VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA-SATALICE IČ: Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V souladu se Zákonem č. 561/2004 ze dne 24. září 2004, 10, odst. 3 ve znění platných předpisů s Vyhláškou č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. ze dne , 7 předkládám výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/ Přesný název školy, zřizovatel a charakteristika Přesný název: Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 Zřizovatel školy: Městská část Praha 9 - Satalice Charakteristika školy: Státní plně organizovaná základní škola Adresa na dálkový přístup: Kontakt: IČO: IZO: Identifikátor školy: Datum posledního zařazení do sítě škol Zařazení do sítě škol: Zařazení do školského rejstříku: Vzdělávací program školy Školní rok ŠVP Nastartuj! 2013/2014 všechny ročníky 4. Zhodnocení školního vzdělávacího programu Nastartuj! Ve školním roce 2013/2014 byl školní vzdělávací program Nastartuj! závazný pro vyučování ve všech ročnících aktualizován dle doporučení MŠMT. Náš školní vzdělávací program je koncipován tak, aby žáci získali solidní a pevný základ vědomostí, dovedností a návyků, které vedou k zodpovědnému rozhodování, uvážlivému chování a respektování práv a povinností. Snažíme se vytvářet prostředí, kde je žákům poskytována kvalitní odborná péče, kde panuje přátelská a tvůrčí atmosféra a kde se žáci cítí bezpečně díky jasným a předem daným pravidlům. Naším cílem je, aby naši žáci opouštěli školu připraveni do dalšího života, uměli si poradit a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Školní vzdělávací program je otevřený dokument, který je nutno přizpůsobovat měnícím se vnějším a vnitřním podmínkám a potřebám školy, žáků a rodičů.

3 5. Údaje o jazykovém vzdělávání Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň Aj Rj V naší škole je povinným cizím jazykem jazyk anglický. V 1. ročníku navštěvují žáci kroužek Anglického jazyka, ve 2. ročníku je angličtina vyučována jako jednohodinový nepovinný předmět. V dalších ročnících je pak Anglický jazyk dotován třemi hodinami týdně v každém ročníku. Učitelé Anglického jazyka využívají k výuce kvalitní učebnice osvědčených nakladatelství spolu s audiovizuálními materiály a interaktivními tabulemi. Na 2. stupni mají žáci od 8. ročníku další cizí jazyk, a to ruský. 6. Údaje o pedagogických pracovnících odborná kvalifikace Ped. prac. celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac.bez odborné kvalifikace počet (fyzické osoby) k Věková struktura pedagogických pracovníků 20 a méně a více počet (fyzické osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Při sestavování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ) se přihlíží ke studijním zájmům pedagogických pracovníků, potřebám školy a rozpočtu školy. Také ve školním roce 2013/2014 pedagogičtí pracovníci navrhovali kroky vedoucí ke zlepšení vlastní práce a práce v týmu. Vedením školy byly zohledňovány nároky pedagogů v oblasti jejich odborného a osobnostního růstu. Tyto potřeby vyplynuly z manažerských hodnotících rozhovorů pedagogů s ředitelkou školy. Dalším podkladem se staly závěry z hospitací vyučovacích hodin, z rozborů žákovských prací, z hodnocení školních a mimoškolních aktivit. Většina průběžného vzdělávání pedagogů byla uskutečňována formou samostudia, a to i formou e-learningu a účastí na webinářích. V rámci tohoto studia bylo nutné zaměřit se na zvyšování odbornosti ve vyučovacích předmětech, na seznamování se s novými pedagogickými metodami. Informace pedagogové získávali z těchto odborných publikací a časopisů: Učitelské noviny, Moderní vyučování, Prevence, Informatorium, Dějiny a současnost, Rodina a škola, Kritické myšlení, Psychologie, Řízení školy. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali odbornou kvalifikaci, byli ředitelkou školy upozorněni na nutnost si doplnit příslušné vzdělání. Čtyři pedagogičtí pracovníci si doplňovali

