CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ"

Transkript

1 CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se v současnosti s příchodem státních závěrečných zkoušek z cizího jazyka, kterým se nevyhnou ani žáci se sluchovým postižením na středních školách, stává velmi aktuálním. Zamýšlíme se nad důvody, které nás i další odborníky vedou k přesvědčení, že by výuka cizího jazyka měla být součásti vzdělávání sluchově postižených žáků, a to již od základních škol. Dále uvádíme, proč jsme přesvědčeni, že vhodný cizí jazyk pro sluchově postižené je anglický jazyk. V poslední části se zaměřujeme na některé aspekty výuky anglického jazyka u neslyšících žáků a studentů, a to ve spojení s jazykovými dovednostmi nejen v anglickém jazyce. Klíčová slova: žáci a studenti se sluchovým postižením, neslyšící, anglický jazyk, metody a přístupy ve výuce anglického jazyka, jazykové dovednosti, čteni s porozuměním, psaní. Není tomu ještě tak dávno, co jsme se mohli setkat s názorem, že výuka cizích jazyku u sluchově postižených žáků a studentů nemůže probíhat. Naštěstí osoby zodpovědné za vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením začaly na danou problematiku měnit názor. Důkazem je, že se o ni zajímají odborníci, jako např. Daniela Janáková nebo Helena Tvrdíková z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, a že byla v roce 2000 uspořádána v Praze mezinárodní konference s názvem "International seminár on teaching English to deaf and hard- -of-hearing students at secondary and tertiary levels of education", na niž dále navázala mezinárodní konference v roce 2004, jež se zabývala stejným tématem. Odborníci účastnící se těchto konferencí zastávají názor, že cizí jazyk je pro osoby se sluchovým postižením nezbytnou součástí vzdělání. Jejich názor je potvrzován i praxí, neboť na většině speciálních škol pro sluchové postižené se cizí jazyk vyučovat již začal. V době našeho výzkumu (2004) se ze čtrnácti základních a středních škol pro sluchově postižené na třinácti cizí jazyk vyučoval. V jedenácti případech se jednalo o anglický jazyk, v pěti o jazyk německý, z uvedeného je patrné, že na třech školách byly (a jsou) vyučovány jazyky oba. Situace na základních školách pro sluchově postižené se změnila se vznikem a zavedením rámcových vzdělávacích programů. Ředitelé již nerozhodují o zavedení výuky cizího jazyka jako volitelného předmětu v ročníku, ale musí začlenit cizí jazyk přímo do svého školního vzdělávacího plánu. 97

2 Na středních školách stále platí učební osnovy a jejich součástí je i výuka cizího jazyka. V současnosti si sluchové postižení žáci středních škol mohou cizí jazyk vybrat jako maturitní předmět, ale v blízké budoucnosti bude povinnou součástí maturitní zkoušky. Situace na vysokých školách závisí na jejich individuálních možnostech. Jako příklad studia cizího jazyka (v tomto případě konkrétné anglického jazyka) na vysokých školách uvádíme situaci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sluchově postižení studenti se zde učí anglický jazyk dvakrát týdně dvě hodiny a mají nárok na dvě hodiny konzultací týdně. Na této fakultě byla také založena Mediatéka Jazykového centra FF UK, jejíž vedoucí je Daniela Janáková, která se začala tématem výuky anglického jazyka pro sluchově postižené na vysokých školách zabývat v roce Od té doby se snaží shromáždit nejen studijní materiály, učebnice, videoprogramy aj., ale i zkušenosti zahraničních pedagogů, zabývajících se stejnou problematikou. Společně s kolegyní Helenou Tvrdíkovou také vytvořily osnovy pro sluchově postižené posluchače studující tento obor. Cílem našeho pojednání je zamyšlení nad důvody, které nás i další odborníky vedou k přesvědčení, že by výuka cizího jazyka měla být součástí vzdělávání sluchové postižených žáků, a to již od základních škol. Dále uvedeme, proč jsme přesvědčeni, že vhodným cizím jazykem pro sluchově postižené je jazyk anglický, a nastíníme některé aspekty jeho výuky u sluchové postižených žáků a studentů. První důvod, proč začít s výukou cizího jazyka již na základní škole, se může zdát být nedůležitý, ale jsme přesvědčeni, že pro žáky samotné je důvodem velmi signifikantním: s cizím jazykem se sluchově postižený žák setká na střední škole, a to jak v rámci integrace, tak dnes již i na speciálních středních školách pro sluchově postižené. Základní znalosti a zběžná orientace v cizím jazyce mohou žákům pomoci upevnit sebedůvěru při přechodu na novou školu, kde by jinak mohli za ostatními spolužáky zaostávat. Totéž platí i pro přechod ze střední školy na školu vysokou, neboť současný trend je takový, aby se co nejvíce sluchové postižených vzdělávalo na vysokých školách, kde je znalost jednoho cizího jazyka povinná. Dalším trendem posledních let je, že se komunikace pro sluchově postižené stává prostředkem získávání informací, kdežto v dobé nedávno minulé byla často naneštěstí cílem vzdělávání (Potměšil 1999). To znamená, že se na našich základních a středních školách pro sluchové postižené žáci a studenti učí podle neredukovaných osnov stejné předměty jako jejich slyšící vrstevníci na běžných školách, měli by se tedy učit alespoň jeden cizí jazyk. Známým problémem ve vzdělávání osob se sluchovým postižením je nedostatečná znalost jazyka většinové společnosti, v našem případě českého jazyka. Avšak ze

