GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě"

Transkript

1 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO se sportovními třídami Nové Město na Moravě Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Leandra Čecha Nové Město na Moravě IZO: IZO ředitelství: Studijní obory: K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (všeobecné), studium denní, čtyřleté K/81 Gymnázium (všeobecné), studium denní, osmileté K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, osmileté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (se sportovním zaměřením), studium denní, čtyřleté K/413 Gymnázium tělesná výchova, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium se sportovní přípravou studium denní, čtyřleté K/420 Gymnázium sportovní příprava, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) Zpracoval: PaedDr. Milan Pavlík říjen 2010

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla projednána s Radou školy při Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dne 1. listopadu Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/10 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Leandra Čecha Nové Město na Moravě IZO: IZO ředitelství: Studijní obory : K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (všeobecné), studium denní, čtyřleté K/81 Gymnázium (všeobecné), studium denní, osmileté K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, osmileté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium (se sportovním zaměřením), studium denní, čtyřleté K/413 Gymnázium tělesná výchova, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) K/41 Gymnázium se sportovní přípravou studium denní, čtyřleté K/420 Gymnázium sportovní příprava, studium denní, čtyřleté(dobíhající obor) Učební plány MŠMT ČR č.j.: /99-22, /99-22 Od 1. září 2009 studovalo v 16 třídách gymnázia celkem 421 studentů, z toho navštěvovalo školu ve čtyřletém studijním cyklu 199 studentů a v osmiletém cyklu 222 studentů. V průběhu školního roku přešli na jinou školu 2 studenti a odešli 4 studenti, kteří řešili své další studium na jiné škole z důvodů lepší orientace na budoucí povolání. Do sítě škol byl zapsán v únoru 2002 studijní obor K/413 se zaměřením na tělesnou výchovu a studijní obor K/420 se zaměřením na sportovní přípravu. Tento nový studijní obor byl zaplněn v roce studenty. Tento obor je v současnosti dobíhajícím, protoţe došlo k přečíslování studijních oborů. V současnosti je veden v rejstříku škol pod číslem 7942K/41 Gymnázium se sportovní přípravou. Do oboru 7942K/41 jsou kmenově zařazeni sportovci se zaměřením na lyţování, rychlobruslení, biatlon a severskou kombinaci. Úpravu studijních plánů gymnázia jsme se snaţili přizpůsobit potřebám praxe, poţadavkům rodičovské veřejnosti a ekonomickým moţnostem. V rámci navýšení týdenní dotace učebního plánu vyššího gymnázia byla posílena výuka hlavního jazyka, chemie, informatiky a zeměpisu. V letošním školním roce se studenti opět zúčastnili vědomostních a sportovních olympiád a soutěţí, ve kterých dosáhli pěkných výsledků. Jejich přehled je přílohou této výroční zprávy. Pro zdokonalení znalosti cizích jazyků a propojení teorie s praxí je pro zájemce uspořádán kaţdé dva roky studijní výukový zájezd do Anglie. V následujícím školním roce pojedou děti do Skotska. Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili týdenního jazykového kurzu v Rakousku. Rovněţ jako v loňském roce reprezentoval naši školu student 3. ročníku na jazykové olympiádě v Dolním Rakousku. Skupina studentů vyššího gymnázia se zapojila do projektu e-twinning. V lednu roku 2010 se studenti kvarty podrobili testování informační gramotnosti TIGR. Tyto testy porovnávají výsledky patnáctiletých studentů v rámci gymnázií a v rámci základních škol. V únoru 2010 se ţáci kvarty zúčastnili srovnávacích testů Kalibro Podle hodnocení výsledků se ve výrazné většině nelišily výsledky od školní klasifikace studentů. Celkově se třída umístila v horní polovině testovaných škol ve vzorku gymnázií. 2

