20, /217/222/21-01/83. TESLA Výskumný ústav přístrojů jaderné techniky koncernová účelová organizace Přemyšlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20, /217/222/21-01/83. TESLA Výskumný ústav přístrojů jaderné techniky koncernová účelová organizace Přemyšlení"

Transkript

1 INIS-mf 8920 TESLA Výskumný ústav přístrjů jaderné techniky kncernvá účelvá rganizace Přemyšlení V Dvřák, T. Vašek, J. Havlas, C Hvákvá, B. Svbdvá STAJJOVBMÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY 226 Ha VE V O D A G H 20, /217/222/21-01/83

2 - 2 - ANOTACE Zpráva ppisuje návrh scintilačníh detektru (scintilační kara Lucaava typu) pr stanvení 2 Ra ve vdách emanmetricku metdu* Zabývá se technlgii jeh zhtvení, výběrem materiálů a knstrukcí světl* těsnéh měniče vzrků. Dílčí výsledky jsu uvedeny v ttbulkáchj byl dsažen četnsti iupulsů pzadí < 0,5 min a celkvé detekční účinnsti ^ 60%,

3 ~ 3 ~ OBSAH 1 Úvd str. 4 2 Technická specifikace úklu " 5 3 Metdy stanvení 226 Ra " 5 4 Návrh scintilační kmry..«" 6 5 Výsledky měření " 12 5*1 Výběr materiálu skleněné scintilační kmry 5.2 Piáná hmtnst vrstvy vnitřní stěny kmry " Skleněná scintilační kmra " Výběr materiálu kvvé scintilační kmry.. " 2C 55 Vlba pracvních pdmínek scintilační sndy se scintilační kmru " 23 5*6 Vyhdncvací zař-'zení " Kalibrační knstanty scintilačních kmr... " Měnič vzrku " 25 6 Srvnatelné výrbky Č3SR * " 27 7 Srvnatelné výrbky zahraniční " 28 8 Návrh řešení vývjvé části úklu 9 Závěr Literatura n n n n 12 3C 30 32

4 ÚVOD Vládním nařízením uvedeným ve Vyhláěe č. 52 Sb» z rku 1375 ae ukládá vdhspdářským rgánům kntrlvat kvalitu vd, zejména stav pvrchvých vd. Má se zji^evat, zda jsu ddrženy pžadavky zaktvené ve vyhlášce -Ministerstva zdravtnictví ČSR (SSfi) č. 59/72 Sb (65/72 Sb) chraně zdraví před inizujícím zářením Pr tent účel se mají příslušné vzrky z vdních zdrjů analyzvat pdle ujedncených pstupu, vypracvaných Výzkumným ústavem vdhspdářským Praha ve smyslu Sř>2i "Radilgický rzbr pvrchvé vdy". Jedním z kriterií v rámci uvedené prblematiky je atar.vení kncentrace Ra ve vdách* V literatuře je uveden něklik metd, které pskytují splehlivé výsledky vzhledem k vyské účlnati mderních separačních pstupů, jak t vyplývá z prací /1, 3/. Pr knentraci 226 Ra (řádvé 0,01-10C pg.l" 1 ) /V se výhradně pužívá metda emanmetrickéh stanvení, která není předmětem tét práce Její ppis, metdický pstup měření a způsb vyhdncení vzrků bude vypracván ve Výzkumnéa ústáru vdhspdářském, Praha Pr zavedení tét metdiky na všechna příslušná pracviště v 5sSR, případně i v rámci RVHP je nutné zajistit přístrjvé vybavení v tmt rzsahu: 1) plnící a napustecí systém 2) detektr záření alfa včetně vyhdncvací supravy. Prblematika plnícíh a napuštěcíh systému nebude řešena v rámci tht úklu. I když si systém mhu jedntlivé labratře realizvat svépmcí, stjí za úvahu návrh sestavy v přensném prvedení, který by se vyznačval snadnu vladatelnstí a přensnstí* Sestavu by řešil návazný úkl, za předpkladu dbytu dstatečnéh pčtu kusů. Celkvá sestava bsahuje typvu acintilační detekční a vyhdncvací jedntku, které jsu vývjvě uknčené v Tesle vtfpjt. Scintilační detektr, ve kterém bude měřen p příslušné radichemické úpravě vzrek, je řešen ve tvaru kmry (dále: sintilačnl kmra).

5 'er'*i Háplní praí tét výzkumné etapy je knstrukční návrh scintilační kmry, principiální vyřešení technlgie jejíh zhtvení a věření její činnsti 0 typvými díly výě uvedenými. Ověření parametrů, labratrních vzrku, t je celkvé detekční účinnsti a hdnty veliksti pzadí pr dvě scintilační kmry byl prveden pravníky PJPI ČVUT Praha v rámci splupráce v meziústavním KRBu. Výhdu nezávisléh věření je vylučení subjektivníh přístupu řešitelů k výsledkům vlastní práce* TECHNICKÁ SPECIFIKACE v Na základě studia literatury a návaznsti na metdické práce Vtfv Praha a Katedry jaderné chemie PJPI - ČVUT Praha navrhnut, zhtvit a prměřit labratrní vzr sintilačníh detektru a detekční jedntky pr měření radia ve vdě. Při návrhu uvážit technické výhdy mžných řešení s přihlédnutím k prvzním pdmínkám a předpkládané ceně výrbku. Výsledky experimentálních prací shrnut v závěrečné výzkumné zprávě a vypracvat ZTEP pr zahájení vývjvéh úklu. METODY STAffOVEKÍ 226 Ra Ze studia literatury vyplynul, že jtu r pdstatě dvě metdy stanvení Ha ve virku: a) metda separace a kncentrace radia a jeh následné vyhdncení, b) metda měření rzpadvých prduktů radia s následným výpčtem zastupení radia. Pr účely»tanvení radia ve vdách byla na PJPI - ČVUT Praha, vypracvána metda b), která je mdifikací metdy dpručené ASTM Cmittee D 19 n Water (USA) /9/. Úprava ae týká přípravy vzrku; detektr tj. scintilační kmra Lucasva typu

