Výročná správa za rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročná správa za rok 2015"

Transkript

1 Výročná správa za rok

2 2 Obsah 1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA PROFIL SPOLOČNOSTI ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA ÚDAJE O OBSTARANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA NÁVRH NA NALOŽENIE S VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA ZA ROK ORGANIZAČNÁ JEDNOTKA PRÍLOHY 1. DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU K ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK KONČIACI SA K

3 3 1. PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA Vážení obchodní partneri, aj touto cestou by som sa vám rád poďakoval za všetko, čo sa nám v posledných mesiacoch podarilo. Moje poďakovanie patrí nielen tým, ktorí stoja na stupňoch víťazov v rôznych súťažiach a vyhodnoteniach, ale aj všetkým vám, ktorých je na prvý pohľad vidieť o čosi menej, ale svojou dlhoročnou, dennodennou starostlivosťou pomáhate našim klientom. Myslím, že pre každého z nás je veľmi dôležité mať nadhľad nad tým, čo robíme, kam smerujeme a akou cestou chceme k svojmu cieľu prísť. Každý z nás by si mal nájsť čas na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa na to, čo sme prežili a čo nás v najbližšom období čaká. Keď sa spoločne obzrieme späť, môžeme skonštatovať, že je za nami veľmi úspešný rok 2015, ktorý prepísal viaceré rekordy posledných siedmich rokov. Keď sa pozrieme dopredu, čaká nás rok, ktorý opäť prináša veľkú trhovú príležitosť, a v ktorom plánujeme obrovský technologický skok dopredu spustenie biometrického podpisovania. Najsilnejším hýbateľom trhu v tomto roku bude jednoznačne zákon o úveroch na bývanie, ktorý bude mať vplyv na obchod predovšetkým v sektore úverov a rizikového životného poistenia. Nový zákon pri súčasnej situácii nízkych úrokových sadzieb umožňuje mnohým klientom získať výhodnejšie podmienky na existujúce úvery na bývanie, tzn. lepšiu úrokovú sadzbu a nižšiu splátku úveru. Podstatné pri tom všetkom je vysvetliť klientovi, že peniaze, ktoré ušetrí na nižšej splátke úveru, by nemal prejesť, ale rozumne investovať do svojej budúcnosti či už vo forme sporenia, investovania, zabezpečenia seba, svojej rodiny alebo zabezpečenia sa na dôchodok. V tomto na prvý pohľad bezvýznamnom konštatovaní vidím náš obrovský prínos pre klienta. OVB je veľká, silná, stabilná a úspešná spoločnosť. Hovorí sa, že úspech zvykne z času na časť zatriasť hodnotami úspešných. Práve preto si myslím, že sa dnes nachádzame v období, keď by si každý z nás mal uvedomiť naše hodnoty, postoje a správanie, ktoré vplývajú na celý trh. A samozrejme, s úspechom ide ruka v ruke zodpovednosť. Nezabúdajme na to. Či je to už naša spoločenská zodpovednosť, alebo zodpovednosť voči našim klientom. Prajem vám úspešný rok Ing. Jaroslav VONKOMER predseda predstavenstva V Bratislave, dňa

4 4 2. PROFIL SPOLOČNOSTI Spoločnosť (ďalej len spoločnosť ) je akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave, Kukuričná 8. Založená bola dňa zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je IČO je Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4597/B. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch: - poistenia alebo zaistenia - kapitálového trhu - doplnkového dôchodkového sporenia - prijímania vkladov - poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov - starobného dôchodkového sporenia sprostredkovanie v oblasti služieb reklamná činnosť sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Zoznam členov orgánov spoločnosti Členovia orgánov spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra k sú: Predstavenstvo: Jaroslav Vonkomer predseda predstavenstva Robert Schmidt člen predstavenstva Benedikt Fronc člen predstavenstva

5 5 Prokúra: Ivica Chačaturianová Tatjana Macúchová Otto Michalička Andrea Ružeková Tomáš Sedliak Marta Kľocová V mene spoločnosti konajú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Dozorná rada : Michael Rentmeister Mario Freis Richard Horváth Štruktúra akcionárov Akcionár Výška podielu na základnom imaní Podiel na hlasovacích právach absolútne v % v % OVB Holding AG Spolu Menovitá hodnota akcie je EUR/kus.

