Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova - Dubí 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova - Dubí 1"

Transkript

1 Objednatel: Město Dubí Ruská 264; Dubí Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova - Dubí 1 Projekt A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 31/2012 Datum: Prosinec 2012 Ing. Michal Urbanský Dr.Vrbenského 2874/1 AI pro dopravní stavby Teplice IČ

2 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 a. Identifikační údaje... 3 b. Dopravní a technická infrastruktura v území... 3 c. Základní údaje o stavbě... 4 d. Péče o životní prostředí a odpadové hospodářství... 5 e. Kontrola prací při výstavbě... 5 f. Dopravně inženýrské opatření... 6 g. Bezpečnost práce... 6 h. Civilní a požární ochrana... 7 i. Kontakty s inženýrskými sítěmi Konstrukční a technické řešení, postup výstavby Vytyčení Výkaz hlavních výměr I. etapa Výkaz hlavních výměr II. etapa Stránka 2 z 12

3 1. Průvodní zpráva a. Identifikační údaje označení stavby: Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova Dubí 1 stupeň PD: stavebník: projektant: Dokumentace ke stavebnímu povolení Město Dubí, Ruská 264, Dubí Ing. Michal Urbanský; Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice; IČ ; ČKAIT , mob Údaje o umístění stavby: obec: Město Dubí - Ústecký kraj - katastrální území Dubí u Teplic Stavební pozemky na kterých se stavba umístí a sousední pozemky: p.p.č 64, 916, 917 (ostatní zpevněné plochy, komunikace v majetku stavebníka). "Vlevo" v jízdním směru od ul. Krušnohorské k ul. Vančurově: - p.p.č 622/10 - stávající chodník v Koněvově ulici, v majetku města Dubí - p.p.č. 53/1, 53/2, 53/3, 52, 55, 54, 63, 61, 62, 915/1, 914/1,914/2, 913, 912, 911/1, 911/2, 910, 909, 907/1, 907/2 (rodinné domy, garáže, zahrady) "Vpravo" v jízdním směru od ul. Krušnohorské k ul. Vančurově: - p.p.č. 622/7 - stávající chodník v Koněvově ulici, v majetku města Dubí - p.p.č. 77/1, 78/1, 76, 75, 74, 71, 69, 70, 65, 66, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926(rodinné domy, garáže, zahrady) b. Dopravní a technická infrastruktura v území Stávající ulice Koněvova je připojena kolmou stykovou křižovatkou jako vedlejší komunikace k průjezdnímu úseku silnice II/253 (ulice Krušnohorská), ve stavební délce 242,10 m je vedena téměř v přímé trase od jihu na sever a je ukončena v úrovňové průsečné křižovatce s ulicemi Černigovského a Vančurova. V této křižovatce je ulice Koněvova vedena jako hlavní. Stránka 3 z 12

4 Ulice Koněvova slouží k dopravní obsluze místních objektů a k odstavování osobních vozidel v podélném směru. V polovině délky stavebního úseku je zřízena spojovací komunikace mezi ulicemi Koněvovou a Černigovského. Dle požadavků investora jsou hlavní výměry rozděleny na dvě etapy. I. etapa řeší výstavby v rozsahu parcely č. 917 tj. v úseku od počátku staničení vytyčovací osy do km cca 0,113 ke hraně propojky do ulice Čarnigovského (ta v této etapě není zahrnuta stejně jako protější sjezd). II. etapa zahrnuje zbylou část výstavby na pozemcích p.č. 916 a 64 tj. do konce staničeného úseku. Rozsah jednotlivých etap výstavby je patrný z kapitol hlavní výměry a z přílohy výkazu výměr. c. Základní údaje o stavbě Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vozovky a přilehlých chodníků v ul Koněvova v úseku od křižovatky s ul. Čarnigovského ke křižovatce s ul. Krušnohorská. Rekonstrukce zahrnuje obnovu chodníků, rozšíření jízdního pásu, rekonstrukce krytu vozovky a umístění podélného parkovacího pruhu. Pří této rekonstrukci bude upraveno šířkové uspořádání hlavního a přidruženého dopravního prostoru, místní komunikace bude nově řešena jako dvoupruhová místní komunikace funkční skupiny C, směrově nerozdělená, ozn. písmenným znakem MS2p 14/9,5/50 dle ČSN Šířka jízdního pruhu je navržená 3,00 m (ulicí je vedena linka městské hromadné dopravy), oboustranný vodicí proužek 0,25 m. V místě jednostranného chodníku bude rekonstruována nezpevněná krajnice, min. šířky 0,50 m. V druhé polovině upravovaného úseku je navržena změna šířkového uspořádání místní komunikace zmenšením šířky chodníků na normové minimum a vytvořením jednostranného parkovacího pruhu šíře 2,0 m. Dle platných ČSN musí být minimální šířka parkovacího pruhu 2,00 m a šířka jednostranného chodníků pak 2,25 m. S ohledem na tyto skutečnosti není možné v horní polovině ulice vytvořit obdobný parkovací pruh, neboť to neumožňuje šířka dopravního prostoru (uliční čára). Délka stavební úpravy 242,10 m. Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí. Předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce v klimaticky vhodném období. Postup výstavby - od ulice Vančurova směrem k ulici Krušnohorské. Stránka 4 z 12

