Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!"

Transkript

1 ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá. Značně znepokojující je také skutečnost, že právě toto onemocnění je i nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20 až 55 let. Mamodiagnostické pracoviště Radiodiagnostického ústavu naší fakultní nemocnice se zabývá komplexní diagnostikou onemocnění prsů žen, ale i mužů, již dvaadvacet let. A od poskytuje další významnou péči mamografický screening neboli preventivní vyšetřování prsní žlázy. O bližší informace jsme požádali MUDr. Markétu Pernicovou, vedoucí zmiňovaného pracoviště. Co konkrétně nabízíte vašim klientkám? V loňském roce byl na našem pracovišti instalován nový moderní mamograf DIAMOD MGX 2000, který je vybaven digitální stereotaxí, byla zmodernizována mamografi cká vyšetřovna, takže si dovoluji tvrdit, že ženám nabízíme vyšetření na nejkvalitnějších špičkových přístrojích. Pracuje zde tým zkušených lékařů mamodiagnostiků a radiologických asistentů. Úzce spolupracujeme s mamologickou poradnou Chirurgické kliniky, Onkologickou klinikou a Ústavem patologie, dále s Klinikou nukleární medicíny, Centrem plastické chirurgie a Oddělením lékařské genetiky. Každá žena, vyšetřená u nás, se dostane do kontaktu s lékařem, který ji srozumitelně seznámí s nálezem. Při odhalení onemocnění prsní žlázy či jakéhokoliv jiného nálezu žena ještě tentýž den odchází s návrhem dalšího postupu. Jaké jsou objednací lhůty na mamografický screening? V porovnání s okolními přeplněnými screeningovými centry, kde jsou čekací doby dlouhé, naše klientky mohou být vyšetřeny během jednoho, maximálně dvou týdnů. Nabízíme i prodlouženou ordinační dobu. Kterým ženám je screening určen? Přijít k nám mohou všechny ženy bez příznaků onemocnění ve věku od 45 do 69 let, a to jednou za dva roky. Tato vyšetření jsou hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Preventivnímu vyšetření mléčné žlázy na mamografu se mohou podrobit ale i mladší ženy ve věku od 40 do 45 let, avšak pouze jednou ročně, a musí si jej uhradit samy. U bezpříznakových žen mladších 40 let provádíme preventivní s o n o g r a f i c k é vyšetření prsů, které si klientka rovněž hradí sama. Většina zdravotních pojišťoven poskytuje samoplátkyním příspěvek na screeningovou mamografi i (více informací na Takže centrum mohou navštívit i naše zaměstnankyně Velmi rádi je přivítáme a vyjdeme jim všemožně vstříc, výhodou pro naše zaměstnankyně MUDr. Markéta Pernicová, vedoucí lékařka mamodiagnostického centra, vyšetřuje pacientku pomocí ultrazvuku. Ženy se nemusejí obávat preventivního vyšetření, je zcela bezbolestné a provádějí jej speciálně proškolené radiologické asistentky. je známé prostředí i personál. Všichni naši lékaři mají bohatou a dlouholetou zkušenost s mamografi ckým screeningem, neboť pracovali v okolních screeningových centrech. Ženy se tedy při změně pracoviště nemusí obávat výměny lékaře, neboť je pravděpodobné, že se s ním opět potkají u nás. Jak má tedy žena postupovat, pokud chce být vyšetřena? Nejdříve musí navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa, který jí vypíše žádanku, pak se u nás objedná k vyšetření. V případě preventivního vyšetření se nehradí regulační poplatek ve výši 30 korun u lékaře, ani u nás na mamodiagnostickém pracovišti. Snímky hodnotí lékař mamodiagnostik Můžete nám poskytnout kontakt? Veškeré rady poskytneme a dotazy zodpovíme na tel. čísle Dotazy lze posílat i mailem na adresu mamografi na těchto kontaktech se mohou zájemkyně i objednat na vyšetření. Této problematice je věnována pozornost i na našich webových stránkách Na závěr mi dovolte můj osobní vzkaz ženám: Myslete na své zdraví! Nečekejte na příznaky, přijďte a nechte se vyšetřit včas, protože brzy odhalený malý nádor je lépe léčitelný a naděje na úplné uzdravení je vysoká! Děkuji Vám za rozhovor.

