5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje ve třech složkách Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, a Literární výchova. Výuka jednotlivých složek neprobíhá izolovaně, ale vzájemně se prolíná a doplňuje. Žáci se naučí číst rozmanité texty s porozuměním, přečtený text kriticky posoudit z hlediska obsahu a formy. Žáci sestaví vlastní text s použitím vhodných jazykových a stylistických prostředků tak, aby bylo dosaženo komunikačního záměru. Základ k tomu jim poskytne Jazyková výchova, jejímž prostřednictvím si žáci osvojí spisovnou podobu jazyka. Seznámí se také s dalšími vrstvami národního jazyka a vhodností jejich užití. Vědomosti získané o jazyce (struktura jazyka, syntagmatické a paradigmatické vztahy mezi jednotlivými složkami ) uplatní při výuce dalších cizích jazyků. Jazyk se zároveň stane i nástrojem k osvojování poznatků v mateřštině tzv. metajazyk. Ve vyšších ročnících na základě osvojených dovedností žáci vyjadřují své vlastní myšlenky a postoje, tvrzení podpoří vhodnou argumentací. Ve slohových pracích vyjádří svůj subjektivní postoj prostřednictvím vlastního slohového výrazu. Žáci si osvojí dovednosti potřebné k vytvoření bariéry vůči tlaku masmédií. Kriticky přijímají zprávy a informace. V přečteném textu odliší objektivní informace a subjektivní postoj autora. V uměleckém díle rozeznají umělecký záměr a intenci autora. V běžné komunikaci podávají věcně správné a úplné informace, komunikují ústně i písemně s úřady (administrativní styl). Kultivovaný mluvený projev je realizovaný ve spisovném jazyce a podpořený paralingválními prostředky. V Literární výchově se seznamují se základními literárními žánry. Prostřednictvím vlastní četby rozvíjí svou slovní zásobu (idiolekt) a učí se vnímat obsah literárního díla. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení -rozvoj dovedností potřebných k osvojování učiva -vést žáky k používání osvojených dovedností v jiných oblastech -seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny Kompetence k řešení problému -umět nalézt chyby v textu a odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní -pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků -vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální -vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc, vyjádřit prosbu a poděkování Kompetence občanské -podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby Kompetence pracovní -dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní -vede žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 9

2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1.ROČNÍK OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA Žák -pozná jednotlivá písmena, umí je vyslovovat a napsat -dokáže z písmen sestavit slovo, dokáže slovo hláskovat -zvládá techniku čtení -umí skládat slabiky a slova -čte s porozuměním přiměřeně náročné texty -rozumí přečtené větě a dokáže ji opakovat -rozezná pojmy: stránka, řádek, článek, písmo, slovo,věta -zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním (správně sedět, držet psací náčiní) -píše správné tvary písmen a číslic -správně spojuje písmena a slabiky -kontroluje vlastní písemný projev -dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby -dokáže opsat text napsaný psacím písmem -dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět -umí napsat adresu, blahopřání, pozdrav z prázdnin; -píše věcně správně jednoduchá sdělení -osvojí si základy techniky mluveného projevu -vytvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků -volí vhodné verbální prostředky při řešení ve škole i mimo školu -umí vyjádřit svá přání, dokáže se omluvit, pozdravit, poprosit, poděkovat a vyřídit jednoduchý vzkaz -dokáže dramatizovat jednoduchý text -dokáže vyprávět podle obrázkové osnovy -naučí se básničku, umí ji správně recitovat Hlásky a písmena čtení psaní vyjadřovací schopnosti 10

