PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI"

Transkript

1 PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

2 2

3 Dostává se Vám do rukou Průvodce poskytováním služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen služba SAS). Služba byla zaregistrována Rodinným Integračním Centrem o.s. (dále jen RIC) jako odpověď na poptávku rodičů dětí s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami po sociální službě tohoto typu. Obsah Průvodce vychází ze Standardů kvality sociálních služeb a Vnitřních pravidel, kterými se řídí poskytování služby SAS. Má sloužit jako jakási příručka pro orientaci v základních pojmech, které se týkají služby SAS a postupech, kterými se poskytování služby SAS řídí. Za kolektiv pracovníků RIC Bc. Lucie Kopáčová sociální pracovník Průvodce poskytováním služby SAS je platný od

4 OBSAH Služba SAS se představuje Poslání, cíle a principy poskytování služby SAS 2. Komu je služba SAS určena 3. Kapacita služby SAS 4. Kdy a kde je služba SAS poskytována 5. Jaké činnosti jsou v rámci poskytování služby SAS poskytovány 6. Úhrada za službu SAS Ochrana práv klientů a ochrana osobních údajů 1. Ochrana práv klientů 2. Ochrana osobních údajů Mám o tuto službu SAS zájem, co dál? 1. Kontaktní údaje RIC 2. Jednání se zájemcem o službu SAS 3. Smlouva o poskytování služby SAS 4. Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu SAS Jak probíhá poskytování služby SAS? 1. Individuální plánování 2. Vedení dokumentace klienta 3. Postup při ukončení poskytování služby SAS 4. Důvody pro ukončení poskytování služby SAS ze strany RIC Kdo mi bude službu SAS poskytovat? 1. Personální zajištění služby SAS Můžu využívat i jiné služby? 1. Mezioborová spolupráce Nouzové a havarijní situace 1. Postup při řešení některých nouzových a havarijních situací v RIC Mám náměty a připomínky k poskytování služby SAS 1. Zkvalitňování služby SAS Chci si stěžovat! 1. Postup pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytování služby SAS 4

5 Služba SAS se představuje Poslání, cíle a principy poskytování služby SAS Poslání: Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ( 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění) se zaměřením na cílovou skupinu rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) a kombinovanými vadami (dále jen KV) je aktivizovat cílovou skupinu prostřednictvím odborné profesionální pomoci, podpory a provázení včetně výchovy a vzdělávání a týmové spolupráce za účelem sociálního začlenění. Cíle: Zmírnění negativního vlivu specifického typu postižení (poruchy autistického spektra, kombinované vady) na sociální začleňování (integraci) rodiny s dítětem s PAS a KV do místní komunity a společnosti. Posílení kompetencí rodiny s dítětem s PAS a KV v rámci sociálního začleňování do místní komunity a společnosti. Aktivizace a profesionalizace rodin s dětmi s PAS a KV k samostatnému zvládnutí krizové situace. Nabídnout a zprostředkovat vzájemné setkávání rodin s dětmi s PAS a KV. Podpořit efektivní spolupráci mezi rodinou s dítětem s PAS a KV a institucemi (vzdělávací, sociální aj.), které o dítě pečují. Zajištění přednášek, seminářů a vzdělávání pro rodiny s dětmi s PAS a KV. Cíleně podpořit psychomotorický a sociální vývoj dítěte s PAS a KV v rámci individuální práce s dítětem. Umožnit integraci dětí s PAS a KV mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování. Dlouhodobé cíle a plány: Stabilizovat a v případě potřeby rozšířit interdisciplinární tým. Rozšířit službu SAS o ucelenou nabídku terapeutických aktivit vhodných pro rodiny s dětmi s PAS a KV dle potřeb klientů. Spolupracovat na tvorbě a realizaci Komunitních plánů úřadů obcí s rozšířenou působností a na tvorbě a realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. Vytvořit Informační a poradenské centrum pro rodiny s dětmi s PAS a KV a organizace (např. vzdělávací, sociální), které pracují s touto cílovou skupinou. 5

