Praha a Stfiedoãesk kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha a Stfiedoãesk kraj"

Transkript

1 012_Praha :06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, Praha 5-Smíchov tel.: fax: vedoucí pracoviště: PhDr. Ivana Shánilová asistentka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Jaroslava Štěpánková garanti dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků: Bc. Pavla Matoušková PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D Marcela Řeřábková

2 012_Praha :06 Stránka Management Individualizace práce v matefiské kole Doporučeno: ředitelkám mateřských škol, popř. vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Iva Škaloudová, učebna č. 2 Datum konání: 1. října 2009 Poplatek: 450 Kč Poznámka: Doporučujeme si s sebou přinést Metodiku pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy (VÚP Praha). Teoreticko-praktický seminář o tom, jak lze využívat Metodiku na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole (VÚP) a jaké způsoby pedagogické práce nám v současné době umožňují naplňovat podmínku RVP PV v oblasti individualizace práce předškolního pedagoga. Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Diskuze. Hospitaãní ãinnost fieditelky M Doporučeno: ředitelkám mateřských škol, vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Iva Škaloudová, učebna č. 2 Datum konání: 8. října 2009 Poplatek: 450 Kč Seminář, ve kterém budeme společně hledat cesty, jak posuzovat práci svých podřízených, aby výsledkem byl posun ke kvalitě práce ve prospěch dítěte.vprůběhu semináře se budeme zabývat následujícími tématy: Rozdíl mezi evaluací a hodnocením, produktem a procesem, kvalitou a kvantitou. Základní kritéria hodnocení pro ředitelku školy. Práce s videozáznamy, co je to metoda videotréninku a jak lze využít některé její zásady při hospitační činnosti. Burza forem a nápadů. Kolokvium fieditelû Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, absolventům SŘ Lektor: odborní pracovníci MŠMT Místo konání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Datum konání: 9. října 2009 Čas konání: Poplatek: 500 Kč Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o připravovaných novelách právních norem ve školství a umožní diskuzi o transformačních změnách a jejich postupech s RNDr. Jindřichem Kitzbergerem (témata: Státní maturitní zkoušky, Novela školského zákona, Novela zákona o pedagogických pracovnících...). Profesní prûprava zástupcû fieditele Doporučeno: zástupcům ředitele škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, Mgr. Ladislav Dvořák, Mgr. Miroslav Jiřička, Lenka Veselá Datum konání: 14. října, 22. října, 11. listopadu, 26. listopadu 2009 Počet hodin: 30 Poplatek: 1800 Kč Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do 4 tematických bloků: Škola a právo (právní vědomí terminologie, vnitřní směrnice školy, správní rozhodnutí, správní řízení, zápis dětí do prvních tříd, přijímací řízení, řešení stížností, hygienické předpisy apod.); Řízení pedagogického procesu (soulad RVP a ŠVP, závazná pedagogická dokumentace, hospitační činnost, plán DVPP, školská rada a její kompetence, tvorba plánu práce školy, školní úrazy, soustava učebních a studijních oborů apod.); Administrativa a finance (úprava úředních dokumentů, základy archivace, inventarizace majetku, finační toky ve školství, zpráva o hospodaření školy apod.); Základy supervize v manažerské praxi. 168

3 012_Praha :06 Stránka 169 Hospitaãní ãinnost fieditele koly Doporučeno: ředitelům ZŠ a SŠ Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, učebna č. 2 Datum konání: 21. října 2009 Poplatek: 510 Kč Seminář prezentuje nový pohled na hospitační činnost ředitele školy v souvislosti se změnami v řízení ve vzdělávacích systémech za posledních 30 let. Zabývá se aktuálními otázkami k problematice hospitační činnosti, předkládá metodický postup správné hospitace a na příkladech uvádí možné způsoby vedení příslušné dokumentace. Seminář řeší tato témata: Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy (tradiční a současný pohled na hospitaci); Metodika hospitační činnosti (plánování hospitace, předhospitační rozhovor, příprava na hospitaci, vlastní hospitace zásady); Plánování a vyhodnocení hospitační činnosti (výchozí podklady, hospitační záměry a priority); Hospitační záznam (struktura záznamu, výběr kritérií pro hodnocení, jak se záznamem pracovat). Podpora práce zaãínajících uãitelû Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení Lektor: Ing. Alexandra Petrová, CSc. Datum konání: 23. října 2009 Poplatek: 450 Kč Vzdělávací program je výstupem ze společného projektu NIDV a Telemark University College podpořeného finančními mechanismy EHP/Norsko ( ). Obsah programu je zaměřen na proškolení vedoucích pracovníků, kteří budou na škole organizovat adaptaci začínajících učitelů (ZU), vybírat mentora (uvádějícího učitele) a podporovat profesní růst začínajících učitelů, tvořit plány osobního rozvoje každého začínajícího učitele dle jeho individuálních potřeb. Vzdělávací program bude sestaven z 6 tematických celků: Začínající učitel; Vedoucí pracovník školy; Mentor; Příklady dobré praxe v ČR a zahraničí; Mentoring; Zkušenosti účastníků s podporou ZU. Součástí semináře bude workshop o zkušenostech účastníků s prací se ZU a závěrečná diskuze. Kolokvium fieditelû Doporučeno: ředitelům ZŠ a SŠ Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák, učebna č. 2 Datum konání: 4. a 5. listopadu 2009 Počet hodin: 16 Poplatek: 500 Kč Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o legislativních změnách, výměnu zkušeností v aplikaci těchto změn do podmínek organizace, umožní rozsáhlou diskuzi o transformačních změnách a jejich postupu. Program je vhodný pro absolventy Studia pro ředitele škol a školských zařízení, kteří cítí potřebu se i nadále profesionálně rozvíjet. Inspekãní ãinnost ve kolách a kolsk ch zafiízeních Doporučeno: vedoucím pracovníkům středních škol Lektor: RNDr. Hana Žufanová Datum konání: 5. listopadu 2009 Poplatek: 480 Kč Interaktivní seminář zaměřený na vzájemnou výměnu názorů z oblasti evaluace a autoevaluace školy a jejich významu pro školu. Cíle vnějšího a vnitřního hodnocení škol vyplývající ze školského zákona. Nové pojetí inspekční činnosti v souvislosti se změnami, které přináší školský zákon a kurikulární reforma. Prohloubení vzájemného dialogu v oblasti hodnotící práce škol na bázi interakce, znalosti výchozích parametrů, použitých metod a prostředků práce, výstupů a jejich dopad na rozvoj školského vzdělávacího systému a školy jako instituce samotné. Institucionální hodnocení školy jako komplexní zhodnocení všech parametrů výchovně vzdělávacího působení školské instituce. Program pořádán ve spolupráci s ČŠI. 169

4 012_Praha :06 Stránka 170 Efektivní vedení porad Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, učebna č. 2 Datum konání: 12. listopadu 2009 Poplatek: 590 Kč Účastníci se seznámí s typy porad (informativní, řešitelská a rozhodovací), s jejich průběhem a se specifiky při jejich přípravě. Pozornost bude věnována vlastní organizaci porad, jejich realizaci a závěrům. Zmíněny budou některé negativní jevy, které se na poradách mohou objevit, a budou navrhnuta opatření vedoucí k jejich odstranění. Nastíněny budou také efektivní postupy k zvládnutí problematických jedinců. Pozornost bude věnována komunikaci na poradách (osobní a pracovní vztahy možná úskalí). Součástí semináře bude sebereflexe účastníků vzhledem k uvedenému tématu, testy, praktické vyzkoušení modelových situací. Průběžně bude věnován prostor konzultacím, přípravě konkrétních podkladů k realizaci porad a diskuzi. Metody používané při výuce: přednáška s diskuzí, sdílené participativní učení, řešení modelových situací, hraní rolí, videotrénink s následnou analýzou, testy, diskuze aj. Evaluace v matefiské kole Doporučeno: ředitelkám MŠ, vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Šárka Gabrielová, učebna č. 1 Datum konání: 1. prosince 2009 Poplatek: 550 Kč Seminář seznámí účastníky se systémem autoevaluace, s tvorbou kritérií