3 2.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák čte jednoduché texty s porozuměním (čtení hlasité i tiché) užívá správného přízvuku umí naslouchat přednesu vypráví přečtený text čte samostatně knihy, vede si jednoduchý deníček (název knihy, jméno spisovatele, ilustrátora) přednáší zpaměti básničky přiměřené jeho věku rozlišuje a používá pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka ) seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejných knihovnách rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky zná gramatiku tvrdých a měkkých souhlásek zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů umí rozdělit slova na slabiky umí rozdělit slovo na konci řádku, význam slabiky pro dělení slov rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabiky dě, tě ně, bě, pě, mě vytváří ze slov věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky spodobu na konci slov pozná slovní druhy: podstatná jména, slovesa, základní spojky tvoří věty ze slov, napíše na začátku věty velké písmeno, pozná konec věty rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a správně používá interpunkční znaménka umí seřadit věty v textu spojuje věty do jednoduchých souvětí vhodnými spojkami umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, vzkaz tvoří věty k obrázkům nahrazuje slova jiným výrazem pracuje s obrázkovou osnovou, vypráví podle ní děj popis zvířecího kamaráda umí se spisovně vyjadřovat ve větách v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči zvládne správné tvary písmen abecedy opíše a přepíše jednoduché texty užívá diakritická znaménka kontroluje vlastní písemný projev dodržuje základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) čtení hlásky slabiky slabikotvorné l, r slova věty vyjadřovací schopnosti (slohová výchova) -dopis -osnova -vyprávění -popis psaní MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj kreativita (pružnost nápadů, originalita, dotahovat nápady do reality) Sociální rozvoj komunikace v různých situacích, omluva, prosba, pozdrav) 11

4 3.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Čtení Žák zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení; umí číst potichu i nahlas rozumí přečtenému textu a reprodukuje jeho obsah, využívá četbu jako zdroj poznatků dokáže se v textu orientovat, vyhledat odpovědi na otázky, hledá klíčová slova poslouchá uvědoměle literární texty čte samostatně knihy přiměřené věku dítěte zapisuje základní údaje o knize do deníčku, kreslí ilustrace, předčítá dětem zajímavou část knihy umí se orientovat v knihovně -zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř slova -určuje počet slabik -správně určí kořen, část předponovou a příponovou, koncovku poznává a rozlišuje slovní druhy; pozná ohebné a neohebné slovní druhy pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen a sloves užívá vhodných spojovacích výrazů podle potřeby je obměňuje -píše správně jména osob, zvířat, měst -porovnává významy slov, zvláště slova významem souřadná, nadřazená a podřazená -vyhledává v textu slova příbuzná -umí vyjmenovat vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova příbuzná -vyhledá a vyznačí základní skladebnou dvojici ve větě jednoduché -tvoří k holé větě větu rozvitou -odlišuje větu jednoduchou a souvětí -tvoří souvětí podle daného vzorce nebo určí vzorec souvětí -užívá obvyklých spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje -umí komunikovat s dospělými i se spolužáky -dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu -umí napsat a odeslat dopis a pohlednici, napsat adresu -vypravuje vlastní příhodu -reprodukuje přečtený text, dokáže dotvořit konec příběhu -pracuje s obrázkovou osnovou -tvoří jednoduchou osnovu a vypravuje podle osnovy -popisuje předmět (hračku), obrázek, osobu, zvíře -popisuje pracovní postup dbá na úpravu psaného textu -dokáže si kontrolovat písemný projev -píše úhledně všechna písmena psací i tiskací abecedy, číslice Hlásky znělé a neznělé souhlásky Stavba slova Slovní druhy Význam slova Vyjadřovací schopnosti (slohová výchova) Psaní MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Práce v realizačním týmu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy 12

