Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení drobného podniku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava Říhová VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Krištof České Budějovice, červen

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2006/2007 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Ř Í H O V Á Miroslava, DiS. Management Název tématu: Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Zásady pro vypracování Problémová oblast: Podnikatelský plán drobného podniku v souvislosti jeho specifik a nároků (právní forma, financování, zakladatelský rozpočet atd.). Cíl práce: Zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Postup práce a použité metody: 1. Úvod Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos 2. Teoretická část (analýza) Náležitosti podnikatelského plánu drobného podniku a jeho specifika Rozhodování o založení drobného podniku (právní, daňové, ekonomické aspekty) 3. Praktická část bakalářské práce Podnikatelský plán na založení drobného podniku v odpovídajícím rozsahu a struktuře 4. Závěr Shrnutí poznatků teoretické i praktické části Formulace závěru BP Zhodnocení naplnění cíle a přínosu práce 10

3 V práci budou využity zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematickostatistické metody. Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: VEBER, J. SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN Kol. autorů (CzechInvest). Jak napsat podnikatelský plán, aneb, Kudy vede cesta k úspěchu. 1. vydání. Praha: CzechInvest, s. bez ISBN. WUPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Management Press. Praha, s. ISBN CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. 1. vydání. Ostrava. VŠB TU, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha. C.H.Beck, ISBN FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční financování. 2. vydání. Praha: Grada, s. ISBN HISRICH, R.D. - PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN Legislativní prameny: Živnostenský zákon Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o účetnictví Další právní předpisy související s tématem práce Internetové zdroje: business.center.cz; Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Krištof Datum zadání bakalářské práce: Datum odevzdání bakalářské práce: Vedoucí katedry Děkan V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Miroslava Říhová Název bakalářské práce: Podnikatelský plán na založení drobného podniku Název práce v angličtině: Business Plan for Establishing of a Microfirm Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Krištof Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení drobného podniku je zpracování konkrétního podnikatelského plánu na založení drobného podniku. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu, právními, daňovými a ekonomickými aspekty založení podniku a definicí drobného podniku. Praktická část aplikuje poznatky z teoretické části do zpracování podnikatelského plánu na založení psího hotelu a školy v Českých Budějovicích. Annotation The subject bachelor thesis Business Plan for Establishing of a Microfirm is the formulation of a business plan with the aim to found a specific small business. The theoretical section of the thesis contains a definition of a small business. It is predominantly focused on the analysis of particular issues relating to business plans including the legal, fiscal and economical aspects. In the analytical section these theoretical findings are applied to the specific business goal - foundation of the Dogs Hotel and Training School in České Budějovice. Klíčová slova Drobný podnik, podnikatelský plán, založení podniku, psí hotel a škola Keywords Microfirm, business plan, establishment of enterprise, Dogs Hotel and Training School 12

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podnikatelský plán na založení drobného podniku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Krištofa a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Českých Budějovicích dne 27. června 2007 podpis 13

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Krištofovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Poděkování rovněž patří mé rodině, především partnerovi, za trpělivost a podporu. Dále bych ráda poděkovala svému zaměstnavateli paní Štěpánce Augustinové za vstřícný přístup po celou dobu mého studia. 14

7 OBSAH OBSAH. 6 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST PODNIKATELSKÝ PLÁN POJEM PODNIKATELSKÝ PLÁN LEGISLATIVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ DROBNÉHO PODNIKU POJEM DROBNÝ PODNIK A JEHO CHARAKTERISTIKA LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA KRITÉRIA VOLBY PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU TITULNÍ STRANA OBSAH SHRNUTÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR LIDSKÉ ZDROJE PRODUKTY (POPIS SLUŽEB) TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Analýza trhu Analýza konkurence MARKETINGOVÝ PLÁN Marketingové cíle Uvedení na trh Cenová politika Stanovení ceny Diferenciace ceny Prodejní/distribuční strategie Poprodejní služby Podpora prodeje a reklama FINANČNÍ PLÁN Plán investic Plán tržeb Plán nákladů Plánovaná rozvaha Plán VZZ Finanční plán (cash flow) Zakladatelský rozpočet Hodnocení ekonomické efektivnosti PŘÍLOHY

