Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/ Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Adresa : Základní škola, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Identifikátor školy : Vedení školy : Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka Mgr. Hana Kracíková, zástupkyně ředitelky Kontakt : telefon , , fax web Kapacita školy : 660 ţáků Součástí školy je i školní druţina, která je umístěna ve Školní 7. Kapacita školní druţiny: 120 ţáků. 2

3 2. Zřizovatel Název zřizovatele : Město Lovosice Adresa: Školní 2, Lovosice Právní forma: obec IČO: Materiálně technické podmínky školy Ve škole je 28 učeben, z toho 7 odborných (pracovna fyziky, chemie, hudební výchovy, školní kuchyňka, dílna a dvě počítačové učebny), 1 tělocvična, ţákovská a učitelská knihovna, učebna DAP a logo, sál. Pracovny fyziky a chemie zároveň slouţí jako kmenové třídy. Do budoucna uvaţujeme se zřízením dalších odborných učeben na přírodopis, zeměpis, jazyky. K výuce tělesné výchovy kromě tělocvičny jiţ řadu let vyuţíváme městská sportoviště halu Chemik, halu U stadionu, plavecký bazén, atletický stadion. Z tohoto důvodu v rozvrhu zařazujeme hodiny tělesné výchovy v dvouhodinových blocích. Ke škole patří i školní hřiště, které vyuţívají k výuce tělesné výchovy hlavně třídy 1. stupně. Je také k dispozici ostatním školám. Odpoledne a o víkendech i ostatní lovosické mládeţi. Součástí školy je školní druţina, která má k dispozici pozemek s velkou zahradou, vybudovanými hracími koutky, které slouţí k výchovně vzdělávací činnosti, odpočinku i zábavě dětí. Ve školním roce 2013/2014 téţ vyuţívaný v dopoledních hodinách mateřskou školou Sady pionýrů. Ve školním roce 2013/2014 jsme provedli rekonstrukci podlahy v tělocvičně poloţením nové dřevěné podlahy. Během školního roku byl průběţně doplňován fond učebnic, zejména interaktivních, literatura pro učitele a knihy do školní knihovny. Byly vybaveny šatny pro ţáky 2. stupně šatními skříňkami. V září 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám zasláním závěrečné monitorovací zprávy. 3

4 4. Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Kontakt: Ing. Jiří Puchar předseda, telefon: Sloţení školské rady po volbách pro období Za Městský úřad Lovosice: Vladimíra Nováková Jan Hrdlička Zástupci rodičů: Ing. Hana Kratochvílová Ing. Jiří Puchar Zástupci pedagogů: Mgr.Jaroslav Koskuba 5. Přehled vzdělávacích programů Mgr. Miroslava Hellerová Od září 2013 probíhala výuka takto: První stupeň: 1., 2., 3., 4., 5. ročníku podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život škola pro tebe. Druhý stupeň podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život škola pro tebe. Školní rok 2013/2014 byl ukončen s 526 ţáky, 33 učiteli, 4 vychovatelkami, 2 asistentkami pedagoga, 7 provozními pracovníky, 7 učitelkami na mateřské dovolené. 4

5 6. Údaje o zaměstnancích školy 2013/2014 pedagogové do 35 let s odbornou kvalifikací let let 55 důchodový věk důchodci z toho ženy bez odborné kvalifikace z toho ženy Ve školním roce 2013/2014 splňovali všichni učitelé odbornou kvalifikaci. V tabulce nejsou uvedeny učitelky na MD celkem 7, asistenti pedagoga celkem 2 Celkem pedagogických pracovníků : 39 Provozních : 7 Kvalifikace celkem: 33 učitelů odborně kvalifikovaných 4 vychovatelky 100,00% odborná kvalifikace Celková odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ % 7. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Školní docházku ukončilo Na střední školy Na střední odborné učiliště Na víceleté gymnázium Celkem 97 žáků 79 ţáků 22 ţáků 18 ţáků z toho z 9. ročníků 88 ţáků 18 ţáků 13 ţáků z nižších ročníků 4 ţáci 5 ţáků Do 1. tříd pro školní rok 2013/2014 nastoupilo: Zapsáno pro školní rok 2014/2015 Školní docházka odloţena: 42 ţáků 66 ţáků 15 dětem 5

