Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, Brno, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic"

Transkript

1 Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: Datum revize: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace látky /Obchodní název Chemický název látky: 3,3,5,5 - tetramethylbenzidine (TMB) 3,3,5,5 - tetramethylbenzidin (TMB) 1.2 Použití látky Práškový TMB je určen k detekci enzymové aktivity v ELISA soupravách nebo reakcích, obsahující peroxidázový konjugát. 1.3 Identifikace společnosti nebo výrobce Jméno/Obchodní firma: Místo podnikání: Identifikační číslo: CZ Telefon: Fax: Informace v případě nehody podává v ČR EnzymoPlus s.r.o. Křižíkova 70, Brno, Česká Republika Nepřetržitě: nebo Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, Praha 2 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Údaje o nebezpečnosti látky Nemá charakter nebezpečné látky ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb. a dále podle (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí. Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná. 2.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí Nízký obsah tetramethylbenzidinu přítomného v roztoku může nepříznivě působit na životní prostředí avšak nevytváří závažná rizika.

2 3 SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Přípravek není charakterizován jako nebezpečný přípravek, množství nebezpečných látek je pod hranicí, kdy je roztok pokládán za nebezpečný. Podle platných předpisů není potřeba uvádět jednotlivé složky. 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Všeobecné pokyny V případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte informace z tohoto bezpečnostního listu nebo příbalového letáku (návodu k použití). Při vdechnutí Přípravek neobsahuje těkavé látky. Je tudíž nepravděpodobná expozice exhalacemi z výrobku. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a konzultujte stav s lékařem. Při styku s kůží: TMB obsahuje látky, které mohou mírně dráždit zejména sliznice. Z těchto důvodů v případě potřísnění pokožky nebo oděvu sejměte kontaminovaný oděv a obuv, opláchněte velkým množstvím vody. K důkladnému odstranění použijte mýdlo. Objeví-li se příznaky dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Neprodleně odstraňte kontaktní čočky. Promývejte velkým množstvím tekoucí vlažné vody nejméně 15 minut. Zajistěte důkladné promývání rozevřením očních víček čistými prsty. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Vypláchněte ústa, podávejte velké množství vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Vhodná hasiva Hašení se přizpůsobuje požáru v okolí. Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý Zvláštní nebezpečnost plynoucí z látky nebo směsi Oxidy uhlíku, oxidy dusíku (NOx) 5.3. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační dýchací přístroj s přívodem tlakového kyslíku nebo vzduchu).

3 6. POKYNY V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Bezpečnostní opatření na ochranu osob Je nutno vyloučit vznik prachu, dále je nutno zabránit šíření plynu, mlhy nebo vzniklých par. 6.2 Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí Balení neumožňuje náhodný únik ve větším rozsahu. Proto není nutno uvažovat o možnosti poškození životního prostředí. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění Zametení a vsypání do nádoby určené k likvidaci. Nádobu je nutno vhodně uzavřít. 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Zacházení Přípravek je určen pouze k diagnostickému použití in vitro Opatření pro bezpečné zacházení Zamezte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (viz kap. 8). Po práci si důkladně omyjte kůži rukou Další požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem Nelze skladovat společně se silnými oxidačními činidly, kyselinami a toxickými kovy. 7.2 Pokyny pro skladování Skladujte v originálním balení. Skladujte při teplotě +2 až +8 C. Chraňte před světlem! 8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB 8.1 Technická opatření Používejte v místnostech určených k provádění laboratorních prací. V místnostech musí být zajištěno alespoň přirozené větrání. Ochrana osob musí odpovídat charakteru vyšetřovaných vzorků, to je práci s biologickým materiálem. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a infekčním materiálem. Zabraňte zejména styku s pokožkou, s očima, požití. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným reparačním krémem Kontrolní parametry Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti Osobní ochranné pracovní prostředky Ochrana dýchacích orgánů Při náhodné expozici použijte respirátor typ P95 (US) nebo typ P1 (EU EN 143). Pro vyšší stupeň ochrany použijte respirátorové náplně typu OV/AG/P99 (US) nebo typu ABEC P2 (EU EN 143). Používejte respirátory a součásti testované a schválené dle příslušných státních norem, jako je NIOSH (US) nebo CEN (EU).