8 2 PRAKTICKÁ ČÁST TITULNÍ STRANA SHRNUTÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PŮVOD PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU VIZE LIDSKÉ ZDROJE PRODUKTY (POPIS SLUŽEB) CENÍK SLUŽEB TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE ANALÝZA TRHU ANALÝZA KONKURENCE MARKETINGOVÝ PLÁN FINANČNÍ PLÁN PLÁN INVESTIC PLÁN TRŽEB PLÁN NÁKLADŮ PLÁNOVANÁ ROZVAHA PLÁN VZZ FINANČNÍ PLÁN (CASH FLOW) HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI...51 ZÁVĚR...52 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A JINÝCH ZDROJŮ...53 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...54 SEZNAM PŘÍLOH

9 Úvod Hlavním důvodem pro výběr tématu bakalářské práce Podnikatelský plán na založení drobného podniku je skutečnost, že ji delší dobu uvažuji o založení takového podniku. Domnívám se, že při zpracování tohoto tématu mohu získat vědomosti, které lze výborně uplatnit v praxi. Jako začínající podnikatelka se přikláním k založení drobného podniku zejména z důvodu menší finanční a organizační náročnosti. Podnikatelský plán zpracovává podnikatel zejména v souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti, případně specifikuje záměry již existující firmy do budoucnosti. Může sloužit k interním i externím účelům, současně může sloužit jako motivační nástroj pro zaměstnance a posilovat firemní kulturu. Poskytuje souhrnné informace o podniku a odhaluje plány a vize podniku. Cílem mojí bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení psího hotelu a školy. Podnik bude poskytovat jak služby ubytovací a výcvik, tak doplňkové aktivity jako je péče o psy a prodej krmiva. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V první části se zaměřím na pojem a strukturu podnikatelského plánu v teoretické rovině. Uvedu charakteristiku jednotlivých částí plánu a hlavní zásady pro jeho přípravu a zpracování a nejdůležitější právní aspekty. Účelem praktické části je zpracování konkrétního podnikatelského plánu na založení drobného podniku. Získané teoretické poznatky aplikuji do praktické roviny, kde zpracuji jednotlivé části plánu pro založení psího hotelu a školy v Českých Budějovicích do komplexního dokumentu. Podnikatelský plán je nutné považovat za proměnlivý dokument, ke změnám může docházet již při zakládání podniku, v průběhu podnikání nebo při účelném rozšiřování nebo změnách způsobených externími podněty i ze strany podnikatele. Všechny tyto 10

10 skutečnosti je nutné průběžně do plánu zapracovávat, aby se z něho nestal pouze strnulý a zastaralý dokument. Ve své práci využiji zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematicko-statistické metody. 11

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Podnikatelský plán Pojem podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, charakterizující vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti nebo fungováním již existující firmy a specifikuje záměry podnikatele do budoucna. Účel podnikatelského plánu: podnikatelský plán slouží jak k interním účelům, tak k informovanosti externích subjektů. Jako interní dokument slouží k plánování, rozhodování, kontrolování před strategickými změnami. Současně může sloužit jako motivační nástroj pro zaměstnance s cílem seznámení se s plány a vizí podniku a k posílení identity pracovníků s firmou. Hlavní přínosy podnikatelského plánu: - získání poznatků z analýz - přehledné uspořádání záměrů firmy, předpokladů a rizik - plán vývoje finančních toků, zjištění potřeby a získání finančních prostředků - včasné odhalení slabin a rizik - motivační nástroj pro zaměstnance, informovanost o záměrech firmy a budování firemní kultury Zásady pro zpracování podnikatelského plánu: je vhodné respektovat především obecně platné zásady, a to: - srozumitelnost jednoduché vyjadřování, využití tabulek, podložení čísly - logičnost části na sebe musí navazovat, skutečnosti musí být podloženy fakty, využití grafického vyjádření. - stručnost stručnost, ale ne na úkor faktů - pravdivost a reálnost 12

