Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/ Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Adresa : Základní škola, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Identifikátor školy : Vedení školy : Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka Mgr. Hana Kracíková, zástupkyně ředitelky Kontakt : telefon , , fax web Kapacita školy : 660 ţáků Součástí školy je i školní druţina, která je umístěna ve Školní 7. Kapacita školní druţiny: 120 ţáků. 2

3 2. Zřizovatel Název zřizovatele : Město Lovosice Adresa: Školní 2, Lovosice Právní forma: obec IČO: Materiálně technické podmínky školy Ve škole je 28 učeben, z toho 7 odborných (pracovna fyziky, chemie, hudební výchovy, školní kuchyňka, dílna a dvě počítačové učebny), 1 tělocvična, ţákovská a učitelská knihovna, učebna DAP a logo, sál. Pracovny fyziky a chemie zároveň slouţí jako kmenové třídy. Do budoucna uvaţujeme se zřízením dalších odborných učeben na přírodopis, zeměpis, jazyky. K výuce tělesné výchovy kromě tělocvičny jiţ řadu let vyuţíváme městská sportoviště halu Chemik, halu U stadionu, plavecký bazén, atletický stadion. Z tohoto důvodu v rozvrhu zařazujeme hodiny tělesné výchovy v dvouhodinových blocích. Ke škole patří i školní hřiště, které vyuţívají k výuce tělesné výchovy hlavně třídy 1. stupně. Je také k dispozici ostatním školám. Odpoledne a o víkendech i ostatní lovosické mládeţi. Součástí školy je školní druţina, která má k dispozici pozemek s velkou zahradou, vybudovanými hracími koutky, které slouţí k výchovně vzdělávací činnosti, odpočinku i zábavě dětí. Ve školním roce 2013/2014 téţ vyuţívaný v dopoledních hodinách mateřskou školou Sady pionýrů. Ve školním roce 2013/2014 jsme provedli rekonstrukci podlahy v tělocvičně poloţením nové dřevěné podlahy. Během školního roku byl průběţně doplňován fond učebnic, zejména interaktivních, literatura pro učitele a knihy do školní knihovny. Byly vybaveny šatny pro ţáky 2. stupně šatními skříňkami. V září 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám zasláním závěrečné monitorovací zprávy. 3

4 4. Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Kontakt: Ing. Jiří Puchar předseda, telefon: Sloţení školské rady po volbách pro období Za Městský úřad Lovosice: Vladimíra Nováková Jan Hrdlička Zástupci rodičů: Ing. Hana Kratochvílová Ing. Jiří Puchar Zástupci pedagogů: Mgr.Jaroslav Koskuba 5. Přehled vzdělávacích programů Mgr. Miroslava Hellerová Od září 2013 probíhala výuka takto: První stupeň: 1., 2., 3., 4., 5. ročníku podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život škola pro tebe. Druhý stupeň podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život škola pro tebe. Školní rok 2013/2014 byl ukončen s 526 ţáky, 33 učiteli, 4 vychovatelkami, 2 asistentkami pedagoga, 7 provozními pracovníky, 7 učitelkami na mateřské dovolené. 4

5 6. Údaje o zaměstnancích školy 2013/2014 pedagogové do 35 let s odbornou kvalifikací let let 55 důchodový věk důchodci z toho ženy bez odborné kvalifikace z toho ženy Ve školním roce 2013/2014 splňovali všichni učitelé odbornou kvalifikaci. V tabulce nejsou uvedeny učitelky na MD celkem 7, asistenti pedagoga celkem 2 Celkem pedagogických pracovníků : 39 Provozních : 7 Kvalifikace celkem: 33 učitelů odborně kvalifikovaných 4 vychovatelky 100,00% odborná kvalifikace Celková odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ % 7. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Školní docházku ukončilo Na střední školy Na střední odborné učiliště Na víceleté gymnázium Celkem 97 žáků 79 ţáků 22 ţáků 18 ţáků z toho z 9. ročníků 88 ţáků 18 ţáků 13 ţáků z nižších ročníků 4 ţáci 5 ţáků Do 1. tříd pro školní rok 2013/2014 nastoupilo: Zapsáno pro školní rok 2014/2015 Školní docházka odloţena: 42 ţáků 66 ţáků 15 dětem 5

