Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š Místní národní výbor Újezd I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr."

Transkript

1 Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š Místní národní výbor Újezd I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce archivního fondu 4 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 14 III. Archivní charakteristika archivního fondu 17 IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 19 V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky 19 Seznam pramenů a literatury 20 Seznam zkratek 21 Příloha: Pořádací schéma použité při pořádání archivního fondu 22 Inventář: 31 A. Úřední knihy Správní knihy Evidenční knihy 31 B. Spisový materiál 31 Spisy Statutární záležitosti, organizace, kontrola Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti Majetek, finance a plánování Územní plánování a výstavba obce Místní hospodářství Strana 1/92

2 39 7. Doprava Obchod a cestovní ruch Pracovní síly Zemědělství Potravinářský průmysl Lesní hospodářství a myslivost a rybářství Vodní hospodářství Ochrana životního prostředí Zdravotnictví a sociální péče Školství Kultura, sport a tělovýchova Církevní záležitosti 46 C. Účetní materiál 46 Účetní knihy 46 Rejstříky: 47 Jmenný rejstřík 47 Místní rejstřík 47 Věcný rejstřík 47 Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Převážně zemědělská obec Újezd leží asi 4 km východně od Uničova na potoce Teplička, který se vlévá pod Žerotínem do říčky Oskavy a ta pak u obce Chomoutov do řeky Moravy. Obec o katastrální výměře 1864 ha se nachází v úrodné rovinaté krajině Hané v nadmořské výšce asi 240 metrů. Ves Újezd ("Uiesd") je poprvé připomínána v latinské listině z roku 1280 (Codex Diplomaticus Moraviae IV, č. 174) a až do zrušení poddanství v roce 1848 náležela ke šternberskému panství. Od roku 1850 byl Újezd samostatnou obcí soudního okresu Uničov. V letech a obec patřila k politickému okresu Litovel, v letech ke smíšenému okresnímu úřadu v Uničově a v letech k politickému okresu Šternberk. V letech byl Újezd součástí německého pohraničního záboru a byl administrativně připojen k Velkoněmecké říši (landrát Šternberk podřízený vládnímu presidentovi v Opavě, župa Sudety). Od roku 1960 obec patří do okresu Olomouc. Český název obce zněl vždy v minulosti "Újezd". Pro odlišení se někdy používalo i označení "Újezd ke Šternberku náležející" či "Velký Újezd", v pozdější době pak označení "Újezd u Uničova". V jazykově německých pramenech se objevoval obvykle název "Augest" či "Ugest" a výjimečně i "Oies" nebo "Ojezd". Původně slovanská obec byla od druhé poloviny 17. století postupně poněmčena. V letech 1900 a 1910 se k obcovací řeči české nepřihlásila dokonce žádná osoba, a to přestože v té době v Újezdě žila řada národnostně smíšených manželství. Před 2. světovou válkou byl Újezd velkou německou obcí s malou českou menšinou. Český živel byl v obci částečně posílen při parcelaci lichtenštejnského dvora Papůvky v roce 1926, kdy bylo sedmnácti převážně českým kolonistům přiděleno 51 ha zemědělské půdy. V roce 1930 zde žilo 1258 obyvatel z nichž se k německé národnosti hlásilo 1089 osob a jen 153 osob k národnosti české. Po druhé světové válce byla velká většina německého obyvatelstva odsunuta. Organizovaný odsun německého obyvatelstva proběhl v červenci až září 1946, celkem bylo z obcí Újezd, Haukovice a Rybníček odsunuto asi 1450 osob. Obec Újezd pak byla postupně osídlena převážně přesídlenci ze střední Moravy a ze Slovácka. Později zde bylo usídleno také asi 15 rodin volyňských Čechů a repatriantů z Podkarpatské Rusi. V roce 1950 měl Újezd oficiálně 999 obyvatel z nichž se k německé národnosti údajně nehlásil žádný. Přesto žilo v roce 1951 podle šetření místního národního výboru v obci Újezd mimo osoby české národnosti také 13 Němců, 5 Rumunů, 13 Chorvatů a 1 Polák. V roce 1991 měla obec obyvatel 1260 (včetně 109 obyvatel osady Haukovice a 176 obyvatel osady Rybníček). K národnosti české se při sčítání lidu přihlásilo 883 obyvatel, k národnosti moravské 336, slovenské 34, polské 2, německé 2 a romské 2. Újezd byl v minulosti vesnicí s rozvinutým zemědělstvím a řemeslnou malovýrobou. Na vysoké úrovni byl zejména chov hovězího dobytka. V roce 1899 zde byla založena družstevní mlékárna jejíž provoz byl ale po roce 1947 zastaven. Již od roku 1871 působila v obci rolnická záložna. Od roku 1873 měl Újezd vlastní železniční stanici na trati Šternberk - Uničov a od roku 1893 poštovní úřad. Elektřina zde byla zavedena v roce V roce 1918 byla v obci umístěna četnická stanice. V roce 1950 bylo založeno JZD, jehož součástí se v roce 1960 stalo i JZD Rybníček a rolníci z Haukovic. Do roku 1945 byla v Újezdě německá obecná škola a v letech také česká menšinová obecná škola i s mateřskou školkou. V letech existovala v obci česká Národní škola a v letech Střední škola, na něž pak postupně navázaly Strana 2/92

