zení pro kosmetiku RNDr. Hana Bendová NRC pro kosmetiku PROKOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zení pro kosmetiku RNDr. Hana Bendová NRC pro kosmetiku PROKOS 2.12.2009"

Transkript

1 Aktuáln lní stav příloh p k Nařízen zení pro kosmetiku RNDr. Hana Bendová NRC pro kosmetiku Státn tní zdravotní ústav Praha PROKOS

2 Nařízen zení pro kosmetiku Evropský parlament schvaluje základnz kladní text a změny v základnz kladním m textu Evropská komise vydává přílohy a změny v přílohp lohách Stálý výbor pro kosmetiku projednává a schvaluje návrhy Komise na úpravu podle vědeckv deckého výboru. v Vědecký výbor posuzuje risk assessment

3 Bezpečný obsah ingredience risk assessment - risk management Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) - assessment Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitel ebitelů vědecký orgán EK Vydává Opinions stanoviska k bezpečnosti látek, l expozici. European Commission - Standing Committee on Cosmetics Evropská Komise - Stálý výbor pro kosmetiku - poradní orgán EK Zastoupeny členské státy ty hlasují dle většiny v / váženv eného počtu hlasů: DE(29) CZ(12) FR(29) BE(12) IT(29) NL(13) UK(29) PL(27) ES(27) PT(12) HU(12) EL(12) Pracovní skupiny: pro alergeny, analytické metody

4 Úvod k přílohp lohám m II aža VI (1) 1) Pro účely příloh p II aža VI se rozumí: a) přípravkem, pravkem, který se oplachuje, kosmeticky přípravek, p pravek, který se mám po aplikaci na kůžk ůži, vlasy nebo sliznice odstranit; b) přípravkem, pravkem, který se neoplachuje, kosmetický přípravek pravek určen ený pro prodloužen ený styk s kůžk ůží,, vlasy nebo sliznicemi; c) přípravkem pravkem na vlasy kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na vlasy nebo ochlupení obličeje, s výjimkou v řas;

5 Úvod k přílohp lohám m II aža VI (2) d) přípravkem pravkem na kůžk ůži kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na kůžk ůži; e) přípravkem pravkem na rty kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na rty; f) přípravkem pravkem na obličej ej kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na kůžk ůži i obličeje; g) přípravkem pravkem na nehty kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na nehty; h) přípravkem pravkem pro ústní hygienu kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na zuby nebo sliznici ústní dutiny;

6 Úvod k přílohp lohám m II aža VI (3) i) přípravkem pravkem aplikovaným m na sliznice kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci na sliznice ústní dutiny, okrajů očí, nebo vnější ších pohlavních orgánů; j) přípravkem pravkem na oči o kosmetický přípravek pravek určen ený pro aplikaci v blízkosti očí; o k) profesionálním m použit itím aplikace a použit ití kosmetického přípravku p pravku osobami při p i výkonu v jejich profesní činnosti.

7 Úvod k přílohp lohám m II aža VI (4) 2) V zájmu z snadnější identifikace látek l se používaj vají tyto deskriptory: mezinárodn rodní nechráněné názvy farmaceutických ch přípravků (Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products), WHO, Ženeva, srpen 1975, čísla služby chemických abstrakt (CAS), číslo ES, jež odpovídá buď číslům m EINECS (European( Inventory of Existing Commercial chemical Substances numbers) ) nebo číslům m ELINCS (European( List of Notified Chemical Substances numbers) ) nebo registračnímu číslu přidělenému podle nařízen zení (ES) č /2006,

8 Úvod k přílohp lohám m II aža VI (5) název XAN, čímž se rozumí název schválen lený určitou zemí (X); např.. název n USAN znamená název, který schválily Spojené státy ty americké, název uvedený v seznamu názvn zvů přísad podle společné nomenklatury podle článku 33 tohoto nařízen zení. 3) Látky L uvedené v přílohp lohách III aža VI nezahrnují nanomateriály ly,, není-li výslovnv slovně uveden opak.

