ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 8 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 8 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA Č. 8 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento spisový řád se vztahuje na činnost Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362. Spisový a skartační řád vychází ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, řídí se vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, 38a (o povinné dokumentaci), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Spisový a skartační řád upravuje výkon spisové služby, který představuje zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. Za dokumenty se pro účely tohoto spisového řádu považuje každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná informace, zaznamenaná ať již v analogové (listinné) či digitální podobě, která byla původcem vytvořena nebo byla původci doručena. Veškeré písemnosti týkající se téže věci tvoří spis. Součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, který obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. Tento spisový řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace. II. PŘÍJEM A EVIDENCE DOKUMENTŮ Přijímání dokumentů Podání doručená škole přebírá příslušný zaměstnanec školy (hospodářka školy), který je povinen převzít písemnosti adresované škole nebo jejím pracovníkům, a to i v případě nevyplacené zásilky. Potvrzuje příjem poštovních zásilek dle ustanoveni Poštovního řádu. Pokud někdo převezme dokument osobně, například při služebním jednání nebo dokument vytvoří z telefonického či ústního podání, okamžitě ho předá k zaevidování na technicko ekonomickém úseku. Instituce přijímá elektronické datové zprávy. Dokumenty lze přijmout v případě nutnosti i mimo oddělení technicko ekonomické správy. Účetní materiály, které mají samostatnou evidenci, se přijímají zvlášť a vedou se ve vlastní evidenci. Při osobně předávaných podáních se potvrdí příjem otiskem podacího razítka na opise podání nebo na zvláštní potvrzence vyhotovené podatelem. Zaměstnanec přebírající poštu je povinen překontrolovat počet zásilek a správnost údajů v dodacích dokladech pošty, zda jsou zásilky adresovány škole, zda nejsou obaly a uzávěry zásilek poškozené. Případné závady reklamuje neprodleně u příslušné pošty nebo u poštovního doručovatele. S telefaxy se zachází stejně jako s jinými písemnostmi, jejich doručení však musí být urychlené. Pokud je na doručené obálce na prvním místě před označením školy uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, předá se obálka adresátovi neotevřená. Zjistí-li zaměstnanec po otevření obálky, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí neodkladně jeho dodatečné zaevidování. Obdobně postupuje rovněž zaměstnanec, na jehož adresu elektronické pošty byl přímo doručen dokument úředního charakteru v digitální podobě. Rozdělování dokumentů Zásilky soukromé, přímo předávané adresátům, které se neotvírají a neevidují (za soukromou je považována ta zásilka, u které je jméno zaměstnance uvedeno bez označení školy nebo před jejím názvem). Zásilky, které se neprotokolují: časopisy, pozvánky, brožury a letáky.