3 V českém jazyce, v anglickém jazyce, v matematice se výsledky blíţily většině škol. Výsledky testů jsou evaluačním nástrojem pro práci školy a jednotlivých pedagogů ve smyslu porovnávání a srovnávání. Prevence protispolečenských jevů v této oblasti byly tradičně uspořádány harmonizační dny pro studenty prvních ročníků se zaměřením na prevenci negativních jevů, na podporu vzájemné komunikace, empatie a sebepoznávání s vyuţitím na soudrţnost a stmelení školního kolektivu studentů. Kaţdoročně doplňuje škola výuku osvětovými akcemi formou přednášek, besed či workshopů (např. v rámci nabídky festivalu Modré dny). V rámci předplatného byly zorganizovány zájezdy do městských divadel v Brně a v Praze. Ve škole pracuje jiţ 7 let studentský parlament, který zastupuje veškeré studenty naší školy. Na pravidelných setkáních společně s vedením školy se řeší otázky, které tíţí studenty a je ve společných silách najít řešení ku prospěchu obou stran. Pro studenty a pro řešení individuálních problémů a pro případné neveřejné dotazy, mohli studenti adresně či anonymně pouţívat schránky důvěry, které jsou rozmístěny v jednotlivých patrech školní budovy. I v letošním roce několik studentů této moţnosti vyuţilo pro projednání svých potíţí a problémů. Sportovní činnost, zájmové aktivity vhodné naplnění volného času studentů jsou nedílnou součástí činnosti naší školy. Během školního roku organizujeme velké mnoţství soutěţí a sportovních akcí i společně s organizacemi města. Je zpracován harmonogram pronájmů obou tělocvičen a posilovny. V rámci nepovinných sportovních her jsou tyto prostory plně vyuţity a spíše naráţíme na kapacitní potíţe. Součástí této zprávy je příloha, kde jsou aktivity školy vyčísleny přehledněji. Studenti naší školy mají moţnost po celý školní rok vyuţívat k přípravě studovnu a učebny výpočetní techniky, včetně připojení na internet. Ve škole jsou studentům k dispozici dvě učebny výpočetní techniky, v nichţ neustále zdokonalujeme jejich vybavení. Na škole máme osm odborných učeben vybavených interaktivními tabulemi. Tato technika je průběţně vyuţívána ve výuce i při vzdělávacích akcích, které škola realizuje. Práci s počítači zavádíme do výuky i v tom smyslu, ţe referáty a ostatní údaje si studenti zpracovávají na počítači. Studovna školy plní svou funkci jiţ šestým rokem a setkáváme se ve spolupráci se studentským parlamentem s kladným hodnocením. Došlo k vybudování školní knihovny, archivu školy a dalším prostorovým úpravám. Studenti vyuţívají nových prostor studovny k přípravě na výuku. DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na získávání nových dovedností s aktivními tabulemi, na získávání nových znalostí a dovedností v oboru, předmětech, na spolupráci s pedagogickými centry a přípravě ke státní maturitní generálce. Škola je zapojena do projektu e-learning, kdy spolupracuje společně se studenty a školami v oblasti edukace a komunikace. Nadále pracujeme jako Informační centrum. Pořádali jsme 7. ročník celorepublikové konference Počítač ve škole určený pro učitele základních a středních škol v ČR. Účastníci se zde mohli seznámit se současnou technickou špičkou, pouţívanou se školství ve výuce. Hodnotili se zde zkušenosti s pilotními projekty, prezentovala se technika v rámci firem a hodnotily se výstupy z jednotlivých krajů v oblasti vzdělávání ICT a tvorby ŠVP. V tomto roce úspěšně pokračujeme v oblasti jazykového vzdělávání jazykovou školou při gymnáziu, kde má veřejnost moţnost se jazykově vzdělávat v několika světových jazycích. V grantové politice byla naše škola letos méně úspěšná, protoţe námi podané ţádosti o granty v souvislosti se zamýšleným rozvojem školy v oblasti výuky přírodovědných předmětů na gymnáziu nevyšly, dále byl podán grant na podporu talentované mládeţe v oblasti sportu a tělovýchovy, který nebyl vykryt a dále ţádost o finanční příspěvek na podporu talentované mládeţe v oblasti sportu a tělovýchovy, který nebyl rovněţ vykryt. V oblasti údrţby a oprav majetku bylo jako kaţdoročně přistoupeno k výmalbě tříd. V letošním roce jsme dokončili veškeré opravy na budově školy a chystáme se do poslední opravy fasády vnitřní části budovy školy. Nadále se jedná o moţnosti opravy zadního traktu budovy, zvláště pak oprava parkovacího prostoru. V letošním roce se nám podařilo společně se zřizovatelem odstranit starou kotelnu, která byla jiţ několik let v havarijním stavu. V měsíci říjnu roku 2010 byla definitivně zbourána. 3

