INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA MÍSTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA MÍSTEK"

Transkript

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 1

2 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle Analýza současné ekonomické a sociální situace Stručný popis města Demografické údaje Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivost městského prostředí Dostupnost a mobilita Veřejná správa Zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje definice místních disparit SWOT analýza SWOT Závěry analýzy Vize a cíle Vize Globální cíl Specifické cíle Zdůvodnění výběru zóny Zdůvodnění výběru zóny Provázanost se SWOT a socioekonomickou analýzou Popis a kvantifikace kritérií Popis zóny Základní údaje Vývoj sídlišť ve Frýdku-Místku Geografie Obyvatelstvo Bydlení Vzdělanostní a ekonomická struktura Sociální integrace Sociální služby Vzdělávací struktura Zdravotnictví Životní prostředí Veřejná prostranství, dopravní infrastruktura a volnočasové aktivity Popis cílů, opatření a aktivit IPRM Globální cíl Specifické cíle a opatření Specifický cíl 1 Zlepšení prostředí pro obyvatele zóny Specifický cíl 2 Zkvalitnění technického stavu bytových domů Specifický cíl 3 Rozvoj lidského potenciálu obyvatel zóny Opatření a aktivity Opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství Opatření 1.2 Revitalizace objektů občanské vybavenosti Opatření 2.1 Regenerace bytových domů Opatření 3.1 Zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel Provázanost SWOT analýzy, opatření a aktivit IPRM a IOP Očekávané výsledky

3 6.1. Udržitelnost projektů realizovaných v romských lokalitách Časový harmonogram realizace IPRM Finanční plán Veřejná podpora Administrativní řízení IPRM Způsob řízení IPRM Zajištění administrativních kapacit Zdůvodnění výběru a požadavky na obsazení pozice manažera Pravidla pro ustavení řídícího výboru, popřípadě pracovních skupin Kompetence a odpovědnosti jednotlivých subjektů zapojených do řízení IPRM Přípravná fáze Fáze realizace IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM Způsob monitorování realizace IPRM Zodpovědnost za přípravu a schvalování ročních monitorovacích zpráv Zapojení partnerů Nástroje finančního řízení Způsob výběru projektů Horizontální témata Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Specifické potřeby obyvatel Rovné pracovní podmínky, vzdělávání a práce Informovanost a komunikace Kvalita života Prevence sociálně patologických jevů Informace o rovných příležitostech Udržitelný rozvoj Doprava Životní prostředí Spotřeba energie Ekonomický potenciál Výchova k udržitelnému rozvoji Analýza rizik Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a z jiných OP

4 Zkratky ČSÚ Český statistický úřad ČOV Čistírna odpadních vod EAO Ekonomicky aktivní obyvatelé EVL Evropsky významné lokality F-M Frýdek-Místek CHKO Chráněná krajinná oblast IPRM Integrovaný plán rozvoje měst MMFM Magistrát města Frýdku-Místku ODIS Ostravský dopravní integrovaný systém OŽPaZ Odbor životního prostředí a zemědělství PO Ptačí oblasti POD Příměstská osobní doprava PM10 Prachové částice velikosti 10 µm SEZ Staré ekologické zátěže SLDB Sčítání lidu domů a bytů SMFM statutární město Frýdek-Místek SWOT Analýza silných a slabých stánek, příležitostí a ohrožení TEN-T Trans-European Transport Network (transevropská dopravní síť) ZP zdravotně postižení 4

5 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty IPRM je v souladu s nadřazenými dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku , Územní plán města Frýdku-Místku, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, Program rozvoje Moravskoslezského kraje, Národní rozvojový plán ČR. Mezi nejdůležitější koncepční dokumenty, z nichž IPRM vychází a je v souladu, je Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku a Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku- Místku Níže jsou uvedena opatření, se kterými je IPRM v souladu: Tematická oblast 1 Vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch Opatření 1.3: Rozšíření stávající Aktivita 1.3.1: Vybudování a rozvoj dětských hřišť a sportovišť ve městě nabídky volnočasových aktivit Opatření 1.3: Rozšíření stávající Aktivita 1.3.4: Rozvoj cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklopruhy) nabídky volnočasových aktivit Tematická oblast 3 Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí Opatření 3.1: Rozvoj Frýdku- Aktivita 3.1.6: Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany města Opatření 3.4: Statická doprava ve městě Aktivita 3.4.3: Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně Olešná Opatření 3.7: Veřejná zeleň ve Aktivita 3.7.1: Podpora regenerace veřejné zeleně městě Další dokumenty, s kterými je IPRM v souladu, jsou strategické dokumenty zpracované na úrovni statutárního města Frýdek-Místek, na úrovni Moravskoslezského kraje a ČR: Územní plán města Frýdku-Místku Nastavení cílů, strategie a aktivit IPRM respektuje a bere v úvahu znění textové a grafické podoby Územního plánu města. Konkrétní dílčí projekty IPRM budou moci být realizovány pouze pokud získají územní rozhodnutí a stavební povolení a budou tedy v souladu s Územním plánem města. Národní rozvojový plán ČR V tomto dokumentu národního charakteru je určen cíl dosáhnout vyváženého a harmonického rozvoje celého území ČR. Konkurenceschopnost ČR je zde definována jako funkce mimo jiné i Vyváženého rozvoje území ČR a jejích regionů: o Harmonický rozvoj území ČR a snižování existujících disparit o Stimulace rozvojového potenciálu regionů o Posilování role měst jako center růstu a rozvoje regionu o Udržitelný rozvoj venkovských oblastí Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Tento koncepční dokument definuje v rámci globálního cíle 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu mj. strategický cíl, s nimiž je IPRM v souladu: Specifický strategický cíl Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a zodpovědného urbanismu. 5

6 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle Socioekonomická analýza města vychází ze strategických a programových dokumentů města. Výchozí materiály pro socioekonomickou analýzu jsou: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Územní plán města Frýdku- Místku, Ekonomicko-sociální analýza města Analýza současné ekonomické a sociální situace Stručný popis města Statutární město Frýdek-Místek leží v severovýchodní části Moravy (cca 20 km jihovýchodně od města Ostravy) na soutoku řek Ostravice a Morávky v průměrné nadmořské výšce 290 m.n.m. Na levém břehu řeky Ostravice leží městské části Místek, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky, na pravém břehu Frýdek, Lískovec, Panské Nové Dvory a Skalice. Území města náleží k mírně teplé klimatické oblasti. Srážky zde neklesají pod hranici 750 mm/m 2 ročně. Statutární město Frýdek-Místek má část městskou - centrální (zástavba Frýdku a Místku) a část venkovskou (venkovská sídla a zemědělská krajina). Z celkové rozlohy statutárního města Frýdek-Místek (5 155,68 ha) téměř polovinu (2 467,83 ha, 47,87 %) představuje zemědělská půda, lesní půda má rozlohu 1 167,99 ha (22,65 %) ČSÚ k Město Frýdek-Místek je okresním městem - Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ nejvýchodnější okres České republiky. Na severu okres sousedí s Polskou republikou a na východě se Slovenskou republikou. Rozprostírá se na ploše 1 208,49 km 2. Město Frýdek-Místek je součástí Moravskoslezského kraje, který na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským (Województwo opolskie) a Slezským (Województwo śląskie), na jihovýchodě s Žilinským krajem (Žilinský samosprávny kraj) na Slovensku. Postavení statutárního města Frýdek-Místek v rámci okresu, kraje a ČR Počet obyvatel k Podíl města Území Celkem Muži Ženy F-M (%) Česká republika ,55 Moravskoslezský kraj ,69 Okres Frýdek-Místek ,26 Město Frýdek-Místek ,00 Zdroj: ČSÚ, Praha Demografické údaje Ve městě na konci roku 2011 žilo obyvatel. Počtem obyvatel se Frýdek-Místek řadí na 17. místo v republice. V rámci kraje patří statutární město Frýdek-Místek k pěti nejlidnatějším městům. Počet obyvatel statutárního města Frýdek-Místek plynule stoupal až do období II. světové války. Mírné zpomalení růstu počtu obyvatel v důsledku války a v padesátých letech vystřídal dosti rychlý růst v šedesátých až osmdesátých letech. Tento růst byl podmíněn růstem průmyslové výroby v samotném statutárním městě Frýdek-Místek, ale i v ostravské průmyslové aglomeraci (růst pracovních příležitostí). Obyvatelstvo se převážně koncentrovalo do vybraných částí vlastního města (převážně Frýdek a Místek, viz tabulka č.1 přílohy č.1). 6

