Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení drobného podniku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava Říhová VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Martin Krištof České Budějovice, červen

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2006/2007 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Ř Í H O V Á Miroslava, DiS. Management Název tématu: Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Zásady pro vypracování Problémová oblast: Podnikatelský plán drobného podniku v souvislosti jeho specifik a nároků (právní forma, financování, zakladatelský rozpočet atd.). Cíl práce: Zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Postup práce a použité metody: 1. Úvod Zdůvodnění výběru tématu Cíl práce a její přínos 2. Teoretická část (analýza) Náležitosti podnikatelského plánu drobného podniku a jeho specifika Rozhodování o založení drobného podniku (právní, daňové, ekonomické aspekty) 3. Praktická část bakalářské práce Podnikatelský plán na založení drobného podniku v odpovídajícím rozsahu a struktuře 4. Závěr Shrnutí poznatků teoretické i praktické části Formulace závěru BP Zhodnocení naplnění cíle a přínosu práce 10

3 V práci budou využity zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematickostatistické metody. Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: VEBER, J. SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vydání. Praha: Grada, s. ISBN Kol. autorů (CzechInvest). Jak napsat podnikatelský plán, aneb, Kudy vede cesta k úspěchu. 1. vydání. Praha: CzechInvest, s. bez ISBN. WUPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vydání. Management Press. Praha, s. ISBN CHUCHRO, J. Podnikatelské projekty a plánování. 1. vydání. Ostrava. VŠB TU, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha. C.H.Beck, ISBN FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční financování. 2. vydání. Praha: Grada, s. ISBN HISRICH, R.D. - PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, s. ISBN Legislativní prameny: Živnostenský zákon Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o účetnictví Další právní předpisy související s tématem práce Internetové zdroje: business.center.cz; Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Krištof Datum zadání bakalářské práce: Datum odevzdání bakalářské práce: Vedoucí katedry Děkan V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Miroslava Říhová Název bakalářské práce: Podnikatelský plán na založení drobného podniku Název práce v angličtině: Business Plan for Establishing of a Microfirm Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Krištof Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení drobného podniku je zpracování konkrétního podnikatelského plánu na založení drobného podniku. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu, právními, daňovými a ekonomickými aspekty založení podniku a definicí drobného podniku. Praktická část aplikuje poznatky z teoretické části do zpracování podnikatelského plánu na založení psího hotelu a školy v Českých Budějovicích. Annotation The subject bachelor thesis Business Plan for Establishing of a Microfirm is the formulation of a business plan with the aim to found a specific small business. The theoretical section of the thesis contains a definition of a small business. It is predominantly focused on the analysis of particular issues relating to business plans including the legal, fiscal and economical aspects. In the analytical section these theoretical findings are applied to the specific business goal - foundation of the Dogs Hotel and Training School in České Budějovice. Klíčová slova Drobný podnik, podnikatelský plán, založení podniku, psí hotel a škola Keywords Microfirm, business plan, establishment of enterprise, Dogs Hotel and Training School 12

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Podnikatelský plán na založení drobného podniku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Krištofa a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Českých Budějovicích dne 27. června 2007 podpis 13

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Krištofovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Poděkování rovněž patří mé rodině, především partnerovi, za trpělivost a podporu. Dále bych ráda poděkovala svému zaměstnavateli paní Štěpánce Augustinové za vstřícný přístup po celou dobu mého studia. 14

7 OBSAH OBSAH. 6 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST PODNIKATELSKÝ PLÁN POJEM PODNIKATELSKÝ PLÁN LEGISLATIVNÍ, DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ DROBNÉHO PODNIKU POJEM DROBNÝ PODNIK A JEHO CHARAKTERISTIKA LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA KRITÉRIA VOLBY PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU TITULNÍ STRANA OBSAH SHRNUTÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR LIDSKÉ ZDROJE PRODUKTY (POPIS SLUŽEB) TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE Analýza trhu Analýza konkurence MARKETINGOVÝ PLÁN Marketingové cíle Uvedení na trh Cenová politika Stanovení ceny Diferenciace ceny Prodejní/distribuční strategie Poprodejní služby Podpora prodeje a reklama FINANČNÍ PLÁN Plán investic Plán tržeb Plán nákladů Plánovaná rozvaha Plán VZZ Finanční plán (cash flow) Zakladatelský rozpočet Hodnocení ekonomické efektivnosti PŘÍLOHY

