Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji"

Transkript

1 Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (závěrečná verze 19. dubna 2006) Obsah Obsah Základní údaje Statistické vyhodnocení průzkumu Velikostní struktura organizací respondentů Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců u respondentských subjektů v regionu Přehled klíčových profesí ve firmách Znalosti a dovednosti zaměstnanců Potřeba nových zaměstnanců v budoucím období Hluboké či široké profesní dovednosti Nedostatek pracovníků dle profesí Problémy s kvalitou zaměstnanců Další vzdělávání zaměstnanců Spolupráce zaměstnavatele a vzdělávacích institucí Hodnocení struktury vzdělávacích institucí v Karlovarském kraji Závěr Příloha č. 1 - Použitý dotazník Příloha č. 2 - Klasifikace KKOV Příloha č. 3 - Přehled stávajících klíčových profesí Příloha č. 4 - Agregovaná potřeba nových zaměstnanců dle profesí Příloha č. 5 - Potřeba nových zaměstnanců členěno dle požadovaného stupně vzdělání Příloha č. 6 - Chybějící profese Příloha č. 7 - Spolupráce se vzdělávacími institucemi seznam institucí Základní údaje Sběr dat probíhal od konce listopadu 2005 do začátku března Data byla získávána kombinovanou formou (písemně, telefonicky a osobním dotazováním, které hrálo nejdůležitější roli). Použitý dotazník naleznete v Příloze č. 1. Celkem bylo osloveno 1595 firem v Karlovarském kraji s počtem zaměstnanců vyšším než 9. Pro sestavení souboru firem byl použit Registr ekonomických subjektů (RES). Statistiku navrácených dotazníků naleznete v následující tabulce: Stav Počet % Vyplněno ,22% Non-response ,78% z toho přímo odmítli ,04% Celkem Navrácených dotazníků, které bylo možno zahrnout do zpracování výsledků je tedy přibližně polovina, což je pro takový typ dotazovaní velmi nadprůměrné. 1

2 2. Statistické vyhodnocení průzkumu Data získaná od respondentů byla přenesena do databáze, s jejíž pomocí je možno strukturovaně vyhodnotit odpovědi respondentů. Následující údaje představují vždy pouze odpovědi respondentů, zčásti jsou tyto odpovědi upravovány pro snadnější interpretaci výsledků. Ještě jednou zdůrazňujeme, že se veškeré údaje týkají firem s počtem zaměstnanců vyšším než 9, dle databáze RES, někdy však byl současný počet zaměstnanců nižší než Velikostní struktura organizací respondentů Velikost organizace Počet % s méně než 25 zaměstnanci ,42% zaměstnanců ,21% s více než 250 zaměstnanci 19 2,37% Celkem 801 Z tabulky je patrné, že největší podíl z respondentských subjektů (asi dvě třetiny) mají v rámci Karlovarského kraje organizace s méně než 25 zaměstnanci. Menšinu, co se týče počtu organizací jako takových, tvoří velké firmy. 2.2 Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců u respondentských subjektů v regionu V tabulce naleznete přehled počtu zaměstnanců v jednotlivých vzdělanostních kategoriích. Pozn. Data vyplývají z odpovědí respondentů. Některé firmy odpovídaly jenom na otázku celkového počtu svých zaměstnanců. Vyjádřené procentuální počty jsou orientační hodnoty, které mají usnadnit čitelnost údajů. Stupeň vzdělání Počet zaměstnaných % ZŠ a nižší ,37% Vyučení ,89% SŠ ,94% VOŠ 615 1,78% VŠ ,43% neuvedeno 547 1,59% Celkem Největší podíl tvoří zaměstnanci s výučním listem 41%, nejméně jsou prozatím zastoupeni absolventi VOŠ. 2.3 Přehled klíčových profesí ve firmách Na úvod dotazníku se měli zástupci firem pokusit vyjmenovat klíčové profese. Často ovšem byly vyjmenovány všechny profese, které lze v dané firmě nalézt. Pro kategorizaci profesí byla využita klasifikace KKOV (přehled jednotlivých oborů naleznete v Příloze č. 2). 2

