Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává město Stod Èíslo 2 / 2006 R o è n í k X I. ZDARMA Rozpoèet mìsta Jak se můžete přesvědčit nejen letos, ale i v zimě roku 1901 bylo ve Stodě málo sněhu. 10. reprezentaèní ples Dostane ÚSP auto? 17. února se v sále kulturního domu ve Stodì konal tradièní - již desátý - ples Mìsta Stod. Do pøíjemnì vyzdobeného a osvìtleného sálu pøišlo asi 150 návštìvníkù (což sice není úplnì mnoho, ale na letošní stodské pomìry je to vynikající), kteøí hned od zaèátku vytvoøili bájeènou plesovou atmosféru. Všichni mìli možnost si zatanèit na dvou místech. Ve velkém sále hrála Klatovská kapela a na malém balkonì znìla reprodukovaná hudba. Ples zahájily ètyøi dívky - skupina roztleskávaèek New Stars. V dalším programu se pøedstavily ètyøi taneèní páry Taneèní školy DANCE se standardními a latinsko-americkými tanci. Své umìní pøedvedl vynikající barman Martin Èerný z Prahy, který také na malém sále míchal drinky. Nechybìla ani bohatá tombola a losování o hlavní ceny. Na tomto místì bych rád podìkoval všem sponzorským firmám, které mìstský ples podpoøily. Co bylo letos nové? Probìhla aukce pìti keramických koèek, výrobkù klienta ÚSP Stod Václava Janáka. I když zprvu mnozí nevìdìli, co od této akce èekat, záhy byla v sále taková atmosféra, jako v nejvìtších aukèních síních svìta. Nakonec se koèky vydražily za celkovou èástku 2330,- Kè. Tato èástka byla pøedána øediteli ÚSP Stod Mgr. Radomíru Bednáøovi a poputuje na podporu chránìných dílem ÚSP. O pùlnoci všechny pøekvapil ohòostroj a hned po nìm už si dámy vybíraly partnera v dámské volence, pochopitelnì za kytièku. Závìrem bych chtìl øíci, že se celý ples moc povedl. Z èeho tak soudím? Když návštìvníci kolem tøetí hodiny odcházeli øíkali, že pøíští rok pøijdou zase. Je snad lepší pochvala? Pavel Cích, vedoucí MKS Stod Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového automobilu Ford Transit z projektu "Sociální automobil". ÚSP mùže obdržet takto automobil "zdarma", podmínkou však je získání dostateèného poètu inzerentù, kteøí si na automobilu zakoupí reklamní plochu na dobu šesti let. Cena automobilu je tak hrazena z výnosù reklamy. Rada mìsta na svém 73. zasedání rozhodla o zakoupení reklamní plochy pro mìsto za Kè. Bude zde umístìn znak a logo mìsta. Vìøíme, že k mìstu se pøidají další organizace a pomohou realizovat tento projekt. Mìsto Stod schválilo na svém 23.zasedání dne 23.února rozpoèet na letošní rok. Mìsto vstupuje do rozpoètového roku 2006 s nulovými daòovými nedoplatky, pøíznivým ukazatelem dluhové služby a velkými ambicemi na získání dotací, tím i zahájením,nebo pokraèováním nároèných investièních akcí. Rozpoèet je koncipován jako vyrovnaný. Dotacemi získané prostøedky se promítnou do zmìn rozpoètu v prùbìhu roku a budou znamenat jeho celkové navýšení jak v pøíjmové tak výdajové èásti. Schválený rozpoèet v této podobì ze svých plánovaných pøíjmù zajiš uje chod úøadu, všech pøíspìvkových organizací zøízených mìstem a organizaèních složek mìsta. Znaèné objemy prostøedkù budou vkládány do kulturního zaøízení mìsta, sportovních zaøízení a od Plzeòského kraje pøevzaté peèovatelské služby. Mìsto zajistí základní údržbu svého majetku a chce pokrýt vlastními finanèními podíly pøipravované vìtší opravy a investice. Prioritami budou zahajované projekty "Èistá Radbuza", kde má letos být v mìstì Stod prostavìno témìø 36 mil.kè,z toho je podíl vlastního pøíspìvku 8 mil.kè a pokraèování rekonstrukce základní školy druhou etapou stavby. Mìsto chce dále zajistit nákup nového požárního auta, projekènì s pøípadným následným zahájením realizace se pøipravují opravy komunikací a chodníkù, nové koupalištì, vodovody a další, jak uvádí plán investic a oprav. Ing. Antonín Pazour Nedostatek vody Pøestože na horách a v mnohých místech republiky leží nevídaná snìhová peøina, našemu mìstu se sníh vyhýbá. Ne, že bychom toužili po problémech, které leckde sníh zpùsobuje, ale na druhé stranì jeho nedostatek je také špatný.celý podzim minulého roku byl rovnìž skoupý na deš ové srážky. To má za následek kritický nedostatek vody ve studních v nìkterých èástech mìsta. Nejhùøe jsou tradiènì na tom ulice kolem bývalého hospodáøského družstva, zvláštì ulice Bezruèova a Šeøíková. Zastupitelé mìsta na svém posledním veøejném zasedání povìøili radu mìsta øešením tohoto letitého problému. Podle pøedbìžného odhadu bude stát pøivedení pitné vody do této èásti mìsta kolem ètyø milionù korun. Ta samá èástka však také chybí pro realizaci druhé etapy opravy základní školy. Pøedstavitele mìsta tak èeká nelehký úkol zajistit prostøedky na tyto akce. Ètyøi roky již žádá mìsto ministerstvo zemìdìlství o dotaci, každým rokem však dostává zamítavou odpovìï z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù. Vìøme, že ministerstvo bude v letošním roce na dotace štìdøejší. Stejnì jako v uplynulých letech tak i letos pøilákal již 17. roèník výstavy a burzy plastikových modelù s názvem KITFEST do stodského kulturního domu velké množství lidí. Na své si pøišli nejen vystavující, ale i návštìvníci. Plastikové modely mají prostì ve Stodì úspìch i tradici.