3 Osmiletá střední škola, Základní devítiletá škola a Základní škola. Fara při kostele sv. Jana Křtitele je připomínána již v roce 1296 a farní škola v roce K farnosti újezdské patřili také Rybníček a do roku 1936 Želechovice. Osada Haukovice náležela původně k farnosti pasecké. Převážná většina předválečného německy mluvícího obyvatelstva Újezda byla katolického vyznání. K církvi československé se v roce 1930 v obci hlásilo jen 24 osob. Po roce 1947 se s příchodem Volyňských Čechů mohli v obci objevit i občané pravoslavného vyznání. Při sčítání lidu v roce 1991 bylo v Újezdě 606 římských katolíků, 44 příslušníků československé církve husitské, 19 evangelíků a 328 občanů se označilo za osoby bez vyznání. Správu obce vykonával původně z pověření šternberské vrchnosti rychtář spolu s purkmistrem a přísežnými (konšely). Od roku 1850 byly voleny orgány obecní samosprávy. V letech měli v obecním zastupitelstvu nejsilnější postavení rolníci sdružení v německém Svazu zemědělců - BdL. V obecních volbách v roce 1938 však ovládli Újezd stejně jako jinde v německy mluvících oblastech henleinovci. SdP získala 16 mandátů a zbývající 2 pak společná česká kandidátka. V letech okupace stál v čele obce německými úřady jmenovaný starosta. Působnost obecního úřadu byla ukončena osvobozením obce dne 7. května Obecní správu převzala místní správní komise. Správním komisařem pro obce Újezd, Haukovice a Rybníček byl nejprve 23. května 1945 Okresní správní komisí ve Šternberku jmenován zemědělský úředník Josef Blažek. V první polovině srpna 1945 byla ustanovena správní komise v čele s předsedou, řídícím učitelem Josefem Vlkem a místopředsedou, obchodníkem Vojtěchem Klimešem, J. Blažek se stal jedním z členů komise. Ve volbách konaných v červnu 1946 získala v obci vítězná KSČ 135 hlasů (36,7 %), národní socialisté 116 hlasů (31,5 %), lidovci 76 hlasů (20,6) a sociální demokraté 41 hlasů (11,1 %). Na základě výsledků voleb byl dle dohody stran Národní fronty a vládního nařízení č. 120/1946 Sb. v Újezdě ustaven osmnáctičlenný místní národní výbor v němž zasedalo 6 komunistů, 6 národních socialistů, 4 zástupci strany lidové a 2 zástupci sociální demokracie. Předsedou MNV se stal člen KSČ Josef Vlk a místopředsedou rolník a národní socialista František Vaníček. Plénum národního výboru mělo 18 členů a rada 4 členy. Právní normou o kterou se zpočátku opírala činnost vznikajících národních výborů byl ústavní dekret presidenta republiky ze dne č. 18 Ústřední věstníku československého o národních výborech (publikován v příloze vyhlášky ministerstva vnitra z , č. 43/1945 Sb.). Národní výbory zde byly ještě charakterizovány jako "prozatímní orgány veřejné správy". Ustanovení dekretu měnilo a rozvíjelo vládní nařízení ze dne č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů jež jsou zde již charakterizovány jako "orgány zastupitelské a orgány veřejné správy ve všech jejích oborech". Kompetence místních národních výborů byla stanovena tak, že přejaly veškeré veřejné záležitosti, pokud nebyly svěřeny jiným orgánům, především tedy kompetenci obecního zastupitelstva, obecní rady a starosty obce. Vnitřní organizace národních výborů byla upravena směrnicemi ministerstva vnitra z č. 6/ Ú. l. Národní výbory si měly na ustavující schůzi volit radu, jejímiž členy měla být nejvíce třetina členů pléna, předsedu a náměstka předsedy, a vyžadovali-li to okolnosti i tajemníka. Rada MNV měla připravovat návrhy pro plénum a vykonávat již schválená rozhodnutí, jejichž provedením mohla pověřit předsedu, či jiné členy MNV nebo příslušné referenty. V praxi docházelo k zavádění systému tzv. lidových referentů pro jednotlivé oblasti správy. Současně byly vytvářeny různé komise s poradní pravomocí pro řešení jednotlivých úkolů národních výborů. V roce 1948 měl MNV Újezd vyživovací, finanční, zemědělskou, stavební a sociální komisi a spolupracoval s osvětovou, knihovní a školní radou. Složení a rozsah působnosti místních národních výborů upravoval prozatímní organizační řád MNV, vydaný jako vyhláška ministerstva vnitra ze dne č. 966/ Ú. l. Základem činnosti národních výborů v letech se stal Budovatelský vládní program, přednesený předsedou vlády Klementem Gottwaldem a schválený Ústavodárným národním shromážděním 8. července Jeho jádrem byl dvouletý plán a zákon č. 192/1946 Sb. o dvouletém plánu. Podstatný vliv na další organizaci a rozsah působnosti národních výborů měla po roce 1948 Ústava 9. května (Ústavní zákon ze dne č. 150/1948 Sb.). Podle této ústavy byly národní výbory "nositelem a vykonavatelem státní moci v obcích, okresech a krajích a strážcem práv a svobod lidu". Podle 124 vykonávaly národní výbory veřejnou správu ve všech jejích oborech. Podřízeny byly orgánům vládní a výkonné moci, zejména ministerstvu vnitra. Současně ale platila hierarchická podřízenost národních výborů nižšího stupně národním výborům vyšším. Přijetím ústavy byla ukončena činnost Ústavodárného národního shromáždění a na neděli 30. května 1948 byly vypsány volby do Národního shromáždění, pro které byla postavena jednotná kandidátka Národní fronty. Svůj nesouhlas s jednotnou kandidátkou mohli voliči vyjádřit jen odevzdáním tzv. bílého lístku. Po únoru 1948 došlo stejně jako jinde v zemi ke změnám v politickém složení národního výboru a nekomunističtí členové MNV v Újezdě byli místním akčním výborem v jehož čele stál František Müller odvoláni ze svých funkcí a zbaveni mandátů, místo nich pak byli dosazeni členové KSČ a nebo s novým režimem sympatizující osoby formálně