4 8.3.2 Ochrana očí Ochranné brýle s bočními kryty vyhovující normě EN 166. Použijte zařízení na ochranu na ochranu očí testované a schválené příslušnými státními normami a jako NIOSH (US) nebo EN 166 (EU) Ochrana kůže Používejte ochranné rukavice. Před použitím je nutné rukavice prohlédnout. Používejte správnou techniku svlékání rukavic bez dotyku s vnějším povrchem rukavic, abyste zabránili kontaktu kůže s tímto produktem. Po použití kontaminované rukavice zneškodněte podle SLP a platných zákonů. Po skončení práce ruce umyjte, osuště a použijte vhodný reparační krém Ochrana těla Použijte neprostupný ochranný oděv. Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na příslušném pracovišti. 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních chemických a fyzikálních vlastnostech a) Vzhled forma: pevný b) Zápach data neudána c) ph data neudána d) Bod tání / bod tuhnutí Bod tání /rozmezí bodu tání: C e) Počáteční bod data neudána f) Bod vzplanutí data neudána g) Rychlost odpařování data neudána h) Hořlavost (pevné látky) data neudána i) Relativní hustota data neudána j) Rozpustnost ve vodě nerozpustná látka k) Teplota samovznícení data neudána l) Teplota rozkladu data neudána m) Viskozita data neudána n) Výbušné vlastnosti data neudána o) Oxidační vlastnosti data neudána 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Podmínky, za nichž je přípravek stabilní Přípravek je stabilní za normálních podmínek a za doporučeného způsobu skladování a užívání Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat Vystavení vlivu vlhkosti a světla Nebezpečné rozkladné produkty Data neudána Neslučitelné materiály Kovy, silné kyseliny, silná oxidační činidla

5 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Akutní toxicita Údaje nejsou k dispozici Dráždivost Údaje nejsou k dispozici, je pravděpodobná Senzibilizace Pro přípravek nestanovena, je možná Karcinogenita Žádná ze složek obsažených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách větších nebo rovných 0,1% jako pravděpodobný, možný nebo potvrzený karcinogen Mutagenita Mutagenita v somatických buňkách: myš lymfocyt mutace savčích somatických buněk myš Jadérkový test 11.6 Toxicita pro reprodukci Nestanovena. 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Žádná data nejsou k dispozici. 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 13.1 Způsob zneškodňování výrobku Zbytková množství a nezregenerovatelné roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Rozpusťte tento materiál nebo ho smíchejte s hořlavým rozpouštědlem a spalte ho ve spalovně chemických odpadů, která je vybavena přídavným spalováním a pračkou plynů Způsob zneškodnění kontaminovaného obalu Zlikvidujte stejně jako nespotřebovaný výrobek. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě. Přípravek dopravujte v běžných krytých čistých dopravních prostředcích chráněných před povětrnostními vlivy a účinky přímého slunečního světla. 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1907/2006 a dále v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/ Výstražný symbol Odpadá

6 15.2. Čísla a slovní znění přiřazených R-vět R36/37/38 Dráždí oči, dýchycí orgány a kůži Čísla a slovní znění přiřazených S-vět Odpadá První pomoc S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře ihned vyhledejte lékařskou pomoc(je-li možné ukažte toto označení). S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Jiné předpisy Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění. 16. DALŠÍ INFORMACE Při řádném zaškolení pro práci je minimální nebezpečí poškození zdraví. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Tento bezpečnostní list se smí použít výhradně pro výše uvedený výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiných výrobků, nemusí být údaje tohoto bezpečnostního listu vždy správné. Doporučení omezení: Produkt používat výhradně dle návodu a k účelu, ke kterému je určen. Bezpečnostní list byl zpracován: Enzymo Plus s.r.o. Křižíkova Brno Česká Republika

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIONAFTA B100 Chemický název: Methylestery mastných kyselin C16-C18 a C18 - nenasycených Registrační číslo:

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011

BEZPEČNOSTNÍ LIST SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 SAFETY DATA SHEET Datum vydání: Říjen 2002 Revize: Březen 2011 1. IDENTIFIKACE 1.1 Název: NIKL Obchodní název: NIKLOVÉ KULIČKY P NICKEL PELLETS Nickel S Rounds 1.2 Použití: Povrchová úprava kovů-niklování

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více