12 - respektování rizika identifikace rizik a návrhy řešení kritických situací zvyšují důvěryhodnost podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu Rozsah podnikatelského plánu závisí především na následujících skutečnostech: - velikost firmy - charakter produktu - cílový trh - poskytování služeb, výroba nebo obchod - konkurence - externí nebo interní účely [1, str ] Formální úprava - 1. strana: obchodní jméno, logo, datum vyhotovení, adresa podniku, kontakt na odpovědnou osobu, informace o důvěrnosti - číslování kapitol - logo podniku v záhlaví každé stránky 1.2 Legislativní, daňové a ekonomické aspekty podnikání drobného podniku Pojem drobný podnik a jeho charakteristika DEFINICE DROBNÝCH, MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ VYMEZENÁ V NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 364/2004: ZA DROBNÉHO, MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKATELE JE POVAŽOVÁN PODNIKATEL POKUD: zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, 13

13 ZA MALÉHO PODNIKATELE JE POVAŽOVÁN PODNIKATEL, POKUD: zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR, ZA DROBNÉHO PODNIKATELE JE POVAŽOVÁN PODNIKATEL, POKUD: zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR Legislativní úprava Legislativní úprava je dána především obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem, popřípadě dalšími zákony z oblasti občanského práva, účetnictví a daní, pracovně-právní. Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání: PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Podnikání fyzických osob Jedná se o: - osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu - osoby zapsané v obchodním rejstříku - osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu - soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď dobrovolně, nebo povinně dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem, a to jestliže výše jejího čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem; provozuje živnost průmyslovým způsobem; stanoví tak zvláštní předpis. 14

14 Podnikání právnických osob Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní zákoník definuje tyto právnické osoby: - osobní obchodní společnosti - kapitálové společnosti - družstva Osobní společnosti - předpokládá se osobní účast podnikatele na řízení společnosti a většinou neomezené ručení společníků za závazky společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost Kapitálové společnosti - společníci (zakladatelé) mají pouze povinnost vkladu a jejich ručení za závazky společnosti je buď omezené nebo žádné společnost s ručením omezeným akciová společnost Kritéria volby právní formy podnikání Mezi nejdůležitější kritéria lze zařadit následující: - výše základního kapitálu - počet osob potřebných k založení - obtížnost založení zejména formální náležitosti a výdaje - právní regulace činnosti - ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností - rozsah plánovaných aktivit - obor činnosti - míru vlastní angažovanosti a odpovědnosti - daňové aspekty - požadavky na vedení účetnictví, audit - povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky v obchodním rejstříku [1, str. 67] 15

15 Jako nejvhodnější právní formy pro potřeby drobného podniku bych zvolila společnost s ručením omezeným nebo fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění Tab. č. 1: Srovnání vybraných výhod a nevýhod spol. s r. o. a fyzické osoby Společnost s r. o. Podnikající fyzická osoba Základní kapitál Kč 0 Kč Ručení Administrativní náročnost založení Daňové aspekty a platby sociálního pojištění Do výše souhrnu nesplacených částí vkladu Náročnější Vyplacené podíly na zisku společníkům fyzickým osobám nepodléhají pojistnému sociálního zabezpečení. Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly na zisku se dále zdaní srážkovou daní Polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na dani společnosti. Celým svým majetkem Méně náročné Možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně paušální částkou. Zisk z podnikání je zdaněn progresivní daní z příjmů fyzických osob a je možno uplatnit nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné položky. Sazba daně z příjmů je v nejvyšším pásmu vyšší než u právnických osob. Ze zisku z podnikání se platí i pojistné sociálního zabezpečení, a tak při vysokém zisku jsou odvody velmi vysoké Daňové aspekty V roce 2007 činí sazba daně z příjmů právnických osob 24%. Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2007 Daň z příjmů fyzických osob se vypočítává z daňového základu sníženého o nezdanitelnou část, standardní a nestandardní odpočty. Takto stanovený základ se zaokrouhlí před určením daně na celé stokoruny dolů. 16