6 2. Pro koho je služba SAS určena Cílovou skupinou služby SAS jsou rodiny s dětmi s PAS a KV ve věku od 1 roku do 18 let, které mají bydliště na území Pardubického kraje. 3. Kapacita služby SAS Kapacita služby vychází z možností RIC a personálního zajištění služby SAS. V současné době můžeme poskytovat službu SAS maximálně 30 rodinám. V případě, že je kapacita naplněna, zájemce o službu SAS je automaticky zařazen do Seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout. 4. Kdy a kde je služba poskytována Služba SAS je poskytována formou - terénní - přímo v rodině, dále dle potřeby ve vzdělávacích a dalších institucích, které o dítě s PAS a KV pečují - ambulantní - v místě sídla Rodinného Integračního Centra (Prodloužená 268, Pardubice) Pondělí ambulantní forma Úterý terénní forma Středa terénní forma Čtvrtek terénní forma Pátek terénní forma Rodiny s dětmi s PAS a KV mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování služby SAS. 5. Jaké činnosti jsou v rámci poskytování služby SAS poskytovány Činnosti, které jsou v rámci služby SAS poskytovány vycházejí z 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o tyto činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte - podpora komunikace prostřednictvím alternativních a augmentativních forem komunikace 6

7 - nácvik zvládání strategií řešení problémového chování a jednání dětí - vytváření individuálních a stimulačních pomůcek dle metodiky strukturovaného učení - poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti dle metodiky strukturovaného učení b) zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, posílení kompetencí rodičů dětí s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami - zprostředkování zájmových, vzdělávacích aktivit a podpůrných terapií - vzdělávání, semináře a přednášky pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami - pravidelná setkávání rodičů rodičovské skupiny pro rodiny s dětmi s PAS, a KV - pracovně výchovné činnosti s dětmi s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami v rámci sociálního začleňování c) mezioborová spolupráce - nabídka odborných konzultací organizacím, které pracují s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami - depistáž - osvětová činnost d) sociálně právní poradenství e) psycologické poradenství - individuální a skupinové poradenství f) pomoc, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání ostatních záležitostí Rodiny s dětmi s PAS a KV mohou využívat dle vlastního rozhodnutí a potřeb jen konkrétní vybrané činnosti nebo všechny nabízené činnosti. Toto je předmětem individuálního plánování (viz kapitola Jak probíhá poskytování služby SAS?). 6. Úhrada za službu SAS Služba SAS je poskytována bezplatně. 7

8 Ochrana práv klientů a ochrana osobních a citlivých údajů 1. Ochrana práv klientů Pracovníci RIC při poskytování služby SAS plně respektují a dodržují základní lidská práva a svobody zakotvené v těchto stěžejních dokumentech: - Listina základních práv a svobod - Úmluva o právech osob s postižením - Úmluva o právech dítěte, čl. 23 se týká dětí s postižením Pracovníci RIC dodržují Etický kodex sociálních pracovníků ČR. Jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi klienty. Je zakázaná jakákoli diskriminace klientů, ať už z důvodů rasy, náboženství, pohlaví nebo majetkových poměrů. Pracovníci RIC nesmí neoprávněně zasahovat do soukromého a rodinného života klienta. Musí zachovávat jeho lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst. Pracovníci RIC se při poskytování služby SAS řídí těmito principy: Princip důstojnosti a individuálního přístupu - jednání s klientem probíhá v každé situaci v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR - je respektována ochrana klienta před předsudky a negativním hodnocením - je respektována individualita dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny - prostor pro ambulantní programy je zařízen a upraven tak, aby klienty neurážel a nesnižoval jejich důstojnost - dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta Princip ochrany soukromí klienta - během konzultace v domácím prostředí klienta vstupuje pracovník RIC pouze na ta místa, kam je zván - veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze se souhlasem klienta - s dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem Princip zplnomocnění - pracovník RIC respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo na zodpovědnost klienta rozhodovat o sobě - při celém průběhu poskytování služby SAS jsou klienti zapojováni do plánování poskytování 8

