VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA-SATALICE IČ: Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V souladu se Zákonem č. 561/2004 ze dne 24. září 2004, 10, odst. 3 ve znění platných předpisů s Vyhláškou č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. ze dne , 7 předkládám výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/ Přesný název školy, zřizovatel a charakteristika Přesný název: Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 Zřizovatel školy: Městská část Praha 9 - Satalice Charakteristika školy: Státní plně organizovaná základní škola Adresa na dálkový přístup: Kontakt: IČO: IZO: Identifikátor školy: Datum posledního zařazení do sítě škol Zařazení do sítě škol: Zařazení do školského rejstříku: Vzdělávací program školy Školní rok ŠVP Nastartuj! 2013/2014 všechny ročníky 4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu Nastartuj! Ve školním roce 2013/2014 byl školní vzdělávací program Nastartuj! závazný pro vyučování ve všech ročnících aktualizován dle doporučení MŠMT. Náš školní vzdělávací program je koncipován tak, aby žáci získali solidní a pevný základ vědomostí, dovedností a návyků, které vedou k zodpovědnému rozhodování, uvážlivému chování a respektování práv a povinností. Snažíme se vytvářet prostředí, kde je žákům poskytována kvalitní odborná péče, kde panuje přátelská a tvůrčí atmosféra a kde se žáci cítí bezpečně díky jasným a předem daným pravidlům. Naším cílem je, aby naši žáci opouštěli školu připraveni do dalšího života, uměli si poradit a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který je nutno přizpůsobovat měnícím se vnějším a vnitřním podmínkám a potřebám školy, žáků a rodičů.

3 5. Údaje o jazykovém vzdělávání Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň Aj Rj V naší škole je povinným cizím jazykem jazyk anglický. V 1. ročníku navštěvují žáci kroužek Anglického jazyka, ve 2. ročníku je angličtina vyučována jako jednohodinový nepovinný předmět. V dalších ročnících je pak Anglický jazyk dotován třemi hodinami týdně v každém ročníku. Učitelé Anglického jazyka využívají k výuce kvalitní učebnice osvědčených nakladatelství spolu s audiovizuálními materiály a interaktivními tabulemi. Na 2. stupni mají žáci od 8. ročníku další cizí jazyk, a to ruský. 6. Údaje o pedagogických pracovnících odborná kvalifikace Ped. prac. celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac.bez odborné kvalifikace počet (fyzické osoby) k Věková struktura pedagogických pracovníků 20 a méně a více počet (fyzické osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Při sestavování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ) se přihlíží ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám školy a rozpočtu školy. Také ve školním roce 2013/2014 pedagogičtí pracovníci navrhovali kroky vedoucí ke zlepšení vlastní práce a práce v týmu. Vedením školy byly zohledňovány nároky pedagogů v oblasti jejich odborného a osobnostního růstu. Tyto potřeby vyplynuly z manažerských hodnotících rozhovorů pedagogů s ředitelkou školy. Dalším podkladem se staly závěry z hospitací vyučovacích hodin, z rozborů žákovských prací, z hodnocení školních a mimoškolních aktivit. Většina průběžného vzdělávání pedagogů byla uskutečňována formou samostudia, a to i formou e-learningu a účastí na webinářích. V rámci tohoto studia bylo nutné zaměřit se na zvyšování odbornosti ve vyučovacích předmětech, na seznamování se s novými pedagogickými metodami. Informace pedagogové získávali z těchto odborných publikací a časopisů: Učitelské noviny, Moderní vyučování, Prevence, Informatorium, Dějiny a současnost, Rodina a škola, Kritické myšlení, Psychologie, Řízení školy. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali odbornou kvalifikaci, byli ředitelkou školy upozorněni na nutnost si doplnit příslušné vzdělání. Čtyři pedagogičtí pracovníci si doplňovali