6 8. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků ZŠ ve školním roce 2013/ pololetí Celkový průměrný prospěch žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 260 prospěl 231 neprospěl 23 nehodnocen 8 2. pololetí Celkový průměrný prospěch žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 242 prospěl 270 neprospěl 14 nehodnocen 0 6

7 Údaje v tabulkách Tabulka č. 1. Přehled prospěchu ţáků v číslech Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol celkem Tabulka č. 2. Přehled prospěchu ţáků v % Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol ,23% 97,61% 0% 0% 0% 2,38% 4,76% 0% ,85% 95,34% 4,76% 2,32% 0% 2,32% 2,38% 0% ,11% 72,5% 27,90% 27,5% 0% 0% 2,32% 0% ,09% 61,81% 21,81% 34,54% 3,63% 3,63% 3,63% 0% ,0% 36,84% 46,29% 61,40% 1,85% 1,75% 0% 0% ,33% 43,10% 55,0% 56,89% 1,66% 0% 0% 0% ,09% 34,56% 62,96% 64,19% 3,70% 1,23% 1,23% 0% ,93% 9,67% 73,43% 80,64% 10,93% 9,67% 3,12% 0% ,95% 19,31% 55,68% 78,40% 10,22% 2,27% 1,13% 0% celkem ,14% 46,00% 43,66% 51,33% 4,34% 2.66% 1,51% 0% 7

8 8. 2. Procento žáků se druhým a třetím stupněm z chování ve školním roce 2013/ pololetí 1,51% (8(6+2) ţáků z 529) 2. pololetí 3,23 % (17(8+9) ţáků z 526) Tabulka č. 3. Přehled sníţených zámek z chování u jednotlivých tříd Třída 1. pololetí 2. pololetí uspokojivé neuspokojivé uspokojivé neuspokojivé 1.A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B C D

9 8. 3. Celkový počet zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených ,74 neomluvených 386 0,73 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených ,17 neomluvených 306 Vysoké počty zameškaných hodin jsou způsobeny zrovna tak jako v loňském školním roce tím, ţe rodiče absolvují se svými dětmi velmi často rodinnou dovolenou a ozdravné pobyty mimo jarní a hlavní prázdniny, a dále i to, ţe někteří rodiče potvrdí a omluví svým dětem i evidentně zbytečně zameškanou docházku do školy. Neomluvené hodiny jsou řešeny podle metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT č.j / Během školního roku byly řešeny dva závaţné případy záškoláctví s OSPODEM Integrace žáků: na konci školního roku bylo integrováno celkem 26 ţáků. Z toho na 1. stupni 10 ţáků, na 2. stupni 16 ţáků. Přehled postiţení Název poruchy specifikace Počet žáků Specifické poruchy učení dysortografie 14 dyslexie 7 dyskalkulie 4 dysgrafie 2 dyspraxie 1 Poruchy řeči logopedie 1 dyslálie 2 vývojová dysfázie 1 Poruchy chování ADHD 5 Aspergerův syndrom 1 Porucha pozornosti 1 Znevýhodněné prostředí Bilingvní prostředí 1 Lehká mentální retardace 1 Zdravotní postižení Zraková vada 1 9

10 Přehled obtíţí Název poruchy specifikace Počet žáků Specifické poruchy učení Dysortografické obtíţe 14 Dyslektické obtíţe 5 Dysgrafické obtíţe 4 Dyskalkulické obtíţe 1 Nerovnoměrný vývoj CNS 1 Snížené intelektové schopnosi Rok 2013/ výuka byla zajištěna díky 3 důchodcům Potřeba učitelů ve školním roce 2014/2015 počet tříd 22 celkový počet pedagogických pracovníků pro školní rok 2014/ na 1 stupni 10 třídních učitelů - na 2. stupni 12 třídních učitelů - ostatních bez třídnictví 9 9. Údaje o akcích a mimoškolních aktivitách ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali ţáci ve škole zájmové krouţky: pěvecký - Koťata, zdravotní, keramický, krouţek předškoláka, sportovní, šachový, turistický, výtvarný a taneční, lezení na umělé stěně, flétnový. Ve spolupráci s oddílem kopané v Lovosicích byla v rámci výuky zařazena do výuky jako nepovinný předmět pro ţáky 1. a 2. tříd kopaná. Byly pořádány turistické pobyty pro ţáky, třídní výlety, kulturně-výchovné akce. Ve spolupráci s basketbalovým klubem v Lovosicích se ţáci zapojili do projektu Basket do škol a s házenkářským klubem v Lovosicích soutěţili ţáci v Házenkářské lize mládeţe. Turistické pobyty, kurzy Název akce Místo konání Třídy, počet žáků Adaptační kurz Lhotsko 6. třídy 56 Lyžařský a snowboardový Mariánská v Krušných horách 7. třídy 40 kurz pro žáky 7. tříd Lyžařský kurz - ostaní Mariánská v Krušných horách třídy 37 10