7 Průměrný věk obyvatel statutárního města Frýdek-Místek je 40,7 let (v roce 2011), což je o rok méně než např. průměrný věk obyvatel Ostravy (41,3 let - rok 2011). Z věkové struktury obyvatel vyplývá, že ve městě převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. Zastoupení obyvatel v poproduktivním věku je již delší dobu nepříznivý, neustále jejich počet narůstá. Příčinou poklesu počtu dětí do 14 let (poklesu porodnosti) je zejména změna životního stylu mladé generace, která se snaží více seberealizovat v profesní kariéře a mění postoje k rodičovství a rodině, a také nepříznivá ekonomická a bytová situace. Při sčítání lidu, domů a bytů bylo umožněno občanům, aby se přihlásili k národnostní skupině podle vlastního rozhodnutí. Sčítané osoby se mohli přihlásit vedle české národnosti (66,17 %) i k národnosti moravské (2,73 %), slezské (0,41 %), rómské (0,04 %) nebo jiné (5,85 %). 24,8 % obyvatel Frýdku-Místku se však nepřihlásilo k žádné národnosti. Kromě těchto národností je početnou skupinou ve městě i národnost slovenská a polská. Toto je důsledek polohy okresu Frýdek-Místek u hranic se Slovenskou a Polskou republikou. V poslední době ve městě a jeho okolí roste počet obyvatel přicházejících z asijského kontinentu (převážně vietnamské a korejské národnosti). Pokud jde o religiozitu, převažující skupinou je obyvatelstvo bez vyznání (31,93 %) Třetí nejpočetnější skupinu tvoří obyvatelé, kteří se hlásí k římskokatolickému vyznání - 11,51 %. Druhou věřící skupinu (15,49 %) tvoří občané, kteří se přihlásili k jiné náboženské víře a 44,19 % obyvatel neuvedlo, zda-li jsou věřící nebo nevěřící. (údaje ze SLDB 2011) Ekonomický rozvoj Z ekonomického pohledu je statutární město Frýdek-Místek průmyslové s rozvíjejícími se službami. Samotné město i celý okres Frýdek-Místek je možné charakterizovat jako oblast s výrazným potencionálem růstu, díky lokalizačním faktorům jako jsou výhodná poloha, kvalifikovaná pracovní síla i hospodářská tradice. Ve statutárním městě Frýdku-Místku má hutnický a textilní průmysl dlouholetou tradici. Ostatní obory mají jen doplňkový charakter. Z hlediska blízkého okolí se ke statutárnímu městu Frýdku-Místku pojí doly Staříč a Paskov. Vývoj posledních let byl ovlivněn zejména privatizací v 90. letech. Byl zastaven provoz Mostárny Vítkovice a stavy zaměstnanců v největších průmyslových podnicích města se snížily o více jak 50 %. To vyvolalo na druhé straně růst nových podnikatelských subjektů zejména ve službách. Zaměstnanost v organizacích města F-M podle odvětví OKEČ (tabulka č. 2), struktura zaměstnavatelských subjektů dle právní formy (tabulka č. 3) a zaměstnanost podle počtu zaměstnanců v organizacích (tabulka č. 4) jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 1 dokumentu. Vzhledem k dostatečnému počtu kvalifikované pracovní síly, relativně nízkým mzdovým nákladům i vyšší míře nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními regiony České republiky je oblast Moravskoslezského kraje, tedy i Frýdek-Místek, velmi výhodným místem pro investování. Ve statutárním městě Frýdku-Místku patří k nejvýznamnějším následující lokality brownfields: kasárna Palkovická, lokalita Rybníky a objekt staré teplé válcovny ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s., lokalita Panské Nové Dvory a areály nevyužitých objektů a pozemků Slezan Frýdek-Místek a.s. Stávající, případně potenciální průmyslové zóny nacházejících se na území města jsou: Chlebovice, Lískovec a Frýdek-Místek Kasárna. Při sčítání lidu v roce 2011 bylo ve Frýdku-Místku evidováno ekonomicky aktivních obyvatel (EAO). Ekonomicky aktivní tvořili 48,68 % z celkového počtu obyvatel. V tabulkách v příloze č.1 je uváděna zaměstnanost a její vývoj ve statutárním městě Frýdku-Místku. V současnosti však stále neexistují relevantní statistické údaje, které by daný stav zaměstnanosti ve městě přesně popsaly. Analyzovaná statistická jednotka, tedy město, je příliš malá. K dispozici jsou pouze vybrané vzorky zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 26 a více zaměstnanců. Podrobnosti o ekonomické aktivitě ve statutárním městě Frýdek-Místek jsou uvedeny v příloze č. 1 v tabulce č. 5. 7

8 Odměňování (mzdová úroveň) v okrese Frýdek-Místek a v Moravskoslezském kraji je pod průměrnou úrovní mezd v České republice. Přesto jsou průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji páté nejvyšší mezi kraji ČR. Ve statutárním městě Frýdku-Místku bylo k evidováno na úřadu práce celkem uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti ve statutárním městě Frýdku-Místku činila k tomuto datu 9,8 %. Nezaměstnanost byla ovlivněna především restrukturalizací průmyslových podniků na počátku nového století. Její vrchol dosáhl v roce 2003, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla 17,2 %. Podrobné informace o vývoji počtu uchazečů o zaměstnání, jejich struktuře podle dosaženého vzdělání a vývoji nezaměstnanosti ve Frýdku-Místku jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulky č. 7, 8 a 9. Mezi uchazeče o zaměstnání převažují lidé vyučení bez maturity, následují osoby se základním vzděláním a středoškoláci s maturitou. Nejméně zastoupeny jsou osoby s vyšším vzděláním. Z tabulek, popisujících vývoj počtu uchazečů, vyplývá, že počet evidovaných uchazečů o zaměstnání klesá a počet volných pracovních míst roste. Mezi nejvíce ohrožené skupiny nezaměstnaných patří ve Frýdku-Místku: osoby se zdravotním postižením (ZP), absolventi a mladiství, uchazeči evidováni na Úřadu práce déle než 6 měsíců. Nejohroženější skupinou osob hledajících práci jsou ve statutárním městě Frýdku-Místku osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce déle než 6 měsíců. Jejich počet sice neustálé klesá, ale nadále tvoří asi 60 % všech uchazečů o zaměstnání. Naopak pozitivní je pokles u osob se ZP a také u absolventů a mladistvých. Do statutárního města Frýdek-Místek k dojíždělo za prací celkem osob. Denně dojíždělo do města osob, což představovalo 90,6 % z celkového počtu dojíždějících. Z obcí okresu dojíždělo do města 19,6 % z celkového počtu dojíždějících, z obcí mimo okres 20,4 % z celkového počtu dojíždějících. Za nejvýznamnější dojížďkový proud lze považovat dojížďku z Ostravy, která představovala 697 osob (8,3 % z celkového počtu dojíždějících). Další významné dojížďkové proudy směřují z města Frýdlant nad Ostravicí (639 osob), z obcí Baška (497 osob), Palkovice (428 osob) a Dobrá (419). V tomto případě se jedná převážně o denní dojížďku z obcí ne příliš vzdálených od města. Důležitou úlohu v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve Frýdku-Místku sehrává Beskydské informační centrum (BIC, příspěvková organizace statutárního města F-M) a sdružení Region Beskydy. Statutární město Frýdek-Místek je pro svou výhodnou geografickou polohu dobrým výchozím bodem pro turistické výpravy do blízkých Beskyd. Stávající turistická infrastruktura ve městě nabízí vhodné podmínky k provozování aktivit, významných pro rozvoj cestovního ruchu. Pro rozvoj cestovního ruchu je důležitá síť kvalitních ubytovacích zařízení. Celkem je ve statutárním města Frýdku-Místku k dispozici cca 319 lůžek. Cyklistům jsou k dispozici městské cyklotrasy, na které pak navazují cyklotrasy v Beskydech. V současné době je ve městě vybudováno cca 19 km značených cyklostezek: Statutární město Frýdek-Místek, průtah městem (v celkové délce 3,103 km). Ostrava Beskydy (v celkové délce 4,031 km). Palkovická Olešná (v celkové délce 3, 804 km). Statutární město Frýdek-Místek Staré Město (v celkové délce 2,2 km). Cyklostezka za frýdeckým hřbitovem (v celkové délce 280 m). Napojení nového autobusového nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek (v celkové délce 1,3 km). Cyklostezka kolem Olešné (v celkové délce cca 5 km). 8

