O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 www.vzdelani21.cz PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE"

Transkript

1 INFORMAČNÍ MATERIÁLY K PROJEKTU OBSAH: O PROJEKTU... 2 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU... 4 PARTNEŘI PROJEKTU A JEJICH ROLE... 6 KOMPONENTY INTERAKTIVNÍ VÝUKY PROJEKT V ČÍSLECH KONTAKTY Zpracovatel materiálu: MEDIAKOM s.r.o., Plavecká 400/12, Praha 2, tel.: (+420) , IČO: , DIČ: CZ , bankovní spojení: /5500

2 O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 PODTITUL Úspěšný žák digitálního věku VIZE Informační společnost klade na učitele a jejich žáky značné nároky na způsoby výuky a práci s moderními technologiemi. Zároveň ale nabízí rozšíření možností i zefektivnění procesů vzdělávání. Metodika výuky s profesionálně připraveným vzdělávacím obsahem, která je založena na zapojení žáků do procesu výuky interaktivní formou s využitím ICT prostředků, pomáhá těmto výzvám čelit. V současné době se tato nová forma ve školách postupně a úspěšně zavádí. Rozmach a stále větší dostupnost ICT prostředků umožňují další rozšíření interaktivní výuky. Vytvoření společného digitálního prostoru osobních učitelských a žákovských počítačů nad kvalitním vzdělávacím obsahem je spolu s interaktivní formou výuky dalším smysluplným využitím ICT prostředků. Profesionální vzdělávací obsah je využíván, upravován a přizpůsobován pro potřeby každého jednotlivého učitele i žáka. Systém je navzájem propojen (WiFi, Internet) a umožňuje učiteli aktivně řídit práci celé třídy. Samozřejmostí je individuální i skupinové zapojení žáků do výuky, cílená domácí příprava, efektivní testování a hodnocení a v neposlední řadě aktivní sdílení výsledků a informací s rodiči. ČASOVÉ SCHÉMA září 2009 zahájení pilotní fáze projektu únor 2010 první dílčí hodnocení červenec 2010 vyhodnocení prvního školního roku 2009/10 zavedení na II. stupni základních škol (alespoň jedna škola v každém kraji) 2010/11 postupné rozšíření na I.stupeň základních škol a střední školy 2

3 CÍLE PROJEKTU MISE ověření možnosti zapojení a využití moderních informačních technologií ve vzdělávání na základních a středních školách na základě použití profesionálně připraveného výukového a testovacího obsahu systematické testování a hodnocení pomocí připravených testů a metodiky (třístupňové testování) zajištění objektivního porovnání nových způsobů výuky s běžnými postupy formou testování a statistického a analytického vyhodnocení vytvoření metodických postupů a didaktických návodů na efektivní zapojení elektronického obsahu a informačních technologií do výuky a vzdělávání efektivní spolupráce jednotlivých článků vzdělávacího procesu: učitelů-žáků-rodičů pomocí moderních ICT technologií systematické vzdělávání založené na jasné koncepci, respektující požadavky učitelů, žáků i rodičů počítač je nejen hračka pro děti nebo pracovní prostředek, ale i aktivní nástroj vzdělávání digitální výuka je běžná forma vzdělávání na základních a středních školách využívání profesionálně připraveného výukového obsahu s možností jeho přizpůsobování potřebám a požadavkům učitelů a žáků motivace učitelů k efektivnímu využívání interaktivní výuky REALIZACE PILOTNÍ VÝUKY I. fáze od školního roku 2009/10 II. stupeň ZŠ start u 6. ročníků (alt. primy VG) postupné pokračování až do 9. ročníků 2 paralelní třídy jednoho ročníku v jedné škole paralelní výuka podle stejného obsahu třída A běžná forma výuky a testování pomocí papírových učebnic a standardních výukových materiálů třída B kombinace výuku pomocí papírových učebnic a vzdělávacího obsahu a testování v elektronické formě pomocí digitálních prostředků interaktivních tabulí, notebooků, apod. 3

