VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1

2 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi na úvod zhodnocení školního roku 2011/2012. Během tohoto roku se nám podařila řada věcí. Byl to pro nás přelomový rok, co se týče prostor školy. Přestěhovali jsme se do nového pavilonu, který jsme o prázdninách upravovali pro naše účely. Mezi našimi žáky jsme přivítali studenty z Kladna, někteří přišli do maturitního ročníku, jiní do nižších. Překvapilo nás, jak rychle se zadaptovali a byli velmi šikovní. 2

3 I tento rok byl rokem mnoha mimoškolních i školních aktivit, bez kterých si EDUCAnet nedokážeme ani představit. Novinkou bylo zavádění ipadů do výuky, naši učitelé navštívili řadu seminářů a každý z vyučujících má nyní vlastní ipad. Kromě toho jsme zakoupili i 15 školních tabletů, což žáci uvítali. Nepřekvapily nás výborné výsledky našich maturantů z anglického jazyka. Obecně se nám podařilo utužit již stabilní pedagagický sbor řadou teambuildingových aktivit. Jsem velmi ráda, že se o EDUCAnet Praha ví, píše v médiích a hlavně, že ho kladně hodnotí naši žáci i absolventi. Naše výhoda oproti jiným školách spočívá v rozsáhlém používání prostředků informační technologie, v elearningu, materiálech pro tablety, multimediálních tabulích, ale hlavně v nadšení našich učitelů, kteří pokračují ve svém dalším profesním růstu. Neusínáme ovšem na vavřínech. Příští školní rok bude znamenat další velké změny. V přízemí naší budovy byla otevřena školka, máme zažádáno o grant na mateřské centrum, budujeme novou, zcela ojedinělou učebnu firmy SAMSUNG, budeme nadále pokračovat ve spolupráci s mnohými firmami. Přeji Vám všem, abyste mohli sdílet a sdíleli úspěchy naší školy a hlavně našich žáků! Veronika Bartošová Úvodní slovo předsedkyně představenstva EDUCAnet a.s. 3

4 Před sedmi lety to byl velmi ambiciózní cíl. Vybudovat síť středních škol EDUCAnet, které poskytují vysoký nadstandard ve všech oblastech svého výchovně vzdělávacího procesu. Dnes můžeme s čistým svědomím říci, že ve škole EDUCAnet Praha se to podařilo. Podařilo se to především díky kvalitnímu, stabilizovanému a motivovanému pedagogickému sboru, který připravuje naše středoškoláky v příjemném a osobním prostředí a který klade velký důraz svým individuálním přístupem na rozvoj každého žáka. Využívá k tomu nejmodernější technologie a didaktické postupy. O tom, že žáky připravuje pro kvalitní vykonání státní maturitní zkoušky svědčí výsledky u letošní maturity. Neméně důležitá je také příprava pro život, pro jejich další studijní a profesní dráhu, snaha vybudovat u žáků potřebu se celoživotně vzdělávat. Vnímáme a podporujeme snahu této školy kvalitně připravit své žáky pro potřeby moderní doby, potřeby 21. století, pro jejich globální působení kdekoliv na světě. To vše příjemnou a zábavnou formou. A to činí radost i nám. Dr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva EDUCAnet, a.s. Základní údaje o škole Název právnické osoby: EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o Adresa školy: Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov 4

5 Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČO: Ředitel školy: Mgr. Veronika Bartošová telefon: : Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jakub Pour telefon: : Webové stránky: Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: 5

6 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. kapacita: 440 žáků, z toho 80 v dálkovém studiu IZO školy: IZO ředitelství školy: Obory vzdělání, které škola vyučuje: kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / poznámka programu 7941K401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) 240 denní forma 7941K41 Gymnázium 240 denní forma 7941K401 Gymnázium - všeobecné (čtyřleté) 80 dálková forma 7941K41 Gymnázium 80 dálková forma 2647M003 Informační technologie aplikace osobních 120 denní forma počítačů 1820M01 Informační technologie 120 denní forma 1820M01 Informační technologie 80 dálková forma 6

7 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy 2 Úvodní slovo za zřizovatele 3 Základní údaje o škole 4 Auditovaný přehled příjmů a výdajů 8 Hodnocení činnosti školy: 9 Komplexní hodnocení ČŠI Hodnocení učiteli Hodnocení rodiči Hodnocení žáky Hodnocení evaluačních organizací Personální složení školy: 16 Učitelé a nepedagogičtí pracovníci Školení našich pracovníků Žáci po jednotlivých třídách 7