6 zůetává* Základní tázku při řešení úklu byl zhtvení acintilační kmry a vyřešení její technlgie přípravy* Způsb transprtu radnu d pracvníh bjemu kmry nebyl řešen a bude prveden dle vyše uvedené metdy. V pdstatě jsu mžné tyt dva způsby» a) vypuštění nahrmaděnéh radnu z emanační nádby d evakuvané kmry (v tmt případě je nutný pměr bjemů emanační nádby a scintilační kmry 1:5, aby byl radn převeden bez ztráty Tent způsb se pužije v našem případě. b) Druhý způseb spčívá v převedení radnu d měřicí kmry, jejíž výstup je přiveden zpět d dběrvé nádby* Tent uzavřený cyklus tedy nevyužije k měření všechn mnžství radnu, které byl k měřícím účelům debrán.tat metda je uvedena prt, že jsu známy aplikace, ve kterých je kmra Lucasva typu patřena dvěma ventily a pužívá se k debrání vzrku radnu z vzduší* Důvdem pužití dvu ventilů je úvaha, že ae v průběhu pužití kmůrky může narušit její vakutěsust a tedy evakuvaná kmra "nevydrží" dluhdbě v ptřebném čase d její evakuace d kamžiku napuštění v jiné lkalitě. HÍVRH SOUSTILAgUJ KOMORY* Návrh scintilační kmry vycházel ze dvu základních pžadavků: 1. Objem scintilační kmry má být čtyř až pětinásbek bjemu emanační skláněné nádbby, aby radn mhl být převeden d scintilační kmry s minimálními ztrátami* 2* Pužité knstrukční materiály mají vykazvat nízku přírdní aktivitu záření alfa, aby pzadí kmry byl c najmenší (pd 150 impulaů sa hdinu)* Z dpručené standardní metdy přípravy vzrků (FJFI-ČVUT) plyne, že p separaci a kncentraci radia výsledný bjem kncentrátu převedený d emanační nádby nebude větší než m,

7 takže účinný bjem scintilační kmry by se měl phybvat v rzmezí 75 až 125 m Pr experimentální věření byl navržen něklik variant selatllačních kmr válcvéh tvaru bjemu ar a vnitřním průměru 42 a 50 mm, který byl vlen s hledem na velikst citlivé plchy ftkatdy, U nejužívanějších tuzemských ftnásbičů (výrbce Tesla - Vakuvá technika) je průměr ftkatdy 45 mm, Na jednm knci válcvé kmry byl přitmelén skleněné kénkc, na pačném knci byl připjen ventil pr čerpání a plnění plynvu náplní. Na vnitřní straně kmry byla nanesena vrstva luainfru ZnS(Ag), která detekuje alfa záření z rzpadvých prduktů radia. Při vlbě gemetrických rzměrů sintilační kmry se dále přihlížel k tmu, aby při daném bjemu byl c nejmenší pvrch a tím i příspěvek z přírdní aktivity pláště. Z tht hlediska jsu seintilační kmry 0 50 mm a bjemu 100 cm výhdnější prti kmrám 0 42 mm a shdnéh bjemu 100 nr vziiledem k menší plše pvrchu ca 20%. Při výběru vhdnéh materiálu pláště vedle pžadavku nízké přírdní alfa aktivity se přihlížel i k výrbně eknmickým hlediskům, Plastická hmty, i když vykazují převážně velmi nízku přírdní alfa aktivitu a snadn se pracují, nejsu vhdné pr výrbu pláště scintílační kmry. Jejich nevýhdu je svýôená adsrpce radnu /&/ a tím mžnst zvýšení pzadí scintilační kmry* Dalším materiálem pr zhtvení kmr byl skl. Skleněné sintilační kmry byly pužívány při měřeních na FJPI-ČVUT. Skl má řadu výhd - je snadn tvárné a chemicky inertní. Byl prveden předběžný výběr vhdnéh skla dle alfa aktivity a byl ahtw»ne něklik vzrků scintilačních kmr se skla Slmax. Při dalším výběru materiálu, s hlediska nízkéh pzadí, se ukázaly výhdné scintilační kmry 8 kvvým pláštěm. Byly prměřvány vzrky těcht materiálů: hliník, cel, krzlvzdrná cel, msaz, měcs a nikl. Pr věření základních parametrů scintilačních kmr s kvvým pláštěm byly zhtveny vzrky jednak a hliníkvým, jednak a msazným pláštěm. U vzrků s hliníkvým pláštěm byly

