Výuka podle tohoto ŠVP má vést k tomu, aby naši žáci byli jako dosud vysoce hodnoceni pracovníky jednotlivých subjektů, kteří naše praktikanty profesionálně vedou. ŠVP je koncipován tak, aby žáci získávali v jednotlivých předmětech komplexní znalosti na vysoké úrovni a mohli je úspěšně uplatňovat v soutěžích, a to ve školních, ale také regionálních a národních kolech. Jazyková výuka je bohatě doplňována exkurzemi do Anglie, Francie, SRN a Rakouska. Tyto aktivity umožňují žákům, aby si v autentickém jazykovém prostředí procvičili své jazykové kompetence. Ve výuce německého jazyka velkou měrou napomáhají ke zvýšení motivace výměnné pobyty s partnerskou školou v Regensburgu a také odborné praxe v tomto městě a okolí. ŠVP vhodně doplňují návštěvy zahraničních kulturních center v Plzni (Alliance française, British Council, Rakouská knihovna), kde jsou žáci seznamováni s možnostmi využití těchto zařízení nebo se přímo účastní vybraných akcí (přednášky, besedy, výstavy). Oblíbenou aktivitou u studentů jsou také besedy s rodilými mluvčími. V rámci estetické výchovy žáci navštěvují například muzea a divadla v Plzni i v Praze, Meditační zahradu pana Hrušky, Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje a Městskou knihovnu v Plzni. V oblasti přírodovědného vzdělávání jsou organizovány exkurze do potravinářských podniků v regionu, do ZOO Plzeň, do atomové elektrárny Temelín atd. Ekonomické vzdělávání doplňují návštěvy peněžních ústavů, a to především České národní banky, právní nauku vhodně oživují návštěvy Poslanecké sněmovny ČR v Praze a Úřadu práce v Plzni. Systém exkurzí je průběžně vyhodnocován a podle potřeby aktualizován. 9

10 Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je realizováno na základě školního řádu, který se v této oblasti řídí 69 školského zákona a a vyhlášky MŠMT č. /005 Sb. o středním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice výborný až nedostatečný, kritéria hodnocení jsou zakotvena v ŠVP (dosažení klíčových kompetencí) a školním řádu školy. Hlavní důraz je kladen na informativní a výchovnou funkci hodnocení, u žáků je rozvíjena schopnost autoevaluace. Klasifikace jednotlivých žáků je veřejná, žáci mají právo se k hodnocení vyjádřit. 0

11 UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Kód a název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: Platnost: Ekonomické lyceum, Plzeň 78 M/0 Ekonomické lyceum střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkr. Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku. ročník. ročník. ročník. ročník Celkem Povinné vyučovací předměty () () (7) () (66) a) základní všeobecné 7 (0) 6 (9) (9) 5 (0) 9 (8) Český jazyk a literatura ČJ () () První volitelný jazyk (B). J () () () () () Druhý volitelný jazyk (B). J () () () () () Dějepis Dě Občanská nauka ON Psychologie Ps Společenská kultura SK Matematika Ma () () () Fyzika Fy Chemie Ch Biologie Bi Zeměpis Ze Tělesná výchova TV () () () () 8 (8) b) základní odborné 6 () 7 (5) 8 (6) (7) () Informační technologie IT () () () (6) Písemná a elektronická komunikace PK () () Korespondence Ko --- () () () () Ekonomika Ek () 0 () Účetnictví Úč --- () () () 8 (8) Právo Pr Cvičení z účetnictví CÚ () () c) výběrové () () 6 (6) Konverzace v cizím jazyce K () () () Dějepisný seminář DS () () Daně Da () () Cvičení z matematiky CM () () Cvičení na počítačích CP () () Konverzace v druhém cizím jazyce K () () Psychologie Ps () ()

12 Poznámky k učebnímu plánu:. Ve škole se žákům nabízí čtyři cizí jazyky anglický, francouzský, německý a ruský jazyk. Žáci si vybírají povinně dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je cizí jazyk, kterému se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole střední. Druhým cizím jazykem je jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy.. Dělení hodin se řídí předpisy stanovenými MŠMT a BOZP a hospodárností výuky. V učebním plánu jsou v závorkách vyznačeny počty hodin, ve kterých se předmět dělí na dvě, resp. tři skupiny.. Od. ročníku jsou do učebního plánu zařazeny výběrové (volitelné předměty). Výběrové předměty slouží k profilaci žáků s ohledem na jejich další studium, či uplatnění na trhu práce.. Minimální počet žáků volitelného předmětu určuje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti, maximální počet žáků je dán charakterem volitelného předmětu. 5. Předmět praxe je zajištěn formou dvoutýdenních praxí ve druhém a třetím ročníku. Žáci vypracovávají zprávu z praxe, která je pokladem pro jejich klasifikaci. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost. ročník. ročník. ročník. ročník Vyučování podle rozpisu učiva 0 Lyžařský výcvikový kurz Sportovně turistický kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva 6 Celkem týdnů

