Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!"

Transkript

1 ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá. Značně znepokojující je také skutečnost, že právě toto onemocnění je i nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20 až 55 let. Mamodiagnostické pracoviště Radiodiagnostického ústavu naší fakultní nemocnice se zabývá komplexní diagnostikou onemocnění prsů žen, ale i mužů, již dvaadvacet let. A od poskytuje další významnou péči mamografický screening neboli preventivní vyšetřování prsní žlázy. O bližší informace jsme požádali MUDr. Markétu Pernicovou, vedoucí zmiňovaného pracoviště. Co konkrétně nabízíte vašim klientkám? V loňském roce byl na našem pracovišti instalován nový moderní mamograf DIAMOD MGX 2000, který je vybaven digitální stereotaxí, byla zmodernizována mamografi cká vyšetřovna, takže si dovoluji tvrdit, že ženám nabízíme vyšetření na nejkvalitnějších špičkových přístrojích. Pracuje zde tým zkušených lékařů mamodiagnostiků a radiologických asistentů. Úzce spolupracujeme s mamologickou poradnou Chirurgické kliniky, Onkologickou klinikou a Ústavem patologie, dále s Klinikou nukleární medicíny, Centrem plastické chirurgie a Oddělením lékařské genetiky. Každá žena, vyšetřená u nás, se dostane do kontaktu s lékařem, který ji srozumitelně seznámí s nálezem. Při odhalení onemocnění prsní žlázy či jakéhokoliv jiného nálezu žena ještě tentýž den odchází s návrhem dalšího postupu. Jaké jsou objednací lhůty na mamografický screening? V porovnání s okolními přeplněnými screeningovými centry, kde jsou čekací doby dlouhé, naše klientky mohou být vyšetřeny během jednoho, maximálně dvou týdnů. Nabízíme i prodlouženou ordinační dobu. Kterým ženám je screening určen? Přijít k nám mohou všechny ženy bez příznaků onemocnění ve věku od 45 do 69 let, a to jednou za dva roky. Tato vyšetření jsou hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Preventivnímu vyšetření mléčné žlázy na mamografu se mohou podrobit ale i mladší ženy ve věku od 40 do 45 let, avšak pouze jednou ročně, a musí si jej uhradit samy. U bezpříznakových žen mladších 40 let provádíme preventivní s o n o g r a f i c k é vyšetření prsů, které si klientka rovněž hradí sama. Většina zdravotních pojišťoven poskytuje samoplátkyním příspěvek na screeningovou mamografi i (více informací na Takže centrum mohou navštívit i naše zaměstnankyně Velmi rádi je přivítáme a vyjdeme jim všemožně vstříc, výhodou pro naše zaměstnankyně MUDr. Markéta Pernicová, vedoucí lékařka mamodiagnostického centra, vyšetřuje pacientku pomocí ultrazvuku. Ženy se nemusejí obávat preventivního vyšetření, je zcela bezbolestné a provádějí jej speciálně proškolené radiologické asistentky. je známé prostředí i personál. Všichni naši lékaři mají bohatou a dlouholetou zkušenost s mamografi ckým screeningem, neboť pracovali v okolních screeningových centrech. Ženy se tedy při změně pracoviště nemusí obávat výměny lékaře, neboť je pravděpodobné, že se s ním opět potkají u nás. Jak má tedy žena postupovat, pokud chce být vyšetřena? Nejdříve musí navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa, který jí vypíše žádanku, pak se u nás objedná k vyšetření. V případě preventivního vyšetření se nehradí regulační poplatek ve výši 30 korun u lékaře, ani u nás na mamodiagnostickém pracovišti. Snímky hodnotí lékař mamodiagnostik Můžete nám poskytnout kontakt? Veškeré rady poskytneme a dotazy zodpovíme na tel. čísle Dotazy lze posílat i mailem na adresu mamografi na těchto kontaktech se mohou zájemkyně i objednat na vyšetření. Této problematice je věnována pozornost i na našich webových stránkách Na závěr mi dovolte můj osobní vzkaz ženám: Myslete na své zdraví! Nečekejte na příznaky, přijďte a nechte se vyšetřit včas, protože brzy odhalený malý nádor je lépe léčitelný a naděje na úplné uzdravení je vysoká! Děkuji Vám za rozhovor.