3 zkušeností učitelů anglického jazyka se dozvídáme, že se v hodinách cizího jazyka prohlubuje i znalost jazyka českého, a to nejen slovní zásoby, ale i gramatiky. Důvodem pro zařazení cizích jazyků může být i to, že si během hodin cizího jazyka žáci rozvíjejí pozornost, percepci, paměť, představivost, myšlení, jazykový systém atd. (tzv. kognitivní schopnosti), a to tak, že jsou mnohdy stavěni před problém a musejí hledat jeho vhodné řešení. Tím jsou nuceni analyzovat, syntetizovat a mnohdy generalizovat (vzdělávací program Obecná škola, 1998). Cizí jazyk žákům dále pomáhá i v řešení každodenních životních situací. Při jeho výuce se žáci dovídají informace o jiné kultuře, lidech a jejich problémech, které mohou srovnávat se svými zkušenostmi. Vyučování cizím jazykům také významně rozšiřuje nejen jazykovou složku vzdělávání, soustavné prohlubovanou výukou prvního (a v našem případě i druhého) jazyka*, ale i všeobecný kulturní rozhled žáků. Pokud výše zmíněné platí pro intaktní žáky a studenty, tak pro sluchové postižené osoby to platí dvojnásob. Zmíněné dovednosti a schopnosti je nutné rozvíjet i u sluchové postižených žáků, a to především proto, že v těchto dovednostech a schopnostech poněkud za intaktními jedinci kvůli jazykové bariéře zaostávají. Doufáme, že je z krátkého přehledu zřejmé, že výuka cizích jazyků je pro žáky a studenty se sluchovým postižením přínosem. V této části pojednání se tedy chceme zamyslet nad tím, jaké důvody nás vedou k přesvědčení, že vhodným jazykem je právě jazyk anglický. Prvním důvodem může být, že morfologická struktura anglického jazyka je oproti jiným jazykům, např. německému nebo francouzskému, relativně jednoduchá. Morfologie a funkční slova jsou pro neslyšící největšími problémy, přičemž jsou snadněji pochopeny a osvojovány slyšícími dětmi i dospělými, kteří se učí cizí jazyk (Strong 1988). Anglický jazyk není na rozdíl od českého jazyka ve většině případů flektivní. Český znakový jazyk není také ze zřejmých důvodů flektivní. Z toho vyplývá, že český jazyk je pro sluchové postižené v tomto ohledu velmi komplikovaný. Sluchové postiženým se často stává, že zaměňují různé pády u podstatných jmen a nepoznají z tvaru * Zastáváme názor, že prvním jazykem českých neslyšících (a na tomto místě používáme termín neslyšící z toho důvodu, že druhá část naší práce se přímo na ně zaměřuje) je český znakový jazyk, jelikož pouze ten si mohou osvojit přirozeným způsobem. Český jazyk je pro neslyšící druhým, tudíž cizím jazykem a jako takový se ho musí učit, protože mezi českým znakovým jazykem a českým jazykem neexistuje žádná příbuznost. Jsou to naprosto odlišné jazykové systémy. Pokud tedy budeme neslyšící učit anglický jazyk, musíme počítat s faktem, že se ho budou učit již jako druhý cizí jazyk. 99