13 SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM Obor: Ekonomické lyceum RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy ŠVP minimální počet Vyučovací skutečný počet týdenní celkový předmět týdenní celkový Jazykové vzdělávání 7 86 Jazykové vzdělávání 09 český jazyk 6 9 Český jazyk a literatura 6 00 cizí jazyky 67 Společenskovědní vzdělávání 0 0 Přírodovědné vzdělávání 0 0. cizí jazyk 6. cizí jazyk 0 Občanská nauka 6 Dějepis 6 0 Psychologie 68 Fyzika 6 Chemie 6 Biologie 6 Zeměpis 68 Matematické vzdělávání 8 Matematika 60 Estetické vzdělávání 5 60 Vzdělávání pro zdraví 8 0 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Národní a světová ekonomika Podnikání a podnikové činnosti Financování a účetnictví 9 88 Český jazyk a literatura 7 0 Společenská kultura Tělesná výchova 8 6 Lyžařský výcvikový kurz týden Sportovně turistický kurz týden Informační technologie 6 0 Písemná a elektronická komunikace 68 Korespondence 98 Ekonomika 9 Zeměpis 68 Ekonomika 5 70 Účetnictví 60 Právo 90 Praxe týdny Ekonomika 6 Účetnictví 6 00 Cvičení z účetnictví 60 Disponibilní hodiny 7 86 Výběrové předměty 6 88 Celkem Celkem 6 Kurzy 0 týdnů Kurzy týdny

14 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdělání: 78 M/0 Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Celkový počet hodin za studium: 0 () Platnost: od počínaje. ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle - prohlubovat kladný vztah k mateřskému jazyku - rozvíjet jazykové vědomosti a dovednosti - rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost vyjadřovat se srozumitelně a souvisle - naučit se získávat, kriticky hodnotit a interpretovat informace z různých zdrojů - získat ucelený přehled o vývoji literatury a jednotlivých uměleckých směrů od počátku do současnosti - zvládnout efektivní studijní metody - porozumět čtenému textu, rozpoznávat a správně určovat jednotlivé funkční styly - pochopit význam, funkci a strukturu literárního díla na základě získaných literárněvědných poznatků - prohlubovat a rozvíjet jazykovědné vzdělání - rozvíjet estetické cítění, utvářet morální profil a podílet se na hodnotové orientaci žáků prostřednictvím interpretace a rozboru vybraných literárních děl - pěstovat kladný vztah k vlastní četbě, prohlubovat osobní potřebu číst - dokázat formulovat a obhajovat srozumitelně své názory a stanoviska - utvářet a dále rozvíjet funkční mediální gramotnost - pochopit význam umění v životě člověka - získávat přehled o kulturním dění Charakteristika učiva - obecný výklad o jazyce - vývoj českého jazyka a postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky - gramatika - stylistika - komunikační dovednosti - práce s textem jeho analýza, reprodukce a vlastní interpretace - základy literární teorie - vývoj české a světové literatury v historických a kulturních souvislostech - základy informační výchovy - vybrané základní pojmy a poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce

15 Rozvržení učiva a pojetí výuky v jednotlivých ročnících - Předmět český jazyk a literatura je v průběhu studia dotován hodinami podle následujícího rozvržení v jednotlivých ročnících: Ročník Literatura Jazyk.... Metody a formy práce využívané při výuce předmětu - výklad učitele a řízený dialog - samostatná práce při školním vyučování (individuální i skupinová) - samostatná domácí práce (referáty, individuální i četba ) - projektové vyučování - četba, rozbor a interpretace uměleckého textu - multimediální metody (využívání PC, DVD, dataprojektoru a interaktivní tabule) - řečnická cvičení - gramatická a stylistická cvičení - slohové práce (školní i domácí) - esteticky tvůrčí aktivity (vlastní literární pokusy) - exkurze (knihovny, výstavy, galerie výtvarného umění, muzea) - společné návštěvy vybraných filmových a divadelních představení Hodnocení výsledků žáků V ústním i písemném projevu je v předmětu český jazyk a literatura hodnocena především obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků. V písemném projevu je pak hodnocena též gramatická správnost. Hodnocení žáků je prováděno na základě kombinace ústního zkoušení a nejrůznějších forem písemných testů. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, které jsou podkladem pro konečnou klasifikaci, jsou: - individuální a frontální ústní zkoušení - různé formy písemných testů - souvislé slohové práce - vlastní prezentace individuální či skupinové práce - přednes samostatně zpracovaných referátů Při hodnocení žáka učitelem bude též využíváno sebehodnocení zkoušeného žáka a hodnocení ze strany ostatních spolužáků. Konečnou klasifikaci určuje učitel. Kritéria pro hodnocení žáků jsou dána klasifikačním řádem školy. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence by měl umět - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - dodržovat jazykové i stylistické normy a používat vhodně odbornou terminologii - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a jazykových projevů druhých 5

