Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/ Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Adresa : Základní škola, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Identifikátor školy : Vedení školy : Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka Mgr. Hana Kracíková, zástupkyně ředitelky Kontakt : telefon , , fax web Kapacita školy : 660 ţáků Součástí školy je i školní druţina, která je umístěna ve Školní 7. Kapacita školní druţiny: 120 ţáků. 2

3 2. Zřizovatel Název zřizovatele : Město Lovosice Adresa: Školní 2, Lovosice Právní forma: obec IČO: Materiálně technické podmínky školy Ve škole je 28 učeben, z toho 7 odborných (pracovna fyziky, chemie, hudební výchovy, školní kuchyňka, dílna a dvě počítačové učebny), 1 tělocvična, ţákovská a učitelská knihovna, učebna DAP a logo, sál. Pracovny fyziky a chemie zároveň slouţí jako kmenové třídy. Do budoucna uvaţujeme se zřízením dalších odborných učeben na přírodopis, zeměpis, jazyky. K výuce tělesné výchovy kromě tělocvičny jiţ řadu let vyuţíváme městská sportoviště halu Chemik, halu U stadionu, plavecký bazén, atletický stadion. Z tohoto důvodu v rozvrhu zařazujeme hodiny tělesné výchovy v dvouhodinových blocích. Ke škole patří i školní hřiště, které vyuţívají k výuce tělesné výchovy hlavně třídy 1. stupně. Je také k dispozici ostatním školám. Odpoledne a o víkendech i ostatní lovosické mládeţi. Součástí školy je školní druţina, která má k dispozici pozemek s velkou zahradou, vybudovanými hracími koutky, které slouţí k výchovně vzdělávací činnosti, odpočinku i zábavě dětí. Ve školním roce 2013/2014 téţ vyuţívaný v dopoledních hodinách mateřskou školou Sady pionýrů. Ve školním roce 2013/2014 jsme provedli rekonstrukci podlahy v tělocvičně poloţením nové dřevěné podlahy. Během školního roku byl průběţně doplňován fond učebnic, zejména interaktivních, literatura pro učitele a knihy do školní knihovny. Byly vybaveny šatny pro ţáky 2. stupně šatními skříňkami. V září 2013 byl ukončen projekt EU peníze školám zasláním závěrečné monitorovací zprávy. 3

4 4. Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 Kontakt: Ing. Jiří Puchar předseda, telefon: Sloţení školské rady po volbách pro období Za Městský úřad Lovosice: Vladimíra Nováková Jan Hrdlička Zástupci rodičů: Ing. Hana Kratochvílová Ing. Jiří Puchar Zástupci pedagogů: Mgr.Jaroslav Koskuba 5. Přehled vzdělávacích programů Mgr. Miroslava Hellerová Od září 2013 probíhala výuka takto: První stupeň: 1., 2., 3., 4., 5. ročníku podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život škola pro tebe. Druhý stupeň podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro život škola pro tebe. Školní rok 2013/2014 byl ukončen s 526 ţáky, 33 učiteli, 4 vychovatelkami, 2 asistentkami pedagoga, 7 provozními pracovníky, 7 učitelkami na mateřské dovolené. 4

5 6. Údaje o zaměstnancích školy 2013/2014 pedagogové do 35 let s odbornou kvalifikací let let 55 důchodový věk důchodci z toho ženy bez odborné kvalifikace z toho ženy Ve školním roce 2013/2014 splňovali všichni učitelé odbornou kvalifikaci. V tabulce nejsou uvedeny učitelky na MD celkem 7, asistenti pedagoga celkem 2 Celkem pedagogických pracovníků : 39 Provozních : 7 Kvalifikace celkem: 33 učitelů odborně kvalifikovaných 4 vychovatelky 100,00% odborná kvalifikace Celková odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ % 7. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Školní docházku ukončilo Na střední školy Na střední odborné učiliště Na víceleté gymnázium Celkem 97 žáků 79 ţáků 22 ţáků 18 ţáků z toho z 9. ročníků 88 ţáků 18 ţáků 13 ţáků z nižších ročníků 4 ţáci 5 ţáků Do 1. tříd pro školní rok 2013/2014 nastoupilo: Zapsáno pro školní rok 2014/2015 Školní docházka odloţena: 42 ţáků 66 ţáků 15 dětem 5