11 Ozdravné pobyty a školy v přírodě 8.,9.třídy Kytlice 2.A-2. B 41 Štědronín 4. A, 5. A, B 52 Lenoch Rokytnice nad Jizerou 3. A, 4. B 35 Zahraniční zájezdy Paříţ Francie 4. denní třídy 50 Salzburk Rakousko- 3- denní třídy 45 Dráţďany Německo-1-denní třídy 45 Cyklistický kurz Mariánská v Krušných horách 8., 9. třídy 26 Plavání Plavecký bazén Lovosice 3., 4. třídy 89 Dopravní výchova Dopravní hřiště Litoměřice 4. A, B 56 Výlety a třídní výlety Vlastivědný výlet - Praha Opárenské údolí Ústí nad Labem Kokořín, Máchovo jezero Úštěk Radejčín Tanvald Lovoš Litoměřice Česká Lípa Nelahozeves Liberec-IQ park, Ještěd Mariánské Lázně 4. A, 4. B 9. C 9. B, 7. C, 8. C 6. C, 6. A 9. D 8. B, 7. B 6. B, 7. A 1. B, 1. A 3. B, 5. A5. B turistický krouţek turistický krouţek. turistický krouţek turistický krouţek Kulturní a výchovné vzdělávací akce, exkurze 1. stupeň Dopravní výchova 2. třídy Divadlo Most Mazlíčci - výstava Zdravá třída 4., 5. třídy Vánoční výstava v Libochovicích Kino Litoměřice Výstava ilustrací E. F. 5. třídy Buriana Noc s Andersenem třídy Pexeso Divadlo Hradec Králové Stáčení medu 2. třídy Zubrnice - skanzen 2. stupeň Návštěva Terezínské pevnosti 9. třídy Zahradnictví 7. C Planeta 3000 Divadlo Most, Sluha dvou pánů třídy 8. třídy 11

12 Tematické akce a projekty Tajemný svět vědy Výchova ke zdraví Tolerance, snášenlivost Divadlo Most, Kačenko pusu Divadlo Litoměřice, Generálka Výstava hub-muzeum Ústí n.l Škola 2013 Úřad práce Litoměřice Návštěvy parlamentu ČR Koncert populární hudby Návštěva knihovny Lovosice Exkurze SOU Roudnice n.l. Exkurze SOU Stříbrníky Kladení věnců u památníků v Lovosicích Vánoční Praha Přednáška na téma Drogy Planetárium Teplice v Čechách vývoj Vesmíru 6. a 9. třídy 9. třídy 7. třídy 6. třídy 9. třídy 9. třídy třídy 6. třída 9. třídy 9. třídy 9. D 7. třídy 9. třídy Kroužek předškoláka (čtyřměsíční příprava budoucích prvňáčků na život ve škole) Andělská besídka pro předškoláky Květinový den- ligy proti rakovině Návštěva řepnického útulku pro psy Vánoční jarmark Zpívání na schodech Koncerty Koťat v kostele Drogy 1. stupeň Projekt Planeta Země 3000 Evropský den jazyků Besip dopravní hřiště 4. třídy Plavání 3., 4. třídy Ukázkové hodiny pro předškoláky Koncert Koťat pro mateřské školy Jarní koncert Koťat Týden otevřených dveří Putování školou Po stopách Yetyho 1. stupeň Den atletiky 1. stupeň Čarodějnická škola Sportovní den O putovní pohár školy, 2. ročník na školním hřišti 2. stupeň Den Země celoškolní projekt Den Evropy celoškolní projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí celoškolní projekt Den bezpečnosti projekt 1. stupně 12