3 Pozn. Prosím považujte rozdělení profesí dle výše uvedené klasifikace za přibližné. Některé profese mohou patřit několika kategoriím apod. Vždy jsou počty současných zaměstnanců agregovány pro celou klasifikační skupinu. Vzhledem ke svému rozsahu je detailní přehled klíčových profesí uveden v Příloze č. 3. V následující tabulce jsou prezentovány pouze agregované údaje za celé skupiny klasifikace KKOV. Popis profese Počet současných zaměstnanců 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Technická chemie a chemie silikátů Potravinářství a potravinářská chemie Textilní výroba a oděvnictví Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie Stavebnictví, geodézie a kartografie Doprava a spoje Speciální a interdisciplinární technické obory Zemědělství a lesnictví Veterinářství a veterinární prevence Lékařství Farmacie Zdravotnictví Ekonomie 2074, Podnikání v oborech, odvětví Gastronomie, hotelnictví, turismus Obchod 929, Právo, právní a veřejnosprávní činnost Osobní a provozní služby Obory z oblasti historie Publicistika, knihovnictví a informatika Filologické vědy Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění ostatní profese (mohou se rekrutovat z více oborů) 1871,5 2.4 Znalosti a dovednosti zaměstnanců V této otázce měli respondenti ohodnotit několik uvedených znalostí a dovedností na stupnici od 1-5 (1=zcela nezbytné 5=vůbec nepotřebuji). Bude prezentován průměr odpovědí pro jednotlivé znalosti a dovednosti. Zároveň mohli dotázaní zaškrtnout ty dovednosti, které by měly být školami více rozvíjeny, zde bude uvedena četnost zaškrtnutí daného pole. 3

4 Znalosti a dovednosti zaměstnanců Důležitost vlastností pro zaměstnavatele (hodnocení 1-5) Na co by se vzdělávací instituce měly více zaměřit (vyznačte "x") Profesní odbornost 1, Komunikační schopnosti (ústní a písemný projev) 2, Čtení a porozumění pracovním instrukcím 2, Zběhlost v cizích jazycích 3,1 192 Práce s čísly při pracovním uplatnění 2,61 67 Schopnost rozhodovat se 2, Schopnost řešit problém 1, Nést zodpovědnost 1, Adaptabilita a flexibilita 2, Schopnost týmové práce Schopnost vést 2,6 80 Ochota učit se 2, Zběhlost v používání výpočetní techniky 2, Zběhlost v zacházení s informacemi 2,3 140 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pro firmy jsou nejdůležitější: profesní odbornost, schopnost řešit problém a nést zodpovědnost. Dále z uvedeného vyplývá, že by se školská zařízení měla zaměřit na tyto dovednosti, ale zároveň i na výuku cizích jazyků a podporu komunikačních dovedností. Kromě výše uvedených znalostí a dovedností mohli respondenti uvést vlastní znalosti a dovednosti. V jejich odpovědích se nejčastěji vyskytovaly následující dovednosti: více praktických zkušenosti získaných před nástupem do zaměstnání 7x loajalita 5x empatie 4x komunikace (další zdůraznění, nonverbální) 4x manuální zručnost 3x asertivita 3x logika 2x kreativita 2x znalosti cizích jazyků 2x 2.5 Potřeba nových zaměstnanců v budoucím období Pro tuto část dotazníku jsou připraveny tři výstupy. Níže prezentována bude tabulka potřeby nových zaměstnanců agregovaná dle klasifikace KKOV. V Příloze č. 4 nalezneme agregovanou potřebu zaměstnanců v budoucích obdobích rozlišených dle profese. V Příloze č. 5 pak naleznete budoucí potřebu zaměstnanců rozlišenou dle profesí, kdy však budou ukázány i firmami požadované stupně vzdělání pro jednotlivé profese. 4

5 Popis profese Potřeba Ekologie a ochrana životního prostředí Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Technická chemie a chemie silikátů Potravinářství a potravinářská chemie Textilní výroba a oděvnictví Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie Stavebnictví, geodézie a kartografie Doprava a spoje Speciální a interdisciplinární technické obory Zemědělství a lesnictví Veterinářství a veterinární prevence Lékařství Farmacie Zdravotnictví Ekonomie Podnikání v oborech, odvětví Gastronomie, hotelnictví, turismus Obchod Právo, právní a veřejnosprávní činnost Osobní a provozní služby Obory z oblasti historie Publicistika, knihovnictví a informatika Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění Ostatní profese Potřeba Hluboké či široké profesní dovednosti V další otázce byli respondenti dotázáni, jestli preferují spíše hluboké a úzké nebo široké profesní dovednosti. Měli rozlišit dle dosaženého stupně vzdělání. V tabulce jsou prezentovány četnosti jmenování v jednotlivých kategoriích. Dosažený stupeň vzdělání Hluboké a úzké profesní dovednosti Široké profesní dovednosti Základní Vyučení Úplné střední (maturita) Vyšší odborné Vysokoškolské Výstupy z této otázky je třeba dále rozvést. Z následujících dat můžeme pozorovat několik trendů: se stoupajícím vzděláním stoupá požadavek na široké profesní dovednosti 5

