Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, Brno, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191"

Transkript

1 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, Brno, IČ Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil: Ing. Miroslava Zahradníková Podpis: Č.j.: Pořadové číslo: 14. ORG 2008 Účinnost od: 1. září 2008 Spisový znak: A.11. Platnost do: Vypracováno dne: 18. srpna 2008 Poř. číslo v archivní knize: Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: Změna: Datum: Provedl: Stránka 1 z 6

2 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 sídlo: Brno, Křižíkova 11 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY platný od 1. září Zásady provozu: 1.1. Provoz školní jídelny-výdejny (dále jen ŠV ) se řídí: - Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, - Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění v. č. 602/2006 Sb., - Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (v. č. 187/2005, v. č. 293/2006 Sb.), - Vyhláškou č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje (v platném znění), - Vyhláškou č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování (v platném znění), - Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny, - Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty (v platném znění), - Vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších přepisů (v. č. 472/2006 Sb.), - Vyhláškou MF ČR č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů Školní stravování se poskytuje v souladu s - Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, - Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (v platném znění) Závodní stravování se poskytuje zaměstnancům školy v souladu s - 6a, odst. 2 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění Strávník - Strávníkem se v tomto řádu rozumí dle 1, odst. 1 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, děti, žáci, studenti a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, tj. jsou jim poskytovány stravovací služby v rámci školního stravování Školní jídelna výdejna Stránka 2 z 6

3 - Školní jídelna výdejna je umístěna v budově Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 na ul. Křižíkova Dodavatelé stravování - Školní jídelna Základní školy Novoměstská 21, Brno, od které odebírají stravu žáci školy (dále jen ZŠ Novoměstská). - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně, Kociánka 2, od které odebírají stravu žáci se smlouvou o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zaměstnanci školy (dále jen ÚSP). 2. Přihlášení ke stravování 2.1. Přihláška žáků - Žák je přihlášen ke stravě na základě přihlášky ke školnímu stravování. Vyplněnou přihlášku žáci odevzdají třídnímu učiteli, který předá hromadně přihlášky za svou třídu do kanceláře školy, 2.NP, dveře č. 202, kde proběhne přihlášení a zavedení do stravovacího systému školy. - Při přihlášení je strávníkovi sdělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se váží veškeré platby, které strávník uhradí. - Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen nejpozději do pěti dnů nahlásit písemně na formuláři školy; veškeré formuláře jsou k dispozici v kanceláři školy, 2.NP, dveře č Žáci odebírající stravu od ÚSP se řídí směrnicí vydanou ÚSP Přihláška zaměstnanců - Přihlášení a zavedení zaměstnanců do evidence strávníků zajistí Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně, Kociánka 2 prostřednictvím vedoucí kuchyně, která sídlí na pav. A, tel Cena oběda 3.1. Cena oběda pro žáky (dodavatel ZŠ Novoměstská) Kč 26, Cena oběda pro žáky (dodavatel ÚSP) - Cena oběda je stanovena na základě smlouvy o sociálních službách s ÚSP 3.3. Cena oběda pro zaměstnance (dodavatel ÚSP) - Cena oběda je stanovena ve výši Kč 42,--, ponížená o příspěvek zaměstnavatele a fondu kulturních a sociálních služeb školy (kalkulace uvedena ve vnitřním předpise o zásadách tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb) 4. Platby stravného 4.1. Platby lze provádět výhradně bezhotovostně jedním z těchto způsobů, a to - převodem z bankovního účtu (číslo účtu vyplní strávník v přihlášce) na bankovní účet školy pod vlastním variabilním symbolem, - složenkou (kterou si strávník vyzvedne v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202 v odůvodněných případech) nebo na kterékoliv poště v rámci ČR, na bankovní účet školy pod vlastním variabilním symbolem, Stránka 3 z 6

