Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 2.stupni ZŠ praktické Mgr. Jarmila Kuráňová

4 Obsah 1. Úvod Základní pojmy vztahující se k interaktivní výuce Interaktivní výuka Interaktivní tabule Typy interaktivních tabulí v českých školách Využití interaktivní tabule na ZŠ praktické Přínos interaktivní tabule pro výuku Základní informace o softwaru SMART Notebook Předmět Český jazyk Příklady výukových materiálů pro jazyk český Příklad 1 Procvičování učiva o přídavných jménech jazyková výchova Příklad 2 Procvičování učiva o slovesech jazyková výchova Příklad 3 Procvičování učiva o podstatných jménech jazyková výchova Příklad 4 Procvičování učiva o bajce literární výchova Závěr Resumé Seznam literatury elektronické prameny Seznam příloh

5 1. Úvod Jako téma své závěrečné práce jsem si zvolila Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 2. stupni Základní školy praktické. Pracuji jiţ 20 let ve škole, jejíţ název se postupem času a vývojem v našem školství změnil z označení Zvláštní škola aţ na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola. Škola se nachází v místecké části města Frýdku-Místku a výuka probíhá kromě hlavní budovy, také na třech odloučených pracovištích. Naše škola vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Základní školy praktické, Základní školy speciální, Praktické školy dvouleté a také v Mateřské škole logopedické. Já pracuji jiţ delší dobu na 2. stupni Základní školy praktické. Na škole máme dvě interaktivní tabule typu SMART Board a nyní v rámci projektu získáme i další tři tabule typu ACTIV Board. Pro kvalitní vyuţití této technologie nemáme výukové materiály vhodné pro školu našeho typu. Proto jsem se rozhodla vyuţít závěrečnou práci k přípravě výukových materiálů, které by zpracovávaly některá témata, která jsou součástí našeho Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV LMP s názvem Jeden svět pro všechny, ve vyučovacím předmětu Český jazyk na druhém stupni. Cílem této práce je zkvalitnit výuku českého jazyka na 2. stupni Základní školy praktické prostřednictvím vyuţití výuky s podporou interaktivní tabule SMART Board. V rámci této práce budou v programu SMART Notebook vytvořeny výukové materiály pro učivo předmětu Český jazyk na 2. stupni Základní školy praktické. Tyto materiály budou připraveny tak, aby jejich vyuţívání ve výuce vedlo k vyššímu zapojení ţáků do výuky, k zvýšení motivace ţáků k učení a k lepší názornosti výuky. Výukový materiál bude k dispozici ostatním vyučujícím. 3

6 2. Základní pojmy vztahující se k interaktivní výuce 2.1 Interaktivní výuka Vzdělávací program naší školy klade důraz na činnostní pojetí vyučování. Předpokládá soustavné navozování učebních situací, které poskytují příleţitost pro naplnění poznávacích i hodnotových cílů vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důleţité, aby všichni ţáci měli dostatek příleţitostí k praktické činnosti. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení, zaměřené na zvyšování samostatnosti ţáků. Ţákům se snaţíme předávat poznatky názorně, prostřednictvím vlastní činnosti a proţíváním za pomocí vhodných učebních materiálů a pomůcek. Vzdělávací program je koncipován tak, aby fungoval jako otevřený a pruţný systém, aby bylo moţno respektovat individuální pracovní tempo ţáků 1. Vycházejíc z výše uvedeného, domnívám se, ţe právě vyuţití interaktivní výuky s podporou interaktivní tabule je vhodnou moţností, jak poskytnout našim ţákům příleţitost zapojit se aktivně do výuky, coţ u nich není běţné a zaţít úspěch a pocit, ţe i oni jsou schopni ovlivňovat dění ve výuce, pracovat ve skupině a být prospěšní ostatním. A toto vše je velmi důleţité u našich ţáků podporovat. Interaktivní výuka je moderní a progresivní metodou výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout ţákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti ty jiţ nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. Důleţitým znakem interaktivního vyučování je zjevná systematičnost a názornost ve výuce součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky s materiály a webové odkazy, na nichţ mohou ţáci získat rozšiřující informace o probírané látce. Navíc jsou předměty propojeny mezipředmětovými vztahy, coţ 1 Dostupné z [ ] 4

