VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA-SATALICE IČ: Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V souladu se Zákonem č. 561/2004 ze dne 24. září 2004, 10, odst. 3 ve znění platných předpisů s Vyhláškou č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. ze dne , 7 předkládám výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/ Přesný název školy, zřizovatel a charakteristika Přesný název: Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 Zřizovatel školy: Městská část Praha 9 - Satalice Charakteristika školy: Státní plně organizovaná základní škola Adresa na dálkový přístup: Kontakt: IČO: IZO: Identifikátor školy: Datum posledního zařazení do sítě škol Zařazení do sítě škol: Zařazení do školského rejstříku: Vzdělávací program školy Školní rok ŠVP Nastartuj! 2013/2014 všechny ročníky 4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu Nastartuj! Ve školním roce 2013/2014 byl školní vzdělávací program Nastartuj! závazný pro vyučování ve všech ročnících aktualizován dle doporučení MŠMT. Náš školní vzdělávací program je koncipován tak, aby žáci získali solidní a pevný základ vědomostí, dovedností a návyků, které vedou k zodpovědnému rozhodování, uvážlivému chování a respektování práv a povinností. Snažíme se vytvářet prostředí, kde je žákům poskytována kvalitní odborná péče, kde panuje přátelská a tvůrčí atmosféra a kde se žáci cítí bezpečně díky jasným a předem daným pravidlům. Naším cílem je, aby naši žáci opouštěli školu připraveni do dalšího života, uměli si poradit a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který je nutno přizpůsobovat měnícím se vnějším a vnitřním podmínkám a potřebám školy, žáků a rodičů.

3 5. Údaje o jazykovém vzdělávání Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň Aj Rj V naší škole je povinným cizím jazykem jazyk anglický. V 1. ročníku navštěvují žáci kroužek Anglického jazyka, ve 2. ročníku je angličtina vyučována jako jednohodinový nepovinný předmět. V dalších ročnících je pak Anglický jazyk dotován třemi hodinami týdně v každém ročníku. Učitelé Anglického jazyka využívají k výuce kvalitní učebnice osvědčených nakladatelství spolu s audiovizuálními materiály a interaktivními tabulemi. Na 2. stupni mají žáci od 8. ročníku další cizí jazyk, a to ruský. 6. Údaje o pedagogických pracovnících odborná kvalifikace Ped. prac. celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac.bez odborné kvalifikace počet (fyzické osoby) k Věková struktura pedagogických pracovníků 20 a méně a více počet (fyzické osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Při sestavování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ) se přihlíží ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám školy a rozpočtu školy. Také ve školním roce 2013/2014 pedagogičtí pracovníci navrhovali kroky vedoucí ke zlepšení vlastní práce a práce v týmu. Vedením školy byly zohledňovány nároky pedagogů v oblasti jejich odborného a osobnostního růstu. Tyto potřeby vyplynuly z manažerských hodnotících rozhovorů pedagogů s ředitelkou školy. Dalším podkladem se staly závěry z hospitací vyučovacích hodin, z rozborů žákovských prací, z hodnocení školních a mimoškolních aktivit. Většina průběžného vzdělávání pedagogů byla uskutečňována formou samostudia, a to i formou e-learningu a účastí na webinářích. V rámci tohoto studia bylo nutné zaměřit se na zvyšování odbornosti ve vyučovacích předmětech, na seznamování se s novými pedagogickými metodami. Informace pedagogové získávali z těchto odborných publikací a časopisů: Učitelské noviny, Moderní vyučování, Prevence, Informatorium, Dějiny a současnost, Rodina a škola, Kritické myšlení, Psychologie, Řízení školy. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali odbornou kvalifikaci, byli ředitelkou školy upozorněni na nutnost si doplnit příslušné vzdělání. Čtyři pedagogičtí pracovníci si doplňovali

