Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 2.stupni ZŠ praktické Mgr. Jarmila Kuráňová

4 Obsah 1. Úvod Základní pojmy vztahující se k interaktivní výuce Interaktivní výuka Interaktivní tabule Typy interaktivních tabulí v českých školách Využití interaktivní tabule na ZŠ praktické Přínos interaktivní tabule pro výuku Základní informace o softwaru SMART Notebook Předmět Český jazyk Příklady výukových materiálů pro jazyk český Příklad 1 Procvičování učiva o přídavných jménech jazyková výchova Příklad 2 Procvičování učiva o slovesech jazyková výchova Příklad 3 Procvičování učiva o podstatných jménech jazyková výchova Příklad 4 Procvičování učiva o bajce literární výchova Závěr Resumé Seznam literatury elektronické prameny Seznam příloh

5 1. Úvod Jako téma své závěrečné práce jsem si zvolila Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 2. stupni Základní školy praktické. Pracuji jiţ 20 let ve škole, jejíţ název se postupem času a vývojem v našem školství změnil z označení Zvláštní škola aţ na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola. Škola se nachází v místecké části města Frýdku-Místku a výuka probíhá kromě hlavní budovy, také na třech odloučených pracovištích. Naše škola vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Základní školy praktické, Základní školy speciální, Praktické školy dvouleté a také v Mateřské škole logopedické. Já pracuji jiţ delší dobu na 2. stupni Základní školy praktické. Na škole máme dvě interaktivní tabule typu SMART Board a nyní v rámci projektu získáme i další tři tabule typu ACTIV Board. Pro kvalitní vyuţití této technologie nemáme výukové materiály vhodné pro školu našeho typu. Proto jsem se rozhodla vyuţít závěrečnou práci k přípravě výukových materiálů, které by zpracovávaly některá témata, která jsou součástí našeho Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV LMP s názvem Jeden svět pro všechny, ve vyučovacím předmětu Český jazyk na druhém stupni. Cílem této práce je zkvalitnit výuku českého jazyka na 2. stupni Základní školy praktické prostřednictvím vyuţití výuky s podporou interaktivní tabule SMART Board. V rámci této práce budou v programu SMART Notebook vytvořeny výukové materiály pro učivo předmětu Český jazyk na 2. stupni Základní školy praktické. Tyto materiály budou připraveny tak, aby jejich vyuţívání ve výuce vedlo k vyššímu zapojení ţáků do výuky, k zvýšení motivace ţáků k učení a k lepší názornosti výuky. Výukový materiál bude k dispozici ostatním vyučujícím. 3

6 2. Základní pojmy vztahující se k interaktivní výuce 2.1 Interaktivní výuka Vzdělávací program naší školy klade důraz na činnostní pojetí vyučování. Předpokládá soustavné navozování učebních situací, které poskytují příleţitost pro naplnění poznávacích i hodnotových cílů vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důleţité, aby všichni ţáci měli dostatek příleţitostí k praktické činnosti. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení, zaměřené na zvyšování samostatnosti ţáků. Ţákům se snaţíme předávat poznatky názorně, prostřednictvím vlastní činnosti a proţíváním za pomocí vhodných učebních materiálů a pomůcek. Vzdělávací program je koncipován tak, aby fungoval jako otevřený a pruţný systém, aby bylo moţno respektovat individuální pracovní tempo ţáků 1. Vycházejíc z výše uvedeného, domnívám se, ţe právě vyuţití interaktivní výuky s podporou interaktivní tabule je vhodnou moţností, jak poskytnout našim ţákům příleţitost zapojit se aktivně do výuky, coţ u nich není běţné a zaţít úspěch a pocit, ţe i oni jsou schopni ovlivňovat dění ve výuce, pracovat ve skupině a být prospěšní ostatním. A toto vše je velmi důleţité u našich ţáků podporovat. Interaktivní výuka je moderní a progresivní metodou výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout ţákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti ty jiţ nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. Důleţitým znakem interaktivního vyučování je zjevná systematičnost a názornost ve výuce součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky s materiály a webové odkazy, na nichţ mohou ţáci získat rozšiřující informace o probírané látce. Navíc jsou předměty propojeny mezipředmětovými vztahy, coţ 1 Dostupné z [ ] 4

