Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Boskovice 2012

2 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce byly splněny všechny úkoly obsažené v Plánu práce na daný školní rok. Ředitelka školy splnila všechny specifické cíle, které jí stanovil zřizovatel. ČŠI provedla testování 1. ročníků (žáků narozených v roce 1996) v rámci projektu PISA 2012 a testování přírodovědné gramotnosti u žáků 2. ročníků. Po havárii byly vymalovány chodby, kabinety, WC a posilovna v budově školy, dále byly provedeny úpravy interiéru (vymalována kuchyň a položena nová podlaha v jídelně) a exteriéru školy a DM. Tři třídy byly vybaveny novým nábytkem, pomůckami byly doplněny jednotlivé sbírky, zejména sbírka didaktické techniky. Vedení školy zajistilo příjmy z mimorozpočtových zdrojů nabídka a realizace jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky a speciální pedagogiky, pronájem tělocvičen, nebytových prostor a domova mládeže. Byly předloženy podklady pro 6 státních kontrol. V tomto školním roce byly uchazečům v přijímacím řízení nabídnuty 3 obory vzdělání v denní formě studia. Dva obory byly naplněny již v prvním kole přijímacího řízení, v jednom oboru jsou ještě 3 volná místa. Z 53 absolventů oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum prospělo 49, z toho 14 prospělo s vyznamenáním, prospělo 35 a neprospěli 4 žáci. Opravnou maturitní zkoušku konalo 7 žáků, všichni uspěli. Jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky nebo speciální pedagogiky úspěšně složilo 124 frekventantů, 5 se nedostavilo bez omluvy a 1 frekventantce byl stanoven náhradní termín. Celkem přihlášených k jednotlivé MZ 130 frekventantů. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují se zařízeními praxe ve městě i blízkém okolí, s MěÚ v Boskovicích, Muzeem Boskovicka, atd. Úspěšně pokračuje spolupráce se Střední školou pedagogickou v Mistelbachu v Rakousku výměnné praxe žáků, byla zahájena spolupráce na společném mezinárodním projektu. Pedagogičtí pracovníci společně s žáky realizovali spoustu regionálních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěží a byli velmi úspěšní. Výborná byla spolupráce s Občanským sdružením rodičů a se Školskou radou, která začala pracovat v novém složení. Velmi zdařilou akcí, díky všem zaměstnancům školy, žákům i rodičům, byl školní ples. V oblasti péče o pracovníky školy jsme pokračovali v nastavených trendech. Postupně bylo zlepšováno jejich pracovního prostředí a mohli pokračovat v dalším vzdělávání, dle individuálních vzdělávacích plánů, v prohlubování i zvyšování kvalifikace. Vedení školy i nadále podporuje další vzdělávání všech zaměstnanců školy. Pedagogický sbor pracoval téměř ve stejném složení jako předešlý školní rok. 2

3 Všechny zasáhlo nenadálé úmrtí jednoho pedagogického pracovníka. 2 pracovnice jsou na rodičovské dovolené. V oblasti nepedagogických pracovníků byla přijata 1 uklízečka, k jedna uklízečka ukončila pracovní poměr (odchod do starobního důchodu). Celý školní rok velmi dobře pracovala výchovná poradkyně, školní preventista, ICT a EVVO koordinátorky. Zaměstnanci školy vedli odborné praxe žáků středních a studentů vysokých škol. Žáci se vzdělávali dle učebních plánů, 1. ročník oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika podle ŠVP, navštěvovali filmová a divadelní představení, výstavy, odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Ve škole a na zařízeních praxe zpracovávali různé projekty, organizovali setkání, navštěvovali konference, účastnili se a byli velice úspěšní v řadě soutěží a tím výborně reprezentovali SPgŠ Boskovice (viz. závěrečné zprávy předmětových komisí). Naše škola má dlouholetou tradici. Její absolventi jsou žádanými pracovníky nejen v oblasti školství, ale i v oblasti sociální. Hlavním posláním školy je vychovávat dobré pedagogy MŠ, vychovatele(ky), pracovníky pro různé charity, ústavy sociální péče, atd., ale i pro další studium na VOŠ a VŠ. Velký důraz je proto kladen na výuku výchov, pedagogiky, psychologie a především na přípravu žáků pro tato nelehká povolání. O úrovni školy svědčí především zájem o studium na této škole a potom i uplatněnost na trhu práce a při přijímání na VOŠ a VŠ. Škola si stále drží interní zvýšení ratingu B, na rating B+, tj. spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků, od společnosti IES International Education Society Londýn. V případě potvrzení stávajícího stavu, signalizujícího rozvoj instituce bez stagnačních prvků, zváží příště expertní komise zvýšení ratingu o jeden stupeň. Aktualizace ratingu bude provedena v roce

4 2. Základní údaje o škole Mgr. Jana Otavová Název školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Adresa školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, Boskovice Telefon : Fax : E mail : URL : Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO ředitelství : IZO školy : Ředitelka : PaedDr. Hana Hortová Zástupkyně statutárního orgánu : Mgr. Jana Otavová Školní rok : 2011 / 2012 Počet tříd : 11 Celkový počet žáků : 316 Obory vzdělání : M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika: 1 třída M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika : 3 třídy M /012 Výchovná a humanit. činnost sociálně výchovná činnost : 2 třídy M/003 Pedagogické lyceum : 4 třídy L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče : 1 třída Třídy ve školním roce 2011 / 2012 Třída 1. A 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 4. A 4. C 1. D Učebna P 4 12 P P 1 Počet chlapců Počet dívek Celkem Třídní učitel Ph Re Chl Ma Pg Ho Šp Ča Fo Pl Pk Zástupce TU We Ča Fo Šp Ša Se Kn Pe Oš Re Čd 4

5 3.Vyhodnocení minimálního preventivního programu Mgr. Milan Chlup (školní metodik prevence) 1. Osvěta, vzdělávání Vzdělávání pedagogů - Pedagogové byli seznámeni s MPP. - Celoročně probíhaly konzultace dle potřeb třídních učitelů a dalších vyučujících s metodikem prevence. - Nabídka odborných seminářů byla zprostředkována ze strany vedení a ŠMP průběžně během školního roku všem pedagogům. Třídní učitelé - Třídní učitelé se této problematice věnovali pravidelně v rámci třídnických hodin. - Diskutovali se žáky, předávali jim materiály a informace k problematice sociálně patologických jevů. - O problematice sociálně patologických jevů informovali rodiče na třídních schůzkách. Vyučující a aktivity žáků - Problematika závislostí je povinnou součástí odborných předmětů pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, biologie, sociální politika, občanská nauka, základy společenských věd, chemie, základy práva, atd. - Žáci se zúčastnili celé řady akcí zaměřených na prevenci viz. MPP Organizační řád školy - Jsou v něm zaneseny pokyny a pravidla, která upravují chování žáků nejen na půdě školy, ale také na akcích pořádaných školou. 2. Problémy a konkrétní opatření - Ve školním roce 2011/2012 jsme řešili jen kázeňské přestupky. Jeden vážnější, který byl úspěšně vyřešen a dále drobné přestupky (především pozdní omlouvání absence) dle sankčního řádu, který je součástí školního řádu. Se závažnějšími přestupky z oblasti sociálně patologických jevů jsme se nesetkali. Rodiče byli včas informováni a jednotlivé problémy řešeny individuálně. O všech jednáních je vedena písemná dokumentace u TU. 5

