GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Leandra Čecha Nové Město na Moravě IZO: IZO ředitelství: Studijní obory: K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (všeobecné), studium denní, čtyřleté K/81 Gymnázium (všeobecné), studium denní, osmileté K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, osmileté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (se sportovním zaměřením), studium denní, čtyřleté K/413 Gymnázium tělesná výchova, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium se sportovní přípravou studium denní, čtyřleté K/420 Gymnázium sportovní příprava, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) Zpracoval: PaedDr. Milan Pavlík říjen 2010

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla projednána s Radou školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dne 1. listopadu Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/10 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Leandra Čecha Nové Město na Moravě IZO: IZO ředitelství: Studijní obory : K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (všeobecné), studium denní, čtyřleté K/81 Gymnázium (všeobecné), studium denní, osmileté K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, osmileté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (se sportovním zaměřením), studium denní, čtyřleté K/413 Gymnázium tělesná výchova, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium se sportovní přípravou studium denní, čtyřleté K/420 Gymnázium sportovní příprava, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) Učební plány MŠMT ČR č.j.: /99-22, /99-22 Od 1. září 2009 studovalo v 16 třídách gymnázia celkem 421 studentů, z toho navštěvovalo školu ve čtyřletém studijním cyklu 199 studentů a v osmiletém cyklu 222 studentů. V průběhu školního roku přešli na jinou školu 2 studenti a odešli 4 studenti, kteří řešili své další studium na jiné škole z důvodů lepší orientace na budoucí povolání. Do sítě škol byl zapsán v únoru 2002 studijní obor K/413 se zaměřením na tělesnou výchovu a studijní obor K/420 se zaměřením na sportovní přípravu. Tento nový studijní obor byl zaplněn v roce studenty. Tento obor je v současnosti dobíhajícím, protoţe došlo k přečíslování studijních oborů. V současnosti je veden v rejstříku škol pod číslem 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou. Do oboru 7942K/41 jsou kmenově zařazeni sportovci se zaměřením na lyţování, rychlobruslení, biatlon a severskou kombinaci. Úpravu studijních plánů gymnázia jsme se snaţili přizpůsobit potřebám praxe, poţadavkům rodičovské veřejnosti a ekonomickým moţnostem. V rámci navýšení týdenní dotace učebního plánu vyššího gymnázia byla posílena výuka hlavního jazyka, chemie, informatiky a zeměpisu. V letošním školním roce se studenti opět zúčastnili vědomostních a sportovních olympiád a soutěţí, ve kterých dosáhli pěkných výsledků. Jejich přehled je přílohou této výroční zprávy. Pro zdokonalení znalosti cizích jazyků a propojení teorie s praxí je pro zájemce uspořádán kaţdé dva roky studijní výukový zájezd do Anglie. V následujícím školním roce pojedou děti do Skotska. Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili týdenního jazykového kurzu v Rakousku. Rovněţ jako v loňském roce reprezentoval naši školu student 3. ročníku na jazykové olympiádě v Dolním Rakousku. Skupina studentů vyššího gymnázia se zapojila do projektu e-twinning. V lednu roku 2010 se studenti kvarty podrobili testování informační gramotnosti TIGR. Tyto testy porovnávají výsledky patnáctiletých studentů v rámci gymnázií a v rámci základních škol. V únoru 2010 se ţáci kvarty zúčastnili srovnávacích testů Kalibro Podle hodnocení výsledků se ve výrazné většině nelišily výsledky od školní klasifikace studentů. Celkově se třída umístila v horní polovině testovaných škol ve vzorku gymnázií. 2

