Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 2.stupni ZŠ praktické Mgr. Jarmila Kuráňová

4 Obsah 1. Úvod Základní pojmy vztahující se k interaktivní výuce Interaktivní výuka Interaktivní tabule Typy interaktivních tabulí v českých školách Využití interaktivní tabule na ZŠ praktické Přínos interaktivní tabule pro výuku Základní informace o softwaru SMART Notebook Předmět Český jazyk Příklady výukových materiálů pro jazyk český Příklad 1 Procvičování učiva o přídavných jménech jazyková výchova Příklad 2 Procvičování učiva o slovesech jazyková výchova Příklad 3 Procvičování učiva o podstatných jménech jazyková výchova Příklad 4 Procvičování učiva o bajce literární výchova Závěr Resumé Seznam literatury elektronické prameny Seznam příloh

5 1. Úvod Jako téma své závěrečné práce jsem si zvolila Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 2. stupni Základní školy praktické. Pracuji jiţ 20 let ve škole, jejíţ název se postupem času a vývojem v našem školství změnil z označení Zvláštní škola aţ na Střední škola, Základní škola a Mateřská škola. Škola se nachází v místecké části města Frýdku-Místku a výuka probíhá kromě hlavní budovy, také na třech odloučených pracovištích. Naše škola vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Základní školy praktické, Základní školy speciální, Praktické školy dvouleté a také v Mateřské škole logopedické. Já pracuji jiţ delší dobu na 2. stupni Základní školy praktické. Na škole máme dvě interaktivní tabule typu SMART Board a nyní v rámci projektu získáme i další tři tabule typu ACTIV Board. Pro kvalitní vyuţití této technologie nemáme výukové materiály vhodné pro školu našeho typu. Proto jsem se rozhodla vyuţít závěrečnou práci k přípravě výukových materiálů, které by zpracovávaly některá témata, která jsou součástí našeho Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV LMP s názvem Jeden svět pro všechny, ve vyučovacím předmětu Český jazyk na druhém stupni. Cílem této práce je zkvalitnit výuku českého jazyka na 2. stupni Základní školy praktické prostřednictvím vyuţití výuky s podporou interaktivní tabule SMART Board. V rámci této práce budou v programu SMART Notebook vytvořeny výukové materiály pro učivo předmětu Český jazyk na 2. stupni Základní školy praktické. Tyto materiály budou připraveny tak, aby jejich vyuţívání ve výuce vedlo k vyššímu zapojení ţáků do výuky, k zvýšení motivace ţáků k učení a k lepší názornosti výuky. Výukový materiál bude k dispozici ostatním vyučujícím. 3

6 2. Základní pojmy vztahující se k interaktivní výuce 2.1 Interaktivní výuka Vzdělávací program naší školy klade důraz na činnostní pojetí vyučování. Předpokládá soustavné navozování učebních situací, které poskytují příleţitost pro naplnění poznávacích i hodnotových cílů vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důleţité, aby všichni ţáci měli dostatek příleţitostí k praktické činnosti. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení, zaměřené na zvyšování samostatnosti ţáků. Ţákům se snaţíme předávat poznatky názorně, prostřednictvím vlastní činnosti a proţíváním za pomocí vhodných učebních materiálů a pomůcek. Vzdělávací program je koncipován tak, aby fungoval jako otevřený a pruţný systém, aby bylo moţno respektovat individuální pracovní tempo ţáků 1. Vycházejíc z výše uvedeného, domnívám se, ţe právě vyuţití interaktivní výuky s podporou interaktivní tabule je vhodnou moţností, jak poskytnout našim ţákům příleţitost zapojit se aktivně do výuky, coţ u nich není běţné a zaţít úspěch a pocit, ţe i oni jsou schopni ovlivňovat dění ve výuce, pracovat ve skupině a být prospěšní ostatním. A toto vše je velmi důleţité u našich ţáků podporovat. Interaktivní výuka je moderní a progresivní metodou výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout ţákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti ty jiţ nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání. Důleţitým znakem interaktivního vyučování je zjevná systematičnost a názornost ve výuce součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky s materiály a webové odkazy, na nichţ mohou ţáci získat rozšiřující informace o probírané látce. Navíc jsou předměty propojeny mezipředmětovými vztahy, coţ 1 Dostupné z [ ] 4