4 vzdělání studiem na VŠ. Dvě vychovatelky školní družiny si doplnily vzdělání v oboru vychovatelství. Dále 11 pedagogických pracovníků absolvovalo jednotlivé odborné semináře. Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka činila cca 8 hodin, nejvíce seminářů bylo zaměřeno na oblast pedagogiky a psychologie. Celý pedagogický sbor proškolovala průběžně školní psycholožka spolu s metodičkou prevence na téma šikana a kyberšikana. Zájem vyučujících o průběžné vzdělávání přesáhl finanční možnosti školy. Pověření pracovníci se i nadále účastnili seminářů a kurzů k výkonu specializovaných činností, a to v následujících oblastech: ŠVP, prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství, práce se žáky se zdravotním postižením, koordinátorka EVVO, psychoterapeutický výcvik, výcvik pro školní psychology, arteterapie, OSV. 9. Údaje o počtu zapsaných dětí a odkladu školní docházky na školní rok 2014/2015 Zapsané děti Přijatí žáci Odklad šk. docházky počet Před vlastním zápisem zorganizoval školní poradenský tým spolu s vedením školy informační schůzku pro rodiče, kteří projevili zájem o zápis svých dětí do naší školy. Zde dostali informace o důležitých aspektech dětské školní zralosti a o výuce v 1. ročníku. Zápis žáků do 1. tříd proběhl opět netradiční formou. Zapisované děti byly zapojovány do didakticky promyšlených dramatických výstupů žáků 2. stupně, které pomohly zkušeným pedagogům z 1. stupně a školní psycholožce posoudit školní zralost dítěte. Zájem rodičů o docházku svých dětí do naší školy přesahoval kapacitu naší školy, a proto muselo dojít k omezení počtu přijímaných žáků. Pro přijaté žáky a jejich rodiče byly zorganizovány dvě informativní pracovní schůzky, které umožnily dětem lepší adaptaci při přechodu z mateřské do základní školy. 10. Hodnocení činnosti školní družiny Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu (dále jen ŠD ) 140 žáků z ročníku. Činnost ve čtyřech odděleních probíhala podle Vzdělávacího programu ŠD. Schválená kapacita ŠD byla 120 žáků, ale organizačními opatřeními, kdy přihlášení žáci v době provozu ŠD navštěvovali zájmové útvary, nedocházelo k překročení dané kapacity. Vzhledem k tomu, že žáci mají četné zájmové aktivity v rámci školních kroužků, zaměřuje se činnost ŠD zejména na relaxační a odpočinkové činnosti. Vedle těchto aktivit mohli žáci využít pestré nabídky tematických činností z oblasti výtvarné, tělesné a hudební výchovy. Již tradičně ŠD připravovala výrobky na Jarmark, k zápisu do 1. tříd, ke Dni matek, pro seniory a též se podílela na výzdobě prostor školy. Vychovatelky pro žáky připravily řadu rozmanitých her a soutěží jako Veselé

5 luštění na zahradě, soutěž v kuželkách, Svatomartinské a Čertovské hrátky, besedy s vydavateli dětských knih, úzce spolupracovala s přírodovědným kroužkem, tematicky zaměřené workshopy a další. ŠD není pokračováním školního vyučování, jejím hlavním posláním je zabezpečit zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci žáků. K tomu využívá ŠD jak vlastních prostor, tak tělocvičnu i školní kuchyňku. Přesto nemůžeme uspokojit poptávku o přijetí všech zapsaných dětí do ŠD, a to z nedostatku kapacity prostor. Z těchto důvodů a na doporučení České školní inspekce požádala MČ o zvýšení kapacity na 150 žáků. 11. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa) Poradenské služby školy zajišťoval poradenský tým ve složení výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka a speciální pedagožka. Rozvržení činnosti poradenských služeb odráží specifika naší školy i zkušenosti a dovednosti jednotlivých členů poradenského týmu. Oporou pro poskytování poradenských služeb byl interní dokument Strategie poradenských služeb, který byl v naší škole vytvořen na základě Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a v její novelizaci. Výchovná poradkyně vedla přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťovala podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, úzce spolupracovala s vyučujícími při zajišťování vhodných intervencí u žáků se zdravotním znevýhodněním, koordinovala poskytování poradenských služeb, organizačně se spolupodílela s vedením školy na obsahové a organizační stránce zápisu dětí