13 Indiánský den projekt 1. stupně Školní parlament, barevné dny, den ve stylu retro Projektový den Děti učí děti Velikonoční workshop pro děti a jejich rodiče Školní akademie Litoměřická notička Zdravá třídy UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Účast na soutěžích a olympiádách 1. stupeň Matematický Klokan okresní kolo Hlídky mladých zdravotníků Matematická olympiáda Pexeso okresní kolo školní kolo Litoměřická notička 2. stupeň Chemická olympiáda školní kolo, okresní kolo Mladý chemik okresní kolo Olympiáda z dějepisu třídy školní kolo, okresní kolo Olympiáda z anglického školní, okresní kolo jazyka Olympiáda ze zeměpisu školní kolo, okresní kolo krajské kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda školní kolo okresní kolo Matematický klokan Olympiáda z českého jazyka Štětský mladý zdravotník Hlídky mladých zdravotníků Štětí Soutěţ Mladý záchranář Litvínovský CHOROŠ Archimediáda Přírodovědný klokan Zimní přírodovědná soutěţ Elko kvete školní kolo, okresní kolo, okresní kolo okresní kolo okresní kolo Krajská soutěţ školní, okresní kolo školní kolo okresní kolo Místní kolo Sportovní akce a soutěže Atletický 4boj starší ţákyně - okresní finále 1. místo krajské kolo 1. místo republikové finále 11. místo 13

14 Školní liga házené ml. ţactvo Plavání Přespolní běh druţstev Ploskovice Florball Pohár rozhlasu Preventan cup, vybijená 1. stupeň Přehazovaná třídy Aerobic Šachy Košíková - dívky Volejbal dívky- O štít 17. listopadu Plavání třídy Atletický 3boj 1. stupeň Litoměřická laťka Aerobik 1. místo jednotlivců v republikovém finále okresní kolo okresní kolo okresní kolo, st. ţákyně krajské kolo Teplice celkové pořadí 2. místo st. ţákyně okresní kolo okresní kolo okresní finále okresní kolo 2. místo okresní, krajské republikové kolo okrskové kolo, okresní kolo okresní kolo 1. místo krajské kolo 4. místo okresní kolo okresní kolo okresní kolo 1. místo okresní kolo 3. místo Během školního roku se účastnili vybraní ţáci školních kol ve všech soutěţích schválených MŠMT Při akcích, soutěţích, výletech měli ţáci moţnost si prohloubit své poznatky ze školních lavic, učebnic, prokázat své znalosti a dovednosti. Porovnat své výkony se ţáky ostatních škol a zdravě si zasoutěţit. Určitě je akce obohatily o nové zkušenosti. Měli moţnost uvědomit si závaţnost některých společenských problémů. Pořádané akce můţeme povaţovat za velmi zdařilé. Cílem účasti na sportovních soutěţích bylo dostat co nejvíce ţáků na hřiště. Škola aktivně spolupracovala s házenkářským klubem v Lovosicích školní liga házené, s basketbalovým klubem v Lovosicích basket do škol, s fotbalovým klubem v Lovosicích krouţek kopané pro nejmladší ţactvo. Za největší úspěch povaţujeme účast na turnajích ve volejbalu a atletických soutěţích. V našich řadách vyrůstají opravdové dívčí volejbalové a atletické talenty. V atletickém 4- boji se starší ţákyně probojovaly do republikového finále v Břeclavi. Celkově se umístily na 11. místě. V jednotlivcích získala ţákyně titul mistryně republiky. 14

