Praha a Stfiedoãesk kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha a Stfiedoãesk kraj"

Transkript

1 012_Praha :06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, Praha 5-Smíchov tel.: fax: vedoucí pracoviště: PhDr. Ivana Shánilová asistentka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Jaroslava Štěpánková garanti dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků: Bc. Pavla Matoušková PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D Marcela Řeřábková

2 012_Praha :06 Stránka Management Individualizace práce v matefiské kole Doporučeno: ředitelkám mateřských škol, popř. vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Iva Škaloudová, učebna č. 2 Datum konání: 1. října 2009 Poplatek: 450 Kč Poznámka: Doporučujeme si s sebou přinést Metodiku pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy (VÚP Praha). Teoreticko-praktický seminář o tom, jak lze využívat Metodiku na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole (VÚP) a jaké způsoby pedagogické práce nám v současné době umožňují naplňovat podmínku RVP PV v oblasti individualizace práce předškolního pedagoga. Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Diskuze. Hospitaãní ãinnost fieditelky M Doporučeno: ředitelkám mateřských škol, vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Iva Škaloudová, učebna č. 2 Datum konání: 8. října 2009 Poplatek: 450 Kč Seminář, ve kterém budeme společně hledat cesty, jak posuzovat práci svých podřízených, aby výsledkem byl posun ke kvalitě práce ve prospěch dítěte.vprůběhu semináře se budeme zabývat následujícími tématy: Rozdíl mezi evaluací a hodnocením, produktem a procesem, kvalitou a kvantitou. Základní kritéria hodnocení pro ředitelku školy. Práce s videozáznamy, co je to metoda videotréninku a jak lze využít některé její zásady při hospitační činnosti. Burza forem a nápadů. Kolokvium fieditelû Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, absolventům SŘ Lektor: odborní pracovníci MŠMT Místo konání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Datum konání: 9. října 2009 Čas konání: Poplatek: 500 Kč Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o připravovaných novelách právních norem ve školství a umožní diskuzi o transformačních změnách a jejich postupech s RNDr. Jindřichem Kitzbergerem (témata: Státní maturitní zkoušky, Novela školského zákona, Novela zákona o pedagogických pracovnících...). Profesní prûprava zástupcû fieditele Doporučeno: zástupcům ředitele škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, Mgr. Ladislav Dvořák, Mgr. Miroslav Jiřička, Lenka Veselá Datum konání: 14. října, 22. října, 11. listopadu, 26. listopadu 2009 Počet hodin: 30 Poplatek: 1800 Kč Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do 4 tematických bloků: Škola a právo (právní vědomí terminologie, vnitřní směrnice školy, správní rozhodnutí, správní řízení, zápis dětí do prvních tříd, přijímací řízení, řešení stížností, hygienické předpisy apod.); Řízení pedagogického procesu (soulad RVP a ŠVP, závazná pedagogická dokumentace, hospitační činnost, plán DVPP, školská rada a její kompetence, tvorba plánu práce školy, školní úrazy, soustava učebních a studijních oborů apod.); Administrativa a finance (úprava úředních dokumentů, základy archivace, inventarizace majetku, finační toky ve školství, zpráva o hospodaření školy apod.); Základy supervize v manažerské praxi. 168

