Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky."

Transkript

1 Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì, a tedy i v Èesku, øídí jednotnou jazykovou politikou Evropské unie, její hlavní principy jsou zformulovány v tzv. Spoleèném evropském referenèním rámci pro jazyky (dále jen Rámec). Spoleèná evropská jazyková politika se týká jak výuky jazyka mateøského, tak i výuky jazykù cizích. Soustøeïme se na oblast výuky èeštiny jako cizího jazyka, ale naše závìry budou mít nepochybnì obecnou platnost. Ka dou výuku je mo no schematicky znázornit pomocí tzv. herbartovského trojúhelníku, jeho vrcholy tvoøí uèivo, uèitel a ák student (dále jen student). Názory na to, jaké jsou vztahy mezi nimi se v prùbìhu èasu mìní. Za nejdùle itìjší, rozhodující v tomto vztahu bývá pova ován uèitel, jindy uèivo a jindy zase student. V dnešní dobì se do centra pozornosti dostává student, ale nesmíme zapomínat, e klíèovou roli v tom, co a jak se bude student uèit, hraje uèitel. Nelze zapomínat ani na to, e dnes je stále významnìjší nejen to, co je student vyuèován, ale i to, co se sám uèí. Student pøestal být pasivním elementem ve vyuèovacím procesu a stále více se stává aktivním a navíc dnes do vyuèovacího procesu rozhodujícím zpùsobem zasahuje i prostøedí, v nìm výuka probíhá (prostøedí školní, ale velkou mìrou prostøedí mimoškolní vèetnì rodiny, televize, internetu apod.). Dùle itým médiem zprostøedkovávajícím studentovi uèivo je kromì jiných uèebnice (podrobnìji viz Skalková 2007, s ). Výše øeèené platí nejen pro výuku na základních a støedních školách, ale i pro výuku na školách vysokých, a to pro výuku pregraduální i postgraduální. 294

2 Èeština jako cizí jazyk je vyuèována na celé øadì èeských vysokých škol a také na vysokoškolských pracovištích v zahranièí. Jde o výuku oborovou (zahranièní student studuje èeštinu pro cizince jako svùj obor, napøíklad na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy Praze, na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì, na Filozofické fakultì Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích a novì také na Pedagogické fakultì Univerzity Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem) i tzv. neoborovou. Takto je èeština vyuèována na celé øadì èeských vysokých škol, na nich studují zahranièní studenti, pro nì je èeština pouze jazykem výuky a komunikaèním prostøedkem v èeském sociokulturním prostøedí. Jde kupøíkladu o Èeskou zemìdìlskou univerzitu v Praze, o technické vysoké školy, o lékaøské fakulty, o Vysokou školu múzických umìní, o Akademii múzických umìní, ale také o Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brnì, o Univerzitu Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem èi o Univerzitu obrany v Brnì atd. Stále se rozšiøující mezinárodní reciproèní výmìna studentù, napøíklad v rámci programu ERASMUS, pøivádí zahranièní studenty prakticky na všechny naše fakulty. Pøevá ná vìtšina z nich chce v rámci svého studijního pobytu v Èesku zvládnout