9 Blízké okolí města nabízí řadu příležitostí pro pěší turistiku a cykloturistiku. Procházky dobře značenými příměstskými trasami vedou atraktivními místy s přírodními zajímavostmi, příkladem je 3,5 km dlouhá naučná stezka ve frýdeckém lese. Na území historického jádra Frýdku je vyhláškou ministerstva kultury České republiky čís. 476/1992 ze dne 10. září 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, vyhlášena městská památková zóna. Na dalším území statutárního města Frýdek-Místek se dle Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek nachází množství památek 7 kostelů, 5 kaplí, přes 80 městských domů a větší množství soch, pomníků a památníků Sociální integrace V této kapitole bude popsán stav občanské vybavenosti související s podporou sociální integrace, kvality života a rozvoje lidských zdrojů, zdravotnictví, školství, sociální péče, bydlení, kultury a volnočasových aktivit. Zdravotní služby ve Frýdku-Místku jsou zastoupeny Nemocnicí Frýdek-Místek. Zřizovatelem nemocnice je Moravskoslezský kraj. Je určena pro pacienty v oblasti, v níž žije 150 tis. obyvatel a v některých odbornostech i pro pacienty z celé ČR. Jedná se o kardiologii, gastroenterologii, oftalmologii, hematologii a nukleární medicínu. V současné době je nemocnice zařízením se 407 lůžky akutní péče a 32 lůžky následné péče. Nemocnice poskytuje znalosti a dovednosti 18-ti lékařských odborností, které zahrnují široké spektrum medicínských výkonů a specializací. Počty zdravotnických zařízení jsou uvedeny v příloze č.1 v tabulce č.11 Oblast sociálních služeb ve Frýdku-Místku v posledních letech zaznamenala období prudkého rozvoje. Došlo ke značnému rozšíření sítě poskytovaných sociálních služeb, a to nejen ze strany samotného statutárního města Frýdku-Místku a jeho poskytovatelů, ale i řady neziskových organizací se sociálním a sociálně zdravotním zaměřením. Snahou statutárního města Frýdku-Místku je vytvořit propojený systém sociálních služeb, které by svým obsahem byly provázány natolik, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a splňovaly tak standardy kvality sociálních služeb. Cílem statutárního města je poskytovat služby sociální péče v co nejvyšší kvalitě jak v pobytových zařízeních (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, penzion pro seniory), tak inovováním ambulantních (poradenská činnost) a terénních (pečovatelská služba, osobní asistence, dobrovolnická činnost) služeb, které umožňují lidem žít s kvalitní péčí tam, kde jsou doma nebo kde si sami zvolí. Svou pozornost obrací také na zájmovou činnost a volnočasové aktivity seniorů a mládeže (kluby důchodců, nízkoprahová zařízení), prevenci kriminality, drogovou problematiku, osoby se zvláštními potřebami (mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním), osoby vyžadující zvláštní pomoc (azylové domy, péče o navrátilce z výkonu trestu), národnostní menšiny. Pomocná ruka je podána těm, kteří se přechodně ocitli v situaci, kterou neumí či nemohou sami zvládnout. Statutární město Frýdek-Místek v oblasti sociálních služeb je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací: Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pečovatelská služba Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hospic Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Nejčastěji jsou poskytovány služby dětem a mládeži (51%) a seniorům (47%). Dále pak tělesně postiženým, lidem s mentálním postižením, lidem se zrakovým postižením, lidem s jiným zdravotním postižením, lidem v přechodné krizi, lidem s duševním postižením, lidem se sluchovým postižením, etnickým skupinám, nepřizpůsobivým občanům, lidem s jinými závislostmi, lidem závislým na alkoholu a závislým na drogách. Konkrétní přehled údajů v oblasti poskytování sociálních a sociálně-zdravotnických služeb je uveden v příloze č. 1 dokumentu tabulka č

10 Z přehledu výdajů na sociální služby vykazuje největší podíl výdajů na oblast seniorů, celkem tis. Kč, tj. 58 %. Výdaje pro osoby se zdravotním postižením činily tis. Kč, tj. 21 % z celkových výdajů na oblast sociálních služeb. Výdaje v sociálních službách na cílovou skupinu děti a mladiství se týkají především nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ostatní výdaje jsou na poradenskou činnost pro děti a mládež v rámci prevence, kterou provádí především občanské sdružení Centrum nové naděje. Většina výdajů pro péči o etnické menšiny je určena pro romskou etnickou menšinu, která patří ve statutárním městě Frýdek-Místek k nejpočetnějším. Výdaje byly použity na projekty města Frýdek-Místek Podpory terénní sociální práce z programu Podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit a na dotaci pro Společnost Romů na Moravě, o.p.s. Vzdělanostní struktura obyvatel odráží dřívější zaměření ekonomické výroby ve městě a okolí, kdy převládalo obyvatelstvo zaměstnáno v dělnických profesích. V porovnání s celou republikou vykazuje město vyšší zastoupení u obyvatel se základním vzděláním. U zbývajících skupin obyvatel je zastoupení nižší než v ČR. Vzdělanostní úroveň občanů je o něco nižší než celostátní hodnoty. Konkrétní data jsou uvedena v příloze č. 1 dokumentu tabulka č. 13 a graf č. 1. Ve Frýdku-Místku je celkem 16 mateřských, 14 základních a 2 základní umělecké školy; 8 státních a 5 soukromých středních škol a 3 gymnázia; dvě vyšší odborné školy a ve městě je i možnost denního vysokoškolského studia (Univerzita J.A.Komenského Praha). Kulturu ve Frýdku-Místku zajišťuje z velké části příspěvková organizace města Národní dům, která na území města provozuje zařízení Národní dům, Novou scénu Vlast, kino Petra Bezruče a divadélko Čtyřlístek. Hlavní kulturní akce, které přispívají k obohacení kulturního života jsou: Velikonoční jarmark (březen), Mezinárodní folklórní festival (červen), Sweetsen fest (červen), Indiáni ve Frýdku (červenec), Jazz ve městě (červenec), Muzikantské žně (srpen), Frýdecké historické slavnosti (srpen) a jiné. Na území města působí cca 100 zájmových organizací pro děti a mládež. Oblast práce s dětmi a mládeží je ve Frýdku-Místku velmi široká od pravidelné zájmové kulturní a sportovní činnosti, přes různé spolky až po práci s rizikovými skupinami a neorganizovatelnými dětmi. Na území města bylo ke konci roku 2011 v provozu: 1 kino, 2 divadla, 1 muzeum, 9 galerií, 2 knihovny, 2 hudební kluby, 1 filmový klub, 1 dům dětí a mládeže a 1 kulturní dům. Statutární město Frýdek-Místek je zakladatelem společnosti Sportplex spol. s r.o., která provozuje na území samotného města včetně okrajových částí řadu sportovních zařízení. Na území statutárního města Frýdku-Místku jsou tato sportovní zařízení: Aquapark Olešná, víceúčelová sportovní hala (včetně ledové plochy), fotbalové stadiony, tělocvičny u základních škol, hokejbalový areál, krytý plavecký bazén, tenisové areály, haly pro míčové sporty, prostory pro fitness, dětská hřiště aj. Přestože stávající nabídka sportovních zařízení ve městě je poměrně dostatečná, v rámci neustálého zlepšování kvality života obyvatel Frýdku-Místku je nutné rozšiřovat tuto nabídku a podporovat tak aktivní využívání volného času. Ve městě například chybí polyfunkční objekt určený nejen ke sportu, ale i oddechu a rekreaci Životní prostředí Kvalita ovzduší Měřící stanice kvality ovzduší je umístěna v areálu někdejšího dopravního hřiště na ulici 28. října v Místku. V tabulce č. 14 v příloze č. 1 dokumentu je uveden přehled průměrných ročních koncentrací sledovaných škodlivin za období 1995 až Na základě nařízení vlády patří území statutárního města Frýdku-Místku mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tomto území je překračován imisní limit pro pevné částice frakce 10