4 slovesa osobu. V tomto je anglický jazyk bližší jazyku znakovému. Flexe se u anglického jazyka u podstatných jmen projevuje tím, že mají koncovkou vyjádřeny pouze dva pády, ostatní pády jsou vyjádřeny předložkovou vazbou (Dušková 1994). Předložky jsou sice funkčními slovy, která jsou pro sluchové postižené problémem, ale v anglickém jazyce se alespoň již dále nekombinují s rozdílnými koncovkami členů při skloňování podstatných jmen, jako tomu je například u jazyka německého. Flektivní koncovka je u sloves přítomného času v anglickém jazyce pouze ve třetí osobě čísla jednotného (tamtéž). Důležitý je i pořádek slov ve větě, který je v anglickém jazyce na rozdíl od češtiny fixní. Tento fakt by měl sluchové postiženým umožnit lepší orientaci ve větě, co se týče větných členů, čehož důsledkem by mělo být i lepší porozumění. Dalším důvodem pro zařazení anglického jazyka do výchovně-vzdélávacího procesu je použití anglického jazyka v mezinárodní komunikaci, což platí i pro komunitu sluchově postižených. Šrejbrová (2001) to velmi dobře vystihla ve své přednášce na mezinárodní konferenci v Praze 2000, kde uvedla, že schopnost sluchové postižených psát v anglickém jazyce znamená mít spojení s celým světem. Doba počítačů a internetu způsobila, že se anglický jazyk stal prostředkem získávání mnohých informací z celého světa. A tak se v dnešní době i sluchově postižení na celém světě mohou spojit přes internet, kde používají jako jazyk komunikace jazyk anglický. Již jsme vysvětlili, proč by měl být do výuky sluchově postižených jedinců zařazen cizí jazyk, a také přednosti anglického jazyka, který považujeme za nejvhodnéjší cizí jazyk pro sluchové postižené. V této části se budeme věnovat několika aspektům výuky anglického jazyka u sluchově postižených žáků a studentů. V první řadě si na tomto místě musíme vyjasnit, kterých žáků a studentů se naše pojednání bude dále týkat. Jsme přesvědčeni, že všichni sluchově postižení žáci a studenti (nedbaje typu a hloubky jejich postižení) by měli projít výukou cizího jazyka. Avšak v této části práce se chceme soustředit pouze na skupinu neslyšících žáků a studentů, kteří při své komunikaci preferují vizuálně motorický komunikační mód. U skupiny žáků a studentů, jež pro komunikaci využívají audio-orální komunikační mód, mohou totiž být s malými úpravami využívány běžné metody a způsoby práce jako u většinové populace. V současné době jsou ve výuce anglického jazyka u běžné populace preferovány především moderní metody, jako je Communicative Approach, Total Physical Response nebo humanistické metody. Za hlavní cíl při výuce cizího jazyka u slyšících žáků při použití jmenovaných metod či přístupů je považována schopnost komunikovat v cizím jazyce, rozumět vyslechnutému sdělení a umět vhodně reagovat. Velkou nevýhodou těchto me-