4 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, L. KUBY 48, ČESKÉ BUDĚJOVICE Fakultní základní škola s 23 kmenovými třídami vyučuje od roku 2006 podle vlastního vzdělávacího plánu pod názvem Škola základ života. Prioritou je výuka anglického jazyka od 1. třídy, druhého cizího jazyka od 6. třídy a výuka informačních technologií od 3. třídy. V oblasti programování žáci navštěvující tuto školu po řadu let dosahují celostátních i mezinárodních ocenění. Celá škola je kompletně zasíťována a připojena k internetu a klasifikace žáků je rodičům zprostředkována elektronickou formou. Využívá se moderní výuková technika diaprojektory, interaktivní tabule aj. a na II. stupni se postupně zavádějí učebnice a i-učebnice od Nakladatelství Fraus. Projektu VZDĚLÁNÍ21 se účastní celkem 42 žáků, z nichž 20 bude používat učebnice, pracovní sešity a interaktivní učebnice firmy FRAUS a ve druhé, paralelní třídě bude 22 žáků navíc ve škole i doma pracovat s notebooky zn. HP. Pracovní výsledky obou tříd budou monitorovány a vzájemně porovnávány. Výuka za pomoci netbooků bude probíhat téměř ve všech předmětech (ČJ, AJ, NJ, M, OV, D, Z, Př, F) a zapojeno bude osm učitelů. Názor ředitele školy na projekt: Naše škola se do projektu zapojila hlavně z mé iniciativy, neboť si plně uvědomuji geometrickou řadou narůstající význam výpočetní techniky v běžném životě, její obrovské výhody pro rozvoj lidské osobnosti a vývoj vědy a techniky. Tento projekt je plně v souladu s vizí našeho ŠVP, v němž výpočetní technika zaujímá přední místo. Již dnes se snažíme komunikovat jejím prostřednictvím, a to nejen s rodičovskou veřejností. Motto: Znalost cizích jazyků a dovednost využívání výpočetní techniky našim žákům pomohou při otevírání dveří na trh práce do celé Evropy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, ČESKÁ KAMENICE Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Škola má díky různým předchozím aktivitám a projektům vybudováno několik počítačových a odborných učeben nadstandardně vybavených moderní technikou. Interaktivní tabule při výuce aktivně využívá již řadu let. Snahou školy je implementace ICT do výuky většiny předmětů a hledání nových forem vzdělávání. Projektu VZDĚLÁNÍ21 se účastní 50 žáků, polovina z nich s notebookem a i-učebnicí a druhá polovina s klasickou učebnicí. Zapojeno je šest učitelů následujících předmětů: český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk a hudební výchova. Názor ředitele školy na projekt: Myslím si, že projekt je dobře metodicky připraven na to, aby výstupy z projektu seriózně informovaly jak odbornou, tak širokou veřejnost o potřebě využívání moderních technologií ve výuce. Rád se pouštím do věcí, o kterých jsem přesvědčen, že našim dětem přinesou zajímavější výuku. Motto: Jak dlouho si ještě můžeme dovolit připravovat dnešní děti ve včerejších školách, s předvčerejšími metodami, na zítřejší problémy? Karel Rýdl Je naše škola, ve které působíme, opravdu připravena na to, aby s využitím všech možných moderních metod zaujala dnešní děti? Dnešní děti jistě prahnou po poznání, stejně jako tomu bylo před mnoha lety. Výhodu však mají v tom, že je obklopuje stále modernější a vyspělejší technika, která na ně každý den chrlí nepřeberné množství informací. Internet, počítače, televize, mobilní telefony stačí si jen vybrat. Úkolem školy je naučit žáky třídit a vybírat nabízené informace tak, aby je dokázali samostatně používat v každodenním životě. Pomocí moderních technologií a nových vyučovacích metod ve škole můžeme u žáků vzbudit zájem o toto jejich samostatné bádání. 4

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE Základní škola Kunratice má v současnosti 18 tříd a více než 430 žáků. Škola pracuje již druhým školním rokem s novým vzdělávacím programem KUK, neboli Komunikace-Učení-Kooperace. Hlavní orientace je na osobnost žáka, respekt individuálních potřeb jednotlivce a péči o sociální vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Velký důraz se zde klade na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který využívá metod konstruktivistické pedagogiky. Hodnocení žáků je prováděno jak učitelem, tak sebehodnocením. Projektu VZDĚLÁNÍ21 se momentálně účastní 48 žáků ve věku 12 let, společně se šesti učiteli předmětů matematika, fyzika, český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis a informatika. Plánuje se také zapojení v hodinách anglického a německého jazyka. Názor ředitele školy na projekt: Ve školním roce 2008/09 jsme ve škole přešli na řady učebnic Nakladatelství Fraus. Tento rok začínáme s interaktivními tabulemi digitalizujeme školu. Propojení učebních textů s interaktivními učebnicemi a cvičeními i s audio a video nahrávkami umožňuje tvořivému učiteli vtáhnout děti do procesu učení tak, aby je škola opravdu bavila. Zapojení výpočetní techniky do vyučování dětem otvírá další možnosti k obohacení učebních strategií. Učí se ale pro život a ten ve třetím tisíciletí vyžaduje počítačovou gramotnost jako samozřejmou dovednost. Motto: Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si. Čínské přísloví fotografie z pilotní výuky (ZŠ Kunratice) 5

