Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky."

Transkript

1 Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì, a tedy i v Èesku, øídí jednotnou jazykovou politikou Evropské unie, její hlavní principy jsou zformulovány v tzv. Spoleèném evropském referenèním rámci pro jazyky (dále jen Rámec). Spoleèná evropská jazyková politika se týká jak výuky jazyka mateøského, tak i výuky jazykù cizích. Soustøeïme se na oblast výuky èeštiny jako cizího jazyka, ale naše závìry budou mít nepochybnì obecnou platnost. Ka dou výuku je mo no schematicky znázornit pomocí tzv. herbartovského trojúhelníku, jeho vrcholy tvoøí uèivo, uèitel a ák student (dále jen student). Názory na to, jaké jsou vztahy mezi nimi se v prùbìhu èasu mìní. Za nejdùle itìjší, rozhodující v tomto vztahu bývá pova ován uèitel, jindy uèivo a jindy zase student. V dnešní dobì se do centra pozornosti dostává student, ale nesmíme zapomínat, e klíèovou roli v tom, co a jak se bude student uèit, hraje uèitel. Nelze zapomínat ani na to, e dnes je stále významnìjší nejen to, co je student vyuèován, ale i to, co se sám uèí. Student pøestal být pasivním elementem ve vyuèovacím procesu a stále více se stává aktivním a navíc dnes do vyuèovacího procesu rozhodujícím zpùsobem zasahuje i prostøedí, v nìm výuka probíhá (prostøedí školní, ale velkou mìrou prostøedí mimoškolní vèetnì rodiny, televize, internetu apod.). Dùle itým médiem zprostøedkovávajícím studentovi uèivo je kromì jiných uèebnice (podrobnìji viz Skalková 2007, s ). Výše øeèené platí nejen pro výuku na základních a støedních školách, ale i pro výuku na školách vysokých, a to pro výuku pregraduální i postgraduální. 294

2 Èeština jako cizí jazyk je vyuèována na celé øadì èeských vysokých škol a také na vysokoškolských pracovištích v zahranièí. Jde o výuku oborovou (zahranièní student studuje èeštinu pro cizince jako svùj obor, napøíklad na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy Praze, na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì, na Filozofické fakultì Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích a novì také na Pedagogické fakultì Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem) i tzv. neoborovou. Takto je èeština vyuèována na celé øadì èeských vysokých škol, na nich studují zahranièní studenti, pro nì je èeština pouze jazykem výuky a komunikaèním prostøedkem v èeském sociokulturním prostøedí. Jde kupøíkladu o Èeskou zemìdìlskou univerzitu v Praze, o technické vysoké školy, o lékaøské fakulty, o Vysokou školu múzických umìní, o Akademii múzických umìní, ale také o Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brnì, o Univerzitu Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem èi o Univerzitu obrany v Brnì atd. Stále se rozšiøující mezinárodní reciproèní výmìna studentù, napøíklad v rámci programu ERASMUS, pøivádí zahranièní studenty prakticky na všechny naše fakulty. Pøevá ná vìtšina z nich chce v rámci svého studijního pobytu v Èesku zvládnout aspoò