2 2 Práce operační sestry (instrumentářky) je posláním a zavazuje k tomu, aby s plným pochopením pomáhala nést velikou zodpovědnost chirurga za zdraví a život nemocného. Bohuslav Niederle, 1965 Ve čtvrtek 17. ledna 2008 před šestou hodinou ranní zemřela na lůžku Onkologické kliniky FN Ostrava ve věku 50 let staniční sestra Oddělení operačních sálů pro obor traumatologický a urologický, paní Pavla Michnová. 20 let své činnosti věnovala především rozvoji a chodu úrazové chirurgie na operačním sále FN Ostrava. Své dlouholeté zkušenosti uplatňovala ve výboru Traumatologické sekce sester při České společnosti sester od jejího založení. Její víra v uzdravení byla tak silná a její odchod byl tak rychlý, že jsme se s ní některé nemohly nebo nestihly rozloučit. Jsme vděčné za spolupráci s ní, především jí vděčíme za mnohé, čemu nás v kostní chirurgii naučila. Pavli, děkujeme! Za kolektiv instrumentářek Beáta Zelinová Hana Mittáková Zdeňka Zajíčková Saša Pastrňáková Výbor Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen VOO, OSZSP, FN) na základě podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2005 až 2007 v části 2.3 Závazky odborových orgánů písmeno f) sděluje počet členů Základní organizace OSZSP FN (dále jen ZO) k 31. prosinci 2007: Počet řádných členů ZO Počet přidružených členů ZO 3 Celkem členů ZO Počet členů Klubu důchodců 299 Ing. Jiří Lorenc, předseda VOO Počet členů odborové organizace MLOK SČL FN Ostrava Celkem členů 77 MUDr. Iveta Láryšová, místopředsedkyně MLOK SČL FN Ostrava Počet členů ZO Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska ve FN Ostrava (PO UZP ČMS) Celkem členů 28 Mgr. Jozef Látka, předseda ZO Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2008 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl kromě změn v daňových a sociálních předpisech i změny v zákoníku práce. a) První změnou je, že od nebudou zaměstnanci za prvé tři kalendářní dny pracovní neschopnosti náležet nemocenské dávky. b) Druhá změna souvisí se změnou zákona o zaměstnanosti. Podle ní nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. V souvislosti s touto změnou je zaměstnavatel povinen uvést tuto skutečnost v potvrzení o zaměstnání (v tzv. zápočtovém listě). Prvořadým úkolem při přípravě tzv. technické novely zákoníku práce (č. 362/2007 Sb.) bylo odstranění legislativně-technických chyb, nepřesností a neprovázaností s dalšími zákony. Nicméně do takto připraveného návrhu byly zapracovány i některé věcné změny. ZA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LZE POVAŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ: Pracovní doba zaměstnancům mladším než 18 let se umožňuje pracovat v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně při délce směny nejvýše 8 hodin (dosud mohli pracovat jen max. 33 hodin týdně), při rozdělení přestávky v práci na jídlo a oddech do více částí musí pouze jedna část této přestávky činit nejméně 15 minut, další část přestávky může být rozdělena bez omezení, se zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, lze dohodnout práci přesčas. Dosud byla práce přesčas těmto zaměstnancům zakázána. Zákaz zůstává nadále v případě těhotných žen. Zkušební doba Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. O celou dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby (např. nemoc, ošetřování dítěte, aj.), se zkušební doba prodlužuje. Odstupné Při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem z tzv. zdravotních důvodů (tzn. že zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku závodní preventivní péče výkon jiné pro něho vhodné práce), má zaměstnanec nárok na odstupné. V případě rozvázání pracovního poměru pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání má zaměstnavatel povinnost vyplatit odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku. Toto odstupné nebude náležet, jestliže si zaměstnanec přivodí pracovní úraz sám (např. v opilosti) a zaměstnavatel se tak zprostí své odpovědnosti. Zaměstnanec nebude muset vracet odstupné, které mu bylo poskytnuto při rozvázání pracovního poměru, pokud nastoupí ke stejnému zaměstnavateli znovu na základě dohody o provedení práce. Rovné zacházení a zákaz diskriminace Jsou doplněny další zásady a defi nice pro zákaz diskriminace. Dále se změnila terminologie tak, aby odpovídala současnému znění jiných platných zákonů např. nahrazuje se pojem pracovnělékařská péče pojmem závodní preventivní péče. Všechna ustanovení, která se dosud vztahují na manžela nebo manželku zaměstnance, se nově vztahují také na partnera (viz zákon o registrovaném