6 6 3. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI Spoločnosť OVB Holding je medzinárodná spoločnosť, ktorej sídlo je v Spolkovej republike Nemecko a má svoje dcérske spoločnosti takmer po celej Európe. OVB HOLDING AG Dcérske odbytové spoločnosti v strednej a východnej Európe Dcérske odbytové spoločnosti v Nemecku Dcérske odbytové spoločnosti v južnej a západnej Európe Servisné spoločnosti OVB Česká republika OVB Vermogensberatung OVB Rakúsko Nord-Soft OVB Slovensko Eurenta Holding OVB Švajčiarsko MAC OVB Poľsko OVB Grécko OVB Maďarsko Eurenta Grécko* OVB Chorvátsko OVB Francúzsko OVB Rumunsko OVB Taliansko OVB Ukrajina OVB Španielsko * nepriame prepojenie V roku 2014 došlo na Slovensku a súčasne aj v Českej republike k zlúčeniu spoločnosti OVB a EFCON. Nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť OVB, zanikajúce spoločnosti EFCON sa zrušili bez likvidácie.

7 7 4. VÝVOJ FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI Aktíva V celých eurách Index V % / AKTÍVA celkom ,13 100,00 100,00 100,00 Neobežný majetok ,82 7,51 10,40 11,31 Obežný majetok ,17 92,23 89,24 88,50 Časové rozlíšenie ,82 0,26 0,36 0,19 Aktíva spoločnosti medziročne vzrástli o 13 %. Najväčší podiel na tomto náraste predstavuje nárast obežného majetku o 17 %. Neobežný majetok V celých eurách Index V % / NEOBEŽNÝ majetok ,82 100,00 100,00 100,00 Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok ,87 48,97 46,07 43, ,92 40,66 35,93 38, ,47 10,37 18,00 18,22 Neobežný majetok spoločnosti v netto hodnote medziročne poklesol o 18 %. Najväčší podiel na tomto poklese má pokles hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prostredníctvom odpisov. Pokles hodnoty dlhodobého finančného majetku je spôsobený splatením dlhodobých pôžičiek. Podobne ako aj v minulých rokoch aj v roku 2015 spoločnosť OVB investovala značnú časť finančných prostriedkov do zlepšenia softvérového vybavenia, aby mohla poskytovať kvalitnejšie služby pre svojich spolupracovníkov. Významnou investíciou v roku 2015 bolo spustenie aplikácie CRM, ktoré spolu s aplikáciou Finančný plán slúžia spolupracovníkom na lepší a kvalitnejší servis pre ich klientov.

8 8 Obežný majetok V celých eurách Index V % / OBEŽNÝ majetok ,17 100,00 100,00 100,00 Zásoby ,67 1,01 1,76 1,69 Dlhodobé pohľadávky ,15 14,09 14,31 13,61 Krátkodobé pohľadávky ,19 45,90 44,94 46,65 Finančné účty ,17 39,00 39,00 38,06 Obežné aktíva spoločnosti vzrástli v roku 2015 o 17 %. Nárast obežných aktív súvisí s vyšším objemom pohľadávok voči obchodným partnerom z titulu nárastu produkcie v roku 2015, a tým aj vyšším objemom krátkodobého finančného majetku. Vysoký stav krátkodobých pohľadávok je spôsobený najmä pohľadávkami voči obchodným partnerom hlavne za mesiac december vo výške 4,47 mil. eur, preddavkami našim dodávateľom, a pohľadávkami voči našim sprostredkovateľom. Nárast dlhodobých pohľadávok o 15 % je spôsobený nárastom odloženej daňovej pohľadávky. Pasíva V celých eurách Index V % / PASÍVA celkom ,13 100,00 100,00 100,00 Vlastné imanie ,02 36,83 40,85 40,04 Základné imanie ,00 7,90 8,93 9,41 Kapitálové fondy ,00 0,00 0,12 0,12 Fondy zo zisku ,00 1,58 1,79 1,88 Hospodársky výsledok minulých rokov ,67 3,37 0,24 7,34 Hospodársky výsledok bežného účtovného ,91 23,98 29,77 21,29 obdobia Cudzie zdroje ,21 63,17 59,15 59,96 Rezervy ,27 31,98 28,37 28,38 Dlhodobé záväzky n/a 0,08 0,00 0,01 Krátkodobé záväzky ,14 31,12 30,78 31,56 Bankové úvery n/a 0,00 0,00 0,00 Ostatné pasíva n/a 0,00 0,00 0,00 Vlastné imanie spoločnosti vzrástlo oproti roku 2014 o 2 %. Tento nárast je spôsobený preúčtovaním časti zisku roku 2014 na účet nerozdeleného zisku spoločnosti. Cudzie zdroje spoločnosti narástli o 21 %. Tento nárast je spôsobený hlavne vyššími záväzkami voči sprostredkovateľom z titulu nevyplatených provízií za mesiac december a z titulu zvýšenia rezervy na prípadné budúce storná provízií.