7 pomáhá dětem uvědomit si, ţe jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat 2. Takto je interaktivní výuka popsána na stránkách Wikipedie. Je nutno mít na zřeteli, ţe interaktivitu výuky nezajistí samotné uţívání moderní techniky, ale ţe ji musí vţdy zajistit učitel. Tím, jaké zvolí metody práce, jak si svou práci s ţáky promyslí, jak je schopen a ochoten zapojit ţáky do dění ve výuce. A teprve, kdyţ je učitel schopen pracovat s ţáky prostřednictvím interaktivní výuky, můţe mu v jeho práci pomoci například vyuţívání interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můţeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo můţe být na stojánku 3. Interaktivní tabule je moderním typem tabule, která má být učiteli nápomocná v jeho práci. Učitel má moţnost si předem připravit vhodný materiál do výuky pomocí softwaru, který k tomu slouţí. Můţe si také vloţit odkazy na zajímavé stránky na webu a pouţít jich v hodině. Výukové programy, které běţně ţáci vyuţívají při samostatné práci na počítačích, mohou být spuštěny i v rámci třídy prostřednictvím interaktivní tabule. Na tabuli lze přímo s ţáky tvořit nový materiál a ten uloţit pro další vyuţití. Tuto tabuli je moţné také vyuţít jako obyčejnou tabuli k běţnému psaní či kreslení. Tabule nabízí díky svému spojení s počítačem a moţností doplnění dalšími pomůckami, jako je vizualizér či hlasovací zařízení nebo tabulky pro ţáky, opravdu velmi široké moţnosti vyuţití. Není to ovšem automatické, sama tabule ţádnou interaktivitu nezaručuje. Prozatím stále ještě někteří vyučující chápou tuto tabuli jako projekční plátno pro různé prezentace, promítání filmů, apod. 2 Dostupné z [ ] 3 Dostupné z [ ] 5

8 Je moţno zmínit alespoň některé výhody interaktivní tabule. Pokud je hodina dobře připravena, stává se pro ţáky zajímavější. Díky připojení na internet je moţno vyuţít různých ukázek hned v hodině. Ţáci se mohou účastnit práce na tabuli jinak, neţ to znají z klasické tabule, na kterou pouze psali či malovali. Mohou přesunovat, dopisovat, manipulovat s obrázky. Některé aplikace je pochválí, některé jim počítají skóre a určitě tak jsou ţáci schopni udrţet svou pozornost mnohem déle. Práce v hodině se pro ně stává do jisté míry hrou a oni si nenásilně procvičují a upevňují učivo nebo získávají nové poznatky. Vzhledem k relativně nízkému počtu ţáků ve třídě, v porovnání s běţnou ZŠ, je moţno zapojit do práce opravdu všechny ţáky. Samozřejmě, ţe je nutno zmínit i některé nevýhody interaktivní tabule, mezi které patří například to, ţe příprava jedné vyučovací hodiny zabere učiteli mnoho času. Hrozí také nebezpečí, ţe se ţákům tabule po čase okouká a práce je přestane bavit. Jistě je také nutno brát v úvahu, ţe lampa dataprojektoru není nezničitelná, ale má omezenou ţivotnost. Někteří lidé mohou namítnout, ţe práce se soustavným svitem z lampy je jim nepříjemná na oči. Jistě by se dalo uvádět ještě mnoho pro a proti interaktivní tabuli, avšak cílem této práce není vyhledat všechny výhody a nevýhody těchto tabulí. 2.3 Typy interaktivních tabulí v českých školách Podle dostupných informací z různých portálů, na kterých probíhají diskuse vyučujících o výuce doplněné tímto druhem tabulí, je moţno vyvodit, ţe v našich školách jsou nejčastěji pouţívanými typy interaktivních tabulí tabule SMARTBoard, AKTIVBoard a INTERWRITE Board. Interaktivní tabule SMARTBoard je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Z počítače je obraz pomocí datového projektoru přenášen na tabuli. Zde se mohou jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počítačové aplikace a psát poznámky či kreslit. Psát a kreslit lze buď přímo prstem, nebo popisovačem. 4 4 Dostupné z [ ] 6