do 1. ročníku. Úzce spolupracovala především s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9. Organizačně připravovala vyšetření žáků k profesionální volbě v PPP Prahy 3 a 9. Zajišťovala administrativu spojenou s přihláškami na střední školy, spolupracovala s vyučující předmětu Svět práce. Školní psycholožka spolu se speciální pedagožkou vedla dvoudenní adaptační výjezd žáků 6. ročníku. Spolupracovala s vyučujícími 1. stupně při zápisu do 1. ročníku na zjišťování školní zralosti dětí, podílela se na diagnostice výukových a především výchovných problémů žáků, zjišťovala ve třídách sociální klima, spolupracovala s třídními učiteli. Spolupracovala s etopedkou, s OSPOD, Policií ČR, především však na půdě školy s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a rodiči žáků, u nichž řešila problémy. Externě s naší školou spolupracovala i etopedka, která se podílela zejména na zlepšování vztahů ve třídních kolektivech. Školní speciální pedagožka se spolupodílela na naplnění programu adaptačního výjezdu žáků 6. ročníku, vykonávala činnosti zaměřené na odbornou radu a pomoc vyučujícím zejména 1. stupně u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

6 Školní metodička prevence jako vyučující předmětu Člověk a společnost předkládala žákům k diskuzi témata související s rodinou, školou a vztahy mezi nimi. Koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovala organizačně konání besed (např. s pracovníky Městské policie Praha) či diskuze odborníky protidrogové prevence. Tato činnost probíhala v souladu s Minimálním primárně preventivním programem. Jeho hlavní součástí bylo posilování příznivého sociálního klimatu školy, rozšiřování a upevňování kompetencí žáků s důrazem na kladné životní hodnoty. Tento program byl poradenským týmem vyhodnocen a aktualizován pro potřeby dalšího školního roku ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Spolupráce MČ Praha Satalice a školy se odvíjela od potřeb školy a městské části. V rámci rozpočtu škola vlastními silami udržovala celý areál školy v co nejlepším stavu. MČ realizovala opravu střechy a fasády školy. Dále financovala malování vnitřních prostor školní budovy. Školská rada byla podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a ve znění platných předpisů zřízena Jednání Školské rady se řídí schváleným Jednacím řádem. Školská rada plnila své povinnosti vyplývající z 168, odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., a ve znění platných předpisů. Ve sledovaném období nadále působil ve škole Spolek Satalická škola, který pomáhal svojí finanční podporou zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro žáky a podílel se na organizaci tradičních akcí (Jarmarku, Školního Jarního plesu, Bazaru oblečení, Společenského večera). Právě finanční prostředky získané z výtěžku těchto akcí byly využity k nákupu potřebného vybavení pro zájmové kroužky, sportovních dnů, k nákupu knih do školní knihovny. Velkým úspěchem spolku bylo financování akce Zlepšení akustiky v prostorách školní družiny. Tato finanční podpora byla velmi pozitivně přijata ze strany pedagogů i ze strany rodičů dětí, které školní družinu navštěvují. Společně organizované akce přispívaly k prohlubování vzájemné spolupráce mezi školou, rodiči a ostatními obyvateli obce. V praxi ověřený systém třídních schůzek a konzultací, z nichž největší přínos mají na závěr 1. pololetí školního roku společné konzultace rodičů, učitelů a žáků, byl ponechán. Vnitřní a vnější informační systém byl pravidelně aktualizován. Na základě splnění kritérií je škola stále zařazena do sítě škol v ČR Rodiče vítáni. Management školy seznamoval se svým způsobem řízení školy mimo jiné ředitele základních škol z Plzně, z Děčína a z Hory Svaté Kateřiny. Ředitelka školy se pravidelně se účastnila Kulatých stolů jednání SKAV a podílela se na práci sdružení EDUin. Získané poznatky aplikovala do každodenní práce školy v kontextu s realitou školství ČR. Škola nemá zřízenou odborovou organizaci a ani s jinými odborovými organizacemi nespolupracovala.

