Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji"

Transkript

1 Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji (závěrečná verze 19. dubna 2006) Obsah Obsah Základní údaje Statistické vyhodnocení průzkumu Velikostní struktura organizací respondentů Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců u respondentských subjektů v regionu Přehled klíčových profesí ve firmách Znalosti a dovednosti zaměstnanců Potřeba nových zaměstnanců v budoucím období Hluboké či široké profesní dovednosti Nedostatek pracovníků dle profesí Problémy s kvalitou zaměstnanců Další vzdělávání zaměstnanců Spolupráce zaměstnavatele a vzdělávacích institucí Hodnocení struktury vzdělávacích institucí v Karlovarském kraji Závěr Příloha č. 1 - Použitý dotazník Příloha č. 2 - Klasifikace KKOV Příloha č. 3 - Přehled stávajících klíčových profesí Příloha č. 4 - Agregovaná potřeba nových zaměstnanců dle profesí Příloha č. 5 - Potřeba nových zaměstnanců členěno dle požadovaného stupně vzdělání Příloha č. 6 - Chybějící profese Příloha č. 7 - Spolupráce se vzdělávacími institucemi seznam institucí Základní údaje Sběr dat probíhal od konce listopadu 2005 do začátku března Data byla získávána kombinovanou formou (písemně, telefonicky a osobním dotazováním, které hrálo nejdůležitější roli). Použitý dotazník naleznete v Příloze č. 1. Celkem bylo osloveno 1595 firem v Karlovarském kraji s počtem zaměstnanců vyšším než 9. Pro sestavení souboru firem byl použit Registr ekonomických subjektů (RES). Statistiku navrácených dotazníků naleznete v následující tabulce: Stav Počet % Vyplněno ,22% Non-response ,78% z toho přímo odmítli ,04% Celkem Navrácených dotazníků, které bylo možno zahrnout do zpracování výsledků je tedy přibližně polovina, což je pro takový typ dotazovaní velmi nadprůměrné. 1

2 2. Statistické vyhodnocení průzkumu Data získaná od respondentů byla přenesena do databáze, s jejíž pomocí je možno strukturovaně vyhodnotit odpovědi respondentů. Následující údaje představují vždy pouze odpovědi respondentů, zčásti jsou tyto odpovědi upravovány pro snadnější interpretaci výsledků. Ještě jednou zdůrazňujeme, že se veškeré údaje týkají firem s počtem zaměstnanců vyšším než 9, dle databáze RES, někdy však byl současný počet zaměstnanců nižší než Velikostní struktura organizací respondentů Velikost organizace Počet % s méně než 25 zaměstnanci ,42% zaměstnanců ,21% s více než 250 zaměstnanci 19 2,37% Celkem 801 Z tabulky je patrné, že největší podíl z respondentských subjektů (asi dvě třetiny) mají v rámci Karlovarského kraje organizace s méně než 25 zaměstnanci. Menšinu, co se týče počtu organizací jako takových, tvoří velké firmy. 2.2 Současná vzdělanostní struktura zaměstnanců u respondentských subjektů v regionu V tabulce naleznete přehled počtu zaměstnanců v jednotlivých vzdělanostních kategoriích. Pozn. Data vyplývají z odpovědí respondentů. Některé firmy odpovídaly jenom na otázku celkového počtu svých zaměstnanců. Vyjádřené procentuální počty jsou orientační hodnoty, které mají usnadnit čitelnost údajů. Stupeň vzdělání Počet zaměstnaných % ZŠ a nižší ,37% Vyučení ,89% SŠ ,94% VOŠ 615 1,78% VŠ ,43% neuvedeno 547 1,59% Celkem Největší podíl tvoří zaměstnanci s výučním listem 41%, nejméně jsou prozatím zastoupeni absolventi VOŠ. 2.3 Přehled klíčových profesí ve firmách Na úvod dotazníku se měli zástupci firem pokusit vyjmenovat klíčové profese. Často ovšem byly vyjmenovány všechny profese, které lze v dané firmě nalézt. Pro kategorizaci profesí byla využita klasifikace KKOV (přehled jednotlivých oborů naleznete v Příloze č. 2). 2