9 Interaktivní tabule ACTIVBoard má tvrdý a vysoce odolný melaminový povrch (tabule jsou umísťovány do učeben s běţným pohybem ţáků). Odolnost pro psaní běţným fixem (stačí umýt běţným čisticím prostředkem). Pouţitá elektromagnetická technologie je značně spolehlivá. Ovládání pomocí lišty s nástroji je velmi intuitivní (operativnější pouţitím ve výuce). Software obsahuje databázi kvalitních výukových objektů. 5 Interaktivní tabule INTERWRITE Board z řady produktů, Interwrite Learning je jednoduše ovladatelná interaktivní tabule odolné konstrukce s mnohaletou zárukou, jejíţ přednosti umocňuje programové vybavení software Interwrite Workspace. Inspiruje studenty při přeměně vyučovací hodiny v interaktivní záţitek Využití interaktivní tabule na ZŠ praktické 3.1 Přínos interaktivní tabule pro výuku Vyuţívání interaktivních tabulí ve vyučování různým předmětům na základní škole praktické můţe přispět ke zkvalitnění výuky. Ţáci v tomto typu školy potřebují vysokou míru motivace, aby se byli schopni a ochotni zapojit do dění ve výuce. Pomocí vhodného vyuţití tabule je moţno dosáhnout lepší motivace ţáků k učení. K pochopení učiva potřebují ţáci také zvýšenou míru názornosti a tu je moţno zvýšit vyuţitím animací, vizualizace, obrazového materiálu zachycujícího konkrétní osoby, činnosti či aktivity. Také moţnost přímo na tabuli přesouvat objekty a přeskupovat je dle potřeby, je pro zvýšení názornosti velmi výhodná. Jedním z dalších pozitiv, která podporují vyuţívání interaktivní tabule v základní škole praktické je lepší udrţení pozornosti ţáků díky moţnosti prezentovat látku neobvyklým způsobem, který je pro ţáky zajímavější a přitaţlivější. Výhodou je také moţnost uloţit materiál, který vznikl přímo ve výuce a následně jej pouţít v další hodině. Práce na interaktivní tabuli přispívá k snadnějšímu aktivnímu zapojení ţáků do výuky. Na tomto místě je jistě nutno vzpomenout, ţe při práci na interaktivní tabuli 5 Dostupné z [ ] 6 Dostupné z http: // [ ] 7

10 mohou ţáci zapojovat více smyslů. Hmat a jemnou motoriku si trénují při přesouvání objektů. Zrakové vnímání spolu s posilováním čtenářských dovedností musí také zapojit. Učí se pečlivě poslouchat při vyuţití zvukového doprovodu, který tabule umoţňuje. Dále je moţno zmínit, ţe prostřednictvím výuky s vyuţitím interaktivní tabule si ţáci snadněji osvojují, upevňují a posilují všechny získávané kompetence. 3.2 Základní informace o softwaru SMART Notebook SMART Notebook je soubor programů, které jsou pouţívány s interaktivní tabulí SMART. Tabule odesílá informace o kontaktu s kterýmkoliv bodem své plochy do připojeného počítače. Program SMART Notebook převede informace do kliknutí myší a digitálního inkoustu. Tento program umoţňuje provádět všechny běţné operace počítače stiskem obrazovky. Na tabuli je moţno psát nebo kreslit digitálním inkoustem pomocí pera z lišty s popisovači. Své poznámky je moţno ukládat nebo mazat. Prostřednictvím softwaru SMART Notebook lze připravovat vyučovací hodiny, prezentace či jiné ukázky. V kaţdém souboru notebook je moţno si vytvořit libovolné mnoţství stránek, které můţeme různě upravovat. Kaţdá stránka má své objekty, vlastnosti a nastavení, tyto je moţno dle potřeby měnit. Na stránku lze vkládat objekty, geometrické tvary, text, čáry, grafické prvky, tabulky a Adobe Flash. Se všemi objekty na stránce můţeme manipulovat a upravovat je. Můţeme připojit kopii souboru, zástupce souboru nebo odkaz na webovou stránku. Díky této moţnosti je moţné během pouţívání daného souboru rychle najít a otevřít jiné soubory či potřebné webové stránky. Na jednotlivých stránkách lze provádět různé specifické úkony pomocí nástrojů SMART. K těmto nástrojům patří Stínování obrazovky, Displej dvojité/jedné stránky, Digitalizace obrazovky, Aktivace dokumentové kamery, Popisovač, Kreativní pero, Guma a další. Soubory se ukládají ve formátu, který se otevírá v softwaru SMART Notebook v operačních systémech Windows, Mac nebo Linux. Soubory lze exportovat do různých formátů včetně HTML a PDF. 8

