Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, Praha 4 Zřizovatel Českobratrská církev evangelická Jungmannova Praha 1 Ředitel a zástupci ředitele Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová telefon: Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová telefon: Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Beran telefon: Vzdělávací programy Střední odborná škola J Sociální činnost J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let M/007 Sociální činnost denní studium délka studia 4 roky M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola N Sociální činnost N/003 Sociálně právní činnost denní studium délka studia 3 roky N/003 Sociálně právní činnost dálkové studium délka studia 4 roky Stručná charakteristika školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených 1

2 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena i vyšší odborná škola sociálně právní jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl na dobu pěti let schválen experiment Projekt dálkového studia se zaměřením na národnostní menšiny a etnické skupiny, který se stal s účinností od řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky. Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní obor Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní obory Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postiženým, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Studijní obory jsou koncipovány tak, aby umožnily žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci v jednom ze dvou odborných zaměřeních. Vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Vyšší odborná škola sociální práce vychovává diplomované sociální pracovníky a je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Duchovní a etickou základnou pro studium sociální práce jako praktické profese, která zajišťuje hodnotovou profesionální orientaci studentů, je křesťanská etika a filosofie. Odbornou složku studia v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci představují předměty Teorie a metody sociální práce, Právo, Sociální politika, Psychologie, Sociologie, Sociální patologie aj. Studium prolínají supervidované odborné stáže na pečlivě vybraných pracovištích, které tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Materiální zajištění Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 5 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení 2

3 k Internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky obvykle od 10 do 18 hodin. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy v Hrusické ulici. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia. Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v ZŠ Na Chodovci, která se nachází v těsné blízkosti školy. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v nedaleké ZŠ Na Chodovci a v sokolovně. Žáci, studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci. Údaje o pracovnících školy Personální zabezpečení Evangelická akademie má 21 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený úvazek a 35 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a z praxe. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení a školník, který pracuje na zkrácený úvazek a současně provádí úklid školy. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na zkrácený úvazek. Ekonomickou agendu vedou od 1. ledna 2006 mzdová účetní a nová ekonomka, která je zároveň finanční účetní externí poskytovatelé služeb. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k SŠ VOŠ Odborná kvalifikace v % 68% 94% Vyučující bez odborné kvalifikace podle 9 zákona č. 563/2004 Sb. na jsou vyučující odborných předmětů, kteří doposud nezahájili studim pedagogiky. Jedná se zejména o vyučující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit, kde výuku dospělých studentů externě zajišťují odborníci z vysokých škol, vyšších odborných škol a z praxe. Bez odborné kvalifikace podle 11 zákona č. 563/2004 Sb. na VOŠ byla ve školním roce 2006/07 vyučující německého jazyka (Absolventka bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce v SRN) a učitelka anglického jazyka (Certificate English for Business Second Level a státní jazyková zkouška z anglického jazyka). Vzdělání pedagogických pracovníků Vzdělání Vysokoškolské Bc. Mgr. Dr. Ing. PhD. Počet pedagogů

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků JMÉNO TERMÍN NÁZEV AKCE POŘADATEL Wagenknechtová A. Nováková Z. Školní psycholožka Jarošová J. Ředitelka školy Schmidová K. Skřivánková M. Mrázková I. Nováková Z. Cimrmannová T. Zábelková A. Skřivánková M. Najbrtová J. Mrázková I. Skřivánková M. Mrázková I. Mrázková I. Skřivánková M. Skřivánková M. Mrázková I. Mrázková I. Ukončeno květen 2007 probíhá Doplňující ped. studium učitelství odborných předmětů Intenzivní výcvikový program v poradenství a psychoterapii PFUK Institut PCA probíhá SVPP PFUK Úvod do řízení a supervize REMEDIUM Úvod do řízení a supervize REMEDIUM Počítač a internet v hodinách němčiny HYL s.r.o Rizikové chování dospívajících CEVAP o.s. a jeho prevence Kurz práce s tělem Focus Praha o.s Kurz VTI, Kurz komunikace SPIN pro pedagogické pracovníky Primární prevence rizikového Sdružení SCAN chování Rehabilitační a relaxační Duhová hvězda cvičení a techniky Rehabilitační a relaxační Duhová hvězda cvičení a techniky Dítě mezi rodinou a institucemi STŘEP, o.s.-české - konference centrum pro sanaci rodiny Den učitelů Nj Spolek germanistů a učitelů Nj Jeden svět ve školách Sociální Člověk v tísni spot ve výuce Jeden svět ve školách Sociální Člověk v tísni spot ve výuce Užívání drog a genderové Centrum adiktologie, 1. rozdíly lékařská fakulta Seminář pro učitele Nj Spolek germanistů a učitelů Nj Metodicko-jazyková akademie Spolek germanistů a SGUN 07-NJ učitelů Nj Profesní vzdělávání pedagogických pracovníků bylo financováno z prostředků EU, rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol Ve školním roce 2006/2007 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. Kontrola projektu Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné osoby na Evangelické akademii Praha financovaného v rámci JPD zaměřená na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu a průběhu aktivit, která proběhla , neshledala žádné závažné nedostatky. Projekt probíhá v souladu se schválenou žádostí o finanční podporu. 4