6 8. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků ZŠ ve školním roce 2013/ pololetí Celkový průměrný prospěch žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 260 prospěl 231 neprospěl 23 nehodnocen 8 2. pololetí Celkový průměrný prospěch žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 242 prospěl 270 neprospěl 14 nehodnocen 0 6

7 Údaje v tabulkách Tabulka č. 1. Přehled prospěchu ţáků v číslech Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol celkem Tabulka č. 2. Přehled prospěchu ţáků v % Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol ,23% 97,61% 0% 0% 0% 2,38% 4,76% 0% ,85% 95,34% 4,76% 2,32% 0% 2,32% 2,38% 0% ,11% 72,5% 27,90% 27,5% 0% 0% 2,32% 0% ,09% 61,81% 21,81% 34,54% 3,63% 3,63% 3,63% 0% ,0% 36,84% 46,29% 61,40% 1,85% 1,75% 0% 0% ,33% 43,10% 55,0% 56,89% 1,66% 0% 0% 0% ,09% 34,56% 62,96% 64,19% 3,70% 1,23% 1,23% 0% ,93% 9,67% 73,43% 80,64% 10,93% 9,67% 3,12% 0% ,95% 19,31% 55,68% 78,40% 10,22% 2,27% 1,13% 0% celkem ,14% 46,00% 43,66% 51,33% 4,34% 2.66% 1,51% 0% 7

8 8. 2. Procento žáků se druhým a třetím stupněm z chování ve školním roce 2013/ pololetí 1,51% (8(6+2) ţáků z 529) 2. pololetí 3,23 % (17(8+9) ţáků z 526) Tabulka č. 3. Přehled sníţených zámek z chování u jednotlivých tříd Třída 1. pololetí 2. pololetí uspokojivé neuspokojivé uspokojivé neuspokojivé 1.A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B C D

9 8. 3. Celkový počet zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených ,74 neomluvených 386 0,73 1. pololetí Zameškané hodiny Celkem Na žáka Omluvených ,17 neomluvených 306 Vysoké počty zameškaných hodin jsou způsobeny zrovna tak jako v loňském školním roce tím, ţe rodiče absolvují se svými dětmi velmi často rodinnou dovolenou a ozdravné pobyty mimo jarní a hlavní prázdniny, a dále i to, ţe někteří rodiče potvrdí a omluví svým dětem i evidentně zbytečně zameškanou docházku do školy. Neomluvené hodiny jsou řešeny podle metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT č.j / Během školního roku byly řešeny dva závaţné případy záškoláctví s OSPODEM Integrace žáků: na konci školního roku bylo integrováno celkem 26 ţáků. Z toho na 1. stupni 10 ţáků, na 2. stupni 16 ţáků. Přehled postiţení Název poruchy specifikace Počet žáků Specifické poruchy učení dysortografie 14 dyslexie 7 dyskalkulie 4 dysgrafie 2 dyspraxie 1 Poruchy řeči logopedie 1 dyslálie 2 vývojová dysfázie 1 Poruchy chování ADHD 5 Aspergerův syndrom 1 Porucha pozornosti 1 Znevýhodněné prostředí Bilingvní prostředí 1 Lehká mentální retardace 1 Zdravotní postižení Zraková vada 1 9

10 Přehled obtíţí Název poruchy specifikace Počet žáků Specifické poruchy učení Dysortografické obtíţe 14 Dyslektické obtíţe 5 Dysgrafické obtíţe 4 Dyskalkulické obtíţe 1 Nerovnoměrný vývoj CNS 1 Snížené intelektové schopnosi Rok 2013/ výuka byla zajištěna díky 3 důchodcům Potřeba učitelů ve školním roce 2014/2015 počet tříd 22 celkový počet pedagogických pracovníků pro školní rok 2014/ na 1 stupni 10 třídních učitelů - na 2. stupni 12 třídních učitelů - ostatních bez třídnictví 9 9. Údaje o akcích a mimoškolních aktivitách ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali ţáci ve škole zájmové krouţky: pěvecký - Koťata, zdravotní, keramický, krouţek předškoláka, sportovní, šachový, turistický, výtvarný a taneční, lezení na umělé stěně, flétnový. Ve spolupráci s oddílem kopané v Lovosicích byla v rámci výuky zařazena do výuky jako nepovinný předmět pro ţáky 1. a 2. tříd kopaná. Byly pořádány turistické pobyty pro ţáky, třídní výlety, kulturně-výchovné akce. Ve spolupráci s basketbalovým klubem v Lovosicích se ţáci zapojili do projektu Basket do škol a s házenkářským klubem v Lovosicích soutěţili ţáci v Házenkářské lize mládeţe. Turistické pobyty, kurzy Název akce Místo konání Třídy, počet žáků Adaptační kurz Lhotsko 6. třídy 56 Lyžařský a snowboardový Mariánská v Krušných horách 7. třídy 40 kurz pro žáky 7. tříd Lyžařský kurz - ostaní Mariánská v Krušných horách třídy 37 10

