Metodika tvorby interaktivních DUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika tvorby interaktivních DUM"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Metodika tvorby interaktivních DUM Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Jan Němec Brno 2011

2

3 Rád bych poděkoval p. Ing. Brestičové za cenné rady a velkou trpělivost při vedení mé práce.

4

5 Čestné prohlášení Byl jsem seznámen s tím, že na mou závěrečnou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Mendelova univerzita v Brně (MU) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu MU. Užiji-li závěrečnou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti MU; v tomto případě má MU právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím závěrečně práce a konzultantem. V Brně dne 17. ledna 2013

6

7 Abstract Němec, J. The methodology of creating interactive digital education materials. Final thesis. Brno: MU in Brno, My final thesis is about preparing interactive education s materials and rules how to make them. It describes used technologiest and software including free online tools on the internet and main advantages of interactive s panels. An abstract is in (British) English. Keywords Interactive whiteboard, digital learning material, presentation, school, education. Abstrakt Němec, J. Metodika tvorby interaktivních DUM. Závěrečná práce. Brno: MU v Brně, Práce pojednává o vytváření interaktivních výukových materiálů a zásadách pro jejich tvorbu. Popisuje používané technologie a software včetně online nástrojů zdarma na internetu a hlavní výhody interaktivních panelů. Klíčová slova Interaktivní tabule, digitální učební materiál, prezentace, škola, výuka.

8

9 Obsah 9 1 Obsah 1 Obsah 9 2 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu Co jsou digitální učební materiály DUM povinné údaje a podklady pro hodnocení DUM se zaměřením na interaktivitu Tvorba interaktivního DUM Zásady pro tvorbu interaktivních DUM Volba vhodného obsahu + obsah doporučený (povinný) Přehledná struktura a přiměřený rozsah Příjemná grafická úprava a čitelnost textu Aktivizace žáka, vhodně zvolené úkoly + zpětná vazba Přiměřené použití animací, zvuků, videí Prostor pro komunikaci Prvek překvapení Software pro tvorbu interaktivních materiálů SMART Notebook SMART Notebook Express Typické nástroje pro práci na interaktivní tabuli Nástroje - funkce a možnosti Možnosti práce s objekty ActivInspire Interwrite WorkSpace TB Comenius elite Panaboard Software + elite Panaboard book A-migo software... 31

10 Obsah StarBoard Software Digital Annotation Software (ebeam Software + Scrapbook) IQBoard Software ProEdu board software Q Draw WizTeach RM Easiteach The Next Generation RM Easilearn EduBase EduRibbon Open-Sankoré Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli Yenka Kubbu GeoGebra MS WORD HTML Příklady online materiálů pro interaktivní tabuli Prezi, Glogster a časové osy Grafické editory Sbírky odkazů Interaktivní panely a jejich využití ve školství Výhody interaktivních panelů Na co si dát pozor Závěr 59 8 Seznam literatury a zdrojů 60 9 Přílohy 64

11 Úvod a cíl práce 11 2 Úvod a cíl práce 2.1 Úvod Interativní tabule se u nás na škole, podobně jako na ostatních školách v ČR, začaly objevovat pozvolna. První asi před 8 lety. V loňském školním roce potom přibyly i 4 mobilní interaktivní panely JAWIQ. V souvislosti s tím jsme ve SMART Notebooku a později v ProEdu Boardu začali vytvářet více či méně interaktivní výukové materiály a oblíbeným se stal portál Veskole.cz. Objevovali jsme nové možnosti, ale přicházely také problémy s technikou i kompatibilitou. Proto jsem se o tuto problematiku začal více zajímat a později si ji zvolil i jako téma závěrečné práce. 2.2 Cíl práce Cílem této práce bylo získat přehled o momentálně dostupných interaktivních technologiích, a to zejména o možnostech a výhodách i nevýhodách různých řešení z hlediska hardware i software. Dále pak poohlédnout se a zdokumentovat interaktivní nástroje dostupné prostřednictvím internetu a zaměřit se zejména na ty, které nevyžadují žádné finanční prostředky, tedy jsou zdarma. V souvislosti se Šablonami, které na naší škole vznikají už i s použitím těchto technologií, sestavit a popsat zásady pro sestavování interaktivních DUM.

12 Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu 12 3 Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu V posledních letech je na základních a středních školách v České republice velmi frekventovaným pojmem DUM digitální učební materiál. Děje se tak zejména v souvislosti se Šablonami, jak jsou často nazývány projekty EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pokud bychom chtěli definovat samotný DUM, mohli bychom konstatovat, že je to vše, co v rámci projektu projde monitorovací zprávou. Raději si ale vypůjčíme formulaci z Příručky pro autory DUM na serveru RVP Co jsou digitální učební materiály Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. Nejčastěji se jedná o pracovní listy, prezentace, audio a video ukázky. Digitální učební materiály můžeme pro zjednodušení přirovnat ke kostičkám stavebnice LEGO, protože i ty jsou dílčí, lze je různě kombinovat a způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Stejně jako kostičky stavebnice můžete i digitální učební materiály využívat bez podrobných metodických návodů, složitých úprav či dalšího speciálního softwarového vybavení. Klíčovou vlastností všech digitálních učebních materiálů je jejich propojení s konkrétními očekávanými výstupy, které jsou jako povinné položky definované v rámcových vzdělávacích programech. Výjimky jsou pouze dvě. Průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Druhou výjimkou je předškolní vzdělávání, kde své materiály řadíte do činností, témat nebo jejich kombinací. Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem. Tvorba DUM a zejména systém jejich odevzdávání a kontroly donutily část učitelské veřejnosti začít více spolupracovat s výpočetní technikou a už to by se dalo nazvat pokrokem. Platí to samozřejmě v případech, kdy se ve věci neangažuje najatý specialista nebo firma. 1 Příručka pro autory DUM. In: RVP [online]. [cit ]. Dostupné z:

13 Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu DUM povinné údaje a podklady pro hodnocení DUM a jejich vytváření má svá pravidla daná logikou věci, jelikož vzhledem k možnosti opakovaného použití, perspektivou značného nárůstu jejich počtu na škole a předpokladu používání různými učiteli je třeba udržovat pořádek v jejich označování, třídění i přiložených metodikách. Pro všechny případy je tu ale ještě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydaný Metodický list pro ZŠ pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM) v rámci projektů EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. Každý vzdělávací materiál musí vždy obsahovat tyto údaje: 1) jméno autora výukového materiálu, 2) datum (období), ve kterém byl VM vytvořen, 3) ročník, pro který je výukový materiál určen, 4) vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma (lze konkretizovat např. klíčovými slovy) dle požadavků příslušné šablony, 5) metodický list/anotaci výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce Zmíněný metodický list obsahuje i upozornění, podle čeho budou hotové DUM posuzovány. Při posuzování kvality vzdělávacích materiálů se hodnotí zejména: a) kontext využití jak vzdělávací materiál odpovídá věku a vzdělávacím potřebám žáků a zařazení do učebního plánu, b) inovativnost vzdělávací materiály odpovídají moderním trendům ve výuce, c) využívání ověřených informací, dodržování autorských a licenčních práv a správné citace použitých zdrojů, d) zkvalitnění výuky na základě metodického listu/anotace k využití vzdělávacího materiálu, anebo po ověření v hodině by mělo být zřejmé, v čem je přínos vzdělávacího materiálu ke zvýšení kvality výuky, e) možnost využití vzdělávacího materiálu žákem nebo dalším učitelem vzdělávací materiál by měl být návodný pro použití, f) vzdělávací materiály slouží k dosažení výsledku, který byl stanoven v projektovém záměru. 3.3 DUM se zaměřením na interaktivitu Předmětem této práce jsou DUM interaktivní, podíváme se tedy na jejich tvorbu. V případě základního i středního školství se jedná zejména o vytváření 2 Horáková Petra, Metodický list k tvorbě vzdělávacích materiálů pro ZŠ.pdf In: msmt.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

14 Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu 14 materiálů na interaktivní tabuli, k čemuž slouží software s tabulí dodaný, nebo pořízený samostatně (RM Easiteach apod.). S jeho pomocí, trochou představivosti, estetického cítění a samozřejmě oporou v didaktice a osvojených výukových metodách je možné vytvářet interaktivní výukové materiály na takřka profesionální úrovni. Podobné programy mají často v zásobě množství interaktivních nástrojů, které je jen třeba se naučit ovládat a vhodně využívat. Často pak spolupracují i s programy z rodiny MS Office a při práci s nimi nabízejí nové možnosti při prezentacích, ovládání, anotacích atd. Pokud jejich používání z nějakého důvodu není možné, lze jako náhradu použít i MS Word či jiné kancelářské programy. Dnes už mají v zásobě mnohem více použitelných nástrojů, se SMART Notebookem a dalšími se ale v tomto směru rovnat nemohou. Další z možností je použití programu, který umožňuje interaktivní hrátky jako například GeoGebra (program pro interaktivní geometrii) nebo Yenka (simulační software). V takovém případě je třeba vhodně zvolit vstupní údaje, vše si předem vyzkoušet a metodicky zdokumentovat. Metodika je pak součástí vzniklého DUM. Podobně lze postupovat např. při použití aplikace Kubbu nebo jiného z nepřeberného množství online programů a nástrojů. v tomto případě pak je také možné, jak uvádím později, tyto aplikace setřídit pomocí jednoduché webové stránky s rámci vytvořené v některém z volně dostupných editorů webových stránek. V neposlední řadě pak je samozřejmě možné interaktivní materiál samostatně naprogramovat. Toto ale nebývá častou zábavou učitelů základních nebo středních škol, dále se tím zabývat nebudeme. 3.4 Tvorba interaktivního DUM Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že jediným (opravdu dostupným) způsobem, jak můžeme vytvořit vlastní a originální interaktivní DUM, je příprava materiálu na interaktivní tabuli. Při jeho vzniku použijeme software s tabulí zakoupený nebo přiložený. Můžeme se nechat inspirovat materiálem staženým z některého webového úložiště, nebo začít sami. Bez ovlivňování. Volba je na každém z nás. Je však třeba dodržovat jisté zásady, aby bylo využití materiálu ve výuce vhodné a přínosné.