3 V českém jazyce, v anglickém jazyce, v matematice se výsledky blíţily většině škol. Výsledky testů jsou evaluačním nástrojem pro práci školy a jednotlivých pedagogů ve smyslu porovnávání a srovnávání. Prevence protispolečenských jevů v této oblasti byly tradičně uspořádány harmonizační dny pro studenty prvních ročníků se zaměřením na prevenci negativních jevů, na podporu vzájemné komunikace, empatie a sebepoznávání s vyuţitím na soudrţnost a stmelení školního kolektivu studentů. Kaţdoročně doplňuje škola výuku osvětovými akcemi formou přednášek, besed či workshopů (např. v rámci nabídky festivalu Modré dny). V rámci předplatného byly zorganizovány zájezdy do městských divadel v Brně a v Praze. Ve škole pracuje jiţ 7 let studentský parlament, který zastupuje veškeré studenty naší školy. Na pravidelných setkáních společně s vedením školy se řeší otázky, které tíţí studenty a je ve společných silách najít řešení ku prospěchu obou stran. Pro studenty a pro řešení individuálních problémů a pro případné neveřejné dotazy, mohli studenti adresně či anonymně pouţívat schránky důvěry, které jsou rozmístěny v jednotlivých patrech školní budovy. I v letošním roce několik studentů této moţnosti vyuţilo pro projednání svých potíţí a problémů. Sportovní činnost, zájmové aktivity vhodné naplnění volného času studentů jsou nedílnou součástí činnosti naší školy. Během školního roku organizujeme velké mnoţství soutěţí a sportovních akcí i společně s organizacemi města. Je zpracován harmonogram pronájmů obou tělocvičen a posilovny. V rámci nepovinných sportovních her jsou tyto prostory plně vyuţity a spíše naráţíme na kapacitní potíţe. Součástí této zprávy je příloha, kde jsou aktivity školy vyčísleny přehledněji. Studenti naší školy mají moţnost po celý školní rok vyuţívat k přípravě studovnu a učebny výpočetní techniky, včetně připojení na internet. Ve škole jsou studentům k dispozici dvě učebny výpočetní techniky, v nichţ neustále zdokonalujeme jejich vybavení. Na škole máme osm odborných učeben vybavených interaktivními tabulemi. Tato technika je průběţně vyuţívána ve výuce i při vzdělávacích akcích, které škola realizuje. Práci s počítači zavádíme do výuky i v tom smyslu, ţe referáty a ostatní údaje si studenti zpracovávají na počítači. Studovna školy plní svou funkci jiţ šestým rokem a setkáváme se ve spolupráci se studentským parlamentem s kladným hodnocením. Došlo k vybudování školní knihovny, archivu školy a dalším prostorovým úpravám. Studenti vyuţívají nových prostor studovny k přípravě na výuku. DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získávání nových dovedností s aktivními tabulemi, na získávání nových znalostí a dovedností v oboru, předmětech, na spolupráci s pedagogickými centry a přípravě ke státní maturitní generálce. Škola je zapojena do projektu e-learning, kdy spolupracuje společně se studenty a školami v oblasti edukace a komunikace. Nadále pracujeme jako Informační centrum. Pořádali jsme 7. ročník celorepublikové konference Počítač ve škole určený pro učitele základních a středních škol v ČR. Účastníci se zde mohli seznámit se současnou technickou špičkou, pouţívanou se školství ve výuce. Hodnotili se zde zkušenosti s pilotními projekty, prezentovala se technika v rámci firem a hodnotily se výstupy z jednotlivých krajů v oblasti vzdělávání ICT a tvorby ŠVP. V tomto roce úspěšně pokračujeme v oblasti jazykového vzdělávání jazykovou školou při gymnáziu, kde má veřejnost moţnost se jazykově vzdělávat v několika světových jazycích. V grantové politice byla naše škola letos méně úspěšná, protoţe námi podané ţádosti o granty v souvislosti se zamýšleným rozvojem školy v oblasti výuky přírodovědných předmětů na gymnáziu nevyšly, dále byl podán grant na podporu talentované mládeţe v oblasti sportu a tělovýchovy, který nebyl vykryt a dále ţádost o finanční příspěvek na podporu talentované mládeţe v oblasti sportu a tělovýchovy, který nebyl rovněţ vykryt. V oblasti údrţby a oprav majetku bylo jako kaţdoročně přistoupeno k výmalbě tříd. V letošním roce jsme dokončili veškeré opravy na budově školy a chystáme se do poslední opravy fasády vnitřní části budovy školy. Nadále se jedná o moţnosti opravy zadního traktu budovy, zvláště pak oprava parkovacího prostoru. V letošním roce se nám podařilo společně se zřizovatelem odstranit starou kotelnu, která byla jiţ několik let v havarijním stavu. V měsíci říjnu roku 2010 byla definitivně zbourána. 3

