5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje ve třech složkách Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, a Literární výchova. Výuka jednotlivých složek neprobíhá izolovaně, ale vzájemně se prolíná a doplňuje. Žáci se naučí číst rozmanité texty s porozuměním, přečtený text kriticky posoudit z hlediska obsahu a formy. Žáci sestaví vlastní text s použitím vhodných jazykových a stylistických prostředků tak, aby bylo dosaženo komunikačního záměru. Základ k tomu jim poskytne Jazyková výchova, jejímž prostřednictvím si žáci osvojí spisovnou podobu jazyka. Seznámí se také s dalšími vrstvami národního jazyka a vhodností jejich užití. Vědomosti získané o jazyce (struktura jazyka, syntagmatické a paradigmatické vztahy mezi jednotlivými složkami ) uplatní při výuce dalších cizích jazyků. Jazyk se zároveň stane i nástrojem k osvojování poznatků v mateřštině tzv. metajazyk. Ve vyšších ročnících na základě osvojených dovedností žáci vyjadřují své vlastní myšlenky a postoje, tvrzení podpoří vhodnou argumentací. Ve slohových pracích vyjádří svůj subjektivní postoj prostřednictvím vlastního slohového výrazu. Žáci si osvojí dovednosti potřebné k vytvoření bariéry vůči tlaku masmédií. Kriticky přijímají zprávy a informace. V přečteném textu odliší objektivní informace a subjektivní postoj autora. V uměleckém díle rozeznají umělecký záměr a intenci autora. V běžné komunikaci podávají věcně správné a úplné informace, komunikují ústně i písemně s úřady (administrativní styl). Kultivovaný mluvený projev je realizovaný ve spisovném jazyce a podpořený paralingválními prostředky. V Literární výchově se seznamují se základními literárními žánry. Prostřednictvím vlastní četby rozvíjí svou slovní zásobu (idiolekt) a učí se vnímat obsah literárního díla. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení -rozvoj dovedností potřebných k osvojování učiva -vést žáky k používání osvojených dovedností v jiných oblastech -seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny Kompetence k řešení problému -umět nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní -pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků -vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální -vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc, vyjádřit prosbu a poděkování Kompetence občanské -podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní -dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní -vede žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 9

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1.ROČNÍK OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA Žák -pozná jednotlivá písmena, umí je vyslovovat a napsat -dokáže z písmen sestavit slovo, dokáže slovo hláskovat -zvládá techniku čtení -umí skládat slabiky a slova -čte s porozuměním přiměřeně náročné texty -rozumí přečtené větě a dokáže ji opakovat -rozezná pojmy: stránka, řádek, článek, písmo, slovo,věta -zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním (správně sedět, držet psací náčiní) -píše správné tvary písmen a číslic -správně spojuje písmena a slabiky -kontroluje vlastní písemný projev -dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby -dokáže opsat text napsaný psacím písmem -dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět -umí napsat adresu, blahopřání, pozdrav z prázdnin; -píše věcně správně jednoduchá sdělení -osvojí si základy techniky mluveného projevu -vytvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků -volí vhodné verbální prostředky při řešení ve škole i mimo školu -umí vyjádřit svá přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit, poděkovat a vyřídit jednoduchý vzkaz -dokáže dramatizovat jednoduchý text -dokáže vyprávět podle obrázkové osnovy -naučí se básničku, umí ji správně recitovat Hlásky a písmena čtení psaní vyjadřovací schopnosti 10