4 Přijímací řízení čtyřleté a osmileté studium pro školní rok 2009/10 ( , , ) Počty přihlášených přihlášeno/dostavilo se/přijato/nastoupili Odvolání podalo/vyhověno studium 1.termín 2.termín odvolání K/41 68/68/35/9 0/0/0/0 15/ K/81 35/34/28/26 2/2/2/2 0/ K/41 ( 413) 14/14/14/2 0/0/0/0 0/ K/41 5/5/5/5 0/0 V roce 2009/10 na základě materiálů Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu v Jihlavě a nového školského zákona konalo ředitelství školy přijímací řízení v termínu dne 22. a Na základě nenaplnění čtyřletého a osmiletého studijního oboru K/41,79-41K/81 a oboru K/41 v prvním kole, uskutečnilo ředitelství školy další kolo PZK dne Toto přijímací řízení se konalo pro studijní obor K/81. Na základě přijímacího řízení ve druhém kole byl studijní obor K/81 doplněn o 2 studenty. Studijní obor K/41 byl pro nový školní rok naplněn na základě přijímacího řízení a talentových zkoušek 5 studentů. To znamená, ţe pokračujeme v trendu vzdělávání vrcholových sportovců a jsme jedním z 16 sportovních gymnázií v České republice. V současnosti studuje tento obor 21 lyţařů, 4 biatlonisti a 7 rychlobruslařů. Festival vzdělávání, který je kaţdoročně konán v okresním městě, je místem, kde se naše gymnázium prezentuje svými výsledky a záměry. Zde nacházejí potencionální zájemci o studium na našem gymnáziu veškeré informace. Velká část dětí přihlášených k přijímacímu řízení do osmiletého studia se současně přihlásila k přijímacímu řízení do výpočetní techniky na své mateřské základní škole. Po zváţení výsledků v přijímacím řízení část těchto dětí dala přednost studia na gymnáziu. Stejně jako v loňském roce bylo i letos součástí přijímacího řízení prokázání znalostí v matematice a českém jazyce. V rámci odvolacího řízení se stanovená hranice počtu studentů v prvním a druhém kole, po splnění všech kritérií ve studijním oboru K/81 naplnila na počet 28 studentů v ročníku, ve studijním oboru K/41 na počet 23 studentů, a ve studijním oboru K/41 a 79-42K/41 na počet 8 studentů, 2 studenti byli přeřazeni na vlastní ţádost z jiného studijního programu naší školy. Výsledky maturitních zkoušek: studium 79-41K/801 a K/ studium 79-41K/420 a K/ studium 79-41K/801 a 413 opravný termín V maturitních třídách studovalo celkem 79 studentů. Úspěšně vykonalo tuto zkoušku 76 studentů. Dva studenti úspěšně vykonali maturitní zkoušku v zářijovém termínu, kdy opakovali dílčí část. Jeden student bude opakovat maturitní zkoušku v lednovém termínu. S vyznamenáním prospělo 31 studentů a prospělo 48 studentů, jeden student opakuje celou maturitní zkoušku. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka napsalo všech 79 studentů. 4