5 4.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Čtení Žák - docvičuje plynulost a techniku čtení - volně reprodukuje text podle svých schopností - čte a přednáší zpaměti texty přiměřené věku - vyjadřuje a zaznamenává své dojmy z četby nebo z poslechu literárního díla - využívá text k dramatickému vyjádření - správně používá základní literární pojmy: poezie, próza, divadlo, film - vyjmenuje hlavní kulturní aktivity regionu - uvede některé nejznámější autory dětské literatury - vysvětlí pojem mateřský jazyk Mateřský jazyk - vyhledává v abecedním seznamu Abeceda - správně píše skupiny hlásek s ě- a -je- a uvádí Stavba slova příklady užití ve větách -rozlišuje ve větě kořen, část předponovou, příponovou a koncovku - pomocí předponových a příponových částí tvoří slova odvozená - rozlišuje shodně znějící předložky a předpony - vyhledává, tvoří a používá slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, souzvučná, nadřazená a podřazená, souřadná - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov - rozlišuje slova spisovná a nespisovná -v psaném projevu používá spisovné tvary slov -píše správně i/y- po obojetných souhláskách v kmeni slov - v textu bezpečně najde a určuje podstatná jména - zná vzory podstatných jmen - umí určit rod, číslo, pád a vzor - umí skloňovat podstatná jména podle vzorů - rozliší určitý a neurčitý tvar slovesa, zvratná slovesa - určí osobu, číslo a čas - časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím - rozlišuje slovesný způsob oznamovací a rozkazovací - samostatně určuje mluvnické kategorie sloves - rozliší větu jednoduchou a souvětí - určí základní skladební dvojici ve větě jednoduché - ve zřejmých případech užívá pravidla shody přísudku s podmětem - z vět jednoduchých tvoří souvětí - naznačí stavbu souvětí podle jednoduchého vzorce - užívá vhodné spojovací výrazy, seznamuje se s nejčastějšími spojkami - vypravuje podle osnovy - popíše jednoduchou věc - při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarven - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - při mluveném projevu používá přiměřená gesta a mimiku - aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku psaní - snaží seaktivně používat známy pravopis, vhodně volí slova - přiměřeně věku upravuje text Píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry písemného projevu Význam slova Slova spisovná a nespisovná Vyjmenovaná slova Podstatná jména Slovesa Věta a souvětí Vyjadřovací schopnosti Psaní Adresa, blahopřání, pozdrav Oznámení, pozvánka Popis, pracovní postup VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH; Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA; Etnický původ : Princip sociálního smíru a solidarity (četba Marťánci ) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA; Sebepoznání a sebepojetí 13

6 5.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého přednesu volně reprodukuje text podle svých schopností tvoří vlastní literární text na dané téma vyjadřuje své dojmy z četby na dané téma rozlišuje umělecké typy uměleckých a neuměleckých textů - správně užívá pojmy rým, verš, sloka, přirovnání píše správně předpony nad-, pod-, roz-, bez-, ovládá psaní ě je mě mně v kořenu slova umí určit všechny slovní druhy určí rod, číslo, pád, vzor podstatná jména skloňuje podle vzorů časuje slovesa ve všech časech oznamovacího způsobu pozná všechny slovesné způsoby pozná zvratné sloveso rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary, rozkazovací způsob samostatně určí přídavná jména určí druhy přídavných jmen skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a jarní odůvodní pravopis koncovek pozná zájmena a číslovky; určí druh rozpozná přímou řeč a uvozovací větu umí užít přímou řeč ve vypravování tvoří a v textu vyhledá větu jednoduchou a souvětí v jednoduché větě rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený pozná, tvoří přísudkovou část, přísudek holý užívá shodu přísudku s podmětem v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy o odůvodní psaní znamének v textu píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorů tvoří souvětí používá formální úpravu textů, dopisů, poznámek vyplňuje jednoduché tiskopisy (přihlášku, dotazník, ) provádí zápisy do sešitů, poznámky vypisuje údaje ze slovníku uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržování úhlednosti, čitelnosti a plynulosti provádí kontrolu psaného textu volně reprodukuje text podle svých schopností sestaví osnovu vypravování a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti dodržuje základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení dialogu střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování popíše předmět, děj, pracovní postup sestaví inzerát, doplní tiskopis čtení povídka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics, povídka slovo slovní druhy podstatná jména slovesa Přídavná jména Zájmena a číslovky Přímá řeč Skladba Souvětí Psaní Vyjadřovací schopnosti OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA; Rozvoj schopností poznávání MEDIÁLNÍ VÝCHOVA; Tvorba mediálního sdělení 14

7 6.ROČNÍK Žák: ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - rozlišuje útvary národního jazyka - v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými - užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení -k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky - orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti -prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti - na základě znalosti o slovotvorném rozboru vytváří příbuzná slova - znalosti o slovotvorném rozboru využijí při odůvodnění lexikálního pravopisu - ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů JAZYKOVÁ VÝCHOVA Útvary národního jazyka spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština Jazykové příručky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) hláskosloví procvičování učiva 1. stupně - spodoba znělosti - slovní a větný přízvuk - intonace a členění souvislé řeči pauzy a frázování Slovotvorný rozbor slovotvorný základ, předpona, přípona Příbuzná slova Rozbor stavby slova Střídání hlásek a skupiny hlásek při odvozování Procvičování pravopisu bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - předpony a předložky s-/se-, z-/ze- - zdvojené souhlásky - vyjmenovaná slova - shoda přísudku s podmětem - pravopis substantiv, adjektiv - psaní tečky u číslovek - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Slovní druhy vyhledávání a určování - ovládá morfologický pravopis Podstatná jména druhy, skloňování vlastních jmen osobních a místních - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu Přídavná jména druhy, tvary, skloňování podle vzorů, stupňování 15