4 Přijímací řízení čtyřleté a osmileté studium pro školní rok 2009/10 ( , , ) Počty přihlášených přihlášeno/dostavilo se/přijato/nastoupili Odvolání podalo/vyhověno studium 1.termín 2.termín odvolání K/41 68/68/35/9 0/0/0/0 15/ K/81 35/34/28/26 2/2/2/2 0/ K/41 ( 413) 14/14/14/2 0/0/0/0 0/ K/41 5/5/5/5 0/0 V roce 2009/10 na základě materiálů Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu v Jihlavě a nového školského zákona konalo ředitelství školy přijímací řízení v termínu dne 22. a Na základě nenaplnění čtyřletého a osmiletého studijního oboru K/41,79-41K/81 a oboru K/41 v prvním kole, uskutečnilo ředitelství školy další kolo PZK dne Toto přijímací řízení se konalo pro studijní obor K/81. Na základě přijímacího řízení ve druhém kole byl studijní obor K/81 doplněn o 2 studenty. Studijní obor K/41 byl pro nový školní rok naplněn na základě přijímacího řízení a talentových zkoušek 5 studentů. To znamená, ţe pokračujeme v trendu vzdělávání vrcholových sportovců a jsme jedním z 16 sportovních gymnázií v České republice. V současnosti studuje tento obor 21 lyţařů, 4 biatlonisti a 7 rychlobruslařů. Festival vzdělávání, který je kaţdoročně konán v okresním městě, je místem, kde se naše gymnázium prezentuje svými výsledky a záměry. Zde nacházejí potencionální zájemci o studium na našem gymnáziu veškeré informace. Velká část dětí přihlášených k přijímacímu řízení do osmiletého studia se současně přihlásila k přijímacímu řízení do výpočetní techniky na své mateřské základní škole. Po zváţení výsledků v přijímacím řízení část těchto dětí dala přednost studia na gymnáziu. Stejně jako v loňském roce bylo i letos součástí přijímacího řízení prokázání znalostí v matematice a českém jazyce. V rámci odvolacího řízení se stanovená hranice počtu studentů v prvním a druhém kole, po splnění všech kritérií ve studijním oboru K/81 naplnila na počet 28 studentů v ročníku, ve studijním oboru K/41 na počet 23 studentů, a ve studijním oboru K/41 a 79-42K/41 na počet 8 studentů, 2 studenti byli přeřazeni na vlastní ţádost z jiného studijního programu naší školy. Výsledky maturitních zkoušek: studium 79-41K/801 a K/ studium 79-41K/420 a K/ studium 79-41K/801 a 413 opravný termín V maturitních třídách studovalo celkem 79 studentů. Úspěšně vykonalo tuto zkoušku 76 studentů. Dva studenti úspěšně vykonali maturitní zkoušku v zářijovém termínu, kdy opakovali dílčí část. Jeden student bude opakovat maturitní zkoušku v lednovém termínu. S vyznamenáním prospělo 31 studentů a prospělo 48 studentů, jeden student opakuje celou maturitní zkoušku. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka napsalo všech 79 studentů. 4