8 Žáci oceněni pedagogickou radou 22 Školné a stipendia 23 Výuka ve školním roce 2011/2012: 23 Harmonogram Školní a mimoškolní aktivity Seznam volitelných seminářů Přijímací zkoušky Maturitní zkoušky Uplatnění absolventů Poděkování dárcům 35 Výhled na školní rok 2012/ Slovo managera pro vzdělávání na závěr 41 Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 Náklady celkem ,45 z toho: Spotřeba materiálu ,42 z toho: Učebnice+Učební pomůcky 12531,00 8

9 Spotřeba energie ,63 Příspěvek na stravování studentů 9202,00 Akce pro studenty ,54 Telekomunikace+Internet+Služby HW+SW ,43 Nájemné+Služby související ,99 Analýzy+Průzkumy+Testy scio 11300,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 43150,00 Ostatní daně a poplatky 74774,00 Dary 2580,00 Výnosy celkem ,42 z toho: Dotace z rozpočtu kraje ,00 Školné ,00 Služby ,45 Granty/Projekty ,18 Hospodářský výsledek - ZISK ,97 Hodnocení činnosti školy 9

10 Komplexní hodnocení České školní inspekce Ve školním roce 2011/2012 proběhly na naší škole dvě státní kontroly. První kontrola ve dnech a týkala se školní matriky, kontroly třídních knih, IVP, knihy úrazů. V žádném ze čtyř bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právní normy - viz protokol č.j. ČŠIA - 284/12-A. Druhá státní kontrola ve dnech a se týkala školního řádu, maturitních zkoušek státní i profilové části. Inspekce byla přítomna jak u státní části maturitní zkoušky, tak i ve všech třídách v průběhu ústní části státní zkoušky i profilové části. Nebylo zjištěno žádné porušení právní normy, kromě toho, že dokument Školní řád neobsahoval práva zákonných zástupců žáků, což bylo odstraněno ještě během kontroly - viz protokol č-j- ČŠIA - 553/12-A. Hodnocení učiteli Velmi oceňuji, že pro výuku jazyků jsou školou vytvořeny ideální podmínky - technické vybavení tříd, interaktivní programy při výuce, ipad aplikace, atd. Studenti se aktivně zapojují během vyučovacích hodin a vstupují tvořivě do dialogu s vyučujícím. i k projektové práci. V minulém roce se škola zúčastnila mezinárodních projektů kde studenti měli možnost prostřednictvím návštěv různých zemí poznávat jiné kultury a prakticky uplatnit svoje jazykové znalosti a dovednosti. Též si uvědomují, že dobrá znalost 10

11 jazyka jim usnadní přijetí na vysoké školy a uplatnění v životě. Mám velkou radost, že naši studenti opětovně dosáhli vynikajících výsledků u maturitní zkoušky z anglického jazyka. Irena Horváthová učitelka anglického jazyka předsedkyně předmětové komise jazyků Jako učitelce tělesné výchovy se mi ve škole líbí nadšení pro účast v různých sportovních turnajích. Tímto bych chtěla poděkovat studentům všech ročníků, kteří v minulém roce s vervou bojovali o pohár Středoškolské florbalové ligy. Navzdory tomu, že našimi soupeři byla družstva z více než padesáti středních škol - některé sportovně zaměřené, neohroženě jsme postoupili až do závěrečných bojů. Dokonce se o našich výsledcích psalo v tisku jako o nové florbalové naději. Lenka Novotná Na škole vyučuji přírodní vědy, konkrétně předměty chemii, biologii a science. V minulém školním roce škola získala grant od EU právě na rozvoj přírodních věd, což se promítlo do vybavenosti školy pro výuku těchto předmětů, byla zakoupena celá řada pomůcek a nově vybavena učebna pro výuku přírodních věd. V letošním školním roce začíná projekt Comenius, který je zaměřen na ekologii, díky tomuto projektu budou studenti cestovat do zemí EU a vyměňovat si zkušenosti s přístupem k ekologii a udržitelnému rozvoji se studenty z ostatních zemí, které jsou do projektu zapojené. Domnívám se, že výuka přírodních věd je na vysoké úrovni a díky volitelným seminářům se může každý ze studentů věnovat přírodovědným předmětům opravdu důkladně. PhDr. Eva Tarabová Na škole vyučuji český jazyk a literaturu a dějepis. Úroveň výuky českého jazyka, i s ohledem na výsledek státní maturitní zkoušky, hodnotím jako velmi vysokou. Tradiční hodiny byly obohaceny o spolupráci na projektu Studenti čtou a píší noviny, o návštěvu divadel a jiných kulturních akcí (klub mladých diváků, celoroční vstupenka do galerie Rudolfinum apod.) Jako velmi pozitivní také vidím možnost dalšího vzdělávání se (spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů, Židovským 11