8 8 pužity baly d spraye, které byly upraveny pr spj a ventilem a přitmelení kénka (br* S* 1). U vzrků 9 msazným pláštěm byl pužit msazné trubky 0 40 mm a tlu^tce stěny 1 mm, která se upravila pr přitmelení kénka a dna (rvnéh neb kuželvitéh) s ventilem (br. 5, 2). Pr zkušební vzrky byl pužit jedncestný membránvý plynvý závěr pr uzavírání plynu (PZ 2). Základní rzměry prměřvaných vzrků jsu uvedeny v tab* c, 1* Výsledky měření jsu shrnuty v experimentální části tét zprávy (tab, č. 5 a 6). Technlgie nanášení JLuminfru ZnS(Ag) Při výrbě alfa scintilátru jeden z nejrzšířenějších způsbů nanášení luminfru ZnS(Ag) na pdkladvý materiál je metda naplavvaní, která je vhdná zejména pr úpravu rvných plch* Při tm lze dílit dbré hmgenity a reprdukvatelnsti tluěíky nanášené vrstvy* Metda se nehdí pr válcvé plchy. Ze známých způsbů nanášení luminfru na zablené plchy lze uvést t - nanášení práškvéh luminfru ua lepivý pdklad - metda stříkání pmcí vhdnéh zařízení na stříkání dutin - elektrfretické nanášení - lití suspenze luminfru v pjidle* V literatuře /1, 5. 8/ jsu uvedeny metdy nanášení ZnS(Ag) sypáním na lepivý pdklad, přičemž pklepáním a pstupným táčením válce lze dcílit pměrně dbře přilnavé vrstvy ZnS(Ag), Jak lepivý pdklad lze pužít siliknvé vazelíny, glycerinu, případně pmalu schnucí laky* Metda se jeví vhdná pr labratrní zkušky* Není výhdná pr sérivu výrbu, nebl lze btížně dsáhnut hmgenní vrstvy s reprdukvatelnu plšnu hmtnstí* Orientační zkušky nanášení luminfru plšné hmtnsti 15 až 20 mg*cm byly realizvány u vzrků se skleneným pláštěm na rzdílné lepivé pdklady* Metda se ukázala jak nevhdná. Metda nanášení luminfru stříkáním je pužívána v zahraničí /6/, kde j«k dispzici vhdná suspenze ve frmě spraye* Nanášení pmcí stříkací pistle je mžné pmci vhdnéh

9 A L \ OBR. 1 MOSAZ OBR 2a MOSAZ OBR. 2b SCINTILACNI KOMORY

10 čísl vzrku materiál pláště průměr (mra) výška (mm) bjem (cm 3 ) vnit& pvrch (m 2 ) ZnS(Ag) (mg,cm" ) Pznámka 3 skl SIMAX vnější bílá barva 1 Hliník(spray) pdklad: bílý (kmra) Epxy lak _ vlžka zfli fl 0,1miQ ( l*80mm « vlžka z Ni fl / 0,1ma,l«51mm bezprud.n kl Kraivzdr, cel (trubka) -" na bu kncích tevřená trubka trjní cel (trubka) -« IDU Msaz (trubka bezprud. nikl "v 12 mg*cm Msaz (kma] _«- -«- _« ,5 bezprud. n kl 'v 10 mg* cm rvné dn -"_.» »- *» kůželvité dn 19 Mě3 (trubka) atr. tevřená Tab č» 1 - Základní rzměry prměřvaných vsrku Prvedení: 5* 1, 5» 20, 21 č. 8, 9, 10, , 23 dle br* 1 dle br«2a dle br. 2b

11 nástav pr stříkání dutin* Vyžaduje značné zkušensti a je efektivní zejména při větších sériích. Nanášení luminfru ZnS(Ag) pmcí elektrfřezy naráží na řadu technických pžadavku a btíží, Z uvedených způsbů jak nejvhdnější se jevil způsb nanášení luminfru litím vhdné suspenze. Byl mžné aplikvat zkušensti při výrbě zářivek, kde se pužívá směs luminfru s vhdným pjivem a rzpuštědlem, která se nanese na vnitřní pvrch válce litím neb vakuvým nasátím* P vylití směsi a dpaření rzpuštědla se vytvřená vrstva vypálí zahřátím na terltu 400 až 600 C pr dstranění pjiva* Při výrbě suspenzí se bvykle pužívá jak pjiv nitrcelulza neb kldium a jak ředidl amyl - neb - uthylacetát, acetn v takvém pměru,aby plšná hmtnst nanesené vrstvy dpvídala pžadavkům* Pr nanášení luminfru zkušebních vzrků byl d kmry nalit ca 5-7 ar 3 suspenze (7% rztku kldia a ZnS(Ag)), která táčením kmry se pstupně rzlila p celém vnitřním pvrchu* P dsažení rvnměrnéh pkrytí se přebytek suspense vylil* Vypalvání vrstvy za účelem dstranění pjiva zahřátím vzrku na tepltu 400 až 500 C se ukázal být nevhdné. Vrstva p zahřátí zhnedla. Pužívaný ZnS(Ag) bsahuje příměs, která při zvýšené tepltě způsbí zhnednutí materiálu* Ověření byl prveden zahřátím samtnéh ZnS(Ag) na tepltu 500 C. Vhdné slžení suspenze byl stanven experimentálně* Pr pžadvanu plšnu htnst ZnS(Ag) 15 až 20 mg.cm se svědčila suspenze ZnS(Ag) se 1% kldiem ve váhvém pměru 2:1. Byly zkušeny různé způsby hmgenizace nanesené vrstvy pužitím suspenzí různéh slžení a další pjidla jak Slakryl a epxidvý lak (Eplex 1300)* Ze zkušených pstupů «e nejlépe svědčil pstup nanášení *ns(ag) p nalití a rvnměrném pkrytí vnitřníh pvrchu kmry, při němž se přebytečná suspense nechala vlně dkapat tvrem pr přípj ventilu*

12 5 VÍSLBDKY MŽJJEflí 51 Y j b ě r m a t e r i á l u a i n t i l a č n í k m r y íjrcven přírdníh pzadí materiálu scintilační kmry limituje velikst nejmenší měřitelné aktivity za předpkladu, že přidaný signál (pruchy, sum aj.) měřícíh zařízení je zanedbatelný* Pri prvých měřeních byla sustředěna pzrnst na skle jak technlgicky vhdný materiál. Výsledky měření pěti vzrků skla (ve frmě prášku) a ZnS(Ag) prvedených na alfa beta autmatu NJiR 610 js x uvedeny v následující tabulce č* 2. SIMAX SIAL Vzrek skle pužívané při puzdření sintilátxů skl z ftkatdy ftnásbie ZnS(Ag) průměrný pčet impulsů xa 1000 a 5, ,0 8,33 7,16 5,83 Tab, č, 2 Srvnání naměřenéh pčtu i.apulsů pr vybrané typy skel a ZnS(Ag). Hdnty jsu uvedeny včetně pzadí, které dpvídá pčtu impulsů 5,39 za 1000 a.