7 13. Účast školy v rozvojovém a mezinárodním programu Ve školním roce 2013/2014 se škola neúčastnila žádného mezinárodního programu. Ve školním roce 2013/2014 škola nerealizovala projekty, které byly financované z cizích zdrojů. 14. Péče o nadaného žáka Na počátku školního roku třídní učitelka u jedné z žákyň 2. ročníku nebývalý rozsah vědomostí a schopností. Po vyšetření v PPP podali zákonní zástupci této žákyně žádost o přeřazení do vyššího ročníku. V průběhu října byla tato žákyně přeřazena do 3. ročníku. Již z počátku bez problémů zvládala obsah učiva, zaostávala však v tempu psaní. Během pár týdnů tempo psaní zvýšila a bez problémů se mezi žáky 3. ročníku zařadila, dokonce se zařadila na špičku třídy. Zvládla to dík svému superiornímu nadání, sociální, tělesné i manuální zdatnosti. Přestup do vyššího ročníku zvládla i zásluhou kvalitního rodinného zázemí. 15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) V rámci volitelných předmětů od ročníku byly vyučovány Technické činnosti, Domácnosti, Tradiční řemesla, Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk. Cíle polytechnické výchovy byly naplňovány při výuce Technických činností, Domácnosti a Tradičních řemesel. Tato výchova je součástí ŠVP Nastartuj!. Škola je vybavena dvěma odbornými učebnami na vysoké úrovni dílny pro chlapce a dílny pro dívky. 16. Přípravné třídy, začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkušenosti s integrací Ve školním roce 2013/2014 ve škole nebyly zřízeny přípravné třídy. Mezi žáky školy se speciálními vzdělávacími potřebami byl evidován jeden žák se sociálním znevýhodněním. Tento žák, který se začal vzdělávat v naší škole od prosince 2013, měl jen minimální znalosti českého jazyka, proto byl zohledňován a vzděláván dle doporučení PPP. V předmětech Český jazyk a Anglický jazyk byl vzděláván podle IVP. Výchovná poradkyně a třídní učitelka prošly školením sdružení Meta, o.p.s. Společnost pro příležitost mladých migrantů, aby získaly základní informace o vzdělávání cizinců, kteří plně neovládají český jazyk. Dík pedagogické intuici, proškolení a obětavosti třídní učitelky a vlastní práci žák udělal výrazné vzdělávací pokroky. Je schopen se v češtině vzdělávat ve všech předmětech, zvládl i dílčí znalost českého jazyka.

8 17. Vzdělávání dětí cizinců, zkušenosti s jejich integrací Státní příslušnost Počet žáků EU Počet žáků z ostatních zemí Arménie 2 Čína 1 Rusko 4 Ukrajina 5 Vietnam 1 Slovensko (EU) 4 Celkem 4 13 Vzhledem k tomu, že většina dětí s cizím státním občanstvím ovládá český jazyk velmi dobře, nemají tito žáci problémy s integrací do školního kolektivu. Školní vzdělávací program Nastartuj! podporuje u všech žáků rovné příležitosti ke vzdělávání. 18. Environmentální výchova Environmentální výchovu jsme naplňovali v souladu se ŠVP Nastartuj! Jako průřezové téma ve všech předmětech. S rozšířením výuky jazyků jsme přišli o možnost naplňovat cíle environmentální výchovy v předmětu Přírodovědná praktika. V plánu na tento školní rok bylo navrženo, aby každá třída absolvovala alespoň jeden výukový program, který bude obsahem a cíli ladit s výstupy pro environmentální výchovu ŠVP v daném ročníku. Právě v rámci výukových předmětů zaměřených na environmentální výchovu se žáci 1. stupně účastnili odborně vedených výukových programů minimálně jedenkrát v každém pololetí. Projektové dny 1. stupně v říjnu nesly název LES, a proto jsme se obrátili na středisko ekologické výchovy organizace Lesy hl. m. Prahy a využili jsme jejich profesionální nabídku projektového dne Do lesa s lesníkem. Na stanovištích v oboře i během přednášek s přírodninami získali žáci zážitky i informace, které zužitkovali do svých vystoupení při prezentacích. V květnu přijeli pracovníci střediska ekologické výchovy z Lesů hl. m. Prahy ještě jednou, tentokrát aby žáky 1. stupně seznámili se životem včelstva a prací včelaře v programu Včely a včelky. Mobilní včelí úl nabídl dětem pohled z blízka. Žáci 1. stupně uvítali nabídku soutěží. Pod vedením paní učitelky Petry Březinové se V. A zapojila do výtvarné soutěže Ptáci kolem nás, kterou pořádala Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji. Výtvarnou soutěž Můj kamarád netopýr využila i paní učitelka Věra Bartůšková se svojí I. B. Jednalo se o soutěž vyhlášenou Českou společností na ochranu netopýrů (dále jen ČESON ) a navazovala na program Náš soused je netopýr, jehož se účastnila třída I. B. Program děti výrazně inspiroval, což dokazuje skutečnost, že v této výtvarné soutěži zvítězila žákyně naší školy Eva Belšánová a další dvě její spolužačky obdržely zvláštní cenu poroty. Toulcův dvůr nabízí školám kvalitní programy, které korespondují s naším ŠVP. Školám poskytuje i materiály, které umožňují vyučujícímu děti na program připravit a s dětmi na program navázat ve škole i po návštěvě výukového programu. Tato skutečnost ovlivnila výběr programů pro ročníky 2. stupně. Tříhodinový program se tak stal pětihodinovým blokem a návštěva programu rozhodně nebyla izolovanou akcí, ale smysluplným rozšířením školní výuky.