4 vzdělání studiem na VŠ. Dvě vychovatelky školní družiny si doplnily vzdělání v oboru vychovatelství. Dále 11 pedagogických pracovníků absolvovalo jednotlivé odborné semináře. Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka činila cca 8 hodin, nejvíce seminářů bylo zaměřeno na oblast pedagogiky a psychologie. Celý pedagogický sbor proškolovala průběžně školní psycholožka spolu s metodičkou prevence na téma šikana a kyberšikana. Zájem vyučujících o průběžné vzdělávání přesáhl finanční možnosti školy. Pověření pracovníci se i nadále účastnili seminářů a kurzů k výkonu specializovaných činností, a to v následujících oblastech: ŠVP, prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství, práce se žáky se zdravotním postižením, koordinátorka EVVO, psychoterapeutický výcvik, výcvik pro školní psychology, arteterapie, OSV. 9. Údaje o počtu zapsaných dětí a odkladu školní docházky na školní rok 2014/2015 Zapsané děti Přijatí žáci Odklad šk. docházky počet Před vlastním zápisem zorganizoval školní poradenský tým spolu s vedením školy informační schůzku pro rodiče, kteří projevili zájem o zápis svých dětí do naší školy. Zde dostali informace o důležitých aspektech dětské školní zralosti a o výuce v 1. ročníku. Zápis žáků do 1. tříd proběhl opět netradiční formou. Zapisované děti byly zapojovány do didakticky promyšlených dramatických výstupů žáků 2. stupně, které pomohly zkušeným pedagogům z 1. stupně a školní psycholožce posoudit školní zralost dítěte. Zájem rodičů o docházku svých dětí do naší školy přesahoval kapacitu naší školy, a proto muselo dojít k omezení počtu přijímaných žáků. Pro přijaté žáky a jejich rodiče byly zorganizovány dvě informativní pracovní schůzky, které umožnily dětem lepší adaptaci při přechodu z mateřské do základní školy. 10. Hodnocení činnosti školní družiny Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu (dále jen ŠD ) 140 žáků z ročníku. Činnost ve čtyřech odděleních probíhala podle Vzdělávacího programu ŠD. Schválená kapacita ŠD byla 120 žáků, ale organizačními opatřeními, kdy přihlášení žáci v době provozu ŠD navštěvovali zájmové útvary, nedocházelo k překročení dané kapacity. Vzhledem k tomu, že žáci mají četné zájmové aktivity v rámci školních kroužků, zaměřuje se činnost ŠD zejména na relaxační a odpočinkové činnosti. Vedle těchto aktivit mohli žáci využít pestré nabídky tematických činností z oblasti výtvarné, tělesné a hudební výchovy. Již tradičně ŠD připravovala výrobky na Jarmark, k zápisu do 1. tříd, ke Dni matek, pro seniory a též se podílela na výzdobě prostor školy. Vychovatelky pro žáky připravily řadu rozmanitých her a soutěží jako Veselé

5 luštění na zahradě, soutěž v kuželkách, Svatomartinské a Čertovské hrátky, besedy s vydavateli dětských knih, úzce spolupracovala s přírodovědným kroužkem, tematicky zaměřené workshopy a další. ŠD není pokračováním školního vyučování, jejím hlavním posláním je zabezpečit zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci žáků. K tomu využívá ŠD jak vlastních prostor, tak tělocvičnu i školní kuchyňku. Přesto nemůžeme uspokojit poptávku o přijetí všech zapsaných dětí do ŠD, a to z nedostatku kapacity prostor. Z těchto důvodů a na doporučení České školní inspekce požádala MČ o zvýšení kapacity na 150 žáků. 11. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa) Poradenské služby školy zajišťoval poradenský tým ve složení výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka a speciální pedagožka. Rozvržení činnosti poradenských služeb odráží specifika naší školy i zkušenosti a dovednosti jednotlivých členů poradenského týmu. Oporou pro poskytování poradenských služeb byl interní dokument Strategie poradenských služeb, který byl v naší škole vytvořen na základě Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a v její novelizaci. Výchovná poradkyně vedla přehled o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťovala podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, úzce spolupracovala s vyučujícími při zajišťování vhodných intervencí u žáků se zdravotním znevýhodněním, koordinovala poskytování poradenských služeb, organizačně se spolupodílela s vedením školy na obsahové a organizační stránce zápisu dětí do 