VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1

2 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi na úvod zhodnocení školního roku 2011/2012. Během tohoto roku se nám podařila řada věcí. Byl to pro nás přelomový rok, co se týče prostor školy. Přestěhovali jsme se do nového pavilonu, který jsme o prázdninách upravovali pro naše účely. Mezi našimi žáky jsme přivítali studenty z Kladna, někteří přišli do maturitního ročníku, jiní do nižších. Překvapilo nás, jak rychle se zadaptovali a byli velmi šikovní. 2

3 I tento rok byl rokem mnoha mimoškolních i školních aktivit, bez kterých si EDUCAnet nedokážeme ani představit. Novinkou bylo zavádění ipadů do výuky, naši učitelé navštívili řadu seminářů a každý z vyučujících má nyní vlastní ipad. Kromě toho jsme zakoupili i 15 školních tabletů, což žáci uvítali. Nepřekvapily nás výborné výsledky našich maturantů z anglického jazyka. Obecně se nám podařilo utužit již stabilní pedagagický sbor řadou teambuildingových aktivit. Jsem velmi ráda, že se o EDUCAnet Praha ví, píše v médiích a hlavně, že ho kladně hodnotí naši žáci i absolventi. Naše výhoda oproti jiným školách spočívá v rozsáhlém používání prostředků informační technologie, v elearningu, materiálech pro tablety, multimediálních tabulích, ale hlavně v nadšení našich učitelů, kteří pokračují ve svém dalším profesním růstu. Neusínáme ovšem na vavřínech. Příští školní rok bude znamenat další velké změny. V přízemí naší budovy byla otevřena školka, máme zažádáno o grant na mateřské centrum, budujeme novou, zcela ojedinělou učebnu firmy SAMSUNG, budeme nadále pokračovat ve spolupráci s mnohými firmami. Přeji Vám všem, abyste mohli sdílet a sdíleli úspěchy naší školy a hlavně našich žáků! Veronika Bartošová Úvodní slovo předsedkyně představenstva EDUCAnet a.s. 3

4 Před sedmi lety to byl velmi ambiciózní cíl. Vybudovat síť středních škol EDUCAnet, které poskytují vysoký nadstandard ve všech oblastech svého výchovně vzdělávacího procesu. Dnes můžeme s čistým svědomím říci, že ve škole EDUCAnet Praha se to podařilo. Podařilo se to především díky kvalitnímu, stabilizovanému a motivovanému pedagogickému sboru, který připravuje naše středoškoláky v příjemném a osobním prostředí a který klade velký důraz svým individuálním přístupem na rozvoj každého žáka. Využívá k tomu nejmodernější technologie a didaktické postupy. O tom, že žáky připravuje pro kvalitní vykonání státní maturitní zkoušky svědčí výsledky u letošní maturity. Neméně důležitá je také příprava pro život, pro jejich další studijní a profesní dráhu, snaha vybudovat u žáků potřebu se celoživotně vzdělávat. Vnímáme a podporujeme snahu této školy kvalitně připravit své žáky pro potřeby moderní doby, potřeby 21. století, pro jejich globální působení kdekoliv na světě. To vše příjemnou a zábavnou formou. A to činí radost i nám. Dr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva EDUCAnet, a.s. Základní údaje o škole Název právnické osoby: EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o Adresa školy: Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov 4

5 Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČO: Ředitel školy: Mgr. Veronika Bartošová telefon: : Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jakub Pour telefon: : Webové stránky: Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: 5

6 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. kapacita: 440 žáků, z toho 80 v dálkovém studiu IZO školy: IZO ředitelství školy: Obory vzdělání, které škola vyučuje: kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / poznámka programu 7941K401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) 240 denní forma 7941K41 Gymnázium 240 denní forma 7941K401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) 80 dálková forma 7941K41 Gymnázium 80 dálková forma 2647M003 Informační technologie aplikace osobních 120 denní forma počítačů 1820M01 Informační technologie 120 denní forma 1820M01 Informační technologie 80 dálková forma 6

7 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy 2 Úvodní slovo za zřizovatele 3 Základní údaje o škole 4 Auditovaný přehled příjmů a výdajů 8 Hodnocení činnosti školy: 9 Komplexní hodnocení ČŠI Hodnocení učiteli Hodnocení rodiči Hodnocení žáky Hodnocení evaluačních organizací Personální složení školy: 16 Učitelé a nepedagogičtí pracovníci Školení našich pracovníků Žáci po jednotlivých třídách 7