aspoò základy èeského jazyka. Zkrátka øeèeno, èeština pro cizince se stává stále atraktivnìjší a naše fakulty musejí na tento zájem adekvátnì reagovat. Navíc necháváme úplnì stranou výuku èeštiny pro cizince, kterou poskytují mnohé jazykové školy, státní i soukromé, a to pro nejrùznìjší zájemce o èeštinu. Rozhodujícím faktorem pro to, co (uèivo), jak (vhodné metody) a v jakém rozsahu bude uèitel uèit v kursech èeštiny pro cizince, je student a jeho potøeby, tedy jeho oèekávané jazykové kompetence. Uèitel by mìl mít na zøeteli tzv. typologii studenta (student neoborového studia, student oborového studia, student po adující pouze komunikaèní základy, student mana er apod.; roli hraje i vìk studenta a to, z jak vzdáleného èi blízkého sociokulturního prostøedí pochází atd.). Typ studenta a studentovy potøeby jsou rozhodujícím faktorem pro stanovení cíle výuky, to jest pro stanovení uèiva a metod a také pro výbìr vhodné uèebnice. Vhodným pomocníkem uèiteli pøi sestavování sylabu kursu by mìl být Rámec, který poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabù, smìrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, uèebnic atd. v celé Evropì. V úplnosti popisuje, co se musí studenti nauèit, aby u ívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni úèinnì jednat. Popis se rovnì týká kulturního kontextu, do nìho je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovnì ovládání jazyka, které umo òují mìøit pokrok studentù v ka dém stádiu uèení se jazyku a v prùbìhu celého ivota studenta (Spoleèný evropský referenèní rámec 2002, s. 1). Rámec rovnì definuje šest základních úrovní ovládání jazyka a stanovuje deskriptory pro jednotlivé jazykové dovednosti (ètení, poslech, mluvení, psaní), jejich pomocí mù eme ovìøit dosa enou úroveò ovládání jazyka (Spoleèný evropský referenèní rámec 2002, s ). Praxe je však mnohem slo itìjší ne modely, které popisuje Rámec. Sami autoøi Rámce jsou si toho vìdomi a konstatují, e uèební programy a certifikace mohou být: globální napomáhají studentovi zlepšovat všechny slo ky ovládání jazyka a komunikativní kompetence; modulární prohlubují ovládání jazyka studentem v omezené oblasti u ívání jazyka ke specifickým úèelùm; disproporèní (specializované) vzhledem k obsahu programu zdùrazòují specificky zamìøené uèení a vedou k jazykovému profilu, v jeho rámci je v nìkterých oblastech znalostí a dovedností dosa- eno vyšší úrovnì ne v jiných; dílèí odpovídají pouze za rozvoj urèitých èinností a dovedností (napø. receptivní dovednosti) a ponechávají ostatní stranou (Spoleèný evropský referenèní rámec 2002, s. 6). Pro výuku èeštiny jako cizího jazyka pro tzv. neoborové studenty - nedávno na tuto skuteènost, i kdy v oblasti výuky èeštiny pro dìti-cizince, pøesvìdèivì poukázaly Marie Hádková a Jaromíra Šindeláøová (Hádková, Šindeláøová 2007) jsou nesmírnì dùle ité disproporènì pojaté studijní programy, nebo právì ty umo ní takové koncipování studijního programu, je povede k tomu, e student získá na jedné