1. ročníku. Úzce spolupracovala především s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9. Organizačně připravovala vyšetření žáků k profesionální volbě v PPP Prahy 3 a 9. Zajišťovala administrativu spojenou s přihláškami na střední školy, spolupracovala s vyučující předmětu Svět práce. Školní psycholožka spolu se speciální pedagožkou vedla dvoudenní adaptační výjezd žáků 6. ročníku. Spolupracovala s vyučujícími 1. stupně při zápisu do 1. ročníku na zjišťování školní zralosti dětí, podílela se na diagnostice výukových a především výchovných problémů žáků, zjišťovala ve třídách sociální klima, spolupracovala s třídními učiteli. Spolupracovala s etopedkou, s OSPOD, Policií ČR, především však na půdě školy s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a rodiči žáků, u nichž řešila problémy. Externě s naší školou spolupracovala i etopedka, která se podílela zejména na zlepšování vztahů ve třídních kolektivech. Školní speciální pedagožka se spolupodílela na naplnění programu adaptačního výjezdu žáků 6. ročníku, vykonávala činnosti zaměřené na odbornou radu a pomoc vyučujícím zejména 1. stupně u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

6 Školní metodička prevence jako vyučující předmětu Člověk a společnost předkládala žákům k diskuzi témata související s rodinou, školou a vztahy mezi nimi. Koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovala organizačně konání besed (např. s pracovníky Městské policie Praha) či diskuze odborníky protidrogové prevence. Tato činnost probíhala v souladu s Minimálním primárně preventivním programem. Jeho hlavní součástí bylo posilování příznivého sociálního klimatu školy, rozšiřování a upevňování kompetencí žáků s důrazem na kladné životní hodnoty. Tento program byl poradenským týmem vyhodnocen a aktualizován pro potřeby dalšího školního roku ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. 12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Spolupráce MČ Praha Satalice a školy se odvíjela od potřeb školy a městské části. V rámci rozpočtu škola vlastními silami udržovala celý areál školy v co nejlepším stavu. MČ realizovala opravu střechy a fasády školy. Dále financovala malování vnitřních prostor školní budovy. Školská rada byla podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a ve znění platných předpisů zřízena Jednání Školské rady se řídí schváleným Jednacím řádem. Školská rada plnila své povinnosti vyplývající z 168, odst. 1, Zákona 561/2004 Sb., a ve znění platných předpisů. Ve sledovaném období nadále působil ve škole Spolek Satalická škola, který pomáhal svojí finanční podporou zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro žáky a podílel se na organizaci tradičních akcí (Jarmarku, Školního Jarního plesu, Bazaru oblečení, Společenského večera). Právě finanční prostředky získané z výtěžku těchto akcí byly využity k nákupu potřebného vybavení pro zájmové kroužky, sportovních dnů, k nákupu knih do školní knihovny. Velkým úspěchem spolku bylo financování akce Zlepšení akustiky v prostorách školní družiny. Tato finanční podpora byla velmi pozitivně přijata ze strany pedagogů i ze strany rodičů dětí, které školní družinu navštěvují. Společně organizované akce přispívaly k prohlubování vzájemné spolupráce mezi školou, rodiči a ostatními obyvateli obce. V praxi ověřený systém třídních schůzek a konzultací, z nichž největší přínos mají na závěr 1. pololetí školního roku společné konzultace rodičů, učitelů a žáků, byl ponechán. Vnitřní a vnější informační systém byl pravidelně aktualizován. Na základě splnění kritérií je škola stále zařazena do sítě škol v ČR Rodiče vítáni. Management školy seznamoval se svým způsobem řízení školy mimo jiné ředitele základních škol z Plzně, z Děčína a z Hory Svaté Kateřiny. Ředitelka školy se pravidelně se účastnila Kulatých stolů jednání SKAV a podílela se na práci sdružení EDUin. Získané poznatky aplikovala do každodenní práce školy v kontextu s realitou školství ČR. Škola nemá zřízenou odborovou organizaci a ani s jinými odborovými organizacemi nespolupracovala.