15 10. Vzdělávání učitelů Zájem učitelů o vzdělávací programy se nám podařilo naplnit. Další vzdělávání učitelů bylo zaměřeno na takové akce, které se týkaly metodické pomoci a uţívání nových metod práce v jednotlivých předmětech, na prevenci sociálně patologických jevů a finanční gramotnosti. Učitelé vyuţívali především samostudia, vzájemných hospitací a metodických rad. Účast na akcích pořádaných NIDV Ústí nad Labem, PC Litoměřice a PC Ústí nad Labem v rámci DVPP (viz. příloha) 11. DAP a logopedická poradna Pracovala i v roce 2013/2014.Udrţuje si stále vysokou úroveň práce se ţáky se specifickými poruchami učení. Poradna pracovala pod vedením dvou učitelek, které jsou speciálními pedagogy. Na konci školního roku navštěvovalo DAP celkem 15 ţáků. Z celkového počtu 26 integrovaných ţáků ve škole. Na základě ţádosti zákonných zástupců a zpráv ze školského poradenského zařízení vypracovává škola pro ţáky se specifickými poruchami učení individuální vzdělávací plány. Na zpracování IVP se podílejí učitelé těch předmětů, ve kterých se porucha učení projevuje. Plnění IVP je pro všechny vyučující závazné. Rodiče jsou s plány seznámeni, a poté jsou předkládány k posouzení a schválení SPC a PPP v Litoměřicích. Během školního roku jsou pravidelně hodnoceny výsledky ţáků, a reedukace vad. Od září 2012 je jeden ţák, nyní v deváté třídě, s lehkým mentálním postiţením vyučován podle školního vzdělávacího programu s přílohou pro ţáky s MLP. S výsledky vzdělávání ţáků jsou rodiče seznamováni průběţně během školního roku při konzultacích. Logopedickou poradnu navštěvovalo celkem 19 ţáků z 1. třídy 13 ţáků, 2. třídy 6 ţáků. 12. Plnění učebních osnov, učebních plánů, vzdělávání žáků Učební osnovy byly splněny ve všech předmětech. Výuka probíhala podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot - škola pro tebe. Ţáci byli vedeni ke zlepšování komunikace a spolupráce mezi sebou, k uvědomění si důleţitosti komunikace s učiteli, k učení se toleranci a spoluţití s ostatními, k respektování práce druhých lidí, k uplatňování svých práv a zároveň k odpovědnosti za plnění svých povinností. Školní vzdělávací program byl doplněn o nová povinná témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, korupce, obrana vlasti, finanční gramotnost, ochrana člověka za běţných rizik a mimořádných událostí. Výuka těchto témat byla zařazena do předmětů jako průřezové téma, 15

16 jak na 1. tak na druhém stupni základní školy, jako projekt nebo samostatný předmět finanční gramotnost v 9. ročníku. Velký důraz byl kladen na zařazování průřezových témat. Na 1. i 2. stupni školy byla práce v hodinách zaloţena na aktivním zapojování ţáků do vyučování, interaktivním vyučování, prací s informacemi. Důleţitou součástí byly projektové a tematické hodiny. Od sedmého ročníku si povinně ţáci zvolili další cizí jazyk. Jako další cizí jazyk byla vyučována - němčina a ruština i v osmém ročníku s upravenou časovou dotací. Ţáci devátých tříd se vzdělávali podle učebních osnov bez dalšího cizího jazyka. Z nabídky volitelných předmětů si ţáci vybrali konverzaci v anglickém jazyce, sportovní hry, mediální výchovu, digitální fotografii, výchovu ke zdraví, domácnost, společensko vědní seminář, technické práce. Práce ve volitelných předmětech byla převáţně praktického charakteru. Ve druhém pololetí byla zavedena výuka nepovinných předmětů německý jazyk pro 1. stupeň, florbal pro ţáky 4., 5. tříd, pěvecký sbor Hodnocení práce podle ŠVP Na konci 1. období Učivo 1. aţ 3. ročníku bylo zvládnuto podle tematických plánů ŠVP bez problémů. Do výuky byla zařazována skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, práce s interaktivní tabulí. Vyuţívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěţe, projekty. V hodinách byli ţáci hodnoceni známkou, v případě neúspěchu hodnocením slovním. K motivaci školní práce učitelé pouţívají téţ motivační razítka ( chválím, pěkné, pěkná úprava, piš lépe, škrábeš jako kocour, nevzdávej se a bojuj ). Důleţité práce si ţáci ukládají do portfolia, které je rozděleno podle předmětů. Ţáci pracují podle týdenních plánů. Plán obsahuje probírané učivo na daný týden důleţité informace pro rodiče, pomůcky na celý týden. Český jazyk V českém jazyce ţáci zvládají v písemném projevu pouţití gramatických tvarů, principy pravopisu, abecedně řadí slova. Rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Poznají stavbu slova a tvoří nová slova od kořene slova. Rozeznávají obojetné souhlásky, správně píšou y/i po obojetných souhláskách. Zpaměti jmenují vyjmenovaná slova a jejich pouţití v textu. Rozpoznávají podstatná jména a slovesa. Znají mluvnické významy podstatných jmen a správně píšou vlastní jména. Skloňují podstatná jména a časují slovesa. Třídí ohebné slovní druhy. 16