15 Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu Zásady pro tvorbu interaktivních DUM Zásad, kritérií a hodnocení DUM můžeme najít celou řadu. Není náhodou, že tomu tak bývá např. u portálů, na které jsou ukládány 3, nebo s nimi spolupracujících firem Volba vhodného obsahu + obsah doporučený (povinný) Každý výukový materiál tvoříme s cílem podpořit konkrétní výstup z ŠVP. Ten si tedy musíme zvolit na počátku. Pokud bychom vytvářeli sadu materiálů, měli bychom si dobře promyslet optimální pokrytí zvolené oblasti. Je také třeba vědět, pro jaké fáze výuky bude materiál používán. 5 Jiné postupy budou třeba pro zprostředkování nových poznatků žákům a jiné pro jejich prověřování. Na titulní stranu uvedeme jméno, školu, téma hodiny, předmět, ročník a klíčová slova. K materiálu je vhodné (pro Šablony pak nutné) připojit metodický návod pro jeho využití žákem nebo dalším učitelem. Použité příklady a úlohy zkontrolujeme, aby neobsahovaly chyby a překlepy. Využíváme ověřené informace a náležitě uvádíme všechny použité zdroje Přehledná struktura a přiměřený rozsah Stránky s výukovým obsahem jsou logicky a přehledně řazeny. Přehledné a jednoznačné jsou i úkoly na jednotlivých stránkách. Počet úkolů na stránce je dobré omezit nejlépe pouze jeden. Vhodné je také omezit celkový počet výukových stran (5 10) Příjemná grafická úprava a čitelnost textu Vše, co vytvoříme, by ztratilo smysl při použití nevhodné grafické úpravy. Dodržujeme tedy jistá pravidla: bezpatkové písmo (Arial, Calibri, Tahoma, Comic Sans aj.) vhodná velikost písma (28 a větší) jednotný font jednotný motiv či barevnost stránky vhodná barevná kombinace s písmem 3 Josef Mach, Kritéria hodnocení na VeŠkole.cz - hodnocení DUMů In: veskole.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Jak správně tvořit digitální učební materiál In: avmedia.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 5 Organizační formy vyučování - fáze výuky In: infogram.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

16 Tvorba DUM se zaměřením na interaktivitu 16 pozor na rušivé grafické prvky (mnoho animovaných gifů apod.) I zde platí, že méně, je někdy více! Aktivizace žáka, vhodně zvolené úkoly + zpětná vazba Interaktivní tabule umožňuje i nezáživná témata poutavě vysvětlit. Můžeme používat interaktivní nástroje, přiměřeně multimédia, hlavně ale musíme vhodně zvolenými úkoly zapojit žáky. Důležitá je také zpětná vazba, kterou např. některé pokročilé nástroje mohou dávat samy Přiměřené použití animací, zvuků, videí Multimédia a animace výukový materiál doplňují, není ale účelem změnit žáky v televizní diváky. Možností, co do materiálu zařadit, je často celá řada. Opět je ale třeba dobře vybírat a materiál zpestřit, ne zahltit Prostor pro komunikaci Ani interaktivní DUM není všelék. Pouze doplňuje stávající formy práce a rozšiřuje naše možnosti. Časem snad usnadní i práci (přípravu). Základem je ale interakce mezi učitelem a žáky i mezi žáky samotnými. I tady je tedy plusem nechat prostor pro práci ve dvojicích či skupinách i pro společnou diskuzi. Jen je třeba položit a vložit vhodně formulované otázky Prvek překvapení Stejně jako v normálních hodinách, i zde je prostor pro upoutání uvadající pozornosti něčím neočekávaným, překvapením, legráckou. Námětů vymyslíme jistě mnoho sami, v opačném případě nám může pomoci bezedný zdroj internet.

17 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 17 4 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Mnoho škol stálo nebo stojí před otázkou, jaký typ interaktivní tabule nebo obrazovky koupit. Zatímco zpočátku nebylo rozhodování moc složité, většinou buď SMART nebo ACTIV, dnes už vypadá situace jinak. Navíc každý z pedagogů může mít jiné priority, stejně tak i vedení školy, a tak nakonec ve škole skončí jeden až dva typy tabulí a může se začít experimentovat. Pokud tabule (displej) není vázána na dodaný firemní software (nebo opačně), je ještě třeba nějaký vhodný nainstalovat. Většinou bývá nabízen přímo s tabulí za příznivější cenu nebo v ceně (třeba ale méně licencí), avšak můžeme se rozhodnout i jinak. Samostatně vyvíjené balíky jako WizTeach nebo RM Easyteach jsou velmi kvalitní, ale také poněkud nákladnější. Je tu ale i slibně se rozvíjející freeware Open-Sankoré. V současné době máme tedy k dispozici desítky více či méně kompletních programů vázaných na konkrétní značku interaktivní tabule nebo několik zdařilých a na hardwaru tabule nezávislých. Dále pak stovky, možná tisíce, dalších programů a nástrojů pro interaktivní výuku. Velká část z nich je nabízena bezplatně, a tak se otevírá prostor pro možnost takřka nekonečného zkoušení nových a lepších řešení. Problémem ale je, kde na to vzít čas. Dalším problémem pak může být zjišťování, jak dotyčné programy spolupracují právě s naším typem interaktivní tabule (lépe řečeno softwaru). Po počátečním nadšení, často podpořeném prodejcem vhodně vybranými a efektně předvedenými aplikacemi, se situace u mnoha pedagogů rychle změní, když se dostaví prví (druhé, třetí ) vlastní neúspěchy. Ideálním řešením asi je (a v praxi to tak většinou funguje), že se na škole najde jeden pedagog (nebo více), který může kolegům nabízet osvědčené postupy, předvést vhodné a vyzkoušené programy a radit s řešením problémů. Snad by nemuselo být utopií, že by v tomto směru mohly spolupracovat i blízké školy. V každém případě je ale situace podobného experta (a nemusí to být nutně ICT koordinátor) často dost zoufalá, protože stále ještě má mnoho učitelů velké problémy s počítačovou gramotností a podobné, často vynucené, aktivity v některých vzbuzují skoro fyzický odpor. Nejjednodušším řešením tak může být programový balík se spoustou nástrojů a hotových lekcí, který lze bez dalšího experimentování hned začít používat. Např. RM Easyteach. Tady se ale opět dostáváme k penězům a ke strategii, jakou škola (vedení školy) zvolí. Rozhodně je z čeho vybírat, všude ale mají rozdílné finanční možnosti, složení učitelského sboru i zkušenosti. V neposlední řadě je přínosné sledovat a vyhledávat informace, názory a zkušenosti ostatních na RVP.CZ, České škole a podobných webech, jelikož postřehy ostatních mohou často pomoci při rozhodování. Myslím, že v případě zájmu, je možné snadno a rychle domluvit i osobní kontakt s autorem

18 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 18 a vyzkoušet si některé popisované technologie přímo v dotyčné škole. V praxi a bez pozlátka. Při práci samotné a sbírání materiálů jsem skoro každým krokem narážel na stále další a další typy interaktivních tabulí se svými programy (např. MimioStudio Software 6, Easinote 2.0 7, INTECH software 8, ) a neskutečné množství interaktivních aplikací ke stažení i online, které můžeme při výuce na interaktivní tabuli dobře využít. Většina jich je samozřejmě v angličtině, ovládání ale bývá jednoduché pro děti i pro učitele. Některé z nich uvádím na následujících stránkách, jedná se ale o pouhý zlomek z celkového a neustále narůstajícího počtu. Opět tedy doporučuji sledovat komunitní učitelské weby a zároveň si vlastní zajímavé nálezy nenechávat pro sebe. 6 Mimio Product Documentation In: mimio.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Easinote2.0 (Seewo) In: caigou.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 INTECH Infrared Interactive Whiteboard - User Manual In: cnintech.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