i s nástroji k vlastnímu hodnocení mateřské školy. Obsahem programu jsou tato témata: Vztah vlastního hodnocením školy a kurikulární reformy; Právní normy související s vlastním hodnocením mateřské školy; Rozdíly mezi hodnocením, evaluací a autoevaluací; Techniky hodnocení dětí, pedagogů, zaměstnanců školy (diagnostika dítěte, hospitace, hodnocení TVP ve vztahu k ŠVP a RVP, sebehodnocení učitelky); Principy a metody evaluace, tvorba kritérií pro evaluaci; Autoevaluace zaměřená na výchovně-vzdělávací proces, jeho podmínky, organizaci, realizaci a výsledky vzdělávání; Využití vnějších informačních zdrojů pro evaluaci činnosti MŠ; Příklady z praxe, diskuze. Jak úspû nû komunikovat nejen s rodiãi Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, učebna č. 1 Datum konání: 14. ledna 2009 Poplatek: 660 Kč Prakticky zaměřený seminář na zdokonalování komunikačních dovedností. Z teorie: základní komunikační pojmy, typy komunikace, volba vhodné techniky komunikace, komunikace se skupinou podřízených, komunikace na poradách, kritika a pochvala, vyjednávání, aktivní naslouchání, co to je manipulace, čtyři typy chování lidí pod tlakem, otázky jako nástroj tlaku, reakce na hněv, obranné techniky a manipulační techniky při vyjednávání. Z praxe: nácvik zvládání konkrétních komunikačních dovedností, především pravidla běžné každodenní komunikace s podřízenými, podávání kritiky a pochvaly, postup při vyjednávání, aktivní naslouchání a jednání s nespolupracujícími jedinci, rozeznávání manipulací a obranné techniky proti manipulativní taktice. ízení matefiské koly v kostce Doporučeno: ředitelkám škol a školských zařízení Lektor: Bc. Šárka Gabrielová, učebna č. 1 Datum konání: 20. ledna 2010 Poplatek: 950 Kč Vzdělávací program je určený začínajícím ředitelům mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Základní manažerské kompetence plánování, organizování, vedení lidí, kontrola; Plánování druhy plánů, jak plánovat; Personalistika výběr a vedení lidí; Řízení organizace organizační struktura školy, školní řád, provozní řády, pracovní řád, další vnitřní řády a interní předpisy; Systém řízení kvality týmové řízení, individuální řízení, management kontroly, externí zprávy; Kritéria úspěšné školy; Autoevaluace školy plán, proces, evaluační metody a nástroje, závěrečná zpráva; Řízení změny objektivní podmínky, subjektivní podmínky, fáze změny; Školní vzdělávací programy zkušenosti. Součástí semináře je výměna zkušeností a závěrečná diskuze. 170

5 012_Praha :06 Stránka Pfied kolní a základní vzdûlávání Kroky k efektivní pedagogické komunikaci asertivita v prostfiedí matefiské koly Doporučeno: učitelům mateřských škol Lektor: Mgr. Radka Valentová Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 21. září 2009 Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program věnovaný pravidlům asertivní komunikace je určen všem učitelům mateřské školy, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a bezpečné pracovní prostředí. Je zejména vhodný pro ty, kteří se zamýšlejí nad efektivní komunikací s dětmi, rodiči, kolegy i vedením, a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci. Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako komunikace na základě respektu k sobě idruhému, jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné a též jako cesta k vnitřní svobodě a vnímání vlastních potřeb. Seminář vyžaduje aktivní účast a využívá diskuzních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách a na základě vlastního prožitku. Účastníci získají i základní informační materiál a odkazy na vybranou odbornou literaturu. Budoucí kolní úspû nost pfied koláka Doporučeno: učitelům mateřských škol Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Datum konání: 23. září 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 440 Kč Seminář je zaměřen na význam předškolního věku pro pozdější úspěšnost jedince, rizikové faktory ve vývoji dítěte, dítě s LMD, připravenost dítěte na školu z neuropsychologického hlediska (vnímání, soustředění, grafomotorika), vliv