6 v kraji jsou spíše zastoupení zaměstnanci vyučení či s úplným středním vzděláním (největší četnost odpovědí, podniky samozřejmě hodnotili pouze dovednosti u těch skupin, které zaměstnávají) potvrdilo se, že podíl zaměstnanců s VOŠ je nižší. Zajímavým faktem je, že mnoho dotazovaných považovalo za důležité hluboké a úzké profesní dovednosti u zaměstnanců se základním vzděláním. Realizátoři projektu si tento logický nesoulad (specifické zaměření x všeobecné zaměření základních škol) vysvětlují následovně: Firmy odpovídaly na základě současné situace, kdy u nich zaměstnanci se ZŠ velmi pravděpodobně vykonávají úzce specializované úkoly, tedy potřebují k jejich řešení úzce zaměřenou dovednost, která mohla být dosažena praktickým tréninkem. Dotazovaní v tomto případě velmi pravděpodobně neodpovídali s ohledem na přijímací proces pro budoucí pracovníky, ale spíše s ohledem na současnou situaci. 2.7 Nedostatek pracovníků dle profesí V následujících údajích ukážeme soupis profesí (nebyly zde dotazovány konkrétní počty chybějících pracovníků), u kterých se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků. Celkem 246 (cca. 30%) firem odpovědělo, že pociťuje nedostatek pracovníků určité profese. Podrobný přehled profesí, u kterých firmy mají nedostatek pracovníků naleznete v Příloze č Problémy s kvalitou zaměstnanců Další otázka dotazníku se zaměřovala na problémy s kvalitou zaměstnanců. Celkem 181 (22.6%) firem pociťovalo problémy s kvalitou zaměstnanců. Respondenti odpovídali na tuto otázku třemi různými způsoby: a) specifikovali špatnou kvalitu, ale neuvedli profesi, b) specifikovali profesi, ale neuvedli v čem je kvalita špatná, c) uvedli profesi a problémy s takovými pracovníky. Problémy s profesemi bez specifikace špatné kvality Popis profese asistent(ka) - pedagoga automechanik číšník/servírka dělník/dělnice dělník/dělnice - komunikací dělník/dělnice - montážní dělník/dělnice - stavební dělník/dělnice - údržba města (chodníky, zeleň, apod.) instalatér kuchař(ka) management / manažer(ka) mechanik mechanik - seřizovač montér - výtahy obchodní zástupce obráběč kovů obráběč kovů - CNC obráběč kovů - frézař operátor 6

7 ošetřovatel(ka) zvířat pečovatel(ka) pekař pokrývač popelář pracovník - nový prodavač(ka) projektant řidič řidič - mechanik řidič (C) školník - domovník technik technik - stavební tesař topenář učitel(ka) - (bez specifikace) učitel(ka) - 1. a 2. stupeň učitel(ka) - SŠ údržbář uklízeč(ka) úředník státní správy a samosprávy zedník Problémy s kvalitou bez specifikace profese nízká odbornost 5x neochota pracovat 4x chybí samostatnost 3x znalost cizích jazyků 3x ochota učit se nové věci 2x dodržování technologické kázně 2x nedostatečné teoretické znalosti 2x nedostatečné praktické dovednosti 2x neplnění povinností (špatná pracovní morálka) 2x rozhodnost 1x malá loajalita 1x nezodpovědnost 1x neochota se přizpůsobit 1x schopnost přemýšlet při práci 1x špatné základy výpočetní techniky 1x nedodržování bezpečnostních předpisů 1x čtení a porozumění pracovním instrukcím 1x nedostatky ve využívání pracovní doby 1x 7

8 Problémy s kvalitou u specifické profese automechanik Popis profese Specifikace problému s kvalitou neznalost autoelektroniky, autodiagnostiky a neochota se učit nízká odbornost špatná příprava ze školy barman, kuchař, číšník brusič kovů číšník/servírka dělník/dělnice dělník/dělnice - montáž elektrotechnických a elektronických součástek dělník/dělnice - montážní dělník/dělnice - pěstební činnost dělník/dělnice - stavební dělník/dělnice - údržba města (chodníky, zeleň, apod.) dělník/dělnice - výroba hudebních nástrojů elektromechanik historik(čka) instalatér jazykové a odborné nedostatky, špatný přístup dlouhá doba zapracování - není výběr ruční broušení je jako učební obor nabízeno jen zřídka jazykové znalosti neznalost cizího jazyka (Nj) profesionalita,flexibilita špatné jazykové znalosti špatné účtování; konzumace dodržování pracovní kázně (morálky) nedostatečná vlastní iniciativa učit se novému neschopnost orientace v dokumentaci, jazyky špatné využití pracovní doby vadné výrobky nedostatečné jazykové znalosti zručnost, porozumění instrukcím, vyplnění dokumentů chybí zručnost, problémy s porozumění instrukcím, vyplňováním dokumentace manuální zručnost nezodpovědnost nedostatečný zájem o práci, nezodpovědnost, snaha podvádět vedoucí, jejich špatná práce se odráží na jejich výplatě, nezájem o budoucnost svou i firmy chybí odborná způsobilost a praxe chybí samostatné rozhodování manuální zručnost, základní řemeslná dovednost jazykové znalosti špatná týmová práce malá profesní odbornost, samostatnost a schopnost řešit problém, ochota učit se 8