3 012_Praha :06 Stránka 169 Hospitaãní ãinnost fieditele koly Doporučeno: ředitelům ZŠ a SŠ Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, učebna č. 2 Datum konání: 21. října 2009 Poplatek: 510 Kč Seminář prezentuje nový pohled na hospitační činnost ředitele školy v souvislosti se změnami v řízení ve vzdělávacích systémech za posledních 30 let. Zabývá se aktuálními otázkami k problematice hospitační činnosti, předkládá metodický postup správné hospitace a na příkladech uvádí možné způsoby vedení příslušné dokumentace. Seminář řeší tato témata: Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy (tradiční a současný pohled na hospitaci); Metodika hospitační činnosti (plánování hospitace, předhospitační rozhovor, příprava na hospitaci, vlastní hospitace zásady); Plánování a vyhodnocení hospitační činnosti (výchozí podklady, hospitační záměry a priority); Hospitační záznam (struktura záznamu, výběr kritérií pro hodnocení, jak se záznamem pracovat). Podpora práce zaãínajících uãitelû Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení Lektor: Ing. Alexandra Petrová, CSc. Datum konání: 23. října 2009 Poplatek: 450 Kč Vzdělávací program je výstupem ze společného projektu NIDV a Telemark University College podpořeného finančními mechanismy EHP/Norsko ( ). Obsah programu je zaměřen na proškolení vedoucích pracovníků, kteří budou na škole organizovat adaptaci začínajících učitelů (ZU), vybírat mentora (uvádějícího učitele) a podporovat profesní růst začínajících učitelů, tvořit plány osobního rozvoje každého začínajícího učitele dle jeho individuálních potřeb. Vzdělávací program bude sestaven z 6 tematických celků: Začínající učitel; Vedoucí pracovník školy; Mentor; Příklady dobré praxe v ČR a zahraničí; Mentoring; Zkušenosti účastníků s podporou ZU. Součástí semináře bude workshop o zkušenostech účastníků s prací se ZU a závěrečná diskuze. Kolokvium fieditelû Doporučeno: ředitelům ZŠ a SŠ Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák, učebna č. 2 Datum konání: 4. a 5. listopadu 2009 Počet hodin: 16 Poplatek: 500 Kč Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o legislativních změnách, výměnu zkušeností v aplikaci těchto změn do podmínek organizace, umožní rozsáhlou diskuzi o transformačních změnách a jejich postupu. Program je vhodný pro absolventy Studia pro ředitele škol a školských zařízení, kteří cítí potřebu se i nadále profesionálně rozvíjet. Inspekãní ãinnost ve kolách a kolsk ch zafiízeních Doporučeno: vedoucím pracovníkům středních škol Lektor: RNDr. Hana Žufanová Datum konání: 5. listopadu 2009 Poplatek: 480 Kč Interaktivní seminář zaměřený na vzájemnou výměnu názorů z oblasti evaluace a autoevaluace školy a jejich významu pro školu. Cíle vnějšího a vnitřního hodnocení škol vyplývající ze školského zákona. Nové pojetí inspekční činnosti v souvislosti se změnami, které přináší školský zákon a kurikulární reforma. Prohloubení vzájemného dialogu v oblasti hodnotící práce škol na bázi interakce, znalosti výchozích parametrů, použitých metod a prostředků práce, výstupů a jejich dopad na rozvoj školského vzdělávacího systému a školy jako instituce samotné. Institucionální hodnocení školy jako komplexní zhodnocení všech parametrů výchovně vzdělávacího působení školské instituce. Program pořádán ve spolupráci s ČŠI. 169

4 012_Praha :06 Stránka 170 Efektivní vedení porad Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, učebna č. 2 Datum konání: 12. listopadu 2009 Poplatek: 590 Kč Účastníci se seznámí s typy porad (informativní, řešitelská a rozhodovací), s jejich průběhem a se specifiky při jejich přípravě. Pozornost bude věnována vlastní organizaci porad, jejich realizaci a závěrům. Zmíněny budou některé negativní jevy, které se na poradách mohou objevit, a budou navrhnuta opatření vedoucí k jejich odstranění. Nastíněny budou také efektivní postupy k zvládnutí problematických jedinců. Pozornost bude věnována komunikaci na poradách (osobní a pracovní vztahy možná úskalí). Součástí semináře bude sebereflexe účastníků vzhledem k uvedenému tématu, testy, praktické vyzkoušení modelových situací. Průběžně bude věnován prostor konzultacím, přípravě konkrétních podkladů k realizaci porad a diskuzi. Metody používané při výuce: přednáška s diskuzí, sdílené participativní učení, řešení modelových situací, hraní rolí, videotrénink s následnou analýzou, testy, diskuze aj. Evaluace v matefiské kole Doporučeno: ředitelkám MŠ, vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Šárka Gabrielová, učebna č. 1 Datum konání: 1. prosince 2009 Poplatek: 550 Kč Seminář seznámí účastníky se systémem autoevaluace, s tvorbou kritérií i s nástroji k vlastnímu hodnocení mateřské školy. Obsahem programu jsou tato témata: Vztah vlastního hodnocením školy a kurikulární reformy; Právní normy související s vlastním hodnocením mateřské školy; Rozdíly mezi hodnocením, evaluací a autoevaluací; Techniky hodnocení dětí, pedagogů, zaměstnanců školy (diagnostika dítěte, hospitace, hodnocení TVP ve vztahu k ŠVP a RVP, sebehodnocení učitelky); Principy a metody evaluace, tvorba kritérií pro evaluaci; Autoevaluace zaměřená na výchovně-vzdělávací proces, jeho podmínky, organizaci, realizaci a výsledky vzdělávání; Využití vnějších informačních zdrojů pro evaluaci činnosti MŠ; Příklady z praxe, diskuze. Jak úspû nû komunikovat nejen s rodiãi Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, učebna č. 1 Datum konání: 14. ledna 2009 Poplatek: 660 Kč Prakticky zaměřený seminář na zdokonalování komunikačních dovedností. Z teorie: základní komunikační pojmy, typy komunikace, volba vhodné techniky komunikace, komunikace se skupinou podřízených, komunikace na poradách, kritika a pochvala, vyjednávání, aktivní naslouchání, co to je manipulace, čtyři typy chování lidí pod tlakem, otázky jako nástroj tlaku, reakce na hněv, obranné techniky a manipulační techniky při vyjednávání. Z praxe: nácvik zvládání konkrétních komunikačních dovedností, především pravidla běžné každodenní komunikace s podřízenými, podávání kritiky a pochvaly, postup při vyjednávání, aktivní naslouchání a jednání s nespolupracujícími jedinci, rozeznávání manipulací a obranné techniky proti manipulativní taktice. ízení matefiské koly v kostce Doporučeno: ředitelkám škol a školských zařízení Lektor: Bc. Šárka Gabrielová, učebna č. 1 Datum konání: 20. ledna 2010 Poplatek: 950 Kč Vzdělávací program je určený začínajícím ředitelům mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Základní manažerské kompetence plánování, organizování, vedení lidí, kontrola; Plánování druhy plánů, jak plánovat; Personalistika výběr a vedení lidí; Řízení organizace organizační struktura školy, školní řád, provozní řády, pracovní řád, další vnitřní řády a interní předpisy; Systém řízení kvality týmové řízení, individuální řízení, management kontroly, externí zprávy; Kritéria úspěšné školy; Autoevaluace školy plán, proces, evaluační metody a nástroje, závěrečná zpráva; Řízení změny objektivní podmínky, subjektivní podmínky, fáze změny; Školní vzdělávací programy zkušenosti. Součástí semináře je výměna zkušeností a závěrečná diskuze. 170