jednotlivých deficitů na úroveň využití přirozené inteligence při učení, projevy a možnosti nápravy zjištěných deficitů v předškolním věku, možnosti individuálního přístupu k dítěti v MŠ a spolupráce s rodinou. Je určen všem učitelům mateřských škol, kteří mají zájem na zvyšování své kvalifikace a chtějí svoji práci dělat dobře. Uãitel jako pomáhající profesionál moïnosti a hranice pedagogického pûsobení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 7. října 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program Učitel jako pomáhající profesionál možnosti a hranice pedagogického působení je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zamýšlejí nad profesí učitele v hlubších společenských důsledcích azejména těm učitelům, kteří hledají radost z výsledků své práce, ale mají pocit, že jsou na ně společností v dnešní době kladeny vysoké nároky, jimž nelze snadno dostát a které je nutí se zamýšlet nad smyslem učitele v dnešní škole.vzdělávací program představuje učitelskou profesi z hlediska pomáhání, zabývá se vztahem učitel žák jako nástrojem pedagogického působení, který je zdrojem radosti i zklamání, energetickou složkou učitelské profese, problematikou profesního vyhoření a jeho prevence, psychologickými hranicemi a profesní etikou. 171

6 012_Praha :06 Stránka 172 Cesty k efektivnûj í v uce hodnocení a evaluace v práci uãitele Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. Datum konání: 9. října 2009 Čas konání: Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Seminář směřuje k seznámení pedagogických pracovníků se základními problémy v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání, které poskytují žákům. Ukazuje, jak začleňovat evaluaci a monitoring do svých plánů, formulovat kritéria a používat nástroje pro efektivní zjišťování potřebných informací. Tématem semináře je způsob vytvoření evaluačních kritérií a následných evaluačních nástrojů, sebehodnocení ředitele, učitele, žáků, analýza práce učitele sebereflexe, nácvik autoevaluace. Seminář bude veden v duchu evaluace není hrozba, ale je to posun vpřed směřující k vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu. Îivotní dovednosti tajemství úspûchu Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Jitka Kašová Datum konání: 13. října 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Poznámka: Učitelé 1. i 2. stupně ZŠ. Projekt životní dovednosti je dobrý způsob, jak nenásilnou, praktickou cestou zpřístupnit žákům pochopení klíčových kompetencí. Jako alternativu za tento méně srozumitelný pojem je možno nabídnout právě pojem životní dovednosti (tj. dovednosti potřebné k úspěšnému životu). V projektu se žáci seznamují s touto problematikou prostřednictvím hledání toho, co se skrývá za tajemstvím úspěchu různých lidí i jich samotných. Naučí se odvozovat souvislosti úspěchu či neúspěchu pomocí dovedností, naučí se pojmenovat a vysvětlit řadu dovedností, znát dohodnutý systém 15 konkrétních životních dovedností, poznávat je podle smluvních piktogramů, chápat jejich obsah i význam, nacházet je v různých příbězích a situacích ze života, používat je k pochopení a řešení problémů. Cesty k efektivnûj í v uce práce s chybou Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. Datum konání: 16. října 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Seminář se zabývá chybou jako fenoménem měřítkem úspěchu či neúspěchu. Žáci nesmí být za chyby trestáni nebo za ně záporně hodnoceni, ale mají jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a hlavně jako široký zdroj nových poznatků. Seminář je veden interaktivní formou a je součástí volně navazujícího cyklu Cesty k efektivnější výuce, který je podporou pedagogům v cestě za kvalitnější výukou. Jak na tfiídnické hodiny inspirace a doporuãení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Jakub Švec Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 22. října 2009 Poplatek: 530 Kč Účastníci vzdělávacího programu získají základní vhled a doporučení k práci v