3 Pozn. Prosím považujte rozdělení profesí dle výše uvedené klasifikace za přibližné. Některé profese mohou patřit několika kategoriím apod. Vždy jsou počty současných zaměstnanců agregovány pro celou klasifikační skupinu. Vzhledem ke svému rozsahu je detailní přehled klíčových profesí uveden v Příloze č. 3. V následující tabulce jsou prezentovány pouze agregované údaje za celé skupiny klasifikace KKOV. Popis profese Počet současných zaměstnanců 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Technická chemie a chemie silikátů Potravinářství a potravinářská chemie Textilní výroba a oděvnictví Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie Stavebnictví, geodézie a kartografie Doprava a spoje Speciální a interdisciplinární technické obory Zemědělství a lesnictví Veterinářství a veterinární prevence Lékařství Farmacie Zdravotnictví Ekonomie 2074, Podnikání v oborech, odvětví Gastronomie, hotelnictví, turismus Obchod 929, Právo, právní a veřejnosprávní činnost Osobní a provozní služby Obory z oblasti historie Publicistika, knihovnictví a informatika Filologické vědy Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění ostatní profese (mohou se rekrutovat z více oborů) 1871,5 2.4 Znalosti a dovednosti zaměstnanců V této otázce měli respondenti ohodnotit několik uvedených znalostí a dovedností na stupnici od 1-5 (1=zcela nezbytné 5=vůbec nepotřebuji). Bude prezentován průměr odpovědí pro jednotlivé znalosti a dovednosti. Zároveň mohli dotázaní zaškrtnout ty dovednosti, které by měly být školami více rozvíjeny, zde bude uvedena četnost zaškrtnutí daného pole. 3

4 Znalosti a dovednosti zaměstnanců Důležitost vlastností pro zaměstnavatele (hodnocení 1-5) Na co by se vzdělávací instituce měly více zaměřit (vyznačte "x") Profesní odbornost 1, Komunikační schopnosti (ústní a písemný projev) 2, Čtení a porozumění pracovním instrukcím 2, Zběhlost v cizích jazycích 3,1 192 Práce s čísly při pracovním uplatnění 2,61 67 Schopnost rozhodovat se 2, Schopnost řešit problém 1, Nést zodpovědnost 1, Adaptabilita a flexibilita 2, Schopnost týmové práce Schopnost vést 2,6 80 Ochota učit se 2, Zběhlost v používání výpočetní techniky 2, Zběhlost v zacházení s informacemi 2,3 140 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že pro firmy jsou nejdůležitější: profesní odbornost, schopnost řešit problém a nést zodpovědnost. Dále z uvedeného vyplývá, že by se školská zařízení měla zaměřit na tyto dovednosti, ale zároveň i na výuku cizích jazyků a podporu komunikačních dovedností. Kromě výše uvedených znalostí a dovedností mohli respondenti uvést vlastní znalosti a dovednosti. V jejich odpovědích se nejčastěji vyskytovaly následující dovednosti: více praktických zkušenosti získaných před nástupem do zaměstnání 7x loajalita 5x empatie 4x komunikace (další zdůraznění, nonverbální) 4x manuální zručnost 3x asertivita 3x logika 2x kreativita 2x znalosti cizích jazyků 2x 2.5 Potřeba nových zaměstnanců v budoucím období Pro tuto část dotazníku jsou připraveny tři výstupy. Níže prezentována bude tabulka potřeby nových zaměstnanců agregovaná dle klasifikace KKOV. V Příloze č. 4 nalezneme agregovanou potřebu zaměstnanců v budoucích obdobích rozlišených dle profese. V Příloze č. 5 pak naleznete budoucí potřebu zaměstnanců rozlišenou dle profesí, kdy však budou ukázány i firmami požadované stupně vzdělání pro jednotlivé profese. 4