9 kadeřnice klempíř konstruktér - strojní, strojírenství kuchař(ka) lakýrník lepič plakátů lisař management / manažer(ka) mechanik - dechových hudebních nástrojů mistr - výroby modelář montér - elektro nástrojař obchodní zástupce obkladač obráběč kovů pečovatel(ka), ošetřovatel(ka) v sociálních službách pokladní poradce pracovník - nový pracovník - ostatní (bez specifikace) nekvalitně vyučené řemeslné znalosti, přizpůsobivost malé zkušenosti, nesamostatnost kvalita jídel nedostatečná odbornost profesionalita, flexibilita samostatnost, nápaditost nedostatečná odborná způsobilost řemeslné znalosti, přizpůsobivost lenost, neschopnost samostatného rozhodování nedostatečná kvalifikace angličtina manuální zručnost, základní řemeslná dovednost špatné jazykové znalosti dlouhá doba zapracování - není výběr neznalost nových vyhlášek, nezájem o samostudium dlouhá doba zapracování - není výběr komunikační schopnost malá profesní odbornost, samostatnost a schopnost řešit problém, ochota učit se malá profesní odbornost, samostatnost a schopnost řešit problém, ochota učit se neumí dělat na všech strojích bez příslušného vzdělání, praxe neznalost cizích jazyků porušování pracovní a finanční kázně komunikace, zacházení s informacemi neochota respektovat pracovní návyky a firemní kulturu komunikace 9

10 všeobecný přehled zacházení s informací pracovník - provozní pradlena právník prodavač(ka) jazykové znalosti nedostatečné odborné znalosti nízká profesionalita komunikace se zákazníkem motivace k pracovnímu výkonu nedostatečné komunikační schopnosti nespolehlivost nezodpovědnost, nízké pracovní nasazení, špatné jazykové znalosti, verb. a neverb. Komunikace nízká odbornost používání výpočetní techniky užívání výpočetní techniky psycholog referent - odbyt řidič (C) řidič (D) sklář slévač (odlévač do kokil) šička školník - domovník švadlena technik technik - elektro technik - revizní technik - stavební technik - VT a TK zařízení je jich nedostatek a tak požadují nesplnitelné požadavky na úkor jejich práce špatná znalost práce na PC špatné jazykové znalosti, špatná znalost na PC neumí oznámit dopravní nehodu, nedochvilnost přizpůsobování vlastních povinností malá manuální zručnost pracovníků dlouhá doba zapracování - není výběr neznalost základů v oboru - textilní, praktické profesní neodbornost malá odbornost nedostatečná praxe a jazykové znalosti nedostatečné jazykové znalosti, nedostatek praxe technici s ukončeným vzděláním na průmyslové škole nezodpovědnost nepropojenost teoretických vědomostí s praxí školy/učiliště nevychovávají ke "kvalitě" - chybí řemeslnická čest 10

11 traktorista + mechanik truhlář účetní učitel(ka) - (bez specifikace) učitel(ka) - učitelství pro mateřské školy údržbář uklízeč(ka) úředník státní správy a samosprávy vychovatel(ka) zámečník - svářeč zedník samostatnost a pracovní produktivita nedostatečná odborná způsobilost nedostatečná praxe s výrobou pečlivost, přesnost, důslednost, čitelnost číslic bez jazykových znalostí bez speciální pedagogiky chybí odbornost malá znalost a uplatnění dovedností v oblasti pedagogiky nebo psychologie v rozsahu pro činnost pedagogického pracovníka odborné teoretické znalosti bez dostatečné praxe špatná komunikace, nespolehlivost často velmi slabá úroveň aplikace znalostí v praxi malá profesní odbornost, nesamostatnost malé metodické schopnosti nekvalifikovaní přístup k dětem, využití profesních poznatků v praxi aplikace nových poznatků do praxe nedostatečná znalost práce na PC nízká profesní kvalita přípravy na SŠ nesamostatnost, nespolehlivost nižší úroveň zručnosti a schopnosti improvizace, zodpovědnost nepečlivost nespolehlivost pečlivost, dodržování pokynů BOZP a PO malá schopnost týmové práce, plánů rozvoje osobnosti nedostatečný zájem o práci, nezodpovědnost, snaha podvádět vedoucí, jejich špatná práce se odráží na jejich výplatě, nezájem o budoucnost svou i firmy bez praxe, chybí šikovnost a praktické dovednosti nedostatečná odborná způsobilost nedostatečné čtení výkresů rozhodovací schopnosti, odpovědnost 11