2 Zásilky dále zpracovávané, které se roztřídí na určené: řediteli školy, zástupci ředitele, učitelům školy do jejich přihrádek ve sborovně, finanční účetní, mzdové účetní, hospodářce školy, výchovné poradkyni. Dokumenty jsou rozdělovány na základě znalostí pracovních náplní a kompetenci jednotlivých vedoucích a ostatních pracovníků školy. Přijaté a roztříděné dokumenty, případně jejich obálky se opatří v den doručení otiskem podacího razítka a po jejich zaevidování se předají k vyřízení, v případě dokumentů přijatých mimo technicko-ekonomické oddělení a dokumentů vzniklých z podání učiněných ústně to platí obdobně. Podací razítko Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 obsahuje název školy, datum doručení, číslo jednací, počet listů, počet listů příloh. Obálka se připojí k písemnosti, jestliže: je v souladu se zvláštními právními předpisy zásilka doručována do vlastních rukou, dokument není datován nebo se jeho časové označení výrazně liší od datového razítka pošty, dokument není podepsán, i když jméno a adresa pisatele jsou uvedeny, v písemnosti není uveden odesílatel, je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla doručena má-li podání na poště právní význam, je-li obálka opatřena podacím razítkem, písemnost byla opatřena doručenkou, návratkou, i v jiných případech, kdy zpracovatel posoudí, že je třeba obálku u písemnosti ponechat. Evidence dokumentů Veškeré dokumenty podané škole nebo vzniklé na škole se evidují v podacím deníku. Účetní dokumenty dle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví se evidují zvlášť v Knize přijatých a odeslaných faktur. Evidenci veškerých odborných periodik, časopisů a tiskovin, které Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 odebírá, vede hospodářka školy pro každé jednotlivé periodikum zvlášť Pro školy a školská zařízení stále platí možnost výběru způsobu vedení spisové služby: buď v listinné (podací deník), nebo elektronické podobě (software). Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky nemá povinnost vést spisovou službu v elektronické podobě. Využívá ale software k jejímu vedení a po ukončení měsíce převádí zaznamenané informace do listinné podoby. Do spisové služby (on-line, serverová verze) zaznamenávají údaje: hospodářka školy, finanční účetní, mzdová účetní a vedoucí technicko ekonomického úseku (každý zaměstnanec za svou oblast). Do listinné podoby vše převádí metodik ICT. Výsledkem je listinný podací deník pro trvalé uložení. Podací deník je kniha vytvořená ze svázaných a očíslovaných tiskopisů, označená názvem a adresou školy, rokem, v němž je užíván a počtem listů. Podací deník musí být zabezpečen proti ztrátě, pozměnění a neoprávněnému přístupu. Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž byly určenému původci doručeny nebo vznikly z jeho činnosti. Pokud se při zapisování do podacího deníku používají zkratky, je jejich seznam a vysvětlivky k němu nedílnou součástí podacího deníku. Číselná řada v elektronickém systému spisové služby (nebo v podacím deníku) začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dnem 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku proškrtnou a označí slovy Ukončeno dne 31. prosince číslem jednacím a jménem a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto údaje: pořadové číslo dokumentu, pod nímž je v podacím deníku evidován, datum doručení dokumentu nebo jedná-li se o dokument vzniklý z vlastní činnosti, datum jeho vzniku, identifikace odesilatele (jde o dokument vzniklý z vlastní činnosti, zapíše se jako vlastní), číslo jednací odesilatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh, jejich počet a druh, stručný obsah dokumentu, název organizační jednotky školy nebo jméno zaměstnance, kterému byl dokument přidělen k vyřízení, způsob vyřízení, den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh, spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu, záznam o vyřazení ve skartačním řízení. Číslo jednací: SPSKT/xxxx/yyyy xxxx = příslušný kalendářní rok yyyy = čtyřmístné pořadové číslo

3 Zápisy do podacího deníku, pokud je veden v listinné formě, se provádějí čitelně a trvalým způsobem. Chybný zápis se škrtne tak, aby zůstal čitelný i po opravě. Oprava se opatří datem, jménem, popř. jmény, příjmením a podpisem toho, kdo ji provedl. Spisy Spis je vytvářen spojováním dokumentů nebo pomocí sběrného archu. Spojováním dokumentů: nový dokument se zaeviduje v evidenci dokumentů a přidělí se mu číslo jednací, nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů. V evidenci dokumentů se u předchozího i nového dokumentu poznamenají vzájemné odkazy. Součástí spisu je vždy soupis vložených dokumentů s jejich čísly jednacími nebo evidenčními čísly ze samostatné evidence dokumentů. Pomocí sběrného archu: V evidenci dokumentů jsou zaznamenány evidenční údaje o spisu a iniciační dokument je zaevidován ve sběrném archu jako první. V iniciačním dokumentu se za číslo jednací doplní pomlčka nebo lomítko a číslo 1 (u dalších dokumentů 2, 3, 4 ), což je pořadové číslo zápisu dokumentu ve sběrném archu. Ve sběrném archu jsou vedeny stejné údaje jako v podacím deníku. Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 má dvě řady spisů: spisy pro přijímací řízení SP/SPSKT/xxxx/yyyy xxxx = příslušný kalendářní rok yyyy = čtyřmístné pořadové číslo (vzestupní číselná řada samostatně pro přijímací řízení, první číslo 0001) ostatní spisy SO/SPSKT/xxxx/yyyy xxxx = příslušný kalendářní rok yyyy = čtyřmístné pořadové číslo (vzestupní číselná řada samostatně pro ostatní spisy, první číslo 0001) III. ROZDĚLOVÁNÍ A OBĚH DOKUMENTŮ Zaevidované dokumenty se předávají příslušné organizační části nebo osobě k tomu pověřené dle organizačního řádu a učiní se o tom záznam v podacím deníku. Osoba, která převezme dokument zapsaný do evidence, jeho převzetí potvrdí. Při oběhu dokumentu musí být zabezpečeno sledování jeho předáváni a přebírání a zaručena průkaznost předáváni a přebíráni zachycující jmenovitě a časově veškerou manipulaci s dokumentem. IV. VYŘIZOVÁNÍ DOKUMENTŮ Dokumenty vyřizují jednotliví zaměstnanci operativně, nejpozději do stanoveného termínu. Dokumenty vztahující se k téže věci zaměstnanci, kteří je vyřizují, spojí v jeden spis, ke kterému vyhotoví seznam jednacích čísel v něm uložených. Při vyřizování písemností dbají všichni pracovníci na dodržování zásad písemného styku, především na formální úpravu, věcnou a jazykovou správnost. Vyřízení jinou než písemnou formou (např. telefonicky, ústním jednáním) nebo pokud je písemnost pouze na vědomí, poznamená příslušný pracovník na písemnost. Od písemnosti, kterou se věc vyřizuje, pořídí pracovník odpovědný za vyřízeni vždy kopii a doporučené zásilky zapíše do protokolu, provede jejich vybavení všemi náležitostmi a zapíše je do poštovní podací knihy. Poštovní zásilky předá pracovníkovi, který je odevzdá poštovnímu úřadu. Zaměstnanec, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, popř. rokem zařazení dokumentu do skartačního řízení podle spisového a skartačního řádu školy. V. PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ Škola používá dopisních papírů se záhlavím. V dopisním papíru jsou uvedeny název, adresa školy, číslo jednací dokumentu nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů. V odpovědi na doručený dokument se uvádí také číslo jednací odesílatele, případně evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů, pokud je obsahuje.