9 služby SAS - služba SAS podporuje právní vědomí rodin a sounáležitost klientských skupin Princip nezávislosti - služba SAS podporuje u rodičů a dítěte s PAS a KV schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí - služby jsou klientovi poskytovány takovým způsobem, aby nečinily rodinu závislou na žádné výchovně - vzdělávací instituci, sociální či jiné instituci Princip práva volby - klient se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb - služba SAS je koncipována na základě spolurozhodování o výběru služeb a tvorbě individuálního plánu rozvoje Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb - spolupráce externích i interních členů v interdisciplinárním týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta a společnost - klient se účastní rozhodujících jednání Princip přirozenosti prostředí - převážná část služeb SAS je klientům poskytována v přirozeném prostředí - poskytovatel RIC volí takové metody, které podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba - pracovník RIC si domlouvá domácí konzultace tak, aby respektoval běžný chod a rytmus rodiny Princip kontinuity péče - v rámci ukončování služby SAS je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu - služba SAS podporuje sociální začleňování rodin s dětmi v rámci komunity a regionu, společnosti Klienti služby SAS a další oprávněné osoby mají právo podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služby SAS (viz. kapitola Chci si stěžovat!). 9

10 2. Ochrana osobních údajů Pracovníci RIC jsou zavázáni chránit veškeré osobní údaje klienta před zneužitím. Zveřejnění těchto údajů či jejich předání třetí osobě je možné jen se souhlasem klienta. S osobními údaji klienta je zacházeno podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. RIC má jako poskytovatel služby SAS povinnost vést anonymní evidenci v případech, kdy to vyžaduje charakter služby, nebo na žádost osoby. Za anonymní evidenci je obvykle považováno zpracování osobních údajů bez základních identifikačních znaků uživatele (jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, případně čísla dokladů). V tomto případě jsou klienti vedeni jako ANONYM anonymní klient. Klient, který nesouhlasí s poskytnutím osobních a citlivých dat, je vedený jako anonymní klient a je mu založena dokumentace, která je označena kódem a smluveným identifikačním heslem. V dokumentaci klienta jsou uvedeny pouze takové údaje, které klient sám sdělí a které nemohou odkrýt jeho identifikaci. Klient se při kontaktu (osobním, telefonickém, písemném, ovém) ohlašuje pracovníkovi RIC smluveným anonymním heslem. Heslo, které slouží pro písemnou, telefonickou i osobní komunikace s poskytovatelem, vybírá sám klient. Pracovník RIC je povinen chránit osobní dokumentaci klientů před ztrátou, zneužitím a dalšími typy ohrožení. Dokumentace klienta je uložena v uzamčené skříni. Přístup k dokumentaci mají pouze sociální pracovník, klíčový pracovník RIC a vedoucí služby SAS. V případě poskytování služby SAS terénní formou musí pracovník RIC dokumentaci maximálně ochraňovat a zajistit její bezpečnou přepravu, např. tím, že ji nebude nechávat bez dozoru v automobilu, v případě cestování hromadnými prostředky ji nebude odkládat do prostoru zavazadel, ale bude ji mít bezprostředně u sebe, osobní dokumentace bude během přepravy uložena v ochranném neprůhledném obalu (např. taška) tak, aby nedošlo ke zneužití osobních a citlivých údajů. 10