19 Software pro tvorbu interaktivních materiálů SMART Notebook Smart Notebook je software kanadské společnosti SMART Technologies dodávaný k interaktivním tabulím a panelům (LCD displejům) SMART Board, se kterým lze velmi snadno pracovat a připravovat výukové materiály. Tento software patří díky značnému rozšíření tabulí značky SMART Board u nás k nejpoužívanějším. Velkou zásluhu na tom (kromě nesporných kvalit samotného programu) má i portál Veskole.cz. Ten je podporován firmou AV MEDIA, která za masivním rozšířením SMART Boardů u nás stojí. Na těchto stránkách (nebo na jejich původní verzi) mohou učitelé a další uživatelé najít a stáhnout si více než výukových materiálů 9 určených převážně pro SMART Notebook 10. Většina z nich byla vytvořena a dána k dispozici ostatními uživateli a jejich kvalita je při nahrávání na stránky kontrolována. Tento způsob vzájemné pomoci a zároveň podpory prodeje a rozšíření příslušné technologie (značky tabule) není v této oblasti ojedinělý. Jednou z dalších výhod, využitelnou zejména u dětí od druhého stupně výše, pak je skutečnost, že SMART Notebook lze poskytnout i žákům příslušné školy pro přípravu referátů a tvorbu žákovských příprav. SMART Notebook nabízí: přehledné a intuitivní grafické rozhraní plnou lokalizaci do češtiny širokou nabídku různých zdrojových obrázků: mapy, schémata, notové osnovy, grafy funkcí, interaktivní animované výukové sekvence Lesson Aktivity Toolkit galerii flashových objektů, efektů a cvičení možnost využití tisíců výukových objektů a vzdělávacích lekcí připravených ve Smart Notebooku jinými učiteli (Veskole.cz apod.) jednotné komunikační rozhraní pro integraci dalších prvků - vizualizér, webkamera, hlasovací zařízení V současné době je dostupná verze 11, která přináší a propaguje následující novinky 11 : nové pero Crayon pro tvorbu kreslených obrázků možnost tvorby vlastní verze kreativního pera 9 DUMy In: veskole.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 SMART Notebook collaborative learning software In: smarttech.com [online]. [cit ]. Dostupné z: MART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+collaborative+learning +software 11 SMART Notebook 11 přichází In: avmedia.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

20 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 20 reset stránky pomocí jedné ikony např. po splnění úkolu navrácení stavu do výchozí polohy barevná výplň vlastních tvarů tvorba vlastních ilustrací vložení webového prohlížeče pomocí jedné ikony přímo na pracovní plochu SMART Notebooku tvorba vlastních flashových aktivit mimo Lesson Activity Toolkit velmi snadné nahrání a vložení vlastní zvukové nahrávky např. poznámky pro žáky, postupné kroky pro sestavení trojúhelníku aj. Stále se rozšiřující nabídka funkcí a doplňků dává učitelům možnost vytvářet z hlediska vzhledu i funkčnosti takřka profesionální interaktivní výukové materiály. Pokud se tedy rozhodneme pro jejich vlastní tvorbu ve SMART Notebooku, bude nám jistě značnou pomocí možnost bezpečného (autorská práva) a rychlého využití všech dostupných obrázků a dalších objektů v rozsáhlé galerii. Velmi efektní a populární pak může být použití nejrůznějších flashových objektů obsažených v Lesson Aktivity Toolkit. Většinou jsou poměrně snadno použitelné a příprava hodiny s nimi může být i poměrně rychlá a efektivní. Výsledek je potom oceňován i dětmi SMART Notebook Express Velmi zajímavou možností je online nástroj pro prohlížení (a velmi omezenou editaci) materiálů pro SMART Notebook. S jeho pomocí si je můžeme sami doma prohlížet, nebo zadávat jako domácí úkoly. Změny lze ukládat, takže je teoreticky možná i částečná kontrola. SMART Notebook Express najdeme na adrese: SMART Board 885ix interactive whiteboard

21 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Typické nástroje pro práci na interaktivní tabuli Programy dodávané k jednotlivým interaktivním tabulím se mohou lišit velikostí galerie obrázků, interaktivních nástrojů, flashových animací apod., neobvyklými funkcemi, podporou výrobce, přístupností a rozsahem zdrojů vytvořených uživatelskou komunitou a jinými specialitami, základní sada nástrojů však pro většinu z nich bývá podobná. Podobné označení, podobná či stejná funkčnost. Typické nástroje a jejich použití si ukážeme právě u programu SMART Notebook. Nástroje jsou uživateli přístupné přímo v editačním prostředí, nebo z plovoucí lišty, která je při práci s ostatními programy přichycena k okraji obrazovky. Množství nástrojů na ní je možné upravovat. Lišta i celý SMART Notebook se většinou spouštějí automaticky při startu systému, to ale můžeme kdykoliv zrušit. Při práci je třeba vzít na vědomí, že se nejedná o malování pro Windows a uvědomit si odlišnosti od běžných grafických programů. S nakreslenými, napsanými, narýsovanými či vloženými objekty můžeme dále nezávisle pracovat, upravovat jejich vlastnosti nebo je odstranit. ProEdu Board skromnější paleta nástrojů

22 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 22 SMART Notebook rozsáhlá paleta nástrojů

23 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Nástroje - funkce a možnosti Pero zápis textu, kreslení nastavení barvy, síly a druhu čáry Guma odstranění perem zapsaného textu, čáry Kreativní pero tvorba ozdobných čar Čáry tvorba rovných čar, přímek nastavení barvy, síly a druhu čáry Tvary tvorba kružnic, elips, trojúhelníků, čtverců, obdélníků atd. barva výplně a ohraničení Pero rozpoznávání tvarů rozpoznání rukou nakresleného tvaru a převedení do optimální podoby Výplň rychlá barevná výplň tvaru Kouzelné pero vytvoření pomalu mizícího objektu vytvoření reflektoru po nakreslení kružnice na určitém místě objektu vytvoření lupy po nakreslení obdélníku na určitém místě objektu Text nastavení fontu, velikosti, tloušťky, kurzívy, podtržení, barvy, zarovnání, odrážek, indexu, rotace, kontrola pravopisu fyzická nebo virtuální klávesnice

24 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 24 Tabulka vložení tabulky podobné jako MS Word nastavení typu čáry, výplně buněk, stínování buněk (zakrytí obsahu) nastavení velikosti tabulky, řádků, sloupců vložení sloupců, řádků, buněk rozdělení, slučování buněk vkládání objektů do buněk Zobrazit/skrýt stínování obrazovky zakrytí části obrazovky roletou Digitalizace obrazovky získání snímku z obrazovky a automatické vložení do stránky obdélníkový výřez nepravidelný výřez celá obrazovka oblast s kurzorem (aktivní nabídka apod.) SMART Recorder zaznamenání činnosti na interaktivní tabuli včetně zvuku (mikrofon!) Možnosti práce s objekty Sice by to mělo být při práci s počítačem běžné, přesto v první řadě upozorním na používání pravého tlačítka myši a vyvolání kontextového menu. Většinu nastavení můžeme změnit právě vybráním z dostupné nabídky. Objekty můžeme: otáčet a převrátit přesouvat a měnit jejich velikost klonovat (včetně použití nekonečného klonovače) odemknout, zamknout seskupovat nastavit pořadí vložit odkazy připojit zvuk animovat

25 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 25 U flashových souborů z galerie Lesson Activity Toolkit je dále třeba nastavit údaje, které jsou nutné pro správnou činnost těchto naprogramovaných interaktivních nástrojů. Lesson Activity Toolkit rozsáhlá nabídka zajímavých interaktivních nástrojů

26 Software pro tvorbu interaktivních materiálů ActivInspire Software ActivInspire je využíván u interaktivních tabulí ActivBoard a tabletů ActivSlate a ActivPanel vyráběných britskou (dnes už spíše nadnárodní) společností Promethean World plc se sídlem v Blackburnu (plc - společnost s ručením omezeným). U nás se prodejem zabývá např. firma TOPmedia. Spolu se SMART Technologies bychom Promethean World plc mohli nazvat průkopníkem na poli výroby a vývoje interaktivních tabulí. Časový náskok je pak patrný zejména v nabídce a množství již vzniklých digitálních učebních materiálů, které jsou volně dostupné například prostřednictvím portálu PrometheanPlanet 12. Na stejném místě se nabízí i nepřeberné množství profesionálních a placených materiálů např. od National Geographic. Kromě tohoto zázemí a běžných funkcí, hovoří ve prospěch ActivInspire i následující možnosti 13 : množství didakticky zaměřených nástrojů přizpůsobení schopnostem uživatele nabízí nástroje pro začátečníky i velmi pokročilé uživatele rozsáhlá databáze výukových objektů dvě verze (rozhraní) v jediném software - Primary pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a Studio pro vyšší stupně školy návaznost na výukový portál Promethean Planet k dispozici velké množství již hotových příprav ve formátu ActivSoftware, a to jak pro přímé použití, tak pro inspiraci k dispozici největší množství interaktivních učebnic ve formátu ActivSoftware import materiálů z dalších formátů jako je Smart Notebook a MS Powerpoint 12 Teaching Resources In: activboard.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: desc 13 ActivInspire In:prometheanworld.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

