Praha a Stfiedoãesk kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha a Stfiedoãesk kraj"

Transkript

1 012_Praha :06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, Praha 5-Smíchov tel.: fax: vedoucí pracoviště: PhDr. Ivana Shánilová asistentka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Jaroslava Štěpánková garanti dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků: Bc. Pavla Matoušková PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D Marcela Řeřábková

2 012_Praha :06 Stránka Management Individualizace práce v matefiské kole Doporučeno: ředitelkám mateřských škol, popř. vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Iva Škaloudová, učebna č. 2 Datum konání: 1. října 2009 Poplatek: 450 Kč Poznámka: Doporučujeme si s sebou přinést Metodiku pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy (VÚP Praha). Teoreticko-praktický seminář o tom, jak lze využívat Metodiku na podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole (VÚP) a jaké způsoby pedagogické práce nám v současné době umožňují naplňovat podmínku RVP PV v oblasti individualizace práce předškolního pedagoga. Trendy a tendence současné pedagogiky v pohledu na dítě, jeho potřeby, možnosti a způsoby výchovy a vzdělávání. Jaké má učitelka mateřské školy možnosti při sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v MŠ. Jaké podmínky a zásady musí při tom dodržet. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické sledování vybraných cílových dovedností dítěte. Reflexe využití výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku. Diskuze. Hospitaãní ãinnost fieditelky M Doporučeno: ředitelkám mateřských škol, vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Iva Škaloudová, učebna č. 2 Datum konání: 8. října 2009 Poplatek: 450 Kč Seminář, ve kterém budeme společně hledat cesty, jak posuzovat práci svých podřízených, aby výsledkem byl posun ke kvalitě práce ve prospěch dítěte.vprůběhu semináře se budeme zabývat následujícími tématy: Rozdíl mezi evaluací a hodnocením, produktem a procesem, kvalitou a kvantitou. Základní kritéria hodnocení pro ředitelku školy. Práce s videozáznamy, co je to metoda videotréninku a jak lze využít některé její zásady při hospitační činnosti. Burza forem a nápadů. Kolokvium fieditelû Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, absolventům SŘ Lektor: odborní pracovníci MŠMT Místo konání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Datum konání: 9. října 2009 Čas konání: Poplatek: 500 Kč Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o připravovaných novelách právních norem ve školství a umožní diskuzi o transformačních změnách a jejich postupech s RNDr. Jindřichem Kitzbergerem (témata: Státní maturitní zkoušky, Novela školského zákona, Novela zákona o pedagogických pracovnících...). Profesní prûprava zástupcû fieditele Doporučeno: zástupcům ředitele škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, Mgr. Ladislav Dvořák, Mgr. Miroslav Jiřička, Lenka Veselá Datum konání: 14. října, 22. října, 11. listopadu, 26. listopadu 2009 Počet hodin: 30 Poplatek: 1800 Kč Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do 4 tematických bloků: Škola a právo (právní vědomí terminologie, vnitřní směrnice školy, správní rozhodnutí, správní řízení, zápis dětí do prvních tříd, přijímací řízení, řešení stížností, hygienické předpisy apod.); Řízení pedagogického procesu (soulad RVP a ŠVP, závazná pedagogická dokumentace, hospitační činnost, plán DVPP, školská rada a její kompetence, tvorba plánu práce školy, školní úrazy, soustava učebních a studijních oborů apod.); Administrativa a finance (úprava úředních dokumentů, základy archivace, inventarizace majetku, finační toky ve školství, zpráva o hospodaření školy apod.); Základy supervize v manažerské praxi. 168