4 - srážkou z platu zaměstnanci na základě uzavřené dohody se zaměstnavatelem (dle měsíčního přehledu odebraných obědů) Zásady pro úhradu převodem z bankovního účtu nebo složenkou - převodním příkazem nebo složenkou je nutné zálohy na stravování uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující, nebo nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením čerpání stravného, - číslo bankovního účtu plateb stravného: /0710, - strávník uhradí před začátkem měsíce částku odpovídající předpokládanému počtu stravovacích dnů následujícího měsíce, nebo částku vyšší, - strávník bude moci čerpat (bude mít objednány) obědy pouze do výše finančního zůstatku na jeho stravovacím účtu, bez finančního zůstatku neumožní stravovací systém objednávku oběda Vyúčtování a vrácení přeplatků - Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům končících vzdělávání je vždy na konci studia (období květen, červen). - Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům pokračujících v dalším ročníku ve vzdělávání a znovu se přihlašujícím na nadcházející školní rok ke školnímu stravování proběhne 1x ročně a to ke konci měsíce června za podmínky, že zůstatek na stravovacím účtu přesáhne částku 200 Kč a pokud sám strávník nepožádá o převedení případného zůstatku do dalšího školního roku. - Strávníkům, kteří platí zálohy z účtu budou přeplatky vráceny na jejich účet. - Strávníkům, kteří platí zálohy složenkou budou přeplatky vráceny způsobem uvedeným na formuláři školy nebo na odhlášce strávníka ze školního stravování. 5. Zásady přihlašování a odhlašování obědů 5.1. Obědy od dodavatele ZŠ Novoměstská Přihlašování oběda probíhá v rámci stravovacího systému v kanceláři školy na základě harmonogramu uvedeného strávníkem na přihlášce ke stravování na platný školní rok do vyčerpání kreditu na stravovacím účtu. Odhlašování oběda: - Obědy se odhlašují nejpozději do 9:00 hodin předešlého dne, a to osobně v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202 nebo telefonicky na tel. číslech: , , Neomluvený, neodhlášený oběd hradí strávník. - Pokud si strávník neodhlásí oběd včas, nemá nárok na náhradu. - Strávník se stravuje vždy pokud je přítomen ve škole nebo v odborném výcviku v době výdeje stravy. - V případě nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1. den odebrat oběd do jídlonosiče (od 11:30 do 11:45) za původní cenu; další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. - Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen nejpozději do pěti dnů nahlásit písemně na formuláři školy; veškeré formuláře jsou k dispozici v kanceláři školy, 2.NP, dveře č Obědy od dodavatele ÚSP Přihlašování a odhlašování oběda probíhá dle stravovacího systému a směrnice ÚSP. 6. Jídelníček Stránka 4 z 6