6 PARTNEŘI PROJEKTU AV MEDIA AV MEDIA již více než 15 let mění způsob výuky na českých školách. Snažíme se zvýšit zapojení studentů a atraktivnost výuky pro novou generace zapojením všech moderních prostředků ICT do výuky. V poslední době se symbolem změny staly interaktivní tabule SMART Board, kterých jsme na české školy dodaly kolem kusů více tabulí než naši všichni konkurenti dohromady. Ale není to pouze o interaktivních tabulích, ale i o jazykových laboratořích, hlasovacích systémech a měřicích systémech apod. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU Využití osobních počítačů, tj počítač pro každého žáka v běžné výuce vidíme jak nejvyšší formu zapojení žáků do výuky! Nejvyšší možný stupeň zapojení žáka a využití ICT jak pro jeho domácí přípravu, tak i pro jeho práci ve výuce. SMART Technologies výrobce interaktivní tabule SMART Board a populárního výukového software SMART Notebook připravil pro toto řešení unikátní prostředí pro třídu SMART Classroom suite. Toto prostředí propojuje všechny počítače žáků s počítačem učitele a interaktivní tabulí SMART board tak, aby zapojení všech bylo co nejjednodušší. Prostředí obsahu nejen komunikační software SMART Sync, ale i speciální software pro domácí přípravu žáků SMART Notebook SE a software pro hlasování a zkoušení žáků přes počítače SMART Response. Názor Davida Lesche, předsedy představenstva společnosti AV MEDIA na projekt: Škola a výuka se musí přizpůsobit informačnímu věku. Je třeba maximálně využít moderních technologií pro uplatnění Komenského zásad Škola hrou. NAKLADATELSTVÍ FRAUS Nakladatelství Fraus vydává ročně přes sto novinek, prodá více než 1 milion kusů publikací a ostatních nosičů a díky tomu se řadí mezi největší nakladatelství v České republice. O kvalitě produkce svědčí nejen stále se zvětšující poptávka škol, ale i řada ocenění a nominací z evropské i naší scény: ceny Evropské asociace nakladatelství učebnic (EEPG), Medaile MŠMT 1. stupně, cena Křišťálový disk za nejlepší software veletrhu INVEX, několikanásobné ocenění Slovník roku a další. Ediční plány se orientují především na produkci učebnic, slovníků a audiovizuálních a interaktivních výukových materiálů pro základní, střední a jazykové školy. Nakladatelství má nejdelší tradici ve vydávání učebnic a doplňkových materiálů pro výuku cizích jazyků. Všechny produkty již od počátku vznikají coby didakticky i obsahově jednotný systém, který umožňuje propojit výuku jednotlivých předmětů do širších mezipředmětových bloků. Strategickým cílem firmy je poskytovat komplexní služby v oblasti prezenční výuky v primární a sekundární škole včetně odborného vzdělávání především pedagogické veřejnosti. Nakladatelství aktivně spolupracuje se všemi pedagogickými fakultami a s řadou vzdělávacích organizací. Pro podporu a rozvoj moderních forem výuky, nových metodicko-didaktických postupů, aplikaci nových technologií a jejich zavádění do výuky také založilo obecně prospěšnou organizaci: AKADEMII MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (www.modernivzdelavani.cz). V roce 2007 FRAUS v českém školství zavedl zcela nový pojem INTERAKTIVNÍ UČEBNICE, takzvané i-učebnice. Nakladatelství Fraus vyvinulo unikátní spojení klasických učebnic s jejich multimediální podobou. Jde o mimořádný projekt v rámci ČR i v evropském kontextu. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU Pilotní projekt VZDĚLÁNÍ21 je postaven na společném základě, kterým je odborně a didakticky připravený vzdělávací obsah ve formě systému učebnic a materiálů FRAUS. Každý žák je vybaven sadou učebnic a pracovních sešitů a současně mají všichni žáci ve zvolených třídách k dispozici kompletní sadu interaktivních multimediálních učebnic ve svých noteboocích ve formě žákovské licence. Učitelé mají k dispozici interaktivní učebnice včetně cvičení a sady odborně a metodicky připravených 6

