V. 2 Matematika a její aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. 2 Matematika a její aplikace"

Transkript

1 1/11 V. 2 Matematika a její aplikace V.2. II 2. stupeň V.2.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni navazuje na oborové výstupy s klíčovými kompetencemi z pátého ročníku, které spirálovitě rozvíjí. V ročníku jsou týdně vyučovány 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoli na izolované vědomosti. Výuka je vedena tak, aby žáci získali zejména dovednosti potřebné v praktickém životě a dosáhli tím požadovaného stupně matematické gramotnosti. Metody práce jsou zaměřené především na aktivní činnosti: na samostatnou práci žáků, práci ve skupinách, řešení úloh z praktického života, řešení problémových úloh, sebehodnocení. Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Matematika nejsou integrována žádná průřezová témata. Výchovné a vzdělávací strategie Používáme při výuce odborné termíny, preferujeme otevřené otázky, trváme na odpovědích v celých větách s využitím odborných termínů. Používáme při výuce náčrtů, konstrukcí, tabulek, modelů a matematických symbolů, trváme na jejich používání v žákovských pracích. Při práci využíváme k plánování postupu řešení úloh algoritmy, trváme na jejich sestavení před řešením zadané úlohy. Pracujeme se vzorci jako se zobecněním vztahu, trváme na jejich správném použití v žákovských pracích. Pracujeme s chybou, odhadem a porovnáním. Vedeme je tak, aby objevovali, hledali různá řešení problému. Zadáváme úkoly, které mají více řešení, jsou spojené s praktickým životem a aktuálním děním ve společnosti. Žáci v nich uplatňují své praktické zkušenosti. Jedním z úkolů, který žáci samostatně nebo ve skupině plní, je vytváření vlastních úloh spojených s praktickým životem. Nabízíme žákům co nejvíce zdrojů informací i možnost výsledky své práce prezentovat před skupinou a svoje řešení obhájit. Podporujeme u žáků realizaci vlastní nápadů, pokud budou dodržena zadaná kritéria. Po vysvětlení a procvičení učiva zadáváme samostatné úkoly, ke kterým poskytujeme pouze zdroje informací, zpracování informací je už úkolem žáka nebo skupiny. Dbáme na vhodnou úpravu žákovských prací, žákovského místa i pomůcek a trváme na této úpravě po celou dobu práce.

2 2/11 Trváme na správném využití pomůcek k tomu, k čemu jsou určeny. Střídáme metody práce. Zadáváme práci s využitím počítačových programů, matematických tabulek a kalkulátoru. Používáme zkoušku jako jednu z metod ověření, trváme na jejím používání v žákovských pracích. Diferencujeme úkoly a práci dle individuálních možností žáků. Průběžně hodnotíme žáky dle předem společně sestavených kritérií, trváme na sebehodnocení žáků podle nich. Jedním z kritérií hodnocení žákovských prací jsou termíny (průběžné kontroly, konzultace, vypracování, odevzdání), trváme na jejich dodržování. Při skupinové práci trváme na střídání rolí. Kritéria hodnocení skupinové práce rovněž sestavujeme společně s žáky, důsledně vyžadujeme jejich dodržování. Při reflexi mimo jiné oceňujeme práci žáků. V.2.II. 2 Spojení oborových a životních dovedností Výstupy za jednotlivá období A. Žák 9. ročníku v Matematice v komunikaci Používá k ústnímu i písemnému vyjadřování matematické symboly, pojmy a rozumí jim. Znázorňuje matematická řešení tabulkou, rovnicí, modelem a graficky s odpovídající přesností. Při kladení otázek, k tomu čemu nerozumí, užívá matematických termínů. Obhajuje navržené způsoby řešení a výsledky úloh. Rozlišuje tvrzení a definice. Vyjadřuje racionální číslo více způsoby a vzájemně je převádí zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla. B. Žák 9. ročníku v Matematice v řešení problému Připouští možnost chybných řešení a více možností řešení, účelně na ně reaguje. Formuluje podstatu problému (matematického příkladu). Plánuje postup řešení. Zaokrouhluje, odhaduje výsledek. Porovnává výsledek řešení s odhadem. Stanovuje podmínky řešení. Pracuje s chybným řešením, úlohu řeší opakovaně, případně přijímá řešení druhého. Ověřuje a vyhodnocuje výsledek řešení.