5 Popis profese Potřeba Ekologie a ochrana životního prostředí Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Technická chemie a chemie silikátů Potravinářství a potravinářská chemie Textilní výroba a oděvnictví Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie Stavebnictví, geodézie a kartografie Doprava a spoje Speciální a interdisciplinární technické obory Zemědělství a lesnictví Veterinářství a veterinární prevence Lékařství Farmacie Zdravotnictví Ekonomie Podnikání v oborech, odvětví Gastronomie, hotelnictví, turismus Obchod Právo, právní a veřejnosprávní činnost Osobní a provozní služby Obory z oblasti historie Publicistika, knihovnictví a informatika Pedagogika, učitelství a sociální péče Umění a užité umění Ostatní profese Potřeba Hluboké či široké profesní dovednosti V další otázce byli respondenti dotázáni, jestli preferují spíše hluboké a úzké nebo široké profesní dovednosti. Měli rozlišit dle dosaženého stupně vzdělání. V tabulce jsou prezentovány četnosti jmenování v jednotlivých kategoriích. Dosažený stupeň vzdělání Hluboké a úzké profesní dovednosti Široké profesní dovednosti Základní Vyučení Úplné střední (maturita) Vyšší odborné Vysokoškolské Výstupy z této otázky je třeba dále rozvést. Z následujících dat můžeme pozorovat několik trendů: se stoupajícím vzděláním stoupá požadavek na široké profesní dovednosti 5

6 v kraji jsou spíše zastoupení zaměstnanci vyučení či s úplným středním vzděláním (největší četnost odpovědí, podniky samozřejmě hodnotili pouze dovednosti u těch skupin, které zaměstnávají) potvrdilo se, že podíl zaměstnanců s VOŠ je nižší. Zajímavým faktem je, že mnoho dotazovaných považovalo za důležité hluboké a úzké profesní dovednosti u zaměstnanců se základním vzděláním. Realizátoři projektu si tento logický nesoulad (specifické zaměření x všeobecné zaměření základních škol) vysvětlují následovně: Firmy odpovídaly na základě současné situace, kdy u nich zaměstnanci se ZŠ velmi pravděpodobně vykonávají úzce specializované úkoly, tedy potřebují k jejich řešení úzce zaměřenou dovednost, která mohla být dosažena praktickým tréninkem. Dotazovaní v tomto případě velmi pravděpodobně neodpovídali s ohledem na přijímací proces pro budoucí pracovníky, ale spíše s ohledem na současnou situaci. 2.7 Nedostatek pracovníků dle profesí V následujících údajích ukážeme soupis profesí (nebyly zde dotazovány konkrétní počty chybějících pracovníků), u kterých se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků. Celkem 246 (cca. 30%) firem odpovědělo, že pociťuje nedostatek pracovníků určité profese. Podrobný přehled profesí, u kterých firmy mají nedostatek pracovníků naleznete v Příloze č Problémy s kvalitou zaměstnanců Další otázka dotazníku se zaměřovala na problémy s kvalitou zaměstnanců. Celkem 181 (22.6%) firem pociťovalo problémy s kvalitou zaměstnanců. Respondenti odpovídali na tuto otázku třemi různými způsoby: a) specifikovali špatnou kvalitu, ale neuvedli profesi, b) specifikovali profesi, ale neuvedli v čem je kvalita špatná, c) uvedli profesi a problémy s takovými pracovníky. Problémy s profesemi bez specifikace špatné kvality Popis profese asistent(ka) - pedagoga automechanik číšník/servírka dělník/dělnice dělník/dělnice - komunikací dělník/dělnice - montážní dělník/dělnice - stavební dělník/dělnice - údržba města (chodníky, zeleň, apod.) instalatér kuchař(ka) management / manažer(ka) mechanik mechanik - seřizovač montér - výtahy obchodní zástupce obráběč kovů obráběč kovů - CNC obráběč kovů - frézař operátor 6

7 ošetřovatel(ka) zvířat pečovatel(ka) pekař pokrývač popelář pracovník - nový prodavač(ka) projektant řidič řidič - mechanik řidič (C) školník - domovník technik technik - stavební tesař topenář učitel(ka) - (bez specifikace) učitel(ka) - 1. a 2. stupeň učitel(ka) - SŠ údržbář uklízeč(ka) úředník státní správy a samosprávy zedník Problémy s kvalitou bez specifikace profese nízká odbornost 5x neochota pracovat 4x chybí samostatnost 3x znalost cizích jazyků 3x ochota učit se nové věci 2x dodržování technologické kázně 2x nedostatečné teoretické znalosti 2x nedostatečné praktické dovednosti 2x neplnění povinností (špatná pracovní morálka) 2x rozhodnost 1x malá loajalita 1x nezodpovědnost 1x neochota se přizpůsobit 1x schopnost přemýšlet při práci 1x špatné základy výpočetní techniky 1x nedodržování bezpečnostních předpisů 1x čtení a porozumění pracovním instrukcím 1x nedostatky ve využívání pracovní doby 1x 7