3 stranì nezbytnì nutné komunikaèní kompetence pro ivot a studium v Èeské republice a na stranì druhé takové kompetence, které mu umo ní zvládnout vysoce specializované studium zvoleného oboru, to jest ovládnout nejen speciální oborovou terminologii, ale také práci s odbornými komunikáty a vlastní produkci takových komunikátù. Úspìch uèebního programu do znaèné míry závisí na vhodnì zvolené uèebnici. Nároky na kvalitní uèebnice a na další uèební pomùcky pro jazykovou výuku v poslední dobì neobyèejnì vzrùstají. Jak konstatují Marie Èechová a Vlastimil Styblík: Dnešní uèebnice je komplexní, kombinovaný typ oznaèovaný nìkdy jako uèební kniha, spojující uèebnici, cvièebnici a èítanku v jeden celek: kniha obsahuje výchozí texty (jazykový materiál pro vyvození pojmù a pouèek), výklad uèiva nebo alespoò pouèení (ve formì pouèek) a cvièení; nìkteré uèebnice obsahují rejstøíky a slovníky pojmù-termínù. [...] Dnešní uèebnice je chápána jako kniha urèená ûákovi, a proto musí uplatòovat zøetel k nìmu, tzn. ûe dalším základním poûadavkem kladeným na uèebnice je poûadavek pøimìøenosti. Ten se týká nejen výbìru, rozsahu a pojetí uèiva, ale i jazyka a stylu uèebnice. [...] Souèástí uèebnice jsou obrázky, ilustrace, grafy a schémata. Nìkteré z nich mají úlohu pouze ilustraèní (pùsobit esteticky na ûáka), jiné motivaèní (napø. podnítit ûáky k projevu na téma obrázku), další jsou pøímou souèástí výkladù nebo cvièení (Èechová, Styblík 1998, s ). Nesmírnì dùle ité je také polygrafické zpracování uèebnice. Nezbytnou podmínkou dobré uèebnice je její vìdeckost, to jest takové její zpracování, které je v souladu nejen se soudobými poznatky pøíslušného vìdního oboru, ale i se souèasnými lingvodidaktickými zásadami. V dnešní dobì, kdy máme k dispozici popisy èeského jazyka na ètyøech referenèních úrovních podle Rámce, a to na úrovni A1, A2, B1 a B2, je na trhu pomìrnì dostateèné mno ství všeobecných uèebnic èeštiny pro cizince a na neoborových jazykových katedrách na všech našich vysokých školách uèitelé zpracovávají potøebné uèebnice èeštiny pro pøíslušné obory. Autory uèebnic se stávají té zkušení uèitelé èeštiny jako cizího jazyka, kteøí pùsobí v rùznorodých jazykových školách. Vznikají i uèebnice urèené primárnì pro oborové studenty èeštiny pro cizince. Je tedy z èeho vybírat. Existující všeobecné i odborné uèebnice èeštiny pro cizince je mo no rozdìlit do tøí skupin: a) nezávislé na Spoleèném evropským referenèním rámci; b) odkazující na Spoleèný evropský referenèní rámec a na jím stanovené referenèní úrovnì a kompetence; c) zpracované podle popisù èeštiny pro cizince pro jednotlivé úrovnì. Uèebnice, které mù eme zaøadit do první skupiny, tedy nezávislé na Rámci, byly napsány buï pøed tím, ne u nás vešel Rámec ve všeobecnou známost, nebo se od nìj vìdomì distancují a jdou svou vlastní cestou. Jejich autoøi mají na takový pøístup plné právo a pøiznejme, e mnohé z nich jsou velmi kvalitní a plnì se v pedagogické praxi osvìdèují. Máme na mysli kupøíkladu práce Aleny Trnkové (Trnková 2003), Zdeòka Švamberka (Švamberk 1991, Švamberk, 1989) èi Dagmar Brèákové (Brèáková 2002) a celou øadu dalších. Do druhé skupiny zaøazujeme takové uèebnice, jejich autoøi respektují referenèní úrovnì Rámce a sna í se empiricky pøizpùsobit obsah uèební látky tomu, co je schopen student na dané úrovni v daném jazyce dìlat. Pøesnì by ale mìlo být øeèeno co by mìl být student schopen na konci práce s uèebnicí v daném jazyce dìlat, nebo ne ka dý student dosáhne uvedené úrovnì. Navíc velmi èasto obsah uèebnice ani neodpovídá tomu, co pøíslušná referenèní úroveò a hlavnì popis pøíslušné úrovnì pøedepisuje (jsme si vìdomi toho, e popisy pro jednotlivé úrovnì pro èeštinu jsou mnohem nároènìjší ne referenèní úrovnì obsa ené v Rámci). Jinými slovy øeèeno, odkaz na pøíslušnou referenèní úroveò sám o sobì ještì nemusí vùbec nic vypovídat o kvalitì uèebnice. Pouze pro ilustraci uveïme pøíklad uèebnic, které mù eme zaøadit do této skupiny. Jsou to tøeba práce Lídy Holé (Holá 2006a; Holá 2006c). Vùèi u ivateli uèebnice je pak pøímo nezodpovìdnì zavádìjící tvrzení, které najdeme v uèebnici té e autorky (Holá 2006b), toti e z hlediska evropského referenèního rámce zaruèuje uèebnice studentùm dosa ení prahové úrovnì znalosti jazyka, tj. úrovnì B1 (Holá 2006b, s. 8). I letmý pohled na slovní zásobu, gramatické struktury a na další obsah (sociokulturní kompetence apod.) této uèebnice a srovnání s obsahem popisu úrovnì B1 i