4 vzdělání studiem na VŠ. Dvě vychovatelky školní družiny si doplnily vzdělání v oboru vychovatelství. Dále 11 pedagogických pracovníků absolvovalo jednotlivé odborné semináře. Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka činila cca 8 hodin, nejvíce seminářů bylo zaměřeno na oblast pedagogiky a psychologie. Celý pedagogický sbor proškolovala průběžně školní psycholožka spolu s metodičkou prevence na téma šikana a kyberšikana. Zájem vyučujících o průběžné vzdělávání přesáhl finanční možnosti školy. Pověření pracovníci se i nadále účastnili seminářů a kurzů k výkonu specializovaných činností, a to v následujících oblastech: ŠVP, prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství, práce se žáky se zdravotním postižením, koordinátorka EVVO, psychoterapeutický výcvik, výcvik pro školní psychology, arteterapie, OSV. 9. Údaje o počtu zapsaných dětí a odkladu školní docházky na školní rok 2014/2015 Zapsané děti Přijatí žáci Odklad šk. docházky počet Před vlastním zápisem zorganizoval školní poradenský tým spolu s vedením školy informační schůzku pro rodiče, kteří projevili zájem o zápis svých dětí do naší školy. Zde dostali informace o důležitých aspektech dětské školní zralosti a o výuce v 1. ročníku. Zápis žáků do 1. tříd proběhl opět netradiční formou. Zapisované děti byly zapojovány do didakticky promyšlených dramatických výstupů žáků 2. stupně, které pomohly zkušeným pedagogům z 1. stupně a školní psycholožce posoudit školní zralost dítěte. Zájem rodičů o docházku svých dětí do naší školy přesahoval kapacitu naší školy, a proto muselo dojít k omezení počtu přijímaných žáků. Pro přijaté žáky a jejich rodiče byly zorganizovány dvě informativní pracovní schůzky, které umožnily dětem lepší adaptaci při přechodu z mateřské do základní školy. 10. Hodnocení činnosti školní družiny Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu (dále jen ŠD ) 140 žáků z ročníku. Činnost ve čtyřech odděleních probíhala podle Vzdělávacího programu ŠD. Schválená kapacita ŠD byla 120 žáků, ale organizačními opatřeními, kdy přihlášení žáci v době provozu ŠD navštěvovali zájmové útvary, nedocházelo k překročení dané kapacity. Vzhledem k tomu, že žáci mají četné zájmové aktivity v rámci školních kroužků, zaměřuje se činnost ŠD zejména na relaxační a odpočinkové činnosti. Vedle těchto aktivit mohli žáci využít pestré nabídky tematických činností z oblasti výtvarné, tělesné a hudební výchovy. Již tradičně ŠD připravovala výrobky na Jarmark, k zápisu do 1. tříd, ke Dni matek, pro seniory a též se podílela na výzdobě prostor školy. Vychovatelky pro žáky připravily řadu rozmanitých her a soutěží jako Veselé

5 luštění na zahradě, soutěž v kuželkách, Svatomartinské a Čertovské hrátky, besedy s vydavateli dětských knih, úzce spolupracovala s přírodovědným kroužkem, tematicky zaměřené workshopy a další. ŠD není pokračováním školního vyučování, jejím hlavním posláním je zabezpečit zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci žáků. K tomu využívá ŠD jak vlastních prostor, tak tělocvičnu i školní kuchyňku. Přesto nemůžeme uspokojit poptávku o přijetí všech zapsaných dětí do ŠD, a to z nedostatku kapacity prostor. Z těchto důvodů a na doporučení České školní inspekce požádala MČ o zvýšení kapacity na 150 žáků. 11. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa) Poradenské služby školy zajišťoval poradenský tým ve složení výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka a speciální pedagožka. Rozvržení činnosti poradenských služeb odráží specifika naší školy i zkušenosti a dovednosti jednotlivých členů poradenského týmu. Oporou pro poskytování poradenských služeb byl interní dokument Strategie poradenských služeb, který byl v naší škole vytvořen na základě Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a v její novelizaci. Výchovná poradkyně vedla přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťovala podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, úzce spolupracovala s vyučujícími při zajišťování vhodných intervencí u žáků se zdravotním znevýhodněním, koordinovala poskytování poradenských služeb, organizačně se spolupodílela s vedením školy na obsahové a organizační stránce zápisu dětí