6 8. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků ZŠ ve školním roce 2013/ pololetí Celkový průměrný prospěch žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 260 prospěl 231 neprospěl 23 nehodnocen 8 2. pololetí Celkový průměrný prospěch žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 242 prospěl 270 neprospěl 14 nehodnocen 0 6

7 Údaje v tabulkách Tabulka č. 1. Přehled prospěchu ţáků v číslech Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol celkem Tabulka č. 2. Přehled prospěchu ţáků v % Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol ,23% 97,61% 0% 0% 0% 2,38% 4,76% 0% ,85% 95,34% 4,76% 2,32% 0% 2,32% 2,38% 0% ,11% 72,5% 27,90% 27,5% 0% 0% 2,32% 0% ,09% 61,81% 21,81% 34,54% 3,63% 3,63% 3,63% 0% ,0% 36,84% 46,29% 61,40% 1,85% 1,75% 0% 0% ,33% 43,10% 55,0% 56,89% 1,66% 0% 0% 0% ,09% 34,56% 62,96% 64,19% 3,70% 1,23% 1,23% 0% ,93% 9,67% 73,43% 80,64% 10,93% 9,67% 3,12% 0% ,95% 19,31% 55,68% 78,40% 10,22% 2,27% 1,13% 0% celkem ,14% 46,00% 43,66% 51,33% 4,34% 2.66% 1,51% 0% 7

8 8. 2. Procento žáků se druhým a třetím stupněm z chování ve školním roce 2013/ pololetí 1,51% (8(6+2) ţáků z 529) 2. pololetí 3,23 % (17(8+9) ţáků z 526) Tabulka č. 3. Přehled sníţených zámek z chování u jednotlivých tříd Třída 1. pololetí 2. pololetí uspokojivé neuspokojivé uspokojivé neuspokojivé 1.A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B C D

9 8. 3. Celkový počet zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených ,74 neomluvených 386 0,73 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených ,17 neomluvených 306 Vysoké počty zameškaných hodin jsou způsobeny zrovna tak jako v loňském školním roce tím, ţe rodiče absolvují se svými dětmi velmi často rodinnou dovolenou a ozdravné pobyty mimo jarní a hlavní prázdniny, a dále i to, ţe někteří rodiče potvrdí a omluví svým dětem i evidentně zbytečně zameškanou docházku do školy. Neomluvené hodiny jsou řešeny podle metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT č.j / Během školního roku byly řešeny dva závaţné případy záškoláctví s OSPODEM Integrace žáků: na konci školního roku bylo integrováno celkem 26 ţáků. Z toho na 1. stupni 10 ţáků, na 2. stupni 16 ţáků. Přehled postiţení Název poruchy specifikace Počet žáků Specifické poruchy učení dysortografie 14 dyslexie 7 dyskalkulie 4 dysgrafie 2 dyspraxie 1 Poruchy řeči logopedie 1 dyslálie 2 vývojová dysfázie 1 Poruchy chování ADHD 5 Aspergerův syndrom 1 Porucha pozornosti 1 Znevýhodněné prostředí Bilingvní prostředí 1 Lehká mentální retardace 1 Zdravotní postižení Zraková vada 1 9

10 Přehled obtíţí Název poruchy specifikace Počet žáků Specifické poruchy učení Dysortografické obtíţe 14 Dyslektické obtíţe 5 Dysgrafické obtíţe 4 Dyskalkulické obtíţe 1 Nerovnoměrný vývoj CNS 1 Snížené intelektové schopnosi Rok 2013/ výuka byla zajištěna díky 3 důchodcům Potřeba učitelů ve školním roce 2014/2015 počet tříd 22 celkový počet pedagogických pracovníků pro školní rok 2014/ na 1 stupni 10 třídních učitelů - na 2. stupni 12 třídních učitelů - ostatních bez třídnictví 9 9. Údaje o akcích a mimoškolních aktivitách ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali ţáci ve škole zájmové krouţky: pěvecký - Koťata, zdravotní, keramický, krouţek předškoláka, sportovní, šachový, turistický, výtvarný a taneční, lezení na umělé stěně, flétnový. Ve spolupráci s oddílem kopané v Lovosicích byla v rámci výuky zařazena do výuky jako nepovinný předmět pro ţáky 1. a 2. tříd kopaná. Byly pořádány turistické pobyty pro ţáky, třídní výlety, kulturně-výchovné akce. Ve spolupráci s basketbalovým klubem v Lovosicích se ţáci zapojili do projektu Basket do škol a s házenkářským klubem v Lovosicích soutěţili ţáci v Házenkářské lize mládeţe. Turistické pobyty, kurzy Název akce Místo konání Třídy, počet žáků Adaptační kurz Lhotsko 6. třídy 56 Lyžařský a snowboardový Mariánská v Krušných horách 7. třídy 40 kurz pro žáky 7. tříd Lyžařský kurz - ostaní Mariánská v Krušných horách třídy 37 10