4 Dalšími náležitostmi jsou: datum podpisu dokumentu, počet příloh, u dokumentu v digitální podobě počet příloh, pokud to povaha dokumentu umožňuje určit, počet listů příloh nebo svazků příloh, jde-li o dokument v analogové podobě, jméno, příjmení a funkce osoby pověřené podpisem dokumentu. Podpisové právo pro dokumenty školy má ředitel školy, při jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele školy (nebo jiná pověřená osoba). Podpisové právo na příkazy k úhradě mají následující osoby: ředitel školy, hospodářka školy a finanční účetní školy. Ředitel školy může pověřit kteréhokoli zaměstnance školy k podpisu konkrétního dokumentu. VI. RAZÍTKOVÁNÍ DOKUMENTŮ Veškerá razítka se předávají vždy proti podpisu zaměstnanci, který s nimi disponuje a chrání je před zneužitím. Evidence razítek, vzory razítek a podpisy oprávněných osob je vedena na sekretariátu školy. Razítko se státním znakem, které je používáno ve škole, je kulaté. Uvnitř razítka je vyobrazení státního znaku a po obvodu je název školy. Razítko se státním znakem lze používat jen tehdy, obsahuje-li dokument usnesení, správní rozhodnutí, nebo osvědčuje-li důležitost skutečnosti a oprávnění. V běžném korespondenčním styku se razítko se státním znakem nesmí používat. Razítko kulaté jsou oprávněni používat: ředitel školy, asistentka ředitele školy, hospodářka školy a finanční účetní. Kulaté razítko je uloženo u ředitele školy. Kulaté razítko VZOR: Při běžném korespondenčním styku se používá hranaté razítko bez státního znaku. Razítko hranaté jsou oprávněni používat: ředitel školy (razítko bez pořadového čísla), asistentka ředitele (razítko bez pořadového čísla), zástupci ředitele (razítko bez pořadového čísla), vedoucí technickoekonomického oddělení (razítko s poř. č. 3), hospodářka školy (razítko s poř. č. 2), finanční účetní (razítko s poř. č. 1), vedoucí školní jídelny (razítko s poř. č. 4), vedoucí odborného výcviku automechaniků (razítko s poř. č. 5), vedoucí odborného výcviku kovooborů (razítko s poř. č. 6), vedoucí domova mládeže (razítko s poř. č. 7), pracovnice příručního skladu na domově mládeže (razítko s poř. č. 8). Hranaté razítko VZOR: Při ztrátě razítka je třeba o tom bezodkladně uvědomit: - zřizovatele školy, - policii ČR v dané obci či městě, - zaslat oznámení o ztrátě razítka na adresu redakce Věstníku MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, která zajistí uveřejnění oznámení ztráty razítka. V oznámení se uvede datum, od kdy se razítko postrádá a o jaké razítko s textem se jedná. Škola vede evidenci kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím užívané uznávané elektronické podpisy a rovněž evidenci kvalifikovaných systémových certifikátů, jichž je držitelem a na nichž jsou založeny jím užívané elektronické značky, a to v rozsahu údajů: - číslo certifikátu, - specifikace, zda se jedná o kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát, - počátek a konec platnosti certifikátu, - heslo pro zneplatnění certifikátu, - datum a důvod zneplatnění certifikátu, - údaje o kvalifikovaném poskytovateli certifikačních služeb, - identifikace oprávněného uživatele zaručeného elektronického podpisu.