do 1. ročníku. Úzce spolupracovala především s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9. Organizačně připravovala vyšetření žáků k profesionální volbě v PPP Prahy 3 a 9. Zajišťovala administrativu spojenou s přihláškami na střední školy, spolupracovala s vyučující předmětu Svět práce. Školní psycholožka spolu se speciální pedagožkou vedla dvoudenní adaptační výjezd žáků 6. ročníku. Spolupracovala s vyučujícími 1. stupně při zápisu do 1. ročníku na zjišťování školní zralosti dětí, podílela se na diagnostice výukových a především výchovných problémů žáků, zjišťovala ve třídách sociální klima, spolupracovala s třídními učiteli. Spolupracovala s etopedkou, s OSPOD, Policií ČR, především však na půdě školy s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a rodiči žáků, u nichž řešila problémy. Externě s naší školou spolupracovala i etopedka, která se podílela zejména na zlepšování vztahů ve třídních kolektivech. Školní speciální pedagožka se spolupodílela na naplnění programu adaptačního výjezdu žáků 6. ročníku, vykonávala činnosti zaměřené na odbornou radu a pomoc vyučujícím zejména 1. stupně u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

6 Školní metodička prevence jako vyučující předmětu Člověk a společnost předkládala žákům k diskuzi témata související s rodinou, školou a vztahy mezi nimi. Koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovala organizačně konání besed (např. s pracovníky Městské policie Praha) či diskuze odborníky protidrogové prevence. Tato činnost probíhala v souladu s Minimálním primárně preventivním programem. Jeho hlavní součástí bylo posilování příznivého sociálního klimatu školy, rozšiřování a upevňování kompetencí žáků s důrazem na kladné životní hodnoty. Tento program byl poradenským týmem vyhodnocen a aktualizován pro potřeby dalšího školního roku ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Spolupráce MČ Praha Satalice a školy se odvíjela od potřeb školy a městské části. V rámci rozpočtu škola vlastními silami udržovala celý areál školy v co nejlepším stavu. MČ realizovala opravu střechy a fasády školy. Dále financovala malování vnitřních prostor školní budovy. Školská rada byla podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a ve znění platných předpisů zřízena Jednání Školské rady se řídí schváleným Jednacím řádem. Školská rada plnila své povinnosti vyplývající z 168, odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., a ve znění platných předpisů. Ve sledovaném období nadále působil ve škole Spolek Satalická škola, který pomáhal svojí finanční podporou zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro žáky a podílel se na organizaci tradičních akcí (Jarmarku, Školního Jarního plesu, Bazaru oblečení, Společenského večera). Právě finanční prostředky získané z výtěžku těchto akcí byly využity k nákupu potřebného vybavení pro zájmové kroužky, sportovních dnů, k nákupu knih do školní knihovny. Velkým úspěchem spolku bylo financování akce Zlepšení akustiky v prostorách školní družiny. Tato finanční podpora byla velmi pozitivně přijata ze strany pedagogů i ze strany rodičů dětí, které školní družinu navštěvují. Společně organizované akce přispívaly k prohlubování vzájemné spolupráce mezi školou, rodiči a ostatními obyvateli obce. V praxi ověřený systém třídních schůzek a konzultací, z nichž největší přínos mají na závěr 1. pololetí školního roku společné konzultace rodičů, učitelů a žáků, byl ponechán. Vnitřní a vnější informační systém byl pravidelně aktualizován. Na základě splnění kritérií je škola stále zařazena do sítě škol v ČR Rodiče vítáni. Management školy seznamoval se svým způsobem řízení školy mimo jiné ředitele základních škol z Plzně, z Děčína a z Hory Svaté Kateřiny. Ředitelka školy se pravidelně se účastnila Kulatých stolů jednání SKAV a podílela se na práci sdružení EDUin. Získané poznatky aplikovala do každodenní práce školy v kontextu s realitou školství ČR. Škola nemá zřízenou odborovou organizaci a ani s jinými odborovými organizacemi nespolupracovala.