11 PM10 a benzo(a)pyren. Od roku 1994 do roku 2000 došlo k výraznému poklesu emisí znečišťujících látek, kdy se situace zlepšila. Nejvýznamněji se pokles projevil u emisí tuhých znečišťujících látek (o více než 85 %) a oxidu siřičitého (o více než 65 %). Přibližně o polovinu se snížily emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého vypouštěné stacionárními zdroji. Mezi roky došlo k dalšímu mírnému poklesu znečišťujících látek, avšak od roku 2009 dochází k opětovnému nárůstu znečišťujících látek a u některé hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami před více než pěti lety. Kvalita vody Ve všech městských částech Frýdku-Místku je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je z cca 91,5 % beskydská část Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Z vodárenské nádrže Šance na Ostravici je voda přes úpravnu vody v Nové Vsi dodávána přivaděči OOV Nová Ves-Baška DN 1200, Baška-Bruzovice DN 1000, a Baška-Zelinkovice DN 800. Zbývajících cca 8,5% pitné vody je získáváno z místních zdrojů v Chlebovicích a z přebytků vody ze zdrojů Zimný a Prašivá. Ochrana přírody V roce 2004 byla dokončena příprava lokalit soustavy Natura 2000 ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. V konečné fázi bylo navrženo a vyhlášeno zřízení 10 evropsky významných lokalit (EVL) zasahujících na území okresu Frýdek-Místek a 2 ptačích oblastí (PO). Přímo na katastrální území statutárního města Frýdku-Místku zasahují 2 EVL: Řeka Ostravice CZ a Niva Morávky CZ Na katastrálním území statutárního města Frýdek-Místek se nenachází žádná zvláště chráněná území. Statutární město Frýdek-Místek leží v blízkosti velkoplošných chráněných území CHKO Beskydy a CHKO Poodří. Dále se na území okresu Frýdek-Místek nachází celkem 51 maloplošných chráněných území. Do kategorie Národní přírodní rezervace spadá 5 lokalit, do kategorie Přírodní rezervace 24 oblastí a do kategorie Přírodní památka 21 lokalit. Přímo na území statutárního města se nachází 4 Památné stromy: Buk lesní (Fagus sylvatica), Dub letní (Quercus robur), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), Tis červený (Taxus baccata). Dále se na území města nachází Naučná stezka Frýdecký les o rozloze 158 ha a 7 parků v části Frýdek a 4 parky (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 dokumentu tabulka č. 15) v místní části Místek. Problémem u veřejně přístupných parků je kvalita zeleně a cestní sítě. Odpady a SEZ Pro komplexní nakládání s odpady byla v roce 1992 městem založena Frýdecká skládka, a.s. Je to dynamicky se rozvíjející společnost s 94 zaměstnanci, ročním obratem 79 mil. Kč a své služby poskytuje pro cca obyvatel žijících na území s rozlohou 250 km2. Řízená skládka odpadů se nachází na Panských Nových Dvorech. Sběrný dvůr pro nebezpečné odpady, především z TKO a průmyslu, má halu, dílnu a venkovní plochy v areálu bývalých kasáren Panské Nové Dvory. V roce 1994 byl zaveden separovaný sběr odpadů (papír, sklo, plasty) nákladem 18,5 mil. Kč. Dotřiďovací linka se nachází v Lískovci. Aerobní kompostování zeleně a biologických odpadů vlastní technologií zajišťuje kompostárna v areálu ZD Bruzovice. V roce 2011 bylo separovaným sběrem vybráno 1 230,39 t papíru, 611,83 t skla a 451,73 t plastů. V roce 2002 bylo zřízeno středisko BETONY A SUTĚ v areálu skládky na Panských Nových Dvorech, kde jsou dočasně shromažďovány demoliční odpady, ze kterých jsou vyráběny certifikované výrobky (např. drtě pro stavebnictví, drenážní vrstvy, zpevněné plochy apod.). Na území města se nenacházejí žádné významné staré ekologické zátěže, ale limitujícím prvkem pro budoucí rozvoj mohou být pozůstatky z důlní činnosti viz mapa na obrázku č. 1 v příloze č. 1 dokumentu. Významnou zátěží z hlediska kvality života je hluková zátěž kolem hlavních 11