8 2 PRAKTICKÁ ČÁST TITULNÍ STRANA SHRNUTÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PŮVOD PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU VIZE LIDSKÉ ZDROJE PRODUKTY (POPIS SLUŽEB) CENÍK SLUŽEB TRŽNÍ A KONKURENČNÍ SITUACE ANALÝZA TRHU ANALÝZA KONKURENCE MARKETINGOVÝ PLÁN FINANČNÍ PLÁN PLÁN INVESTIC PLÁN TRŽEB PLÁN NÁKLADŮ PLÁNOVANÁ ROZVAHA PLÁN VZZ FINANČNÍ PLÁN (CASH FLOW) HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI...51 ZÁVĚR...52 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A JINÝCH ZDROJŮ...53 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...54 SEZNAM PŘÍLOH

9 Úvod Hlavním důvodem pro výběr tématu bakalářské práce Podnikatelský plán na založení drobného podniku je skutečnost, že ji delší dobu uvažuji o založení takového podniku. Domnívám se, že při zpracování tohoto tématu mohu získat vědomosti, které lze výborně uplatnit v praxi. Jako začínající podnikatelka se přikláním k založení drobného podniku zejména z důvodu menší finanční a organizační náročnosti. Podnikatelský plán zpracovává podnikatel zejména v souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti, případně specifikuje záměry již existující firmy do budoucnosti. Může sloužit k interním i externím účelům, současně může sloužit jako motivační nástroj pro zaměstnance a posilovat firemní kulturu. Poskytuje souhrnné informace o podniku a odhaluje plány a vize podniku. Cílem mojí bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení psího hotelu a školy. Podnik bude poskytovat jak služby ubytovací a výcvik, tak doplňkové aktivity jako je péče o psy a prodej krmiva. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V první části se zaměřím na pojem a strukturu podnikatelského plánu v teoretické rovině. Uvedu charakteristiku jednotlivých částí plánu a hlavní zásady pro jeho přípravu a zpracování a nejdůležitější právní aspekty. Účelem praktické části je zpracování konkrétního podnikatelského plánu na založení drobného podniku. Získané teoretické poznatky aplikuji do praktické roviny, kde zpracuji jednotlivé části plánu pro založení psího hotelu a školy v Českých Budějovicích do komplexního dokumentu. Podnikatelský plán je nutné považovat za proměnlivý dokument, ke změnám může docházet již při zakládání podniku, v průběhu podnikání nebo při účelném rozšiřování nebo změnách způsobených externími podněty i ze strany podnikatele. Všechny tyto 10

10 skutečnosti je nutné průběžně do plánu zapracovávat, aby se z něho nestal pouze strnulý a zastaralý dokument. Ve své práci využiji zejména metody analýzy, komparace, syntézy a matematicko-statistické metody. 11

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Podnikatelský plán Pojem podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, charakterizující vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti nebo fungováním již existující firmy a specifikuje záměry podnikatele do budoucna. Účel podnikatelského plánu: podnikatelský plán slouží jak k interním účelům, tak k informovanosti externích subjektů. Jako interní dokument slouží k plánování, rozhodování, kontrolování před strategickými změnami. Současně může sloužit jako motivační nástroj pro zaměstnance s cílem seznámení se s plány a vizí podniku a k posílení identity pracovníků s firmou. Hlavní přínosy podnikatelského plánu: - získání poznatků z analýz - přehledné uspořádání záměrů firmy, předpokladů a rizik - plán vývoje finančních toků, zjištění potřeby a získání finančních prostředků - včasné odhalení slabin a rizik - motivační nástroj pro zaměstnance, informovanost o záměrech firmy a budování firemní kultury Zásady pro zpracování podnikatelského plánu: je vhodné respektovat především obecně platné zásady, a to: - srozumitelnost jednoduché vyjadřování, využití tabulek, podložení čísly - logičnost části na sebe musí navazovat, skutečnosti musí být podloženy fakty, využití grafického vyjádření. - stručnost stručnost, ale ne na úkor faktů - pravdivost a reálnost 12