5 VII. UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ Dokumenty jsou po vyřízení ukládány na jednotlivých pracovištích. Ve druhém příp. třetím čtvrtletí roku jsou dokumenty předávány do spisovny, a to u pedagogických písemností za uplynulý školní rok a u účetních za minulý kalendářní rok. Dokumenty jsou předávány do spisovny roztříděné a popsané, spolu se seznamem předávaných dokumentů. Popis obsahuje druh písemnosti, rok vzniku nebo rok vyřízení nebo rok ztráty právní platnosti, dále pak spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu. Spisové znaky: OSS Organizace a správa školy PED Organizace vyučování pedagogika UPE Úsek provozně ekonomický Zaměstnanec pověřený vedením spisovny zkontroluje úplnost a správnost seznamu a s předávajícím zaměstnancem sepíše protokol o předání. Písemnosti převezme, zapíše do archivní knihy a uloží do spisovny. Dokumenty jsou ve spisovně uloženy dle spisového plánu školy, po dobu určenou skartační lhůtou. V případě potřeby půjčuje pracovník pověřený vedením spisovny písemnosti proti podpisu a vede evidenci výpůjček. Po uplynutí skartační lhůty se spisy vyřazují při skartačním řízení. Skartační řízení upravuje skartační řád. VIII. VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ SKARTAČNÍ ŘÁD Zásady vyřazování písemností: Tento skartační řád upravuje postup Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů (dále jen dokumentů ) nepotřebných nadále pro činnost školy a při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Předpokladem skartačního řízení je předchozí řádná evidence a uložení písemností ve spisovně. Bez skartačního řízení nelze ničit žádné písemnosti. Skartační řízení se provádí jednou za rok ve třetím čtvrtletí kalendářního roku. Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty vzniklé z činnosti školy, a to včetně došlých dokumentů, u nichž uplynula skartační lhůta a které nejsou již potřebné pro další činnost školy. Pro přípravu a provedení skartačního řízení se zřizuje skartační komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Za řádné provedení skartace odpovídá ředitel školy. Archivní orgán Archivem příslušným pro skartační řízení je Státní okresní archiv Klatovy. Skartační lhůta Skartační lhůta určuje dobu, po kterou je nutné dokument ve škole uchovávat z důvodu správních a provozních. Vyjadřuje se počtem let, počítaných od prvního ledna následujícího roku po dni vyhotovení či vyřízení nebo ztrátě platnosti písemnosti, u spisových celků po dni vyhotovení nebo vyřízení nebo ztrátě platnosti nejmladší písemnosti. Není li skartační lhůta stanovena, vyřazuje se příslušný dokument, jakmile není potřebný pro činnosti školy. V případě potřeby je možno, po dohodě s příslušným archivním orgánem, ponechat dokument na škole déle, než uvádí příslušná skartační lhůta. Skartační znak Skartační znaky (A, V, S) vyjadřují dokumentární hodnotu dokumentu a označují, jak se s dokumenty po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloží. Skartační znak A (archiv) označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartační lhůty navrhnou k odeslání do archivu. Skartační znak S (skart-stoupa) označuje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ke zničení. Skartační znak V (výběr) označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a pak teprve označeny skartačním znakem A nebo S.