12 dopravních tepen procházejících městem (hlavně podél I/48). Podrobnosti o místech hlukové zátěže jsou uvedeny v příloze č. 1 Obrázek č Přitažlivost městského prostředí Statutární město Frýdek-Místek je historicky vnímáno spíše jako průmyslové centrum a díky tomu, že je de facto součástí Ostravské sídelní aglomerace, je tento obraz dále posilován. Díky tomu, že situace v národním, ale i evropském kontextu je zcela odlišná od druhé poloviny 20. století, pociťuje město potřebu postupné změny v moderní sídlo, které odpovídá nárokům občanů i návštěvníků na plnohodnotný život i vyžití. Z hlediska kvality bydlení je město občany i návštěvníky vnímáno spíše jako průmyslové sídlo s výrazně monofunkčními bloky nevhodné pro kvalitní bydlení, což je zapříčiněno jak přítomností velkých fungujících i zanedbaných průmyslových komplexů, tak i neutěšeným stavem starých sídlišť, jejichž revitalizace je pro město naprostou prioritou. Na území města jsou tato sídliště: Kolaříkovo, Riviéra, Anenská, Bezručova, Nad Lipinou, K Hájku, Růžový pahorek, Nad Nemocnicí, Jiráskova, Hasičská, Slezská I, Slezská II. Mezi největší technické problémy bytových domů na těchto sídlištích patří nedostatečná izolace a nevyhovující okna způsobující velké tepelné ztráty. Mezi další problémy stavu domů patří technicky i staticky nevyhovující balkony a lodžie. Je nutné opravit vstupy do domů a opatřit je bezbariérovými přístupy. Bezbariérové přístupy umožní lepší orientaci osobám se sníženou pohyblivostí. Rozvody tepla, plynu a vody jsou zastaralé. Ve špatném technickém stavu jsou i společné vnitřní prostory bytových domů, kdy zastaralé výtahy neodpovídají normám a nesplňují bezpečnostní standardy. Veškeré tyto závady zvyšují nároky na údržbu a provoz je ekonomicky neefektivní. Z hlediska stavu veřejných prostranství je město na relativně průměrné úrovni, na jedné straně velmi kvalitní stav prostranství v centru města je znehodnocován zanedbaným stavem prostranství na předměstích a sídlištích. Toto je především důsledkem výraznějších projevů vandalismu a většího výskytu drobné kriminality v okrajových částech města. Všeobecně v této oblasti lze spatřovat jedny z největších disparit v kvalitě života. Stav infrastruktury pro kulturu je velmi dobrý, kulturu ve Frýdku-Místku zajišťuje z velké části příspěvková organizace města Národní dům, která na území města provozuje zařízení Národní dům, Novou scénu Vlast, kino Petra Bezruče a divadélko Čtyřlístek. K dalším důležitým kulturním zařízením patří Městská knihovna. Celkem se ve městě Frýdek-Místek nachází 1 kino, 2 divadla, 1 muzeum, 9 galerií, 2 veřejné knihovny, 2 hudební kluby, 1 filmový klub, 1 kulturní dům a 1 dům dětí a mládeže. Ve Frýdku-Místku je dostatečná nabídka kulturních zařízení, některé z nich, jako například kino Petra Bezruče, jsou však poměrně zastaralé a vyžadují rozsáhlou rekonstrukci. Využití památkově chráněných objektů je uspokojivé, na území historického jádra Frýdku je vyhláškou ministerstva kultury České republiky čís. 476/1992 ze dne 10. září 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, vyhlášena městská památková zóna. Na území statutárního města Frýdek-Místek se dle Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek nachází 7 kostelů, 5 kaplí, přes 80 městských domů a velké množství soch, pomníků a památníků Dostupnost a mobilita Statutární město Frýdek-Místek leží na důležité dopravní křižovatce (R48 a R56, I/48 a I/56) a plní také funkci nástupního centra pro rekreační oblast Beskyd a obslužného centra pro široké spádové území. Pro zajištění těchto funkcí slouží systém silničních sítí a místních komunikací. Statutární město Frýdek-Místek protínají silnice první, druhé a třetí třídy. Na území města se nachází přes 180 km 12

13 komunikací a cca 170 km chodníků a přes 2100 dopravních značek. Tato čísla nejsou konečná, protože síť komunikací se neustále rozrůstá. V současnosti nejpalčivějším problémem města je tranzitní doprava centrem, resp. neexistence obchvatu. Tento problém se dále prohlubuje po zahájení výroby v továrně Hyundai v Nošovicích v roce Výstavba obchvatu (silnice R48) je naplánována na období po roce Stav dopravní a technické infrastruktury je velice rozdílný v jednotlivých částech města, výrazný problém kromě výše zmiňované tranzitní dopravy je vnímán u dopravy v klidu, nedostatek parkovacích míst je jak na sídlištích (obzvláště sídliště Slezská), tak v obou centrech města. Problémem je stav místních komunikací, kde v některých částech města je kritický a je potřeba rychlá oprava. Dopravní dostupnost města je na relativně dobré úrovni u veřejné autobusové a automobilové dopravy, horší situace je u železniční dopravy, kde Frýdkem-Místkem prochází železniční trať číslo 323 Valašské Meziříčí - Hostašovice - Veřovice - Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek- Místek - Ostrava, od které se zde odpojuje trať 322 do Českého Těšína. Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované. Po trati číslo 323 jsou vedeny kromě osobních vlaků i vlaky spěšné a rychlíky. Významné je zejména železniční spojení s Ostravou. Statutární město Frýdek-Místek sice leží v rozlehlém Ostravském dopravním integrovaném systému (ODIS), ve kterém tvoří zónu 50, integrace se ale týká pouze vlaků, autobusových linek nikoli. Dopravní obslužnost ve městě Frýdek-Místek je řešena jak železničními spoji, tak i stabilním systémem příměstské i meziměstské autobusové dopravy. Hlavním prostředkem dopravy uvnitř města je Městská hromadná doprava, kterou, stejně jako příměstskou dopravu, zajišťuje ČSAD Frýdek-Místek, a.s. V současnosti provozuje ČSAD Frýdek-Místek 39 linek příměstské osobní dopravy (POD). Příměstská doprava je zajišťovány 65 vozidly. V rámci MHD, která je poskytována zdarma, je v provozu 15 linek, které jsou zajišťovány 25 autobusy, z toho jsou 4 autobusy nízkopodlažní. Vzhledem ke špatnému stavu ovzduší je ve městě podporováno využívání nemotorové dopravy souborem opatření a nástrojů, sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikací, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy. Cílem je sladit charakter uličního prostoru s funkcemi příslušné komunikace, která jím prochází. Typickými příklady jsou ostrůvky pro chodce, zužování jízdních pruhů, okružní křižovatky, nasvěcování přechodů pro chodce, značkovací oka, přednost chodců na semaforech, příčné prahy, šikany apod. Hlavními disparitou v oblasti dopravy a mobility je proti velkému zatížení osobní automobilovou dopravou výrazný nedostatek parkovacích míst, a to jak v centru města, tak především na sídlištích. Technická infrastruktura: Ve všech městských částech Frýdku-Místku je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. - regionální správa Frýdek-Místek. Vodovodní síť má celkovou délku m, 5110 ks přípojek a m délky přípojek. V současné době je na veřejnou vodovodní síť napojeno zhruba 97 % obyvatel města Frýdku-Místku. Město je odkanalizováno jednotnou stokovou sítí v délce 128,195 km. Pro účely čištění splaškových vod byla ve městě v roce 1967 uvedena do provozu mechanicko-biologická ČOV Frýdek-Místek. V městských částech Frýdku-Místku, a to Skalici, Lískovci, Chlebovicích a Lysůvkách není vybudována soustavná kanalizační síť. Zásobování elektrickou energií na území statutárního města Frýdek-Místek provádí společnost ČEZ. Distep, a.s. je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem na území města Frýdku- Místku. Společnost byla založena statutárním městem Frýdek-Místek v roce Základní kapitál společnosti k činil tis. Kč a je tvořen především 57 předávacími stanicemi, 148 objektovými předávacími stanicemi, 23 automatickými tlakovými stanicemi, sekundárními rozvody 13