16 - rozebírat a interpretovat text umělecký i odborný - formulovat a obhajovat své názory a postoje - účastnit se aktivně diskusí Personální a sociální kompetence by měl být schopen - efektivně se učit a pracovat - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování - přijímat rady i kritiku - vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok - kriticky zvažovat názory a postoje druhých - dokázat pracovat v týmu a podněcovat práci v něm vlastními návrhy - ověřovat si získané poznatky - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly - nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění a využívání prostředků informačních a komunikačních technologií by měl umět - zaujímat odpovědný postoj k vlastnímu vzdělávání - řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně - volit adekvátní prostředky a způsoby ke splnění jednotlivých aktivit - využívat dříve získaných vědomostí, dovedností a zkušeností - získávat informace z otevřených zdrojů - posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím Průřezová témata a jejich promítnutí do obsahu předmětu český jazyk a literatura Občan v demokratické společnosti - při vyučovacích hodinách je ve třídě vytvářeno demokratické prostředí, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu všech subjektů - žáci jsou zapojováni do aktivit, které vedou k poznání fungování demokracie v praxi, jde o besedy a diskuse se žáky o probíraných otázkách v rámci výuky, řešení modelových kontroverzních situací, projednávání aktuálních otázek - na základě příkladů z probíraných literárních děl je pozitivně ovlivňován žebříček takových hodnot studentů, které jsou pro demokracii zásadní, jako jsou: - úcta k materiálním a duchovním hodnotám - rozvíjení schopností vyhledávat informace a pracovat s nimi - orientace v mediálních obsazích a optimální využívání masových médií pro vlastní potřeby - dovednost jednat s lidmi, diskutovat o problémech a hledat jejich řešení - zdvořilost, slušnost a etické jednání - uznávání stejné důstojnosti všech žáků a oprávněnosti jejich svobodně zastávaných názorů - vhodná míra sebevědomí, vědomí vlastní odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku 6

17 Člověk a svět práce - při vyučovacích hodinách jsou žáci motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a budoucí úspěšné kariéře - simulovány jsou při hodinách konkrétní interpersonální situace, vhodným doplněním jsou exkurze v zaměstnavatelských organizacích (knihovny, muzea, galerie) - vhodným prostředkem jsou i žákovské projekty, při nichž žáci prokazují schopnost samostatné organizace vlastní práce - u žáků je především rozvíjeny následující dovednosti a schopnosti: - verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních - prezentace vlastní osobnosti při jednání s druhými - odpovědné rozhodování na základě vyhodnocených informací - písemné vyjadřování při úřední korespondenci - schopnost reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění - schopnost formulace svých očekávání a priorit při jednání s potencionálními zaměstnavateli Informační a komunikační technologie - ve vyučovacích hodinách jsou efektivně využívány prostředky informačních a komunikačních technologií, zvláště při samostatné práci studentů, při přípravě žákovských projektů (vyhledávání informací, práce se SW pro tvorbu prezentací) - žáci jsou vedeni především k následujícím dovednostem: - práce s otevřenými zdroji informací - efektivní využívání informací v průběhu vzdělávání - používání základního a aplikačního programového vybavení počítače Člověk a životní prostředí - při vyučovacích hodinách jsou uplatňována ekologická hlediska respektovány zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými zdroji, žáci jsou vedeni k důslednému třídění odpadů a péči o rostliny v odborné učebně i v dalších prostorách školy - cílem uplatňování ekologických hledisek je vést žáky k následujícím aspektům: - estetické a emocionální vnímání okolí - osvojení zdravého životního stylu - vědomí odpovědnosti za své zdraví Mezipředmětové vztahy - dějepis - občanská nauka - společenská kultura - hospodářský zeměpis - informační technologie - písemná a elektronická komunikace - společenskovědní seminář (psychologie, estetika a etika, sociologie) 7

