Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, tel , fax Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli Program aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže školní rok 2013/2014 Zpracoval: Gorčík Josef Mazánková Ludmila Vašinová Jana Ing. Petr Hajný ředitel SŠHS Kroměříž

2 Téma: Zdravá škola - výchova mladých lidí ke správnému životnímu stylu - život bez alkoholu, kouření, drog, šikany a gamblingu Důležitým prvkem ochrany zdraví před sociálně nežádoucími jevy je výchova k zdravému životnímu stylu. Cílem tohoto působení je naučit žáky zodpovědnosti za vlastní chování. Naučit je zdravému životnímu stylu přiměřenému jejich věku a schopnostem. Koncepce rozvoje školy byla ve školním roce 2012/13, stejně jako v loňském, zaměřena nejen na vzdělávání, ale i na rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí jedince. Současně jsme se zaměřili na vztahy, zejména na vztahy mezi pohlavími a počátky pohlavního života s důrazem na bezpečný sex. Je nutné, aby každý pedagogický pracovník tyto cíle uplatňoval. Tento program je určen: Garance: Řešitelé: Pro žáky SŠHS a všechny ubytované žáky na DM Program je otevřený pro všechny zájemce Ing. Petr Hajný, ředitel školy Mazánková Ludmila - ZŘ pro VMV - metodik prevence VMV Svobodová Lenka - metodik prevence pro DM Možíšová Jana - školní psycholog - psycholog pro DM Čížková Drahomíra - výchovný poradce Hábl Marcel - výchovný poradce Gorčík Josef - školní metodik prevence Vašinová Jana - školní metodik prevence Vychovatelé DM při SŠHS Na Lindovce 1463 Učitelé SŠHS, Na Lindovce 1463 Spolupráce: Plnění: KPPP a ZDVPP Zlín, ACET, OSPOD, K-centrum, SVP, PČR, SPRSV Praha, o. s. Atmosféra dle příloh Termín a forma seznámení žáků s MPP: Žáci byli během celého školního roku informováni o všech akcích. Informace byly předávány školním rozhlasem, umístěním pozvánek na nástěnkách a vitrínách školy a Domova mládeže, následně byla prováděna zpětná vazba formou dotazníků a diskuzí se žáky o jednotlivých akcích. Na Domově mládeže se žáci podíleli na organizaci většiny akcí. Termín a forma seznámení rodičů s MPP: Na rodičovských schůzkách. Prostřednictvím webových stránek školy. Termín a forma seznámení pedagogických pracovníků s MPP: Pedagogičtí pracovníci byli průběžně informováni na pedagogických poradách, zveřejňováním akcí ve sborovnách. Dbali jsme na spolupráci ostatních pedagogů při zajišťování akcí.

3 Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti výskytu rizikových jevů Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti zneužívání návykových látek: V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: 1. Diskrétní šetření a pohovor s žákem. Doporučit mu rozhovor s odborníkem (možno i přes linku důvěry) dále doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, PPP atd. 2. Zavést důsledné vzájemné informování mezi pedagogem a rodiči o problémech, které se mohou vyskytnout u žáka (ve škole, mimo školu). 3. Spolupracovat s rodiči při ovlivňování zdraví žáků a jejich postoje ke zdraví. 4. Potírat kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek. 5. Vytvářet podmínky pro uplatňování poznatků z oblasti zdravého životného stylu. 6. Zajišťovat dostatečné množství volnočasových aktivit. 7. Upravit školní a domovní řád a veškerou činnost školy a DM ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů. 8. Při potvrzení důvodného podezření kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce. 9. V případě nezletilosti žáka a negativní reakce rodičů uvědomit sociální odbor. V případě, že by byl žák prokazatelně ovlivněn návykovou látkou, měl pověřený pedagogický pracovník za úkol: 1. V případě ohrožení zdraví žáka kontaktovat zdravotnickou organizaci (LSPP) a požádat o převoz do zdravotnického zařízení a uvědomit rodiče nebo zákonného zástupce žáka. 2. V případě, že není ohroženo zdraví žáka, provést diskrétní pohovor s žákem, kontaktovat rodiče či zákonné zástupce a požádat o osobní převzetí žáka, neboť škola nemůže zaručit bezpečnost a ochranu zdraví žáka. Úkoly pedagogických pracovníků při podezření na výskyt šikany a kyberšikany: V případě šetření podezření na výskyt prvků šikany či kyberšikany v jednotlivých třídách bylo postupováno v souladu s programem proti šikaně (příloha MPP). Počet případů řešených školou v oblasti výskytu rizikového chování u žáků ve školním Škola: Kouření 48 Alkohol 0 Šikana 3 Kyberšikana 3 Záškoláctví 195 Vulgarismus 8 Jiné SPJ 1 Byla udělena odpovídající kázeňská opatření. roce 2013/14