9 9 Výsledky hospodárenia V celých eurách I ndex /2014 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ,91 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ,36 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti n/a Splatná daň z príjmov ,53 Odložená daň z príjmov ,45 Za poklesom čistého zisku v roku 2015 o 9 % stoja pozitívne efekty zo zlúčenia sa s dcérskou spoločnosťou EFCON v roku 2014, ktorého dopad na zisk v roku 2014 bol vo výške tis. eur (rozpustením opravnej položky na podiel v dcérskej spoločnosti). Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti spoločnosti OVB v roku 2015 vzrástol oproti roku 2014 o 36 %, čo odzrkadľuje vysoko pozitívny priebeh obchodov spoločnosti v roku Náklady a výnosy V celých eurách Index /2014 VÝNOSY CELKOM ,12 Výnosy z hospodárskej činnosti ,13 z toho: zo sprostredkovania poistenia, hypotekárnych úverov, investícii a ostatného ,11 sprostredkovania (čistý obrat) Ostatné prevádzkové výnosy ,87 Výnosy z finančnej činnosti ,76 z toho: bankové úroky + úroky z pôžičiek ,88 výnosy z cenných papierov ,00 kurzové zisky ,01 ostatné finančné výnosy n/a NÁKLADY CELKOM ,14 Náklady na hospodársku činnosť ,10 z toho: výrobná spotreba ,13 z toho: náklady na sprostredkovateľov ,13 ostatné prevádzkové náklady ,95 Náklady finančné ,02 z toho: nákladové úroky ,46 opravné položky k finančnému majetku ,0009 náklady na predaj cenných papierov n/a kurzové straty ,62 ostatné finančné náklady ,02 NÁKLADY/VÝNOSY 0,89 0,88 0,90 1,01 Celkové výnosy spoločnosti vzrástli oproti roku 2014 o 12 %, výnosy z prevádzkovej činnosti o 13 % a náklady spoločnosti vzrástli o 14 %. Nárast nákladov je spôsobený nárastom nákladov na obchodnú sieť o 13 % a rozpustením opravnej položky na podiel v spoločnosti EFCON v roku 2014 o tis. eur. Toto rozpustenie opravnej položky v roku 2014 výrazne ovplyvnilo náklady roku 2014 smerom nadol.

10 10 Výnosy z hospodárskej činnosti Nárast výnosov z prevádzkovej činnosti odzrkadľoval pozitívny vývoj sprostredkovaných obchodov tak počas roka 2015, ako aj v roku Tento nárast je spôsobený nárastom prijatých provízií od obchodných partnerov. Pokles finančných výnosov je spôsobený poklesom úrokových sadzieb z krátkodobých vkladov a nemá takmer žiaden dopad na zisk spoločnosti za rok Spoločnosti poklesli ostatné prevádzkové náklady o 5 % z dôvodu nižších odpisov majetku v roku V roku 2014 boli výrazne ovplyvnené tieto náklady odpisom goodwillu zo zlúčenia so spoločnosti EFCON vo výške 571 tis. eur. Náklady na sprostredkovateľov

11 11 Pomerové ukazovatele spoločnosti Ukazovateľ Optimálna výška Pohotovostná likvidita (najlikvidnejšie aktíva ku krátkodobým záväzkom) 1,16 1,13 1,07 0,2-0,6 Bežná likvidita (najlikvidnejšie aktíva a krátkodobé pohľadávky ku krátkodobým záväzkom) 2,52 2,43 2,38 1-1,5 Celková likvidita (najlikvidnejšie aktíva, krátkodobé pohľadávky, zásoby ku krátkodobým záväzkom) 2,55 2,48 2,42 2-2,5 Zadĺženosť (cudzie zdroje k aktívam) 63,17 % 59,15 % 59,96 % max. 70 % Finančná samostatnosť (vlastné imanie k aktívam) 36,83 % 40,85 % 40,04 % min. 30 % Doba obratu pohľadávok (krátkodobé pohľadávky k tržbám) 50,51 47,60 49,76 - Rentabilita tržieb (výsledok hospodárenia k tržbám) 7,95 % 9,82 % 7,13 % min. výška ročnej Rentabilita vlastného imania (výsledok hospodárenia k vlastnému imaniu) 65,11 % 72,88 % 53,16 % úrokovej miery Z tabuľky vyššie je zjavné, že spoločnosť OVB vykazuje aj v roku 2015 nadpriemerné pomerové ukazovatele. Každý ukazovateľ prekračuje svoje odporúčané hodnoty pre prosperujúcu spoločnosť. Na základe toho môžeme konštatovať, že spoločnosť OVB je dlhodobo úspešnou spoločnosťou na slovenskom trhu. Stav zamestnanosti Spoločnosť k zamestnávala 65 zamestnancov, z toho bolo 6 interných riaditeľov. Okrem uvedených 65 zamestnancov má spoločnosť k ďalších 9 žien na materskej dovolenke, takže celkový počet zamestnancov ku koncu roka bol 74. Spoločnosť OVB si dlhodobo drží takmer nezmenený stav zamestnancov. Pokles zamestnancov v roku 2015 o 3 zamestnancov bol spôsobený prirodzenou fluktuáciou (materská dovolenka). Spoločnosť OVB mala k zaregistrovaných celkom finančných sprostredkovateľov. Ide o mierny nárast počtu registrovaných finančných sprostredkovateľov oproti roku 2015 aj napriek veľmi silnej konkurencii na trhu finančného sprostredkovania. Vývoj zamestnanosti spoločnosti: Ukazovateľ Počet zamestnancov k Celkový počet registrovaných sprostredkovateľov v NBS k Vplyv spoločnosti na životné prostredie Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