2 AUDIT MÌSTA Každým rokem prochází hospodaøení mìsta nìkolika kontrolami. Hlavním kontrolním orgánem obce, stanoveným zákonem, je kontrolní výbor zastupitelstva mìsta. Ten prùbìžnì kontroluje dodržování rozpoètové káznì a hospodaøení s prostøedky mìsta vèetnì pøíspìvkových organizací ( DDM, základní škola, ZUŠ ). Nejrozsáhlejší kontrolu pak provádìjí pracovníci krajského úøadu. Kontrola hospodaøení mìsta za rok audit, který probìhl v únoru, nezjistil žádné chyby a nedostatky, což je výsledek jistì potìšující. Doprava zpùsobuje tìžkosti Øada obèanù se ptá, proè se nepokraèuje v demolicích a následné výstavbì nových obchodù a bytù v prostoru za radnicí. Tomuto tématu jsme se již nìkolikrát vìnovali. Výstavba je velký problém, který radnici trápí stále více. To, že se nepokraèuje v budování nového mìstského centra má na svìdomí velký nárùst dopravy, zvláštì kamionové, pøes naše mìsto. Podle podkladù, které jsme získali, projíždí námìstím dennì neuvìøitelných automobilù. To se samozøejmì nelíbí hygienikùm, a proto z dùvodu nadmìrné hluènosti nepovolili výstavbu bytù v této lokalitì. V souèasné dobì probíhá další kolo jednání s odborníky na hluk a architektem o zmìnì pùvodního stavebního zámìru. Zasedala bezpeènostní rada Na devátém jednání se sešla bezpeènostní rada povìøeného úøadu tøetího stupnì. Ta se skládá jak ze zástupcù našeho mìsta, tak pøedstavitelù policie, armády a hasièského sboru. Na programu jednání bylo mimo jiné i opatøení zamezující rozšíøení ptaèí chøipky. Ta se k hranicím Èeské republiky nezadržitelnì blíží a je jen otázkou èasu, kdy se první pøípady objeví. Jako jeden z nejvìtších problémù bezpeènostní rada vidí zajištìní veterinárních opatøení, která mohou být pro nìkteré chovatele velkým problémem. Zde bezpeènostní rada apeluje na svìdomí všech chovatelù drobného hospodáøského zvíøectva, protože se mùže stát, že i jejich chov mùže být napaden ptaèí chøipkou. Žádosti o dotace Nejvìtším zdrojem pøíjmù pro zajištìní investièní výstavby pro naše mìsto jsou stále prostøedky získané z dotací státu a EU.Jejich získání je však èím dál složitìjší. Vìøme však, že v co nejvìtším poètu pøípadù uspìjeme. V letošním roce jsme zažádali o tyto dotace: Rekonstrukce sportovního povrchu v tìlocviènì mìstského stadionu celkové náklady ,-kè žádost o dotaci na MŠMT ,-Kè Cisternová automobilová støíkaèka CAS 8 celkové náklady ,-kè žádost o dotaci na MV ,-Kè žádost o dotaci na KÚ PK ,-Kè Koupalištì - projekt celkové náklady ,-Kè žádost o dotaci KÚ PK ,-Kè Vodovod Družstevní ulice celkové náklady ,-kè žádost o dotaci na KÚ PK ,-Kè Èistá Radbuza celkové náklady ,-kè dotace mikroregion ,-kè Kulturní akce celkové náklady ,- Kè žádost o dotaci na KÚ PK ,-Kè opravy ZŠ (havarijní stav stropu) celkové náklady ,-kè dotace z min.financí ,-kè Výmìna oken v ZŠ a školní jídelnì celkové náklady ,- Kè žádost o dotaci z min. financí ,- Kè Rozpoèet na rok 2006 I. Rozpoètové pøíjmy /tis.kè/ 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze závis.è Daò z pøíjmù fyz.osob z sam.výd.èinnosti Daò z pøíjmù fyz.osob z kapitál.výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky- vyp.odpad.vod Poplatky za zneèišování ovzduší Odvody za odnìtí pùdy z poz.fondu Poplatek ze psù Poplatek za užívání veø.prostranství Poplatek za prov.výher.hr.pøístrojù Odvod výtìž.z provoz.loterií Správní poplatky Daò z nemovitostí Splátky pùjèek od ostatních organizací Splátky pùjèek pø.od obyvatelstva Neinv.pøij.dotace ze SR- /úøad+sociálka/ Ost.neinv.dotace ze SR- pøísp.úp Pøíspìvky obcí za žáka Neinv.pøijaté dotace od krajù Pøevody z rozpoèt.úètù /techn.úè./ Investièní dotace ze SR Invest.dotace pøijaté od krajù Peèovatelská služba- DPS Ost.záležitosti lesního hospodáøství Odvád.a èiš.odp.vod, naklád.s kaly Základní školy Èinnosti knihovnické Ost.záležitosti kultury Ostatní tìlovýchovná èinnost Bytové hospodáøství Pohøebnictví Kom.sl.a úz.rozv./vè.prod.a pron.poz.a nem Sbìr a svoz komunálních odpadù Úhrady z vydobytého prostoru Èinnost místní správy Obec.pøíjmy z finanèních operací /úroky,divid/ Fin.vypoøádání minulých let /školy/ Financování - úvìry 0 - použití hosp.výsl.minulých let Pøídìl do sociálního fondu 400 Pøíjmy celkem celkem po konsolidaci II. Rozpoètové výdaje 1031 Neinv.dotace práv.osobám /lesy/ Správa v lesním hospodáøství Ost.záležit.lesního hospodáøství Silnice Provoz veø.siln.dopravy /obslužnost/ Bezpeènost siln.provozu /BESIP/ Pitná voda Odvád.a èištìní odp.vod, nakládání s kaly Záležit.vod.tokù, vodohosp.dìl Základní školy ZUŠ Èinnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ost.záležitosti sdìlov.prostøedkù Ost.zál,kultury a sbor pro obèanské zál Ostatní tìlovýchovná èinnost Využití volného èasu mládeže DDM Bytové hospodáøství Veøejné osvìtlení Pohøebnictví Komun.služby a úz.rozvoj - provoz investice a opr Sbìr a svoz komunálních odpadù Sbìr a svoz ostatních odpadù Sociální pøíspìvky- dávky Peèovatelská služba - DPS Soc.péèe a pomoc starým, zdr.postiženým Ochrana obyvatelstva PO - dobrovolná èást Zastupitelstva obcí Èinnost místní správy Obecní výdaje z fin.operací /úroky,služ.bank/ Pøev.vl.fondùm-financování /spl.úvìrù-pol / soc.fond-pol pøevody vl.rozp.úèt.pol pøísp.nezisk.org,charit Ostatní finanèní operace /danì pl.obcí/ Ostatní finanèní pøíspìvky a pùjè.,sl.pen.úst. 250 Výdaje celkem celkem po konsolidaci Komentáø k výdajové položce plán investic a oprav. Vlastní zdroje /tis.kè/ projekty realizace Dotace Poznámka Mateøská škola - rek.topení 500 Škola Kom. n etapa rekonstr MF-ISPR. KF - Èistá Radbuza EU-schv. 818 Požární auto MV-progr KÚ Plz.kr. Komun. Revol., Bezr. ul. - chodníky 560 Mìsto+KÚ Koupalištì 150 Oprava vodovod. potrubí žádost KÚ Pøechod pro chod. Domažlická Stavidla - dokonè. komunikací 500 Stadion - podlaha tìlocvièna žádost MŠT (45 831) (12 850) Poznámka: Tuènì vytištìné jsou plánované náklady pokryté schváleným rozpoètem. Nové hasièské auto Mìsto vypsalo obchodní soutìž na dodávku nového hasièského auta pro naši jednotku dobrovolných hasièù. Nový automobil s výkonnou hasební technikou nahradí staøièkou "liazku", která již dosluhuje. Mìsto pøedpokládá cenu automobilu kolem 4,5 miliónù korun. Na tuto potøebnou investici dostane mìsto dva miliony od státu a dva miliony nenávratnou dotaci od Plzeòského kraje. S úhradou zbývající èásti poèítá letošní rozpoèet mìsta. UPOZORNÌNÍ Upozoròujeme majitele nemovitostí, u kterých se projektuje napojení na novou kanalizaci, že je nutné urychlenì zaplatit poplatek, který vyplývá ze smlouvy mezi majitelem a mìstem Stod. Vìtšina obèanù již poplatek 2000 Kè na pokladnì mìsta v Sokolské ulici složila. Jsou však stále nemovitosti, které riskují, že z dùvodu nezaplacení nebudou v letošním a pøíštím roce na novou sí pøipojeny.