17 Uţívají souvislého mluveného projevu, reprodukují text podle osnovy. Popisují jednoduchý předmět. Píší správně tvary písmen a číslic, vyplní poštovní formulář. Plynule čtou text s porozuměním a vyjadřuji vlastní postoj k přečtenému textu. Rozeznávají základní literární pojmy a tvořivě pracuji s literárním textem. Jsou schopni správného dorozumívání ve škole i mimo školu. Dokáţou rozlišit druhy hlásek, správně odůvodní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, správně napíší tvar písmen, reagují na pokyny učitele. Rozliší podstatná jména, slovesa, předloţky, psát správně vlastní jména. Dokáţou samostatně vypracovat zadané úkoly. Čtou s porozuměním, reprodukují přečtený text. Přednáší zpaměti ve shodném frázování a tempu. Zvládají hygienické návyky při čtení a psaní. Učivo se podle časového rozpracování tematických plánů zvládlo dobře Matematika V matematice ţáci porovnají mnoţství a velikost a provádí lineární uspořádání. Poznají a určí základní tvary v rovině, porovnají velikost útvarů (bod, čára, úsečka, přímka, obrazce-obdélník, čtverec, čtyřúhelník, trojúhelník, kruh, kruţnice). Měří a odhadují délku úsečky. Čtou, zapisují a porovnají přirozená čísla v oboru do Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Písemně a pamětně sčítají, odčítají a násobí v oboru do 100. Zaokrouhlují čísla v oboru přirozených čísel. Zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují a modelují osvojené početní operace. Násobí a dělí mimo obor násobilky. Orientují se v čase, převádí jednotky. Prvouka Ţáci se orientují v místě bydliště a v okolí školy, orientují se v plánku. Určují polohu ČR, sousedních států, státní symboly. Orientují se ve vztazích v rodině, jsou tolerantní ke svému okolí. Ţáci pozorují změny v přírodě během čtyř ročních období, rozliší ţivé a neţivé sloţky přírody, lidské výrobky. Ţáci popisují lidské tělo stavba těla, svaly, kosti, nejdůleţitější vnitřní orgány člověka. Ţáci znají základní pravidla první pomoci. Prohloubili si a pochopili vztah člověka k ţivotnímu prostředí, odpovědnost k ochraně přírody. Prohloubili si schopnost aktivního naslouchání a dobré komunikace mezi ţáky i dospělými, respektování se a vzájemnou pomoc, toleranci jiných sociálních skupin. Anglický jazyk Výsledky vzdělávání ve třídách jsou výborné. Děti angličtina baví, nebojí se přihlásit, promluvit. Důraz je kladen především na znalost slovní zásoby, ale ţáci zvládnou s pomocí učitele sestavit i krátké věty, zeptat se a odpovědět na základní otázky (jméno, věk, pocity, oblíbené jídlo / hračka). Ve výuce je vyuţíváno mnoho her, soutěţí, pohybová činnost, říkadla a písničky. 17

18 Podporujeme zdravou soutěţivost a nadšení cizím jazykem. Výuka se neobejde bez četného opakování (hl. výslovnost). Výtvarná výchova, pracovní činnosti ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umoţňuje ţákům rozvíjet tvořivost, fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Ţák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Ţáci pracují s různým materiálem přírodní materiály, ekologický odpad a další. Tělesná výchova V hodinách tělesné výchovy se ţáci seznámili s různými sportovními a pohybovými aktivitami. Chápou a dodrţují pravidla při hrách. Dodrţují základní pravidla bezpečného chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a uţívají pojmy tělovýchovného názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičení při doprovodu hudby, plavání, bruslení Na konci 2. období Při výuce pouţívána skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, interaktivní tabule. Vyuţívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěţe, projekty. V hodnocení výsledků ţáků jsou preferovány písemné práce, testy, diktáty, ústní zkoušení, referáty, úprava sešitů, skupinová práce. V rámci hodnocení se vyuţívá vlastní sebehodnocení ţáků, kdy se ţáci vyjadřují k výsledkům své vlastní práce, ale také práce ostatních. Další formou hodnocení jsou portfolia, která mají ţáci zaloţena od začátku školního roku a zakládají si tam své práce. Český jazyk V českém jazyce ţáci zvládají v písemném projevu pouţití gramatických tvarů, zvládají principy pravopisu. Najdou v textu a odliší slova jednovýznamová a mnohovýznamová, rozlišují význam slov. Poznají kořen slova, pracují s tvary slov a dokáţou pomocí přípon a předpon vytvořit slova příbuzná. Správně doplní i, y uvnitř slov podle toho, zda se jedná o vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Rozpoznávají jednotlivé slovní druhy ohebné i neohebné. Určují mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, uţívají je správně v psaném projevu. Zvládají základní pravidla syntaktického pravopisu. Rozeznávají nespisovné tvary od spisovných, v psaném a mluveném projevu nepouţívají nespisovných tvarů slov. Odlišují větu jednoduchou od souvětí, změní větu 18