13 Kaměřenó hdnty jsu výsledkem ze šesti měřeni p 1000 s* Jestliže byl pzadí autmatu na kanálu alfa 5,896 (1000 ) stanven za s (rel, chyba 6,35%).pak dba měření vrdených vzrků byla krátká pr stanvení alfa aktivity u skla typu SBIAX a ZnS(Ag). Druhé měření vybraných vzrků byl pakván v dbě, kdy se úpravu alfa beta autmatu BRR 610 dsáhl velmi nízkéh pzadí pr záření alfa* líatnšřené hdnty Jsu v tab. č, 3* Z měření vyplývá, že není výrazný rzdíl neži pužitými typy skel* 5*2 P l š n á h m t n s t p k r y t i v n i t ř n í g -fr š n y kmry Vnitřní stěna scintilační kmry je pkryta luminfres ZnS(Ag)* Jeh plšná hmtnst vlivňuje parametry x Relativní luminiscenční účinnst, detekční účinnst a velikst pzadí* Cílem následujícíh měření byl stanvení ptimální plšné hmtnsti stěny scintilační kmry* Ha kruhvé skleněné neb umaplezvé ktuče 0 ca 50 mt byla nanesena vrstva luminfru ZnS(Ag) různé plšné hmtnsti* Vzrky byly prměřvány v měniči vzrku NCR 311» Byly měřeny pčítací charakteristiky (zářič 4 Am byl umístěn na ftkatdu ftnásbiče aktivní plchu směrem ke scintilátru) a pzadí vzrků umístěných na skleněné neb umaplezvé pdlžce* Výsledky měření parametru pčítací chrakteristiky jsu uvedeny v následující tabulce č* 4* Měření vlastníh pzadí vzrků v pracvním bde uprstřed plšiny pčítaí charakteristiky byl prveden ve stejném uspřádání* Výsledky měření jsu pr infrmaci uvedeny na br* 3* Pčet impulsů udaných za dbu 1 h a přepčtený na plchu vzrku veliksti 100 m (tj* plchu, která je srvnatelná s plchu vnitřní stěny scintilační kmry) ukazuje, že tt měření s důvdů rzdílné gemetrie vzhledem ke skutečnému prvedení aint i lační kmry není ptimální pr úvahy vlastnia psadí scintilační kmry*

14 - <\k - i Vzrek Celkvý pčet Impulsů Krp Délka měření (a) Hel, chyba Četnst impulsúcaih ) V * a T ~ n p i í Psadí SBIAX ,94 8,63-2,68.10~ 2 Skl z puzdra scintilátru ,57 1,02,1 O" 2 Umaplex é kénk z puzdra ecintilátru ,5-6,9.1 " 3 (měřicí mlska je dstíněna) *ZnS(Ag) , ~ 4 Tab# Měření přírdníh pzadí; plcha vzrků cca 19,5cnr

15 čísl vzrku plšná hmtnst (mg.cm" ) pláina délka (V) stupání (Si) relativní detekční účinnst (%) 1 6, , , , , (bez nsiče) 450 2,9 100 Tab* č* 4 - Parametry pčítacích charakteristik vzrků a rzdílnu plšnu hmtnstí ZnS(Ag)

16 1 3 X Q) i i f E E Ní en c M CM IÍN LJJ z. M LU 00 IT) rsi X. i Os) E O O COX

17 S uhraně lze knstatvat, že ve sledvaném rzmezí plšné hmtnsti luminfru ZnS(Ag) nebyl ajištěn pdstatný vliv ani na velikst pzadí, relativní detekční účinnst, ani na začátek plsiny (vlivněný relativní luminiscenční účinnstí). Závěr: Plšná hmtnst Ium1n fru ZnS(Ag) na vnitřních stěnách scintilačnx kmry Je vhdná v rzmezí mg,cm** Nižší hdnta se nedpručuje, prtže pkrytí vnitřní stěny luminfcrem vhdné tluěíky s nízkým vlastním pzadím může přispívat k dstínění vlastní aktivity stěn kmry* 5»3 S k l e n ě n á s c i n t i l a č n í k m r a w Prvé vzrky scintilačních kmr byly vyrbeny se skla. Jejich prměřením za různých pdmínek byly stanveny výchzí rzměrvé aj. parametry, pdle kterých byly vyhtveny kvvé scintilační kmry. Základní rzměr skleněných kmr byl: vnitřní průměr 43 mm, výška 100 mnu Zdrjem záření byl Aa aktivitě 333 Bq, vyhdncvací suprava - Spektrmetrická jedntka NZfl 201 A. Výsledky měření jsu uvedeny v následujících kapitlách: Byly prměřeny pčítací charakteristiky dvu scintilačních kmr, jejichž vnější stěny byly pkryty nejdříve AI flií, dále černým a bílým papírem. Byly hdnceny tyt parametry: délka plsiny, její stupání, pčátek plšiny a četnst impulsů uprstřed plsiny. Rzdíl v pčítacích charakteristikách nebyl zjištěn. Závěri pkrytí vnější stěny skleněné scintilační kmry nezlepší charakteristické parametry pčítací charakteristiky.