9 Akce s environmentální tématikou probíhaly i ve školní družině, ať už to byla návštěva ZOO Praha, odpolední program s živými netopýry od ČESONu nebo jarní exkurze do obory. Pro obohacení a doplnění výuky jsme využívali školní permanentku do ZOO Praha, jež má tradičně bohatou nabídku procházek s průvodcem i výukových programů. Všech šest vstupů pro skupiny, které nám permanentka umožňuje, jsme vyčerpali. Pokračovali jsme v mezinárodním projektu Spring Alive Jaro ožívá. Do pozorování příletu tažných ptáků se zapojili jednotlivci i některé třídy na 1. stupni, které svá pozorování uskutečnily v rámci exkurze. Pilotní projekt na ochranu skleněné stěny školního atria, o níž se zabíjeli ptáci, přinesl úspěchy. Po ošetření skel UV inkoustem počet zabitých ptáků výrazně klesl. 19. Interkulturní vzdělávání Interkulturní vzdělávání je začleněno do vzdělávacích předmětů 1. a 2. stupně Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Anglický a Ruský jazyk. Žáci pocházející z různých prostředí kulturních, jazykových, náboženských a sociálních jsou v naší škole rozvíjeni podle svých předpokladů a možností (viz bod 16.). Ve školním roce 2013/2014 učitelé 2. stupně pracovali ve vzdělávacím programu Varianty organizace Člověk v tísni. V hodinách a při projektovém vyučování se učitelé zaměřili především na práci s předsudky a stereotypy. 20. Prevence rizikového chování Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci řídili Minimálním primárně preventivním programem. Důraz byl kladen na upevňování kompetencí žáků zaměřených zejména na kladné životní cíle. U žáků bylo v rámci výuky podporováno zdravé sebevědomí, stanovení reálných životních cílů, byli vedeni k sebereflexi a zvládání stresových situací. Pedagogičtí pracovníci věnovali pozornost problematice drog, šikany, kyberšikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, projevům rasismu, xenofobie a reagovali hned při objevení se prvních náznaků nežádoucího chování. Stejně tak si všímali projevů poruch učení. Informovali vedení školy, výchovnou poradkyni, školní psycholožku nebo metodičku prevence. Velmi důležitá byla spolupráce nejen mezi školou a rodinou, ale i dalšími subjekty. Na efektivním plnění prevence sociálně patologických jevů jsme spolupracovali s protidrogovým koordinátorem MČ Praha 19, s pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, MČ Praha Kbely a MČ Praha Satalice a centrem pro rodinu - Triangl. Školní metodička prevence koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovala preventivní programy s Policií hl. m. Praha pro žáky 1. stupně na témata Malý Péťa sám doma, Bezpečné chování, Elektronický svět, Drogy. Pro žáky 2. stupně na témata Šikana, Kriminalita dětí a mládeže, Drogy, Právní vědomí, Elektronický svět bezpečného chování, Jak se nestát pachatelem trestného činu, Jak se nestát obětí násilí.