5 tod pro použití u sluchové postižených jedinců je jejich soustředění na mluvenou formu jazyka. Na druhou stranu existují starší" metody, jež v sobé sice zahrnují spoustu aspektů, které již byly překonány, ale nesoustřeďují se na mluvenou formu jazyka. Je nad rámec tohoto pojednání popisovat specifické aspekty jednotlivých metod nebo přístupů. Zaméříme se na výběr těch, které jsou vhodné pro výuku anglického jazyka u sluchově postižených. Je jasné, že bychom se při výuce anglického jazyka neslyšících museli soustředit na jeho psanou formu (metoda zaměřená na překlady a gramatiku). Byly by potřeba speciálně upravené texty, které by se týkaly běžného každodenního života, ale byly by pro žáky také určitým způsobem atraktivní a zajímavé (čtecí metoda, přímá metoda). V hodinách bychom měli využívat co nejrozmanitéjší škálu různých procvičovacích technik a cvičení (audio-lingvální metoda). Důležité je, abychom postupovali od jednoduchého ke složitému a aby bylo učení pojato jako aktivní proces, ve kterém by měli mít hlavní roli žáci. Ti by měli řešit mnoho problémů a měla by být použita metoda deduktivní i induktivní (metoda kognitivního kódového učení). Chyby žáků by se měly brát jako přirozená součást procesu učení, ten by měl probíhat v přátelské atmosféře bez stresů a tak, aby přinášel žákům uspokojení z dobře odvedené práce (humanistické metody). Proces učení by měl být spojen s určitými fyzickými aktivitami, jejichž pomocí se daří velmi dobře redukovat stres, který školní prostředí přináší. Příhodné se nám zdají být různé hry a soutěže. Myslíme si, že vhodné zvolené soutěživé aktivity lze uplatnit i na středních školách (totální fyzická odpověď). Na žácích by měla ležet větší míra odpovědnosti za to, co se naučí, než na učiteli (komunikativní přístup). Čermák (1997) uvádí, že studium cizího jazyka je založeno na analogii, asociaci a opakování. Syntéza, která se těmito procesy vytváří, je velmi komplexní a často je v určitém vztahu ke znalosti mateřského jazyka. Dále se autor zmiňuje o zásadách, které platí při výuce cizího jazyka: - lépe se učí ve vazbě na něco, např. na první jazyk již zvládnutý; - lépe se učí v závislosti na jednoduchém pravidlu. V našem případě to znamená, že lepšího pochopení těmto pravidlům může při výkladu učitel dosáhnout používáním prvního jazyka žáků a ne navazováním na český jazyk, který by byl v tomto případě metajazykem; - lépe se pamatuje, je-li obsah informace nějak zorganizován. Z tohoto vyplývá, že neslyšící žáci by se měli učit anglický jazyk na základě a s použitím českého znakového jazyka. Mohl by zde ale vyvstat problém s terminologií, která pro výuku cizího jazyka v českém znakovém jazyce neexistuje. Proto by byl učitel nucen dohodnout se s žáky na vhodné terminologii ve znakovém jazyce. V navazování anglického jazyka na český znakový jazyk však plně nevyhovuje slyšící učitel, který nemůže dokonale znát 101

6 gramatiku, syntaxi a sémantiku českého znakového jazyka. Slyšící učitelé se u nás tudíž velmi často dostávají do situace, kdy musí nejprve vysvětlit daný problém v českém jazyce a potom navázat v cizím jazyce. Tato situace by se mohla řešit přítomností neslyšícího učitele ve výuce anglického jazyka, jenž by však musel ovládat anglický jazyk na určité úrovni. Poté by každý z jazyků používaných během hodin byl pravděpodobně využíván k rozdílným účelům. Při výuce anglického jazyka jsou aktivity zaměřeny na rozvoj jednotlivých jazykových dovedností. Jak je to ovšem s těmito jazykovými dovednostmi u neslyšících? Na tomto místě se pokusíme rozebrat specifické rysy jazykových dovedností při výuce anglického jazyka u neslyšících žáků, a to s porovnáním se slyšícími žáky. Ve vzdělávacím programu Základní škola je porozumění vyslechnutému sdělení a správné vyjadřování považováno u slyšících žáků za nadřazené dovednosti čtení s porozuměním a písemnému projevu v cizím jazyce. Při výuce cizího jazyka u slyšících žáků se proto od počátku klade důraz na správnou výslovnost, která se procvičuje tvořením jednoduchých dialogů či vytvářením jednoduchých ústních výpovědí reagujících na sdělení vyslechnuté. Teprve ve vyšších ročnících se navazuje na učení dovednosti čtení. V případě zvládnutí správné výslovnosti, mluveného projevu a schopnosti čtení s porozuměním na patřičné úrovni se přistupuje ve výuce k psanému projevu žáků v cizím jazyce. Je zřejmé, že neslyšící žáci a studenti se mluvenou formu anglického jazyka nenaučí nebo alespoň ne v takovém rozsahu, aby jim posluchači porozuměli. U neslyšících je tedy prakticky zbytečné učení správné výslovnosti (pokud je to ovšem výslovným přáním neslyšícího žáka či studenta, není důvodu mu nevyhovět). I kdyby se učení správné výslovnosti a mluvenému projevu v cizím jazyce věnovalo mnoho času, výsledek by neodpovídal vynaloženému úsilí. Z tohoto důvodu se při výuce anglického jazyka klade důraz na čtení a porozumění čtenému textu a psaní. Kress (1994) považuje čtení za aktivní proces, v němž si čtenář sám rekonstruuje význam toho, co čte. Obsah přečteného chápe jako existenci nezávislou na jazyce, která je překódována mluvícím do lingvistické podoby. Zapsaná řeč, text, podle Poula (1991), nabízí neslyšícímu přístupnou formou možnost přesné poznávat a osvojit si množství jazykových prostředků. Úroveň čtenářské gramotnosti je u žáků základních a středních škol pro sluchově postižené nižší než u žáků stejného věku (Poláková 2001). Proto se u sluchově postižených setkáváme s mnoha aspekty (popsané níže), které jim činí v průběhu čtení potíže. Při čtení hraje důležitou roli inference. Souralová (2002) inferencí rozumí proces usuzování a vyvozování nových faktů z jiných faktů, překlenování mezer v sémantickém prostoru našich znalostí. Podle Polákové (2001) jsou čtenáři po-

