Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro ) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 7 Vyhlášy MŠMT č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, terou se stanoví obsah výroční zprávy, vydává tuto výroční zprávu

2 OBSAH 1. Obecné údaje 2. Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání 3. Jazyové vzdělávání a jeho podpora 4. Pedagogičtí pracovníci - odborná valifiace podle záona č. 563/2004 Sb., o pedagogicých pracovnících 5. Věová strutura pedagogicých pracovníů 6. Další vzdělávání pedagogicých pracovníů 7. Počet zapsaných dětí pro šolní ro 2014/2015 a odladů šolní docházy 8. Hodnocení činnosti šolní družiny 9. Poradensé služby šoly 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimošolní ativity 11. Účast šol v rozvojových a mezinárodních programech 12. Zušenosti s péčí o nadané žáy 13. Polytechnicá výchova 14. Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ 15. Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ 16. Environmentální výchova 17. Multiulturní výchova 18. Prevence riziového chování 19. Žáci s trvalým pobytem v jiném raji 20. Další údaje o ZŠ podle Vyhlášy č.15/2005 ve znění pozd. předpisů 20.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáů 20.2 Údaje o výsledcích inspeční činnosti provedené ČŠI 20.3 Záladní údaje o hospodaření šoly 20.4 Údaje o zapojení šoly do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 20.5 Údaje o předložených a šolou realizovaných projetech financovaných z cizích zdrojů 20.6 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úolů ve vzdělávání 21. Přílohy 1.Obecné údaje Název: Záladní šola Praha 10, Kutnohorsá 36 Sídlo: Kutnohorsá 36/58, Praha 10 Dolní Měcholupy

3 Charateristia šoly: Naše šola je neúplnou záladní šolou s 1. stupněm ZŠ. Je jedinou záladní šolou, terou zřizuje Městsá část Praha Dolní Měcholupy. V současné době máme 108 žáů v šesti třídách v pěti postupných ročnících. Šola nabízí široé spetrum zájmové činnosti primárně pro žáy šoly. Výua v zájmových roužcích probíhá ve spolupráci s agenturami, něteré roužy zřizuje sama šola. V naší nabídce máme roužy florbalu, počítačů, angličtiny a in-line bruslení, roužy jógy, češtiny pro cizince, eramiy, výtvarných techni, lub desových her ve spolupráci s Mensou ČR a roužy míčových her, rouže španělštiny a rouže Věda nás baví. Zřizovatel: Městsá část Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupsá 37/168, Praha 10 Údaje o vedení šoly: Útvary šoly a funční místa V čele šoly jao právního subjetu stojí statutární zástupce šoly - ředitela šoly. Šola se člení na první stupeň, šolní družinu, úse provozní. Řízení šoly ompetence: Statutárním orgánem šoly je ředitela. Ostatní vedoucí pracovníci šoly - ve šole nejsou jmenováni další vedoucí zaměstnanci, pouze dva zaměstnanci pověření vedením, a to úseu šolní družiny a úseu nepedagogicých pracovníů. Kontaty: tel.: , , fax: , webové strány: Šolsá rada: Má šest členů dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogicých pracovníů šoly a dva zástupce z řad záonných zástupců nezletilých žáů. Poslední volby proběhly v říjnu Členové šolsé rady se pravidelně scházejí na řádných schůzách, spolupracují s vedením šoly. 2. Zhodnocení šolních vzdělávacích programů pro záladní vzdělávání Ve šole probíhá vyučování podle Šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání Tvořivá šola. Šolní vzdělávací program Tvořivá šola vychází z programu Tvořivých šol a je obohacen o výuu anglicého jazya od 1. ročníu. Vychází z principů činnostního učení. V minulém šolním roce jsme provedli revizi šolního vzdělávacího programu v návaznosti na úpravu Rámcového vzdělávacího programu. Většinu upravovaných oblastí již náš šolní vzdělávací program naplňoval, přesto jsme se rozhodli dílčí úpravy zapracovat přímo do šolního vzdělávacího programu a neřešit tuto sutečnost formou dodatu z důvodu lepší přehlednosti celého programu. Proto od vstoupil v platnost nový šolní vzdělávací program Tvořivá šola.

4 3. Jazyové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyů v členění na učitele s odbornou valifiací a bez odborné valifiace: S odbornou valifiací 100 % počet rodilých mluvčích 0 Žáci učící se cizí jazy jao povinný předmět Žáci učící se cizí jazy jao nepovinný předmět I. stupeň I. stupeň AJ Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v angličtině: Projet Halloween realizován v jednotlivých třídách včetně divadelního představení v anglicém jazyce Pravidelné projetové úoly ve třídách na shrnutí tematicy zaměřené slovní zásoby nebo gramaticého jevu Seznamování s různými druhy slovníů a vyhledávání potřebných informací etwinning zapojení 5. třídy pod vedením pí. učitely Jiráčové do projetu, navázání partnerství se slovensou šolou, prezentace výstupů viz podrobně bod 11 Zapojení žáů 5. třídy do soutěže Cambridge Competition Testy Kalibro pro 5. třídu Ativity pořádané v rámci jazyového vzdělávání v češtině: Celá šola čte dětem celoroční projet Čtení pomáhá - charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti Pravidelné čtenářsé dílny zaměřené na práci s textem a souvislou mimočítanovou četbu, vedení čtenářsého deníu Kniha měsíce pravidelné referáty o nize v rámci hodiny čtení Divadelní představení Pravidelné návštěvy Bibliobusu Práce s odbornými texty, vyhledávání informací (encylopedie, internet) Příprava referátů, jejich prezentace Projet třídy Uaž a vyprávěj prezentace oblíbené věci, domácího mazlíča SCIO testy čtenářsé gramotnosti pro 4. roční Kalibro testy pro 3. a 5. roční 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná valifiace podle záona č. 563/2004 Sb., o pedagogicých pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nioli aprobovanost) ped. prac. s odbornou ped. prac. bez odborné ped. prac. celem valifiací valifiace počet (fyzicé osoby) Věová strutura pedagogicých pracovníů vě do a více