12 - respektování rizika identifikace rizik a návrhy řešení kritických situací zvyšují důvěryhodnost podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu Rozsah podnikatelského plánu závisí především na následujících skutečnostech: - velikost firmy - charakter produktu - cílový trh - poskytování služeb, výroba nebo obchod - konkurence - externí nebo interní účely [1, str ] Formální úprava - 1. strana: obchodní jméno, logo, datum vyhotovení, adresa podniku, kontakt na odpovědnou osobu, informace o důvěrnosti - číslování kapitol - logo podniku v záhlaví každé stránky 1.2 Legislativní, daňové a ekonomické aspekty podnikání drobného podniku Pojem drobný podnik a jeho charakteristika DEFINICE DROBNÝCH, MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ VYMEZENÁ V NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 364/2004: ZA DROBNÉHO, MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKATELE JE POVAŽOVÁN PODNIKATEL POKUD: zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, 13

13 ZA MALÉHO PODNIKATELE JE POVAŽOVÁN PODNIKATEL, POKUD: zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR, ZA DROBNÉHO PODNIKATELE JE POVAŽOVÁN PODNIKATEL, POKUD: zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR Legislativní úprava Legislativní úprava je dána především obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem, popřípadě dalšími zákony z oblasti občanského práva, účetnictví a daní, pracovně-právní. Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání: PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Podnikání fyzických osob Jedná se o: - osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu - osoby zapsané v obchodním rejstříku - osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu - soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď dobrovolně, nebo povinně dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem, a to jestliže výše jejího čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem; provozuje živnost průmyslovým způsobem; stanoví tak zvláštní předpis. 14

14 Podnikání právnických osob Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní zákoník definuje tyto právnické osoby: - osobní obchodní společnosti - kapitálové společnosti - družstva Osobní společnosti - předpokládá se osobní účast podnikatele na řízení společnosti a většinou neomezené ručení společníků za závazky společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost Kapitálové společnosti - společníci (zakladatelé) mají pouze povinnost vkladu a jejich ručení za závazky společnosti je buď omezené nebo žádné společnost s ručením omezeným akciová společnost Kritéria volby právní formy podnikání Mezi nejdůležitější kritéria lze zařadit následující: - výše základního kapitálu - počet osob potřebných k založení - obtížnost založení zejména formální náležitosti a výdaje - právní regulace činnosti - ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností - rozsah plánovaných aktivit - obor činnosti - míru vlastní angažovanosti a odpovědnosti - daňové aspekty - požadavky na vedení účetnictví, audit - povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky v obchodním rejstříku [1, str. 67] 15

15 Jako nejvhodnější právní formy pro potřeby drobného podniku bych zvolila společnost s ručením omezeným nebo fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění Tab. č. 1: Srovnání vybraných výhod a nevýhod spol. s r. o. a fyzické osoby Společnost s r. o. Podnikající fyzická osoba Základní kapitál Kč 0 Kč Ručení Administrativní náročnost založení Daňové aspekty a platby sociálního pojištění Do výše souhrnu nesplacených částí vkladu Náročnější Vyplacené podíly na zisku společníkům fyzickým osobám nepodléhají pojistnému sociálního zabezpečení. Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly na zisku se dále zdaní srážkovou daní Polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na dani společnosti. Celým svým majetkem Méně náročné Možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně paušální částkou. Zisk z podnikání je zdaněn progresivní daní z příjmů fyzických osob a je možno uplatnit nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné položky. Sazba daně z příjmů je v nejvyšším pásmu vyšší než u právnických osob. Ze zisku z podnikání se platí i pojistné sociálního zabezpečení, a tak při vysokém zisku jsou odvody velmi vysoké Daňové aspekty V roce 2007 činí sazba daně z příjmů právnických osob 24%. Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2007 Daň z příjmů fyzických osob se vypočítává z daňového základu sníženého o nezdanitelnou část, standardní a nestandardní odpočty. Takto stanovený základ se zaokrouhlí před určením daně na celé stokoruny dolů. 16