5 012_Praha :06 Stránka Pfied kolní a základní vzdûlávání Kroky k efektivní pedagogické komunikaci asertivita v prostfiedí matefiské koly Doporučeno: učitelům mateřských škol Lektor: Mgr. Radka Valentová Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 21. září 2009 Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program věnovaný pravidlům asertivní komunikace je určen všem učitelům mateřské školy, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a bezpečné pracovní prostředí. Je zejména vhodný pro ty, kteří se zamýšlejí nad efektivní komunikací s dětmi, rodiči, kolegy i vedením, a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci. Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako komunikace na základě respektu k sobě idruhému, jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné a též jako cesta k vnitřní svobodě a vnímání vlastních potřeb. Seminář vyžaduje aktivní účast a využívá diskuzních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách a na základě vlastního prožitku. Účastníci získají i základní informační materiál a odkazy na vybranou odbornou literaturu. Budoucí kolní úspû nost pfied koláka Doporučeno: učitelům mateřských škol Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Datum konání: 23. září 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 440 Kč Seminář je zaměřen na význam předškolního věku pro pozdější úspěšnost jedince, rizikové faktory ve vývoji dítěte, dítě s LMD, připravenost dítěte na školu z neuropsychologického hlediska (vnímání, soustředění, grafomotorika), vliv jednotlivých deficitů na úroveň využití přirozené inteligence při učení, projevy a možnosti nápravy zjištěných deficitů v předškolním věku, možnosti individuálního přístupu k dítěti v MŠ a spolupráce s rodinou. Je určen všem učitelům mateřských škol, kteří mají zájem na zvyšování své kvalifikace a chtějí svoji práci dělat dobře. Uãitel jako pomáhající profesionál moïnosti a hranice pedagogického pûsobení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 7. října 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program Učitel jako pomáhající profesionál možnosti a hranice pedagogického působení je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zamýšlejí nad profesí učitele v hlubších společenských důsledcích azejména těm učitelům, kteří hledají radost z výsledků své práce, ale mají pocit, že jsou na ně společností v dnešní době kladeny vysoké nároky, jimž nelze snadno dostát a které je nutí se zamýšlet nad smyslem učitele v dnešní škole.vzdělávací program představuje učitelskou profesi z hlediska pomáhání, zabývá se vztahem učitel žák jako nástrojem pedagogického působení, který je zdrojem radosti i zklamání, energetickou složkou učitelské profese, problematikou profesního vyhoření a jeho prevence, psychologickými hranicemi a profesní etikou. 171