3 3/11 Využívá náčrtu (rozboru) úlohy k pochopení jejího řešení. Uplatňuje prostorovou představivost. Využívá užitečnosti matematiky pro řešení problémů každodenní praxe. Aplikuje získané algoritmy na řešení úloh z praktického života. C. Žák 9. ročníku v Matematice v pracovních dovednostech Pracuje s kalkulátorem. Využívá moderní informační technologie při procvičování matematických dovedností. Vytváří si plán denní činnosti s ohledem na duševní a tělesnou rovnováhu. Dodržuje matematické postupy. D. Žák 9. ročníku v Matematice v učení se Plánuje postup své přípravy k tematické kontrolní práci. Využívá odbornou literaturu a jiné zdroje matematických informací. Rozumí odbornému matematickému textu, vybírá a třídí matematické informace a interpretuje je. Porovnává soubory dat. Propojuje matematické dovednosti a znalosti s ostatními obory (měřítko map a plánů, aplikační úlohy na procenta). E. Žák 9. ročníku v Matematice v sociálně personálních dovednostech Poradí s postupem řešení úlohy jiným. Přijímá roli ve skupině a pracuje podle svých schopností. Hodnotí práci svou i skupiny. Respektuje pocity druhého při úspěchu i neúspěchu. F. Žák 9. ročníku v Matematice v občanských dovednostech Odpovídá za výsledky své práce, za kvalitu zpracování výstupů a vystupování ve třídě. Zajímá se o dění ve společnosti a rozumí matematické interpretaci (grafy, finance, statistika).

4 4/11 V.2.II. 3 Rozdělení do jednotlivých ročníků Co by měl umět žák, když umí Matematiku a její aplikace 6. ročník Rozumí základním matematickým pojmům a symbolům, používá je k ústnímu i písemnému vyjadřování a při kladení otázek. Provádí početní operace v oboru přirozených a kladných desetinných čísel a pracuje s nimi. Porovnává soubory dat desetinná čísla, obsahy, obvody, objemy, povrchy. Znázorňuje matematická řešení tabulkou, modelem, graficky s odpovídající přesností. Podle vzorového algoritmu plánuje matematické úlohy, uplatňuje a rozvíjí prostorovou představivost, znázorňuje matematickou představu náčrtkem. Dodržuje matematické postupy při řešení početních, slovních a konstrukčních úloh, dodržuje předem připravený plán činností na vyučování a práce v hodinách. Odhaduje výsledek a porovnává výsledek řešení s odhadem. Vypočítá objem a povrch kvádru a krychle, načrtne je a sestrojí jejich síť. Rozumí slovní úloze, vybírá z ní nejdůležitější informace a interpretuje je. V případě potřeby si ověřuje řešení ve výsledcích (učebnice), dokáže používat kalkulátor ke kontrole svých výpočtů. Připouští možnost chybných řešení. Přijímá roli ve skupině a pravidla pro hodnocení své i skupinové práce, na hodnocení svých výsledků i výsledků druhých reaguje přiměřeným způsobem. Odpovídá za plnění zadaných úkolů a činností a výsledky své práce v hodině, vzhledem ke stanoveným pravidlům, a za dodržení předem stanovené a domluvené kvality svých i skupinových výstupů. Sděluje, jak řešit matematickou úlohu v malé i velké skupině. S pomocí druhého využívá náčrtu rozboru úlohy k pochopení jejího řešení. S pomocí učitele odhaluje podstatu problému (matematického příkladu). Po společné kontrole výsledků řeší úlohu opakovaně. Rozumí různým způsobům matematické interpretace (tabulka, jednoduchý graf), které zachycují nashromážděná data ze školy, města, regionu, společnosti. Zopakuje si řešené příklady, které se váží tematicky k zadané kontrolní práci. Podle pokynů učitele pracuje se sbírkou příkladů a podle potřeby si procvičuje probírané učivo, orientuje se v matematických tabulkách. Matematické dovednosti si procvičuje pomocí ICT počítačové programy. Využívá matematické algoritmy při řešení úloh z praxe. Propojuje matematické dovednosti a znalosti s ostatními obory.