12 2.9 Další vzdělávání zaměstnanců Část B dotazníku se týkala dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Výsledky jsou prezentovány ve formě četností, případně počtu osob, u kterých je předpokládán další osobní rozvoj. Kategorie zaměstnanců ANO NE FREKVENCE Počet osob OBLAST ZAMĚŘENÍ jednorázově pravidelně jazykové odborné manažerské Dělnické profese Ostatní Vrcholový management Kategorie zaměstnanců Do 5 měsíců po nástupu do zaměstnání Během pracovního poměru ANO NE ANO NE Dělnické profese Ostatní Vrcholový management V obou těchto tabulkách není třeba sledovat hodnoty u odpovědí ne, pokud firma další vzdělávání neprovádí, tak často na tuto otázku vůbec neodpovídala. Z údajů vyplývá, že jsou nejčastěji školení ostatní zaměstnanci, co se absolutního hlediska týče. Spíše u této skupiny převažuje jednorázové vzdělávání během pracovního poměru. Ještě větší důraz na průběžné vzdělávání je kladen u manažerských pozic. Z hlediska zaměření se u všech školení jedná většinou o školení odborná. Co se týče osob mělo by být nejvíce proškoleno dělníků, kteří jsou následování ostatními zaměstnanci. 12

13 2.10 Spolupráce zaměstnavatele a vzdělávacích institucí V této kapitole respondenti odpovídali zda již realizují spolupráci se vzdělávacími institucemi, předpokládá se její pokračování (A), anebo plánují zahájení daných aktivit v budoucnu (B). Popis aktivity A B Praxe žáků a studentů v rámci výuky Exkurze, návštěvy žáků a studentů na pracovišti Spolupráce při realizaci soutěží Sponzorování škol Sponzorování žáků a studentů Participace vašich pracovníků na výuce, přednáškách ve vzdělávacích institucích Poskytování materiálů pro výuku Poskytování technického vybaveni pro školy a vzdělávací instituce Nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol Účast na závěrečných zkouškách žáků či studentů Vzdělávání vyučujících, výměna znalostí a zkušeností mezi školou a zaměstnavatelem Participace na výzkumných či jiných projektech určité školy Participace na tvorbě vzdělávacích programů Vzdělávání vlastních zaměstnanců zaměstnavatelem u vzdělávací instituce Pozn. Pokud respondenti vyplnili oba sloupce, byla pro zpracování výsledků průzkumu brána v potaz pouze data ze sloupce A, tedy aktivita je realizována a bude tomu tak i v budoucnu. Sloupec B tedy vyjadřuje pouze nově plánované aktivity firem. Spolupráce se vzdělávacími institucemi V otázce číslo 2 části C dotazníky byly firmy vyzvány ke jmenování vzdělávacích institucí, se kterými spolupracují, resp. jejichž služeb využívají. Variabilita odpovědí byla velice vysoká. Některé instituce byly jmenovány několikrát, což je zohledněno v pravém sloupci tabulky. Bohužel byly některé údaje nekompletní, takže se některé položky nepodařilo dokonale agregovat. Celý seznam vzdělávacích institucí naleznete v Příloze č. 7. Celkově byla spolupráce se vzdělávacími institucemi zmíněna 548krát. Stáže studentů regionálních VŠ ve firmách O stáže studentů není mezi firmami velký zájem, což může být dáno strukturou firem a jejich zaměstnanců. 42 firem projevilo zájem o stáž studenta regionální VŠ, která však nebyla specifikována 24 firem by rádo spolupracovalo s FEK, ZČU v Chebu 12 firem projevilo zájem o spolupráci s ČZU, Provozně ekonomickou fakultou a jejím konzultačním střediskem v Chebu 10 firem projevilo zájem o studenty VŠ J. A. Komenského s.r.o. středisko v Sokolově 13

14 6 firem by rádo spolupracovalo s Vysokou školou Karlovy Vary několik firem projevilo zájem o stážisty z VŠ pedagogického směru, jedna firma z VŠ v oboru hotelnictví, a tři z vysoké školy technického typu 2.11 Hodnocení struktury vzdělávacích institucí v Karlovarském kraji 385 firem hodnotí strukturu vzdělávání v Karlovarském kraji pozitivně. 6 firem nedokázalo strukturu zhodnotit a 274 dotázaných vyjádřilo nespokojenost se vzdělávací strukturou. V následujícím seznamu uvádíme nejčastěji se vyskytující připomínky a chybějící obory: Obory, školy, které jsou postrádány Četnost jmenování autoopravárenství 8 jazykové kurzy 4 obor: plastikářství 1 obor: zeměměřič 1 odborné školy (nedostatečný počet) 3 řeznictví 1 stavební profese 1 strojírenské obory 5 stávající struktura není vyvážená 1 technické obory (např. elektronika, elektrotechnika) 14 textilní obory (šička, čalouník) 3 učební obor - brusič kovů - ruční broušení 1 učební obory "Kovo" - obráběči, automechanik 1 učební obory: nástrojař, frézař, obráběč kovů 1 VOŠ pro zdravotní sestry 6 VŠ - chemie 1 VŠ - jazyky 1 VŠ - lázeňství, cestovní ruch 4 VŠ - obecně 7 VŠ - pedagogická (jazyky, speciální pedagogika, MŠ) 11 VŠ - právní 1 VŠ - stavební 1 VŠ technického směru 4 vyšší úroveň, větší napojení na praxi 3 vzdělávání úředníků 5 zahradnická škola 1 zemědělské školy 2 3. Závěr Vzhledem k vysoké návratnosti tohoto dotazníkového šetření považujeme provedený průzkum za reprezentativní. Je samozřejmé, že se ne všechny obory podařilo obsáhnout ve shodném rozsahu, avšak přesto má podle našeho názoru průzkum vysokou informační hodnotu, která bude i nadále analyzována. 14