12 12 5. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI Priebeh obchodov spoločnosti bude aj v roku 2016 ovplyvnený situáciou na finančnom trhu. Najsilnejším hýbateľom trhu v roku 2016 bude jednoznačne zákon o úveroch na bývanie, ktorý vstúpil do platnosti od , a ktorý bude mať vplyv na obchod predovšetkým v sektore úverov a rizikového životného poistenia. S využitím svojho silného ľudského potenciálu sa bude spoločnosť snažiť upevniť si pozíciu rešpektovaného partnera pre svojich klientov, ako aj vedúceho lídra na trhu sprostredkovania finančných produktov. V roku 2016 plánujeme nárast obratu o 2-3 % a nárast prevádzkového zisku spoločnosti o 9 10 %. 6. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA Spoločnosť nevynakladá žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj. 7. ÚDAJE O OBSTARANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV Spoločnosť neobstarávala v priebehu roka 2015 svoje vlastné obchodné podiely a ani obchodné podiely materskej spoločnosti.

13 13 8. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili chod spoločnosti v nasledujúcom období. V roku 2016 došlo k zmene člena dozornej rady, od nahradil Michaela Rentmeistra dlhoročný člen predstavenstva materskej spoločnosti Oskar Heitz. 9. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2015 Predpokladaný návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015 vo výške ,22 eur je: - výplata akcionárom spoločnosti 10. ORGANIZAČNÁ JEDNOTKA Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú jednotku v zahraničí.

14

15 Kukuričná Bratislava 3 tel.:

16

17

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

O b s a h. 6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti. 7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

O b s a h. 6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti. 7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 1 O b s a h l. Príhovor predsedu predstavenstva 2. Profil spoločnosti a predmet jej podnikania 3. Orgány spoločnosti 4. Návrh na rozdelenie zisku 5. Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti 6. Informácie

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU

VÝROČNÁ SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky IČO : 18047181 Registrácia : OR OS Nitra, Odd.:Sro, Vl.č.:2208/N VÝROČNÁ SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU ZA ROK

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 36119300 VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2013 apríl 2014 OBSAH: 1. Prehľad činnosti v roku 2013 2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v celých

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

SLOVAKIA a.s. T.G. Masaryka Trenčianske Teplice VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

SLOVAKIA a.s. T.G. Masaryka Trenčianske Teplice VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT SLOVAKIA a.s. T.G. Masaryka 3 914 51 Trenčianske Teplice VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH I. Predstavenie spoločnosti 2 II. Profil spoločnosti 3 III. Riadenie spoločnosti 4 IV. Štruktúra majetku

Více

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa hsf System SK, s.r.o. 2014 Výročná správa v žiline dňa 15. 6. 2015 spracoval: Ing. tomáš kosa 2014 Výročná správa Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Vývoj spoločnosti HSF System SK, s. r. o...3 1.2. Ľudské zdroje

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia komerčnej banky Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia KB Hlavný cieľ riadenia banky je maximalizácia hodnoty banky (maximalizácia trhovej ceny = kurzu akcie) Postupy

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K

D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o Z A R O K D O P R A V N Ý P O D N I K M E S T A Ž I L I N Y s.r.o V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6 ÚVODNÉ SLOVO KONATEĽA SPOLOČNOSTI V roku 2006 spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja prevádzkovania