základy èeského jazyka. Zkrátka øeèeno, èeština pro cizince se stává stále atraktivnìjší a naše fakulty musejí na tento zájem adekvátnì reagovat. Navíc necháváme úplnì stranou výuku èeštiny pro cizince, kterou poskytují mnohé jazykové školy, státní i soukromé, a to pro nejrùznìjší zájemce o èeštinu. Rozhodujícím faktorem pro to, co (uèivo), jak (vhodné metody) a v jakém rozsahu bude uèitel uèit v kursech èeštiny pro cizince, je student a jeho potøeby, tedy jeho oèekávané jazykové kompetence. Uèitel by mìl mít na zøeteli tzv. typologii studenta (student neoborového studia, student oborového studia, student po adující pouze komunikaèní základy, student mana er apod.; roli hraje i vìk studenta a to, z jak vzdáleného èi blízkého sociokulturního prostøedí pochází atd.). Typ studenta a studentovy potøeby jsou rozhodujícím faktorem pro stanovení cíle výuky, to jest pro stanovení uèiva a metod a také pro výbìr vhodné uèebnice. Vhodným pomocníkem uèiteli pøi sestavování sylabu kursu by mìl být Rámec, který poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabù, smìrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, uèebnic atd. v celé Evropì. V úplnosti popisuje, co se musí studenti nauèit, aby u ívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni úèinnì jednat. Popis se rovnì týká kulturního kontextu, do nìho je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovnì ovládání jazyka, které umo òují mìøit pokrok studentù v ka dém stádiu uèení se jazyku a v prùbìhu celého ivota studenta (Spoleèný evropský referenèní rámec 2002, s. 1). Rámec rovnì definuje šest základních úrovní ovládání jazyka a stanovuje deskriptory pro jednotlivé jazykové dovednosti (ètení, poslech, mluvení, psaní), jejich pomocí mù eme ovìøit dosa enou úroveò ovládání jazyka (Spoleèný evropský referenèní rámec 2002, s ). Praxe je však mnohem slo itìjší ne modely, které popisuje Rámec. Sami autoøi Rámce jsou si toho vìdomi a konstatují, e uèební programy a certifikace mohou být: globální napomáhají studentovi zlepšovat všechny slo ky ovládání jazyka a komunikativní kompetence; modulární prohlubují ovládání jazyka studentem v omezené oblasti u ívání jazyka ke specifickým úèelùm; disproporèní (specializované) vzhledem k obsahu programu zdùrazòují specificky zamìøené uèení a vedou k jazykovému profilu, v jeho rámci je v nìkterých oblastech znalostí a dovedností dosa- eno vyšší úrovnì ne v jiných; dílèí odpovídají pouze za rozvoj urèitých èinností a dovedností (napø. receptivní dovednosti) a ponechávají ostatní stranou (Spoleèný evropský referenèní rámec 2002, s. 6). Pro výuku èeštiny jako cizího jazyka pro tzv. neoborové studenty - nedávno na tuto skuteènost, i kdy v oblasti výuky èeštiny pro dìti-cizince, pøesvìdèivì poukázaly Marie Hádková a Jaromíra Šindeláøová (Hádková, Šindeláøová 2007) jsou nesmírnì dùle ité disproporènì pojaté studijní programy, nebo právì ty umo ní takové koncipování studijního programu, je povede k tomu, e student získá na jedné