6 3. Poradenství - Žáci mohou se svým problémem přijít za kterýmkoli pedagogem. Nejčastěji je to třídní učitel, výchovný poradce a zároveň zástupce ředitele, vzděláním psycholog nebo školní metodik prevence. - Konzultace jsou potom realizovány na základě domluvy, aby byl dostatek času. - Žáci mají k dispozici materiály s problematikou sociálně patologických jevů volně v učebně biologie. 4. Závěr - Úkoly stanovené MMP na rok 2011/2012 byly splněny. Přejme si, aby problémů se sociálně patologickými jevy bylo co nejméně. 6

7 4. Zpráva výchovného poradce Mgr. Jana Otavová Na začátku školního roku jsem postupně navštívila třídy prvního ročníku a předala jim informace o práci výchovného poradce na střední škole. Adaptace žáků na nové prostředí, spolužáky a vyučující proběhla velmi dobře. Postupně se rozvíjela vzájemná spolupráce s novými třídními učiteli. Ve dnech až navštívili žáci čtvrtých ročníků a nově i třetích ročníků XVIII. ročník veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Získali zde cenné informace o dalších možnostech pomaturitního studia a řadu propagačních materiálů. Od listopadu probíhaly individuální pohovory se studenty, kteří se rozhodli dále studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu. Dle možností jsem jim poskytla propagační brožury jednotlivých univerzit a fakult. Společně jsme řešili způsob podávání přihlášek na VŠ a VOŠ. V období říjen - prosinec se škola prezentovala na 17 burzách SŠ v regionu i mimo něj. Mezi nejvýznamnější akce patřil Festival vzdělávání 2011, který se konal v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou, XVII. Veletrh SŠ na BVV ve dnech , Den otevřených dveří na SPgŠ , který se uskutečnil současně s Okresní přehlídkou středních škol v Boskovicích v Sokolovně a burza SŠ v Blansku Pro velký zájem o nabízené obory vzdělání jsme zorganizovali již potřetí za sebou také druhý Den otevřených dveří, a to Na prezentaci školy se podílel celý pedagogický sbor společně s žáky, kteří zajistili prohlídku školy a vyrobili vkusné upomínkové předměty a drobné dárky. Kvalitní propagace školy se projevila v zájmu o nabízené obory vzdělání v denní formě studia. Pro školní rok 2012/2013 jsme nabízeli tři obory vzdělání v denní formě. Jedná se o obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Dálkovou formu vzdělání Vychovatelství pro ústavy sociální péče jsme nenabízeli. Stále platí, že i přes přetrvávající pokles absolventů ZŠ se nám také v letošním (stejně jako v loňském) školním roce podařilo naplnit všechny tři nabízené obory vzdělání. Obdrželi jsme 178 přihlášek ke studiu, přičemž počet volných míst byl 71. Stejně jako loni se nepodařilo změnit legislativní proces přijímání žáků na SŠ. Přijímací řízení ve správním řízení představuje pro všechny SŠ velkou administrativní, časovou i finanční zátěž. Malé pozitivum spatřujeme v tom, že se změnil počet podávaných přihlášek, a to ze tří na dvě přihlášky na každého uchazeče v prvním kole přijímacího řízení.. Ve školním roce 2012/2013 budeme nabízet opět tři obory vzdělání denní formy studia a to Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Opět předpokládáme, že zájem o nabízené obory bude srovnatelný s předešlými léty. Dálkovou formu vzdělání Vychovatelství pro ÚSP pro školní rok 2012/2013 nenabízet nebudeme. 7

8 Již pátým rokem škola nabízela celoživotní vzdělání formou jednotlivé maturitní zkoušky pod oborem vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika z předmětů Pedagogika a Speciální pedagogika. Zájem o tento typ vzdělávání stále přetrvává. Ve školním roce 2011/2012 maturovalo z výše uvedených předmětů 124 frekventantů, 5 frekventantů se nedostavilo ke zkoušce (bez omluvy), 1 frekventantce byl stanoven náhradní termín. Nově pro školní rok 2012/2013 k výše uvedeným předmětům budeme také nabízet předmět Psychologie. V průběhu roku probíhaly individuální konzultace se žáky, společně jsme hledali řešení jejich osobních, rodinných a převážně školních problémů. Spolupráce s třídními učiteli a metodikem školní prevence byla na velmi dobré úrovni. V průběhu školního roku 2011/2012 se objevil pouze jeden závažnější výchovný problém, který byl v součinnosti s třídním učitelem a metodikem školní prevence úspěšně vyřešen. Výchovné problémy spojené se šikanou či zneužíváním návykových látek se na škole neobjevily. Převážná většina žáků se v průběhu školního roku aktivně podílela na různých společenských, kulturních a sportovních akcích. Reprezentovali školu na cvičných zařízeních i v rámci různých soutěží od okresních až po celonárodní kola. Zaznamenali mnohé významné úspěchy, o nich se podrobně zmiňují zprávy jednotlivých komisí. 8

9 5. Hodnocení environmentální výchovy Mgr. Hana Šperková Školní program environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání EVVO se uskutečňuje realizací několika linií ve vzdělávacím obsahu školy : V rámci jednotlivých všeobecných vyučovacích předmětů V odborných předmětech, které odpovídají zaměření školy Využitím mezipředmětových vztahů Účastí v soutěžích a projektech (Arnika, Europe Generation, KEV, Ekodomov, Spolupráce se středisky ekologické výchovy Realizace tématických projektových dnů Všeobecné předměty (předměty zajišťující všeobecnou část vzdělávacího obsahu, všeobecné vzdělání) Využívání ekozpráv zasílaných Klubem ekologické výchovy Praha o Chemie o Fyzika: o Biologie: o Cizí jazyky: o Český jazyk a literatura o Osobnostní a dramatická výchova o Základy společenských věd o Výtvarná výchova : Land Art Zpracování zbytkových materiálů Zpracovávání odpadu Soutěže s ekologickou tématikou Ekofór Předměty s pedagogickým zaměřením Pedagogika: o environmentální výchova o ekologická výchova o osobnostní výchova výchova k zodpovědnosti o spotřebitelská výchova o výchova k občanství výchova k občanským postojům o interkulturní výchova Fair Trade, Psychologie o adaptace jedince, adaptabilita o vznik nových postojů o sociální psychologie o sociální deviace o stres, environmentální stresor o psychohygiena 9

10 o zdravé mezilidské vztahy, klima, atmosféra Učební praxe, odborná praxe: o environmentální tématika o výchova k zodpovědnosti, ohleduplnosti o oživování lidových tradic o setkávání více generací, více kultur o přirodovědná problematika o problematika ochrany přírody o oslavy Dne Země Mezipředmětové vztahy Jedná se o vztahy mezi předměty vzdělávacího obsahu, které podporují výchovné a sociální zaměření oborů školy. Například: o pedagogika využívá poznatků všech ostatních vyučovacích předmětů, zejména: o psychologie o biologie o fyzika o chemie o základy společenských věd o český jazyk a literatura o cizí jazyky o výtvarná výchova o pracovní vyučování a dalších Realizované akce Září: Říjen: Listopad: Příprava pobytových programů EVVO pro žáky prvních ročníků Charitativní projekt Bílá pastelka Srdíčkový den nadace Život dětem Charitativní projekt Světluška Co vzkazuje školní zahrada dětem třídní projekty 2.A. 2.C, 2.B příprava Dne Země Okresní konference SONS Projekt Facebook 2.B Návštěva Ekocentra Veronica Hostětín 2.B, 2.C DVPP seminář Hany Librové Environmentální etika Pobytové exkurze 1. ročníků Rychta Krásensko Nástěnka návrhy školních zahrad (projekt prvních ročníků realizovaný na Rychtě Krásensko) KONEV účast žáků a pedagogů, výstavka prací žáků Výběr pomůcek projekt Rýchory školám, školy sobě Po celý měsíc sbírka nadace Píšťalka 10