6 012_Praha :06 Stránka 172 Cesty k efektivnûj í v uce hodnocení a evaluace v práci uãitele Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. Datum konání: 9. října 2009 Čas konání: Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Seminář směřuje k seznámení pedagogických pracovníků se základními problémy v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání, které poskytují žákům. Ukazuje, jak začleňovat evaluaci a monitoring do svých plánů, formulovat kritéria a používat nástroje pro efektivní zjišťování potřebných informací. Tématem semináře je způsob vytvoření evaluačních kritérií a následných evaluačních nástrojů, sebehodnocení ředitele, učitele, žáků, analýza práce učitele sebereflexe, nácvik autoevaluace. Seminář bude veden v duchu evaluace není hrozba, ale je to posun vpřed směřující k vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu. Îivotní dovednosti tajemství úspûchu Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Jitka Kašová Datum konání: 13. října 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Poznámka: Učitelé 1. i 2. stupně ZŠ. Projekt životní dovednosti je dobrý způsob, jak nenásilnou, praktickou cestou zpřístupnit žákům pochopení klíčových kompetencí. Jako alternativu za tento méně srozumitelný pojem je možno nabídnout právě pojem životní dovednosti (tj. dovednosti potřebné k úspěšnému životu). V projektu se žáci seznamují s touto problematikou prostřednictvím hledání toho, co se skrývá za tajemstvím úspěchu různých lidí i jich samotných. Naučí se odvozovat souvislosti úspěchu či neúspěchu pomocí dovedností, naučí se pojmenovat a vysvětlit řadu dovedností, znát dohodnutý systém 15 konkrétních životních dovedností, poznávat je podle smluvních piktogramů, chápat jejich obsah i význam, nacházet je v různých příbězích a situacích ze života, používat je k pochopení a řešení problémů. Cesty k efektivnûj í v uce práce s chybou Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. Datum konání: 16. října 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Seminář se zabývá chybou jako fenoménem měřítkem úspěchu či neúspěchu. Žáci nesmí být za chyby trestáni nebo za ně záporně hodnoceni, ale mají jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a hlavně jako široký zdroj nových poznatků. Seminář je veden interaktivní formou a je součástí volně navazujícího cyklu Cesty k efektivnější výuce, který je podporou pedagogům v cestě za kvalitnější výukou. Jak na tfiídnické hodiny inspirace a doporuãení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Jakub Švec Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 22. října 2009 Poplatek: 530 Kč Účastníci vzdělávacího programu získají základní vhled a doporučení k práci v třídnických hodinách. Dozví se, na jakých principech má být práce třídního učitele se třídou postavena. Naučí se orientovat ve skupinové dynamice, tj. ve skupinových procesech, které se dějí v každé třídě či skupině lidí. Seznámí se s principy fungování žákovské skupiny. Odnesou si konkrétní doporučení, jak do třídy intervenovat, jak se třídou pracovat. Základní metodou bude interaktivní výklad a diskuze. Účastníci si vyzkouší vybrané postupy práce se třídou v modelových situacích z praxe. Dostanou příležitost sdílet své zkušenosti. Bude věnována pozornost řešení třídnických problémů účastníků, část vzdělávacího programu bude postavena na řešení případových studií a modelových situací. 172