3 Z policejního zápisníku Stod - Z trestného èinu krádeže je podezøelý jednadvacetiletý mladík z Dobøan. Policisté zjistili, že mladý muž natankoval na benzínové èerpací stanici ve Stodì témìž osmnáct litrù benzínu do automobilu Honda Prelude a z místa ujel bez zaplacení. Zpùsobená škoda èiní pìt set korun. Chotìšov - S osobním automobilem Opel jel po silnici z Dobøan na Chotìšov osmadvacetiletý øidiè z Nìmecka. Do jízdní dráhy mu náhle z levého pøíkopu skoèila srna. Øidiè nedokázal srážce se zvìøí zabránit. Pøi dopravní nehodì nedošlo ke zranìní øidièe, ovšem srna byla následkem støetu usmrcena. Hmotná škoda èiní jednatøicet tisíc korun. Chotìšov - Do rodinného domku v Havlíèkovì ulici se vloupal zatím neznámý chmaták. Na verandì rozbil okno a následnì vlezl do objektu. V obývacím pokoji prohledal skøíò, v kuchyni dámskou kabelku, ale žádné vìci neodcizil. Rozbitím sklenìné výplnì okna zpùsobil pìtašedesátiletému majiteli škodu tøista korun. Pátrání po pachateli pokraèuje. Merklín - Devìtatøicetiletý muž oznámil policistùm, že se mu neznámý pachatel vloupal do rodinného domku. Chmaták nejprve vytrhl dveøe u garáže, kudy vešel do suterénu, následnì celý objekt prohledal. V dìtském pokoji sebral finanèní hotovost dva tisíce ètyøista korun, z noèního stolku ložnice odcizil tisíc Euro. Po zlodìji policisté pátrají. Stod - Zatím neznámý pachatel vnikl do bytu v Bezruèovì ulici. Z místa si odnesl hifi vìž, barevný televizor a dvì pøenosná rádia. Majitelce bytu zpùsobil škodu devìt tisíc korun. Policie po pachateli nadále pátrá. Chotìšov - Z trestného èinu zanedbání povinné výživy je podezøelý padesátiletý otec. Okresní soud v Mladé Boleslavi mu urèil pøispívat mìsíènì na výživu svých dìtí èástkou tøi tisíce korun. Otec si však tuto povinnost neplní a k rukám matky dluží èástku jednadvacet tisíc korun. Stod - Na svoji chybu doplatila osmatøicetiletá øidièka, která zaparkovala s automobilem pøed objektem Mateøské školky v Èapkovì ulici. Odvedla dítì do školky a ve voze ponechala na pøedním sedadle mobilní telefon a penìženku. Nemilé pøekvapení na ženu èekalo, když se vrátila zpìt k vozidlu. Zjistila, že v pravých pøedních dveøí je otvor. Dosud neznámý pachatel se do automobilu vloupal a vìci z pøedního sedadla odcizil. Zpùsobená škoda se vyšplhala na sedm tisíc korun. Vyšetøování stále pokraèuje. Stod - Policie zajistila šestadvacetiletého muže z Kutné Hory, který se poèátkem února vloupal do objektu školní jídelny v Krandovì ulici. Ten po kovovém žebøíku vylezl na støechu objektu, zde vytlaèil vìtrací okno, kterým vnikl do prostoru kuchynì. Z kanceláøe si odnesl poèítaè, laserové multifunkèní zaøízení. Odcizené vìci prodal dosud neustanovené osobì a peníze užil pro svoji potøebu. Zpùsobená škoda se vyšplhala na ètyøicet tisíc korun. Zlodìj nyní èelí podezøení z trestného èinu krádeže. Jižní Plzeòsko - Poslední dobou zaznamenali policisté nárùst krádeží vìcí z vozidel. Od poèátku letošního roku šetøíme již devìt pøípadù, kdy se zlodìji do automobilu vloupali a zevnitø sebrali vìci, nebo vozidlo ukradli celé. Nejvíce krádeží evidujeme v obci Dobøany. Zde dosud neznámý pachatel odjel osmatøicetileté majitelce s automobilem Opel Kadett v hodnotì skoro ètyøiceti tisíc korun. Na Tøídì 1. máje se vloupal zatím neznámý chmaták do automobilu Mitsubishi Colt a z vozidla ukradl autorádio s pøehrávaèem. V Sokolovské ulici vnikl neznámý zlodìj do automobilu Škoda Fabia a zevnitø si odnesl èernou koženou tašku s dokumenty. Z nákladního automobilu v Hornické ulici ukradl zatím neznámý pachatel náøadí v hodnotì témìø padesáti tisíc korun. Další pachatel se pokusil vloupat do Mercedesu ve Sportovní ulici, do automobilu se mu vniknout nepodaøilo, ovšem majiteli poškodil zámky u obou pøedních dveøí. Automobil WV Passat s nìmeckou registraèní znaèkou zmizel z Plzeòské ulice ve Spáleném Poøíèí. Do vozidla Ford Siera, s kterým majitelka zaparkovala pøed bytovou jednotkou ve Stodì vnikl zlodìj, který z vnitøního prostoru odcizil autorádio a videokazety. Neznámý lapka zavítal i do Nepomuku. V Husovì ulici vnikl do vozidla Santana, ze kterého si odnesl bourací kladivo, náøadí s brašnou, pákové nùžky, halogenové svìtlo a autorádio. Policisté na všech pøípadech intenzivnì pracují a po pachatelích krádeží stále pátrají. Vzhledem k nárùstu této trestné èinnosti doporuèujeme všem øidièùm motorových vozidel, aby pøi opuštìní zaparkovaného automobilu nenechávali uvnitø žádné cenné vìci, doklady, kabelky, èi tašky s nákupem, nebo tyto se stávají velkým lákadlem a snadnou koøistí pro zlodìje. Parkujte se svým vozidlem pokud možno poblíž domu a na osvìtleném místì, tak abyste na vozidlo pøípadnì vidìli. Když automobil opouštíte, vždy jej øádnì uzamknìte, zajistìte a zkontrolujte uzavøení oken a zavazadlového prostoru. Nikdy neponechávejte vozidlo odemèené s klíèky v zapalování a to ani na velmi krátkou chvilku. kpt. Mgr. Václavová Jana Kormoráni na Radbuze Jak šikovní rybáøi jsou kormoráni jsme mohli øadu dní pozorovat na Radbuze. Malá skupinka tìchto, v našich oblastech málo vídaných ptákù, pøedvádìla mistrovské kousky v potápìní a lovení ryb zvláštì u elektrárenského jezu. Zajímavé bylo to, že ulovenou rybu, kterou kormorán vyhodil na led, nechal bez povšimnutí zmrznout. Tito ptáci však dìlají velké starosti rybáøùm. Díky své žravosti dovedou zpùsobit velké škody na zarybnìných vodních plochách. Dny maïarské kuchynì Ve dnech února poøádala Integrovaná støední škola Stod Gastronomické