5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/10 (aprobace, délka) Ředitel školy: PaedDr. Milan Pavlík (Čj, On, 30) Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Řádková (Čj, Nj; 24) Ing. Marie Ţilková (Ivt; 17) Výchovný poradce: Mgr. Eva Vaňková (M, Fy; 24) Vyučující : Mgr. Miloš Bukáček (M, Ze, Ivt; 8) Mgr. Jana Černá (Bi) Mgr. Miloslava Čechovská(Čj, Lat, Adm; 37) Mgr. Lenka Drdlová ( Čj, Dě; 19) Mgr. František Dvořák (Hv; 25) Mgr. Josef Dvořák (Aj; 5 ) Mgr. Jana Dvořáková (M, Fy; 18) PhDr. Hana Hronová (Bi; 3) Mgr. Dagmar Kadlecová (Čj, Nj; 24) Mgr. Ivana Kadlecová (Tv, Rj; 29) Mgr. Zuzana Kočárová (Tv, Bi; 1) Mgr. Helena Kotenová (M, Fy; 36) Mgr. Karel Kotovic (M, Che; 36) Mgr. Martina Krejčí (Čj, Aj, Dě; 10) Mgr. Roman Krejčí (Aj; ) Mgr. Pavlína Macová (M, Dg; 23) Mgr. Jiří Maděra (Tv, Zsv; 23) Mgr. Anna Málková (Frj) Ba. David Marshall (Aj; 22) Mgr. Monika Marshallová (Aj, Nj, Tv; 14) Mgr. Miloš Okurka (Ma, Tv; 5) Mgr. Květa Palová (Bi, Che; 10) Mgr. Pavel Peňáz (Děj, Zsv; 5) Mgr. Naděţda Petrů (Čj, Vv; 29) Mgr. Jan Rosecký (Ma, Fyz, Ivt; 13) Mgr. Jarmila Sklenářová (Aj, Rj; 25) Mgr. Marta Straková (Fy, Geo, Adm; 35) Mgr. Emilie Svitanová (Čj, Nj; 39) Mgr. Marie Schreinerová (Čj, Dě; ) Mgr. Helena Šustrová (Frj, Ze; 6) Mgr. Renata Uhlířová (Špj, Čj, 3) Mgr. Josef Vaněk (Tv, 11) Mgr. Petra Sobotková (Špj) Ing. Irena Vávrová (Aj, 11) Mgr. Anna Zabloudilová (Čj, Děj, 39) Trenéři sportovních tříd : Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené: Mgr. Marek Kovačič šéftrenér Mgr. Hana Krčilová, Mgr. Petra Mičková Ing Jiří Ţák trenér Mgr. Marie Petrová, Mgr. Petra Slámová Petra Letenská trenérka Mgr. Renata Uhlířová (od července 2009) Správní zaměstnanci školy : Správce sítě: Josef Dvořák Asistentka ředitele školy: Petra Stará Hospodářka: Ludmila Reková Ekonomka školy: Ing.Ilona Kalasová Školník: Metoděj Krčil Uklízečky: Lenka Švandová-vedoucí uklizečka Alena Blahová Jana Šedá Simona Váchová Ludmila Ţváčková Týdně bylo podle úvazků odučeno celkem 658 hodin, z toho 614 aprobovaně. Aprobovanost výuky tedy dosáhla 94 %. 5

6 Termíny hlavních akcí gymnázia ve školním roce 2009/ začátek školního roku podzimní prázdniny uzavření čtvrtletní klasifikace čtvrtletní klasifikační porada ředitelské volno turnaj k 17. listopadu rodičovské sdruţení stuţkovací ples maturitních tříd (TU 4. ročníků) Den otevřených dveří pasování 1. ročníků (TU 3. ročníků) Gymnaziální laťka vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010) talentové zkoušky uzavření klasifikace za 1.pololetí klasifikační porada za 1. pololetí vydání pololetního vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny LVVZ (2.A) LVVZ (1. ročník VG) konference Počítač ve škole ředitelské volno velikonoční prázdniny maturitní písemné práce z ČJ uzavření čtvrtletní klasifikace čtvrtletní klasifikační porada , první kolo přijímacího řízení rodičovské sdruţení uzavření klasifikace pro maturitní třídy klasifikační porada pro maturitní třídy studijní volno pro maturitní třídy ředitelské volno maturitní zkoušky červen... školní výlety vodácký kurz 2.C + výběr 2. roč. VG STK 3. ročník VG uzavření klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada za 2. pololetí závěrečné vysvědčení 6