11 Software SMART Notebook obsahuje Galerii, z které lze kopírovat klipart, multimediální obsah, stránky a soubory notebook. V Galerii dále nalezneme kolekce obrázků a multimediálního obsahu pro jednotlivé předměty. Soubor vyučovacích aktivit, které můţeme pouţít k tvorbě interaktivních vyučovacích hodin. V neposlední řadě také On-line zdroje pro pedagogické pracovníky, kteří pouţívají produkty SMART Předmět Český jazyk Český jazyk rozvíjí u ţáků osvojení a správné pouţívání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Ţáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj ţáků s lehkým mentálním postiţením probíhá současně s rozumovým a emocionálním zráním. Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických sloţek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova. Obsah všech sloţek se ve výuce vzájemně prolíná. Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení si a uţívání mateřského jazyka v mluvené i psané podobě. Je důleţitým nástrojem dorozumívání ţáků. Komunikační a slohová výchova vede ţáky k rozvíjení slovní zásoby, ke zlepšování řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a porozumění různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit ţáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má sloţka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se učí ţáci rozlišovat představy od skutečnosti a seznamují se se základními literárními formami. 7 Dostupné z [ ] 9

12 Cílem předmětu je vytvořit a rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku, vytvořit dostatečnou slovní zásobu a probudit zájem o čtení a literaturu. Je kladen důraz na utváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním. Snaţíme se o získávání sebedůvěry ţáků při vystupování na veřejnosti. 8 Naplnění cíle předmětu Český jazyk je moţno podpořit vyuţitím interaktivní tabule ve výuce. 4. Příklady výukových materiálů pro jazyk český V této části následují výukové materiály pro český jazyk. Pomocí jednotlivých materiálů budou upevňovány a procvičovány části učiva, které je probíráno na druhém stupni základní školy praktické, v rámci jednotlivých sloţek českého jazyka. Materiály jsou vytvořeny s ohledem na výstupy ŠVP, které je moţno s jejich pomocí upevňovat a procvičovat. Materiály byly připraveny tak, aby jejich vyuţívání ve výuce vedlo k vyššímu zapojení ţáků do výuky, ke zvýšení motivace ţáků k učení a k lepší názornosti výuky. Všechny materiály byly vytvořeny pomocí softwaru SMART Notebook 10, kterým je vybavena tabule SMART Board. Tento software umí přečíst i tabule ACTIV Board. K jednotlivým souborům je vytvořen popis, který můţe slouţit jako metodický pokyn k výuce s vyuţitím daného materiálu. Se soubory lze však pracovat i samostatně, dle vlastního uváţení učitele a také vzhledem k individuálním potřebám ţáků v dané třídě. Lze je vyuţít jako náplň celé vyučovací hodiny nebo je rozloţit do více hodin či vyuţít pouze v některé části hodiny. Vše je na uváţení a potřebách vyučujícího, který bude tyto materiály vyuţívat. 8 Dostupné z [ ] 10