27 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 27 bezplatná verze Personal Edition určená studentům a ostatním uživatelům pro použití na jejich osobních počítačích množství akreditovaných kurzů Společnost Promethean také pomáhá s výběrem školního výukového software tím, že tituly od jednotlivých výrobců prochází akreditací. Pokud vyhovují pro práci na interaktivní tabuli ActivBoard, obdrží jednu ze 3 známek označujících úroveň integrace a použitelnosti 14. Nejvyšší známka Powered patří výukovým programům vytvořeným přímo v Activ software, splňují všechny podmínky nižších známek a také přímo podporují některý z odpovědních systémů Activ. Z osobních zkušeností se snahou o používání různých typů programů na různých typech interaktivních tabulí a panelů mohu potvrdit, že podobný přehled může ušetřit mnoho peněz i zbytečných nervů. Přehled akreditovaných výukových programů českých nakladatelství můžeme najít na stránkách Activboard.cz nebo Activucitel.cz. Jedná se o nakladatelství Nová škola, FRAUS, Terasoft, PROMETHEUS, CONTI SW, POLYGLOT a PRODOS. Známku Powered pak mají např. některé tituly od Terasoftu, PRODOSU nebo CONTI SW. ActivBoard 587 PRO (mobilní stojan a doplňky nepatří do ceny výrobku) 14 Mít s čím učit In: activboard.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

28 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Interwrite WorkSpace Aplikace je určena pro výrobky americké firmy einstruction (sídlo Scottsdale, Arizona) - einstruction Touch Board, DualBoard, Mobi View a Mobi Mobile. Aktuálně je využíván WorkSpace 9.1 (verze pro Windows). Kromě nabídky klasických funkcí a nástrojů můžeme u tohoto software upozornit na to, že 15 : poskytuje platformu pro spolupráci více uživatelů a je schopen přijmout vstup od maximálně devíti uživatelů současně (při používání Mobi a DualBoardu) obsahuje nástroje, které rozpoznávají ručně psaný text, čísla, tvary atd. obsahuje více než výukových pomůcek (obrázky, animace apod.) na dokončení interaktivních lekcí, organizovaných a vyhledávaných podle tematických oblastí obsahuje rozsáhlou knihovnu interaktivních animací a simulací SIMS Prostřednictvím stránek výrobce se pak můžeme dostat na komunitní fórum, kde zároveň získáme přístup k více než výukovým zdrojům. Nejsou to ale jen připravené hodiny pro interaktivní tabuli, jedná se i o text, obrázky, videa, odkazy apod. Pro přístup je nutná registrace, ta je ale rychlá a bezproblémová. DualBoard Mobi View 15 INTERWRITE Workspace Deliver a world of learning. In: interaktivni.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

29 Software pro tvorbu interaktivních materiálů TB Comenius Software TB Comenius je používána u interaktivních tabulí TriumphBoard vyráběných českou firmou TRIUMPH BOARD a.s., která sídlí v Praze. Nakonec už název programu o tom trochu vypovídá. v současnosti je aktuální TB Comenius MULTI (nebo DUAL) Touch v5. Program obsahuje všechny očekávané funkce, a tak bych zmínil jen možnost ukládat poznámky přímo do několika aplikací současně, a to včetně aplikací PowerPoint, Word a Excel 16. Spolu s ním jsou tabule distribuovány s velmi zajímavým a dobře využitelným (alespoň z ukázek) programem pro rozpoznávání rukopisu MyScript Stylus, který v mnoha směrech dokáže nahradit klasickou klávesnici. Dále pak je přiložen software RMeasiteach The Next Generation, o kterém se zmíním později. TRIUMPH BOARD 89 DUAL Touch TRIUMPH BOARD PORTABLE SLIM 16 DUAL Touch Series In: triumphboard.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

30 Software pro tvorbu interaktivních materiálů elite Panaboard Software + elite Panaboard book Tento software je určen pro interaktivní tabule firmy Panasonic a v současné době je používána verze elite Panaboard Software 4.40 (pro Evropu 4.10). Pro přípravu hotových vyučovacích hodin je používán program elite Panaboard book, který je jeho součástí. Galerie obrázků se instaluje samostatně. Většina interaktivních tabulí od Panasonicu je určena do podnikové a firemní sféry, ale i řada určená pro školství je dobře využitelná a má co nabídnout. Dodávaný software má opět všechny standardní funkce, z nabídky tedy vybírám pouze tyto zajímavé možnosti 17 : převod ručně psaného textu přímý export do pdf galerie 6000 ilustrací použitelných ve vyučování Elite Panaboard Software vypadá velmi hezky a použitelně. Vzhledem k zázemí firmy Panasonic a tradici ve výrobě plochých obrazovek (a elektroniky vůbec), mě ale trochu překvapilo, že jsem v nabídce nenašel ve školství využitelné interaktivní panely (displeje). Nakonec jsem přece jen objevil poměrně novou řadu dotykových plazmových obrazovek Interactive Plasma Display (PB1 Series) se zajímavými vlastnostmi, která kromě už výše zmíněného programu využívá i zatím poměrně jednoduchý Whiteboard Software. elite Panaboard UB-T880 Panasonic TH-65PB1EK 17 Make Lessons More Engaging and Effective In: panasonic.net [online]. [cit ]. Dostupné z:

31 Software pro tvorbu interaktivních materiálů A-migo software A-migo software můžeme najít na interaktivních tabulích Clasus. Jedná se o zajímavý program, u kterého bych vedle standardních nástrojů rád upozornil i na následující možnosti 18 : tradiční funkce a nástroje včetně hodin, úhloměru, měřítka a kružítka možnost přehrát obsah stránek ve stejném sledu jak byly objekty vkládány, přesunovány apod. vytvoření animace jednoduchým přesunem objektů a následným přehráváním obsahu export aktuálního dokumentu (prezentace) do grafického formátu jpg sada obrázků (souborů s jednotlivými stránkami) export prezentace do formátu webové stránky velice užitečný a silný nástroj pro publikování prezentací na www stránkách; výsledkem exportu je kompletní struktura souborů, kterou stačí nahrát na www server a odkazem na něj spustit prohlížení možnost sdílet prezentace s ostatními prostřednictvím internetu jakýsi model videokonference, posluchači vidí nejen prezentaci, ale slyší také výklad možnost uložit různá nastavení pro jednotlivé uživatele tak, aby si každý z nich mohl nastavit a zvolit nástroje a vzhled podle svých potřeb možnost přidat nástroj, který není součástí programu (vložit odkaz na danou aplikaci položka v menu spuštění přímo z prostředí programu A-migo) informace o aktualizacích a přímý přístup do on-line informačního centra Clasus A-migo Software In: clasus.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

32 Software pro tvorbu interaktivních materiálů StarBoard Software StarBoard Software je používán na interaktivních tabulích, dotykových panelech a LCD displejích firmy Hitachi. V současnosti je k dispozici už StarBoard verze 9, dle tvůrců zcela přepracovaná, flexibilní, intuitivní atd. Kromě běžných a tradičních funkcí bychom mohli upozornit např. i na: možnost vytvoření zástupců oblíbených nástrojů přímo na vytvářené stránce možnost vytvoření a uložení vlastních profilů lišt pro jednotlivé uživatele možnost vyhledávání v Google a Wikipedii přímo v software StarBoard využití bohaté palety digitálních inkoustů více než obrázků, pozadí a flashových animací použitelných ve výuce informace o aktualizacích a přímý přístup do on-line informačního centra komunitní fórum a centrum online zdrojů přístupné přímo z nabídky StarBoard 19 StarBoard FX-TRIO-88W 19 StarBoard SOFTWARE In: hitachisolutions-eu.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