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2009/2010 Jméno a příjmení Miloš Bukáček Lenka Drdlová Josef Dvořák Jana Dvořáková Téma Pořadatel Konference metodického portálu Krajský úřad kraje Vysočina Nová maturita - Český jazyk Datum konání zkoušky - Český jazyk a literatura písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura Jednodenní seminář pro učitele angličtiny ZŠ Otokara Březiny Jihlava Stay in Front of OUP Oxford University Press Praha Vzdělávací seminář pro učitele přírodovědných předmětů Gymnázium Velké Meziříčí Nová maturita - Německý jazyk Nová maturita - Český jazyk písemných prací - NJ Dagmar Kadlecová zkoušky - Český jazyk a literatura zkoušky - NJ písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura zkoušky - NJ

8 Ivana Kadlecová Seminář pro učitele ruského jazyka Infoa Brno písemných prací - RJ písemných prací - RJ zkoušky - RJ Nová maturita AJ Roman Krejčí písemných prací - AJ zkoušky - AJ zkoušky - AJ písemných prací - FJ Anna Málková písemných prací - FJ zkoušky - FJ zkoušky - FJ Nová maturita AJ David Marshall písemných prací - AJ zkoušky - AJ zkoušky - AJ

9 Monika Marshallová Květa Palová Milan Pavlík Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Konference německého jazyka MU PdF Brno Nová maturita AJ písemných prací - AJ zkoušky - AJ Stay in Front of OUP Oxford University Press Praha písemných prací - NJ zkoušky - AJ písemných prací - NJ zkoušky - AJ Vzdělávací seminář pro učitele přírodovědných předmětů Gymnázium Velké Meziříčí Seminář ředitelů SG a zástupců Gymnázium L. Daňka Brno Konference ředitelů gymnázií ČR INFRA s.r.o. Stařeč Projekt "Ředitel" 1. seminář MŠMT, Vysočina Education Jihlava

10 Eva Řádková Marie Schreinerová Konference německého jazyka MU PdF Brno Nová maturita - Německý jazyk Nová maturita - Český jazyk písemných prací - NJ Partnerství ve vzdělávání MU Brno Tvorba pracovních listů k ÚZK z NJ SPŠ chemická Brno zkoušky - Český jazyk a literatura zkoušky - NJ písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura Den učitelů němčiny SGUN a Goethe Institut Praha zkoušky - NJ Nová maturita - Český jazyk zkoušky - Český jazyk a literatura písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura

11 Nová maturita AJ písemných prací - AJ zkoušky - AJ Seminář pro učitele ruského jazyka Infoa Brno Jarmila Sklenářová zkoušky - AJ písemných prací - RJ písemných prací - RJ Emilie Svitanová zkoušky - RJ Počítače ve výuce němčiny PhDr. Veronika Hutarová, Praha písemných prací - FJ písemných prací - FJ Helena Šustrová zkoušky - FJ zkoušky - FJ Eva Vaňková Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením I. NIDV Praha Kyberšikana a práce s talentovanými dětmi MU Brno březen - červen 2010, 5 x 6 hodin

12 Irena Vávrová Marie Ţilková Nová maturita AJ písemných prací - AJ zkoušky - AJ zkoušky - AJ Jednodenní seminář pro učitele angličtiny ZŠ Otokara Březiny Jihlava Profesní průprava ZŘ září -říjen 2010, 5 x 6 hodin Informatika a informační a komunikační technologie VÚP Praha 12

13 Ús pěš nos t přijetí abs olventů na VŠ 100% 80% 60% 40% 91,10% 87,84% 95,90% 85,71% 87,95% 88,46% 20% 0% vys oké š koly vyš š í odborné š koly jaz ykové š koly Ve školním roce 2009/2010 odmaturovalo 78 studentů, 69 jich bylo přijato na VŠ. 13

14 S truktura VŠ podle zájmu abs olventů v roc e % 4% 7% 21% přírodovědec ká pedagogic ká 6% ekonomic ká lékařs ká filoz ofic ká 9% 17% technická regionální roz voj právnic ká 10% s portovní os tatní 10% 12% 14