8 Problémy s kvalitou u specifické profese automechanik Popis profese Specifikace problému s kvalitou neznalost autoelektroniky, autodiagnostiky a neochota se učit nízká odbornost špatná příprava ze školy barman, kuchař, číšník brusič kovů číšník/servírka dělník/dělnice dělník/dělnice - montáž elektrotechnických a elektronických součástek dělník/dělnice - montážní dělník/dělnice - pěstební činnost dělník/dělnice - stavební dělník/dělnice - údržba města (chodníky, zeleň, apod.) dělník/dělnice - výroba hudebních nástrojů elektromechanik historik(čka) instalatér jazykové a odborné nedostatky, špatný přístup dlouhá doba zapracování - není výběr ruční broušení je jako učební obor nabízeno jen zřídka jazykové znalosti neznalost cizího jazyka (Nj) profesionalita,flexibilita špatné jazykové znalosti špatné účtování; konzumace dodržování pracovní kázně (morálky) nedostatečná vlastní iniciativa učit se novému neschopnost orientace v dokumentaci, jazyky špatné využití pracovní doby vadné výrobky nedostatečné jazykové znalosti zručnost, porozumění instrukcím, vyplnění dokumentů chybí zručnost, problémy s porozumění instrukcím, vyplňováním dokumentace manuální zručnost nezodpovědnost nedostatečný zájem o práci, nezodpovědnost, snaha podvádět vedoucí, jejich špatná práce se odráží na jejich výplatě, nezájem o budoucnost svou i firmy chybí odborná způsobilost a praxe chybí samostatné rozhodování manuální zručnost, základní řemeslná dovednost jazykové znalosti špatná týmová práce malá profesní odbornost, samostatnost a schopnost řešit problém, ochota učit se 8

9 kadeřnice klempíř konstruktér - strojní, strojírenství kuchař(ka) lakýrník lepič plakátů lisař management / manažer(ka) mechanik - dechových hudebních nástrojů mistr - výroby modelář montér - elektro nástrojař obchodní zástupce obkladač obráběč kovů pečovatel(ka), ošetřovatel(ka) v sociálních službách pokladní poradce pracovník - nový pracovník - ostatní (bez specifikace) nekvalitně vyučené řemeslné znalosti, přizpůsobivost malé zkušenosti, nesamostatnost kvalita jídel nedostatečná odbornost profesionalita, flexibilita samostatnost, nápaditost nedostatečná odborná způsobilost řemeslné znalosti, přizpůsobivost lenost, neschopnost samostatného rozhodování nedostatečná kvalifikace angličtina manuální zručnost, základní řemeslná dovednost špatné jazykové znalosti dlouhá doba zapracování - není výběr neznalost nových vyhlášek, nezájem o samostudium dlouhá doba zapracování - není výběr komunikační schopnost malá profesní odbornost, samostatnost a schopnost řešit problém, ochota učit se malá profesní odbornost, samostatnost a schopnost řešit problém, ochota učit se neumí dělat na všech strojích bez příslušného vzdělání, praxe neznalost cizích jazyků porušování pracovní a finanční kázně komunikace, zacházení s informacemi neochota respektovat pracovní návyky a firemní kulturu komunikace 9

10 všeobecný přehled zacházení s informací pracovník - provozní pradlena právník prodavač(ka) jazykové znalosti nedostatečné odborné znalosti nízká profesionalita komunikace se zákazníkem motivace k pracovnímu výkonu nedostatečné komunikační schopnosti nespolehlivost nezodpovědnost, nízké pracovní nasazení, špatné jazykové znalosti, verb. a neverb. Komunikace nízká odbornost používání výpočetní techniky užívání výpočetní techniky psycholog referent - odbyt řidič (C) řidič (D) sklář slévač (odlévač do kokil) šička školník - domovník švadlena technik technik - elektro technik - revizní technik - stavební technik - VT a TK zařízení je jich nedostatek a tak požadují nesplnitelné požadavky na úkor jejich práce špatná znalost práce na PC špatné jazykové znalosti, špatná znalost na PC neumí oznámit dopravní nehodu, nedochvilnost přizpůsobování vlastních povinností malá manuální zručnost pracovníků dlouhá doba zapracování - není výběr neznalost základů v oboru - textilní, praktické profesní neodbornost malá odbornost nedostatečná praxe a jazykové znalosti nedostatečné jazykové znalosti, nedostatek praxe technici s ukončeným vzděláním na průmyslové škole nezodpovědnost nepropojenost teoretických vědomostí s praxí školy/učiliště nevychovávají ke "kvalitě" - chybí řemeslnická čest 10