15 Příloha č. 1 Použitý dotazník 15

16 16

17 17

18 Příloha č. 2 Klasifikace KKOV 11 - Matematické obory 12 - Geologické obory 13 - Geografické obory 14 - Chemické obory 15 - Biologické obory 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí 17 - Fyzikální obory 18 - Informatické obory 21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 - Strojírenství a strojírenská výroba 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 28 - Technická chemie a chemie silikátů 29 - Potravinářství a potravinářská chemie 31 - Textilní výroba a oděvnictví 32 - Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 35 - Architektura a urbanismus 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 - Doprava a spoje 39 - Speciální a interdisciplinární technické obory 41 - Zemědělství a lesnictví 43 - Veterinářství a veterinární prevence 51 - Lékařství 52 - Farmacie 53 - Zdravotnictví 61 - Filozofie, teologie 62 - Ekonomie 64 - podnikání v oborech, odvětví 65 - gastronomie, hotelnictví, turismus 66 - obchod 67 - Politologie 68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost 69 - osobní a provozní služby 71 - Obory z oblasti historie 72 - Publicistika, knihovnictví a informatika 73 - Filologické vědy 74 - Tělesná kultura, tělovýchova a sport 75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče 77 - Obory z oblasti psychologie 81 - Teorie umění 82 - Umění a užité umění 91 - Teorie vojenského umění 92 - Vojenský letový provoz 93 - Manažersko-technické zabezpečení vzdušných sil 94 - Teorie ekonomie obrany státu 95 - Vojenské zdravotnictví Ostatní profese 18

19 Příloha č. 3 Přehled stávajících klíčových profesí Popis profese Počet současných zaměstnanců 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí 64 čistič kanalizačního zařízení 26 popelář 24 specialista - ekologie Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 349 metalurg 2 odpichář 4 slévač (odlévač do kokil) 35 střelmistr 1 úpravář - báňský 258 vrtař 2 železář Strojírenství a strojírenská výroba 7099 autoklempíř 2 autolakýrník 3 automechanik 123 brusič 12 brusič kovů 163 dělník/dělnice 1121 dělník/dělnice - montážní 1911 dělník/dělnice - strojírenství 12 dělník/dělnice - traťový 18 dispečer - výrobní 5 inženýr 1 inženýr - strojírenství 4 jeřábník 5 klempíř 17 konstruktér 68 konstruktér - strojní, strojírenství 30 kontrolor(ka) - výroba 10 lakýrník 21 lisař 22 manipulátor 2 mechanik 56 mechanik - měřících přístrojů 16 mechanik - seřizovač 15 mistr - provozního úseku 6 19

20 mistr - směny 7 mistr - výroby 8 mistr - výroby - strojírenství 14 montér 7 nástrojař 27 obráběč kovů 112 obráběč kovů - CNC 77 obráběč kovů - frézař 83 obráběč kovů - horizontkář 31 obráběč kovů - klasické stroje 18 obráběč kovů - soustružník 30 obsluha - kolové nakladače 5 obsluha - paletizovací stroj 10 obsluha - stroj (technická profese) 12 operátor 4 operátor kotle 13 operátor vstřikovacího stroje 15 operátor vyfukovacího stroje 20 opravář chladírenských zařízení 8 opravář strojů 4 pracovník - technický 355 pracovník - výrobní 9 projektant - technolog 4 ředitel(ka) - technický 1 řidič - dozer (rovnač zeminy) 146 řidič - mechanik 11 řidič - obsluha strojů 7 řidič - rypadel 7 řidič - seřizovač 2 řidič - speciální techniky (stavebnictví) 3 řidič motorových vozíků 6 seřizovač - CNC stroje, lisy, obráběcí stroje 9 seřizovač - lisy 6 seřizovač - stroje a zařízení 28 soustružník 67 specialista - strojírenství 5 strojník 25 strojník - energetických zařízení 150 strojník - obsluha kolových rýpadel 4 strojník - obsluha pasových rýpadel 4 strojník - obsluha výrobní linky 4 strojník - plynárna 166 strojník - vodohospodářského zařízení 149 svářeč 48 technik - autoservisu 1 technik - najížděcí 7 technik - nástrojař 1 technik - provozní 12 technik - provozní - přípravář 2 technik - přejímací 4 technik - revizní 27 technik - servisní 61 20