partnerství). Poskytování platů S ohledem na nedostatečný nárůst platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě vycházející ze státního rozpočtu (+ 1,5%), nebudou v r zvyšovány platové tarify. Stejně tak zůstávají sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy na úrovni roku Současná novela zákoníku práce nezměnila nic, co určuje platový tarif beze změn zůstává mechanismus zařazování zaměstnanců do platové třídy, pravidla pro určení započitatelné praxe a zařazování zaměstnanců do platových stupňů. Nic se nezměnilo ani na vymezení okruhu zaměstnanců pro použití stupnic platových tarifů (dle příloh č. 1 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) K dílčím změnám v odměňování došlo: rozšíření základny pro výpočet platu za práci přesčas o příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí rozšíření ztěžujících vlivů pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o riziko plynoucí z práce s biologickým činitelem Mycobacterium tuberculosis změna v okruhu případů odůvodňujících poskytování doplatku při převedení na jinou práci, za níž přísluší nižší plat. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy

3 3 Hospodaření naší fakultní nemocnice v roce 2007 Hospodaření naší nemocnice za celý rok 2007 skončilo s účetním ziskem + 54,6 mil. Kč. Nyní již s konečnou platností můžeme říci, že cíle, který jsme si v oblasti hospodaření pro rok 2007 vytýčili, bylo dosaženo. Každopádně se jedná o výsledek velice pozitivní, který nás zařazuje mezi nejlépe hospodařící fakultní nemocnice v České republice. Jen pro Vaši informaci uvádím, že naše FN se řadí mezi velké fakultní nemocnice a ročně hospodaří s cca 3,4 miliardy korun. Ve své evidenci hospodaříme s majetkem v celkové výši 3,7 miliardy korun. Jak tedy byl splněn stanovený rozpočet? Plánované náklady byly překročeny o 4 %, což ve skutečnosti znamená částku 116 mil. Kč. Jen díky striktní kontrole vykazování zdravotní péče pro zdravotní pojišťovny mohla být diskrepance v nákladech pokryta tržbami. Na vyšším objemu nákladů oproti plánovaným hodnotám se podílí především zvýšený náklad na léky (+ 26 mil. Kč), kde nejvyšší nárůst zaznamenala spotřeba léčiv v rámci center dle jednotlivých ATC skupin. Tyto náklady by měly být ze strany zdravotních pojišťoven pokryty. Zdravotnický materiál (SZM) byl překročen oproti plánu o 2 %, tj. + 10,5 mil. Kč. Největší nárůst zaznamenala spotřeba labodiagnostik, katetrů a vaků a setů. Ostatní materiál byl překročen oproti plánu o 5 %, tj. + 5 mil. Kč. Nárůst zaznamenala spotřeba materiálů pro jednorázové použití, kancelářský materiál, materiál pro údržbu, výpočetní technika a nábytek. Do značné míry se jedná o materiál, jehož vyšší spotřeba souvisela s proběhlou akreditací FNO a přípravou na ni. Náklady na služby byly překročeny o 8 %, tj mil Kč, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán u položky Oprava a údržba. Náklady na prodané zboží byly překročeny o 8 % oproti plánu, což činí + 20 mil. Kč, jedná se o nakoupené léky, které jsou dále vydávány pacientům na recept, případně za přímou platbu. Tato položka je plně kryta tržbami od zdravotních pojišťoven a pacientů. Další nákladovou položkou byl odpis nedobytných pohledávek za zdravotní pojišťovnou Sport v likvidaci a další nedobytné pohledávky, převážně za cizinci z 90. let. Plánované výnosy byly překročeny, jak již bylo zmíněno, ve srovnání s plánem o 3 %, tj. o 91 mil. Kč. Jednalo se převážně o tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči, za vydaná a prodaná léčiva, dále za vyšší objem prodané krve a krevní plasmy. Naše nemocnice vykazuje naprosto bezproblémovou platební bilanci, od března 2007 neevidujeme žádné závazky po lhůtě splatnosti a jsme plně schopni hradit své závazky z obchodních styků našim dodavatelům. Tato situace nám vytváří velmi dobrou pozici při jednáních o cenách materiálů a služeb. Plnění limitů 2. pololetí 2007 Také na 2. pololetí 2007 byly vedením klinik a oddělení předány limity nákladů a vykázaných bodů zdravotní péče. Jednotlivá zdravotnická pracoviště byla měsíčně informována o tom, jak si ve vztahu k limitům vedou. Informace byly aktuálně zveřejňovány na intranetu a v písemné podobě také na informačních nástěnkách na Ilustrační foto: Táňa Malá každé klinice, oddělení. V současné době ekonomický útvar vypracoval konečné vyhodnocení splnění limitů. Řada zdravotnických pracovišť limity splnila, některým se to bohužel nepodařilo. Vedení FNO přihlédne při vyhodnocení plnění nákladových limitů formou určité korekce nákladů ke skutečnosti realizace a získání akreditace koncem roku