8 - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů Zájmena druhy, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen Číslovky druhy Slovesa mluvnické kategorie, podmiňovací způsob - rozliší větu jednoduchou a souvětí Věta jednoduchá rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, pořádek slov ve větě - ve větě jednoduché odůvodní vztahy mezi gramatickými jednotkami - posoudí závislosti mezi jednotlivými větnými členy ve větě - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru - převypráví přečtený text -sestaví osnovu textu -nakreslí k přečtenému textu komiks jako alternativní formu osnovy - vytváří osnovu jako základ pro vlastní vypravování - při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu - k vypravování volí vhodné jazykové prostředky - vypravuje své vlastní zážitky - popisuje děj přečteného textu, shlédnutého filmu a divadelního představení - sestaví popis jednoduchého pracovního postupu - pracuje podle jednoduchého pracovního postupu - dokáže popsat známé prostředí - popíše předměty denní potřeby a věci kolem sebe - zachytí vnější vzhled blízké osoby - popíše podle obrázku neznámou osobu - rozliší zprávu a oznámení - vytvoří vlastní zprávu a oznámení o konaných školních akcích - sestaví pozvánku na školní akce - vyplní jednoduchou objednávku - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze - formuluje hlavní myšlenku textu - sestaví osnovu přečteného textu - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu - vyhledávání a určování základních a rozvíjejících větných členů určit vztahy mezi větnými členy (shoda, řízenost, přimykání) pomocí doplňovacích otázek, větné členy terminologicky nepojmenovávat Textová syntax výstavba textu - dodržování časové souslednosti - navazování vět pomocí spojek - užití zájmen KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vypravování osnova, přímá řeč Improvizovaný mluvený projev Popis děje Popis pracovního postupu Popis známého prostředí Popis předmětu Popis osoby Zpráva, oznámení, pozvánka, objednávka Výpisky práce s učebnicemi pro 6. ročník Praktické čtení orientační Studijní čtení Práce s textem MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Stavba mediálního sdělení 16

9 - s oporou o text přednese referát - seznámí se s pravidly diskuse - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený text - své tvrzení podpírá argumentací z textu - naslouchá svým spolužákům Diskuse Věcné naslouchání Kritické naslouchání Kultivovaný mluvený projev OSV Kooperace a kompetice - zformuluje dopis soukromého charakteru - dbá na výběr vhodných jazykových prostředků - napíše a odešle jej - při telefonním rozhovoru přizpůsobí výběr jazykových prostředků komunikačnímu záměru - rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích - kriticky hodnotí mediální sdělení - rozliší literární žánry pohádka, báje, mýtus, pověst, bajka - uvede základní představitele žánru a významná díla - převypráví děj - vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu - sehraje scénku k danému úseku literárního textu dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu - popíše postavy - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla - literární text doplní vhodnou ilustrací - Recituje básně - sestaví vlastní báseň - čte podle doporučené literatury - s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem - vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů - rozeznává objektivnost zdrojů informací Dopis soukromý, , Fax Telefonní rozhovor Plakát, billboard, prospekty LITERÁRNÍ VÝCHOVA Pohádka lidová a autorská Báje, mýty, pověsti Bajky a próza ze života zvířat Dobrodružná próza pro děti Příběhy s dětským hrdinou Humor v próze pro děti Nonsens Komiks Drama s pohádkovým motivem dělení dramatu, autoři, výstavba dramatu Balada Poezie pro děti, jazyk básně (rým, rytmus, verš, sloka, personifikace) Lidová píseň Literární dílny a knižní veletrh - četba dle doporučené literatury Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení. Kino, video a DVD - zážitkové naslouchání OSV Komunikace MEDIÁLNÍ VÝCHOVAkritické čtení a vnímání mediálního sdělení, interpretace vztahu m.s.a reality VMEGS Evropa a svět nás zajímá OSV Mezilidské vztahy - Komunikace - Kooperace a kompetice - Kreativita MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vnímání autora mediálního sdělení 17

