VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1

2 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi na úvod zhodnocení školního roku 2011/2012. Během tohoto roku se nám podařila řada věcí. Byl to pro nás přelomový rok, co se týče prostor školy. Přestěhovali jsme se do nového pavilonu, který jsme o prázdninách upravovali pro naše účely. Mezi našimi žáky jsme přivítali studenty z Kladna, někteří přišli do maturitního ročníku, jiní do nižších. Překvapilo nás, jak rychle se zadaptovali a byli velmi šikovní. 2

3 I tento rok byl rokem mnoha mimoškolních i školních aktivit, bez kterých si EDUCAnet nedokážeme ani představit. Novinkou bylo zavádění ipadů do výuky, naši učitelé navštívili řadu seminářů a každý z vyučujících má nyní vlastní ipad. Kromě toho jsme zakoupili i 15 školních tabletů, což žáci uvítali. Nepřekvapily nás výborné výsledky našich maturantů z anglického jazyka. Obecně se nám podařilo utužit již stabilní pedagagický sbor řadou teambuildingových aktivit. Jsem velmi ráda, že se o EDUCAnet Praha ví, píše v médiích a hlavně, že ho kladně hodnotí naši žáci i absolventi. Naše výhoda oproti jiným školách spočívá v rozsáhlém používání prostředků informační technologie, v elearningu, materiálech pro tablety, multimediálních tabulích, ale hlavně v nadšení našich učitelů, kteří pokračují ve svém dalším profesním růstu. Neusínáme ovšem na vavřínech. Příští školní rok bude znamenat další velké změny. V přízemí naší budovy byla otevřena školka, máme zažádáno o grant na mateřské centrum, budujeme novou, zcela ojedinělou učebnu firmy SAMSUNG, budeme nadále pokračovat ve spolupráci s mnohými firmami. Přeji Vám všem, abyste mohli sdílet a sdíleli úspěchy naší školy a hlavně našich žáků! Veronika Bartošová Úvodní slovo předsedkyně představenstva EDUCAnet a.s. 3

4 Před sedmi lety to byl velmi ambiciózní cíl. Vybudovat síť středních škol EDUCAnet, které poskytují vysoký nadstandard ve všech oblastech svého výchovně vzdělávacího procesu. Dnes můžeme s čistým svědomím říci, že ve škole EDUCAnet Praha se to podařilo. Podařilo se to především díky kvalitnímu, stabilizovanému a motivovanému pedagogickému sboru, který připravuje naše středoškoláky v příjemném a osobním prostředí a který klade velký důraz svým individuálním přístupem na rozvoj každého žáka. Využívá k tomu nejmodernější technologie a didaktické postupy. O tom, že žáky připravuje pro kvalitní vykonání státní maturitní zkoušky svědčí výsledky u letošní maturity. Neméně důležitá je také příprava pro život, pro jejich další studijní a profesní dráhu, snaha vybudovat u žáků potřebu se celoživotně vzdělávat. Vnímáme a podporujeme snahu této školy kvalitně připravit své žáky pro potřeby moderní doby, potřeby 21. století, pro jejich globální působení kdekoliv na světě. To vše příjemnou a zábavnou formou. A to činí radost i nám. Dr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva EDUCAnet, a.s. Základní údaje o škole Název právnické osoby: EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o Adresa školy: Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov 4

5 Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČO: Ředitel školy: Mgr. Veronika Bartošová telefon: : Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jakub Pour telefon: : Webové stránky: Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: 5

6 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. kapacita: 440 žáků, z toho 80 v dálkovém studiu IZO školy: IZO ředitelství školy: Obory vzdělání, které škola vyučuje: kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / poznámka programu 7941K401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) 240 denní forma 7941K41 Gymnázium 240 denní forma 7941K401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) 80 dálková forma 7941K41 Gymnázium 80 dálková forma 2647M003 Informační technologie aplikace osobních 120 denní forma počítačů 1820M01 Informační technologie 120 denní forma 1820M01 Informační technologie 80 dálková forma 6

7 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy 2 Úvodní slovo za zřizovatele 3 Základní údaje o škole 4 Auditovaný přehled příjmů a výdajů 8 Hodnocení činnosti školy: 9 Komplexní hodnocení ČŠI Hodnocení učiteli Hodnocení rodiči Hodnocení žáky Hodnocení evaluačních organizací Personální složení školy: 16 Učitelé a nepedagogičtí pracovníci Školení našich pracovníků Žáci po jednotlivých třídách 7

