V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 Project HOPE Česká republika o.p.s. O B S A H Úvodní slovo I. Představujeme se II. Statut společnosti III. Hlavní programy Program: Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví Program: HIV/ AIDS Vzdělávací program pro Litvu - HELP IV. Přehled plánovaných aktivit V. Přehled hospodaření VI. Děkujeme našim sponzorům VII. Všeobecné informace VIII. Přehled kanceláří Project HOPE v Evropě

3 Ú V O D N Í S L O V O Vážení přátelé, V uplynulém roce završila naše společnost 16 let úspěšné činnosti v České republice. Jsme velmi rádi, že i v roce 2007 pokračovala činnost naší organizace dalšími kvalitními programy v českém zdravotnictví. Byl organizován v pořadí již osmý ročník vzdělávání manažerů vybraných ze zdravotnických organizací z celé České republiky; dalších 60 účastníků absolvovalo program, ve kterém týmy manažerů získávají znalosti v oblasti teorie zdravotnických systémů, provozního řízení, personalistiky a finančního managementu. V Litvě se uskutečnil 2. a byl zahájen 3. ročník programu: HIV/ AIDS vzdělávací program pro Litvu HELP. Program absolvovalo 120 účastníků z celé země, kteří se úzce zabývají problematikou HIV/AIDS zaměstnanci neziskových organizací, praktičtí lékaři a sestry, lidé, kteří tvoří zdravotnickou politikou, zdravotničtí manažeři a další. Chtěla bych poděkovat všem odborníkům a sponzorům, kteří umožnili společnosti Project HOPE - Česká republika, aby pokračovala v pomoci lidem tak, aby si dokázali pomoci sami. dobře efektivně dlouhodobě. PhDr. Helena Jungová Ředitelka Project HOPE Česká republika, o.p.s.

4 I. P Ř E D S T A V U J E M E S E : Project HOPE Česká republika, o.p.s. vychází z tradic americké organizace, která je spojována s první nemocniční lodí mírových dob na světě. V roce 1958 byla založena v USA zdravotnická nadace The People-to-People Health Foundation, Inc. - Project HOPE. V současné době má sídlo ve státě Virginia v USA. HOPE znamená nejen naději, je to též akronym Health Opportunities for People Everywhere šance na zdraví pro lidi na celém světě. Project HOPE působí dnes na všech kontinentech. Prostřednictvím spolupráce, vytvářením partnerství a vzděláváním v různých zemích světa uplatňuje nadace svoji hlavní filozofii pomáhat lidem tak, aby si byli schopni pomáhat sami s maximálním efektem a dlouhodobě. Hlavní zaměření nadace je vzdělávání ve zdravotnictví a poskytování humanitární pomoci. AŠE AKTIVITY V ČR V ČR působí Project HOPE od roku Zaměřuje se zejména na organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví formou přednášek a seminářů, dále pak na humanitární pomoc poskytovanou formou zajišťování léků, zdravotnických potřeb, přístrojů a odborné literatury z darů určených pro zdravotnická zařízení v ČR a jejich pacienty. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY: Vzdělávací programy společnosti Project HOPE jsou koncipovány s cílem vyškolit budoucí školitele, kteří budou nejprve pod vedením našich lektorů, později samostatně, předávat získané vědomosti a zkušenosti. Cílem každého programu je zajistit jeho trvalé fungování v České, případně Slovenské republice. Project HOPE zůstává v těsném kontaktu se všemi absolventy svých programů. Mnozí z nich se stali přednášejícími a konzultanty pro naše nové aktivity. Od založení společnosti úspěšně proběhly a setkaly se s velkým zájmem ve zdravotnických kruzích tyto vzdělávací programy: Program: HIV/ AIDS vzdělávací program pro Litvu HELP ( ) Program Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví ( ) Program Řízení změn pro zlepšení kvality: Role středního managementu ve zdravotnictví v Lotyšsku a Estonsku ( ) Workshop: Nádorové onemocnění prsu školení školitelů (2003)