13 4.1 Příklad 1 Procvičování učiva o přídavných jménech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: poznat a určit slovní druhy Odpovídající výstupy ŠVP: zvládá určování přídavných jmen, dokáţe informativně rozlišit tvrdá a měkká přídavná jména Využití: 8. a 9. ročník ZŠ praktické Cíle výuky: správně a vhodně přiřazovat přídavná jména k podstatným jménům tvořit vhodná přídavná jména procvičit si rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen Popis materiálu První list (slide) V úvodu hodiny provedeme zopakování teorie náleţející k přídavným jménům. Ţáci chodí střídavě k tabuli a přiřazují vhodná přídavná jména do barevných kruhů náleţejících k jednotlivým dopravním prostředkům. Po přiřazení všech přídavných jmen vyzveme ţáky, aby se pokusili vymyslet další vhodná příd. jména a dopsali je do kruhů. Druhý list Nejprve vyzveme ţáky k prohlédnutí obrázků a zadáme, ať říkají slova, která je napadají. Slova mohou zapsat na volnou plochu listu. Po chvíli vedeme ţáky k tomu, aby sami určili, zda slova, která jsou zapsána, jsou pouze přídavná jména (jistě se bude jednat o různé slovní druhy). Společně vyloučíme ostatní slovní druhy a ponecháme pouze přídavná jména. Ţáci zapisují nejpříhodnější přídavná jména na připravené linky na listu. Třetí list Zde jsou zobrazeny různé druhy míčů a ţáci přiřazují správné názvy k příslušnému míči. Následně doplňují do připravených vět vhodná přídavná jména. Zde můţeme zvolit dvě varianty. Buď mohou ţáci dopsat slovo popisovačem přímo na tabuli nebo mohou slovo napsat na klávesnici, vyvolané na tabuli, a poté do věty dosadit. Záleţí na uváţení kaţdého vyučujícího. 11

14 Čtvrtý list Ţáci pojmenují zvířata na listu a kaţdý dostane přidělena dvě aţ tři zvířata, ke kterým si ve svém sešitě zapíše dvě přídavná jména. Po uplynutí určené doby (např. pět minut), ţáci čtou svá slova a třída rozhodne, která přídavná jména ţáci zapíší k obrázkům na tabuli. Poté vţdy jiný ţák určí, zda se jedná o tvrdé či měkké přídavné jméno a zapíše ho do tabulky. Pátý list Ţáci se střídají a přenášejí lístky s přídavnými jmény do správného mlýnku. Pokud není lístek zařazen správně, mlýnek ho nesemele a vyloučí ho ven. Šestý list Ţáci přečtou slovní spojení u obrázku a mají za úkol vymyslet a zapsat jiné spojení, buď tak, ţe vymění pouze přídavné jméno nebo ţe vymyslí i jiné podstatné jméno, které však bude souviset s obrázkem a bude spojeno se jménem přídavným. Sedmý list Zde můţeme zvolit formu soutěţe, ve které soutěţí skupinky nebo jednotlivci, kdo správně zařadí slova na lístcích k příslušným slovním druhům. Jako jinou variantu můţeme nechat ţáky rozdělit slova v sešitě a vţdy osm lístků, které je vidět najednou, poté správně zařadit pro kontrolu na tabuli. 12

15 4.2 Příklad 2 Procvičování učiva o slovesech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: znát osobní zájmena a časovat slovesa, poznat a určit slovní druhy Odpovídající výstupy ŠVP: zná základní osobní zájmena, přiřadí osobní zájmena ke správné osobě sloves, časuje slovesa - rozliší osobu a číslo, uţívá sloves ve větách, identifikuje a vyhledává slovesa Využití: ročník ZŠ praktické Cíle výuky: vhodně přiřazovat slovesa k obrázkům rozlišovat správnou osobu u sloves rozlišovat časy u sloves uţívat sloves ve větách Popis materiálu První list Na tomto listu je základní teorie, se kterou se ţáci základní školy praktické setkávají u sloves. Pokud pracujeme s materiálem v 6. třídě, můţeme jej vyuţít k vyvození nového učiva. Pokud pracujeme s vyšší třídou, lze jej vyuţít k zopakování probraného učiva. K obrázkům ţáci tvoří další slovesa a mohou je také zapisovat pomocí popisovače. Druhý list Přečteme s ţáky věty v prvním cvičení. Ţáci mají za úkol vyhledávat slovesa. Kaţdé sloveso označí pomocí kouzelného pera smajlíkem. Následně čtou děti řady slov a hledají, které slovo do řady nepatří. Jedná se o řady sloves, do kterých je vţdy přidáno jedno podstatné jméno. Odhalené slovo ţáci opět označí pomocí kouzelného pera hvězdičkou. Třetí list Na tomto listu nejprve přečteme s ţáky všechna slovesa a vyzveme je k prohlédnutí obrázků. Poté je vybídneme k přiřazování sloves k vhodným obrázkům. Mohou také vymýšlet jiná slovesa, která je při sledování obrázků napadnou. 13