8 Žáci oceněni pedagogickou radou 22 Školné a stipendia 23 Výuka ve školním roce 2011/2012: 23 Harmonogram Školní a mimoškolní aktivity Seznam volitelných seminářů Přijímací zkoušky Maturitní zkoušky Uplatnění absolventů Poděkování dárcům 35 Výhled na školní rok 2012/ Slovo managera pro vzdělávání na závěr 41 Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 Náklady celkem ,45 z toho: Spotřeba materiálu ,42 z toho: Učebnice+Učební pomůcky 12531,00 8

9 Spotřeba energie ,63 Příspěvek na stravování studentů 9202,00 Akce pro studenty ,54 Telekomunikace+Internet+Služby HW+SW ,43 Nájemné+Služby související ,99 Analýzy+Průzkumy+Testy scio 11300,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 43150,00 Ostatní daně a poplatky 74774,00 Dary 2580,00 Výnosy celkem ,42 z toho: Dotace z rozpočtu kraje ,00 Školné ,00 Služby ,45 Granty/Projekty ,18 Hospodářský výsledek - ZISK ,97 Hodnocení činnosti školy 9

10 Komplexní hodnocení České školní inspekce Ve školním roce 2011/2012 proběhly na naší škole dvě státní kontroly. První kontrola ve dnech a týkala se školní matriky, kontroly třídních knih, IVP, knihy úrazů. V žádném ze čtyř bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právní normy - viz protokol č.j. ČŠIA - 284/12-A. Druhá státní kontrola ve dnech a se týkala školního řádu, maturitních zkoušek státní i profilové části. Inspekce byla přítomna jak u státní části maturitní zkoušky, tak i ve všech třídách v průběhu ústní části státní zkoušky i profilové části. Nebylo zjištěno žádné porušení právní normy, kromě toho, že dokument Školní řád neobsahoval práva zákonných zástupců žáků, což bylo odstraněno ještě během kontroly - viz protokol č-j- ČŠIA - 553/12-A. Hodnocení učiteli Velmi oceňuji, že pro výuku jazyků jsou školou vytvořeny ideální podmínky - technické vybavení tříd, interaktivní programy při výuce, ipad aplikace, atd. Studenti se aktivně zapojují během vyučovacích hodin a vstupují tvořivě do dialogu s vyučujícím. i k projektové práci. V minulém roce se škola zúčastnila mezinárodních projektů kde studenti měli možnost prostřednictvím návštěv různých zemí poznávat jiné kultury a prakticky uplatnit svoje jazykové znalosti a dovednosti. Též si uvědomují, že dobrá znalost 10

11 jazyka jim usnadní přijetí na vysoké školy a uplatnění v životě. Mám velkou radost, že naši studenti opětovně dosáhli vynikajících výsledků u maturitní zkoušky z anglického jazyka. Irena Horváthová učitelka anglického jazyka předsedkyně předmětové komise jazyků Jako učitelce tělesné výchovy se mi ve škole líbí nadšení pro účast v různých sportovních turnajích. Tímto bych chtěla poděkovat studentům všech ročníků, kteří v minulém roce s vervou bojovali o pohár Středoškolské florbalové ligy. Navzdory tomu, že našimi soupeři byla družstva z více než padesáti středních škol - některé sportovně zaměřené, neohroženě jsme postoupili až do závěrečných bojů. Dokonce se o našich výsledcích psalo v tisku jako o nové florbalové naději. Lenka Novotná Na škole vyučuji přírodní vědy, konkrétně předměty chemii, biologii a science. V minulém školním roce škola získala grant od EU právě na rozvoj přírodních věd, což se promítlo do vybavenosti školy pro výuku těchto předmětů, byla zakoupena celá řada pomůcek a nově vybavena učebna pro výuku přírodních věd. V letošním školním roce začíná projekt Comenius, který je zaměřen na ekologii, díky tomuto projektu budou studenti cestovat do zemí EU a vyměňovat si zkušenosti s přístupem k ekologii a udržitelnému rozvoji se studenty z ostatních zemí, které jsou do projektu zapojené. Domnívám se, že výuka přírodních věd je na vysoké úrovni a díky volitelným seminářům se může každý ze studentů věnovat přírodovědným předmětům opravdu důkladně. PhDr. Eva Tarabová Na škole vyučuji český jazyk a literaturu a dějepis. Úroveň výuky českého jazyka, i s ohledem na výsledek státní maturitní zkoušky, hodnotím jako velmi vysokou. Tradiční hodiny byly obohaceny o spolupráci na projektu Studenti čtou a píší noviny, o návštěvu divadel a jiných kulturních akcí (klub mladých diváků, celoroční vstupenka do galerie Rudolfinum apod.) Jako velmi pozitivní také vidím možnost dalšího vzdělávání se (spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů, Židovským 11