11 1. Kontaktní údaje RIC Mám o tuto službu SAS zájem, co dál? Pokud máte zájem o bližší informace o službě SAS a jejím poskytování můžete kontaktovat vedoucí služby SAS nebo sociálního pracovníka RIC osobně, telefonicky, elektronicky či písemně (kontaktní údaje viz. níže) Osobně můžete navštívit RIC na adrese Prodloužená 268, Pardubice. V blízkosti budovy je k dispozici neplacené parkoviště. Lze také použít MHD č. 13, 6, výstup na zastávce Sluneční a cca 5min pěší chůze k RIC. Vchod a prostory RIC jsou bezbariérové. Osobní návštěva RIC je možná každé pondělí v době od 8.00 do hod., od 16,00 do 18,00 hod. V ostatní dny je možná osobní návštěva po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem Mgr. Zuzanou Vanclovou či vedoucí služby Mgr. Pavlou Vltavskou. Kontakty: Mgr. Pavla Vltavská (vedoucí služby SAS a vedoucí RIC): tel.: Bc. Lucie Kopáčová (sociální pracovník): tel.: Jednání se zájemcem o službu SAS Jednání probíhá nejčastěji formou osobního setkání. Jednání může probíhat v přirozeném prostředí rodiny, v místě sídla poskytovatele nebo jinde dle volby zájemce. Pracovníci respektují právo na soukromí, vstupují pouze tam, kam jsou zváni. Jednání se může uskutečnit dle přání zájemce např.: - v sídle poskytovatele - Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 278, Pardubice. Pro jednání se zájemcem o službu SAS je určena místnost, která splňuje specifika vyplývající z potřeb cílové skupiny (příjemné a klidné prostředí, polohovací pomůcky, didaktické pomůcky apod.). Poskytovatel má povinnost umožnit prohlídku zařízení jak zájemci, tak osobám, které se konzultace zúčastní a zodpovědět případné další dotazy o službě či poskytovateli. - v domácím přirozeném prostředí v rodině - v jiném bezpečném prostředí dle volby zájemce - u jiného poskytovatele sociální služby - ve vzdělávací či jiné instituci dle volby zájemce Jednání se zájemcem o službu se zpravidla účastní sociální pracovník RIC, dále zájemce o službu SAS - tj. rodič či jiný zákonný zástupce a dítě. Spolu se zájemcem se mohou jednání účastnit i další osoby, které zájemce určí (např. další osoby žijící v domácnosti jako jsou prarodiče apod.). 11

12 Zájemci je vždy při jednání vytvořen prostor pro vyjádření vlastních pocitů a potřeb, je mu umožněno kdykoliv jednání ukončit. Sociální pracovník RIC, který vede jednání: informuje zájemce o službu SAS o tom, co je schopen mu poskytnout bezodkladně, jaké služby mu nabízí k poskytnutí s ohledem na jeho potřeby, jaké služby je schopen zprostředkovat a které služby neposkytuje Z jednání je pořízen písemný zápis, který podepisuje zájemce o službu SAS a sociální pracovník RIC. Součástí zápisu je Souhlas s poskytnutím osobních údajů. Písemné zápisy z jednání jsou archivovány. 3. Smlouva o poskytování služby SAS Během jednání zájemce obdrží návrh Smlouvy o poskytování služby SAS. Je dohodnut termín, do kdy se zájemce vyjádří, zda o službu SAS má či nemá zájem. Má také možnost vyjádřit se k návrhu Smlouvy o poskytování služby SAS a uvést své připomínky. Pokud se zájemce rozhodne pro poskytování služby SAS a souhlasí s obsahem Smlouvy o poskytování služby SAS, je Smlouva podepsána zájemcem a vedoucím služby SAS. Zájemce se stává klientem služby SAS. Pokud má zájemce k návrhu Smlouvy o poskytování služby SAS připomínky, které jsou akceptovatelné, sociální pracovník RIC je zapracuje do Smlouvy. U připomínek, které akceptovat nelze, vysvětlí zájemci, proč tomu tak je. Pokud by neakceptace připomínek zájemce vedla k odmítnutí uzavření Smlouvy, vedoucí služby SAS znovu vysvětlí obsah Smlouvy zájemci a probere se zájemcem jeho připomínky. 4. Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu SAS RIC může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování služby SAS zájemce pouze v případech vymezených zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 1. zájemce nesplňuje okruh oprávněných osob pro poskytování sociální služby v ČR dle 4 Z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. RIC neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá 3. zájemce nesplňuje kritéria pro cílovou skupinu dle registrace (viz. kapitola Pro koho je služba SAS určena) 4. RIC nemá dle registrace dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby SAS (viz. kapitola Kapacita služby SAS) V případě odmítnutí služby jsou zájemci poskytnuty v rámci základního sociálního poradenství informace o jiné službě či jiném poskytovateli, který požadovanou službu poskytuje. 12