16 Tab. č. 2: Sazby daně z příjmů fyzických osob (rok 2007) od Kč Základ daně do Kč % Daň Ze základu přesahujícího Kč + 19 % Kč Kč + 25 % Kč a více Kč + 32 % Kč Tab. č. 3: Sazby sociálního pojištění (rok 2007) Sociální pojištění na: Organizace a malá organizace Zaměstnanec OSVČ Nemocenské pojištění 3,3 % 1,1 % (dobrovolně 4,4 %) Důchodové pojištění 21,5 % 6,5 % 28 % Státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 0,4 % 1,6 % Celkem 26 % 8 % 29,6 % Tab. č. 4: Sazby sociálního a zdravotního pojištění (rok 2007) Zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnancem a zaměstnavatelem Pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel Celkem Zdravotní pojištění 4,5 % 9 % 13,5 % Sociální pojištění 8 % 26 % 34 % Celkem 12,5 % 35 % 47,5 % 1.3 Struktura podnikatelského plánu Z důvodu různorodosti podniků neexistuje závazná struktura podnikatelského plánu, ale existují části, které není vhodné opomenout. Struktura a obsah podnikatelského plánu se řídí především tím, jaké informace potřebují poskytovatelé kapitálu nebo ti, pro které je plán určen, a to zejména informace týkající se podnikatelských cílů, právních vztahů, managementu, produktu, tržní a konkurenční situace, plánování, potřeby kapitálu, možných výnosů, příležitostí a rizik. 17

17 Struktura podnikatelského plánu: - titulní strana - obsah - shrnutí - základní informace o podniku - podnikatelský záměr původ podnikatelského záměru vize firmy - lidské zdroje - produkty (popis služeb) - tržní a konkurenční situace analýza trhu analýza konkurence - marketingový plán - finanční plán plán investic plánovaná rozvaha plán VZZ finanční plán (cash flow) - přílohy [1, str ], [2] Titulní strana Titulní strana podnikatelského plánu má především zaujmout čtenáře, stručně a výstižně představit společnost, uvést základní informace o podniku a kontakty a prezentovat logo Obsah Prioritní funkcí obsahu je usnadnit čtenáři orientaci a zbytečně ho nezatěžovat obtížným vyhledáváním. 18

18 1.3.3 Shrnutí Shrnutí nelze považovat za úvod, naopak je nutné zde stručně prezentovat celý podnikatelský plán. Hlavní úkolem je vzbudit u čtenáře zvědavost a zájem o další čtení. Rozsah je vhodné omezit na jednu až tři stránky. Záměrem shrnutí je podat ucelený obraz o cílech podniku a cestách k jejich dosažení, a to především v těchto bodech: - podnikatelský záměr - faktory úspěchu, zejména uvést, co je na podnikatelském záměru neobyčejného a jaký bude užitek pro zákazníka - podnikové cíle cíle a možnosti růstu firmy, vyjádřit optimisticky a současně realisticky vizi podniku - ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu vyjádření cílů obratu a zisku, potřeby kapitálu Základní informace o podniku U již existujícího podniku se uvádí krátká informace o dosavadní existenci. Při zakládání lze uvést především základní informace o podniku, předmět podnikání a právní forma a původ podnikatelského záměru. Základní informace o firmě Tato kapitola by měla informovat o základních údajích o firmě, sídle, jednatelích a vlastnících. Předmět podnikání a právní forma Předmět podnikání upřesňuje, v jakém oboru společnost podniká, konkretizuje její činnost. Lze sem zařadit i některé otázky týkající se právních vztahů, zejména jak velký je vlastní kapitál, vlastnické vztahy a jaké důležité smlouvy jsou uzavřeny nebo musí být uzavřeny. 19