21 technik - strojírenství 10 technik - VT a TK zařízení 9 technik - výrobní 1 technolog 63 technolog - strojní 28 údržbář - strojů, zařízení 7 vedoucí montážní čety 2 vedoucí údržby 1 vedoucí výroby 9 zámečník 933 zámečník - provozní 19 zámečník - stavební 6 zámečník - strojní 118 zámečník - svářeč Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1315 autoelektronik 4 dělník/dělnice - energetická zařízení 25 dělník/dělnice - montáž elektrotechnických a elektronických součástek 368 elektrikář 587 elektrikář - slaboproud 2 elektromechanik 64 elektromechanik - silnoproud 4 elektromechanik - slaboproud 13 elektromontér - silnoproud 8 energetik 4 informatik 7 inženýr - elektro - analytik 1 inženýr - elektro - silnoproud 2 inženýr - elektro - slaboproud 2 konstruktér - elektro 1 mechanik - spojovací 1 montér - elektro 55 montér - kabelové sítě 2 programátor 39 programátor - CNC stroje 1 projektant - řídící systémy, silnoproud 11 projektant - software 9 provozní práce na pc 1 správce - počítačové sítě 18 technicko-hospodářský pracovník - cizí jazyky, pc 5 technik - elektro 14 technik - počítačový 3 technik - servisní (specialista IT) 7 technolog - programátor 10 vedoucí elektromontér 2 vývojář - elektronika 2 zadavatel dat do pc 43 21

22 28 - Technická chemie a chemie silikátů 644 analytik - přírodověda 7 balič plochého skla - zkoušky CNC 25 balička porcelánu - kontrolor(ka) - kvalita 12 brusič skla 40 dělník/dělnice - laboratorní 2 galvanizér 8 chemik 3 chemik - laborant 34 chemik - mistr 20 chemik - operatér 100 chemik - technolog 10 chemik - výzkum a vývoj 30 keramik 31 laborant(ka) 3 laborant(ka) - pomocný (chemie) 3 malíř(ka) porcelánu 105 regulant - chemický obor 4 řezač plochého skla - zkoušky CNC, výpočetní technika 15 sádrař 4 tiskařka porcelánu 94 třídička, balička porcelánu 49 úpravář - vody 33 vulkanizér 5 vylévání porcelánu Potravinářství a potravinářská chemie 199 cukrář 12 pekař 110 pomocná síla (kuchyň) 21 řezník 5 řezník - uzenář 50 sklepmistr Textilní výroba a oděvnictví 651 dělník/dělnice - galanterní zboží 47 krejčová 6 návrhář 1 střihač(ka) 28 šička - čalouněných potahů 9 šička 445 švadlena 32 žehlíř(ka) 30 čalouník 45 dělník/dělnice - čalounická výroba 8 22

23 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 400 dělník/dělnice - dřevovýroba 14 dělník/dělnice - výroba hudebních nástrojů 197 mechanik - dechových hudebních nástrojů 58 mechanik - žesťových hudebních nástrojů 51 mistr - dřevovýroby 4 mistr - výroby - hudební nástroje 9 truhlář 65 vedoucí - nábytek 1 vedoucí pilařské výroby Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 61 dělník/dělnice - kartonážní stroje 9 dělník/dělnice - knihař(ka) 24 knihař (např. obsluha řezačky) 7 kolorista 2 obsluha - knihařské stroje 4 řezač 2 tiskař(ka) Stavebnictví, geodézie a kartografie 1290 architekt 1 dělník/dělnice - komunikací 11 dělník/dělnice - montáž stavebních vyplní 4 dělník/dělnice - stavební 90 dělník/dělnice - výroba plastových oken a dveří 15 geodet 31 instalatér 57 instalatér - topenář se svářečským průkazem 16 inženýr - zeměměřič (geodet) 1 lešenář 8 malíř 8 malíř - lakýrník 6 malíř - natěrač 5 měřič 1 montážník vzduchotechniky 4 montér - potrubí 6 montér - vodovodů - provozní 108 montér - výtahy 6 obkladač 1 plynoinstalatér 1 pokladač, instalatér potrubních sítí 23 pokrývač 15 projektant 31 referent - bytový 5 23

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska

Dotazník pro žáky 8. tříd základních škol regionu Poličska Dotazníkové šetření pro žáky 8. tříd ZŠ V rámci analýzy území byl vypracován dotazník pro žáky 8. ročníků ZŠ. Cílem bylo zjistit o jaké obory středních škol a učilišť mají žáci zájem, zda je pro ně důležité