2 2 Práce operační sestry (instrumentářky) je posláním a zavazuje k tomu, aby s plným pochopením pomáhala nést velikou zodpovědnost chirurga za zdraví a život nemocného. Bohuslav Niederle, 1965 Ve čtvrtek 17. ledna 2008 před šestou hodinou ranní zemřela na lůžku Onkologické kliniky FN Ostrava ve věku 50 let staniční sestra Oddělení operačních sálů pro obor traumatologický a urologický, paní Pavla Michnová. 20 let své činnosti věnovala především rozvoji a chodu úrazové chirurgie na operačním sále FN Ostrava. Své dlouholeté zkušenosti uplatňovala ve výboru Traumatologické sekce sester při České společnosti sester od jejího založení. Její víra v uzdravení byla tak silná a její odchod byl tak rychlý, že jsme se s ní některé nemohly nebo nestihly rozloučit. Jsme vděčné za spolupráci s ní, především jí vděčíme za mnohé, čemu nás v kostní chirurgii naučila. Pavli, děkujeme! Za kolektiv instrumentářek Beáta Zelinová Hana Mittáková Zdeňka Zajíčková Saša Pastrňáková Výbor Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen VOO, OSZSP, FN) na základě podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2005 až 2007 v části 2.3 Závazky odborových orgánů písmeno f) sděluje počet členů Základní organizace OSZSP FN (dále jen ZO) k 31. prosinci 2007: Počet řádných členů ZO Počet přidružených členů ZO 3 Celkem členů ZO Počet členů Klubu důchodců 299 Ing. Jiří Lorenc, předseda VOO Počet členů odborové organizace MLOK SČL FN Ostrava Celkem členů 77 MUDr. Iveta Láryšová, místopředsedkyně MLOK SČL FN Ostrava Počet členů ZO Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska ve FN Ostrava (PO UZP ČMS) Celkem členů 28 Mgr. Jozef Látka, předseda ZO Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2008 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl kromě změn v daňových a sociálních předpisech i změny v zákoníku práce. a) První změnou je, že od nebudou zaměstnanci za prvé tři kalendářní dny pracovní neschopnosti náležet nemocenské dávky. b) Druhá změna souvisí se změnou zákona o zaměstnanosti. Podle ní nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. V souvislosti s touto změnou je zaměstnavatel povinen uvést tuto skutečnost v potvrzení o zaměstnání (v tzv. zápočtovém listě). Prvořadým úkolem při přípravě tzv. technické novely zákoníku práce (č. 362/2007 Sb.) bylo odstranění legislativně-technických chyb, nepřesností a neprovázaností s dalšími zákony. Nicméně do takto připraveného návrhu byly zapracovány i některé věcné změny. ZA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LZE POVAŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ: Pracovní doba zaměstnancům mladším než 18 let se umožňuje pracovat v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně při délce směny nejvýše 8 hodin (dosud mohli pracovat jen max. 33 hodin týdně), při rozdělení přestávky v práci na jídlo a oddech do více částí musí pouze jedna část této přestávky činit nejméně 15 minut, další část přestávky může být rozdělena bez omezení, se zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, lze dohodnout práci přesčas. Dosud byla práce přesčas těmto zaměstnancům zakázána. Zákaz zůstává nadále v případě těhotných žen. Zkušební doba Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. O celou dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby (např. nemoc, ošetřování dítěte, aj.), se zkušební doba prodlužuje. Odstupné Při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem z tzv. zdravotních důvodů (tzn. že zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku závodní preventivní péče výkon jiné pro něho vhodné práce), má zaměstnanec nárok na odstupné. V případě rozvázání pracovního poměru pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání má zaměstnavatel povinnost vyplatit odstupné ve výši 12násobku průměrného výdělku. Toto odstupné nebude náležet, jestliže si zaměstnanec přivodí pracovní úraz sám (např. v opilosti) a zaměstnavatel se tak zprostí své odpovědnosti. Zaměstnanec nebude muset vracet odstupné, které mu bylo poskytnuto při rozvázání pracovního poměru, pokud nastoupí ke stejnému zaměstnavateli znovu na základě dohody o provedení práce. Rovné zacházení a zákaz diskriminace Jsou doplněny další zásady a defi nice pro zákaz diskriminace. Dále se změnila terminologie tak, aby odpovídala současnému znění jiných platných zákonů např. nahrazuje se pojem pracovnělékařská péče pojmem závodní preventivní péče. Všechna ustanovení, která se dosud vztahují na manžela nebo manželku zaměstnance, se nově vztahují také na partnera (viz zákon o registrovaném