7 13. Účast školy v rozvojovém a mezinárodním programu Ve školním roce 2013/2014 se škola neúčastnila žádného mezinárodního programu. Ve školním roce 2013/2014 škola nerealizovala projekty, které byly financované z cizích zdrojů. 14. Péče o nadaného žáka Na počátku školního roku třídní učitelka u jedné z žákyň 2. ročníku nebývalý rozsah vědomostí a schopností. Po vyšetření v PPP podali zákonní zástupci této žákyně žádost o přeřazení do vyššího ročníku. V průběhu října byla tato žákyně přeřazena do 3. ročníku. Již z počátku bez problémů zvládala obsah učiva, zaostávala však v tempu psaní. Během pár týdnů tempo psaní zvýšila a bez problémů se mezi žáky 3. ročníku zařadila, dokonce se zařadila na špičku třídy. Zvládla to dík svému superiornímu nadání, sociální, tělesné i manuální zdatnosti. Přestup do vyššího ročníku zvládla i zásluhou kvalitního rodinného zázemí. 15. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) V rámci volitelných předmětů od ročníku byly vyučovány Technické činnosti, Domácnosti, Tradiční řemesla, Konverzace v anglickém jazyce, Ruský jazyk. Cíle polytechnické výchovy byly naplňovány při výuce Technických činností, Domácnosti a Tradičních řemesel. Tato výchova je součástí ŠVP Nastartuj!. Škola je vybavena dvěma odbornými učebnami na vysoké úrovni dílny pro chlapce a dílny pro dívky. 16. Přípravné třídy, začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkušenosti s integrací Ve školním roce 2013/2014 ve škole nebyly zřízeny přípravné třídy. Mezi žáky školy se speciálními vzdělávacími potřebami byl evidován jeden žák se sociálním znevýhodněním. Tento žák, který se začal vzdělávat v naší škole od prosince 2013, měl jen minimální znalosti českého jazyka, proto byl zohledňován a vzděláván dle doporučení PPP. V předmětech Český jazyk a Anglický jazyk byl vzděláván podle IVP. Výchovná poradkyně a třídní učitelka prošly školením sdružení Meta, o.p.s. Společnost pro příležitost mladých migrantů, aby získaly základní informace o vzdělávání cizinců, kteří plně neovládají český jazyk. Dík pedagogické intuici, proškolení a obětavosti třídní učitelky a vlastní práci žák udělal výrazné vzdělávací pokroky. Je schopen se v češtině vzdělávat ve všech předmětech, zvládl i dílčí znalost českého jazyka.

8 17. Vzdělávání dětí cizinců, zkušenosti s jejich integrací Státní příslušnost Počet žáků EU Počet žáků z ostatních zemí Arménie 2 Čína 1 Rusko 4 Ukrajina 5 Vietnam 1 Slovensko (EU) 4 Celkem 4 13 Vzhledem k tomu, že většina dětí s cizím státním občanstvím ovládá český jazyk velmi dobře, nemají tito žáci problémy s integrací do školního kolektivu. Školní vzdělávací program Nastartuj! podporuje u všech žáků rovné příležitosti ke vzdělávání. 18. Environmentální výchova Environmentální výchovu jsme naplňovali v souladu se ŠVP Nastartuj! Jako průřezové téma ve všech předmětech. S rozšířením výuky jazyků jsme přišli o možnost naplňovat cíle environmentální výchovy v předmětu Přírodovědná praktika. V plánu na tento školní rok bylo navrženo, aby každá třída absolvovala alespoň jeden výukový program, který bude obsahem a cíli ladit s výstupy pro environmentální výchovu ŠVP v daném ročníku. Právě v rámci výukových předmětů zaměřených na environmentální výchovu se žáci 1. stupně účastnili odborně vedených výukových programů minimálně jedenkrát v každém pololetí. Projektové dny 1. stupně v říjnu nesly název LES, a proto jsme se obrátili na středisko ekologické výchovy organizace Lesy hl. m. Prahy a využili jsme jejich profesionální nabídku projektového dne Do lesa s lesníkem. Na stanovištích v oboře i během přednášek s přírodninami získali žáci zážitky i informace, které zužitkovali do svých vystoupení při prezentacích. V květnu přijeli pracovníci střediska ekologické výchovy z Lesů hl. m. Prahy ještě jednou, tentokrát aby žáky 1. stupně seznámili se životem včelstva a prací včelaře v programu Včely a včelky. Mobilní včelí úl nabídl dětem pohled z blízka. Žáci 1. stupně uvítali nabídku soutěží. Pod vedením paní učitelky Petry Březinové se V. A zapojila do výtvarné soutěže Ptáci kolem nás, kterou pořádala Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji. Výtvarnou soutěž Můj kamarád netopýr využila i paní učitelka Věra Bartůšková se svojí I. B. Jednalo se o soutěž vyhlášenou Českou společností na ochranu netopýrů (dále jen ČESON ) a navazovala na program Náš soused je netopýr, jehož se účastnila třída I. B. Program děti výrazně inspiroval, což dokazuje skutečnost, že v této výtvarné soutěži zvítězila žákyně naší školy Eva Belšánová a další dvě její spolužačky obdržely zvláštní cenu poroty. Toulcův dvůr nabízí školám kvalitní programy, které korespondují s naším ŠVP. Školám poskytuje i materiály, které umožňují vyučujícímu děti na program připravit a s dětmi na program navázat ve škole i po návštěvě výukového programu. Tato skutečnost ovlivnila výběr programů pro ročníky 2. stupně. Tříhodinový program se tak stal pětihodinovým blokem a návštěva programu rozhodně nebyla izolovanou akcí, ale smysluplným rozšířením školní výuky.