11 Zahájení projektu Jednoho světa na školách Varianty: téma chudoba, 2. A Výtvarný projekt: Varování před nebezpečím polutantů (Stockholmská výzva) mezipředmětové vztahy VV, CHE, PPS 2.B,3.B Středoškolská ekologická konference Praha prezentace příspěvků žáků 3.A, 3.C Návrhy a tvorba hmyzích obydlí inspirace Hostětínem Prosinec: Leden: Březen: Duben: Srdíčkový den nadace Život dětem Přednášky HIV-AIDS Adam Turek 2.B, 2:A (charitativní projekt Červená stužka) Evaluace výukového materiálů NaZemi Pod obal žáky Preventivní besedy Mama Help Brno třetí ročníky Projekt MULTI KULTI Nesehnutí DVPP seminář Zánik antické civilizace a dnešek podobnost čistě náhodná Vyhotovení práce hlavní kategorie soutěže Enersol Po stopách prince Charlese Konzultace k projektu Rýchory školám, školy sobě Divadelní představení O živlech pro děti mateřské školy mezipředmětové vztahy LJP, VVM, UPX Sborník Ekodialogy Mgr. Přikrylová. 3.C Ekopoezie ilustrace sborníku žáků 3.C, D. Ševčíková Vystoupení druhé varianty pohádky O živlech v MŠ A. Pavelka videozáznam Oblastní kolo soutěže ENERSOL Letovice jedna práce v hlavní a dvě ve vedlejší kategorii Charitativní projekt Píšťalka Beseda předsudky Nesehnutí SONS oblastní shromáždění Blansko Seminář Ekoškola Újezd u Brna účast žáků A. Turka a A. Prokešové Výstava Strom v betonu Tvorba soutěžních prací Moje veličenstvo kniha Srdíčkový den Literární soutěž Klubu ekologické výchovy Praha 3.C, Mgr. Přikrylová Výtvarná soutěž Klubu ekologické výchovy Praha Mgr. Ševčíková Tvorba LAND ARTU Babice nad Svitavou Den země ve školní zahradě pro děti MŠ Boskovice, pracoviště Bílkova Charitativní projekt Emil Vyhlášení vítězné kolektivní práce soutěže Moje veličenstvo kniha kolektivní práce 1.A a 3.C 11

12 Květen: Besedy na základních školách v rámci projektu Červená stužka Adam Turek Spolupráce s Ligou boje proti rakovině Květinový den Soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj 2.C Výtvarná soutěž České geologické společnosti Červen: Projekt Šance Sportovní hry Betany zaměření na místní tradice a prostředí LANDT ART ve školní zahradě Lipka Brno 2.C, 3.C, 3.B Seminář Ekoškoly Lipka Kamenná Brna 2.C, 1.A, 3.B Beseda Využití dokumentárního filmu ve výuce Jednoho světa na školách 2.A, 3.B, 1.A Umístění keramických prvků ve školní zahradě Žákovská ekologická konference Zdravého města Boskovice Účast žáků na Letní škole rozvojové spolupráce UP Olomouc Vyhodnocení projektu Rýchory školám, školy sobě Objednání pobytu EVVO pro žáky prvního ročníku na Rychtě Krásensko Akce realizované průběžně: Nákup literatury doplňování environmentální knihovničky nákup didaktických materiálů Průběžné environmentální aktivity o tvorba vlastních didaktických materiálů (pro využití na učebních praxích) o tvorba vlastních didaktických materiálů (pro využití na učebních praxích) o třídění odpadu a ekologizace provozu školy o spolupráce s regionálním tiskem o ekologické výstupy na cvičných zařízeních praxe o zpracování ekologických témat ve středoškolské odborné činnosti o osvětová činnost zaměřená na širší veřejnost Osvětová činnost je realizována těmito formami: působení žáků na zařízení učebních praxí články v regionálním tisku akce ve školských a sociálních zařízeních prostřednictvím žáků probíhá ovlivňování jejich rodin 12

13 Účast na konferencích: Středoškolská ekologická konference Praha (pořádaná Klubem ekologické výchovy) KONEV Brno Žákovská konference města Boskovice Exkurze workoshopy pod vedením lektorů Lipky Brno pobytové exkurze žáků prvních ročníků na SEV Rychta Krásensko Knihovnička EVVO: literatura, časopisy, brožury a propagačních materiálů pro žáky pro osobní prospěch i využití v rámci učebních praxí Ekolisty, Bedrník, materiály společnosti Fair Trade Na Zemi Pomůcky pro realizaci akcí EVVO ( i v rámci učební a odborné praxe) Tvorba didaktických pomůcek pro realizaci vzdělávacích programů v rámci učební praxe a dobrovolnictví, např: tvorba vlastních pomůcek např. v rámci učební pedagogické praxe video nahrávky realizovaných akci metodické materiály a mnoho dalších Spolupráce v oblasti EVVO v lokalitě: Mateřské centrum Boskovice Mateřská škola Bílkova Boskovice Mateřská škola Lidická Boskovice Městská správa sociálních služeb Boskovice Stacionář Betany Boskovice Muzeum Boskovice Základná školy a škola praktická Boskovice Školní družiny při Základní škole Boskovice Spolupráce v oblasti EVVO s dalšími institucemi: Síť škol MRKEV Pavučina národní síť EVVO Klub ekologické výchovy Praha Tereza Europe Generation Rezekvítek nákup literatury Rozmarýnek Brno Lipka SEK Rychta Krásensko SEK Jezírko Útěchov Hnutí Nesehnutí Katedra rozvojové spolupráce UP Olomouc Člověk v tísni Varianty Filmový klub Jeden svět na školách 13

14 Arnika Brontosaurus Sdružení na ochranu spotřebitele Fair Trade Na Zemi Enersol Mamma Help Brno Veronica Brno Ekocentrum Brno Veronica Hostětín Nadace Partnerství Hnutí Duha Ekodomov Projekty: Ekoškola Recyklohraní 14

15 6. Předmětové komise Předmětová komise I. Pedagogika II. Český jazyk a literatura III. Cizí jazyky IV. Společenské vědy V. Tělesná výchova VI.Výtvarná výchova VII. Hudební výchova VIII. Přírodní a technické vědy Předseda: Mgr. Jana Otavová Členové : Mgr. Martina Honzírková Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Předseda: Mgr. Milena Ošlejšková Členové : PaedDr. Hana Hortová MgA. Monika Lepková Mgr. Gabriela Pléhová Předseda: Mgr. Saša Šafránková Členové : Bc. Barbora Chlupová Mgr. Lucie Plášková Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Petra Resová Předseda: Mgr. Alena Fojtová Členové : Mgr. Aleš Pavelka Předseda: Mgr. Renata Čadová Členové : Mgr. Milan Chlup Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Daniela Sedláková Mgr. Dagmar Ševčíková Ing. Lenka Šmerdová Mgr. Markéta Weissová Mgr. Milena Ošlejšková Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Pavel Martínek Předseda: Mgr. Dagmar Ševčíková Členové : Mgr. Eva Čadová Mgr. Milena Ošlejšková Mgr. Lucie Plášková Předseda: Mgr. Daniela Sedláková Členové : Mgr. Martina Honzírková Předseda: Mgr. Nela Kuncová Členové : Mgr. Alena Fojtová Mgr. Nela Kuncová Mgr. Michal Pernica Mgr. Gabriela Pléhová Mgr. Michal Pernica Ing. Jiří Sedláček RNDr. Jiří Rosenberg 15