7 13. Účast školy v rozvojovém a mezinárodním programu Ve školním roce 2013/2014 se škola neúčastnila žádného mezinárodního programu. Ve školním roce 2013/2014 škola nerealizovala projekty, které byly financované z cizích zdrojů. 14. Péče o nadaného žáka Na počátku školního roku třídní učitelka u jedné z žákyň 2. ročníku nebývalý rozsah vědomostí a schopností. Po vyšetření v PPP podali zákonní zástupci této žákyně žádost o přeřazení do vyššího ročníku. V průběhu října byla tato žákyně přeřazena do 3. ročníku. Již z počátku bez problémů zvládala obsah učiva, zaostávala však v tempu psaní. Během pár týdnů tempo psaní zvýšila a bez problémů se mezi žáky 3. ročníku zařadila, dokonce se zařadila na špičku třídy. Zvládla to dík svému superiornímu nadání, sociální, tělesné i manuální zdatnosti. Přestup do vyššího ročníku zvládla i zásluhou kvalitního rodinného zázemí. 15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) V rámci volitelných předmětů od ročníku byly vyučovány Technické činnosti, Domácnosti, Tradiční řemesla, Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk. Cíle polytechnické výchovy byly naplňovány při výuce Technických činností, Domácnosti a Tradičních řemesel. Tato výchova je součástí ŠVP Nastartuj!. Škola je vybavena dvěma odbornými učebnami na vysoké úrovni dílny pro chlapce a dílny pro dívky. 16. Přípravné třídy, začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkušenosti s integrací Ve školním roce 2013/2014 ve škole nebyly zřízeny přípravné třídy. Mezi žáky školy se speciálními vzdělávacími potřebami byl evidován jeden žák se sociálním znevýhodněním. Tento žák, který se začal vzdělávat v naší škole od prosince 2013, měl jen minimální znalosti českého jazyka, proto byl zohledňován a vzděláván dle doporučení PPP. V předmětech Český jazyk a Anglický jazyk byl vzděláván podle IVP. Výchovná poradkyně a třídní učitelka prošly školením sdružení Meta, o.p.s. Společnost pro příležitost mladých migrantů, aby získaly základní informace o vzdělávání cizinců, kteří plně neovládají český jazyk. Dík pedagogické intuici, proškolení a obětavosti třídní učitelky a vlastní práci žák udělal výrazné vzdělávací pokroky. Je schopen se v češtině vzdělávat ve všech předmětech, zvládl i dílčí znalost českého jazyka.

8 17. Vzdělávání dětí cizinců, zkušenosti s jejich integrací Státní příslušnost Počet žáků EU Počet žáků z ostatních zemí Arménie 2 Čína 1 Rusko 4 Ukrajina 5 Vietnam 1 Slovensko (EU) 4 Celkem 4 13 Vzhledem k tomu, že většina dětí s cizím státním občanstvím ovládá český jazyk velmi dobře, nemají tito žáci problémy s integrací do školního kolektivu. Školní vzdělávací program Nastartuj! podporuje u všech žáků rovné příležitosti ke vzdělávání. 18. Environmentální výchova Environmentální výchovu jsme naplňovali v souladu se ŠVP Nastartuj! Jako průřezové téma ve všech předmětech. S rozšířením výuky jazyků jsme přišli o možnost naplňovat cíle environmentální výchovy v předmětu Přírodovědná praktika. V plánu na tento školní rok bylo navrženo, aby každá třída absolvovala alespoň jeden výukový program, který bude obsahem a cíli ladit s výstupy pro environmentální výchovu ŠVP v daném ročníku. Právě v rámci výukových předmětů zaměřených na environmentální výchovu se žáci 1. stupně účastnili odborně vedených výukových programů minimálně jedenkrát v každém pololetí. Projektové dny 1. stupně v říjnu nesly název LES, a proto jsme se obrátili na středisko ekologické výchovy organizace Lesy hl. m. Prahy a využili jsme jejich profesionální nabídku projektového dne Do lesa s lesníkem. Na stanovištích v oboře i během přednášek s přírodninami získali žáci zážitky i informace, které zužitkovali do svých vystoupení při prezentacích. V květnu přijeli pracovníci střediska ekologické výchovy z Lesů hl. m. Prahy ještě jednou, tentokrát aby žáky 1. stupně seznámili se životem včelstva a prací včelaře v programu Včely a včelky. Mobilní včelí úl nabídl dětem pohled z blízka. Žáci 1. stupně uvítali nabídku soutěží. Pod vedením paní učitelky Petry Březinové se V. A zapojila do výtvarné soutěže Ptáci kolem nás, kterou pořádala Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji. Výtvarnou soutěž Můj kamarád netopýr využila i paní učitelka Věra Bartůšková se svojí I. B. Jednalo se o soutěž vyhlášenou Českou společností na ochranu netopýrů (dále jen ČESON ) a navazovala na program Náš soused je netopýr, jehož se účastnila třída I. B. Program děti výrazně inspiroval, což dokazuje skutečnost, že v této výtvarné soutěži zvítězila žákyně naší školy Eva Belšánová a další dvě její spolužačky obdržely zvláštní cenu poroty. Toulcův dvůr nabízí školám kvalitní programy, které korespondují s naším ŠVP. Školám poskytuje i materiály, které umožňují vyučujícímu děti na program připravit a s dětmi na program navázat ve škole i po návštěvě výukového programu. Tato skutečnost ovlivnila výběr programů pro ročníky 2. stupně. Tříhodinový program se tak stal pětihodinovým blokem a návštěva programu rozhodně nebyla izolovanou akcí, ale smysluplným rozšířením školní výuky.