6 Průběh skartačního řízení Skartační řízení se zahajuje u dokumentů, které již ztratily provozní hodnotu a jejichž skartační lhůta uplynula. Po uplynutí skartační lhůty dokumenty zkontroluje zaměstnanec pověřený ředitelem vedením spisovny ( dále jen pověřený zaměstnanec ) dle archivní knihy úplnost písemností, u nichž prošla skartační lhůta a zaurguje případné výpůjčky. Za účasti zástupce příslušného oddělení, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen, ověří, zda její provozní hodnota skutečně zanikla. Podle označení písemností skartačními znaky, popř. podle typového rejstříku rozdělí pověřený zaměstnanec dokumenty do skupiny A a do skupiny S. U dokumentů skupiny V posoudí pověřený zaměstnanec se zaměstnancem příslušného oddělení, zda budou zařazeny do skupiny A nebo S. Pověřený zaměstnanec připravuje ke skartaci ucelené celky dokumentů a připravuje za dané období veškeré dokumenty všech agend školy, není-li s příslušným archivem dohodnuto jinak. Skartační návrh Pověřený zaměstnanec vypracuje skartační návrh (viz příloha), kterým škola požádá Archiv o odbornou archivní prohlídku, při které se posoudí dokumentární hodnota dokumentů navrhovaných k vyřazení. Ke skartačnímu návrhu se připojí seznam dokumentů určených k vyřazení. Dokumenty v něm budou rozděleny podle skartačních znaků A a S. Ze seznamu bude patrné, které dokumenty byly původně zařazeny pod skartačním znakem V. Skartační návrh podepisuje ředitel školy, dále jej podepisuje pověřený zaměstnanec a členové skartační komise. Skartační návrh, který obsahuje všechny náležitosti, se zasílá Archivu se žádostí o posouzení a s návrhem termínu archivní prohlídky. Vyřazení písemností Po odborné archivní prohlídce se sepíše skartační protokol, který obsahuje soupis dokumentů určených jako archiválie s jejich zařazením do kategorie v archivní evidenci, soupis dokumentů, které byly vybrány za archiválie, zařazení archiválií do příslušných kategorií, určení uložení archiválií do archivu, soupis dokumentů, které lze skartovat. Dokumenty skupiny S, na které bylo vydáno skartační povolení, musí být zničeny tak, aby se s jejich obsahem nemohly seznámit nepovolané osoby: Dokumenty se odevzdají sběrně úředního papíru nebo firmě, zabývající se likvidací úředního papíru. Tato sběrna nebo firma potvrdí převzetí vyřazovaných dokumentů a ručí za jejich likvidaci a za to, že se s informacemi obsaženými v těchto dokumentech nebudou moci seznámit nepovolané osoby. Pokud bude škola likvidovat vyřazené dokumenty vlastními silami, sepíše se o této likvidaci likvidační protokol (viz příloha). Osoby podepsané pod tímto protokolem pak ručí za to, že informace obsažené v dokumentech nebudou zneužity. Dokumenty skupiny A zůstanou uloženy u školy do té doby, dokud je protokolárně neodevzdá v dohodnutém termínu k trvalému uložení do Archivu. Řádné odevzdání tzn. sepsání, označení, zabalení nebo uložení do krabic a stěhování archiválií zajišťuje škola. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Při reorganizaci nebo likvidaci školy je nutno dbát, aby nedošlo ke ztrátě dokumentů a k jejich ničení. Za řádné vyřazení dokumentů likvidované školy je odpovědný právní nástupce školy nebo likvidátor. X. PŘÍLOHY SPISOVNÉHO A SKARTAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHY 1. Spisový a skartační plán 2. Vzor pověření k vedení spisovny 3. Vzor protokolu o předání dokumentů do spisovny 4. Vzor skartačního návrhu 5. Vzor přílohy skartačního návrhu 6. Vzor návrhu na předání archiválií do archivu 7. Vzor přílohy návrhu na předání archiválie do archivu 8. Vzor předávacího protokolu 9. Vzor likvidačního protokolu

7 XI. PLATNOST SPISOVNÉHO A SKARTAČNÍHO ŘÁDU Projednáno se zaměstnanci na poradě. Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti od Ing. Jiří Dio v. r. ředitel školy