3 2.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák čte jednoduché texty s porozuměním (čtení hlasité i tiché) užívá správného přízvuku umí naslouchat přednesu vypráví přečtený text čte samostatně knihy, vede si jednoduchý deníček (název knihy, jméno spisovatele, ilustrátora) přednáší zpaměti básničky přiměřené jeho věku rozlišuje a používá pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka ) seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejných knihovnách rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky zná gramatiku tvrdých a měkkých souhlásek zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů umí rozdělit slova na slabiky umí rozdělit slovo na konci řádku, význam slabiky pro dělení slov rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabiky dě, tě ně, bě, pě, mě vytváří ze slov věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky spodobu na konci slov pozná slovní druhy: podstatná jména, slovesa, základní spojky tvoří věty ze slov, napíše na začátku věty velké písmeno, pozná konec věty rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a správně používá interpunkční znaménka umí seřadit věty v textu spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, vzkaz tvoří věty k obrázkům nahrazuje slova jiným výrazem pracuje s obrázkovou osnovou, vypráví podle ní děj popis zvířecího kamaráda umí se spisovně vyjadřovat ve větách v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči zvládne správné tvary písmen abecedy opíše a přepíše jednoduché texty užívá diakritická znaménka kontroluje vlastní písemný projev dodržuje základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) čtení hlásky slabiky slabikotvorné l, r slova věty vyjadřovací schopnosti (slohová výchova) -dopis -osnova -vyprávění -popis psaní MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj kreativita (pružnost nápadů, originalita, dotahovat nápady do reality) Sociální rozvoj komunikace v různých situacích, omluva, prosba, pozdrav) 11

4 3.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Čtení Žák zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení; umí číst potichu i nahlas rozumí přečtenému textu a reprodukuje jeho obsah, využívá četbu jako zdroj poznatků dokáže se v textu orientovat, vyhledat odpovědi na otázky, hledá klíčová slova poslouchá uvědoměle literární texty čte samostatně knihy přiměřené věku dítěte zapisuje základní údaje o knize do deníčku, kreslí ilustrace, předčítá dětem zajímavou část knihy umí se orientovat v knihovně -zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř slova -určuje počet slabik -správně určí kořen, část předponovou a příponovou, koncovku poznává a rozlišuje slovní druhy; pozná ohebné a neohebné slovní druhy pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves užívá vhodných spojovacích výrazů podle potřeby je obměňuje -píše správně jména osob, zvířat, měst -porovnává významy slov, zvláště slova významem souřadná, nadřazená a podřazená -vyhledává v textu slova příbuzná -umí vyjmenovat vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova příbuzná -vyhledá a vyznačí základní skladebnou dvojici ve větě jednoduché -tvoří k holé větě větu rozvitou -odlišuje větu jednoduchou a souvětí -tvoří souvětí podle daného vzorce nebo určí vzorec souvětí -užívá obvyklých spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje -umí komunikovat s dospělými i se spolužáky -dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu -umí napsat a odeslat dopis a pohlednici, napsat adresu -vypravuje vlastní příhodu -reprodukuje přečtený text, dokáže dotvořit konec příběhu -pracuje s obrázkovou osnovou -tvoří jednoduchou osnovu a vypravuje podle osnovy -popisuje předmět (hračku), obrázek, osobu, zvíře -popisuje pracovní postup dbá na úpravu psaného textu -dokáže si kontrolovat písemný projev -píše úhledně všechna písmena psací i tiskací abecedy, číslice Hlásky znělé a neznělé souhlásky Stavba slova Slovní druhy Význam slova Vyjadřovací schopnosti (slohová výchova) Psaní MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Práce v realizačním týmu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 12

