BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02 Datum revize Nahrazuje datum LPS 1 Žádná. M00122, M01128, M00105, M Říjen Říjen Říjen Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Průmyslové mazivo určené k odstranění vlhkosti z mechanických a elektrických zařízení, poskytuje mazání pro nízké zatížení a ochranu před rzí. Nedoporučená použití Žádný známý Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Geocel Limited Název společnosti Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Adresa Plymouth, PL7 5BG Velká Británie Telefonní číslo +44 (0) / +44 (0) In Case of Emergency Výrobce Název společnosti LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adresa 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA (U.S.A.) Webová stránka ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění Klasifikace Xn;R2065, Xi;R38, R4367, R52/53 Plné znění všech Rvět je uvedeno v oddíle 16. Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Nebezpečnost pro zdraví Poleptání/podráždění kůže Senzibilace kůže Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Nebezpečí při vdechnutí Kategorie 2 Kategorie 1B Kategorie 3 narkotické účinky Kategorie 1 Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečné pro vodní prostředí, dlouhodobé Kategorie 3 nebezpečí pro vodní prostředí H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Přehled nebezpečí Fyzikální nebezpečnost Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

2 Nebezpečnost pro zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Konkrétní nebezpečí Hlavní příznaky 2.2. Prvky označení Může vyvolat poškození dědičných vlastností. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. Zdraví škodlivý též při vdechování. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Rovněž zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Expozice látce nebo směsi v pracovním prostředí může zapříčinit nežádoucí zdravotní účinky. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Hořlavý. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Aspirace může vést k plicnímu edému a pneumonii. Může způsobit ospalost a závratě. Bolest hlavy. Závrať, zvracení. Vyrážka. Podráždění kůže. Může způsobit zarudnutí a bolest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dermatitida. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění Obsahuje: Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké, Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř, Sorbitantrioleát, Sulfonát vápenatý Piktogramy označující nebezpe Signální slovo Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Prevence P261 P264 P271 P272 P273 P280 Reakce P301 + P310 P302 + P352 P304 + P340 P312 P321 P331 P333 + P313 P362 Skladování P403 + P233 P405 Odstraňování P501 Dodatečné informace na označení 2.3. Další nebezpečnost Žádný známý. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Zamezte vdechování mlhy/par. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíteli se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz tento štítek). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. 74,95 % směsi tvoří látky, u nichž nejsou známa dlouhodobá rizika pro vodní prostředí. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

3 Obecné informace Chemický název % Č. CAS /č. ES Registrační číslo REACH Indexové číslo Poznámky Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké Klasifikace: DSD: CLP: Xn;R Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř Klasifikace: DSD: CLP: X Note N Carc. Cat. 2;R45 Asp. Tox. 1;H304, Acute Tox. 4;H332, Carc. 1B;H350, Aquatic Chronic 2;H411 N N Sorbitantrioleát 1 5 Klasifikace: DSD: CLP: Sulfonát vápenatý 0,1 1 Klasifikace: DSD: CLP: T;R23 Skin Sens. 1B;H CLP: Nařízení č. 1272/2008. DSD: Směrnice 67/548/EHS. M:MFaktor vpvb: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. #: Této látce byl/y Společenstvím přiřazen/y limit/y expozice na pracovišti. Note N: The classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen. Komentáře ke složení Plné znění všech Rvět a Hvět je uvedeno v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Obecné informace 4.1. Popis první pomoci Styk s kůží Styk s okem Požití 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Obecná nebezpečí požárů 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zajistěte informování zdravotníků o typu materiálu a podnikněte preventivní opatření k jejich ochraně. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíteli se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Okamžitě svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Při ekzému nebo jiných kožních onemocněních: Vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte s sebou tyto instrukce. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Opláchněte vodou. Vyhledejte lékaře, pokud dojde k trvajícímu podráždění. Okamžitě uvědomte lékaře nebo toxikologické středisko. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Dojdeli k zvracení, držte hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic. Může způsobit ospalost a závratě. Bolest hlavy. Závrať, zvracení. Aspirace může vést k plicnímu edému a pneumonii. Podráždění kůže. Může způsobit zarudnutí a bolest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Odmaštění pokožky. Vyrážka. Dermatitida. Zajistěte standardní podpůrné kroky a symptomatickou léčbu. Sledujte stav raněných. Příznaky mohou být zpožděné. Žádné neobyčejné nebezpečí ohně nebo výbuchu není zaznamenáno. Pěna odolná vůči alkoholu. Vodní sprej. Vodní mlha. Chemický práškový. Suché chemikálie. Oxid uhličitý (CO2). Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří. Během hoření se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