14 tepla a teplé užitkové vody v délce cca 38 km a vodovodním řádem. Zásobování plynem zajišťuje na území města Frýdku-Místku Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava. Město je v současné době napojeno na systém dálkových VTL plynovodů, přivádějících zemní plyn (zemní plyn naftový) do Ostravské aglomerace Veřejná správa Město Frýdek-Místek je obec s tzv. rozšířenou působností (jinak pověřená obec 3. stupně, zkr. PO 3 ). Pro území správního obvodu vykonává zákonem určené úkoly státní správy. Tento správní obvod tvoří 37 obcí s celkem cca 110 tis. obyvateli a rozlohou 480 km 2. Jedná se o obce: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. Vedle samosprávy jsou ve Frýdku-Místku lokalizovány četné instituce státní správy s okresní působností (např. Katastrální úřad, Úřad práce, OŘ PČR aj.). Frýdek-Místek podobně jako jiná města a obce v ČR získal majetek převodem od státu. Převody byly nastartovány přijetím zákona 172/91 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a doplněny dalšími zákony, např. zákon o státním rozpočtu na rok 1993 č. 10/93 Sb. nebo zákon 485/91 Sb. Těmito zákony na město přešel největší objem majetku, a to zejména historický nemovitý majetek a bytový fond. Stejně jako ostatní obce se město Frýdek-Místek řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Hospodaření podléhá zákonu č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a daňové příjmy rozpočtu obce jsou určeny zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (všechny jmenované zákony jsou ve znění pozdějších předpisů.) Největší část příjmů tedy tvoří příjmy daňové, v nichž je obsažena i částka vybíraná městem v poplatcích z vybraných činností a služeb (cca 65,4 % úhrnu příjmů). V meziročním porovnání představují daňové příjmy poměrně stabilní část rozpočtu. Poměrně významnou příjmovou položkou jsou dále dotace od dalších subjektů - v roce 2012 tato položka tvoří 14,5 % rozpočtu města. Drtivou část této položky tvořily dotace neinvestiční (na výkon různých činností ve veřejném zájmu), investiční dotace představovaly pouze 5,2 % příjmů města. Ukazatel dluhové služby dle metodiky Ministerstva financí byl v roce ,54 %. Statutární město Frýdek-Místek je již plně zapojeno ve všech svých složkách do informatizace veřejné správy a to jak průběžnými školeními zaměstnanců úřadu, tak i podporou elektronických nástrojů řešení jednotlivých agend veřejné správy. Úřad umožňuje elektronická podání korespondence, včetně elektronicky řešených odpovědí a distribuce dokumentů informačního charakteru. V plném rozsahu také poskytuje služby prostřednictvím terminálu Czech Point Zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje definice místních disparit K žilo na území statutárního města Frýdek-Místek obyvatel. Demografický vývoj města ovlivnilo několik faktorů, jakými jsou výhodná geografická poloha, FM je jedním z center Ostravské sídelní aglomerace, důsledky intenzivní průmyslové a důlní činnosti a poměrně slušné podmínky pro rekreaci. Ve městě převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. V současné době však narůstá počet obyvatel v postproduktivním věku. Tento trend kopíruje všeobecný demografický vývoj v celé České republice. Řešení tohoto problému bude vyžadovat řešení v oblasti sociální a zdravotní péče, či 14

15 vhodného bydlení (sociální byty, pečovatelské domy apod.). Současně s růstem obyvatelstva v postproduktivním věku klesá počet obyvatel ve věku 0 14 let (klesající porodnost, změna životního stylu, snaha o kariéru, změna postoje k rodičovství a rodině apod.). Struktura vzdělanosti získaná z dat ze SLDB 2011 uvádí, že největší zastoupení má obyvatelstvo s učňovským vzděláním bez maturity, skupina obyvatel se středním vzděláním a následuje základní vzdělání. Struktura vzdělanosti tak odpovídá minulému zaměření ekonomické základny města a okolí, kde převládalo obyvatelstvo dělnických profesí. V rámci porovnání s ČR převažuje především obyvatelstvo se středním vzděláním bez maturity. Vzdělanostní úroveň je tedy nižší než jsou hodnoty za ČR. Budoucí vývoj vzdělanostní úrovně města bude zaměřen na zvýšení vzdělanostní úrovně města vzhledem k funkčnímu významu města, v souladu s Lisabonskou strategií a prioritami definovanými v Národním strategickém referenčním rámci, v nichž je kladen důraz na znalostní ekonomiku, podporu vývoje a inovací a inovačního podnikání či zvyšování konkurenceschopnosti. Většina území FM má monofunkční charakter, tedy sídliště bytových domů, vilové čtvrti či průmyslové zóny. Převážná část obyvatelstva žije v bytových domech na sídlištích Slezská, Jiráskova, U Nemocnice, Riviera, Kolaříkova či Anenská. Kvalita života i bydlení je ovlivněna špatným stavem sídlišť (nevyhovující veřejná prostranství, veřejná zeleň, občanská vybavenost, špatný stav budov a bytů, vysoká energetická náročnost, nedostatek parkovacích ploch apod.) či chátrajícími průmyslovými areály. F-M je město průmyslové s rozvíjejícími se službami. Město má vzhledem ke své výhodné poloze, kvalifikované pracovní síle a hospodářské tradici poměrně značný potenciál pro další rozvoj. Oblast Moravskoslezského kraje je poměrně vhodným místem pro příliv investic, z čehož FM může těžit. Mzdová úroveň je ve městě FM, stejně jako v rámci celého kraje, pod úrovní ČR. Vývoj nezaměstnanosti byl poznamenán strukturálními změnami v ekonomické základně města i celé ČR. Postupným přílivem investic a podporou po vstupu ČR do EU se nezaměstnanost ve městě FM postupně snižuje. Dopravně má SMFM poměrně výhodnou polohu důležitá křižovatka, nástupní centrum pro rekreační oblast Beskydy. Síť místních komunikací uvnitř města se neustále rozrůstá v souladu s rozvojovými potřebami města. Problematická je však tranzitní doprava městem. Dalším problém je doprava v klidu v současné době trpí město nedostatkem parkovacích ploch, především pak na sídlištích. Městská hromadná doprava je rozvinutá a optimalizovaná. SMFM realizuje opatření, která by měla přispět ke zklidnění dopravy, zvýšení užitné hodnoty komunikací, zvýšení bezpečnosti provozu a chodců a zlepšení kvality životní prostředí. Z hlediska dopravní infrastruktury vyššího stupně je nutné řešit napojení na infrastrukturu TEN-T. SMFM nemá přímé napojení na hlavní silniční a železniční cesty. Občanská vybavenost je na různé úrovni. Veřejná prostranství mají nevyváženou úroveň. Zatímco v centru města jsou veřejná prostranství na vysoké úrovni, problematická je situace na okrajích města a sídlištích. Kulturní a společenské vyžití je na dobré úrovni. Z hlediska jejich počtu je současný stav dostačující. Problematický je především technický stav těchto zařízení. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu seniorů bude nutné vytvořit dostatečné vhodné sociální zázemí pro tuto skupinu obyvatelstva. Většina obyvatelstva SMFM je napojena na vodovodní síť. Malé množství obyvatel čerpá pitnou vodu z vlastních studní. Kanalizační síť je rozvedena hlavně po části Frýdek a Místek. Některé místní části na tuto kanalizaci napojena nejsou. Kanalizace je napojena na ČOV, která likviduje i dovážené splaškové vody ze žump a septiků rodinných domků. Kapacita ČOV je dostačující pro napojení dosud nepřipojených místních částí. Životní prostředí je zatíženou silnou dopravou. SMFM je v rámci ČR zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Od roku 1994 došlo k poklesu emisí znečišťujících látek, avšak od roku 15