5 4.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Čtení Žák - docvičuje plynulost a techniku čtení - volně reprodukuje text podle svých schopností - čte a přednáší zpaměti texty přiměřené věku - vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby nebo z poslechu literárního díla - využívá text k dramatickému vyjádření - správně používá základní literární pojmy: poezie, próza, divadlo, film - vyjmenuje hlavní kulturní aktivity regionu - uvede některé nejznámější autory dětské literatury - vysvětlí pojem mateřský jazyk Mateřský jazyk - vyhledává v abecedním seznamu Abeceda - správně píše skupiny hlásek s ě- a -je- a uvádí Stavba slova příklady užití ve větách -rozlišuje ve větě kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - pomocí předponových a příponových částí tvoří slova odvozená - rozlišuje shodně znějící předložky a předpony - vyhledává, tvoří a používá slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, souzvučná, nadřazená a podřazená, souřadná - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov - rozlišuje slova spisovná a nespisovná -v psaném projevu používá spisovné tvary slov -píše správně i/y- po obojetných souhláskách v kmeni slov - v textu bezpečně najde a určuje podstatná jména - zná vzory podstatných jmen - umí určit rod, číslo, pád a vzor - umí skloňovat podstatná jména podle vzorů - rozliší určitý a neurčitý tvar slovesa, zvratná slovesa - určí osobu, číslo a čas - časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím - rozlišuje slovesný způsob oznamovací a rozkazovací - samostatně určuje mluvnické kategorie sloves - rozliší větu jednoduchou a souvětí - určí základní skladební dvojici ve větě jednoduché - ve zřejmých případech užívá pravidla shody přísudku s podmětem - z vět jednoduchých tvoří souvětí - naznačí stavbu souvětí podle jednoduchého vzorce - užívá vhodné spojovací výrazy, seznamuje se s nejčastějšími spojkami - vypravuje podle osnovy - popíše jednoduchou věc - při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarven - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - při mluveném projevu používá přiměřená gesta a mimiku - aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní - snaží seaktivně používat známy pravopis, vhodně volí slova - přiměřeně věku upravuje text Píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu Význam slova Slova spisovná a nespisovná Vyjmenovaná slova Podstatná jména Slovesa Věta a souvětí Vyjadřovací schopnosti Psaní Adresa, blahopřání, pozdrav Oznámení, pozvánka Popis, pracovní postup VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH; Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA; Etnický původ : Princip sociálního smíru a solidarity (četba Marťánci ) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA; Sebepoznání a sebepojetí 13

6 5.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu volně reprodukuje text podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma vyjadřuje své dojmy z četby na dané téma rozlišuje umělecké typy uměleckých a neuměleckých textů - správně užívá pojmy rým, verš, sloka, přirovnání píše správně předpony nad-, pod-, roz-, bez-, ovládá psaní ě je mě mně v kořenu slova umí určit všechny slovní druhy určí rod, číslo, pád, vzor podstatná jména skloňuje podle vzorů časuje slovesa ve všech časech oznamovacího způsobu pozná všechny slovesné způsoby pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary, rozkazovací způsob samostatně určí přídavná jména určí druhy přídavných jmen skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a jarní odůvodní pravopis koncovek pozná zájmena a číslovky; určí druh rozpozná přímou řeč a uvozovací větu umí užít přímou řeč ve vypravování tvoří a v textu vyhledá větu jednoduchou a souvětí v jednoduché větě rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený pozná, tvoří přísudkovou část, přísudek holý užívá shodu přísudku s podmětem v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy o odůvodní psaní znamének v textu píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorů tvoří souvětí používá formální úpravu textů, dopisů, poznámek vyplňuje jednoduché tiskopisy (přihlášku, dotazník, ) provádí zápisy do sešitů, poznámky vypisuje údaje ze slovníku uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržování úhlednosti, čitelnosti a plynulosti provádí kontrolu psaného textu volně reprodukuje text podle svých schopností sestaví osnovu vypravování a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti dodržuje základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení dialogu střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování popíše předmět, děj, pracovní postup sestaví inzerát, doplní tiskopis čtení povídka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics, povídka slovo slovní druhy podstatná jména slovesa Přídavná jména Zájmena a číslovky Přímá řeč Skladba Souvětí Psaní Vyjadřovací schopnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA; Rozvoj schopností poznávání MEDIÁLNÍ VÝCHOVA; Tvorba mediálního sdělení 14