Koncem února 2008 proběhnou s vedením klinik a oddělení osobní schůzky za účelem oficiálního vyhodnocení 2. pololetí Co nám přinesl rok 2007? Rok 2007 hodnotím jako velice dobrý i ve vztahu k jednáním s našimi plátci zdravotními pojišťovnami. V loňském roce bylo několikrát zor- ganizováno jednání s vedením zdravotních pojišťoven a FN a při této příležitosti byly pojišťovny dopředu seznámeny s rozvojovými strategiemi některých klinik a oddělení. Vedení ZP tato setkání velice přivítala s ohledem na včasnou informovanost a možnost vyjádření se k problematice před spuštěním záměru. Pokud hovoříme o úspěších v roce 2007, určitě k nim patří obhájení poskytování lůžkové zdravotní péče v jednotlivých oborech v souvislosti s vyhlášením výběrových řízení na lůžkovou péči pro Moravskoslezský kraj ministerstvem zdravotnictví na návrh Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Ve 2. pololetí 2007 jsme z MZ obdrželi kladné stanovisko. Co chystá rok 2008? V roce 2008 se budeme muset poprat s problematikou regulačních poplatků, jejich přesnou evidencí a vymáháním. Další novinkou oproti roku 2007 bude zavedení fi nancování zdravotní péče prostřednictvím DRG alfa. Naším úkolem je průběžně připravovat, informovat a proškolovat lékaře-kodéry, za účelem co nejkvalitnějšího vykazování diagnóz. V této souvislosti bude nezbytná spolupráce mezi jednotlivými pracovišti. V roce 2008 budeme také uzavírat se zdravotními pojišťovnami nové rámcové smlouvy z důvodu ukončení platnosti těch původních. Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za útvar náměstka pro ekonomiku a fi nance za výbornou spolupráci v minulém roce. Jak jsem již několikrát zmínila, cílem a jednou ze základních hodnot poslání naší nemocnice je dosahování pozitivních ekonomických výsledků. Jak je patrno, tento cíl jsme v minulém roce bez ztráty kytičky splnili. Také pro rok 2008 máme v plánu dosažení kladného hospodářského výsledku, i jeho nárůst. Doufám, že společnými silami se nám to opět podaří. Ing. Petra Lampartová, náměstkyně pro ekonomiku a finance V březnu budeme mít nové identifikační karty V těchto dnech se množí dotazy zaměstnanců FNO týkající se nových identifi kačních karet. Zajímá je především, kdy už budou nosit nové karty Termín zhotovení identifi kačních karet se oproti plánu opozdil, vysvětluje Ing. Tomáš Oborný, vedoucí Kanceláře ředitele. Karty by měli zaměstnanci obdržet začátkem března. Objevili jsme totiž chyby, které jsme neočekávali, takže jsme museli provést další korektury. Za tento časový skluz se všem omlouváme. Jednorázovou distribuci těchto karet zajistí Kancelář ředitele, rozneseme je dokumentačním pracovnicím na všechna oddělení a kliniky. Následná, přirozená obměna identifikačních karet pak bude probíhat stejně jako doposud na Tiskovém a informačním centru, kde se zaměstnanci dostaví s potřebným formulářem, který jim vystaví na Oddělení personalistiky a mzdové účtárny. Zjistili jsme, že někteří zaměstnanci se ještě nepřišli vyfotografovat na novou kartu, Nová identifi kační karta proto budeme shromažďovat i tyto dodatečné požadavky. Fotografi e nesmí chybět na žádné identifi kační kartě. Jedná se nejen o bezpečnost pacientů, ale i nás zaměstnanců! Každá karta je opatřena i ochranným prvkem. Oproti původní identifi kační kartě má také jiný design a nové logo naší nemocnice.

4 4 Aktuální téma těchto dnů regulační poplatky Nová legislativa spojená se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s sebou přinesla do zdravotnictví od 1. ledna 2008 nový nástroj regulačních poplatků. Zajímalo nás, s jakými problémy se museli potýkat v prvních dnech naši zaměstnanci, ale i samotní pacienti, zda došlo k nárůstu administrativy, jaký má příjem naše nemocnice z regulačních poplatků a pod. O rozhovor jsme požádali Ing. Petru Lampartovou, náměstkyni pro ekonomiku a fi - nance, a také pracovnice informační služby. Někteří pacienti ještě dnes bezradně postávají u automatů, informátorky jim vždy rychle a ochotně pomohou. Na snímku vidíme Naděždu Mikuličkovou. Do zabezpečení fungování nového zákona vložila naše fakultní nemocnice zhruba 600 tisíc korun - za pořízení 6 mincovních automatů. V současné době zajišťují kolegové z Odboru informačních a komunikačních systémů nákup ještě jednoho automatu, protože stávající počet se jeví jako nedostačující. Příjem z regulačních poplatků se pohybuje denně od 35 do 70 tisíc korun. K dnešnímu dni (21. ledna pozn. red.) bylo vybráno z mincovních automatů a předáno do pokladny FNO celkem 550 tisíc korun. Jedná se pouze o příjem z poplatků za ambulantní vyšetření a na