3 012_Praha :06 Stránka 169 Hospitaãní ãinnost fieditele koly Doporučeno: ředitelům ZŠ a SŠ Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, učebna č. 2 Datum konání: 21. října 2009 Poplatek: 510 Kč Seminář prezentuje nový pohled na hospitační činnost ředitele školy v souvislosti se změnami v řízení ve vzdělávacích systémech za posledních 30 let. Zabývá se aktuálními otázkami k problematice hospitační činnosti, předkládá metodický postup správné hospitace a na příkladech uvádí možné způsoby vedení příslušné dokumentace. Seminář řeší tato témata: Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy (tradiční a současný pohled na hospitaci); Metodika hospitační činnosti (plánování hospitace, předhospitační rozhovor, příprava na hospitaci, vlastní hospitace zásady); Plánování a vyhodnocení hospitační činnosti (výchozí podklady, hospitační záměry a priority); Hospitační záznam (struktura záznamu, výběr kritérií pro hodnocení, jak se záznamem pracovat). Podpora práce zaãínajících uãitelû Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení Lektor: Ing. Alexandra Petrová, CSc. Datum konání: 23. října 2009 Poplatek: 450 Kč Vzdělávací program je výstupem ze společného projektu NIDV a Telemark University College podpořeného finančními mechanismy EHP/Norsko ( ). Obsah programu je zaměřen na proškolení vedoucích pracovníků, kteří budou na škole organizovat adaptaci začínajících učitelů (ZU), vybírat mentora (uvádějícího učitele) a podporovat profesní růst začínajících učitelů, tvořit plány osobního rozvoje každého začínajícího učitele dle jeho individuálních potřeb. Vzdělávací program bude sestaven z 6 tematických celků: Začínající učitel; Vedoucí pracovník školy; Mentor; Příklady dobré praxe v ČR a zahraničí; Mentoring; Zkušenosti účastníků s podporou ZU. Součástí semináře bude workshop o zkušenostech účastníků s prací se ZU a závěrečná diskuze. Kolokvium fieditelû Doporučeno: ředitelům ZŠ a SŠ Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák, učebna č. 2 Datum konání: 4. a 5. listopadu 2009 Počet hodin: 16 Poplatek: 500 Kč Vedoucí pracovník je povinen registrovat množství změn v různých oblastech týkajících se školství a zároveň je povinen tyto změny vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů škol a školských zařízení nabízí aktuální informace o legislativních změnách, výměnu zkušeností v aplikaci těchto změn do podmínek organizace, umožní rozsáhlou diskuzi o transformačních změnách a jejich postupu. Program je vhodný pro absolventy Studia pro ředitele škol a školských zařízení, kteří cítí potřebu se i nadále profesionálně rozvíjet. Inspekãní ãinnost ve kolách a kolsk ch zafiízeních Doporučeno: vedoucím pracovníkům středních škol Lektor: RNDr. Hana Žufanová Datum konání: 5. listopadu 2009 Poplatek: 480 Kč Interaktivní seminář zaměřený na vzájemnou výměnu názorů z oblasti evaluace a autoevaluace školy a jejich významu pro školu. Cíle vnějšího a vnitřního hodnocení škol vyplývající ze školského zákona. Nové pojetí inspekční činnosti v souvislosti se změnami, které přináší školský zákon a kurikulární reforma. Prohloubení vzájemného dialogu v oblasti hodnotící práce škol na bázi interakce, znalosti výchozích parametrů, použitých metod a prostředků práce, výstupů a jejich dopad na rozvoj školského vzdělávacího systému a školy jako instituce samotné. Institucionální hodnocení školy jako komplexní zhodnocení všech parametrů výchovně vzdělávacího působení školské instituce. Program pořádán ve spolupráci s ČŠI. 169

4 012_Praha :06 Stránka 170 Efektivní vedení porad Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, učebna č. 2 Datum konání: 12. listopadu 2009 Poplatek: 590 Kč Účastníci se seznámí s typy porad (informativní, řešitelská a rozhodovací), s jejich průběhem a se specifiky při jejich přípravě. Pozornost bude věnována vlastní organizaci porad, jejich realizaci a závěrům. Zmíněny budou některé negativní jevy, které se na poradách mohou objevit, a budou navrhnuta opatření vedoucí k jejich odstranění. Nastíněny budou také efektivní postupy k zvládnutí problematických jedinců. Pozornost bude věnována komunikaci na poradách (osobní a pracovní vztahy možná úskalí). Součástí semináře bude sebereflexe účastníků vzhledem k uvedenému tématu, testy, praktické vyzkoušení modelových situací. Průběžně bude věnován prostor konzultacím, přípravě konkrétních podkladů k realizaci porad a diskuzi. Metody používané při výuce: přednáška s diskuzí, sdílené participativní učení, řešení modelových situací, hraní rolí, videotrénink s následnou analýzou, testy, diskuze aj. Evaluace v matefiské kole Doporučeno: ředitelkám MŠ, vedoucím učitelkám Lektor: Bc. Šárka Gabrielová, učebna č. 1 Datum konání: 1. prosince 2009 