4 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Zvláštní pokyny pro hasiče Speciální pokyny pro hašení V případě požáru se musí nosit samostatný dýchací přístroj a kompletní ochranný oděv. Nádoby vystavené tepelnému vlivu se ochladí vodou a odstraní z místa požáru, jestliže přitom nehrozí žádné nebezpečí. Obaly chlaďte vodou, abyste zabránili hromadění tlaku par. Použijte standardní požární postupy a zvažte nebezpečí související s ostatními zasaženými materiály. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Pro pracovníky kromě Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Personál udržujte z pracovníků zasahujících v dosahu a na návětrné straně. Při čištění používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a oblečení. případě nouze Zamezte vdechování mlhy/par. Nedotýkejte se poškozených nádob ani uniklého materiálu bez náležitého ochranného oděvu. Zajistěte přiměřené větrání. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zamezte přístup osobám, jejichž přítomnost není bezpodmínečně nutná. Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků. Viz přiložené bezpečnostní přílohy a/nebo návod k použití. Odstraňte všechny zdroje ohně (cigarety, světlice, jiskry nebo plameny v okolí). Uchovávejte hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, apod.) mimo dosah uniklého materiálu. Velké množství rozlité látky: Zastavte únik, pokud to není nebezpečné. Pokud únik nelze opravit, obal přesuňte na bezpečné a otevřené místo. Použijte vodní sprej pro sražení výparů a pro zastavení jejich pohybu. Tam, kde je to možné, rozlitou látku zahraďte. Vysajte do vermikulitu, suchého písku nebo zeminy a vložte do nádob. Použitý absorbent zameťte a přeneste do sudů nebo jiných vhodných nádob. Zabraňte vstupu do vodních toků, kanalizace, sklepů a omezených prostor. Po regeneraci produktu opláchněte oblast vodou. Malé množství rozlité látky: Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). Plochu vyčistěte úplně, abyste odstranili zbytkové znečištění. Rozsypaný/rozlitý produkt nikdy nevracejte do původní nádoby Odkaz na jiné Používejte osobní ochranu doporučenou v oddílu 8 bezpečnostního listu. Pro likvidaci odpadu viz oddíl 13 SDS. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Zamezte vdechování mlhy/par. Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovanému kontaktu s kůží. Zabraňte dlouhodobé expozici produktu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Dodržujte základní pravidla hygieny pro práci s chemikáliemi. Skladujte uzamčené. Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Skladujte v originální, pevně uzavřené nádobě. Uchovávejte mimo dosah neslučitelných materiálů (viz oddíl 10 BL). ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limity expozice na pracovišti Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) Složky Typ Hodnota Tvar Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Biologické limitní hodnoty Doporučené sledovací postupy Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) PEL (časově vážený průměr) Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky. Dodržujte standardní postupy monitorování. 140 mg/m3 Výpary a aerosol. 20 ppm Výpary a aerosol. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