zastupující různé společenské organizace. Tyto změny byly provedeny na zasedáních rady MNV 5. března 1948 a pléna MNV 12. března Někteří členové nekomunistických stran ze svých stran úplně vystoupili a nebo dokonce změnili stranickou příslušnost. Plénum MNV mělo nadále 18 členů, rada MNV v jejímž čele zůstal komunista Josef Vlk měla nyní 6 členů. Místopředseda MNV František Vaníček zatím zůstal ve funkci, teď již ovšem jako člen KSČ. Při reorganizaci MNV 13. března 1949 nařízené ze strany ONV Šternberk byl do funkce místopředsedy MNV ovšem již dosazen dělník Vojtěch Rus. Počet členů pléna zůstal stejný, počet členů rady se zvýšil na 7, později jich bývalo ale opět 6, novinkou bylo 9 náhradníků pro členství v plénu. Další reorganizace přišla 23. prosince Administrativní funkcí místního tajemníka byl v letech pověřen bývalý strážmistr četnictva a člen KSČ František Vykydal. Po reorganizaci 2. června 1950 mělo plénum MNV 24 členů, z nichž pouze 3 byli nestraníci a 2 zástupci ČSM. Příslušníci jiných stran než komunistické byli z politického života obce již zcela vyloučeni. Předsedou MNV se 2. června 1950 stal tehdejší předseda místního akčního výboru NF technik Alois Číhala a místopředsedou rolník Josef Navrátil, oba členové KSČ. A. Číhala byl ze své funkce na konci roku 1951 radou MNV uvolněn v souvislosti s vyšetřováním ze strany SNB pro podezření ze zpronevěry a pověřen dočasně funkcí místního tajemníka, i z této funkce byl ale po zákroku ONV Šternberk 19. února 1952 odvolán. Výkonem funkce předsedy byl po vzdání se funkce místopředsedy J. Navrátila pověřen dočasně nový místopředseda rolník František Šulc. Novým předsedou MNV se pak 7. března 1952 na návrh místního akčního výboru NF stal Stanislav Zavadil. Funkci místopředsedy zastával nadále F. Šulc a místním tajemníkem byl jmenován Jaroslav Šťastný, po němž tuto funkci postupně vykonávali nejprve v zastoupení J. Knobloch a pak M. Hrubý. Strana 3/92

4 Odvoláváni a nahrazováni byli ale i další členové MNV a složení pléna i rady se často měnilo. Dne 8. března 1951 byli nahrazeni 4 členové pléna MNV a 6. dubna 1952 pro údajné nekonání členských povinností další 4. Na návrh místního akčního výboru NF a po schválení okresním akčním výborem NF ve Šternberku bylo ze strany ONV Šternberk 11. prosince 1952 odvoláno a nahrazeno dalších 10 členů MNV Újezd, dokonce včetně nedávno dosazeného S. Zavadila a nebyla to reorganizace poslední. V lednu 1953 byl do funkce předsedy jmenován Josef Vlk, který tuto funkci zastával již v letech Je třeba zdůraznit, že skutečná politická moc se soustřeďovala v rukou KSČ a akčních výborů NF, které však obvykle fungovaly opět jen jako nástroj politiky KSČ. Veškeré orgány veřejné správy či samosprávy se v této situaci postupně stávaly pouhými převodovými pákami v prosazování zájmů vládnoucí strany a jejich personální složení bylo často v rámci dodržování zásady rotace kádrů pravidelně obměňováno. Druhou hlavní příčinou neuspokojivého personálního stavu veřejné správy a samosprávy byla častá neschopnost či neochota ze strany jmenovaných funkcionářů svěřené jim funkce opravdu vykonávat. Zásadní ústavní změnu s dopadem i na dosavadní postavení národních výborů představovalo zavedení krajského zřízení zákonem č. 280/1948 Sb. Dnem 1. ledna 1949 byly zrušeny dosavadní země a bylo vytvořeno 19 krajů. Obec Újezd se stala spolu se šternberským okresem součástí olomouckého kraje. Uvedený zákon rovněž zaváděl novou vnitřní organizaci národních výborů všech stupňů. Reorganizace byla dokončena vládním nařízením č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů. Místní národní výbory měly být organizovány tak, aby byly ve stálém spojení s občany, což měly zajistit komise jejichž úkolem bylo současně mobilizovat občany k plnění úkolů MNV. Členy komisí se mohli stávat i nečlenové MNV. V roce 1950 měl MNV finanční, zemědělskou, stavební, bytovou, požární, bezpečnostní, osvětovou a kulturně-propagační komisi. Pro výkon správy v jednotlivých oborech měly MNV zřizovat příslušné referáty, jejichž řízením byli pověřováni jednotliví členové rady MNV, kteří pak v oblastech své působnosti jednali jménem rady jako celku. Současně došlo ke zřízení funkce tzv. důvěrníků lidové správy. Od počátku padesátých let přebíral MNV řadu nových agend a kompetencí. Na základě vládního nařízení č. 101/1950 Sb. byly zrušeny místní osvětové rady a jejich agendu převzalo MNV, zanikly také místní školní rady. Místní národní výbor se na úseku místního hospodářství na základě zákona č. 1999/1948 Sb. podílel na postupné likvidaci soukromých živností a na základě zákona č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech se stal organizátorem kolektivizace zemědělství. V letech 1953 a 1954 procházely místní národní výbory novými reformami. Zákon č. 81/1953 Sb. vyňal národní výbory z působnosti ministerstva vnitra a podřídil je přímo vládě Československé republiky. Základními normami pro národní výbory všech stupňů se staly ústavní zákony č. 12/1954 Sb. a 13/1954 Sb. o národních výborech, zákon č. 14/1954 Sb. o volbách do národních výborů a vládní nařízení č. 23/1954 Sb. o organizaci výkonných orgánů národních výborů. Nové zákony zavedly důsledné rozlišování mezi národním