7 6.ROČNÍK Žák: ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - rozlišuje útvary národního jazyka - v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými - užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení -k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky - orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti -prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti - na základě znalosti o slovotvorném rozboru vytváří příbuzná slova - znalosti o slovotvorném rozboru využijí při odůvodnění lexikálního pravopisu - ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů JAZYKOVÁ VÝCHOVA Útvary národního jazyka spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština Jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) hláskosloví procvičování učiva 1. stupně - spodoba znělosti - slovní a větný přízvuk - intonace a členění souvislé řeči pauzy a frázování Slovotvorný rozbor slovotvorný základ, předpona, přípona Příbuzná slova Rozbor stavby slova Střídání hlásek a skupiny hlásek při odvozování Procvičování pravopisu bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - předpony a předložky s-/se-, z-/ze- - zdvojené souhlásky - vyjmenovaná slova - shoda přísudku s podmětem - pravopis substantiv, adjektiv - psaní tečky u číslovek - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Slovní druhy vyhledávání a určování - ovládá morfologický pravopis Podstatná jména druhy, skloňování vlastních jmen osobních a místních - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu Přídavná jména druhy, tvary, skloňování podle vzorů, stupňování 15

8 - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů Zájmena druhy, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen Číslovky druhy Slovesa mluvnické kategorie, podmiňovací způsob - rozliší větu jednoduchou a souvětí Věta jednoduchá rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, pořádek slov ve větě - ve větě jednoduché odůvodní vztahy mezi gramatickými jednotkami - posoudí závislosti mezi jednotlivými větnými členy ve větě - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru - převypráví přečtený text -sestaví osnovu textu -nakreslí k přečtenému textu komiks jako alternativní formu osnovy - vytváří osnovu jako základ pro vlastní vypravování - při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu - k vypravování volí vhodné jazykové prostředky - vypravuje své vlastní zážitky - popisuje děj přečteného textu, shlédnutého filmu a divadelního představení - sestaví popis jednoduchého pracovního postupu - pracuje podle jednoduchého pracovního postupu - dokáže popsat známé prostředí - popíše předměty denní potřeby a věci kolem sebe - zachytí vnější vzhled blízké osoby - popíše podle obrázku neznámou osobu - rozliší zprávu a oznámení - vytvoří vlastní zprávu a oznámení o konaných školních akcích - sestaví pozvánku na školní akce - vyplní jednoduchou objednávku - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze - formuluje hlavní myšlenku textu - sestaví osnovu přečteného textu - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu - vyhledávání a určování základních a rozvíjejících větných členů určit vztahy mezi větnými členy (shoda, řízenost, přimykání) pomocí doplňovacích otázek, větné členy terminologicky nepojmenovávat Textová syntax výstavba textu - dodržování časové souslednosti - navazování vět pomocí spojek - užití zájmen KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vypravování osnova, přímá řeč Improvizovaný mluvený projev Popis děje Popis pracovního postupu Popis známého prostředí Popis předmětu Popis osoby Zpráva, oznámení, pozvánka, objednávka Výpisky práce s učebnicemi pro 6. ročník Praktické čtení orientační Studijní čtení Práce s textem MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Stavba mediálního sdělení 16