pohotovosti. Informace o výši poplatků za hospitalizace a celkovou sumu za vydané faktury budeme mít k dispozici až po ukončení měsíce. Příjem z regulačních poplatků bude převážně pokrývat zvýšené náklady vzniklé v souvislosti se zvýšenou daní z přidané hodnoty od Reprezentační ples FN Ostrava se konal v sobotu 2. února v hotelu ATOM. Na jeho průběh jsme se zeptali tiskového mluvčího Ing. Tomáše Oborného: Hlavním hostem večera byl populární zpěvák a bavič Vladimír Hron. O příjemnou plesovou atmosféru se postarala také hudební skupina NABOO a samozřejmě moderátor plesu Roman Pastorek. Mezi přítomnými Podle mého odhadu se počet pacientů v souvislosti se zavedením regulačních poplatků moc nezměnil, řekla bych, že je zhruba na stejné úrovni. Zavedení regulačních poplatků s sebou přineslo značný nárůst administrativy, a to na všech úrovních, ať už se jedná o zdravotníky, administrativní pracovníky na jednotlivých klinikách, v účtárně, pokladně, dotýká se to i našeho právního oddělení. Chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří jsou zainteresováni na výběru regulačních poplatků. Vím, že to mnohdy nemají jednoduché, nicméně svého úkolu se zhostili velice dobře. O to více mě mrzí, že se mezi námi najdou i takoví zaměstnanci, kteří si jdou k informátorkám koupit lístek - regulační poplatek za účelem rozměnit dvoutisícíkorunovou bankovku. ***** První dny tady vládla dost značná nervozita, lidé nadávali, že vůbec musejí regulační poplatky ve zdravotnickém zařízení platit, vzpomíná informátorka na poliklinice Naděžda Mikuličková. A také nedovedli pochopit, že k úhradě poplatku dochází teprve až při samotné návštěvě ambulance utržením kontrolního kuponu. Tento způsob platby někteří pacienti nechápou dodnes, hlavně ti starší, takže jim to neustále trpělivě vysvětlujeme. I to, že platný nepoškozený poukaz s kontrolním kuponem mohou vrátit. Situace na poliklinice se od té doby nijak nezměnila, pacientů je pořád hodně a občas se k nám chovají vulgárně. Někteří příchozí Informátorky na hlavním vstupu do nemocnice Taťána Hrušková (na snímku zleva) a Liduška Kavanová radí pacientům, aby si koupili poukaz ještě před návštěvou ambulance, nemusejí se tak pro něj vracet zpět potřebují poradit u mincovních automatů. Najdou se i takoví, kteří v místě prodeje poukazů vytáhnou bez jakékoliv tolerance tisícovku nebo i větší bankovku. O zkušenosti se s námi rozdělily také informátorky na hlavním vstupu FNO: Hodně lidí, kteří k nám přicházejí, je připraveno platit regulační poplatek přímo v ambulanci, říká Taťána Hrušková. Upozorňujeme je proto, ať si ve svém vlastním zájmu koupí poukaz v automatu, aby se pak nemuseli vracet zpět. Radíme jim, i v jaké výši. Hodně z nich se také diví, že si zde mohou koupit i poukaz, kterým lze uhradit regulační poplatek v ambulanci na poliklinice. Myslím, že právě z důvodu této nevědomosti teď pacienti, kteří kdysi chodili kolem nás na polikliniku, změnili směr své cesty. O hodně méně lidí navštěvuje také pohotovost. Říkají, že než aby zaplatili 90 korun, tak raději počkají až do rána. Situace se tady opravdu uklidnila, dodává Liduška Kavanová, i když někteří lidé si občas ještě zanadávají. Na noční směnu ze silvestra na Nový rok ovšem nikdy nezapomenu. Přicházeli tady lidé po oslavách notně podnapilí a ke všemu ještě nešel automat, takže jsem musela prodávat poukazy. Lidé byli hrozně arogantní, jeden opilý pacient, který šel se zraněnou rukou na traumatologickou ambulanci, mě dokonce napadl, když jsem mu řekla, že musí zaplatit 90 korun. Stačila jsem ještě rychle zavolat na pomoc ochranku. Byla jsem tu noc psychicky úplně na dně. Teď už jsem si jistá, že kdyby k něčemu takovému opět došlo, zachovám se úplně jinak. Reprezentační ples FN Ostrava má už svou tradici byla vedle našich zaměstnanců i řada významných hostů, například Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR, MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., ředitel Státního zdravotního ústavu, z ostravských známých osobností pak JUDr. Eva Kafková, ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Dalibor Madej, náměstek Při prodeji poukazů na poliklinice jsme zastihli informátorku Markétu Navrátilovou Foto: Marie Psotková primátora města Ostravy a další. Ani tentokrát nechybělo o půlnoci losování výher v tombole, která byla opět velmi bohatá. Poděkování za spolupráci patří jak celému organizačnímu výboru plesu, tak i všem sponzorům. Pevně věřím, že se podaří tuto tradici udržet, a že i v příštím roce budeme moci naše zaměstnance a příznivce fakultní nemocnice pozvat na další ples.

