ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK"

Transkript

1 Datum poslední revize 28/08/2013 Nahrazuje (datum předchozího vydání) 25/07/ / 8 ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Podle smsrnice (EC) c. 1907/2006 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku Synonyma, Obchodní Názvy EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK MCC-EPXL, MCC-EPXG, MCC-EPXP, MCC-EPXD "EPX- ExPOXY SOLVENT, BULK 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Čisticí prostředek. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Výrobce MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Telefonní číslo pro naléhavé situace EU: CHEMTREC +(32) ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace (ES 1272/2008) Fyzikální a chemická nebezpečí Není klasifikováno. Lidské zdraví Životní prostředí Klasifikace (1999/45/EHS) Xi;R36/38. R67. Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16. Fyzikální a chemická nebezpečí Skin Irrit. 2 - H315;Eye Irrit. 2 - H319;STOT Single 3 - H336 Není klasifikováno. Výrobek je vysoce hořlavý a již za pokojové teploty může vylučovat páry, které vytvářejí se vzduchem výbušné směsi. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit podél podlahy a dna nádob. 2.2 Prvky označení Oznacení V Souladu S (ES) C. 1272/2008

2 2 / 8 Signálním Slovem Standardní Vety O Nebezpecnosti Pokyny Pro Bezpecné Zacházení Varování H315 H319 H336 P102 P280 Doplnující Pokyny Pro Bezpecné Zacházení 2.3 Další nebezpečnost Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Skladovat mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí a obličeje. P PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 C/122 F. P501 Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy. P271 P280 P261 P264 P321 P313 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování par/aerosolů. Po práci se důkladně umyjte, zejména kontaminovaná místa. Odborné ošetření (viz lékařská pomoc na tomto štítku). Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337 P362 P405 P501 Přetrvává-li podráždění očí: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.2 Směsi 1-ETHOXYPROPAN-2-OL 30-60% Číslo CAS: Číslo ES: Klasifikace (ES 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 STOT Single 3 - H336 Klasifikace (67/548/EHS) R10 R67

3 3 / 8 1-propoxypropan-2-ol 30-60% Číslo CAS: Číslo ES: Klasifikace (ES 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Klasifikace (67/548/EHS) Xi;R36/38. L-METHOXYPROPAN-2-OL 10-30% Číslo CAS: Číslo ES: Klasifikace (ES 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 STOT Single 3 - H336 Klasifikace (67/548/EHS) R10 R67 Plné znění R-vět a vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16. ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Další informace Vyneste okamžitě exponovanou osobu na čerstvý vzduch. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Vdechování Vyneste okamžitě exponovanou osobu na čerstvý vzduch. Při dýchacích potížích může kvalifikovaný personál pomoci postižené osobě zaváděním 100% kyslíku. Udržujte postiženou osobu v teple a klidu. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc. Požití S ohledem na fyzikální podstatu tohoto materiálu je nepravděpodobné, že by mohlo dojít k jeho požití. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Okamžitě si vypláchněte ústa a vypijte hodně vody ( ml). Nedávejte postiženému nic pít, pokud je v bezvědomí. Poraďte se s lékařem. Kontankt s kůží Okamžitě omyjte kůži mýdlem a vodou. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. Kontakt s očima Nezapomeňte před vyplachováním odstranit z očí kontaktní čočky. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Pokračujte v oplachování nejméně 15 minut. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další informace Závažnost popsaných příznaků bude záviset na koncentraci a délce expozice. Vdechování Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Bolest hlavy. Podráždění nosní a krční dutiny a dýchacích cest. Vnitrní UžItí S ohledem na fyzikální podstatu tohoto materiálu je nepravděpodobné, že by mohlo dojít k jeho požití. Požití větších množství může způsobit ztrátu vědomí. Může způsobit zvedání žaludku, bolest hlavy, závratě a omámení. Kontankt s kůží Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s kůží může způsobit zčervenání, svědění, podráždění, ekzém nebo vytvoření trhlin. Může způsobit podráždění kůže/ekzém. Kontakt s očima Může způsobit přechodné podráždění očí. Dráždivý, může způsobit zčervenání a bolest. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Žádná doporučení nejsou poskytnuta, ale může se vyskytnout potřeba první pomoci při náhodné expozici, vdechnutí nebo požití této chemikálie. Jste-li na pochybách, PŘIVOLEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC! ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