13 Jak probíhá poskytování služby SAS? Po podpisu Smlouvy o poskytování služby SAS je klientovi přidělen klíčový pracovník, který bude s klientem nadále spolupracovat. Klíčový pracovník si s klientem domluví termín příštího setkání. Obsahem tohoto setkání je stanovení a konkretizace osobních cílů, potřeb a přání klienta. Klient si stanoví, v čem konkrétně potřebuje podporu, pomoc, na co je třeba se společně zaměřit a čeho chce dosáhnout. Tomu se říká Individuální plánování. 1. Individuální plánování Služba SAS vychází z individuálně určených a osobních cílů klienta, nikoli z odborného cíle pracovníka RIC. Plánování a hodnocení průběhu poskytování služby SAS se provádí vždy za účasti klienta s ohledem na jeho možnosti. Individuální plánování v RIC je průběžný, záměrný a strukturovaný proces, při němž se stanovují kroky, jimiž je třeba dosáhnout požadované změny. Plánování je proces sbližování představ a ujednávání o společném zájmu klienta a poskytovatele RIC. Základní podmínkou individuálního plánování je vzájemné působení a komunikace mezi klientem a pracovníkem RIC, popřípadě dalšími účastníky. Společný zájem je popis toho, jak bude vypadat změna nepříznivé situace, v níž se klient nachází, tedy cíl. V souladu s cílem je pak plánován postup, kterým bude tohoto cíle dosaženo a jsou identifikována rizika, zisky a ztráty plynoucí z této změny. Klíčový pracovník společně s klientem vypracuje písemný Individuální plán rozvoje. Ten je sestaven na základě podnětů, nápadů a představ obou stran. K tvorbě Individuálního plánu rozvoje je možné přizvat další osoby (např. osobního asistenta, pedagoga apod.). Plán je průběžně doplňován a aktualizován. Zpravidla 1x za 6 měsíců nebo dle potřeby je společně s klientem hodnocen. 2. Vedení dokumentace klienta O každém klientovi je vedena jednotná samostatná písemná dokumentace, která obsahuje: Základní dokumentaci - Smlouvu o poskytování služby SAS, Záznamy z konzultací, Záznamy z osobního/ telefonického jednání, Zápůjční list, Individuální plán rozvoje a jeho průběžná hodnocení. Doplňkovou dokumentaci záznam z jiných informačních zdrojů lékařské zprávy, diagnostické listy aj. Klient je informován o obsahu a rozsahu vedených písemných dokumentů a o jejich využití. 13

14 Dokumentace obsahuje osobní a citlivá data klienta, proto je s ní zacházeno podle pravidel o zacházení s takovými informacemi. Součástí Smlouvy o poskytování služby SAS je písemný souhlas klienta s uchováním poskytnutých osobních a citlivých dat. Dokumentaci o klientovi vede klíčový pracovník klienta. Klíčový pracovník je odpovědný za její ochranu i za poskytování informací. Součástí dokumentace jsou také další údaje vyplývající z procesu a průběhu poskytování služby, údaje týkající se např. připomínek klienta k chodu zařízení apod. Klient má právo průběžně nahlížet do veškeré své dokumentace při konzultacích, jednáních nebo po předchozí domluvě s klíčovým pracovníkem v sídle RIC. Na vlastní žádost klienta lze vést o klientovi anonymní dokumentaci (viz. kapitola Ochrana osobních údajů) 3. Postup při ukončení poskytování služby SAS K ukončení poskytování služby SAS dojde v těchto případech: a) naplnění stanoveného cíle Cca 1 měsíc před vypršením platnosti Smlouvy o poskytování služby SAS pracovník společně s klientem zhodnotí Individuální plán rozvoje a naplňování stanovených cílů daných klientem. V případě, že došlo k naplnění cílů a klient již nemá potřebu nadále využívat službu SAS, spolupráce končí dnem vyznačeným ve Smlouvě o poskytování služby SAS. Při ukončení poskytování služby SAS pracovník RIC vypracuje písemné zhodnocení průběhu poskytování služby SAS včetně doporučení dalšího postupu, nabídky následných služeb sociálních, zdravotnických a výchovně vzdělávacích na základě dohody s klientem. Klient je povinen při ukončení poskytování služby SAS vrátit všechny zapůjčené pomůcky a literaturu. Klient má právo kdykoliv se na RIC znovu obrátit a opětovně začít využívat služeb SAS pokud i nadále splňuje kritéria daná pro cílovou skupinu. b) uplynutím sjednané doby, po kterou bude služba poskytována Smlouva o poskytování služby SAS je sjednávána na dobu určitou tj.24 měsíců. Cca 1 měsíc před vypršením Smlouvy klíčový pracovník RIC společně s klientem zhodnotí Individuální plán rozvoje a naplňování stanovených cílů daných klientem. Po dohodě s klientem je možné platnost Smlouvy o poskytování služby SAS prodloužit a to vždy o další 1 rok Dodatkem ke Smlouvě. c) rozhodnutím klienta poskytování služby SAS ukončit bez udání důvodu Klient může kdykoliv ukončit službu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 14 dní ode dne doručení poskytovateli. 14