12 muzeem, Národním ústavem odborného vzdělávání, Pedagogickou fakultou UK Praha atd.). Oceňuji také možnost aplikace moderních výukových metod - práce s výpočetní technikou, projektové vyučování, odborné exkurze, rámcové projekty, výjezdy do zahraničí. Velmi si vážím vstřícného a ochotného vedení školy, které v nových a netradičních postupech a náhledech nevidí hrozbu, nýbrž pokrok. Mgr. Vanda Müllerová učitelka českého jazyka a literatury a dějepisu Na této škole vyučuji anglický jazyk a hudební výchovu. Minulý školní rok jsme se se studenty zúčastnili několika přednášek, ze kterých bych ráda zmínila návštěvu Amerického centra v Praze, na níž se nám věnovali odborníci v oboru amerických dějin a také i konzulové. Spolupráce byla dále rozvedena i jejich návštěvou našeho vzdělávacího ústavu a bude i nadále trvat. Z důvodu velmi dobré jazykové vybavenosti našich studentů (jak je patrno i z maturitní statistiky) se budeme tento rok účastnit evropského projektu Comenius, kde dorozumívacím jazykem bude angličtina. Do budoucna také plánujeme spolupráci s dalšími zahraničními školami v Německu a Kanadě. Z pedagogického pohledu na této škole oceňuji velmi inovativní rozdělení studentů anglického jazyka do skupin, kde rozlišovacím faktorem je úroveň jejich angličtiny. Mgr. Barbora Bryndová učitelka anglického jazyka 12

13 Hodnocení žáky Hodnocení žáky proběhlo formou anket na Bakalářích, ve sdílených dokumentech Google a formou písemných anket. 98% žáků hodnotilo školu velmi kladně, 2% spíše kladně. Z jejich hodnocení vybíráme: slečna Kratochvílová: Na škole se mi líbil kolektiv a přátelský přístup. Nejraději jsem měla profesory Kazdu, Müllerovou, Horváthovou a Vrtělkovou. Doporučila bych školu přátelům pro profesionální a přátelský přístup. Škola mě připravila na maturitní zkoušky. pan Hencl: Na škole se mi líbil přístup učitelů k žákům, nejraději jsem měl profesory Kováčovou, Ravnak, Horváthovou, Kosteckou, Bartošovou a Kazdu. Určitě školu doporučuji, nic bych neměnil, připravila mě na maturitní zkoušky. pan Carrithers: Na škole se mi líbil přístup ke studentům a prostředí, nejraději jsem měl Kazdu, Jahna a Müllerovou. Doporučil bych školu sportovně založeným studentům kvůli individuálnímu přístupu, změnil bych společnou tělocvičnu se ZŠ. slečna Kováčová: Na škole se mi líbil individuální přístup, možnost studia s individuálním plánem, příjemní učitelé a spravedlivý přístup. Nejraději jsem měla pana Poura, paní Vrtělkovou, Müllerovou a pana Kazdu. Určitě školu doporučuji. slečna Čálková: Na škole se mi líbilo všechno nejlepší vedení a učitelé, přístup. Nejraději jsem měla profesory Vrtělkovou, Tarabovou a Kazdu. Doporučuji školu svým přátelům kvůli skvělému přístupu ke studentům. pan Procházka: Na škole se mi líbil profesorský sbor a kolektiv. Nejraději jsem měl Kazdu, Müllerovou a Horváthovou. Doporučuji školu kvůli individuálnímu přístupu a kolektivu. 13