16 Tab. č. 2: Sazby daně z příjmů fyzických osob (rok 2007) od Kč Základ daně do Kč % Daň Ze základu přesahujícího Kč + 19 % Kč Kč + 25 % Kč a více Kč + 32 % Kč Tab. č. 3: Sazby sociálního pojištění (rok 2007) Sociální pojištění na: Organizace a malá organizace Zaměstnanec OSVČ Nemocenské pojištění 3,3 % 1,1 % (dobrovolně 4,4 %) Důchodové pojištění 21,5 % 6,5 % 28 % Státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 0,4 % 1,6 % Celkem 26 % 8 % 29,6 % Tab. č. 4: Sazby sociálního a zdravotního pojištění (rok 2007) Zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnancem a zaměstnavatelem Pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel Celkem Zdravotní pojištění 4,5 % 9 % 13,5 % Sociální pojištění 8 % 26 % 34 % Celkem 12,5 % 35 % 47,5 % 1.3 Struktura podnikatelského plánu Z důvodu různorodosti podniků neexistuje závazná struktura podnikatelského plánu, ale existují části, které není vhodné opomenout. Struktura a obsah podnikatelského plánu se řídí především tím, jaké informace potřebují poskytovatelé kapitálu nebo ti, pro které je plán určen, a to zejména informace týkající se podnikatelských cílů, právních vztahů, managementu, produktu, tržní a konkurenční situace, plánování, potřeby kapitálu, možných výnosů, příležitostí a rizik. 17

17 Struktura podnikatelského plánu: - titulní strana - obsah - shrnutí - základní informace o podniku - podnikatelský záměr původ podnikatelského záměru vize firmy - lidské zdroje - produkty (popis služeb) - tržní a konkurenční situace analýza trhu analýza konkurence - marketingový plán - finanční plán plán investic plánovaná rozvaha plán VZZ finanční plán (cash flow) - přílohy [1, str ], [2] Titulní strana Titulní strana podnikatelského plánu má především zaujmout čtenáře, stručně a výstižně představit společnost, uvést základní informace o podniku a kontakty a prezentovat logo Obsah Prioritní funkcí obsahu je usnadnit čtenáři orientaci a zbytečně ho nezatěžovat obtížným vyhledáváním. 18

18 1.3.3 Shrnutí Shrnutí nelze považovat za úvod, naopak je nutné zde stručně prezentovat celý podnikatelský plán. Hlavní úkolem je vzbudit u čtenáře zvědavost a zájem o další čtení. Rozsah je vhodné omezit na jednu až tři stránky. Záměrem shrnutí je podat ucelený obraz o cílech podniku a cestách k jejich dosažení, a to především v těchto bodech: - podnikatelský záměr - faktory úspěchu, zejména uvést, co je na podnikatelském záměru neobyčejného a jaký bude užitek pro zákazníka - podnikové cíle cíle a možnosti růstu firmy, vyjádřit optimisticky a současně realisticky vizi podniku - ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu vyjádření cílů obratu a zisku, potřeby kapitálu Základní informace o podniku U již existujícího podniku se uvádí krátká informace o dosavadní existenci. Při zakládání lze uvést především základní informace o podniku, předmět podnikání a právní forma a původ podnikatelského záměru. Základní informace o firmě Tato kapitola by měla informovat o základních údajích o firmě, sídle, jednatelích a vlastnících. Předmět podnikání a právní forma Předmět podnikání upřesňuje, v jakém oboru společnost podniká, konkretizuje její činnost. Lze sem zařadit i některé otázky týkající se právních vztahů, zejména jak velký je vlastní kapitál, vlastnické vztahy a jaké důležité smlouvy jsou uzavřeny nebo musí být uzavřeny. 19