5 počet (fyzicé osoby) Celový počet pedagogicých pracovníů v bodě 6 musí být stejný jao v bodě Další vzdělávání pedagogicých pracovníů počet pedagogicých pracovníů, teří si doplňují odbornou valifiaci 0 průběžné vzdělávání - uvést nejpočetněji zastoupená témata: metodicé semináře, šolení první pomoci, integrace dětí cizinců 7. Počet zapsaných dětí pro šolní ro 2014/2015 a odladů šolní docházy na šolní ro 2014/2015 (z výazů pro daný šolní ro) zapsané děti přijaté děti odlady šolní docházy počet Hodnocení činnosti šolní družiny Ve šolním roce pracovala šolní družina ve třech odděleních a v ranní družině, bylo celem zapsáno 86 dětí. V průběhu celého šolního rou plnily děti navštěvující šolní družinu úoly celoroční hry s názvem Praha město, ve terém žijeme. Jedná se o tříletý projet, terý jsme zahájili tento šolní ro. Letos jsme se věnovali naší městsé části Praha Dolní Měcholupy. Úolem aždého dítěte bylo splnit během šolního rou pět úolů, teré se vztahovaly naší městsé části. Náročnost jednotlivých zadání byla přizpůsobena věu soutěžících. Vedle tematicy zaměřené celoroční hry se děti pod vedením vychovatele věnovaly odpočinovým činnostem (stolní hry dle výběru žáů, omalovány, individuální hry, práce se stavebnicí, společná četba poslech s porozuměním, vypravování, ilustrace četbě), rereačním činnostem (pohybové ativity na dětsém a sportovním hřišti, pohybové soutěže sáání v pytli, vycházy do oolí, pobyt v blízém lesoparu) a přípravě na vyučování. Většina dětí ze šolní družiny navštěvovala taé něterý ze zájmových roužů, teré probíhaly v odpoledních hodinách. Činnost šolní družiny byla dále obohacena o ace, teré v souladu s cíli šolního vzdělávacího programu pro šolní družinu i šolního vzdělávacího programu pro záladní vzdělávání vhodně rozvíjely zájmy, znalosti i ompetence žáů (viz závěrečný přehled). Po celou dobu pobytu dětí ve šolní družině dbaly vychovately na vytváření dobrých vztahů v dětsém oletivu, na spolupráci starších a mladších žáů při společných acích všech oddělení. Vychovately šolní družiny dohlížely taé na dodržování pitného režimu, stravovacích návyů a upevňovaly u žáů záladní hygienicé návyy. Šolní družina během celého rou velmi úzce spolupracovala s různými partnery. Všechny vychovately pravidelně omuniovaly s rodiči žáů, onzultovaly s nimi výchovné otázy i individuální potřeby dětí. Rodiče byly pravidelně informováni o všech acích, teré šolní družina pořádala, na webových stránách šoly mohli sledovat taé průběh většiny z nich. V rámci podpory čtenářsé gramotnosti zvaly vychovately šolní družiny opět hosty z řad rodičů a prarodičů, aby dětem předčítali ze své oblíbené dětsé nížy. Děti ze všech oddělení navštěvovaly šolní nihovnu a děti 2. oddělení v rámci odpoledního programu pravidelně docházely do Bibliobusu Městsé nihovny. U příležitosti Měsíce nihy jsme uspořádali projet o nihách. Děti z I. a II. oddělení si přinesly své oblíbené nihy, přečetly uázu a potom jsme si o nížce povídali. Důležitým partnerem byla opět agentura Kroužy, terá pro šolní děti pořádala odpolední zájmové ativity. I ve šolním roce probíhala výborně spolupráce s Městsou policií. Městsý

6 strážní, pan Zumr, hned na začátu šolního rou připomněl dětem během besedy zásady bezpečného chování, v rámci služby dbali příslušníci MP o bezpečnost dětí na přechodu před šolou. Šolní družina spolupracovala taé s místním SDH exurze do hasičsé zbrojnice a prohlída hasičsé techniy byla spojena s vyhlášením výsledů výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Ve šolní družině při všech činnostech respetovaly vychovately individuální potřeby dětí - děti s vyhraněnými zájmy navštěvovaly pravidelně šolní nihovnu a internetovou avárnu, taé dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a cizincům byla ve šolní družině věnována individuální péče. Vychovately pomáhaly těmto žáům s přípravou na vyučování, s rozvojem slovní zásoby, důsledně opravovaly u cizinců výslovnost. V rámci svých činností se šolní družina věnovala i environmentální výchově. Děti byly vedeny hospodárnému zacházení s papírovým materiálem, šetření vodou i energiemi. Samozřejmostí bylo opět třídění odpadu, boxy na plasty a papír jsou umístěny přímo ve šolní družině. Správné chování oolí a volné přírodě si děti upevňovaly během vycháze do paru v oolí šoly a během pobytu v blízém lesoparu. Tematicé vycházy Co do přírody nepatří nás obohatily, sledovali jsme a povídali si o tom, co lidé vyhazuji do přírody a že taové chování není správné. Taé polytechnicá výchova se uplatňuje v činnostech šolní družiny. Žáci pravidelně pracují s různými druhy stavebnic, navštěvují roužy výtvarných techni a eramiy. Multiulturní výchova se pravidelně promítá do činnosti šolní družiny při péči o žáy cizince. Vychovately nejen pomáhají těmto žáům začlenit se do většinového oletivu, ale vedou jejich spolužáy zájmu o cizí zvylosti, sváty, záladní slovní zásobu, správnou výslovnost cizích jmen apod. K prevenci riziového chování vede soustavná práce s dětsými oletivy ve všech odděleních šolní družiny, budování dobrých sociálních vztahů i naplňování Minimálního preventivního programu šoly. Žáci jsou taé podporováni ve svých zájmech, mohou volit z široé nabídy volnočasových ativit, činnost šolní družiny nabízí i pravidelnou možnost sportovního vyžití. Ace šolní družiny: Beseda se strážníem MP Čtení s rodiči Mr. BEAN interativní pořad Orientační hra v lesíu,,hledání poladu'' Zlatá ryba divadelní představení Čtení s rodiči Předvánoční disotéa s launem Fílou ouzelnicé interativní představení a disotéa Vánoční dílna Výroba dárů na zápis pro budoucí prvňáčy Požární ochrana očima dětí výtvarní soutěž Mašarní arneval Čtení s prarodiči Beseda o nihách referáty o oblíbené nize Exurze do místní hasičsé zbrojnice, vyhlášení výsledů výtvarné soutěže Co do přírody nepatří tematicá vycháza do oolí šoly 2.6. Kuličový turnaj 4.6. Čtení s rodiči v paru u šoly Závěrečná disotéa s vyhodnocením výsledů celoroční hry