14 pan Melikant: Na škole se mi líbil styl výuky, nejraději jsem měl Kazdu, Vrtělkovou, Müllerovou a ředitelku. Doporučuji školu svým přátelům kvůli nezvyklému stylu výuky. slečna Haj Hossein: Na škole se mi líbilo vedení a třídní učitel pan Kazda, skvělý přístup kontorů a relaxační místnost. Nejraději jsem měla Kazdu, Tarabovou, Bartošovou a Müllerovou. Školu bych svým přátelům doporučila, jen by bylo potřeba zřídit parkovací místa pro studenty. pan Panov: Na škole se mi líbil přístup profesorů, vedení a prostory. Nelíbilo se mi dojíždění, dlouhý rozvrh a pracovní doba školního bufetu. Nejraději jsem měl Kazdu a Tarabovou. pan Slavík: Na škole se mi líbila výuka matematiky a možnosti konzultací. Nejraději jsem měl Kazdu, Matouška, Müllerovou a Šmídovou. Doporučil bych školu přátelům, protože se stále zlepšuje. Škola mě připravila na maturitní zkoušky. Hodnocení rodičů Hodnocení rodiči proběhlo formou několika anket, které byly zveřejňovány na Bakalářích a ve sdílených dokumentech Google. 95% rodičů bylo spokojeno velmi s fungováním školy, 4% byla spokojena, 1% bylo spíše nespokojeno. Mezi největší klady školy patří podle rodičů přístup učitelů, komorní prostředí, kamarádské vztahy. Kladně bylo hodnoceno i zavedení procentuálního hodnocení. Jako problém viděli někteří rodiče rozvrh, který není dělán s ohledem na dojíždějící žáky. Jediný vyučující, který nebyl kladně hodnocen, byl p. Marco Butta, se kterým byla spolupráce ukončena. Někteří rodiče poukazovali na ne příliš kvalitní stravování v objektu základní školy. Hodnocení evaluačních organizací 14

15 Ve škole proběhlo hodnocení klimatu školu pomocí projektu Cesta ke kvalitě. K silným stránkám patří malá škola, mladý kolektiv, otevřenost novým technologiím, minimalizace byrokracie, individuální přístup a komunikace, vstřícnost vedení vůči novým nápadům, přátelský kolektiv, dobré vztahy mezi žáky, e-learning, tvořivý přístup učitelů, ochota učitelů nadále se vzdělávat, vysoká participace v projektech, možnost zapojení žáků do praxe v IT oboru. Mezi slabé stránky patří malá selekce žáků, nechuť některých žáků se učit. K příležitostem patří posílení jedinečnosti, školení, zahraniční výjezdy a zapojení do kulturních akcí, projekty Comenius a OPPA. Mezi hrozby patří slabé populační ročníky, slabé studijní předpoklady u nově přijatých žáků a pokles motivace ke vzdělávání. Dále u nás proběhlo testování PRO23 za rok Celkový výsledek ve Čtenářské gramotnosti u gymnázia nadprůměrný, u IT průměrný. U finanční gramotnosti lehce nadprůměrný a u OSP lehce nadprůměrný. Na základě ročního hodnocení IES jsme byli oceněni ratingem CC - instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Expertní komisí byly mimo jiné zaznamenány tyto skutečnosti: - moderní www stránky včetně pokročilých komunikačních prvků, e-learning - vzdělávací aktivity pro veřejnost (IT a jazykové kurzy) - škola je zapojena do mezinárodních programů (Grundtvig, Comenius, E-twinning) - široká nabídka výuky cizích jazyků - integrace zahraničních studentů a studentů se zdravotním postižením - instituce získává finanční prostředky z evropských dotačních fondů - kvalitní činnost v PR aktivitách - škola je partnerem řady významných korporací např. Google, DELL, IBM, Oracle 15

16 Personální složení školy ve školním roce 2011/2012 Učitelé, nepedagogičtí pracovníci 16

17 Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Veronika Bartošová statutární zástupce, manager pro vzdělávaní: Mgr. Jakub Pour asistentka školy, marketing: Barbara Isabel Pešlová Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Veronika Bartošová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Jakub Pour (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie), Barbara Isabel Pešlová (ŠMVV Praha, Francouzský jazyk), Bc. Martin Kazda (PEDF UK Praha, Matematika, Fyzika, Matematický seminář, Mat - IT), Leona Soukupová (PEDF UK Praha, Matematika, Tělesná výchova), PhDr. Eva Tarabová (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie, Seminář přírodních věd, SCIENCE), Mgr. Veronika Vrtělková (PEDF UK Praha, Základy společenských věd, Něměcký jazyk, Společensko - vědní seminář, History), Marco Butta Pirella (UJAK Praha, Španělský jazyk), Bc. Šárka Švábová (Metropolitní univerzita Praha, Španělský jazyk), Irena Horváthová (Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Historie v anglickém jazyce), Mgr. Barbora Bryndová (PEDF UK Praha, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Literatura v 17