9 Akce s environmentální tématikou probíhaly i ve školní družině, ať už to byla návštěva ZOO Praha, odpolední program s živými netopýry od ČESONu nebo jarní exkurze do obory. Pro obohacení a doplnění výuky jsme využívali školní permanentku do ZOO Praha, jež má tradičně bohatou nabídku procházek s průvodcem i výukových programů. Všech šest vstupů pro skupiny, které nám permanentka umožňuje, jsme vyčerpali. Pokračovali jsme v mezinárodním projektu Spring Alive Jaro ožívá. Do pozorování příletu tažných ptáků se zapojili jednotlivci i některé třídy na 1. stupni, které svá pozorování uskutečnily v rámci exkurze. Pilotní projekt na ochranu skleněné stěny školního atria, o níž se zabíjeli ptáci, přinesl úspěchy. Po ošetření skel UV inkoustem počet zabitých ptáků výrazně klesl. 19. Interkulturní vzdělávání Interkulturní vzdělávání je začleněno do vzdělávacích předmětů 1. a 2. stupně Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Anglický a Ruský jazyk. Žáci pocházející z různých prostředí kulturních, jazykových, náboženských a sociálních jsou v naší škole rozvíjeni podle svých předpokladů a možností (viz bod 16.). Ve školním roce 2013/2014 učitelé 2. stupně pracovali ve vzdělávacím programu Varianty organizace Člověk v tísni. V hodinách a při projektovém vyučování se učitelé zaměřili především na práci s předsudky a stereotypy. 20. Prevence rizikového chování Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci řídili Minimálním primárně preventivním programem. Důraz byl kladen na upevňování kompetencí žáků zaměřených zejména na kladné životní cíle. U žáků bylo v rámci výuky podporováno zdravé sebevědomí, stanovení reálných životních cílů, byli vedeni k sebereflexi a zvládání stresových situací. Pedagogičtí pracovníci věnovali pozornost problematice drog, šikany, kyberšikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, projevům rasismu, xenofobie a reagovali hned při objevení se prvních náznaků nežádoucího chování. Stejně tak si všímali projevů poruch učení. Informovali vedení školy, výchovnou poradkyni, školní psycholožku nebo metodičku prevence. Velmi důležitá byla spolupráce nejen mezi školou a rodinou, ale i dalšími subjekty. Na efektivním plnění prevence sociálně patologických jevů jsme spolupracovali s protidrogovým koordinátorem MČ Praha 19, s pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, MČ Praha Kbely a MČ Praha Satalice a centrem pro rodinu - Triangl. Školní metodička prevence koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovala preventivní programy s Policií hl. m. Praha pro žáky 1. stupně na témata Malý Péťa sám doma, Bezpečné chování, Elektronický svět, Drogy. Pro žáky 2. stupně na témata Šikana, Kriminalita dětí a mládeže, Drogy, Právní vědomí, Elektronický svět bezpečného chování, Jak se nestát pachatelem trestného činu, Jak se nestát obětí násilí.

