BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal (Číslo CAS) Třídy výrobku, na které se vztahuje tento bezpečnostní list, jsou uvedeny níže: BL 16 Číslo SDS Datum vydání 15Říjen2014 Číslo verze 02 Datum revize 15Říjen2014 Nahrazuje datum 15Říjen Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Pouze pro průmyslové použití. Aditivum/pojivo pro základovou barvu. Ochranná vrstva. Lak. Tiskařská čerň. Nedoporučená použití Žádný známý Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel: Kuraray Europe GmbH PhilippReisStr. 4 D65795 Hattersheim Technický kontakt: Nouzový telefon: ová adresa: ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Fyzikální nebezpečnost látky a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Tato látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle směrnice 67/548/EHS v platném znění. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Tato látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) 1272/2008 v platném znění. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní nebezpečí Není klasifikovaný kvůli nebezpečnosti pro zdraví. Nicméně expozice směsi nebo látce / látkám v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí. Prach může dráždit dýchací ústrojí, kůži a oči. Při kontaktu může dojít k slzení, zarudnutí očí a nepříjemným pocitům. Uvolněný prach může dráždit krk a dýchací cesty a způsobit kašel. Dlouhodobý kontakt může způsobit vysušení pokožky. Jemné částice mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Hlavní příznaky Kašel Prvky označení Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Obsahuje: Polyvinylacetal Výstražné symboly nebezpe Žádná. Signální slovo Žádná. Standardní věty o Látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci. nebezpečnosti Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

2 Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Reakce Žádné zvláštní pokyny pro první pomoc nejsou udány. Skladování P402 + P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Odstraňování Rozlitý (rozsypaný) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Dodatečné informace na Žádná. označení 2.3. Další nebezpečnost Další informace jsou obsaženy v materiálovém bezpečnostním listu. Látka vytvářená / Látky vytvářené při podmínkách použití ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1. Látky Obecné informace Chemický název % Č. CAS / č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Polyvinylacetal > Klasifikace: DSD: CLP: Seznam zkratek a symbolů, které se mohou vyskytovat výše CLP: Nařízení č. 1272/2008. DSD: Směrnice 67/548/EHS. Komentáře ke složení ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Vdechnutí Styk s kůží Styk s okem Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče Kromě případů, kdy je přimíšen plyn, jsou všechny koncentrace uvedeny v procentuálním podílu vůči hmotnosti. Koncentrace plynů se uvádějí v procentuálním podílu vůči objemu. Plné znění všech Rvět a Hvět je uvedeno v oddíle 16. Při nevolnosti se řidte radami lékaře (pokud možno předložte tento štítek). Při vdechnutí prachu uvolněného z materiálu postiženého okamžitě přemístěte na čerstvý vzduch. Při výskytu nebo přetrvávání symptomů vyhledejte lékaře. Opláchněte kůži vodou. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Nemněte si oko. Opláchněte vodou. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Vypláchněte ústa. Při požití velkého množství volejte ihned toxikologické středisko. Kontakt s prachem: Dráždí oči a sliznice. Kašel. Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu. Výrobek může vytvářet prach a také může dojít k nahromadění elektrostatického napětí, které může způsobit vznik elektrické jiskry (zdroj vznícení). Používejte řádné uzemnění. Volte protipožární přístroje s ohledem na okolní materiály. Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí. Během hoření se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny. Volba respirátoru v případě zásahu: Dodržujte obecně platná protipožární opatření pracoviště. V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými materiály Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

3 ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Používejte vhodné osobní ochranné pracovníků zasahujících v pomůcky. případě nouze Pro pracovníky zasahující Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu Úřad pro ochranu životního prostředí musí být informován o všech větších rozlitích/rozsypáních. životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Vyvarujte se tvoření prachu. Prach nebo částice vysajte vysavačem s HEPA filtrem. Při čištění nepoužívejte stlačený vzduch. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS Odkaz na jiné oddíly Ohledně individuálních ochranných prostředků viz oddíl 8 SDS. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Vyvarujte se vdechování prachu a kontaktu s kůží a očima. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Po zacházení si umyjte ruce. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Zamezte tvorbě a rozptylu prachu. Pravidelně čistěte pracovní a skladovací prostory, aby se zabránilo akumulaci prachu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny tam, kde je nebezpečí výbuch prachu. Uchovávejte v originální nádobě. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Skladujte daleko od: nemísitelné materiály. Přečtěte si doporučení výrobce a řiďte se podle nich. Aditivum/pojivo pro základovou barvu. Ochranná vrstva. Lak. Tiskařská čerň. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limitní hodnoty expozice na pracovišti Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Složky Prach (CAS ) Biologické limitní hodnoty Doporučené sledovací postupy Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) Typ PEL (časově vážený průměr) Hodnota Tvar 5 mg/m3 Prach. Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky Omezování expozice Vhodné technické kontroly Zajistěte dostatečnou ventilaci pro operace při nichž se tvoří prach. Dodržujte výše uvedené limitní hodnoty expozice na pracovišti pro prach. Vzduchem nesený prach kontrolujte ventilací. Pokud je úroveň prachu neseného vzduchem vysoká, používejte nevýbušné elektrické zařízení. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany. Ochrana očí a obličeje Nebezpečí kontaktu: Noste osvědčené bezpečnostní brýle. Ochrana kůže Ochrana rukou Dodržujte dobře pravidla hygieny při práci, abyste minimalizovali kontakt s kůží. Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s kůží používejte vhodné ochranné rukavice. Jiná ochrana Používejte vhodný ochranný oděv. Dodržujte dobře pravidla hygieny při práci, abyste minimalizovali kontakt s kůží. Ochrana dýchacích cest Při nedostatečné ventilaci, nebo při nebezpečí vdechování prachu použijte vhodný respirátor s prašným filtrem (typ P2). Tepelné nebezpečí V případě nutnosti noste vhodný tepelně ochranný oděv Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