třídnických hodinách. Dozví se, na jakých principech má být práce třídního učitele se třídou postavena. Naučí se orientovat ve skupinové dynamice, tj. ve skupinových procesech, které se dějí v každé třídě či skupině lidí. Seznámí se s principy fungování žákovské skupiny. Odnesou si konkrétní doporučení, jak do třídy intervenovat, jak se třídou pracovat. Základní metodou bude interaktivní výklad a diskuze. Účastníci si vyzkouší vybrané postupy práce se třídou v modelových situacích z praxe. Dostanou příležitost sdílet své zkušenosti. Bude věnována pozornost řešení třídnických problémů účastníků, část vzdělávacího programu bude postavena na řešení případových studií a modelových situací. 172

7 012_Praha :06 Stránka 173 Úvod do etické v chovy a praktické inspirace do v uky Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 11. listopadu 2009 Poplatek: 520 Kč Účastníci získají vhled a doporučení k práci s tématy etické výchovy jako jedním ze systémů osobnostního a sociálního rozvoje. Postupy etické výchovy lze využít i pro práci ve většině klíčových kompetencí, zejména v kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální a kompetence občanské. Účastníci dostanou příležitost sdílet své problémy z praxe a zkušenosti z výuky. Budeme diskutovat nad výchovnými problémy z praxe a hledat jejich řešení. Na závěr pak zformulujeme nejdůležitější doporučení a závěry pro praxi. Detailní podobu kurzu přizpůsobíme konkrétní účastnické skupině. Kroky k efektivní pedagogické komunikaci pozitivní zpûtná vazba Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jakub Švec Datum konání: 13. listopadu 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Seminář Pozitivní zpětná vazba se soustředí na konstruktivní hodnocení ve výchovně-vzdělávacím procesu, které namísto nemotivující kritiky poskytuje vhodný prostor pro žákovo učení a osobnostně-sociální rozvoj, protože pozitivní a konstruktivní zpětná vazba motivuje žáka pro práci s chybou, na rozdíl od klasické kritiky, jež plní opačnou funkci. Kritika je ale přirozenému uvažování i jazyku člověka bližší, profesionální pedagog se vyznačuje mimo jiné i odstupem od konkrétních situací tak, aby dokázal ve většině případů reagovat vědomě a přeformulovat přirozenou hodnotící reakci způsobem vhodným dané situaci a výchovně-vzdělávacímu působení v daném okamžiku. Seminář předpokládá aktivní účast a je založen na diskuzních a simulačních technikách. Uãitel jako pomáhající profesionál moïnosti a hranice pedagogického pûsobení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 9. prosince 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program Učitel jako pomáhající profesionál možnosti a hranice pedagogického působení je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zamýšlejí nad profesí učitele v hlubších společenských důsledcích azejména těm učitelům, kteří hledají radost z výsledků své práce, ale mají pocit, že jsou na ně společností v dnešní době kladeny vysoké nároky, jimž nelze snadno dostát a které je nutí se zamýšlet nad smyslem učitele v dnešní škole. Vzdělávací program představuje učitelskou profesi z hlediska pomáhání, zabývá se vztahem učitel žák jako nástrojem pedagogického působení, který je zdrojem radosti i zklamání, energetickou složkou učitelské profese, problematikou profesního vyhoření a jeho prevence, psychologickými hranicemi a profesní etikou. Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: dialog uãitel Ïák Doporučeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jakub Švec Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 10. prosince 2009 Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program určený všem učitelům základní školy se věnuje specifické interakci učitele s žákem, dialogu. Zabývá se různými oblastmi mezilidské komunikace v prostředí školy. Rozhovor s žákem je jedním ze základních pedagogických jevů, které mají výchovnou funkci. Vzděláváním se tento proces realizuje, je proto třeba, aby pedagog dokázal vést dialog se žákem žádoucím směrem, aby byl znalý zásad takové komunikace, která bude vytvářet bezpečné prostředí vhodné pro učení nebo výchovné působení. Program se soustředí na všechny složky projevu, verbální i nonverbální komunikační kanály, a je vedený formou semináře i technikami založenými na prožitku a vzájemném sdílení získaných zkušeností na základě předložené teorie, v modelových situacích, diskuzních a simulačních technikách. 173