16 2009 dochází k jejich opětovnému nárůstu. SMFM má fungující a rozvinutý systém nakládání s odpady. V blízkosti leží několik velkoplošných chráněných oblastí (CHKO Beskydy a Poodří) SWOT analýza SWOT Silné stránky Výhodná poloha města z hlediska blízkosti příhraničí a města Ostravy, dobré silniční spojení v těchto směrech (R48 a 56, I/56) => viz kapitola SE analýzy Rozvinutá a optimalizovaná síť Městské hromadné dopravy => viz kapitola SE analýzy Realizace opatření pro zklidňování dopravy ve městě s ohledem na životní prostředí => viz kapitola SE analýzy Klesající míra nezaměstnanosti => viz kapitola SE analýzy Vybudované průmyslové zóny na území města => viz kapitola SE analýzy Atraktivní geografická poloha z hlediska rozvíjení cestovního ruchu (blízkost Beskyd) => viz kapitola SE analýzy Rozvinutá síť kvalitních ubytovacích zařízení => viz kapitola SE analýzy Existence velkého množství sportovních a kulturních spolků => viz kapitola SE analýzy Aktivní fungování Beskydského informačního centra => viz kapitola SE analýzy Hustá síť cyklostezek => viz kapitola SE analýzy Fungující systém odpadového hospodářství => viz kapitola SE analýzy Efektivní lesní hospodářství na území statutárního města Frýdek-Místek => viz kapitola SE analýzy Existence lokalit (již existujících parků a veřejných prostranství) vhodných pro vytvoření oddychových zón v zastavěné části města => viz kapitola SE analýzy Blízkost CHKO, EVL, PO Beskydy => viz kapitola SE analýzy Široká základna základního a předškolního vzdělávání => viz kapitola SE analýzy Přítomnost středoškolského a učňovského vzdělávání => viz kapitola SE analýzy Přítomnost vyšších odborných škol na území města => viz kapitola SE analýzy Široká nabídka a dostatečná kapacita sociálních a zdravotních služeb => viz kapitola SE analýzy Slabé stránky Zvýšená tranzitní doprava přes centrum města => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná kapacita parkovacích míst na sídlištích i v obou centrech města => viz kapitola a SE analýzy Nedostatečné a nepřímé napojení na železniční síť TEN-T => viz kapitola SE analýzy Nepřímé napojení na dálniční síť České republiky => viz kapitola SE analýzy Nedostatečně uzpůsobená infrastruktura místních komunikací pro klidný život obyvatel ve městě => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná vzdělanostní úroveň obyvatel => viz kapitola SE analýzy Vysoké výdaje na vyplácené sociální dávky => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná kapacita a nabídka kvalitních sportovních a kulturních zařízení na území města => viz kapitola SE analýzy Zastaralost současné infrastruktury pro volnočasové aktivity => viz kapitola SE analýzy Špatný stav ovzduší (zejména koncentrace PM10) => viz kapitola SE analýzy Zatížení životního prostředí dopravou => viz kapitola a SE analýzy Nízký podíl kvalitní veřejné zeleně a veřejných prostranství na rozloze města, především pak na sídlištích => viz kapitola SE analýzy Zastaralý bytový fond ze 70. a 80. let vyvolávající nutnost regenerace => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná bezbariérovost města => viz kapitola SE analýzy Nevyhovující technická a dopravní infrastruktura v některých částech města => viz kapitola SE a analýzy Nedostatečný mobiliář na sídlištích (lavičky, odpadkové koše atd.) => viz kapitola SE analýzy Vysoká energetická náročnost bytových domů (energetické ztráty) => viz kapitola SE analýzy Nevyhovující technický stav bytových domů => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná kapacita zařízení pro seniory => viz kapitola SE analýzy Příležitosti 16

17 Zaměstnávání nezaměstnaných při úklidu a čištění sítě komunikací => viz kapitola SE analýzy Realizace obchvatu města => viz kapitola SE analýzy Zvyšující se atraktivita oblasti pro investory vytváření nových pracovních míst => viz kapitola SE analýzy Využití prostředků Strukturálních fondů v období => viz kapitola SE analýzy Realizace výstavby dalších cyklostezek a podpora památkové péče => viz kapitola SE analýzy Rekonstrukce kulturních zařízení ve městě => viz kapitola SE analýzy Výstavba polyfunkčního zařízení => viz kapitola SE analýzy Přísun investic na rozvoj bydlení => viz kapitola SE analýzy Regenerace sídlišť se zaměřením na zvýšení kvality života obyvatel => viz kapitola SE analýzy Zhodnocení bytového fondu => viz kapitola SE analýzy Růst rezidenční funkce města => viz kapitola SE analýzy Lepší spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb => viz kapitola SE analýzy Nový zákon o sociálních službách => viz kapitola SE analýzy Zapojení obyvatel do komunitního plánování a provázanost s financováním z rozpočtu města FM => viz kapitola SE analýzy Ohrožení Nedostatečná aktivita při řešení nedostatečného a nepřímého napojení na železniční síť TEN-T => viz kapitola SE analýzy Možný odklad napojení na dálniční síť České republiky => viz kapitola SE analýzy Možný odklad elektrifikace a rozšíření Ostrava - Frýdek Místek - Český Těšín => viz kapitola SE analýzy Zvyšující se počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity snižování mzdové úrovně => viz kapitola SE analýzy Zhoršující se stav kulturních zařízení ve městě => viz kapitola SE analýzy Růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách => viz kapitola SE analýzy Migrace obyvatelstva za prací zejména v důsledku nevytváření nových pracovních míst => viz kapitola SE analýzy Stárnutí obyvatelstva a přesun velké části obyvatel středního věku do důchodového věku => viz kapitola SE analýzy Stárnutí a pokles kvality některých obytných celků podporující sociální a prostorové vyloučení části obyvatel => viz kapitola SE analýzy Růst sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města (prestižní a nové lokality vs. sídliště) => viz kapitola SE analýzy Pokračující sociální i prostorová segregace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením => viz kapitola SE analýzy Zvyšující se technická zastaralost a nevyhovující vybavenost bytových domů => viz kapitola SE analýzy Nárůst bezpečnostních rizik spojených s bydlením => viz kapitola SE analýzy Neochota uživatelů podílet se na financování služeb => viz kapitola SE analýzy Rasová diskriminace => viz kapitola SE analýzy Změna politického klimatu po komunálních volbách => viz kapitola SE analýzy Závěry analýzy Závěrem je možné uvést, že problémy spojené s rozvojem SMFM se týkají různých oblastí. Prioritou města je zlepšování kvality života obyvatelstva města. To je ovšem spojeno s potřebou velkého množství finančních prostředků. SMFM je proto rozhodnuto plně využít stávající možnosti, kterou je možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Tato možnost se naskýtá v rámci Integrovaného operačního programu, v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Právě kvalita života, bydlení či kvalita veřejných prostranství na sídlištích nesplňuje standardy moderního života. Zlepšení a zkvalitnění má být dosaženou pomocí aktivit, které budou zaměřeny na rekonstrukci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství (z vlastních zdrojů), a budou doplněny vhodnými projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 17

18 Ze SWOT analýzy je možné definovat problémové okruhy, které budou významné pro další rozvoj města a jsou řešeny v rámci Integrovaného plánu rozvoje města statutárního města Frýdek-Místek: Silné stránky Výhodná poloha města z hlediska blízkosti příhraničí a města Ostravy, dobré silniční spojení v těchto směrech (R48, I/56, R56) Rozvinutá a optimalizovaná síť Městské hromadné dopravy Realizace opatření pro zklidňování dopravy ve městě s ohledem na životní prostředí Existence lokalit (již existujících parků a veřejných prostranství) vhodných pro vytvoření oddychových zón v zastavěné části města Slabé stránky Nedostatečná vzdělanostní úroveň obyvatel Vysoké výdaje na vyplácené sociální dávky Špatný stav ovzduší (zejména koncentrace PM10) Zatížení životního prostředí dopravou Nedostatečná kapacita parkovacích míst na sídlištích i v obou centrech města Nízký podíl kvalitní veřejné zeleně a veřejných prostranství na rozloze města, především pak na sídlištích Zastaralý bytový fond ze 70. a 80. let vyvolávající nutnost regenerace Nedostatečná bezbariérovost města Nevyhovující technická a dopravní infrastruktura v některých částech města Nedostatečný mobiliář na sídlištích Vysoká energetická náročnost bytových domů (energetické ztráty) Nevyhovující technický stav bytových domů Nedostatečná kapacita zařízení pro seniory Příležitosti Přísun investic na rozvoj bydlení Regenerace sídlišť se zaměřením na zvýšení kvality života obyvatel Zhodnocení bytového fondu Růst rezidenční funkce města Ohrožení Migrace obyvatelstva za prací zejména v důsledku nevytváření nových pracovních míst Stárnutí obyvatelstva a přesun velké části obyvatel středního věku do důchodového věku Stárnutí a pokles kvality některých obytných celků podporující sociální a prostorové vyloučení části obyvatel Růst sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města (prestižní a nové lokality vs. sídliště) Pokračující sociální i prostorová segregace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením Zvyšující se technická zastaralost a nevyhovující vybavenost bytových domů Nárůst bezpečnostních rizik spojených s bydlením Růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách 18