7 19.6. Výlet Muzeum hrače Benáty nad Jizerou Beseda se strážníem městsé policie panem Romanem Zumrem V září jao aždý ro navštívil šolní družinu městsý strážní pan Roman Zumr a besedoval s dětmi o bezpečném chování na ulici, o dodržování pravidel chodců a cylistů, o správném vybavení ola, o chování toulavým zvířatům. Upozorňoval děti, ja se mají chovat, dyž je osloví neznámý člově a zopaoval s dětmi důležitá telefonní čísla. Mr. Bean Interativní pořad pro děti. Veselé a vtipné scény a seče omia, terý imitoval Mr. Beana. Do vystoupení zapojil i děti, teré mu pomáhaly. Orientační hra v lesíu Hledání poladu Děti z III. oddělení ŠD připravily orientační hru pro své mladší spolužáy z I. a II. oddělení. Děti plnily cestou do lesía různé úoly zaměřené na environmentální výchovu. Zlatá ryba Ve šolní družině proběhlo hudebně divadelní představení Zlatá ryba. Do této interativní pohády se zapojily i děti, teré si ta vyzoušely práci herců a všichni si společně zazpívali. Disotéa s launem Fílou V prvním adventním týdnu nám přijel laun Fíla se svým ouzelnicým představením, teré bylo zaončeno disotéou. Klaun Fíla zapojil do svého programu většinu dětí i paní vychovately. Něteří si vyzoušeli žonglování, něteří zase točení talířů na tyči. Naonec si všichni společně zatančili. Výroba dárů na zápis pro budoucí prvňáčy Každý ro děti ze šolní družiny vyrábějí pro své budoucí amarády malé dáry na zápis. Projet Čtení s rodiči a prarodiči Již třetím roem poračujeme v projetu Čtení s rodiči a prarodiči. Každý měsíc šolní družinu navštíví něterý z rodičů nebo prarodičů a přečte uázu ze své oblíbené dětsé nihy. Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Děti šolní družiny se účastní této výtvarné soutěže pravidelně. Jao aždý ro nareslily obrázy s požární tématiou a zároveň jsme besedovali o poslání a důležité práci hasičů. Masopustní arneval Tradiční masopustní arneval proběhl v aule šoly. Za účasti velého množství mase jsme prožili odpoledne plné her, soutěží a tance. Na závěr arnevalu byly vyhlášeny nejlepší masy a na aždého masovaného tanečnía čeala malá odměna. Projet o nihách U příležitosti měsíce nihy jsme uspořádali projet, terý nás velmi obohatil. Děti si přinesly své oblíbené nihy, o terých vyprávěly ostatním a poté jim přečetly z přinesené nihy rátou uázu. Velou pochvalu si zaslouží všechny děti z I. a II. oddělení, teré se projetu zúčastnily. Exurze v místní požární zbrojnici Ve středu 21. větna jsme s dětmi navštívili místní požární zbrojnici, de nás přivítal velitel sboru místních dobrovolných hasičů pan Jiří Voříše. Velmi zajímavým a poutavým způsobem nám povídal o historii i současnosti hasičů a jejich práci. Prohlédli jsme si hasičsá auta, hasičsou výzbroj a velé množství pohárů a cen ze soutěží, terých se hasiči zúčastnili. Naonec pan Voříše vyhlásil výsledy výtvarné soutěže a odměnil vítěze. Závěrečná disotéa, vyhlášení vítězů celoroční soutěže Na závěr rou jsme uspořádali ve šolní družině disotéu, na teré byly vyhlášeny výsledy celoroční hry. Za celoroční snažení byli odměněni ti nejlepší žáci. Výlet do Muzea hrače Dne 19. června jsme se vypravili na výlet do Benáte nad Jizerou do Muzea hrače. V muzeu

8 jsme si prohlédli hračy, se terými si hráli naši rodiče, prarodiče a možná i praprarodiče. 9. Poradensé služby šol (výchovné poradenství, poradenství volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a šolních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjety) Počet speciálních pedagogů a psychologů 0 Výchovné poradenství Ve šolním roce 2013/2014 probíhaly na půdě šoly pravidelně v intervalu cca dvou měsíců schůzy vyučujících s psycholožou a speciální pedagožou ze spádové poradny, během terých se řešily onrétní výuové, popř. výchovné problémy dětí v péči spádové pedagogico- psychologicé poradny. Služeb spádové PPP využívalo v tomto šolním roce 10 žáů šoly. Část těchto žáů vytipovaly speciální pedagoža a psycholoža ze spádové PPP během depistáže, terou provedly na onci prvního čtvrtletí ve druhém ročníu. Všem dětem, teré byly v péči poradny, byla ze strany vyučujících věnována individuální péče a taé onzultace s rodiči těchto žáů probíhaly atuálně podle potřeby. Žádný z žáů nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu, byly ale dodržovány poyny spádové PPP, ja s těmito žáy pracovat, aby mohli v rámci daných podmíne dosahovat co nejlepších výsledů. Žáci pátého ročníu měli jao aždý ro možnost absolvovat testy studijních předpoladů, teré jim mohly pomoci při výběru další šoly. Pro šolní ro 2013/2014 byla nově navázána spolupráce s SPC Starostrašnicá, teré má v péči žáyni první třídy. Díva je integrována na žádost maty a na doporučení SPC se šolní docházou jí pomáhá asistent pedagoga. Na záladě zprávy z vyšetření v SPC a jejich písemných poynů byl pro Niolu vypracován individuální vzdělávací plán. Spolupráce probíhala onrétně se speciální pedagožou a vedoucí SPC Mgr. Zobinovou a psycholožou Mgr. Vinlerovou. V říjnu s nimi proběhlo ve šole první poradní setání, terého se zúčastnila rovněž mata Nioly. Té bylo taé umožněno navštívit jednu vyučovací hodinu v první třídě, aby měla představu, ja její dcera v oletivu pracuje. Asistenta byla s matou Nioly v denním ontatu po celý šolní ro. Ve druhém pololetí navštívila první třídu na jednu vyučovací hodinu ja Mgr. Zobinová, ta Mgr. Vinlerová, obě své poznaty onzutovaly s třídní učitelou a asistentou, obě taé vyhotovily zprávu z pozorování. Z té vyplývá, že přístup Niole byl celově správně nastaven. SPC dále ve druhém pololetí onstatovalo, že IVP se podařilo plnit a míra integrace je odpovídající. U Nioly přes vešeré potíže vyplývající z její diagnózy došlo během šolního rou porou ve všech oblastech vývoje (v oblasti ognitivních, sociálních i omuniačních dovedností). Zvládla matematicé úony, čtení a nad očeávání psaní psacím písmem. Byl brán ohled ja na její tělesný handicap (individuální tělesná výchova s asistentou), ta na přidružené potíže poruchu sluchové percepce a řeči, poruchu soustředění, vysoou míru unavitelnosti a pomalé tempo i celovou nezralost, vše bylo zohledněno v IVP. V příštím šolním roce bude Niola rovněž vzdělávána podle IVP a spolupráce s SPC Starostrašnicá bude poračovat. 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu spolupráci se subjety viz bod 11), včetně mezinárodní spolupráce, mimošolní ativity Šola navazuje spolupráci s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občansé povědomí žáů v různých oblastech života. Spolupracujeme se/s: zřizovatelem a šolsou radou rodiči žáů Policií ČR a Městsou policií (preventivní programy v rámci MPP Mladý cylista, Bezpečně na silnici, mobilní dopravní hřiště);