9 Akce s environmentální tématikou probíhaly i ve školní družině, ať už to byla návštěva ZOO Praha, odpolední program s živými netopýry od ČESONu nebo jarní exkurze do obory. Pro obohacení a doplnění výuky jsme využívali školní permanentku do ZOO Praha, jež má tradičně bohatou nabídku procházek s průvodcem i výukových programů. Všech šest vstupů pro skupiny, které nám permanentka umožňuje, jsme vyčerpali. Pokračovali jsme v mezinárodním projektu Spring Alive Jaro ožívá. Do pozorování příletu tažných ptáků se zapojili jednotlivci i některé třídy na 1. stupni, které svá pozorování uskutečnily v rámci exkurze. Pilotní projekt na ochranu skleněné stěny školního atria, o níž se zabíjeli ptáci, přinesl úspěchy. Po ošetření skel UV inkoustem počet zabitých ptáků výrazně klesl. 19. Interkulturní vzdělávání Interkulturní vzdělávání je začleněno do vzdělávacích předmětů 1. a 2. stupně Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Anglický a Ruský jazyk. Žáci pocházející z různých prostředí kulturních, jazykových, náboženských a sociálních jsou v naší škole rozvíjeni podle svých předpokladů a možností (viz bod 16.). Ve školním roce 2013/2014 učitelé 2. stupně pracovali ve vzdělávacím programu Varianty organizace Člověk v tísni. V hodinách a při projektovém vyučování se učitelé zaměřili především na práci s předsudky a stereotypy. 20. Prevence rizikového chování Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci řídili Minimálním primárně preventivním programem. Důraz byl kladen na upevňování kompetencí žáků zaměřených zejména na kladné životní cíle. U žáků bylo v rámci výuky podporováno zdravé sebevědomí, stanovení reálných životních cílů, byli vedeni k sebereflexi a zvládání stresových situací. Pedagogičtí pracovníci věnovali pozornost problematice drog, šikany, kyberšikany a násilí, poruch chování, záškoláctví, projevům rasismu, xenofobie a reagovali hned při objevení se prvních náznaků nežádoucího chování. Stejně tak si všímali projevů poruch učení. Informovali vedení školy, výchovnou poradkyni, školní psycholožku nebo metodičku prevence. Velmi důležitá byla spolupráce nejen mezi školou a rodinou, ale i dalšími subjekty. Na efektivním plnění prevence sociálně patologických jevů jsme spolupracovali s protidrogovým koordinátorem MČ Praha 19, s pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, MČ Praha Kbely a MČ Praha Satalice a centrem pro rodinu - Triangl. Školní metodička prevence koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťovala preventivní programy s Policií hl. m. Praha pro žáky 1. stupně na témata Malý Péťa sám doma, Bezpečné chování, Elektronický svět, Drogy. Pro žáky 2. stupně na témata Šikana, Kriminalita dětí a mládeže, Drogy, Právní vědomí, Elektronický svět bezpečného chování, Jak se nestát pachatelem trestného činu, Jak se nestát obětí násilí.

