Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, tel , fax Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli Program aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže školní rok 2013/2014 Zpracoval: Gorčík Josef Mazánková Ludmila Vašinová Jana Ing. Petr Hajný ředitel SŠHS Kroměříž

2 Téma: Zdravá škola - výchova mladých lidí ke správnému životnímu stylu - život bez alkoholu, kouření, drog, šikany a gamblingu Důležitým prvkem ochrany zdraví před sociálně nežádoucími jevy je výchova k zdravému životnímu stylu. Cílem tohoto působení je naučit žáky zodpovědnosti za vlastní chování. Naučit je zdravému životnímu stylu přiměřenému jejich věku a schopnostem. Koncepce rozvoje školy byla ve školním roce 2012/13, stejně jako v loňském, zaměřena nejen na vzdělávání, ale i na rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí jedince. Současně jsme se zaměřili na vztahy, zejména na vztahy mezi pohlavími a počátky pohlavního života s důrazem na bezpečný sex. Je nutné, aby každý pedagogický pracovník tyto cíle uplatňoval. Tento program je určen: Garance: Řešitelé: Pro žáky SŠHS a všechny ubytované žáky na DM Program je otevřený pro všechny zájemce Ing. Petr Hajný, ředitel školy Mazánková Ludmila - ZŘ pro VMV - metodik prevence VMV Svobodová Lenka - metodik prevence pro DM Možíšová Jana - školní psycholog - psycholog pro DM Čížková Drahomíra - výchovný poradce Hábl Marcel - výchovný poradce Gorčík Josef - školní metodik prevence Vašinová Jana - školní metodik prevence Vychovatelé DM při SŠHS Na Lindovce 1463 Učitelé SŠHS, Na Lindovce 1463 Spolupráce: Plnění: KPPP a ZDVPP Zlín, ACET, OSPOD, K-centrum, SVP, PČR, SPRSV Praha, o. s. Atmosféra dle příloh Termín a forma seznámení žáků s MPP: Žáci byli během celého školního roku informováni o všech akcích. Informace byly předávány školním rozhlasem, umístěním pozvánek na nástěnkách a vitrínách školy a Domova mládeže, následně byla prováděna zpětná vazba formou dotazníků a diskuzí se žáky o jednotlivých akcích. Na Domově mládeže se žáci podíleli na organizaci většiny akcí. Termín a forma seznámení rodičů s MPP: Na rodičovských schůzkách. Prostřednictvím webových stránek školy. Termín a forma seznámení pedagogických pracovníků s MPP: Pedagogičtí pracovníci byli průběžně informováni na pedagogických poradách, zveřejňováním akcí ve sborovnách. Dbali jsme na spolupráci ostatních pedagogů při zajišťování akcí.

3 Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti výskytu rizikových jevů Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti zneužívání návykových látek: V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: 1. Diskrétní šetření a pohovor s žákem. Doporučit mu rozhovor s odborníkem (možno i přes linku důvěry) dále doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, PPP atd. 2. Zavést důsledné vzájemné informování mezi pedagogem a rodiči o problémech, které se mohou vyskytnout u žáka (ve škole, mimo školu). 3. Spolupracovat s rodiči při ovlivňování zdraví žáků a jejich postoje ke zdraví. 4. Potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek. 5. Vytvářet podmínky pro uplatňování poznatků z oblasti zdravého životného stylu. 6. Zajišťovat dostatečné množství volnočasových aktivit. 7. Upravit školní a domovní řád a veškerou činnost školy a DM ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů. 8. Při potvrzení důvodného podezření kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce. 9. V případě nezletilosti žáka a negativní reakce rodičů uvědomit sociální odbor. V případě, že by byl žák prokazatelně ovlivněn návykovou látkou, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: 1. V případě ohrožení zdraví žáka kontaktovat zdravotnickou organizaci (LSPP) a požádat o převoz do zdravotnického zařízení a uvědomit rodiče nebo zákonného zástupce žáka. 2. V případě, že není ohroženo zdraví žáka, provést diskrétní pohovor s žákem, kontaktovat rodiče či zákonné zástupce a požádat o osobní převzetí žáka, neboť škola nemůže zaručit bezpečnost a ochranu zdraví žáka. Úkoly pedagogických pracovníků při podezření na výskyt šikany a kyberšikany: V případě šetření podezření na výskyt prvků šikany či kyberšikany v jednotlivých třídách bylo postupováno v souladu s programem proti šikaně (příloha MPP). Počet případů řešených školou v oblasti výskytu rizikového chování u žáků ve školním Škola: Kouření 48 Alkohol 0 Šikana 3 Kyberšikana 3 Záškoláctví 195 Vulgarismus 8 Jiné SPJ 1 Byla udělena odpovídající kázeňská opatření. roce 2013/14