7 pomáhá dětem uvědomit si, ţe jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat 2. Takto je interaktivní výuka popsána na stránkách Wikipedie. Je nutno mít na zřeteli, ţe interaktivitu výuky nezajistí samotné uţívání moderní techniky, ale ţe ji musí vţdy zajistit učitel. Tím, jaké zvolí metody práce, jak si svou práci s ţáky promyslí, jak je schopen a ochoten zapojit ţáky do dění ve výuce. A teprve, kdyţ je učitel schopen pracovat s ţáky prostřednictvím interaktivní výuky, můţe mu v jeho práci pomoci například vyuţívání interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můţeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo můţe být na stojánku 3. Interaktivní tabule je moderním typem tabule, která má být učiteli nápomocná v jeho práci. Učitel má moţnost si předem připravit vhodný materiál do výuky pomocí softwaru, který k tomu slouţí. Můţe si také vloţit odkazy na zajímavé stránky na webu a pouţít jich v hodině. Výukové programy, které běţně ţáci vyuţívají při samostatné práci na počítačích, mohou být spuštěny i v rámci třídy prostřednictvím interaktivní tabule. Na tabuli lze přímo s ţáky tvořit nový materiál a ten uloţit pro další vyuţití. Tuto tabuli je moţné také vyuţít jako obyčejnou tabuli k běţnému psaní či kreslení. Tabule nabízí díky svému spojení s počítačem a moţností doplnění dalšími pomůckami, jako je vizualizér či hlasovací zařízení nebo tabulky pro ţáky, opravdu velmi široké moţnosti vyuţití. Není to ovšem automatické, sama tabule ţádnou interaktivitu nezaručuje. Prozatím stále ještě někteří vyučující chápou tuto tabuli jako projekční plátno pro různé prezentace, promítání filmů, apod. 2 Dostupné z [ ] 3 Dostupné z [ ] 5

8 Je moţno zmínit alespoň některé výhody interaktivní tabule. Pokud je hodina dobře připravena, stává se pro ţáky zajímavější. Díky připojení na internet je moţno vyuţít různých ukázek hned v hodině. Ţáci se mohou účastnit práce na tabuli jinak, neţ to znají z klasické tabule, na kterou pouze psali či malovali. Mohou přesunovat, dopisovat, manipulovat s obrázky. Některé aplikace je pochválí, některé jim počítají skóre a určitě tak jsou ţáci schopni udrţet svou pozornost mnohem déle. Práce v hodině se pro ně stává do jisté míry hrou a oni si nenásilně procvičují a upevňují učivo nebo získávají nové poznatky. Vzhledem k relativně nízkému počtu ţáků ve třídě, v porovnání s běţnou ZŠ, je moţno zapojit do práce opravdu všechny ţáky. Samozřejmě, ţe je nutno zmínit i některé nevýhody interaktivní tabule, mezi které patří například to, ţe příprava jedné vyučovací hodiny zabere učiteli mnoho času. Hrozí také nebezpečí, ţe se ţákům tabule po čase okouká a práce je přestane bavit. Jistě je také nutno brát v úvahu, ţe lampa dataprojektoru není nezničitelná, ale má omezenou ţivotnost. Někteří lidé mohou namítnout, ţe práce se soustavným svitem z lampy je jim nepříjemná na oči. Jistě by se dalo uvádět ještě mnoho pro a proti interaktivní tabuli, avšak cílem této práce není vyhledat všechny výhody a nevýhody těchto tabulí. 2.3 Typy interaktivních tabulí v českých školách Podle dostupných informací z různých portálů, na kterých probíhají diskuse vyučujících o výuce doplněné tímto druhem tabulí, je moţno vyvodit, ţe v našich školách jsou nejčastěji pouţívanými typy interaktivních tabulí tabule SMARTBoard, AKTIVBoard a INTERWRITE Board. Interaktivní tabule SMARTBoard je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Z počítače je obraz pomocí datového projektoru přenášen na tabuli. Zde se mohou jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počítačové aplikace a psát poznámky či kreslit. Psát a kreslit lze buď přímo prstem, nebo popisovačem. 4 4 Dostupné z [ ] 6