Poplatek: 550 Kč Seminář seznámí účastníky se systémem autoevaluace, s tvorbou kritérií i s nástroji k vlastnímu hodnocení mateřské školy. Obsahem programu jsou tato témata: Vztah vlastního hodnocením školy a kurikulární reformy; Právní normy související s vlastním hodnocením mateřské školy; Rozdíly mezi hodnocením, evaluací a autoevaluací; Techniky hodnocení dětí, pedagogů, zaměstnanců školy (diagnostika dítěte, hospitace, hodnocení TVP ve vztahu k ŠVP a RVP, sebehodnocení učitelky); Principy a metody evaluace, tvorba kritérií pro evaluaci; Autoevaluace zaměřená na výchovně-vzdělávací proces, jeho podmínky, organizaci, realizaci a výsledky vzdělávání; Využití vnějších informačních zdrojů pro evaluaci činnosti MŠ; Příklady z praxe, diskuze. Jak úspû nû komunikovat nejen s rodiãi Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Kamila Bobysudová, učebna č. 1 Datum konání: 14. ledna 2009 Poplatek: 660 Kč Prakticky zaměřený seminář na zdokonalování komunikačních dovedností. Z teorie: základní komunikační pojmy, typy komunikace, volba vhodné techniky komunikace, komunikace se skupinou podřízených, komunikace na poradách, kritika a pochvala, vyjednávání, aktivní naslouchání, co to je manipulace, čtyři typy chování lidí pod tlakem, otázky jako nástroj tlaku, reakce na hněv, obranné techniky a manipulační techniky při vyjednávání. Z praxe: nácvik zvládání konkrétních komunikačních dovedností, především pravidla běžné každodenní komunikace s podřízenými, podávání kritiky a pochvaly, postup při vyjednávání, aktivní naslouchání a jednání s nespolupracujícími jedinci, rozeznávání manipulací a obranné techniky proti manipulativní taktice. ízení matefiské koly v kostce Doporučeno: ředitelkám škol a školských zařízení Lektor: Bc. Šárka Gabrielová, učebna č. 1 Datum konání: 20. ledna 2010 Poplatek: 950 Kč Vzdělávací program je určený začínajícím ředitelům mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Základní manažerské kompetence plánování, organizování, vedení lidí, kontrola; Plánování druhy plánů, jak plánovat; Personalistika výběr a vedení lidí; Řízení organizace organizační struktura školy, školní řád, provozní řády, pracovní řád, další vnitřní řády a interní předpisy; Systém řízení kvality týmové řízení, individuální řízení, management kontroly, externí zprávy; Kritéria úspěšné školy; Autoevaluace školy plán, proces, evaluační metody a nástroje, závěrečná zpráva; Řízení změny objektivní podmínky, subjektivní podmínky, fáze změny; Školní vzdělávací programy zkušenosti. Součástí semináře je výměna zkušeností a závěrečná diskuze. 170

5 012_Praha :06 Stránka Pfied kolní a základní vzdûlávání Kroky k efektivní pedagogické komunikaci asertivita v prostfiedí matefiské koly Doporučeno: učitelům mateřských škol Lektor: Mgr. Radka Valentová Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 21. září 2009 Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program věnovaný pravidlům asertivní komunikace je určen všem učitelům mateřské školy, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a bezpečné pracovní prostředí. Je zejména vhodný pro ty, kteří se zamýšlejí nad efektivní komunikací s dětmi, rodiči, kolegy i vedením, a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci. Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako komunikace na základě respektu k sobě idruhému, jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné a též jako cesta k vnitřní svobodě a vnímání vlastních potřeb. Seminář vyžaduje aktivní účast a využívá diskuzních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách a na základě vlastního prožitku. Účastníci získají i základní informační materiál a odkazy na vybranou odbornou literaturu. Budoucí kolní úspû nost pfied koláka Doporučeno: učitelům mateřských škol Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Datum konání: 23. září 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 440 Kč Seminář je zaměřen na význam předškolního věku pro pozdější úspěšnost jedince, rizikové faktory ve vývoji dítěte, dítě s LMD, připravenost dítěte na školu z neuropsychologického hlediska (vnímání, soustředění, grafomotorika), vliv jednotlivých deficitů na úroveň využití přirozené inteligence při učení, projevy a možnosti nápravy zjištěných