18 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Předmět: jazyk Ročník:. Výsledky a kompetence - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu, - umí používat příručku Pravidla českého pravopisu, - rozlišuje funkční styly, je schopen je rozpoznat v projevech mluvených i psaných, - umí vhodně uplatnit slohové postupy a rozlišit slohové útvary, - umí napsat vypravování, - je schopen napsat výpisek, osnovu, konspekt, tezi, resumé, rejstřík a obsah, - orientuje se v psaných a mluvených projevech, - má znalosti o zvukové stránce jazyka, - umí napsat i přednést referát, přitom dokáže prezentovat svou vlastní osobnost a diskutovat o problémech při respektování názorů, účasti a dialogu všech subjektů - má přehled o jazykových příručkách a umí s nimi pracovat Tematické celky Všestranný jazykový rozbor Pravopisný výcvik Sloh - základní poučení, - funkční styly, - útvary Diktát Všestranný jazykový rozbor Vypravování Pololetní písemná práce Oprava pololetní písemné práce Pravopisný výcvik Počet hodin Termín plnění září říjen listopad prosinec Diktát leden Výpisek, osnova, konspekt, teze, resumé, rejstřík, obsah Psané a mluvené projevy Všestranný jazykový rozbor únor březen Zvuková stránka jazyka 5 duben Referát psaný i mluvený Diktát Pololetní písemná práce a její oprava Práce se slovníky květen červen Předmět: literatura Ročník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Počet hodin Termín plnění - chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, - rozezná umělecký text od neuměleckého, dovede rozeznat umělecký brak a kýč, Úvodní hodina Úvod do literární vědy Teorie literatury Počátky slovesného umění Ústní lidová slovesnost Čtenářská beseda 6 září říjen 8

19 - rozebere umělecký text za použití znalostí z literární teorie a poetiky, - konkrétní literární díla klasifikuje podle druhů a žánrů - orientuje se ve folklóru a ÚLS, pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ÚLS, - umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy daného období, zná jejich významné představitele a stěžejní díla, - se orientuje v základních vývojových etapách literární historie světové i české, - umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období, - zhodnotí význam daného autora nebo literárního díla pro dobu vzniku i pro současnost, - umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého díla (knihy, divadelního představení, filmu, výtvarného díla aj.). - dokáže zpracovat žákovský projekt a prokáže schopnost samostatnosti při organizaci vlastní práce - samostatně vyhledává informace a využívá prostředků informačních a komunikačních technologií - zaujímá úctu k duchovním hodnotám - esteticky a emocionálně vnímá vybraná literární díla Literatura starověkého Řecka Literatura starověkého Říma Opakování Středověká literatura evropská Středověká literatura orientální Opakování Počátky písemnictví u nás - literatura staroslověnská - literatura latinská - literatura česká Literatura předhusitská a husitská Renesance úvod Čtenářská beseda Renesance v evropské literatuře Baroko v evropské literatuře Opakování Renesance a humanismus v českých zemích Baroko v českých zemích Čtenářská beseda Opakování Evropský klasicismus Osvícenství Preromantismus Čtenářská beseda Opakování listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Předmět: jazyk Ročník:. Výsledky a kompetence Tematické celky Počet hodin Termín plnění - je schopen napsat popis a charakteristiku různým funkčním stylem - dokáže se orientovat v české slovní zásobě, umí vhodně užívat slova z jednotlivých vrstev české - slovní zásoby adekvátně ke konkrétní komunikační situaci Pravopisný výcvik VJR Slovníky a jejich druhy Indoevropské jazyky září 9

20 - chápe systém obohacování české slovní zásoby, je schopen rozpoznat způsob vzniku nových slov, má přehled o obohacování češtiny slovy z cizích jazyků - je schopen orientovat se ve významových vztazích mezi slovy - umí napsat osobní dopis - umí napsat obsahově i formálně vhodný úřední dopis - ovládá vytvoření textového i strukturovaného životopisu - dokáže se písemně vyjadřovat při úřední korespondenci - prokáže zdvořilost a slušnost při psaní osobního a úředního dopisu - dokáže reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění při vytvoření životopisu Nauka o slovní zásobě - pojem slovo a jeho vymezení, zvuková a grafická podoba slova, typy slov, pojmenování jednoslovná a víceslovná - význam slova a jeho složky, slova motivovaná a nemotivovaná Popis druhy popisu, nácvik jednotlivých druhů popisu, práce s texty cvičných prací Pololetní slohová písemná práce Oprava pololetní písemné práce říjen listopad prosinec Nauka o slovní zásobě - synonyma, homonyma, polysémantická slova - změny slovního významu leden Nauka o slovní zásobě - rozvrstvení slovní zásoby dle jednotlivých kritérií - obohacování slovní zásoby přejímáním slov z cizích jazyků únor Nauka o slovní zásobě - tvoření slov odvozováním - tvoření skládáním a zkrac. březen Charakteristika duben Pololetní písemná slohová práce Oprava pololetní písemné práce Životopis Dopis soukromý a veřejný květen červen 0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více