11 traktorista + mechanik truhlář účetní učitel(ka) - (bez specifikace) učitel(ka) - učitelství pro mateřské školy údržbář uklízeč(ka) úředník státní správy a samosprávy vychovatel(ka) zámečník - svářeč zedník samostatnost a pracovní produktivita nedostatečná odborná způsobilost nedostatečná praxe s výrobou pečlivost, přesnost, důslednost, čitelnost číslic bez jazykových znalostí bez speciální pedagogiky chybí odbornost malá znalost a uplatnění dovedností v oblasti pedagogiky nebo psychologie v rozsahu pro činnost pedagogického pracovníka odborné teoretické znalosti bez dostatečné praxe špatná komunikace, nespolehlivost často velmi slabá úroveň aplikace znalostí v praxi malá profesní odbornost, nesamostatnost malé metodické schopnosti nekvalifikovaní přístup k dětem, využití profesních poznatků v praxi aplikace nových poznatků do praxe nedostatečná znalost práce na PC nízká profesní kvalita přípravy na SŠ nesamostatnost, nespolehlivost nižší úroveň zručnosti a schopnosti improvizace, zodpovědnost nepečlivost nespolehlivost pečlivost, dodržování pokynů BOZP a PO malá schopnost týmové práce, plánů rozvoje osobnosti nedostatečný zájem o práci, nezodpovědnost, snaha podvádět vedoucí, jejich špatná práce se odráží na jejich výplatě, nezájem o budoucnost svou i firmy bez praxe, chybí šikovnost a praktické dovednosti nedostatečná odborná způsobilost nedostatečné čtení výkresů rozhodovací schopnosti, odpovědnost 11

12 2.9 Další vzdělávání zaměstnanců Část B dotazníku se týkala dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Výsledky jsou prezentovány ve formě četností, případně počtu osob, u kterých je předpokládán další osobní rozvoj. Kategorie zaměstnanců ANO NE FREKVENCE Počet osob OBLAST ZAMĚŘENÍ jednorázově pravidelně jazykové odborné manažerské Dělnické profese Ostatní Vrcholový management Kategorie zaměstnanců Do 5 měsíců po nástupu do zaměstnání Během pracovního poměru ANO NE ANO NE Dělnické profese Ostatní Vrcholový management V obou těchto tabulkách není třeba sledovat hodnoty u odpovědí ne, pokud firma další vzdělávání neprovádí, tak často na tuto otázku vůbec neodpovídala. Z údajů vyplývá, že jsou nejčastěji školení ostatní zaměstnanci, co se absolutního hlediska týče. Spíše u této skupiny převažuje jednorázové vzdělávání během pracovního poměru. Ještě větší důraz na průběžné vzdělávání je kladen u manažerských pozic. Z hlediska zaměření se u všech školení jedná většinou o školení odborná. Co se týče osob mělo by být nejvíce proškoleno dělníků, kteří jsou následování ostatními zaměstnanci. 12