5 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/10 (aprobace, délka) Ředitel školy: PaedDr. Milan Pavlík (Čj, On, 30) Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Řádková (Čj, Nj; 24) Ing. Marie Ţilková (Ivt; 17) Výchovný poradce: Mgr. Eva Vaňková (M, Fy; 24) Vyučující : Mgr. Miloš Bukáček (M, Ze, Ivt; 8) Mgr. Jana Černá (Bi) Mgr. Miloslava Čechovská(Čj, Lat, Adm; 37) Mgr. Lenka Drdlová ( Čj, Dě; 19) Mgr. František Dvořák (Hv; 25) Mgr. Josef Dvořák (Aj; 5 ) Mgr. Jana Dvořáková (M, Fy; 18) PhDr. Hana Hronová (Bi; 3) Mgr. Dagmar Kadlecová (Čj, Nj; 24) Mgr. Ivana Kadlecová (Tv, Rj; 29) Mgr. Zuzana Kočárová (Tv, Bi; 1) Mgr. Helena Kotenová (M, Fy; 36) Mgr. Karel Kotovic (M, Che; 36) Mgr. Martina Krejčí (Čj, Aj, Dě; 10) Mgr. Roman Krejčí (Aj; ) Mgr. Pavlína Macová (M, Dg; 23) Mgr. Jiří Maděra (Tv, Zsv; 23) Mgr. Anna Málková (Frj) Ba. David Marshall (Aj; 22) Mgr. Monika Marshallová (Aj, Nj, Tv; 14) Mgr. Miloš Okurka (Ma, Tv; 5) Mgr. Květa Palová (Bi, Che; 10) Mgr. Pavel Peňáz (Děj, Zsv; 5) Mgr. Naděţda Petrů (Čj, Vv; 29) Mgr. Jan Rosecký (Ma, Fyz, Ivt; 13) Mgr. Jarmila Sklenářová (Aj, Rj; 25) Mgr. Marta Straková (Fy, Geo, Adm; 35) Mgr. Emilie Svitanová (Čj, Nj; 39) Mgr. Marie Schreinerová (Čj, Dě; ) Mgr. Helena Šustrová (Frj, Ze; 6) Mgr. Renata Uhlířová (Špj, Čj, 3) Mgr. Josef Vaněk (Tv, 11) Mgr. Petra Sobotková (Špj) Ing. Irena Vávrová (Aj, 11) Mgr. Anna Zabloudilová (Čj, Děj, 39) Trenéři sportovních tříd : Zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené: Mgr. Marek Kovačič šéftrenér Mgr. Hana Krčilová, Mgr. Petra Mičková Ing Jiří Ţák trenér Mgr. Marie Petrová, Mgr. Petra Slámová Petra Letenská trenérka Mgr. Renata Uhlířová (od července 2009) Správní zaměstnanci školy : Správce sítě: Josef Dvořák Asistentka ředitele školy: Petra Stará Hospodářka: Ludmila Reková Ekonomka školy: Ing.Ilona Kalasová Školník: Metoděj Krčil Uklízečky: Lenka Švandová-vedoucí uklizečka Alena Blahová Jana Šedá Simona Váchová Ludmila Ţváčková Týdně bylo podle úvazků odučeno celkem 658 hodin, z toho 614 aprobovaně. Aprobovanost výuky tedy dosáhla 94 %. 5

6 Termíny hlavních akcí gymnázia ve školním roce 2009/ začátek školního roku podzimní prázdniny uzavření čtvrtletní klasifikace čtvrtletní klasifikační porada ředitelské volno turnaj k 17. listopadu rodičovské sdruţení stuţkovací ples maturitních tříd (TU 4. ročníků) Den otevřených dveří pasování 1. ročníků (TU 3. ročníků) Gymnaziální laťka vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010) talentové zkoušky uzavření klasifikace za 1.pololetí klasifikační porada za 1. pololetí vydání pololetního vysvědčení pololetní prázdniny jarní prázdniny LVVZ (2.A) LVVZ (1. ročník VG) konference Počítač ve škole ředitelské volno velikonoční prázdniny maturitní písemné práce z ČJ uzavření čtvrtletní klasifikace čtvrtletní klasifikační porada , první kolo přijímacího řízení rodičovské sdruţení uzavření klasifikace pro maturitní třídy klasifikační porada pro maturitní třídy studijní volno pro maturitní třídy ředitelské volno maturitní zkoušky červen... školní výlety vodácký kurz 2.C + výběr 2. roč. VG STK 3. ročník VG uzavření klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada za 2. pololetí závěrečné vysvědčení 6