partnerství). Poskytování platů S ohledem na nedostatečný nárůst platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě vycházející ze státního rozpočtu (+ 1,5%), nebudou v r zvyšovány platové tarify. Stejně tak zůstávají sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy na úrovni roku Současná novela zákoníku práce nezměnila nic, co určuje platový tarif beze změn zůstává mechanismus zařazování zaměstnanců do platové třídy, pravidla pro určení započitatelné praxe a zařazování zaměstnanců do platových stupňů. Nic se nezměnilo ani na vymezení okruhu zaměstnanců pro použití stupnic platových tarifů (dle příloh č. 1 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) K dílčím změnám v odměňování došlo: rozšíření základny pro výpočet platu za práci přesčas o příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí rozšíření ztěžujících vlivů pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí o riziko plynoucí z práce s biologickým činitelem Mycobacterium tuberculosis změna v okruhu případů odůvodňujících poskytování doplatku při převedení na jinou práci, za níž přísluší nižší plat. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy

3 3 Hospodaření naší fakultní nemocnice v roce 2007 Hospodaření naší nemocnice za celý rok 2007 skončilo s účetním ziskem + 54,6 mil. Kč. Nyní již s konečnou platností můžeme říci, že cíle, který jsme si v oblasti hospodaření pro rok 2007 vytýčili, bylo dosaženo. Každopádně se jedná o výsledek velice pozitivní, který nás zařazuje mezi nejlépe hospodařící fakultní nemocnice v České republice. Jen pro Vaši informaci uvádím, že naše FN se řadí mezi velké fakultní nemocnice a ročně hospodaří s cca 3,4 miliardy korun. Ve své evidenci hospodaříme s majetkem v celkové výši 3,7 miliardy korun. Jak tedy byl splněn stanovený rozpočet? Plánované náklady byly překročeny o 4 %, což ve skutečnosti znamená částku 116 mil. Kč. Jen díky striktní kontrole vykazování zdravotní péče pro zdravotní pojišťovny mohla být diskrepance v nákladech pokryta tržbami. Na vyšším objemu nákladů oproti plánovaným hodnotám se podílí především zvýšený náklad na léky (+ 26 mil. Kč), kde nejvyšší nárůst zaznamenala spotřeba léčiv v rámci center dle jednotlivých ATC skupin. Tyto náklady by měly být ze strany zdravotních pojišťoven pokryty. Zdravotnický materiál (SZM) byl překročen oproti plánu o 2 %, tj. + 10,5 mil. Kč. Největší nárůst zaznamenala spotřeba labodiagnostik, katetrů a vaků a setů. Ostatní materiál byl překročen oproti plánu o 5 %, tj. + 5 mil. Kč. Nárůst zaznamenala spotřeba materiálů pro jednorázové použití, kancelářský materiál, materiál pro údržbu, výpočetní technika a nábytek. Do značné míry se jedná o materiál, jehož vyšší spotřeba souvisela s proběhlou akreditací FNO a přípravou na ni. Náklady na služby byly překročeny o 8 %, tj mil Kč, přičemž nejvyšší nárůst byl zaznamenán u položky Oprava a údržba. Náklady na prodané zboží byly překročeny o 8 % oproti plánu, což činí + 20 mil. Kč, jedná se o nakoupené léky, které jsou dále vydávány pacientům na recept, případně za přímou platbu. Tato položka je plně kryta tržbami od zdravotních pojišťoven a pacientů. Další nákladovou položkou byl odpis nedobytných pohledávek za zdravotní pojišťovnou Sport v likvidaci a další nedobytné pohledávky, převážně za cizinci z 90. let. Plánované výnosy byly překročeny, jak již bylo zmíněno, ve srovnání s plánem o 3 %, tj. o 91 mil. Kč. Jednalo se převážně o tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči, za vydaná a prodaná léčiva, dále za vyšší objem prodané krve a krevní plasmy. Naše nemocnice vykazuje naprosto bezproblémovou platební bilanci, od března 2007 neevidujeme žádné závazky po lhůtě splatnosti a jsme plně schopni hradit své závazky z obchodních styků našim dodavatelům. Tato situace nám vytváří velmi dobrou pozici při jednáních o cenách materiálů a služeb. Plnění limitů 2. pololetí 2007 Také na 2. pololetí 2007 byly vedením klinik a oddělení předány limity nákladů a vykázaných bodů zdravotní péče. Jednotlivá zdravotnická pracoviště byla měsíčně informována o tom, jak si ve vztahu k limitům vedou. Informace byly aktuálně zveřejňovány na intranetu a v písemné podobě také na informačních nástěnkách na Ilustrační foto: Táňa Malá každé klinice, oddělení. V současné době ekonomický útvar vypracoval konečné vyhodnocení splnění limitů. Řada zdravotnických pracovišť limity splnila, některým se to bohužel nepodařilo. Vedení FNO přihlédne při vyhodnocení plnění nákladových limitů formou určité korekce nákladů ke skutečnosti realizace a získání akreditace koncem roku