11 Ozdravné pobyty a školy v přírodě 8.,9.třídy Kytlice 2.A-2. B 41 Štědronín 4. A, 5. A, B 52 Lenoch Rokytnice nad Jizerou 3. A, 4. B 35 Zahraniční zájezdy Paříţ Francie 4. denní třídy 50 Salzburk Rakousko- 3- denní třídy 45 Dráţďany Německo-1-denní třídy 45 Cyklistický kurz Mariánská v Krušných horách 8., 9. třídy 26 Plavání Plavecký bazén Lovosice 3., 4. třídy 89 Dopravní výchova Dopravní hřiště Litoměřice 4. A, B 56 Výlety a třídní výlety Vlastivědný výlet - Praha Opárenské údolí Ústí nad Labem Kokořín, Máchovo jezero Úštěk Radejčín Tanvald Lovoš Litoměřice Česká Lípa Nelahozeves Liberec-IQ park, Ještěd Mariánské Lázně 4. A, 4. B 9. C 9. B, 7. C, 8. C 6. C, 6. A 9. D 8. B, 7. B 6. B, 7. A 1. B, 1. A 3. B, 5. A5. B turistický krouţek turistický krouţek. turistický krouţek turistický krouţek Kulturní a výchovné vzdělávací akce, exkurze 1. stupeň Dopravní výchova 2. třídy Divadlo Most Mazlíčci - výstava Zdravá třída 4., 5. třídy Vánoční výstava v Libochovicích Kino Litoměřice Výstava ilustrací E. F. 5. třídy Buriana Noc s Andersenem třídy Pexeso Divadlo Hradec Králové Stáčení medu 2. třídy Zubrnice - skanzen 2. stupeň Návštěva Terezínské pevnosti 9. třídy Zahradnictví 7. C Planeta 3000 Divadlo Most, Sluha dvou pánů třídy 8. třídy 11

12 Tematické akce a projekty Tajemný svět vědy Výchova ke zdraví Tolerance, snášenlivost Divadlo Most, Kačenko pusu Divadlo Litoměřice, Generálka Výstava hub-muzeum Ústí n.l Škola 2013 Úřad práce Litoměřice Návštěvy parlamentu ČR Koncert populární hudby Návštěva knihovny Lovosice Exkurze SOU Roudnice n.l. Exkurze SOU Stříbrníky Kladení věnců u památníků v Lovosicích Vánoční Praha Přednáška na téma Drogy Planetárium Teplice v Čechách vývoj Vesmíru 6. a 9. třídy 9. třídy 7. třídy 6. třídy 9. třídy 9. třídy třídy 6. třída 9. třídy 9. třídy 9. D 7. třídy 9. třídy Kroužek předškoláka (čtyřměsíční příprava budoucích prvňáčků na život ve škole) Andělská besídka pro předškoláky Květinový den- ligy proti rakovině Návštěva řepnického útulku pro psy Vánoční jarmark Zpívání na schodech Koncerty Koťat v kostele Drogy 1. stupeň Projekt Planeta Země 3000 Evropský den jazyků Besip dopravní hřiště 4. třídy Plavání 3., 4. třídy Ukázkové hodiny pro předškoláky Koncert Koťat pro mateřské školy Jarní koncert Koťat Týden otevřených dveří Putování školou Po stopách Yetyho 1. stupeň Den atletiky 1. stupeň Čarodějnická škola Sportovní den O putovní pohár školy, 2. ročník na školním hřišti 2. stupeň Den Země celoškolní projekt Den Evropy celoškolní projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí celoškolní projekt Den bezpečnosti projekt 1. stupně 12