4 Domov mládeže Kouření 10 Alkohol 28 Drogy 4 Šikana 1 Kriminalita 5 Vulgarismus 10 Jiné SPJ 3 Byla udělena odpovídající kázeňská opatření.

5 Vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků školy v oblasti rizikových jevů Akreditované kurzy a semináře: Počet zúčastněných: Kyberšikana 5 Řešení rizikového chování z hlediska práva 25 Vzdělávací program VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování 6 Využití expresivních terapií v sociální práci 2

6 Hodnocení Minimálního preventivního programu SŠHS Zhodnocení preventivního působení na žáky školy: Našim cílem v MPP pro rok 2013/2014 bylo věnovat se problematickým oblastem, zjištěných u našich žáků, zejména zneužívání návykových látek, a to kouření, alkohol a marihuana. V této oblasti se nám podařilo navázat spolupráci s firmou Nal Von Minden, která dodává testery pro orientační testování na přítomnost nelegálních látek ze slin. Zároveň se nám podařilo zajistit zatím pro vychovatele a poradenské pracovníky školy vzdělávání na téma Řešení rizikového chování z hlediska práva s Mgr. Jaroslavem Šejvlem, se zaměřením na orientační testování žáků na OPL a preventivní působení v této oblasti. Dalším naším každoročním cílem MPP bylo minimalizovat rizika rozvoje adaptačních potíží při přechodu žáků ze ZŠ na SŠ. Letos jsme opět zvolili realizátora akce Adaptačního pobytu občanské sdružení Atmosféra. Na základě zpětných vazeb účastnících se žáků a pedagogů, které jsou velmi pozitivní, budeme ve spolupráci s o. s. Atmosféra pokračovat. Současně se nám podařilo namotivovat ke spolupráci téměř všechny třídní učitele 1. ročníků učebních oborů k realizaci seznamovacích aktivit. Na základě tohoto jsme ve spolupráci s třídními učiteli pokračovali v preventivním působení na třídní kolektivy v rámci třídnických hodin, pravidelně alespoň 1x za čtvrtletí, jako prevence šikany. Zároveň k včasné detekci možných problematických jevů a na jejich řešení jsme i spolupracovali s pracovnicemi SVP Kroměříž, kterým za toto mnohokrát děkujeme. Nadále zůstává problematická schopnost převzít zodpovědnost za své chování a jednání u našich žáků. Snažíme se je spolu se všemi vyučujícími k tomuto vést, ale zatím se nám mnoho nedaří. V minulém školním roce jsme vypracovali Školní preventivní strategii na léta a také jsme vypracovali návrh sankčního řádu do školního řádu SŠHS Kroměříž. V letošním školním roce jsem i nadále pracovali podle Školní preventivní strategie. Na základě hodnocení MPP za školní rok 2013/14 si stanovujeme následující cíle: - Pokračovat v prevenci výskytu adaptačních potíží u žáků prvních ročníků, neboť tyto aktivity vnímáme jako smysluplné a zásadní pro tvorbu příznivého klimatu v nově vznikajících kolektivech a dále s těmito kolektivy preventivně pracovat. - Působit příznivě na tvorbu klimatu školních tříd, potažmo školního klimatu celkově, ať již přímým působením v rámci třídnických hodin, tak i zprostředkovanou spoluprací se subjekty spolupracujícími se školou v rámci prevence. - Nadále žáky vést k samostatnosti a zodpovědnému chování a jednání, naučit se nést za ně plnou zodpovědnost a důsledky z toho plynoucí. Nadále spolupracovat v řešení problémů žáků s rodiči či zákonnými zástupci, vést je k převzetí vlastního dílu zodpovědnosti při řešení problémů. Spolupracovat na tomto i s třídními učiteli a vedením školy. Nicméně je třeba si uvědomit, že jsme střední škola připravující žáky stále ještě v chráněném prostředí pro reálný život, osobní či profesionální, kde se nikdo s nikým nemazlí. Proto hlavní díl zodpovědnosti a podílu na řešení projednávaných situací zůstává především na samotných žácích a je zejména na nich, jak se k tomu postaví. Pokud se nám podaří, aby pochopili už jen toto, pak můžeme říci, že budeme spokojení. - Naším přáním je, abychom svým preventivním působením zvládali vzrůstající počet výskytu rizikového chování u jednotlivých žáků i celých kolektivů třídy alespoň tak, jak se nám to dařilo v loňském školním roce.