10 V průběhu roku se zúčastňovala setkání metodiků prevence pro Prahu 3 a 9. Jako vyučující předmětu Člověk a společnost s žáky diskutovala na témata rodina, škola, mezilidské vztahy, šikana, kyberšikana, bezpečné chování na sociálních sítí, návykové látky. Tato činnost probíhala v souladu s Minimálním primárně preventivním programem školy. Jeho hlavní součástí bylo posilování příznivého sociálního klimatu tříd a školy, rozšiřování a upevňování kompetencí žáků s důrazem na kladné životní cíle. Minimální primárně preventivní program byl poradenským týmem ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky vyhodnocen a aktualizován. Důležitou součástí v prevenci je smysluplné využití volného času našich žáků. Škola zajistila 26 zájmových kroužků, ve kterých žáci mohli pravidelně pracovat. Mezi většinou žáků panovaly zdravé sociální vztahy a negativní sociálně patologické jevy se vyskytly v malé míře. Příznivé sociální klima školy spolu s preventivními programy přispěly k minimalizaci sociálně patologických jevů. Školní psycholožka ve spolupráci s vyučující předmětu Člověk a společnost otevřely růstovou skupinu s prvky arteterapie pro žáky ročníku, která byla zaměřena na posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností a sebepoznání. Pracovala se žáky z 1. ročníků, kteří mají zvýšené nároky na individuální přístup, žáci s ADHD byli zapojeni do nácviku relaxačních technik. Organizovala a vyhodnocovala programy pro třídní kolektivy, kde bylo třeba posílit vztahy mezi dětmi či zlepšit klima ve třídě. Zvlášť se věnovala péči o žáky, kteří nově přestoupili na naši školu. Poskytovala konzultace rodičům žáků, kteří mají výchovné problémy. Důraz ve své práci kladla na krizovou intervenci. Metodička prevence spolu se školní psycholožkou provedly preventivní programy ve vybraných třídách. Po velmi dobrých zkušenostech byl zajištěn adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji kraj kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký počet žáků celkem z toho nově přijatí Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem

11 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit) Úspěšné plnění cílů stanovených pro všechny oblasti školy se v konečném důsledku promítají do celkové úrovně výsledků práce školy. 3. ročník Žáci 3. a 7. ročníku se zapojili do celostátních testů Kalibro. Předmět Celostátní úspěšnost % Úspěšnost našich žáků % Matematika 56 54,2 Český jazyk 59 58,3 7. ročník Předmět Celostátní úspěšnost % Úspěšnost našich žáků % Matematika 31,3 33,8 Český jazyk 62,7 68,2 Anglický jazyk 61,2 63,4 Naše základní škola poskytuje všestranné základní vzdělání, které je orientováno na získávání a prohlubování klíčových kompetencí žáků, a proto vedení školy kladlo důraz na to, aby učitelé neučili děti jen vzdělávacím obsahům, ale aby u nich rozvíjeli především kompetence a gramotnosti. K jejich osvojení se museli žáci naučit zvládnout potřebné dovednosti, rozvinout své schopnosti a získat vědomosti, které jsou použitelné v reálném životě. Vedení školy pravidelně každé čtvrtletí srovnávalo zadané písemné práce, způsob hodnocení a klasifikace žáků, rozebíralo výsledky prospěchu žáků, provádělo hospitační činnost. Rozbor zjištěných skutečností byl prováděn na pololetní a závěrečné pedagogické radě a byla přijímána adekvátní opatření. Konkrétní přehledy o klasifikaci a výchovných opatřeních jsou součástí této výroční zprávy (viz přílohy). Z těchto dokumentů vyplývá velmi dobrá úroveň prospěchu žáků, počet udělených výchovných opatření odpovídá vhodně nastaveným pravidlům chování žáků ve škole. Žáci reprezentovali školu v těchto vědomostních soutěžích: olympiády z českého jazyka a anglického jazyka, matematiky a matematických soutěží Pythagoriáda a Klokan. Žáci úspěšně reprezentovali školu na těchto sportovních soutěžích: šachy, McDonald s cup, Expedice Karakoram, stolní tenis, softbalová liga, florbal, volejbal, skok vysoký, plavecké závody, přespolní běh, Pohár rozhlasu, účast na soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Na těchto soutěžích se žáci v rámci obvodu umisťovali na předních místech. Ve hře šachu, florbalu, fotbalu a stolního tenisu postoupili do celopražských soutěží.