8 Žáci oceněni pedagogickou radou 22 Školné a stipendia 23 Výuka ve školním roce 2011/2012: 23 Harmonogram Školní a mimoškolní aktivity Seznam volitelných seminářů Přijímací zkoušky Maturitní zkoušky Uplatnění absolventů Poděkování dárcům 35 Výhled na školní rok 2012/ Slovo managera pro vzdělávání na závěr 41 Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 Náklady celkem ,45 z toho: Spotřeba materiálu ,42 z toho: Učebnice+Učební pomůcky 12531,00 8

9 Spotřeba energie ,63 Příspěvek na stravování studentů 9202,00 Akce pro studenty ,54 Telekomunikace+Internet+Služby HW+SW ,43 Nájemné+Služby související ,99 Analýzy+Průzkumy+Testy scio 11300,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 43150,00 Ostatní daně a poplatky 74774,00 Dary 2580,00 Výnosy celkem ,42 z toho: Dotace z rozpočtu kraje ,00 Školné ,00 Služby ,45 Granty/Projekty ,18 Hospodářský výsledek - ZISK ,97 Hodnocení činnosti školy 9

10 Komplexní hodnocení České školní inspekce Ve školním roce 2011/2012 proběhly na naší škole dvě státní kontroly. První kontrola ve dnech a týkala se školní matriky, kontroly třídních knih, IVP, knihy úrazů. V žádném ze čtyř bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právní normy - viz protokol č.j. ČŠIA - 284/12-A. Druhá státní kontrola ve dnech a se týkala školního řádu, maturitních zkoušek státní i profilové části. Inspekce byla přítomna jak u státní části maturitní zkoušky, tak i ve všech třídách v průběhu ústní části státní zkoušky i profilové části. Nebylo zjištěno žádné porušení právní normy, kromě toho, že dokument Školní řád neobsahoval práva zákonných zástupců žáků, což bylo odstraněno ještě během kontroly - viz protokol č-j- ČŠIA - 553/12-A. Hodnocení učiteli Velmi oceňuji, že pro výuku jazyků jsou školou vytvořeny ideální podmínky - technické vybavení tříd, interaktivní programy při výuce, ipad aplikace, atd. Studenti se aktivně zapojují během vyučovacích hodin a vstupují tvořivě do dialogu s vyučujícím. i k projektové práci. V minulém roce se škola zúčastnila mezinárodních projektů kde studenti měli možnost prostřednictvím návštěv různých zemí poznávat jiné kultury a prakticky uplatnit svoje jazykové znalosti a dovednosti. Též si uvědomují, že dobrá znalost 10

11 jazyka jim usnadní přijetí na vysoké školy a uplatnění v životě. Mám velkou radost, že naši studenti opětovně dosáhli vynikajících výsledků u maturitní zkoušky z anglického jazyka. Irena Horváthová učitelka anglického jazyka předsedkyně předmětové komise jazyků Jako učitelce tělesné výchovy se mi ve škole líbí nadšení pro účast v různých sportovních turnajích. Tímto bych chtěla poděkovat studentům všech ročníků, kteří v minulém roce s vervou bojovali o pohár Středoškolské florbalové ligy. Navzdory tomu, že našimi soupeři byla družstva z více než padesáti středních škol - některé sportovně zaměřené, neohroženě jsme postoupili až do závěrečných bojů. Dokonce se o našich výsledcích psalo v tisku jako o nové florbalové naději. Lenka Novotná Na škole vyučuji přírodní vědy, konkrétně předměty chemii, biologii a science. V minulém školním roce škola získala grant od EU právě na rozvoj přírodních věd, což se promítlo do vybavenosti školy pro výuku těchto předmětů, byla zakoupena celá řada pomůcek a nově vybavena učebna pro výuku přírodních věd. V letošním školním roce začíná projekt Comenius, který je zaměřen na ekologii, díky tomuto projektu budou studenti cestovat do zemí EU a vyměňovat si zkušenosti s přístupem k ekologii a udržitelnému rozvoji se studenty z ostatních zemí, které jsou do projektu zapojené. Domnívám se, že výuka přírodních věd je na vysoké úrovni a díky volitelným seminářům se může každý ze studentů věnovat přírodovědným předmětům opravdu důkladně. PhDr. Eva Tarabová Na škole vyučuji český jazyk a literaturu a dějepis. Úroveň výuky českého jazyka, i s ohledem na výsledek státní maturitní zkoušky, hodnotím jako velmi vysokou. Tradiční hodiny byly obohaceny o spolupráci na projektu Studenti čtou a píší noviny, o návštěvu divadel a jiných kulturních akcí (klub mladých diváků, celoroční vstupenka do galerie Rudolfinum apod.) Jako velmi pozitivní také vidím možnost dalšího vzdělávání se (spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů, Židovským 11