5 5/11 Připravuje si a udržuje pracovní místo i rýsovací potřeby v pořádku a čistotě, pomůcky užívá pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určeny (neohrožuje sebe ani okolí). ročník Rozumí matematickým pojmům, symbolům, používá je k ústnímu i písemnému vyjadřování. Provádí početní operace v oboru racionálních čísel, vyjadřuje racionální číslo více způsoby a vzájemně je převádí a porovnává zlomky, desetinná čísla, čísla smíšená. Znázorňuje matematická řešení tabulkou, grafem, modelem, graficky s odpovídající přesností, využívá náčrtu rozboru úlohy k pochopení jejího řešení. Porovnává postupy řešení matematických úloh, v případě chybných řešení, řeší úlohu opakovaně. Zaokrouhluje a odhaduje výsledek, porovnává ho s odhadem. Zkoumá podstatu problému (matematického příkladu), stanovuje sám podmínky řešení. Připouští možnost chybných řešení a účelně na ně reaguje. Využívá možnosti ověřit si řešení zkouškou a ve výsledcích, využívá kalkulátoru jako pomocníka k urychlení svých výpočtů. Formuluje otázku, sděluje svůj názor. Vybírá si roli podle svých schopností, spoluvytváří pravidla pro hodnocení a užívá je, odpovídá za kvalitu zpracovaných výstupů. Objektivně hodnotí výsledky své práce a kvalitu zpracovaných výstupů, hodnotí své vystupování ve třídě, vzhledem ke stanoveným pravidlům. Podílí se na vytváření početních, slovních a konstrukčních úloh, prezentuje svá řešení. Podílí se na přípravě plánu činností na vyučování a práci v hodinách. Podílí se na stanovování matematických postupů s ohledem na časové rozvržení činností. Zajímá se o dění ve svém okolí, matematicky interpretuje určené výsledky, určitá zjištění ze svého okolí (finance, statistika, jednoduché grafy). Vyhledává si řešené příklady, které se váží k zadané kontrolní práci. Pracuje se sbírkou příkladů a podle potřeby si samostatně procvičuje probírané učivo, pracuje s matematickými tabulkami. S pomocí učitele používá moderní informační technologie počítačové programy při procvičování matematických dovedností. Aplikuje získané matematické dovednosti při řešení úloh z praxe. Propojuje matematické dovednosti a znalosti s ostatními obory (měřítko map a plánů, aplikační úlohy na procenta). Při řešení matematických úloh si volí příklady různé obtížnosti, respektuje přitom osobní tempo každého jednotlivce.