33 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Digital Annotation Software (ebeam Software + Scrapbook) Tento software dodává firma Luidia, Inc a je využíván např. v interaktivních systémech firmy 3M (interaktivní tabule a digitální interaktivní displeje). Program je ovládán pomocí čtyř palet Interactive Tools. Proti většině ostatních systémů je tu problém s jeho mobilním používáním. Pokud totiž není digitální nástěnný displej 3M detekován, palety interaktivních nástrojů se neaktivují. Digitální nástěnný displej 3M slouží jako hardwarový zabezpečovací klíč, který odemyká kompletní nabídku funkcí softwaru ebeam Interactive 20. Pokud digitální nástěnný displej 3M není k dispozici, lze využívat standardní lištu nástrojů anotace v aplikaci Scrapbook. A právě Scrapbook kromě jiného nabízí: import souborů PowerPoint, Excel, Word a obrázků a anotace těchto obrázků funkce PowerPoint Slideshow umožňuje uživateli prohlížet, navigovat a anotovat PowerPoint Slideshow a ukládat tyto anotace zpět do původní prezentace PowerPoint přehrávání, editace a anotace stránek záznamu schůze v aplikaci Scrapbook a jejich odesílání em, faxem nebo jejich tisk. sdílení prezentací a poznámek s kýmkoli a kdekoli, v reálném čase přes internet nebo intranet sdílená schůze Scrapbook - schůze vysílaná po místním intranetu nebo celosvětovém Internetu Poslední zmíněná možnost vypadá velmi zajímavě, zaslouží si tedy trochu podrobností. Koordinátor schůze využívá digitální nástěnný displej 3M a software ebeam k hostování neboli vysílání schůze po síti. Vzdálení účastníci se ke schůzi připojí pomocí softwaru ebeam Interactive nebo pomocí internetového prohlížeče. Schůze probíhá v reálném čase, vzdálení účastníci vidí poznámky a anotace v okamžiku, kdy jsou vytvořeny. Pokud to koordinátor schůze povolí, mohou vzdálení účastníci anotovat stránky, zvýrazňovat důležité body a přidávat poznámky, které uvidí všichni ostatní účastníci i koordinátor. Aby mohli vzdálení účastníci (umístění za firewallem místní sítě) přistupovat ke sdílené schůzi, musí být server schůze připojen přímo k Internetu. Společnost ebeam v současné době provozuje server, který může využít každý uživatel systému ebeam. 20 ebeam Software Příručka uživatele In: multimedia.3m.com [online]. prosinec 2005 [cit ]. Dostupné z: &p5k&y5tbpnm&pnm&mmmmmm--

34 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 34 ebeam - Interactive Tools 3M DB578 3M DMS810

35 Software pro tvorbu interaktivních materiálů IQBoard Software Tento program je používán na interaktivních tabulích IQBoard a interaktivním tabletu IQSlate čínské firmy Fuzhou Returnstar Technology Co.,Ltd. Na první pohled vypadá velmi přívětivě. Má zde k dispozici všechny tradiční funkce a nástroje, a tak z nabídky opět vyberu jen některé možnosti 21 : zprostředkování prezentací formou videokonference ovládání aplikace PowerPoint interaktivní nástroje rozsáhlá knihovna zdrojů uživatelské profily (nastavení atd.) autoupgrade IQBoard IR IQ Slate 21 IQBoard Software - The most professional interactive whiteboard software In: iqboard.net [online]. [cit ]. Dostupné z:

36 Software pro tvorbu interaktivních materiálů ProEdu board software 2.0 Software ProEdu vyvíjí čínská firma IRTOUCH SYSTEMS Co., Ltd. Ta zároveň vyrábí interaktivní tabule i dotykové senzory. U nás začala s jejich distribucí firma J4W pod značkou JAWIQ. ProEdu 2.0 obsahuje opět všechny standardní funkce a nástroje a jeho užívání je poměrně jednoduché. Vyjmenovat můžeme například: podpora multi-touch ovládání pro 2D (obrázky apod.) i 3D objekty grafické efekty rozostření, stínování, pixelizace, reliéf, černobílý obrázek, vlnění a další magické pero virtuální nástroje úhloměr, měřítko, kružítko apod. vytváření animací bohaté možnosti psaní dobrá spolupráce s hardwarem ProEdu virtuální nástroje 22 ProEdu board software version 2.0 In: proedu.cc [online] [cit ]. Dostupné z:

37 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Q Draw 2.0 Q Draw 2.0 je software dodávaný k interaktivním projektorům tchaj-wanské firmy BenQ Corporation jako například BenQ MP 780ST, BenQ MW860USTi apod. Tento interaktivní systém je ovládán ovládán perem PointDraw Pen 2.0 a nevyžaduje kalibraci systému. Interaktivní software Q Draw je navržen pro podporu režimu Dual Pen a nabízí dva pruhy nástrojů. Po spárování s prvním detekovaným perem PointDraw lze přizpůsobit pruh nástrojů učitele pomocí učitelského pera. Po spárování s druhým detekovaným perem PointDraw se do dolní části umístí studentský pruh nástrojů. Jelikož celá technologie nevyžaduje žádnou systémovou kalibraci, mají učitelé možnost nastavit vše potřebné pro vyučovací hodinu pouhým zapnutím projektoru a PointDraw pera. O programu Q Draw 2.0 a jeho podpoře ze strany výrobce není bohužel dostupných mnoho informací. Nakonec jsem objevil uživatelskou příručku pro předchozí verzi, ze které vyplývá, že program obsahuje všechny potřebné nástroje a je plně využitelný pro přípravu interaktivních materiálů a jejich prezentaci. O galeriích a dalších podporovaných zdrojích informace zatím nemám. Q Draw PointDraw Pen 2.0 BenQ MW860USTi 23 BenQ QDraw User Manual In: acceleratelearning.wikispaces.com [online]. [cit ]. Dostupné z: FullManual.pdf/ /QDraw-BenQ-FullManual.pdf

38 Software pro tvorbu interaktivních materiálů WizTeach WizTeach je výukový software určený pro použití s jakoukoli interaktivní tabulí, obrazovkou či projektorem. Za jeho vývojem stojí severoirská firma Qwizdom UK Limited a podle dostupných zdrojů by práce s ním mohla být velmi jednoduchá a zajímavá. Je lokalizován i do češtiny a má zřejmě jenom jednu vadu cenu. Ze všech dostupných materiálů, animací a videí předvádějících práci s programem je ale patrné, že by se i tak měl vyplatit. Zejména v oblasti matematiky a zeměpisu. Netroufám si odhadnout využití všech jazykových nástrojů v našem prostředí samozřejmě kromě angličtiny. Cena licencí je uvedena na stránkách výrobce 24 : jednouživatelská licence 199 dolarů pro 5 počítačů 559 dolarů pro 10 počítačů 899 dolarů multilicence dolarů Zajímavé možnosti a nástroje 25 : rozsáhlá knihovna zdrojů WizTeach s více než 3000 obrázky a animacemi snadno integrovatelnými do výukových lekcí. integrace s odpovědním systémem Qwizdom snadná rozšiřitelnost o nové nástroje a možnosti WizTeach Share komunita uživatelů s nabídkou již vytvořených hodin (přístupná opět ze stránek výrobce) více než 70 jednotlivých nástrojů pro učení 24 WizTeach Store In: wizteach.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 25 Tool Palettes In: wizteach.com [online] [cit ]. Dostupné z:

39 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 39 Matematické interaktivní nástroje (možná nejzajímavější oblast nabízených nástrojů): nástroje matematických operací, provádění výpočtů nástroje pro měření, geometrii, pravítka, úhloměry a kompasy, hranoly, sítě těles grafy v 2D i 3D, nástroje funkcí, výpočet pravděpodobnosti matematické hry linky, mřížky zlomky, složené zlomky, generátor zlomků dva druhy kalkulačky počítadlo převádění jednotek hmotnosti, vzdálenosti, objemu, teploty a času vytvoření a prozkoumání sítí těles Jak jsem už napsal výše, je možné si prohlédnout množství tutoriálů přímo na stránkách výrobce nebo na jejich profilu na serveru YouTube WizTeachShare In: youtube.com [online] [cit ]. Dostupné z:

40 Software pro tvorbu interaktivních materiálů RM Easiteach The Next Generation Program RM Easiteach The Next Generation vyvíjí britská společnost RM Education. Je nezávislý na typu interaktivní tabule a často je k nim přikládán v určitém počtu uživatelských licencí. Z toho vyplývá, že je to program placený. Podobně jako u WizTeach se ale jeho kvalita a množství dostupných zdrojů a celková podpora zřejmě vyplatí. Kromě licencí pro školy a další instituce je také možné získat výhodněji licenci pro domácí používání a nejzajímavější pak je licence studentská. Ceny licencí 27 : licence pro jednoho uživatele 95 liber licence pro 5 uživatelů 200 liber licence pro 10 uživatelů 350 liber licence pro 20 uživatelů 600 liber licence pro 50 uživatelů liber licence pro domácí používání 40 liber studentská licence 10 liber Důležité vlastnosti aplikace RM Easiteach The Next Generation 28 : Aplikace je dostupná uživatelům v češtině a dalších jazycích a jazyková nastavení lze snadno měnit. Bezplatný přehrávač Easiteach Lite s omezenými funkcemi, který umožňuje uživatelům otevírat a prohlížet Easiteach dokumenty. Je ideální k tomu, aby doma měli žáci přístup k zadaným úkolům, bez nutnosti vlastnit celý produkt. Lokalizovaná a utříděná mediální banka aplikace Easiteach, která obsahuje přes výukových zdrojů, včetně více než 70 videí. Řada speciálních efektů, které mohou být použity k podpoře kreativity a zesílení dojmu z vytvářeného materiálu. Patří sem vířivý efekt, mozaikový efekt, rozmazání, barva starého filmu, černobílá barva a mnoho dalších. V aplikaci Easiteach Next Generation si mohou uživatelé zaznamenávat zvuk a video přímo na stránku. Pomocí mediální banky mohou také snímat obrázky, nahrávat zvuky a zaznamenávat videa prostřednictvím 27 RM Easiteach Next Generation In: rm.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 49e2-8e02-3e348ebaa RMeasiteach The Next Generation In: triumphboard.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