5 Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) 8.2. Omezování expozice Vhodné technické kontroly Používejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vyměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, používejte ohrazená výrobní prostranství, místní odsávací větrání nebo další způsoby automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Obecné informace Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany. Ochrana očí a obličeje Ochrana kůže Noste ochranné brýle s bočními štíty (nebo uzavřené ochranné brýle). Ochrana rukou Doporučují se chemicky odolné rukavice. Jiná ochrana Vyvarujte se kontaktu látky s pokožkou. Používejte vhodný oděv odolný proti působení chemikálií. Ochrana dýchacích cest Tepelné nebezpečí Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Jsouli pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj. Netýká se. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí po zacházení s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Pracovní oblečení a ochranné prostředky nechávejte pravidelně čistit, aby se odstranily kontaminující látky. Izolujte rozlitý materiál a zabraňte uvolnění materiálu. Dodržujte národní předpisy o emisích. Manažer ochrany životního prostředí musí být informován o všech významných únicích látek Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Skupenství Tvar Barva Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání / bod tuhnutí Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Kapalina. Kapalina. Kapalina. Jantarový. Charakteristický. Nelze uplatnit < 50 C (< 58 F) 213 C (415,4 F) Rychlost odpařování < 0,1 (BuAc = 1) Hořlavost (pevné látky, plyny) 79,0 C (174,2 F) uzavřený kelímek podle Taga (dispensed liquid) Netýká se. Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Mezní hodnota hořlavosti 0,6 % dolní (%) Mezní hodnota hořlavosti horní (%) 7 % Tlak páry < 0,05 mm 20 C Hustota páry > 1 (vzduch = 1) Relativní hustota 0,79 20 C Rozpustnost Rozpustnost (voda) Rozpustnost (jiné) Rozdělovací koeficient: noktanol/voda Teplota samovznícení Teplota rozkladu Nerozpustné < 1 > 228 C (> 442,4 F) Není zavedeno Viskozita < 3,8 cst ve 25 C Výbušné vlastnosti M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

6 Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Spalné teplo Není zavedeno Objemová procenta % VOC (hmotnostní %) ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Silná oxidační činidla. 0,4 % per US State & Federal Consumer Product Regulations Chemická stabilita Materiál je stabilní za běžných podmínek Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Neslučitelné materiály Oxidační činidlo Nebezpečné produkty rozkladu Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek. Zamezte teplotám překračujícím bod vznícení. Kontakt s nekompatibilními materiály. Oxidy uhlíku. ODDÍL 11: Toxikologické informace Obecné informace Expozice látce nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky. Informace o pravděpodobných cestách expozice Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Styk s kůží Styk s okem Požití Symptomy Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Složky Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Očekává se nízké riziko polknutí. Symptomy mohou zahrnovat bodavou bolest, slzení, zarudnutí, otok a rozmazané vidění. Podráždění kůže. Expozice může způsobit dočasné podráždění, zarudnutí, nebo nevolnost. Odmaštění pokožky. Vyrážka. Páry mají narkotické účinky a mohou způsobit bolest hlavy, únavu, závratě a zvedání žaludku. Omezení funkce motoru. Změny chování. Narkotické účinky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Druh Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Akutně kožní Orální LC50 králík kat. Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř (CAS ) Akutně kožní LC50 Sulfonát vápenatý (CAS ) Akutně kožní králík králík Výsledky testů > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg, 24 Hodiny > 5000 mg/kg > 6,4 mg/l, 6 Hodiny > 7,5 mg/l, 6 Hodiny > 4,3 mg/l, 4 Hodiny > 0,1 mg/l, 8 Hodiny > 2000 mg/kg, 24 Hodiny 7640 mg/m3, 4 Hodiny 1,72 mg/l, 4 Hodiny > 2000 mg/kg, 24 Hodiny > 2000 mg/kg, 24 Hodiny M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