9 Interaktivní tabule ACTIVBoard má tvrdý a vysoce odolný melaminový povrch (tabule jsou umísťovány do učeben s běţným pohybem ţáků). Odolnost pro psaní běţným fixem (stačí umýt běţným čisticím prostředkem). Pouţitá elektromagnetická technologie je značně spolehlivá. Ovládání pomocí lišty s nástroji je velmi intuitivní (operativnější pouţitím ve výuce). Software obsahuje databázi kvalitních výukových objektů. 5 Interaktivní tabule INTERWRITE Board z řady produktů, Interwrite Learning je jednoduše ovladatelná interaktivní tabule odolné konstrukce s mnohaletou zárukou, jejíţ přednosti umocňuje programové vybavení software Interwrite Workspace. Inspiruje studenty při přeměně vyučovací hodiny v interaktivní záţitek Využití interaktivní tabule na ZŠ praktické 3.1 Přínos interaktivní tabule pro výuku Vyuţívání interaktivních tabulí ve vyučování různým předmětům na základní škole praktické můţe přispět ke zkvalitnění výuky. Ţáci v tomto typu školy potřebují vysokou míru motivace, aby se byli schopni a ochotni zapojit do dění ve výuce. Pomocí vhodného vyuţití tabule je moţno dosáhnout lepší motivace ţáků k učení. K pochopení učiva potřebují ţáci také zvýšenou míru názornosti a tu je moţno zvýšit vyuţitím animací, vizualizace, obrazového materiálu zachycujícího konkrétní osoby, činnosti či aktivity. Také moţnost přímo na tabuli přesouvat objekty a přeskupovat je dle potřeby, je pro zvýšení názornosti velmi výhodná. Jedním z dalších pozitiv, která podporují vyuţívání interaktivní tabule v základní škole praktické je lepší udrţení pozornosti ţáků díky moţnosti prezentovat látku neobvyklým způsobem, který je pro ţáky zajímavější a přitaţlivější. Výhodou je také moţnost uloţit materiál, který vznikl přímo ve výuce a následně jej pouţít v další hodině. Práce na interaktivní tabuli přispívá k snadnějšímu aktivnímu zapojení ţáků do výuky. Na tomto místě je jistě nutno vzpomenout, ţe při práci na interaktivní tabuli 5 Dostupné z [ ] 6 Dostupné z http: // [ ] 7

10 mohou ţáci zapojovat více smyslů. Hmat a jemnou motoriku si trénují při přesouvání objektů. Zrakové vnímání spolu s posilováním čtenářských dovedností musí také zapojit. Učí se pečlivě poslouchat při vyuţití zvukového doprovodu, který tabule umoţňuje. Dále je moţno zmínit, ţe prostřednictvím výuky s vyuţitím interaktivní tabule si ţáci snadněji osvojují, upevňují a posilují všechny získávané kompetence. 3.2 Základní informace o softwaru SMART Notebook SMART Notebook je soubor programů, které jsou pouţívány s interaktivní tabulí SMART. Tabule odesílá informace o kontaktu s kterýmkoliv bodem své plochy do připojeného počítače. Program SMART Notebook převede informace do kliknutí myší a digitálního inkoustu. Tento program umoţňuje provádět všechny běţné operace počítače stiskem obrazovky. Na tabuli je moţno psát nebo kreslit digitálním inkoustem pomocí pera z lišty s popisovači. Své poznámky je moţno ukládat nebo mazat. Prostřednictvím softwaru SMART Notebook lze připravovat vyučovací hodiny, prezentace či jiné ukázky. V kaţdém souboru notebook je moţno si vytvořit libovolné mnoţství stránek, které můţeme různě upravovat. Kaţdá stránka má své objekty, vlastnosti a nastavení, tyto je moţno dle potřeby měnit. Na stránku lze vkládat objekty, geometrické tvary, text, čáry, grafické prvky, tabulky a Adobe Flash. Se všemi objekty na stránce můţeme manipulovat a upravovat je. Můţeme připojit kopii souboru, zástupce souboru nebo odkaz na webovou stránku. Díky této moţnosti je moţné během pouţívání daného souboru rychle najít a otevřít jiné soubory či potřebné webové stránky. Na jednotlivých stránkách lze provádět různé specifické úkony pomocí nástrojů SMART. K těmto nástrojům patří Stínování obrazovky, Displej dvojité/jedné stránky, Digitalizace obrazovky, Aktivace dokumentové kamery, Popisovač, Kreativní pero, Guma a další. Soubory se ukládají ve formátu, který se otevírá v softwaru SMART Notebook v operačních systémech Windows, Mac nebo Linux. Soubory lze exportovat do různých formátů včetně HTML a PDF. 8