10 V průběhu roku se zúčastňovala setkání metodiků prevence pro Prahu 3 a 9. Jako vyučující předmětu Člověk a společnost s žáky diskutovala na témata rodina, škola, mezilidské vztahy, šikana, kyberšikana, bezpečné chování na sociálních sítí, návykové látky. Tato činnost probíhala v souladu s Minimálním primárně preventivním programem školy. Jeho hlavní součástí bylo posilování příznivého sociálního klimatu tříd a školy, rozšiřování a upevňování kompetencí žáků s důrazem na kladné životní cíle. Minimální primárně preventivní program byl poradenským týmem ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky vyhodnocen a aktualizován. Důležitou součástí v prevenci je smysluplné využití volného času našich žáků. Škola zajistila 26 zájmových kroužků, ve kterých žáci mohli pravidelně pracovat. Mezi většinou žáků panovaly zdravé sociální vztahy a negativní sociálně patologické jevy se vyskytly v malé míře. Příznivé sociální klima školy spolu s preventivními programy přispěly k minimalizaci sociálně patologických jevů. Školní psycholožka ve spolupráci s vyučující předmětu Člověk a společnost otevřely růstovou skupinu s prvky arteterapie pro žáky ročníku, která byla zaměřena na posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností a sebepoznání. Pracovala se žáky z 1. ročníků, kteří mají zvýšené nároky na individuální přístup, žáci s ADHD byli zapojeni do nácviku relaxačních technik. Organizovala a vyhodnocovala programy pro třídní kolektivy, kde bylo třeba posílit vztahy mezi dětmi či zlepšit klima ve třídě. Zvlášť se věnovala péči o žáky, kteří nově přestoupili na naši školu. Poskytovala konzultace rodičům žáků, kteří mají výchovné problémy. Důraz ve své práci kladla na krizovou intervenci. Metodička prevence spolu se školní psycholožkou provedly preventivní programy ve vybraných třídách. Po velmi dobrých zkušenostech byl zajištěn adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji kraj kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký počet žáků celkem z toho nově přijatí Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem

11 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit) Úspěšné plnění cílů stanovených pro všechny oblasti školy se v konečném důsledku promítají do celkové úrovně výsledků práce školy. 3. ročník Žáci 3. a 7. ročníku se zapojili do celostátních testů Kalibro. Předmět Celostátní úspěšnost % Úspěšnost našich žáků % Matematika 56 54,2 Český jazyk 59 58,3 7. ročník Předmět Celostátní úspěšnost % Úspěšnost našich žáků % Matematika 31,3 33,8 Český jazyk 62,7 68,2 Anglický jazyk 61,2 63,4 Naše základní škola poskytuje všestranné základní vzdělání, které je orientováno na získávání a prohlubování klíčových kompetencí žáků, a proto vedení školy kladlo důraz na to, aby učitelé neučili děti jen vzdělávacím obsahům, ale aby u nich rozvíjeli především kompetence a gramotnosti. K jejich osvojení se museli žáci naučit zvládnout potřebné dovednosti, rozvinout své schopnosti a získat vědomosti, které jsou použitelné v reálném životě. Vedení školy pravidelně každé čtvrtletí srovnávalo zadané písemné práce, způsob hodnocení a klasifikace žáků, rozebíralo výsledky prospěchu žáků, provádělo hospitační činnost. Rozbor zjištěných skutečností byl prováděn na pololetní a závěrečné pedagogické radě a byla přijímána adekvátní opatření. Konkrétní přehledy o klasifikaci a výchovných opatřeních jsou součástí této výroční zprávy (viz přílohy). Z těchto dokumentů vyplývá velmi dobrá úroveň prospěchu žáků, počet udělených výchovných opatření odpovídá vhodně nastaveným pravidlům chování žáků ve škole. Žáci reprezentovali školu v těchto vědomostních soutěžích: olympiády z českého jazyka a anglického jazyka, matematiky a matematických soutěží Pythagoriáda a Klokan. Žáci úspěšně reprezentovali školu na těchto sportovních soutěžích: šachy, McDonald s cup, Expedice Karakoram, stolní tenis, softbalová liga, florbal, volejbal, skok vysoký, plavecké závody, přespolní běh, Pohár rozhlasu, účast na soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Na těchto soutěžích se žáci v rámci obvodu umisťovali na předních místech. Ve hře šachu, florbalu, fotbalu a stolního tenisu postoupili do celopražských soutěží.