8 012_Praha :06 Stránka Stfiední vzdûlávání Finanãní gramotnost II Doporučeno: pedagogickým pracovníkům SŠ Lektor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Eva Skořepová Datum konání: 1. října 2009 Poplatek: 510 Kč Poznámka: VP je připraven ve spolupráci s ČNB. Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou. RVP a téma finanční gramotnost, zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu. Výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností: debetní/kreditní platební karty, možnosti platby z banky, termínovaný vklad, výpovědní lhůta, běžný účet, akcie, akcionář, stavební spoření, aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, typy pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, bezúročné období u kreditní platební karty, leasing, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Finanãní gramotnost II Doporučeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ Lektor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Eva Skořepová Datum konání: 17. prosince 2009 Poplatek: 510 Kč Poznámka: VP je připraven ve spolupráci s ČNB. Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou. RVP a téma finanční gramotnost, zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu. Výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností: debetní/kreditní platební karty, možnosti platby z banky, termínovaný vklad, výpovědní lhůta, běžný účet, akcie, akcionář, stavební spoření, aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, typy pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, bezúročné období u kreditní platební karty, leasing, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Cesty k efektivnûj í v uce umûní komunikace Doporučeno: učitelům SŠ Lektor: Mgr. Dana Forýtková Datum konání: 13. listopadu 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Základním kamenem životního úspěchu u každého člověka je umění komunikace. Většina lidí si přitom myslí, že stačí soustředit se na svá slova, obsah, neverbální gesta, asertivitu hovoru, a že úspěch nevyhnutelně přijde. Učitelé získají dovednosti, které jim mohou pomoci poradit si s různými situacemi, ať již na poradách nebo v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy, rodiči a žáky. Tématy jsou: Základní aspekty komunikace. Formy a druhy komunikace. Interpersonální komunikace. Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě. Základní všeobecné komunikační chyby. Bariéry v komunikaci. Základy verbální a neverbální komunikace. Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace. Jak prezentovat sebe na veřejnosti. 174

9 012_Praha :06 Stránka 175 V ukové metody ve vyuãování odborn ch pfiedmûtû Doporučeno: učitelům SOŠ a SOU Lektor: Mgr. Dana Forýtková Datum konání: 12. listopadu 2009 Čas konání: Poplatek: 500 Kč Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí a na zařazování průřezových témat v odborných předmětech. Na konkrétních příkladech se učitelé seznámí s využíváním výukových metod v jednotlivých odborných předmětech tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky v souladu s jednotlivými styly učení žáků a požadavky klíčových kompetencí vytyčených v rámcových vzdělávacích programech. Důraz bude kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na motivační metody. Zaměření na motivování žáků ke vhodné prezentaci vlastních výrobků, možnosti zapojení do různých soutěží a dalších akcí, kde by mohli žáci prezentovat vlastní schopnosti a dovednosti. Diskuze, výměna praktických zkušeností. Mezníky svûtové historie Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jiří