11 Ozdravné pobyty a školy v přírodě 8.,9.třídy Kytlice 2.A-2. B 41 Štědronín 4. A, 5. A, B 52 Lenoch Rokytnice nad Jizerou 3. A, 4. B 35 Zahraniční zájezdy Paříţ Francie 4. denní třídy 50 Salzburk Rakousko- 3- denní třídy 45 Dráţďany Německo-1-denní třídy 45 Cyklistický kurz Mariánská v Krušných horách 8., 9. třídy 26 Plavání Plavecký bazén Lovosice 3., 4. třídy 89 Dopravní výchova Dopravní hřiště Litoměřice 4. A, B 56 Výlety a třídní výlety Vlastivědný výlet - Praha Opárenské údolí Ústí nad Labem Kokořín, Máchovo jezero Úštěk Radejčín Tanvald Lovoš Litoměřice Česká Lípa Nelahozeves Liberec-IQ park, Ještěd Mariánské Lázně 4. A, 4. B 9. C 9. B, 7. C, 8. C 6. C, 6. A 9. D 8. B, 7. B 6. B, 7. A 1. B, 1. A 3. B, 5. A5. B turistický krouţek turistický krouţek. turistický krouţek turistický krouţek Kulturní a výchovné vzdělávací akce, exkurze 1. stupeň Dopravní výchova 2. třídy Divadlo Most Mazlíčci - výstava Zdravá třída 4., 5. třídy Vánoční výstava v Libochovicích Kino Litoměřice Výstava ilustrací E. F. 5. třídy Buriana Noc s Andersenem třídy Pexeso Divadlo Hradec Králové Stáčení medu 2. třídy Zubrnice - skanzen 2. stupeň Návštěva Terezínské pevnosti 9. třídy Zahradnictví 7. C Planeta 3000 Divadlo Most, Sluha dvou pánů třídy 8. třídy 11

12 Tematické akce a projekty Tajemný svět vědy Výchova ke zdraví Tolerance, snášenlivost Divadlo Most, Kačenko pusu Divadlo Litoměřice, Generálka Výstava hub-muzeum Ústí n.l Škola 2013 Úřad práce Litoměřice Návštěvy parlamentu ČR Koncert populární hudby Návštěva knihovny Lovosice Exkurze SOU Roudnice n.l. Exkurze SOU Stříbrníky Kladení věnců u památníků v Lovosicích Vánoční Praha Přednáška na téma Drogy Planetárium Teplice v Čechách vývoj Vesmíru 6. a 9. třídy 9. třídy 7. třídy 6. třídy 9. třídy 9. třídy třídy 6. třída 9. třídy 9. třídy 9. D 7. třídy 9. třídy Kroužek předškoláka (čtyřměsíční příprava budoucích prvňáčků na život ve škole) Andělská besídka pro předškoláky Květinový den- ligy proti rakovině Návštěva řepnického útulku pro psy Vánoční jarmark Zpívání na schodech Koncerty Koťat v kostele Drogy 1. stupeň Projekt Planeta Země 3000 Evropský den jazyků Besip dopravní hřiště 4. třídy Plavání 3., 4. třídy Ukázkové hodiny pro předškoláky Koncert Koťat pro mateřské školy Jarní koncert Koťat Týden otevřených dveří Putování školou Po stopách Yetyho 1. stupeň Den atletiky 1. stupeň Čarodějnická škola Sportovní den O putovní pohár školy, 2. ročník na školním hřišti 2. stupeň Den Země celoškolní projekt Den Evropy celoškolní projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí celoškolní projekt Den bezpečnosti projekt 1. stupně 12