13 Indiánský den projekt 1. stupně Školní parlament, barevné dny, den ve stylu retro Projektový den Děti učí děti Velikonoční workshop pro děti a jejich rodiče Školní akademie Litoměřická notička Zdravá třídy UNICEF Mýdlo = hrdina dětí Účast na soutěžích a olympiádách 1. stupeň Matematický Klokan okresní kolo Hlídky mladých zdravotníků Matematická olympiáda Pexeso okresní kolo školní kolo Litoměřická notička 2. stupeň Chemická olympiáda školní kolo, okresní kolo Mladý chemik okresní kolo Olympiáda z dějepisu třídy školní kolo, okresní kolo Olympiáda z anglického školní, okresní kolo jazyka Olympiáda ze zeměpisu školní kolo, okresní kolo krajské kolo Matematická olympiáda Pythagoriáda školní kolo okresní kolo Matematický klokan Olympiáda z českého jazyka Štětský mladý zdravotník Hlídky mladých zdravotníků Štětí Soutěţ Mladý záchranář Litvínovský CHOROŠ Archimediáda Přírodovědný klokan Zimní přírodovědná soutěţ Elko kvete školní kolo, okresní kolo, okresní kolo okresní kolo okresní kolo Krajská soutěţ školní, okresní kolo školní kolo okresní kolo Místní kolo Sportovní akce a soutěže Atletický 4boj starší ţákyně - okresní finále 1. místo krajské kolo 1. místo republikové finále 11. místo 13

14 Školní liga házené ml. ţactvo Plavání Přespolní běh druţstev Ploskovice Florball Pohár rozhlasu Preventan cup, vybijená 1. stupeň Přehazovaná třídy Aerobic Šachy Košíková - dívky Volejbal dívky- O štít 17. listopadu Plavání třídy Atletický 3boj 1. stupeň Litoměřická laťka Aerobik 1. místo jednotlivců v republikovém finále okresní kolo okresní kolo okresní kolo, st. ţákyně krajské kolo Teplice celkové pořadí 2. místo st. ţákyně okresní kolo okresní kolo okresní finále okresní kolo 2. místo okresní, krajské republikové kolo okrskové kolo, okresní kolo okresní kolo 1. místo krajské kolo 4. místo okresní kolo okresní kolo okresní kolo 1. místo okresní kolo 3. místo Během školního roku se účastnili vybraní ţáci školních kol ve všech soutěţích schválených MŠMT Při akcích, soutěţích, výletech měli ţáci moţnost si prohloubit své poznatky ze školních lavic, učebnic, prokázat své znalosti a dovednosti. Porovnat své výkony se ţáky ostatních škol a zdravě si zasoutěţit. Určitě je akce obohatily o nové zkušenosti. Měli moţnost uvědomit si závaţnost některých společenských problémů. Pořádané akce můţeme povaţovat za velmi zdařilé. Cílem účasti na sportovních soutěţích bylo dostat co nejvíce ţáků na hřiště. Škola aktivně spolupracovala s házenkářským klubem v Lovosicích školní liga házené, s basketbalovým klubem v Lovosicích basket do škol, s fotbalovým klubem v Lovosicích krouţek kopané pro nejmladší ţactvo. Za největší úspěch povaţujeme účast na turnajích ve volejbalu a atletických soutěţích. V našich řadách vyrůstají opravdové dívčí volejbalové a atletické talenty. V atletickém 4- boji se starší ţákyně probojovaly do republikového finále v Břeclavi. Celkově se umístily na 11. místě. V jednotlivcích získala ţákyně titul mistryně republiky. 14