19 jednoduchou na souvětí a naopak. Vhodně uţívají spojovacích výrazů a vyhledají je ve větě. Určují ve větě základní skladební dvojice a rozliší podmět a přísudek holý a rozvitý. Cizí jazyk Při výuce jsou vyuţívány především metody frontálního vyučování, výklad (v mateřském jazyce pro snadnější pochopení učiva - gramatika), samostatné činnosti, opakování (procvičování slovní zásoby, výslovnost), vyuţívání různých her a soutěţí, dialogů. Ţáci si postupně rozšířili slovní zásobu i schopnost tvořit věty a odpovídat na otázky, více uplatňují gramatické struktury. Matematika V matematice ţáci čtou a porovnávají čísla do milionu, sčítají a odčítají zpaměti i písemně čísla v oboru do milionu. Řeší i obtíţnější slovní úlohy. Písemně dělí jednociferným dělitelem, dělí se zbytkem. Písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem. Převádí jednotky hmotnosti, délky, objemu, času. Umí vypočítat aritmetický průměr čísel. Čtou v jízdním řádu. Zapisují číslo zlomkem, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Řeší slovní úlohy se zlomky. Ţáci počítají rovnice a nerovnice. V geometrii ţáci rýsují rovnoběţky, různoběţky, kolmé přímky, osu úsečky. Narýsují pravoúhlý trojúhelník, kruţnici, obdélník a čtverec, rovnoběţník a pravidelný šestiúhelník. Vypočítají obvod a obsah obdélníků a čtverců. Rozdílem, součtem a násobkem Vypočítají povrch krychle a kvádru. Přírodověda V přírodovědě ţáci poznávají vybrané rostliny podle jejich vnější stavby těla. Charakterizují základní rozdíly mezi dřevinami, bylinami a houbami. Rozlišují nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, rozlišují rostliny na chráněné, jedovaté a léčivé. Poznají rostliny okrasné, kulturní a plané. Uvádí příklady praktického vyuţití hospodářských rostlin, zařazují jednotlivé rostliny a ţivočichy do daných společenstev, posuzují význam zelených rostlin pro ţivot ostatních organizmů. Rozlišují základní horniny a nerosty, vyjmenují vyuţití některých hornin a nerostů. Poznávají zástupce nejznámějších skupin ţivočichů, určují je podle jejich typických znaků, rozdělují organismy do známých skupin podle stavby těla a druhu potravy, kterou přijímají. Jmenují způsoby ochrany přírody. Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů, správně přiřadí veličinu k její jednotce, provádí převody jednotek. Umí se zachovat v situacích ohroţujících zdraví člověka a v situacích simulujících mimořádné události. Ošetřují drobná poranění a přivolají lékařskou pomoc. Znají důleţitá telefonní čísla. 19