8 Příloha č. 1 Spisový a skartační plán Spisový znak Typ dokumentu Skartační znak / lhůta OSS PED ORGANIZACE A SPRÁVA ŠKOLY Základní dokumenty o postavení školy Zřizovací listiny, doklady o vzniku A 10 Zřizování, rušení škol a školských zařízení A 10 Rozhodnutí o zařazení do sítě škol včetně všech dokladů a podkladů, změny názvu školy A 10 Jmenování, odvolání, delegování pravomocí apod. A 10 Řády školy Statuty, řády, směrnice, příkazy, změny, reorganizace A 10 Kolektivní smlouvy A 10 Řízení školy, koncepce rozvoje školy, výkazy a zprávy o činnosti školy Normativní opatření příkazy, opatření, oběžníky Nadřízených orgánů (krajský úřad, obec) S 5 Ředitele školy A 10 Ostatní S 5 Organizace školního roku S 3 Plány práce Roční A 10 Měsíční S 5 Kontroly a hodnocení, ČŠI, hospitace, ostatní Inspekční protokoly A 10 Hospitace S 10 Výroční zprávy o činnosti školy (výsledky celkových průzkumů a analýz, přehledy a souhrnná hodnocení práce školy za období roční a delší a souhrnné výkazy o stavu bezpečnosti, hygiena a nemoci žáků, celoroční statistická hlášení, povinné výkazy pro nadřízené orgány, dílčí hlášení významného obsahu, pasparty) A 10 Ostatní dílčí zprávy, výkazy a hlášení za dobu kratší než roční S 5 Administrativa Zápisy z porad, konferencí, aktivů V 5 Korespondence běžná S 5 Spisová služba Podací deník S 5 Evidence úředních razítek S 10 Spisovna Evidence dokumentů uložených ve spisovně (např. archivní kniha) A 10 Předávací protokoly dokumentů předávaných do spisovny S 10 Protokoly o výpůjčkách dokumentů ze spisovny S 5 Skartační návrhy (protokoly) A 5 Předávací protokoly seznamy archiválií A 10 Publikace (ne vlastní) S 5 ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - PEDAGOGIKA Organizace studia Studijní obory, koncepce zaměření školy včetně dokladů o změnách A 10 Školní vzdělávací program A 30 Rozvrh hodin S 1 Dozory, suplování, uvolňování učitelů S 3 Zápisy z konferencí S 10 Záznamy z pedagogických rad (klasifikační konference) S 10 Školská rada Ustavení, složení A 10 Zápisy z jednání, zprávy o činnosti V 5 Plány práce, ostatní dokumenty S 5 Tématické plány S 5 Třídní knihy, deníky evidence odborného výcviku S 10 Třídní výkazy (katalog, katalogový list) Třídní výkazy A 45 Výpisy z třídních výkazů S 3 Záznam o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru S 10 Průzkumy znalostí žáků hodnocení, rozbory, výkazy A 10

9 UPE Písemné práce žáků S 5 Maturitní zkouška Protokol o průběhu mat. zkoušky ve zkušebním místě, Protokol o výsledcích společné části mat. zkoušky žáka, Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části mat. zkoušky žáka, Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části mat. zkoušky, Protokol o výsledcích profilové části mat. zkoušky žáka A 45 Protokol o průběhu mat. zkoušky v učebně Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace S 5 Písemná maturitní zkouška S 5 Praktická maturitní zkouška S 5 Přihláška k maturitní zkoušce S 5 Další dokumentace k maturitní zkoušce S 5 Závěrečná zkouška Písemná závěrečná zkouška S 5 Protokol o závěrečné zkoušce A 45 Kontrolní list o závěrečné zkoušce A 45 Komisionální zkoušky S 5 Rozdílové zkoušky S 5 Vysvědčení Ročníková S 3 Duplikáty, nevyzvednutá S 3 Akce pořádané školou pro žáky a studenty (soutěže, exkurze, výlety, výcvik. kurzy) V 5 Dokumentace soudobá (filmy, fotografie, zvukové záznamy, almanachy apod.) A 10 Kroniky A 10 Žáci Přijímací řízení (spisy) S 10 Spisy správního řízení S 10 Osobní spisy žáků (pokud je vedena) S 20 Přihlašování, odhlašování žáků ke zdrav. pojišťovnám, korespondence se zdr. poj. S 5 Seznamy žáků a tříd S 10 Psychologicko pedagogické testy S 10 Individuální plány pro žáky se specifickými vadami učení S 10 Uvolňování z vyučování tělesné výchovy S 5 Výchovná opatření (kladná, záporná) Činy žáků závažné (drogy, alkohol, krádeže) A 10 Ostatní výchovná opatření nezávažná S 5 Stížnosti (žáků, studentů, rodičů, učitelů) V 5 Omluvné listy S 1 ÚSEK PROVONĚ-EKONOMICKÝ Personální Osobní spisy zaměstnanců (funkční zařazení, různé žádosti, rozhodnutí o přiznání důchodu, rozvázání pracovního poměru aj.) V 45 Platový výměr, dekret S 20 Korespondence ve věci zaměstnání (žádosti o přijetí, apod.) S 5 Evidence odpracované doby S 5 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti, vedlejší pracovní činnosti S 10 Mzdy Směrnice, tabulky k výplatě mezd A 5 Mzdové listy S 45 Zúčtovací a výplatní listiny S 5 Výplatní lístky S 5 Evidence náhrady za ušlou mzdu S 5 Odměny S 5 Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotním pojišťovnám S 5 Dávky nemocenského a zdravotního pojištění S 10 Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti S 10 Statistické výkazy Statistická hlášení roční a delší A 10 Výkaz o práci (půlroční), Výkaz o prac. neschopnosti (půlroční), Hlášení o vývoji zaměstnanosti S 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Předpisy, bezpečnostní a hygienické pokyny, poučení dětí S 3 Školení o bezpečnosti práce S 5 Zápisy o prověrkách bezpečnosti práce S 5 Evidence pracovních úrazů A 10 Úrazy Záznamy o úrazu (žáků, zaměstnanců) těžké a smrtelné A 10 Záznamy o úrazu (žáků, zaměstnanců) ostatní S 10