4 Domov mládeže Kouření 10 Alkohol 28 Drogy 4 Šikana 1 Kriminalita 5 Vulgarismus 10 Jiné SPJ 3 Byla udělena odpovídající kázeňská opatření.

5 Vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků školy v oblasti rizikových jevů Akreditované kurzy a semináře: Počet zúčastněných: Kyberšikana 5 Řešení rizikového chování z hlediska práva 25 Vzdělávací program VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování 6 Využití expresivních terapií v sociální práci 2

6 Hodnocení Minimálního preventivního programu SŠHS Zhodnocení preventivního působení na žáky školy: Našim cílem v MPP pro rok 2013/2014 bylo věnovat se problematickým oblastem, zjištěných u našich žáků, zejména zneužívání návykových látek, a to kouření, alkohol a marihuana. V této oblasti se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Nal Von Minden, která dodává testery pro orientační testování na přítomnost nelegálních látek ze slin. Zároveň se nám podařilo zajistit zatím pro vychovatele a poradenské pracovníky školy vzdělávání na téma Řešení rizikového chování z hlediska práva s Mgr. Jaroslavem Šejvlem, se zaměřením na orientační testování žáků na OPL a preventivní působení v této oblasti. Dalším naším každoročním cílem MPP bylo minimalizovat rizika rozvoje adaptačních potíží při přechodu žáků ze ZŠ na SŠ. Letos jsme opět zvolili realizátora akce Adaptačního pobytu občanské sdružení Atmosféra. Na základě zpětných vazeb účastnících se žáků a pedagogů, které jsou velmi pozitivní, budeme ve spolupráci s o. s. Atmosféra pokračovat. Současně se nám podařilo namotivovat ke spolupráci téměř všechny třídní učitele 1. ročníků učebních oborů k realizaci seznamovacích aktivit. Na základě tohoto jsme ve spolupráci s třídními učiteli pokračovali v preventivním působení na třídní kolektivy v rámci třídnických hodin, pravidelně alespoň 1x za čtvrtletí, jako prevence šikany. Zároveň k včasné detekci možných problematických jevů a na jejich řešení jsme i spolupracovali s pracovnicemi SVP Kroměříž, kterým za toto mnohokrát děkujeme. Nadále zůstává problematická schopnost převzít zodpovědnost za své chování a jednání u našich žáků. Snažíme se je spolu se všemi vyučujícími k tomuto vést, ale zatím se nám mnoho nedaří. V minulém školním roce jsme vypracovali Školní preventivní strategii na léta a také jsme vypracovali návrh sankčního řádu do školního řádu SŠHS Kroměříž. V letošním školním roce jsem i nadále pracovali podle Školní preventivní strategie. Na základě hodnocení MPP za školní rok 2013/14 si stanovujeme následující cíle: - Pokračovat v prevenci výskytu adaptačních potíží u žáků prvních ročníků, neboť tyto aktivity vnímáme jako smysluplné a zásadní pro tvorbu příznivého klimatu v nově vznikajících kolektivech a dále s těmito kolektivy preventivně pracovat. - Působit příznivě na tvorbu klimatu školních tříd, potažmo školního klimatu celkově, ať již přímým působením v rámci třídnických hodin, tak i zprostředkovanou spoluprací se subjekty spolupracujícími se školou v rámci prevence. - Nadále žáky vést k samostatnosti a zodpovědnému chování a jednání, naučit se nést za ně plnou zodpovědnost a důsledky z toho plynoucí. Nadále spolupracovat v řešení problémů žáků s rodiči či zákonnými zástupci, vést je k převzetí vlastního dílu zodpovědnosti při řešení problémů. Spolupracovat na tomto i s třídními učiteli a vedením školy. Nicméně je třeba si uvědomit, že jsme střední škola připravující žáky stále ještě v chráněném prostředí pro reálný život, osobní či profesionální, kde se nikdo s nikým nemazlí. Proto hlavní díl zodpovědnosti a podílu na řešení projednávaných situací zůstává především na samotných žácích a je zejména na nich, jak se k tomu postaví. Pokud se nám podaří, aby pochopili už jen toto, pak můžeme říci, že budeme spokojení. - Naším přáním je, abychom svým preventivním působením zvládali vzrůstající počet výskytu rizikového chování u jednotlivých žáků i celých kolektivů třídy alespoň tak, jak se nám to dařilo v loňském školním roce.