12 muzeem, Národním ústavem odborného vzdělávání, Pedagogickou fakultou UK Praha atd.). Oceňuji také možnost aplikace moderních výukových metod - práce s výpočetní technikou, projektové vyučování, odborné exkurze, rámcové projekty, výjezdy do zahraničí. Velmi si vážím vstřícného a ochotného vedení školy, které v nových a netradičních postupech a náhledech nevidí hrozbu, nýbrž pokrok. Mgr. Vanda Müllerová učitelka českého jazyka a literatury a dějepisu Na této škole vyučuji anglický jazyk a hudební výchovu. Minulý školní rok jsme se se studenty zúčastnili několika přednášek, ze kterých bych ráda zmínila návštěvu Amerického centra v Praze, na níž se nám věnovali odborníci v oboru amerických dějin a také i konzulové. Spolupráce byla dále rozvedena i jejich návštěvou našeho vzdělávacího ústavu a bude i nadále trvat. Z důvodu velmi dobré jazykové vybavenosti našich studentů (jak je patrno i z maturitní statistiky) se budeme tento rok účastnit evropského projektu Comenius, kde dorozumívacím jazykem bude angličtina. Do budoucna také plánujeme spolupráci s dalšími zahraničními školami v Německu a Kanadě. Z pedagogického pohledu na této škole oceňuji velmi inovativní rozdělení studentů anglického jazyka do skupin, kde rozlišovacím faktorem je úroveň jejich angličtiny. Mgr. Barbora Bryndová učitelka anglického jazyka 12

13 Hodnocení žáky Hodnocení žáky proběhlo formou anket na Bakalářích, ve sdílených dokumentech Google a formou písemných anket. 98% žáků hodnotilo školu velmi kladně, 2% spíše kladně. Z jejich hodnocení vybíráme: slečna Kratochvílová: Na škole se mi líbil kolektiv a přátelský přístup. Nejraději jsem měla profesory Kazdu, Müllerovou, Horváthovou a Vrtělkovou. Doporučila bych školu přátelům pro profesionální a přátelský přístup. Škola mě připravila na maturitní zkoušky. pan Hencl: Na škole se mi líbil přístup učitelů k žákům, nejraději jsem měl profesory Kováčovou, Ravnak, Horváthovou, Kosteckou, Bartošovou a Kazdu. Určitě školu doporučuji, nic bych neměnil, připravila mě na maturitní zkoušky. pan Carrithers: Na škole se mi líbil přístup ke studentům a prostředí, nejraději jsem měl Kazdu, Jahna a Müllerovou. Doporučil bych školu sportovně založeným studentům kvůli individuálnímu přístupu, změnil bych společnou tělocvičnu se ZŠ. slečna Kováčová: Na škole se mi líbil individuální přístup, možnost studia s individuálním plánem, příjemní učitelé a spravedlivý přístup. Nejraději jsem měla pana Poura, paní Vrtělkovou, Müllerovou a pana Kazdu. Určitě školu doporučuji. slečna Čálková: Na škole se mi líbilo všechno nejlepší vedení a učitelé, přístup. Nejraději jsem měla profesory Vrtělkovou, Tarabovou a Kazdu. Doporučuji školu svým přátelům kvůli skvělému přístupu ke studentům. pan Procházka: Na škole se mi líbil profesorský sbor a kolektiv. Nejraději jsem měl Kazdu, Müllerovou a Horváthovou. Doporučuji školu kvůli individuálnímu přístupu a kolektivu. 13