9 PŘÍLOHA II Seznam látek l zakázan zaných v kosmetických ch přípravcp pravcíchch Referenční číslo Identifikace látkyl Chemický název / INN Číslo CAS Číslo ES a b c d 1. N-(5-Chlorbenzoxazol-2-yl)acetamid (2-Acetoxyethyl Acetoxyethyl)trimethylamonium- hydroxid (acetylcholin( acetylcholin) ) a jeho soli Deanolaceglumát (INN) Spironolakton (INN) Alkynoly,, jejich estery, ethery a soli

10 Změny ve znění Přílohy II (1) 21. N - Sympatikomimetické aminy působp sobící na centráln lní nervový systém: všechny v látky l obsažen ené v prvním seznamu léčivl ivých přípravkp pravků,, které podléhaj hají lékařskému předpisu p podle usnesení AP čl. 69 odst. 2 Rady Evropy V - Sympatikomimetické aminy působp sobící na centráln lní nervovou soustavu: všechny v léčivl ivé látky a léčivl ivé přípravky, pravky, jejichž výdej je vázán v n na lékal kařský předpis;

11 Změny ve znění Přílohy II (2) 167. N - Estery kyseliny 4-aminobenzoov4 aminobenzoové s volnou aminoskupinou,, s výjimkou látek l uvedených v příloze VI V - Kyselina 4-aminobenzoov4 aminobenzoová a její estery s volnou aminoskupinou 293. N - Radioaktivní látky definované ve směrnici 96/29/Euratom[1] [1],, kterou se stanoví základní bezpečnostn nostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před p riziky vyplývaj vajícími z ionizujícího zářenz ení [1] Úř. věst.. L 159, , s. 1. V - Radioaktivní látky 1); Radioactive substances***

12 Změny ve znění Přílohy II (3) 306. N - Přírodní a syntetické omamné látky: Vešker keré látky uvedené v tabulkách I a II Jednotné úmluvy o omamných látkách podepsané v New Yorku dne 30. března 1961 V - Omamné a psychotropní látky 2); Narcotics, natural and synthetic*** 323. N - Vakcíny, toxiny a séra definované jako imunologické léčivé přípravky pravky podle čl. 1 odst. 4 směrnice 2001/83/ES V - Vakciny,, toxiny a séra s určen ená k přípravp pravě léčivých přípravků 3); Vaccines, toxins or serums***

13 Změny ve znění Přílohy II (4) 410. N - Nitrosaminy,, např. dimethylnitrosoamin; nitrosodipropylamin; ; 2,2 -(nitrosoimino nitrosoimino)bisethanol V - Nitrosaminy**; Nitrosamines*** 451. N - přesunuto nebo vymazáno přesun do přílohy p III/ 102 V - Methyleugenol** (CAS ), kromě normáln lního obsahu v používan vaných přírodnp rodních esencích ch a za předpokladu, že e nebudou překrop ekročeny eny tyto koncentrace: (a) 0,01 % v parfémech (b) 0,004 % v toaletních vodách (c) 0,002 % v parfémech ve formě krému (d) 0,001 % v prostředc edcích, ch, které se oplachují (e) 0,0002 % v ostatních prostředc edcích, ch, které se neoplachují,, a ve výrobcv robcích ch pro ústní hygienu. Poslední položka nařízen zení Poslední položka vyhláš ášky 1371.