5 d. Péče o životní prostředí a odpadové hospodářství S odpadem vzniklým při akci bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady Stavebník předloží doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených. Zbytky asfaltobetonového krytu bude likvidovat vybraný dodavatel na řízené skládce odpadů Modlany cca 15 km. Stejně tak další materiály (ulomené obrubníky atd.). Dodavatel ke kolaudaci doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumentaci ke stavebnímu povolení bude vydáno vyjádření z hlediska odpadového hospodářství podle 26 odst. 4 a písmeno b/ zákona číslo 185/01 Sb. Běžné komunální odpadky budou ukládány do popelnic a kontejnerů. Pro stavbu jako celek nebude zřizováno zařízení staveniště. Při stavbě se musí dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN , aby nedošlo v místech, kde bude stavba prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních částí stávající, v architektonickém řešení ponechávané vegetace. V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací, aby podloží zůstalo inertní. Bude zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou věcí zhotovitele. Rizikové vlivy a jejich řešení Před zahájením prací je třeba průkazným způsobem identifikovat podzemní inženýrské sítě procházející staveništěm a podniknout opatření k jejich zabezpečení před poškozením při plánované stavební činnosti (= zejména kabely telekomunikační, elektro kabely SČE nebo veřejného osvětlení, plynovody, ). Na obvodu staveniště je třeba provést opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob v zájmu předejití úrazům a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Silniční provoz na veřejných komunikacích bude v době provádění zemních prací ( odvoz zeminy, navážení štěrků,.!) zatížen provozem nákladních vozidel trasy přeprav je třeba stanovit v souladu s požadavky správce silnice e. Kontrola prací při výstavbě Všechny vrstvy konstrukce musí splňovat odpovídající požadavky uvedených platných ČSN a TKP (Technické a kvalitativní podmínky ministerstva dopravy a spojů Stránka 5 z 12

6 odbor dopravní infrastruktury). Kontrola prací je podrobně specifikována v TKP v kapitolách 3 až 10 a 26 až 28. Požadované moduly přetvárnosti pro převzetí zemní pláně a nestmelených podkladních vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5 f. Dopravně inženýrské opatření Během výstavby bude uliční prostor částečně uzavřen, předpokládáme uzavření maximálně poloviny šíře vozovky komunikace pro pěší a automobilovou dopravu. Provoz bude řízen kyvadlově poučenými pracovníky dodavatele. Standartní pracovní místo na místní komunikaci bude značeno dle Zásad pro označování pracovních míst na PK II. vydání TP 66. g. Bezpečnost práce Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a déle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Obecně mimo jiné platí, že: Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. Připojování elektrických vedení je možno provádět jen za odborného dozoru ĆEZ. V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny pažením a následně drenáží. Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavebního dozoru investora, který zajistí další postup Stránka 6 z 12