Koncem února 2008 proběhnou s vedením klinik a oddělení osobní schůzky za účelem oficiálního vyhodnocení 2. pololetí Co nám přinesl rok 2007? Rok 2007 hodnotím jako velice dobrý i ve vztahu k jednáním s našimi plátci zdravotními pojišťovnami. V loňském roce bylo několikrát zor- ganizováno jednání s vedením zdravotních pojišťoven a FN a při této příležitosti byly pojišťovny dopředu seznámeny s rozvojovými strategiemi některých klinik a oddělení. Vedení ZP tato setkání velice přivítala s ohledem na včasnou informovanost a možnost vyjádření se k problematice před spuštěním záměru. Pokud hovoříme o úspěších v roce 2007, určitě k nim patří obhájení poskytování lůžkové zdravotní péče v jednotlivých oborech v souvislosti s vyhlášením výběrových řízení na lůžkovou péči pro Moravskoslezský kraj ministerstvem zdravotnictví na návrh Hutnické zaměstnanecké pojišťovny. Ve 2. pololetí 2007 jsme z MZ obdrželi kladné stanovisko. Co chystá rok 2008? V roce 2008 se budeme muset poprat s problematikou regulačních poplatků, jejich přesnou evidencí a vymáháním. Další novinkou oproti roku 2007 bude zavedení fi nancování zdravotní péče prostřednictvím DRG alfa. Naším úkolem je průběžně připravovat, informovat a proškolovat lékaře-kodéry, za účelem co nejkvalitnějšího vykazování diagnóz. V této souvislosti bude nezbytná spolupráce mezi jednotlivými pracovišti. V roce 2008 budeme také uzavírat se zdravotními pojišťovnami nové rámcové smlouvy z důvodu ukončení platnosti těch původních. Na závěr bych Vám chtěla poděkovat za útvar náměstka pro ekonomiku a fi nance za výbornou spolupráci v minulém roce. Jak jsem již několikrát zmínila, cílem a jednou ze základních hodnot poslání naší nemocnice je dosahování pozitivních ekonomických výsledků. Jak je patrno, tento cíl jsme v minulém roce bez ztráty kytičky splnili. Také pro rok 2008 máme v plánu dosažení kladného hospodářského výsledku, i jeho nárůst. Doufám, že společnými silami se nám to opět podaří. Ing. Petra Lampartová, náměstkyně pro ekonomiku a finance V březnu budeme mít nové identifikační karty V těchto dnech se množí dotazy zaměstnanců FNO týkající se nových identifi kačních karet. Zajímá je především, kdy už budou nosit nové karty Termín zhotovení identifi kačních karet se oproti plánu opozdil, vysvětluje Ing. Tomáš Oborný, vedoucí Kanceláře ředitele. Karty by měli zaměstnanci obdržet začátkem března. Objevili jsme totiž chyby, které jsme neočekávali, takže jsme museli provést další korektury. Za tento časový skluz se všem omlouváme. Jednorázovou distribuci těchto karet zajistí Kancelář ředitele, rozneseme je dokumentačním pracovnicím na všechna oddělení a kliniky. Následná, přirozená obměna identifikačních karet pak bude probíhat stejně jako doposud na Tiskovém a informačním centru, kde se zaměstnanci dostaví s potřebným formulářem, který jim vystaví na Oddělení personalistiky a mzdové účtárny. Zjistili jsme, že někteří zaměstnanci se ještě nepřišli vyfotografovat na novou kartu, Nová identifi kační karta proto budeme shromažďovat i tyto dodatečné požadavky. Fotografi e nesmí chybět na žádné identifi kační kartě. Jedná se nejen o bezpečnost pacientů, ale i nás zaměstnanců! Každá karta je opatřena i ochranným prvkem. Oproti původní identifi kační kartě má také jiný design a nové logo naší nemocnice.

4 4 Aktuální téma těchto dnů regulační poplatky Nová legislativa spojená se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s sebou přinesla do zdravotnictví od 1. ledna 2008 nový nástroj regulačních poplatků. Zajímalo nás, s jakými problémy se museli potýkat v prvních dnech naši zaměstnanci, ale i samotní pacienti, zda došlo k nárůstu administrativy, jaký má příjem naše nemocnice z regulačních poplatků a pod. O rozhovor jsme požádali Ing. Petru Lampartovou, náměstkyni pro ekonomiku a fi - nance, a také pracovnice informační služby. Někteří pacienti ještě dnes bezradně postávají u automatů, informátorky jim vždy rychle a ochotně pomohou. Na snímku vidíme Naděždu Mikuličkovou. Do zabezpečení fungování nového zákona vložila naše fakultní nemocnice zhruba 600 tisíc korun - za pořízení 6 mincovních automatů. V současné době zajišťují kolegové z Odboru informačních a komunikačních systémů nákup ještě jednoho automatu, protože stávající počet se jeví jako nedostačující. Příjem z regulačních poplatků se pohybuje denně od 35 do 70 tisíc korun. K dnešnímu dni (21. ledna pozn. red.) bylo vybráno z mincovních automatů a předáno do pokladny FNO celkem 550 tisíc korun. Jedná se pouze o příjem z poplatků za ambulantní vyšetření a na pohotovosti. Informace