41 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 41 externího hardwaru a přidávat tyto zdroje do své stránky a osobní mediální banky. Funkce převodu textu na řeč aplikace Easiteach umožňuje předčítání textu na stránce jedním z hlasů nainstalovaných v operačním systému. Převod textu na řeč dokáže přečíst jak samostatná slova, tak celé bloky textu zapsané v textovém poli. Je možno ručně zapisovat slova nebo kreslit tvary a nástroje pro rozpoznání tvarů obsažené v aplikaci je rozpoznají. Je možné využít celou řadu miniaplikací (widgetů), které nabízí neustále se rozrůstající banka doplňků. Patří sem kalkulačka, hodiny, periodická tabulka prvků, úhloměr, úprava obrázků, kostky, sudoku, karty, tangramy atd. Banka v současné době obsahuje přes 40 widgetů a každá nová verze přináší další. Panely nástrojů aplikace Easiteach Next Generation jsou navrženy k tomu, aby usnadňovaly hledání funkcí, které jsou právě třeba. Nejčastěji používané nástroje najdeme na hlavním navigačním pruhu ve spodní části obrazovky a další funkce jsou v něm ukryté. V aplikaci je zabudována řada jazykových nástrojů. Mezi ně patří nástroj cloze (pro vytváření aktivit založených na chybějících slovech), nástroj pro odstranění interpunkce a slovní peněženka (pro použití společně s nástroji cloze a odstranění interpunkce). Kromě jazykových nástrojů obsahuje aplikace také celou řadu matematických nástrojů. Patří sem např. číselné osy, číselné mřížky a tvůrce rovnic. Aplikace obsahuje velké množství hotového materiálu. v rámci RM Easiteach Next Generation je k dispozici více než 1000 dokumentů, které byly vytvořeny pomocí tohoto softwaru a tvoří kostru mnoha předmětů. Jsou dostupné přímo z programu a další průběžně vnikají. Jsou rozděleny do dvou věkových kategorií (od 4 do 11 let a od 11 do 14 let). Obsah je pak dále rozdělen na: Lekce o Angličtina - předpony a přípony, přesvědčivé psaní, a psací deskriptivně o Matematika - výpočet úhlů, počítání ve zlomcích, a analyzovat tvary o Zeměpis - mapa symboly a počasí po celém světě

42 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 42 o Věda - části planety, a fotosyntéza o a další Šablony o Angličtina - rukopis pokyny a psací rámy o Matematika - graf papír a Venn diagramy o Zeměpis - mapa síť překrytí o a další Interaktivity (např.) o Angličtina kat, o Matematika - číselné bingo, o Věda - potravinový řetězec, gravitace, koloběh vody Uživatelé si mohou vybrat z 18 témat: mluvení a poslech čtení psaní čísla a algebra tvary a měření práce s daty životní procesy a živé věci změny životního prostředí osobní, sociální a emocionální rozvoj RM Easilearn Velkou podporou aplikaci RM Easiteach je web RM Easilearn 29. Jedná se o globální online prostor, kde učitelé a žáci využívající tento výukový program naleznou zajímavé zdroje, nejnovější aktualizace produktu a mohou sdílet nápady s dalšími uživateli. RM Easilern Registrovaní uživatelé mohou prostřednictvím u rozesílat přátelům a kolegům odkazy na užitečné materiály či celé složky uložené v oblasti Má kolekce. Ta slouží k ukládání veškerých nalezených zdrojů do vlastních kolekcí a k jejich organizaci do složek. Po opětovném přihlášení na web RM Easilearn, jsou tyto záznamy hned k dispozici. v současné době je k dispozici skoro materiálů, z toho skoro 600 českých. 29 Co je web RM Easilearn? In: easilearn.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

43 Software pro tvorbu interaktivních materiálů EduBase 3 Program EduBase vyvíjí firma dosli z Opavy a jen jednou ze součástí jejích zajímavých aktivit na poli tvorby interaktivních výukových materiálů a e-learningu. Cena programu není malá, ale zejména v jeho nejnovější verzi za ni dostanete odpovídající hodnotu. Pokud se pak autorské práci při přípravě interaktivních výukových lekcí nebude věnovat tolik pedagogů, je možné je výhodně nakombinovat s licencemi žákovskými a situace bude hned veselejší. Cena je odstupňována po jednotlivých licencích 30. Učitelské licence (příklady): licence pro 1 PC licence pro 2 PC licence pro 3 PC licence pro 4 PC licence pro 5 PC licence pro 10 PC licence pro 20 PC Žákovské licence (příklady): licence pro 1 PC licence pro 5 PC licence pro 10 PC licence pro 20 PC Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 363 Kč Kč Kč Kč Žákovská licence umožňuje procházet publikované učební materiály, řešit testy a zobrazit výsledky proběhlých zkoušení přihlášeného uživatele. Počet žákovských licencí určuje, kolik uživatelů může tyto činnosti provádět v jeden okamžik. Důležité vlastnosti aplikace EduBase 31 : Přehledná knihovna výukových objektů Autorské nástroje Součástí EduBase jsou vlastní autorské nástroje, které umožňují jednoduchou přípravu výukových objektů a materiálů. 30 EduBase home In: edubase.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 31 INTEGROVANÉ AUTORSKÉ NÁSTROJE In: edubase.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

44 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 44 Pro práci jsou k dispozici: o editor textu o editor otevřených otázek o editor testových otázek o editor interaktivních úloh o knihovnu obrázků s jejich editorem Profesionální testy a zkoušení Testy jsou silnou stránkou programu EduBase. Pro jejich tvorbu (bez možnosti využít dalších možností EduBase) je také možné zakoupit samostatný program DoTest. Testy lze využívat pro: o zkoušení na počítači (v počítačové učebně) o zkoušení on-line (přes internet) o zkoušení v tištěné podobě (s rychlým systémem vyhodnocení) o prezentace na interaktivní tabuli (interaktivní režim) o zábava a soutěže (herní režim testu) o Interaktivnější učební materiály Interaktivní úlohy Interaktivní úlohy Aplikace obsahuje nový integrovaný editor interaktivních úloh. Je také možné si stáhnout úlohy již hotové. Testové úlohy lze také jednoduše přepnout do interaktivního režimu a interaktivní výuku podpoří ještě řada dalších funkcí.

45 Software pro tvorbu interaktivních materiálů 45 E-learning Webové rozhraní je nyní nedílnou součástí každé zakoupené licence (žákovské i autorské). S webovým rozhraním EduBase Web je možné vytvořit pro školu e-learningový portál a přispívat do něj by měli zvládnout opravdu všichni uživatelé. Pro přípravu učebních materiálů má EduBase vlastní autorské nástroje, které zvládne používat každý, kdo pracuje s Wordem nebo podobným textovým editorem EduRibbon Další velmi zajímavou aktivitou firmy dosli je výukový portál EduRibbon 32. v současné době nabízí více než 500 hotových interaktivních výukových materiálů a další postupně vznikají. Opět se jedná o vzájemnou učitelskou podporu. Každý návštěvník portálu může ve svém prohlížeči zobrazit a okamžitě třeba na interaktivní tabuli použít kterýkoli vybraný snímek. Po jednoduché registraci je možné vytvářet, editovat a vkládat své vlastní výtvory. Vše je velmi jednoduché a zdarma. 32 O PROJEKTU In: eduribbon.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

46 Software pro tvorbu interaktivních materiálů Open-Sankoré 2.0 Software Open-Sankoré 33 byl vyvinut v roce 2003 na univerzitě v Lausanne pod jménem Uniboard. Program Uniboard pak byl zakoupen GIP ENA (veřejné zájmové sdružení pro digitální vzdělání v Africe zřízené francouzskou vládou), jeho zdrojové kódy byly uvolněny (GNU Lesser General Public License LGPL) a dnes je možné jej využívat jako open source interaktivní autorský nástroj. Používání programu je tedy bezplatné. K dispozici je již ve verzi 2.0 a česky. Díky přístupnosti kódu a podpoře ze strany zřízeného komunitního vývojářského webu se na dalším vývoji programu i jednotlivých interaktivních nástrojů (widgetů) mohou podílet lidé z celého světa a je tak předpoklad pro poměrně rychlý růst kvality a možností dalších verzí programu. Některé důležité vlastnosti Open-Sankoré 34 : import flash animací, obrázků, audia, videa, pdf dokumentů apod. integrovaný webový prohlížeč osobní uživatelské dostupná řada interaktivních nástrojů (widgetů) celosvětová vývojářská komunita použití zdrojů na komunitním webu planete.sankore Knihovna komponent v Open-Sankoré Les apps In: open-sankore.org [online]. [cit ]. Dostupné z: 34 Tutoriel pour l'usage du logiciel Open-Sankoré 2.0 In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Sankore20