7 testovacích úloh v elektronické podobě pro využití na interaktivních tabulích. Obsah doplňují softwarové učitelské nástroje, které výrazně usnadňují přípravu i vyhodnocování výuky, umožňují úpravy i vytváření vlastního obsahu, sdílení materiálů v rámci školy a další funkce. Celý systém je vzájemně elektronicky propojen prostřednictvím internetu a umožňuje vzájemnou komunikaci mezi učitelem, žákem i rodičem nad výukovým obsahem, procvičováním, domácí přípravou i testováním. DŮVOD ÚČASTI V PROJEKTU: Využívání moderních informačních a komunikačních prostředků ve výuce je smysluplné ve spojení s profesionálně a didakticky připraveným obsahem. Toto spojení přinese výrazné pozitivní podněty a vlivy do procesu i výsledků vzdělávání našich dětí. říká Pavel Brejcha, obchodní a marketingový ředitel společnosti. HEWLETT-PACKARD Společnost HP je dodavatelem technologií ve více než 170 zemích po celém světě. HP nabízí nejširší portfolio produktů a technologií pro všechny segmenty trhu, poskytuje infrastrukturu, služby a produkty od digitální zábavy až po náročné podnikové aplikace. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU: Společnost HP nabízí rozsáhlé spektrum osobních počítačů, notebooků a netbooků. V oblasti netbooků se zaměřuje na vývoj zařízení, která nabízejí vysokou užitnou hodnotu při zachování příznivé ceny. Netbook HP Mini 5101, který budou studenti v tomto projektu využívat, je na rozdíl od běžných netbooků vyroben z odolné kovové slitiny vyztužené slitinou hořčíku. Další technologie, jako je ochrana pevného disku před mechanickým poškozením HP 3D Drive Guard, možnost využít dvě různé kapacity baterií a klávesnice s velikostí 95 % standardní klávesnice, dělají z tohoto netbooku profesionální zařízení. Součástí dodávky je též zabezpečení profesionální instalace, záručního servisu (výměnným způsobem) i mimozáručního servisu. DŮVOD SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU: hlavním důvodem je dlouholetá podpora projektů týkajících se vzdělávání. Projekt VZDĚLÁNÍ21 ÚSPĚŠNÝ ŽÁK DIGITÁLNÍHO VĚKU svým obsahem a zaměřením přesně odpovídá dlouhodobé strategii v oblasti vzdělávání a umožní studentům využívat nejmodernější dostupné výukové metody za použití multimediálních zařízení. Současně se očekává zpětná vazba od žáků, rodičů a učitelů zapojených v tomto projektu, což pomůže potvrdit či vyvrátit vhodnost zvolených technických prostředků a optimalizovat tak nabídku společnosti HP v této oblasti. INTEL Společnost Intel je světovým lídrem v oblasti výroby a vývoje polovodičů, technologií, produktů a iniciativ s cílem soustavně zlepšovat pracovní prostředí a životy lidí. Už od svého založení v roce 1968 se společnost Intel aktivně zapojuje do vzdělávacích programů na celém světě. Každý rok investuje více než 100 milionů dolarů do podpory projektů vzdělávání učitelů i dětí. Zaměřuje se zejména na zlepšování výuky prostřednictvím efektivního využívání informačních technologií, ale i na kvalitní výuku matematiky a odborných předmětů. Prosazuje myšlenku, že budoucími technologickými inovátory se mohou stát studenti žijící kdekoli na světě. INTEL DO PROJEKTU POSKYTUJE: pro pilotní implementaci poskytne Convertible Classmate PC (speciální počítače, určené pro výuku na základních a středních školách) prostřednictvím celosvětového programu Vzdělávání pro budoucnost poskytne školení a supervizi učitelů pro využívaní ICT ve výuce DŮVOD ÚČASTI V PROJEKTU: V lednu 2008 jsme spolu s ministerstvem školství české veřejnosti představili celosvětovou iniciativu společnosti Intel, nazvanou 1:1 elearning. Projekt VZDĚLÁNÍ21 je konkrétním příkladem nasazení této iniciativy v prostředí České republiky. Kvalitu a úspěch projektu pro nás garantují nejen jednotliví 7