7 pomáhá dětem uvědomit si, ţe jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat 2. Takto je interaktivní výuka popsána na stránkách Wikipedie. Je nutno mít na zřeteli, ţe interaktivitu výuky nezajistí samotné uţívání moderní techniky, ale ţe ji musí vţdy zajistit učitel. Tím, jaké zvolí metody práce, jak si svou práci s ţáky promyslí, jak je schopen a ochoten zapojit ţáky do dění ve výuce. A teprve, kdyţ je učitel schopen pracovat s ţáky prostřednictvím interaktivní výuky, můţe mu v jeho práci pomoci například vyuţívání interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, plasma) s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můţeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo můţe být na stojánku 3. Interaktivní tabule je moderním typem tabule, která má být učiteli nápomocná v jeho práci. Učitel má moţnost si předem připravit vhodný materiál do výuky pomocí softwaru, který k tomu slouţí. Můţe si také vloţit odkazy na zajímavé stránky na webu a pouţít jich v hodině. Výukové programy, které běţně ţáci vyuţívají při samostatné práci na počítačích, mohou být spuštěny i v rámci třídy prostřednictvím interaktivní tabule. Na tabuli lze přímo s ţáky tvořit nový materiál a ten uloţit pro další vyuţití. Tuto tabuli je moţné také vyuţít jako obyčejnou tabuli k běţnému psaní či kreslení. Tabule nabízí díky svému spojení s počítačem a moţností doplnění dalšími pomůckami, jako je vizualizér či hlasovací zařízení nebo tabulky pro ţáky, opravdu velmi široké moţnosti vyuţití. Není to ovšem automatické, sama tabule ţádnou interaktivitu nezaručuje. Prozatím stále ještě někteří vyučující chápou tuto tabuli jako projekční plátno pro různé prezentace, promítání filmů, apod. 2 Dostupné z [ ] 3 Dostupné z [ ] 5

8 Je moţno zmínit alespoň některé výhody interaktivní tabule. Pokud je hodina dobře připravena, stává se pro ţáky zajímavější. Díky připojení na internet je moţno vyuţít různých ukázek hned v hodině. Ţáci se mohou účastnit práce na tabuli jinak, neţ to znají z klasické tabule, na kterou pouze psali či malovali. Mohou přesunovat, dopisovat, manipulovat s obrázky. Některé aplikace je pochválí, některé jim počítají skóre a určitě tak jsou ţáci schopni udrţet svou pozornost mnohem déle. Práce v hodině se pro ně stává do jisté míry hrou a oni si nenásilně procvičují a upevňují učivo nebo získávají nové poznatky. Vzhledem k relativně nízkému počtu ţáků ve třídě, v porovnání s běţnou ZŠ, je moţno zapojit do práce opravdu všechny ţáky. Samozřejmě, ţe je nutno zmínit i některé nevýhody interaktivní tabule, mezi které patří například to, ţe příprava jedné vyučovací hodiny zabere učiteli mnoho času. Hrozí také nebezpečí, ţe se ţákům tabule po čase okouká a práce je přestane bavit. Jistě je také nutno brát v úvahu, ţe lampa dataprojektoru není nezničitelná, ale má omezenou ţivotnost. Někteří lidé mohou namítnout, ţe práce se soustavným svitem z lampy je jim nepříjemná na oči. Jistě by se dalo uvádět ještě mnoho pro a proti interaktivní tabuli, avšak cílem této práce není vyhledat všechny výhody a nevýhody těchto tabulí. 2.3 Typy interaktivních tabulí v českých školách Podle dostupných informací z různých portálů, na kterých probíhají diskuse vyučujících o výuce doplněné tímto druhem tabulí, je moţno vyvodit, ţe v našich školách jsou nejčastěji pouţívanými typy interaktivních tabulí tabule SMARTBoard, AKTIVBoard a INTERWRITE Board. Interaktivní tabule SMARTBoard je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Z počítače je obraz pomocí datového projektoru přenášen na tabuli. Zde se mohou jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počítačové aplikace a psát poznámky či kreslit. Psát a kreslit lze buď přímo prstem, nebo popisovačem. 4 4 Dostupné z [ ] 6