7 Realizovaná dotazníková šetření: Mapování klimatu problematických tříd Po proběhlých preventivních aktivitách Plošné celoroční akce konané ve školním roce 2013/14 - preventivní působení na žáky probíhalo v rámci výuky průběžně během celého školního roku: Nekuřácká kampaň Řešení problematiky drog a alkoholu v okolí školy Bezpečné užívání internetu v rámci výuky Práce s počítačem Chronologické pořadí jednorázových akcí SŠHS konaných ve šk. roce 2013/14 Akce : Adaptační pobyt 1.ročníků SŠ Datum konání akce : Místo konání akce : OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ATMOSFÉRA, Vizovice Garant akce : Ing. Věra Zezuláková Účast : 1.E, 1.F, cca 37 žáků Zhodnocení : Adaptační pobyt byl velmi dobře přijímán jak žáky, tak i pedagogy. Spolužáci se seznámili, lépe poznali, vytvořila se nová přátelství, žáci si vyzkoušeli dosud nevyzkoušené sportovní aktivity, seznámili se svými třídními učiteli. Nezřídka se objevovala přání od žáků o prodloužení pobytu, prodloužení programu či další spolupráci s o. s. Atmosféra. Objevovaly se i negativní zpětné vazby, ale jen velmi ojediněle, a to na nedostatek volného času. Akce : Seznamovací aktivity 1. ročníků SOU Datum konání akce : Září, říjen 2013 Místo konání akce : Učebny SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Možíšová Účast : 1.A, 1.B, 1.C, 1.H, 1.P celkem 120 žáků Zhodnocení : Žáci spolu se svými třídními učiteli se zúčastnili programu seznamovacích aktivit za přítomnosti školní psycholožky a školní metodičky prevence. Žákům a třídnímu učiteli byl dán prostor pro lepší poznání se, poznání svých spolužáků i třídního učitele formou hry. Program byl přijímán pozitivně. Akce : Poradenství pro vycházející ročníky Datum konání akce : a Místo konání akce : Garant akce : Účast : Zhodnocení : Aula SŠHS Kroměříž Mgr. Drahomíra Čížková 3. A, 3. B, 3.C, 3. H, 2.D, 4. E, 4. F, 4. S Pracovnice Úřadu práce Kroměříž seznámily žáky s možnostmi dalšího uplatnění ve své profesi na trhu práce. Žáci přijímali besedu

8 pozitivně, aktivně se dotazovali a zde získané poznatky využili u Závěrečných zkoušek, v otázkách ze světa práce. Akce : Intervenční program a následná další spolupráce SVP Kroměříž a třídy 2.C Datum konání akce : Od do konce školního roku Místo konání akce : Učebna 2.C, SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : Zhodnocení : Žáci 2. ročníku, 24 žáků Intervenční a následně preventivní program pro třídu z důvodů neutěšených vztahů ve třídě pokračování z minulého školního roku. Program proběhl bez výrazných obtíží a žáci se programových aktivit účastnili. Akce : Vrškománie Datum konání akce : Od Místo konání akce : SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová, Mgr. Marcel Hábl Účast : Žáci a zaměstnanci školy a domova mládeže Zhodnocení : Žáci i zaměstnanci se zapojili do sběru plastových vršků od plastových lahví a nápojových kartonů, k získání finanční podpory pro tělesně postiženého chlapce. Akce : K-čko na cestách Mgr. Jan Zahradník Datum konání akce : Místo konání akce : Učebny SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : 2. A, 2. B, 2. C, 2. E, 2. F, 2. H, 2. S, 2. K + M + U + Z + R Zhodnocení : Přednášející v teoretické části studentům poskytl informace o historii drog, rozdělení návykových látek, rizicích spojených s jejich užíváním. Seznámil je s důvody, které často vedou člověka ke zneužívání drog a s důsledky drogové závislosti. Beseda byla zakončena diskusí. Přednáška byla žáky přijata velmi dobře. Akce : Preventivní beseda o šikaně pro žáky 1. ročníků Datum konání akce : Místo konání akce : MMU SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 1. F, 1. H, 1. P, 1. S, 1, K + M, 1. U + Z + R Zhodnocení : Pracovnice SVP Kroměříž, paní Chytilová a Butulová, předaly žákům velmi poutavým a nenásilným způsobem to, co šikana je, jak se projevuje a hlavně, co vše může u ní člověk pociťovat, ať je na kterékoliv straně a co dál, na koho se obrátit, jak ji řešit. Beseda zaujala většinu žáků. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že téměř polovina zúčastněných žáků má zkušenosti se šikanou (buď jako zúčastněný nebo osoba jemu známá) a nyní spíše k ní dokáží zaujmout odmítavý postoj, nebo o ní budou alespoň přemýšlet a snad