13 2.10 Spolupráce zaměstnavatele a vzdělávacích institucí V této kapitole respondenti odpovídali zda již realizují spolupráci se vzdělávacími institucemi, předpokládá se její pokračování (A), anebo plánují zahájení daných aktivit v budoucnu (B). Popis aktivity A B Praxe žáků a studentů v rámci výuky Exkurze, návštěvy žáků a studentů na pracovišti Spolupráce při realizaci soutěží Sponzorování škol Sponzorování žáků a studentů Participace vašich pracovníků na výuce, přednáškách ve vzdělávacích institucích Poskytování materiálů pro výuku Poskytování technického vybaveni pro školy a vzdělávací instituce Nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol Účast na závěrečných zkouškách žáků či studentů Vzdělávání vyučujících, výměna znalostí a zkušeností mezi školou a zaměstnavatelem Participace na výzkumných či jiných projektech určité školy Participace na tvorbě vzdělávacích programů Vzdělávání vlastních zaměstnanců zaměstnavatelem u vzdělávací instituce Pozn. Pokud respondenti vyplnili oba sloupce, byla pro zpracování výsledků průzkumu brána v potaz pouze data ze sloupce A, tedy aktivita je realizována a bude tomu tak i v budoucnu. Sloupec B tedy vyjadřuje pouze nově plánované aktivity firem. Spolupráce se vzdělávacími institucemi V otázce číslo 2 části C dotazníky byly firmy vyzvány ke jmenování vzdělávacích institucí, se kterými spolupracují, resp. jejichž služeb využívají. Variabilita odpovědí byla velice vysoká. Některé instituce byly jmenovány několikrát, což je zohledněno v pravém sloupci tabulky. Bohužel byly některé údaje nekompletní, takže se některé položky nepodařilo dokonale agregovat. Celý seznam vzdělávacích institucí naleznete v Příloze č. 7. Celkově byla spolupráce se vzdělávacími institucemi zmíněna 548krát. Stáže studentů regionálních VŠ ve firmách O stáže studentů není mezi firmami velký zájem, což může být dáno strukturou firem a jejich zaměstnanců. 42 firem projevilo zájem o stáž studenta regionální VŠ, která však nebyla specifikována 24 firem by rádo spolupracovalo s FEK, ZČU v Chebu 12 firem projevilo zájem o spolupráci s ČZU, Provozně ekonomickou fakultou a jejím konzultačním střediskem v Chebu 10 firem projevilo zájem o studenty VŠ J. A. Komenského s.r.o. středisko v Sokolově 13

14 6 firem by rádo spolupracovalo s Vysokou školou Karlovy Vary několik firem projevilo zájem o stážisty z VŠ pedagogického směru, jedna firma z VŠ v oboru hotelnictví, a tři z vysoké školy technického typu 2.11 Hodnocení struktury vzdělávacích institucí v Karlovarském kraji 385 firem hodnotí strukturu vzdělávání v Karlovarském kraji pozitivně. 6 firem nedokázalo strukturu zhodnotit a 274 dotázaných vyjádřilo nespokojenost se vzdělávací strukturou. V následujícím seznamu uvádíme nejčastěji se vyskytující připomínky a chybějící obory: Obory, školy, které jsou postrádány Četnost jmenování autoopravárenství 8 jazykové kurzy 4 obor: plastikářství 1 obor: zeměměřič 1 odborné školy (nedostatečný počet) 3 řeznictví 1 stavební profese 1 strojírenské obory 5 stávající struktura není vyvážená 1 technické obory (např. elektronika, elektrotechnika) 14 textilní obory (šička, čalouník) 3 učební obor - brusič kovů - ruční broušení 1 učební obory "Kovo" - obráběči, automechanik 1 učební obory: nástrojař, frézař, obráběč kovů 1 VOŠ pro zdravotní sestry 6 VŠ - chemie 1 VŠ - jazyky 1 VŠ - lázeňství, cestovní ruch 4 VŠ - obecně 7 VŠ - pedagogická (jazyky, speciální pedagogika, MŠ) 11 VŠ - právní 1 VŠ - stavební 1 VŠ technického směru 4 vyšší úroveň, větší napojení na praxi 3 vzdělávání úředníků 5 zahradnická škola 1 zemědělské školy 2 3. Závěr Vzhledem k vysoké návratnosti tohoto dotazníkového šetření považujeme provedený průzkum za reprezentativní. Je samozřejmé, že se ne všechny obory podařilo obsáhnout ve shodném rozsahu, avšak přesto má podle našeho názoru průzkum vysokou informační hodnotu, která bude i nadále analyzována. 14