12 muzeem, Národním ústavem odborného vzdělávání, Pedagogickou fakultou UK Praha atd.). Oceňuji také možnost aplikace moderních výukových metod - práce s výpočetní technikou, projektové vyučování, odborné exkurze, rámcové projekty, výjezdy do zahraničí. Velmi si vážím vstřícného a ochotného vedení školy, které v nových a netradičních postupech a náhledech nevidí hrozbu, nýbrž pokrok. Mgr. Vanda Müllerová učitelka českého jazyka a literatury a dějepisu Na této škole vyučuji anglický jazyk a hudební výchovu. Minulý školní rok jsme se se studenty zúčastnili několika přednášek, ze kterých bych ráda zmínila návštěvu Amerického centra v Praze, na níž se nám věnovali odborníci v oboru amerických dějin a také i konzulové. Spolupráce byla dále rozvedena i jejich návštěvou našeho vzdělávacího ústavu a bude i nadále trvat. Z důvodu velmi dobré jazykové vybavenosti našich studentů (jak je patrno i z maturitní statistiky) se budeme tento rok účastnit evropského projektu Comenius, kde dorozumívacím jazykem bude angličtina. Do budoucna také plánujeme spolupráci s dalšími zahraničními školami v Německu a Kanadě. Z pedagogického pohledu na této škole oceňuji velmi inovativní rozdělení studentů anglického jazyka do skupin, kde rozlišovacím faktorem je úroveň jejich angličtiny. Mgr. Barbora Bryndová učitelka anglického jazyka 12

13 Hodnocení žáky Hodnocení žáky proběhlo formou anket na Bakalářích, ve sdílených dokumentech Google a formou písemných anket. 98% žáků hodnotilo školu velmi kladně, 2% spíše kladně. Z jejich hodnocení vybíráme: slečna Kratochvílová: Na škole se mi líbil kolektiv a přátelský přístup. Nejraději jsem měla profesory Kazdu, Müllerovou, Horváthovou a Vrtělkovou. Doporučila bych školu přátelům pro profesionální a přátelský přístup. Škola mě připravila na maturitní zkoušky. pan Hencl: Na škole se mi líbil přístup učitelů k žákům, nejraději jsem měl profesory Kováčovou, Ravnak, Horváthovou, Kosteckou, Bartošovou a Kazdu. Určitě školu doporučuji, nic bych neměnil, připravila mě na maturitní zkoušky. pan Carrithers: Na škole se mi líbil přístup ke studentům a prostředí, nejraději jsem měl Kazdu, Jahna a Müllerovou. Doporučil bych školu sportovně založeným studentům kvůli individuálnímu přístupu, změnil bych společnou tělocvičnu se ZŠ. slečna Kováčová: Na škole se mi líbil individuální přístup, možnost studia s individuálním plánem, příjemní učitelé a spravedlivý přístup. Nejraději jsem měla pana Poura, paní Vrtělkovou, Müllerovou a pana Kazdu. Určitě školu doporučuji. slečna Čálková: Na škole se mi líbilo všechno nejlepší vedení a učitelé, přístup. Nejraději jsem měla profesory Vrtělkovou, Tarabovou a Kazdu. Doporučuji školu svým přátelům kvůli skvělému přístupu ke studentům. pan Procházka: Na škole se mi líbil profesorský sbor a kolektiv. Nejraději jsem měl Kazdu, Müllerovou a Horváthovou. Doporučuji školu kvůli individuálnímu přístupu a kolektivu. 13