19 1.3.5 Podnikatelský záměr Původ podnikatelského záměru Je vhodné, aby ten, kdo zpracovává podnikatelský plán, v této kapitole přiblížil, jakým způsobem záměr vznikl. Je možné, že byla nalezena tržní mezera, nový princip, nebo je problematika známa z předchozího zaměstnání, či záměr vznikl náhodou. Strategie firmy Strategií firmy je myšleno vyjádření dlouhodobých cílů a cest k jejich dosažení. Formulace by měla být krátká a výstižná, vyjádřená slovně i číselně. Zahrnuje také způsoby dosažení cílů Lidské zdroje Přestože se v tomto konkrétním případě jedná o drobný podnik, kde počet zaměstnanců pravděpodobně nepřesáhne desítku, je možné uvést klíčové osobnosti včetně jejich vzdělání, zkušeností a úspěchů. Je třeba jejich pozitivní stránky vyzdvihnout. Další možností je naznačení organizační struktury podniku, uvést počet zaměstnanců a jaké pozice zaměstnanci zastávají. Úkoly zaměstnanců je vhodné sumarizovat v popisech pracovního místa. Takový popis by měl přiblížit základní charakteristiky zaměstnance, odborné požadavky, organizační začlenění, pracovní náplň a kompetence. Pokud podnik bude využívat služeb poradců, je vhodné uvést oblasti působení a rozsah spolupráce Produkty (popis služeb) Uvádí se popis produktů nebo služeb, které firma poskytuje. Začíná se popisem produktu nebo služby, která bude zajišťovat největší část obratu a poté se uvádí ostatní produkty a služby. Není vhodné zabývat se podrobnostmi, které nebudou pro čtenáře podnikatelského plánu srozumitelné. Čtenář podnikatelského plánu obvykle není odborníkem v našem oboru. Zdůrazní se zejména popis produktu z pohledu zákazníka a objasní se, o jaký produkt jde, k čemu slouží, případně jaké má vlastnosti, u služby v čem spočívá a jak funguje. Současně je 20

20 důležité se zmínit o doplňkových službách a zda je bude poskytovat podnik sám nebo obchodní partneři. Uvádí se rovněž, jak budou tyto služby hrazeny, zda přímo poskytovateli nebo přes náš podnik. Pro znázornění konkurenceschopnosti je možné uvést matici, ve které porovnáme vlastní produkty s produkty konkurence. Bezesporu je nutné podtrhnout, jaký užitek bude mít náš produkt pro zákazníka a konkurenční výhody. Nelze se spokojit s tím, že zákazník bude pohlížet na náš produkt stejně jako na konkurenční, dokonce, že ho bude hodnotit hůře. Je nutné, aby zákazník spatřoval jedinečnost v našem výrobku nebo službě Tržní a konkurenční situace Analýza trhu Pro úspěch podniku je nezbytná existence trhu, který je schopen přijmou poskytované služby a výrobky, nejlépe takový trh, který disponuje velkým růstovým potenciálem. Je podstatné uvést charakteristiku celkového trhu i cílového trhu. Celkový trh zahrnuje veškeré potenciální možnosti. Ne všichni zákazníci jsou stejní, naopak mají různé požadavky a potřeby a ne pro každého jsou všechny produkty dostupné. V rámci celkového trhu tedy hledáme skupinu, která splňuje následující kritéria: - má z našeho výrobku či služby užitek - má k výrobku či službě snadný přístup - je ochotna za produkt zaplatit Je důležité co nejvýstižněji vymezit cílový trh, uspět s výrobkem či službou je možné jen tehdy, když jsou uspokojeny konkrétní potřeby zákazníků. 21

21 Obr. č. 1 : Od celkového trhu k cílovému [2, str. 64] Celkový trh Všechny myslitelné možnosti užití Specifické znaky produktu Potenciální trh Tržní segmenty s vysokou shodou mezi znaky produktu a požadavky zákazníků Specifický požadavek Možnosti přístupu na trh Cílový trh Všechny tržní segmenty zajímavé a přístupné pro podnik Technická realizovatelnost Udo Wupperfeld [2, str. 65] uvádí příklad segmentace trhu tak, jak vyjadřuje následující schéma: Obr. č. 2 : Segmentace trhu [2, str. 65] Podle oblastí použití Podle ceny/jakosti Podle oborů Podle regionů Podle nákupních motivů Zjevně rozdílné požadavky uživatelů (přesnost měření senzorů) Jsou nakupující různě citliví vůči ceně/jakosti Projevují se významně oborové zvyklosti Existují regionální rozdíly v preferencích a v chování spotřebitelů Lze zákazníky jednoznačně systematicky rozdělit podle nákupních motivů? Důležité u výrobků vyžadujících osvědčení Důležité všeobecně Důležité u investičních statků Důležité u spotřebního zboží Důležité u spotřebního zboží Z vymezených segmentů se zvolí jeden nebo více těch, které jsou pro podnik nejzajímavější. Není vhodné usilovat o všechny segmenty. Udo Wupperfeld označuje následující kritéria pro výběr segmentu za prioritní: - velikost segmentu/cílového trhu - růst segmentu/cílového trhu - shoda produktu a potřeby zákazníků - možnosti vymezit se vůči konkurenčním produktům 22