7 012_Praha :06 Stránka 173 Úvod do etické v chovy a praktické inspirace do v uky Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 11. listopadu 2009 Poplatek: 520 Kč Účastníci získají vhled a doporučení k práci s tématy etické výchovy jako jedním ze systémů osobnostního a sociálního rozvoje. Postupy etické výchovy lze využít i pro práci ve většině klíčových kompetencí, zejména v kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální a kompetence občanské. Účastníci dostanou příležitost sdílet své problémy z praxe a zkušenosti z výuky. Budeme diskutovat nad výchovnými problémy z praxe a hledat jejich řešení. Na závěr pak zformulujeme nejdůležitější doporučení a závěry pro praxi. Detailní podobu kurzu přizpůsobíme konkrétní účastnické skupině. Kroky k efektivní pedagogické komunikaci pozitivní zpûtná vazba Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jakub Švec Datum konání: 13. listopadu 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Seminář Pozitivní zpětná vazba se soustředí na konstruktivní hodnocení ve výchovně-vzdělávacím procesu, které namísto nemotivující kritiky poskytuje vhodný prostor pro žákovo učení a osobnostně-sociální rozvoj, protože pozitivní a konstruktivní zpětná vazba motivuje žáka pro práci s chybou, na rozdíl od klasické kritiky, jež plní opačnou funkci. Kritika je ale přirozenému uvažování i jazyku člověka bližší, profesionální pedagog se vyznačuje mimo jiné i odstupem od konkrétních situací tak, aby dokázal ve většině případů reagovat vědomě a přeformulovat přirozenou hodnotící reakci způsobem vhodným dané situaci a výchovně-vzdělávacímu působení v daném okamžiku. Seminář předpokládá aktivní účast a je založen na diskuzních a simulačních technikách. Uãitel jako pomáhající profesionál moïnosti a hranice pedagogického pûsobení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 9. prosince 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program Učitel jako pomáhající profesionál možnosti a hranice pedagogického působení je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zamýšlejí nad profesí učitele v hlubších společenských důsledcích azejména těm učitelům, kteří hledají radost z výsledků své práce, ale mají pocit, že jsou na ně společností v dnešní době kladeny vysoké nároky, jimž nelze snadno dostát a které je nutí se zamýšlet nad smyslem učitele v dnešní škole. Vzdělávací program představuje učitelskou profesi z hlediska pomáhání, zabývá se vztahem učitel žák jako nástrojem pedagogického působení, který je zdrojem radosti i zklamání, energetickou složkou učitelské profese, problematikou profesního vyhoření a jeho prevence, psychologickými hranicemi a profesní etikou. Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: dialog uãitel Ïák Doporučeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jakub Švec Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 10. prosince 2009 Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program určený všem učitelům základní školy se věnuje specifické interakci učitele s žákem, dialogu. Zabývá se různými oblastmi mezilidské komunikace v prostředí školy. Rozhovor s žákem je jedním ze základních pedagogických jevů, které mají výchovnou funkci. Vzděláváním se tento proces realizuje, je proto třeba, aby pedagog dokázal vést dialog se žákem žádoucím směrem, aby byl znalý zásad takové komunikace, která bude vytvářet bezpečné prostředí vhodné pro učení nebo výchovné působení. Program se soustředí na všechny složky projevu, verbální i nonverbální komunikační kanály, a je vedený formou semináře i technikami založenými na prožitku a vzájemném sdílení získaných zkušeností na základě předložené teorie, v modelových situacích, diskuzních a simulačních technikách. 173

8 012_Praha :06 Stránka Stfiední vzdûlávání Finanãní gramotnost II Doporučeno: pedagogickým pracovníkům SŠ Lektor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Eva Skořepová Datum konání: 1. října 2009 Poplatek: 510 Kč Poznámka: VP je připraven ve spolupráci s ČNB. Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou. RVP a téma finanční gramotnost, zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu. Výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností: debetní/kreditní platební karty, možnosti platby z banky, termínovaný vklad, výpovědní lhůta, běžný účet, akcie, akcionář, stavební spoření, aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, typy pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, bezúročné období u kreditní platební karty, leasing, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Finanãní gramotnost II Doporučeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ Lektor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Eva Skořepová Datum konání: 17. prosince 2009 Poplatek: 510 Kč Poznámka: VP je připraven ve spolupráci s ČNB. Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou. RVP a téma finanční gramotnost, zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu. Výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností: debetní/kreditní platební karty, možnosti platby z banky, termínovaný vklad, výpovědní lhůta, běžný účet, akcie, akcionář, stavební spoření, aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, typy pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, bezúročné období u kreditní platební karty, leasing, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Cesty k efektivnûj í v uce umûní komunikace Doporučeno: učitelům SŠ Lektor: Mgr. Dana Forýtková Datum konání: 13. listopadu 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Základním kamenem životního úspěchu u každého člověka je umění komunikace. Většina lidí si přitom myslí, že stačí soustředit se na svá slova, obsah, neverbální gesta, asertivitu hovoru, a že úspěch nevyhnutelně přijde. Učitelé získají dovednosti, které jim mohou pomoci poradit si s různými situacemi, ať již na poradách nebo v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy, rodiči a žáky. Tématy jsou: Základní aspekty komunikace. Formy a druhy komunikace. Interpersonální komunikace. Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě. Základní všeobecné komunikační chyby. Bariéry v komunikaci. Základy verbální a neverbální komunikace. Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace. Jak prezentovat sebe na veřejnosti. 174