deficitů v předškolním věku, možnosti individuálního přístupu k dítěti v MŠ a spolupráce s rodinou. Je určen všem učitelům mateřských škol, kteří mají zájem na zvyšování své kvalifikace a chtějí svoji práci dělat dobře. Uãitel jako pomáhající profesionál moïnosti a hranice pedagogického pûsobení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 7. října 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program Učitel jako pomáhající profesionál možnosti a hranice pedagogického působení je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zamýšlejí nad profesí učitele v hlubších společenských důsledcích azejména těm učitelům, kteří hledají radost z výsledků své práce, ale mají pocit, že jsou na ně společností v dnešní době kladeny vysoké nároky, jimž nelze snadno dostát a které je nutí se zamýšlet nad smyslem učitele v dnešní škole.vzdělávací program představuje učitelskou profesi z hlediska pomáhání, zabývá se vztahem učitel žák jako nástrojem pedagogického působení, který je zdrojem radosti i zklamání, energetickou složkou učitelské profese, problematikou profesního vyhoření a jeho prevence, psychologickými hranicemi a profesní etikou. 171

6 012_Praha :06 Stránka 172 Cesty k efektivnûj í v uce hodnocení a evaluace v práci uãitele Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. Datum konání: 9. října 2009 Čas konání: Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Seminář směřuje k seznámení pedagogických pracovníků se základními problémy v oblasti evaluace, autoevaluace a monitorování kvality vzdělávání, které poskytují žákům. Ukazuje, jak začleňovat evaluaci a monitoring do svých plánů, formulovat kritéria a používat nástroje pro efektivní zjišťování potřebných informací. Tématem semináře je způsob vytvoření evaluačních kritérií a následných evaluačních nástrojů, sebehodnocení ředitele, učitele, žáků, analýza práce učitele sebereflexe, nácvik autoevaluace. Seminář bude veden v duchu evaluace není hrozba, ale je to posun vpřed směřující k vytváření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu. Îivotní dovednosti tajemství úspûchu Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Jitka Kašová Datum konání: 13. října 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Poznámka: Učitelé 1. i 2. stupně ZŠ. Projekt životní dovednosti je dobrý způsob, jak nenásilnou, praktickou cestou zpřístupnit žákům pochopení klíčových kompetencí. Jako alternativu za tento méně srozumitelný pojem je možno nabídnout právě pojem životní dovednosti (tj. dovednosti potřebné k úspěšnému životu). V projektu se žáci seznamují s touto problematikou prostřednictvím hledání toho, co se skrývá za tajemstvím úspěchu různých lidí i jich samotných. Naučí se odvozovat souvislosti úspěchu či neúspěchu pomocí dovedností, naučí se pojmenovat a vysvětlit řadu dovedností, znát dohodnutý systém 15 konkrétních životních dovedností, poznávat je podle smluvních piktogramů, chápat jejich obsah i význam, nacházet je v různých příbězích a situacích ze života, používat je k pochopení a řešení problémů. Cesty k efektivnûj í v uce práce s chybou Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D. Datum konání: 16. října 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Seminář se zabývá chybou jako fenoménem měřítkem úspěchu či neúspěchu. Žáci nesmí být za chyby trestáni nebo za ně záporně hodnoceni, ale mají jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a hlavně jako široký zdroj nových poznatků. Seminář je veden interaktivní formou a je součástí volně navazujícího cyklu Cesty k efektivnější výuce, který je podporou pedagogům v cestě za kvalitnější výukou. Jak na tfiídnické hodiny inspirace a doporuãení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Jakub Švec Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 22. října 2009 Poplatek: 530 Kč Účastníci vzdělávacího programu získají základní vhled a doporučení k práci v třídnických hodinách. Dozví se, na jakých principech má být práce třídního učitele se třídou postavena. Naučí se orientovat ve skupinové dynamice, tj. ve skupinových procesech, které se dějí v každé třídě či skupině lidí. Seznámí se s principy fungování žákovské skupiny. Odnesou si konkrétní doporučení, jak do třídy intervenovat, jak se třídou pracovat. Základní metodou bude interaktivní výklad a diskuze. Účastníci si vyzkouší vybrané postupy práce se třídou v modelových situacích z praxe. Dostanou příležitost sdílet své zkušenosti. Bude věnována pozornost řešení třídnických problémů účastníků, část vzdělávacího programu bude postavena na řešení případových studií a modelových situací. 172