10 Knihy úrazů A 5 Periodické lékařské prohlídky S 10 Protokoly a záznamy o provedených kontrolách S 5 Protipožární normy (příkazy, sdělení, směrnice, řády) A 5 Hlášení, vyšetřování požárů A 5 Kontrola dodržování protipožárního opatření S 5 Protipožární školení S 5 Revizní zprávy S 10 Hospodářské záležitosti Hmotný a nehmotný majetek Technická dokumentace k budovám (projekty, kolaudace, výpisy z majetkové evidence) A Opravy Velké opravy A 10 Drobné opravy S 10 Protipožární dokumentace objektů (po ztrátě platnosti) A 10 Dokumentace, revize, kódy, evidence klíčů od budov S 5 Evidence majetku svěřeného zaměstnancům S 5 Smlouvy Majetkoprávní, darovací V 10 Nájemní S 10 Ostatní V 5 Inventarizace Řádná inventarizace S 10 Mimořádná ke dni vzniku, reorganizaci, zrušení A 10 Inventární karty budov, pozemků a významných investic A 10 Protokol o vyřazení majetku S 10 Inventární knihy S 10 Ekonomická agenda a účetnictví Směrnice o účetnictví A 5 Rozpočty (roční, úpravy rozpočtu) Roční a delší A 10 Dílčí, Čerpání rozpočtu, Korespondence k rozpočtu S 5 Rozbory hospodaření a výsledovky Rozbory hospodaření a výsledovky - roční A 10 Rozbory hospodaření a výsledovky - čtvrtletní S 10 Projekty (žádost o dotaci, roční vypořádání projektu) A 10 Statistické roční výkazy A 10 Daňová přiznání S 5 Účetní závěrky a rozvahy Účetní závěrky a rozvahy roční A 10 Účetní závěrky a rozvahy čtvrtletní S 5 Výkazy hospodaření vedlejší hospodářské činnosti S 5 Kontroly, revizní zprávy nadřízených orgánů A 10 Projekty (zúčtování dotací, roční vypořádání projektu) A 10 Účetní doklady s DPH / bez DPH S 10 / 5 Pokladní doklady s DPH / bez DPH S 10 / 5 Kniha faktur S 10 Došlé a vydané faktury s DPH / bez DPH S 10 / 5 Výpisy z bank S 5 Podpisové dispoziční vzory S 10 Objednávky S 5 Evidence cenin S 5 FKSP S 5 Stravování Přihláška ke stravování S 3 Jídelní lístky S 1 Výdejka potravin S 5 Skladní karta zásob S 5 Protokol o zničení, ztrátě, poškození zásob S 5 Inventurní soupis S 10 Přehled inventurních rozdílů S 10 Inspekční záznamy S 5 Měsíční rekapitulace stravného S 5

11 Příloha č. 2 Vzor pověření k vedení spisovny Zaměstnanec: Jméno, příjmení: datum narození: trvale bytem:... Pověření V souladu se spisovým a skartačním řádem školy Vás tímto pověřuji vedením spisovny Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 a vykonáváním s tím souvisejících prací včetně vedení archivní knihy. Klatovy dne Ing. Jiří Dio ředitel školy Pověření převzal Klatovy dne

12 Příloha č. 3 - Vzor protokolu o předání dokumentů do spisovny Předávací protokol dokumentů předávaných do spisovny Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Předávající zaměstnanec: Zaměstnanec odpovědný za vedení spisovny: Poř. Spisový Druh dokumentů Časový Skartační Množství Pozn. číslo znak rozsah znak a evidenčních lhůta jednotek Předávající zaměstnanec zodpovídá za úplnost předávaných dokumentů a správnost údajů uvedených v předávacím protokolu. datum podpis předávajícího podpis zaměstnance odpovědného za vedení spisovny