dny otevøených dveøí v budovì praktického vyuèování na Komenského námìstí. Prostory se pøemìnily na útulnou maïarskou restauraci jak svým vzhledem, tak podávanýma specialitami. Žáci 2. roèníku uèebního oboru kuchaø (kuchaøka) - èíšník (servírka) pro pohostinství prezentovali své teoretické znalosti a praktické dovednosti dosavadního studia. Akce byla u veøejnosti hodnocena velmi pozitivnì a žáci i pedagogiètí pracovníci zaslouží podìkování za prezentaci ISŠ Stod, za dobrá jídla a výbornou obsluhu. Zároveò zveme veøejnost na další pøipravované akce, které budou vèas oznámeny. Ing. Martin Jurák, zástupce øeditele PV a VMV Žádáme obèany, aby sledovali v souvislosti s opatøeními proti ptaèí chøipce vývìsky mìsta. Pøírodní zajímavost Kdo projíždìl silnicí z Chotìšova do Dobøan a kochal se pøírodou, mohl si povšimnout v lukách pod lesem Dubovcem jedné zajímavosti. Je zde roztroušeno nìkolik kruhovitých jezírek, které vznikly pøi bombardování Dobøan spojeneckým letectvem za 2. svìtové války. Bombová jezírka jako nìmí svìdci války se zaplnila vodou a obrostla olšemi. Zajímavostí je, že v letošní zimì, kdy dlouhodobé mrazy dosahovaly i 20 C, všechna jezírka zamrzla až na jediné. Dùkazem je i fotografie poøízená v dobì, kdy se rtu teplomìru blížila k -18 C, ale z jezírka bez ledu stoupala pára jako z lázní. Jezírko je vidìt pøímo ze silnice nad Vodním Újezdem, ale nedoporuèujeme nikomu chodit na tato blata. Bahno je tu opravdu asi bezedné. Nejvìtší sbìraè kaštanù Na podzim roku 2005 vyhlásil myslivecký kroužek Domu dìtí a mládeže ve Stodì pod vedením pana Gabriela další roèník soutìže ve sbìru kaštanù a žaludù. Soutìžící celý podzim nosili do Domu dìtí nasbírané plody. Nejúspìšnìjší z nich byli odmìnìni na maškarním plese diplomem a pizzou. Dìti celkem nasbírali 457 kg. Dominika Holá na 1. místì nasbírala 161 kg, Pavel Havlíèek se umístil na 2. místì a nasbíral 123 kg. Šárka Gabrielová nasbírala 111 kg a umístila se tak na 3. místì. Dìkujeme všem, kteøí se soutìže zúèastnili. FOTO kaštany / KRÁDEŽE ve školní jídelnì Bìhem nìkolika dní došlo ke dvou nevítaným návštìvám školní jídelny. Zmizely nejen potraviny, ale i poèítaè, tiskárna a další administrativní potøeby. Drzost zlodìjù je èím dál vìtší a je ke cti policie, že pachatel vloupání je již dopaden.

4 Mìstská knihovna ve Stodì zve všechny zájemce o poznávání cizích krajù na pøednášku spisovatelù a cestovatelù Lenky a Václava Špillarových na téma: yaustrálie ve støedu 29. bøezna 2006 od hodin v zasedací síni radnice souèástí pøednášky je i promítání, autogramiáda a prodej dosud vydaných cestopisù vstupné dobrovolné Poslední volná místa na letním táboøe DDM Stod Dùm dìtí a mládeže Stod nabídl v letošním roce pestrou nabídku letních táborù, které probìhnou na turistické základnì Buben nedaleko pøehrady Hracholusky. Poslední volná místa jsou na 1. bìhu tábora, který se koná od 1. do Jedná se o sportovní volejbalové soustøedìní. Tábor je urèen nejen dívkám souèasného volejbalového družstva, ale i novým dívkám ze tøíd, které mají zájem o závodní hru. Zájemci se mohou hlásit i na 4. bìh tábora, který se koná v termínu od do Je urèen hochùm a dívkám od 5. do 9. tøídy, nabízí sportovní, výtvarné a hudební aktivity. Bližší informace na tel , osobnì v DDM. Klauni zaujali malé i velké V nedìli se konal ve spolupráci DDM Stod a Rady rodièù a pøátel školy dìtský maškarní ples. Pro návštìvníky byl pøipravený zajímavý program, soutìže pro dìti, bohatá tombola. Nechybìla promenáda masek a jejich vyhodnocení. Na 1. místì se umístila s maskou dráèka Terezka Kuèerová, na místì maska sluníèka Matýsek Habla, maska mušketýra-pepèa Grünthal. Pøekvapením, které zaujalo malé i velké, bylo vystoupení žen z kroužku stepaerobiku, které si pod vedením Lenky Jelínkové pøipravily klaunské vystoupení. Barevné balónky vypuštìné po vyhlášení masek udìlaly radost všem pøítomným. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na organizaci a zajištìní maškarního plesu. Knihovna v èíslech V loòském roce Mìstskou knihovnu ve Stodì navštívilo 2933 návštìvníkù.celkem si vypùjèili knihovních dokumentù. Nejvíce se pùjèovala beletrie pro dospìlé (13371 kusù), nejménì dìtská nauèná literatura (357 kusù). Jestliže Stod má spoleènì s Lelovem celkem 3648 obyvatel, pak na každého obyvatele, vèetnì kojencù a pøedškolních dìtí pøipadá pìt vypùjèených knih, což odpovídá celostátnímu prùmìru. Dagmar Myslíková, Mìstská knihovna Stod Úspìchy umìlecké školy V letošním školním roce, tak jako každý rok, byla vyhlášena MŠMT národní soutìž pro základní umìlecké školy. V tìchto soutìžích se setkávají nejen žáci, ale i uèitelé z jiných základních umìleckých škol a mohou si pøedávat zkušenosti a porovnávat výkony. ZUŠ Stod ze školního kola vyslala do okresních kol v sólovém zpìvu, komorním zpìvu a ve høe na døevìné dechové nástroje 15 žákù. V okresním kole, které probìhlo v ZUŠ Pøeštice 10. února, reprezentovali naší školu v sólovém zpìvu: Michaela Volánková (2.kat. 2. místo), Jana Záhoøová(3. kat. 3. místo), Hana Zvolánková(4. kat. 2. místo). Petra Zvolánková a Jana Šleisová reprezentovali výbornými umìleckými výkony a obsadily 1. místa 6. kategorie. Eliška Zvolánková v 7. kategorii obsadila rovnìž 1. místo. V komorním zpìvu to byl duet Eliška a Petra Zvolánkovy (1. místo) a kvartet sester Zvolánkových získal 1. místo s postupem do krajského kola. Soutìž døevìných dechových nástrojù se konala 16. února v Dobøanech. Ve høe na zobcovou flétnu soutìžili: Klára Pytelková (1.kat. 2. místo), Ivana Stulíková(2. kat. 2. místo), Michaela Konopíková (2. Kat. 3. místo) a Eva Svobodová (4. Kat. 3. místo). V pøíèných flétnách to byly Kateøina Toupalavá (3. kat. 3. Místo) a Lucie Neubauerová (3. Kat. 1. místo s postupem do krajského kola). Ve høe na klarinet nás reprezentoval Jakub Konrády, který rovnìž postoupil do krajského kola. Vìøte, že konkurence byla veliká a posuzování porot nebylo jednoduché. Všem, kteøí naší školu reprezentovali a i tìm, kteøí ji budou zastupovat v krajských kolech popøeji nejen úspìch, ale i to, aby si nadšení z hudby nesli stále ve svých srdíèkách. Dagmar Mastná, øeditelka ZUŠ Je konec plesù ve Stodì? Sedím doma za pracovním stolem, hodiny ukazují 23.35, pøede mnou obrazovka poèítaèe a já pøemýšlím o tom, že napíši nìco o právì probíhající plesové sezonì ve Stodì. Napsat na toto téma jsem se rozhodl pøed malou chvílí, protože jsem byl u rodièù manželky a oni vyprávìli o tom, jaké to bylo když oni chodili na plesy, když tady byly tøi plesy v jeden den... (vidíte, nìkoho návštìva u tchynì pøivádí k šílenství, mne inspiruje). A tak se zamýšlím. Byla vùbec nìjaká plesová sezona letos ve Stodì? Abych to nejprve zrekapituloval: jeden závìreèný ples taneèního kurzu, jeden maturitní ples, myslivecký ples, sportovní ples a reprezentaèní ples mìsta. To je zatím vše. Když z toho však vyèlením závìreèný ples a maturitní ples, protože to jsou akce v podstatì pro pøedem urèenou spoleènost, vycházejí mi tøi plesy. Není to na Stod pøece jen málo? Je, a (promiòte mi ten výraz) sakra málo! Èím to?! Pokusím se popsat svùj názor. 1. Ples musí nìkdo poøádat. Avšak tìchto poøadatelù ubývá. S pøípravou takové akce je totiž vždycky spojena obrovská práce a starost. Takže se stane, že se radìji nic nedìlá. V této sezonì se ze zájmových spolkù našli jen myslivci a sportovci (všechna èest jim). Ptám se tedy. Kde jsou rybáøi, zahrádkáøi, hasièi a já nevím kdo všechno plesy ještì poøádal døíve? Že by nebyl èas na pøípravu? 2. Rostou náklady na všechno. Ano, nájem sálu, kapela, výzdoba, tombola. Ale to není jen ve Stodì, to je prostì realita, s tím se musí poèítat tak, jako se s tím poèítá v Holýšovì, Chotìšovì, Dobøanech, Horšovském Týnì, kde jsou plesy témìø každý víkend. Za sebe Vám mohu sdìlit, že nájem stodského sálu je jeden z nejnižších v okolí. 3. Když už se pøece jen do práce s pøípravou pustím, musím ji "dotáhnout" do konce. Proè se nepovedl sportovní ples (mám na mysli úèast), když sportovcù není jen tìch ètyøicet, kterých tam nakonec pøišlo? Nebylo by dobré pozvat vlastní èleny? Myslivci mìli nádhernou tombolu, vynikající kapelu, ale - nezlobte se na mne - já vidìl ve mìstì jen jediný plakát. Navíc tu byla trochu smùla, protože o jednom víkendu se v okruhu deseti kilometrù konaly hned tøi myslivecké plesy. 4. Nakonec to... diváci, návštìvníci. Všichni s kým jsem mluvil øíkají: "Lidi ve Stodì nikam nechodí, nikam se jim nechce." atd. Ano souhlasím. Myslím, že by to chtìlo skuteènì obèas zapomenout na práci, pøekonat chvilkovou nechu se pøipravit a do spoleènosti pøece jen vyrazit. Ale stodský obèan nemìl v poslední dobì zas tolik pøíležitostí, aby nìkam vyrazil. Øíkám to proto, že si nemyslím, že "ausgerechnet" hned ve Stodì jsou úplnì jiní lidé než tøeba v již výše zmínìných Dobøanech, Holýšovì, Chotìšovì èi Horšovském Týnì. Závìrem svého èlánku se omlouvám všem, kterých se nìkteré vìty mohli dotknout. To ale nebyl smysl tìchto napsaných slov. Ten je v tom pokusit se spoleènì najít øešení a zlepšit situaci. Abych jen nemluvil, rozhodl jsem se pozvat všechny spolky a zájmové organizace v prùbìhu bøezna ke spoleènému jednání o kulturních akcích. Vìøím, že mé pozvání pøijmou. Jestliže se slovy v tomto èlánku nesouhlasíte, napište. Budu rád. Možná jsem pøílišný optimista, ale situace se zmìní, uvidíte. Stod si to zaslouží, stodská veøejnost si to zaslouží. Pavel Cích, vedoucí MKS Stod KALENDÁØ kulturních akcí bøezen - kvìten 2006 kontakt: MKS Stod tel.: , BØEZEN Koncert pìveckého oddìlení ZUŠ v zasedací síni Mìstského úøadu od hodin Taneèní zábava v kulturním domì od 20 hodin. Hraje skupina MOTOR - BAND, pøedkapela HELIRON Divadelní pøedstavení Antonína Procházky "S tvojí dcerou ne" v kulturním domì od hodin, v hlavní roli Petr Nárožný, poøádá MKS Taneèní zábava, hraje skupina MASH v kulturním domì od hodin Beseda s manželi Špillarovými, autory úspìšných cestopisù, o jejich cestách po Austrálii. Poøádá mìstská knihovna od 17 hodin Noc s Andersenem, poøádá mìstská knihovna. DUBEN Rozhledna Køížový vrch otevøena od do konce øíjna o sobotách, nedìlích a ve svátcích od 10 do 17 hodin Taneèní zábava v kulturním domì, hraje skupina ŠKWOR Zábavné odpoledne pro klienty ÚSP Stod Taneèní soutìž v kulturním Velikonoèní koncert ZUŠ v zasedací síni Mìstského úøadu a zahájení velikonoèní výstavy od Taneèní zábava v kulturním domì, hraje skupina ARAKAIN Taneèní zábava v kulturním Staropražští Heligonkáøi Štìpána Kozáka v kulturním domì od 17 hodin, poøad pro støední a starší generaci Taneèní zábava v kulturním Pálení èarodìjnic na Køížovém vrchu. KVÌTEN Absolventský koncert ZUŠ Taneèní zábava v kulturním domì, hraje skupina KEÈUP Fotbalové utkání klubu Amfora a Stoda Taneèní zábava v kulturním Zdenìk Izer a Petr Freund v poøadu "Dnes vás baví holohlaví" od 17 hodin v kulturním Pøipravujeme: Výstava loutek divadla Alfa Výstava fotografií - Stod v minulosti a souèasnosti, co nám mìsto hyzdí a co nám zde vadí.