47 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli 47 5 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli 5.1 Yenka Yenka je neuvěřitelný, zábavný, prostě dokonalý simulátor všeho možného z vědy a techniky. Má interaktivní a velmi přehledné ovládání. Práce s ním musí bavit žáky i učitele. Vše je velmi názorné, většina projektů je řešena blokovým sestavováním, a proto je vhodná i pro žáky. Dobře se s ní pracuje i na interaktivní tabuli. Jednou z jejích nejlepších vlastností je také to, že je pro domácí používání zdarma. Bylo by dost zvláštní, kdyby se jejím prostřednictvím s fyzikou, chemií a dalšími oblíbenými předměty nezačaly kamarádit i mnohé ztracené případy z řad žáků (a třeba i rodičů nebo učitelů). Program je prodáván v několika verzích 35 : Vývojové diagramy, programování Matematika, statistika, geometrie Věda, chemie, fyzika Technologie, elektronika a elektrotechnika, schémata, programování mikroprocesorů Cena pro používání ve škole 36 : Yenka Matematika Yenka Chemie Yenka Fyzika Yenka Věda Yenka Technologie Yenka Programování Yenka Fyzika s elektronikou Yenka Věda s elektronikou 225 dolarů 225 dolarů 300 dolarů 450 dolarů 300 dolarů 225 dolarů 450 dolarů 600 dolarů 35 Products In: yenka.com [online]. [cit ]. Dostupné 36 Buy Yenka In: yenka.com [online]. [cit ]. Dostupné

48 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli Kubbu Kubbu 37 je interaktivní vzdělávací online aplikace, která s žáky umožňuje realizovat mnoho interaktivních činností, např: přiřazování překrývání skládání domina, křížovky Program je dobře použitelný ve free verzi, která je omezena počtem žáků (30), aktivit (15), prostorem v programovém úložišti (3 MB) a dobou uchovávání výsledků (1 měsíc). K dispozici je knihovna, e-learningový systém pro hodnocení žáků a získávání výsledků. Obsahuje i nástroje pro komunikaci s žáky. Kromě free verze pak jsou i dvě varianty verzí placených, které jeho možnosti ve všech směrech dále rozšiřují. Licence - cena Hledání synonym 37 welcome to kubbu In: kubbu.com [online]. [cit ]. Dostupné

49 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli GeoGebra 4.2 GeoGebra je počítačový program pro interaktivní geometrii, algebru i analýzu. Přestože je většina jeho verzí k dispozici zcela zdarma, získal četná ocenění pro vzdělávací software v Evropě a USA. Tvůrcem GeoGebry je Markus Hohenwarter 38. Dnes se s ním na dalším vývoji programu podílí rozsáhlý tým spolupracovníků z různých zemí, především pak učitel matematiky a hlavní vývojář Michael Borcherds. Sami autoři na svých stránkách program popisují jako multiplatformní dynamický software pro všechny úrovně vzdělávání, protože spojuje geometrii, algebru, tabulky, znázornění grafů, statistiku a infinitezimální počet, a to vše v jednom balíčku. Nástroje programu 39 : rýsování přímek, polopřímek, úseček dle určení dvou bodů rýsování kolmic, rovnoběžek, os úhlů, os mezi dvěma body apod. kreslení kružnic (nebo částí kružnic) podle mnoha kritérií: o určit střed a napsat poloměr o určit třemi body (snadno lze narýsovat kružnici vepsanou/opsanou trojúhelníku) o jedním klikem označit střed a druhým poloměr sestrojení úhlů pomocí určení třech bodů nebo přímo zápisem velikosti úhlu měření vzdálenosti či plochy narýsovaných objektů zobrazení a skrytí části výkresu nástroj polygon podpora řešení rovnic počítání derivací a integrálů hledání kořenů a extrémů funkcí podpora vykreslování grafů funkcí možnost barevného rozlišení atd. GeoGebra umožňuje jednoduše vyexportovat soubor jako dynamickou webovou stránku, se kterou je potom možné dále pracovat. Při exportu je třeba věnovat náležitou pozornost jeho nastavení. 38 GeoGebra In: cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: 39 GeoGebra Essentials Series In: mathandmultimedia.com [online]. [cit ]. Dostupné z:

50 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli 50 V neposlední řadě si pak můžete prohlédnout oficiální úložiště materiálů vytvořených v programu na GeoGebraTube 40 a vybrat si z více než hotových materiálů, hodnotit je, nebo přispět svým dílem a vložit do systému vlastní hotový projekt. Nastavení exportu do HTML Výsledek exportu v internetovém prohlížeči 40 Vítejte na GeoGebraTube! In: geogebratube.org [online]. [cit ]. Dostupné

51 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli MS WORD Pro vytváření jednoduchých interaktivních materiálů se zejména v posledních verzích dají použít i programy z rodiny MS Office. Na specializované programy jejich možnosti zdaleka nedosahují, přece jenom jejich určení je poněkud jiné, pokud ale z jakéhokoliv důvodu není jiná možnost, můžeme funkční materiál vytvořit i v nich. Ukážeme si jednoduchý příklad v programu MS Word. Ten má jednu zdánlivou výhodu skoro každý jej zná. Na základě vlastních zkušeností (zejména ve školství) se však domnívám, že většina uživatelů využívá při své práci jen nezbytně nutné minimum nástrojů. Někdy i méně. V každém případě se ale jedná o známý program i prostředí a někomu by tato skutečnost mohla být sympatická. Ne vždy bývá totiž hlavním kritériem při rozhodování kvalita programu a jeho možnosti. Jako příklad jednoduchého interaktivního materiálu uvádím jednoduchou doplňovačku s přesouváním písmene i/y na správné místo a následnou možnost kontroly po odkrytí správného výsledku schovaného za kreslicím plátnem. V programu můžeme samozřejmě použít (v přiměřeném množství) grafiku Doplňovačka přesouvání správného i/y

52 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli 52 Doplňovačka kontrola po přesunutí kreslicího plátna

53 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli HTML Na internetových stránkách můžeme pro vyučovací potřeby (v našem případě) najít nepřeberné množství volně použitelného i placeného materiálu. Mnohokrát je sama stránka naprogramována tak, že její interaktivní obsah můžeme pro své potřeby používat a ovládat přímo ve webovém prohlížeči. V posledních letech rychlost internetového připojení prudce vzrostla a umožnila nástup nových standardů a technologií, které to umožňují a podporují. Pokud jsme objevili (nebo nám byla doporučena) přínosnou internetovou stránku, je třeba práci s ní také vhodně zařadit do výuky. Uložených odkazů často bývá velké množství a udržet si v nich pořádek není jednoduché. Dále můžeme mít webové stránky už uložené, například jako výsledek exportu z programu GeoGebra, o kterém byla zmínka už dříve. Abychom si mohli hodinu dobře připravit, můžeme postupovat podobně jako při přípravě hodiny v programu dodaném k interaktivní tabuli. Pokud tento program obsahuje internetový prohlížeč, můžeme stránku jednoduše začlenit mezi ostatní materiály a máme hotovo. V opačném případě si můžeme pomoci jinak. Webové stránky s interaktivním výukovým obsahem můžeme setřídit a hodinu připravit pomocí editorů typu WYSIWYG, které fungují podobně jako MS WORD a v nichž můžeme přímo sledovat výsledky práce. Navíc je jich dost i v českém jazyce a zdarma. Jedná se například o programy HTML 2006, NVU (tento jsem také používal), KompoZer, BlueGriffon nebo Easy Editor. Další z možností je aplikace FrontPage, která bývala součástí některých verzí MS Office. V té jsem také připravoval příklady, ze kterých pochází následující obrázky. Pro uspořádání stránek a přípravu hodiny použijeme rámce. U moderních internetových prezentací je už asi nenajdeme, ale pro tento účel budou asi nejjednodušším a nejrychlejším řešením. Výsledek pak může mít následující formu. Vlevo nabídka, vpravo obsah (Úvodní stránka s informacemi)

54 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli 54 Pyramidy (sčítání) interaktivní webová stránka (zdroj: GeoGebra programem vyexportovaná a v počítači uložená stránka