7 Realizovaná dotazníková šetření: Mapování klimatu problematických tříd Po proběhlých preventivních aktivitách Plošné celoroční akce konané ve školním roce 2013/14 - preventivní působení na žáky probíhalo v rámci výuky průběžně během celého školního roku: Nekuřácká kampaň Řešení problematiky drog a alkoholu v okolí školy Bezpečné užívání internetu v rámci výuky Práce s počítačem Chronologické pořadí jednorázových akcí SŠHS konaných ve šk. roce 2013/14 Akce : Adaptační pobyt 1.ročníků SŠ Datum konání akce : Místo konání akce : OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ATMOSFÉRA, Vizovice Garant akce : Ing. Věra Zezuláková Účast : 1.E, 1.F, cca 37 žáků Zhodnocení : Adaptační pobyt byl velmi dobře přijímán jak žáky, tak i pedagogy. Spolužáci se seznámili, lépe poznali, vytvořila se nová přátelství, žáci si vyzkoušeli dosud nevyzkoušené sportovní aktivity, seznámili se svými třídními učiteli. Nezřídka se objevovala přání od žáků o prodloužení pobytu, prodloužení programu či další spolupráci s o. s. Atmosféra. Objevovaly se i negativní zpětné vazby, ale jen velmi ojediněle, a to na nedostatek volného času. Akce : Seznamovací aktivity 1. ročníků SOU Datum konání akce : Září, říjen 2013 Místo konání akce : Učebny SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Možíšová Účast : 1.A, 1.B, 1.C, 1.H, 1.P celkem 120 žáků Zhodnocení : Žáci spolu se svými třídními učiteli se zúčastnili programu seznamovacích aktivit za přítomnosti školní psycholožky a školní metodičky prevence. Žákům a třídnímu učiteli byl dán prostor pro lepší poznání se, poznání svých spolužáků i třídního učitele formou hry. Program byl přijímán pozitivně. Akce : Poradenství pro vycházející ročníky Datum konání akce : a Místo konání akce : Garant akce : Účast : Zhodnocení : Aula SŠHS Kroměříž Mgr. Drahomíra Čížková 3. A, 3. B, 3.C, 3. H, 2.D, 4. E, 4. F, 4. S Pracovnice Úřadu práce Kroměříž seznámily žáky s možnostmi dalšího uplatnění ve své profesi na trhu práce. Žáci přijímali besedu

8 pozitivně, aktivně se dotazovali a zde získané poznatky využili u Závěrečných zkoušek, v otázkách ze světa práce. Akce : Intervenční program a následná další spolupráce SVP Kroměříž a třídy 2.C Datum konání akce : Od do konce školního roku Místo konání akce : Učebna 2.C, SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : Zhodnocení : Žáci 2. ročníku, 24 žáků Intervenční a následně preventivní program pro třídu z důvodů neutěšených vztahů ve třídě pokračování z minulého školního roku. Program proběhl bez výrazných obtíží a žáci se programových aktivit účastnili. Akce : Vrškománie Datum konání akce : Od Místo konání akce : SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová, Mgr. Marcel Hábl Účast : Žáci a zaměstnanci školy a domova mládeže Zhodnocení : Žáci i zaměstnanci se zapojili do sběru plastových vršků od plastových lahví a nápojových kartonů, k získání finanční podpory pro tělesně postiženého chlapce. Akce : K-čko na cestách Mgr. Jan Zahradník Datum konání akce : Místo konání akce : Učebny SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : 2. A, 2. B, 2. C, 2. E, 2. F, 2. H, 2. S, 2. K + M + U + Z + R Zhodnocení : Přednášející v teoretické části studentům poskytl informace o historii drog, rozdělení návykových látek, rizicích spojených s jejich užíváním. Seznámil je s důvody, které často vedou člověka ke zneužívání drog a s důsledky drogové závislosti. Beseda byla zakončena diskusí. Přednáška byla žáky přijata velmi dobře. Akce : Preventivní beseda o šikaně pro žáky 1. ročníků Datum konání akce : Místo konání akce : MMU SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 1. F, 1. H, 1. P, 1. S, 1, K + M, 1. U + Z + R Zhodnocení : Pracovnice SVP Kroměříž, paní Chytilová a Butulová, předaly žákům velmi poutavým a nenásilným způsobem to, co šikana je, jak se projevuje a hlavně, co vše může u ní člověk pociťovat, ať je na kterékoliv straně a co dál, na koho se obrátit, jak ji řešit. Beseda zaujala většinu žáků. Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že téměř polovina zúčastněných žáků má zkušenosti se šikanou (buď jako zúčastněný nebo osoba jemu známá) a nyní spíše k ní dokáží zaujmout odmítavý postoj, nebo o ní budou alespoň přemýšlet a snad