9 Interaktivní tabule ACTIVBoard má tvrdý a vysoce odolný melaminový povrch (tabule jsou umísťovány do učeben s běţným pohybem ţáků). Odolnost pro psaní běţným fixem (stačí umýt běţným čisticím prostředkem). Pouţitá elektromagnetická technologie je značně spolehlivá. Ovládání pomocí lišty s nástroji je velmi intuitivní (operativnější pouţitím ve výuce). Software obsahuje databázi kvalitních výukových objektů. 5 Interaktivní tabule INTERWRITE Board z řady produktů, Interwrite Learning je jednoduše ovladatelná interaktivní tabule odolné konstrukce s mnohaletou zárukou, jejíţ přednosti umocňuje programové vybavení software Interwrite Workspace. Inspiruje studenty při přeměně vyučovací hodiny v interaktivní záţitek Využití interaktivní tabule na ZŠ praktické 3.1 Přínos interaktivní tabule pro výuku Vyuţívání interaktivních tabulí ve vyučování různým předmětům na základní škole praktické můţe přispět ke zkvalitnění výuky. Ţáci v tomto typu školy potřebují vysokou míru motivace, aby se byli schopni a ochotni zapojit do dění ve výuce. Pomocí vhodného vyuţití tabule je moţno dosáhnout lepší motivace ţáků k učení. K pochopení učiva potřebují ţáci také zvýšenou míru názornosti a tu je moţno zvýšit vyuţitím animací, vizualizace, obrazového materiálu zachycujícího konkrétní osoby, činnosti či aktivity. Také moţnost přímo na tabuli přesouvat objekty a přeskupovat je dle potřeby, je pro zvýšení názornosti velmi výhodná. Jedním z dalších pozitiv, která podporují vyuţívání interaktivní tabule v základní škole praktické je lepší udrţení pozornosti ţáků díky moţnosti prezentovat látku neobvyklým způsobem, který je pro ţáky zajímavější a přitaţlivější. Výhodou je také moţnost uloţit materiál, který vznikl přímo ve výuce a následně jej pouţít v další hodině. Práce na interaktivní tabuli přispívá k snadnějšímu aktivnímu zapojení ţáků do výuky. Na tomto místě je jistě nutno vzpomenout, ţe při práci na interaktivní tabuli 5 Dostupné z [ ] 6 Dostupné z http: // [ ] 7

10 mohou ţáci zapojovat více smyslů. Hmat a jemnou motoriku si trénují při přesouvání objektů. Zrakové vnímání spolu s posilováním čtenářských dovedností musí také zapojit. Učí se pečlivě poslouchat při vyuţití zvukového doprovodu, který tabule umoţňuje. Dále je moţno zmínit, ţe prostřednictvím výuky s vyuţitím interaktivní tabule si ţáci snadněji osvojují, upevňují a posilují všechny získávané kompetence. 3.2 Základní informace o softwaru SMART Notebook SMART Notebook je soubor programů, které jsou pouţívány s interaktivní tabulí SMART. Tabule odesílá informace o kontaktu s kterýmkoliv bodem své plochy do připojeného počítače. Program SMART Notebook převede informace do kliknutí myší a digitálního inkoustu. Tento program umoţňuje provádět všechny běţné operace počítače stiskem obrazovky. Na tabuli je moţno psát nebo kreslit digitálním inkoustem pomocí pera z lišty s popisovači. Své poznámky je moţno ukládat nebo mazat. Prostřednictvím softwaru SMART Notebook lze připravovat vyučovací hodiny, prezentace či jiné ukázky. V kaţdém souboru notebook je moţno si vytvořit libovolné mnoţství stránek, které můţeme různě upravovat. Kaţdá stránka má své objekty, vlastnosti a nastavení, tyto je moţno dle potřeby měnit. Na stránku lze vkládat objekty, geometrické tvary, text, čáry, grafické prvky, tabulky a Adobe Flash. Se všemi objekty na stránce můţeme manipulovat a upravovat je. Můţeme připojit kopii souboru, zástupce souboru nebo odkaz na webovou stránku. Díky této moţnosti je moţné během pouţívání daného souboru rychle najít a otevřít jiné soubory či potřebné webové stránky. Na jednotlivých stránkách lze provádět různé specifické úkony pomocí nástrojů SMART. K těmto nástrojům patří Stínování obrazovky, Displej dvojité/jedné stránky, Digitalizace obrazovky, Aktivace dokumentové kamery, Popisovač, Kreativní pero, Guma a další. Soubory se ukládají ve formátu, který se otevírá v softwaru SMART Notebook v operačních systémech Windows, Mac nebo Linux. Soubory lze exportovat do různých formátů včetně HTML a PDF. 8