9 nad ní nebudou zavírat oči. Akce : Acet - Sex, ASIDS a vztahy Datum konání akce : a Místo konání akce : Aula SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 1. F, 1. H, 1. P, 1. K + R + U + Z Zhodnocení : Lektor společnosti ACET, pan Pospíšil, poukázal na rizikové chování nejen v oblasti sexuálního života, ale i na další možnosti přenosu viru HIV a onemocnění AIDS. Informace byly předávány žákům velmi lidským a autentickým způsobem, který v žácích zanechal silně emotivní zážitek. Akce : Vzdělávání pedagogických pracovníků Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru - konference Datum konání akce : Místo konání akce : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Garant akce : Mgr. Jana Možíšová Účast : 5 pracovníků ŠPP Zhodnocení : Učitelé byli velmi spokojeni se zapojením do projektu, získali pro ně velmi cenné informace, zcela využitelné pro svou pedagogickou praxi. Oceňovali aktivní a vstřícný přístup i vedení lektorů. Akce, které se z důvodu nedostatku finančních prostředků školy či odřeknutí termínu lektora, nekonaly: Pro žáky: Název akce : Název akce : Název akce : 3 dny s Netopeery Maják II SPRSV Praha Prevence poruch příjmu potravy preventivní pracovníci školy Dopravní výchova, alkohol a drogy za volantem- Policie ČR Pro pedagogy: Název akce : Název akce : Drogy ve škole - K-centrum Šikana ve školní třídě

10 Přehled jednorázových akcí realizovaných Domovem mládeže V letošním školním roce byl MPP zaměřen na všechny oblasti rizikového chování mládeže (šikana, násilí, kouření, alkohol, záškoláctví). Cílem bylo podat žákům co nejvíce informací, které by jim daly možnost vytvořit si svůj vlastní názor a přístup k patologickým jevům. Pedagogičtí pracovníci na domově mládeže se snažili sociálně patologickým jevům předcházet kvalitní zájmovou činností, znalostí osobních problémů a rodinné situace každého ubytovaného žáka. Nabídka volnočasových aktivit byla různorodá. Jednotlivé aktivity byly pravidelně zveřejňovány a nabízeny v týdenním plánu. Součástí prevence bylo organizování besed s odborníky na aktuální témata (kriminalita mládeže a trestní odpovědnost, důsledky závislostí, sexuální rizika, zdravotní rizika atd.) Největší důraz byl kladen na spolupráci s rodiči. DM efektivně komunikuje a spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi ve svém okolí. O všech problémech jsou bezprostředně informováni rodiče žáka telefonicky nebo písemnou formou. Všichni ubytovaní žáci i jejich rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni se všemi dostupnými materiály DM. V oblasti primární prevence se řídíme Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. (Školský zákon) Název akce: Seznámení s městem Datum konání akce: Místo konání akce: Kroměříž Garant akce: Lidmila Brabcová 30 studentek Zhodnocení: Poznávací procházka městem orientační body, důležité budovy, nákupní střediska, nemocnice, lékárny, nádraží zkratky přes město, vyřízení dokladů. Procházka splnila svůj účel, děvčata se dobře orientovala, zakoupila si lístky na vlak, udělala nákupy do školy. Název akce: Zájezd do Aquaparku v Uh. Hradišti Datum konání akce: Místo konání akce: Uh. Hradiště Garant akce: Lidmila Brabcová 45 studentů Zhodnocení: V rámci seznamovacího měsíce byl uskutečněn zájezd do Aquaparku v Uh. Hradišti. Cíl: vzájemné seznámení nových studentů, pohybová aktivita, a relaxace, zodpovědné chování, dodržování pokynů vše bylo splněno. Studentům se pobyt v aquaparku velmi líbil, ode všech hodnoceno velmi kladně. Název akce: Vycházka městem a seznámení s Kroměříží Datum konání akce: Město Kroměříž Místo konání akce: Garant akce: Renata Blštáková 20 studentů prvního ročníku skupiny C2 Zhodnocení: Studenti byli seznámeni s nejkratší cestou na vlakové a autobusové nádraží přes Podzámeckou zahradu. Byli seznámeni s tím, kde je