5 5 O nové nadstandardní pokoje na ORL klinice je zájem V lůžkové části Otorinolaryngolické kliniky je k dispozici devět třílůžkových pokojů, nedávno tady přibyly další dva nadstandardní pokoje Zatímco někteří pacienti nechtějí být na pokoji sami a touží si s někým popovídat, pro jiné je prioritou soukromí, říká Alena Pajurková, vrchní sestra Otorinolaryngologické kliniky. Vybudovat nadstandardní pokoj jsme si s panem přednostou přáli hned od počátku, kdy jsme do fakultní nemocnice před více než rokem nastoupili. Neměli jsme však v té době úplně jasnou představu, ve které části lůžkového oddělení by to mělo být. Toto vyplynulo časem až ze získaných zkušeností z chodu pracoviště a také v návaznosti na organizační změny na ORL klinice. Vzhledem k tomu, že hospitalizace pacientů u nás není dlouhodobá, průměrná hospitalizační doba je zhruba tři a půl dne, požadavek na zřízení nadstandardního pokoje byl ze strany pacientů Jeden ze dvou nových nadstandardních pokojů Otorinolaryngologické kliniky. opravdu velký. Rozhodli jsme se proto, že nadstandardní pokoje vybudujeme dva, abychom mohli uspokojit najednou více pacientů. Vedení nemocnice bylo vstřícné a hodně nám pomohlo, zdůrazňuje Alena Pajurková. Nadstandardní pokoje jsme se nakonec rozhodli vybudovat v té části oddělení, která zajišťuje větší soukromí již svým umístěním. Navíc je tu i koutek k posezení s pěkným výhledem do okolí. V obou zrekonstruovaných pokojích je zcela nová podlaha, dveře, osvětlení, nábytek. Pacient má k dispozici nadstandardní postel, lednici, varnou konvici, televizi na otočném rameni, rádio s CD, telefon, malý psací stůl, také připojení k internetu a další vybavení, které prostředí nemocničního pokoje zpříjemňuje. Chceme, aby se zde naši pacienti cítili jako doma, měli pocit útulného a klidného prostředí, dodává vrchní sestra. O možnosti využít pobytu na nadstandardním pokoji, informujeme pacienty již během ambulantního ošetření a mohou si tedy pobyt objednat předem. Stává se často, že se telefonicky pacienti zajímají, zda máme k dispozici nadstandardní pokoje, zájem o ně je značný. Důsledným tříděním odpadu můžeme ušetřit statisíce korun Foto: Marie Psotková Nemocnice je ze zákona povinna třídit odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. Pro separaci zdravotnického odpadu jsou určeny bezpečné obaly a nádoby na odpady, které musí být pevně uzavíratelné a nepropustné. Každý obal je nutné označit místem vzniku odpadu, kódovým číslem (u zdravotnického odpadu) a barevně pro odlišení zdravotnického a komunálního odpadu (u patologicko-anatomického odpadu červeně, u ostatního zdravotnického odpadu pak černě, u komunálního odpadu modře, sklo se dává do bezbarvých pytlů). V listopadu loňského roku byl schválen standardní operační postup (SOP) Nakládání s odpady ve FNO, který nahradil dosavadní SOP z března roku Proč tato změna, a jaká je situace v naší fakultní nemocnici pokud jde o separaci odpadu a jeho množství, o tom jsme hovořili s ekologem Ing. Jaroslavem Urbancem, autorem zmiňovaného SOP. Podle světových statistik vyprodukují jednotlivá zdravotnická zařízení ročně jen % nebezpečného a zdravotnického odpadu ze své celkové produkce odpadu, v naší nemocnici je to však téměř 50 %, konstatuje Ing. Urbanec. Množství zdravotnického odpadu neustále rostlo. Jen za celý rok 2006 jsme vyprodukovali 530 tun zdravotnického odpadu, na jeho likvidaci jsme tak museli vynaložil 3 miliony 700 tisíc korun. V loňském roce to bylo už bezmála 560 tun, likvidace se tak prodražila o dalších více než 210 tisíc korun. Pokud jde o komunální odpad, jeho množství se vloni zvýšilo oproti roku 2006 o 21 tun a náklady vzrostly o 70 tisíc korun. Vzhledem k nynější zvýšené ceně plynu, elektrické energie a PHM náklady na likvidaci odpadu budou opět vyšší. Pro vaši představu likvidace 1 tuny zdravotnického odpadu stojí přibližně korun, u komunálního odpadu tato částka představuje korun, tedy podstatně méně. Na sběr a odstraňování zdravotnického odpadu jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Do této skupiny odpadů však nepatří odpady, které nejsou kontaminovány cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami. Jedná se například o nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, papírové ručníky, papírové podložky, pleny. Tento odpad nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost, my jsme jej však až doposud třídili jako zdravotnický odpad. Všechny tyto skutečnosti nás tedy přiměly k tomu, abychom mnohem důsledněji plnili povinnosti uložené platnou legislativou a předpisy v oblasti nakládání s odpady. V tomto smyslu byl proto i aktualizován SOP. K objasnění celé problematiky výrazně přispěla také návštěva firmy OZO Ostrava, s.r.o., v závěru loňského roku, se kterou máme uzavřenou smlouvu na likvidaci veškerého našeho odpadu. Svého času tuto činnost zabezpečovaly dvě fi rmy. Smlouva s jedním subjektem však zefektivnila vývoj v této