7 Podzemní zařízení je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit proti poškození Na staveništi musejí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, lékařské pohotovosti a policie. Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí dodržovat podmínky, stanovené jejich správci. Obecně se musí v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí (do 1,5 m) provádět výkopy ručně. Obnažené sítě se musí ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození. Blíže ve Všeobecných a technických standardech stavby. Při všech pracích při provádění a údržbě musí být dodrženy všechny platné předpisy, jak technické, hygienické a bezpečnosti práce (vyhláška ČÚBP č. 324/1991 Sb.) i pravidla silničního provozu a je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. Požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby dále upravují právní předpisy zákon č. 262/2006 Sb Zákoník práce., zákon č. 309/2006 Sb zákon o zajištění dalších podmínek BOZP., nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Budou-li se na stavbě vyskytovat pracovníci více jak jednoho dodavatele, zajistí zhotovitel na své náklady, aby v průběhu stavby byl na staveništi přítomen koordinátor BOZP. h. Civilní a požární ochrana Stavba nemá požadavky na civilní a požární ochranu. i. Kontakty s inženýrskými sítěmi Od správců v úvahu připadajících inženýrských sítí byly zjištěny průběhy stávajících inženýrských a dle získaných mapových podkladů byly provedeny informativní zákresy do situací, přesné vedení podzemních sítí je nutné zajistit jejich vytýčením dle pokynů jejich správců. Upřesnění výskytu inženýrských síti obsahuje dokladová část projektu. Ve výkresech PD je zákres inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací jim s dostatečným předstihem oznámit!!! Stránka 7 z 12

8 Konstrukční a technické řešení, postup výstavby 2.1. Stávající kryt vozovky jízdního pásu bude odfrézován v tl. 40 mm. Živičný kryt bude odstraněn zvlášť od ostatních materiálů a odvezeny k recyklaci Stávající betonové silniční obrubníky se vytrhají a odvezou na skládku Při pokládce nových obrub bude vycházeno ze stávajících výšek vozovky Stávající kryt chodníků je převážně z litého asfaltu, asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, výjimečně zámkové dlažby. Živičné kryt budou odstraněny zvlášť od ostatních materiálů a odvezeny k recyklaci Podklad pod živičnými kryty bude postupně odstraněn a odvezen na skládku Rozšíření vozovky o cca 1,0-1,25 m bude provedeno jednak vlevo (ve smyslu staničení) v úseku od ZÚ do km 0, (vytyčovací bod č.44) a dále pak vpravo v úseku s podélným parkovacím pásem tj. od km 0, (vytyčovací bod č.13) do km 0, (vytyčovací bod č.23). V místě rozšíření vozovky budou provedeny odkopávky na úroveň nové pláně. Ukončení stávajících vrstev vozovky bude upraveno tak, aby bylo možné provést napojení nových vrstev. Navržená úprava viz. "Vzorové příčné řezy". V místě stávajících chodníků jsou předpokládány minimální odkopávky, po odstranění stávající konstrukce Zemní pláň pod navrženou konstrukcí chodníků bude zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 min. 30 MPa. V místě rozšíření vozovky bude nová zemní pláň zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa dle ČSN Stávající okapní svody jsou ve většině případů vyústěny přímo na chodníky, výjimečně jsou zavedeny do země, pravděpodobně do dešťové kanalizace. Je navrženo zřízení odvodňovacích žlábků - viz. příloha výkresové dokumentace "Detail odvodnění". Stránka 8 z 12