11 Software SMART Notebook obsahuje Galerii, z které lze kopírovat klipart, multimediální obsah, stránky a soubory notebook. V Galerii dále nalezneme kolekce obrázků a multimediálního obsahu pro jednotlivé předměty. Soubor vyučovacích aktivit, které můţeme pouţít k tvorbě interaktivních vyučovacích hodin. V neposlední řadě také On-line zdroje pro pedagogické pracovníky, kteří pouţívají produkty SMART Předmět Český jazyk Český jazyk rozvíjí u ţáků osvojení a správné pouţívání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Ţáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj ţáků s lehkým mentálním postiţením probíhá současně s rozumovým a emocionálním zráním. Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických sloţek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova. Obsah všech sloţek se ve výuce vzájemně prolíná. Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení si a uţívání mateřského jazyka v mluvené i psané podobě. Je důleţitým nástrojem dorozumívání ţáků. Komunikační a slohová výchova vede ţáky k rozvíjení slovní zásoby, ke zlepšování řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a porozumění různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit ţáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má sloţka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se učí ţáci rozlišovat představy od skutečnosti a seznamují se se základními literárními formami. 7 Dostupné z [ ] 9

12 Cílem předmětu je vytvořit a rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku, vytvořit dostatečnou slovní zásobu a probudit zájem o čtení a literaturu. Je kladen důraz na utváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním. Snaţíme se o získávání sebedůvěry ţáků při vystupování na veřejnosti. 8 Naplnění cíle předmětu Český jazyk je moţno podpořit vyuţitím interaktivní tabule ve výuce. 4. Příklady výukových materiálů pro jazyk český V této části následují výukové materiály pro český jazyk. Pomocí jednotlivých materiálů budou upevňovány a procvičovány části učiva, které je probíráno na druhém stupni základní školy praktické, v rámci jednotlivých sloţek českého jazyka. Materiály jsou vytvořeny s ohledem na výstupy ŠVP, které je moţno s jejich pomocí upevňovat a procvičovat. Materiály byly připraveny tak, aby jejich vyuţívání ve výuce vedlo k vyššímu zapojení ţáků do výuky, ke zvýšení motivace ţáků k učení a k lepší názornosti výuky. Všechny materiály byly vytvořeny pomocí softwaru SMART Notebook 10, kterým je vybavena tabule SMART Board. Tento software umí přečíst i tabule ACTIV Board. K jednotlivým souborům je vytvořen popis, který můţe slouţit jako metodický pokyn k výuce s vyuţitím daného materiálu. Se soubory lze však pracovat i samostatně, dle vlastního uváţení učitele a také vzhledem k individuálním potřebám ţáků v dané třídě. Lze je vyuţít jako náplň celé vyučovací hodiny nebo je rozloţit do více hodin či vyuţít pouze v některé části hodiny. Vše je na uváţení a potřebách vyučujícího, který bude tyto materiály vyuţívat. 8 Dostupné z [ ] 10