o výši poplatků za hospitalizace a celkovou sumu za vydané faktury budeme mít k dispozici až po ukončení měsíce. Příjem z regulačních poplatků bude převážně pokrývat zvýšené náklady vzniklé v souvislosti se zvýšenou daní z přidané hodnoty od Reprezentační ples FN Ostrava se konal v sobotu 2. února v hotelu ATOM. Na jeho průběh jsme se zeptali tiskového mluvčího Ing. Tomáše Oborného: Hlavním hostem večera byl populární zpěvák a bavič Vladimír Hron. O příjemnou plesovou atmosféru se postarala také hudební skupina NABOO a samozřejmě moderátor plesu Roman Pastorek. Mezi přítomnými Podle mého odhadu se počet pacientů v souvislosti se zavedením regulačních poplatků moc nezměnil, řekla bych, že je zhruba na stejné úrovni. Zavedení regulačních poplatků s sebou přineslo značný nárůst administrativy, a to na všech úrovních, ať už se jedná o zdravotníky, administrativní pracovníky na jednotlivých klinikách, v účtárně, pokladně, dotýká se to i našeho právního oddělení. Chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří jsou zainteresováni na výběru regulačních poplatků. Vím, že to mnohdy nemají jednoduché, nicméně svého úkolu se zhostili velice dobře. O to více mě mrzí, že se mezi námi najdou i takoví zaměstnanci, kteří si jdou k informátorkám koupit lístek - regulační poplatek za účelem rozměnit dvoutisícíkorunovou bankovku. ***** První dny tady vládla dost značná nervozita, lidé nadávali, že vůbec musejí regulační poplatky ve zdravotnickém zařízení platit, vzpomíná informátorka na poliklinice Naděžda Mikuličková. A také nedovedli pochopit, že k úhradě poplatku dochází teprve až při samotné návštěvě ambulance utržením kontrolního kuponu. Tento způsob platby někteří pacienti nechápou dodnes, hlavně ti starší, takže jim to neustále trpělivě vysvětlujeme. I to, že platný nepoškozený poukaz s kontrolním kuponem mohou vrátit. Situace na poliklinice se od té doby nijak nezměnila, pacientů je pořád hodně a občas se k nám chovají vulgárně. Někteří příchozí Informátorky na hlavním vstupu do nemocnice Taťána Hrušková (na snímku zleva) a Liduška Kavanová radí pacientům, aby si koupili poukaz ještě před návštěvou ambulance, nemusejí se tak pro něj vracet zpět potřebují poradit u mincovních automatů. Najdou se i takoví, kteří v místě prodeje poukazů vytáhnou bez jakékoliv tolerance tisícovku nebo i větší bankovku. O zkušenosti se s námi rozdělily také informátorky na hlavním vstupu FNO: Hodně lidí, kteří k nám přicházejí, je připraveno platit regulační poplatek přímo v ambulanci, říká Taťána Hrušková. Upozorňujeme je proto, ať si ve svém vlastním zájmu koupí poukaz v automatu, aby se pak nemuseli vracet zpět. Radíme jim, i v jaké výši. Hodně z nich se také diví, že si zde mohou koupit i poukaz, kterým lze uhradit regulační poplatek v ambulanci na poliklinice. Myslím, že právě z důvodu této nevědomosti teď pacienti, kteří kdysi chodili kolem nás na polikliniku, změnili směr své cesty. O hodně méně lidí navštěvuje také pohotovost. Říkají, že než aby zaplatili 90 korun, tak raději počkají až do rána. Situace se tady opravdu uklidnila, dodává Liduška Kavanová, i když někteří lidé si občas ještě zanadávají. Na noční směnu ze silvestra na Nový rok ovšem nikdy nezapomenu. Přicházeli tady lidé po oslavách notně podnapilí a ke všemu ještě nešel automat, takže jsem musela prodávat poukazy. Lidé byli hrozně arogantní, jeden opilý pacient, který šel se zraněnou rukou na traumatologickou ambulanci, mě dokonce napadl, když jsem mu řekla, že musí zaplatit 90 korun. Stačila jsem ještě rychle zavolat na pomoc ochranku. Byla jsem tu noc psychicky úplně na dně. Teď už jsem si jistá, že kdyby k něčemu takovému opět došlo, zachovám se úplně jinak. Reprezentační ples FN Ostrava má už svou tradici byla vedle našich zaměstnanců i řada významných hostů, například Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR, MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., ředitel Státního zdravotního ústavu, z ostravských známých osobností pak JUDr. Eva Kafková, ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ing. Dalibor Madej, náměstek Při prodeji poukazů na poliklinice jsme zastihli informátorku Markétu Navrátilovou Foto: Marie Psotková primátora města Ostravy a další. Ani tentokrát nechybělo o půlnoci losování výher v tombole, která byla opět velmi bohatá. Poděkování za spolupráci patří jak celému organizačnímu výboru plesu, tak i všem sponzorům. Pevně věřím, že se podaří tuto tradici udržet, a že i v příštím roce budeme moci naše zaměstnance a příznivce fakultní nemocnice pozvat na další ples.