22 - síla konkurence - dosažitelnost zákazníků - bonita zákazníků [2, str. 65] Průzkum trhu Hlavním účelem průzkumu trhu je získat informace především objemu trhu, o konkurenci a o potřebách a chování zákazníků. Informace o ustáleném trhu je možné získat především z informačních materiálů Českého statistického úřadu, ministerstev, odborných svazů a komor, různých organizací, publikací a v neposlední řadě z internetu. Informace u mladého trhu se získávají většinou obtížně, protože nejsou k dispozici spolehlivé údaje a je nutností vypracování tržní studie. Obr. č. 3: Postup při analýze trhu, který uvádí Udo Wupperfeld [2, str. 67] 1. definovat si cílové představy a cíle 2. interní sběr informací a sekundární výzkum 3. primární výzkum 4. analýza - popis cílových skupin a jejich požadavků - konkurence - výhody a nevýhody vlastních produktů ve srovnání s konkurencí - statistiky, svazy, komory, výzkumné ústavy, veletržní zprávy - dotázat se zákazníků - rozhovory s experty - požadavky odběratelů - lukrativní tržní segmenty Analýza konkurence Všeobecné okolí Všeobecné okolí firmy se nachází mimo dosah firemního ovlivňování. Jedná se především o ekonomické a technologické činitele, přírodní faktory, politickou situaci a legislativní podmínky. 23

23 Konkurence Téměř každá firma má na trhu své konkurenty, a proto je nutné prozkoumat jejich silné a slabé stránky. Při analýze konkurence provedeme zjištění, kdo prodává srovnatelné služby, případně kdo nám může konkurovat do budoucna. Dalším krokem je průzkum předností a nedostatků konkurence. Jako kritéria lze použít například poskytované služby Marketingový plán Marketing znamená pro nově založený podnik zásadní otázku. V situaci, kdy nabídka převyšuje poptávku, je nutné znát potřeby zákazníků včas. Je nutné identifikovat cílovou skupinu, zvolit přiměřenou cenu, vybudovat distribuční cesty a systém prodeje. Marketing zahrnuje aktivity, které pomáhají dosažení konkurenčních výhod. Tyto výhody musí ocenit především zákazník, protože pouze on rozhoduje o tom, kde nakoupí Marketingové cíle Je nezbytné předložit informace o tom, čeho chce firma v oblasti marketingu dosáhnout. Jedná se především o popis postavení na trhu, o jaké podíly na trhu bude usilovat v příštích letech a jaké růstové strategie sleduje Uvedení na trh Z hlediska strategického je potřebné zvolit si formu vstupu, vypracovat konkurenční strategii a správně načasovat vstup na trh. Formy vstupu na trh: - uvedení nového produktu na trh - nákupní strategie (získání licence) - kooperační strategie [2, str. 79] V počáteční fázi uvedení produktu na trh jsou mimořádně důležité především tyto aktivity: - ohlášení a prezentace nového produktu - rozvoj vztahů se zákazníky - získávání referenčních zákazníků 24