13 Příloha č. 4 - Vzor skartačního návrhu Státní okresní archiv Mayerova 128 Klatovy VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE KLATOVY SPSKT/201x/xxxx 201x-xx-xx Návrh na provedení odborné archivní prohlídky Ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby navrhujeme vyřadit dokumenty Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 z let. Navrhované písemnosti, rozdělené do skupina A a S, jsou uvedeny v příloze. Termín odborné archivní prohlídky navrhujeme Odpovědný zaměstnanec: Podpis:..... Ing. Jiří Dio ředitel školy

14 Příloha č. 5 - Vzor přílohy skartačního návrhu Příloha skartačního návrhu Dokumenty skupiny Poř. Spisový Druh dokumentů Časový Skartační Množství Pozn. číslo znak rozsah znak a evidenčních lhůta jednotek

15 Příloha č. 6 - Vzor návrhu na předání archiválií do archivu Státní okresní archiv Mayerova 128 Klatovy VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE KLATOVY SPSKT/201x/xxxx 201x-xx-xx Návrh na předání archiválií Ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby navrhujeme k předání do Státního okresního archivu v Klatovech archiválie vzniklé z činnosti Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 z let. Tyto archiválie byly vybrány k trvalému uložení při odborné archivní prohlídce dne... Žádáme tímto o sdělení termínu předání. Odpovědný zaměstnanec: Podpis:..... Ing. Jiří Dio ředitel školy

16 Příloha č. 7 - Vzor přílohy návrhu na předání archiválie do archivu Příloha k návrhu na předání archiválií do archivu Poř. Spisový Druh dokumentů Časový Skartační Množství Pozn. číslo znak rozsah znak a evidenčních lhůta jednotek

17 Příloha č. 8 - Vzor předávacího protokolu Předávací protokol o předání archiválií Předávající: Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 sídlo: nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy 3 IČO, DIČ: , CZ tel., fax: , fax: (dále jen předávající ) Přebírající: Státní okresní archiv Klatovy sídlem: Mayerova 128 tel., fax: , fax: (dále jen přebírající ) Místo předání: Státní okresní archiv Klatovy, Mayerova 128 Předmět předání: archiválie vzniklé z činnosti školy, v počtu.. ks (balíků, krabic, pořadačů), z let, navržené k trvalé archivní úschově dopisem č.j.. ze dne.. Předávající tímto předává archiválie dle výše uvedené definice a množství přebírajícímu a přebírající tímto archiválie přebírá. Klatovy dne. předávající... přebírající

18 Příloha č. 9 - Vzor likvidačního protokolu Likvidační protokol Dne. byly zlikvidovány dokumenty určené ke zničení skartačním protokolem ze dne. Veškeré dokumenty byly zlikvidovány skartací v provozovně organizace.. viz doklad. Klatovy dne..

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Směrnice kvestora SK 01/2015

Směrnice kvestora SK 01/2015 SK 01/2015 Strana č. 1 z 19 Směrnice kvestora SK 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Milan Hála Funkce: kvestor kvestor Datum: 1. 9. 2015 1. 9. 2015 Podpis: Ing. Milan Hála

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, lachovo Březí, okres Prachatice Komenského 36, PČ: 384 22 IČO: 4728721 tel.: 388 320 21 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net PIOÝ KRTČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Vnitřní předpis č. 1/2015 Spisový a skartační řád Ú č i n n o s t o d : 1. 5. 2 0 1 5 Ruší vnitřní předpis č. -/-- Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance Obce Brloh zařazené do obecního

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby Částka: 57/2009 Sb. Rozeslána dne: 26. června 2009 Datum účinnosti od: 1. července 2009 Předpis ruší: 646/2004 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Spisový a skartační řád VŠE

Spisový a skartační řád VŠE Strana 1/14 Spisový a skartační řád VŠE Anotace: Tato směrnice sjednocuje a stanoví postup při vyřizování dokumentů na pracovištích VŠE a jejich vyřazování. Jméno Útvar/funkce Datum Podpis Zpracovatel

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net EVIDENCE MAJETKU Na základě ustanovení

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Čl. 1 Základní ustanovení Obecní úřad KOZLY S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Čl. 1 Základní ustanovení Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Kozlech (dále jen úřad) je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více