3 stranì nezbytnì nutné komunikaèní kompetence pro ivot a studium v Èeské republice a na stranì druhé takové kompetence, které mu umo ní zvládnout vysoce specializované studium zvoleného oboru, to jest ovládnout nejen speciální oborovou terminologii, ale také práci s odbornými komunikáty a vlastní produkci takových komunikátù. Úspìch uèebního programu do znaèné míry závisí na vhodnì zvolené uèebnici. Nároky na kvalitní uèebnice a na další uèební pomùcky pro jazykovou výuku v poslední dobì neobyèejnì vzrùstají. Jak konstatují Marie Èechová a Vlastimil Styblík: Dnešní uèebnice je komplexní, kombinovaný typ oznaèovaný nìkdy jako uèební kniha, spojující uèebnici, cvièebnici a èítanku v jeden celek: kniha obsahuje výchozí texty (jazykový materiál pro vyvození pojmù a pouèek), výklad uèiva nebo alespoò pouèení (ve formì pouèek) a cvièení; nìkteré uèebnice obsahují rejstøíky a slovníky pojmù-termínù. [...] Dnešní uèebnice je chápána jako kniha urèená ûákovi, a proto musí uplatòovat zøetel k nìmu, tzn. ûe dalším základním poûadavkem kladeným na uèebnice je poûadavek pøimìøenosti. Ten se týká nejen výbìru, rozsahu a pojetí uèiva, ale i jazyka a stylu uèebnice. [...] Souèástí uèebnice jsou obrázky, ilustrace, grafy a schémata. Nìkteré z nich mají úlohu pouze ilustraèní (pùsobit esteticky na ûáka), jiné motivaèní (napø. podnítit ûáky k projevu na téma obrázku), další jsou pøímou souèástí výkladù nebo cvièení (Èechová, Styblík 1998, s ). Nesmírnì dùle ité je také polygrafické zpracování uèebnice. Nezbytnou podmínkou dobré uèebnice je její vìdeckost, to jest takové její zpracování, které je v souladu nejen se soudobými poznatky pøíslušného vìdního oboru, ale i se souèasnými lingvodidaktickými zásadami. V dnešní dobì, kdy máme k dispozici popisy èeského jazyka na ètyøech referenèních úrovních podle Rámce, a to na úrovni A1, A2, B1 a B2, je na trhu pomìrnì dostateèné mno ství všeobecných uèebnic èeštiny pro cizince a na neoborových jazykových katedrách na všech našich vysokých školách uèitelé zpracovávají potøebné uèebnice èeštiny pro pøíslušné obory. Autory uèebnic se stávají té zkušení uèitelé èeštiny jako cizího jazyka, kteøí pùsobí v rùznorodých jazykových školách. Vznikají i uèebnice urèené primárnì pro oborové studenty èeštiny pro cizince. Je tedy z èeho vybírat. Existující všeobecné i odborné uèebnice èeštiny pro cizince je mo no rozdìlit do tøí skupin: a) nezávislé na Spoleèném evropským referenèním rámci; b) odkazující na Spoleèný evropský referenèní rámec a na jím stanovené referenèní úrovnì a kompetence; c) zpracované podle popisù èeštiny pro cizince pro jednotlivé úrovnì. Uèebnice, které mù eme zaøadit do první skupiny, tedy nezávislé na Rámci, byly napsány buï pøed tím, ne u nás vešel Rámec ve všeobecnou známost, nebo se od nìj vìdomì distancují a jdou svou vlastní cestou. Jejich autoøi mají na takový pøístup plné právo a pøiznejme, e mnohé z nich jsou velmi kvalitní a plnì se v pedagogické praxi osvìdèují. Máme na mysli kupøíkladu práce Aleny Trnkové (Trnková 2003), Zdeòka Švamberka (Švamberk 1991, Švamberk, 1989) èi Dagmar Brèákové (Brèáková 2002) a celou øadu dalších. Do druhé skupiny zaøazujeme takové uèebnice, jejich autoøi respektují referenèní úrovnì Rámce a sna í se empiricky pøizpùsobit obsah uèební látky tomu, co je schopen student na dané úrovni v daném jazyce dìlat. Pøesnì by ale mìlo být øeèeno co by mìl být student schopen na konci práce s uèebnicí v daném jazyce dìlat, nebo ne ka dý student dosáhne uvedené úrovnì. Navíc velmi èasto obsah uèebnice ani neodpovídá tomu, co pøíslušná referenèní úroveò a hlavnì popis pøíslušné úrovnì pøedepisuje (jsme si vìdomi toho, e popisy pro jednotlivé úrovnì pro èeštinu jsou mnohem nároènìjší ne referenèní úrovnì obsa ené v Rámci). Jinými slovy øeèeno, odkaz na pøíslušnou referenèní úroveò sám o sobì ještì nemusí vùbec nic vypovídat o kvalitì uèebnice. Pouze pro ilustraci uveïme pøíklad uèebnic, které mù eme zaøadit do této skupiny. Jsou to tøeba práce Lídy Holé (Holá 2006a; Holá 2006c). Vùèi u ivateli uèebnice je pak pøímo nezodpovìdnì zavádìjící tvrzení, které najdeme v uèebnici té e autorky (Holá 2006b), toti e z hlediska evropského referenèního rámce zaruèuje uèebnice studentùm dosa ení prahové úrovnì znalosti jazyka, tj. úrovnì B1 (Holá 2006b, s. 8). I letmý pohled na slovní zásobu, gramatické struktury a na další obsah (sociokulturní kompetence apod.) této uèebnice a srovnání s obsahem popisu úrovnì B1 i