9 nad ní nebudou zavírat oči. Akce : Acet - Sex, ASIDS a vztahy Datum konání akce : a Místo konání akce : Aula SŠHS Kroměříž Garant akce : Mgr. Jana Vašinová Účast : 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 1. F, 1. H, 1. P, 1. K + R + U + Z Zhodnocení : Lektor společnosti ACET, pan Pospíšil, poukázal na rizikové chování nejen v oblasti sexuálního života, ale i na další možnosti přenosu viru HIV a onemocnění AIDS. Informace byly předávány žákům velmi lidským a autentickým způsobem, který v žácích zanechal silně emotivní zážitek. Akce : Vzdělávání pedagogických pracovníků Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru - konference Datum konání akce : Místo konání akce : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Garant akce : Mgr. Jana Možíšová Účast : 5 pracovníků ŠPP Zhodnocení : Učitelé byli velmi spokojeni se zapojením do projektu, získali pro ně velmi cenné informace, zcela využitelné pro svou pedagogickou praxi. Oceňovali aktivní a vstřícný přístup i vedení lektorů. Akce, které se z důvodu nedostatku finančních prostředků školy či odřeknutí termínu lektora, nekonaly: Pro žáky: Název akce : Název akce : Název akce : 3 dny s Netopeery Maják II SPRSV Praha Prevence poruch příjmu potravy preventivní pracovníci školy Dopravní výchova, alkohol a drogy za volantem- Policie ČR Pro pedagogy: Název akce : Název akce : Drogy ve škole - K-centrum Šikana ve školní třídě

10 Přehled jednorázových akcí realizovaných Domovem mládeže V letošním školním roce byl MPP zaměřen na všechny oblasti rizikového chování mládeže (šikana, násilí, kouření, alkohol, záškoláctví). Cílem bylo podat žákům co nejvíce informací, které by jim daly možnost vytvořit si svůj vlastní názor a přístup k patologickým jevům. Pedagogičtí pracovníci na domově mládeže se snažili sociálně patologickým jevům předcházet kvalitní zájmovou činností, znalostí osobních problémů a rodinné situace každého ubytovaného žáka. Nabídka volnočasových aktivit byla různorodá. Jednotlivé aktivity byly pravidelně zveřejňovány a nabízeny v týdenním plánu. Součástí prevence bylo organizování besed s odborníky na aktuální témata (kriminalita mládeže a trestní odpovědnost, důsledky závislostí, sexuální rizika, zdravotní rizika atd.) Největší důraz byl kladen na spolupráci s rodiči. DM efektivně komunikuje a spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi ve svém okolí. O všech problémech jsou bezprostředně informováni rodiče žáka telefonicky nebo písemnou formou. Všichni ubytovaní žáci i jejich rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni se všemi dostupnými materiály DM. V oblasti primární prevence se řídíme Metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. (Školský zákon) Název akce: Seznámení s městem Datum konání akce: Místo konání akce: Kroměříž Garant akce: Lidmila Brabcová 30 studentek Zhodnocení: Poznávací procházka městem orientační body, důležité budovy, nákupní střediska, nemocnice, lékárny, nádraží zkratky přes město, vyřízení dokladů. Procházka splnila svůj účel, děvčata se dobře orientovala, zakoupila si lístky na vlak, udělala nákupy do školy. Název akce: Zájezd do Aquaparku v Uh. Hradišti Datum konání akce: Místo konání akce: Uh. Hradiště Garant akce: Lidmila Brabcová 45 studentů Zhodnocení: V rámci seznamovacího měsíce byl uskutečněn zájezd do Aquaparku v Uh. Hradišti. Cíl: vzájemné seznámení nových studentů, pohybová aktivita, a relaxace, zodpovědné chování, dodržování pokynů vše bylo splněno. Studentům se pobyt v aquaparku velmi líbil, ode všech hodnoceno velmi kladně. Název akce: Vycházka městem a seznámení s Kroměříží Datum konání akce: Město Kroměříž Místo konání akce: Garant akce: Renata Blštáková 20 studentů prvního ročníku skupiny C2 Zhodnocení: Studenti byli seznámeni s nejkratší cestou na vlakové a autobusové nádraží přes Podzámeckou zahradu. Byli seznámeni s tím, kde je