14 pan Melikant: Na škole se mi líbil styl výuky, nejraději jsem měl Kazdu, Vrtělkovou, Müllerovou a ředitelku. Doporučuji školu svým přátelům kvůli nezvyklému stylu výuky. slečna Haj Hossein: Na škole se mi líbilo vedení a třídní učitel pan Kazda, skvělý přístup kontorů a relaxační místnost. Nejraději jsem měla Kazdu, Tarabovou, Bartošovou a Müllerovou. Školu bych svým přátelům doporučila, jen by bylo potřeba zřídit parkovací místa pro studenty. pan Panov: Na škole se mi líbil přístup profesorů, vedení a prostory. Nelíbilo se mi dojíždění, dlouhý rozvrh a pracovní doba školního bufetu. Nejraději jsem měl Kazdu a Tarabovou. pan Slavík: Na škole se mi líbila výuka matematiky a možnosti konzultací. Nejraději jsem měl Kazdu, Matouška, Müllerovou a Šmídovou. Doporučil bych školu přátelům, protože se stále zlepšuje. Škola mě připravila na maturitní zkoušky. Hodnocení rodičů Hodnocení rodiči proběhlo formou několika anket, které byly zveřejňovány na Bakalářích a ve sdílených dokumentech Google. 95% rodičů bylo spokojeno velmi s fungováním školy, 4% byla spokojena, 1% bylo spíše nespokojeno. Mezi největší klady školy patří podle rodičů přístup učitelů, komorní prostředí, kamarádské vztahy. Kladně bylo hodnoceno i zavedení procentuálního hodnocení. Jako problém viděli někteří rodiče rozvrh, který není dělán s ohledem na dojíždějící žáky. Jediný vyučující, který nebyl kladně hodnocen, byl p. Marco Butta, se kterým byla spolupráce ukončena. Někteří rodiče poukazovali na ne příliš kvalitní stravování v objektu základní školy. Hodnocení evaluačních organizací 14

15 Ve škole proběhlo hodnocení klimatu školu pomocí projektu Cesta ke kvalitě. K silným stránkám patří malá škola, mladý kolektiv, otevřenost novým technologiím, minimalizace byrokracie, individuální přístup a komunikace, vstřícnost vedení vůči novým nápadům, přátelský kolektiv, dobré vztahy mezi žáky, e-learning, tvořivý přístup učitelů, ochota učitelů nadále se vzdělávat, vysoká participace v projektech, možnost zapojení žáků do praxe v IT oboru. Mezi slabé stránky patří malá selekce žáků, nechuť některých žáků se učit. K příležitostem patří posílení jedinečnosti, školení, zahraniční výjezdy a zapojení do kulturních akcí, projekty Comenius a OPPA. Mezi hrozby patří slabé populační ročníky, slabé studijní předpoklady u nově přijatých žáků a pokles motivace ke vzdělávání. Dále u nás proběhlo testování PRO23 za rok Celkový výsledek ve Čtenářské gramotnosti u gymnázia nadprůměrný, u IT průměrný. U finanční gramotnosti lehce nadprůměrný a u OSP lehce nadprůměrný. Na základě ročního hodnocení IES jsme byli oceněni ratingem CC - instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Expertní komisí byly mimo jiné zaznamenány tyto skutečnosti: - moderní www stránky včetně pokročilých komunikačních prvků, e-learning - vzdělávací aktivity pro veřejnost (IT a jazykové kurzy) - škola je zapojena do mezinárodních programů (Grundtvig, Comenius, E-twinning) - široká nabídka výuky cizích jazyků - integrace zahraničních studentů a studentů se zdravotním postižením - instituce získává finanční prostředky z evropských dotačních fondů - kvalitní činnost v PR aktivitách - škola je partnerem řady významných korporací např. Google, DELL, IBM, Oracle 15

16 Personální složení školy ve školním roce 2011/2012 Učitelé, nepedagogičtí pracovníci 16

17 Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Veronika Bartošová statutární zástupce, manager pro vzdělávaní: Mgr. Jakub Pour asistentka školy, marketing: Barbara Isabel Pešlová Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Veronika Bartošová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Jakub Pour (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie), Barbara Isabel Pešlová (ŠMVV Praha, Francouzský jazyk), Bc. Martin Kazda (PEDF UK Praha, Matematika, Fyzika, Matematický seminář, Mat - IT), Leona Soukupová (PEDF UK Praha, Matematika, Tělesná výchova), PhDr. Eva Tarabová (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie, Seminář přírodních věd, SCIENCE), Mgr. Veronika Vrtělková (PEDF UK Praha, Základy společenských věd, Něměcký jazyk, Společensko - vědní seminář, History), Marco Butta Pirella (UJAK Praha, Španělský jazyk), Bc. Šárka Švábová (Metropolitní univerzita Praha, Španělský jazyk), Irena Horváthová (Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Historie v anglickém jazyce), Mgr. Barbora Bryndová (PEDF UK Praha, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Literatura v 17