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2009/2010 Jméno a příjmení Miloš Bukáček Lenka Drdlová Josef Dvořák Jana Dvořáková Téma Pořadatel Konference metodického portálu Krajský úřad kraje Vysočina Nová maturita - Český jazyk Datum konání zkoušky - Český jazyk a literatura písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura Jednodenní seminář pro učitele angličtiny ZŠ Otokara Březiny Jihlava Stay in Front of OUP Oxford University Press Praha Vzdělávací seminář pro učitele přírodovědných předmětů Gymnázium Velké Meziříčí Nová maturita - Německý jazyk Nová maturita - Český jazyk písemných prací - NJ Dagmar Kadlecová zkoušky - Český jazyk a literatura zkoušky - NJ písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura zkoušky - NJ

8 Ivana Kadlecová Seminář pro učitele ruského jazyka Infoa Brno písemných prací - RJ písemných prací - RJ zkoušky - RJ Nová maturita AJ Roman Krejčí písemných prací - AJ zkoušky - AJ zkoušky - AJ písemných prací - FJ Anna Málková písemných prací - FJ zkoušky - FJ zkoušky - FJ Nová maturita AJ David Marshall písemných prací - AJ zkoušky - AJ zkoušky - AJ

9 Monika Marshallová Květa Palová Milan Pavlík Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Konference německého jazyka MU PdF Brno Nová maturita AJ písemných prací - AJ zkoušky - AJ Stay in Front of OUP Oxford University Press Praha písemných prací - NJ zkoušky - AJ písemných prací - NJ zkoušky - AJ Vzdělávací seminář pro učitele přírodovědných předmětů Gymnázium Velké Meziříčí Seminář ředitelů SG a zástupců Gymnázium L. Daňka Brno Konference ředitelů gymnázií ČR INFRA s.r.o. Stařeč Projekt "Ředitel" 1. seminář MŠMT, Vysočina Education Jihlava

10 Eva Řádková Marie Schreinerová Konference německého jazyka MU PdF Brno Nová maturita - Německý jazyk Nová maturita - Český jazyk písemných prací - NJ Partnerství ve vzdělávání MU Brno Tvorba pracovních listů k ÚZK z NJ SPŠ chemická Brno zkoušky - Český jazyk a literatura zkoušky - NJ písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura Den učitelů němčiny SGUN a Goethe Institut Praha zkoušky - NJ Nová maturita - Český jazyk zkoušky - Český jazyk a literatura písemných a ústních prací - Český jazyk a literatura

11 Nová maturita AJ písemných prací - AJ zkoušky - AJ Seminář pro učitele ruského jazyka Infoa Brno Jarmila Sklenářová zkoušky - AJ písemných prací - RJ písemných prací - RJ Emilie Svitanová zkoušky - RJ Počítače ve výuce němčiny PhDr. Veronika Hutarová, Praha písemných prací - FJ písemných prací - FJ Helena Šustrová zkoušky - FJ zkoušky - FJ Eva Vaňková Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením I. NIDV Praha Kyberšikana a práce s talentovanými dětmi MU Brno březen - červen 2010, 5 x 6 hodin

12 Irena Vávrová Marie Ţilková Nová maturita AJ písemných prací - AJ zkoušky - AJ zkoušky - AJ Jednodenní seminář pro učitele angličtiny ZŠ Otokara Březiny Jihlava Profesní průprava ZŘ září -říjen 2010, 5 x 6 hodin Informatika a informační a komunikační technologie VÚP Praha 12

13 Ús pěš nos t přijetí abs olventů na VŠ 100% 80% 60% 40% 91,10% 87,84% 95,90% 85,71% 87,95% 88,46% 20% 0% vys oké š koly vyš š í odborné š koly jaz ykové š koly Ve školním roce 2009/2010 odmaturovalo 78 studentů, 69 jich bylo přijato na VŠ. 13

14 S truktura VŠ podle zájmu abs olventů v roc e % 4% 7% 21% přírodovědec ká pedagogic ká 6% ekonomic ká lékařs ká filoz ofic ká 9% 17% technická regionální roz voj právnic ká 10% s portovní os tatní 10% 12% 14