55 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli Příklady online materiálů pro interaktivní tabuli Jak už jsem zde několikrát poznamenal, internet je plný použitelných materiálů. To platí i pro interaktivní tabule. I pokud bychom vybírali pouze ty kvalitnější, stále by nám to vystačilo na měsíce, možná roky. Je pravda, že mnoho jich je pouze v angličtině, to ale u většiny předmětů nevadí, naopak to časem může být pro děti (i nás) spíše výhodou. Pouze v českém jazyce a českém zeměpisu a historii (vlastivěda, zeměpis, dějepis) musíme vybírat převážně ze skromnějšího množství českých materiálů. Nyní bych rád vyjmenoval několik příkladů konkrétních webových stránek i webových sbírek s desítkami (i stovkami) odkazů na výukové stránky. Kromě poměrně lepší kvality budou mít společnou i další důležitou vlastnost cenu. Všechny jednotlivě vyjmenované aplikace (a nejspíš i všechny ve zmíněných sbírkách) jsou totiž zdarma. Alespoň v základních verzích, které budou většině učitelů asi stačit Prezi, Glogster a časové osy Nejprve zmíním dva nástroje poměrně často využívané učiteli i žáky (studenty). Jednak je to moderní prezentační nástroj Prezi (dostupný z: a dále Glogster program na online vytváření výukových (a jiných) posterů, tzv. glogů. Zmíním zde také několik webů, kde můžeme vytvořit a prezentovat interaktivní časové osy. Jejich využití je nasnadě a každý už si může vybrat, která mu bude sympatičtější. Jsou to Timerime (dostupný z: Xtimeline (dostupný z: a Timetoast (dostupný z: Grafické editory Protože prostředí interaktivní tabule přímo vybízí k aktivitám jako je kreslení a malování, zmíním zde alespoň program na velmi reálnou simulaci kreslení Odosketch (dostupný z: kvalitní grafické editory Sumpaint (dostupný z: a Pixlr (dostupný z: a vektorový editor Vector Paint (dostupný z: Zajímavé jsou také programy na sestavování podoby člověka známé z kriminálních filmů. Můžeme je využít mnoha způsoby a ve více předmětech. Jednou z těchto aplikací je Identikit (dostupný z: Výsledek je možné si prohlédnout dále.

56 Výukový software využitelný při práci na interaktivní tabuli 56 Identikit pokus o autoportrét zdroj: Sbírky odkazů Díky lidem, kteří nabízejí své zkušenosti ostatním, můžeme objevovat zajímavé programy a weby méně náhodně na jejich více či méně setříděných webových stránkách. Některé jsou oborové, jiné zahrnují celé spektrum předmětů a činností. Na ukázku opět uvedeme několik příkladů: Učebna fyziky (dostupné z: Maths is Fun (dostupné z: Interactive Math Websites (dostupné z: Quiz Tree (dostupné z: Spongenlab (dostupné z: Nett, dass Sie meine Homepage besuchen! (dostupné z:

57 Interaktivní panely a jejich využití ve školství 57 6 Interaktivní panely a jejich využití ve školství Interaktivní dotykové panely, displeje, obrazovky nejsou ve světě počítačů jistě žádnou novinkou, pro jejich větší rozšíření třeba do školství (nebo firem pro prezentační účely) bylo ale podstatné uvedení operačního systému MS Windows 7, který umožňuje ovládání dotykem přímo na úrovni operačního systému a podporuje technologii multitouch 41. Důležité také bylo, jak už to u podobného druhu zboží bývá (průkopníci to mají těžké = drahé), snížení pořizovací ceny. Vzhledem k předcházejícím stránkám, se zaměřím zejména na velkoformátové dotykové obrazovky nebo senzory (cca 42"- 65"), které mohou přímo nahradit klasickou interaktivní tabuli a zřejmě se tak v budoucnu bude v čím dál větší míře dít. Interaktivních tabulí se samozřejmě nikdo jen tak nezbaví, ale pro nové zákazníky to bude jistě zajímavá volba. A protože se i na ZŠ Plaňany před počátkem šk. rok 2011/2012 objevily hned 4 interaktivní panely Jawiq (televizor LG + interaktivní rámový senzor ProEdu Board), mohu mluvit z vlastní zkušenosti Výhody interaktivních panelů 42 žádné stínění obrazu vysoká svítivost a kontrast obrazu vysoké rozlišení Full HD (1080p) nebo HD ready (720p) zabudované ozvučení příjem DVB-T i analogového TV signálu přímo v zařízení široká možnost připojitelných zařízení (USB, DVD, VHS, HDD, WiFi, LAN, Bluetooth ) odolnost proti poškození aktivní plochy (tvrzené sklo, optický snímač) široké spektrum možných instalací - případně mobilita Na co si dát pozor Některé zmiňované výhody se ale mohou poměrně jednoduše stát nevýhodami. Nebo spíš problémy. Jak jsem poznamenal výše, jsou 4 tyto panely v mobilní verzi na naší škole a mohu tak zodpovědně popsat, na co si dát alespoň na začátku pozor: mobilita 41 Jan Wagner, Interaktivní tabule v roce 2011 (OPĚT AKTUALIZOVÁNO ) In: ceskaskola.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 42 Interaktivní dotyková obrazovka In: digitalniucebna.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

58 Interaktivní panely a jejich využití ve školství 58 Možnost panely převážet na zdánlivě velmi pevném mobilním podstavci svádí žáky (pokud je pověříme k samostatnému převozu zařízení) k vození se - výsledkem je částečně deformovaná konstrukce podstavce (v současné době už technicky vyřešeno - žáci samostatně panel nepřevážejí). Mobilnost dále při špatné domluvě mezi kolegy může napomoci ke vzájemnému kradení panelu. multimediální centrum Velkoplošná televize přímo svádí žáky i učitele na její používání jako multimediální centrum, výsledkem může být rezignace na používání panelu pro interaktivní výuku. poškození konektorů Při častém a zejména samostatném používání panelu žáky (z výše zmíněného důvodu), docházelo často díky neopatrné manipulaci ke zničení kabelů HDMI a USB či jejich konektorů. Je třeba samostatnou aktivitu žáků v tomto směru zakázat a hlídat. Všechno nové ale na školách chce svůj čas a dobré věci by neměly zapadnout pro počáteční neschopnost je aplikovat v praxi. To platí i v tomto případě. Dle mého názoru je právě v interaktivních panelech (displejích) budoucnost interaktivní výuky. Vše může ovlivnit i cenová politika firem, ale tam už naše kompetence nesahají. StarBoard T-17SXLG

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda

Interaktivní tabule SMART Board. Marek Neruda Interaktivní tabule SMART Board Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Interaktivní tabule SMART Board Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro pátý až šestý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro pátý až šestý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro pátý až šestý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_3A_8_Textové_editory Vyučovací předmět:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku

Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Název projektu: ICT jako nástroj inovace výuky Reg. č. projetku: CZ.1.07/1.3.00/51.0040 Interaktivní tabule pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetové zdroje pro výuku Autor: Ing. Zdeněk Peichl

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

MS Windows 7. Milan Myšák. Příručka ke kurzu. Milan Myšák

MS Windows 7. Milan Myšák. Příručka ke kurzu. Milan Myšák MS Windows 7 Milan Myšák Příručka ke kurzu Milan Myšák Vývoj MS Windows Historické verze (do Win Me a Win NT 4.0) Windows XP (2001) Windows 7 (2009) Windows 2000 Windows Vista (2007) Windows 8 (2012) Milan

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM.

PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM. PROMETHEAN ACTIVCLASSROOM. Nic nepotěší učitele víc než pohled na třídu, která je skutečně zaujatá výukou. S jedinečnými výukovými nástroji od společnosti Promethean budete svědky toho, jak děti ve vaší

Více

SW Workspace. MULTIMEDIA Hradec Králové

SW Workspace. MULTIMEDIA Hradec Králové SW Workspace MULTIMEDIA Hradec Králové Tvorba materiálů Vaše přípravy pro interaktivní výuku mohou být vytvořeny v jakékoli aplikaci - MS Word, PowerPoint, Excel, PDF, Flash, tabulové Software. Samotný

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010

Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Kontingenční tabulky v MS Excel 2010 Autor: RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz Obsah 1 Vytvoření KT... 3 1.1 Data pro KT... 3 1.2 Tvorba KT... 3 2 Tvorba KT z dalších zdrojů dat... 5 2.1 Data

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_09 IKT PowerPoint Vlozeni_videa Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_09 IKT PowerPoint Vlozeni_videa Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_09 IKT PowerPoint Vlozeni_videa Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Organizace Termíny: 1. lekce - 30.5. 2. lekce - 6.6. 3. lekce - 13.6. 4. lekce - 20.6. vždy od 15:00 (dvě vyučovací hodiny) místo

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma.

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma. Typeform.com Typeform.com je online software pro tvorbu dotazníků, testů, anket, formulářů či pop-upů. Velkou výhodou je, že do dotazníků je možno přidávat fotky, obrázky či videa. Existují tři verze BASIC,

Více

ICT plán školy

ICT plán školy ICT plán školy 2016-2018 Zpracoval: Mgr. František Halada koordinátor ICT 1 OBSAH 1. ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. SOUČASNÝ STAV..... 3 3. HLAVNÍ ÚKOLY V OBLASTI ICT DO ROKU 2018. 4 4. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více