16 Čtvrtý list Cvičení na tomto listu slouţí k procvičení rozlišování podstatných jmen a sloves. Ţáci odváţejí jednotlivé lístky se slovy do správné části tabulky. Po doplnění vyzveme ţáky ke kontrole zařazení lístků, pokud jsou spokojeni, vyzveme je k stisknutí tlačítka Check. Pomocí tohoto tlačítka program provede kontrolu. Pokud chceme lístky vrátit na výchozí pozici, zmáčkneme tlačítko Reset. Pro správné zařazení lístků počítačem uţijeme tlačítko Solve. Pátý list Tento list opět slouţí v 6. třídě k vyvození nového učiva o osobách u sloves a ve vyšších třídách k zopakování jiţ probraného. Učitel můţe vyuţít roletku a odkrývat list po částech. Šestý list Ţáci mají za úkol nejprve opravit osobní zájmena u jednotlivých osob. Poté přiřazují slovesa ke správným osobám. Učitel můţe zvolit dvě varianty postupu. V prvém případě ţáci přiřazují slovesa ke všem osobám najednou. Ve druhém případě můţe učitel určit, ke které osobě budeme nyní slovesa přiřazovat nebo přidělit jednotlivé osoby různým ţákům, kteří budou zodpovídat za správně přiřazená slovesa u jim přidělené osoby. Sedmý a osmý list Na těchto dvou listech jsou připravena cvičení, ve kterých mají ţáci za úkol přesunout lístečky se slovesy ke správným osobním zájmenům. Opět vyuţíváme tlačítka Check, Reset a Solve. Pomocí tlačítka Check kontrolujeme přiřazení sloves. Tlačítkem Reset mícháme lístečky a tlačítko Solve samo přiřadí správně lístky. Devátý list Cvičení na tomto listu umoţňuje ţákům procvičit si přiřazování sloves k jednotlivým osobám. Na hlavním lístku je vţdy uvedena osoba a číslo. Na menších lístcích jsou čtyři slovesa v různých osobách. Ţáci mají za úkol zvolit správné sloveso a označit lístek. Při správné odpovědi počítač označí odpověď zeleným zatrţítkem a umoţní přejít k dalšímu slovesu. Pokud je odpověď nesprávná, objeví se červený kříţek a ţáci musí volit znovu. Dokud neodpoví správně, počítač jim nepovolí přejít k dalšímu slovesu. 14

17 Desátý list Pro šestou třídu opět vyuţijeme k vyvození nového učiva. Ve vyšších ročnících v úvodu zopakujeme teorii o časech u sloves. Ţáci zapisují pomocí popisovače slovesa v různých časech. Učitel můţe zvolit různé varianty. Můţe uvádět slovesa v infinitivu a ţáci zapisují v různých časech, slovesa tvoří sami ţáci, jeden ţák vymyslí sloveso a druhý ho zapíše v některém z časů apod. Vţdy závisí na schopnostech a moţnostech ţáků v dané třídě. Jedenáctý list Na tomto listu budeme s ţáky procvičovat přiřazování sloves ke správným časům. Ţáci přesunují lístky se slovesy do mlýnku s příslušným časem. Pokud zařadí správně, mlýnek lístek semele. Pokud zařadí nesprávně lístek, je z mlýnku vyřazen a je nutno ho zařadit znovu. Dvanáctý list Nejprve vyzveme ţáky, aby sami uváděli podstatná jména, která je budou napadat. Poté můţeme odkrývat jednotlivé obrázky a nahlédnout, zda někdo vymyslel stejná slovesa, která jsou pod nimi skryta. Na závěr necháme ţáky vytvořit a zapsat do sešitu pět vět s danými slovesy. Vyučující opět zvolí formu zadání úkolu. Třináctý list Tento list můţeme vyuţít jak k samostatné práci, tak k práci společné. Ţáci zde prokáţí, zda jsou schopni určit osobu, číslo a čas. Po doplnění můţeme slovesa spojit s vhodnými obrázky a materiál vyuţít k rozvoji slovní zásoby a tvorbě vět. 15