15 Autoevaluace Strategický dlouhodobý plán rozvoje školy (na rok ) pravidelně aktualizovat školní řád tak, aby korespondoval s aktuálním zákonnými změnami studentský parlament zachovat současnou podobu a strukturu investice do oprav budovy školy oprava vnitřních fasád, dokončení výměny oken v přístavbě budovy školy investice do opravy zabezpečení v tělocvičnách dozvuk, rekonstrukce osvětlení, informační a výsledková tabule správce sítě a správce webu zachovat tyto funkce a pokud moţno bez častých personálních změn zvýšit počet ţádostí o dotace a granty se snahou zapojit se do čerpání strukturálních fondů ESF a ustavení grantové komise akreditace vzdělávacího centra udrţení a posílení centra profilovat školu jako školící středisko, pořádání celorepublikových konferencí-počítač ve škole podporovat aktivity ze strany pedagogů při implementaci ICT do výuky pravidelná spolupráce se zřizovatelem v oblasti finanční podpory sportovní studijních oborů gymnázia vybudovat v areálu školní zahrady místo pro výuku a relaxaci s obnovou biotopu školní zahrady ve vedlejší hospodářské činnosti školy zapojit pedagogy do systému pořádání jazykových kurzů a kurzů počítačové gramotnosti s napojením na státní správu během 5 let dovybavit učebny moderní komunikační technikou pro přírodní vědy a jazyky obnovit nákupem počítače v učebnách a ve studovně školy dovybavit posilovnu školy novými trenaţéry komunikace s rodiči elektronickou cestou jako alternativa v komunikaci s rodiči Koncepce výuky cizích jazyků Dlouhodobé záměry Zajistit vzdělávání v souladu s koncepcí EU ( tzv. Evropský referenční rámec) Umoţnit zkvalitňování odborné a metodologické způsobilosti pedagogů Posilování jazykových a klíčových kompetencí ţáků Pokračování v zajištění autoevaluační vazby Priority Vzdělávat ţáky v souladu s přípravou na kurikulární školskou reformu Realizovat co nejširší nabídku jazyků Zajistit výuku kvalifikovanými vyučujícími Vybavit ţáky znalostmi a dovednostmi pro komunikaci ve dvou světových jazycích Umoţnit co nejširší vyuţití dovedností ţáků Vést ţáky k vzájemnému propojení jazykových znalostí a dovedností Zajistit názornou a efektivní výuku Zajistit kontakt s autentickou podobou jazyka Zajistit vzdělanost a přehled v oblasti poznávání cizojazyčných zemí Připravit ţáky na zkoušky z CJ ( maturitní, jazykové, mezinárodní) 15

16 Realizace Výuka s lektorem AJ Zajistit odpovídající vybavení učebnicemi, AuV pomůckami Umoţnit DVPP v oblasti CJ Zajistit a podporovat vyuţívání nových metodických a didaktických postupů Umoţnit vyuţívání PC ve výuce Účast na jazykových olympiádách Pořádání besed a přednášek v cizím jazyce Poznávací a pobytové zájezdy Spolupráce na projektech ( e-twinning) Zprostředkování informací, ev. přípravných kurzů na zkoušky pro ţáky Účast na testech ( Cermat, Kalibro) Vybavení jazykové a počítačové učebny interaktivní tabule učebnice a nahrávky dle ERR výukové programy v PC autentické texty ( časopisy) video, originální literatura V Novém Městě na Moravě Dne : ředitel školy 16

17 17

18 18 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

19 19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

20 20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

21 21 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

22 Srovnávací testy KALIBRO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 22

23 23 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

24 24 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

25 25

26 26

27 27

28 Úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích ČESKÝ JAZYK ZŠ Eliška Eichlerová 6. okres 4.A Ivona Trödlerová 16. okres 4.A SŠ Adéla Dvořáková 3. okres 8.A Pavel Kozáček 12. okres 1.B ANGLICKÝ JAZYK IB Petra Nováková 3. okres 2.A Hana Trödlerová 4. okres 7.A III Jan Tuček 7. okres 6.A NĚMECKÝ JAZYK SŠ Dana Fialová 8. okres 3.B Iveta Horváthová 11. okres 3.B Kateřina Chrástová 2. mezinárodní 4.B MATEMATIKA B Josef Bača 9. kraj 6.A Jan Dvořák 19. kraj 6.A A Radim Cajzl 18. kraj 7.A Petr Veselý 26. kraj 8.A FYZIKA C Jan Dvořák 14. kraj 6.A 28