9 - s oporou o text přednese referát - seznámí se s pravidly diskuse - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený text - své tvrzení podpírá argumentací z textu - naslouchá svým spolužákům Diskuse Věcné naslouchání Kritické naslouchání Kultivovaný mluvený projev OSV Kooperace a kompetice - zformuluje dopis soukromého charakteru - dbá na výběr vhodných jazykových prostředků - napíše a odešle jej - při telefonním rozhovoru přizpůsobí výběr jazykových prostředků komunikačnímu záměru - rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích - kriticky hodnotí mediální sdělení - rozliší literární žánry pohádka, báje, mýtus, pověst, bajka - uvede základní představitele žánru a významná díla - převypráví děj - vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu - sehraje scénku k danému úseku literárního textu dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu - popíše postavy - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla - literární text doplní vhodnou ilustrací - Recituje básně - sestaví vlastní báseň - čte podle doporučené literatury - s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem - vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů - rozeznává objektivnost zdrojů informací Dopis soukromý, , Fax Telefonní rozhovor Plakát, billboard, prospekty LITERÁRNÍ VÝCHOVA Pohádka lidová a autorská Báje, mýty, pověsti Bajky a próza ze života zvířat Dobrodružná próza pro děti Příběhy s dětským hrdinou Humor v próze pro děti Nonsens Komiks Drama s pohádkovým motivem dělení dramatu, autoři, výstavba dramatu Balada Poezie pro děti, jazyk básně (rým, rytmus, verš, sloka, personifikace) Lidová píseň Literární dílny a knižní veletrh - četba dle doporučené literatury Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení. Kino, video a DVD - zážitkové naslouchání OSV Komunikace MEDIÁLNÍ VÝCHOVAkritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu m.s.a reality VMEGS Evropa a svět nás zajímá OSV Mezilidské vztahy - Komunikace - Kooperace a kompetice - Kreativita MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vnímání autora mediálního sdělení 17

10 7.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je - seznámí se se synonymickým slovníkem, vyhledává v něm potřebné informace - chápe rozdíl mezi věcným a mluvnickým významem slova, vyhledá jej ve Slovníku spisovné češtiny - vytváří synonyma k daným slovům, používá je při sestavování souvislých textů - rozliší slova spisovná a nespisovná, užije je podle typu textu - ovládá lexikální pravopis, uplatňuje jej při sestavování vlastních písemných textů Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov - Synonymický slovník Slovo věcný a mluvnický význam slova - sousloví - slova jednoznačná a mnohoznačná -metafora a metonymie -synonyma, homonyma, antonyma - termíny Slohové rozvrstvení slovní zásoby Procvičování pravopisu 6. ročníku Pravopis velkých písmen - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Slovní druhy procvičování a prohlubování učiva 6. ročníku - ovládá morfologický pravopis Podstatná jména skloňování podst.jmen označujících části lidského těla. - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů Zájmena skloňování vztažných zájmen (zejména JENŽ) Slovesa slovesný rod činný a trpný Příslovečné spřežky Neohebné slovní druhy vyhledávání v textu - rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou Věta jednočlenná a dvojčlenná - ve větě jednoduché odůvodní vztahy mezi gramatickými jednotkami - posoudí závislosti mezi jednotlivými větnými členy ve větě - zdůvodní interpunkci u přívlastků - určí v souvětí větu hlavní a vedlejší - odůvodní pomocí otázek závislost věty vedlejší na větě hlavní Rozbor složitějších jednoduchých vět Interpunkce přívlastků volných, těsných, několikanásobných, postupně rozvíjejících Druhy vedlejších vět vyhledat vedlejší věty, pomocí otázek odůvodnit vzájemné vztahy, terminologicky nepojmenovávat 18

11 - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru - při vytváření souvislých textů používá rozmanité jazykové prostředky Textová syntax výstavba textu - textová koherence prostřednictvím synonym - užití spojek - převypráví přečtený text KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - sestaví osnovu textu Vypravování obtížnějších textů - vytváří osnovu jako základ pro vlastní vypravování - při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu - k vypravování volí vhodné jazykové prostředky - vypravuje příhody z přečtené knihy - popíše složitější pracovní postup i výrobek z takového postupu vzniklý Improvizovaný mluvený projev Popis výrobků a pracovních postupů - popisuje známá umělecká díla Popis uměleckých děl - popíše své pocity a zážitky z daného prostředí - k dosažení komunikačního záměru volí vhodné jazykové prostředky - charakterizuje svého kamaráda, rodinného příslušníka - pro vytvoření charakteristiky využívá poznatků o slovní zásobě - sestaví svůj životopis - doplní svá životopisná data do připraveného formuláře - vytváří předlohu pro strukturovaný životopis Subjektivně zabarvený popis - líčení Charakteristika Životopis klasický, strukturovaný OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA; sebepoznání a sebepojetí: - napíše žádost Žádost - vyplní jednoduché formuláře Vyplňování formulářů přihláška do knihovny, žádost o vydání cestovní průkazky, přihláška na kroužek, přihláška na letní tábor... - napíše úřední dopis Úřední dopis - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty Výpisky a výtah z učebnic a naučných textů, které svým obsahem a obtížností odpovídají věku žáků a jejich zájmům - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze Praktické čtení orientační - formuluje hlavní myšlenku textu Studijní čtení - sestaví osnovu přečteného textu Práce s textem - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu - s oporou o text přednese referát Diskuse - seznámí se s pravidly diskuse Věcné naslouchání OSV Komunikace empatické a aktivní naslouchání - Kooperace a kompetice 19