10 7.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je - seznámí se se synonymickým slovníkem, vyhledává v něm potřebné informace - chápe rozdíl mezi věcným a mluvnickým významem slova, vyhledá jej ve Slovníku spisovné češtiny - vytváří synonyma k daným slovům, používá je při sestavování souvislých textů - rozliší slova spisovná a nespisovná, užije je podle typu textu - ovládá lexikální pravopis, uplatňuje jej při sestavování vlastních písemných textů Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov - Synonymický slovník Slovo věcný a mluvnický význam slova - sousloví - slova jednoznačná a mnohoznačná -metafora a metonymie -synonyma, homonyma, antonyma - termíny Slohové rozvrstvení slovní zásoby Procvičování pravopisu 6. ročníku Pravopis velkých písmen - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Slovní druhy procvičování a prohlubování učiva 6. ročníku - ovládá morfologický pravopis Podstatná jména skloňování podst.jmen označujících části lidského těla. - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů Zájmena skloňování vztažných zájmen (zejména JENŽ) Slovesa slovesný rod činný a trpný Příslovečné spřežky Neohebné slovní druhy vyhledávání v textu - rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou Věta jednočlenná a dvojčlenná - ve větě jednoduché odůvodní vztahy mezi gramatickými jednotkami - posoudí závislosti mezi jednotlivými větnými členy ve větě - zdůvodní interpunkci u přívlastků - určí v souvětí větu hlavní a vedlejší - odůvodní pomocí otázek závislost věty vedlejší na větě hlavní Rozbor složitějších jednoduchých vět Interpunkce přívlastků volných, těsných, několikanásobných, postupně rozvíjejících Druhy vedlejších vět vyhledat vedlejší věty, pomocí otázek odůvodnit vzájemné vztahy, terminologicky nepojmenovávat 18

11 - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru - při vytváření souvislých textů používá rozmanité jazykové prostředky Textová syntax výstavba textu - textová koherence prostřednictvím synonym - užití spojek - převypráví přečtený text KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - sestaví osnovu textu Vypravování obtížnějších textů - vytváří osnovu jako základ pro vlastní vypravování - při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu - k vypravování volí vhodné jazykové prostředky - vypravuje příhody z přečtené knihy - popíše složitější pracovní postup i výrobek z takového postupu vzniklý Improvizovaný mluvený projev Popis výrobků a pracovních postupů - popisuje známá umělecká díla Popis uměleckých děl - popíše své pocity a zážitky z daného prostředí - k dosažení komunikačního záměru volí vhodné jazykové prostředky - charakterizuje svého kamaráda, rodinného příslušníka - pro vytvoření charakteristiky využívá poznatků o slovní zásobě - sestaví svůj životopis - doplní svá životopisná data do připraveného formuláře - vytváří předlohu pro strukturovaný životopis Subjektivně zabarvený popis - líčení Charakteristika Životopis klasický, strukturovaný OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA; sebepoznání a sebepojetí: - napíše žádost Žádost - vyplní jednoduché formuláře Vyplňování formulářů přihláška do knihovny, žádost o vydání cestovní průkazky, přihláška na kroužek, přihláška na letní tábor... - napíše úřední dopis Úřední dopis - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty Výpisky a výtah z učebnic a naučných textů, které svým obsahem a obtížností odpovídají věku žáků a jejich zájmům - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze Praktické čtení orientační - formuluje hlavní myšlenku textu Studijní čtení - sestaví osnovu přečteného textu Práce s textem - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu - s oporou o text přednese referát Diskuse - seznámí se s pravidly diskuse Věcné naslouchání OSV Komunikace empatické a aktivní naslouchání - Kooperace a kompetice 19