16 7. Hodnotící zprávy předmětových komisí I. Předmětová komise : Pedagogika Předseda předmětové komise Mgr. Jana Otavová : Členové předmětové komise : Mgr. Martina Honzírková Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Kuncová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Úspěchy studentů: Příjmení a jméno, třída : Název akce : Novotná Lucie, Krejčí Petra, Enersol 1. cena v oblastním kole (Ševčíková, Setničková Lucie 2.A Přikrylová, Pavelka) Daňková Denisa, Škrabalová Enersol druhé místo v oblastním kole (Přikrylová Kateřina, Vašková Monika 3.C Jarmila) Zdislava Jindrová, Pavel Cena Moravské galerie Brno netradiční učebnice Blaha, Aneta Konečná psychologie Martina Rajjová, Adriana Varianty prezentace projektu Jednoho světa na Váchová 2.A školách Denisa Daňková, Kateřia Středoškolská ekologická konference Škrabalová 3.C, Martina - prezentace příspěvků Pyrochtová, Kateřina Kozáčková 2.A Přehled činností: Září Říjen Příprava pobytových akcí Rychta Krásensko Bílá pastelka Srdíčkový den nadace Život dětem Charitativní projekt Světluška Co vzkazuje školní zahrada dětem třídní projekty, příprava oslav Dne Země Projekt Člověka v tísni Kdo jiný? -zahájení Okresní konference SONS Pobytové exkurze Rychta Krásensko první ročníky Projekt Facebook 2.B Návštěva Hostětína 2.B a 3.C Seminář koordinátorů EVVO prezentace koncepce EVVO školy v rámci specializačního studia Seminář Hany Librové Environmentální etika Praxe studentek UP Olomouc 16

17 Listopad Prosinec Leden Únor KONEV Brno výstavka prací žáků (Ševčíková Dagmar) Soutěž Busines international VUT Brno 3.B Nákup pomůcek projekt Rýchory Plnění úkolů Recyklohraní (Ševčíková Dagmar) Školení koordinátorů EVVO Rychta Krásensko zkušenosti z EVVO Po celý měsíc sbírka nadace Píšťalka Projekt Varianty chudoba mezilidské vztahy 2.A Projekt Polutanty VV D. Ševčíková, CHE A: Peigerová, PPS Obrazy mysli, mysl v obrazech mezipředmětové vztahy psychologie a výtvarná výchova Výroba letáčků výzvy k šetření energií 2.C Nástěnka Výsledky projektu školní zahrada Rychty Krásensko Torba preventivních materiálů těhotenství, péče o dítě nástěnka 3.B Nové výukové materiály Variant Lidská práva 2 Středoškolská ekologická konference Praha Návrh hmyzího obydlí VV Ševčíková, Čadová, PPS Srdíčkový den Přednášky HIV AIDS Adam Turek 2. B, 2.A Charitativní projekt Červená stužka Materiál Na Zemi Pod obal hodnocení vzdělávacího programu žáky Preventivní besedy Mama Help Brno Projekt Multi kulti Nesehnutí Seminář Zánik antické civilizace podobnost čistě náhodná? Odevzdání práce hlavní kategorie Enersolu Škrabalová Kateřina, Daňková Denisa, Vašková Monika dopracování projektu Po stopách prince Charlese Schůzka k projektu Rýchory s vedením školy příprava projektu školní zahrady Divadelní představení mateřská škola J. Přikrylová, D. Ševčíková, A. Pavelka CEJ, VV, UPX Projekt Multi kulti Přikrylová realizace soutěžních prací Sborník Dialogy Enersol Přikrylová, 3.C CEJ, VV, PPS Ekopoezice ilustrace D. Ševčíková sborníku žákovské poezie k soutěži Enersol Soutěž 3.B projekt azylového domu (VUT Brno) Vystoupení divadla 3.A v MŠ A. Pavelka videozáznam Enersol Letovice 2 soutěžní práce ve vedlejší kategorii, 1 v hlavní kategorii Návštěva Moravské galerie Mysl v obrazech, obrazy 17

18 Březen Duben Květen Červen mysli 2. C,3.C Žáci zabezpečují organizaci karnevalu Mateřského centra Boskovice- Regueyra Martina, Štouračová Pavlína, 3. B Nákup učebnic psychologie, pedagogiky pro druhé, třetí ročníky a DS Soutěžní práce projekt obecné psychologie MG Brno Charitativní projekt Píšťalka Beseda Předsudky - Nesehnutí SONS oblastní shromáždění Blansko Návštěva MG Brno Obrazy mysli 3. A, 2.B Spolupráce se SONS konference Blansko Beseda SONS Výstava Strom v betonu Exkurze 3. C, 3.B Kociánka Brno Srdíčkový den Praxe studenta FF MU Brno Den Země pro MŠ, pracoviště Bílkova, - školní zahrada Beseda s p. místostarostkou Vítkovou - Den Země Charitativní projekt Emil Dyskohry 3. B Soutěž Moje veličenstvo kniha 1.A, 3.C (VV, CJL, PPS) Besedy na základních školách HIV Adam Turek Beseda Hluchoslepota SPC Olomouc Získání studijních materiálů hluchoslepota SPC Olomouc MG Brno 3. A, 3.C. Eva Sedláková Obrazy z vězení + předání cen Spolupráce s Ligou proti rakovině osvětové materiály Květinový den Liga boje proti rakovině účast Sbírka Šance Sportovní hry Betany Workshosp LAND ART ve školní zahradě Lipka Brno Žákovská ekologická konference Boskovice Účast žáků na Letní škole rozvojové spolupráce Seminář Ekoškoly pro žáky, Lipka Brno, Kamenná Exkurze Emanuel- 3.C, 3.B, 2.C Workshop - Jak využít dokumentární film ve výuce Jeden svět na školách Vyhodnocení projektu Sever školám, školy sobě Umístění keramických prvků do zahrady 2.C. 1,C, 3.C. E. Čadová Přihlášky Rychta Krásensko příští školní rok 18

19 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Předmětová komise Pedagogiky pracovala podle předem stanoveného plánu činností. Navrhovala umístění učební a odborné praxe na cvičných zařízeních. Učební praxe byla umístěna výhradně v rámci města Boskovice. Spolupracovali jsme s MŠ a ZŠ Boskovice, skupiny učební praxe byly umístěny na všech třech detašovaných pracovištích MŠ i ZŠ Boskovice, dále praxe probíhala v MSSS a na MŠ, ZŠ a PkŠ v Boskovicích. Žáci plnili úkoly vyplývající z praxe a aktivně se zapojovali do činností i nad rámec svých studijních povinností (Vánoční a Mikulášské besedy, kulturní vystoupení k 790. výročí založení Boskovic, ). Odborná praxe žáků byla zvolena v souladu s platnými osnovami pro jednotlivé obory vzdělání. Vyučující v jednotlivých třídách věnovali velkou pozornost rozboru a hodnocení odborné praxe jednotlivých žáků. Kontrolovali plnění úkolů praxe, vedení pedagogických deníků a fyzické splnění odborné praxe (potvrzení do průkazu praxe). V závěru školního roku proběhla výstava deníků praxe. Učební i odbornou praxi zabezpečuje komise Pedagogiky po stránce organizační i administrativní (příprava a uzavírání dohod se cvičnými zařízeními a jejich zaměstnanci). Kolegové Mgr. H. Šperková a Mgr. A. Pavelka vedli každý jednu skupinu zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku z předmětu Pedagogika. PhDr. Hana Jakubcová připravovala k jednotlivé maturitní zkoušce dvě skupiny frekventantů, a to z předmětů Pedagogika a Speciální pedagogika. Kolegyně Mg. H. Šperková po celý školní rok organizovala a zabezpečovala program environmetální výchovy a řadu charitativních sbírek. Práce celé komise byla náročná, přesto tvůrčí, zkušenosti získané během letošního školního roku vyžijeme i v roce následujícím. Zpracovala: Mgr. Jana Otavová 19