12 - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený text Kritické naslouchání dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé - své tvrzení podpírá argumentací z textu Kultivovaný mluvený projev -naslouchá svým spolužákům -rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích Reklama MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Interpretace vztahu - kriticky hodnotí mediální sdělení mediálního sdělení a reality - seznámí se s hlavními LITERÁRNÍ VÝCHOVA VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost národů Evropy - zná významné autory tohoto období a jejich díla Renesance a humanismus OSV Mezilidské vztahy -rozezná cestopis, legendu a kroniku Středověká literatura Komunikace pantomima, paralingvální prostředky komunikaci -určí jejich základní charakteristiku Kroniky - monolog a dialog -vyjmenuje významné představitele a jejich díla Legendy Kooperace a kompetice -rozdělí povídky českých autorů do daných období Cestopis - Kreativita -převypráví děj -vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu Povídky českých autorů z různých období Seriály pro děti a mládež -sehraje scénku k danému úseku literárního textu - dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla - literární text doplní vhodnou ilustrací - Recituje básně Přírodní a vlastenecká lyrika -sestaví vlastní báseň Jazyk básně - v básních označuje básnické prostředky a pojmenovává je -čte podle doporučené literatury Literární dílny o 1 osobě -s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem - četba dle doporučené literatury -vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. - rozeznává objektivnost zdrojů informací Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení, kino, video a DVD - zážitkové naslouchání 20

13 8.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - rozlišuje útvary národního jazyka Útvary národního jazyka - užití v literatuře Nářečí ukázky v literatuře - v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a Jazyková kultura nahradí je spisovnými - užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení Slovenština - k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky - orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti - prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti - ovládá lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů Slovanské jazyky Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Etymologický slovník. Slovník přirovnání a frazémů. Norma, kodifikace Výslovnost přejatých slov Způsoby obohacování slovní zásoby přejímání slov - tvorba nových slov Procvičování pravopisu - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Tvarosloví procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku - ovládá morfologický pravopis Skloňování obecných jmen přejatých - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů -ve větě jednoduché terminologicky pojmenuje větné členy a poměry mezi nimi -určí druh vedlejší věty - identifikuje věty hlavní a označí významové poměry mezi nimi a mezi několikanásobnými větnými členy Skloňování cizích jmen vlastních Skloňování zájmena TÝŽ, TENTÝŽ Slovesný vid Druhy spojek Skladba procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku Rozbor složitějších souvětí terminologické pojmenování větných členů, vedlejších vět Vyjádření větného členu vedlejších větou. Významové poměry mezi větami hlavními a několikanásobnými větnými členy. 21