12 - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený text Kritické naslouchání dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé - své tvrzení podpírá argumentací z textu Kultivovaný mluvený projev -naslouchá svým spolužákům -rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích Reklama MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Interpretace vztahu - kriticky hodnotí mediální sdělení mediálního sdělení a reality - seznámí se s hlavními LITERÁRNÍ VÝCHOVA VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost národů Evropy - zná významné autory tohoto období a jejich díla Renesance a humanismus OSV Mezilidské vztahy -rozezná cestopis, legendu a kroniku Středověká literatura Komunikace pantomima, paralingvální prostředky komunikaci -určí jejich základní charakteristiku Kroniky - monolog a dialog -vyjmenuje významné představitele a jejich díla Legendy Kooperace a kompetice -rozdělí povídky českých autorů do daných období Cestopis - Kreativita -převypráví děj -vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu Povídky českých autorů z různých období Seriály pro děti a mládež -sehraje scénku k danému úseku literárního textu - dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla - literární text doplní vhodnou ilustrací - Recituje básně Přírodní a vlastenecká lyrika -sestaví vlastní báseň Jazyk básně - v básních označuje básnické prostředky a pojmenovává je -čte podle doporučené literatury Literární dílny o 1 osobě -s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem - četba dle doporučené literatury -vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. - rozeznává objektivnost zdrojů informací Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení, kino, video a DVD - zážitkové naslouchání 20

13 8.ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Žák: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - rozlišuje útvary národního jazyka Útvary národního jazyka - užití v literatuře Nářečí ukázky v literatuře - v textech a promluvách rozpozná nespisovné výrazy a Jazyková kultura nahradí je spisovnými - užívá spisovného jazyka v objektivním sdělení Slovenština - k realizaci kultivovaného mluveného projevu volí spisovné jazykové prostředky - orientuje se v jazykových příručkách obsahu, seznamu zkratek a v abecedním slovníku - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti - prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti - ovládá lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů Slovanské jazyky Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Etymologický slovník. Slovník přirovnání a frazémů. Norma, kodifikace Výslovnost přejatých slov Způsoby obohacování slovní zásoby přejímání slov - tvorba nových slov Procvičování pravopisu - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Tvarosloví procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku - ovládá morfologický pravopis Skloňování obecných jmen přejatých - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů -ve větě jednoduché terminologicky pojmenuje větné členy a poměry mezi nimi -určí druh vedlejší věty - identifikuje věty hlavní a označí významové poměry mezi nimi a mezi několikanásobnými větnými členy Skloňování cizích jmen vlastních Skloňování zájmena TÝŽ, TENTÝŽ Slovesný vid Druhy spojek Skladba procvičování a prohlubování učiva 6. a 7. ročníku Rozbor složitějších souvětí terminologické pojmenování větných členů, vedlejších vět Vyjádření větného členu vedlejších větou. Významové poměry mezi větami hlavními a několikanásobnými větnými členy. 21

14 - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru Textová syntax výstavba textu - koherentní prostředky - charakterizuje literární postavu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - pro charakteristiku volí vhodné jazykové prostředky - porovnává vlastnosti a jednání literární postavy se svými vlastnostmi Charakteristika literární postavy - vyjádří své pocity a dojmy ze známého prostředí Subjektivně zabarvený popis, líčení Úvaha - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty - formuluje hlavní myšlenku textu - sestaví osnovu přečteného textu - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu - s oporou o text přednese referát - seznámí se s pravidly diskuse - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený text - své tvrzení podpírá argumentací z textu - naslouchá svým spolužákům - rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích Výpisky a výtah Výklad Praktické čtení orientační Studijní čtení Práce s textem Věcná literatura Diskuse Věcné naslouchání Kritické naslouchání Kultivovaný mluvený projev Reklama - kriticky hodnotí mediální sdělení Televizní zpravodajství - převypráví děj LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu Romantismus a realismus - sehraje scénku k danému úseku literárního textu dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu - charakterizuje postavy literárního díla - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla - literární text doplní vhodnou ilustrací - dramatizace jednání literární postavy v různých situacích - porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu Národní obrození Povídky a romány českých a světových autorů Novela Román Epigram Drama - Recituje básně Přírodní lyrika Starší česká lyrika - sestaví vlastní báseň Jazyk básně - čte podle doporučené literatury - s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem Literární dílny a knižní veletrh - četba dle doporučené literatury - vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů Práce s literárními slovníky, encyklopediemi. OSV Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV Komunikace Kooperace a kompetice MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Interpretace mediálního sdělení a realita VMEGS Evropa a svět nás zajímá OSV Mezilidské vztahy - Komunikace - Kooperace a kompetice - Kreativita 22