19 1.3.5 Podnikatelský záměr Původ podnikatelského záměru Je vhodné, aby ten, kdo zpracovává podnikatelský plán, v této kapitole přiblížil, jakým způsobem záměr vznikl. Je možné, že byla nalezena tržní mezera, nový princip, nebo je problematika známa z předchozího zaměstnání, či záměr vznikl náhodou. Strategie firmy Strategií firmy je myšleno vyjádření dlouhodobých cílů a cest k jejich dosažení. Formulace by měla být krátká a výstižná, vyjádřená slovně i číselně. Zahrnuje také způsoby dosažení cílů Lidské zdroje Přestože se v tomto konkrétním případě jedná o drobný podnik, kde počet zaměstnanců pravděpodobně nepřesáhne desítku, je možné uvést klíčové osobnosti včetně jejich vzdělání, zkušeností a úspěchů. Je třeba jejich pozitivní stránky vyzdvihnout. Další možností je naznačení organizační struktury podniku, uvést počet zaměstnanců a jaké pozice zaměstnanci zastávají. Úkoly zaměstnanců je vhodné sumarizovat v popisech pracovního místa. Takový popis by měl přiblížit základní charakteristiky zaměstnance, odborné požadavky, organizační začlenění, pracovní náplň a kompetence. Pokud podnik bude využívat služeb poradců, je vhodné uvést oblasti působení a rozsah spolupráce Produkty (popis služeb) Uvádí se popis produktů nebo služeb, které firma poskytuje. Začíná se popisem produktu nebo služby, která bude zajišťovat největší část obratu a poté se uvádí ostatní produkty a služby. Není vhodné zabývat se podrobnostmi, které nebudou pro čtenáře podnikatelského plánu srozumitelné. Čtenář podnikatelského plánu obvykle není odborníkem v našem oboru. Zdůrazní se zejména popis produktu z pohledu zákazníka a objasní se, o jaký produkt jde, k čemu slouží, případně jaké má vlastnosti, u služby v čem spočívá a jak funguje. Současně je 20

20 důležité se zmínit o doplňkových službách a zda je bude poskytovat podnik sám nebo obchodní partneři. Uvádí se rovněž, jak budou tyto služby hrazeny, zda přímo poskytovateli nebo přes náš podnik. Pro znázornění konkurenceschopnosti je možné uvést matici, ve které porovnáme vlastní produkty s produkty konkurence. Bezesporu je nutné podtrhnout, jaký užitek bude mít náš produkt pro zákazníka a konkurenční výhody. Nelze se spokojit s tím, že zákazník bude pohlížet na náš produkt stejně jako na konkurenční, dokonce, že ho bude hodnotit hůře. Je nutné, aby zákazník spatřoval jedinečnost v našem výrobku nebo službě Tržní a konkurenční situace Analýza trhu Pro úspěch podniku je nezbytná existence trhu, který je schopen přijmou poskytované služby a výrobky, nejlépe takový trh, který disponuje velkým růstovým potenciálem. Je podstatné uvést charakteristiku celkového trhu i cílového trhu. Celkový trh zahrnuje veškeré potenciální možnosti. Ne všichni zákazníci jsou stejní, naopak mají různé požadavky a potřeby a ne pro každého jsou všechny produkty dostupné. V rámci celkového trhu tedy hledáme skupinu, která splňuje následující kritéria: - má z našeho výrobku či služby užitek - má k výrobku či službě snadný přístup - je ochotna za produkt zaplatit Je důležité co nejvýstižněji vymezit cílový trh, uspět s výrobkem či službou je možné jen tehdy, když jsou uspokojeny konkrétní potřeby zákazníků. 21

21 Obr. č. 1 : Od celkového trhu k cílovému [2, str. 64] Celkový trh Všechny myslitelné možnosti užití Specifické znaky produktu Potenciální trh Tržní segmenty s vysokou shodou mezi znaky produktu a požadavky zákazníků Specifický požadavek Možnosti přístupu na trh Cílový trh Všechny tržní segmenty zajímavé a přístupné pro podnik Technická realizovatelnost Udo Wupperfeld [2, str. 65] uvádí příklad segmentace trhu tak, jak vyjadřuje následující schéma: Obr. č. 2 : Segmentace trhu [2, str. 65] Podle oblastí použití Podle ceny/jakosti Podle oborů Podle regionů Podle nákupních motivů Zjevně rozdílné požadavky uživatelů (přesnost měření senzorů) Jsou nakupující různě citliví vůči ceně/jakosti Projevují se významně oborové zvyklosti Existují regionální rozdíly v preferencích a v chování spotřebitelů Lze zákazníky jednoznačně systematicky rozdělit podle nákupních motivů? Důležité u výrobků vyžadujících osvědčení Důležité všeobecně Důležité u investičních statků Důležité u spotřebního zboží Důležité u spotřebního zboží Z vymezených segmentů se zvolí jeden nebo více těch, které jsou pro podnik nejzajímavější. Není vhodné usilovat o všechny segmenty. Udo Wupperfeld označuje následující kritéria pro výběr segmentu za prioritní: - velikost segmentu/cílového trhu - růst segmentu/cílového trhu - shoda produktu a potřeby zákazníků - možnosti vymezit se vůči konkurenčním produktům 22