24 - prodej a fyzické uvedení produktu na trh - nalezení nových tržních segmentů - odstranění a vyhodnocení vzniklých potíží [2, str. 82] Cenová politika Cena je oběť, kterou musí zákazník přinést, aby mohl získat výrobek nebo službu. Hodnocení ceny a užitku je velmi individuální a jednotliví zákazníci je mohou vnímat odlišně. Posouzení ceny produktu závisí na jeho vlastnostech a rovněž na vnímaném užitku. Čím lépe vyhovuje produkt potřebám zákazníků, tím ochotněji za něj zaplatí. Cena se tak stává ústředním prvkem konkurenční strategie. [2, str. 84] Strategická rozhodnutí v oblasti cenové politiky: - stanovení ceny s využitím kalkulace nákladů, srovnání s konkurencí, s ohledem na citlivost zákazníků - cenová diferenciace - politika vysoké nebo nízké cenové úrovně - politika slev Stanovení ceny Požadavky, které musí cena splňovat: - krýt náklady - zajistit dosahování zisku - korespondovat s konkurenční cenou Základním způsobem, jak stanovit cenu, je informace trhu. Cenu určuje trh a podnik musí zvážit kolik je zákazník za produkt ochoten zaplatit. Je nutné uvažovat o cenách, které umožní prosazení na trhu a nekalkulovat s výrobními náklady a ziskovou přirážkou. Celý proces vystihuje následující schéma, které vyjadřuje základní strukturu řízení cílových nákladů jako vhodnou metodu při tvorbě cen. 25

25 Obr. č. 4 : Základní struktura řízení cílových nákladů [2, str. 89] Konkurenti - cena srovnatelných produktů - cenová strategie - struktura nákladů Zákazníci - požadavky na produkt - ochota akceptovat cenu Zjištění maximální možné prodejní ceny s ohledem na zamýšlen zisk (cílová cena) Zjištění maximálních nákladů na jednotlivé produkty (cílové náklady) Neustálé sledování nákladů vzhledem k možnostem jejich snížení Po úspěšném uvedení produktu na trh je vhodné se zabývat dlouhodobou cenovou strategií. Nabízí se dvě strategie, a to průniková (penetrační) a sbírání smetany (skimming) Diferenciace ceny Cenová diferenciace přináší možnost nabízet stejný, případně podobný, produkt jednotlivým tržním segmentům za různé ceny. Různí zákazníci jsou ochotni zaplatit za určitý produkt různou cenu. Nejvyužívanější formy cenové diferenciace jsou: - regionální (rozhodujícími faktory je kupní síla, daňové sazby, konkurenční situace) - časová (roční období, denní doba) - podle skupin zákazníků (studenti, důchodci) [2, str. 90] Prodejní/distribuční strategie Volba vhodných distribučních cest závisí především na počtu potenciálních odběratelů, jejich rozdílnosti, stupni decentralizace a náročnosti zákazníků. 26

26 Distribuci lze zajišťovat: - vlastní aktivitou (prodej produktu přímo koncovému zákazníkovi) - s využitím obchodních mezičlánků (obchodní zástupci, externí organizace, dealeři) Poprodejní služby Poprodejní služby představují pro drobný podnik jedinečnou marketingovou příležitost. Zákazník, který bude naše služby doporučovat dále, je pro nás nejlepší možnou reklamou. U spokojeného zákazníka lze předpokládat, že se bude vracet a šířit dobré jméno podniku Podpora prodeje a reklama Reklamní strategii ovlivňují především následující faktory: - velikost cílové skupiny - způsob prodeje - druh produktu - rozpočet Zásady reklamy vyjadřuje koncepce AIDA: - Attention (pozornost) - Interest (zájem) - Desire (potřeby zákazníků) - Action (podnět ke koupi) Tab. č. 5: Prostředky reklamy, porovnání hlavních výhod a nevýhod: Prostředek reklamy Výhody Nevýhody Tisk Osloví malou i velkou Nákladné cílovou skupinu Elektronická média Přímá reklama Osloví malou i velkou cílovou skupinu Lze oslovit konkrétní cílovou skupinu Některá média (TV) jsou příliš nákladná Komplikované, v některých případech obtěžující Venkovní reklama Cenově dostupná Poskytuje málo informací Veletrhy, konference, Lze oslovit konkrétní Časově náročné, nákladné semináře cílovou skupinu 27

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

živnostenské podnikání

živnostenské podnikání Brno International Business School živnostenské podnikání Jaroslava Zichová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora

(34 bodů) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) ROK (18 bodů) Jméno autora Pevná vazba Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (18 bodů, lze uvést ve dvou řádcích) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (34 bodů) ROK (18 bodů) Jméno autora (Prázdný list) Vysoká škola manažerské informatiky

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více