7 mocí inferenčních mechanismů schopni spojit si poznatky získané z textu se svými znalostmi uloženými v paméti a vyvozují z nich závěry, které nejsou v textu přímo vyjádřeny, pro jejich adekvátní interpretaci jsou však nezbytné. Avšak vzhledem k tomu, že mají neslyšící v důsledku svého postižení předešlé znalosti a zkušenosti omezené, je u nich také inference snížená (Souralová 2002). Šedivá (in Červenková 1999) uvádí, že četba má kromě obecného cíle porozumět čtenému textu a získávat tak nové informace také význam sociálně adaptační. Červenková (1999) k tomuto názoru dále dodává, že neslyšící dítě má ztížené možnosti mimovolního učení sociálním dovednostem. Nerozumí mnoha situacím, které v životě nastanou. Neumí řešit problémy, které se mohou v průběhu života objevit. Mnohdy ani neporozumí mezilidským vztahům a nepochopí řadu událostí, které se kolem něj odehrávají. Přínosem čtení pro sluchově postižené žáky může tedy podle autorky být i pochopení života kolem sebe. Neslyšící mají obecně nižší slovní zásobu než slyšící žáci ve stejném věku. Obtížnost čtení u neslyšících však nesouvisí pouze s nižší slovní zásobou, ale neslyšící často nejsou ani schopni pochopit jazykové prostředky, kterými se vyjadřují vztahy mezi slovy a větami, které slyšící používají v běžné řeči a rozumějí jim (Poul 1991). Protože neslyšící žáci zcela selhávají v porozumění syntaxi, neradi čtou. Příčinou selhávání v syntaxi je fakt, že dětem v kritickém období nebyl předán žádný jazyk, a tak došlo k vymizení neuronových struktur v mozku, které jsou pro pochopení jazykových struktur podstatné. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud nemůžeme dát dítěti včas mluvený jazyk, musíme mu dát jiný plnohodnotný jazyk, kterým je jazyk znakový (Conrad in Hrubý 1997). Čtení s porozuměním je podle vzdělávacího programu Základní škola v 1. etapě (4.-5. ročník) podřízeno mluvené formě anglického jazyka. Ke čtení v cizím jazyce s použitím autentických materiálů různého druhu se přistupuje teprve v 2. etapě (6. a 7. ročník) základní školy. V 8. a 9. ročníku se následné systematičtěji a s větším důrazem rozvíjí dovednost čtení s porozuměním. U slyšících žáků se klade důraz na hlasité, plynulé a foneticky správné čtení jednoduchých audio-orálně připravených textů, dále na tiché čtení jednoduchých textů, obsahujících převážně známé jazykové prostředky. Žáci by měli být také schopni vybrat z textu základní informace a umět používat abecední slovník učebnice a další slovníky určené jejich věku. Ze zřejmých důvodů proces učení se cizímu jazyku u neslyšících probíhá pouze na základě písemné formy. U neslyšících se tedy porozumění čtenému textu považuje za hlavní cíl výuky cizímu jazyku. Klade se důraz na čtení potichu. Naučit se číst s porozuměním proto neznamená číst mechanicky, ale pochopit obsah čteného (Poul 1991). 103