4 Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Pravidelně perte pracovní oděv a ochranné vybavení za účelem odstranění nečistot. Izolujte rozlitý materiál a zabraňte uvolnění materiálu. Dodržujte národní předpisy o emisích. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Prášek. Skupenství pevná látka. Tvar Prášek. Barva Bezbarvý. Zápach Bez zápachu. Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Počáteční bod varu a rozmezí Nepoužije se bodu varu Bod vzplanutí Rychlost odpařování Hořlavost (pevné látky, plyny) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Mezní hodnota hořlavosti dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) Tlak páry Hustota páry Relativní hustota 1,1 (20 C) Přibližný. Rozpustnost Rozdělovací koeficient: Údaje nejsou k dispozici. noktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Sypná měrná hmotnost Výbušnost ve formě prachu třída St 1 Objemová procenta < 2,5 % w/w ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Za normálních podmínek stabilní Chemická stabilita Materiál je stabilní za běžných podmínek Možnost nebezpečných K nebezpečné polymerizaci nedochází. reakcí Podmínky, kterým je třeba Kontakt s nekompatibilními materiály. Vyvarujte se prachu v blízkosti zápalných zdrojů. zabránit Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla. Silné kyseliny Nebezpečné produkty Oxidy uhlíku. rozkladu ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Prach či prášek mohou podráždit dýchací ústrojí, kůži a oči. Informace o pravděpodobných cestách expozice Vdechnutí Prach dráždí dýchací cesty a může způsobit kašel a dýchací potíže Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

5 Styk s kůží Styk s okem Požití Symptomy Informace o toxikologických účincích Prach může způsobit podráždění kůže. Prach může dráždit oči. Může způsobit nevolnost při požití. Prach může dráždit hrdlo a dýchací soustavu a způsobit kašel. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Akutní toxicita Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí/podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest Senzibilizace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Prach může dráždit dýchací ústrojí, kůži a oči. Prach může způsobit podráždění kůže. Prach může dráždit oči. Při kontaktu může dojít k slzení, zarudnutí očí a nepříjemným pocitům. Není klasifikováno. Nedráždí pokožku. Nepředpokládá se, že je mutagenní. Není klasifikováno. Není klasifikováno. Údaje nejsou k dispozici. Údaje nejsou k dispozici. Z důvodu fyzikálního skupenství produktu nepředstavuje riziko vdechnutí. Vystavení může zhoršit existující kožní a dýchací problémy včetně zánětů kůže, astma a chronické plicní nemoci. ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. To však nevylučuje možnost, že velké a časté úniky materiálu mohou mít škodlivé nebo ničivé účinky na životní prostředí Perzistence a Údaje nejsou k dispozici. rozložitelnost Bioakumulační potenciál Údaje nejsou k dispozici. Rozdělovací koeficient Údaje nejsou k dispozici. noktanol/voda (log Kow) Biokoncentrační faktor (BCF) Mobilita v půdě Výsledky Látka nebo směs není PBT nebo vpvb. posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kontaminovaný obal Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Kód odpadu EU Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku. Způsoby/informace o likvidaci Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. ODDÍL 14: Informace pro přepravu ADR RID ADN Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

6 IATA IMDG Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech Látka/směs není určena k přepravě jako volně ložená Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(10) aktuální seznam látek publikovaný ECHA Povolení Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění Omezení použití Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň Jiná nařízení EU Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Jiná nařízení Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. Vnitrostátní nařízení Posouzení chemické Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. bezpečnosti ODDÍL 16: Další informace Seznam zkratek DSD: Směrnice 67/548/EHS. CLP: Nařízení č. 1272/2008. DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. PNEC: Odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

7 Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Úplné znění všech pokynů nebo Rvět a Hvět v oddíle 2 až 15 Informace o školení Další informace Prohlášení Žádná. Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Tato látka je klasifikována na základě výsledků zkoušek fyzikální nebezpečnosti. Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. Informace jsou uvedeny v oddílech 9, 11 a 12. Na tyto informace se nevztahuje žádná záruka. Předpokládáme, že tyto informace jsou pravdivé. Tyto informace jsou určeny ke stanovení nezávislého postupu ochrany pracovníků a životního prostředí Verze č.: 02 Datum revize: 15Říjen2014 Datum vydání: 15Říjen / 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T8503 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Evropa Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIONAFTA B100 Chemický název: Methylestery mastných kyselin C16-C18 a C18 - nenasycených Registrační číslo:

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Rašelina a. s. GHS 05 (Kód symbolu nemusí být na označení uveden.)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Rašelina a. s. GHS 05 (Kód symbolu nemusí být na označení uveden.) Verze č.: 2.0 Vydaná: 1. 6. 2015 Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více