9 spádovou PPP (diagnostia, pravidelné onzultace), místní mateřsou šolou (společné ace, návštěvy), místním sborem dobrovolných hasičů (výtvarná soutěž PO očima dětí, návštěva ŠD), spádovou šolou Kvalitní výchovně vzdělávací proces spočívá v úzé spolupráci se zřizovatelem, šolsou radou a s rodiči, proto je jednou z našich priorit úzá spolupráce a otevřená omuniace s těmito subjety. S rodiči probíhají informativní schůzy během celého rou. Pravidelné informace průběžně po celý ro jsou předávány prostřednictvím žáovsých níže a na třídních schůzách, respetive onzultačních hodinách ve složení žá rodič učitel. O dění ve šole jsou záonní zástupci žáů informováni taé prostřednictvím webových stráne šoly případně něterých tříd. V rámci autoevaluace jsme v letošním šolním roce zařadili anetu s cílem zmapovat využití informačních análů šoly a rozšířit vzájemnou spolupráci založením rodičovsého fóra. Osloveni byli všichni rodiče na onzultačních hodinách osobně, nepřítomní potom prostřednictvím svých dětí. Dotazní odevzdalo 57 rodičů ze 108 oslovených. Zájem o práci v rodičovsém fóru projevilo 6 rodičů. Ještě v tomto šolním roce se usutečnilo jejich setání s učiteli a vedením šoly. Téměř všichni respondenti (98%) uvedli, že informace zísávají převážně z žáovsých níže, 72 % z webových stráne šoly, 61 % z pravidelných onzultačních hodin a 2% z vývěsy před šolou. 93% rodičů vyhovuje stávající systém společných setávání. Ostatní návrhy se týají pouze jednotlivců. Na záladě uvedených zjištění se jao nejdůležitější informační anál uázaly žáovsé nížy, přes teré všichni třídní učitelé budou informovat o všech činnostech a událostech týajících se jejich třídy. Důležité informace týající se provozu celé šoly budou prezentovány na webových stránách šoly. Společná setání budou realizována jao dosud, tj. 1x třídní schůza s třídním učitelem na začátu šolního rou a následně 2x onzultační odpoledne ve složení učitel rodič žá (žá bude přítomen na onzultacích dle uvážení záonných zástupců). Spolupráce s rodiči je podporována i projetovým vyučováním. Projet Sříte Měcholupáče Projet podporuje součinnost šoly a rodičů. Žáci s případnou pomocí rodičů plní zajímavé úoly, teré jim sříte Měcholupáče připravuje, např. popisují místo, de byli s rodinou na výletě, vyprávějí o šole svých rodičů a prarodičů, vyhledávají stromy, e terým mají vztah. Ke splněným úolům přiládají resby nebo fotografie. Projet Uaž a vyprávěj Velmi oblíbený projet, ve terém ve spolupráci s rodiči žáci prezentují svoje oblíbené předměty, hračy, domácí mazlíčy, doonce i milé osoby. Projet podporuje samostatné vystupování žáů na veřejnosti. Projet Těšíme se do šoly Projet je určen předšoláům a jejich rodičům. Cílem je usnadnit přechod z mateřsé šoly do záladní a podpořit adaptaci. Děti i jejich rodiče se seznamují s prostředím šoly, poznávají něteré vyučující a děti absolvují průřez vyučovacími předměty. Při plnění různých úolů si vyzoušejí svoje schopnosti a připravují se nenásilnou formou na úlohu žáa záladní šoly. Kromě výše uvedených partnerů jsme spolupracovali např. s: FK Dolní Měcholupy, doprovod na obvodní olo Mc Donald s Cup trenér pan Petr Čaha Nevyrušuji při vyučování Život bez závislostí Toulcův dvůr eologicé programy Divadelní představení NKP Vyšehrad Poháda o Libuši interativní divadlo a program PedF UK Praha Matematicé putování soutěž pro žáy 5. st. ZŠ ZŠ Jeseniova sportovní soutěž Aprílový běh, Žižovsý olí, Štafetový pohár

10 Dům UM sportovní soutěže McDonald s Cup a Preventan Cup ZŠ Křimicá, ZŠ Dubeč a ZŠ gen. Janouša florbalový turnaj Mensa Logicá olympiáda, Klub desových her Městsá nihovna pravidelné výpůjčy v bibliobusu COFET, a.s. soutěž SAPERE vědět, ja žít, zdravý životní styl ZŠ Veronsé náměstí Matematicá soutěž Zdatný matemati ZŠ Kodaňsá Pythagoriáda, Matematicá olympiáda Planetárium Praha Pozorujeme oblohu, Pohyby Země Svaz bojovníů za svobodu pietní at u pomníu Další subjety jsou uvedeny v následujícím přehledu a v části Hodnocení činnosti šolní družiny. Ace šoly 2013 Popis ace Třída 2.9. Slavnostní zahájení šolního rou třída V hodině nevyrušuji preventivní program 3. třída 27.9 V hodině nevyrušuji preventivní program 2. třída Planetárium 5. třída Toulcův dvůr Stromy 3. třída Žižovsý olí závody štafet třída Návštěva žáů 1.A a 1.B v mateřsé šole 1.A + 1.B Přednáša Městsé policie Kyberšiana třída Halloween divadelní představení v AJ třída Toulcův dvůr Hospodářsá zvířata 4. třída Strašnicé divadlo Poháda 1.A + 1.B Lesy hl. m. Prahy Život lesa 4. třída Toulcův dvůr Cesta e chlebu 3. třída Tonda obal třídění odpadu třída Uaž a vyprávěj 3. třída