13 Indiánský den projekt 1. stupně Školní parlament, barevné dny, den ve stylu retro Projektový den Děti učí děti Velikonoční workshop pro děti a jejich rodiče Školní akademie Litoměřická notička Zdravá třídy UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Účast na soutěžích a olympiádách 1. stupeň Matematický Klokan okresní kolo Hlídky mladých zdravotníků Matematická olympiáda Pexeso okresní kolo školní kolo Litoměřická notička 2. stupeň Chemická olympiáda školní kolo, okresní kolo Mladý chemik okresní kolo Olympiáda z dějepisu třídy školní kolo, okresní kolo Olympiáda z anglického školní, okresní kolo jazyka Olympiáda ze zeměpisu školní kolo, okresní kolo krajské kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda školní kolo okresní kolo Matematický klokan Olympiáda z českého jazyka Štětský mladý zdravotník Hlídky mladých zdravotníků Štětí Soutěţ Mladý záchranář Litvínovský CHOROŠ Archimediáda Přírodovědný klokan Zimní přírodovědná soutěţ Elko kvete školní kolo, okresní kolo, okresní kolo okresní kolo okresní kolo Krajská soutěţ školní, okresní kolo školní kolo okresní kolo Místní kolo Sportovní akce a soutěže Atletický 4boj starší ţákyně - okresní finále 1. místo krajské kolo 1. místo republikové finále 11. místo 13

14 Školní liga házené ml. ţactvo Plavání Přespolní běh druţstev Ploskovice Florball Pohár rozhlasu Preventan cup, vybijená 1. stupeň Přehazovaná třídy Aerobic Šachy Košíková - dívky Volejbal dívky- O štít 17. listopadu Plavání třídy Atletický 3boj 1. stupeň Litoměřická laťka Aerobik 1. místo jednotlivců v republikovém finále okresní kolo okresní kolo okresní kolo, st. ţákyně krajské kolo Teplice celkové pořadí 2. místo st. ţákyně okresní kolo okresní kolo okresní finále okresní kolo 2. místo okresní, krajské republikové kolo okrskové kolo, okresní kolo okresní kolo 1. místo krajské kolo 4. místo okresní kolo okresní kolo okresní kolo 1. místo okresní kolo 3. místo Během školního roku se účastnili vybraní ţáci školních kol ve všech soutěţích schválených MŠMT Při akcích, soutěţích, výletech měli ţáci moţnost si prohloubit své poznatky ze školních lavic, učebnic, prokázat své znalosti a dovednosti. Porovnat své výkony se ţáky ostatních škol a zdravě si zasoutěţit. Určitě je akce obohatily o nové zkušenosti. Měli moţnost uvědomit si závaţnost některých společenských problémů. Pořádané akce můţeme povaţovat za velmi zdařilé. Cílem účasti na sportovních soutěţích bylo dostat co nejvíce ţáků na hřiště. Škola aktivně spolupracovala s házenkářským klubem v Lovosicích školní liga házené, s basketbalovým klubem v Lovosicích basket do škol, s fotbalovým klubem v Lovosicích krouţek kopané pro nejmladší ţactvo. Za největší úspěch povaţujeme účast na turnajích ve volejbalu a atletických soutěţích. V našich řadách vyrůstají opravdové dívčí volejbalové a atletické talenty. V atletickém 4- boji se starší ţákyně probojovaly do republikového finále v Břeclavi. Celkově se umístily na 11. místě. V jednotlivcích získala ţákyně titul mistryně republiky. 14