18 anglickém jazyce, Estetická hudební nauka), Vesna Ravnak (Univerzita Bělehrad, Anglický jazyk), Mgr. Petr Vojtěchovský (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura), Mgr. Lenka Novotná (PEDF Hradec Králové, Tělesná výchova, Základy společenských věd, Psychologický seminář, Estetická výtvarná výchova), Ing. Ivana Kostecká (Báňská Univerzita Ostrava, Výpočetní a informační technologie, Informační a konumikační, Sazba Technického textu), Radek Lampíř (Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze, Technické a programové vybavení, OOP - objektivně orientové programování), Matěj Novák (ČZU Praha, Zpracování multimedií, Databáze, Programoé vybavení, Praktická cvičení z IT), Ing. Vojtěch Reischl (VŠE Praha, Hardware), Tomáš Valenta (ČZU Praha, Programování a algoritmy, Webové technologie, Operační systémy), Mgr. Daniel Čechvala (PEDF Bratislava, Sazba technického textu, Programové vybavení, Praktická cvičení IT, Zpracování multimedií) Nepadagogičtí pracovníci školy: Vlasta Misíková - provoz a technické zázemí Josef Misík - provoz a technické zázemí Školení našich pracovníků Naši vyučující se v loňském školním roce zúčastnili více než 50 různých seminářů a školení. Semináře jsme vybírali dle jejich aprobace a dále jako speciálně zaměřené na pedagogiku, psychologii a na jednotlivé problémové oblasti - např. na práci s mimořádně nadanými žáky, na práci se žáky se specifickými poruchami učení, na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, na prevenci sociálně patologických jevů - zejména pak kyberšikany apod. Školení se týkala moderních výukových metod, kritického myšlení, zavádění nových technologií do výuky. Zde se jako přelomové jeví dlouhodobé školení na práci a využití ipad ve výuce. K dalším školením patřilo školení první pomoci, školení BOZP a PO, různé instruktorské kurzy apod. 18

19 Studenti Denní studium 1.ročník gymnázia Barták Martin, Dušek Ondřej, Jumr Antonín, Krištůfková Josefína, Mlynarčik Boris, Nam Hoang Hai, Porzer Matěj, Weefur Melody, Ligenzová Zuzana, Kavalová Tereza, Kulichkov Kirill 2.ročník gymnázia Baxa Pavel, Brenk Jan, Doušová Anna, Hejlová Tereza, Helešic Jakub, Jaroš Tomáš, Jarošová Adéla, Karmazínová Hana, Kavalová Tereza, Kedrinskaja Daria, Maříková Michaela, Mikešová Karolína, Mráčková Michaela, Ogriščenko Evžen, Pácalová Karolína, Poletínová Alena, Ravnak Nina, Remišová Markéta, Schicková Kristýna, Trunc Aleš, Vondráček Jakub, Zelenka Tomáš, Pelnářová Stephanie, Našincová Renata, Portnyagina Anna, Vavřík Radek. 19