6 6/11 8. ročník Rozumí matematickým pojmům, symbolům a používá je k ústnímu i písemnému vyjadřování a při kladení otázek. Vyjadřuje racionální číslo více způsoby a vzájemně je převádí zlomky, desetinná čísla, čísla smíšená. Určuje hodnotu výrazu. Sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenů pomocí vzorců a vytýkáním. Provádí operace umocňování, odmocňování na kalkulátoru. Odhaduje a počítá obvod a obsah rovinných útvarů (trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kruh). Odhaduje a vypočítá objem a povrch válce, načrtne je a sestrojuje jejich síť. Vytváří u početních, slovních a konstrukčních úloh matematické postupy, matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Formuluje podstatu problému (matematického příkladu), využívá náčrtu ke sdělení způsobu řešení úlohy. Znázorňuje matematická řešení tabulkou, grafem, rovnicí, modelem, graficky s odpovídající přesností. Všímá si více možností řešení. Ověřuje si výsledek řešení zkouškou. Prezentuje a zdůvodňuje svá řešení, dokáže obhájit navržené způsoby řešení a výsledky úloh. Hodnotí sám sebe v kontextu ke skupině. Přiděluje skupinové role, usiluje o účast všech. Připouští si možnost chybných řešení a účelně na chyby reaguje, přijímá řešení druhého. Odpovídá za kvalitu zpracovaných výstupů vytváří a zpracovává pravidla a hodnotí je. Zdůvodňuje užitečnost matematiky při řešení úloh z každodenní praxe. Rozvrhuje si přípravu na tematickou kontrolní práci. Orientuje se v matematické sbírce, tabulkách a jiných zdrojích matematických informací. Zajímá se o dění ve společnosti - provádí shromažďování a zjišťování údajů ze svého okolí a podílí se na jejich matematické interpretaci (grafy, tabulky). Porovnává soubory dat statistická šetření. Používá samostatně moderní informační technologie při procvičování matematických dovedností. Propojuje matematické dovednosti a znalosti s ostatními obory (chemie vzorce).

7 7/11 9. ročník Hledá různé způsoby ověření řešení úloh. Rozumí matematickým pojmům, symbolům, používá je k ústnímu i písemnému vyjadřování a při kladení otázek. Sestrojuje obraz kvádru a krychle v rovině (rovnoběžné promítání). Odhaduje a vypočítá objem a povrch kolmého hranolu, jehlanu, kužele, koule, načrtne je a sestrojuje jejich síť. Rozlišuje tvrzení a definice. Pracuje s kalkulátorem (využívá závorky, zlomky funkce). Prezentuje svá řešení, dokáže obhájit navržené způsoby řešení a výsledky úloh. Znázorňuje matematická řešení tabulkou, grafem, rovnicí, modelem, graficky s odpovídající přesností. Pracuje s různými variantami při řešení početních, slovních a konstrukčních úloh, účelně na ně reaguje a zdůvodňuje je, pracuje s podmínkami řešení úlohy. Uplatňuje matematické dovednosti při řešení problémů každodenní praxe. Hodnotí sebe i skupinu popisným jazykem (zlepšení, zhoršení). Oceňuje individuální odlišnosti ostatních členů skupiny. Vytváří si dlouhodobý plán činností s ohledem na duševní a tělesnou rovnováhu (příprava k přijímacím zkouškám, příprava tematické kontrolní práce). Provádí korekci plánu činnosti, pomáhá a radí druhému při vytváření plánu činností, postup zdůvodňuje. Zajímá se o dění ve společnosti - provádí shromažďování a zjišťování údajů a jejich matematickou interpretaci (grafy, tabulky, statistika, finance). Odhaduje možné následky při nepřesném nebo zkresleném sběru dat. Využívá odbornou literaturu a jiné zdroje matematických informací (tabulky, sbírka,..). Rozumí odbornému matematickému textu, vybírá a třídí matematické informace a interpretuje je. Porovnává soubory dat finanční matematika. Využívá moderní informační technologie při procvičování matematických dovedností matematické programy, testy SCIO, Propojuje matematické dovednosti a znalosti s ostatními obory (finance bankovnictví, tělesa stavebnictví, ). Rozumí, jaké zhodnocení má rozumné zacházení se svěřenými financemi.