5 Kurz Nádorové onemocnění prsu - určený pro praktické lékaře (2001) Program Multidisciplinární přístup k problematice nádorového onemocnění prsu ( ) Kurz Radiodiagnostika karcinomu prsu (2000) Školení mladých onkologů ze střední a východní Evropy (2000) Kurz paliativní péče o onkologicky nemocné - zaměřený na zvýšení kvality života umírajících v terminálním stadiu převážně onkologických onemocnění a na podporu rozvoje hospicového hnutí v České republice ( ) Kurz řízení v českém zdravotnictví pro vrcholové managery českých nemocnic ( )

6 I I. S T A T U T S P O L E Č N O S T I : Společnost poskytuje především vzdělávací služby pracovníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím. Project HOPE vybírá nejvhodnější účastníky pro daný vzdělávací program na základě jejich kvalifikace potřebné pro absolvování programu a předpokladů pro účinné využití získaných vědomostí. Vzdělávací programy jsou poskytovány bezplatně, popř. za částečnou úhradu (doprava, ubytování). Kromě finančních prostředků od sponzorů získává Project HOPE nepravidelně dary ve formě léků, zdravotnických potřeb, přístrojů a odborné literatury. Ty pak nabízí vedoucím zdravotnickým zařízením a organizacím v ČR, aby byly dále distribuovány do dalších institucí, které toto vybavení potřebují. Dary jsou poskytovány bezplatně, vyjma nákladů spojených s jejich dodáním určeným institucím (náklady na poštovné a dopravu na území ČR), které hradí přijímací instituce.

7 I I I. H L A V N Í P R O G R A M Y : Ř Í Z E N Í Z M Ě N : P O S Í L E N Í R O L E M A N A Ž E R Ů V E Z D R A V O T N I C T V Í Projekt ve spolupráci se společností Johnson & Johnson Od roku 2000 bylo zorganizováno již sedm ročníků programu Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví a absolvovalo je 420 zdravotnických manažerů na střední i vrcholové úrovni řízení. Pro velký úspěch program, ale především pro stále rostoucí zájem ze strany zdravotnických manažerů o další vzdělávání, byl v roce 2007 zorganizován další, v pořadí již 8. ročník manažerského programu. Cílem programu je zvýšit manažerské schopnosti managementu zdravotnických organizací např. lékařů primářů, vrchních sester, či vedoucích ekonomických/ administrativních pracovníků, a přispět tím k větší efektivitě zdravotnických organizací. Program proběhl v jednom 4-denním a třech 3-denních modulech v době od března do června 2007 a zúčastnilo se ho 21 tříčlenných týmů z nemocnic, zdravotních pojišťoven, psychiatrických léčeben a Krajských zdravotních úřadů z celé České republiky. Témata jednotlivých modulů Úloha manažera v systému; Zvyšování kvality; Řízení lidských zdrojů a Finance a rozpočet byla přednášena jak zahraničními, tak i českými lektory. Během všech 4 modulů týmy pracovaly na projektech, jejichž témata si zvolily a které po absolvování programu zavádějí ve svých nemocnicích. Témata všech týmových projektů: 1. Bratislava - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava: Efektivita činnosti I. Ortopedicko-traumatologickej kliniky po zlúčení dvoch pracovísk 2. Brno - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: Optimalizace procesu zpracování požadavků a zefektivnění nákupu nezdravotnického materiálu a služeb