20 Předmětová komise: II. Český jazyk a literatura Předseda předmětové komise Mgr. Milena Ošlejšková Členové předmětové komise: PaedDr. H. Hortová, Mgr. J. Přikrylová, Mgr. D. Sedláková, Mgr. G. Pléhová, Mg. A. Monika Lepková Aktivity vyučujících: Název : Termín : Vyučující : Týdenní seminář DV ve září 2011 Lepková škole - Jičín (DVS -4. C + vystoupení s romskou pohádkou) Příprava Pedagogické Poemy září říjen 2011 Ošlejšková Pedagogická Poema 2011 říjen školní kolo Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Lepková listopad 2011 celostátní přehlídka Nová Paka Exkurze tříd 1. A,C do říjen Pléhová, Přikrylová Městské knihovny Boskovice Divadlo BALETKY (Husa na listopad Lepková Provázku Brno, 3. C + 4. C DVS) Divadlo MANON LESCAUT prosinec Lepková, Pléhová (Divadlo Polárka, Brno), 1. A, 1.C, 3.C DVS Pohádka pro MŠ, 3. A prosinec Přikrylová VODĚNKA,SLUNCE,VÍTR Olympiáda z CJ Divadelní představení- Hradec Králové Divadelní cestopis Prima Sezóna -Náchod Divadlo HAMLET ( Husa na provázku Brno, 4. C DVS + 1. C, 3.C Olympiáda z CJ Blansko prosinec - školní kolo leden 2012 literární soutěž leden 2012 únor 2012 březen okresní Pléhová kolo Příprava testů pro přijímací březen 2012 Učitelé CJ zkoušky Loutková divadla pro MŠ, 1.A březen 2012 Lepková NOC S ANDERSENEM, 1.C březen 2012 Přikrylová Loutková divadla pro MŠ, 1.C duben 2012 Lepková SEDMIMÍLOVÉ BOTY, výběr duben 2012 Přikrylová Ošlejšková organizační zajištění, Pléhová, Sedláková, Přikrylová - opravy Ošlejšková Ošlejšková- hlavní garant Organizace Lepková, Pléhová 20

21 Divadelní večer let duben Pléhová, Lepková Boskovic Literární soutěž -790 let Učitelé CJ Boskovic Náchodská Prima sezóna květen 2012 Ošlejšková Moje veličenstvo kniha, 3.C květen Přikrylová Divadelní představení květen Lepková TLUKOT A BUBNOVÁNÍ, 3.C DVS, Kunštát-ZŠ a MŠ MŠ Žďárná exkurze, 2.A květen Ošlejšková Projekt Film a škola v průběhu roku Sedláková KNÍŽKA PRO PRVŃÁČKA, červen 2012 Přikrylová 1.C HRY BETANY, 2.B červen 2012 Přikrylová MŠ Žďárná projekt červen Ošlejšková INDIÁNI, 3.B Divadelní přehlídka a semináře Dětská scéna 2012 Svitavy, soustředění 3.C DVS červen Ošlejšková Úspěchy žáků: Příjmení a jméno, třída: Název akce : Škrabalová Kateřina, 3.C Malý Démosthenes 1. místo regionální kolo Mladý Démosthenes 1. místo krajské kolo Kolektiv 3.C Moje veličenstvo kniha Vinkler Jan 790 let založení Boskovic- literární soutěž, 2. místopovídka Přehled činností:. Schůzovní činnost Dramatické projekty Seminární práce žáků oboru PL Studium materiálů ke SMZ Spolupráce s KZMB Tvorba ŠVP pro PL Knihovnická činnost Komise se scházela dle nutnosti a řešila zadané úkoly Přikrylová, Lepková, Ošlejšková Příprava témat z ČJL- Ošlejšková, Sedláková Vyučující CJL Projekt Film a škola- Sedláková Ošlejšková, Lepková Práce s knižním fondem doplnění, Ošlejšková Vzdělávání vyučujících: Český jazyk a literatura ODV Seminář JAK NA KOMUNIKACI, Sedláková, Ošlejšková, Pléhová, Přikrylová Seminář DV Jičín Lepková, Seminář, Jak kočírovat příběhy (anglickým lektorem Andy Campem) 21

22 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Předmětová komise Českého jazyka a literatury pracuje podle plánu práce, který je průběžně doplňován o nabízené aktivity. V letošním roce se členky komise zapojily aktivitami a účastí v literární soutěži do oslav 790. výročí založení Boskovic a vzdělávacího kurzu Jak na komunikaci v hodinách ČJ. Komise pracovala na vytváření ŠVP pro obor PL. Vyučující ČJL se snaží uplatňovat ve výuce nové metody práce a připravit žáky k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Žáci jsou podporováni a rozvíjeni v dalších dovednostech a znalostech. V letošním roce se žáci zúčastnili nabízených literárních soutěží (Prima sezóna, 790 let založení Boskovic- literární soutěž, 2. místo- povídka), soutěže v řečnických dovednostech (Mladý Démosthenes, 1. místo v krajském kole). Nadále spolupracujeme s institucemi města (Městská knihovna, KZMB) i školskými zařízeními. Žáci formou exkurzí do zařízení si vyzkoušeli v praxi některé dramatické projekty (Loutkové pohádka, Z pohádky do pohádky, projekt Indiáni). Cílem komise je připravit žáky k nové maturitní zkoušce, vést je k umění komunikace v nejrůznějších situacích, k vytváření si vlastních názorů a obhájit si je na základě četby, samostudia a kulturního rozhledu. Zpracovala: Mgr. Milena Ošlejšková 22

23 III. Předmětová komise: Předseda předmětové komise : Členové předmětové komise: Cizí jazyky Mgr. Saša Šafránková, Mgr. Resová Mgr. Dagmar Ševčíková Mgr. Lucie Plášková, Mgr. Weissová Mgr. Jarmila Přikrylová, Bc. Chlupová Ing. Lenka Šmerdová Aktivity vyučujících: Název: Termín: Vyučující: Oxford Day srpen Šafránková Konference AUA Brno září Šafránková Butterfly Project A.Citroen říjen Šafránková, Chlupová Divadlo Brno David Copperfield říjen Šafránková, Plášková Kurz pro učitele EU září - listopad Šmerdová Zájezd pro zvyšování vzdělání říjen, červen Šmerdová, Weissová učitelů ŠVP průběžně Všichni Příprava žáků na soutěž v ANJ září únor Resová Přípravné poslechové testy září duben Resová Exkurze angl. a něm. knihovna Brno duben Resová Podání a sepsání projektu Comenius leden Resová Příprava prohlídky Boskovic v ANJ květen Resová pro partnerskou školu Projekty Sports,Eng.sp, countries, Travelling, Prague průběžně Šafránková, Resová Úspěchy žáků: Příjmení a jméno, třída: Staníčková Romana 2.B Kubecová Sára Název akce: Konv. soutěž v ANJ 8. místo Konv. soutěž v ANJ 13. místo Přehled činností: Schůzky předm. komisí Ročníkové práce ve 3. C Příprava mat. otázek Příprava státní maturity Organizace zájezdů z Mistelbachu 5x do roka průběžně průběžně průběžně 23