20 3.ročník gymnázia Altanbagana Nomin, Andráško Kristián, Bilíková Pamela, Bílý Tomáš, Blažková Tereza, Budínová LEnka, Ciencialová Kristýna, Egiimaa Khuslen, Houbová ELiška, Chejnová Anna, Jirák Jan, King Samuel John, Lovicar Adam, Majstr Jan, Šindlerová Blanka, Škeřík Martin, Termer Kryštof, Valachová Petra, Kazdová Kristýna, Prskavec Jiří, Jančura David, Černá Michaela, Filgas Jonáš, Slavík Filip, Neumann Daniel, Auda Vojtěch, Petružálková Lucie, Johnová Alžběta, Bazal Josef, Bordiian Marta, Brejchová Denisa, Brkičová Daniela, Brodský Julian Roman, D Meza Ariosto, Fojtek Martin, Hugo Marek, Kostečková Hana, Králová Elizabeta, Krejčí Daniel, Kutičková Michaela, Moc Dominik, Prošková Tereza, Ptáček Jakub, Sklenář Petr, Sova Vojtěch, Šeidvý Milan, Watzingerová Kristýna, Bazal Josef 4.ročník gymnázia Bláhová Petra, Čálková Michaela, Haj Hossein Evellyn, Hencl JAkub, Holub Josef, Jakešová Adéla, Kováčová Klaudie, Krebes Tomáš, Kučerová Kateřina, Kupanovac Demian, Kvítek Vladimír, Lojkásková Sandra, Melikant JAkub, Neumannová KAteřina, Panov Ilja, Perglerová Karolína, Procházka Jan, Procházka Jan, Stehno Jakub, Tyl Miloš, Varenica Marian, Vavruška Petr, Vedral Martin, Zamec Jan, Zunt Vojtěch, Gmuzdeková Veronika, Paul Jiří, Kozelská Markéta, Šneiberg Kryštof, Pešková ELiška, Carrithers Michael, Del Maschio Barbora, Elefantová Tereza, Elišáková Klára, Fidrmucová Natálie, Hyžďal Lukáš, Chmelařová Tereza, Jakoubek Lukáš, Kratochvílová Michaela, Krupková Dominika, Lhotová Anna, Mančal Jaromír, Orawská Adéla, Procházka Matouš, Ravelová Nikola, Slavík Martin, Svobodová Kristýna, Szipková Krisztina, Drbohlav Lukáš, Trutněnko Ivanna, Kotal Ondřej, Večeřa Martin, Baderin Denis, Axamit Tomáš, Volmut Jiří, Kalivoda Jan, Srkal Tomáš 20

21 1.ročník Informační technologie Andrusenko Olga, Marachev Jan, Terešák Marek, Vančura Matěj, Pátek Robert 2. ročník Informační technologie Černý Milan, Holeček Václav, Hul Roman, Jozíf Lukáš, Kejř Michael, Le Anh Tuan Manh, Perkaus Sebastian, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šusta Jaroslav, Švec Petr 3. ročník Informační technologie Bakule Tomáš, Balšánek David, Bočkarev Daniel, Brožek Martin, Cozlovschii Denis, Csonka Miroslav, Čech Jan, Červený Radek, Grund Michal, Hasse Jiří, Houška Ondřej, Chaloupka Matouš, Jindra Kristián, Kabát Karel, Koula Matyáš, Krischke Filip, Lokvenc Jan, Malý Jakub, Martinovský Vladimír, Nosek David, Polívka Tomáš, Růžička Tomáš, Slivoňová Zuzana, Svoboda Martin, Takáč Jakub 4. ročník Informační technologie Černý David, iosip Eldar, Kočí Mojmír, Kohout David, Pavel David, Rokos Matouš, Rössler Jan, Studničný Tomáš, Svěchota Ondřej, Šourek David, Telvák Milan, Tojan Michal, Vedral Jiří, Valter Antonín, Zahrádka Jakub Dálkové studium 1.ročník gymnázia Daňková Kristýna, Kozáková Šárka, Sodomka Petr, Cestrová Lucie, Lissyova Katarina, Vortelová Tereza 21

22 2.ročník gymnázia Bílý Martin, Cestrová Lucie, Čunát Pavel, Dvorská Kateřina, Kříž Pavel, Moravcová Zuzana, Nozar Vojtěch, Vortelová Tereza, Cermanová Zuzana, Jeřábková Andrea, Stodůlka Roman 3.ročník gymnázia Benáková Anna, Blažek Martin, Brandová Sára, Cermanová Zuzana, Crlíková Nicol, Čarkt Michal, Doležalová Iveta, Felbinger Lukáš, Fliegr David, Hrubantová Kateřina, Kmochová Radka, Knotek Ondřej, Koudela Jakub, Ladman Antonín, Pananka Lukáš, Přibyslavská Lada, Vomáčka Adam, Jandová Lenka, Balvín Ondřej, Stančk Ondřej, Jindrová Kateřina, Motyčková Adéla, Ta Thu Thuy Tien 4.ročník gymnázia Balvín Ondřej, Bláha Vladimír, Braha Jiří, Brýna Jan, Císařovská Markéta, Čambál Petr, Čechová Lúbica, Elexa Juraj, Flieger David, Gawron Štěpán, Gažincová Michaela, Horáčková Lucie, Kelisová Blanka, Kobilka Jan, Kohutičová Lenka, Kolář Adam, Kubšová Kateřina, Kuželová Daniela, Malá Růžena, Medaová Gabriela, Nosákovec Ladislav, Novotný Rudolf, Oleničová Veronika, Pučalíková Ludmila, Salajová Petra, Stanček Ondřej, Svon boda Anthony, Šlajerová Veronika, Tyl Miloš, Volešák Radim, Vondrářek Tomáš, Zavřelová Martina 1.ročník Informační technologie Horáček Tomáš, Kejř Michael 22