15 10. Vzdělávání učitelů Zájem učitelů o vzdělávací programy se nám podařilo naplnit. Další vzdělávání učitelů bylo zaměřeno na takové akce, které se týkaly metodické pomoci a uţívání nových metod práce v jednotlivých předmětech, na prevenci sociálně patologických jevů a finanční gramotnosti. Učitelé vyuţívali především samostudia, vzájemných hospitací a metodických rad. Účast na akcích pořádaných NIDV Ústí nad Labem, PC Litoměřice a PC Ústí nad Labem v rámci DVPP (viz. příloha) 11. DAP a logopedická poradna Pracovala i v roce 2013/2014.Udrţuje si stále vysokou úroveň práce se ţáky se specifickými poruchami učení. Poradna pracovala pod vedením dvou učitelek, které jsou speciálními pedagogy. Na konci školního roku navštěvovalo DAP celkem 15 ţáků. Z celkového počtu 26 integrovaných ţáků ve škole. Na základě ţádosti zákonných zástupců a zpráv ze školského poradenského zařízení vypracovává škola pro ţáky se specifickými poruchami učení individuální vzdělávací plány. Na zpracování IVP se podílejí učitelé těch předmětů, ve kterých se porucha učení projevuje. Plnění IVP je pro všechny vyučující závazné. Rodiče jsou s plány seznámeni, a poté jsou předkládány k posouzení a schválení SPC a PPP v Litoměřicích. Během školního roku jsou pravidelně hodnoceny výsledky ţáků, a reedukace vad. Od září 2012 je jeden ţák, nyní v deváté třídě, s lehkým mentálním postiţením vyučován podle školního vzdělávacího programu s přílohou pro ţáky s MLP. S výsledky vzdělávání ţáků jsou rodiče seznamováni průběţně během školního roku při konzultacích. Logopedickou poradnu navštěvovalo celkem 19 ţáků z 1. třídy 13 ţáků, 2. třídy 6 ţáků. 12. Plnění učebních osnov, učebních plánů, vzdělávání žáků Učební osnovy byly splněny ve všech předmětech. Výuka probíhala podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot - škola pro tebe. Ţáci byli vedeni ke zlepšování komunikace a spolupráce mezi sebou, k uvědomění si důleţitosti komunikace s učiteli, k učení se toleranci a spoluţití s ostatními, k respektování práce druhých lidí, k uplatňování svých práv a zároveň k odpovědnosti za plnění svých povinností. Školní vzdělávací program byl doplněn o nová povinná témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, korupce, obrana vlasti, finanční gramotnost, ochrana člověka za běţných rizik a mimořádných událostí. Výuka těchto témat byla zařazena do předmětů jako průřezové téma, 15

16 jak na 1. tak na druhém stupni základní školy, jako projekt nebo samostatný předmět finanční gramotnost v 9. ročníku. Velký důraz byl kladen na zařazování průřezových témat. Na 1. i 2. stupni školy byla práce v hodinách zaloţena na aktivním zapojování ţáků do vyučování, interaktivním vyučování, prací s informacemi. Důleţitou součástí byly projektové a tematické hodiny. Od sedmého ročníku si povinně ţáci zvolili další cizí jazyk. Jako další cizí jazyk byla vyučována - němčina a ruština i v osmém ročníku s upravenou časovou dotací. Ţáci devátých tříd se vzdělávali podle učebních osnov bez dalšího cizího jazyka. Z nabídky volitelných předmětů si ţáci vybrali konverzaci v anglickém jazyce, sportovní hry, mediální výchovu, digitální fotografii, výchovu ke zdraví, domácnost, společensko vědní seminář, technické práce. Práce ve volitelných předmětech byla převáţně praktického charakteru. Ve druhém pololetí byla zavedena výuka nepovinných předmětů německý jazyk pro 1. stupeň, florbal pro ţáky 4., 5. tříd, pěvecký sbor Hodnocení práce podle ŠVP Na konci 1. období Učivo 1. aţ 3. ročníku bylo zvládnuto podle tematických plánů ŠVP bez problémů. Do výuky byla zařazována skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, práce s interaktivní tabulí. Vyuţívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěţe, projekty. V hodinách byli ţáci hodnoceni známkou, v případě neúspěchu hodnocením slovním. K motivaci školní práce učitelé pouţívají téţ motivační razítka ( chválím, pěkné, pěkná úprava, piš lépe, škrábeš jako kocour, nevzdávej se a bojuj ). Důleţité práce si ţáci ukládají do portfolia, které je rozděleno podle předmětů. Ţáci pracují podle týdenních plánů. Plán obsahuje probírané učivo na daný týden důleţité informace pro rodiče, pomůcky na celý týden. Český jazyk V českém jazyce ţáci zvládají v písemném projevu pouţití gramatických tvarů, principy pravopisu, abecedně řadí slova. Rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Poznají stavbu slova a tvoří nová slova od kořene slova. Rozeznávají obojetné souhlásky, správně píšou y/i po obojetných souhláskách. Zpaměti jmenují vyjmenovaná slova a jejich pouţití v textu. Rozpoznávají podstatná jména a slovesa. Znají mluvnické významy podstatných jmen a správně píšou vlastní jména. Skloňují podstatná jména a časují slovesa. Třídí ohebné slovní druhy. 16