11 Software SMART Notebook obsahuje Galerii, z které lze kopírovat klipart, multimediální obsah, stránky a soubory notebook. V Galerii dále nalezneme kolekce obrázků a multimediálního obsahu pro jednotlivé předměty. Soubor vyučovacích aktivit, které můţeme pouţít k tvorbě interaktivních vyučovacích hodin. V neposlední řadě také On-line zdroje pro pedagogické pracovníky, kteří pouţívají produkty SMART Předmět Český jazyk Český jazyk rozvíjí u ţáků osvojení a správné pouţívání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Ţáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj ţáků s lehkým mentálním postiţením probíhá současně s rozumovým a emocionálním zráním. Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických sloţek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova. Obsah všech sloţek se ve výuce vzájemně prolíná. Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení si a uţívání mateřského jazyka v mluvené i psané podobě. Je důleţitým nástrojem dorozumívání ţáků. Komunikační a slohová výchova vede ţáky k rozvíjení slovní zásoby, ke zlepšování řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a porozumění různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit ţáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má sloţka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se učí ţáci rozlišovat představy od skutečnosti a seznamují se se základními literárními formami. 7 Dostupné z [ ] 9

12 Cílem předmětu je vytvořit a rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku, vytvořit dostatečnou slovní zásobu a probudit zájem o čtení a literaturu. Je kladen důraz na utváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním. Snaţíme se o získávání sebedůvěry ţáků při vystupování na veřejnosti. 8 Naplnění cíle předmětu Český jazyk je moţno podpořit vyuţitím interaktivní tabule ve výuce. 4. Příklady výukových materiálů pro jazyk český V této části následují výukové materiály pro český jazyk. Pomocí jednotlivých materiálů budou upevňovány a procvičovány části učiva, které je probíráno na druhém stupni základní školy praktické, v rámci jednotlivých sloţek českého jazyka. Materiály jsou vytvořeny s ohledem na výstupy ŠVP, které je moţno s jejich pomocí upevňovat a procvičovat. Materiály byly připraveny tak, aby jejich vyuţívání ve výuce vedlo k vyššímu zapojení ţáků do výuky, ke zvýšení motivace ţáků k učení a k lepší názornosti výuky. Všechny materiály byly vytvořeny pomocí softwaru SMART Notebook 10, kterým je vybavena tabule SMART Board. Tento software umí přečíst i tabule ACTIV Board. K jednotlivým souborům je vytvořen popis, který můţe slouţit jako metodický pokyn k výuce s vyuţitím daného materiálu. Se soubory lze však pracovat i samostatně, dle vlastního uváţení učitele a také vzhledem k individuálním potřebám ţáků v dané třídě. Lze je vyuţít jako náplň celé vyučovací hodiny nebo je rozloţit do více hodin či vyuţít pouze v některé části hodiny. Vše je na uváţení a potřebách vyučujícího, který bude tyto materiály vyuţívat. 8 Dostupné z [ ] 10