11 poliklinika, nemocnice, Dům kultury, plavecký bazén, hlavní pošta. Okružní vycházku městem jsme zakončili na náměstí. Studenti se vrátili na DM individuálně. Akce přispěla i k seznámení se studentů navzájem v novém prostředí svých vrstevníků. Název akce: Návštěva ukázky kreativní tvořivosti LIVEART Datum konání akce: Restaurace penzionu Octárna Místo konání akce: Garant akce: Ivana Peštuková 21 studentek různých skupin DM Zhodnocení: Mgr. Jitka Jarmarová spolu s japonskou výtvarnicí pořádaly v prostorách restaurace Octárna ukázku kreativní tvořivosti spojenou s prodejní výstavkou a ukázkou japonského písma Akce jsme se účastnili podruhé a stejně jako v loňském roce měla u děvčat velký úspěch. Pro mnohé členky kroužku Drátování a výroba šperků byla inspirací k tvorbě vánočních dárků. Také studentky 1. ročníků se seznámily s dalším možným kreativním způsobem jak trávit volný čas na domově mládeže. Název akce: Prohlídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži Datum konání akce: Místo konání akce: Arcibiskupský zámek Kroměříž Garant akce: Lenka Svobodová, R. Honzírková, J. Romanová Počet studentů cca 30 (viz zaplacené vstupné) Zhodnocení: V rámci adaptačního měsíce se studenti mohli seznámit s historií Kroměříže v podání odborné průvodkyně pí. Tomečkové v kroměřížském zámku a vidět prostory, které nejsou vždy návštěvníkům plně k dispozici. Viděli tak zajímavou a historicky cennou část města, ve kterém budou trávit část svého života, mohli obohatit své znalosti v oblasti malířství či stavitelství. Název akce: Návštěva Květné zahrady s odborným výkladem Datum konání akce: Květná zahrada Místo konání akce: Garant akce: Renata Blštáková 8 studentů skupiny C2 Zhodnocení: Studenti navštívili Květnou zahradu, jako skvost patřící do památek UNESCO. Odborný výklad jim přiblížil historii a zajímavosti této nádherné zahrady. Součástí prohlídky byla i Rotunda a Kolonáda. Studenti se seznámili s jednou částí města, ve kterém budou čtyři roky studovat. Určitě jim to bude k užitku i ve škole. Název akce: Beseda s pracovníkem kontaktního centra Plus Mgr. Zahradníkem Datum konání akce: chlapci, dívky Místo konání akce: Domov mládeže klubovna 517 Garant akce: Lenka Svobodová 75 studentů Zhodnocení: Beseda byla zaměřená na prevenci rizikového chování. Proč mladí lidé užívají drogy? Jaké problémy jsou spojené s jejich užíváním? Proč jsou některé drogy legální a jiné ne? Jak se proměňuje trh s drogami? Jak souvisí drogy s násilným chováním a kriminalitou, atd. Studenti se