11 Ptáci na našem rmítu 1.A + 1.B Přednáša Městsé policie 1.A, 1.B a 4. třída třída Přednáša Městsé policie, 2., 3. a 5. třída třída Vánoční dílna, 9,00 12, Výroba vánočních ozdob na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v paru Miulášsá třída Toulcův dvůr Vánoce na statu třída Divadlo D21 Pověsti 5. třída Divadlo D21 Ronja, dcera loupežnía třída Vánoční turnaj v dámě třída Toulcův dvůr Cesta e chlebu 4. třída 3.2. Planetárium Pozorujeme oblohu 3. třída 4.2. Strašnicé divadlo Pošťácá poháda třída 6.2. Zahájení plavecého výcviu třída 7.2. Libuše Vyšehrad třída 4.3. Peníze nebo život Muzeum hl.m. Prahy 5. třída 5.3. Tajemství lesa 1. A + 1. B 7.3. Peníze nebo život Muzeum hl.m. Prahy 4. třída Uaž a vyprávěj 2. třída Městsá policie první pomoc 5. třída Městsá policie první pomoc 4. třída

12 14.3. Peníze nebo život Muzeum hl.m. Prahy 3. třída Vybíjená - ZŠ Hostýnsá vybraní žáci Divadlo D A + 1. B + 2. třída Matematicý loan třída Toulcův dvůr 4. třída 1.4. Aprílový běh ZŠ Jeseniova 2.4. Uaž a vyprávěj 1. A 9.4. Uaž a vyprávěj 1. B Šetřeme vodu 1. A + 1. B Mobilní dopravní hřiště Městsá policie třída Strašnicé divadlo 2. třída Den Země Daleá cesta čoolády 3., 4., 5. třída Daleá cesta banánu 2. třída Štafetový pohár ZŠ Jeseniova Těšíme se do šoly zahájení projetu pro předšoláy 6.5. Výlet záme Loučeň třída 7.5. Těšíme se do šoly 7.5. Pietní at u pomníu ve spolupráci s ČSBS třída Matematicé putování tým 4. a 3. Třídy Drum-in třída

13 16.5. Pangea matematicá soutěž 5. třída Těšíme se do šoly - projet Mladý cylista dopravní soutěž 5. třída Strašnicé divadlo 1. A + 1. B Pangea finále matematicé soutěže 5. třída Florbalový turnaj 2.6. Den dětí Kuličový turnaj Návštěva předšoláů z mateřsé šoly Kino 5. třída Žabí putování Toulcův dvůr 2. třída Pasování prvňáů na čtenáře a rozloučení 5. třídy Šola v přírodě třída Zájmová činnost roužy vedené při šole: Krouže počet zapsaných dětí Florbal 28 Keramia 15 Počítače 14 Výtvarné techniy 14 Desové hry 8 Míčové hry 18 Angličtina 18 Věda nás baví 16 Jóga 9 Španělština 3 In-line bruslení 5 Čeština pro cizince 3 Celem 151 Zájmová činnost Naše šola posytuje dětem mnoho mimošolních zájmových ativit, při nichž uspoojují a

14 rozvíjejí svoje individuální potřeby, zájmy a schopnosti žáů. Tyto činnosti mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společensou orientaci. Krouže desových her Moderní desové hry jsou významnou alternativou trávení volného času. Rozvíjejí soustředěnost, pozornost, logicé myšlení, postřeh a strategicé myšlení. Krouže je určen pro všechny děti od 1. do 5. třídy. Krouže míčových her Na roužu míčových her děti rozvíjejí pohybové dovednosti, teré později využijí při míčových sportech. Vedle různých ativit míčové průpravy si děti osvojují taé pravidla tradičních i netradičních pohybových her s míčem. Věda nás baví Žáci se hravou a zábavnou formou seznamují s taji vědních oborů přiměřeně jejich věu a provádějí jednoduché experimenty. Keramia Krouže je určen pro všechny tvořivé děti. Osvojí si záladní modelářsé techniy, dozvědí se, ja probíhá celý proces vytvoření eramicých výrobů a naučí se hotové výroby glazovat. Projeví svou reativitu a výtvarné cítění. Florbal Florbal je týmový sport, terý je ideální pro všechny soutěživé děti. Nejenom, že si díy němu zlepší svou fyzicou ondici, ale zároveň zábavnou formou vyplní svůj volný čas. Naučí se týmovému chování při hře a dodržování pravidel. Výtvarné techniy Za pomoci různých výtvarných techni, napřílad prací s přírodním či netradičním materiálem, rozvíjí letor u dětí esteticé vnímání světa, fantazii, tvořivost, manuální zručnost a soustředění. Jóga Jóga je omplexní cvičení, teré umožní dětem zlepšit fyzicou ondici a příznivě ovlivní jejich psychicou odolnost. Tento druh cvičení příznivě ovlivňuje správné držení těla, učí oncentraci a napomáhá lepšímu zvládání stresových situací. Počítače Krouže je zaměřen na zísání dnes již nezbytných znalostí a dovedností při práci s počítačem. Děti si osvojí záladní funce programů, vyzoušejí si úpravy digitálních fotografií, naučí se na internetu vyhledávat informace a používat . Taé se seznámí se způsoby ochrany a údržby počítače a se zálady bezpečného chování ve virtuálním světě. Anglicý šolní lub Na roužu angličtiny se děti naučí záladní fráze a slovní zásobu pomocí písniče, poháde a různých her (řížovy, šibenice, pexeso, pohybové hry). Krouže španělštiny Španělština pro žáy I. stupně záladních šol slouží jao první seznámení se s tímto cizím jazyem. Krouže vede zušený letor a rodilý mluvčí, terý má dobrou znalost češtiny. Klade se důraz na přirozenou formu výuy. Děti si osvojují jazy taé písničami, říanami či jednoduchou hrou. Přirozeně napodobují, co slyší, učí se jazy nenáročnou formou a vytvářejí si ta pozitivní vztah cizímu jazyu. Čeština pro cizince Zábavnou formou jsou děti vedeny rozšiřování slovní zásoby, upevňování gramaticých jevů. Ve spolupráci s třídními učiteli je jim pomáháno s onrétními jevy, teré je třeba procvičovat, zejména jevů gramaticých. 11. Účast šol v rozvojových a mezinárodních programech Naše šola se zapojila do evropsého etwinningového projetu My school, my home, na