18 anglickém jazyce, Estetická hudební nauka), Vesna Ravnak (Univerzita Bělehrad, Anglický jazyk), Mgr. Petr Vojtěchovský (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura), Mgr. Lenka Novotná (PEDF Hradec Králové, Tělesná výchova, Základy společenských věd, Psychologický seminář, Estetická výtvarná výchova), Ing. Ivana Kostecká (Báňská Univerzita Ostrava, Výpočetní a informační technologie, Informační a konumikační, Sazba Technického textu), Radek Lampíř (Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze, Technické a programové vybavení, OOP - objektivně orientové programování), Matěj Novák (ČZU Praha, Zpracování multimedií, Databáze, Programoé vybavení, Praktická cvičení z IT), Ing. Vojtěch Reischl (VŠE Praha, Hardware), Tomáš Valenta (ČZU Praha, Programování a algoritmy, Webové technologie, Operační systémy), Mgr. Daniel Čechvala (PEDF Bratislava, Sazba technického textu, Programové vybavení, Praktická cvičení IT, Zpracování multimedií) Nepadagogičtí pracovníci školy: Vlasta Misíková - provoz a technické zázemí Josef Misík - provoz a technické zázemí Školení našich pracovníků Naši vyučující se v loňském školním roce zúčastnili více než 50 různých seminářů a školení. Semináře jsme vybírali dle jejich aprobace a dále jako speciálně zaměřené na pedagogiku, psychologii a na jednotlivé problémové oblasti - např. na práci s mimořádně nadanými žáky, na práci se žáky se specifickými poruchami učení, na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, na prevenci sociálně patologických jevů - zejména pak kyberšikany apod. Školení se týkala moderních výukových metod, kritického myšlení, zavádění nových technologií do výuky. Zde se jako přelomové jeví dlouhodobé školení na práci a využití ipad ve výuce. K dalším školením patřilo školení první pomoci, školení BOZP a PO, různé instruktorské kurzy apod. 18

19 Studenti Denní studium 1.ročník gymnázia Barták Martin, Dušek Ondřej, Jumr Antonín, Krištůfková Josefína, Mlynarčik Boris, Nam Hoang Hai, Porzer Matěj, Weefur Melody, Ligenzová Zuzana, Kavalová Tereza, Kulichkov Kirill 2.ročník gymnázia Baxa Pavel, Brenk Jan, Doušová Anna, Hejlová Tereza, Helešic Jakub, Jaroš Tomáš, Jarošová Adéla, Karmazínová Hana, Kavalová Tereza, Kedrinskaja Daria, Maříková Michaela, Mikešová Karolína, Mráčková Michaela, Ogriščenko Evžen, Pácalová Karolína, Poletínová Alena, Ravnak Nina, Remišová Markéta, Schicková Kristýna, Trunc Aleš, Vondráček Jakub, Zelenka Tomáš, Pelnářová Stephanie, Našincová Renata, Portnyagina Anna, Vavřík Radek. 19