18 - -id - Příspěvek svetelnéh výtěžku stěny k relativní celkvé detekční účinnsti Byly prměřvány pčítací charakteristiky sintilačních kmr s účelem zjistit, zda k ;^^rel přispívají světelné impulsy* které jsu na ftkatdu přivedeny stěnu kmry* Rzdíl mezi dstíněnu a nezakrytu stěnu kmry v místě jejíh styku s ftnásbicem na Četnst impulsů uprstřed plsiny nebyl zjištěn, t znamená, že <^^re -r *e nemění* Závěr: Vliv převdu světelných impulsů stěnu kmry na ftkatdu ftnásbiče se nezjistil* 3 Yýáka acintilaní kmry Byly měře*«7 pčítací charakteristiky scintilační kmry s * Am typu EA-14, kdy zářič byl umístěn v rúznýh vzdálenstech d ftkatdy ftnásbiče* I když tent případ nedpvídá skutečným pdmínkám měření, kdy rzpadvé prdukty radnu jsu rzptýleny p vnitřním prstru, případně usazeny na stěnách či kénku kmry, je mžné si z tht měření vytvřit představu detekvaném spektru impulsů a tím i vhdné výšce intilační kmry. Výsledky měření jsu uvedeny na br. č. 4* Z průběhu pčítacích charakteristik je mžn usudit, že výska scintilační kmry nad 100 mm by nebyla vhdná z důvdu vzájemnéh psunutí středu plšin^ Závěr: Scintilační kmra se nedpručuje vyšší než 100 mm* 4 Kntakt kctnry s ftv^tdu ftnáabiče Byly prměřvány pčítací charakteristiky pr níže uvedená uspřádání kmry a ftnásbiče: a) mezi kénkem kmry a ft katdu je vytvřen ptický kntakt siliknvu vazelínu, b)... není siliknvá vazelína, c) je vzduchvá mezera 1,5 mm d) kmra bez kénka je umístěna na ftkatdě ftnásbiče*

19 < O DO -j- <N 0) J) (D )O K) K) H «rl «rl >í-t >M >f-j tí N N x O -J Q. cc c cn A A A c H ih H O O O c p. a c O CO ^. * VI > p. (V >ä s u A "0> c > CD C H O O -P VI t- c. O A a C v c; C M C I - 3 E Vi C a 1 O I U) (Vi CO (N) I..

20 Výsledky měření četnsti impulsu uprstřed plsiny: A) zářič na stěně kmry v blízksti ftkatdy: rzdíl mezi uvedenými variantami nebyl zjištěn B) Zářič na stěně kmry cca 90 mm d ftkatdy ftnásbice: - mezi uspřádáním a) a d) není rzdíl - uspřádání b) a c) vykazuje pkles Četnsti iapulsů cca 2% vzhledem k uspřádání a) a d). Závěr; Knstrukci měniče z důvdu snazšíh psunu kmry k ftkatdě ftnásbi&e je mžn navrhnut tak, aby mezi kénkem kmry a ftkatódu byla vzduchvá mezera ^-1,5 mm. 54 Výběr m a t e r i á l ů k v v é s c i n t i l a č - n x k m r y Další měření pzadí různých materiálů byl sustředěn na kv, který se z hlediska technlgie výrby kmry a jejíh pužití jeví výhdnější* Pr přiblížení skutečným pdmínkám byl hdncen pzadí válcvých trubek výšky Q mm, světlsti 40 mm, případně 30 mm, na jejichž vnitřní stěně byl nanesen ZnS(Ag) plšné hmtnsti mg*cm Neuzavřené trubky se kladly přím na ftkatdu ftnásbice, v jedinělých případech byl vlžen mezi ftkatdu a trubku kénk* Příspěvek přírdníh pzadí vzduší k celkvé četnsti impulsů pzadí byl dle infrmaci z literatury stanven na 0,05 až 20 h. Výsledky měření jsu uvedeny v následující tab* č 5* Pslední skupina měření psadí byla prvedena s evakuvanými kmrami, ze kterých byl vyčerpán vzduch viz tab, č* 6* Dále se svažval, zda z hlediska detekčních parametrů bud výhdnější kmra vyšší menšíh průměru, než kmra většíh průměru menší výšce při stejném bjemu* Vlířa mezi těmit dvěma rcm&rvýrai variantami byla prvedena jak pslední, prtže tázky suvisející s technlgií výrby kmůrky (jak je vakutěsnst, nanášení luminfru, mntáž kmůrky aj.) a knstrukčním principem mánis vzrků byly naléhavější* Výsledky měření jsu uvedeny v tab* č* 5$ 6*

21 - 24- čísl vzrku prvedení kmry i.;/p kénka! pzadí IX * 1 WVJUIU J vyhdncvací suprava a det. jedntka psn^tnka 3 1 skleněná tevřená hliníkvá nádba tevřená (spray),<skl umaplez skl umaplez KZG 201 č WS 9501 č, P s uvedených měření vyplývá, ze skleněná kmra s 5 i hliníkvá nádba uzavřená (spray) s ventilem a k* skl 120 vyäôíh pzadí nebude pužita msazná, pnikl váná (a 2C /um) tevřená ' msazn, tevřená -"- msazná trubka _"- krzivzdrna cel B - strjní el trubka hliníkvé nádba (spray) bční steny kryty Ki plehem (tevřená) měděná kmra skl skl skl umaplez ILJ alpha-beta autmat NKR 610 KS 9501 Č P HZG 201 č US 9501 Č P V průběhu uvedených měření se prjevil větší vli přírdní aktivity záření alfa vzduší, než se předpklá dal* Kntrlní míření vykazvala dchyl ku až 10 impulsů za hdinu z plchy 100 cm V zásadě lze kvvé kmry dpručit výhdné jsu msazné Tab* č* 5 - Měření pzadí kvvých válců s vnitřním pkrytím ZnS(Ag)

22 čísl verku prvádění kmry typ kénka psadí h~ 1.10Gcm 2 vyhdncvací suprava a det. jedntka pznámka 8 *0 21 msazná, pnikl váná msazná hliníkvá nádba (sgray) bční stena kryta Ni plechem f 0,1 mm skl skl skl HRR 610 KS S501 Č P Z hlediska dstupnsti je mmmzné kmra nejvýhdnější (pniklvaná má jednu výrbní peraci více) skleněná - zapůjčena z PJPI Si skl 12 akl 01 tat kmůrkai byla pužívána 20 hliníkvá nádba (spray) bční stena kryta bezprudvým^hi 15 mg, cm"'" skl msazná skl skl 20 Tab, č, 6 - Měření pzadí uzavřených a evakuvaných scintilačních kmr i