10 V průběhu roku se zúčastňovala setkání metodiků prevence pro Prahu 3 a 9. Jako vyučující předmětu Člověk a společnost s žáky diskutovala na témata rodina, škola, mezilidské vztahy, šikana, kyberšikana, bezpečné chování na sociálních sítí, návykové látky. Tato činnost probíhala v souladu s Minimálním primárně preventivním programem školy. Jeho hlavní součástí bylo posilování příznivého sociálního klimatu tříd a školy, rozšiřování a upevňování kompetencí žáků s důrazem na kladné životní cíle. Minimální primárně preventivní program byl poradenským týmem ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky vyhodnocen a aktualizován. Důležitou součástí v prevenci je smysluplné využití volného času našich žáků. Škola zajistila 26 zájmových kroužků, ve kterých žáci mohli pravidelně pracovat. Mezi většinou žáků panovaly zdravé sociální vztahy a negativní sociálně patologické jevy se vyskytly v malé míře. Příznivé sociální klima školy spolu s preventivními programy přispěly k minimalizaci sociálně patologických jevů. Školní psycholožka ve spolupráci s vyučující předmětu Člověk a společnost otevřely růstovou skupinu s prvky arteterapie pro žáky ročníku, která byla zaměřena na posílení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností a sebepoznání. Pracovala se žáky z 1. ročníků, kteří mají zvýšené nároky na individuální přístup, žáci s ADHD byli zapojeni do nácviku relaxačních technik. Organizovala a vyhodnocovala programy pro třídní kolektivy, kde bylo třeba posílit vztahy mezi dětmi či zlepšit klima ve třídě. Zvlášť se věnovala péči o žáky, kteří nově přestoupili na naši školu. Poskytovala konzultace rodičům žáků, kteří mají výchovné problémy. Důraz ve své práci kladla na krizovou intervenci. Metodička prevence spolu se školní psycholožkou provedly preventivní programy ve vybraných třídách. Po velmi dobrých zkušenostech byl zajištěn adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji kraj kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký počet žáků celkem z toho nově přijatí Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem

11 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit) Úspěšné plnění cílů stanovených pro všechny oblasti školy se v konečném důsledku promítají do celkové úrovně výsledků práce školy. 3. ročník Žáci 3. a 7. ročníku se zapojili do celostátních testů Kalibro. Předmět Celostátní úspěšnost % Úspěšnost našich žáků % Matematika 56 54,2 Český jazyk 59 58,3 7. ročník Předmět Celostátní úspěšnost % Úspěšnost našich žáků % Matematika 31,3 33,8 Český jazyk 62,7 68,2 Anglický jazyk 61,2 63,4 Naše základní škola poskytuje všestranné základní vzdělání, které je orientováno na získávání a prohlubování klíčových kompetencí žáků, a proto vedení školy kladlo důraz na to, aby učitelé neučili děti jen vzdělávacím obsahům, ale aby u nich rozvíjeli především kompetence a gramotnosti. K jejich osvojení se museli žáci naučit zvládnout potřebné dovednosti, rozvinout své schopnosti a získat vědomosti, které jsou použitelné v reálném životě. Vedení školy pravidelně každé čtvrtletí srovnávalo zadané písemné práce, způsob hodnocení a klasifikace žáků, rozebíralo výsledky prospěchu žáků, provádělo hospitační činnost. Rozbor zjištěných skutečností byl prováděn na pololetní a závěrečné pedagogické radě a byla přijímána adekvátní opatření. Konkrétní přehledy o klasifikaci a výchovných opatřeních jsou součástí této výroční zprávy (viz přílohy). Z těchto dokumentů vyplývá velmi dobrá úroveň prospěchu žáků, počet udělených výchovných opatření odpovídá vhodně nastaveným pravidlům chování žáků ve škole. Žáci reprezentovali školu v těchto vědomostních soutěžích: olympiády z českého jazyka a anglického jazyka, matematiky a matematických soutěží Pythagoriáda a Klokan. Žáci úspěšně reprezentovali školu na těchto sportovních soutěžích: šachy, McDonald s cup, Expedice Karakoram, stolní tenis, softbalová liga, florbal, volejbal, skok vysoký, plavecké závody, přespolní běh, Pohár rozhlasu, účast na soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Na těchto soutěžích se žáci v rámci obvodu umisťovali na předních místech. Ve hře šachu, florbalu, fotbalu a stolního tenisu postoupili do celopražských soutěží.