11 poliklinika, nemocnice, Dům kultury, plavecký bazén, hlavní pošta. Okružní vycházku městem jsme zakončili na náměstí. Studenti se vrátili na DM individuálně. Akce přispěla i k seznámení se studentů navzájem v novém prostředí svých vrstevníků. Název akce: Návštěva ukázky kreativní tvořivosti LIVEART Datum konání akce: Restaurace penzionu Octárna Místo konání akce: Garant akce: Ivana Peštuková 21 studentek různých skupin DM Zhodnocení: Mgr. Jitka Jarmarová spolu s japonskou výtvarnicí pořádaly v prostorách restaurace Octárna ukázku kreativní tvořivosti spojenou s prodejní výstavkou a ukázkou japonského písma Akce jsme se účastnili podruhé a stejně jako v loňském roce měla u děvčat velký úspěch. Pro mnohé členky kroužku Drátování a výroba šperků byla inspirací k tvorbě vánočních dárků. Také studentky 1. ročníků se seznámily s dalším možným kreativním způsobem jak trávit volný čas na domově mládeže. Název akce: Prohlídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži Datum konání akce: Místo konání akce: Arcibiskupský zámek Kroměříž Garant akce: Lenka Svobodová, R. Honzírková, J. Romanová Počet studentů cca 30 (viz zaplacené vstupné) Zhodnocení: V rámci adaptačního měsíce se studenti mohli seznámit s historií Kroměříže v podání odborné průvodkyně pí. Tomečkové v kroměřížském zámku a vidět prostory, které nejsou vždy návštěvníkům plně k dispozici. Viděli tak zajímavou a historicky cennou část města, ve kterém budou trávit část svého života, mohli obohatit své znalosti v oblasti malířství či stavitelství. Název akce: Návštěva Květné zahrady s odborným výkladem Datum konání akce: Květná zahrada Místo konání akce: Garant akce: Renata Blštáková 8 studentů skupiny C2 Zhodnocení: Studenti navštívili Květnou zahradu, jako skvost patřící do památek UNESCO. Odborný výklad jim přiblížil historii a zajímavosti této nádherné zahrady. Součástí prohlídky byla i Rotunda a Kolonáda. Studenti se seznámili s jednou částí města, ve kterém budou čtyři roky studovat. Určitě jim to bude k užitku i ve škole. Název akce: Beseda s pracovníkem kontaktního centra Plus Mgr. Zahradníkem Datum konání akce: chlapci, dívky Místo konání akce: Domov mládeže klubovna 517 Garant akce: Lenka Svobodová 75 studentů Zhodnocení: Beseda byla zaměřená na prevenci rizikového chování. Proč mladí lidé užívají drogy? Jaké problémy jsou spojené s jejich užíváním? Proč jsou některé drogy legální a jiné ne? Jak se proměňuje trh s drogami? Jak souvisí drogy s násilným chováním a kriminalitou, atd. Studenti se