14 - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru Textová syntax výstavba textu - koherentní prostředky - charakterizuje literární postavu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - pro charakteristiku volí vhodné jazykové prostředky - porovnává vlastnosti a jednání literární postavy se svými vlastnostmi Charakteristika literární postavy - vyjádří své pocity a dojmy ze známého prostředí Subjektivně zabarvený popis, líčení Úvaha - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty - formuluje hlavní myšlenku textu - sestaví osnovu přečteného textu - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu - s oporou o text přednese referát - seznámí se s pravidly diskuse - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený text - své tvrzení podpírá argumentací z textu - naslouchá svým spolužákům - rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích Výpisky a výtah Výklad Praktické čtení orientační Studijní čtení Práce s textem Věcná literatura Diskuse Věcné naslouchání Kritické naslouchání Kultivovaný mluvený projev Reklama - kriticky hodnotí mediální sdělení Televizní zpravodajství - převypráví děj LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu Romantismus a realismus - sehraje scénku k danému úseku literárního textu dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu - charakterizuje postavy literárního díla - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla - literární text doplní vhodnou ilustrací - dramatizace jednání literární postavy v různých situacích - porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu Národní obrození Povídky a romány českých a světových autorů Novela Román Epigram Drama - Recituje básně Přírodní lyrika Starší česká lyrika - sestaví vlastní báseň Jazyk básně - čte podle doporučené literatury - s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem Literární dílny a knižní veletrh - četba dle doporučené literatury - vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV Komunikace Kooperace a kompetice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Interpretace mediálního sdělení a realita VMEGS Evropa a svět nás zajímá OSV Mezilidské vztahy - Komunikace - Kooperace a kompetice - Kreativita 22

15 - rozeznává objektivnost zdrojů informací Školní a městská knihovna. Internet. Návštěva divadelních představení. KinoVideo a DVD. Zážitkové naslouchání 23

16 9.ročník Žák: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - Skupiny jazyků - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti - prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti - ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Etymologický slovník.slovník přirovnání a frazémů. Norma, kodifikace Spisovná výslovnost shrnutí poznatků, procvičování učiva, realizace Zvládnutí pravopisu v plném rozsahu - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Tvarosloví komplexní - ovládá morfologický pravopis - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů - provede komplexní větný rozbor - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru - převypráví přečtený text - sestaví osnovu textu - vytváří osnovu jako základ pro vlastní vypravování - při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu - k vypravování volí vhodné jazykové prostředky - vypravuje své vlastní zážitky jazykový rozbor Přechodníky orientační vyhledávání, tvoření s oporou o jazykové příručky Skladba komplexní větný rozbor - terminologické pojmenování vztahů ve větě, větných členů, poměrů mezi větami a druhů vedlejších vět Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vypravování nepřímá řeč Výklad Úvaha - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty Výpisky a výtah - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze Praktické čtení orientační - formuluje hlavní myšlenku textu Studijní čtení - sestaví osnovu přečteného textu Práce s textem - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky Věcná literatura - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu Referát z textu - s oporou o text přednese referát Diskuse, úvaha - seznámí se s pravidly diskuse Věcné naslouchání - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený Kritické naslouchání text MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA multikulturalita specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost OSV Komunikace empatické a aktivní naslouchání - Kooperace a kompetice 24

17 - své tvrzení podpírá argumentací z textu - naslouchá svým spolužákům - rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích Reklama Kultivovaný mluvený projev - kriticky hodnotí mediální sdělení Televizní zpravodajství LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu Poetismus, dadaismus, surrealismu, symbolismus, proletářská literatura - sehraje scénku k danému úseku literárního textu - Žánroví autoři 20. století dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, Fejeton filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu Absurdní drama - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla Autorské divadlo - porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu - Recituje básně Prokletí básníci - sestaví vlastní báseň Jazyk básně - čte podle doporučené literatury - s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem - vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů - rozeznává objektivnost zdrojů informací Literární dílny a knižní veletrh četba dle doporučené literatury Práce s lit. slovníky, encyklopediemi. Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení Kino, video a DVD - zážitkové naslouchání dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost národů Evropy OSV Mezilidské vztahy v próze s dětským hrdinou - Komunikace pantomima, paralingvální prostředky v komunikaci - monolog a dialog - Kooperace a kompetice dovednost navazovat na druhé - Kreativita 25

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více