22 - síla konkurence - dosažitelnost zákazníků - bonita zákazníků [2, str. 65] Průzkum trhu Hlavním účelem průzkumu trhu je získat informace především objemu trhu, o konkurenci a o potřebách a chování zákazníků. Informace o ustáleném trhu je možné získat především z informačních materiálů Českého statistického úřadu, ministerstev, odborných svazů a komor, různých organizací, publikací a v neposlední řadě z internetu. Informace u mladého trhu se získávají většinou obtížně, protože nejsou k dispozici spolehlivé údaje a je nutností vypracování tržní studie. Obr. č. 3: Postup při analýze trhu, který uvádí Udo Wupperfeld [2, str. 67] 1. definovat si cílové představy a cíle 2. interní sběr informací a sekundární výzkum 3. primární výzkum 4. analýza - popis cílových skupin a jejich požadavků - konkurence - výhody a nevýhody vlastních produktů ve srovnání s konkurencí - statistiky, svazy, komory, výzkumné ústavy, veletržní zprávy - dotázat se zákazníků - rozhovory s experty - požadavky odběratelů - lukrativní tržní segmenty Analýza konkurence Všeobecné okolí Všeobecné okolí firmy se nachází mimo dosah firemního ovlivňování. Jedná se především o ekonomické a technologické činitele, přírodní faktory, politickou situaci a legislativní podmínky. 23

23 Konkurence Téměř každá firma má na trhu své konkurenty, a proto je nutné prozkoumat jejich silné a slabé stránky. Při analýze konkurence provedeme zjištění, kdo prodává srovnatelné služby, případně kdo nám může konkurovat do budoucna. Dalším krokem je průzkum předností a nedostatků konkurence. Jako kritéria lze použít například poskytované služby Marketingový plán Marketing znamená pro nově založený podnik zásadní otázku. V situaci, kdy nabídka převyšuje poptávku, je nutné znát potřeby zákazníků včas. Je nutné identifikovat cílovou skupinu, zvolit přiměřenou cenu, vybudovat distribuční cesty a systém prodeje. Marketing zahrnuje aktivity, které pomáhají dosažení konkurenčních výhod. Tyto výhody musí ocenit především zákazník, protože pouze on rozhoduje o tom, kde nakoupí Marketingové cíle Je nezbytné předložit informace o tom, čeho chce firma v oblasti marketingu dosáhnout. Jedná se především o popis postavení na trhu, o jaké podíly na trhu bude usilovat v příštích letech a jaké růstové strategie sleduje Uvedení na trh Z hlediska strategického je potřebné zvolit si formu vstupu, vypracovat konkurenční strategii a správně načasovat vstup na trh. Formy vstupu na trh: - uvedení nového produktu na trh - nákupní strategie (získání licence) - kooperační strategie [2, str. 79] V počáteční fázi uvedení produktu na trh jsou mimořádně důležité především tyto aktivity: - ohlášení a prezentace nového produktu - rozvoj vztahů se zákazníky - získávání referenčních zákazníků 24