15 10. Vzdělávání učitelů Zájem učitelů o vzdělávací programy se nám podařilo naplnit. Další vzdělávání učitelů bylo zaměřeno na takové akce, které se týkaly metodické pomoci a uţívání nových metod práce v jednotlivých předmětech, na prevenci sociálně patologických jevů a finanční gramotnosti. Učitelé vyuţívali především samostudia, vzájemných hospitací a metodických rad. Účast na akcích pořádaných NIDV Ústí nad Labem, PC Litoměřice a PC Ústí nad Labem v rámci DVPP (viz. příloha) 11. DAP a logopedická poradna Pracovala i v roce 2013/2014.Udrţuje si stále vysokou úroveň práce se ţáky se specifickými poruchami učení. Poradna pracovala pod vedením dvou učitelek, které jsou speciálními pedagogy. Na konci školního roku navštěvovalo DAP celkem 15 ţáků. Z celkového počtu 26 integrovaných ţáků ve škole. Na základě ţádosti zákonných zástupců a zpráv ze školského poradenského zařízení vypracovává škola pro ţáky se specifickými poruchami učení individuální vzdělávací plány. Na zpracování IVP se podílejí učitelé těch předmětů, ve kterých se porucha učení projevuje. Plnění IVP je pro všechny vyučující závazné. Rodiče jsou s plány seznámeni, a poté jsou předkládány k posouzení a schválení SPC a PPP v Litoměřicích. Během školního roku jsou pravidelně hodnoceny výsledky ţáků, a reedukace vad. Od září 2012 je jeden ţák, nyní v deváté třídě, s lehkým mentálním postiţením vyučován podle školního vzdělávacího programu s přílohou pro ţáky s MLP. S výsledky vzdělávání ţáků jsou rodiče seznamováni průběţně během školního roku při konzultacích. Logopedickou poradnu navštěvovalo celkem 19 ţáků z 1. třídy 13 ţáků, 2. třídy 6 ţáků. 12. Plnění učebních osnov, učebních plánů, vzdělávání žáků Učební osnovy byly splněny ve všech předmětech. Výuka probíhala podle 3. verze školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot - škola pro tebe. Ţáci byli vedeni ke zlepšování komunikace a spolupráce mezi sebou, k uvědomění si důleţitosti komunikace s učiteli, k učení se toleranci a spoluţití s ostatními, k respektování práce druhých lidí, k uplatňování svých práv a zároveň k odpovědnosti za plnění svých povinností. Školní vzdělávací program byl doplněn o nová povinná témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, korupce, obrana vlasti, finanční gramotnost, ochrana člověka za běţných rizik a mimořádných událostí. Výuka těchto témat byla zařazena do předmětů jako průřezové téma, 15

16 jak na 1. tak na druhém stupni základní školy, jako projekt nebo samostatný předmět finanční gramotnost v 9. ročníku. Velký důraz byl kladen na zařazování průřezových témat. Na 1. i 2. stupni školy byla práce v hodinách zaloţena na aktivním zapojování ţáků do vyučování, interaktivním vyučování, prací s informacemi. Důleţitou součástí byly projektové a tematické hodiny. Od sedmého ročníku si povinně ţáci zvolili další cizí jazyk. Jako další cizí jazyk byla vyučována - němčina a ruština i v osmém ročníku s upravenou časovou dotací. Ţáci devátých tříd se vzdělávali podle učebních osnov bez dalšího cizího jazyka. Z nabídky volitelných předmětů si ţáci vybrali konverzaci v anglickém jazyce, sportovní hry, mediální výchovu, digitální fotografii, výchovu ke zdraví, domácnost, společensko vědní seminář, technické práce. Práce ve volitelných předmětech byla převáţně praktického charakteru. Ve druhém pololetí byla zavedena výuka nepovinných předmětů německý jazyk pro 1. stupeň, florbal pro ţáky 4., 5. tříd, pěvecký sbor Hodnocení práce podle ŠVP Na konci 1. období Učivo 1. aţ 3. ročníku bylo zvládnuto podle tematických plánů ŠVP bez problémů. Do výuky byla zařazována skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, práce s interaktivní tabulí. Vyuţívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěţe, projekty. V hodinách byli ţáci hodnoceni známkou, v případě neúspěchu hodnocením slovním. K motivaci školní práce učitelé pouţívají téţ motivační razítka ( chválím, pěkné, pěkná úprava, piš lépe, škrábeš jako kocour, nevzdávej se a bojuj ). Důleţité práce si ţáci ukládají do portfolia, které je rozděleno podle předmětů. Ţáci pracují podle týdenních plánů. Plán obsahuje probírané učivo na daný týden důleţité informace pro rodiče, pomůcky na celý týden. Český jazyk V českém jazyce ţáci zvládají v písemném projevu pouţití gramatických tvarů, principy pravopisu, abecedně řadí slova. Rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Poznají stavbu slova a tvoří nová slova od kořene slova. Rozeznávají obojetné souhlásky, správně píšou y/i po obojetných souhláskách. Zpaměti jmenují vyjmenovaná slova a jejich pouţití v textu. Rozpoznávají podstatná jména a slovesa. Znají mluvnické významy podstatných jmen a správně píšou vlastní jména. Skloňují podstatná jména a časují slovesa. Třídí ohebné slovní druhy. 16