8 3. materiálu a služeb; Cíl projektu: Zefektivnit nákupní činnost, sjednocení nákupního procesu, monitorování trhu, podpora při tvorbě obchodního image F, 4. Brno - Úrazová nemocnice Brno: Zkvalitnění příjmu a průběhu hospitalizace polytraumatizovaných pacientů v Úrazové nemocnici Brno 5. Břeclav - emocnice Břeclav, p.o.: Přínosy zavedení normy ČS E ISO v emocnici Břeclav, p.o. 6. Dobřany - Psychiatrické léčebna Dobřany: Sjednocení ošetřovatelské dokumentace v gerontopsychiatrii 7. Frýdek-Místek - emocnice ve Frýdku-Místku, p.o.: Vznik Beskydského gastrocentra 8. Havlíčkův Brod - emocnice Havlíčkův Brod, p.o.: Alokace nákladů na DRG. Přiřazování nákadů dle jednotlivých druhů na vybrané diagnózy v emocnici Havlíčkův Brod 9. Hodonín - emocnice TGM Hodonín, p.o.: Možnosti a podmínky sloučení JIP a ARO v emocnici TGM Hodonín, příspěvkové organizaci 10. Horní Beřkovice - Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice: Problematika komunikace ve vztahu sestra pacient 11. Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové: ormativ personálního zajištění lékařů, ošetřovatelského personálu na třicetilůžkovou stanici standardních kardiologických lůžek 12. Jihlava - emocnice Jihlava: Stanovení hodnotících kriterií pro odměňování zaměstnanců při přechodu na akciovou společnost 13. Kroměříž - Kroměřížská nemocnice a.s.: Možnosti posílení spolupráce jednotlivých oborových JIP 14. Kyjov - emocnice Kyjov, p.o.: Zvyšování kvality zdravotnické dokumentace v emocnici Kyjov, p.o. 15. Ostrava - Poruba - Fakultní nemocnice Ostrava: Konsolidace laboratorních provozů ve F v Ostravě s využitím pokročilé automatizace a robotizace 16. Plzeň - Fakultní nemocnice Plzeň: Využití e-learningu při vzdělávání nelékařů v rámci nemocnice 17. Poprad - emocnica Poprad, a.s.: Zlúčenie ortopedického a traumatologického odd. emocnice Poprad, a.s., prestavba operačných sálov traumatologicko-ortopedického oddelenia a organizácia práce na týchto sálach 18. Praha 8 - Gerontologické centrum: Komunitní centrum při Gerontologickém centru " Senior seniorům"

9 19. Rakovník - emocnice s poliklinikou Rakovník: Vytváření rovnocenného vztahu pacient ošetřující personál 20. Strakonice - emocnice Strakonice, a.s.: Optimalizace vykazování zdravotní péče ve vztahu k nákladům v prostředí měnících se úhradových vyhlášek 21. Znojmo - emocnice Znojmo, p.o.: Příjem polytraumatizovaného pacienta V roce 2007 získal program akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR a od České asociace sester. V říjnu 2007 proběhlo ve Sport hotelu v Hrotovicích setkání absolventů všech osmi ročníků programu. V rámci tohoto setkání prezentovaly týmy posledního ročníku své projekty, zároveň měly možnost se podělit o své zkušenosti i s ostatními týmy. V programu tedy nešlo jen o pasivní předávání nových informací, ale o konkrétní, praktický krok k vylepšení práce v zařízeních, jejichž zástupci se programu zúčastnili. Hodnocení kurzu z pohledu účastníků největší přínos Setkání se zajímavými odborníky; vynikající přednášky Získání přehledu o problémech jiných nemocnic, nadhled na vlastní práci, práce v týmu, konstrukce projektu, všeobecná problematika zdravotnictví, kontakty Metody podporující prosazení projektu, celkový přehled o problémech zdravotnictví Komplexnost, respektive prolínání jednotlivých součástí manažerské práce, analýzy s metodikou řešení a finanční management Ukázky postupu plánování a analýz Pochopení některých ekonomických zákonitostí, porovnání přístupu naší a jiných organizací Nový náhled na věci, nové kontakty, informace, zkušenosti s prezentací Informace i z jiných oborů zdravotnictví, které budu moci využívat. Vyzkoušení si prezentovat velmi užitečné zkušenosti Rozšíření vlastního obzoru, nové informace, navázání nových kontaktů Seznámení se způsobem řízení vedení, řízení a ekonomického chodu zdravotnického zařízení Rozšíření znalostí v oblasti managementu