5 Ptaèí chøipka a mimoøádná opatøení Státní veterinární správa Èeské republiky jako orgán pøíslušný podle 48, odst. 1, písm. c) zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících pøedpisù, naøizuje podle 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z dùvodù nebezpeèí zavleèení a rozšíøení vysoce patogenní aviární influenzy zpùsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území Èeské republiky tato mimoøádná veterinární opatøení 1) Chovatelùm, kteøí chovají jako podnikatelé drùbež a nemají povinnost zaregistrovat svá hospodáøství a údaje o poètu chované drùbeže podle zákona è. 154/2000 Sb., o šlechtìní, plemenitbì a evidenci hospodáøských zvíøat a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (plemenáøský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, se naøizuje neprodlenì nahlásit nejpozdìji do na adresu Mezinárodní testování drùbeže, s.p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSÈ , údaje o hospodáøství prostøednictvím "Registraèního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanaèního podniku, shromažïovacího støediska, uživatelského zaøízení, provozovatele líhnì" zveøejnìného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a uvedeného v pøíloze è. 6 k vyhlášce MZe è. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti oznaèování zvíøat a jejich evidence a evidence hospodáøství a osob stanovených plemenáøským zákonem, a údaje o chované drùbeži - druhu, kategorii a kapacitì hospodáøství. 1) Èeskomoravské spoleènosti chovatelù, a.s., U topíren 2/860, Praha 7, jako povìøené osobì k vedení ústøední evidence podle plemenáøského zákona, se naøizuje zajistit evidenci chovatelù uvedených v bodì 1, jejich hospodáøství a údajù o chované drùbeži. 2) Chovatelùm, kteøí jako podnikatelé chovají drùbež, se zakazuje bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji však od , chovat drùbež ve volném výbìhu. Místnì pøíslušná krajská veterinární správa mùže chov drùbeže ve volném výbìhu povolit za pøedpokladu, že krmivo a voda se drùbeži dává uvnitø haly nebo pod pøístøeškem, který dostateènì odradí volnì žijící ptáky a zabrání styku volnì žijících ptákù s krmivem nebo vodou urèenou pro drùbež. 3) Chovatelé uvedení v bodì 3 musí v souladu s 2 a 3 vyhlášky MZe è. 296/2003 o zdraví zvíøat a jeho ochranì, o pøemísování a pøepravì zvíøat a o oprávnìní a odborné zpùsobilosti k výkonu nìkterých odborných veterinárních èinností, v platném znìní, zajistit ochranu svých chovù pøed zavleèením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volnì žijícího ptactva do hal zasíováním oken a vìtracích otvorù a zároveò vést øádnou evidenci o chovu drùbeže, úhynech, pøesunech a veterinárních zákrocích. 4) Chovatelé uvedení v bodì 3 jsou povinni hlásit pøíslušné krajské veterinární správì: pokles v pøíjmu potravy a vody o více než 20%, pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny, úmrtnost vyšší než 3 % týdnì. 5) Zakazuje se poøádání svodù drùbeže a ostatních ptákù, tj. soustøedìní drùbeže a ostatních ptákù rùzných chovatelù na urèeném místì a k urèenému úèelu, zejména trhy s drùbeží a ostatními ptáky, výstavy, pøehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutìže. Místnì pøíslušná krajská veterinární správa mùže na základì vyhodnocení rizika povolit konání svodu drùbeže a ptactva, které je chováno zpùsobem vyluèujícím jakýkoliv kontakt s volnì žijícími ptáky. 6) Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodù drùbeže a ostatních ptákù, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní úèastí a zakazuje se úèast drùbeže a ostatních ptákù chovatelù z Èeské republiky na svodech v zahranièí. 7) Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodù drùbeže a ostatních ptákù vydaných pøíslušnými krajskými veterinárními správami a Mìstskou veterinární správou v Praze pro svody s úèastí drùbeže a ostatních ptákù chovaných v Èeské republice. 8) Zakazuje se poøádání soutìží poštovních holubù s mezinárodní úèastí na území Èeské republiky a úèast poštovních holubù chovatelù z Èeské republiky na soutìžích v zahranièí. 9) Naøizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádìní kontrol dokladù o provedené dezinfekci všech vozidel urèených k pøepravì zvíøat na silnièních hranièních pøechodech pøi vstupu na území Èeské republiky a v pøípadì zjištìní nedostatkù, tj. nepøedložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodlenì oznámit tuto skuteènost místnì pøíslušné krajské veterinární správì. Tato informace musí obsahovat název nebo obchodní firmu dopravce, registraèní èíslo vozidla, druh pøepravovaných zvíøat a adresu místa urèení. Odùvodnìní: Uvedená opatøení se ukládají k ochranì státního území Èeské republiky pøed zavleèením vysoce patogenní aviární influenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evropì a se zaèátkem jarních tahù migrujícího ptactva z území s nepøíznivou, pøípadnì neznámou nákazovou situací. Tato mimoøádná veterinární opatøení nabývají úèinnosti dne od 0,00 hod. s výjimkou opatøení uvedených v bodech 6-9, která nabývají úèinnosti dne od 0,00 hod. V Praze dne MVDr. Milan Malena, ústøední øeditel SVS ÈR Výskyt ptaèí chøipky: Žádáme obèany, aby podezøení na výskyt ptaèí chøipky hlásili zejména v tìchto pøípadech: 1) Drùbež v hospodáøstvích pøi - poklesu pøíjmu potravy a vody o více než 20% - poklesu produkce vajec o více než 5% po dobu déle než 2 dny - úmrtnosti vyšší než 3% týdnì 2) Volnì žijící ptáci - pøi náhlých úhynech vìtšího poètu volnì žijících ptákù (tímto poètem se rozumí nad 5 ks ptákù v jedné lokalitì). 