7 012_Praha :06 Stránka 173 Úvod do etické v chovy a praktické inspirace do v uky Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 11. listopadu 2009 Poplatek: 520 Kč Účastníci získají vhled a doporučení k práci s tématy etické výchovy jako jedním ze systémů osobnostního a sociálního rozvoje. Postupy etické výchovy lze využít i pro práci ve většině klíčových kompetencí, zejména v kompetenci k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální a kompetence občanské. Účastníci dostanou příležitost sdílet své problémy z praxe a zkušenosti z výuky. Budeme diskutovat nad výchovnými problémy z praxe a hledat jejich řešení. Na závěr pak zformulujeme nejdůležitější doporučení a závěry pro praxi. Detailní podobu kurzu přizpůsobíme konkrétní účastnické skupině. Kroky k efektivní pedagogické komunikaci pozitivní zpûtná vazba Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jakub Švec Datum konání: 13. listopadu 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Seminář Pozitivní zpětná vazba se soustředí na konstruktivní hodnocení ve výchovně-vzdělávacím procesu, které namísto nemotivující kritiky poskytuje vhodný prostor pro žákovo učení a osobnostně-sociální rozvoj, protože pozitivní a konstruktivní zpětná vazba motivuje žáka pro práci s chybou, na rozdíl od klasické kritiky, jež plní opačnou funkci. Kritika je ale přirozenému uvažování i jazyku člověka bližší, profesionální pedagog se vyznačuje mimo jiné i odstupem od konkrétních situací tak, aby dokázal ve většině případů reagovat vědomě a přeformulovat přirozenou hodnotící reakci způsobem vhodným dané situaci a výchovně-vzdělávacímu působení v daném okamžiku. Seminář předpokládá aktivní účast a je založen na diskuzních a simulačních technikách. Uãitel jako pomáhající profesionál moïnosti a hranice pedagogického pûsobení Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Datum konání: 9. prosince 2009 Čas konání: Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program Učitel jako pomáhající profesionál možnosti a hranice pedagogického působení je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zamýšlejí nad profesí učitele v hlubších společenských důsledcích azejména těm učitelům, kteří hledají radost z výsledků své práce, ale mají pocit, že jsou na ně společností v dnešní době kladeny vysoké nároky, jimž nelze snadno dostát a které je nutí se zamýšlet nad smyslem učitele v dnešní škole. Vzdělávací program představuje učitelskou profesi z hlediska pomáhání, zabývá se vztahem učitel žák jako nástrojem pedagogického působení, který je zdrojem radosti i zklamání, energetickou složkou učitelské profese, problematikou profesního vyhoření a jeho prevence, psychologickými hranicemi a profesní etikou. Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: dialog uãitel Ïák Doporučeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jakub Švec Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 10. prosince 2009 Poplatek: 480 Kč Vzdělávací program určený všem učitelům základní školy se věnuje specifické interakci učitele s žákem, dialogu. Zabývá se různými oblastmi mezilidské komunikace v prostředí školy. Rozhovor s žákem je jedním ze základních pedagogických jevů, které mají výchovnou funkci. Vzděláváním se tento proces realizuje, je proto třeba, aby pedagog dokázal vést dialog se žákem žádoucím směrem, aby byl znalý zásad takové komunikace, která bude vytvářet bezpečné prostředí vhodné pro učení nebo výchovné působení. Program se soustředí na všechny složky projevu, verbální i nonverbální komunikační kanály, a je vedený formou semináře i technikami založenými na prožitku a vzájemném sdílení získaných zkušeností na základě předložené teorie, v modelových situacích, diskuzních a simulačních technikách. 173