19 Zpracovaný dokument bude řešit tyto problémové okruhy: Zlepšení kvality života obyvatel Regenerace panelových domů Revitalizace veřejných prostranství s dostatečně vhodným mobiliářem 2.3. Vize a cíle Vize, cíle a priority jsou nastaveny tak, aby vycházely ze závěrů socio-ekonomické analýzy a SWOT analýzy města Vize Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek je nástrojem, kterým má být dosaženo cílového stavu vize. Oblastí, které se tento IPRM přímo dotýká, je zóna Místek. V rámci této vize je zóna viděna jako místo: Vytvářející vhodné podmínky pro život Vytvářející kvalitní bydlení pro obyvatele Nabízející atraktivní a příjemné prostředí vhodné pro trávení volné času Globální cíl Zvýšení kvality života obyvatel prostřednictvím revitalizace prostředí, regenerace bytových domů a rozvoje jejich lidského potenciálu. Důraz bude kladen na zajištění pospolitého, ekonomicky a společensky udržitelného rozvoje při maximálním možném efektivním využití zdrojů plynoucích ze strukturálních fondů EU Specifické cíle Specifickými cíli jsou: zlepšení prostředí pro obyvatele zóny zkvalitnění technického stavu bytových domů rozvoj lidského potenciálu obyvatel zóny Specifický cíl 1 Zlepšení prostředí pro obyvatele zóny Realizace aktivit v rámci tohoto cíle přispěje k vytvoření atraktivního a příjemného místa k životu, kde bude podpořeno podnikání a rozvoj služeb občanské vybavenosti. Toho bude dosaženo realizací těchto aktivit v rámci opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství: úpravou sídlištního prostoru včetně parkových úprav a městského mobiliáře; zajištěním výstavby, rekonstrukce a sanace dopravní a technické infrastruktury; budování či modernizací rekreačních ploch na sídlištích. Aktivity v opatření 1.2 Snížení spotřeby energie u nebytových objektů pomůžou k dosažení specifického cíle následovně: realizací úspor energie na objektech občanské vybavenosti; revitalizací objektů občanské vybavenosti. Tím dojde k zlepšení vzhledu veřejných prostranství, zlepšení funkce veřejných prostranství a k udržení kvalitního, příjemného a klidného života. Z těchto zrealizovaných aktivit budou mít především prospěch obyvatelé zóny, dále pak statutární město Frýdek-Místek, podnikatelské subjekty, investoři a majitelé bytových domů. Očekávanými přínosy bude zlepšení vzhledu veřejných prostranství (např. zlepšení současného stavu chodníků, místních komunikací, parkovacích ploch), oživení a zlepšení funkčnosti 19

20 nejexponovanějších lokalit, zvýšení atraktivity města revitalizací veřejné zeleně, zlepšení vybavenosti pro volný čas a zábavu (např. dětská hřiště), zlepšení bezbariérovosti, zlepšení životního prostředí a snížení prašnosti a hlučnosti a zlepšením nabídky školských zařízení. V rámci tohoto cíle bude přímo řešena slabá stránka nízký podíl kvalitní veřejné zeleně a veřejných prostranství na rozloze měst, především pak na sídlištích, nedostatečná bezbariérovost města, nevyhovující technická a dopravní infrastruktura v některých částech města a nedostatečný mobiliář na sídlištích, nedostatečná kapacita parkovacích míst na sídlištích i v obou centrech města, částečně špatný stav ovzduší. Realizace tohoto cíle bude opřena o příležitosti spočívající v přísunu investic na rozvoj bydlení či růst rezidenční funkce města. Snahou je také snížit ohrožení spočívající v růstu sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města, pokračující sociální i prostorové segregaci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením či růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách. S realizací tohoto cíle je však spojena potřeba značného množství finančních prostředků. Řešení rozvoje této lokality je dáno nutností vyplývající ze socio-ekonomického vývoje. Možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU umožňuje komplexní řešení tohoto problému. Realizace vytvořeného IPRM značnou měrou napomůže vyřešit problémy této lokality a přispěje jejím obyvatelům ke zvýšení kvality života, snížení migrace obyvatelstva mimo území města či přistěhování nových obyvatel. Dále přispěje ke zlepšení image statutárního města Frýdek-Místek jako města pečujícího o své obyvatele. Specifický cíl 2 Zkvalitnění technického stavu bytových domů Realizace aktivit v rámci opatření tohoto cíle přispěje k vytvoření atraktivního a příjemného místa k bydlení. Toho bude dosaženo realizací těchto aktivit v rámci opatření 2.1 Regenerace bytových domů: regenerace bytových domů a snížení energetické náročnosti bytových domů; zajištění moderního sociálního bydlení. Tím dojde k zlepšení vzhledu a funkčnosti souboru bytových domů, snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů, posílení image města, zpříjemnění podmínek pro bydlení a zlepšení bezbariérovosti. Z těchto zrealizovaných aktivit budou mít především prospěch obyvatelé sídliště, majitelé bytových domů, sdružení vlastníků, dále pak statutární město Frýdek-Místek a podnikatelské subjekty. Očekávanými přínosy bude snížení energetických ztrát, zvýšení hodnoty nemovitostí, zlepšení podmínek pro bydlení, podnikání a společenský život, zvýšení bezpečnosti bydlení a zlepšení bezbariérovosti. V rámci tohoto cíle bude řešena především slabá stránka zastaralý bytový fond ze 70. a 80. let vyvolávající nutnost regenerace, vysoká energetická náročnost bytových domů, nevyhovující technický stav bytových domů. Realizace jednotlivých aktivit bude opřena o příležitosti, kterými jsou přísun investic na rozvoj bydlení, regenerace sídlišť či zhodnocení bytového fondu. Snahou bude snížit ohrožení vyplývající především ze stárnutí a poklesu kvality některých obytných celků, zvyšující se technická zastaralost a nevyhovující vybavenost bytových domů, nárůstu bezpečnostních rizik spojených s bydlením či růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách. Zpracování IPRM a možnost čerpat podporu z Integrovaného operačního programu na rekonstrukce bytového fondu umožní řešit tuto problematiku v relativně krátké době, zatímco bez této možnosti by rozvoj stávajícího bytového fondu trval delší dobu, což by bylo i méně efektivní. V rámci tohoto cíle bude nutná přímá součinnost se stavebním bytovým družstvem a dalšími majiteli jednotlivých bytových domů. Realizace vytvořeného IPRM značnou měrou napomůže vyřešit problémy této lokality a přispěje jejím obyvatelům ke zvýšení kvality života, snížení migrace 20

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 1 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize,

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

SHRNUTÍ ZA OBLASTI (MMR) Z SE ANALÝZY MĚSTA CV

SHRNUTÍ ZA OBLASTI (MMR) Z SE ANALÝZY MĚSTA CV SHRNUTÍ ZA OBLASTI (MMR) Z SE ANALÝZY MĚSTA CV 2.2.1 Základní geografické údaje města včetně zhodnocení jeho pozice v rámci ČR a regionu Město Chomutov má výhodnou geografickou polohu. Hřebenem Krušných

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Muži Ženy Děti Studenti Senioři

Muži Ženy Děti Studenti Senioři Strategický plán města Frýdku Místku Strategický plán města Frýdku Místku byl schválen 5. 12. 2011 zastupitelstvem města o počtu 43 členů, z toho 6 žen tj. 14%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZBRASLAV SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Podkladem pro SWOT analýzu byly: - Profil Zbraslavi - další dříve zpracované studie a

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více