výborem jako orgánem státní moci a jeho výkonnými orgány (rada, předseda a jeho náměstek) a orgánem státní správy. Pod pojmem národní výbor se nyní rozuměl pouze orgán státní moci, tj. plenární zasedání národního výboru. To se scházelo pravidelně nejméně jednou měsíčně a projednávalo nejzávažnější místní i celostátní otázky, volilo své funkcionáře, schvalovalo plány rozvoje hospodářství svého území, vydávalo obecně závazná nařízení atp. Podle zákona č. 14/1954 Sb. byli členové národních výborů voleni poprvé na základě obecného, rovného a přímého volebního práva na dobu 3 let. Je ovšem třeba připomenout, že výběr kandidátů podléhal přísné kontrole ze strany KSČ a jí ovládaných orgánů. Došlo ke zrušení referentského systému a rozhodovací proces se měl dít nyní kolektivně v radě, podřízené plénu MNV. Rada byla ale současně také podřízena radě okresního národního výboru a vládě. Skládala se z předsedy MNV, jeho náměstka, tajemníka a ostatních členů rady. Měla zajišťovat a organizovat plnění úkolů národního výboru v oblasti hospodářství a výstavby, provádět usnesení pléna, připravovat jeho zasedání, podávat zprávy o své činnosti atd. Pro zajištění plnění úkolů v jednotlivých oborech činnosti zřizoval národní výbor ze svých členů stálé komise. Prostřednictvím komisí měly být zapojovány do správy věcí veřejných občané, kteří měli vytvářet tzv. aktivy. Aktivisté měli mít v komisích poradní hlas. Komise byly pracovním a kontrolním orgánem pléna národního výboru, rozhodovací pravomoc však neměly. První volby podle nového zákona byly provedeny dne 16. května 1954 a na jejich základě byl ustaven i nový místní národní výbor v Újezdě a jako jeho výkonný orgán pětičlenná rada. Předsedou MNV byl zvolen Oldřich Navrátil, kterého však ještě před koncem volebního období vystřídal ve funkci Bořivoj Reimer, tajemníkem se stal Miroslav Hrubý. Další volby do národních výborů proběhly 19. května 1957 a 12. června V průběhu let došlo v zemi postupně jak k personálnímu ustálení složení národních výborů, tak v zásadě k dovršení procesu kolektivizace zemědělství a k ukončení fáze stabilizace komunistického režimu. Na základě územně správní reformy státu se stala obec Újezd po zrušení okresu Šternberk od 1. června 1960 součástí rozšířeného okresu Olomouc v rámci nově utvořeného Severomoravského kraje. Současně byly k Újezdu administrativně připojeny sousední osady Haukovice a Rybníček. Na ustavující schůzi MNV Újezd byli 6. července 1960 zvoleni do funkcí předseda Bořivoj Reimer, náměstek předsedy Josef Skřebský a tajemník Jaroslav Vymětal. Plénum národního výboru mělo nyní mít 25 členů a rada 8 členů. Při MNV pracovalo 8 stálých komisí (zemědělská, finanční, pro výstavbu, trestní, pro školství a kulturu, pro obchod, pro ochranu veřejného pořádku a komise zdravotní a sociální). Tajemníka J. Vymětala nahradil od června 1963 Oldřich Prázdný. Další volby do národních výborů proběhly 14. června Na ustavující schůzi MNV Újezd byl 10. července 1964 zvolen předsedou Otto Hradil, náměstkem předsedy Miroslav Hrubý a ve funkci tajemníka zůstal O. Prázdný. Počet členů pléna se zvýšil na 30 a počet členů rady na 11. Počet členů pléna v průběhu volebního období postupně klesal a v roce 1967 činil 25. Příčinou poklesu počtu poslanců během volebních období bývalo, s výjimkou normalizačního období po srpnu 1968, oproti letům padesátým, kdy byli poslanci opakovaně na příkaz shora vyměňováni, obvykle buďto vyloučení poslance pro jeho pasivitu a častou neúčast na zasedáních pléna a komisí nebo naopak jeho odstěhování se z obce či pověření jinými stranickými či veřejnými úkoly mimo obec. Jelikož volby plánované na rok 1968 se nekonaly, vykonával národní výbor veškeré správní funkce až do nových voleb, které proběhly v listopadu Následkem politické krize po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a nastolení politického kurzu tzv. normalizace bylo, ale na základě zákona č. 117/1969 Sb. o doplňovacích volbách do národních výborů 8 členů pléna včetně dosavadního tajemníka O. Prázdného nuceno na své funkce počátkem roku 1970 rezignovat. Počet členů pléna tak na přechodnou dobu klesl na 17. Doplňovací volba 5 nových poslanců proběhla na zasedání 26. března 1970 a na zasedání pléna 29. května 1970 bylo poslanců již opět 25. Počet členů rady byl snížen na 9. Novým tajemníkem MNV se stal M. Hrubý, který však tuto funkci pro nemoc už od května 1970 nevykonával. Na schůzi pléna 28. srpna 1970 byl do této funkce na návrh Strana 4/92