15 d) naplnění podmínek ukončení ze strany poskytovatele Poskytovatel má stanovené přesně vymezené důvody k ukončení poskytování služby SAS. 4. Důvody pro ukončení poskytování služby SAS ze strany RIC - poskytovatel není schopen zabezpečit poskytování služby SAS z důvodů provozních, odborných, finančních - změna bydliště klienta (jiný region) - jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy; za hrubé porušení Smlouvy o poskytování služby SAS se považuje zejména nezajištění bezpečného prostředí pro poskytování služby SAS klíčovým pracovníkem, opakované nedodržení dohodnutých termínů konzultace minimálně 3x - v případě, že po dobu 6 měsíců nedojde ze strany klienta k žádnému kontaktu s poskytovatelem Před samotným ukončením služby SAS je klient o tomto kroku poskytovatelem písemně informován a jsou mu nabídnuty další návazné služby. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 14 dní ode dne jejího doručení. 15

16 Kdo mi bude službu SAS poskytovat? 1. Personální zajištění služby SAS Kvalifikační požadavky pracovníků v RIC jsou definovány odbornou způsobilostí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách (viz 109, 110, 115, 116). Dále souvisí s druhem, s posláním a s cíli služby SAS, promítají se do nich potřeby klientů a osobní profesní cíle pracovníků RIC. Kvalifikační požadavky jsou významným kritériem pro výběr a zaškolování pracovníků. Promítají se i do programu dalšího vzdělávání pracovníků RIC. Osobnostní předpoklady pracovníků v RIC jsou prokazovány bezúhonností ( 79 odst. 2) a 3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Dále do osobnostních předpokladů patří schopnost týmové spolupráce, empatie, sociální cítění, odolnost proti stresu, kreativita. Kontakty na pracovníky RIC, kteří zajišťují poskytování služby SAS: Mgr. Pavla Vltavská (vedoucí služby SAS a vedoucí RIC) tel.: Bc. Lucie Kopáčová (sociální pracovník, sociální pedagog) tel.:

17 Můžu využívat i jiné služby? 1. Mezioborová spolupráce RIC úzce spolupracuje s odborníky z oblasti vzdělávání (poradenská pracoviště - PPP, SPC, vzdělávací instituce, zájmové instituce), dále z oblasti zdravotní (ergoterapeuti, logopedi, canisterapeuti, odborní a praktičtí lékaři pro děti a dorost apod.) a s jinými poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi z řad neziskového sektoru (např. poskytovatelé osobní asistence, respitní služby, denní stacionáře apod.), sociální pracovnice úřadů obcí na všech úrovních apod. Pracovníci RIC zprostředkovávají klientům služby jiných fyzických či právnických osob dle jejich přání a potřeb. V případě, že RIC nemůže pokrýt rozsahem, odborností či kompetentností potřeby klienta, klientovi je nabídnuta možnost využít služeb jiné instituce nebo externího odborníka. Pracovníci RIC zprostředkovávají klientům kontakt se společenským prostředím. Pomáhají klientovi zorientovat se v nabídce služeb místních institucí a využívat je dle jeho potřeb. Cílem je zvyšování samostatnosti klienta a jeho nezávislosti na systému sociálních služeb. 17