14 pan Melikant: Na škole se mi líbil styl výuky, nejraději jsem měl Kazdu, Vrtělkovou, Müllerovou a ředitelku. Doporučuji školu svým přátelům kvůli nezvyklému stylu výuky. slečna Haj Hossein: Na škole se mi líbilo vedení a třídní učitel pan Kazda, skvělý přístup kontorů a relaxační místnost. Nejraději jsem měla Kazdu, Tarabovou, Bartošovou a Müllerovou. Školu bych svým přátelům doporučila, jen by bylo potřeba zřídit parkovací místa pro studenty. pan Panov: Na škole se mi líbil přístup profesorů, vedení a prostory. Nelíbilo se mi dojíždění, dlouhý rozvrh a pracovní doba školního bufetu. Nejraději jsem měl Kazdu a Tarabovou. pan Slavík: Na škole se mi líbila výuka matematiky a možnosti konzultací. Nejraději jsem měl Kazdu, Matouška, Müllerovou a Šmídovou. Doporučil bych školu přátelům, protože se stále zlepšuje. Škola mě připravila na maturitní zkoušky. Hodnocení rodičů Hodnocení rodiči proběhlo formou několika anket, které byly zveřejňovány na Bakalářích a ve sdílených dokumentech Google. 95% rodičů bylo spokojeno velmi s fungováním školy, 4% byla spokojena, 1% bylo spíše nespokojeno. Mezi největší klady školy patří podle rodičů přístup učitelů, komorní prostředí, kamarádské vztahy. Kladně bylo hodnoceno i zavedení procentuálního hodnocení. Jako problém viděli někteří rodiče rozvrh, který není dělán s ohledem na dojíždějící žáky. Jediný vyučující, který nebyl kladně hodnocen, byl p. Marco Butta, se kterým byla spolupráce ukončena. Někteří rodiče poukazovali na ne příliš kvalitní stravování v objektu základní školy. Hodnocení evaluačních organizací 14

15 Ve škole proběhlo hodnocení klimatu školu pomocí projektu Cesta ke kvalitě. K silným stránkám patří malá škola, mladý kolektiv, otevřenost novým technologiím, minimalizace byrokracie, individuální přístup a komunikace, vstřícnost vedení vůči novým nápadům, přátelský kolektiv, dobré vztahy mezi žáky, e-learning, tvořivý přístup učitelů, ochota učitelů nadále se vzdělávat, vysoká participace v projektech, možnost zapojení žáků do praxe v IT oboru. Mezi slabé stránky patří malá selekce žáků, nechuť některých žáků se učit. K příležitostem patří posílení jedinečnosti, školení, zahraniční výjezdy a zapojení do kulturních akcí, projekty Comenius a OPPA. Mezi hrozby patří slabé populační ročníky, slabé studijní předpoklady u nově přijatých žáků a pokles motivace ke vzdělávání. Dále u nás proběhlo testování PRO23 za rok Celkový výsledek ve Čtenářské gramotnosti u gymnázia nadprůměrný, u IT průměrný. U finanční gramotnosti lehce nadprůměrný a u OSP lehce nadprůměrný. Na základě ročního hodnocení IES jsme byli oceněni ratingem CC - instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Expertní komisí byly mimo jiné zaznamenány tyto skutečnosti: - moderní www stránky včetně pokročilých komunikačních prvků, e-learning - vzdělávací aktivity pro veřejnost (IT a jazykové kurzy) - škola je zapojena do mezinárodních programů (Grundtvig, Comenius, E-twinning) - široká nabídka výuky cizích jazyků - integrace zahraničních studentů a studentů se zdravotním postižením - instituce získává finanční prostředky z evropských dotačních fondů - kvalitní činnost v PR aktivitách - škola je partnerem řady významných korporací např. Google, DELL, IBM, Oracle 15

16 Personální složení školy ve školním roce 2011/2012 Učitelé, nepedagogičtí pracovníci 16

17 Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Veronika Bartošová statutární zástupce, manager pro vzdělávaní: Mgr. Jakub Pour asistentka školy, marketing: Barbara Isabel Pešlová Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Veronika Bartošová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Jakub Pour (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie), Barbara Isabel Pešlová (ŠMVV Praha, Francouzský jazyk), Bc. Martin Kazda (PEDF UK Praha, Matematika, Fyzika, Matematický seminář, Mat - IT), Leona Soukupová (PEDF UK Praha, Matematika, Tělesná výchova), PhDr. Eva Tarabová (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie, Seminář přírodních věd, SCIENCE), Mgr. Veronika Vrtělková (PEDF UK Praha, Základy společenských věd, Něměcký jazyk, Společensko - vědní seminář, History), Marco Butta Pirella (UJAK Praha, Španělský jazyk), Bc. Šárka Švábová (Metropolitní univerzita Praha, Španělský jazyk), Irena Horváthová (Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Historie v anglickém jazyce), Mgr. Barbora Bryndová (PEDF UK Praha, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Literatura v 17