17 Uţívají souvislého mluveného projevu, reprodukují text podle osnovy. Popisují jednoduchý předmět. Píší správně tvary písmen a číslic, vyplní poštovní formulář. Plynule čtou text s porozuměním a vyjadřuji vlastní postoj k přečtenému textu. Rozeznávají základní literární pojmy a tvořivě pracuji s literárním textem. Jsou schopni správného dorozumívání ve škole i mimo školu. Dokáţou rozlišit druhy hlásek, správně odůvodní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, správně napíší tvar písmen, reagují na pokyny učitele. Rozliší podstatná jména, slovesa, předloţky, psát správně vlastní jména. Dokáţou samostatně vypracovat zadané úkoly. Čtou s porozuměním, reprodukují přečtený text. Přednáší zpaměti ve shodném frázování a tempu. Zvládají hygienické návyky při čtení a psaní. Učivo se podle časového rozpracování tematických plánů zvládlo dobře Matematika V matematice ţáci porovnají mnoţství a velikost a provádí lineární uspořádání. Poznají a určí základní tvary v rovině, porovnají velikost útvarů (bod, čára, úsečka, přímka, obrazce-obdélník, čtverec, čtyřúhelník, trojúhelník, kruh, kruţnice). Měří a odhadují délku úsečky. Čtou, zapisují a porovnají přirozená čísla v oboru do Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Písemně a pamětně sčítají, odčítají a násobí v oboru do 100. Zaokrouhlují čísla v oboru přirozených čísel. Zobrazí číslo na číselné ose. Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikují a modelují osvojené početní operace. Násobí a dělí mimo obor násobilky. Orientují se v čase, převádí jednotky. Prvouka Ţáci se orientují v místě bydliště a v okolí školy, orientují se v plánku. Určují polohu ČR, sousedních států, státní symboly. Orientují se ve vztazích v rodině, jsou tolerantní ke svému okolí. Ţáci pozorují změny v přírodě během čtyř ročních období, rozliší ţivé a neţivé sloţky přírody, lidské výrobky. Ţáci popisují lidské tělo stavba těla, svaly, kosti, nejdůleţitější vnitřní orgány člověka. Ţáci znají základní pravidla první pomoci. Prohloubili si a pochopili vztah člověka k ţivotnímu prostředí, odpovědnost k ochraně přírody. Prohloubili si schopnost aktivního naslouchání a dobré komunikace mezi ţáky i dospělými, respektování se a vzájemnou pomoc, toleranci jiných sociálních skupin. Anglický jazyk Výsledky vzdělávání ve třídách jsou výborné. Děti angličtina baví, nebojí se přihlásit, promluvit. Důraz je kladen především na znalost slovní zásoby, ale ţáci zvládnou s pomocí učitele sestavit i krátké věty, zeptat se a odpovědět na základní otázky (jméno, věk, pocity, oblíbené jídlo / hračka). Ve výuce je vyuţíváno mnoho her, soutěţí, pohybová činnost, říkadla a písničky. 17

18 Podporujeme zdravou soutěţivost a nadšení cizím jazykem. Výuka se neobejde bez četného opakování (hl. výslovnost). Výtvarná výchova, pracovní činnosti ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umoţňuje ţákům rozvíjet tvořivost, fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Ţák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Ţáci pracují s různým materiálem přírodní materiály, ekologický odpad a další. Tělesná výchova V hodinách tělesné výchovy se ţáci seznámili s různými sportovními a pohybovými aktivitami. Chápou a dodrţují pravidla při hrách. Dodrţují základní pravidla bezpečného chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a uţívají pojmy tělovýchovného názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičení při doprovodu hudby, plavání, bruslení Na konci 2. období Při výuce pouţívána skupinová práce, frontální a činnostní vyučování, didaktické hry, interaktivní tabule. Vyuţívaly se názorné pomůcky, kalkulačky, didaktické karty, soutěţe, projekty. V hodnocení výsledků ţáků jsou preferovány písemné práce, testy, diktáty, ústní zkoušení, referáty, úprava sešitů, skupinová práce. V rámci hodnocení se vyuţívá vlastní sebehodnocení ţáků, kdy se ţáci vyjadřují k výsledkům své vlastní práce, ale také práce ostatních. Další formou hodnocení jsou portfolia, která mají ţáci zaloţena od začátku školního roku a zakládají si tam své práce. Český jazyk V českém jazyce ţáci zvládají v písemném projevu pouţití gramatických tvarů, zvládají principy pravopisu. Najdou v textu a odliší slova jednovýznamová a mnohovýznamová, rozlišují význam slov. Poznají kořen slova, pracují s tvary slov a dokáţou pomocí přípon a předpon vytvořit slova příbuzná. Správně doplní i, y uvnitř slov podle toho, zda se jedná o vyjmenovaná slova a slova příbuzná. Rozpoznávají jednotlivé slovní druhy ohebné i neohebné. Určují mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, uţívají je správně v psaném projevu. Zvládají základní pravidla syntaktického pravopisu. Rozeznávají nespisovné tvary od spisovných, v psaném a mluveném projevu nepouţívají nespisovných tvarů slov. Odlišují větu jednoduchou od souvětí, změní větu 18