18 Nouzové či havarijní situace 1. Postup při řešení některých nouzových a havarijních situací v RIC - dlouhodobá pracovní neschopnost pracovníka RIC Pokud dojde k dlouhodobé pracovní neschopnosti (dále jen PN) pracovníka RIC, vedoucí služby SAS určí pracovníka, který po dobu trvání PN pracovníka zastoupí. - nepříznivé klimatické podmínky V případě nepříznivých klimatických podmínek (sněhová kalamita, povodeň, vichřice, ledovka) vedoucí služby SAS v zájmu bezpečnosti omezí výjezdy do terénu po dobu nezbytně nutnou. Pracovníci RIC poskytují konzultace telefonicky a písemně. - poskytovatel se dostane do tíživé finanční situace (vyčerpání finančních rezerv) V případě, že se poskytovatel RIC dostane do tíživé finanční situace např. vyčerpání finančních rezerv, je poskytování služby sociální prevence SAS až do odvolání omezeno na písemné a telefonické konzultace nebo je přerušeno úplně. Klienti jsou o této situaci neprodleně informování. Pracovníci RIC předají klientům kontakty a doporučení na poskytovatele služby sociální prevence stejného nebo obdobného typu tak, aby bylo zajištěno naplňování potřeb a cílů klientů. - nouzové a havarijní situace v prostorách RIC (např. odstávka energií, havárie vody, plynu, odpady) V případě, že v prostorách RIC nastane nenadálá havarijní situace (požár, havárie plynu, vody, ucpané odpady apod.) pracovník RIC okamžitě oznámí situaci vedoucí služby SAS. Pracovníci RIC jsou již při zaškolování seznámeni s postupy při podobných situacích v rámci školení BOZP a PO. Na nástěnce jsou umístěny kontakty na havarijní služby a složky integrovaného záchranného systému. V případě plánované odstávky energií rozhodne vedoucí služby SAS o omezeném rozsahu poskytování služby SAS po dobu plánované odstávky energií. Případní zájemci o službu SAS a další osoby jsou informováni o tomto stavu prostřednictvím informační cedule na dveřích vchodu, kde je napsán důvod omezení služby a kontakt ve vedoucí služby SAS a sociálního pracovníka. Klienti, kterých by se mohla tato situace dotknout, jsou informováni telefonicky klíčovým pracovníkem. - porucha nebo dopravní nehoda vozidla používaného ke služebním účelům V případě poruchy vozidla užívaného ke služebním účelům nebo jeho účasti na dopravní nehodě pracovník neprodleně oznámí situaci vedoucí služby SAS a telefonicky klientovi, pokud tato náhlá situace ohrožuje poskytování služby SAS (např. pracovníkovi se porouchá vozidlo při jízdě ke klientovi) a domluví náhradní termín konzultace. 18

19 Mám náměty a připomínky k poskytování služby SAS 1. Zkvalitňování služby SAS Spokojenost klientů s kvalitou poskytovaných služeb je zjišťována v rámci individuálního plánování při pravidelném hodnocení osobních cílů klientů a plánování dalšího průběhu poskytování služeb SAS. Klienti mají právo a možnost kdykoliv do této dokumentace nahlížet. Dále je používána 1x ročně metoda dotazníkového šetření spokojenosti s poskytovanou službou SAS. Do hodnocení kvality poskytovaných služeb SAS a jejich dalšího rozvoje jsou zapojováni kromě klientů rovněž všichni pracovníci RIC. 19

20 Chci si stěžovat! 1. Postup pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytování služby SAS Stížností se rozumí takové podání zprávy oprávněné osoby, v němž žádá prošetření nebo nápravu nedostatku či závady při poskytování služby SAS, kterou nemůže řešit sám. Stížnosti se mohou týkat: - kvality poskytování služby SAS - způsobu poskytované služby SAS - přístupu pracovníka RIC ke klientovi služeb SAS - vzájemných vztahů všech zúčastněných apod. Stížnost může podat klient či jeho příbuzní a další osoby, které jednají v zájmu klienta, event. další osoby mimo klienta. Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat. Stěžování nesmí být klientovi na újmu (ani tomu, v jehož zájmu je podána). V případě potřeby má stěžovatel k dispozici tlumočníka. Stížnosti slouží k odhalení nedostatků v poskytování služby SAS, porušení práv nebo oprávněných zájmů klientů, k zamezení opakování nežádoucí situace a ke zlepšení kvality poskytování služby SAS. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytování služby SAS 1. Každý klient a další oprávněné osoby mají právo podat stížnost a to formou: - ústní - telefonickou - písemnou - elektronickou - anonymní 2. Ústní i telefonická stížnost je vždy písemně zpracována vedoucím služby SAS nebo jím pověřeným zástupcem. 3. Každá stížnost je přijata a do 10 kalendářních dnů ode dne doručení bude klient, který stížnost podal, informován o její registraci. 4. Stížnost je možné vložit do schránky umístěné na plotě u branky do areálu Dětského rehabilitačního centra - Lentilka na adrese Prodloužená 268, Pardubice. Schránka je vybírána 2x týdně vedoucím služby SAS. 20