24 - prodej a fyzické uvedení produktu na trh - nalezení nových tržních segmentů - odstranění a vyhodnocení vzniklých potíží [2, str. 82] Cenová politika Cena je oběť, kterou musí zákazník přinést, aby mohl získat výrobek nebo službu. Hodnocení ceny a užitku je velmi individuální a jednotliví zákazníci je mohou vnímat odlišně. Posouzení ceny produktu závisí na jeho vlastnostech a rovněž na vnímaném užitku. Čím lépe vyhovuje produkt potřebám zákazníků, tím ochotněji za něj zaplatí. Cena se tak stává ústředním prvkem konkurenční strategie. [2, str. 84] Strategická rozhodnutí v oblasti cenové politiky: - stanovení ceny s využitím kalkulace nákladů, srovnání s konkurencí, s ohledem na citlivost zákazníků - cenová diferenciace - politika vysoké nebo nízké cenové úrovně - politika slev Stanovení ceny Požadavky, které musí cena splňovat: - krýt náklady - zajistit dosahování zisku - korespondovat s konkurenční cenou Základním způsobem, jak stanovit cenu, je informace trhu. Cenu určuje trh a podnik musí zvážit kolik je zákazník za produkt ochoten zaplatit. Je nutné uvažovat o cenách, které umožní prosazení na trhu a nekalkulovat s výrobními náklady a ziskovou přirážkou. Celý proces vystihuje následující schéma, které vyjadřuje základní strukturu řízení cílových nákladů jako vhodnou metodu při tvorbě cen. 25

25 Obr. č. 4 : Základní struktura řízení cílových nákladů [2, str. 89] Konkurenti - cena srovnatelných produktů - cenová strategie - struktura nákladů Zákazníci - požadavky na produkt - ochota akceptovat cenu Zjištění maximální možné prodejní ceny s ohledem na zamýšlen zisk (cílová cena) Zjištění maximálních nákladů na jednotlivé produkty (cílové náklady) Neustálé sledování nákladů vzhledem k možnostem jejich snížení Po úspěšném uvedení produktu na trh je vhodné se zabývat dlouhodobou cenovou strategií. Nabízí se dvě strategie, a to průniková (penetrační) a sbírání smetany (skimming) Diferenciace ceny Cenová diferenciace přináší možnost nabízet stejný, případně podobný, produkt jednotlivým tržním segmentům za různé ceny. Různí zákazníci jsou ochotni zaplatit za určitý produkt různou cenu. Nejvyužívanější formy cenové diferenciace jsou: - regionální (rozhodujícími faktory je kupní síla, daňové sazby, konkurenční situace) - časová (roční období, denní doba) - podle skupin zákazníků (studenti, důchodci) [2, str. 90] Prodejní/distribuční strategie Volba vhodných distribučních cest závisí především na počtu potenciálních odběratelů, jejich rozdílnosti, stupni decentralizace a náročnosti zákazníků. 26

26 Distribuci lze zajišťovat: - vlastní aktivitou (prodej produktu přímo koncovému zákazníkovi) - s využitím obchodních mezičlánků (obchodní zástupci, externí organizace, dealeři) Poprodejní služby Poprodejní služby představují pro drobný podnik jedinečnou marketingovou příležitost. Zákazník, který bude naše služby doporučovat dále, je pro nás nejlepší možnou reklamou. U spokojeného zákazníka lze předpokládat, že se bude vracet a šířit dobré jméno podniku Podpora prodeje a reklama Reklamní strategii ovlivňují především následující faktory: - velikost cílové skupiny - způsob prodeje - druh produktu - rozpočet Zásady reklamy vyjadřuje koncepce AIDA: - Attention (pozornost) - Interest (zájem) - Desire (potřeby zákazníků) - Action (podnět ke koupi) Tab. č. 5: Prostředky reklamy, porovnání hlavních výhod a nevýhod: Prostředek reklamy Výhody Nevýhody Tisk Osloví malou i velkou Nákladné cílovou skupinu Elektronická média Přímá reklama Osloví malou i velkou cílovou skupinu Lze oslovit konkrétní cílovou skupinu Některá média (TV) jsou příliš nákladná Komplikované, v některých případech obtěžující Venkovní reklama Cenově dostupná Poskytuje málo informací Veletrhy, konference, Lze oslovit konkrétní Časově náročné, nákladné semináře cílovou skupinu 27

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 1 Výroční zpráva povinné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015

Úvod do podnikových financí. 154-0300 Finance. VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2014/2015 154-0300 Finance VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2014/2015 Obsah 1 2 Cíle finančního řízení Principy finančního řízení 3 Vliv finančního trhu na finanční

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více