12 seznámili se základními otázkami, které v souvislosti s drogami řeší prakticky všechny moderní společnosti. Besedu tradičně vedl Mgr. Zahradník, pracovník kontaktního centra Plus. Název akce: Prohlídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži Datum konání akce: Místo konání akce: Arcibiskupský zámek Kroměříž Garant akce: Lenka Svobodová, R. Honzírková, J. Romanová Počet studentů cca 30(viz platba vstupného) Zhodnocení: V rámci adaptačního měsíce se studenti mohli seznámit s historií Kroměříže v podání odborné průvodkyně pí. Tomečkové v kroměřížském zámku a vidět prostory, které nejsou vždy návštěvníkům plně k dispozici. Viděli tak zajímavou a historicky cennou část města, ve kterém budou trávit část svého života, mohli obohatit své znalosti v oblasti malířství či stavitelství. Název akce: Kurz společenských tanců a společenské výchovy žáků Datum konání akce: Místo konání akce: Společenský sál SŠHS - DM Garant akce: Bc. Mazánková, taneční klub Gradace 40 dívek a 20 chlapců Zhodnocení: Výuku prováděl Taneční klub Gradace. (Viz. Smlouva o zajištění kurzu.)kurz probíhal ve společenském sále SŠHS každou středu od hod. v termínu od do Prodloužená se konala ve středu a závěrečná kolona se uskutečnila v pátek Název akce: Kuželky, fotbálek a kulečník Datum konání akce: DM Štěchovice Místo konání akce: Garant akce: Renata Blštáková 24 studentů 2. patra Zhodnocení: V době rekonstrukce sportovišť na DM Pavlákova, využili studenti prostory DM ve Štěchovicích. Někteří se jen šli podívat, jaké možnosti na Štěchovicích jsou, jiní si zahráli fotbálek, kulečník a kuželky. Přes počáteční rozpaky se chlapcům sportoviště velmi líbilo. Vytvořili dva 8 členné týmy a sehrály napínavé utkání v kuželkách, také nad stolním fotbálkem propukl boj o vítězství. Všichni odcházeli spokojeni. Studenti projevili zájem, aby se akce brzy zopakovala. Název akce: Motokáry Datum konání akce: Závodní dráha LAW Kroměříž Místo konání akce: Garant akce: Marcela Janecká, Renata Blštáková 19 studentů 2. patra Zhodnocení: Pěkné podzimní počasí využili studenti při jízdě na motokárách. I když si studenti částečně jízdu hradili, přihlásilo se jich 19. Po úvodním seznámení s motokárou, stylem jízdy a bezpečností při jízdě, mohla vyjet na trať, olemovanou zábranami z pneumatik, první pětice závodníků. Zahřívací kolo bylo trošku rozpačité, ale další kola byla podstatně rychlejší. Po každé jízdě závodníci obdrželi výsledkovou listinu s časy

13 svých jízd a zvýrazněným nejlepším časem. Všechny hlavy se skláněly nad výsledky, aby zjistily, kdo je šampion. Nejrychlejší byl V. Bednařík s časem 31:94, na druhém místě se umístil Petr Bartoň 32:99 a na třetí příčce byl s časem 33:31 D. Prygl. Celou akci jsme zakončili prohlížením fotografií, které studenti pořídili na mobilní telefon. Největší zábavou bylo opakovaně sledovat videa z jízdy a hlavně kolize do hrazení z pneumatik, ve kterých byl rozhodně nejúspěšnější M. Úlek. Název akce: Kuželky Datum konání akce: Místo konání akce: DM Štěchovice Garant akce: Bc. M. Janecká 9 chlapců Zhodnocení: Chlapci vytvořili dvě družstva a za velmi příjemné atmosféry se zhostili celé hry. Akce přispěla k rozšíření nabídky sportovně relaxačních volnočasových aktivit a prospěla vzájemným vztahům mezi chlapci 1. ročníků Název akce: Zájezd na muzikál KOČKY Datum konání akce: Místo konání akce: Městské divadlo Brno Garant akce: Lidmila Brabcová 45 studentek Zhodnocení: Skvělý zážitek z originálního zpracování a výkonů herců. Všeobecná spokojenost. Výborná spolupráce se studentkami, vhodné chování i oblečení, dodržování domluvených pravidel. Název akce: Turnaj v šachové hře Dáma Datum konání akce: Místo konání akce: Knihovna, DM Štěchovice Garant akce: J. Valoušková 6 hrajících studentů Zhodnocení: Po úspěšných předcházejících ročnících turnaje v Dámě následoval další vydařený ročník, i když letos s menší účastí hráčů. Hráli jsme systémem každý s každým, za výhru hráč získal body. Sečtením bodů vyšel vítěz. Letos zvítězila Helena Kolářová. Druhé místo obsadila Veronika Sedláková a třetí Lukáš Suchánek. V příštím roce hru přesunu do prostor DM Pavlákova, možná tak získá více zájemců. Název akce: Zdravý životní styl, péče o pleť a tělo Datum konání akce: Místo konání akce: Klubovna 537 Garant akce: D. Majdová 22 dívek Zhodnocení: Přednášející paní Ivana Daňková vysvětlila, co je výsledkem zdravého životního stylu u dívek. Seznámila je i s tím, co ke zdravému životnímu stylu určitě nepatří. U dobrovolnic předvedla ukázku denního a večerního líčení, poskytla dívkám poradenství. Na závěr byla tombola pro zúčastněné, které si odnesly kosmetické výrobky. S akcí byly dívky spokojeny.