20 3.ročník gymnázia Altanbagana Nomin, Andráško Kristián, Bilíková Pamela, Bílý Tomáš, Blažková Tereza, Budínová LEnka, Ciencialová Kristýna, Egiimaa Khuslen, Houbová ELiška, Chejnová Anna, Jirák Jan, King Samuel John, Lovicar Adam, Majstr Jan, Šindlerová Blanka, Škeřík Martin, Termer Kryštof, Valachová Petra, Kazdová Kristýna, Prskavec Jiří, Jančura David, Černá Michaela, Filgas Jonáš, Slavík Filip, Neumann Daniel, Auda Vojtěch, Petružálková Lucie, Johnová Alžběta, Bazal Josef, Bordiian Marta, Brejchová Denisa, Brkičová Daniela, Brodský Julian Roman, D Meza Ariosto, Fojtek Martin, Hugo Marek, Kostečková Hana, Králová Elizabeta, Krejčí Daniel, Kutičková Michaela, Moc Dominik, Prošková Tereza, Ptáček Jakub, Sklenář Petr, Sova Vojtěch, Šeidvý Milan, Watzingerová Kristýna, Bazal Josef 4.ročník gymnázia Bláhová Petra, Čálková Michaela, Haj Hossein Evellyn, Hencl JAkub, Holub Josef, Jakešová Adéla, Kováčová Klaudie, Krebes Tomáš, Kučerová Kateřina, Kupanovac Demian, Kvítek Vladimír, Lojkásková Sandra, Melikant JAkub, Neumannová KAteřina, Panov Ilja, Perglerová Karolína, Procházka Jan, Procházka Jan, Stehno Jakub, Tyl Miloš, Varenica Marian, Vavruška Petr, Vedral Martin, Zamec Jan, Zunt Vojtěch, Gmuzdeková Veronika, Paul Jiří, Kozelská Markéta, Šneiberg Kryštof, Pešková ELiška, Carrithers Michael, Del Maschio Barbora, Elefantová Tereza, Elišáková Klára, Fidrmucová Natálie, Hyžďal Lukáš, Chmelařová Tereza, Jakoubek Lukáš, Kratochvílová Michaela, Krupková Dominika, Lhotová Anna, Mančal Jaromír, Orawská Adéla, Procházka Matouš, Ravelová Nikola, Slavík Martin, Svobodová Kristýna, Szipková Krisztina, Drbohlav Lukáš, Trutněnko Ivanna, Kotal Ondřej, Večeřa Martin, Baderin Denis, Axamit Tomáš, Volmut Jiří, Kalivoda Jan, Srkal Tomáš 20

21 1.ročník Informační technologie Andrusenko Olga, Marachev Jan, Terešák Marek, Vančura Matěj, Pátek Robert 2. ročník Informační technologie Černý Milan, Holeček Václav, Hul Roman, Jozíf Lukáš, Kejř Michael, Le Anh Tuan Manh, Perkaus Sebastian, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šusta Jaroslav, Švec Petr 3. ročník Informační technologie Bakule Tomáš, Balšánek David, Bočkarev Daniel, Brožek Martin, Cozlovschii Denis, Csonka Miroslav, Čech Jan, Červený Radek, Grund Michal, Hasse Jiří, Houška Ondřej, Chaloupka Matouš, Jindra Kristián, Kabát Karel, Koula Matyáš, Krischke Filip, Lokvenc Jan, Malý Jakub, Martinovský Vladimír, Nosek David, Polívka Tomáš, Růžička Tomáš, Slivoňová Zuzana, Svoboda Martin, Takáč Jakub 4. ročník Informační technologie Černý David, iosip Eldar, Kočí Mojmír, Kohout David, Pavel David, Rokos Matouš, Rössler Jan, Studničný Tomáš, Svěchota Ondřej, Šourek David, Telvák Milan, Tojan Michal, Vedral Jiří, Valter Antonín, Zahrádka Jakub Dálkové studium 1.ročník gymnázia Daňková Kristýna, Kozáková Šárka, Sodomka Petr, Cestrová Lucie, Lissyova Katarina, Vortelová Tereza 21

22 2.ročník gymnázia Bílý Martin, Cestrová Lucie, Čunát Pavel, Dvorská Kateřina, Kříž Pavel, Moravcová Zuzana, Nozar Vojtěch, Vortelová Tereza, Cermanová Zuzana, Jeřábková Andrea, Stodůlka Roman 3.ročník gymnázia Benáková Anna, Blažek Martin, Brandová Sára, Cermanová Zuzana, Crlíková Nicol, Čarkt Michal, Doležalová Iveta, Felbinger Lukáš, Fliegr David, Hrubantová Kateřina, Kmochová Radka, Knotek Ondřej, Koudela Jakub, Ladman Antonín, Pananka Lukáš, Přibyslavská Lada, Vomáčka Adam, Jandová Lenka, Balvín Ondřej, Stančk Ondřej, Jindrová Kateřina, Motyčková Adéla, Ta Thu Thuy Tien 4.ročník gymnázia Balvín Ondřej, Bláha Vladimír, Braha Jiří, Brýna Jan, Císařovská Markéta, Čambál Petr, Čechová Lúbica, Elexa Juraj, Flieger David, Gawron Štěpán, Gažincová Michaela, Horáčková Lucie, Kelisová Blanka, Kobilka Jan, Kohutičová Lenka, Kolář Adam, Kubšová Kateřina, Kuželová Daniela, Malá Růžena, Medaová Gabriela, Nosákovec Ladislav, Novotný Rudolf, Oleničová Veronika, Pučalíková Ludmila, Salajová Petra, Stanček Ondřej, Svon boda Anthony, Šlajerová Veronika, Tyl Miloš, Volešák Radim, Vondrářek Tomáš, Zavřelová Martina 1.ročník Informační technologie Horáček Tomáš, Kejř Michael 22