7 Složky Orální LC50 Poleptání/podráždění kůže Vážné poškození očí/podráždění očí Senzibilace dýchacího ústrojí Senzibilace kůže Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečí při vdechnutí Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách Další informace Druh Dráždí kůži. Přímý kontakt s očima může způsobit dočasné podráždění. Není respiračním senzibilizátorem. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Výsledky testů mg/kg > 1,9 mg/l, 4 Hodiny K dispozici nejsou žádné údaje dokazující, že výrobek nebo kterékoli jeho složky přítomné v množství nad 0,1% mají mutagenní nebo genotoxický účinek. Tento produkt není považován za karcinogenní podle IARC, ACGIH, NTP nebo OSHA. Nepředpokládá se, že tento výrobek vyvolává reprodukční nebo vývojové účinky. Narkotické účinky. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Žádná informace není k dispozici. ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Složky Druh Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Vodní Ryby Perzistence a rozložitelnost LC Bioakumulační potenciál Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) Z podstaty produktu vyplývá, že není biologicky odbouratelný. Rozdělovací koeficient noktanol/voda (log Kow) LPS 1 < 1 Biokoncentracní faktor (BCF) Mobilita v půdě Žádné dostupné údaje Výsledky posouzení PBT a vpvb Není k dispozici Jiné nepříznivé účinky Žádné známé. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Zbytkový odpad Znečištěný obal Kód odpadu EU Způsoby/informace o likvidaci Speciální opatření Výsledky testů 2,9 mg/l, 96 hodin Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz: Pokyny pro likvidaci). Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby dodržujte varování na štítku. Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností zneškodňující odpady. Seberte a regenerujte nebo zneškodněte v utěsněných nádobách v povoleném odpadu. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. Likvidujte v souladu s platnými předpisy. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

8 ODDÍL 14: Informace pro přepravu ADR RID ADN IATA IMDG Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC Netýká se. ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení EU Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha I Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3 v platném znění Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V v platném znění Nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, příloha II Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(1) aktuální seznam látek publikovaný ECHA Povolení Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění Omezení použití Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění Směrnice 2004/37/ES: o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř (CAS ) Směrnice 92/85/EHS: o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř (CAS ) Další nařízení EU Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované lehké (CAS ) Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř (CAS ) Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Jiná nařízení Destiláty ropné, hydrogenačně rafinované stř (CAS ) Výrobek je hodnocen a značen podle směrnic ES nebo příslušných národních zákonů. Tento bezpečnostní list odpovídá požadavkům Nařízení (ES) č. 1907/2006. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

9 Národní nařízení Posouzení chemické bezpečnosti Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat. Dodržte národní předpisy pro práci s chemickými činidly. Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. ODDÍL 16: Další informace Seznam zkratek Odkazy Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Úplné znění všech pokynů nebo Rvět a Hvět v oddíle 2 až 15 Informace o revizi Informace o školení Právní výhrada Klasifikace pro nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí je odvozena spojením výpočtových metod a případně dostupných výsledků zkoušek. R20 Zdraví škodlivý též při vdechování. R23 Toxický při vdechování. R38 Dráždí kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R45 Může vyvolat rakovinu. R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R60 Může poškodit reprodukční schopnost. R61 Může poškodit plod v těle matky. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H350 Může vyvolat rakovinu. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Označení výrobku a společnosti: Alternativní obchodní názvy Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení. Společnost LPS Laboratories není schopna předjímat veškeré podmínky, za nichž mohou být tyto informace a její výrobek (ať už samostatně či v kombinaci s výrobky jiných společností) používány. Uživatel odpovídá za zajištění bezpečných podmínek k manipulaci, skladování a likvidaci výrobku, a ponese odpovědnost za ztráty, zranění, škody či náklady vzniklé nesprávným využitím. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí správné a pravdivé a jsou založeny na posledních známých údajích v době publikace BL. Uvedené informace jsou navrženy pouze jako doporučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu. M00122, M01128, M00105, M00155 Verze č.: 02 Datum revize: 26Říjen2014 Datum vydání: 01Říjen / 9

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa. NA - Chem-Wik Rosin/Chem-Wik Rosin SD Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Evropa Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Bezpečnostní list Strana: 1/17 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku BUTISAN STAR 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 830/2015 ES) Datum revize 27. července 2015 Datum tisku 27. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum revize 31. července 2015 Datum tisku 31. července 2015 Verze 1.1 Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIONAFTA B100 Chemický název: Methylestery mastných kyselin C16-C18 a C18 - nenasycených Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více