23 Vlba p r a e v n í h p d m í n e k s i n t i l a č n í sndy se s c in t i lainí k m r u Byl věřván, zda vhdnu kmbinací zesílení a pravní* h napětí zesilvače lze stanvit pravní reži», ve kterém by byla četnst impulsů pzadí m Měření byla prvedena na spektrmetrických jedntkách typu NZG 201A, se sndami typu US Scintilační kmry bez kénka (tj* neuzavřené) byly pstaveny na ftkatdu ftnásbice a mařena četnst impulsů pzadí uprstřed a 50 V nad pčátkem pldiny pčítací charakteristiky. Výsledky měření ptvrdily čekávaný předpklad nižšíh pzadí na pčátku plšiny při vyšším napětí ftnásbiče a menším zesílení zesilvače* Měření bude nutn pakvat,pněvadž kmry nebyly evakuvané a nebyly napínány argnem ani"starým" vzduhea. Důsledek tét skutečnsti je nežáducí a ve své veliksti neznámý příspěvek přírdníh pzadí vzduší k měřenému pčtu impulsů* Prt bude nutn pakvat měření s kmrami knečnéh prvedení a s vyhdncvací supravu, která by zaručvala reprdukvatelnst výsledků* 5*6 V y h d n c v a c í z a ř í z e n í Dle dpručení /$/ má být četnst falešnýh impulsů vyhdncvacíh zařízení a detekční jedntky bes scintilační kmry v rzmezí 0,00 až 0.03 min*" 1. Není-li tet* splněn, je sestava nevhdná pr měření Ra ve vdách* Při zkuškách 9 přístrjů vývjvě uknčených v Tesle VtÍPJT jsne zatím dspěli k jednsancnému závěru v tm smyslu, že supravu, která uažňuje vyhdncení s antikincidenčním stíněním, lse pr tyt aplikace dpručit* V případě Lw - level alpha-beta unting NA U lse detekční jedntku přes přizpůsbvací člen připjit na vstup hlavníh kanálu K1 (vý«tiip ze intilař.ni sndy

24 je záprný, vstup přístrje kladný, nutnst ddělení VIJ a zařazení děliče napětí 2:1) a měřit v antikincidenčním režimu. Pužití vstupu K2 (scintilační detekční jedntky) NA Ó2G1 II a nejvhdnější nastavení statních přístrjů, jak např, HZG 201A, NZG 617 bude nutn vyzkušet v následujícím vývjvém úklu* 4 57 K a l i b r a č n í k n s t a n t y s c i n t i l a č - ní c h kmr Dva labratrní vzrky ecintilačních kmr byly prměřeny na FJFI ČVOT, a) Scintilační kmra č. 8; (pzadí 20 impulsu za 1 h) b) Slntilační kmra c. 215 (pzadí 31 iapulaů za 1 h) Sintilační kmry a) a b) byly naplněny radnem uvlněným ze 226 ptandardíh rztku Ha a za dbu 4 h p uknčení deemanace byla měřena četnst i.upulsů a stanvena celkvá detekční účinnst CDtf \ kalibrační knstanta R Výsledky' měření: Sintile íní kmra 5, 8 : CTÍ - 82 ř 3íi H e - a Scintilační kmra c. 21 : CDÍ» 84, R» S Pr prvnání psirametry křemenné kmry: pzadí : 24,8 impulsů za 1 h R e - ó,91(h" 1 /mbq) - 33O(h~VpCi) Závěr: Z hlediska pzadí je výhdnější msazná acintilační kmra 0 40 mm, z hlediska CDU hliníkvá 0 50 mm, která navíc umžňuje připevnění na ftkatdu ftnásbiče pmcí převlečné matice. Tat knstrukční úprava by měla být u vývjvých vzrků zachvána*

25 -if- \ 58 Měnič v a r k u Ve firemní literatuře byly nalezeny puze dva typy měničů a t macíarské firmy MĚV a fy Eberline (USA), Oba se vyznačvaly tím, že t byla v pdstatě puzdra s ftnásbicem (0 ft ka tdy r^15q nun) a vzrek tj. scintilační kmra se d puzdra vkládala (Eberline - předpklad z vybrazení), neb psuvně zasuvala (fy M V). Tent typ měničů se nezdá vhdný ze dvu důvdů* a) velkplšné ftnásbiče jsu rzměrvě rbustní nehledě na t, že pr uvažvanu scintilační kmru Lucaava typu bude stačit ftnásbič s katdu 0 45 mm, případně 0 40 mm, b) jsu t měniče určené pr jeden vzrek. ffezajistí-li se světltěsnst kmry, pak při manipulaci v průběnu jejíh vlžení d měřícíh prstru djde k svícení luminfru a musí se cca 20 min vyčkat, než djde k jejímu "vysvícení" (závisí na kvalitě ZaS(Ag)). c) jestliže 3«nezajistí světltěsné výměna sintilační kmry v měniči, je další nevýhdu t, že se musí vypínat vysknapěívé napájení ftné-ibiče, cž může být důvdem ke zhršení reprdukvatelnsti výsledků měření* světltčsný" n Z výše uvedených důvdů se navrhuje, aby byl měnič vzrkůk sazen sndu bsahující ftnásbič typu 67 PK 511, Ppis knstrukce měniče vzrk,^ Manuální měnič vzrků je zařízení, které umžňuje výměnné vkládání se int i lační ch kmr pd ftnásblč sndy a svým uspřádáním zabezpečuje světltěsnst celéh systému jak při manipulaci, tak i v průběhu měření. (Via 0 br 5.) Knstrukce měniče sestává ze základní desky, na níž je knslvu nástavbu zavěšena nsná deska, tvřící jednak lže přesuvných saní a jednak je patřena mntážní přírubu pr upevnění scintilační sndy. Přesuvné saně phybující se ve vedení suse pd sndu, jsu patřeny dvjicí výklpných unášečů a na