12 seznámili se základními otázkami, které v souvislosti s drogami řeší prakticky všechny moderní společnosti. Besedu tradičně vedl Mgr. Zahradník, pracovník kontaktního centra Plus. Název akce: Prohlídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži Datum konání akce: Místo konání akce: Arcibiskupský zámek Kroměříž Garant akce: Lenka Svobodová, R. Honzírková, J. Romanová Počet studentů cca 30(viz platba vstupného) Zhodnocení: V rámci adaptačního měsíce se studenti mohli seznámit s historií Kroměříže v podání odborné průvodkyně pí. Tomečkové v kroměřížském zámku a vidět prostory, které nejsou vždy návštěvníkům plně k dispozici. Viděli tak zajímavou a historicky cennou část města, ve kterém budou trávit část svého života, mohli obohatit své znalosti v oblasti malířství či stavitelství. Název akce: Kurz společenských tanců a společenské výchovy žáků Datum konání akce: Místo konání akce: Společenský sál SŠHS - DM Garant akce: Bc. Mazánková, taneční klub Gradace 40 dívek a 20 chlapců Zhodnocení: Výuku prováděl Taneční klub Gradace. (Viz. Smlouva o zajištění kurzu.)kurz probíhal ve společenském sále SŠHS každou středu od hod. v termínu od do Prodloužená se konala ve středu a závěrečná kolona se uskutečnila v pátek Název akce: Kuželky, fotbálek a kulečník Datum konání akce: DM Štěchovice Místo konání akce: Garant akce: Renata Blštáková 24 studentů 2. patra Zhodnocení: V době rekonstrukce sportovišť na DM Pavlákova, využili studenti prostory DM ve Štěchovicích. Někteří se jen šli podívat, jaké možnosti na Štěchovicích jsou, jiní si zahráli fotbálek, kulečník a kuželky. Přes počáteční rozpaky se chlapcům sportoviště velmi líbilo. Vytvořili dva 8 členné týmy a sehrály napínavé utkání v kuželkách, také nad stolním fotbálkem propukl boj o vítězství. Všichni odcházeli spokojeni. Studenti projevili zájem, aby se akce brzy zopakovala. Název akce: Motokáry Datum konání akce: Závodní dráha LAW Kroměříž Místo konání akce: Garant akce: Marcela Janecká, Renata Blštáková 19 studentů 2. patra Zhodnocení: Pěkné podzimní počasí využili studenti při jízdě na motokárách. I když si studenti částečně jízdu hradili, přihlásilo se jich 19. Po úvodním seznámení s motokárou, stylem jízdy a bezpečností při jízdě, mohla vyjet na trať, olemovanou zábranami z pneumatik, první pětice závodníků. Zahřívací kolo bylo trošku rozpačité, ale další kola byla podstatně rychlejší. Po každé jízdě závodníci obdrželi výsledkovou listinu s časy

13 svých jízd a zvýrazněným nejlepším časem. Všechny hlavy se skláněly nad výsledky, aby zjistily, kdo je šampion. Nejrychlejší byl V. Bednařík s časem 31:94, na druhém místě se umístil Petr Bartoň 32:99 a na třetí příčce byl s časem 33:31 D. Prygl. Celou akci jsme zakončili prohlížením fotografií, které studenti pořídili na mobilní telefon. Největší zábavou bylo opakovaně sledovat videa z jízdy a hlavně kolize do hrazení z pneumatik, ve kterých byl rozhodně nejúspěšnější M. Úlek. Název akce: Kuželky Datum konání akce: Místo konání akce: DM Štěchovice Garant akce: Bc. M. Janecká 9 chlapců Zhodnocení: Chlapci vytvořili dvě družstva a za velmi příjemné atmosféry se zhostili celé hry. Akce přispěla k rozšíření nabídky sportovně relaxačních volnočasových aktivit a prospěla vzájemným vztahům mezi chlapci 1. ročníků Název akce: Zájezd na muzikál KOČKY Datum konání akce: Místo konání akce: Městské divadlo Brno Garant akce: Lidmila Brabcová 45 studentek Zhodnocení: Skvělý zážitek z originálního zpracování a výkonů herců. Všeobecná spokojenost. Výborná spolupráce se studentkami, vhodné chování i oblečení, dodržování domluvených pravidel. Název akce: Turnaj v šachové hře Dáma Datum konání akce: Místo konání akce: Knihovna, DM Štěchovice Garant akce: J. Valoušková 6 hrajících studentů Zhodnocení: Po úspěšných předcházejících ročnících turnaje v Dámě následoval další vydařený ročník, i když letos s menší účastí hráčů. Hráli jsme systémem každý s každým, za výhru hráč získal body. Sečtením bodů vyšel vítěz. Letos zvítězila Helena Kolářová. Druhé místo obsadila Veronika Sedláková a třetí Lukáš Suchánek. V příštím roce hru přesunu do prostor DM Pavlákova, možná tak získá více zájemců. Název akce: Zdravý životní styl, péče o pleť a tělo Datum konání akce: Místo konání akce: Klubovna 537 Garant akce: D. Majdová 22 dívek Zhodnocení: Přednášející paní Ivana Daňková vysvětlila, co je výsledkem zdravého životního stylu u dívek. Seznámila je i s tím, co ke zdravému životnímu stylu určitě nepatří. U dobrovolnic předvedla ukázku denního a večerního líčení, poskytla dívkám poradenství. Na závěr byla tombola pro zúčastněné, které si odnesly kosmetické výrobky. S akcí byly dívky spokojeny.