15 Autoevaluace Strategický dlouhodobý plán rozvoje školy (na rok ) pravidelně aktualizovat školní řád tak, aby korespondoval s aktuálním zákonnými změnami studentský parlament zachovat současnou podobu a strukturu investice do oprav budovy školy oprava vnitřních fasád, dokončení výměny oken v přístavbě budovy školy investice do opravy zabezpečení v tělocvičnách dozvuk, rekonstrukce osvětlení, informační a výsledková tabule správce sítě a správce webu zachovat tyto funkce a pokud moţno bez častých personálních změn zvýšit počet ţádostí o dotace a granty se snahou zapojit se do čerpání strukturálních fondů ESF a ustavení grantové komise akreditace vzdělávacího centra udrţení a posílení centra profilovat školu jako školící středisko, pořádání celorepublikových konferencí-počítač ve škole podporovat aktivity ze strany pedagogů při implementaci ICT do výuky pravidelná spolupráce se zřizovatelem v oblasti finanční podpory sportovní studijních oborů gymnázia vybudovat v areálu školní zahrady místo pro výuku a relaxaci s obnovou biotopu školní zahrady ve vedlejší hospodářské činnosti školy zapojit pedagogy do systému pořádání jazykových kurzů a kurzů počítačové gramotnosti s napojením na státní správu během 5 let dovybavit učebny moderní komunikační technikou pro přírodní vědy a jazyky obnovit nákupem počítače v učebnách a ve studovně školy dovybavit posilovnu školy novými trenaţéry komunikace s rodiči elektronickou cestou jako alternativa v komunikaci s rodiči Koncepce výuky cizích jazyků Dlouhodobé záměry Zajistit vzdělávání v souladu s koncepcí EU ( tzv. Evropský referenční rámec) Umoţnit zkvalitňování odborné a metodologické způsobilosti pedagogů Posilování jazykových a klíčových kompetencí ţáků Pokračování v zajištění autoevaluační vazby Priority Vzdělávat ţáky v souladu s přípravou na kurikulární školskou reformu Realizovat co nejširší nabídku jazyků Zajistit výuku kvalifikovanými vyučujícími Vybavit ţáky znalostmi a dovednostmi pro komunikaci ve dvou světových jazycích Umoţnit co nejširší vyuţití dovedností ţáků Vést ţáky k vzájemnému propojení jazykových znalostí a dovedností Zajistit názornou a efektivní výuku Zajistit kontakt s autentickou podobou jazyka Zajistit vzdělanost a přehled v oblasti poznávání cizojazyčných zemí Připravit ţáky na zkoušky z CJ ( maturitní, jazykové, mezinárodní) 15

16 Realizace Výuka s lektorem AJ Zajistit odpovídající vybavení učebnicemi, AuV pomůckami Umoţnit DVPP v oblasti CJ Zajistit a podporovat vyuţívání nových metodických a didaktických postupů Umoţnit vyuţívání PC ve výuce Účast na jazykových olympiádách Pořádání besed a přednášek v cizím jazyce Poznávací a pobytové zájezdy Spolupráce na projektech ( e-twinning) Zprostředkování informací, ev. přípravných kurzů na zkoušky pro ţáky Účast na testech ( Cermat, Kalibro) Vybavení jazykové a počítačové učebny interaktivní tabule učebnice a nahrávky dle ERR výukové programy v PC autentické texty ( časopisy) video, originální literatura V Novém Městě na Moravě Dne : ředitel školy 16

17 17

18 18 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

19 19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

20 20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

21 21 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

22 Srovnávací testy KALIBRO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 22

23 23 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

24 24 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

25 25

26 26

27 27

28 Úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích ČESKÝ JAZYK ZŠ Eliška Eichlerová 6. okres 4.A Ivona Trödlerová 16. okres 4.A SŠ Adéla Dvořáková 3. okres 8.A Pavel Kozáček 12. okres 1.B ANGLICKÝ JAZYK IB Petra Nováková 3. okres 2.A Hana Trödlerová 4. okres 7.A III Jan Tuček 7. okres 6.A NĚMECKÝ JAZYK SŠ Dana Fialová 8. okres 3.B Iveta Horváthová 11. okres 3.B Kateřina Chrástová 2. mezinárodní 4.B MATEMATIKA B Josef Bača 9. kraj 6.A Jan Dvořák 19. kraj 6.A A Radim Cajzl 18. kraj 7.A Petr Veselý 26. kraj 8.A FYZIKA C Jan Dvořák 14. kraj 6.A 28