12 Žáci 9. ročníku zpracovávali závěrečné samostatné práce tak, aby jejich hodnocení proběhlo v návaznosti na klasifikaci konkrétních vyučovacích předmětů za 1. pololetí. Prezentace prací byla uskutečněna nejen před spolužáky, ale i před rodičovskou veřejností. Tyto prezentace byly kladně hodnoceny jak vyučujícími tak i rodiči. Naši žáci byli z hlediska svého osobnostního a sociálního rozvoje připraveni pro studium na středních školách i do praktického života. Výsledky přijímacího řízení na střední školy (viz tabulka) vypovídají o kvalitní práci pedagogů. Ročník gymnázium Obch. akademie SOŠ SOU Nepřijat Celkem Vzhledem k příznivým demografickým podmínkám ve spádové oblasti a vysoké prestiži školy se počet žáků opět zvýšil. Vedení školy zohledňovalo potřeby žáků a jejich rodičů tak, aby klima školy odpovídalo optimálním podmínkám pro zdravý vývoj žáků. Absolventi školy byli při studiu na středních školách úspěšní a neměli problémy s adaptací na výuku v těchto školách. Dokázali aplikovat vědomosti a dovednosti získané na naší základní škole v reálných situacích. V lednu 2014 vykonala Česká školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a družinou. V závěrech inspekční zprávy je konstatováno, že škola v dlouhodobém horizontu úspěšně realizuje zvolenou koncepci zaměřenou na poskytování kvalitního všeobecného základního vzdělávání žáků. Sledovaná výuka je na požadované úrovni, koresponduje s obsahem učebních osnov. Kvalitní pedagogická práce cíleně vede žáky k postupnému získávání klíčových kompetencí podle požadavků RVP ZV. Pedagogická dokumentace je řádně vedena. Inovace ve školním vzdělávacím programu byla provedena v souladu s legislativními změnami a rámcovým vzdělávacím programem. Systém řízení školy je účelně propracován. Poradenské služby jsou efektivně zajištěny. Práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů je účinná, podporuje zdravý vývoj žáků a pozitivně ovlivňuje jejich vzájemné vztahy. Škola pravidelně vyhodnocuje individuální, skupinové i celkové výsledky vzdělávání ve vazbě na dílčí očekávané výsledky vzdělávání žáků stanovené v ŠVP. Zabývá se jejich rozborem a dále je citlivě využívá k individuální podpoře úspěšnosti žáků. Dále bylo konstatováno, že škola si dlouhodobě udržuje velmi dobrou úroveň vzdělávání. Bylo vyzdviženo vstřícné klima školy s empatickým přístupem učitelů k žákům, dále promyšlená práce učitelů při organizování projektových dnů a projektových týdnů, promyšlené hodnocení a sebehodnocení žáků, podpora sportovního vyžití žáků. Škola výborně obstála v konkurenci okolních škol. Management školy úspěšně hledal a nacházel další zdroje financování, díky kterým se mu podařilo zajistit kvalitní podmínky pro

13 vzdělávání žáků tak, aby vyhovovaly stále vyšším požadavkům rodičů na základní vzdělávání jejich dětí. Všichni pedagogové pracovali tvůrčím způsobem a podporovali otevřenost školy vůči rodičům. Management školy se snažil vytvářet podmínky pro to, aby se škola stala komunitním centrem s vysokou spoluúčastí rodičovské veřejnosti, což ocenila ve své zprávě i Česká školní inspekce. Ve škole se pravidelně konají veřejná zasedání MČ, besedy s občany, vítání občánků, oslavy Dne matek. Management školy vycházel ve své práci ze Strategického plánu rozvoje základního školství v MČ Praha Satalice na období let Lze konstatovat, že většina zásadních cílů byla splněna. Jednání vedení školy se zřizovatelem školy byla korektní, na konstruktivní bázi a vedla k posílení pozitivní role školy v obci. Mgr. Zdislava Nováková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-253/14-Z. Základní škola Kelč, okres Vsetín. Mgr. Roman Blaha, ředitelem školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-253/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo 756 43 Kelč 229 E-mail právnické osoby Základní škola Kelč, okres Vsetín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více