5 Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola předložila 11. dubna 2007 žádost o akreditaci studijního programu Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Studijnímu programu byla 4. července 2007 udělena akreditace. Akreditovaný vzdělávací program N/01 Sociální práce, v denní a dálkové formě vzdělávání, byl zapsán do školského rejstříku s účinností od Integrace žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Škola, vzhledem ke svému zaměření, klade důraz na integraci žáků a studentů s postižením, zejména fyzickým a částečně i smyslovým, mezi zdravé a to z důvodů, jednak etických a jednak odborných. Žáci a studenti se ve vztahu k postiženým spolužákům připravují i na své budoucí povolání, kdy se učí v přirozených situacích ohleduplnosti a pomoci druhým. Pomoc žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a s nimi spjatou informační a metodickou podporu pedagogům zajišťuje školní psycholožka, která je současně výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 a se Speciálně-pedagogickou poradnou při Jedličkově ústavu. Na střední škole studuje 19 žáků se zdravotním postižením, žádný z nich v tomto školním roce studium neukončil; dále 9 žáků s vývojovými poruchami učení, z nichž jedna žákyně druhého ročníku na konci školního roku neprospěla. Pro zlepšení studijních podmínek zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a studentů škola realizuje projekt Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné žáky na Evangelické akademii Praha, na který získala pro roky 2006 a 2007 dotaci z veřejných prostředků v rámci JPD 3. Jednou z klíčových aktivit projektu jsou podpůrné výukové aktivity, např. doučování žáků, nabídka volitelných předmětů pro žáky a studenty vzhledem k jejich individuálním potřebám a specializaci. Další klíčovou aktivitou tohoto projektu je vypracování standardů pro proces péče o sociálně znevýhodněné a problémové žáky, které spolu s externími pracovníky dokončuje školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková. S osobními problémy se žáci a studenti školy mohou obrátit na kaplanku školy, která ve škole působí na částečný úvazek a zúčastňuje se všech akcí školy. Vzdělávání nadaných žáků Za pomoci finančních prostředků z JPD škola uspořádala pro dospělé žáky dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit o podzimních prázdninách Letní školu pro dobré studenty (původní termín konání byl o letních prázdninách). Této akce se zúčastnilo 29 žáků, především Romů. Náplní setkání byly sebepoznávací aktivity, motivace pro práci v pomáhajících profesích, etnický a občanský princip v sociální práci, environmentální výchova, obecné otázky chudoby. Součástí programu byl seminář k maturitní a závěrečné práci. Nadaní žáci denního studia střední školy rozšiřují svoje znalosti v nabídce nepovinných předmětů: znaková řeč, konverzace v cizím jazyku, které jsou též hrazeny z veřejných prostředků v rámci JPD. 5

6 Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Střední odborná škola Místo pobytu Počet žáků Zaměření kurzu Běleč nad Orlicí 32 Adaptační kurz žáků Běleč nad Orlicí 31 Kurz komunikačních technik 1. ročníku VOŠ Zlenice 29 Letní škola pro dobré studenty a výjezd k maturitním pracím dálkového Boží Dar 24 Lyžařský kurz žáků Chorvatsko 21 Sportovně turistický kurz žáků Adaptační kurz 1. ročníku se setkal u žáků a pedagogů s pozitivním ohlasem. Cílem tohoto kurzu bylo vzájemné seznámení a stmelení kolektivu, který se bude schopen účinně bránit nebezpečí spojenému s užitím drog, a vytvoření pozitivního vztahu s třídní učitelkou. Důležité bylo seznámení žáků se školním řádem a pravidly života školy. Na začátku školního roku byl pro studenty 1. ročníku VOŠ pořádán kurz komunikačních technik, který zároveň sloužil k vzájemnému poznání nových studentů a pedagogů. Lyžařského kurzu na Božím Daru se zúčastnilo 18 žáků střední školy a 6 studentů VOŠ. V červnu 2007 škola pořádala pro žáky střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku. Hlavní náplní tohoto kurzu bylo plavání, turistika, volejbal a hry na podporou zodpovědnosti ke skupině a zvládání zátěžových situací. Zahraniční kontakty Škola udržuje již několik let kontakt s následujícími zahraničními subjekty, ve kterých zejména studenti VOŠ vykonávají praxi. Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Evangelisches Diakoniewerk Gallneunkirchen Martinshof Rothenburg Diakonewerk Rothenburg Diakonie Stetten e. V Kernen im Remstal Verband Kinder und Jugendarbeit Hamburk L Arche Community Adlwick Rakousko Německo Německo Německo Velká Británie 6 Praxe studentů Praxe studentů Praxe studentů Praxe studentů Praxe studentů Zahraniční praxe a exkurze žáků školy se v tomto školním roce neuskutečnily z důvodu ročního neplaceného volna vyučující, která má zahraniční kontakty ve své pracovní náplni. Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů.