5 5 O nové nadstandardní pokoje na ORL klinice je zájem V lůžkové části Otorinolaryngolické kliniky je k dispozici devět třílůžkových pokojů, nedávno tady přibyly další dva nadstandardní pokoje Zatímco někteří pacienti nechtějí být na pokoji sami a touží si s někým popovídat, pro jiné je prioritou soukromí, říká Alena Pajurková, vrchní sestra Otorinolaryngologické kliniky. Vybudovat nadstandardní pokoj jsme si s panem přednostou přáli hned od počátku, kdy jsme do fakultní nemocnice před více než rokem nastoupili. Neměli jsme však v té době úplně jasnou představu, ve které části lůžkového oddělení by to mělo být. Toto vyplynulo časem až ze získaných zkušeností z chodu pracoviště a také v návaznosti na organizační změny na ORL klinice. Vzhledem k tomu, že hospitalizace pacientů u nás není dlouhodobá, průměrná hospitalizační doba je zhruba tři a půl dne, požadavek na zřízení nadstandardního pokoje byl ze strany pacientů Jeden ze dvou nových nadstandardních pokojů Otorinolaryngologické kliniky. opravdu velký. Rozhodli jsme se proto, že nadstandardní pokoje vybudujeme dva, abychom mohli uspokojit najednou více pacientů. Vedení nemocnice bylo vstřícné a hodně nám pomohlo, zdůrazňuje Alena Pajurková. Nadstandardní pokoje jsme se nakonec rozhodli vybudovat v té části oddělení, která zajišťuje větší soukromí již svým umístěním. Navíc je tu i koutek k posezení s pěkným výhledem do okolí. V obou zrekonstruovaných pokojích je zcela nová podlaha, dveře, osvětlení, nábytek. Pacient má k dispozici nadstandardní postel, lednici, varnou konvici, televizi na otočném rameni, rádio s CD, telefon, malý psací stůl, také připojení k internetu a další vybavení, které prostředí nemocničního pokoje zpříjemňuje. Chceme, aby se zde naši pacienti cítili jako doma, měli pocit útulného a klidného prostředí, dodává vrchní sestra. O možnosti využít pobytu na nadstandardním pokoji, informujeme pacienty již během ambulantního ošetření a mohou si tedy pobyt objednat předem. Stává se často, že se telefonicky pacienti zajímají, zda máme k dispozici nadstandardní pokoje, zájem o ně je značný. Důsledným tříděním odpadu můžeme ušetřit statisíce korun Foto: Marie Psotková Nemocnice je ze zákona povinna třídit odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. Pro separaci zdravotnického odpadu jsou určeny bezpečné obaly a nádoby na odpady, které musí být pevně uzavíratelné a nepropustné. Každý obal je nutné označit místem vzniku odpadu, kódovým číslem (u zdravotnického odpadu) a barevně pro odlišení zdravotnického a komunálního odpadu (u patologicko-anatomického odpadu červeně, u ostatního zdravotnického odpadu pak černě, u komunálního odpadu modře, sklo se dává do bezbarvých pytlů). V listopadu loňského roku byl schválen standardní operační postup (SOP) Nakládání s odpady ve FNO, který nahradil dosavadní SOP z března roku Proč tato změna, a jaká je situace v naší fakultní nemocnici pokud jde o separaci odpadu a jeho množství, o tom jsme hovořili s ekologem Ing. Jaroslavem Urbancem, autorem zmiňovaného SOP. Podle světových statistik vyprodukují jednotlivá zdravotnická zařízení ročně jen % nebezpečného a zdravotnického odpadu ze své celkové produkce odpadu, v naší nemocnici je to však téměř 50 %, konstatuje Ing. Urbanec. Množství zdravotnického odpadu neustále rostlo. Jen za celý rok 2006 jsme vyprodukovali 530 tun zdravotnického odpadu, na jeho likvidaci jsme tak museli vynaložil 3 miliony 700 tisíc korun. V loňském roce to bylo už bezmála 560 tun, likvidace se tak prodražila o dalších více než 210 tisíc korun. Pokud jde o komunální odpad, jeho množství se vloni zvýšilo oproti roku 2006 o 21 tun a náklady vzrostly o 70 tisíc korun. Vzhledem k nynější zvýšené ceně plynu, elektrické energie a PHM náklady na likvidaci odpadu budou opět vyšší. Pro vaši představu likvidace 1 tuny zdravotnického odpadu stojí přibližně korun, u komunálního odpadu tato částka představuje korun, tedy podstatně méně. Na sběr a odstraňování zdravotnického odpadu jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Do této skupiny odpadů však nepatří odpady, které nejsou kontaminovány cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami. Jedná se například o nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, papírové ručníky, papírové podložky, pleny. Tento odpad nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost, my jsme jej však až doposud třídili jako zdravotnický odpad. Všechny tyto skutečnosti nás tedy přiměly k tomu, abychom mnohem důsledněji plnili povinnosti uložené platnou legislativou a předpisy v oblasti nakládání s odpady. V tomto smyslu byl proto i aktualizován SOP. K objasnění celé problematiky výrazně přispěla také návštěva firmy OZO Ostrava, s.r.o., v závěru loňského roku, se kterou máme uzavřenou smlouvu