15 Příloha č. 1 Použitý dotazník 15

16 16

17 17

18 Příloha č. 2 Klasifikace KKOV 11 - Matematické obory 12 - Geologické obory 13 - Geografické obory 14 - Chemické obory 15 - Biologické obory 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí 17 - Fyzikální obory 18 - Informatické obory 21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 - Strojírenství a strojírenská výroba 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 28 - Technická chemie a chemie silikátů 29 - Potravinářství a potravinářská chemie 31 - Textilní výroba a oděvnictví 32 - Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 35 - Architektura a urbanismus 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 - Doprava a spoje 39 - Speciální a interdisciplinární technické obory 41 - Zemědělství a lesnictví 43 - Veterinářství a veterinární prevence 51 - Lékařství 52 - Farmacie 53 - Zdravotnictví 61 - Filozofie, teologie 62 - Ekonomie 64 - podnikání v oborech, odvětví 65 - gastronomie, hotelnictví, turismus 66 - obchod 67 - Politologie 68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost 69 - osobní a provozní služby 71 - Obory z oblasti historie 72 - Publicistika, knihovnictví a informatika 73 - Filologické vědy 74 - Tělesná kultura, tělovýchova a sport 75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče 77 - Obory z oblasti psychologie 81 - Teorie umění 82 - Umění a užité umění 91 - Teorie vojenského umění 92 - Vojenský letový provoz 93 - Manažersko-technické zabezpečení vzdušných sil 94 - Teorie ekonomie obrany státu 95 - Vojenské zdravotnictví Ostatní profese 18

19 Příloha č. 3 Přehled stávajících klíčových profesí Popis profese Počet současných zaměstnanců 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí 64 čistič kanalizačního zařízení 26 popelář 24 specialista - ekologie Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 349 metalurg 2 odpichář 4 slévač (odlévač do kokil) 35 střelmistr 1 úpravář - báňský 258 vrtař 2 železář Strojírenství a strojírenská výroba 7099 autoklempíř 2 autolakýrník 3 automechanik 123 brusič 12 brusič kovů 163 dělník/dělnice 1121 dělník/dělnice - montážní 1911 dělník/dělnice - strojírenství 12 dělník/dělnice - traťový 18 dispečer - výrobní 5 inženýr 1 inženýr - strojírenství 4 jeřábník 5 klempíř 17 konstruktér 68 konstruktér - strojní, strojírenství 30 kontrolor(ka) - výroba 10 lakýrník 21 lisař 22 manipulátor 2 mechanik 56 mechanik - měřících přístrojů 16 mechanik - seřizovač 15 mistr - provozního úseku 6 19

20 mistr - směny 7 mistr - výroby 8 mistr - výroby - strojírenství 14 montér 7 nástrojař 27 obráběč kovů 112 obráběč kovů - CNC 77 obráběč kovů - frézař 83 obráběč kovů - horizontkář 31 obráběč kovů - klasické stroje 18 obráběč kovů - soustružník 30 obsluha - kolové nakladače 5 obsluha - paletizovací stroj 10 obsluha - stroj (technická profese) 12 operátor 4 operátor kotle 13 operátor vstřikovacího stroje 15 operátor vyfukovacího stroje 20 opravář chladírenských zařízení 8 opravář strojů 4 pracovník - technický 355 pracovník - výrobní 9 projektant - technolog 4 ředitel(ka) - technický 1 řidič - dozer (rovnač zeminy) 146 řidič - mechanik 11 řidič - obsluha strojů 7 řidič - rypadel 7 řidič - seřizovač 2 řidič - speciální techniky (stavebnictví) 3 řidič motorových vozíků 6 seřizovač - CNC stroje, lisy, obráběcí stroje 9 seřizovač - lisy 6 seřizovač - stroje a zařízení 28 soustružník 67 specialista - strojírenství 5 strojník 25 strojník - energetických zařízení 150 strojník - obsluha kolových rýpadel 4 strojník - obsluha pasových rýpadel 4 strojník - obsluha výrobní linky 4 strojník - plynárna 166 strojník - vodohospodářského zařízení 149 svářeč 48 technik - autoservisu 1 technik - najížděcí 7 technik - nástrojař 1 technik - provozní 12 technik - provozní - přípravář 2 technik - přejímací 4 technik - revizní 27 technik - servisní 61 20