5 stranické skupiny poslanců členů KSČ zvolen jeden z nových poslanců František Kovář. Po volbách, které proběhly 26. a 27. listopadu 1971, převzal na ustavujícím zasedání pléna MNV 17. prosince 1971 správu obce nový národní výbor. Počet členů pléna klesl nyní na 21 a od prosince 1974 na 20. Rada MNV měla členů 7. Předsedou MNV byl zvolen Otto Hradil a tajemníkem František Kovář. Ustanoveno bylo 5 stálých komisí (pro ochranu veřejného pořádku, finanční pro obchod a služby, školská a kulturní, pro výstavbu a bytová, sociální a zdravotní). Po dalších volbách, které proběhly ve dnech 22. a 23. října 1976 byl na ustavujícím zasedání pléna MNV 11. listopadu 1976 do funkce předsedy zvolen František Kovář, místopředsedou Vítězslav Svoboda a tajemníkem Karel Klimeš. Počet členů pléna byl zvýšen na 37 a počet členů rady na 9, počet stálých komisí zůstal nezměněn. Počet členů pléna pak během volebního období postupně klesal až na 33 v letech 1980 a Ve dnech 5. a 6. června 1981 proběhly další volby a na ustavující schůzi MNV 25. června 1981 byla do svých funkcí opět zvolena trojice F. Kovář, V. Svoboda a K. Klimeš. Počet členů pléna byl pro další volební období zvýšen na 49, na konci volebního období v roce 1986 jich však bylo 47. Počet členů rady zůstal nezvýšen. Bylo ustaveno 8 stálých komisí (pro ochranu veřejného pořádku, školská a kulturní, finanční, výstavby, vodního a lesního hospodářství a zemědělství, sociální a zdravotní, pro obchod a služby a cestovní ruch, pro mládež a tělovýchovu). Poslední volby do národních výborů v éře nadvlády komunistické strany proběhly ve dnech 23. a 24. května Na ustavujícím zasedání MNV 25. června 1986 byli do svých funkcí jednohlasně zvoleni předseda F. Kovář a místopředseda V. Svoboda, místo K. Klimeše byl však tajemníkem tentokrát zvolen, jak jinak než opět jednohlasně, František Klapil. Počet členů pléna byl tentokrát mírně snížen na 43 a v roce 1988 klesl na 42, poklesl i počet členů rady na 7. Počet stálých komisí zůstal nezměněn. Rozsáhlé politické a společenské změny po zhroucení totalitního komunistického režimu, který následoval po listopadu 1989 se sice postupně projevily i ve správě obce, ale ke změnám ve složení pléna či rady MNV s výjimkou odstoupení tajemníka F. Klapila až do voleb 1990 nedošlo. Snaha místních zástupců nově vzniklé Strany zelených a Občanského fóra prosadit na uvolněné místo svého zástupce Miroslava Janocha byla na zasedání pléna 12. června 1990 s poukazováním na platné zákony a v rozporu s v té době běžnou revoluční praxí odmítnuta. Plénum pak zvolilo náhradou za odstoupivšího F. Kvapila do rady MNV, poté co byla odmítnuta navrhnutá členka KSČ, dalšího poslance ze svých řad, příslušníka Československé strany socialistické. Jelikož funkci tajemníka žádný z dosavadních poslanců nechtěl přijmout, zůstala až do voleb neobsazena. Místní národní výbor v Újezdě ukončil svoji činnost po komunálních volbách, které proběhly 24. listopadu 1990 a předal správu obce nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu. Ustavující schůze nového zastupitelstva proběhla 6. prosince Mezi jeho 13 členy bylo 6 poslanců bývalého MNV. II. Vývoj a dějiny archivního fondu Obdobně jako v mnoha jiných obcích s původně jazykově německým obyvatelstvem byla registratura předchůdce MNV, tedy obecního úřadu, na konci druhé světové války nebo v době krátce po osvobození obce takřka zcela zničena. Když v roce 1948 navštívil pracovník šternberského archivu Miloš Kříž v rámci zjišťování stavu obecních spisoven na tehdejším okrese Šternberk obec Újezd, dostalo se mu od předsedy MNV a řídícího učitele J. Vlka informace, že "něco starších obecních listin je uschováno ve škole" a že novější a běžné úřední spisy jsou řádně uloženy v kanceláři MNV. První doloženou skutečnou prohlídku spisovny provedl 8. února 1950 šternberský archivář Josef Valíček, se závěrem, že obecní spisovna "je vcelku dobře utříděna a zachována od roku 1945." Již tehdy však neobjevil téměř žádné obecní písemnosti z doby před rokem Výjimkou byly v jeho zprávě zmiňované oběžníky NSDAP, seznamy německých branců, zásobovací seznamy a zejména fascikl obsahující doklady o příslušnících české menšiny žijící v Újezdě. Osud těchto písemností je však dnes neznámý a teprve v pozdějších letech byly z přebíraného materiálu vyčleňovány ojedinělé zlomky dokladů pocházejících z činnosti obecního úřadu, ty jsou dnes součástí archivního fondu Archiv obce Újezd (Š 1-103, NAD 1744). Téměř úplná výměna obyvatelstva po roce 1945 spojená se ztrátou historického povědomí ze strany některých osídlenců způsobila spolu s častou a nekoncepční výměnou osob pověřovaných v dobách vlády komunistické strany výkonem moci úřední, stejně jako v mnoha jiných obcích i v Újezdě pochopitelně nenahraditelné ztráty dokladů z časů minulých. Projevila se pochopitelně i ve vztahu k písemnostem současným a vedla tak k dalším ztrátám i v letech budoucích. Negativní důsledky měla v tomto směru i územní reorganizace státní správy a slučování obcí provedené v roce Prakticky totožná byla situace v sousedních osadách Haukovice a Rybníček. Chod spisovny MNV Újezd a způsob ukládání staršího pro potřeby obce již nepotřebného písemného materiálu sice postupně nabýval patřičných forem, ale teprve po roce 1971 lze hovořit o standardním způsobu uložení a průběhu archivních dohlídek a skartací. První doložená skartace v Újezdě proběhla 4. listopadu Z písemností vzniklých v letech tehdy J. Valíček vyřadil a určil ke skartování asi 180 kg archivně bezvýznamného materiálu, především různých oběžníků, časopisů, méně významné zásobovací agendy a multiplikátů. Nevyřazené a časově mladší písemnosti měly zůstat nadále uloženy ve spisovně. Další skartace v roce 1966 proběhla také ještě bez předběžného skartačního návrhu ze strany obce a byla součástí rozsáhlejšího snažení olomouckého okresního archivu jehož cílem bylo jednak zachránit co nejvíce staršího archivního materiálu nacházejícího