15 Logicé olympiády pořádané Mensou ČR se zúčastnili žáci 5. třídy. Matematicé soutěže Pangea se zúčastnila 5. třída. Do finálového ola postoupili dva žáci. Do soutěže Matematicý loan se zapojili všichni žáci ročníu. Čtení pomáhá je charitativní interativní portál na podporu čtenářsé gramotnosti pro děti, podpořili ho žáci ročníu. SAPERE- vědět, ja žít je mezinárodní soutěž pod záštitou MŠMT o zdravém životním stylu. Zúčastnili se jí žáci 5. ročníu. 12. Zušenosti s péčí o nadané žáy Nadaným žáům je věnována individuální péče. V hodinách je využívána forma vnitřní diferenciace zařazováním problémových úloh, teré přeračují rozsah záladního učiva. Těmito způsoby a formou prodlouženého výladu jsou připravováni i zájemci o studium na víceletých gymnáziích nebo žáům umožňujeme změřit si své síly v různých soutěžích, ať již sportovních, výtvarných, matematicých. Jednou týdně mají žáci možnost navštěvovat informační centrum šoly, de jsou jim pod pedagogicým vedením doporučovány rozšiřující programy. Nedílnou součástí celého procesu s nadanými žáy je jejich výchova toleranci a ochotě pomáhat slabším, snažíme se tedy je vychovávat rovnému přístupu e všem spolužáům. Během rou jsou do výuy zařazovány celošolní i třídní projety, ve terých je učivo uspořádáno ve větších celcích propojujících různé vyučovací předměty. Žáci při práci na projetech uplatňují svoje teoreticé i praticé dovednosti, učí se spolupracovat a řešit problémy. Projet Rozhodni se sám Tento projet prostupuje jednotlivými vzdělávacími předměty, žáci si vybírají úoly samostatné práci z různých variant možností ve vyučovacích hodinách. Učí se odhadovat a správně hodnotit své atuální schopnosti a rozvrhnout si práci v daném časovém úseu.

16 Projet Portfolio Projet Portfolio navazuje na projet Rozhodni se sám. Žáci mají tzv. portfolio (sborní) prací, do něhož si zaládají svoje výresy, omentáře, oláže a další úspěšné práce. Cílem je vést žáy samostatnému rozhodování, riticému hodnocení vlastní práce a taé ocenění práce druhých. Učí se rozpoznávat, co je podstatné a co je méně důležité. Projet O ouzelném hrneču Projet má těžiště v dramaticé výchově, ale prostupuje různými předměty. Cílem je zamyslet se nad pohádovým motivem ouzelných věcí, seznámit se s různými možnostmi, ja vyjádřit zvolenou situaci, a umět sdílet svoje pocity a představy. Projet Celá šola čte dětem Žáci vyšších ročníů předčítají prvňáům v rámci hodin literární výchovy vhodné texty. Čtenáři procvičují výrazné čtení a posluchači trénují pozorný poslech a soustředění. Na závěr aždého poslechu žáci první třídy nareslí ilustraci, terou si založí do portfolia jao první čtenářsý dení. Projet etwinning Projet etwinning je omunita šol v Evropě, teré spolupracují na na nejrůznějších projetech postavených na používání informačních a omuniačních technologíí. Existuje ve 25 jazyových verzích a v současné době ho ativně používá téměř členů. Supiny šol z různých evropsých zemí pracují na projetech. Na úrovni jednotlivých států ativitu etwinning zajišťuje 33 národních podpůrných středise za podpory Evropsé unie. Tato ativita slouží navázání spolupráce a tvorbě nejrůznějších společných projetů. Cílem je zvýšit valitu výuy, přiblížit výuu co nejvíce reálnému životu a připravit žáy na další studium. Den Země Tento eologicy motivovaný projetový den, upozorňující děti na dopady ničení životního prostředí, je věnován globální eologicé výchově. Třídní projet Prvoua nás baví Učivo prvouy ve třetí třídě je plné důležitých a praticých činností, ve terých děti pozorují svět olem sebe a snaží se ho pochopit a vidět ve všech souvislostech. V hodinách prvouy začaly děti zoumat neživou přírodu a provedly řadu pousů. Průběh a výsledy svého pozorování zapisovali do protoolu a potom prezentovali před třídou. Třídní soutěže v rámci projetu Rozhodni se sám Matematicá miniolympiáda, Počítám s chutí, sudou, Matematia mě baví. Své nadání mohou žáci uplatnit v různých typech a druzích soutěží. Z letošních úspěchů vybíráme následující (soutěž/ umístění): Hravě žij zdravě e-learningový urz zdravé výživy 4. místo v rajsém ole pro žáy 5. ročníu SAPERE, vědět, ja žít internetová soutěž pro žáy 5. ročníů 1. místo v oresním ole 2. místo v rajsém ole Den Země na Eogymnáziu Malešice 1. místo Natálie Kubátová, Tereza Vu, Tereza Kocourová, 3. třída vědomostní soutěž 1. místo Marie Motlíová, Lucie Příopová, 5. třída výtvarná soutěž Zdatný matemati, obvodní matematicá soutěž 4. místo Aneta Sedláová, 5. třída 6. místo Kristýna Šimonová, Antonín Müller, 5. třída Matematicá olympiáda obvodní olo 5. místo Antonín Müller, 5. třída 6. místo Kristýna Šimonová, 5. třída Matematicý loan mezinárodní matematicá soutěž