29 CHEMIE ZŠ Ondřej Mach 12. okres 4.A Aneţka Prosecká 19. Andrea Čuhelová A C Pavel Kozáček 9. kraj 1.B Josef Bača 13. kraj 6.A B Jana Sehnalová 5. kraj 7.A A Radim Cajzl 2. kraj 4.A 7.A BIOLOGIE ZEMĚPIS B David Vydrář 7. kraj 1.B Josef Bača 12. kraj 6.A A Martin Daněk 3. okres 1.A D Jaroslav Pazdera 3. okres 7.A DĚJEPIS ZŠ Martina Vališová 2. okres 3.A Čuhelová Andrea 11. okres 4.A Prosecká Aneţka 15. okres 4.A Novotný Adam 15. okres 3.A 29

30 ZEMĚPIS EUROREBUS Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou SŠ Aneta Košíková 1. kraj Adéla Dvořáková Jakub Čuhel ZŠ II Ondřej Mach 2. kraj Eliška Eichlerová Lucie Ondrová ZŠ II Ondřej Mach Eliška Eichlerová Lucie Ondrová 21. celostátní 43. celostátní 8.A 4.A 7. celostátní 4.A 30

31 Úspěchy studentů ve sportovních soutěžích LYŢOVÁNÍ ţákyně Vendula Ostrejšová olympiáda 1.A štafeta 3. mládeţe ČR Barbora Švandová 2.A volně Barbora Švandová 6. klasicky 7. ORIENTAČNÍ BĚH klasický štafety H Tobiáš Kamenický 2. Ungdomens 6.A horská kola ultralong juniorky Kateřina Hančíková 2. MČR 3.C middle 3. ČP long 4. MČR middle 3. ČP sprint 2. ČP štafety 3. MČR ATLETIKA m v hale dorostenky Helena Tlustá 1. MČR 2.C m v hale 1. MČR běh do vrchu junioři Michal Ţák 1. ČP 4.C běh do vrchu 1. Grand Prix Rakousko běh do vrchu junioři Matěj Trávníček 3. ČP 2.C běh do vrchu 3. Grand Prix Rakousko 31

32 BIATLON letní letní dorostenky Hana Ambroţová 1. ČP 4.C 3 x 3. ČP 3. MČR celkové hodnocení junioři Michal Ţák 1. ČP 4.C rychl. závod 3. IBU cup hromadný start 2. IBU cup hromadný start 10. ME smíšené štafety 5. ME sprint 15. MS stíhací závod 21. MS hromadný start 2. MČR rychl. závod 4. MČR kolečkové rychl. závod 5. MČR lyţe stíhací závod 5. MČR na horských kolech dorost 2. MČR zimní celkové hodnocení junioři 3. ČP rychl. závod 3. MČR hromadný start 3. MČR rychl. závod 2. nominace MSJ hromadný start 4. nominace MSJ rychl. závod 2. OH naděje hromadný start 5. OH naděje vytrval. závod senioři 50. IBU cup rychl. závod 65. IBU cup 32

33 BIATLON letní kolečkové lyţe zimní zimní celkové hodnocení dorost Matěj Trávníček 2. ČP 2.C rychl. závod 4. MČR hromadný start 10. MČR rychl. závod 2. IBU cup hromadný start 8. IBU cup rychl. závod 6. MČR stíhací závod 8. MČR celkové hodnocení 8. ČP rychl. závod 11. MČR hromadný start 10. MČR letní ţáci C Jakub Marshall 5. MČR 4.A klasicky ţáci Petr Holek 8. olympiáda 2.A volně 12. mládeţe ČR PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ 50 PP juniorky Viktorie Polášková 3. SP 1.C 50 BF 3. SP 100 BF 3. SP 50 PP 1. MČR 50 BF 1. MČR 50 RP 1. MČR 100 BF 1. MČR 200 BF 1. MČR 50 PP ţeny 1. MČR 4x200 PP 1. MČR 33