20 Vlastivěda Ve vlastivědě ţáci porovnávají rozlohu ČR v Evropě vzhledem k sousedním státům, člení území ČR. Rozlišují správu měst a obcí. Odlišují národnosti, etnické a náboţenské skupiny a tolerují je. Určují polohu hl. města Prahy a vybraných měst ČR v rámci krajů. Určují některá významná místa a města svého regionu, informují ostatní o jejich zajímavostech a vyhledají zajímavosti z historie svého kraje. Vysvětlí pojem vlast, vlastenectví, demokracie a demokratický stát. Rozliší hlavní orgány státní moci a některé její zástupce, vyjmenují státní symboly a objasní jejich význam a způsob jejich pouţívání. Orientují se v mapách a plánu, rozumí jejich obsahu, grafice a vysvětlivkám. Určí hlavní světové strany v přírodě i dle kompasu nebo buzoly. Různými způsoby vyjadřují základní mezilidské vztahy v rodině, rozlišují mezi osobními a neosobními vztahy, posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj reagují, dokáţou se podřídit kompromisu případně ustoupit. Orientují se na časové přímce. Charakterizují pravěk a způsob ţivota starých Slovanů. Vyjadřují rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností. Výtvarná výchova, pracovní činnosti ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umoţňuje ţákům rozvíjet tvořivost, fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Ţák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Ţáci pracují s různým materiálem přírodní materiály, ekologický odpad a další. Tělesná výchova V hodinách tělesné výchovy se ţáci seznámili s různými sportovními a pohybovými aktivitami. Chápou a dodrţují pravidla při hrách. Dodrţují základní pravidla bezpečného chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a uţívají pojmy tělovýchovného názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičí při doprovodu hudby, plavání, bruslení Na konci 3. období (druhý stupeň) Podle ŠVP začala škola vyučovat ve školním roce 2007/2008 na 2. stupni od 6. ročníků. V roce 2013/2014 se vyučovalo podle ŠVP ve všech ročnících druhého stupně podle 3. verze ŠVP. Stálý problém je v pochopení rozvoje klíčových kompetencí u ţáků. 20

21 Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oborů Jazyk a jazyková komunikace V českém jazyce jsou ţáci schopni pracovat s jazykovými příručkami, chápou základní pravopisná pravidla, rozpoznávají slovní druhy... Při výuce jsou uţívány různé formy práce - skupinová práce, projektové vyučování, různé materiály k procvičování učiva - pracovní listy, interaktivní tabule. Hodně oblíbená je práce s textem, řízený rozhovor, diskuse. Velký důraz je kladen na čtenářskou gramotnost. Ţáci se účastnili olympiády v českém jazyce. Cílem soutěţe bylo ověření znalostí z českého jazyka a české literatury. Do učiva byly zařazeny mezipředmětové vztahy: Z- Česká republika., Přcvičení s přírodní tématikou, D- obsahy historických děl a průřezová témata MEV- tisk, hledání chyb, Etická výchova. Vyhovující jsou učebnice nakladatelství Fraus, občas doplněné o alternativní texty, (Drama, Příběhy a Pohádky, báje, mýty). V hodinách českého jazyka je vyuţívána často interaktivní tabule, programy TS Český jazyk na PC, ukázky z literatury zprostředkované ţákům poslechem ukázek na CD nebo ukázkami z filmů na DVD. Náměty do hodin si učitelé předávají. Součástí literární výchovy byla návštěva divadelních představení v divadle v Mostě: Sluha dvou pánů, Generálka, Kačenko pusu. V cizím jazyce - německý jazyk vyučován v 8. ročníku a 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. Ţáci celkem dobře reagují na motivaci uplatnění cizího jazyka při pobytu v zahraničí, tak k vyuţití v zaměstnání. Osvědčilo se interaktivní vyučování NJ pomocí internetu. Ţáci průměrně zvládli daný objem učiva, V hodinách byl kladen důraz zejména na mluvený projev, osvojování si komunikačních dovedností v cizím jazyce. Po ukončení 7. ročníku jsou ţáci schopni formulovat jednoduché věty ze základní slovní zásoby, reagovat na jednoduché otázky, orientují se ve slovní zásobě daných celků. Své jazykové znalosti si mohli ţáci ověřit v praxi během návštěvy Dráţďan. Anglický jazyk se učí ţáci povinně od 1. třídy. Proto je dobrá návaznost na učivo 1. stupně. Výsledky vzdělávání v anglickém jazyce jsou průměrné. Ve výuce Aj jsou pouţívány nové učebnice MORE1a sada MORE1 s DVD, CD-Romem pro interaktivní tabuli, online procvičování, Extra učebnici. Učebnice je moderní, zajímavá a velmi dobře zpracovaná s dostatečným mnoţstvím učebních materiálů, cvičení k procvičování a opakování. V kaţdé lekci je vyváţen poměr všech dovedností poslech, mluvení, čtení, psaní + gramatická část a slovní zásoba. 21

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školy

Hodnocení Minimálního preventivního programu školy Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Hodnocení Minimálního preventivního programu školy Školní rok 2013 2014 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška Metodik prevence rizikového chování: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více