8 8/11 Generalizace Ročník Pojmy Průřezové téma Poznámka Přirozená čísla mají určité společné vlastnosti, které využíváme při jejich násobení a dělení (skládání a rozdělování). 6. prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, kritéria dělitelnosti Chci-li určit polohu čísla na číselné ose, musím znát jeho absolutní hodnotu a znaménko. Chci-li pracovat s částmi celku, musím rozumět různým druhům zápisu racionálních čísel. Poměr hodnot nám dává určitou formu závislosti. Někdy je vhodné rozdělit celek na setiny. Odmocňování je inverzní operací k umocňování čísla navzájem opačná, absolutní hodnota desetinná čísla sčítání, odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování desetinných čísel převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek, racionální čísla poměr, měřítko, úměra, trojčlenka, závislost procento, základ, procentová část, počet procent, jednoduché úrokování, promile druhá mocnina, druhá odmocnina (odhad), zápis čísla pomocí mocnin, Pythagorova věta

9 9/11 Chci-li zobecnit vztah mezi proměnnými, použiji výrazu. K řešení matematického problému mohu využít rovnici. Závislosti hodnot mohu vyjádřit různými způsoby. Z grafického znázornění (z tabulky) vztahů mezi dvěma proměnnými lze usoudit, zdali se jedná o funkci proměnná, hodnota výrazu, číselný výraz, výraz s proměnnými, mnohočleny, rozklad mnohočlenu na součin, vytýkání, sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, kořen, řešení, ekvivalentní úprava, neznámá, levá a pravá strana rovnice tabulka přímé úměrnosti, tabulka nepřímé úměrnosti statistika, statistické šetření, statistický soubor, statistická jednotka, znaky, hodnota znaku, četnost, relativní četnost, diagram, aritmetický průměr, modus, medián graf přímé úměrnosti, graf nepřímé úměrnosti, pravoúhlá soustava souřadnic funkce, definiční obor, obor hodnot funkce, lineární funkce, konstantní funkce, kvadratická funkce

10 10/11 Vlastnosti rovinných útvarů závisí na uspořádání a vzájemných vztazích bodů v rovině. Velikost části roviny lze určit měřením i výpočtem. Vlastnosti prostorových útvarů závisí na uspořádání a vzájemných vztazích bodů v prostoru. rovinné útvary, druhy úhlů, vlastnosti a rozdělení 6. trojúhelníků, těžnice, výška, kružnice vepsaná, kružnice opsaná shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti trojúhelníků, postup konstrukce, matematický zápis čtyřúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kruh, kružnice, délka kružnice, obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku, 8. obsah trojúhelníku, obvod a obsah kruhu, Ludolfovo číslo, množina všech bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice podobnost geometrických útvarů, podobnost 9. trojúhelníků, věty o podobnosti trojúhelníků, mnohoúhelníky úhel, velikost úhlu, stupeň, 6. minuta, sčítání a odčítání úhlů 9. goniometrické funkce povrch a objem kvádru a krychle, konstrukce sítě kvádru a krychle, jednotky 6. povrchu, jednotky objemu, prostorové útvary, náčrt kvádru a krychle v rovině

11 11/11 Souměrnost geometrického obrazce závisí na vztahu vzoru a obrazu rotační válec, síť válce, výška válce, povrch a objem válce, stěnová a tělesová úhlopříčka hranol, jehlan, kužel, koule, povrch a objem hranolu, povrch a objem jehlanu, povrch a objem kužele, povrch a objem koule, tělesová a stěnová výška, konstrukce kvádru a krychle ve volném rovnoběžném promítání osa úsečky, osa úhlu, osová souměrnost, osa souměrnosti, osově souměrné útvary, vzor a obraz střed souměrnosti, středově souměrné útvary, středová souměrnost

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013

MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 MATEMATIKA Matematika ve znění standardů platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika je vyučován na II. stupni ZŠ 4 hodiny týdně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání.

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV)

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Školní výstupy Učivo Vztahy počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly dokáže analyzovat text jednoduchých slovních úloh vyjadřuje část celku pomocí zlomků

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Vyučovací předmět: MATEMATIKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: MATEMATIKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 19. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více