12 Žáci 9. ročníku zpracovávali závěrečné samostatné práce tak, aby jejich hodnocení proběhlo v návaznosti na klasifikaci konkrétních vyučovacích předmětů za 1. pololetí. Prezentace prací byla uskutečněna nejen před spolužáky, ale i před rodičovskou veřejností. Tyto prezentace byly kladně hodnoceny jak vyučujícími tak i rodiči. Naši žáci byli z hlediska svého osobnostního a sociálního rozvoje připraveni pro studium na středních školách i do praktického života. Výsledky přijímacího řízení na střední školy (viz tabulka) vypovídají o kvalitní práci pedagogů. Ročník gymnázium Obch. akademie SOŠ SOU Nepřijat Celkem Vzhledem k příznivým demografickým podmínkám ve spádové oblasti a vysoké prestiži školy se počet žáků opět zvýšil. Vedení školy zohledňovalo potřeby žáků a jejich rodičů tak, aby klima školy odpovídalo optimálním podmínkám pro zdravý vývoj žáků. Absolventi školy byli při studiu na středních školách úspěšní a neměli problémy s adaptací na výuku v těchto školách. Dokázali aplikovat vědomosti a dovednosti získané na naší základní škole v reálných situacích. V lednu 2014 vykonala Česká školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a družinou. V závěrech inspekční zprávy je konstatováno, že škola v dlouhodobém horizontu úspěšně realizuje zvolenou koncepci zaměřenou na poskytování kvalitního všeobecného základního vzdělávání žáků. Sledovaná výuka je na požadované úrovni, koresponduje s obsahem učebních osnov. Kvalitní pedagogická práce cíleně vede žáky k postupnému získávání klíčových kompetencí podle požadavků RVP ZV. Pedagogická dokumentace je řádně vedena. Inovace ve školním vzdělávacím programu byla provedena v souladu s legislativními změnami a rámcovým vzdělávacím programem. Systém řízení školy je účelně propracován. Poradenské služby jsou efektivně zajištěny. Práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů je účinná, podporuje zdravý vývoj žáků a pozitivně ovlivňuje jejich vzájemné vztahy. Škola pravidelně vyhodnocuje individuální, skupinové i celkové výsledky vzdělávání ve vazbě na dílčí očekávané výsledky vzdělávání žáků stanovené v ŠVP. Zabývá se jejich rozborem a dále je citlivě využívá k individuální podpoře úspěšnosti žáků. Dále bylo konstatováno, že škola si dlouhodobě udržuje velmi dobrou úroveň vzdělávání. Bylo vyzdviženo vstřícné klima školy s empatickým přístupem učitelů k žákům, dále promyšlená práce učitelů při organizování projektových dnů a projektových týdnů, promyšlené hodnocení a sebehodnocení žáků, podpora sportovního vyžití žáků. Škola výborně obstála v konkurenci okolních škol. Management školy úspěšně hledal a nacházel další zdroje financování, díky kterým se mu podařilo zajistit kvalitní podmínky pro

13 vzdělávání žáků tak, aby vyhovovaly stále vyšším požadavkům rodičů na základní vzdělávání jejich dětí. Všichni pedagogové pracovali tvůrčím způsobem a podporovali otevřenost školy vůči rodičům. Management školy se snažil vytvářet podmínky pro to, aby se škola stala komunitním centrem s vysokou spoluúčastí rodičovské veřejnosti, což ocenila ve své zprávě i Česká školní inspekce. Ve škole se pravidelně konají veřejná zasedání MČ, besedy s občany, vítání občánků, oslavy Dne matek. Management školy vycházel ve své práci ze Strategického plánu rozvoje základního školství v MČ Praha Satalice na období let Lze konstatovat, že většina zásadních cílů byla splněna. Jednání vedení školy se zřizovatelem školy byla korektní, na konstruktivní bázi a vedla k posílení pozitivní role školy v obci. Mgr. Zdislava Nováková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.: ZŠ - 233/2015 V Praze dne 14. října 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více