9 2.9. Při obnažení základového zdiva u domů, je navrženo vložení plastové fólie v pásech šířky 500 mm, dle přílohy " Vzorové příčné řezy" Opravy stávajících podezdívek oplocení a zdí nejsou navrženy Nová výšková úprava chodníků předpokládá zvýšení nivelety stávajících chodníků v rozmezí od 40 do 90 mm. Z toho důvodu je navrženo vybudování rámů u sklepních okének v celkem 25 případech. Navržení rámu je patrné z přílohy "Detail sklepních okének" výkresové dokumentace. Rám bude vytvořen z převýšených (+70 mm) záhonových obrubníků. Dno před okénkem bude vydlážděno cementobetonovou dlažbou. Velikost jednotlivých rámů bude odpovídat konkrétní velikosti okének, obecně v projektu není určena Konstrukce chodníků se navrhuje dle TP 170 pro TDZ "CH", podloží PIII, dle katalogového listu D2-D-1: - cementobetonová dlažba tl. 60 mm - lože ze štěrkodrti fr. 4/8 tl. 30 mm - podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 150 mm V místech sjezdů a nájezdů přes chodníkovou plochu, ve sjezdech k p.p.č. 53/3 a p.p.č.60 tj. k řadovým garážím a podnikatelským aktivitám je navržena zesílená konstrukce dle TP 170 pro TDZ "VI", podloží PIII, dle katalogového listu D2-D-1: Bude použita cementobetonová dlažba tl. 80 mm, odlišné barevné úpravy než okolní chodník. Konstrukce bude následující: - cementobetonová dlažba tl. 80 mm - lože ze štěrkodrti fr. 4/8 tl. 40 mm - podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 250 mm Stránka 9 z 12

10 2.14. V místech rozšíření vozovky je navržena konstrukce dle TP 170 pro TDZ "IV", podloží PIII, dle katalogového listu D2-N-2 o celkové tloušťce 410 mm: - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 11 tl. 40 mm - postřik spojovací asfaltový PSA 0,3 kg/m2 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ tl. 70 mm - postřik spojovací asfaltový PSA 0,3 kg/m2 - štěrkodrť ŠD A 0/32 tl. 150 mm - štěrkodrť ŠD B 0/63 tl. 150 mm Po odfrézování stávajícího krytu vozovky bude na očištěný povrch nanesen asfaltový spojovací postřik 0,3 kg/m2. Po vyštěpení emulze bude položena nová obrusná vrstva z ACo 11 v tl. 40 mm Povrchové znaky stávajících inženýrských sítí, které se vyskytují v chodnících, se upraví zvýšením na úroveň nových krytů (především hrnce, poklopy šachet a patky sloupů veřejného osvětlení) Stávající stožáry veřejného osvětlení ve třech případech zasahují do hrany vozovky, popřípadě nesplňují podmínku bezpečného odstupu od komunikace. Tyto stožáry budou demontovány a přesunuty tak aby nezasahovaly za hranu bezpečného odstupu, která je 0,50 m od hrany vozovky Stávající svislé dopravní značení zůstane zachováno, pouze sloupky umístěné příliš blízko k hraně vozovky (méně jak 0,5 m od okraje jízdního pásu) budou rozebrány a nově osazeny s použitím původních materiálů Vytyčení Příloha výkresové dokumentace "Situace" obsahuje přehled vytyčovacích bodů včetně tabulek s pořadovým číslem bodu a jeho souřadnicemi v S-JTSK. Výška nivelety vozovky zůstane zachována, výšky hrany silničních obrubníků, navržených podél chodníků, se zvýší o 40 až 90 mm. Stránka 10 z 12

11 2.3. Výkaz hlavních výměr I. etapa frézování živičného krytu vozovky tl. 40 mm 750 m2 pokládka nového krytu z ACo 11 tl. 40 mm 750 m2 plná konstrukce vozovky tl. 410 mm 120 m2 konstrukce chodníku cementobetonová dlažba tl. 60 mm 215 m2 cementobetonová dlažba reliefní 10 m2 konstrukce zesílená cementobetonová dlažba tl. 80 mm 57 m2 zemní krajnice 22 m3 ohumusování a zatravnění tl. 0,1 m 101 m2 úprava pláně 410 m2 odstranění stávajících konstrukcí chodníků a odvoz (<10km) 70 m3 vytrhání stávající obruby a odvoz (<10km) 120 m výkop a odvoz (<10km) 55 m 3 úprava výšková_šoupata, hydranty 16 ks silniční obruba 1000(500)x250x150/120 mm 100 m přechodová obruba 1000(500)x150x150/120 mm 23 m náběhová obruba 1000(500)x150/250x150/120 mm L+P 3+3 m parková obruba 50x250x500 6 m osazení žlabovek 9 m úprava svislých stávajících značek 3 ks přemístění stožáru VO 1 ks izolační folie 50 m2 VDZ V4 (0,25 m) 230 m VDZ V12c (0,125 m) 30 m 2.4. Výkaz hlavních výměr II. etapa frézování živičného krytu vozovky tl. 40 mm pokládka nového krytu z ACo 11 tl. 40 mm plná konstrukce vozovky tl. 410 mm konstrukce chodníku cementobetonová dlažba tl. 60 mm 1093 m m2 195 m2 480 m2 Stránka 11 z 12