Staňa Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 25. září 2009 Čas konání: Poplatek: 590 Kč Vzdělávací program se zabývá historickým obdobím, které předcházelo počátku druhé světové války a počáteční fází tohoto největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím. Mezi přímé příčiny, které budou reflektovány, patří zhroucení versailleského systému, nástup dvou nesmiřitelných totalitních ideologií, hospodářská krize, selhání Společnosti národů, krátkozraká politika appeasementu a v neposlední řadě lokální válečné konflikty (občanská válka ve Španělsku, italský útok na Habeš, japonské výboje v Číně), které byly předehrou celosvětové války. Vrámci především evropských událostí je silně akcentován pohled na dění v tehdejším Československu. Seminář je koncipován jako multimediální. Modely fiízení kvality a jejich vyuïití pro vlastní hodnocení koly Lektor: RNDr. Hana Žufanová Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 2. října 2009 Poplatek: 510 Kč Hodnocení (evaluace) ve školství představuje proces systematického sbírání, třídění a vyhodnocování dat a informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Stanovení kritérií a indikátorů kvality představuje hledisko (měřítko) hodnocení a tvoří základ evaluace. Systém těchto indikátorů a kritérií vytváří určité modely hodnocení, jako např. CAF, EFQM, ESSE a norma ISO. Obsah semináře tvoří charakteristika jednotlivých modelů hodnocení, včetně jejich struktury kritérií a subkritérií, se kterými pracují, zároveň jsou zde porovnávány jednotlivé modely a normy a jejich principy, ze kterých školy při vlastním hodnocení činnosti vycházejí a které při svém hodnocení uplatňují. Součástí semináře je stanovení postupu při případné certifikaci a její přínos pro školu. 04 Jazykové vzdûlávání Teaching English informaãní technologie pro v uku angliãtiny ve kolní tfiídû Doporučeno: učitelé 2. stupně ZŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: termín bude upřesněn Počet hodin: 16 Poplatek: 1220 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Teaching English technologie výuky pro školní třídu je kurz pro učitele angličtiny základních a středních škol, který se skládá z osmi modulů. Kurz pokrývá následující oblasti: 1. Úvod do technologií výuky; 2. Evaluace a výběr webových stránek; 3. Integrování (začleňování) webu; 4. Aplikace sady Office pro vyučování celé třídy; 5. Užívání aplikací sady Office v počítačové učebně; 6. Hledání zdrojů na webu; 7. Nápady na společné projekty škol; 8. Bezpečné prohledávání internetu. Délka jednotlivých modulů se pohybuje mezi 90 a 120 minutami. Celková délka je 16 hodin ve 2 dnech. Jednotlivé moduly mají charakter workshopů s přímým a aktivním zapojením účastníků. 175

10 012_Praha :06 Stránka 176 Brána jazykû otevfiená v em úroveà A2 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Brána jazykû otevfiená v em úroveà B1 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Brána jazykû otevfiená v em úroveà B2 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Nové metody, formy a pomûcky v práci uãitele anglického jazyka v M a na 1. stupni Z Doporučeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Lenka Lánská Datum konání: bude upřesněno Poplatek: 640 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Jedná se o jednodenní seminář, během kterého si učitelé mohou vyzkoušet různé aktivity pro naše nejmenší v rámci rozvíjení slovní zásoby, citu pro jazyk, praktické práce s didaktickým materiálem a kognitivních procesů u dítěte. Bude zdůrazněna úloha vizualizace a pohybu ve výuce jazyka a využití rytmizace pro výuku. Účastníci kurzu se také seznámí s tím, jak motivovat děti a žáky při výuce a učení a jak je vést k tvořivému myšlení. Učitelé si osvojí, jak při výuce cizího jazyka rozvíjet kognitivní procesy dítěte. Účinnou pomůckou jim bude didaktický materiál, se kterým se naučí pracovat. 176

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012 vzdělávání na školní rok 2011/2012 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více