17 Uţívají souvislého mluveného projevu, reprodukují text podle osnovy. Popisují jednoduchý předmět. Píší správně tvary písmen a číslic, vyplní poštovní formulář. Plynule čtou text s porozuměním a vyjadřuji vlastní postoj k přečtenému textu. Rozeznávají základní literární pojmy a tvořivě pracuji s literárním textem. Jsou schopni správného dorozumívání ve škole i mimo školu. Dokáţou rozlišit druhy hlásek, správně odůvodní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, správně napíší tvar písmen, reagují na pokyny učitele. Rozliší podstatná jména, slovesa, předloţky, psát správně vlastní jména. Dokáţou samostatně vypracovat zadané úkoly. Čtou s porozuměním, reprodukují přečtený text. Přednáší zpaměti ve shodném frázování a tempu. Zvládají hygienické návyky při čtení a psaní. Učivo se podle časového rozpracování tematických plánů zvládlo dobře Matematika V matematice ţáci porovnají mnoţství a velikost a provádí lineární uspořádání. Poznají a určí základní tvary v rovině, porovnají velikost útvarů (bod, čára, úsečka, přímka, obrazce-obdélník, čtverec, čtyřúhelník, trojúhelník, kruh, kruţnice). Měří a odhadují délku úsečky. Čtou, zapisují a porovnají přirozená čísla v oboru do Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Písemně a pamětně sčítají, odčítají a násobí v oboru do 100. Zaokrouhlují čísla v oboru přirozených čísel. Zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují a modelují osvojené početní operace. Násobí a dělí mimo obor násobilky. Orientují se v čase, převádí jednotky. Prvouka Ţáci se orientují v místě bydliště a v okolí školy, orientují se v plánku. Určují polohu ČR, sousedních států, státní symboly. Orientují se ve vztazích v rodině, jsou tolerantní ke svému okolí. Ţáci pozorují změny v přírodě během čtyř ročních období, rozliší ţivé a neţivé sloţky přírody, lidské výrobky. Ţáci popisují lidské tělo stavba těla, svaly, kosti, nejdůleţitější vnitřní orgány člověka. Ţáci znají základní pravidla první pomoci. Prohloubili si a pochopili vztah člověka k ţivotnímu prostředí, odpovědnost k ochraně přírody. Prohloubili si schopnost aktivního naslouchání a dobré komunikace mezi ţáky i dospělými, respektování se a vzájemnou pomoc, toleranci jiných sociálních skupin. Anglický jazyk Výsledky vzdělávání ve třídách jsou výborné. Děti angličtina baví, nebojí se přihlásit, promluvit. Důraz je kladen především na znalost slovní zásoby, ale ţáci zvládnou s pomocí učitele sestavit i krátké věty, zeptat se a odpovědět na základní otázky (jméno, věk, pocity, oblíbené jídlo / hračka). Ve výuce je vyuţíváno mnoho her, soutěţí, pohybová činnost, říkadla a písničky. 17

18 Podporujeme zdravou soutěţivost a nadšení cizím jazykem. Výuka se neobejde bez četného opakování (hl. výslovnost). Výtvarná výchova, pracovní činnosti ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umoţňuje ţákům rozvíjet tvořivost, fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Ţák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Ţáci pracují s různým materiálem přírodní materiály, ekologický odpad a další. Tělesná výchova V hodinách tělesné výchovy se ţáci seznámili s různými sportovními a pohybovými aktivitami. Chápou a dodrţují pravidla při hrách. Dodrţují základní pravidla bezpečného chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a uţívají pojmy tělovýchovného názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičení při doprovodu hudby, plavání, bruslení Na konci 2. období Při výuce pouţívána skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, interaktivní tabule. Vyuţívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěţe, projekty. V hodnocení výsledků ţáků jsou preferovány písemné práce, testy, diktáty, ústní zkoušení, referáty, úprava sešitů, skupinová práce. V rámci hodnocení se vyuţívá vlastní sebehodnocení ţáků, kdy se ţáci vyjadřují k výsledkům své vlastní práce, ale také práce ostatních. Další formou hodnocení jsou portfolia, která mají ţáci zaloţena od začátku školního roku a zakládají si tam své práce. Český jazyk V českém jazyce ţáci zvládají v písemném projevu pouţití gramatických tvarů, zvládají principy pravopisu. Najdou v textu a odliší slova jednovýznamová a mnohovýznamová, rozlišují význam slov. Poznají kořen slova, pracují s tvary slov a dokáţou pomocí přípon a předpon vytvořit slova příbuzná. Správně doplní i, y uvnitř slov podle toho, zda se jedná o vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Rozpoznávají jednotlivé slovní druhy ohebné i neohebné. Určují mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, uţívají je správně v psaném projevu. Zvládají základní pravidla syntaktického pravopisu. Rozeznávají nespisovné tvary od spisovných, v psaném a mluveném projevu nepouţívají nespisovných tvarů slov. Odlišují větu jednoduchou od souvětí, změní větu 18