14 Příloha III Seznam látek, l které mohou být b t obsaženy v kosmetických ch přípravcp pravcích ch při p i dodržen ení stanovených omezení Ref. čísl. Chem. název/ INN Identifikace látkyl Název v seznamu přísad podle společné nomenkl. Číslo CAS Číslo ES Druh výrobku, části tělat Omezení Nejvyšší konc.. v přípravku pravku připraveném k použit ití Jiné Znění podmínek použit ití a varování a b c d e f g h i V - rozdělena na 2 části N - všechny látky l v jednom seznamu

15 Změny ve znění Přílohy III (1) 1b. Tetraboritany N - a) Nepoužívat pro děti d do třít let. (KP do koupele) b) DůkladnD kladně opláchn chněte. (KP na vlasy) V - a) Nepoužívat do koupele u dětíd do třít let. (KP do koupele) b) Dobře e opláchn chněte. (KP ke kadeřen ení,, trvalé ondulaci vlasů) 10. Diaminofenoly[1] N - oxidační barviva pro barvení vlasů - obecné i profesionáln lní použit ití [1] Tyto látky l mohou být b t použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že e součet podílů množstv ství každé z nich v kosmetickém m přípravku p pravku vyjádřen ených ve vztahu k nejvyšší ššímu množstv ství povolenému pro každou z nich nepřekro ekročí hodnotu 1. V - toto použit ití není možné - zrušeno 2008/88/ES k

16 Změny ve znění Přílohy III (2) 13. Formaldehyd [1] - pro tvrzení nehtů [1] Jako konzervační přísada, viz příloha p V, č.. 5 N - Jiné omezení (sloupec h): "Pro jiné účely než potlačen ení růstu mikroorganismů v přípravku. pravku. Tento účel musí být t zřejmz ejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku." v 14. Hydrochinon N - a) oxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů - 0,3% Varování: Nepoužívejte pro barvení řas a obočí. Při i zasažen ení očí okamžit itě důkladně vypláchn chněte vodou. Obsahuje hydrochinon. V - toto použit ití není možné - zrušeno 2008/88/ES k

17 Změny ve znění Přílohy III (3) , 47. látky l obsahující fluor Změny ve znění varování - příklady: N - Obsahuje monofluorfosfát amonný. V - Obsahuje monofluorofosforečnan nan amonný. N - Obsahuje monofluorfosfát sodný. V - Obsahuje monofluorofosforečnan nan sodný. N - Obsahuje monofluorfosfát draselný. V - Obsahuje monofluorofosforečnan nan draselný. N - Obsahuje monofluorfosfát vápenatý. V - Obsahuje monofluorofosforečnan nan vápenatý.

18 Změny ve znění Přílohy III (4) , 47. látky l obsahující fluor Změny ve znění varování: N Děti do 6 let včetnv etně: : Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množstv ství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí na minimum. Pokud je fluorid přijp ijímán n z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékal kaře e nebo zubního lékal kaře. e. V Děti do 6 let včetnv etně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množstv ství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijp ijímán n z jiných zrojů,, konzultujte zubního lékal kaře e nebo praktického lékal kaře. e.

19 Změny ve znění Přílohy III (5) 45. Benzylalkohol / Benzyl Alcohol [1] rozpouštědla, parfémy, aromata - musí být t značen vždy v - není limit pro značen ení [1] Jako konzervační přísada, viz příloha p V, s. N - Pro jiné účely než potlačen ení růstu mikroorganismů v přípravku. pravku. Tento účel musí být t zřejmz ejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku. v V - a) rozpouštědlo b) parfém/aromatick m/aromatické kompozice/jejich suroviny 0,01%, 0,001% 68. Benzylalkohol / Benzyl Alcohol - složka parfému N - zde limit pro značen ení 0,01% (oplachov( oplachové přípravky) pravky) a 0,001% (neoplachov( neoplachové přípravky) pravky) 57. Chlorid strontnatý hexahydrát / Strontium chloride rozší šíření možnosti použit ití v bodě a) N - a) přípravky p pravky pro ústní hygienu V - a) zubní pasty