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 Vážení členové Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje, dovolujeme si Vám představit základní koncept analýzy absolventů

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace z OPVK ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ORIENTACE NA MAPĚ VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV teoretické vyučování budova č. 1 Dr. M. Tyrše, NB budova č. 2 Masarykovo náměstí, NB

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o. Continental Automotive Czech republic s.r.o. 1. Analytik výroby Výuční list elektro 2. SMT operátor Výuční list elektro 3. Výrobní dělník Základní 4. Skladový operátor Výuční list + VZV oprávnění 5. Test

Více

Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol

Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol Rekvalifikace Příloha č. 1 Rekvalifikace se vztahují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen 2016 září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen 2016 červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI: TRH PRÁCE A SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI 11/2/2016 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UPOL WWW.SPCR.CZ PÁTRÁME, HLEDÁME 2/3 průmyslových firem má nedostatek vysokoškoláků 1/2 firem postrádá

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 9 325/2009-23 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 6. května 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odstavce

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben 2017 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Strana 1 / 21. 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 31. května 2010. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Změna: 367/2012 Sb. Vláda nařizuje podle 3 odst. 5, 58 odst. 5 a 83 odst. 1 zákona

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

ÚVOD... 13 ČÁST I Hlavní principy... 15 ČÁST II Plat a složky platu...33 ČÁST III Splatnost a výplata platu... 61 ČÁST IV Srážky z platu...

ÚVOD... 13 ČÁST I Hlavní principy... 15 ČÁST II Plat a složky platu...33 ČÁST III Splatnost a výplata platu... 61 ČÁST IV Srážky z platu... OBSAH ÚVOD...13 ČÁST I Hlavní principy...15 Systém odměňování ve veřejných službách a správě... 16 Zaměstnavatelé poskytující zaměstnancům za práci v pracovním poměru plat... 17 Platové předpisy...20 Struktura

Více

Klíčové dovednosti absolventů VŠ

Klíčové dovednosti absolventů VŠ Klíčové dovednosti absolventů VŠ Vysoké školy tvoří nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy. V současné době (podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách) existují tři druhy vysokoškolského studia: bakalářské,

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**) - 54 - ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Geologické práce*) 1 2 3 osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem

Více

Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o.

Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o. 1. OPERÁTOR / OPERÁTORKA MONTÁŽNÍ LINKY 2. BRIGÁDNÍK DO VÝROBY / FLEXIBILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ (DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI) 3. LETNÍ BRIGÁDA

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 16.08.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 88 V Y H L Á Š K A Ministerstva práce

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Orientace ve světě práce

Orientace ve světě práce Orientace ve světě práce Anotace V textu se čtenáři dozvědí informace týkající se hlavních oblastí světa práce, naučí se orientovat v informacích o povolání. Dále se zde objevují informace o ukazatelích

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Plzeňském kraji 8,0 % 1 a celkový počet dosahoval 25 644 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017

Přijímací řízení na střední školy 2017 Přijímací řízení na střední školy 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Daniel Cinař Datum: 24. 10. 2016 Legislativní změny novela školského zákona

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji V dubnu 2011 činila míra v Jihočeském kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 25 020 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 míra klesla o

Více

Výběr střední školy Výběr střední školy

Výběr střední školy Výběr střední školy Výběr střední školy Název dokumentu: Výběr střední školy Vypracováno pro: Pohlaví: Muž Věk: 14 Datum narození: 1996 Identifikační kód testu: abcdefh Verze dokumentu: 1.0 Datum a čas enerování dokumentu:

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

METODIKA A CELKOVA ZPRA VA O POR A DA NI BURZY Š KOL ANALÝZA KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB FIREM V REGIONU A JEJICH MOŽNÉHO VLIVU NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY

METODIKA A CELKOVA ZPRA VA O POR A DA NI BURZY Š KOL ANALÝZA KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB FIREM V REGIONU A JEJICH MOŽNÉHO VLIVU NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY METODIKA A CELKOVA ZPRA VA O POR A DA NI BURZY Š KOL ANALÝZA KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB FIREM V REGIONU A JEJICH MOŽNÉHO VLIVU NA VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY Zpracoval Mgr.Radek Procházka s kolektivem ZŠ a MŠ Nymburk,

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji

Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Celoživotní vzdělávání v Pardubickém kraji Mgr. Bc. Jana Smetanová Členka Rady Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost 26.5.2006 1 Koncepční materiály Koncepce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Ing. Ivona Huňková Předsedkyně představenstva 6.-7. října 2016 Hospodářská komora ČR Jediná podnikatelská reprezentace zřízená zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Ústeckém kraji 13,0 % 1 a celkový počet dosahoval 56 451 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více