se dosud v některých obcích a jednak vnést systém a pořádek do dosud ne zcela fungujícího skartačního procesu. Po předběžném zpracování převzatého materiálu a vyhodnocení stavu jednotlivých spisoven sepsal 21. března 1967 pracovník šternberské pobočky okresního archivu Olomouc Zdeněk Flejberk protokol o revizích provedených 25. března 1966 ve spisovně MNV Újezd a bývalého MNV Haukovice a 13. dubna 1966 ve spisovně bývalého MNV Rybníček s následujícím závěrem: "K vedení dnešní agendy nemáme žádných výhrad... ovšem byla zjištěna řada závad... Nejpodstatnějším rysem nedobré péče o písemnosti bylo, že byly uloženy na půdě, sice částečně v balíkách, ale s nánosem sazí a prachu... Na některé knihy dokonce zatékalo poškozeným střešním oknem... přesto je však i tento stav lepší než úplné zničení k jakému asi došlo v Haukovicích... písemnosti bývalého MNV v Rybníčku a JZD byly v úplném rozsypu na půdě bývalého MNV v Rybníčku..." Zachované písemnosti MNV Újezd byly archivem převzaty 25. května 1966 (př. č. 420/1966) v množství 28 balíků. Dodatečně byly 8. června 1967 archivu ze strany obce doručeny 2 knihy zápisů z jednání pléna a rady MNV z let a kniha hlášení místního rozhlasu z let (př. č. 454/1967). Pokus archivního pracovníka Josefa Prucka provést v Újezdě 11. května 1971 skartaci skončil neúspěchem. Přes předchozí telefonickou domluvu byla totiž spisovna před příjezdem archiváře znepřístupněna malováním. Bylo tedy alespoň dohodnuto, že vedoucí spisovny vyhotoví do konce května skartační Strana 5/92

6 návrh a zašle jej archivu, aby tak mohlo být konečně uzavřeno předchozí problematické období. Stalo se tak 30. června Další skartační návrhy pak již byly ze strany MNV řádně podávány. Vybrané archiválie byly postupně přebírány archivem nejprve pod dohledem archiváře J. Prucka (př. č. 11/1975), (př. č. 15/1976), (př. č. 9/1981), (př. č. 73/1986) a pak archivářů PhDr. Miroslava Koudely (př. č. 12/1989), (př. č. 96/1990), PhDr. Hedy Minaříkové (př. č. 61/1998) a PhDr. Bohdana Kaňáka (př. č. 53/1995), (př. č. 141/2001) a (př. č. 82/2004). Po ukončení působnosti MNV Újezd po volbách na podzim 1990 převzal jeho registraturu nově vytvořený Obecní úřad Újezd. Archivu byly postupně předány písemnosti v rozsahu 3,30 bm z let , naopak skartovány byly různé účetní doklady, daňová přiznání, statistické výkazy a jiné z archivního hlediska nevýznamné materiály. Poslední zpráva o stavu spisovny MNV Újezd pochází z 5. listopadu Revizi spisovny provedl pracovník olomouckého archivu PhDr. Bohdan Kaňák. Vedením spisovny, byla v té době pověřena pracovnice MNV matrikářka Ilona Chabičovská. Spisovna byla dobře vedena a zabezpečena jak z hlediska požární ochrany tak před možným vniknutím nepovolané osoby. Místnost se nacházela v budově MNV Újezd č. p. 83 a byla v ní současně umístěna rozhlasová ústředna obecního rozhlasu. Spisy byly řádně uloženy v regálech a pořadačích. Archivní kniha byla vedena průběžně od roku III. Archivní charakteristika archivního fondu Archivem převzaté písemnosti MNV Újezd byly nejprve uloženy v depozitáři šternberského pracoviště Okresního archivu v Olomouci. V rámci zrušení uvedeného pracoviště byl v roce 1991 archivní fond převezen do budovy Okresního archivu v Olomouci, Křížkovského ul. 2 a v roce 1996 v souvislosti se stěhováním archivu převezen a definitivně uložen v depozitáři nové archivní budovy v Olomouci, U Husova sboru 10. Fond Místní národní výbor Újezd tvořilo před zpracováním 21 knih, 21 kartonů a 9 balíků neuspořádaných písemností v celkovém rozsahu 3,30 bm. Uspořádáním fondu byl pověřen pracovník archivu Mgr. Tomáš Sedlář. V roce 2008 byly veškeré dochované písemnosti roztříděny, uspořádány a inventarizovány. Vzhledem k tomu, že nebylo možné plně rekonstruovat původní systém uložení písemností u jejich původce, bylo při pořádání použito umělého pořádacího schématu, který pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů schválila v roce 2001 Archivní správa ministerstva vnitra. Při vnitřní skartaci bylo vyřazeno 0,68 bm písemností, které měly bezvýznamnou dokumentární hodnotu. Jednalo se zejména o různé obaly, pořadače, prázdné dotazníky a formuláře, kopie, duplikáty a multiplikáty nejrůznějších písemností. Vyřazeny byly také různé stvrzenky, faktury, evidenční seznamy a běžný účetní materiál. Do archivního fondu Obecní úřad Újezd (Š 1-160, NAD 3016) bylo delimitováno 0,07 bm archiválií pocházejících z období po skončení působnosti MNV Újezd. Převážná většina archiválií fondu MNV Újezd je v dobrém fyzickém stavu. Ke dni uspořádání 20. listopadu 2006 tvoří archivní fond 21 úředních knih a 23 kartonů spisů v celkovém rozsahu 2,55 bm. Většina knih je účetních a soubor obsahuje pouze 4 knihy správní z let a 3 evidenční z let Hlavní účetní knihy jsou dochovány v souvislé řadě z let a knihy pohledávek z let Spisový materiál představuje výběr podstatných, obsahově významných dokumentů z původní registratury místního národního výboru. Obsahově bohatším je dochovaný archivní materiál pocházející z období po roce Vážným nedostatkem je fakt, že v důsledku již výše zmíněného stavu spisovny, v němž se nacházela před rokem 1967 a částečně ještě v roce 1971, došlo ke ztrátě zápisů z jednání