3) Volnì žijící vodní ptáci - pøi náhlých úhynech volnì žijících vodních ptákù (jedná se o druhy - kachna divoká, husa divoká, polní a bìloèelá, labu velká, volavka popelavá a kormorán obecný) je tøeba odebrat vzorky tìchto ptákù k vyšetøení i z jednotlivì uhynulých kusù. Dùvodem ke stanovení tohoto rozsahu vyšetøení u vodních ptákù je v souèasné dobì zjištìná citlivost k nákaze u tìchto ptákù, kdy byl zjištìn virus H5N1 (Itálie, Slovinsko) u jednotlivì nalezených uhynulých ptákù. Odbìry vzorkù, jejich zabalení a transport do NRL zajistí úøední veterinární lékaøi KVS, kteøí k tomu mají potøebné vybavení a smìrnice, jak postupovat Podezøení ohlaste pracovníkùm veterinární správy: MVDr. Poláèek Václav MVDr. Svoboda Marek MVDr. Brož Pavel MVDr. Kùttová Magda MVDr. Šùsová Marta MVDr. Magdalena Kùttová, Veterinární inspektor Zajímavé akce DDM Stod * V sobotu poøádáme pro ženy Aprílový aerobik. Bližší informace pí. Jelínková. * V sobotu si pøijïte, dospìlí, uplést velikonoèní košík z pediku. Tìší se na vás Blanka. * O velikonoèních prázdninách které pøipadnou na ètvrtek a pátek pøipravujeme pro dìti 3. roèník turnaje v pøehazované a vybíjené, další zajímavý program. * V sobotu jedou ženy ze sportovních kroužkù DDM na cvièení s Vaškem Krejèíkem, které se koná v Plzni v hale Lokomotiva. Bližší informace pí. Jelínková. * Do èervna jsme pro všechny zájemce z øad dospìlých pøipravili sobotní tancování se zamìøením na latinsko-americké tance. Akce probìhne v termínech 8. 4., , a v DDM od 9:30 do 11:30 hodin. Na všechny taneèníky se tìší Jana. Bližší informace o plánovaných akcích a dalších akcích DDM se dozvíte osobnì v DDM, na tel , na plakátech, z nabídky na daný mìsíc. Zdravé saunování O tom, že je saunování zdraví prospìšné asi nikdo nepochybuje. Horší to bývá s otázkou, kde se saunovat? Nabízíme vám jednu z možností - tìlovýchovná jednota Holýšov provozuje již tøetím rokem novì rekonstruovanou saunu. Sauna je souèástí ubytovny sportovní haly v Táborové ulici a poskytuje své služby prakticky po celý týden. Úterky jsou vyhrazeny pro muže, støedy pro ženy, ètvrtky a pátky jsou dosud nevyužívány. Provozní doba je stanovena od hod. Pro skupiny se ètyømi a více úèastníky je možno dohodnout také obsazení ètvrteèních a páteèních termínù. Cena sauny je 80,-Kè, informace a vstupenky obdržíte v kanceláøi ubytovny, pøípadnì na telefonu Souèasnì se saunou je možno v úterý a støedu využívat služeb masérky a terapeutky pí.kupkové, která provádí kromì rekondièních, relaxaèních a sportovních masáží celou øadu dalších technik a terapií. Srdeènì zveme k návštìvì sauny, je to ideální zpùsob pro udržení tìlesné kondice a využití dlouhých zimních veèerù. Dìkujeme touto cestou neznámému dárci za igelitovou tašku plnou odpadkù. Tìší nás, že neodhazujete odpadky do pøíkopù u silnice nebo do pøírody, ale kontejner je jen 100 m od kulturního domu, kde taška ležela. My fakt nemùžeme odklízet odpad za všechny!!! Chráníme vaše sny Jednatelství Oznamuje Èeské pojišovny a.s rozšíøení Námìstí ÈSA 24, provozní doby Stod Pondìlí h (budova Komerèní banky a.s.) Støeda h Tel.: Ètvrtek 9-12 h Nabídka: Pojištìní motorových vozidel: Povinné ruèení, havarijní pojištìní Majetková pojištìní: Poj. nemovitostí, domácností a rekr. objektù Odpovìdnostní pojištìní z obèanského života a zamìstnání Kapitálová životní a úrazová pojištìní pro dìti i dospìlé Penzijní pøipojištìní se státním pøíspìvkem Vyøizování agendy spojené s produkty ÈP a.s. Vedoucí kanceláøe: Jan Jonák Mobil.: , privát.:

6 Volejbalistky vedou tabulku soutìže Mladší žaèky DDM Stod se od záøí 2005 úèastní pod vedením trenérù Jiøího Vlka a Miroslava Jindøicha krajského pøeboru ve volejbalu. Po tøech kolech, která se konala v Tachovì, v Plzni a v Klatovech vedou dívky tabulku soutìže. Vìøíme, že si svùj bodový náskok nad družstvem Klatov udrží i v nadcházejících dvou kolech. Ètvrté kolo krajského pøeboru mladších žákyò ve volejbalu se koná v Tachovì. Pøijïte dívky podpoøit do sportovní haly ve Stodì, kde se koná poslední kolo soutìže. Zaèínáme v 9:00 hodin. poø. družstvo zápasù V P K sety míèe body 1. Stod "A" :0 0: Klatovy :0 0: VK Tachov B :0 0: VSK Tachov :0 0: Lokomotiva A :0 0: Lokomotiva B :0 0: Stod "B" :0 0: VK Tachov A :0 0: Lokomotiva C :0 0:0 10 Na kafíèku s Právì se Vám otevírá nová pravidelná rubrika, ve které Vám budeme pøinášet rozhovory se zajímavými lidmi našeho mìsta a nejen odtud. Prostì se necháme pozvat na kávu a budeme se ptát za Vás. Pokud máte otázky pro osobnosti z Vašeho okolí nebo víte o nìkom zajímavém napište, rádi se za Vás zeptáme. Jako prvního jsme si vybrali øeditele ÚSP Stod Mgr. Radomíra Bednáøe. Sedíme tedy v malé útulné øeditelské kanceláøi, plné skøínìk na kterých je nepøeberné množství výrobkù od klientù ÚSP. Pane øediteli, jak dlouho jste ve funkci a proè jste si vybral právì ÚSP Stod? "Ve Stodì pùsobím od 1. záøí 2005 a s mým øeditelováním to bylo asi takto: Dlouhá léta pracuji ve Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým (v souèasné dobì je Mgr. Bednáø pøedsedou krajského výboru - poznámka redakce), a jak to bývá, neustále jsem kritizoval práci ústavù sociální péèe. No