19 jednoduchou na souvětí a naopak. Vhodně uţívají spojovacích výrazů a vyhledají je ve větě. Určují ve větě základní skladební dvojice a rozliší podmět a přísudek holý a rozvitý. Cizí jazyk Při výuce jsou vyuţívány především metody frontálního vyučování, výklad (v mateřském jazyce pro snadnější pochopení učiva - gramatika), samostatné činnosti, opakování (procvičování slovní zásoby, výslovnost), vyuţívání různých her a soutěţí, dialogů. Ţáci si postupně rozšířili slovní zásobu i schopnost tvořit věty a odpovídat na otázky, více uplatňují gramatické struktury. Matematika V matematice ţáci čtou a porovnávají čísla do milionu, sčítají a odčítají zpaměti i písemně čísla v oboru do milionu. Řeší i obtíţnější slovní úlohy. Písemně dělí jednociferným dělitelem, dělí se zbytkem. Písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem. Převádí jednotky hmotnosti, délky, objemu, času. Umí vypočítat aritmetický průměr čísel. Čtou v jízdním řádu. Zapisují číslo zlomkem, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Řeší slovní úlohy se zlomky. Ţáci počítají rovnice a nerovnice. V geometrii ţáci rýsují rovnoběţky, různoběţky, kolmé přímky, osu úsečky. Narýsují pravoúhlý trojúhelník, kruţnici, obdélník a čtverec, rovnoběţník a pravidelný šestiúhelník. Vypočítají obvod a obsah obdélníků a čtverců. Rozdílem, součtem a násobkem Vypočítají povrch krychle a kvádru. Přírodověda V přírodovědě ţáci poznávají vybrané rostliny podle jejich vnější stavby těla. Charakterizují základní rozdíly mezi dřevinami, bylinami a houbami. Rozlišují nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, rozlišují rostliny na chráněné, jedovaté a léčivé. Poznají rostliny okrasné, kulturní a plané. Uvádí příklady praktického vyuţití hospodářských rostlin, zařazují jednotlivé rostliny a ţivočichy do daných společenstev, posuzují význam zelených rostlin pro ţivot ostatních organizmů. Rozlišují základní horniny a nerosty, vyjmenují vyuţití některých hornin a nerostů. Poznávají zástupce nejznámějších skupin ţivočichů, určují je podle jejich typických znaků, rozdělují organismy do známých skupin podle stavby těla a druhu potravy, kterou přijímají. Jmenují způsoby ochrany přírody. Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů, správně přiřadí veličinu k její jednotce, provádí převody jednotek. Umí se zachovat v situacích ohroţujících zdraví člověka a v situacích simulujících mimořádné události. Ošetřují drobná poranění a přivolají lékařskou pomoc. Znají důleţitá telefonní čísla. 19