24 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Ve školním roce 2011/2012 předmětová komise cizích jazyků průběžně připravovala zajímavé akce pro žáky a členové komise se zúčastnili několika seminářů.. Žáci ANJ a NEJ se aktivně podíleli na výzdobě školy a kmenových tříd a přispívali do kulturních vystoupení. V tomto školním roce jsme pracovali na běžných úkolech, které vyplývají z naší náplně práce Spolupracovali jsme s nakladatelstvím Oxford Press, které nám poskytlo zdarma ceny do soutěží a projektů. Žáci odebírali a využívali časopisy Hello, Friendship a Bridge. Rozvíjeli jsme spolupráci s partnerskou školou v Mistelbachu. Zpracovala: Mgr. Saša Šafránková 24

25 IV. Předmětová komise: Předseda předmětové komise : Členové předmětové komise: Společenské vědy Mgr. Alena Fojtová Mgr. Milena Ošlejšková, Mgr. Aleš Pavelka, Mgr. Jarmila Strbačková Aktivity vyučujících: Název : Termín : Vyučující : Exkurze 4. A a 4. C Praha Ošlejšková, Pléhová 2011 Beseda s vedoucí odd. SPO, Fojtová 4.A, 4.C Beseda s pracovnicí ÚP Fojtová Blansko pro 4. ročníky Exkurze do MZM Brno 3. A Fojtová (Honzírková) Vzdělávací program Planeta Fojtová Země pro 2. a 3. ročníky Exkurze do MZM Brno 2. A Fojtová (Chlup) Úspěchy žáků: Příjmení a jméno, třída: Sekaninová Michaela, 4. C Kopecká Klára, Boskovice, 4. C Šimonová Tereza, 4. C Káfoňková Pavla, 4. C Název akce: RPPP ze ZPR RPPP ze ZPR RPPP z OBN RPPP z OBN Přehled činností: Mgr. Fojtová Mgr. Fojtová Mgr. Pavelka Mgr. Pavelka Mgr. Pavelka Mgr. Ošlejšková Tvorba ŠVP PL pro předměty ZEM, ZSV, ZPR Testové otázky k přijímacím zkouškám z OBN Tvorba ŠVP PL pro předmět DEJ Testové otázky k přijímacím zkouškám z DEJ Rozhlasové relace ke Dni studentstva, ke Dni učitelů Rozhlasová relace ke Dni vzniku ČSR Vzdělávání vyučujících: Mgr. Fojtová Mgr. Fojtová Školení ŠMK a výkon funkce ŠMK Pedagogická konference Brno Učíme o Moravě

26 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Většina plánovaných akcí v rámci komise společenskovědních předmětů byla splněna, některé akce byly zorganizovány nad rámec plánu. Další exkurze, které jsme původně plánovali, jsme už neuskutečnili, zejména s ohledem na finanční možnosti našich žáků. Zpracovala: Mgr. Alena Fojtová 26

27 V. Předmětová komise: Předseda předmětové komise : Členové předmětové komise: Tělesná výchova Mgr. Renata Čadová Mgr. Milan Chlup, Mgr. Pavel Martínek Aktivity vyučujících: Název: Termín: Vyučující: Atletika Blansko září 2011 Chlup Přespolní Běh Blansko, okresní přebor říjen 2011 Čadová Florbal dívky okresní přebor listopad 2011 Čadová Florbal chlapci okresní přebor listopad 2011 Chlup Běh do předáckých schodů Čadová, Martínek, Chlup Plavecká štafeta prosinec 2011 Čadová, Martínek, Chlup Pohybové aktivity prosinec 2011 Čadová, Martínek, Chlup Odbíjená dívky okresní kolo Boskovice Čadová Odbíjená dívky krajské kolo Znojmo Čadová Sportovní hry mládeže MŠ, ZŠ a PrŠ květen Martínek Boskovice Sportovní hry Betany Čadová, Martínek, Chlup Týden specializací TVS 3. C Renata Čadová Úspěchy žáků (za komisi): Příjmení a jméno: Třída: Název akce (soutěže), případné umístění: Lukášek Pavel 1.C Atletika vrh koulí, 1. místo Stloukalova Simona 1. C Atletika 60m, 1. místo Šikulová Ivana 3.B Atletika, vrh koulí, 2. místo Blaha Pavel 3.C Přespolní běh, 2. místo Paroulková Markéta 3.C Přespolní běh, 3. místo Holíková Karolína, Staníčková Romana. Nováková Vendula, Řiháková Iveta, Letfusová Monika, Zrůstková Zuzana, Peňázová Kateřina, Poláčková Veronika, Dürerová Jana 1.C, 2.C, 2.B, 3.C, 1.A, 4.C 1. místo odbíjená dívky SŠ, postup do krajského kola. 27

28 Přehled činností: Turistické kurzy září 2011 Lyžařské kurzy únor 2012 Prodávání lístků na ples školy leden 2012 Cvičení CO, beseda policie ČR, listopad 2011 RZP Vzdělávání vyučujících: Mg. Milan Chlup Mgr. Renata Čadová Studium školní metodik prevence Kurz výživového poradce Vlastní hodnotící zpráva shrnutí: Ve školním roce 2011/2012 jsme se zaměřili na zvyšování kondice a fyzické zdatnosti žáků, která je v dnešní době katastrofická. Organizovali jsme závody plavecká štafeta, která byla prvním rokem nabídnuta i ostatním středním školám ve městě Boskovice. Závody proběhly podle našich představ, ale mrzí nás, že jsme nemohli nominovat více našich žáků, pro které byl tento závod původně zamýšlen a organizován. V letošním roce jsme navrhli změnu místa pobytu lyžařského výcviku, který se bude příští školní rok uskutečňovat ve Filipovicích, hory Jeseníky. Dále jsme organizovali cvičení CO, při kterém proběhla beseda s policii ČR a RZP. Obě besedy byly velice podařené. Pomáhali jsme s organizací Sportovních her Betany. Zapojili jsme žáky do sportovních soutěží pořádaných středními školami v okrese Blansko a vedli jsme si výborně v atletických disciplínách a s vynikajícím umístěním dívek v odbíjené na 1. místě za okres jsme postoupili do krajského kola ve Znojmě, kde jsme bohužel podlehli mnoha zraněním. Nadále usilujeme o zapojení našich žáků do dalších sportovních soutěží pořádaných v okrese Blansko. Zpracovala: Mgr. Renata Čadová 28

29 VI. Předmětová komise: Předseda předmětové komise : Členové předmětové komise: Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Ševčíková Mgr. Lucie Plášková, Mgr. Eva Čadová, Mgr. Milena Ošlejšková Aktivity vyučujících: Předmětová komise: Výtvarná výchova s metodikou: Modrotisk a kunštátský Ševčíková, Čadová, 2. A, 2.B zámek Obrazy mysli, Brno Plášková, Čadová, 2.A,2.B, 3.B a SVV 4.C Výstavy v Boskovicích - Ševčíková, Plášková, Čadová návštěva Výstava 800 let Anežky Ševčíková, Čadová české -kino Vánoční výstava - kino Čadová Malba na zeď domov 3. B - Čadová důchodců Burza - panely Čadová. Ševčíková Burza dárky, den otevřených Ševčíková, Plášková, Ošlejšková dveří Vánoční výstava - kino Čadvá Kulisy a kostýmy pro ODV Ševčíková Ples plakáty, pozvánky, Plášková, Ševčíková výzdoba Ples pozvánky, tombola Ševčíková Den Země 3. B, ševčíková, Čadová RH faktor pozvánky, Ševčíková, Čadová výzdoba, ceny Výtvarná dílna Betany 1. C, Ševčíková Hry Betany Dárky k zápisu pro ZŠ Projekt INDIÁNI - Žďárná Vernisáž výstavy Anežky české DD Ševčíková, Čadová - 2.a 3.ročníky Ševčíková, Ošlejšková, Plášková 3. B, Ošlejšková, Čadová Ševčíková 29