15 - rozeznává objektivnost zdrojů informací Školní a městská knihovna. Internet. Návštěva divadelních představení. KinoVideo a DVD. Zážitkové naslouchání 23

16 9.ročník Žák: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - Skupiny jazyků - samostatně pracuje jazykovými příručkami, vyhledá v nich potřebné informace a aplikuje je - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova - v kultivovaném projevu dodržuje zásady spisovné výslovnosti - prezentuje vlastní připravený projev podle zásad spisovné výslovnosti - ovládají lexikální pravopis, uplatňují jej při sestavování vlastních písemných textů Jazykové příručky Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov Etymologický slovník.slovník přirovnání a frazémů. Norma, kodifikace Spisovná výslovnost shrnutí poznatků, procvičování učiva, realizace Zvládnutí pravopisu v plném rozsahu - v textu vyhledává slovní druhy, správně je rozeznává Tvarosloví komplexní - ovládá morfologický pravopis - vytváří gramaticky správné tvary ohebných slovních druhů dle kontextu - využívá vědomostí o slovních druzích při sestavování souvislých písemných textů - provede komplexní větný rozbor - vědomosti z textové syntaxe využije pro vytvoření vhodných jazykových projevů podle komunikačního záměru - převypráví přečtený text - sestaví osnovu textu - vytváří osnovu jako základ pro vlastní vypravování - při vypravování dodržuje pravidla tohoto slohového postupu - k vypravování volí vhodné jazykové prostředky - vypravuje své vlastní zážitky jazykový rozbor Přechodníky orientační vyhledávání, tvoření s oporou o jazykové příručky Skladba komplexní větný rozbor - terminologické pojmenování vztahů ve větě, větných členů, poměrů mezi větami a druhů vedlejších vět Textová syntax výstavba textu KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Vypravování nepřímá řeč Výklad Úvaha - čte s porozuměním přiměřeně obtížné texty Výpisky a výtah - vyhledá v textech klíčová slova a důležité teze Praktické čtení orientační - formuluje hlavní myšlenku textu Studijní čtení - sestaví osnovu přečteného textu Práce s textem - pořizuje z učebnic jednoduché výpisky Věcná literatura - rozliší subjektivní a objektivní sdělení v textu Referát z textu - s oporou o text přednese referát Diskuse, úvaha - seznámí se s pravidly diskuse Věcné naslouchání - pod vedením vyučujícího sděluje své názory na přečtený Kritické naslouchání text MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA multikulturalita specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost OSV Komunikace empatické a aktivní naslouchání - Kooperace a kompetice 24

17 - své tvrzení podpírá argumentací z textu - naslouchá svým spolužákům - rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích Reklama Kultivovaný mluvený projev - kriticky hodnotí mediální sdělení Televizní zpravodajství LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vytváří vlastní literární texty podle zadaného tématu Poetismus, dadaismus, surrealismu, symbolismus, proletářská literatura - sehraje scénku k danému úseku literárního textu - Žánroví autoři 20. století dramatizace - porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním díle, Fejeton filmové a divadelní adaptaci - vytváří osnovu přečteného textu Absurdní drama - zaznamená hlavní myšlenky textu, díla Autorské divadlo - porovnání tvorby autorů 1 žánru a 1 tématu - Recituje básně Prokletí básníci - sestaví vlastní báseň Jazyk básně - čte podle doporučené literatury - s přečtenou knihou pracuje tvořivým způsobem - vyhledává potřebné informace v různých typech zdrojů - rozeznává objektivnost zdrojů informací Literární dílny a knižní veletrh četba dle doporučené literatury Práce s lit. slovníky, encyklopediemi. Školní a městská knihovna. Internet Návštěva divadelních představení Kino, video a DVD - zážitkové naslouchání dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Fungování a vliv médií ve společnosti VMEGS Evropa a svět nás zajímá lidová slovesnost národů Evropy OSV Mezilidské vztahy v próze s dětským hrdinou - Komunikace pantomima, paralingvální prostředky v komunikaci - monolog a dialog - Kooperace a kompetice dovednost navazovat na druhé - Kreativita 25

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více