20 Vlastivěda Ve vlastivědě ţáci porovnávají rozlohu ČR v Evropě vzhledem k sousedním státům, člení území ČR. Rozlišují správu měst a obcí. Odlišují národnosti, etnické a náboţenské skupiny a tolerují je. Určují polohu hl. města Prahy a vybraných měst ČR v rámci krajů. Určují některá významná místa a města svého regionu, informují ostatní o jejich zajímavostech a vyhledají zajímavosti z historie svého kraje. Vysvětlí pojem vlast, vlastenectví, demokracie a demokratický stát. Rozliší hlavní orgány státní moci a některé její zástupce, vyjmenují státní symboly a objasní jejich význam a způsob jejich pouţívání. Orientují se v mapách a plánu, rozumí jejich obsahu, grafice a vysvětlivkám. Určí hlavní světové strany v přírodě i dle kompasu nebo buzoly. Různými způsoby vyjadřují základní mezilidské vztahy v rodině, rozlišují mezi osobními a neosobními vztahy, posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj reagují, dokáţou se podřídit kompromisu případně ustoupit. Orientují se na časové přímce. Charakterizují pravěk a způsob ţivota starých Slovanů. Vyjadřují rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností. Výtvarná výchova, pracovní činnosti ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umoţňuje ţákům rozvíjet tvořivost, fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Ţák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Ţáci pracují s různým materiálem přírodní materiály, ekologický odpad a další. Tělesná výchova V hodinách tělesné výchovy se ţáci seznámili s různými sportovními a pohybovými aktivitami. Chápou a dodrţují pravidla při hrách. Dodrţují základní pravidla bezpečného chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a uţívají pojmy tělovýchovného názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičí při doprovodu hudby, plavání, bruslení Na konci 3. období (druhý stupeň) Podle ŠVP začala škola vyučovat ve školním roce 2007/2008 na 2. stupni od 6. ročníků. V roce 2013/2014 se vyučovalo podle ŠVP ve všech ročnících druhého stupně podle 3. verze ŠVP. Stálý problém je v pochopení rozvoje klíčových kompetencí u ţáků. 20

21 Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oborů Jazyk a jazyková komunikace V českém jazyce jsou ţáci schopni pracovat s jazykovými příručkami, chápou základní pravopisná pravidla, rozpoznávají slovní druhy... Při výuce jsou uţívány různé formy práce - skupinová práce, projektové vyučování, různé materiály k procvičování učiva - pracovní listy, interaktivní tabule. Hodně oblíbená je práce s textem, řízený rozhovor, diskuse. Velký důraz je kladen na čtenářskou gramotnost. Ţáci se účastnili olympiády v českém jazyce. Cílem soutěţe bylo ověření znalostí z českého jazyka a české literatury. Do učiva byly zařazeny mezipředmětové vztahy: Z- Česká republika., Přcvičení s přírodní tématikou, D- obsahy historických děl a průřezová témata MEV- tisk, hledání chyb, Etická výchova. Vyhovující jsou učebnice nakladatelství Fraus, občas doplněné o alternativní texty, (Drama, Příběhy a Pohádky, báje, mýty). V hodinách českého jazyka je vyuţívána často interaktivní tabule, programy TS Český jazyk na PC, ukázky z literatury zprostředkované ţákům poslechem ukázek na CD nebo ukázkami z filmů na DVD. Náměty do hodin si učitelé předávají. Součástí literární výchovy byla návštěva divadelních představení v divadle v Mostě: Sluha dvou pánů, Generálka, Kačenko pusu. V cizím jazyce - německý jazyk vyučován v 8. ročníku a 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. Ţáci celkem dobře reagují na motivaci uplatnění cizího jazyka při pobytu v zahraničí, tak k vyuţití v zaměstnání. Osvědčilo se interaktivní vyučování NJ pomocí internetu. Ţáci průměrně zvládli daný objem učiva, V hodinách byl kladen důraz zejména na mluvený projev, osvojování si komunikačních dovedností v cizím jazyce. Po ukončení 7. ročníku jsou ţáci schopni formulovat jednoduché věty ze základní slovní zásoby, reagovat na jednoduché otázky, orientují se ve slovní zásobě daných celků. Své jazykové znalosti si mohli ţáci ověřit v praxi během návštěvy Dráţďan. Anglický jazyk se učí ţáci povinně od 1. třídy. Proto je dobrá návaznost na učivo 1. stupně. Výsledky vzdělávání v anglickém jazyce jsou průměrné. Ve výuce Aj jsou pouţívány nové učebnice MORE1a sada MORE1 s DVD, CD-Romem pro interaktivní tabuli, online procvičování, Extra učebnici. Učebnice je moderní, zajímavá a velmi dobře zpracovaná s dostatečným mnoţstvím učebních materiálů, cvičení k procvičování a opakování. V kaţdé lekci je vyváţen poměr všech dovedností poslech, mluvení, čtení, psaní + gramatická část a slovní zásoba. 21

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy : Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více