13 4.1 Příklad 1 Procvičování učiva o přídavných jménech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: poznat a určit slovní druhy Odpovídající výstupy ŠVP: zvládá určování přídavných jmen, dokáţe informativně rozlišit tvrdá a měkká přídavná jména Využití: 8. a 9. ročník ZŠ praktické Cíle výuky: správně a vhodně přiřazovat přídavná jména k podstatným jménům tvořit vhodná přídavná jména procvičit si rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen Popis materiálu První list (slide) V úvodu hodiny provedeme zopakování teorie náleţející k přídavným jménům. Ţáci chodí střídavě k tabuli a přiřazují vhodná přídavná jména do barevných kruhů náleţejících k jednotlivým dopravním prostředkům. Po přiřazení všech přídavných jmen vyzveme ţáky, aby se pokusili vymyslet další vhodná příd. jména a dopsali je do kruhů. Druhý list Nejprve vyzveme ţáky k prohlédnutí obrázků a zadáme, ať říkají slova, která je napadají. Slova mohou zapsat na volnou plochu listu. Po chvíli vedeme ţáky k tomu, aby sami určili, zda slova, která jsou zapsána, jsou pouze přídavná jména (jistě se bude jednat o různé slovní druhy). Společně vyloučíme ostatní slovní druhy a ponecháme pouze přídavná jména. Ţáci zapisují nejpříhodnější přídavná jména na připravené linky na listu. Třetí list Zde jsou zobrazeny různé druhy míčů a ţáci přiřazují správné názvy k příslušnému míči. Následně doplňují do připravených vět vhodná přídavná jména. Zde můţeme zvolit dvě varianty. Buď mohou ţáci dopsat slovo popisovačem přímo na tabuli nebo mohou slovo napsat na klávesnici, vyvolané na tabuli, a poté do věty dosadit. Záleţí na uváţení kaţdého vyučujícího. 11

14 Čtvrtý list Ţáci pojmenují zvířata na listu a kaţdý dostane přidělena dvě aţ tři zvířata, ke kterým si ve svém sešitě zapíše dvě přídavná jména. Po uplynutí určené doby (např. pět minut), ţáci čtou svá slova a třída rozhodne, která přídavná jména ţáci zapíší k obrázkům na tabuli. Poté vţdy jiný ţák určí, zda se jedná o tvrdé či měkké přídavné jméno a zapíše ho do tabulky. Pátý list Ţáci se střídají a přenášejí lístky s přídavnými jmény do správného mlýnku. Pokud není lístek zařazen správně, mlýnek ho nesemele a vyloučí ho ven. Šestý list Ţáci přečtou slovní spojení u obrázku a mají za úkol vymyslet a zapsat jiné spojení, buď tak, ţe vymění pouze přídavné jméno nebo ţe vymyslí i jiné podstatné jméno, které však bude souviset s obrázkem a bude spojeno se jménem přídavným. Sedmý list Zde můţeme zvolit formu soutěţe, ve které soutěţí skupinky nebo jednotlivci, kdo správně zařadí slova na lístcích k příslušným slovním druhům. Jako jinou variantu můţeme nechat ţáky rozdělit slova v sešitě a vţdy osm lístků, které je vidět najednou, poté správně zařadit pro kontrolu na tabuli. 12

15 4.2 Příklad 2 Procvičování učiva o slovesech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: znát osobní zájmena a časovat slovesa, poznat a určit slovní druhy Odpovídající výstupy ŠVP: zná základní osobní zájmena, přiřadí osobní zájmena ke správné osobě sloves, časuje slovesa - rozliší osobu a číslo, uţívá sloves ve větách, identifikuje a vyhledává slovesa Využití: ročník ZŠ praktické Cíle výuky: vhodně přiřazovat slovesa k obrázkům rozlišovat správnou osobu u sloves rozlišovat časy u sloves uţívat sloves ve větách Popis materiálu První list Na tomto listu je základní teorie, se kterou se ţáci základní školy praktické setkávají u sloves. Pokud pracujeme s materiálem v 6. třídě, můţeme jej vyuţít k vyvození nového učiva. Pokud pracujeme s vyšší třídou, lze jej vyuţít k zopakování probraného učiva. K obrázkům ţáci tvoří další slovesa a mohou je také zapisovat pomocí popisovače. Druhý list Přečteme s ţáky věty v prvním cvičení. Ţáci mají za úkol vyhledávat slovesa. Kaţdé sloveso označí pomocí kouzelného pera smajlíkem. Následně čtou děti řady slov a hledají, které slovo do řady nepatří. Jedná se o řady sloves, do kterých je vţdy přidáno jedno podstatné jméno. Odhalené slovo ţáci opět označí pomocí kouzelného pera hvězdičkou. Třetí list Na tomto listu nejprve přečteme s ţáky všechna slovesa a vyzveme je k prohlédnutí obrázků. Poté je vybídneme k přiřazování sloves k vhodným obrázkům. Mohou také vymýšlet jiná slovesa, která je při sledování obrázků napadnou. 13