8 partneři, ale i spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, která nezávisle ověří dosažené výsledky a zpřístupní je dalším vzdělávacím subjektům. Společně sledujeme jediný cíl maximálně efektivní systém využití počítačů v každodenní výuce. Nový způsob vzdělávání výrazně zvýší příležitosti na pozdější úspěšné uplatnění dětí v praxi, říká Pavel Kubů, manažer divize Intel Digital Health Group. MICROSOFT Společnost Microsoft na jaře roku 2004, na základě podpisu Memoranda o porozumění s českou vládou zastoupenou MŠMT, odstartovala program s názvem Microsoft Partneři ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zvyšování kompetencí, zejména počítačové gramotnosti pedagogické obce a doručování kvalitního vzdělání pomocí nejmodernějších metod. Součástí těchto závazků je poskytovat školám a partnerům zdroje, školení, odborné poznatky, projektové plány a technologie, které připraví učitele i studenty pro život a práci ve 21. století. V souladu s touto strategií deklaroval Jan Martínek, manažer programu Microsoft Partneři ve vzdělávání, spolupráci na projektu VZDĚLÁNÍ21: Oblast výuky a vzdělávání je pro Microsoft již dlouho prioritou, která je naplňována zejména prostřednictvím programu Microsoft Partneři ve vzdělávání. Rádi bychom ověřili možnosti efektivního využívání nejmodernějších technologií spolu s profesionálním výukovým obsahem během přímé výuky a objektivně tak srovnali novátorské způsoby vzdělávání s tradiční školskou metodologií. PŘÍSPĚVEK DO PROJEKTU: Program Microsoft Partneři ve vzdělávání do projektu vkládá dlouhodobé know-how týkající se proškolování učitelů ve využívání ICT při výuce, zejména prostřednictvím tzv. PiL Centers of Education. Tato centra v rámci všech jednotlivých krajů ČR poskytují kvalitní vzdělávání pedagogickým pracovníkům a správcům školních sítí. Veškeré kurzy v rámci programu PiL Centers of Education jsou bezplatné, respektive jsou dotovány společností Microsoft. Součástí jejich úspěšného ukončení je certifikace absolventů. Doposud bylo vyškoleno přes 4300 pedagogů. Program Microsoft Partneři ve vzdělávání taktéž přispívá do projektu zkušenostmi dostupnými na komunitním a vzdělávacím portálu Moderní výuka (www.modernivyuka.cz), jenž obsahuje sekce pro učitele (www.moderniucitel.cz), správce školních sítí (www.modernispravce.cz) a školský management (www.modernireditel.cz). Na portálu je v současné době zapojeno přes 4000 zaměstnanců škol, kteří přistupují ke vzdělávacím a dalším užitečným materiálům. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA ODBORNÝ GARANT PROJEKTU Pedagogická fakulta UK připravuje budoucí učitele, kteří budou schopni ve školách realizovat výuku v souladu s filozofií projektu VZDĚLÁNÍ21. Účastí v projektu podporuje PF UK rozvoj nových výukových strategií v prostředí základní školy. Partnerství v projektu posiluje smysluplnou spolupráci Pedagogické fakulty UK s Nakladatelstvím FRAUS a základními školami. KLÍČOVÉ KNOW-HOW VLOŽENÉ DO PROJEKTU: PF UK bude zajišťovat výzkumnou část: didakticko-psychologickou analýzu výuky a koncepce testování, bude zkoumat, popisovat a vyhodnocovat proces výuky v kontextu zařazení ICT do výuky i jeho přednosti a úskalí a bude podporovat práci učitelů konzultační činností. Zpracuje odborný výzkum ve vybraných předmětech v paralelních třídách standardně vybavených a ve třídách interaktivních a plně digitalizovaných. Výsledky výzkumu mohou sloužit ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů. Účast na tomto projektu se řídí myšlenkou Alberta Einsteina: Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat. 8