14 Název akce: Setkání s kosmetičkou Datum konání akce: Místo konání akce: Domov mládeže kl.517 Garant akce: Lenka Svobodová 15 dívek Zhodnocení: Dívky se zúčastnily besedy s pracovnicí kosmetického salónu ve Zlíně. Toto povídání proběhlo v rámci tematického okruhu kosmetické péče o pleť a přípravky péče o pleť. Paní kosmetička byla velmi vstřícná a dívkám poskytla spoustu informací i názorných ukázek v péči o pleť. V průběhu povídání proběhla ukázka kosmetického i laserového ošetření. Název akce: Přátelské utkání v odbíjené proti TSOŠ veterinární Datum konání akce: Místo konání akce: Tělocvična SŠHS Garant akce: V. Frýdlová 21 hráčů a hráček a asi 35 diváků Zhodnocení: Každoročně se družstvo TSOŠ veterinární zúčastní přátelských utkání s naším družstvem. Za velmi bouřlivé atmosféry skandování proběhl zápas, který pro naše družstvo skončilo vítězstvím 2: 1. Název akce: Animal disko párty Datum konání akce: Místo konání akce: Sál DM Garant akce: Z. Dlabačová cca 200 ubytovaných Zhodnocení: Diskotéka s programem dala prostor tvořivosti a fantazii při přípravě masek a kostýmů. Přinesla pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky a příjemně strávený večer s kamarády při hudbě. Název akce: Beseda se sexuoložkou Datum konání akce: , Místo konání akce: DM Pavlákova Kroměříž Garant akce: Lidmila Brabcová 45 studentek Zhodnocení: Paní psycholožka Hana Pašteková, Rupertová udělala děvčatům dvě přednášky. První byla pro skupinu A8 SPgŠ 4. ročník. Dle slov dívek byla velmi otevřená, mohly se jí se vším svěřit a mnohé na základě rozhovoru s ní začaly řešit některé nepříjemné situace ve svém osobním životě. Jednoznačně tuto akci hodnotily jako velmi přínosnou a pro ně obohacující v pohledu sama na sebe. Přednáška pro první ročníky měla trochu jiný charakter, byla zaměřena hlavně na to, aby si dívky vážili sami sebe, seznámení s ochrannými pomůckami při styku a jak je používat. Po obou přednáškách ještě individuálně probírala soukromé dotazy. Název akce: Turnajové kolečko-šipky, kuželky, stolní fotbálek Datum konání akce: Místo konání akce: Tělocvična Štěchovice Garant akce: Illyová R.; Blšťáková R. 44 děvčat a chlapců