4 srovnání s pøíslušnou referenèní úrovní v Rámci nás pøesvìdèí o tom, e u ivatel v ádném pøípadì nemù e ovládat èeský jazyk na deklarované úrovni B1. Setkáváme se i s tím, e odkaz na pøíslušnou úroveò si vynucuje nakladatel, nebo v dnešním globalizovaném svìtì je odkaz na Rámec velmi dobrou obchodní taktikou, je zvyšuje prodejnost uèebnice. Pokud ale jde pouze o vnìjší odkaz na Rámec, máme co do èinìní s podvodem na zákazníkovi. Toté ale platí i o èasto pouze proklamované komunikativnosti uèebnice. Na druhou stranu by ale bylo dobøe, kdyby novì vznikající uèebnice Rámec reflektovaly. A pøiznejme, e i této skupinì jsou uèebnice dobré, vynikající, prùmìrné i špatné. Ve tøetí skupinì by mìly být uèebnice zpracované svými autory na základì jejich znalostí popisù jednotlivých úrovní èeštiny pro cizince a vytvoøené cestou aplikace a pedagogické transformace obsahu popisù do uèební látky pøíslušné uèebnice. Upøímnì øeèeno, práce na uèebnici pøedstavuje bìh na dlouhou tra a popisy máme k dispozici prakticky a od roku Není tedy divu, e do této skupiny v souèasné dobì nemù eme zaøadit s plnou odpovìdností prakticky ádnou nám známou uèebnici, i kdy nìkolik prvních pokusù ji bylo vydáno. Máme na mysli uèebnice Any Adamovièové a Dariny Ivanovové (Adamovièová, Ivanovová 2006), Any Adamovièové, Dariny Ivanovové a Milana Hrdlièky (Adamovièová, Ivanovová, Hrdlièka 2007) a Jiøího Hasila a kolektivu (Hasil a kol. 2007), ale, po pravdì øeèeno, uvedené uèebnice tvoøí ve skuteènosti pøechod mezi skupinou (b) a (c). V rámci této tøetí skupiny je mo no uvést i uèebnice, které pro azylanty a imigranty vydává brnìnské sdru ení SOZE (Hádková 2005; Hrdlièka, Bischofová 2006a; Hrdlièka, Bischofová 2006b). Bylo by jistì dobøe, kdyby autoøi nových uèebnic popisy znali a do svých uèebnic je implementovali. Formální èi vnìjšková nebo dokonce vynucená implementace ale podle našeho pøesvìdèení nemù e být základem pro vznik uèebnice kvalitní. Na závìr mù eme konstatovat, e Spoleèný evropský referenèní rámec a popisy jednotlivých úrovní by mìly autorùm uèebnic èeštiny pro cizince (a nejenom èeštiny pro cizince), uèitelùm i studentùm 297 pomáhat pøi výuce i uèení jazyka, nemìly by je však svazovat a omezovat v hledání nových cest a pøístupù. Kvalita uèebnice není jednoznaènì dána jejím vztahem k Rámci, ale znalost Rámce a popisù jednotlivých referenèních úrovní mù e autorùm uèebnic a uèitelùm èeštiny jako cizího jazyka výraznì napomoci pøi zvládání jejich obtí ného poslání, poslání šíøit znalosti a krásu jazyka Libušina. Literatura A d a m o v i è o v á A., I v a n o v o v á D., 2006, Basic Czech I, Karolinum, Praha. A d a m o v i è o v á A., I v a n o v o v á D., H r d l i è k a M., 2007, Basic Czech II, Karolinum, Praha B r è á k o v á D., 2002, Sorok kovarnych voprosov èešskoj grammatiky, Karolinum, Praha. È a d s k á M., B i d l a s Vl., C o n f o r t i o v á H., T u r z í k o v á M., 2005, Èeština jako cizí jazyk Úroveò A2. MŠMT ÈR, TAURIS, Praha. È e c h o v á M., S t y b l í k V., 1999, Èeština a její vyuèování. Didaktika èeského jazyka pro uèitele základních a støedních škol a pro studenty uèitelství, Státní pedagogické nakladatelství, Praha. H á d k o v á M., 2005, Èeština pro azylanty A, MŠMT ÈR, Praha H á d k o v á M., Š i n d e l á ø o v á J., 2007, Èeština pro dìti-cizince podle Spoleèného evropského referenèního rámce?, [in:] Písemné zkoušky z cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec, Univerzita Karlova v Praze a Státní vysoká odborná škola v Ratiboøi, Praha Ratiboø, s H á d k o v á, M., L í n e k J., V l a s á k o v á K., 2005, Èeština jako cizí jazyk Úroveò A1. MŠMT ÈR, TAURIS, Praha. H a s i l J., H á j k o v á E., H a s i l o v á H., Z i e l i n s k i M., 2007, Brána jazyka èeského otevøená. Intenzivní kurs pro mírnì pokroèilé na základì nìmèiny, Karolinum, Praha. H o l á L., 2006a, Czech Step by Step, Akropolis, Praha. H o l á L., 2006b, Tschechisch Schritt für Schritt, Akropolis, Praha. H o l á L., 2006c, Czech Express, Akropolis, Praha. H o l u b J., A d a m o v i è o v á A., C v e j n o v á J., G l a d k o v a H., H a s i l J., H r d l i è k a M., M a r e š P., N e k v a p i l J., P a l k o v á Z., Š á r a M., 2005, Èeština jako cizí jazyk Úroveò B2. MŠMT ÈR, TAURIS, Praha. H r d l i è k a M., B i s c h o f o v á J., 2006a, Èeština pro azylanty B, MŠMT ÈR, Praha. 298