10 Komplexní pohled na zdravotnictví, kontakt se zajímavými lidmi Kombinace přednášek s následnou aplikací ve cvičeních, zaměření jednotlivých modulů na nejdůležitější oblasti řízení Dosažené výsledky Od roku 2000 kurz absolvovalo 480 účastníků z 83 nemocnic/ zdravotních pojišťoven/ krajských úřadů/ psychiatrických léčeben z celé České republiky Týmy dokončily své projekty na řešení konkrétních potřeb jednotlivých organizací Zúčastněné týmy zavádějí své projekty do praxe a tím přispívají ke zvýšení kvality práce v určených oblastech daného zařízení Profesně různorodé složení týmů přispělo ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými odděleními a profesemi v rámci zdravotnického zařízení Navázaly se nové kontakty mezi zdravotnickými zařízeními, na mnoha místech dochází k aktivní spolupráci mezi nimi

11 P R O G R A M : H I V / A I D S V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O L I T V U H E L P Projekt ve spolupráci se společností Johnson & Johnson. V březnu 2007 byl v Litvě zahájen 2. a v listopadu 3. ročník programu zaměřeného na HIV/AIDS. Program organizuje Project HOPE Česká republika, o.p.s. ve spolupráci s Litevským HIV/AIDS centrem. Cílem programu je rozvíjet znalosti a dovednosti při organizování péče o pacienty systematicky, jednotným, integrovaným a koordinovaným způsobem. Účastníci programu budou mít možnost spolupráce s ostatními poskytovateli péče, pracovat společně při řešení případů a aplikovat principy case managementu v klinické praxi i při poskytování zdravotní a sociální péče. Program absolvovalo 120 účastníků z celé země, kteří se úzce zabývají problematikou HIV/AIDS, jako např. zaměstnanci neziskových organizací, praktičtí lékaři a sestry, lidé, kteří tvoří zdravotnickou politikou, zdravotničtí manažeři a další. Program proběhl ve třech tří denních modulech od března do června 2007 a od listopadu 2007 do ledna Jednotlivá témata byla přednášena místními lektory, kteří byli sami účastníky prvního ročníku programu a kteří po účasti na školení školitelů v říjnu 2006 nejprve pod vedením lektorů a později samostatně předávali získané vědomosti a zkušenosti. Během všech 3 modulů týmy pracovaly na projektech, jejichž témata si zvolily a které po absolvování programu zavádějí ve svých organizacích.

12 I V. P Ř E H L E D P L Á N O V A N Ý C H A K T I V I T : I v příštích letech chceme pokračovat v úspěšné tradici kvalitních vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví. Naším cílem zůstává i nadále školení odborníků v oblastech, které jsou v našem zdravotnictví problematické, případně v rámci stávajících aktivit školení přednášejících pro další programy. V roce 2008 plánujeme tyto aktivity: 9. ročník programu: Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví březen až červen a 4. ročník programu: HIV / AIDS vzdělávací program pro Litvu (HELP) leden až květen 2008 programu: LEADERS 2 LEADERS - Continuing professional development (CPD) program září 2006 květen 2008 organizace slavnostního setkání absolventů ročníku: Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví podzim 2008

13 V. P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í Rozvaha k AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouh. hm. majetku Krátkodobý fin.majetek Náklady příštích období Aktiva celkem PASIVA Vlastní jmění Hosp. výsledek - úč. ztráta Krátkodobé závazky Výdaje př. období Pasiva celkem Příjmy v roce 2007 dle zdrojů Vlastní jmění k Fin. dary zřizovatele Úroky Kurz. zisky

14 Stav vlastního jmění k ztráta r Finanční dary v roce Stav vl. jmění k Výkaz zisku a ztrát k VÝ OSY: Celkem Hlavní činnost Správní činnost Ostatní výnosy ÁKLADY: Celkem Hlavní činnost Správní činnost Spotřeba materiálu Služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ztráta bude vypořádána z vlastního jmění. Obecně prospěšná společnost nemá žádný majetek na leasing, žádný závazek není po splatnosti a rezervy nebyly tvořeny.