4 srovnání s pøíslušnou referenèní úrovní v Rámci nás pøesvìdèí o tom, e u ivatel v ádném pøípadì nemù e ovládat èeský jazyk na deklarované úrovni B1. Setkáváme se i s tím, e odkaz na pøíslušnou úroveò si vynucuje nakladatel, nebo v dnešním globalizovaném svìtì je odkaz na Rámec velmi dobrou obchodní taktikou, je zvyšuje prodejnost uèebnice. Pokud ale jde pouze o vnìjší odkaz na Rámec, máme co do èinìní s podvodem na zákazníkovi. Toté ale platí i o èasto pouze proklamované komunikativnosti uèebnice. Na druhou stranu by ale bylo dobøe, kdyby novì vznikající uèebnice Rámec reflektovaly. A pøiznejme, e i této skupinì jsou uèebnice dobré, vynikající, prùmìrné i špatné. Ve tøetí skupinì by mìly být uèebnice zpracované svými autory na základì jejich znalostí popisù jednotlivých úrovní èeštiny pro cizince a vytvoøené cestou aplikace a pedagogické transformace obsahu popisù do uèební látky pøíslušné uèebnice. Upøímnì øeèeno, práce na uèebnici pøedstavuje bìh na dlouhou tra a popisy máme k dispozici prakticky a od roku Není tedy divu, e do této skupiny v souèasné dobì nemù eme zaøadit s plnou odpovìdností prakticky ádnou nám známou uèebnici, i kdy nìkolik prvních pokusù ji bylo vydáno. Máme na mysli uèebnice Any Adamovièové a Dariny Ivanovové (Adamovièová, Ivanovová 2006), Any Adamovièové, Dariny Ivanovové a Milana Hrdlièky (Adamovièová, Ivanovová, Hrdlièka 2007) a Jiøího Hasila a kolektivu (Hasil a kol. 2007), ale, po pravdì øeèeno, uvedené uèebnice tvoøí ve skuteènosti pøechod mezi skupinou (b) a (c). V rámci této tøetí skupiny je mo no uvést i uèebnice, které pro azylanty a imigranty vydává brnìnské sdru ení SOZE (Hádková 2005; Hrdlièka, Bischofová 2006a; Hrdlièka, Bischofová 2006b). Bylo by jistì dobøe, kdyby autoøi nových uèebnic popisy znali a do svých uèebnic je implementovali. Formální èi vnìjšková nebo dokonce vynucená implementace ale podle našeho pøesvìdèení nemù e být základem pro vznik uèebnice kvalitní. Na závìr mù eme konstatovat, e Spoleèný evropský referenèní rámec a popisy jednotlivých úrovní by mìly autorùm uèebnic èeštiny pro cizince (a nejenom èeštiny pro cizince), uèitelùm i studentùm 297 pomáhat pøi výuce i uèení jazyka, nemìly by je však svazovat a omezovat v hledání nových cest a pøístupù. Kvalita uèebnice není jednoznaènì dána jejím vztahem k Rámci, ale znalost Rámce a popisù jednotlivých referenèních úrovní mù e autorùm uèebnic a uèitelùm èeštiny jako cizího jazyka výraznì napomoci pøi zvládání jejich obtí ného poslání, poslání šíøit znalosti a krásu jazyka Libušina. Literatura A d a m o v i è o v á A., I v a n o v o v á D., 2006, Basic Czech I, Karolinum, Praha. A d a m o v i è o v á A., I v a n o v o v á D., H r d l i è k a M., 2007, Basic Czech II, Karolinum, Praha B r è á k o v á D., 2002, Sorok kovarnych voprosov èešskoj grammatiky, Karolinum, Praha. È a d s k á M., B i d l a s Vl., C o n f o r t i o v á H., T u r z í k o v á M., 2005, Èeština jako cizí jazyk Úroveò A2. MŠMT ÈR, TAURIS, Praha. È e c h o v á M., S t y b l í k V., 1999, Èeština a její vyuèování. Didaktika èeského jazyka pro uèitele základních a støedních škol a pro studenty uèitelství, Státní pedagogické nakladatelství, Praha. H á d k o v á M., 2005, Èeština pro azylanty A, MŠMT ÈR, Praha H á d k o v á M., Š i n d e l á ø o v á J., 2007, Èeština pro dìti-cizince podle Spoleèného evropského referenèního rámce?, [in:] Písemné zkoušky z cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec, Univerzita Karlova v Praze a Státní vysoká odborná škola v Ratiboøi, Praha Ratiboø, s H á d k o v á, M., L í n e k J., V l a s á k o v á K., 2005, Èeština jako cizí jazyk Úroveò A1. MŠMT ÈR, TAURIS, Praha. H a s i l J., H á j k o v á E., H a s i l o v á H., Z i e l i n s k i M., 2007, Brána jazyka èeského otevøená. Intenzivní kurs pro mírnì pokroèilé na základì nìmèiny, Karolinum, Praha. H o l á L., 2006a, Czech Step by Step, Akropolis, Praha. H o l á L., 2006b, Tschechisch Schritt für Schritt, Akropolis, Praha. H o l á L., 2006c, Czech Express, Akropolis, Praha. H o l u b J., A d a m o v i è o v á A., C v e j n o v á J., G l a d k o v a H., H a s i l J., H r d l i è k a M., M a r e š P., N e k v a p i l J., P a l k o v á Z., Š á r a M., 2005, Èeština jako cizí jazyk Úroveò B2. MŠMT ÈR, TAURIS, Praha. H r d l i è k a M., B i s c h o f o v á J., 2006a, Èeština pro azylanty B, MŠMT ÈR, Praha. 298