13 4.1 Příklad 1 Procvičování učiva o přídavných jménech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: poznat a určit slovní druhy Odpovídající výstupy ŠVP: zvládá určování přídavných jmen, dokáţe informativně rozlišit tvrdá a měkká přídavná jména Využití: 8. a 9. ročník ZŠ praktické Cíle výuky: správně a vhodně přiřazovat přídavná jména k podstatným jménům tvořit vhodná přídavná jména procvičit si rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen Popis materiálu První list (slide) V úvodu hodiny provedeme zopakování teorie náleţející k přídavným jménům. Ţáci chodí střídavě k tabuli a přiřazují vhodná přídavná jména do barevných kruhů náleţejících k jednotlivým dopravním prostředkům. Po přiřazení všech přídavných jmen vyzveme ţáky, aby se pokusili vymyslet další vhodná příd. jména a dopsali je do kruhů. Druhý list Nejprve vyzveme ţáky k prohlédnutí obrázků a zadáme, ať říkají slova, která je napadají. Slova mohou zapsat na volnou plochu listu. Po chvíli vedeme ţáky k tomu, aby sami určili, zda slova, která jsou zapsána, jsou pouze přídavná jména (jistě se bude jednat o různé slovní druhy). Společně vyloučíme ostatní slovní druhy a ponecháme pouze přídavná jména. Ţáci zapisují nejpříhodnější přídavná jména na připravené linky na listu. Třetí list Zde jsou zobrazeny různé druhy míčů a ţáci přiřazují správné názvy k příslušnému míči. Následně doplňují do připravených vět vhodná přídavná jména. Zde můţeme zvolit dvě varianty. Buď mohou ţáci dopsat slovo popisovačem přímo na tabuli nebo mohou slovo napsat na klávesnici, vyvolané na tabuli, a poté do věty dosadit. Záleţí na uváţení kaţdého vyučujícího. 11

14 Čtvrtý list Ţáci pojmenují zvířata na listu a kaţdý dostane přidělena dvě aţ tři zvířata, ke kterým si ve svém sešitě zapíše dvě přídavná jména. Po uplynutí určené doby (např. pět minut), ţáci čtou svá slova a třída rozhodne, která přídavná jména ţáci zapíší k obrázkům na tabuli. Poté vţdy jiný ţák určí, zda se jedná o tvrdé či měkké přídavné jméno a zapíše ho do tabulky. Pátý list Ţáci se střídají a přenášejí lístky s přídavnými jmény do správného mlýnku. Pokud není lístek zařazen správně, mlýnek ho nesemele a vyloučí ho ven. Šestý list Ţáci přečtou slovní spojení u obrázku a mají za úkol vymyslet a zapsat jiné spojení, buď tak, ţe vymění pouze přídavné jméno nebo ţe vymyslí i jiné podstatné jméno, které však bude souviset s obrázkem a bude spojeno se jménem přídavným. Sedmý list Zde můţeme zvolit formu soutěţe, ve které soutěţí skupinky nebo jednotlivci, kdo správně zařadí slova na lístcích k příslušným slovním druhům. Jako jinou variantu můţeme nechat ţáky rozdělit slova v sešitě a vţdy osm lístků, které je vidět najednou, poté správně zařadit pro kontrolu na tabuli. 12

15 4.2 Příklad 2 Procvičování učiva o slovesech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: znát osobní zájmena a časovat slovesa, poznat a určit slovní druhy Odpovídající výstupy ŠVP: zná základní osobní zájmena, přiřadí osobní zájmena ke správné osobě sloves, časuje slovesa - rozliší osobu a číslo, uţívá sloves ve větách, identifikuje a vyhledává slovesa Využití: ročník ZŠ praktické Cíle výuky: vhodně přiřazovat slovesa k obrázkům rozlišovat správnou osobu u sloves rozlišovat časy u sloves uţívat sloves ve větách Popis materiálu První list Na tomto listu je základní teorie, se kterou se ţáci základní školy praktické setkávají u sloves. Pokud pracujeme s materiálem v 6. třídě, můţeme jej vyuţít k vyvození nového učiva. Pokud pracujeme s vyšší třídou, lze jej vyuţít k zopakování probraného učiva. K obrázkům ţáci tvoří další slovesa a mohou je také zapisovat pomocí popisovače. Druhý list Přečteme s ţáky věty v prvním cvičení. Ţáci mají za úkol vyhledávat slovesa. Kaţdé sloveso označí pomocí kouzelného pera smajlíkem. Následně čtou děti řady slov a hledají, které slovo do řady nepatří. Jedná se o řady sloves, do kterých je vţdy přidáno jedno podstatné jméno. Odhalené slovo ţáci opět označí pomocí kouzelného pera hvězdičkou. Třetí list Na tomto listu nejprve přečteme s ţáky všechna slovesa a vyzveme je k prohlédnutí obrázků. Poté je vybídneme k přiřazování sloves k vhodným obrázkům. Mohou také vymýšlet jiná slovesa, která je při sledování obrázků napadnou. 13