pléna MNV z let (poslední dochovaný zápis , první navazující zápis ) a rady MNV z let (poslední dochovaný zápis , první navazující zápis ). Zcela pak chybí zápisy správní komise z období před rokem Součástí archivního fondu není také pamětní kniha (obecní kronika), která by do jisté míry mohla badateli nahradit chybějící zdroj informací, tam kde nejsou dochovány příslušné archiválie. Kronika sestávající ze 2 svazků z let a nebyla zatím archivu předána a nachází se dosud v držení obce Újezd. IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu Přes výše uvedené nedostatky jsou dochované dokumenty Místního národního výboru v Újezdě poměrně celistvým a obsahově významným souborem základních písemných pramenů pro poznání novodobé historie obce v letech K nejdůležitějším archiváliím patří dochované zápisy ze schůzí pléna a rady MNV dochované v knižní nebo spisové formě z let a Možnost studia nabízejí rovněž obsahově různorodé spisy. Postihují mimo jiné organizační strukturu a organizaci práce národního výboru, jeho hospodaření a působnost ve všech oborech správy obce. Cenná je zejména dochovaná evidence obyvatelstva z let K důležitým dokumentům patří doklady vztahující se ke změnám v držbě a vlastnictví soukromého i veřejného nemovitého majetku v souvislosti s osidlováním obce novými obyvateli. Prostor pro studium badatelům poskytuje i dochovaná zemědělská agenda a do jisté míry i spisy týkající se oblasti obecních financí, místního hospodářství, školství, zdravotnictví, životního prostředí a kultury. V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky Fond uspořádal a inventář s úvodem sestavil Mgr. Tomáš Sedlář ve Státním okresním archivu Olomouc v roce Seznam pramenů a literatury Prameny: ZA v Opavě - SOkA Olomouc. Fond Okresní národní výbor Šternberk. (Š 1-7), NAD 1657, zejména inv.č. 283 a 284. ZA v Opavě - SOkA Olomouc. Fond Místní národní výbor Újezd. (Š 1-104), NAD 1745, zejména inv.č. 1-4 a ZA v Opavě - SOkA Olomouc. Spis o fondu Místní národní výbor Újezd. (Š 1-104), NAD Literatura: Bartoš, Josef a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech Díl 3. Ostrava Koudela, Miroslav: Archivy obcí okresu Šternberk. Skupinový inventář. Část 2. Archiv obce Újezda Olomouc1993. Strana 6/92

7 Pinkava, Viktor: Vlastivěda moravská. 2. Místopis. Unčovský a rýmařovský okres. Brno Sčítání lidu, domů a bytů k za okres Olomouc. Okresní statistická správa v Olomouci. Olomouc Soušek, Tomáš: Místopis Uničovska Olomouc Spáčil, Vladimír a kol.: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc Statistický lexikon obcí České republiky Český statistický úřad. Praha Turek, Aolf a kol.: Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy. Opava Vlastivěda střední a severní Moravy. Red. Černý Nobert, díl 2, část 2. Přerov Seznam zkratek BdL Bund der Landwirte - Svaz zemědělců bm běžný metr č. číslo č.p. číslo popisné evid.č. evidenční číslo inv.č. inventární číslo JZD jednotné zemědělské družstvo kart. karton KSĆ Komunistická strana Československa k.ú. katastrální území MNV místní národní výbor NAD národní archivní dědictví NF Národní fronta ONV okresní národní výbor př.č. přírůstkové číslo Sb. Sbírka zákonů SdP Sudetendeutsche Partei - Sudetoněmecká strana SNB sbor národní bezpečnosti SSM Svaz socialistické mládeže sv. svatý Ú.l. Úřední list VB veřejná bezpečnost Příloha: Pořádací schéma pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů schválené Archivní správou ministerstva vnitra v roce 2001 a doporučené metodickými pokyny Zemského archivu v Opavě. A. Úřední knihy Správní knihy - knihy zápisů z plenárních zasedání - knihy zápisů ze schůzí rady - knihy zápisů ze schůzí stálých komisí a aktivů Evidenční knihy - knihy evidence obecního majetku - knihy evidence obyvatelstva, trestní rejstříky - ostatní evidenční knihy Pamětní knihy s přílohami B. Spisový materiál a) Registraturní pomůcky - podací protokoly - indexy - kartotéky pro evidenci spisů b) Spisy Statutární záležitosti, organizace, kontrola Statutární záležitosti - vznik a zánik obce, slučování a rozlučování obcí - změny obvodu obce (obecních hranic) - změny názvu obce - znak a symboly obce Volby - volební programy - volby do zastupitelských sborů - volby soudců z lidu Organizace činnosti národního výboru - organizační řády, organizační členění - situační zprávy, výkazy o činnosti národního výboru, komplexní rozbory - organizace činnosti pléna, rady a komisí - organizace činnosti aktivů národního výboru, poradních sborů aj. - veřejné schůze, oslavy, rezoluce občanů, závazky, vyznamenání - družební styky Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru, podniků a zařízení národního výboru - přehledy, rozbory personálního stavu - archiválie vybrané z písemností vzniklých z úřední činnosti předsedy a tajemníka národního výboru Kontrolní činnost - kontroly prováděné národním výborem Strana 7/92