12 Žáci 9. ročníku zpracovávali závěrečné samostatné práce tak, aby jejich hodnocení proběhlo v návaznosti na klasifikaci konkrétních vyučovacích předmětů za 1. pololetí. Prezentace prací byla uskutečněna nejen před spolužáky, ale i před rodičovskou veřejností. Tyto prezentace byly kladně hodnoceny jak vyučujícími tak i rodiči. Naši žáci byli z hlediska svého osobnostního a sociálního rozvoje připraveni pro studium na středních školách i do praktického života. Výsledky přijímacího řízení na střední školy (viz tabulka) vypovídají o kvalitní práci pedagogů. Ročník gymnázium Obch. akademie SOŠ SOU Nepřijat Celkem Vzhledem k příznivým demografickým podmínkám ve spádové oblasti a vysoké prestiži školy se počet žáků opět zvýšil. Vedení školy zohledňovalo potřeby žáků a jejich rodičů tak, aby klima školy odpovídalo optimálním podmínkám pro zdravý vývoj žáků. Absolventi školy byli při studiu na středních školách úspěšní a neměli problémy s adaptací na výuku v těchto školách. Dokázali aplikovat vědomosti a dovednosti získané na naší základní škole v reálných situacích. V lednu 2014 vykonala Česká školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a družinou. V závěrech inspekční zprávy je konstatováno, že škola v dlouhodobém horizontu úspěšně realizuje zvolenou koncepci zaměřenou na poskytování kvalitního všeobecného základního vzdělávání žáků. Sledovaná výuka je na požadované úrovni, koresponduje s obsahem učebních osnov. Kvalitní pedagogická práce cíleně vede žáky k postupnému získávání klíčových kompetencí podle požadavků RVP ZV. Pedagogická dokumentace je řádně vedena. Inovace ve školním vzdělávacím programu byla provedena v souladu s legislativními změnami a rámcovým vzdělávacím programem. Systém řízení školy je účelně propracován. Poradenské služby jsou efektivně zajištěny. Práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů je účinná, podporuje zdravý vývoj žáků a pozitivně ovlivňuje jejich vzájemné vztahy. Škola pravidelně vyhodnocuje individuální, skupinové i celkové výsledky vzdělávání ve vazbě na dílčí očekávané výsledky vzdělávání žáků stanovené v ŠVP. Zabývá se jejich rozborem a dále je citlivě využívá k individuální podpoře úspěšnosti žáků. Dále bylo konstatováno, že škola si dlouhodobě udržuje velmi dobrou úroveň vzdělávání. Bylo vyzdviženo vstřícné klima školy s empatickým přístupem učitelů k žákům, dále promyšlená práce učitelů při organizování projektových dnů a projektových týdnů, promyšlené hodnocení a sebehodnocení žáků, podpora sportovního vyžití žáků. Škola výborně obstála v konkurenci okolních škol. Management školy úspěšně hledal a nacházel další zdroje financování, díky kterým se mu podařilo zajistit kvalitní podmínky pro

13 vzdělávání žáků tak, aby vyhovovaly stále vyšším požadavkům rodičů na základní vzdělávání jejich dětí. Všichni pedagogové pracovali tvůrčím způsobem a podporovali otevřenost školy vůči rodičům. Management školy se snažil vytvářet podmínky pro to, aby se škola stala komunitním centrem s vysokou spoluúčastí rodičovské veřejnosti, což ocenila ve své zprávě i Česká školní inspekce. Ve škole se pravidelně konají veřejná zasedání MČ, besedy s občany, vítání občánků, oslavy Dne matek. Management školy vycházel ve své práci ze Strategického plánu rozvoje základního školství v MČ Praha Satalice na období let Lze konstatovat, že většina zásadních cílů byla splněna. Jednání vedení školy se zřizovatelem školy byla korektní, na konstruktivní bázi a vedla k posílení pozitivní role školy v obci. Mgr. Zdislava Nováková ředitelka školy

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1193/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail školy IČO 71010980 Identifikátor 600110974 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více