23 2. ročník Informační technologie Kuklík Tomáš, Rybníček Lukáš, Soukup Petr, Šídová Michaela, Tóth Petr, Ladman Antonín 3. ročník Informační technologie GArcia Alberto, Jindrová Helena, Medřický Pavel, Trýb Pavel, Čermáková Tereza 4. ročník Informační technologie Bujnevič Nina, Kollros Tomáš, Mejta Daniel, Poulíček Tomáš,, Videgold Oleg, Volešák Radim Studenti ocenění pedagogickou radou Budínová Lenka - příkladné školní výsledky Andrusenko Olga - příkladné školní výsledky Chejnová Anna - příkladné školní výsledky Majstr Jan - příkladné školní výsledky King Jonathan Samuel - mimoškolní činnost, ipad support Team Termer Kryštof - mimoškolní činnost, ipad support Team Csonka Miroslav - computer support Team Školné a stipendia Ve školním roce 2011/2012 se platilo školné za denní studium ve výši 27000,-Kč a za dálkové studium 17000,-Kč za školní rok. Žáci se samými jedničkami měli slevu na školném ve výši 30%, žáci s vyznamenáním 20% a žáci bez trojky 10%. Dále jsme již standardně udělili stipendia formou odpuštění 23

24 školného v jednom případě významné sportovní reprezentace a ve třech případech sociální nouze. Dále škola přispívá na pořízení ipad 2 pro nově příchozí žáky. Výuka ve školním roce 2011/2012 Harmonogram školního roku 2011/ slavnostní zahájení školního roku konzultace dálkového studia konzultace dálkového studia Den otevřených hodin Filmová noc podzimní prázdniny Den otevřených hodin konzultace dálkového studia pedagogická rada a konzultace s rodiči konzultace dálkového studia vánoční prázdniny 24

25 konzultace dálkového studia pedagogická rada předání vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny konzultace dálkového studia odevzdání maturitní práce konzultace dálkového studia maturitní ples velikonoční prázdniny konzultace dálkového studia a kolo přijímacího řízení písemná maturitní zkouška z profilové matematiky pedagogická rada, konzultace s rodiči jednotné maturitní schéma přípravný maturitní týden konzultace dálkového studia ústní maturitní zkoušky praxe IT oboru konzultace dálkového studia pedagogická rada předání vysvědčení Školní a mimoškolní aktivity 25

26 Projekt Vltava - žáci více tříd oborů Gymnázia i Informační technologie se vydali měřit kvalitu vody ve Vltavě. Škola naruby - po studentských volbách se Jonáš Filgas (student 3. ročníku) stal ředitelem školy, vybral si svůj tým a učitelé se tento den stali žáky. Učili se všeobecné vědomosti, měli anglický jazyk, biologii a další zajímavé předměty. Sportovní den - učitelé a žáci se zúčastnili několika sportovních dnů, zahráli si míčové hry, zkusili orientační běh, cyklovýlet a další. Filmový festival Jeden svět - žáci shlédli v rámci tohoto festivalu několik filmů, na které navazovaly besedy se zajímavými lidmi. 26

27 Maturitní ples - v březnu se konal maturitní ples v prostorách KD na Vinohradech. Odcházející maturanti připravili perfektně skvělý program, zakončený půlnočním představením. Rudolfinum - návštěvy památek patří ke stálým programům naší školy, celoroční vstupenka do Rudolfina je jen příkladem takové akce. Studenti čtou a píší noviny - naši žáci se již tradičně zapojují aktivně do tohoto projektu. Drážďany - naši učitelé vyjeli se žáky na jednodenní výlet do Drážďan, prohlédli si kulturní památky města. Malý princ - na návštěvu přijeli žáci 5. třídy Open Gatu, kteří nám zahráli představení v KC Zahrada. Přednáška o tvoření prezentací - žáci gymnázia se učili nejen správně tvořit prezentace, ale i prezentovat sebe. Návštěva USA velvyslanectví - studenti navštívili se svými učiteli ambasádu USA, součástí byla i beseda o USA. Přednáška eman - pro žáky IT byla připravena zajímavá beseda o webových aplikacích. Přednáška v O2 - žáci oboru Informační technologie měli možnost navštívit centrálu této firmy a sledovat technologický vývoj. Praxe pro žáky IT - v rámci praxe se dostali naši žáci oboru Informační technologie do řady velmi zajímavých firem. Anglické divadlo - naši žáci oboru Informační technologie a Gymnázia navštívili řadu divadelních představení v anglickém jazyce, o kterých poté besedovali v hodinách. Kinoprojekce - kinoprojekce ve škole vyvrcholily filmovou nocí ve škole. Přednáška o islámu Přednáška víceguvernéra ČNB p. Tomšíka Výstava Lidské tělo Adaptační kurz - čtyřdenní škola v přírodě se zajímavými teambuildingovými aktivitami, naukovými akcemi a dalšími zajímavostmi. 27