16 Čtvrtý list Cvičení na tomto listu slouţí k procvičení rozlišování podstatných jmen a sloves. Ţáci odváţejí jednotlivé lístky se slovy do správné části tabulky. Po doplnění vyzveme ţáky ke kontrole zařazení lístků, pokud jsou spokojeni, vyzveme je k stisknutí tlačítka Check. Pomocí tohoto tlačítka program provede kontrolu. Pokud chceme lístky vrátit na výchozí pozici, zmáčkneme tlačítko Reset. Pro správné zařazení lístků počítačem uţijeme tlačítko Solve. Pátý list Tento list opět slouţí v 6. třídě k vyvození nového učiva o osobách u sloves a ve vyšších třídách k zopakování jiţ probraného. Učitel můţe vyuţít roletku a odkrývat list po částech. Šestý list Ţáci mají za úkol nejprve opravit osobní zájmena u jednotlivých osob. Poté přiřazují slovesa ke správným osobám. Učitel můţe zvolit dvě varianty postupu. V prvém případě ţáci přiřazují slovesa ke všem osobám najednou. Ve druhém případě můţe učitel určit, ke které osobě budeme nyní slovesa přiřazovat nebo přidělit jednotlivé osoby různým ţákům, kteří budou zodpovídat za správně přiřazená slovesa u jim přidělené osoby. Sedmý a osmý list Na těchto dvou listech jsou připravena cvičení, ve kterých mají ţáci za úkol přesunout lístečky se slovesy ke správným osobním zájmenům. Opět vyuţíváme tlačítka Check, Reset a Solve. Pomocí tlačítka Check kontrolujeme přiřazení sloves. Tlačítkem Reset mícháme lístečky a tlačítko Solve samo přiřadí správně lístky. Devátý list Cvičení na tomto listu umoţňuje ţákům procvičit si přiřazování sloves k jednotlivým osobám. Na hlavním lístku je vţdy uvedena osoba a číslo. Na menších lístcích jsou čtyři slovesa v různých osobách. Ţáci mají za úkol zvolit správné sloveso a označit lístek. Při správné odpovědi počítač označí odpověď zeleným zatrţítkem a umoţní přejít k dalšímu slovesu. Pokud je odpověď nesprávná, objeví se červený kříţek a ţáci musí volit znovu. Dokud neodpoví správně, počítač jim nepovolí přejít k dalšímu slovesu. 14

17 Desátý list Pro šestou třídu opět vyuţijeme k vyvození nového učiva. Ve vyšších ročnících v úvodu zopakujeme teorii o časech u sloves. Ţáci zapisují pomocí popisovače slovesa v různých časech. Učitel můţe zvolit různé varianty. Můţe uvádět slovesa v infinitivu a ţáci zapisují v různých časech, slovesa tvoří sami ţáci, jeden ţák vymyslí sloveso a druhý ho zapíše v některém z časů apod. Vţdy závisí na schopnostech a moţnostech ţáků v dané třídě. Jedenáctý list Na tomto listu budeme s ţáky procvičovat přiřazování sloves ke správným časům. Ţáci přesunují lístky se slovesy do mlýnku s příslušným časem. Pokud zařadí správně, mlýnek lístek semele. Pokud zařadí nesprávně lístek, je z mlýnku vyřazen a je nutno ho zařadit znovu. Dvanáctý list Nejprve vyzveme ţáky, aby sami uváděli podstatná jména, která je budou napadat. Poté můţeme odkrývat jednotlivé obrázky a nahlédnout, zda někdo vymyslel stejná slovesa, která jsou pod nimi skryta. Na závěr necháme ţáky vytvořit a zapsat do sešitu pět vět s danými slovesy. Vyučující opět zvolí formu zadání úkolu. Třináctý list Tento list můţeme vyuţít jak k samostatné práci, tak k práci společné. Ţáci zde prokáţí, zda jsou schopni určit osobu, číslo a čas. Po doplnění můţeme slovesa spojit s vhodnými obrázky a materiál vyuţít k rozvoji slovní zásoby a tvorbě vět. 15