20 Změny ve znění Přílohy III (6) 64. Peroxid strontnatý / Strontium peroxide rozší šíření možnosti použit ití N - přípravky pravky na vlasy, které se oplachují V - jen do vlasových prostředk edků pro profesionáln lní použit ití,, které se oplachují 72. 3,7-Dimethyl imethyl-7-hydroxyoktanalhydroxyoktanal / Hydroxycitronellal 0,01% (oplachov( oplachové přípravky) pravky) a 0,001% (neoplachov( neoplachové přípravky) pravky) N - oblast použit ití a limit - bez omezení V - a) prostředky pro péči p i o dutinu ústní b) jiné prostředky - limit 1,0%

21 Změny ve znění Přílohy III (7) Methoxy2 ethoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol / Isoeugenol 0,01% (oplachov( oplachové přípravky) pravky) a 0,001% (neoplachov( neoplachové přípravky) pravky) N - oblast použit ití a limit - bez omezení V - a) prostředky pro péči p i o dutinu ústní b) jiné prostředky - limit 0,02% 89. Methyl-okt-2-ynoát / Methyl 2-octynoate2 0,01% (oplachov( oplachové přípravky) pravky) a 0,001% (neoplachov( neoplachové přípravky) pravky) N - oblast použit ití a limit - bez omezení V - a) prostředky pro péči p i o dutinu ústní b) jiné prostředky - limit 0,01% použije ije-li se samostatně...

22 Změny ve znění Přílohy III (8) N Methyl eugenol přesun z přílohy p II / 451 neoplachové přípravky pravky a ústní hygiena - 0,001% vonné krémy - 0,002% toaletní vody - 0,004% parfémy - 0,01% V Glyoxal položky jsou pouze ve vyhláš ášce N přesun položek z 2. části přílohy p III přímá neoxidační a oxidační barviva pro barvení vlasů ( ) N část 2 Seznam látek l přípustnp pustných v KP jen s omezením m a dočasn asně není

23 Příloha III 8 p-fenylendiamin, jeho substituované deriváty a jeho soli; N- substituované deriváty o- fenylendiaminu 9, s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311, a 1312 v příloze II p- Phenylenedi amine Oxidační barviva pro barvení vlasů 6 % (jako volná báze) a) obecné použití Nepoužívat na obočí. a) Může způsobit alergickou reakci. --- Obsahuje fenylendia miny. Nepoužívej te k barvení řas aobočí. b) profesionál ní použití b) Jen pro profesionál ní použití. Obsahuje fenylendia miny. Může způsobit alergickou reakci. --- Používejte vhodné rukavice.

24 Příloha IV Seznam barviv povolených v kosmetických ch přípravcp pravcíchch Ref čísl Chem. název Identifikace látkyl Číslo podle colour indexu podle seznamu přísad Číslo CAS Číslo ES Barva Druh výrobku, části tělat Podmínky Nejvyšší konc.. v přípravku pravku připravené m k použit ití Jiné Znění podm. použit ití a upozorn ění a b c d e f g h i j 8 4-[(4- Ethoxy fenyl)a zo]naft ol Červe ná Nepoužív at v přípr. aplik.. na sliznice

25 Změny ve znění Přílohy IV (1) Zpřesn esnění specifikace anthokyanů a b c d e f g h i j 149 Anthokyany Anthocyanins červen á Kriteria čistoty podle směrnice Komise 95/45/ES (E 163) Kyanidin Peonidin Malvidin Delfidin Petunidin Pelargonidin

26 Změny ve znění Přílohy IV (2) Zpřesn esnění specifikace stearátů Al, Zn,, Mg, Ca a b c d e f g h i j 150 Stearáty ty hliníku, zinku, hořč řčíku a vápníku Aluminum stearate Zinc stearate bílá Magnesium stearate calcium stearate

27 Příloha V Seznam konzervačních přísad p povolených v kosmetických ch přípravcp pravcíchch Ref čísl Chem. název/i NN Identifikace látkyl Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury Číslo CAS Číslo ES Druh výrobku, části tělat Podmínky Nejvyšší konc.. v přípravku pravku připravené m k použit ití Jiné Znění podm. použit ití a upozor nění a b c d e g h i j