17 3. místo Anna Kedlicá, 5. třída 3. místo Šimon Matějíče, 3. třída Pythagoriáda matematicá soutěž 3. místo Antonín Müller, 5. třída 3. místo Kristýna Šimonová, 5. třída 4. místo Aneta Sedláová, 5. třída Matematicé putování matematicá soutěž 9. místo pro žáy 4. a 5. ročníu Žižovsý olí štafetový závod, pořádá SK ZŠ Jeseniova 3. místo v ategorii 1. až 3. tříd Preventan cup turnaj ve vybíjené 5. místo pro žáy 4. a 5. ročníů Aprílový běh přespolní běh pořádaný ZŠ Jeseniova 3. místo Josef Jinoch, 3. třída 5. místo Aneta Sedláová, 5. třída Mc Donald s Cup pořádá Dům Um 2. místo v obvodním ole v ategorii 1. až 3. třída Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž Dopravní soutěž mladých cylistů 2. místo v obvodním ole V letošním šolním roce 7 žáů 5. třídy složilo úspěšně přijímací zoušy na osmiletá gymnázia a byli přijati e studiu, jedna žáyně byla úspěšná v přijímacím řízení do matematicé třídy ZŠ Gutova. Dva žáci budou poračovat v jazyové šole Kladsá. 13. Polytechnicá výchova (volitelné předměty, roužy ) Krouže výtvarné techniy mimo jiné rozvíjí i polytechnicou výchovu. 14. Přípravné třídy, zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Šola nezřizuje přípravné třídy vzhledem tomu, že v obci není omunita sociálně slabých občanů, pro jejichž děti se přípravné třídy zřizují a rovněž šola nemá v současné době dostate prostor. Děti sociálně nezralé, terým je doporučeno docházet do přípravných tříd, mohou rodiče dovážet do sousední Dubče či Uhříněvsi. Žáům ze sociálně znevýhodněného prostředí je věnována individuální péče nejen v hodinách, ale i po vyučování, a to ve spolupráci s vychovatelami šolní družiny. Rovněž pro tyto žáy platí možnost navštěvovat jednou týdně informační centrum šoly, ve terém jsou jim pod vedením učitelů doporučovány programy s cílem posílit jejich vědomosti a pracovní návyy, ale mají možnost i individuálního doučování v rámci IVP. Spolupráce s rodiči ve spolupráci s PPP s PhDr. B. Kulovou a Mgr. Zindrovou byli žáci potřebující speciální péči soustavně sledováni a jejich speciální potřeby jednou měsíčně onzultovány s vyučujícími, případně s rodiči. Postupně byly děti vedeny ativnímu zapojení do šolní práce a samostatnosti při plnění úolů a zodpovědnosti za vlastní práci. 15. Vzdělávání cizinců a příslušníů národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ

18 Ve šolním roce 2013/14 navštěvovali naši záladní šolu 6 ze států mimo Evropsou unii. Žáům byla věnována individuální péče přímo v jednotlivých hodinách, dle potřeb jim byly zadávány individuální úoly s cílem prohloubit jejich vyjadřovací schopnosti a obohatit jejich slovní zásobu. Taé vychovately šolní družiny věnovaly těmto žáům zvýšenou péči, ať už při vypracovávání domácích úolů nebo při běžné onverzaci (správné tvary slov, výslovnost). Vyučující i vychovately ŠD dbaly taé na bezproblémové začleňování žáů cizinců do dětsého oletivu, na spolupráci těchto dětí s ostatními spolužáy a vytvářely příležitosti, aby žáci cizinci mohli své spolužáy seznámit s ulturou a zvyy svých zemí. Všichni navštěvovali rouže češtiny pro cizince. Spolupráce s organizacemi META, InBaze a Integračním centrem Praha Ve spolupráci s těmito organizacemi jsme zajišťovali tlumočení do vietnamštiny. Tlumočnice byla přítomna u něolia schůze, během terých se projednávaly vzdělávací potřeby dítěte, jehož záonný zástupce nehovořil česy. Rovněž se zúčastnila schůzy pro rodiče budoucích prvňáů. Rodičům dětí byly taé zprostředovány informace o možnosti jazyových urzů pro děti cizince v průběhu šolního rou i o prázdninách, a zprostředována i nabída další možnosti právní i jiné pomoci. Státy mimo EU - počty žáů: Mongolso 1, Vietnamsá socialisticá republia Environmentální výchova Environmentální výchova je pravidelně v průběhu celého šolního rou součástí výuy předmětů prvoua, přírodověda a vlastivěda. Ve jmenovaných předmětech se objevují témata dotýající se ochrany přírody, zdrojů energií, chráněných území a chráněných druhů rostlin a živočichů, třídění odpadů apod. Vedle toho je výchova ochraně životního prostředí aždodenní součástí života šoly žáci jsou vedeni šetření vodou i energiemi, v aždé třídě jsou boxy na třídění odpadu (plasty a papír). Naše šola je taé už něoli let zapojena do eologicého projetu Recylohraní. Taé ve šolním roce 2013/2014 proběhl u příležitosti Dne Země celošolní projet. První třídy navázaly na svůj předchozí program Šetříme vodou a věnovaly se pousům, teré byly zaměřené na práci s vodou. Žáci zoumali rozpustnost láte, vzlínání apaliny a hustotu těles. Všechna svá pozorování zapisovali do protoolů. Během dne se 2. třída zúčastnila programu Daleá cesta banánu a 3., 4. a 5. třída programu Daleá cesta čoolády. Během dvouhodinového pořadu žáci objevili záladní principy světového hospodářství a jeho vliv na životní prostředí. V závěru byla i malá ochutnáva. Pátá třída využila svoje modely planet a pozvala ostatní žáy na exurzi do Sluneční soustavy. 3. a 5. třída se zúčastnili programu, terý pořádalo EKO Gymnázium v Praze 10 Malešicích. Na rozhlehlé šolní zahradě žáci procházeli různá stanoviště a plnili vědomostní a výtvarné úoly. Opět jsme taé spolupracovali s něolia eologicými centry. Již tradičně navštívili naši žáci vybrané programy v Toulcově dvoře, poračovali jsme ve spolupráci s eocentrem Podhoubí a využili jsme i nabídu pracovních materiálů sdružení Tereza. 17. Multiulturní výchova V tomto šolním roce navštěvovali naši šolu 6 žáů ze států mimo Evropsou unii. Žáům je věnována individuální péče, viz bod 15. Žáci jsou i pravidelnými návštěvníy šolní nihovny. Jazyové ompetence těchto žáů jsou v souladu se šolními požadavy rozvíjeny i ve šolní družině. Třídní učitely spolupracují s rodiči s cílem zajistit jednotný postup zejména při zvládání učiva. V oblasti tlumočení spolupracujeme s občansým sdružením META a inbaze. Pedagogové rozvíjejí smysl pro respet a solidaritu mezi žáy navzájem, upevňují sociálně