4 4 / Hasiva Hasicí prostředky Používejte: Prášek. Suché chemikálie, písek, dolomit atd. Vodní tříšť, mlha nebo mlžný opar. Nevhodná hasiva Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Nebezpečné produkty hoření Při požáru se tvoří toxické plyny (CO, CO2). Neobvyklá Nebezpecí Pri PožÁru A Výbuchu Hadry a podobné materiály nasáklé hořlavými tekutinami se musí odhazovat do speciálního ohnivzdorného kbelíku. Zvláštní nebezpečí Vzhledem k velikosti obalu je nebezpečí považováno za minimální. 5.3 Pokyny pro hasiče Zvláštní Postupy Pri Hašení Nádoby v blízkosti požáru je třeba odstranit nebo chladit vodou. Používejte vodu na chlazení nádob a rozptýlení par. Ochranné prostředky pro hasiče V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používejte ochranné rukavice, brýle a vhodný ochranný oděv. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně a jiných zápalných zdrojů. Zajistěte přiměřenou ventilaci. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků ani půdy. Zachyťte uniklý materiál do písku, půdy nebo jiného vhodného absorbčního materiálu. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Varujte každého před možným nebezpečím a je-li to nutné, evakuujte. Pokud únik nelze zastavit, evakuujte prostor. Používejte nutné prostředky osobní ochrany. Uhaste všechny zápalné zdroje. Vyvarujte se jisker, plamenů, žáru a kouření. Větrejte. Rozlitý (rozsypaný) materiál zahraďte a nechte vsáknout do písku, hlíny nebo jiného nehořlavého materiálu. Seberte do nádob a bezpečně uzavřete. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Ohledně individuálních ochranných prostředků viz bod 8. Bližší informace ohledně zdravotních vlivů a symptomů viz oddíl 11. ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte před horkem, jiskrami a otevřeným ohněm. Vyvarujte se rozlití a kontaktu s kůží a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechování par. Překročí-li znečištění vzduchu přijatou hladinu, používejte schválený respirátor. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před horkem, jiskrami a otevřeným ohněm. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Určená použití pro tento výrobek jsou podrobně popsána v oddíle 1.2. ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Kontrolní parametry

5 5 / 8 Název STD PEL NPK-P Poznámky L-METHOXYPROPAN-2-OL PEL 73,2 ppm 270 mg/m3 149,05 ppm 550 mg/m3 D, NPK-P PEL = Přípustné expoziční limity. D = Při expozici se významnĕ uplatňuje pronikáni látky kůží. NPK-P = Nejvyšší přípustné koncentrace Poznámky Ke Složkám WEL = Workplace Exposure Limits 8.2 Omezování expozice Ochranné prostředky Technická opatření Zajistěte přiměřenou celkovou a místní sací ventilaci. Vyvarujte se žáru, plamenů a jiných zápalných zdrojů. Ochrana dýchacích orgánů Žádná zvláštní doporučení se neuvádějí, ale respirační ochrana musí být použita, když hranice obecně překračuje doporučenou hranici expozice. Ochrana rukou Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu jsou potřeba rukavice odolné proti chemikáliím. Doporučují se rukavice z nitrilové gumy, PVA nebo Vitonu. Buďte si vědomi, že tekutina může proniknout i rukavicemi. Často si je proto vyměňujte. Ochrana očí Používejte prostředky na ochranu očí. Noste osvědčené, těsně sedící bezpečnostní brýle tam, kde je pravděpodobnost rozstřikování. DalšÍ Ochranná Opatrení Noste vhodný oděv, aby se zcela zabránilo kontaktu s kapalinou a opakovanému, nebo delšímu kontaktu s párou. Hygienická opatření NEKUŘTE NA PRACOVIŠTI! Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety. Okamžitě odstraňte každý oděv, který se znečistí. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vnější vzhled Průhledná kapalina. Barva Bezbarvý. Zápach Mírný. Zápach alkoholu. Rozpustnost Rozpustný ve vodě. Počáteční bod varu a rozmezí bodu C / F varu ( C) Hustota par (vzduch = 1) 4.0 Tlak páry 6.2 mbar 20 Teplota vzplanutí ( C) 41 C / 106 F TCC (uzavřená miska Tag). Spodní Hranice Vznícení ( C) N/A Horní Hranice Vznícení ( C) N/A 9.2 Další informace Popis Tekavosti Těkavý Tekavý Dle Objemu (%) 100 UDF Phrase 1 HOŘLAVÝ. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita

6 S tímto výrobkem nejsou spojena žádná zvláštní nebezpečí reaktivity. 6 / Chemická stabilita Stabilní za normálních teplot Možnost nebezpečných reakcí Nebezpecná Polymerizace Nepolymerizuje Podmínky, kterým je třeba zabránit Vyvarujte se žáru, plamenů a jiných zápalných zdrojů. Zamezte styku s: Silná oxidační činidla. Silné alkálie. Silně minerální kyseliny Neslučitelné materiály Materiály, Jichž Je Treba Se Vyvarovat Silné oxidující látky Nebezpečné produkty rozkladu Oheň tvoří: Páry/plyny/dýmy: Kysličník uhelnatý (CO). Kysličník uhličitý (CO2). ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích Ostatní Úcinky Na Zdraví U této látky nejsou prokázány karcinogenní vlastnosti. Vdechování Může způsobit podráždění dýchacích orgánů. Páry mohou způsobit bolesti hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Dlouhodobější vdechování vysokých koncentrací může poškodit dýchací orgány. Požití Vzhledem k omezenému množství používanému při práci a rozměrům obalu se nebezpečí nepříznivých účinků považuje za nepatrné. Kontankt s kůží Výrobek má odmašťovací účinky na kůži. Může způsobit podráždění kůže/ekzém. Kontakt s očima Dráždí oči. Varování Ohledne Zdraví Uchovávejte mimo dosah dětí. Toxikologické informace o složkách. Toxická Dávka 1 LD mg/kg (orální-králík) L-METHOXYPROPAN-2-OL (CAS: ) 1-ETHOXYPROPAN-2-OL (CAS: ) 1-propoxypropan-2-ol (CAS: ) ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE Ekotoxicita U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho ekotoxicitě Toxicita Akutní Toxicita Pro Ryby Nepovažuje se za toxický pro ryby Perzistence a rozložitelnost

7 Rozložitelnost U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho rozložitelnosti. EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK 7 / Bioakumulační potenciál Bioakumulativní potenciál Údaje o bioakumulaci nejsou udány Mobilita v půdě Pohyblivost: Výrobek je rozpustný ve vodě Výsledky posouzení PBT a vpvb Tento výrobek neobsahuje žádné látky PBT ani vpvb Jiné nepříznivé účinky Výrobek obsahuje těkavé organické látky, které mají schopnost fotochemického vytváření ozónu. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Další informace Při zacházení s odpadem je nutno se řídit bezpečnostními opatřeními platnými pro zacházení s výrobkem. Odpad je klasifikován jako zvláštní. Zneškodňuje se na regulované skládce v souladu s pokyny místního úřadu pro zneškodňování odpadů. Hadry a podobné materiály nasáklé hořlavými tekutinami se musí odhazovat do speciálního ohnivzdorného kbelíku. Regenerujte, recyklujte a znovu použijte, pokud je to prakticky možné Metody nakládání s odpady Rozsypaný (rozlitý) materiál a jeho zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14.1 Číslo OSN UN č. (ADR/RID/ADN) UN č. (IMDG) UN1993 UN Náležitý název OSN pro zásilku Správný dodací název FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (1-propxy-2-propanol) 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu IMDG Trída 3 Oznacení Pri Doprave FLAMMABLE LIQUID Obalová skupina ADR/RID/ADN Obalová skupina IMDG Obalová skupina III III 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Látka OhrožUjící ŽIvotní Prostredí/ZnecišTuje More Ne.

8 8 / Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC Nepoužívá se. Nejsou požadovány žádné informace. ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE Poznámky K Revizi POZNÁMKA: Linky v daném rozsahu ukazují významné změny od předchozí kontroly. Datum poslední revize 28/08/2013 Nahrazuje (datum předchozího vydání) SDS č. Status Bezpecnostního Listu 25/07/2013 BULK_EPX Schváleno. Datum 28 August, 2013 Vety O Oznacení Specifické Rizikovosti - Plné Znení R36/38 R10 R67 Dráždí oči a kůži. Hořlavý. Plné Standardní Vety O Nebezpecnosti H226 H315 H319 H336 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Odvolání Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro jeho vlastní potřebu.

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více