na likvidaci veškerého našeho odpadu. Svého času tuto činnost zabezpečovaly dvě fi rmy. Smlouva s jedním subjektem však zefektivnila vývoj v této oblasti, který neustále pokračuje. Cílem naší návštěvy bylo najít legitimní hranici mezi zdravotnickým a komunálním odpadem, ujasnit si, jak odpad správně třídit. Byl to oboustranný zájem, protože fi rma OZO je rovněž pod stálou kontrolou orgánů státní správy a mohla by se stejně jako my dostat do rozporu se zákonem. Pracovního setkání zorganizovaného v sídle OZO v Ostravě-Kunčicích, kde nás velmi mile a srdečně přijal Petr Janečka, vedoucí provozovny 5 obchodní činnost, se zúčastnilo na 40 vrchních a staničních sester. Šlo o první nezbytný krok k účinnému nakládání s odpady naší fakultní nemocnice. Součástí návštěvy byla i exkurze. Jsme domluveni, že celou tuto situaci budeme společně nadále monitorovat a že v brzké době budeme třídit i dále využitelné odpady jako jsou PET lahve, plasty, papír a podobně, uzavírá Ing. Urbanec. NAŠE ANKETA Co vám přinesla návštěva v OZO? Bc. Věra Novotná, vedoucí fyzioterapeutka Kliniky léčebné rehabilitace: Návštěva v OZO byla pro mě poučná nejen jako pro zdravotníka, ale i jako člověka vůbec. S hrůzou jsem se dívala na obrovské hromady barevných PET lahví, na druhé straně jsem však musela obdivovat, jak je zde dokážou roztřídit podle jednotlivých barev a dále zpracovávat jako poloprodukt pro různá odvětví, například i oděvnictví. Zaměstnanci naší kliniky mají velký zájem třídit právě i tento odpad, v nemocnici však zatím tato možnost není. Už dva roky proto vynášejí PET lahve do speciálního kontejneru, který je umístěn mimo areál našeho zdravotnického zařízení. Mgr. Jozef Látka, vedoucí ošetřovatelského úseku Oční kliniky: Jsem zastáncem metody, aby se člověk podíval na problém tam, kde vzniká. V OZO jsem byl poprvé. Byli jsme provedeni celým provozem, takže jsme mohli zhlédnout, v jakých kvantech a jakým způsobem se odpad vyprodukovaný v naší fakultní nemocnici likviduje. Díky této návštěvě jsme si ujasnili, proč a jak je třeba třídit odpad. Jako příklad mohu uvést třídění použitých plen Pampers. Doposud jsme je dávali do zdravotnického odpadu, ovšem pokud je pacient hospitalizován na Oční klinice a není infekční, pak je můžeme dávat do komunálního odpadu. V průběhu exkurze jsme zjistili ještě jednu zajímavost. Původně jsme se domnívali, že zdravotnický odpad se před samotnou likvidací ještě dále třídí, ale jak jsme sami viděli, do pece jde vcelku.

6 6 Lupénka není jen kosmetický problém Lidé postiženi lupénkou neboli psoriázou (z řeckého slova psora = šupina) byli vždy předmětem velkého zájmu kožního lékařství. Pro jiné lékařské obory a pro laickou veřejnost se tato choroba často halí do tajemného závoje těžko ovlivnitelné a ve svém průběhu nevyzpytatelné nemoci. Přitom nejde ani zdaleka o chorobu civilizační, toto onemocnění znaly již starověké národy. Psoriáza je z dnešního pohledu vědy hodnocena jako chronické, zánětlivé, neinfekční onemocnění, u něhož lze na základě nejnovějších výzkumných poznatků definovat určité rysy systémové autoimunitní poruchy organismu. Názor, že se jedná pouze o onemocnění kůže, navíc někdy banálně označované jako kosmetický problém, již ve světle moderní medicíny neobstojí. Léčba lupénky byla vždy založena na empirických zkušenostech. Při neznalosti původu a podstaty tohoto onemocnění se lidé snažili ovlivnit její průběh celou škálou různých léčebných postupů, a to jak s použitím zevních léčiv, tak aplikací různých celkově podávaných medikamentů a dietních opatření. Je třeba přiznat, že některé z těchto metod jsou s úspěchem používány v dermatologii dodnes. Nový pohled na toto onemocnění přinesl v posledních několika desetiletích rozvoj imunologie. Značný podíl empirie je nutno přiznat i počátkům využívání imunologicky účinných preparátů jako byly kortikoidy, které v lokální i systémové aplikaci představovaly ve své době převratný úspěch, ale i jiných imunologicky aktivních léků, jako např. cyklosporinu, který, pokud byl podáván pacientům s psoriázou po transplantacích orgánů, dokázal velmi efektivně potlačit kožní projevy lupénky. Nicméně podrobný výzkum zaměřený na odhalování klíčových imunologických procesů u psoriázy je otázkou teprve posledních patnácti let. V pozadí tohoto onemocnění stojí bezpochyby určitá genetická dispozice, která se však projeví pouze při souhře určitých dalších zevních Již po padesáté se ve dnech ledna sešli čeští psychiatři na prestižní Česko slovenské psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseníku. Roky jsou pro českou psychiatrii významným mezníkem. V čele Asociace evropských psychiatrů stojí v tomto dvouletém volebním období zástupce České republiky, profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc., F.R.C. Psych. 