18 4.3 Příklad 3 Procvičování učiva o podstatných jménech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: poznat a určit slovní druhy, skloňovat podstatná jména Odpovídající výstupy ŠVP: označuje a vyhledává podstatná jména, určuje rod, číslo, ţivotnost a neţivotnost u rodu muţského, rozlišuje vlastnosti a činnosti, zná pádové otázky a jejich pořadí, určuje pád podstatných jmen, skloňuje podstatná jména pomocí pádových otázek, seznámí se se vzory podstatných jmen, přiřazuje podstatná jména ke vzorům Využití: ročník ZŠ praktické Cíle výuky: vyhledat podstatná jména dokázat správně určovat rod, číslo, pád a vzor umět správně uţívat podstatná jména ve správných tvarech Popis materiálu První list Na tomto listu procvičujeme s ţáky vyhledávání podstatných jmen. Nejprve přečtou ţáci větu a následně podle pokynů učitele označí všechna podstatná jména, můţeme vyuţít kouzelné pero či barevný popisovač. Následně ţáci rozdělují podstatná jména do přichystaných sloupců (osoby, zvířata, věci, vlastnosti, činnosti). Druhý list Zde se nachází osmisměrka. Jsou v ní ukryty názvy mláďat zvířat. Vyzveme ţáky, aby hledali jednotlivá zvířátka. Předem je nutno zvolit, jakým způsobem budeme vyhledaná slova označovat. Lze je škrtnout popisovačem, označit kouzelným perem nebo jen ztmavit podklad klepnutím. Vyhledaná slova poté ţáci zapisují na linky. Třetí list Na tomto listu nejprve přečteme s ţáky uvedená podstatná jména mláďata 16

19 zvířat. Necháme ţákům chvíli času, aby si mohli rozmyslet, jak se jmenuje samec a samice patřící k jednotlivým mláďatům. Potom určíme způsob, kterým se ţáci budou při zapisování zvířat u tabule střídat. Po zapsání všech zvířat nahoru k mláďatům, přesunují ţáci názvy jednotlivých zvířat do správných kruhů podle rodu podstatného jména. Čtvrtý list Ve cvičení na tomto listu si ţáci procvičují určování rodu podstatných jmen. Přesunují lístky ke správným rodům. Správnost přiřazení lze opět ověřit tlačítkem Check. Pomocí tlačítka Solve lze ţákům ukázat správné zařazení lístků. Tlačítkem Reset připravíme lístky pro opětovné pouţití. Toto cvičení můţeme opět vyuţívat různými formami, kaţdý ţák můţe přiřadit jeden lístek. Mohou společně pracovat dva ţáci a ostatní sledují, který z nich byl úspěšnější. Můţeme také cvičení vyuţít ke zkoušení, pokud celé cvičení splní jeden ţák. Opět vše záleţí na dané situaci ve třídě a potřebách konkrétního vyučujícího. Pátý list Zde procvičujeme se ţáky tvorbu správného tvaru mnoţného čísla podstatných jmen. Nejprve vyzveme ţáky k pojmenování všech obrázků. Následně se ţáci střídají u tabule a zapisují správné tvary v mnoţném čísle. Šestý list Na tomto listu je připraveno cvičení, v němţ si ţáci procvičí přiřazování podstatných jmen ke správnému číslu. Jsou zde připraveny obrázky, které jsou doplněny textem. Počet objektů na obrázku znásobí uvědomění si náleţitosti slova ke správnému číslu. Opět je moţno cvičení uţít v kterékoliv fázi výuky. Sedmý list Cvičení, které je zde připraveno slouţí k upevnění pořadí pádových otázek. Ţáci přesouvají jednotlivé prouţky s pádovými otázkami na patřičnou pozici. Osmý list Tento list slouţí k upevňování učiva o pádových otázkách a také k určování pádu podstatných jmen. Ţáci mají nejprve za úkol správně přiřadit pádové otázky, 17

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem (Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí SmartBoard) Martina Veřmiřovská,

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/5 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. I 1. stupeň V.3. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do 5. ročníku. Žáci mohou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. interaktivní tabuli SmartBoard

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. interaktivní tabuli SmartBoard METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET BIOLOGIE Název

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň / 5.ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více