29 CHEMIE ZŠ Ondřej Mach 12. okres 4.A Aneţka Prosecká 19. Andrea Čuhelová A C Pavel Kozáček 9. kraj 1.B Josef Bača 13. kraj 6.A B Jana Sehnalová 5. kraj 7.A A Radim Cajzl 2. kraj 4.A 7.A BIOLOGIE ZEMĚPIS B David Vydrář 7. kraj 1.B Josef Bača 12. kraj 6.A A Martin Daněk 3. okres 1.A D Jaroslav Pazdera 3. okres 7.A DĚJEPIS ZŠ Martina Vališová 2. okres 3.A Čuhelová Andrea 11. okres 4.A Prosecká Aneţka 15. okres 4.A Novotný Adam 15. okres 3.A 29

30 ZEMĚPIS EUROREBUS Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou SŠ Aneta Košíková 1. kraj Adéla Dvořáková Jakub Čuhel ZŠ II Ondřej Mach 2. kraj Eliška Eichlerová Lucie Ondrová ZŠ II Ondřej Mach Eliška Eichlerová Lucie Ondrová 21. celostátní 43. celostátní 8.A 4.A 7. celostátní 4.A 30

31 Úspěchy studentů ve sportovních soutěžích LYŢOVÁNÍ ţákyně Vendula Ostrejšová olympiáda 1.A štafeta 3. mládeţe ČR Barbora Švandová 2.A volně Barbora Švandová 6. klasicky 7. ORIENTAČNÍ BĚH klasický štafety H Tobiáš Kamenický 2. Ungdomens 6.A horská kola ultralong juniorky Kateřina Hančíková 2. MČR 3.C middle 3. ČP long 4. MČR middle 3. ČP sprint 2. ČP štafety 3. MČR ATLETIKA m v hale dorostenky Helena Tlustá 1. MČR 2.C m v hale 1. MČR běh do vrchu junioři Michal Ţák 1. ČP 4.C běh do vrchu 1. Grand Prix Rakousko běh do vrchu junioři Matěj Trávníček 3. ČP 2.C běh do vrchu 3. Grand Prix Rakousko 31

32 BIATLON letní letní dorostenky Hana Ambroţová 1. ČP 4.C 3 x 3. ČP 3. MČR celkové hodnocení junioři Michal Ţák 1. ČP 4.C rychl. závod 3. IBU cup hromadný start 2. IBU cup hromadný start 10. ME smíšené štafety 5. ME sprint 15. MS stíhací závod 21. MS hromadný start 2. MČR rychl. závod 4. MČR kolečkové rychl. závod 5. MČR lyţe stíhací závod 5. MČR na horských kolech dorost 2. MČR zimní celkové hodnocení junioři 3. ČP rychl. závod 3. MČR hromadný start 3. MČR rychl. závod 2. nominace MSJ hromadný start 4. nominace MSJ rychl. závod 2. OH naděje hromadný start 5. OH naděje vytrval. závod senioři 50. IBU cup rychl. závod 65. IBU cup 32

33 BIATLON letní kolečkové lyţe zimní zimní celkové hodnocení dorost Matěj Trávníček 2. ČP 2.C rychl. závod 4. MČR hromadný start 10. MČR rychl. závod 2. IBU cup hromadný start 8. IBU cup rychl. závod 6. MČR stíhací závod 8. MČR celkové hodnocení 8. ČP rychl. závod 11. MČR hromadný start 10. MČR letní ţáci C Jakub Marshall 5. MČR 4.A klasicky ţáci Petr Holek 8. olympiáda 2.A volně 12. mládeţe ČR PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ 50 PP juniorky Viktorie Polášková 3. SP 1.C 50 BF 3. SP 100 BF 3. SP 50 PP 1. MČR 50 BF 1. MČR 50 RP 1. MČR 100 BF 1. MČR 200 BF 1. MČR 50 PP ţeny 1. MČR 4x200 PP 1. MČR 33