28 Změny ve znění Přílohy V (1) 1. Kyselina benzoová a její sodná sůl l / Benzoic acid, sodium benzoate 2007/17/ES N - přípravky, pravky, které se neoplachují rozší šíření použit ití - 0,5% jako kyselina V - ve vyhláš ášce toto použit ití není 8. Pyrithion zinečnat natý / Zinc pyrithione 2007/17/ES rozší šíření použit ití N - přípravky pravky na vlasy 1% - Jen přípravky, p pravky, které se oplachují. - jiné přípravky pravky 0,5% - Nepoužívat v přípravcp pravcích ch pro ústní hygienu. V - limit 0,5% - Povolen pro prostředky, které se oplachují.. Zakázán v prostředc edcích ch ústní hygieny. 16. Thiomersal / Thimerosal N - Přípravky na očio V - Pouze pro prostředky k líčenl ení a odličov ování očí.

29 Změny ve znění Přílohy V (2) 17. Fenylrtuťnat naté soli (včetn etně borátu) / Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate N - Přípravky na očio V - Pouze pro prostředky k líčenl ení a odličov ování očí. 54. Benzalkonium chlorid, bromid a sůl s l s cukernou kyselinou / Benzalkonium chloride, bromide, saccharinate N - varování "Zabraňte styku s očima". o V - varování " Zamezte styku s očima." o

30 Změny ve znění Přílohy V (2) Jodprop3 Jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát / Iodopropynyl butylcarbamate zpřesn esnění použit ití N - a) přípravky, p pravky, které se oplachují - 0,02% b) přípravky, p pravky, které se neoplachují - 0,01% c) deodoranty / antiperspiranty - 0,007 Varování: a)nepoužívat pro děti d do 3 let. (Pouze pro jiné přípravky pravky než přípravky pravky do koupele/sprchové gely a šampony, které by mohly být b t použity pro děti d do tří let.) b) a c) Nepoužívat pro děti d do 3 let ( Pouze pro přípravky, p pravky, které by mohly být b t použity pro děti d do třít let.)

31 Příloha VI Seznam filtrů ultrafialového zářenz ení povolených v kosmetických ch přípravcp pravcíchch Ref čísl Chem. název/ INN/ XAN Identifikace látkyl Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury Číslo CAS Číslo ES Druh výrobku, části těla Podmínky Nejvyšší konc. v přípravku připravené m k použití Jiné Znění podm. použit ití a upozor nění a b c d e g h i j

32 Změny ve znění Přílohy VI (1) 1. Kyselina 4-aminobenzoov4 aminobenzoová / PABA N je v seznamu V není v seznamu V /123/ES

33 Příloha VII Symboly pro použit ití na vnější ším m obalu nebo na obalu, do kterého je výrobek v naplněn 1. Odkaz na připojenp ipojené informace 2. Doba trvanlivosti po otevřen ení 3. Datum minimáln lní trvanlivosti

34 Shrnutí Odklad účinnosti Nařízen zení o 42 měsícům od data zveřejn ejnění v Official Journal of the European Union; do příloh p Nařízen zení nejsou zapracovány poslední novely Směrnice 76/768/EHS; k úpravě příloh dojde těsnt sně před datem účinnosti; po přechodnp echodné období platí současn asná Směrnice včetnv etně aktualizovaných příloh. p

35 Děkuji za pozornost RNDr. Hana Bendová NRC pro kosmetiku vedoucí oddělen lení Laboratoří biomedicíny Státn tní zdravotní ústav Šrobárovarova Praha 10 tel.: szu.cz

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Basta 15 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Neselektivní herbicid a desikant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Ú v o d n í s l o v o a u t o rů

Ú v o d n í s l o v o a u t o rů Ú v o d n í s l o v o a u t o rů Vážení uživatelé Elektronického českého integrovaného tarifu, vstupem České republiky (dále jen ČR ) do Evropské unie (dále jen EU ) dnem 1. 5. 2004 převzala ČR celní legislativu

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více