8 012_Praha :06 Stránka Stfiední vzdûlávání Finanãní gramotnost II Doporučeno: pedagogickým pracovníkům SŠ Lektor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Eva Skořepová Datum konání: 1. října 2009 Poplatek: 510 Kč Poznámka: VP je připraven ve spolupráci s ČNB. Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou. RVP a téma finanční gramotnost, zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu. Výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností: debetní/kreditní platební karty, možnosti platby z banky, termínovaný vklad, výpovědní lhůta, běžný účet, akcie, akcionář, stavební spoření, aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, typy pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, bezúročné období u kreditní platební karty, leasing, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Finanãní gramotnost II Doporučeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ Lektor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Mgr. Eva Skořepová Datum konání: 17. prosince 2009 Poplatek: 510 Kč Poznámka: VP je připraven ve spolupráci s ČNB. Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou. RVP a téma finanční gramotnost, zakotvení tématu v rámcovém vzdělávacím programu. Výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností: debetní/kreditní platební karty, možnosti platby z banky, termínovaný vklad, výpovědní lhůta, běžný účet, akcie, akcionář, stavební spoření, aktivum/pasivum, hotovost, úspory, investice, typy pojištění, roční míra výnosu, roční úroková míra, splatnost, jistina, poplatky, riziko, likvidita, inflace, nominální/reálná roční úroková míra, spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava, bezúročné období u kreditní platební karty, leasing, zastavárna, RPSN, nákup na splátky, fixace úrokové sazby. Ukázky způsobu výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Cesty k efektivnûj í v uce umûní komunikace Doporučeno: učitelům SŠ Lektor: Mgr. Dana Forýtková Datum konání: 13. listopadu 2009 Počet hodin: 5 Poplatek: 450 Kč Základním kamenem životního úspěchu u každého člověka je umění komunikace. Většina lidí si přitom myslí, že stačí soustředit se na svá slova, obsah, neverbální gesta, asertivitu hovoru, a že úspěch nevyhnutelně přijde. Učitelé získají dovednosti, které jim mohou pomoci poradit si s různými situacemi, ať již na poradách nebo v každodenních rozhovorech s nadřízenými, kolegy, rodiči a žáky. Tématy jsou: Základní aspekty komunikace. Formy a druhy komunikace. Interpersonální komunikace. Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě. Základní všeobecné komunikační chyby. Bariéry v komunikaci. Základy verbální a neverbální komunikace. Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace. Jak prezentovat sebe na veřejnosti. 174

9 012_Praha :06 Stránka 175 V ukové metody ve vyuãování odborn ch pfiedmûtû Doporučeno: učitelům SOŠ a SOU Lektor: Mgr. Dana Forýtková Datum konání: 12. listopadu 2009 Čas konání: Poplatek: 500 Kč Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a naplňování klíčových kompetencí a na zařazování průřezových témat v odborných předmětech. Na konkrétních příkladech se učitelé seznámí s využíváním výukových metod v jednotlivých odborných předmětech tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky v souladu s jednotlivými styly učení žáků a požadavky klíčových kompetencí vytyčených v rámcových vzdělávacích programech. Důraz bude kladen především na ty metody, které podporují u žáků sebeučení, učení se navzájem, dále na týmovou spolupráci a na motivační metody. Zaměření na motivování žáků ke vhodné prezentaci vlastních výrobků, možnosti zapojení do různých soutěží a dalších akcí, kde by mohli žáci prezentovat vlastní schopnosti a dovednosti. Diskuze, výměna praktických zkušeností. Mezníky svûtové historie Doporučeno: učitelům 2. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jiří Staňa Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 25. září 2009 Čas konání: Poplatek: 590 Kč Vzdělávací program se zabývá historickým obdobím, které předcházelo počátku druhé světové války a počáteční fází tohoto největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva, jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím. Mezi přímé příčiny, které budou reflektovány, patří zhroucení versailleského systému, nástup dvou nesmiřitelných totalitních ideologií, hospodářská krize, selhání Společnosti národů, krátkozraká politika appeasementu a v neposlední řadě lokální válečné konflikty (občanská válka ve Španělsku, italský útok na Habeš, japonské výboje v Číně), které byly předehrou celosvětové války. Vrámci především evropských událostí je silně akcentován pohled na dění v tehdejším Československu. Seminář je koncipován jako multimediální. Modely fiízení kvality a jejich vyuïití pro vlastní hodnocení koly Lektor: RNDr. Hana Žufanová Místo konání: krajská pracoviště NIDV Datum konání: 2. října 2009 Poplatek: 510 Kč Hodnocení (evaluace) ve školství představuje proces systematického sbírání, třídění a vyhodnocování dat a informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Stanovení kritérií a indikátorů kvality představuje hledisko (měřítko) hodnocení a tvoří základ evaluace. Systém těchto indikátorů a kritérií vytváří určité modely hodnocení, jako např. CAF, EFQM, ESSE a norma ISO. Obsah semináře tvoří charakteristika jednotlivých modelů hodnocení, včetně jejich struktury kritérií a subkritérií, se kterými pracují, zároveň jsou zde porovnávány jednotlivé modely a normy a jejich principy, ze kterých školy při vlastním hodnocení činnosti vycházejí a které při svém hodnocení uplatňují. Součástí semináře je stanovení postupu při případné certifikaci a její přínos pro školu. 04 Jazykové vzdûlávání Teaching English informaãní technologie pro v uku angliãtiny ve kolní tfiídû Doporučeno: učitelé 2. stupně ZŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: termín bude upřesněn Počet hodin: 16 Poplatek: 1220 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Teaching English technologie výuky pro školní třídu je kurz pro učitele angličtiny základních a středních škol, který se skládá z osmi modulů. Kurz pokrývá následující oblasti: 1. Úvod do technologií výuky; 2. Evaluace a výběr webových stránek; 3. Integrování (začleňování) webu; 4. Aplikace sady Office pro vyučování celé třídy; 5. Užívání aplikací sady Office v počítačové učebně; 6. Hledání zdrojů na webu; 7. Nápady na společné projekty škol; 8. Bezpečné prohledávání internetu. Délka jednotlivých modulů se pohybuje mezi 90 a 120 minutami. Celková délka je 16 hodin ve 2 dnech. Jednotlivé moduly mají charakter workshopů s přímým a aktivním zapojením účastníků. 175

10 012_Praha :06 Stránka 176 Brána jazykû otevfiená v em úroveà A2 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Brána jazykû otevfiená v em úroveà B1 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Brána jazykû otevfiená v em úroveà B2 Doporučeno: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ Místo konání: bude upřesněno Datum konání: září 2009 leden 2010 Počet hodin: 40 Poplatek: 2450 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Poznámka: Přihlášení internetem je závazné. Podmínkou otevření kurzu je přihlášení min.12 účastníků. Program navazuje na NP Brána jazyků, RP MEJA a Jazyky hrou a upevňuje jazykové dovednosti účastníků, kteří jedním z těchto projektů již prošli, ale zároveň pomáhá v jazykovém rozvoji i novým zájemcům učitelům všech typů škol o studium jazyka. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERR. Jazykový modul bude v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky za semestr, z toho 6 vyučovacích hodin je věnováno integrované výuce jazyka a metodiky. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Nové metody, formy a pomûcky v práci uãitele anglického jazyka v M a na 1. stupni Z Doporučeno: učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Lenka Lánská Datum konání: bude upřesněno Poplatek: 640 Kč Garant: Mgr. Pavla Matoušková Jedná se o jednodenní seminář, během kterého si učitelé mohou vyzkoušet různé aktivity pro naše nejmenší v rámci rozvíjení slovní zásoby, citu pro jazyk, praktické práce s didaktickým materiálem a kognitivních procesů u dítěte. Bude zdůrazněna úloha vizualizace a pohybu ve výuce jazyka a využití rytmizace pro výuku. Účastníci kurzu se také seznámí s tím, jak motivovat děti a žáky při výuce a učení a jak je vést k tvořivému myšlení. Učitelé si osvojí, jak při výuce cizího jazyka rozvíjet kognitivní procesy dítěte. Účinnou pomůckou jim bude didaktický materiál, se kterým se naučí pracovat. 176

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více