oblasti, který neustále pokračuje. Cílem naší návštěvy bylo najít legitimní hranici mezi zdravotnickým a komunálním odpadem, ujasnit si, jak odpad správně třídit. Byl to oboustranný zájem, protože fi rma OZO je rovněž pod stálou kontrolou orgánů státní správy a mohla by se stejně jako my dostat do rozporu se zákonem. Pracovního setkání zorganizovaného v sídle OZO v Ostravě-Kunčicích, kde nás velmi mile a srdečně přijal Petr Janečka, vedoucí provozovny 5 obchodní činnost, se zúčastnilo na 40 vrchních a staničních sester. Šlo o první nezbytný krok k účinnému nakládání s odpady naší fakultní nemocnice. Součástí návštěvy byla i exkurze. Jsme domluveni, že celou tuto situaci budeme společně nadále monitorovat a že v brzké době budeme třídit i dále využitelné odpady jako jsou PET lahve, plasty, papír a podobně, uzavírá Ing. Urbanec. NAŠE ANKETA Co vám přinesla návštěva v OZO? Bc. Věra Novotná, vedoucí fyzioterapeutka Kliniky léčebné rehabilitace: Návštěva v OZO byla pro mě poučná nejen jako pro zdravotníka, ale i jako člověka vůbec. S hrůzou jsem se dívala na obrovské hromady barevných PET lahví, na druhé straně jsem však musela obdivovat, jak je zde dokážou roztřídit podle jednotlivých barev a dále zpracovávat jako poloprodukt pro různá odvětví, například i oděvnictví. Zaměstnanci naší kliniky mají velký zájem třídit právě i tento odpad, v nemocnici však zatím tato možnost není. Už dva roky proto vynášejí PET lahve do speciálního kontejneru, který je umístěn mimo areál našeho zdravotnického zařízení. Mgr. Jozef Látka, vedoucí ošetřovatelského úseku Oční kliniky: Jsem zastáncem metody, aby se člověk podíval na problém tam, kde vzniká. V OZO jsem byl poprvé. Byli jsme provedeni celým provozem, takže jsme mohli zhlédnout, v jakých kvantech a jakým způsobem se odpad vyprodukovaný v naší fakultní nemocnici likviduje. Díky této návštěvě jsme si ujasnili, proč a jak je třeba třídit odpad. Jako příklad mohu uvést třídění použitých plen Pampers. Doposud jsme je dávali do zdravotnického odpadu, ovšem pokud je pacient hospitalizován na Oční klinice a není infekční, pak je můžeme dávat do komunálního odpadu. V průběhu exkurze jsme zjistili ještě jednu zajímavost. Původně jsme se domnívali, že zdravotnický odpad se před samotnou likvidací ještě dále třídí, ale jak jsme sami viděli, do pece jde vcelku.

6 6 Lupénka není jen kosmetický problém Lidé postiženi lupénkou neboli psoriázou (z řeckého slova psora = šupina) byli vždy předmětem velkého zájmu kožního lékařství. Pro jiné lékařské obory a pro laickou veřejnost se tato choroba často halí do tajemného závoje těžko ovlivnitelné a ve svém průběhu nevyzpytatelné nemoci. Přitom nejde ani zdaleka o chorobu civilizační, toto onemocnění znaly již starověké národy. Psoriáza je z dnešního pohledu vědy hodnocena jako chronické, zánětlivé, neinfekční onemocnění, u něhož lze na základě nejnovějších výzkumných poznatků definovat určité rysy systémové autoimunitní poruchy organismu. Názor, že se jedná pouze o onemocnění kůže, navíc někdy banálně označované jako kosmetický problém, již ve světle moderní medicíny neobstojí. Léčba lupénky byla vždy založena na empirických zkušenostech. Při neznalosti původu a podstaty tohoto onemocnění se lidé snažili ovlivnit její průběh celou škálou různých léčebných postupů, a to jak s použitím zevních léčiv, tak aplikací různých celkově podávaných medikamentů a dietních opatření. Je třeba přiznat, že některé z těchto metod jsou s úspěchem používány v dermatologii dodnes. Nový pohled na toto onemocnění přinesl v posledních několika desetiletích rozvoj imunologie. Značný podíl empirie je nutno přiznat i počátkům využívání imunologicky účinných preparátů jako byly kortikoidy, které v lokální i systémové aplikaci představovaly ve své době převratný úspěch, ale i jiných imunologicky aktivních léků, jako např. cyklosporinu, který, pokud byl podáván pacientům s psoriázou po transplantacích orgánů, dokázal velmi efektivně potlačit kožní projevy lupénky. Nicméně podrobný výzkum zaměřený na odhalování klíčových imunologických procesů u psoriázy je otázkou teprve posledních patnácti let. V pozadí tohoto onemocnění stojí bezpochyby určitá genetická dispozice, která se však projeví pouze při souhře určitých dalších zevních Již po padesáté se ve dnech ledna sešli čeští psychiatři na prestižní Česko slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseníku. Roky jsou pro českou psychiatrii významným mezníkem. V čele Asociace evropských psychiatrů stojí v tomto dvouletém volebním období zástupce České republiky, profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc., F.R.C. Psych. 