14 Název akce: Setkání s kosmetičkou Datum konání akce: Místo konání akce: Domov mládeže kl.517 Garant akce: Lenka Svobodová 15 dívek Zhodnocení: Dívky se zúčastnily besedy s pracovnicí kosmetického salónu ve Zlíně. Toto povídání proběhlo v rámci tematického okruhu kosmetické péče o pleť a přípravky péče o pleť. Paní kosmetička byla velmi vstřícná a dívkám poskytla spoustu informací i názorných ukázek v péči o pleť. V průběhu povídání proběhla ukázka kosmetického i laserového ošetření. Název akce: Přátelské utkání v odbíjené proti TSOŠ veterinární Datum konání akce: Místo konání akce: Tělocvična SŠHS Garant akce: V. Frýdlová 21 hráčů a hráček a asi 35 diváků Zhodnocení: Každoročně se družstvo TSOŠ veterinární zúčastní přátelských utkání s naším družstvem. Za velmi bouřlivé atmosféry skandování proběhl zápas, který pro naše družstvo skončilo vítězstvím 2: 1. Název akce: Animal disko párty Datum konání akce: Místo konání akce: Sál DM Garant akce: Z. Dlabačová cca 200 ubytovaných Zhodnocení: Diskotéka s programem dala prostor tvořivosti a fantazii při přípravě masek a kostýmů. Přinesla pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky a příjemně strávený večer s kamarády při hudbě. Název akce: Beseda se sexuoložkou Datum konání akce: , Místo konání akce: DM Pavlákova Kroměříž Garant akce: Lidmila Brabcová 45 studentek Zhodnocení: Paní psycholožka Hana Pašteková, Rupertová udělala děvčatům dvě přednášky. První byla pro skupinu A8 SPgŠ 4. ročník. Dle slov dívek byla velmi otevřená, mohly se jí se vším svěřit a mnohé na základě rozhovoru s ní začaly řešit některé nepříjemné situace ve svém osobním životě. Jednoznačně tuto akci hodnotily jako velmi přínosnou a pro ně obohacující v pohledu sama na sebe. Přednáška pro první ročníky měla trochu jiný charakter, byla zaměřena hlavně na to, aby si dívky vážili sami sebe, seznámení s ochrannými pomůckami při styku a jak je používat. Po obou přednáškách ještě individuálně probírala soukromé dotazy. Název akce: Turnajové kolečko-šipky, kuželky, stolní fotbálek Datum konání akce: Místo konání akce: Tělocvična Štěchovice Garant akce: Illyová R.; Blšťáková R. 44 děvčat a chlapců