7 Výukovými pracovišti jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je účast žáků na sbírce Bílá pastelka, sbírce na podporu SOS centra Diakonie ČCE, pravidelná pomoc při organizaci dnů seniorů Život 90, aktivní působení v Programu primární prevence Křesťanské pedagogicko psychologické poradny Praha 8, v programu LATA. Škola je od roku 2000 členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ PhDr. Jarmila Rollová aktivně působí v předsednictvu ASVSP, dále pak v Radě pro rozvoj sociální práce. Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech Žáci dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se zúčastnili světového romského festivalu KHAMORO Další důležité aktivity školy Dne 2. května 2007 uspořádala Evangelická akademie v kongresovém sále hotelu ILF konferenci k příležitosti 15. výročí svého založení zaměřenou na téma "Na cestě k profesionalitě v sociální práci". Kromě pedagogů a absolventů školy na konferenci vystoupili ThDr. Alois Křišťan, PhD. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, PhDr. Daniela Vodáčková z katedry sociální práce FFUK a ředitelka občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče paní Renata Balcarová. Konference se zúčastnili studenti VOŠ a žáci 3. a 4. ročníku střední odborné školy. Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné osoby na Evangelické akademii Praha Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 škola realizuje projekt Komplexní rozvoj vzdělávání pro znevýhodněné osoby na Evangelické akademii Praha. Projekt, jehož realizace bude probíhat v letech , je financován z prostředků EU, rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy. Záměrem je zlepšení podmínek pro vzdělávání znevýhodněných žáků a studentů školy prostřednictvím inovace vzdělávacích programů a metod výuky, rozvoje klíčových dovedností žáků a studentů školy a dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. Cíle projektu jsou systematicky naplňovány prostřednictvím realizace následujících klíčových aktivit: Program vzdělávání dospělých Romů Rozvoj a podpora výukových aktivit na SŠ EA Inovace studijního programu a zkvalitnění odborné praxe na VOŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků Evaluace učebního procesu na EA. Duchovní život školy Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nusích. Žáci střední školy mají možnost se každou středu uprostřed výuky setkávat se školní spirituálkou (kaplankou) Irenou Škeříkovou, která vede studenty k soustředění nad životními tématy a učí je kultivovaně o nich diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu s některým z vyučujících školy alternativní program. Školní spirituálka je farářkou Českobratrské církve evangelické a je k dispozici také pedagogům. Na školní spirituálku, která ve škole působí na dohodu o provedení práce a zúčastňuje se všech akcí, se žáci a studenti školy mohou též obrátit s osobními problémy. 7

8 Střední odborná škola průběh a výsledky vzdělávání 1. Počet žáků a tříd podle studijních oborů k studijní obor kód oboru délka studia ročník tříd žáků Sociální činnost M/ denní Sociální činnost M/ denní forma studia Sociální činnost soc. vychovatelství soc. pečovatelství Sociální činnost soc. vychovatelství soc. pečovatelství Sociální činnost v prostředí etnických minorit Sociální činnost v prostředí etnických minorit Sociální činnost v prostředí etnických minorit M/ M/ denní M/ denní M/ M/ dálkové M/ dálkové M/ dálkové Studijní obor Sociální činnost je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu v prvních dvou ročnících (75-41-M/007) osobní profilaci v jednom ze dvou odborných zaměřeních: Sociální činnost sociální pečovatelství (75-41-M/008) nebo Sociální činnost-sociální vychovatelství (75-41-M/009). Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každý druhý rok. 2. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2007/2008 Obor vzdělání kód oboru přihlášených přijatých Sociální činnost M/ ke studiu nastoupili Sociální činnost v prostředí etnických minorit M/010 Neotvíralo se Podmínkou k přijetí ke studiu oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je věk minimálně 18 let. 3. Prospěch a chování žáků ve školním roce 2006/2007 Denní studium žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho opakují ročník