18 anglickém jazyce, Estetická hudební nauka), Vesna Ravnak (Univerzita Bělehrad, Anglický jazyk), Mgr. Petr Vojtěchovský (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura), Mgr. Lenka Novotná (PEDF Hradec Králové, Tělesná výchova, Základy společenských věd, Psychologický seminář, Estetická výtvarná výchova), Ing. Ivana Kostecká (Báňská Univerzita Ostrava, Výpočetní a informační technologie, Informační a konumikační, Sazba Technického textu), Radek Lampíř (Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze, Technické a programové vybavení, OOP - objektivně orientové programování), Matěj Novák (ČZU Praha, Zpracování multimedií, Databáze, Programoé vybavení, Praktická cvičení z IT), Ing. Vojtěch Reischl (VŠE Praha, Hardware), Tomáš Valenta (ČZU Praha, Programování a algoritmy, Webové technologie, Operační systémy), Mgr. Daniel Čechvala (PEDF Bratislava, Sazba technického textu, Programové vybavení, Praktická cvičení IT, Zpracování multimedií) Nepadagogičtí pracovníci školy: Vlasta Misíková - provoz a technické zázemí Josef Misík - provoz a technické zázemí Školení našich pracovníků Naši vyučující se v loňském školním roce zúčastnili více než 50 různých seminářů a školení. Semináře jsme vybírali dle jejich aprobace a dále jako speciálně zaměřené na pedagogiku, psychologii a na jednotlivé problémové oblasti - např. na práci s mimořádně nadanými žáky, na práci se žáky se specifickými poruchami učení, na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, na prevenci sociálně patologických jevů - zejména pak kyberšikany apod. Školení se týkala moderních výukových metod, kritického myšlení, zavádění nových technologií do výuky. Zde se jako přelomové jeví dlouhodobé školení na práci a využití ipad ve výuce. K dalším školením patřilo školení první pomoci, školení BOZP a PO, různé instruktorské kurzy apod. 18

19 Studenti Denní studium 1.ročník gymnázia Barták Martin, Dušek Ondřej, Jumr Antonín, Krištůfková Josefína, Mlynarčik Boris, Nam Hoang Hai, Porzer Matěj, Weefur Melody, Ligenzová Zuzana, Kavalová Tereza, Kulichkov Kirill 2.ročník gymnázia Baxa Pavel, Brenk Jan, Doušová Anna, Hejlová Tereza, Helešic Jakub, Jaroš Tomáš, Jarošová Adéla, Karmazínová Hana, Kavalová Tereza, Kedrinskaja Daria, Maříková Michaela, Mikešová Karolína, Mráčková Michaela, Ogriščenko Evžen, Pácalová Karolína, Poletínová Alena, Ravnak Nina, Remišová Markéta, Schicková Kristýna, Trunc Aleš, Vondráček Jakub, Zelenka Tomáš, Pelnářová Stephanie, Našincová Renata, Portnyagina Anna, Vavřík Radek. 19