16 Čtvrtý list Cvičení na tomto listu slouţí k procvičení rozlišování podstatných jmen a sloves. Ţáci odváţejí jednotlivé lístky se slovy do správné části tabulky. Po doplnění vyzveme ţáky ke kontrole zařazení lístků, pokud jsou spokojeni, vyzveme je k stisknutí tlačítka Check. Pomocí tohoto tlačítka program provede kontrolu. Pokud chceme lístky vrátit na výchozí pozici, zmáčkneme tlačítko Reset. Pro správné zařazení lístků počítačem uţijeme tlačítko Solve. Pátý list Tento list opět slouţí v 6. třídě k vyvození nového učiva o osobách u sloves a ve vyšších třídách k zopakování jiţ probraného. Učitel můţe vyuţít roletku a odkrývat list po částech. Šestý list Ţáci mají za úkol nejprve opravit osobní zájmena u jednotlivých osob. Poté přiřazují slovesa ke správným osobám. Učitel můţe zvolit dvě varianty postupu. V prvém případě ţáci přiřazují slovesa ke všem osobám najednou. Ve druhém případě můţe učitel určit, ke které osobě budeme nyní slovesa přiřazovat nebo přidělit jednotlivé osoby různým ţákům, kteří budou zodpovídat za správně přiřazená slovesa u jim přidělené osoby. Sedmý a osmý list Na těchto dvou listech jsou připravena cvičení, ve kterých mají ţáci za úkol přesunout lístečky se slovesy ke správným osobním zájmenům. Opět vyuţíváme tlačítka Check, Reset a Solve. Pomocí tlačítka Check kontrolujeme přiřazení sloves. Tlačítkem Reset mícháme lístečky a tlačítko Solve samo přiřadí správně lístky. Devátý list Cvičení na tomto listu umoţňuje ţákům procvičit si přiřazování sloves k jednotlivým osobám. Na hlavním lístku je vţdy uvedena osoba a číslo. Na menších lístcích jsou čtyři slovesa v různých osobách. Ţáci mají za úkol zvolit správné sloveso a označit lístek. Při správné odpovědi počítač označí odpověď zeleným zatrţítkem a umoţní přejít k dalšímu slovesu. Pokud je odpověď nesprávná, objeví se červený kříţek a ţáci musí volit znovu. Dokud neodpoví správně, počítač jim nepovolí přejít k dalšímu slovesu. 14

17 Desátý list Pro šestou třídu opět vyuţijeme k vyvození nového učiva. Ve vyšších ročnících v úvodu zopakujeme teorii o časech u sloves. Ţáci zapisují pomocí popisovače slovesa v různých časech. Učitel můţe zvolit různé varianty. Můţe uvádět slovesa v infinitivu a ţáci zapisují v různých časech, slovesa tvoří sami ţáci, jeden ţák vymyslí sloveso a druhý ho zapíše v některém z časů apod. Vţdy závisí na schopnostech a moţnostech ţáků v dané třídě. Jedenáctý list Na tomto listu budeme s ţáky procvičovat přiřazování sloves ke správným časům. Ţáci přesunují lístky se slovesy do mlýnku s příslušným časem. Pokud zařadí správně, mlýnek lístek semele. Pokud zařadí nesprávně lístek, je z mlýnku vyřazen a je nutno ho zařadit znovu. Dvanáctý list Nejprve vyzveme ţáky, aby sami uváděli podstatná jména, která je budou napadat. Poté můţeme odkrývat jednotlivé obrázky a nahlédnout, zda někdo vymyslel stejná slovesa, která jsou pod nimi skryta. Na závěr necháme ţáky vytvořit a zapsat do sešitu pět vět s danými slovesy. Vyučující opět zvolí formu zadání úkolu. Třináctý list Tento list můţeme vyuţít jak k samostatné práci, tak k práci společné. Ţáci zde prokáţí, zda jsou schopni určit osobu, číslo a čas. Po doplnění můţeme slovesa spojit s vhodnými obrázky a materiál vyuţít k rozvoji slovní zásoby a tvorbě vět. 15