23 2. ročník Informační technologie Kuklík Tomáš, Rybníček Lukáš, Soukup Petr, Šídová Michaela, Tóth Petr, Ladman Antonín 3. ročník Informační technologie GArcia Alberto, Jindrová Helena, Medřický Pavel, Trýb Pavel, Čermáková Tereza 4. ročník Informační technologie Bujnevič Nina, Kollros Tomáš, Mejta Daniel, Poulíček Tomáš,, Videgold Oleg, Volešák Radim Studenti ocenění pedagogickou radou Budínová Lenka - příkladné školní výsledky Andrusenko Olga - příkladné školní výsledky Chejnová Anna - příkladné školní výsledky Majstr Jan - příkladné školní výsledky King Jonathan Samuel - mimoškolní činnost, ipad support Team Termer Kryštof - mimoškolní činnost, ipad support Team Csonka Miroslav - computer support Team Školné a stipendia Ve školním roce 2011/2012 se platilo školné za denní studium ve výši 27000,-Kč a za dálkové studium 17000,-Kč za školní rok. Žáci se samými jedničkami měli slevu na školném ve výši 30%, žáci s vyznamenáním 20% a žáci bez trojky 10%. Dále jsme již standardně udělili stipendia formou odpuštění 23

24 školného v jednom případě významné sportovní reprezentace a ve třech případech sociální nouze. Dále škola přispívá na pořízení ipad 2 pro nově příchozí žáky. Výuka ve školním roce 2011/2012 Harmonogram školního roku 2011/ slavnostní zahájení školního roku konzultace dálkového studia konzultace dálkového studia Den otevřených hodin Filmová noc podzimní prázdniny Den otevřených hodin konzultace dálkového studia pedagogická rada a konzultace s rodiči konzultace dálkového studia vánoční prázdniny 24

25 konzultace dálkového studia pedagogická rada předání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny konzultace dálkového studia odevzdání maturitní práce konzultace dálkového studia maturitní ples velikonoční prázdniny konzultace dálkového studia a kolo přijímacího řízení písemná maturitní zkouška z profilové matematiky pedagogická rada, konzultace s rodiči jednotné maturitní schéma přípravný maturitní týden konzultace dálkového studia ústní maturitní zkoušky praxe IT oboru konzultace dálkového studia pedagogická rada předání vysvědčení Školní a mimoškolní aktivity 25

26 Projekt Vltava - žáci více tříd oborů Gymnázia i Informační technologie se vydali měřit kvalitu vody ve Vltavě. Škola naruby - po studentských volbách se Jonáš Filgas (student 3. ročníku) stal ředitelem školy, vybral si svůj tým a učitelé se tento den stali žáky. Učili se všeobecné vědomosti, měli anglický jazyk, biologii a další zajímavé předměty. Sportovní den - učitelé a žáci se zúčastnili několika sportovních dnů, zahráli si míčové hry, zkusili orientační běh, cyklovýlet a další. Filmový festival Jeden svět - žáci shlédli v rámci tohoto festivalu několik filmů, na které navazovaly besedy se zajímavými lidmi. 26