5 6.1. Jídelníček ZŠ Novoměstské bude vyvěšen na informační tabuli ŠV vždy minimálně týden před jeho platností. - Nabídka oběda se skládá z jednoho hlavního jídla, polévky, nápoje, příp. salátu či zákusku Jídelníček ÚSP bude k dispozici na internetových stránkách ÚSP a bude vyvěšen na informační tabuli ŠV pracovnicí ÚSP. 7. Výdej obědů 7.1. Obědy se ve ŠV vydávají žákům a zaměstnancům od 11:45 do 13:45 hodin v pracovní dny. V době školních prázdnin bude ŠV v provozu dle rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno minimálně 14 kalendářních dnů před datem platnosti Do jídlonosičů se oběd vydává od do hodin Provoz výdeje - čip - Pro strávníky odebírající oběd od ZŠ Novoměstská je oběd vydán na základě ověření objednávky oběda přiložením čipu k výdejnímu terminálu, který je umístěn u výdejového okna ve ŠV. - Pro strávníky (žáky a zaměstnance školy) odebírající oběd od ÚSP je oběd vydán na základě seznamu objednaných obědů od ÚSP. - Strávníci přihlášení ke stravování ze ZŠ Novoměstská obdrží čip, který lze zakoupit buď prostřednictvím třídního učitele, nebo v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202 oproti vratné záloze 100 Kč. - Čip slouží k výdeji stravy. - Při vyúčtování a vrácení přeplatku za stravné v případě ukončení vzdělávání strávník odevzdá čip zpět do kanceláře školy, 2.NP, dveře č Záloha 100 Kč mu bude vrácena Ztráta, zničení nebo zapomenutí čipu - Pokud strávník zapomene čip, je povinen zapomenutí nahlásit pracovnici výdeje stravy, která vydává obědy. Pracovnice výdeje stravy na základě seznamu žáků - strávníků s objednanými obědy zjistí, zda má oběd objednán na daný den a oběd vydá. - Pokud žák ztratí nebo poškodí čip, je povinen danou skutečnost ihned nahlásit v kanceláři školy, 2.NP, dveře č. 202 z důvodu zablokování čipu proti zneužití. Žák si pak musí vyzvednout nový čip oproti záloze 100 Kč. 8. Vlastní organizace provozu - Každý strávník si vezme tác, dále ze zásobníku příbor, u výdejního okénka přiloží čip k výdejnímu terminálu, naleje si polévku, pracovnice výdeje stravy vydá v případě objednaného oběda žákovi oběd, u stolku s nápoji si žák vyzvedne pití a odebere se k jídelnímu stolu ke konzumaci oběda. Po konzumaci oběda žák odnese použité nádobí do okénka k mycí lince, kde roztřídí nádobí, které od něj pracovnice výdeje stravy odebere. V případě, že se žák sám neobslouží z důvodu zdravotního postižení, výše uvedené úkony za něj obstará asistent. - Obdobný postup platí i pro zaměstnance a žáky školy, kteří odebírají stravu z ÚSP. Na rozdíl od žáků odebírajících stravu ze ZŠ Novoměstská na výdejním místě nepřikládají čip k výdejnímu terminálu, oběd je jim vydán pouze na základě seznamu žáků a zaměstnanců, kteří mají oběd objednán na daný den. Seznam je k dispozici u pracovnice výdeje stravy. Stránka 5 z 6

6 - Ve výdejně stravy platí přísný zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor ŠV. - Žáci a zaměstnanci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, strávníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při přenášení stravy na podnosech a při ukládání podnosů s použitým nádobím do okénka k mycí lince. Strávníci jsou povinni bezprostředně nahlásit pracovnicím výdeje každé znečištění podlahy a rozbití nádobí, tak aby se předcházelo zvýšenému riziku v provozu ŠV, což je uklouznutí na mokré podlaze či podlaze znečištěné rozlitým jídlem a následným úrazem při pádu na podlahu nebo na nábytek ŠV. - Žáci jsou povinni řídit se pokyny dozírajícího pedagoga. Čistotu stolů během výdejní doby zajišťuje pracovnice výdeje stravy. 9. Tento provozní řád je umístěn ve školní jídelně výdejně, sborovně školy a je součástí Provozního řádu školy, oddíl I žáci. 10. Závěrečná ustanovení - Uložení řádu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. - Změny v předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. - Tento řád nahrazuje řád ze dne 27. září 2007 a nabývá účinnosti dnem 1. září V Brně dne 18. srpna 2008 Zpracovala: Jolana Žufánková Schválila: Ing. Miroslava Zahradníková, ředitelka školy Stránka 6 z 6

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ SMĚRNICE, POKYNY, NAŘÍZENÍ Oblast: 2. PEDAGOGICKÁ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ŘŠ 2-3 /2013 Spisový/skart.znak: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Školská rada

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor

Vnitroorganizační směrnice o školním stravování OBSAH: 2014 Mgr. Martin Bandor OBSAH: OBSAH:... 1 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Poslání jídelny... 2 3. Strávníci... 2 4. Normy... 2 5. Výše finančního limitu na nákup potravin... 2 6. Stanovení ceny jídla, příspěvek na stravování, úhrada

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více