15 Zhodnocení: Sportovní soutěž probíhala v přátelském prostředí. Soutěžily spolu dvojice ve všech disciplínách. Začínalo se turnajem v šipkách a kuželkách. Nakonec probíhal turnaj ve stolním fotbálku. Každý jednotlivý turnaj byl vyhodnocený a vítězné dvojice na prvních třech místech získaly určitý počet bodů. 1. místo 10 bodů, 2. místo 5 bodů, 3. místo 3 body. Se získanými body postupovaly dvojice do finále celkového hodnocení turnaje. Velké nadšení a napětí prožívaly dvojice v každém postupovém kole ve stolním fotbálku. Soutěžící projevili velký zájem o samostatný turnaj ve stolním fotbálku. 1. místo Vaškových M. - NGOC Tiep 2. místo Ševčíková L. - Šubová T. 3. místo Fojtů V. - Fryč V. Název akce: Večer s karaoke Datum konání akce: Místo konání akce: Domov mládeže společenský sál Garant akce: Procházková Markéta, Peštuková Ivana 20 účinkujících - / dívky, chlapci / Zhodnocení: Se svým pěveckým vystoupením se představili dívky a chlapci z různých středních škol a učebních oborů. Na akci měli všichni možnost se předem připravit. Všechny výkony měly vysokou, některé až profesionální úroveň. Každý účinkující byl odměněn sladkostí a bouřlivým potleskem zaplněného společenského sálu. Název akce: Advent na DM Datum konání akce: Místo konání akce: Zelená klubovna DM Garant akce: pí. Brabcová L. Dlabačová Z. cca 150 Zhodnocení: VÁNOCE PŘICHÁZÍ rozsvícení vánočního stromečku na DM, vánoční zvyky dnes a v minulosti. Studentky ze SPgš si připravily vánoční písničky a prvním večerem nás vtipně provázely Jitka Svobodová a Anetka Ševčíková. Vánoční atmosféra byla dotvářena rozsvícením 1 Adventní svíčky a všechny skupiny si vyrobily vlastnoruční ozdobu na vánoční stromeček. Studentky VPgŠ upekly vánoční štrůdl, byli pozváni i třídní učitelé. Období prvního Adventu se neslo ve znamení NADĚJE A OČEKÁVÁNÍ. Název akce: Mikulášský turnaj SPgŠ v kuželkách Datum konání akce: Místo konání akce: Tělocvična Štěchovice Garant akce: Illyová R. 26 děvčat Zhodnocení: Akce se velmi vydařila. Probíhala v příjemné atmosféře a bylo hodně veselo. Děvčata z IV. A pozvala i třídní učitelku, která s nimi soutěžila. Byly rozdělené do 4 družstev. Soutěžilo se ve 2 kolech. Do sportovní soutěže se zapojilo hodně studentek ze skupiny A8,

16 z 1. ročníku a studentky VOŠ. Název akce: Návštěva Vánoční výtvarné dílny Datum konání akce: Místo konání akce: Dům kultury Kroměříž Garant akce: Peštuková Ivana 10 dívek členky kroužku Drátování a výroba šperků Zhodnocení: Na výstavě Vánoční výtvarné dílny se prezentovali svými výrobky členové klubu kroměřížských výtvarníků. Návštěvníci měli možnost vidět šperky, zhotovené různými technikami, novoročenky a vánoční přání, šátky a šály malované na hedvábí, košíky a drobné předměty z papírového pedigu. Dívky měly možnost získat zde inspiraci pro vlastní tvorbu a také si některý výrobek zakoupit jako originální vánoční dárek. Název akce: Vánoční výstavka, výrobky z papírového pedigu pí. Morsutová Datum konání akce: Místo konání akce: Zelená klubovna DM Garant akce: Renáta Honzírková Dle zájmu Zhodnocení: Tradiční výstava výrobků z recyklovatelného materiálu papírového pedigu, které studenty učí vyrábět pí. Morsutová. Výrobky bylo možné zakoupit, stejně jako dekorační svíčky a výrobky našich cukrářů. Název akce: Advent na DM Datum konání akce: Místo konání akce: Zelená klubovna DM Garant akce: pí. Brabcová L., Dlabačová Z. cca 150 ubytovaných Zhodnocení: INTR ZPÍVÁ KOLEDY - společné zpívání koled u vánočního stromečku, pomyslné zapálení 2 Adventní svíčky toto období charakterizuje více jak kdy jindy LÁSKA a porozumění. České vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, a proto si děvčata připravila nejdůležitější symboly vánoc. Protože se naše setkání uskutečnilo v předvečer 6. prosince přišlo i překvapení v podobě Mikuláše, čertů a andělů, kteří přinesli a všem rozdali dárečky, ale nebylo to zadarmo všechna patra si musela připravit básničku, písničku, která charakterizuje jejich studium. Poděkování patří všem kolegům, kteří se na přípravách podíleli pan Jirásek, pí. Honzírková, Medková, Domanská, Svobodová Název akce: Výroba dekorativních svíček a voskových ozdob Datum konání akce: Místo konání akce: Stolovna, DM Pavlákova Garant akce: J. Valoušková 15 studentů Zhodnocení: Tento již tradiční večer je mezi studenty domova všeobecně velmi oblíben. Hlavní částí večera byla výroba dekorativních voskových svíček různými technikami a výroba voskových obdob na stromeček. Poslouchali jsme klasické koledy, i hudbu s Vánoční tématikou v modernější úpravě. Většina svíček se velmi vydařila a studenti jimi mohli udělat radost svým blízkým. Vánoční večer se koná v období

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004/2005 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více