20 3.ročník gymnázia Altanbagana Nomin, Andráško Kristián, Bilíková Pamela, Bílý Tomáš, Blažková Tereza, Budínová LEnka, Ciencialová Kristýna, Egiimaa Khuslen, Houbová ELiška, Chejnová Anna, Jirák Jan, King Samuel John, Lovicar Adam, Majstr Jan, Šindlerová Blanka, Škeřík Martin, Termer Kryštof, Valachová Petra, Kazdová Kristýna, Prskavec Jiří, Jančura David, Černá Michaela, Filgas Jonáš, Slavík Filip, Neumann Daniel, Auda Vojtěch, Petružálková Lucie, Johnová Alžběta, Bazal Josef, Bordiian Marta, Brejchová Denisa, Brkičová Daniela, Brodský Julian Roman, D Meza Ariosto, Fojtek Martin, Hugo Marek, Kostečková Hana, Králová Elizabeta, Krejčí Daniel, Kutičková Michaela, Moc Dominik, Prošková Tereza, Ptáček Jakub, Sklenář Petr, Sova Vojtěch, Šeidvý Milan, Watzingerová Kristýna, Bazal Josef 4.ročník gymnázia Bláhová Petra, Čálková Michaela, Haj Hossein Evellyn, Hencl JAkub, Holub Josef, Jakešová Adéla, Kováčová Klaudie, Krebes Tomáš, Kučerová Kateřina, Kupanovac Demian, Kvítek Vladimír, Lojkásková Sandra, Melikant JAkub, Neumannová KAteřina, Panov Ilja, Perglerová Karolína, Procházka Jan, Procházka Jan, Stehno Jakub, Tyl Miloš, Varenica Marian, Vavruška Petr, Vedral Martin, Zamec Jan, Zunt Vojtěch, Gmuzdeková Veronika, Paul Jiří, Kozelská Markéta, Šneiberg Kryštof, Pešková ELiška, Carrithers Michael, Del Maschio Barbora, Elefantová Tereza, Elišáková Klára, Fidrmucová Natálie, Hyžďal Lukáš, Chmelařová Tereza, Jakoubek Lukáš, Kratochvílová Michaela, Krupková Dominika, Lhotová Anna, Mančal Jaromír, Orawská Adéla, Procházka Matouš, Ravelová Nikola, Slavík Martin, Svobodová Kristýna, Szipková Krisztina, Drbohlav Lukáš, Trutněnko Ivanna, Kotal Ondřej, Večeřa Martin, Baderin Denis, Axamit Tomáš, Volmut Jiří, Kalivoda Jan, Srkal Tomáš 20

21 1.ročník Informační technologie Andrusenko Olga, Marachev Jan, Terešák Marek, Vančura Matěj, Pátek Robert 2. ročník Informační technologie Černý Milan, Holeček Václav, Hul Roman, Jozíf Lukáš, Kejř Michael, Le Anh Tuan Manh, Perkaus Sebastian, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šusta Jaroslav, Švec Petr 3. ročník Informační technologie Bakule Tomáš, Balšánek David, Bočkarev Daniel, Brožek Martin, Cozlovschii Denis, Csonka Miroslav, Čech Jan, Červený Radek, Grund Michal, Hasse Jiří, Houška Ondřej, Chaloupka Matouš, Jindra Kristián, Kabát Karel, Koula Matyáš, Krischke Filip, Lokvenc Jan, Malý Jakub, Martinovský Vladimír, Nosek David, Polívka Tomáš, Růžička Tomáš, Slivoňová Zuzana, Svoboda Martin, Takáč Jakub 4. ročník Informační technologie Černý David, iosip Eldar, Kočí Mojmír, Kohout David, Pavel David, Rokos Matouš, Rössler Jan, Studničný Tomáš, Svěchota Ondřej, Šourek David, Telvák Milan, Tojan Michal, Vedral Jiří, Valter Antonín, Zahrádka Jakub Dálkové studium 1.ročník gymnázia Daňková Kristýna, Kozáková Šárka, Sodomka Petr, Cestrová Lucie, Lissyova Katarina, Vortelová Tereza 21

22 2.ročník gymnázia Bílý Martin, Cestrová Lucie, Čunát Pavel, Dvorská Kateřina, Kříž Pavel, Moravcová Zuzana, Nozar Vojtěch, Vortelová Tereza, Cermanová Zuzana, Jeřábková Andrea, Stodůlka Roman 3.ročník gymnázia Benáková Anna, Blažek Martin, Brandová Sára, Cermanová Zuzana, Crlíková Nicol, Čarkt Michal, Doležalová Iveta, Felbinger Lukáš, Fliegr David, Hrubantová Kateřina, Kmochová Radka, Knotek Ondřej, Koudela Jakub, Ladman Antonín, Pananka Lukáš, Přibyslavská Lada, Vomáčka Adam, Jandová Lenka, Balvín Ondřej, Stančk Ondřej, Jindrová Kateřina, Motyčková Adéla, Ta Thu Thuy Tien 4.ročník gymnázia Balvín Ondřej, Bláha Vladimír, Braha Jiří, Brýna Jan, Císařovská Markéta, Čambál Petr, Čechová Lúbica, Elexa Juraj, Flieger David, Gawron Štěpán, Gažincová Michaela, Horáčková Lucie, Kelisová Blanka, Kobilka Jan, Kohutičová Lenka, Kolář Adam, Kubšová Kateřina, Kuželová Daniela, Malá Růžena, Medaová Gabriela, Nosákovec Ladislav, Novotný Rudolf, Oleničová Veronika, Pučalíková Ludmila, Salajová Petra, Stanček Ondřej, Svon boda Anthony, Šlajerová Veronika, Tyl Miloš, Volešák Radim, Vondrářek Tomáš, Zavřelová Martina 1.ročník Informační technologie Horáček Tomáš, Kejř Michael 22