19 zdravé vztahy, pouazují na způsob spolupráce mezi odlišnými ulturami. Prostřednictvím MKV se prohlubují i mezilidsé vztahy ve šole, vztahy mezi šolou a rodinou. Projet Uaž a vyprávěj rovněž posiluje MKV. Žáci představí ostatním žáům šoly i rodičům svůj oblíbený předmět, zvíře, osobu, apod. a vyprávějí o něm. Následně odpovídají na otázy publia. V neposlední řadě je MKV využívána v hodinách anglicého jazya, ve terých se žáci seznamují i s cizími reáliemi, tradicemi, zvyy. Jao přílad celošolního projetu je aždoroční Halloween party pro žáy šoly a divadelní představení v anglicém jazyce. 18. Prevence riziového chování V naší práci jsme vycházeli z plánu minimální prevence pro šolní ro 2012/13. Stanovené cíle jsme se snažili naplnit v průběhu celého rou. V oblasti vzdělávání pedagogicých pracovníů v oblasti prevence riziového chování se šolní metodiča prevence pravidelně se taé zúčastňovala schůze ŠMP v PPP Praha 10. Absolvovala seminář zaměřený na integraci žáů cizinců vietnamsé a urajinsé národnosti pořádaný organizací InBáze. Další seminář, terého se metodiča prevence zúčastnila, byl seminář pořádaný spádovou PPP zaměřený na prevenci a řešení šiany ve šolním prostředí. Těžištěm naší práce v oblasti nespecificé prevence riziového chování je výchova dětí e zdravému sebevědomí a e zdravým vztahům s vrstevníy. Pravidelná a systematicá je práce třídních učitelů s třídními oletivy, ve teré se zaměřují na vytváření pozitivních vztahů mezi žáy a zapojovaní všech dětí do projetů, v terých se rozvíjejí jejich sociální ompetence (projety Uaž a vyprávěj, Den Země, Celá šola čte dětem, Sříte Měcholupáče, šola v přírodě a jiné). Na začátu šolního rou si děti pod vedením třídní paní učitely stanovují pravidla svého vlastního eticého odexu a ta se pa i snaží dodržovat celý ro. Šolní družina a strutura volnočasových ativit při naší šole velmi intenzivně pomáhá dětem smysluplně využívat svůj volný čas. Zapojení dětí do odpoledních roužů pořádaných šolou nebo agenturou Kroužy je stále vysoá. V průběhu loňsého šolního rou jsme neřešili žádný závažný přestupe proti šolnímu řádu v chování žáů. Nido nedostal sníženou známu z chování. Další důležitou stránou naší práce je výchova bezpečnému chování v oolním světě a prevence riziového chování v dopravě. Všechny třídy prošly přednášou MP Praha na toto téma (bezpečnost při cestě do šoly, bezpečnost v dopravě). Městsý strážní navštívil tradičně i šolní družinu se svou besedou o zásadách bezpečnosti doma i venu. Od čtvrté třídy se děti zapojily taé do programu Mladý cylista a absolvovaly přednášu o pravidlech bezpečnosti v silničním provozu (MP Praha) a praticou výuu na mobilním dopravním hřišti a test z dopravních předpisů (taé MP Praha)a první pomoci. Na závěr celoročního urzu DV obdrželi žáci 4. a 5. ročníu Cylisticý průaz. Celou výuu završila účast družstva 5. třídy na Obvodním ole DSMC pro Prahu 10 a 15, de obsadilo 2. místo. Významnou součástí naší preventivní strategie je taé výchova e zdraví a zdravému životnímu stylu, terá je zapracována v učivu prvouy a přírodovědy. Všechny děti absolvovaly už tradičně urz Zdravé zuby. Dále žáci 5. třídy absolvovali interativní internetový urz Hravě, žij zdravě, zaměřený na zdravou výživu a prevenci poruch příjmu potravy. Taé se zapojili do soutěže SAPERE vědět ja žít o zdravé stravě a zdravém životním stylu, terou pořádá Cofet. a.s. pod záštitou MŠMT. V oblasti specificé prevence žáci 2. a 3. ročníu prošli programem Života bez závislostí, nazvaným Nevyrušuji při vyučování. V interativním programu, terý měl dvě části a byl hrazen z dotace MČ Praha 15, si žáci ujasnili záladní pravidla slušného chování e spolužáům i dospělým ve třídě i ve šole. Zušená letora potom v rozboru posytla učitelám cenné rady, ja řešit otázu ázně ve třídě. Otázce bezpečného využívání internetu,

20 sociálních sítí a mobilního telefonu a prevenci yberšiany se věnovali hlavně učitelé informatiy v hodinách. 19. Žáci s trvalým pobytem v jiném raji K raj počet žáů celem z toho nově přijatí J i h o č e s ý J i h o m o r a v s ý K a r l o v a r s ý V y s o č i n a K r á l o v é h r a d e c L i b e r e c ý M o r a v s o sl e z s ý O l o m o u c ý P a r d u b i c ý P l z e ň s ý 3 S t ř e d o č e s ý 1 Ú s t e c ý Z lí n s ý C el e m 20. Další údaje o ZŠ podle Vyhlášy č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů 20.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáů Kalibro 5. třída VÝSLEDKY KALIBRO Testování ve srovnávacích testech Kalibro pro žáy 5. ročníu se zúčastnili všichni žáci ve všech testovaných oblastech, tj. v česém jazyu, v matematice, v anglicém jazyu, humanitním záladu i v přírodovědném záladu. Výsledy za třídu a jejich srovnání s ostatními žáy 5. třídy v ČR i v regionu Praha v jednotlivých oblastech vyplývají z tabuly: Tabula srovnání průměrné úspěšnosti žáů 5. ročníu Prům. úspěšnost Prům. úspěšnost za třídu ČR Česý jazy a čtení Prům. úspěšnost Praha Nejlepší výslede za třídu 69% 64,1% 64,3% 87,5% Matematia 60,6% 54,3% 52,9% 89,6% Humanitní zálad 59,3% 58,7% 55,9% 78,7% Přírodovědný zálad 64,9% 63,5% 62,8% 79,3% Anglicý jazy 61,1% 53,7% 56,9% 80,3% Tabula počtu žáů s nadprůměrnými výsledy v jednotlivých oblastech Česý jazy a čtení Matematia Humanitní zálad Přírodovědný zálad Anglicý jazy

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Vroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2012 2013) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole

Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole Specifika minimálního preventivního programu na malotřídní škole XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování 31. 10. 2016 Mgr. Tereza Mašková školní metodik prevence ZŠ a MŠ Líšnice, Praha

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUTNOHORSKÁ. 2015/2016 Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36 Dolní Měcholupy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUTNOHORSKÁ. 2015/2016 Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36 Dolní Měcholupy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUTNOHORSKÁ 2015/2016 Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36 Dolní Měcholupy Obsah: Obsah... 1 1.Obecné údaje... 2 2. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více