a když se mìnil øeditel ÚSP Stod, byla to pro mne výzva ukázat, jak bych to chtìl dìlat." Mùžete nám øíci, kde jste pracoval pøed tím? "Samozøejmì. Hned po revoluci jsem pracoval jako zástupce øeditele Úøadu práce Plzeò-sever, to bylo sedm let a poté jsem vyuèoval na Pedagogické fakultì ZÈU v Plzni. Tam jsem byl u zrodu Katedry sociální práce." Jaké máte plány a v èem chcete být jiný než Váš pøedchùdce? "Já nemám ambice být jiný než mùj pøedchùdce, chci jen, aby se ústav ve Stodì stal moderním poskytovatelem sociálních služeb." Øíkáte to pomìrnì skromnì, co si pod tímto pojmem máme pøedstavit? Ono to v podstatì znamená jednak respektovat individualitu klientù a pøiblížit je životu vìtšinové spoleènosti, ale také to znamená otevøít ústav navenek, aby se stal souèástí místní komunity. Aby to pro okolí prostì nebyly jen ètyøi domy kdesi za plotem. K naplnìní našich cílù využíváme pracovní terapie - máme zde chránìné dílny, jako jsou keramická dílna, svíèkaøská dílna, tkaní kobercù atd. Nìkteøí klienti pracují i ve zdejších podnicích. To není lehký úkol, máte nìjaké vysnìné plány do budoucna? "To, co nás èeká již brzo, je akreditovat toto zaøízení pro poskytování moderních sociálních služeb, což není malý úkol. Ale naším snem je vybudování chránìného bydlení pro nìkteré klienty mimo brány ústavu. Pøi takovém pracovním vytížení máte ještì èas na koníèky a záliby? Ano, jsem ještì pøedsedou sdružení Fénix, které provozuje chránìnou dílnu-cukrárnu v Chotìšovì. Také si rád zahraji stolní tenis a velice rád zajdu na ryby a na houby. Dìkujeme Vám za rozhovor a do Vaší práce pøejeme mnoho sil a úspìchù. UPOZORNÌNÍ FINANÈNÍHO ÚØADU Finanèní úøad Plzeò-jih upozoròuje obèany, že poštovní poukázky na zaplacení danì z nemovitosti na rok 2006 budou rozesílány koncem mìsíce kvìtna. Stod na internetu Hledáte informace o Stodì na internetu? Pokusím se vám ono hledání trochu usnadnit. Zajímají-li vás "úøední" informace, najdete je na Mìstské kulturní støedisko má své stránky na adrese mks.mestostod.cz a drby ze Stoda i okolí si mùžete pøeèíst na Stodské školy mají také své vlastní stránky: a Která škola je která jistì snadno poznáte. A co po škole? Nabídku pro volný èas si projdìte na ddm.zestoda.net. A sportovci? Ti toho moc nepøedvedli. Stránky mají jedinì stolní tenisté na pingpong.stod.info. Jan Fišer Vybíráme z nových knih v mìstské knihovnì: Anglická èítanka - Je urèena všem, kteøí se uèí anglicky. Jsou zde povídky, písnièky, anekdoty. Pøedností knížky je paraelní èeský pøeklad, který umožòuje okamžitou kontrolu. Ménì frekventovaná slovíèka jsou ve slovníèku u textu. Podobnou èítanku máme také v nìmèinì. Vzestup a pád èeské sociální demokracie - Miloš Zeman - Druhá kniha bývalého èeského premiéra. Zeman zde rozebírá pøíèiny selhání nìkterých politikù. Zároveò se pokouší nabídnout øešení, jak ze souèasné situace ven. Odkaz - Barbara Masin - Dcera Josefa Mašína líèí ve své knize nejen pøíbìh odbojové skupiny bratøí Mašínù, ale také osudy rodiny Mašínù, poèínaje první svìtovou válkou pøes okupaci až po padesátá léta. Popisuje také dosud nezveøejnìná fakta o službì trojice pøátel a americké armádì. Francouzské hedvábí - Sandra Brown - Milostný pøíbìh s detektivní zápletkou patøí urèitì k tomu nejlepšímu, co autorka napsala. O tom, že její romány jsou úspìšné, svìdèí opakovaná vydání jejích knih. Ve stínu zlaté hory - Colleen McCulloughová - Strhující pøíbìh z druhé poloviny 19. století se všemi pøevratnými zmìnami odehrávající se v Austrálii. Nejen domorodé obyvatelstvo, ale i velké množství pøistìhovalcù vytváøí dìjiny této zemì. Po mnoha letech se na cestu Stodem opìt vydal masopustní prùvod masek. Firma AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. se sídlem ve Stodì u Plznì si Vás dovoluje pozvat na 1. roèník spoleèensko - sportovní akce: "AGRI FAIR - MÁJOVÝ POHÁR" která se koná u pøíležitosti 15-letého výroèí firmy. Jedná se o neformální setkání a bìžecký závod na 3 km (výbìh na Køížový vrch), který probìhne pod záštitou naší firmy. Pøátelé a rodinní pøíslušníci, kteøí se nezúèastní bìžeckého závodu, mohou trasu projít pìšky a navštívit rozhlednu na Køížovém vrchu, kde bude cíl závodu. Všichni sportovnì založení spoluobèané mìsta Stoda jsou srdeènì zvaní. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích budou odmìnìni hodnotnými cenami. Datum: sobota 20. kvìtna 2006 Místo startu: Pohostinství "Ve mlejnì", Stod (za budovou ÚSP) Mìstské kulturní støedisko Stod Vás zve na komedii Antonína Procházky 20. bøezna 2006 od 19 hodin v kulturním domì ve Stodì Hrají: Petr Nárožný, Naïa Konvalinková, Antonín Procházka, Pavel Kikinèuk a další Pøedprodej vstupenek: MKS Stod - knihovna Stod STODSKÉ LISTY vydává mìsto Stod. Redakèní rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MìÚ Stod, ÈSA 294, Stod, tel Odpovìdný redaktor D. Myslíková. Registrováno OÚ Plzeò-jih /95. Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Tisk a graf. úprava Dail spol. s r.o. Domažlice tel

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2006

V Ř E S K O V Á K březen 2006 V Ř E S K O V Á K březen 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, při pohledu z okna to sice nevypadá, ale blíží se nám jaro. Tak jako v minulém roce vám chceme nabídnout možnost pálení ořezaných větví z

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více