8 Neslyšící žáci by se méli naučit číst s porozuměním jednoduché texty, které obsahují známé slovní výrazy a zvládnuté gramatické struktury. Všechna neznámá slovní spojení by měl učitel nejprve přeložit do českého znakového jazyka, případné přiřadit význam v jazyce českém. Žákům by také měla být dána příležitost, aby upozornili na slovo, kterému nerozumějí nebo jehož význam jim není zcela jasný. Tento přístup vede k samostatnému čtení žáků (tamtéž). Stejně jako žáci slyšící i neslyšící žáci by méli být schopni vybrat z textu základní informace. Méli by umět rozlišit, co je podstatné a důležité a naopak, co je pouze doplňující informací. Tato orientace v textu by měla žákům pomoci při zodpovězení otázek vztahujících se k textu. I pro neslyšící je velmi důležitým aspektem používání abecedního slovníku a encyklopedií, kde si mohou vyhledat doplňující informace. Slovníky mohou neslyšícím pomáhat i v budoucím životě. Vzhledem k tomu, že neslyšící neovládají mluvenou řeč na patřičné úrovni, nejsou schopni spontánně si osvojit gramatické struktury a správný slovosled jazyka. Proto také v jejich psaném projevu zaznamenáváme nepřesnost vyjádření z hlediska syntaxe českého a v pozdějším věku i cizího (v našem případě anglického) jazyka. Vzdělávací program Obecná škola (1998) uvádí, že již v první etapě obecné školy se začínají slyšící žáci učit sestavovat v anglickém jazyce krátké věty a učí se správnosti anglického slovosledu. Na konci 5. ročníku obecné školy už by měli být schopni sestavit jednoduchý text pozdravu, blahopřání, krátkého dopisu a napsat samostatně několik souvislých vět souvisejících s popisem předmětů, obrázků, osob a místa. Ke správnému písemnému projevu by méli být schopni využít slovník. Při výuce psaní u neslyšících v cizím jazyce by podle našeho názoru neměly existovat velké odlišnosti od výuky u běžné populace. Na vyšší úrovni by se měl klást důraz především na schopnost zformulovat vlastní myšlenky a názory a předání potřebných informací v odpovídající a srozumitelné písemné formě. Myslíme si, že téma výuky cizích jazyků u sluchově postižených žáků a studentů je problematika nanejvýš aktuální. S příchodem státních maturitních zkoušek z cizího jazyka, které se nevyhnou ani sluchově postiženým žákům středních škol, jsme stavěni do takové situace, kdy již není možno váhat. Vyvstává zde nutnost zařadit cizí jazyk do školních vzdělávacích programů základních škol pro sluchové postižené, tak aby naši sluchově postižení žáci méli šanci získat středoškolské vzdělání a být u státních maturitních zkoušek úspěšní. Doufáme, že jsme ve svém pojednání přinesli užitečné informace o aspektech výuky anglického jazyka u neslyšících, které tomuto pomohou.

9 Literatura: ČERMÁK, E Jazyk a jazykověda. Praha : Pražská imaginace, ISBN ČERVENKOVÁ, A. Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha : FRPSP, DUŠKOVÁ, L., a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha : Academica, ISBN HATAŠOVÁ, J.; JEŘÁBKOVA, K. Současná situace ve výuce anglického jazyka na speciálních školách pro sluchově postižené v České republice. Olomouc, (nepublikovaná diplomová práce.] HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. Praha: Septima, ISBN KRESS, G.R. Learning to write. Ystrad : Routledge, ISBN X. POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. Speciální pedagogika, 2001, č. 4. ISSN POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha : Fortuna, ISBN POUL, J. Jak vést neslyšící dítě k četbě. Praha: Gong, SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN STRONG, M. Language learning and deafness. Cambridge : CUP, ISBN ŠREJBROVÁ, E. English in the Class wíth Varíed Levels of English. In International Seminár on Teachíng English to Deaf and Hard-of-hearing Students at Secondary and Tertiary Levels of Education. Proceedings. Praha : The Karolinum Press, ISBN Vzdělávací program Obecná škola. Praha : Portál, Obrázky uvedené v tomto čísle jsou kresby na fólii od nevidomé dívky Cilky. Vytvářela je ve věku 8 a 11 let. 105

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V BEROUNĚ - II

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V BEROUNĚ - II P ř e d s t a v u j í s e STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V BEROUNĚ - II Andrea Kafková V1. čísle (6 roč.) časopisu Speciální pedagogika jsem čtenářům stručně představila jedinou školu

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

SIGNON - KURZY ANGLIČTINY ONLINE PRO NESLYŠÍCÍ EVROPSKÉ ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

SIGNON - KURZY ANGLIČTINY ONLINE PRO NESLYŠÍCÍ EVROPSKÉ ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ SIGNON - KURZY ANGLIČTINY ONLINE PRO NESLYŠÍCÍ EVROPSKÉ ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ Petr PEŇÁZ, Ilja RAJDOVÁ, Alexandr ZVONEK Masarykova univerzita, Brno, teiresias@muni.cz Anotace: Příspěvek si klade za cíl

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ

PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ Czech PRÁVO NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE VYRŮST BILINGVNĚ The Czech translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated by Miriam

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium)

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium) Konverzace v anglickém jazyce (čtyřleté gymnázium) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vychází ze vzdělávacího

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více