26 - 26 "í 1 ^ Iní vední deska Obr. č c 5 EiMč vzrku

27 každém z nich je upevněn světltěsný tubus pr vkládání scintilačních kmr. Zastínění bu tubueů shra je prveden celvu planžetu a kulvým výstřihem umístěným v se sndy. Phyb saní ve vedení vymezují ve dvu krajních plhách drazy umístěné na lži nsné desky. Plnění a vyjímání scintilačních kmr z tubusu lse prvádět střídavě jen u výklpnéh unáeeče, který je v krajní (drazvé) plze. Druhý unášeč je zablkván vedením pr zastínění sndy, bez hledu, je-li v tubusu kmra, či nikliv. Unášeč schpný plnění je blkván a djiěíván pjistku umístěnu na spdku saní, druhý unášeč umístěný v pra*- vní plze, tj«pd scintilační sndu, nelze bez přestavění d krajní plhy tevřít a právě tak nelze tevřený unášeč zasunut d pracvní plhy. Tent systém chrany zajišluje bezpečnst prti vniknutí světla d ftnásbiče scintilační sndy a lze jím využít i prvzní čas ptřebný pr měření jednh vzrku k příprav (zastínění) vzrku následujícíh. SROVBAQ?ELK VÍROBKY V SSSB Pr infrmaci jsu uvedeny dva typy přístrjů, které se již v CSSR nevyrábí. 0 jiných typech, např. z ÚJV Řež a pd., nejsu dstupné infrmace nehledě na t, že se jedná výrbky, které nebyly k dispzici pr širěí kruh zájemců. a) Přístrj pr měření kncentrace radia ve vdách. (Výrbae: Tesla VÚPJT Přemyšlení; vývj uknčen 1961.) b) Zařízení pr měření radnu v vzduší ZMR 01 (Výrbe: ZRUP Ostrv nad Ohříj vývj uknčen v rce 1956 až 1960.) Pervnání scintilační kmry s parametry výše uvedených přístrjů bude prveden ve vývjvé etapě.

28 VÍROBKY ZAHRAKIČBÍ Ve firemní a dbrné literatuře byly nalezeny níže uvedené výr bity. Jejich výčet není úplný, prtže neznáme vôechny výrbce přístrjů jaderné techniky, kteří jsu zaměřeni na gelgicku prspekci a těžbu uranu 1. MČV (Mecseki árcbanyászatl Vallalat) Péca, Maďarsk Scintilační emanmetr, který bsahuje: jednkanálvý amplitudvý analyzátr typ UP-420 Sintilační kmra (bjem 1 1, ddává se 20 k«) typ IvT-402 Měnič typ HD-422 2, Eberline, USA Vyrábí sadu scintilačních kmr* Scintilační kmru Lucasva typu nevyrábí. Typ kmry Objem (1) SC-3 0,1 SC-5 0,5 SC-6 1,4 Vyhdncvací zařízení "Mini Sealer with Batemeter and Single Channel Analyser" typ MS-2 "Prtable Sealer" typ PS-2 "Prtable xiat erne tar Sealer" typ PRS-1 3* JLI (Jltnstn Labratries Inc), USA Vyrábí sestavu pr měření radnu, která bsahuje tyt díly: Radn Cunter LAC-2-12 its Radn Cncentratr RCTS-2-1 ki Rad«n Analyser LLRC-2-1 ks Příslušenství

29 Slntilační kmra je Lucasva typu. Objeta 95 ml, citlivst 0,85 impulsů na částici alfa, pzadí 0,1 min"*, materiál : kvářva cel, kn z křemennéh skla. Pznámka; Hdnta pzadí z katalgvých údajů je btížně srvnatelná, nejsu-li uvedex^r pdmínky měření (pracvní bd, náplň kmry, vliv náhjnéh signálu vyhdncvací jed-tky). 4. SDÁ, USA Z nabídkvých listu je patrné, že vyrábí 5 typů scintilačních krarccdč 33-35>-) pr měření 222 Rn a tedy i 226 Ra. Objem kmr je uveden puze u tří vzrců: 100, 153, 170 cm, V "kufříkvém" prvedení ddává dběrvý a plnící systém typvéh značeuí RDU-200 (Prtable Radn Degasaing Unit). 5. lechsnabexprt, SSSR Scintilacní emanmetr "Radn". Určen pr měření kncentrace radnu, thrnu emanačním způsbem ze vzrků půd, vdy a vzduší* 6. Saspie Jadernje pribrtrjenie, 2^t 1270, atr Uvádí pr infrmaci něklik typů seintilačníeh kmr (víz tab.6 a 7)# Objem kmr je d 96 d 2700 car 3. Některá z nib. byly průmyslvě vyráběny před rkem Sučasný stav není znám. V tét publikaci se knstatuje (str. 172), že v terénních pdmínkách bývá pzadí acintilačních kmr průmyslvě vyráběných zřídka menší než 1-2 impulsy za minutu. 7 Rzličné mdifikace scintilačních kmr publikvané hlavně v peridiku "Health Physis" se neuvádí, prtže ke sledvané prblematice významně nepřispívají.