12 cementobetonová dlažba reliefní konstrukce zesílená cementobetonová dlažba tl. 80 úprava pláně odstranění stávajících konstrukcí chodníků a odvoz (<10km) vytrhání stávající obruby a odvoz (<10km) výkop a odvoz (<10km) úprava výšková_šoupata, hydranty silniční obruba 1000(500)x250x150/120 mm přechodová obruba 1000(500)x150x150/120 mm náběhová obruba 1000(500)x150/250x150/120 mm L+P parková obruba osazení žlabovek úprava svislých stávajících značek přemístění stožáru VO izolační folie VDZ V4 (0,25) VDZ V10d (0,25) VDZ V12c (0,125) VDZ V13a 32 m2 160 m2 850 m2 185 m3 480 m 180 m 5 ks 180 m 60 m 9+9 m 40 m 10 m 5 ks 2 ks 120 m2 160 m 76 m 78 m 10 m2 Stránka 12 z 12

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Rekonstrukce povrchů v ul. Bezručova od ul. Bezručova k ul. Vančurova Dubí 1

Rekonstrukce povrchů v ul. Bezručova od ul. Bezručova k ul. Vančurova Dubí 1 Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce povrchů v ul. Bezručova od ul. Bezručova k ul. Vančurova Dubí 1 Dokumentace pro ohlášení stavby A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo:

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/31512 - Skuhrov Místo stavby: - Skuhrov Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby Mú odbor výstavby

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související.

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související. 1. Předmět projektu Jedná se o rekonstrukci chodníků v části Chomutova - Zadní Vinohrady. Rekonstrukcí projde chodník podél ulice Vítězslava Nezvala a chodník před panelovým domem čp.4664 až čp.4672 v

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8)

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) a) identifikační údaje objektu Název: Chodníkové těleso vč. odvodnění Kateřinice Stavební objekty: SO 01 Chodníkové těleso - délka 102,80

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP E 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava Navrhl Objednatel Město Chrastava Vypracoval kolektiv Zak. číslo 12-LI31-020 Zodp. projektant Datum 11/2012

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 Ozn. rev. Datum Popis REVIZE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1. Stavba

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1. Stavba TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Název stavby: Kraj: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: II/183 průtah Horušany oprava krytu Stupeň PD: projektová dokumentace pro ohlášení stavby (PDOS) Investor: Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 04 - D.1a. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 04 - D.1a. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.) VŠEOBECNĚ

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.) VŠEOBECNĚ Stavba: Objednatel: Stupeň PD: Přechody pro chodce v obci Jablunkov Město Jablunkov DSP + RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1.) Všeobecně 2.) Přehled výchozích podkladů a průzkumů 3.) Technické řešení 3.1) Přechod

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov

Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov nám. Míru 1, 407 77 Šluknov Zjednodušená projektová dokumentace Akce Oprava místní komunikace ul. 17. Listopadu Šluknov Oprava živičných povrchů místní komunikace Šl- MK- 01 ulice 17.listopadu v k.ú. a

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice II k hasičské zbrojnici kat.území : Lipoltice Pardubický

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SILNICI III/11112 PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE MĚSTĚ BYSTŘICE OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část: Katastrální situace Situace stávající M 1:500

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.5 Rekonstrukce fontány stavební část F.6 Přípojka vody k fontáně F.7 Závlaha Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

C.1.1.1. Technická zpráva

C.1.1.1. Technická zpráva PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM SO101 KOMUNIKACE C.1.1.1. Technická zpráva Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO 270211 Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Oprava Školní ulice - Chrastava

Oprava Školní ulice - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava Školní ulice - Chrastava A - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 9 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více