30 Úspěchy žáků: Příjmení a jméno, třída: Název akce: Kolektiv 3. A Umění na dlani 3- Hlavní cena Moravské galerie Brno Kolektiv 3. A Náchodská prima sezona čestné uznání Kolektiv 3. A Udržitelná energie pro všechny /UNESCO/ 1. místo Kolektiv 1. A Moje veličenstvo kniha /Mahenova knihovna Brno/ - 1. místo Eliška Ševčíková, 4. A Památky očima mladých 1. místo Lucie Rozsypalová, 3. A 2. místo Renata Štouračová, 3. A 3. místo Přehled činností: Schůzovní činnost Besedy Rozhlasové relace Konzultantská činnost Předmětové komise 4x Vzdělávání vyučujících: Mgr. Ošlejšková Mgr. Ševčíková Tvoření výtvarný seminář Brno Výtvarný seminář Brno PET ART Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Ve školním roce 2011/2012 výuka v 1. ročníku PMP probíhala podle ŠVP, v ostatních ročnících podle platných osnov. Úkoly byly splněny podle plánů. Žáci se zapojili do většiny vyhlášených soutěží, v nichž získali nejlepší ocenění viz. tabulka. Během roku byly průběžně obměňovány výstavy na školních chodbách pracemi Žáků, dále byly práce využity na různých akcích školy. Byl zpracován školní vzdělávací program pro obor vzdělání Pedagogické lyceum. Ve spolupráci s pedagogickou školou v Mistelbachu jsme vytvořili návrh výtvarných činností pro společný projekt. Velké množství výtvarných akcí bylo součástí ekologických projektů, které umožňují získávat pro školu hodnotné ceny. Byl zakoupen např. program ARTOPEDIA pro výuku VV. Vedení školy zakoupilo pro výuku VV notebook a dataprojektor. Zpracovala: Mgr. Dagmar Ševčíková 30

31 VII. Předmětová komise: Předseda předmětové komise : Členové předmětové komise: Hudební výchova Mgr. Daniela Sedláková Mgr. Martina Honzírková, Mgr. Gabriela Pléhová Mgr. Michal Pernica Aktivity vyučujících: Název: Termín: Vyučující: Divadlo Jekyll a Hyde říjen Se, Ho Divadlo Edith Piaf únor Ho, Se Divadlo Labutí jezero listopad Ho,Se Výchovné koncerty - Vánoční prosinec Ho, Ph Výchovný koncert Radim Zenkl mandolíny leden Se a flétny Výchovný a metodický seminář prof. duben Ph L. Daniel Vítání nového roku 2012 pro hendikepované Ph děti JMK Akce KZMB Tříkrálový koncert leden Ho, Ph Rh faktor duben Pe Brno MUNI FPr zahájení mezinárodní květen Ph konference COFOLA P. Buchtová zpěv Hud. program 8 jistých - Knížka pro prvňáčka červen Ph MSSS Boskovice - Den SPgŠ (8Jistých) červen Ph Slavnostní koncert s Martinou Kociánovou červen Ph (8Jistých) Hudební festival SPgŠ Krnov 2012 březen Ph Film a škola 4 představení v průběhu roku Se Úspěchy žáků (za komisi): Příjmení a jméno: Třída: Název akce (soutěže), případné umístění: Aneta Líčeníková 2.A HF SPgŠ Krnov, 1. místo hra na nástroj Romana Staníčková 2.B RH faktor Romana Staníčková 2.B HF SPgŠ Krnov - zvláštní ocenění za výkon a vlastní skladbu Přehled činností: Schůzovní činnost Ročníkové práce 4. C Příprava maturitních požadavků praktické a teoretické maturitní zkoušky z hudební výchovy přehrávky čtyřikrát do roka Mgr. Honzírková leden duben, květen duben, květen 31

32 Vzdělávání vyučujících: Metodický seminář s prof. L. Danielem Celá komise Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Ve školním roce 2011/2012 předmětová komise hudební výchovy připravila pro žáky celou řadu zajímavých kulturních akcí, spolupracovala s ostatními komisemi na tvorbě kulturních programů, zprostředkovala účast žáků na akcích KZMB. Součástí práce komise byla i mimoškolní aktivita reprezentace školy na soutěžích a organizace zájezdů na divadelní představení. Žákům byly nabídnuty kroužky, ve kterých mohli zdokonalovat svoje hudební nadání: - pěvecký sbor, který absolvoval v tomto roce výchovné vánoční koncerty a divadelní představení v Brně a Olomouci - instrumentální soubor 8 jistých, který reprezentoval na koncertech KZMB a řadě dalších akcí Žáci naší školy sezúčastnili soutěže RH faktor a výrazně se podíleli i na organizaci soutěže. Rozvíjeli jsme dovednosti a vědomosti žáků v souladu s osnovami a ŠVP, kladli důraz na praktické uplatnění získaných poznatků. Pracovali jsme na ŠVP hudební výchovy v oborech Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Současně se celá komise podílela na projektu spolupráce s družební rakouskou školou v Mistelbachu, připravovala workshopy a diskuse s vyučujícími hudební výchovy v Mistelbachu. V průběhu roku se rozvinula dlouhodobá a intenzivní spolupráce naší školy a KZMB při přípravě oslav 790. výročí založení Boskovic, řada vystoupení se již uskutečnila a řada jich bude realizována v druhé části kalendářního roku. Ve školním roce jsme pracovali na běžných úkolech, které vyplývají z naší náplně práce a průběžně jsme spolupracovali se zařízeními, kde probíhá praxe příprava besídek a vystoupení. Zpracovala: Mgr. Daniela Sedláková 32

33 VIII. Předmětová komise: Předseda předmětové komise : Členové předmětové komise: Přírodní a technické vědy Mgr. Nela Kuncová Mgr. Michal Pernica, RNDr. Jiří Rosenberg, Mgr. Alena Fojtová, Mgr. Andrea Peigerová Aktivity vyučujících: Název: Termín: Vyučující: Seminář Ve světle výsledků maturitní Mgr. Nela Kuncová zkoušky Seminář Funkce Mgr. Nela Kuncová Odborná exkurze Hvězdárna a planetárium Brno RNDr. Jiří Rosenberg Odborná exkurze Moje veličenstvo kniha, Babice n/s RNDr. Jiří Rosenberg Divadelní představení v rámci sportovního dne Betany RNDr. Jiří Rosenberg Vzdělávací program "Planeta Země" Mgr. Alena Fojtová "Tajemný svět Ekvádoru a Galapág" Exkurze třídy 3. A do MZM Brno Mgr. Alena Fojtová Exkurze třídy 2. A do MZM Brno Mgr. Alena Fojtová Mezinárodní vzdělávací průzkum PISA březen 2012 Mgr. Andrea Peigerová Testování talentovaných studentů listopad 2012 Mgr. Andrea Peigerová Volby do školské rady červen 2012 Mgr. Andrea Peigerová Škola 21 září-červen Mgr. Andrea Peigerová Kurzy první pomoci září-červen Mgr. Michal Pernica Úspěchy žáků (za komisi): Příjmení a jméno: Třída: Název akce (soutěže), případné umístění: Daniela Mizerovská 4.C Piškvorky, 3.místo Kateřina Škrabalová 3.C Piškvorky, 3.místo Aleš Vacula 1.A Piškvorky, 3.místo Jan Demuth 4.C Piškvorky, 3.místo Renata Štouračová 3.A Piškvorky, 3.místo 33