28 Projekt Grundtvig spolu se seniory se navštívili země Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie a Finsko Moderní chemie - studenti VŠCHT předvedli řadu zajímavých pokusů s různými látkami. Studenti viděli a slyšeli přeměny různých podob energií 28

29 Recyklohraní Dějepisné přednášky - mezi jinými i prof. Čorneje Biologické akce - mezi jinými návštěva ZOO Příprava na certifikáty z anglického jazyka Kroužek programování žáci ZŠ a žáci z oboru Gymnázia měli možnost naučit se základům programování v jazyce JAVA. Florbalové turnaje Divadelní večery - naši žáci navštěvovali v rámci předplatného v průběhu celého roku zajímavá divadelní představení 29

30 Lyžařský výcvik Relaxační místnost - žáci hojně využívali relaxační místnost s ping-pongem. Školní knihovnička - neoficiální knihovna posbíraná z darů Ukončení projektu Inovace kurikulárních dokumentů - OPPA - pro obor IT Zahájení prací na projektu Inovace přírodních věd OPPA 30

31 Výstavy a exkurze v Evropském domě Návštěva Centra integrace dětí a mládeže Exkurze a přednáška v Gerontologickém centru Návštěva výstavy fotografií Kontroverze v Rudolfinu Výtvarné soutěže Školní půjčovna výukových CD Turnaj ve fotbalu Návštěva učitelů ze zahraničí naši školu navštívili jako příklad dobré praxe učitelé z Korei a Litvy. Práce výchovného poradce - kromě specializované práce se zaměřením na tvorbu individuálních plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky mimořádně nadané, se výchovná poradkyně svědomitě starala o veškeré školní i mimoškolní problémy našich žáků, dále pak o kariérové poradenství, prevenci sociálně patologických jevů (spolu s preventistou), pomáhala plánovat akce školy, zejména pak adaptační kurzy. Učební plány Učební plány jsou součástí přílohy. 31

32 Přehled volitelných seminářů Naši žáci měli na výběr z řady volitelných seminářů - Anglická konverzace, Literární seminář, Science, Anglická historie v anglickém jazyce, Anglická literatura v anglickém jazyce, Matematický seminář, Psychologický seminář, History, Sazba technického textu, Objektově orientované programování a další. Přijímací zkoušky V rámci přijímacího řízení hodnotíme prospěch z posledních tří pololetí na základní škole. Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci základní školy, kteří: Zájemci o obor gymnázium: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,60 Zájemci o obor Informační technologie: měli průměrně ze 3 posledních klasifikačních období (nebo pouze v polovině devátého ročníku) studijní průměr do 1,80 (Případná trojka na vysvědčení není překážkou pro splnění těchto pravidel.) Žáci s vyšším studijním průměrem mohou být přijati na základě přijímacího pohovoru, ve kterém jasně prokáží zájem o zvolený obor a důvody, pro které by měli být přijati. Uchazeči o dálkové studium gymnaziálního oboru jsou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek. 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015

Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 Název procesu/ Číslo Vlastník Seznam žáků maturitní zkoušky ve dnech 25. 5. 2015 29. 5. 2015 p.č. příjmení a jméno 1. Bašta Daniel 2. Bicanová Dominika Lea 3. Bosáková Kristýna 4. Bulířová Petra 5. Buryová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016

Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 1 Volitelné předměty upravená nabídka pro rok 2015/2016 Na www.gjk.cz je v současné době k dispozici upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016. Poznámky ke zveřejněné nabídce: Po úvodním

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí Maturitní zkoušky školní rok: 2014/2015 škola: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. obor vzdělání: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum maturitní zkoušky proběhnou v termínech: maturitní práce maturitní

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více