34 Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2009 Organizace: /v Kč/ Poř. Rozpočet Skutečnost Rozdíl % Skutečnost Index č. Ukazatel na rok za rok "+ -" plnění za rok =2-1 4=2/1* =2/5* Provozní dotace celkem , , ,00 100, ,00 101,59 2. z toho: - příspěvek na vlastní činnost , , ,00 100, ,00 98, účelové příspěvky celkem , ,00 0,00 100,00 240,00 102,39 4. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 97,96 5. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 98,40 6. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 696,46 7. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9. v tom: Fond Vysočiny 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odvod z provozu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace z rozpočtu kraje (příloha pol.č. 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace ze státního rozpočtu (příloha pol.č. 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje , ,00 0,00 100, ,00 117, Odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 x x 0,00 x Usměrňování prostředků na platy a odměny za pr.pohotovost , ,00 0,00 100,00 482,00 103, Hospodářský výsledek celkem 1 000, ,84 0, , ,85 80, z toho: z hlavní činnosti 0,00-247,51-247,51 0, ,15-6, z vedlejší činnosti 1 000, , , , ,70 84,69 34

35 Vysvětlivky: ř. 1 - celkem poloţka č. 57 výkazu zisku a ztráty ř. 2 - příspěvek na provoz od ÚSC (kraje) ř. 3 - celkem účelově určené fin. prostředky včetně prostředků na provoz ze zahraničí, dotací od Úřadu práce, atd. ř. 4 - dle jednotlivých titulů rozepsat řádek 3, v případě potřeby lze přidat řádky ř uvést údaje za hlavní a doplňkovou činnost (bez OPPP), údaje budou shodné s údaji v řádku 1. a 2. tabulky č. 5 Datum: Zpracoval: Ing. Ilona Kalasová Schválil: PaedDr. Milan Pavlík Telefon: Razítko: 35

36 Hospodářký výsledek a jeho rozdělení do peněţních fondů za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Organizace: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Tab.č. 2 A. Hospodářský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -) Ukazatel na 2 des. místa Náklady celkem na hlavní činnost ,50 Náklady celkem na doplňkovou činnost ,65 Výnosy celkem z hlavní činnosti ,99 Výnosy celkem z doplňkové činnosti ,00 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -247,51 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,35 HV celkem za rok 2009 před zdaněním ,84 Zdanění 0,00 HV celkem za rok 2009 po zdanění ,84 Odpočet poloţek upravujících hospodářský výsledek 0,00 z toho: uvést jedntlivé tituly (dodatečný odvod daně) 0,00 ostatní (účet 932 k porušení rozp.kázně) 0,00 Poloţky zvyšující hospodářský výsledek 0,00 HV celkem za rok 2009 pro finanční rozdělení ,84 v Kč 36

37 B. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 /V Kč na 2 des. místa/ Zůstatek Zůstatek Příděl Zůstatek Ukazatel k k ze zisku po přídělu roku 2009 ze zisku =3+4 HV k rozdělení do fondů x x , ,84 Fond odměn , , , ,00 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) , , , ,49 Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414) x x x ,10 Investiční fond , ,46 x ,46 FKSP , ,45 x ,45 Celkem , , , ,50 C. Finanční krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel na 2 des. místa Ztráta celkem 0,00 Zdroje krytí ztráty celkem 0,00 - ze zůstatku rezervního fondu 0,00 - z rozpočtu zřizovatele 0,00 - jiným způsobem 0,00 Převod ztráty do dalších období 0,00 Kontrolní součet 0,00 v Kč Datum: Zpracoval: Ing. Ilona Kalasová Telefon: Schválil: PaedDr. Milan Pavlík Razítko: 37

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více