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 Výročná správa 2006 O B S A H 1. Charakteristika spoločnosti 3 2. Správa predstavenstva 5 2.1. Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 3. Spravované fondy 8 3.1. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 30.6.2011 OBSAH OBSAH 1. INFORMÁCIE O BANKE 3 1.1 INFORMÁCIE O ČINNOSTI J & T BANKY, A. S. POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 3 1.2 ORGANIZAČNÁ

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 31.3.2013 Obsah Informácie o banke 3 1.1 Informácie o činnosti J & T Banky, a. s. pobočky zahraničnej banky 4 1.2 Organizačná štruktúra

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

Zodpovednosť konateľov a predstavenstva v Slovenskej republike. 10. februára 2010 Apollo Hotel, Bratislava

Zodpovednosť konateľov a predstavenstva v Slovenskej republike. 10. februára 2010 Apollo Hotel, Bratislava Zodpovednosť konateľov a predstavenstva v Slovenskej republike 10. februára 2010 Apollo Hotel, Bratislava Prehľad 1. Štatutárne orgány 2. Štatutári: postavenie, konateľské zmluvy 3. Zákaz konkurencie 4.

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Peter Ďanovský, TPA Horwath Tax Zuzana Blažejová, KPMG Slovensko Advisory Radoslav Krátky, PricewaterhouseCoopers Tax Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

Štatúty NOVIS poistných fondov

Štatúty NOVIS poistných fondov Štatúty NOVIS poistných fondov NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond NOVIS Garantovane Rastúci Poistný Fond vytvára a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Finančné účtovníctvo. Účtovníctvo ako informačná veda

Finančné účtovníctvo. Účtovníctvo ako informačná veda Finančné účtovníctvo Účtovníctvo ako informačná veda Delenie účtovníctva Všetky transakcie odohrávajúce sa v organizácií počas určitého obdobia možno znázorniť ako veľkú databázu informácií a túto databázu

Více

spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008

spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008 V Ý R O Č N Á S P R Á V A spoločnosti bit-studio BRATISLAVA s.r.o. za rok 2008 Vypracoval: Ing. Henrich Drábik ekonomický riaditeľ, konateľ Predkladá: Ing. Henrich Drábik ekonomický riaditeľ, konateľ V

Více

VÝSLEDKY ZA Q NEPRIAZNIVO OVPLYVNENÉ

VÝSLEDKY ZA Q NEPRIAZNIVO OVPLYVNENÉ VÝSLEDKY ZA Q4 2009 NEPRIAZNIVO OVPLYVNENÉ SEZÓNNOSŤOU Skupina Slovnaft dnes zverejnila výsledky za Q4 2009. Táto správa obsahuje neauditované konsolidované účtovné výkazy Skupiny Slovnaft za obdobie končiace

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Bilančná politika (angl. accounting policy)

Bilančná politika (angl. accounting policy) 1 Bilančná politika (angl. accounting policy) Definovaná v IAS 8.5:... špecifické princípy, základne, konvencie, pravidlá a postupy, ktoré účtovná jednotka používa pri zostavovaní a prezentovaní účtovnej

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

Prečo je stavebné sporenie pre Slovensko dôležité?

Prečo je stavebné sporenie pre Slovensko dôležité? Konferencia QUO VADIS BÝVANIE NA SLOVENSKU? 16. február 2012 Prečo je stavebné sporenie pre Slovensko dôležité? Ing. Imrich Béreš predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 1 OBSAH 1. Bývanie

Více

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK Platnosť ponuky od 26. 03. 2015 VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava OBSAH KTO SME ČO VÁM PONÚKAME Financovanie osobných a úžitkových vozidiel

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2006 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM 283 249 274 208 Stálá aktiva 256 860 258 658 Dlouhodobý hmotný majetek 171 505 175 555 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 289 320 291 100 Oprávky

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby občanov v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade s 37 ods. 1 zákona

Více

Príbeh tradičného družstva

Príbeh tradičného družstva PREZENTÁCIA Príbeh tradičného družstva Oživená myšlienka vzájomnej pomoci NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO Na začiatku bola myšlienka a túžba pomôcť ľuďom žiť ich život po akom snívajú Martin Cigánek zakladateľ

Více

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom. ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. k Dds (KL) 34-02 Strana 1/11 Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Základné údaje o DDS č. r. a b 1 Sídlo DDS

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

S P R Á V A. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012

S P R Á V A. pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 12. apríla 2012 K bodu programu: Návrh na zlúčenie obchodných spoločností TV Liptov, s.r.o., a Predkladá: Materiál obsahuje:

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více