18 4.3 Příklad 3 Procvičování učiva o podstatných jménech jazyková výchova Předmět: Český jazyk jazyková výchova Odpovídající výstupy RVP ZV LMP: poznat a určit slovní druhy, skloňovat podstatná jména Odpovídající výstupy ŠVP: označuje a vyhledává podstatná jména, určuje rod, číslo, ţivotnost a neţivotnost u rodu muţského, rozlišuje vlastnosti a činnosti, zná pádové otázky a jejich pořadí, určuje pád podstatných jmen, skloňuje podstatná jména pomocí pádových otázek, seznámí se se vzory podstatných jmen, přiřazuje podstatná jména ke vzorům Využití: ročník ZŠ praktické Cíle výuky: vyhledat podstatná jména dokázat správně určovat rod, číslo, pád a vzor umět správně uţívat podstatná jména ve správných tvarech Popis materiálu První list Na tomto listu procvičujeme s ţáky vyhledávání podstatných jmen. Nejprve přečtou ţáci větu a následně podle pokynů učitele označí všechna podstatná jména, můţeme vyuţít kouzelné pero či barevný popisovač. Následně ţáci rozdělují podstatná jména do přichystaných sloupců (osoby, zvířata, věci, vlastnosti, činnosti). Druhý list Zde se nachází osmisměrka. Jsou v ní ukryty názvy mláďat zvířat. Vyzveme ţáky, aby hledali jednotlivá zvířátka. Předem je nutno zvolit, jakým způsobem budeme vyhledaná slova označovat. Lze je škrtnout popisovačem, označit kouzelným perem nebo jen ztmavit podklad klepnutím. Vyhledaná slova poté ţáci zapisují na linky. Třetí list Na tomto listu nejprve přečteme s ţáky uvedená podstatná jména mláďata 16

19 zvířat. Necháme ţákům chvíli času, aby si mohli rozmyslet, jak se jmenuje samec a samice patřící k jednotlivým mláďatům. Potom určíme způsob, kterým se ţáci budou při zapisování zvířat u tabule střídat. Po zapsání všech zvířat nahoru k mláďatům, přesunují ţáci názvy jednotlivých zvířat do správných kruhů podle rodu podstatného jména. Čtvrtý list Ve cvičení na tomto listu si ţáci procvičují určování rodu podstatných jmen. Přesunují lístky ke správným rodům. Správnost přiřazení lze opět ověřit tlačítkem Check. Pomocí tlačítka Solve lze ţákům ukázat správné zařazení lístků. Tlačítkem Reset připravíme lístky pro opětovné pouţití. Toto cvičení můţeme opět vyuţívat různými formami, kaţdý ţák můţe přiřadit jeden lístek. Mohou společně pracovat dva ţáci a ostatní sledují, který z nich byl úspěšnější. Můţeme také cvičení vyuţít ke zkoušení, pokud celé cvičení splní jeden ţák. Opět vše záleţí na dané situaci ve třídě a potřebách konkrétního vyučujícího. Pátý list Zde procvičujeme se ţáky tvorbu správného tvaru mnoţného čísla podstatných jmen. Nejprve vyzveme ţáky k pojmenování všech obrázků. Následně se ţáci střídají u tabule a zapisují správné tvary v mnoţném čísle. Šestý list Na tomto listu je připraveno cvičení, v němţ si ţáci procvičí přiřazování podstatných jmen ke správnému číslu. Jsou zde připraveny obrázky, které jsou doplněny textem. Počet objektů na obrázku znásobí uvědomění si náleţitosti slova ke správnému číslu. Opět je moţno cvičení uţít v kterékoliv fázi výuky. Sedmý list Cvičení, které je zde připraveno slouţí k upevnění pořadí pádových otázek. Ţáci přesouvají jednotlivé prouţky s pádovými otázkami na patřičnou pozici. Osmý list Tento list slouţí k upevňování učiva o pádových otázkách a také k určování pádu podstatných jmen. Ţáci mají nejprve za úkol správně přiřadit pádové otázky, 17

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 18. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu

HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu HOT POTATOES PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více