15 Zhodnocení: Sportovní soutěž probíhala v přátelském prostředí. Soutěžily spolu dvojice ve všech disciplínách. Začínalo se turnajem v šipkách a kuželkách. Nakonec probíhal turnaj ve stolním fotbálku. Každý jednotlivý turnaj byl vyhodnocený a vítězné dvojice na prvních třech místech získaly určitý počet bodů. 1. místo 10 bodů, 2. místo 5 bodů, 3. místo 3 body. Se získanými body postupovaly dvojice do finále celkového hodnocení turnaje. Velké nadšení a napětí prožívaly dvojice v každém postupovém kole ve stolním fotbálku. Soutěžící projevili velký zájem o samostatný turnaj ve stolním fotbálku. 1. místo Vaškových M. - NGOC Tiep 2. místo Ševčíková L. - Šubová T. 3. místo Fojtů V. - Fryč V. Název akce: Večer s karaoke Datum konání akce: Místo konání akce: Domov mládeže společenský sál Garant akce: Procházková Markéta, Peštuková Ivana 20 účinkujících - / dívky, chlapci / Zhodnocení: Se svým pěveckým vystoupením se představili dívky a chlapci z různých středních škol a učebních oborů. Na akci měli všichni možnost se předem připravit. Všechny výkony měly vysokou, některé až profesionální úroveň. Každý účinkující byl odměněn sladkostí a bouřlivým potleskem zaplněného společenského sálu. Název akce: Advent na DM Datum konání akce: Místo konání akce: Zelená klubovna DM Garant akce: pí. Brabcová L. Dlabačová Z. cca 150 Zhodnocení: VÁNOCE PŘICHÁZÍ rozsvícení vánočního stromečku na DM, vánoční zvyky dnes a v minulosti. Studentky ze SPgš si připravily vánoční písničky a prvním večerem nás vtipně provázely Jitka Svobodová a Anetka Ševčíková. Vánoční atmosféra byla dotvářena rozsvícením 1 Adventní svíčky a všechny skupiny si vyrobily vlastnoruční ozdobu na vánoční stromeček. Studentky VPgŠ upekly vánoční štrůdl, byli pozváni i třídní učitelé. Období prvního Adventu se neslo ve znamení NADĚJE A OČEKÁVÁNÍ. Název akce: Mikulášský turnaj SPgŠ v kuželkách Datum konání akce: Místo konání akce: Tělocvična Štěchovice Garant akce: Illyová R. 26 děvčat Zhodnocení: Akce se velmi vydařila. Probíhala v příjemné atmosféře a bylo hodně veselo. Děvčata z IV. A pozvala i třídní učitelku, která s nimi soutěžila. Byly rozdělené do 4 družstev. Soutěžilo se ve 2 kolech. Do sportovní soutěže se zapojilo hodně studentek ze skupiny A8,

16 z 1. ročníku a studentky VOŠ. Název akce: Návštěva Vánoční výtvarné dílny Datum konání akce: Místo konání akce: Dům kultury Kroměříž Garant akce: Peštuková Ivana 10 dívek členky kroužku Drátování a výroba šperků Zhodnocení: Na výstavě Vánoční výtvarné dílny se prezentovali svými výrobky členové klubu kroměřížských výtvarníků. Návštěvníci měli možnost vidět šperky, zhotovené různými technikami, novoročenky a vánoční přání, šátky a šály malované na hedvábí, košíky a drobné předměty z papírového pedigu. Dívky měly možnost získat zde inspiraci pro vlastní tvorbu a také si některý výrobek zakoupit jako originální vánoční dárek. Název akce: Vánoční výstavka, výrobky z papírového pedigu pí. Morsutová Datum konání akce: Místo konání akce: Zelená klubovna DM Garant akce: Renáta Honzírková Dle zájmu Zhodnocení: Tradiční výstava výrobků z recyklovatelného materiálu papírového pedigu, které studenty učí vyrábět pí. Morsutová. Výrobky bylo možné zakoupit, stejně jako dekorační svíčky a výrobky našich cukrářů. Název akce: Advent na DM Datum konání akce: Místo konání akce: Zelená klubovna DM Garant akce: pí. Brabcová L., Dlabačová Z. cca 150 ubytovaných Zhodnocení: INTR ZPÍVÁ KOLEDY - společné zpívání koled u vánočního stromečku, pomyslné zapálení 2 Adventní svíčky toto období charakterizuje více jak kdy jindy LÁSKA a porozumění. České vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, a proto si děvčata připravila nejdůležitější symboly vánoc. Protože se naše setkání uskutečnilo v předvečer 6. prosince přišlo i překvapení v podobě Mikuláše, čertů a andělů, kteří přinesli a všem rozdali dárečky, ale nebylo to zadarmo všechna patra si musela připravit básničku, písničku, která charakterizuje jejich studium. Poděkování patří všem kolegům, kteří se na přípravách podíleli pan Jirásek, pí. Honzírková, Medková, Domanská, Svobodová Název akce: Výroba dekorativních svíček a voskových ozdob Datum konání akce: Místo konání akce: Stolovna, DM Pavlákova Garant akce: J. Valoušková 15 studentů Zhodnocení: Tento již tradiční večer je mezi studenty domova všeobecně velmi oblíben. Hlavní částí večera byla výroba dekorativních voskových svíček různými technikami a výroba voskových obdob na stromeček. Poslouchali jsme klasické koledy, i hudbu s Vánoční tématikou v modernější úpravě. Většina svíček se velmi vydařila a studenti jimi mohli udělat radost svým blízkým. Vánoční večer se koná v období

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2014/2015,,Když chybí cíl, zabýváme se otázkou, kterou nohou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více