21 technik - strojírenství 10 technik - VT a TK zařízení 9 technik - výrobní 1 technolog 63 technolog - strojní 28 údržbář - strojů, zařízení 7 vedoucí montážní čety 2 vedoucí údržby 1 vedoucí výroby 9 zámečník 933 zámečník - provozní 19 zámečník - stavební 6 zámečník - strojní 118 zámečník - svářeč Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1315 autoelektronik 4 dělník/dělnice - energetická zařízení 25 dělník/dělnice - montáž elektrotechnických a elektronických součástek 368 elektrikář 587 elektrikář - slaboproud 2 elektromechanik 64 elektromechanik - silnoproud 4 elektromechanik - slaboproud 13 elektromontér - silnoproud 8 energetik 4 informatik 7 inženýr - elektro - analytik 1 inženýr - elektro - silnoproud 2 inženýr - elektro - slaboproud 2 konstruktér - elektro 1 mechanik - spojovací 1 montér - elektro 55 montér - kabelové sítě 2 programátor 39 programátor - CNC stroje 1 projektant - řídící systémy, silnoproud 11 projektant - software 9 provozní práce na pc 1 správce - počítačové sítě 18 technicko-hospodářský pracovník - cizí jazyky, pc 5 technik - elektro 14 technik - počítačový 3 technik - servisní (specialista IT) 7 technolog - programátor 10 vedoucí elektromontér 2 vývojář - elektronika 2 zadavatel dat do pc 43 21

22 28 - Technická chemie a chemie silikátů 644 analytik - přírodověda 7 balič plochého skla - zkoušky CNC 25 balička porcelánu - kontrolor(ka) - kvalita 12 brusič skla 40 dělník/dělnice - laboratorní 2 galvanizér 8 chemik 3 chemik - laborant 34 chemik - mistr 20 chemik - operatér 100 chemik - technolog 10 chemik - výzkum a vývoj 30 keramik 31 laborant(ka) 3 laborant(ka) - pomocný (chemie) 3 malíř(ka) porcelánu 105 regulant - chemický obor 4 řezač plochého skla - zkoušky CNC, výpočetní technika 15 sádrař 4 tiskařka porcelánu 94 třídička, balička porcelánu 49 úpravář - vody 33 vulkanizér 5 vylévání porcelánu Potravinářství a potravinářská chemie 199 cukrář 12 pekař 110 pomocná síla (kuchyň) 21 řezník 5 řezník - uzenář 50 sklepmistr Textilní výroba a oděvnictví 651 dělník/dělnice - galanterní zboží 47 krejčová 6 návrhář 1 střihač(ka) 28 šička - čalouněných potahů 9 šička 445 švadlena 32 žehlíř(ka) 30 čalouník 45 dělník/dělnice - čalounická výroba 8 22

23 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 400 dělník/dělnice - dřevovýroba 14 dělník/dělnice - výroba hudebních nástrojů 197 mechanik - dechových hudebních nástrojů 58 mechanik - žesťových hudebních nástrojů 51 mistr - dřevovýroby 4 mistr - výroby - hudební nástroje 9 truhlář 65 vedoucí - nábytek 1 vedoucí pilařské výroby Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 61 dělník/dělnice - kartonážní stroje 9 dělník/dělnice - knihař(ka) 24 knihař (např. obsluha řezačky) 7 kolorista 2 obsluha - knihařské stroje 4 řezač 2 tiskař(ka) Stavebnictví, geodézie a kartografie 1290 architekt 1 dělník/dělnice - komunikací 11 dělník/dělnice - montáž stavebních vyplní 4 dělník/dělnice - stavební 90 dělník/dělnice - výroba plastových oken a dveří 15 geodet 31 instalatér 57 instalatér - topenář se svářečským průkazem 16 inženýr - zeměměřič (geodet) 1 lešenář 8 malíř 8 malíř - lakýrník 6 malíř - natěrač 5 měřič 1 montážník vzduchotechniky 4 montér - potrubí 6 montér - vodovodů - provozní 108 montér - výtahy 6 obkladač 1 plynoinstalatér 1 pokladač, instalatér potrubních sítí 23 pokrývač 15 projektant 31 referent - bytový 5 23

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR

REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ. Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR. Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR REGIONÁLNÍ REŠERŠE OLOMOUCKÝ KRAJ Autoři: PhDr. Jiří Pospíšil, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Mgr. Jitka Janečková Moťková, poradce pro regionální RLZ Jiří Šafář,

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

Profesní poradce pro Pardubický kraj

Profesní poradce pro Pardubický kraj Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 6 Červen 999 O B S A H Část normativní - Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/999, kterým se stanoví

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj

Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání. Karlovarský kraj Analýza potenciálu rozvoje terciárního vzdělávání Karlovarský kraj Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group Vytvořeno: březen 2009 Autoři dokumentu Mgr. Pavla Žížalová, Berman Group služby

Více

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013 Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více