15 V I. D Ě K U J E M E N A Š I M S P O N Z O R Ů M : Zvláštní poděkování náleží těm společnostem, organizacím a jednotlivcům, kteří se na našich programech finančně podíleli, zvláště pak: The People-to-People Health Foundation, Inc., USA Johnson & Johnson spol. s r.o. Johnson & Johnson European Corporate Social Responsibility

16 V I I. V Š E O B E C N É I N F O R M A C E : ázev: Project HOPE - Česká republika, o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Registrace: Krajský obchodní soud v Praze IČO: DIČ: Datum vzniku společnosti: Druh obecně prospěšných služeb: - vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví formou přednášek, seminářů a stáží - humanitární pomoc poskytovaná formou zajišťování léků, zdravotnických potřeb, přístrojů a odborné literatury z darů určených pro zdravotnická zařízení v ČR a jejich pacienty aše poslání: Chceme pomáhat lidem tak, aby si byli schopni pomoci sami - s maximálním efektem a dlouhodobě Statutární orgány: Správní rada Dozorčí rada MUDr. Vladimír Eckert / MUDr. Pavel Totušek, předseda MUDr. Judit Csiszár MUDr. Alena Štětková MUDr. Renata Knorová Ing. Hana Vičarová / MUDr. Vilma Benešová Anna Chrzová Ředitelka Další zaměstnanci: PhDr. Helena Jungová Andrea Krumplová, Bc., Project Manager Martina Čížková Program Manager

17 V I I I. P Ř E H L E D K A N C E L Á Ř Í P R O J E C T H O P E V E V R O P Ě BELGIE Project HOPE Central and Eastern Europe Avenue des Arts Brussels Tel.: Fax: Mobil: MAKEDO IE Project HOPE Macedonia Gjuro Gjakovic, 18/ , Skopje Republic of Macedonia Tel.: ; Fax: Mobil: BOS A A HERZEGOVI A Project HOPE Bosnia and Herzegovina Kranjčevića Sarajevo Bosnia and Herzegovina Tel.: Fax: Mobil: mmurko.projecthope.org POLSKO Project HOPE Polska ul. Grzegórzecka 10/ Kraków, Poland Tel.: Fax: Mobil: ČESKÁ REPUBLIKA Project HOPE Ceska republika, o.p.s. Lublanska Prague 2 Czech Republic Tel./Fax: Mobil: s: RUMU SKO Project HOPE Romania Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie ''Dr.Ioan A.Sbarcea" 36 Gheorghe Baritiu Street Brasov, Romania Tel.: Fax: MAĎARSKO Project HOPE Hungary Budapest, 1073 Erzsébet krt. 15. III.em./32. Hungary Tel.: Fax: s:

18 Project HOPE Česká republika, o.p.s. Lublaňská Praha 2 Tel./Fax: , Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č.ú /2700 (CZK) č.ú /2700 (USD)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s.

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Výroční zpráva 2013 OBSAH PROLOG ŘEDITELE... 3 PODPORUJÍ NÁS... 4 O ORGANIZACI A JEJÍ STRUKTUŘE... 5 DENNÍ STACIONÁŘ... 7 PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE... 12

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK. www.nadacnifondgsk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU GSK ZA ROK 2013 www.nadacnifondgsk.cz Nadační fond GSK, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 IČO: 267 05 753, zapsaný v nadačním rejstříku vedením Městským soudem v Praze v oddíle

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Úvodní slovo ředitelky

Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, každý uzavřený rok vede k ohlédnutí po naplňovaném dlouhodobém poslání Diakonie v úsecích ročních projektů. Naše středisko je jedním z 29 středisek Diakonie Českobratrské

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více