19 jednoduchou na souvětí a naopak. Vhodně uţívají spojovacích výrazů a vyhledají je ve větě. Určují ve větě základní skladební dvojice a rozliší podmět a přísudek holý a rozvitý. Cizí jazyk Při výuce jsou vyuţívány především metody frontálního vyučování, výklad (v mateřském jazyce pro snadnější pochopení učiva - gramatika), samostatné činnosti, opakování (procvičování slovní zásoby, výslovnost), vyuţívání různých her a soutěţí, dialogů. Ţáci si postupně rozšířili slovní zásobu i schopnost tvořit věty a odpovídat na otázky, více uplatňují gramatické struktury. Matematika V matematice ţáci čtou a porovnávají čísla do milionu, sčítají a odčítají zpaměti i písemně čísla v oboru do milionu. Řeší i obtíţnější slovní úlohy. Písemně dělí jednociferným dělitelem, dělí se zbytkem. Písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem. Převádí jednotky hmotnosti, délky, objemu, času. Umí vypočítat aritmetický průměr čísel. Čtou v jízdním řádu. Zapisují číslo zlomkem, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Řeší slovní úlohy se zlomky. Ţáci počítají rovnice a nerovnice. V geometrii ţáci rýsují rovnoběţky, různoběţky, kolmé přímky, osu úsečky. Narýsují pravoúhlý trojúhelník, kruţnici, obdélník a čtverec, rovnoběţník a pravidelný šestiúhelník. Vypočítají obvod a obsah obdélníků a čtverců. Rozdílem, součtem a násobkem Vypočítají povrch krychle a kvádru. Přírodověda V přírodovědě ţáci poznávají vybrané rostliny podle jejich vnější stavby těla. Charakterizují základní rozdíly mezi dřevinami, bylinami a houbami. Rozlišují nejznámější listnaté a jehličnaté stromy, rozlišují rostliny na chráněné, jedovaté a léčivé. Poznají rostliny okrasné, kulturní a plané. Uvádí příklady praktického vyuţití hospodářských rostlin, zařazují jednotlivé rostliny a ţivočichy do daných společenstev, posuzují význam zelených rostlin pro ţivot ostatních organizmů. Rozlišují základní horniny a nerosty, vyjmenují vyuţití některých hornin a nerostů. Poznávají zástupce nejznámějších skupin ţivočichů, určují je podle jejich typických znaků, rozdělují organismy do známých skupin podle stavby těla a druhu potravy, kterou přijímají. Jmenují způsoby ochrany přírody. Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů, správně přiřadí veličinu k její jednotce, provádí převody jednotek. Umí se zachovat v situacích ohroţujících zdraví člověka a v situacích simulujících mimořádné události. Ošetřují drobná poranění a přivolají lékařskou pomoc. Znají důleţitá telefonní čísla. 19