50 let vývoje psychofarmak znamená pro nemocné s duševní poruchou nesmírně mnoho. Zatímco objevení účinků prvního neuroleptika chlorpromazinu v 50. letech zahájilo etapu psychiatrie otevřených dveří, současná psychofarmaka s minimálními vedlejšími účinky již umožňují nemocným přijatelnou kvalitu života. Konference se zúčastnilo 5 zástupců z 11členného týmu lékařů a psychologů Psychiatrického oddělení FN Ostrava. Sdělení Creutzfeldt-Jakobova choroba: několik zkušeností z klinické praxe autorů P. Šilhána, či vnitřních podnětů. Tyto okolnosti pak jakoby otvíraly Pandořinu skřínku v organismu se rozbíhá kaskáda imunitních reakcí, která vyústí v ložiskové nebo celoplošné postižení kůže, někdy provázené bolestivým až deformujícím zánětem kloubů. Nejnovější léky dokážou na základě znalostí o průběhu imunitních pochodů cíleně zasáhnout do chorobného procesu a zabrzdit jej. Bohužel se zatím žádným způsobem nedaří opravit genetickou informaci, která daného jedince předurčuje ke vzniku tohoto onemocnění. V současnosti patří k moderní léčbě závažných forem biologická léčba založená na ovlivnění imunologických dějů. Jejich výroba a klinické využití je přímým důsledkem prohlubujících se znalostí o imunitě lidského těla. Tato biologika jsou vyráběna fi nančně náročnými postupy genetických biotechnologií. Jedná se o látky bílkovinné povahy, které mají charakter protilátek nebo náhradních receptorů, a při reakci s imunologicky aktivními buňkami či látkami vlastního organismu zablokují nežádoucí imunitní reakce. Jejich účinek je přitom časově omezený, v organismu se nekumulují. Dermatologické pracoviště FNO bylo před dvěma lety zařazeno mezi jedenáct center v České republice, ve kterých může být biologická léčba psoriázy aplikována. První pacienti dostali tuto novou terapii v prosinci roku 2005, většina z nich dosud v léčbě pokračuje. Jedná se o preparáty ve formě injekcí, které si pacienti buď aplikují sami do podkoží, nebo jsou jim podávány ambulantně ve formě nitrožilní infúze. Celkový počet takto léčených osob již přesáhl tři desítky. Ačkoliv se jedná o terapii fi nančně vysoce náročnou, je centrům plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Léčba je určena zejména pacientům s rozsáhlým postižením kůže, případně formám s kombinací kožních projevů a kloubních zánětů, u nichž selhala dosavadní standardní terapie. Pacienti jsou do centra biologické léčby kožní ambulance prim. MUDr. Yvetty Vantuchové, Ph.D. a as. MUDr. Evy Svobodové na poliklinice FNO odesíláni ke Před biologickou léčbou. Po 3 měsících biologické léčby. konzultaci svými ošetřujícími dermatology. Pacienti, u nichž proběhla biologická léčba, oceňují podstatné zkvalitnění svého života. Odpadá potřeba každodenního, mnohdy plošného ošetřování pokožky těla různými mastmi a krémy. Cítí se společensky lépe, a to nejen ve vztahu ke svým nejbližším, ale i k širšímu okolí. Kromě úlevy od často bolestivých či svědivých ložisek na kůži získávají i větší sebevědomí a sebedůvěru. A to je velmi podstatné, neboť jen ten, kdo prodělal závažnější kožní onemocnění ví, že psoriáza není zdaleka jen pouhým kosmetickým nedostatkem. Prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, PhD. As. MUDr. Eva Svobodová Psychofarmakologická konference přinesla další poznatky Profesor Höschl učí psychiatry základům publikační práce na semináři garantovaném Psychiatrickým oddělením naší nemocnice. Fotografie z archivu autorky je z r M. Szilvásiové, J. Svobodové, J. Kubínové a I. Woznicové, na kterém se podíleli také lékaři Neurologické kliniky FN Ostrava a PL Opava, podnítilo zájem diskutujících. Navázalo tak na úspěch sdělení z 49. ročníku konference. Z hlediska hodnocení účastníků se tehdy na druhém místě v kategorii posterů umístila práce Praktické zkušenosti s užitím psychofarmak u gravidních pacientek v ambulantní psychiatrické praxi autorů M. Szilvásiové, P. Šilhána a kol. Zatímco pro psychiatry z Ostravy a regionu je konference svátkem, jejich pacienti se častěji obracejí na psychiatrickou ambulanci naší nemocnice. Zvláště v těchto dnech jim neodmítáme pomoc, pokud ji akutně potřebují. Účast psychiatrů na konferenci výrazně pomáhá k udržení vysoké úrovně péče a zavedení nejnovějších vědeckých poznatků do klinické praxe. MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Lůžková péče krize finanční a personální

Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Finanční krize V roce 2013 je zjevná, základy ale pocházejí z minulých let - neochota vlády zvýšit platbu za státní pojištěnce,

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2. aktualizované a rozšířené vydání (červenec 2015) 2. aktualizace k 1. 11. 2016 Nabývá úèinnosti 1. ledna 2017 Str. 42 Změna nařízení

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více