9 vyloučených z prospěchových důvodů vyloučených z výchovných důvodů studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů Dálkové studium žáků 1. ročník 3. ročník 5. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho opakují ročník vyloučených z prospěchových důvodů vyloučených z výchovných důvodů studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů studenti, kteří přerušili studium Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007 Denní studium žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé celkový zameškaných hodin: 7798 z toho omluvených: 7468 z toho neomluvených: Výsledky maturitních zkoušek 2007 Počet žáků denní studium dálkové studium Celkem u zkoušky Z toho opakovaně u zkoušky 2 0 Prospěli s vyznamenáním 1 4 Prospěli Neprospěli 2 2 Denní studium: Sociální činnost sociální vychovatelství Sociální činnost sociální pečovatelství Dálkové studium: Sociální činnost v prostředí etnických minorit 5. Přijímací řízení na vyšší typ školy Absolventi denní formy studia pokračují ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, v oborech sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika. Typ školy Studijní obor Počet přijatých studentů Vyšší odborné školy Sociální práce a sociální pedagogika 4 Vysoké školy Psychosociální studia 3 Pedagogika, speciální pedagogika 2 Teologie 1 9

10 Jazykové školy 2 6. Uplatnění absolventů Denní studim Absolventi denní formy studia přímo do praxe odcházejí ojediněle, své uplatnění nacházejí bez problémů. Uplatnění Práce v oboru 6 Práce mimo obor 2 Mateřská dovolená 2 V domácnosti 1 V evidenci ÚP 1 Přijati na vyšší typ školy 12 Počet žáků Dálkové studium O absolventy dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit (včetně současných studentů) je v terénu zájem, přestože pozice okresní romský poradce, pro niž studium původně vzniklo, zanikla. Ukazuje se totiž, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, asistenti učitelů ve školách s romskými žáky či romští poradci pověřených obcí. 8. Ověřování výsledků vzdělávání Scio Žáci 1. ročníku se v rámci vstupního testování studentů středních škol zúčastnili testování Scio v předmětech český jazyk, matematika a obecných studijních předpokladů. V porovnáním se skupinou tříd středních odborných škol dosáhli žáci průměrných výsledků. Maturita nanečisto Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili programu Maturita nanečisto 2007 z předmětů český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a občanský základ. V průběhu roku došlo opětovně ke změnám v zadávání a vyhodnocování testů. Protože škola neměla proškoleny pedagogy na opravu prací z českého jazyka a cizích jazyků, odeslala všechny práce žáků k vyhodnocení Cermatu, kde vyhodnotili pouze test z občanského základu. Výsledky žáků školy v tomto testu byly v porovnání se všemi středními školami, které se testování zúčastnily, v pásmu průměru. Proškolení pedagogů pro školní rok 2007/08 zajišťuje a financuje MŠMT. Učitelé výše uváděných předmětů budou proškoleni. 10

11 Vyšší odborná škola průběh a výsledky vzdělávání 1. Počet studentů podle studijních oborů k studijní obor kód oboru ročník Sociálně právní činnost - denní N/ Sociálně právní činnost - denní N/ Sociálně právní činnost - denní N/ Sociálně právní činnost - dálkové N/ Sociálně právní činnost - dálkové N/ studentů Dálkové studium oboru Sociálně právní činnost se otevírá každý druhý rok. 2. Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2007/2008 studijní obor kód oboru přihlášených přijatých Sociálně právní činnost - denní N/ Sociálně právní činnost - dálkové N/ Nastoupili ke studiu 3. Výsledky absolutoria Počet studentů denní studium Počet studentů v posledním ročníku K absolutoriu přistoupili Prospěli celkem z toho s vyznamenáním 5 4 Neprospěli 0 6 dálkové studium 4. Uplatnění absolventů Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). V průběhu studia studenti a rozhodnou o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve většině případech absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je již tradičně velký. 11

12 5. Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola předložila 11. dubna 2007 žádost o akreditaci studijního programu Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Studijnímu programu byla 4. července 2007 udělena akreditace. Akreditovaný vzdělávací program N/01 Sociální práce, v denní a dálkové formě vzdělávání, byl zapsán do školského rejstříku s účinností od Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti a využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají křesťanskému poslání školy. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dne: V Praze dne 29. září 2007 Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy 12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas za školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Vyšší odborné školy sociální a teologické Dorkas za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti je zpracována na základě 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Hradební 58/10, 350 02 Cheb tel: 351 011 060, 351 011 061, 351 011 062 fax: 351 011 063 E-mail : info@szsavoscheb.cz

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více