30 - x -- 8 MJCVRH ŽEŠENÍ VÍVOJOVÉ SXSTI tkolu Ve zprávě jsu uvedeny výsledky měření, které byly řešeny v průběhu výzkumné části úklu. Ve vývjvé etapě bude nutn věnvat pzrnst následujícím tázkám: 1) vlba pravníh bdu ftnáebise, 2) úprava měniče vzrků pdle zkušenstí e labratrním vzrem 3) kntrla vakutěsnsfci scintilacních kmr při tepltních cyklech 4) dlnst acintilační kmry vůči transprtním tepltám 5} stabilita fyzikálních parametrů v dluhdbém prvzu, ae zaměřením na reprdukvatelnst měřených hdnt 6) měření scintilačních kmr v přístrji Lw-level alpha-beta cunting HA II 7) věření parametrů seintilačních kmr na externím pracvišti p/* s cílem vyhdntit metdy měření Ra ve vdách v rámci prací kmplexně rainalizační brigády* V předlžené zprávě jsu uvedeny výsledky, kterých byl dsažen v průběhu výzkumné etapy při řešení návrhu scintilacní kmry určené pr měření Ha ve vdách* V kapitle 7 jsu shrnuty úkly, které bude nutn řešit ve vývjvé části úklu. Rzsah zadání není zanedbatelný, nic méně jeh vyřešením se může významně přispět k věření parametrů sestavy pr měření radnu, tj* scintilacní kmry ve spjení s typvu detekční jedntku a spektrmetricku jedntku, případně jiným přístrjem vývjvě uknčeným v Tesle VtfpJT. V průběhu úklu byl řešen návrh sintilační kmry zaměřený především na výběr vhdnéh materiálu kmry, stanvení plšné hmtnsti vrstvy luminfřu ZnS(Ag), rzměrvu ptimalizaci kmr a způsb jejich hdncení* Z výsledků měření lze navrhnut jak nejvhdnější řešení scintilacní kmru z msazi bjemu 100 nr* uknčenu ventilem (plynvým závěrem), na jejíž vnitřní stěně je vytvřena vrstva luminfru ZnS(Ag) plšné hmtnsti mg.cm" 2.

31 Vzhledem k dluhým dbám při hdncení pzadí bud* vývjvý úkl nširóixý z hlediska časvé kalkulace. Dcíleni nejnižšíh pzadí, které je jedním ze základních parametrů scintilační kmry a vlivňuje i prdejnst výrbku, bude zásadním hlediskem pr řešení vývjvé části úklu. Zvláštní pzrnst bude věnvána tázce mechanické a klimatické dlnsti řešenéh detektru. Ha základe dsažených parametrů lze čekávat, že sciatilační kmry budu žádané jak v zemích RVHP, tak i v NSZ. Autři tét zprávy si dvlují vyjádřit svůj dík pracvníkům FJFI-SVUT, jmenvitě Ing. J. Sedláčkvi, CS. a Ing* J. Šebestvi,CSc. za předání výsledků jejich práce a za prměření našich dvu vzrků scintilačních detektrů, RHDr. J. Pazderníkvi z 7ÍÍV Praha za splupráci v prblematice měření a vyhdncvání vzrků.

32 LITERATURA /V J. Sedláček a kl. Scintillatin emanmetri determinatin f Radium in V/aters Jur, f Radianal. cheat. 59 č.1 (1980) /2/ Katalg fy Jhnstn Labratries In. /3/ 0 # Mayer : Základy jaderné chemie - Praha 1981 SHTL /4/ Serdjakva : Istpy radna - MsJcva 1961 /5/ W. Eepe «F. Luaa : Luminiscenční látky v elektrtechnice Praha 1954, SHTL : Imprved Lw-Level Alpha-Scintillatin Cunter fr Radn - Rew. f sci. instr. 8 Č. 9 rk(1957) /?/ P.E, Damn Scintillatin Tube fr *h«measurement f Radiactive Gases - E«w. f sci. instr. 766 (1956) /8/ U.A. Dilia : Scintillatin Cunter fr Assay f Radn Gas. Nuclenics J2 č. 2 (1955) /9/ Standard T«st Metd fr Radium in Waters; ASTM Designatin D /10/ Vývj sintilátrů alfa typ SAK 17 Č. 3U/2267 a 1/66 /11/ J. Kristan, I. Kbal : A Mdified Scintilatin Cell fr the Determinatin f Radn in Uranium Inline Atmsphere "Health Physics" (1973)

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-02. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV 2 (Ex) UV 26 (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 25 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV 2x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv 02-07.3 10.06.CZ Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením typpv1509-1- PV 1509 Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením DN 65 x 100 až 350 x 600 Pužítí Pjistný ventil plnzdvižný s přídavným

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03

Tabulka 1. d [mm] 10,04 10,06 10,01 9,98 10,01 10,03 9,99 10,01 9,99 10,03 . Úkl měření. Stanvte hdnty sučinitele tepelné vdivsti mědi a slitiny hliníku.. Prvnejte naměřené hdnty s tabulkvými hdntami a vysvětlete pravděpdbnu příčinu nalezené diference. 3. Vypracujte graf tepltníh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2

Oponentský posudek disertační práce Ing. Jany Berounské. SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Opnentský psudek disertační práce Ing. Jany Berunské SPECIÁLNÍ ANORGANICKÉ PIGMENTY NA BÁZI CeO 2 Ing. Jana Berunská se ve své disertační práci zabývá mžnstmi přípravy netradičních vysktepltních pigmentů

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V sp.zn. sukls74292/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Provozní Manuál. Detektor Hořlavých a Výbušných Plynů. Model GD-3300

Provozní Manuál. Detektor Hořlavých a Výbušných Plynů. Model GD-3300 Prvzní Manuál Detektr Hřlavých a Výbušných Plynů Mdel GD-3300 Úvd Detektr hřlavých a výbušných plynů je sazen sndu s dluhým přívdem, aby byl mžn se dstat I d těch nejnepřístupnějších míst s mžným vznikem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 09.15.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více