21 5. Zodpovědnou osobou za evidenci a vyřizování stížností je vedoucí služby SAS. Stížnosti eviduje a vyřizuje písemně ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti. 6. Stěžovatel je vyrozuměn písemně o vyřízení stížnosti, u anonymní stížnosti je vyřízení zveřejněno na nástěnce v šatně v zařízení. Vyřízení je zasláno na adresu stěžovatele doporučeně. 7. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo odvolat se hierarchicky nadřízenému orgán RIC, kterým je Členská schůze. Stížnost je řešena na schůzi výboru, evidována předsedou výboru a vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení stížnosti. 8. Pokud je stěžovatel i nadále nespokojen s vyřízením stížnosti, může se odvolat na Krajský úřad Pardubického kraje event. na instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti (kontakty viz níže). 9. Klient, který podal stížnost, nesmí být znevýhodňován a každá stížnost je brána jako podnět ke zvyšování kvality sociální služby. 10. Vedoucí služby SAS neprodleně seznámí se stížností pracovníky RIC včetně jejího vyřízení. Kontaktní místa a osoby, ke kterým se může stěžovatel obrátit se svou záležitostí : 1. Rodinné Integrační Centrum o.s., Prodloužená 268, Pardubice - schránka na stížnosti - klíčový pracovník - sociální pracovník - vedoucí služby SAS 2. Členská schůze - nejvyšší orgán sdružení - Předseda sdružení Mgr. Pavla Vltavská, místopředseda sdružení Mgr. Gabriela Bělková, 3. Krajský úřad Pardubického kraje, Pernštýnské nám.1, Pardubice odbor sociálních věcí, tel Kancelář Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39, PSČ , 5. Český helsinský výbor, Jelení 5, Praha

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Pečovatelská služba je

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERÉNNÍ PROGRAMY - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK:

SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERÉNNÍ PROGRAMY - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK: SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERÉNNÍ PROGRAMY - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, Terénní sociální práce Chomutov

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby RP Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Posláním služby

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Metodika MS 7b. Výtisk č.:

Metodika MS 7b. Výtisk č.: PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU, PŘIPOMÍNKY A POCHVALY Číslo předpisu: MS 7b Vydání: 3. Platnost od: 1.4.2011 Metodika MS 7b Výtisk č.: 1 Plánované datum revize ke dni: Počet stran: 31.5.2013

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 e-mail: ranapece@szss-cheb.cz Směrnice č. 5/2011 s přílohami 1, 2, 3 STANDARD

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Příručka pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro uživatele a zájemce o službu rané péče 1. Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako: Raná péče je terénní služba,

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7 Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Úvod Občanská poradna

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. mezi FARNÍ CHARITOU V KAMENICI NAD LIPOU zastoupenou ředitelem Janem Šimákem, bydlištěm v Kamenici

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 7714650 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Terénní sociální práce v Plzeňském kraji,

Více

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb

Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Vnitřní předpis směrnice č. 110/2011 Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PŘIPOMÍNEK A NÁMĚTŮ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PŘIPOMÍNEK A NÁMĚTŮ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ DOZP Pramen, příspěvková organizace IČ: 711 753 26 Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně Tel.: 354 692 134, e-mail: pramen.mnichov@tiscali.cz STANDARD č. 7 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 19: VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PŘIPOMÍNEK

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Informace pro zájemce o sociální služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Informace pro zájemce o sociální služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. Informace pro zájemce o sociální služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s. Poskytovatel sociálních služeb TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Poskytované služby průvodcovské a předčitatelské služby odborné sociální

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Poslání služby Cíle služby

Poslání služby Cíle služby Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Centrum MARTIN o.p.s. Sociálně terapeutické dílny Identifikátor

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více