23 2. ročník Informační technologie Kuklík Tomáš, Rybníček Lukáš, Soukup Petr, Šídová Michaela, Tóth Petr, Ladman Antonín 3. ročník Informační technologie GArcia Alberto, Jindrová Helena, Medřický Pavel, Trýb Pavel, Čermáková Tereza 4. ročník Informační technologie Bujnevič Nina, Kollros Tomáš, Mejta Daniel, Poulíček Tomáš,, Videgold Oleg, Volešák Radim Studenti ocenění pedagogickou radou Budínová Lenka - příkladné školní výsledky Andrusenko Olga - příkladné školní výsledky Chejnová Anna - příkladné školní výsledky Majstr Jan - příkladné školní výsledky King Jonathan Samuel - mimoškolní činnost, ipad support Team Termer Kryštof - mimoškolní činnost, ipad support Team Csonka Miroslav - computer support Team Školné a stipendia Ve školním roce 2011/2012 se platilo školné za denní studium ve výši 27000,-Kč a za dálkové studium 17000,-Kč za školní rok. Žáci se samými jedničkami měli slevu na školném ve výši 30%, žáci s vyznamenáním 20% a žáci bez trojky 10%. Dále jsme již standardně udělili stipendia formou odpuštění 23

24 školného v jednom případě významné sportovní reprezentace a ve třech případech sociální nouze. Dále škola přispívá na pořízení ipad 2 pro nově příchozí žáky. Výuka ve školním roce 2011/2012 Harmonogram školního roku 2011/ slavnostní zahájení školního roku konzultace dálkového studia konzultace dálkového studia Den otevřených hodin Filmová noc podzimní prázdniny Den otevřených hodin konzultace dálkového studia pedagogická rada a konzultace s rodiči konzultace dálkového studia vánoční prázdniny 24

25 konzultace dálkového studia pedagogická rada předání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny konzultace dálkového studia odevzdání maturitní práce konzultace dálkového studia maturitní ples velikonoční prázdniny konzultace dálkového studia a kolo přijímacího řízení písemná maturitní zkouška z profilové matematiky pedagogická rada, konzultace s rodiči jednotné maturitní schéma přípravný maturitní týden konzultace dálkového studia ústní maturitní zkoušky praxe IT oboru konzultace dálkového studia pedagogická rada předání vysvědčení Školní a mimoškolní aktivity 25

26 Projekt Vltava - žáci více tříd oborů Gymnázia i Informační technologie se vydali měřit kvalitu vody ve Vltavě. Škola naruby - po studentských volbách se Jonáš Filgas (student 3. ročníku) stal ředitelem školy, vybral si svůj tým a učitelé se tento den stali žáky. Učili se všeobecné vědomosti, měli anglický jazyk, biologii a další zajímavé předměty. Sportovní den - učitelé a žáci se zúčastnili několika sportovních dnů, zahráli si míčové hry, zkusili orientační běh, cyklovýlet a další. Filmový festival Jeden svět - žáci shlédli v rámci tohoto festivalu několik filmů, na které navazovaly besedy se zajímavými lidmi. 26