27 Maturitní ples - v březnu se konal maturitní ples v prostorách KD na Vinohradech. Odcházející maturanti připravili perfektně skvělý program, zakončený půlnočním představením. Rudolfinum - návštěvy památek patří ke stálým programům naší školy, celoroční vstupenka do Rudolfina je jen příkladem takové akce. Studenti čtou a píší noviny - naši žáci se již tradičně zapojují aktivně do tohoto projektu. Drážďany - naši učitelé vyjeli se žáky na jednodenní výlet do Drážďan, prohlédli si kulturní památky města. Malý princ - na návštěvu přijeli žáci 5. třídy Open Gatu, kteří nám zahráli představení v KC Zahrada. Přednáška o tvoření prezentací - žáci gymnázia se učili nejen správně tvořit prezentace, ale i prezentovat sebe. Návštěva USA velvyslanectví - studenti navštívili se svými učiteli ambasádu USA, součástí byla i beseda o USA. Přednáška eman - pro žáky IT byla připravena zajímavá beseda o webových aplikacích. Přednáška v O2 - žáci oboru Informační technologie měli možnost navštívit centrálu této firmy a sledovat technologický vývoj. Praxe pro žáky IT - v rámci praxe se dostali naši žáci oboru Informační technologie do řady velmi zajímavých firem. Anglické divadlo - naši žáci oboru Informační technologie a Gymnázia navštívili řadu divadelních představení v anglickém jazyce, o kterých poté besedovali v hodinách. Kinoprojekce - kinoprojekce ve škole vyvrcholily filmovou nocí ve škole. Přednáška o islámu Přednáška víceguvernéra ČNB p. Tomšíka Výstava Lidské tělo Adaptační kurz - čtyřdenní škola v přírodě se zajímavými teambuildingovými aktivitami, naukovými akcemi a dalšími zajímavostmi. 27

28 Projekt Grundtvig spolu se seniory se navštívili země Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie a Finsko Moderní chemie - studenti VŠCHT předvedli řadu zajímavých pokusů s různými látkami. Studenti viděli a slyšeli přeměny různých podob energií 28

29 Recyklohraní Dějepisné přednášky - mezi jinými i prof. Čorneje Biologické akce - mezi jinými návštěva ZOO Příprava na certifikáty z anglického jazyka Kroužek programování žáci ZŠ a žáci z oboru Gymnázia měli možnost naučit se základům programování v jazyce JAVA. Florbalové turnaje Divadelní večery - naši žáci navštěvovali v rámci předplatného v průběhu celého roku zajímavá divadelní představení 29

30 Lyžařský výcvik Relaxační místnost - žáci hojně využívali relaxační místnost s ping-pongem. Školní knihovnička - neoficiální knihovna posbíraná z darů Ukončení projektu Inovace kurikulárních dokumentů - OPPA - pro obor IT Zahájení prací na projektu Inovace přírodních věd OPPA 30

31 Výstavy a exkurze v Evropském domě Návštěva Centra integrace dětí a mládeže Exkurze a přednáška v Gerontologickém centru Návštěva výstavy fotografií Kontroverze v Rudolfinu Výtvarné soutěže Školní půjčovna výukových CD Turnaj ve fotbalu Návštěva učitelů ze zahraničí naši školu navštívili jako příklad dobré praxe učitelé z Korei a Litvy. Práce výchovného poradce - kromě specializované práce se zaměřením na tvorbu individuálních plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky mimořádně nadané, se výchovná poradkyně svědomitě starala o veškeré školní i mimoškolní problémy našich žáků, dále pak o kariérové poradenství, prevenci sociálně patologických jevů (spolu s preventistou), pomáhala plánovat akce školy, zejména pak adaptační kurzy. Učební plány Učební plány jsou součástí přílohy. 31

32 Přehled volitelných seminářů Naši žáci měli na výběr z řady volitelných seminářů - Anglická konverzace, Literární seminář, Science, Anglická historie v anglickém jazyce, Anglická literatura v anglickém jazyce, Matematický seminář, Psychologický seminář, History, Sazba technického textu, Objektově orientované programování a další. Přijímací zkoušky V rámci přijímacího řízení hodnotíme prospěch z posledních tří pololetí na základní škole. Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci základní školy, kteří: Zájemci o obor gymnázium: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,60 Zájemci o obor Informační technologie: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,80 (Případná trojka na vysvědčení není překážkou pro splnění těchto pravidel.) Žáci s vyšším studijním průměrem mohou být přijati na základě přijímacího pohovoru, ve kterém jasně prokáží zájem o zvolený obor a důvody, pro které by měli být přijati. Uchazeči o dálkové studium gymnaziálního oboru jsou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek. 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2007) Předseda: RNDr. Jana Kotassková Místopředseda: Mgr. Zdeněk Maník Třídní: Mgr. Renáta Macečková Místnost: SPTB - septima B Závěrečná porada vyučujících: 14:45 Rozpis

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizační plán školní rok 2015/16

Organizační plán školní rok 2015/16 Organizační plán školní rok 2015/16 1.9. 2.9. 3.9. 8.9. Písemné zkoušky společné části MZ - podzim 2015 Matematika - didaktický test Koná se na spádové škole - ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více