18 4.3 Příklad 3 Procvičování učiva o podstatných jménech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: poznat a určit slovní druhy, skloňovat podstatná jména Odpovídající výstupy ŠVP: označuje a vyhledává podstatná jména, určuje rod, číslo, ţivotnost a neţivotnost u rodu muţského, rozlišuje vlastnosti a činnosti, zná pádové otázky a jejich pořadí, určuje pád podstatných jmen, skloňuje podstatná jména pomocí pádových otázek, seznámí se se vzory podstatných jmen, přiřazuje podstatná jména ke vzorům Využití: ročník ZŠ praktické Cíle výuky: vyhledat podstatná jména dokázat správně určovat rod, číslo, pád a vzor umět správně uţívat podstatná jména ve správných tvarech Popis materiálu První list Na tomto listu procvičujeme s ţáky vyhledávání podstatných jmen. Nejprve přečtou ţáci větu a následně podle pokynů učitele označí všechna podstatná jména, můţeme vyuţít kouzelné pero či barevný popisovač. Následně ţáci rozdělují podstatná jména do přichystaných sloupců (osoby, zvířata, věci, vlastnosti, činnosti). Druhý list Zde se nachází osmisměrka. Jsou v ní ukryty názvy mláďat zvířat. Vyzveme ţáky, aby hledali jednotlivá zvířátka. Předem je nutno zvolit, jakým způsobem budeme vyhledaná slova označovat. Lze je škrtnout popisovačem, označit kouzelným perem nebo jen ztmavit podklad klepnutím. Vyhledaná slova poté ţáci zapisují na linky. Třetí list Na tomto listu nejprve přečteme s ţáky uvedená podstatná jména mláďata 16

19 zvířat. Necháme ţákům chvíli času, aby si mohli rozmyslet, jak se jmenuje samec a samice patřící k jednotlivým mláďatům. Potom určíme způsob, kterým se ţáci budou při zapisování zvířat u tabule střídat. Po zapsání všech zvířat nahoru k mláďatům, přesunují ţáci názvy jednotlivých zvířat do správných kruhů podle rodu podstatného jména. Čtvrtý list Ve cvičení na tomto listu si ţáci procvičují určování rodu podstatných jmen. Přesunují lístky ke správným rodům. Správnost přiřazení lze opět ověřit tlačítkem Check. Pomocí tlačítka Solve lze ţákům ukázat správné zařazení lístků. Tlačítkem Reset připravíme lístky pro opětovné pouţití. Toto cvičení můţeme opět vyuţívat různými formami, kaţdý ţák můţe přiřadit jeden lístek. Mohou společně pracovat dva ţáci a ostatní sledují, který z nich byl úspěšnější. Můţeme také cvičení vyuţít ke zkoušení, pokud celé cvičení splní jeden ţák. Opět vše záleţí na dané situaci ve třídě a potřebách konkrétního vyučujícího. Pátý list Zde procvičujeme se ţáky tvorbu správného tvaru mnoţného čísla podstatných jmen. Nejprve vyzveme ţáky k pojmenování všech obrázků. Následně se ţáci střídají u tabule a zapisují správné tvary v mnoţném čísle. Šestý list Na tomto listu je připraveno cvičení, v němţ si ţáci procvičí přiřazování podstatných jmen ke správnému číslu. Jsou zde připraveny obrázky, které jsou doplněny textem. Počet objektů na obrázku znásobí uvědomění si náleţitosti slova ke správnému číslu. Opět je moţno cvičení uţít v kterékoliv fázi výuky. Sedmý list Cvičení, které je zde připraveno slouţí k upevnění pořadí pádových otázek. Ţáci přesouvají jednotlivé prouţky s pádovými otázkami na patřičnou pozici. Osmý list Tento list slouţí k upevňování učiva o pádových otázkách a také k určování pádu podstatných jmen. Ţáci mají nejprve za úkol správně přiřadit pádové otázky, 17

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více