9 012_Praha :06 Stránka 175 V ukové metody ve vyuãování odborn ch pfiedmûtû Doporučeno: učitelům SOŠ a SOU Lektor: Mgr. Dana Forýtková Datum konání: 12. listopadu 2009 Čas konání: Poplatek: 500 Kč Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí a na zařazování průřezových témat v odborných předmětech. Na konkrétních příkladech se učitelé seznámí s využíváním výukových metod v jednotlivých odborných předmětech tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky v souladu s jednotlivými styly učení žáků a požadavky klíčových kompetencí vytyčených v rámcových vzdělávacích programech. Důraz bude kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na motivační metody. Zaměření na motivování žáků ke vhodné prezentaci vlastních výrobků, možnosti zapojení do různých soutěží a dalších akcí, kde by mohli žáci prezentovat vlastní schopnosti a dovednosti. Diskuze, výměna praktických zkušeností. Mezníky svûtové historie Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jiří Staňa Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 25. září 2009 Čas konání: Poplatek: 590 Kč Vzdělávací program se zabývá historickým obdobím, které předcházelo počátku druhé světové války a počáteční fází tohoto největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím. Mezi přímé příčiny, které budou reflektovány, patří zhroucení versailleského systému, nástup dvou nesmiřitelných totalitních ideologií, hospodářská krize, selhání Společnosti národů, krátkozraká politika appeasementu a v neposlední řadě lokální válečné konflikty (občanská válka ve Španělsku, italský útok na Habeš, japonské výboje v Číně), které byly předehrou celosvětové války. Vrámci především evropských událostí je silně akcentován pohled na dění v tehdejším Československu. Seminář je koncipován jako multimediální. Modely fiízení kvality a jejich vyuïití pro vlastní hodnocení koly Lektor: RNDr. Hana Žufanová Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 2. října 2009 Poplatek: 510 Kč Hodnocení (evaluace) ve školství představuje proces systematického sbírání, třídění a vyhodnocování dat a informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Stanovení kritérií a indikátorů kvality představuje hledisko (měřítko) hodnocení a tvoří základ evaluace. Systém těchto indikátorů a kritérií vytváří určité modely hodnocení, jako např. CAF, EFQM, ESSE a norma ISO. Obsah semináře tvoří charakteristika jednotlivých modelů hodnocení, včetně jejich struktury kritérií a subkritérií, se kterými pracují, zároveň jsou zde porovnávány jednotlivé modely a normy a jejich principy, ze kterých školy při vlastním hodnocení činnosti vycházejí a které při svém hodnocení uplatňují. Součástí semináře je stanovení postupu při případné certifikaci a její přínos pro školu. 04 Jazykové vzdûlávání Teaching English informaãní technologie pro v uku angliãtiny ve kolní tfiídû Doporučeno: učitelé 2. stupně ZŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: termín bude upřesněn Počet hodin: 16 Poplatek: 1220 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Teaching English technologie výuky pro školní třídu je kurz pro učitele angličtiny základních a středních škol, který se skládá z osmi modulů. Kurz pokrývá následující oblasti: 1. Úvod do technologií výuky; 2. Evaluace a výběr webových stránek; 3. Integrování (začleňování) webu; 4. Aplikace sady Office pro vyučování celé třídy; 5. Užívání aplikací sady Office v počítačové učebně; 6. Hledání zdrojů na webu; 7. Nápady na společné projekty škol; 8. Bezpečné prohledávání internetu. Délka jednotlivých modulů se pohybuje mezi 90 a 120 minutami. Celková délka je 16 hodin ve 2 dnech. Jednotlivé moduly mají charakter workshopů s přímým a aktivním zapojením účastníků. 175

10 012_Praha :06 Stránka 176 Brána jazykû otevfiená v em úroveà A2 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Brána jazykû otevfiená v em úroveà B1 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Brána jazykû otevfiená v em úroveà B2 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Nové metody, formy a pomûcky v práci uãitele anglického jazyka v M a na 1. stupni Z Doporučeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Lenka Lánská Datum konání: bude upřesněno Poplatek: 640 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Jedná se o jednodenní seminář, během kterého si učitelé mohou vyzkoušet různé aktivity pro naše nejmenší v rámci rozvíjení slovní zásoby, citu pro jazyk, praktické práce s didaktickým materiálem a kognitivních procesů u dítěte. Bude zdůrazněna úloha vizualizace a pohybu ve výuce jazyka a využití rytmizace pro výuku. Účastníci kurzu se také seznámí s tím, jak motivovat děti a žáky při výuce a učení a jak je vést k tvořivému myšlení. Učitelé si osvojí, jak při výuce cizího jazyka rozvíjet kognitivní procesy dítěte. Účinnou pomůckou jim bude didaktický materiál, se kterým se naučí pracovat. 176

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více