27 Maturitní ples - v březnu se konal maturitní ples v prostorách KD na Vinohradech. Odcházející maturanti připravili perfektně skvělý program, zakončený půlnočním představením. Rudolfinum - návštěvy památek patří ke stálým programům naší školy, celoroční vstupenka do Rudolfina je jen příkladem takové akce. Studenti čtou a píší noviny - naši žáci se již tradičně zapojují aktivně do tohoto projektu. Drážďany - naši učitelé vyjeli se žáky na jednodenní výlet do Drážďan, prohlédli si kulturní památky města. Malý princ - na návštěvu přijeli žáci 5. třídy Open Gatu, kteří nám zahráli představení v KC Zahrada. Přednáška o tvoření prezentací - žáci gymnázia se učili nejen správně tvořit prezentace, ale i prezentovat sebe. Návštěva USA velvyslanectví - studenti navštívili se svými učiteli ambasádu USA, součástí byla i beseda o USA. Přednáška eman - pro žáky IT byla připravena zajímavá beseda o webových aplikacích. Přednáška v O2 - žáci oboru Informační technologie měli možnost navštívit centrálu této firmy a sledovat technologický vývoj. Praxe pro žáky IT - v rámci praxe se dostali naši žáci oboru Informační technologie do řady velmi zajímavých firem. Anglické divadlo - naši žáci oboru Informační technologie a Gymnázia navštívili řadu divadelních představení v anglickém jazyce, o kterých poté besedovali v hodinách. Kinoprojekce - kinoprojekce ve škole vyvrcholily filmovou nocí ve škole. Přednáška o islámu Přednáška víceguvernéra ČNB p. Tomšíka Výstava Lidské tělo Adaptační kurz - čtyřdenní škola v přírodě se zajímavými teambuildingovými aktivitami, naukovými akcemi a dalšími zajímavostmi. 27

28 Projekt Grundtvig spolu se seniory se navštívili země Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie a Finsko Moderní chemie - studenti VŠCHT předvedli řadu zajímavých pokusů s různými látkami. Studenti viděli a slyšeli přeměny různých podob energií 28

29 Recyklohraní Dějepisné přednášky - mezi jinými i prof. Čorneje Biologické akce - mezi jinými návštěva ZOO Příprava na certifikáty z anglického jazyka Kroužek programování žáci ZŠ a žáci z oboru Gymnázia měli možnost naučit se základům programování v jazyce JAVA. Florbalové turnaje Divadelní večery - naši žáci navštěvovali v rámci předplatného v průběhu celého roku zajímavá divadelní představení 29

30 Lyžařský výcvik Relaxační místnost - žáci hojně využívali relaxační místnost s ping-pongem. Školní knihovnička - neoficiální knihovna posbíraná z darů Ukončení projektu Inovace kurikulárních dokumentů - OPPA - pro obor IT Zahájení prací na projektu Inovace přírodních věd OPPA 30

31 Výstavy a exkurze v Evropském domě Návštěva Centra integrace dětí a mládeže Exkurze a přednáška v Gerontologickém centru Návštěva výstavy fotografií Kontroverze v Rudolfinu Výtvarné soutěže Školní půjčovna výukových CD Turnaj ve fotbalu Návštěva učitelů ze zahraničí naši školu navštívili jako příklad dobré praxe učitelé z Korei a Litvy. Práce výchovného poradce - kromě specializované práce se zaměřením na tvorbu individuálních plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky mimořádně nadané, se výchovná poradkyně svědomitě starala o veškeré školní i mimoškolní problémy našich žáků, dále pak o kariérové poradenství, prevenci sociálně patologických jevů (spolu s preventistou), pomáhala plánovat akce školy, zejména pak adaptační kurzy. Učební plány Učební plány jsou součástí přílohy. 31

32 Přehled volitelných seminářů Naši žáci měli na výběr z řady volitelných seminářů - Anglická konverzace, Literární seminář, Science, Anglická historie v anglickém jazyce, Anglická literatura v anglickém jazyce, Matematický seminář, Psychologický seminář, History, Sazba technického textu, Objektově orientované programování a další. Přijímací zkoušky V rámci přijímacího řízení hodnotíme prospěch z posledních tří pololetí na základní škole. Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci základní školy, kteří: Zájemci o obor gymnázium: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,60 Zájemci o obor Informační technologie: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,80 (Případná trojka na vysvědčení není překážkou pro splnění těchto pravidel.) Žáci s vyšším studijním průměrem mohou být přijati na základě přijímacího pohovoru, ve kterém jasně prokáží zájem o zvolený obor a důvody, pro které by měli být přijati. Uchazeči o dálkové studium gymnaziálního oboru jsou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek. 32

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Úvod To, o čem se řadu let jen hovořilo, se koncem června roku 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více