34 Přehled činností: Mgr. Nela Kuncová Celá komise Mgr. Nela Kuncová, Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Andrea Peigerová Vedení maturitního semináře z matematiky, prezentace školy na Veletrhu středních škol v Brně, vedení předmětové komise Tvorba ŠVP PL Turnaj v piškvorkách a výběr žáků pro reprezentaci školy Správa školní matriky, Správa webových stránek SPgŠ Technický pracovník DDT Vzdělávání vyučujících: RNDr. Jiří Rosenberg Mgr. Alena Fojtová Mgr. Alena Fojtová Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Andrea Peigerová Mgr. Michal Pernica Mgr. Michal Pernica doktorandské studium PřF MU školení a výkon funkce ŠMK pedagogická konference "Učíme o Moravě" na gymnáziu Integra Brno Kurz současná počítačová grafika Portál Jmk Odpady a obaly Bezpečnost v kyber prostoru Povinnosti vyplývající z chem. legislativy ve školství OSU. LF, obor zdravotnický záchranář PdF Olomouc - doktorandské studium Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Předmětová komise pracovala podle předem stanoveného plánu. Během celého roku se naše komise zaměřila hlavně na přípravu žáků k úspěšnému zakončení ročníku a k maturitě. V letošním školním roce maturoval rekordní počet žáků z matematiky, kteří nakonec odmaturovali s vysokou úspěšností. Dále jsme se věnovali revizi ŠVP pro PMP a SČ a tvorbě ŠVP pro PL a dalším činnostem a aktivitám (viz přehled). Zpracovala: Mgr. Nela Kuncová 34

35 8. Školská rada Zástupci zřizovatele: Ing. Stanislav Juránek Ing. Stanislav Kamba Mgr. Martin Budiš na Střední pedagogické škole Komenského Boskovice Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Milan Chlup Mgr. Michal Pernica paní Věra Dryšlová Zástupci zletilých žáků: žákyně Gabriela Vybíhalová Zákonní zástupci nezletilých žáků: Ing., Bc. Radovan Krajíček pan Libor Janků Předseda školské rady: pan Libor Janků 35

36 9. Česká školní inspekce, kontroly ČŠI říjen 2011 Hasiči říjen 2011 OKOP říjen 2011 Hasiči březen 2012 JmK OŠ kontrola hospodaření školní jídelny výdejny --- březen 2012 KHS Blansko duben

37 10. Přílohy k výroční zprávě Personální obsazení Jméno a příjmení, titul (zkratka) Stupeň vzdělání, aprobace Praxe 1) Renata Čadová, Mgr. (Ča) VŠ, TV ZTV 4 roky 2) Alena Fojtová, Mgr. (Fo) VŠ, právnická fakulta 25 roků 3) Martina Honzírková, Mgr (Ho) VŠ, HV PED 14 roků 4) Hana Hortová, PaedDr. (Hr) VŠ, ČJ OBN 30 roků 5) Milan Chlup, Mgr. (Chl) VŠ, PED TV 7 roků 6) Barbora Chlupová,Bc. (Chp) VŠ, ANJ 4 roky 7) Nala Kuncová, Mgr. (Kn) VŠ, MAT Sp PED 2 rok 8) Monika Lepková, MgA. (Le) VŠ, DV 3 roky 9) Pavel Martínek, Mgr. (Ma) VŠ, Sp PED TV 6 roků 10) Milena Ošlejšková, Mgr. (Oš) VŠ, ČJ OBN 28 roků 11) Jana Otavová, Mgr. (Ot) VŠ, PED PSY 23 roků 12) Aleš Pavelka, Mgr. (Pa) VŠ, PED DEJ 6 roky 13) Andrea Peigerová, Mgr. (Pg) VŠ, MAT CHE 14 roků 14) Michal Pernica, Mgr. (Pe) VŠ, PED HV- BIO 4 roky 15) Lucie Plášková, Mgr. (Pl) VŠ, ANJ VV 10 roků 16) Gabriela Pléhová, Mgr. (Ph) VŠ, CJL HV 2 roky 17) Jarmila Přikrylová, Mgr. (Pk) VŠ, ČJ NJ 28 roků 18) Petra Resová, Mgr. (Re) VŠ, ANJ NEJ DEJ 13 roků 19) Jiří Rosenberg, RNDr. (Ro) VŠ, MAT FYZ 0,5 rok 20) Daniela Sedláková, Mgr. (Se) VŠ, HV ČJ 21 roků 21) Jiří Sedláček, Ing. (Sd) VÚT stroj. technologie 20 roků 22) Jarmila Strbačková, Mgr. (St) VŠ, DEJ PED 29 roků 23) Saša Šafránková, Mgr. (Ša) VŠ, HV AJ 22 roků 24) Dagmar Ševčíková, Mgr. (Še) VŠ, ČJ VV - AJ 34 roky 25) Lenka Šmerdová, Ing. (Šm) VŠ agronomická fakulta,st.zk. NJ 30 roků 26) Hana Šperková, Mgr. (Šp) VŠ, NJ OBN PED 26 roků 27) Markéta Weissová, Mgr. (We) VŠ, NEJ 2 rok Vychovatelky 1) Věra Dryšlová SPgŠ - vychovatelka 26 roků 2) Jarmila Přikrylová SPgŠ - vychovatelka 34 roků Provozní zaměstnanci 1) Květoslava Fabiánková SŠ gastronomická kuchařka 20 roků 2) Marie Francírková SŠ správce majetku 40 roků 3) Hana Korcová vyučena uklízečka 30 roků 4) Oldřich Janík vyučen školník, údržbář 37 roků 5) Eva Paráková vyučena uklízečka 43 roků 37

38 6) Martina Pitnerová SŠ bezpečnostní pracovník 20 roků 8) Jarmila Smutná vyučena uklizečka 27 roků 9) Sylvie Štěpánková SŠ sekretářka, účetní 17 roků Zhodnocení činnosti žákyň na DM ve školním roce 2011/2012 Seznamovací vycházka městem Boskovice Návštěva tanečních kurzů, městských lázní, posilovny Návštěva ZUŠ ( sólový zpěv, hra na kytaru a housle). Pomoc v Mateřském centru, stacionáři Betany, Azylovém domě pro matku a dítě Práce v rodině s handicapovaným dítětem Návštěva souboru Slavíček v ZUŠ, instrumentálního souboru 8 jistých, sborového zpěvu ve škole Návštěva taneční školy Street Dance Vedení kroužku hry na kytaru a klavír v DDM Vánoční dílna výroba přáníček, pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob Vánoční vystoupení v Domově pro seniory ( zpěv koled za doprovodu klarinetu, kytary a kláves), rozdávání vánočních přáníček a perníčků Výroba florentínek k výzdobě domova Velikonoční dílna výroba dekorací a přáníček Příprava fotoprojektu pod vedením praktikantky L. Bártíkové Sportovní vyžití na školním hřišti (míčové hry, badminton) Výroba přívěsků z polymerové hmoty. Zpracovaly: Věra Dryšlová, Jarmila Přikrylová 38

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2011/2012 OBSAH : Hlavní cíle Minimálního preventivního programu Dílčí cíle Minimálního preventivního programu Základní charakteristika

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2013/2014 OBSAH : 1. Základní charakteristika a školy 2. Hlavní cíle Minimálního preventivního programu 3. Dílčí cíle Minimálního

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Boskovice 2013 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce 2012-2013 byly splněny všechny úkoly obsažené v Plánu práce na daný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední pedagogická škola B O S K O V I C E, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2016/2017 OBSAH: 1. Základní charakteristika školy 2. Hlavní cíle Minimálního preventivního programu 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Boskovice 2011 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce 2010-2011 byly splněny všechny úkoly obsaţené v Plánu práce na daný

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více