34 Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2009 Organizace: /v Kč/ Poř. Rozpočet Skutečnost Rozdíl % Skutečnost Index č. Ukazatel na rok za rok "+ -" plnění za rok =2-1 4=2/1* =2/5* Provozní dotace celkem , , ,00 100, ,00 101,59 2. z toho: - příspěvek na vlastní činnost , , ,00 100, ,00 98, účelové příspěvky celkem , ,00 0,00 100,00 240,00 102,39 4. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 97,96 5. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 98,40 6. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100, ,00 696,46 7. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. v tom: přímé náklady UZ , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9. v tom: Fond Vysočiny 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odvod z provozu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace z rozpočtu kraje (příloha pol.č. 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace ze státního rozpočtu (příloha pol.č. 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje , ,00 0,00 100, ,00 117, Odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 x x 0,00 x Usměrňování prostředků na platy a odměny za pr.pohotovost , ,00 0,00 100,00 482,00 103, Hospodářský výsledek celkem 1 000, ,84 0, , ,85 80, z toho: z hlavní činnosti 0,00-247,51-247,51 0, ,15-6, z vedlejší činnosti 1 000, , , , ,70 84,69 34

35 Vysvětlivky: ř. 1 - celkem poloţka č. 57 výkazu zisku a ztráty ř. 2 - příspěvek na provoz od ÚSC (kraje) ř. 3 - celkem účelově určené fin. prostředky včetně prostředků na provoz ze zahraničí, dotací od Úřadu práce, atd. ř. 4 - dle jednotlivých titulů rozepsat řádek 3, v případě potřeby lze přidat řádky ř uvést údaje za hlavní a doplňkovou činnost (bez OPPP), údaje budou shodné s údaji v řádku 1. a 2. tabulky č. 5 Datum: Zpracoval: Ing. Ilona Kalasová Schválil: PaedDr. Milan Pavlík Telefon: Razítko: 35

36 Hospodářký výsledek a jeho rozdělení do peněţních fondů za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Organizace: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Tab.č. 2 A. Hospodářský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -) Ukazatel na 2 des. místa Náklady celkem na hlavní činnost ,50 Náklady celkem na doplňkovou činnost ,65 Výnosy celkem z hlavní činnosti ,99 Výnosy celkem z doplňkové činnosti ,00 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -247,51 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,35 HV celkem za rok 2009 před zdaněním ,84 Zdanění 0,00 HV celkem za rok 2009 po zdanění ,84 Odpočet poloţek upravujících hospodářský výsledek 0,00 z toho: uvést jedntlivé tituly (dodatečný odvod daně) 0,00 ostatní (účet 932 k porušení rozp.kázně) 0,00 Poloţky zvyšující hospodářský výsledek 0,00 HV celkem za rok 2009 pro finanční rozdělení ,84 v Kč 36

37 B. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 /V Kč na 2 des. místa/ Zůstatek Zůstatek Příděl Zůstatek Ukazatel k k ze zisku po přídělu roku 2009 ze zisku =3+4 HV k rozdělení do fondů x x , ,84 Fond odměn , , , ,00 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) , , , ,49 Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414) x x x ,10 Investiční fond , ,46 x ,46 FKSP , ,45 x ,45 Celkem , , , ,50 C. Finanční krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel na 2 des. místa Ztráta celkem 0,00 Zdroje krytí ztráty celkem 0,00 - ze zůstatku rezervního fondu 0,00 - z rozpočtu zřizovatele 0,00 - jiným způsobem 0,00 Převod ztráty do dalších období 0,00 Kontrolní součet 0,00 v Kč Datum: Zpracoval: Ing. Ilona Kalasová Telefon: Schválil: PaedDr. Milan Pavlík Razítko: 37

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Leandra Čecha 152 592 31 IZO: 102 943 494 IZO ředitelství: 600 015 904

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 . Leandra Čecha 152 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006,, Leandra Čecha 152 Leandra Čecha 152 592 31 IZO : 102 943 494 IZO ředitelství : 600 015 904 Studijní obory : 79-41-K/401 Gymnázium

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více