5 H r d l i è k a M., B i s c h o f o v á J., 2006b, Sociokulturní minimum pro azylanty, MŠMT ÈR, Praha. S k a l k o v á J., 2007, Obecná didaktika, Grada Publishing, Praha. Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Jak se uèíme jazykùm, jak je vyuèujeme a jak v jazycích hodnotíme, 2002, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc [èeský pøeklad]. Š á r a M., B i s c h o f o v á J., C o n f o r t i o v á H., C v e j n o v á J., È a d s k á M., H o l u b J., L á n s k á L., P a l k o v á Z., T u r z í k o v á M., 2001, Prahová úroveò Èeština jako cizí jazyk. Council of Europe. Strasbourg. Š v a m b e r k Zd., 1989, Cvièebnice èeštiny pro zahranièní studenty nebohemisty, 2. èást, Karolinum, Praha. Š v a m b e r k Zd., 1991, Cvièebnice èeštiny pro zahranièní studenty nebohemisty, 1. èást, Karolinum, Praha. T r n k o v á A., 2003, Cvièení z èeské mluvnice pro cizince, ISV, Praha. 299

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

doc. PhDr. Vìra Janíková, Ph.D., a kol. VÝUKA CIZÍCH JAZYKÙ Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

doc. PhDr. Vìra Janíková, Ph.D., a kol. VÝUKA CIZÍCH JAZYKÙ Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydání odborné knihy schválila Vìdecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. doc. PhDr. Vìra Janíková, Ph.D., a kol. VÝUKA CIZÍCH JAZYKÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol.

Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. 284. publikace Uèebnice z pohledu pedagogického výzkumu Petr Knecht, Tomáš Janík a kol. Brno 2008 Edice: Pedagogický výzkum v teorii

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny

Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny - ØEÈ POH BIO PSY SOC INT ENV Cvièení jemné motoriky s využitím keramické hlíny Zámìr celku: Èinnosti: Výstupy: Pomùcky a potøeby: Èinnosti s hlínou rozvíjejí jemnou motoriku, podporují rozvoj øeèi i pøípadnou

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Organizaèní kultura a její zmìna

Organizaèní kultura a její zmìna Doc. PhDr. Rùžena Lukášová, CSc. Organizaèní kultura a její zmìna Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4167. publikaci

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Grafika a digitální fotografie Pavel Roubal Základy fotografování kompozice Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Obsah Clona a èas...1 Hloubka

Více

PRÁCE S HROU Pro profesionály. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

PRÁCE S HROU Pro profesionály. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D. PhDr. Jan Èinèera, Ph.D. PRÁCE S HROU Pro profesionály Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2967. publikaci Odpovìdná

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

ě š Ř é žď ě ř ř ě ž ň ě é ě ě š ř ů ě ě ě ě š ů ě š š é Žď ě ř ř ě Ž ň é ú Ř ě é š š é ú é š ě š é ú ú Ž ž ě é ú ř š ě é ů ř ž ř Ž ě ř ě ě é ě ů ú ú ř š ú ř ů ě é Ž ř ě ř ě ř Ž ň Ž ů é ř ď ů ž ř ů ě é

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více