50 let vývoje psychofarmak znamená pro nemocné s duševní poruchou nesmírně mnoho. Zatímco objevení účinků prvního neuroleptika chlorpromazinu v 50. letech zahájilo etapu psychiatrie otevřených dveří, současná psychofarmaka s minimálními vedlejšími účinky již umožňují nemocným přijatelnou kvalitu života. Konference se zúčastnilo 5 zástupců z 11členného týmu lékařů a psychologů Psychiatrického oddělení FN Ostrava. Sdělení Creutzfeldt-Jakobova choroba: několik zkušeností z klinické praxe autorů P. Šilhána, či vnitřních podnětů. Tyto okolnosti pak jakoby otvíraly Pandořinu skřínku v organismu se rozbíhá kaskáda imunitních reakcí, která vyústí v ložiskové nebo celoplošné postižení kůže, někdy provázené bolestivým až deformujícím zánětem kloubů. Nejnovější léky dokážou na základě znalostí o průběhu imunitních pochodů cíleně zasáhnout do chorobného procesu a zabrzdit jej. Bohužel se zatím žádným způsobem nedaří opravit genetickou informaci, která daného jedince předurčuje ke vzniku tohoto onemocnění. V současnosti patří k moderní léčbě závažných forem biologická léčba založená na ovlivnění imunologických dějů. Jejich výroba a klinické využití je přímým důsledkem prohlubujících se znalostí o imunitě lidského těla. Tato biologika jsou vyráběna fi nančně náročnými postupy genetických biotechnologií. Jedná se o látky bílkovinné povahy, které mají charakter protilátek nebo náhradních receptorů, a při reakci s imunologicky aktivními buňkami či látkami vlastního organismu zablokují nežádoucí imunitní reakce. Jejich účinek je přitom časově omezený, v organismu se nekumulují. Dermatologické pracoviště FNO bylo před dvěma lety zařazeno mezi jedenáct center v České republice, ve kterých může být biologická léčba psoriázy aplikována. První pacienti dostali tuto novou terapii v prosinci roku 2005, většina z nich dosud v léčbě pokračuje. Jedná se o preparáty ve formě injekcí, které si pacienti buď aplikují sami do podkoží, nebo jsou jim podávány ambulantně ve formě nitrožilní infúze. Celkový počet takto léčených osob již přesáhl tři desítky. Ačkoliv se jedná o terapii fi nančně vysoce náročnou, je centrům plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Léčba je určena zejména pacientům s rozsáhlým postižením kůže, případně formám s kombinací kožních projevů a kloubních zánětů, u nichž selhala dosavadní standardní terapie. Pacienti jsou do centra biologické léčby kožní ambulance prim. MUDr. Yvetty Vantuchové, Ph.D. a as. MUDr. Evy Svobodové na poliklinice FNO odesíláni ke Před biologickou léčbou. Po 3 měsících biologické léčby. konzultaci svými ošetřujícími dermatology. Pacienti, u nichž proběhla biologická léčba, oceňují podstatné zkvalitnění svého života. Odpadá potřeba každodenního, mnohdy plošného ošetřování pokožky těla různými mastmi a krémy. Cítí se společensky lépe, a to nejen ve vztahu ke svým nejbližším, ale i k širšímu okolí. Kromě úlevy od často bolestivých či svědivých ložisek na kůži získávají i větší sebevědomí a sebedůvěru. A to je velmi podstatné, neboť jen ten, kdo prodělal závažnější kožní onemocnění ví, že psoriáza není zdaleka jen pouhým kosmetickým nedostatkem. Prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, PhD. As. MUDr. Eva Svobodová Psychofarmakologická konference přinesla další poznatky Profesor Höschl učí psychiatry základům publikační práce na semináři garantovaném Psychiatrickým oddělením naší nemocnice. Fotografie z archivu autorky je z r M. Szilvásiové, J. Svobodové, J. Kubínové a I. Woznicové, na kterém se podíleli také lékaři Neurologické kliniky FN Ostrava a PL Opava, podnítilo zájem diskutujících. Navázalo tak na úspěch sdělení z 49. ročníku konference. Z hlediska hodnocení účastníků se tehdy na druhém místě v kategorii posterů umístila práce Praktické zkušenosti s užitím psychofarmak u gravidních pacientek v ambulantní psychiatrické praxi autorů M. Szilvásiové, P. Šilhána a kol. Zatímco pro psychiatry z Ostravy a regionu je konference svátkem, jejich pacienti se častěji obracejí na psychiatrickou ambulanci naší nemocnice. Zvláště v těchto dnech jim neodmítáme pomoc, pokud ji akutně potřebují. Účast psychiatrů na konferenci výrazně pomáhá k udržení vysoké úrovně péče a zavedení nejnovějších vědeckých poznatků do klinické praxe. MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004

Baníkovci nav tívili malé pacienty ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 ROČNÍK VI. ČÍSLO 12 PROSINEC 2004 Odmûny dárcûm krve Již počtvrté proběhla v našem regionu akce,,daruj krev se Severomoravskou plynárenskou, a. s.. Do dvanácti transfuzních stanic a krevních center přišlo

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou

Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Chirurgové pfii li s novou operaãní metodou Celou řadu let se výduť oslabené arteriální stěny v břišní aortě (aneuryzma) operovala klasickým způsobem rozřízlo se břicho, většinou i obě třísla a po odstranění

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 35 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR fotografie z valné hromady Společnosti C-M-T 1 Milí přátelé, letos poprvé Vás zdravím s novým Bulletinem. Doufám, že jste tu

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více