20 Vlastivěda Ve vlastivědě ţáci porovnávají rozlohu ČR v Evropě vzhledem k sousedním státům, člení území ČR. Rozlišují správu měst a obcí. Odlišují národnosti, etnické a náboţenské skupiny a tolerují je. Určují polohu hl. města Prahy a vybraných měst ČR v rámci krajů. Určují některá významná místa a města svého regionu, informují ostatní o jejich zajímavostech a vyhledají zajímavosti z historie svého kraje. Vysvětlí pojem vlast, vlastenectví, demokracie a demokratický stát. Rozliší hlavní orgány státní moci a některé její zástupce, vyjmenují státní symboly a objasní jejich význam a způsob jejich pouţívání. Orientují se v mapách a plánu, rozumí jejich obsahu, grafice a vysvětlivkám. Určí hlavní světové strany v přírodě i dle kompasu nebo buzoly. Různými způsoby vyjadřují základní mezilidské vztahy v rodině, rozlišují mezi osobními a neosobními vztahy, posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj reagují, dokáţou se podřídit kompromisu případně ustoupit. Orientují se na časové přímce. Charakterizují pravěk a způsob ţivota starých Slovanů. Vyjadřují rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností. Výtvarná výchova, pracovní činnosti ŠVP ve výtvarné výchově a pracovních činnostech umoţňuje ţákům rozvíjet tvořivost, fantazii, kreativitu, jemnou motoriku. Ţák se učí vnímat své pocity, krásu přírody. Ţáci pracují s různým materiálem přírodní materiály, ekologický odpad a další. Tělesná výchova V hodinách tělesné výchovy se ţáci seznámili s různými sportovními a pohybovými aktivitami. Chápou a dodrţují pravidla při hrách. Dodrţují základní pravidla bezpečného chování a hygieny při pohybových činnostech. Znají a uţívají pojmy tělovýchovného názvosloví. Zvládají gymnastické prvky, cvičí při doprovodu hudby, plavání, bruslení Na konci 3. období (druhý stupeň) Podle ŠVP začala škola vyučovat ve školním roce 2007/2008 na 2. stupni od 6. ročníků. V roce 2013/2014 se vyučovalo podle ŠVP ve všech ročnících druhého stupně podle 3. verze ŠVP. Stálý problém je v pochopení rozvoje klíčových kompetencí u ţáků. 20

21 Hodnocení jednotlivých vzdělávacích oborů Jazyk a jazyková komunikace V českém jazyce jsou ţáci schopni pracovat s jazykovými příručkami, chápou základní pravopisná pravidla, rozpoznávají slovní druhy... Při výuce jsou uţívány různé formy práce - skupinová práce, projektové vyučování, různé materiály k procvičování učiva - pracovní listy, interaktivní tabule. Hodně oblíbená je práce s textem, řízený rozhovor, diskuse. Velký důraz je kladen na čtenářskou gramotnost. Ţáci se účastnili olympiády v českém jazyce. Cílem soutěţe bylo ověření znalostí z českého jazyka a české literatury. Do učiva byly zařazeny mezipředmětové vztahy: Z- Česká republika., Přcvičení s přírodní tématikou, D- obsahy historických děl a průřezová témata MEV- tisk, hledání chyb, Etická výchova. Vyhovující jsou učebnice nakladatelství Fraus, občas doplněné o alternativní texty, (Drama, Příběhy a Pohádky, báje, mýty). V hodinách českého jazyka je vyuţívána často interaktivní tabule, programy TS Český jazyk na PC, ukázky z literatury zprostředkované ţákům poslechem ukázek na CD nebo ukázkami z filmů na DVD. Náměty do hodin si učitelé předávají. Součástí literární výchovy byla návštěva divadelních představení v divadle v Mostě: Sluha dvou pánů, Generálka, Kačenko pusu. V cizím jazyce - německý jazyk vyučován v 8. ročníku a 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. Ţáci celkem dobře reagují na motivaci uplatnění cizího jazyka při pobytu v zahraničí, tak k vyuţití v zaměstnání. Osvědčilo se interaktivní vyučování NJ pomocí internetu. Ţáci průměrně zvládli daný objem učiva, V hodinách byl kladen důraz zejména na mluvený projev, osvojování si komunikačních dovedností v cizím jazyce. Po ukončení 7. ročníku jsou ţáci schopni formulovat jednoduché věty ze základní slovní zásoby, reagovat na jednoduché otázky, orientují se ve slovní zásobě daných celků. Své jazykové znalosti si mohli ţáci ověřit v praxi během návštěvy Dráţďan. Anglický jazyk se učí ţáci povinně od 1. třídy. Proto je dobrá návaznost na učivo 1. stupně. Výsledky vzdělávání v anglickém jazyce jsou průměrné. Ve výuce Aj jsou pouţívány nové učebnice MORE1a sada MORE1 s DVD, CD-Romem pro interaktivní tabuli, online procvičování, Extra učebnici. Učebnice je moderní, zajímavá a velmi dobře zpracovaná s dostatečným mnoţstvím učebních materiálů, cvičení k procvičování a opakování. V kaţdé lekci je vyváţen poměr všech dovedností poslech, mluvení, čtení, psaní + gramatická část a slovní zásoba. 21

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více