9 NA PROJEKTU DÁLE SPOLUPRACUJÍ AKADEMIE MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Vznikla za podpory Nakladatelství Fraus se záměrem podpořit zkvalitnění výuky v souladu s moderními trendy. Akademie moderního vzdělávání připravuje série odborných vzdělávacích programů pro širokou pedagogickou veřejnost. Pomáhá připravovat všeobecně i odborně vzdělané učitele, kteří budou schopni zvládnout nároky na využívání informačních systémů a mezinárodní komunikace. Jednou z důležitých aktivit je spolupráce s vysokoškolskými pracovišti, která se zabývají přípravou pedagogických pracovníků, rozvojem manažerských schopností budoucích pedagogů a dalšími projekty. FIRMA 2H-HERAN JAN, Firma 2H-Heran Jan podniká v oboru IT již 17 let a řadí se mezi významné partnery společností Hewlett Packard, EPSON a dalších. Firma poskytuje prodej, pronájem či outsourcing tiskových řešení HP, dodávek originálního materiálu, prodej a pronájem počítačů, notebooků, serverů i datových úložišť. Dále nabízí komplexní řešení v oblasti AV techniky, včetně pronájmu projekční a audiovizuální techniky. Dlouhodobě spolupracuje se zákazníky z řad firem, státních institucí a škol v celé České republice. V únoru 2008 byla firma již počtvrté oceněna titulem Partner roku společnosti HP. Na projektu VZDĚLÁNÍ21 participuje 2H-Heran Jan společně s firmou Hewlett-Packard a připravuje nabídku typových řešení žákovského i učitelského notebooku. 9

10 KOMPONENTY INTERAKTIVNÍ VÝUKY ŽÁCI+UČITELÉ+RODIČE Cílem společného projektu VZDĚLÁNÍ21 je úspěšný žák. Nezastupitelnou roli samozřejmě hrají učitelé i školy a současně také rodiče. Tento trojlístek je klíčovou komponentou úspěšné digitální výuky. TECHNICKÉ VYBAVENÍ Interaktivní tabule (včetně příslušného uživatelského a ovládacího softwaru) Notebooky vhodné pro práci učitele Notebooky vhodné pro práci žáků Hlasovací zařízení, vizualizéry Mobilní zařízení a aplikace Řešení komunikace mezi hardwarem (WiFi apod.) VÝUKOVÝ OBSAH A PROSTŘEDKY Systém učebnic, pracovních sešitů a příruček učitele Interaktivní učebnice a cvičení Elektronické slovníky Soubor oborových testů a systém elektronického testování Další digitální výukový obsah Platforma pro sdílení výukového obsahu ve třídě i mimo ni METODIKA VÝUKY Návrhy a vyhodnocování postupů a metod Ověřování a porovnávání dosahovaných výsledků Využívání předností a upozorňování na nedostatky Odborné školení pedagogických pracovníků 10

11 PROJEKT V ČÍSLECH POČET ŽÁKŮ A UČITELŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU: ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice: 42 žáků + 8 učitelů ZŠ T. G. Masaryka Česká Kamenice: 50 žáků + 6 učitelů ZŠ Kunratice: 48 žáků + 6 učitelů 75 notebooků pro žáky 3 interaktivní tabule s příslušenstvím (3 třídy) KONTAKTY TISKOVÝ MLUVČÍ PROJEKTU Mediakom Markéta Mead GSM: KOORDINÁTOR PROJEKTU Nakladatelství Fraus Pavel Brejcha, obchodní a marketingový ředitel tel.:

12 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice Miroslav Kůs, ředitel školy L. Kuby 48, České Budějovice tel.: Základní škola T. G. Masaryka, Česká Kamenice Daniel Preisler, ředitel školy Palackého 535, Česká Kamenice tel.: Základní škola Kunratice, Praha 4 Vít Beran, ředitel školy Předškolní 420/5, Praha 4-Kunratice tel.: ODBORNÝ GARANT PROJEKTU Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta Nataša Mazáčová Katedra školní a sociální pedagogiky tel.:

13 PARTNEŘI PROJEKTU AV MEDIA David Lesch, předseda představenstva tel.: Hewlett-Packard Jan Šíma, PSG account manager tel.: Intel Pavel Kubů, manažer divize Intel Digital Health Group tel.: Microsoft Jan Martínek, Academic Audience Manager tel.: Nakladatelství Fraus Pavel Brejcha, obchodní a marketingový ředitel tel.:

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více