5 H r d l i è k a M., B i s c h o f o v á J., 2006b, Sociokulturní minimum pro azylanty, MŠMT ÈR, Praha. S k a l k o v á J., 2007, Obecná didaktika, Grada Publishing, Praha. Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Jak se uèíme jazykùm, jak je vyuèujeme a jak v jazycích hodnotíme, 2002, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc [èeský pøeklad]. Š á r a M., B i s c h o f o v á J., C o n f o r t i o v á H., C v e j n o v á J., È a d s k á M., H o l u b J., L á n s k á L., P a l k o v á Z., T u r z í k o v á M., 2001, Prahová úroveò Èeština jako cizí jazyk. Council of Europe. Strasbourg. Š v a m b e r k Zd., 1989, Cvièebnice èeštiny pro zahranièní studenty nebohemisty, 2. èást, Karolinum, Praha. Š v a m b e r k Zd., 1991, Cvièebnice èeštiny pro zahranièní studenty nebohemisty, 1. èást, Karolinum, Praha. T r n k o v á A., 2003, Cvièení z èeské mluvnice pro cizince, ISV, Praha. 299

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Ucebnice ćestiny jako ciziho jazyka a Spolećny evropsky referenćni ramec pro jazyky

Ucebnice ćestiny jako ciziho jazyka a Spolećny evropsky referenćni ramec pro jazyky Jiri HASIL Praha Ucebnice ćestiny jako ciziho jazyka a Spolećny evropsky referenćni ramec pro jazyky Dnes je jiż v eobecnć velmi dobre znamo, że vyuka jazyku se v Evrope, a tedy i v Ćesku, ridi jednotnou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem

Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893. Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu. Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Bohemistyka 2010, nr 1, ISSN 1642 9893 Marie HÁDKOVÁ Ústí nad Labem Èeština v roli jazyka cizího dvacetiletí po Listopadu Úvod Listopad 1989 pøinesl do ivota naší spoleènosti výrazné zmìny. Jednou z nejnápadnìjších

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Matematika II Lineární diferenciální rovnice

Matematika II Lineární diferenciální rovnice Matematika II Lineární diferenciální rovnice RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Lineární diferenciální rovnice Denice

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Mana erský audit a rozvoj MSP #

Mana erský audit a rozvoj MSP # # Ladislav Rolínek * Úvod Malé a støední podniky (MSP) v ÈR významnì pøispívají k rozvoji a sociální stabilizaci obcí, mìst a regionù. Zajiš ují pomìrnì vysoké procento zamìstnanosti (61 % v roce 2005),

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Výuka cizím jazykùm v dy tradiènì sestávala z uèení poznatkùm z gramatiky a z

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 5 4 4 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU

KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU Zuzana Svobodová Ústav veøejné správy, Fakulta ekonomicko správní, Univerzita Pardubice The best way how to describe development of any capital market is to

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. prof. PhDr. Zdenìk Koláø, Dr. Sc. doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. ANALÝZA VYUÈOVÁNÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování Podìkování patøí váženému doc. PaedDr. Janu Slavíkovi,

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knížku vìnuji svým dìtem: Petrovi, Barboøe a Janì a jejich dìtem za to, že jsou se mnou. M. K. TIRÁŽ verze: Tvoøivost osvit 1 z Thursday, 15th

Více

UÈITEL Pøíprava na profesi. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová

UÈITEL Pøíprava na profesi. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù Text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GAÈR na téma Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlávání v podmínkách uèící se spoleènosti (registraèní èíslo 406/06/0546). PhDr. Michaela Tureckiová KLÍÈ K

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Matematika I Ètvercové matice - determinanty

Matematika I Ètvercové matice - determinanty Matematika I Ètvercové matice - determinanty RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Co u¾ známe? vektory - základní operace

Více

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek...

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek... Obsah Pár slov úvodem... 7 1. Charakteristika trvalek... 8 1.1 Všeobecné rozdìlení trvalek... 8 1.2 Zásady výbìru druhù pro naše podmínky... 8 1.3 Použití trvalek... 10 2. Pìstování trvalek... 12 3. Rozmnožování

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie Kadaverózní kurz RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více