8 - kontroly národního výboru prováděné nadřízenými orgány - revizní zprávy - stížnosti občanů Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku Názvy ulic a veřejných prostranství, číslování domů Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty a spolky Veřejné sbírky Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku - bezpečnostní situace v obci (zprávy, hodnocení, opatření) - spolupráce s orgány zajišťujícími bezpečnost a ochranu veřejného pořádku a s dobrovolnými aktivy občanů - evidence přestupků Požární ochrana - organizace požární ochrany - rozbory požárnosti - spolupráce s útvarem požárníků Vojenské záležitosti, civilní obrana - spolupráce s armádou - válečné hroby - civilní obrana - živelní pohromy Spisová služba a archivnictví Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti Evidence obyvatelstva a sčítání lidu - evidence obyvatelstva - sčítání lidu Státní občanství - změny státního občanství (nabývání a pozbývání, podklady) - šetření národní spolehlivosti - jinonárodní skupiny Čestná občanství a čestná uznání udělovaná národním výborem Matriční záležitosti - vedení matrik - užívání a změny jména a příjmení Finance a plánování Evidence a správa majetku - evidence majetku ve správě národního výboru - inventáře obecního majetku - převody nemovitostí (koupě, prodej, směny), pronájmy - konfiskace majetku, národní správa, vypořádání majetku při osidlování pohraničí - válečné a jiné majetkové škody Finanční hospodaření - rozpočty, dlouhodobé finanční plány - rozbory plnění rozpočtu a finančních plánů - účetní výkazy a závěrky Místní daně a poplatky - evidence plátců, katastr domovních daní, bilance Plánování - koncepce rozvoje obce - plány dlouhodobé a střednědobé - souhrnné zprávy o plnění plánů Územní plánování a výstavba obce Územní plánování - územně plánovací dokumentace (územní prognózy, územní a regulační plány, stavby v chráněném území a ochranném pásmu, stavební uzávěry) Výstavba - veřejně prospěšné stavby, akce "Z" - komplexní bytová výstavba - průmyslová a zemědělská výstavba - stavby dopravní, energetické, telekomunikační a jiné - občanské stavby - vyvlastnění pozemků ke stavebním účelům Místní hospodářství Organizace a správa hospodářských, příspěvkových a rozpočtových organizací národního výboru - zřizování, rušení a změny organizací, majetkové převody - vnitřní organizace podniků Živnosti, poskytování služeb občany Bytové hospodářství Nebytové prostory - dislokace Doprava Místní komunikace - investiční výstavba, větší opravy - dopravní obslužnost (koncepce a hodnotící dokumenty) Obchod a cestovní ruch Obchod Strana 8/92

9 - koncepce vývoje obchodní sítě, obchodní síť - výzkum spotřebitelské poptávky Cestovní ruch - propagace a podpora cestovního ruchu Pracovní síly - regulace zaměstnanosti a pohybu pracovních sil - rozmisťování dorostu a zvláštních skupin osob - souhrnné zprávy o stavu zaměstnanosti a o pracovních podmínkách Zemědělství Organizace zemědělských závodů - evidence a pasportizace zemědělských závodů - zemědělské družstevnictví (socializace zemědělství, JZD) - státní statky - soukromě hospodařící zemědělci Zemědělská výroba - zemědělská statistika (sčítání kultur a hospodářských zvířat) - rostlinná výroba, ovocnářství - živočišná výroba, včelařství - mechanizace - živelní pohromy, ochrana proti škůdcům, veterinární opatření Zemědělská půda - evidence, převody a nájmy zemědělských a lesních pozemků - pozemková reforma, konfiskace půdy, osidlování pohraničí a přídělové řízení - ochrana a využití zemědělského půdního fondu, změny využití půdy a vynětí ze zemědělského půdního fondu - zajištění hospodaření na zemědělské půdě, převody a nájmy zemědělských a lesních pozemků - pozemkové úpravy (hospodářsko-technické úpravy pozemků, arondace, meliorace Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů Potravinářský průmysl Lesní hospodářství, myslivost a rybářství Lesy - evidence, ochrana a využití lesního půdního fondu, odborná správa lesů - vynětí z lesního půdního fondu Myslivost - honitba - spolupráce s mysliveckými organizacemi Rybářství - rybářské revíry - spolupráce s rybářskými organizacemi Vodní hospodářství - vodohospodářské investice - ochrana vodních zdrojů a vodních toků - veřejné rozvody vody, zásobování vodou, odpadní vody - protipovodňová ochrana Ochrana životního prostředí Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví - organizace zdravotní péče - zdravotnická zařízení - hygienická péče, protiepidemická opatření - zprávy o zdravotních poměrech, zdravotnický výzkum Sociální péče - organizace péče o zdravotně postižené děti, mládež a staré občany - organizace péče o jinonárodní skupiny občanů - organizace péče o společensky nepřizpůsobivé občany - zprávy o sociálních poměrech v obci Školství - síť a organizace škol, úpravy školních obvodů - síť a organizace mimoškolních výchovných zařízení - spolupráce se školami a mimoškolními výchovnými zařízeními - péče o budovy škol a zařízení - zprávy o stavu škol a mimoškolních výchovných zařízení Kultura, sport a tělovýchova Kultura - organizace kulturní a osvětové činnosti (kulturní a osvětová zařízení) - spolupráce se spolky, společenskými organizacemi a vědeckými institucemi při pořádání kulturních a osvětových akcí - sbory pro občanské záležitosti - péče o budovy kulturních a osvětových zařízení - kronikářství, vedení pamětních knih, pamětní spisy - zajištění publikační činnosti Sport a tělovýchova Ochrana přírodních a kulturních památek - evidence památek, památkové budovy a ostatní kulturní památky (pomníky, památníky aj.) - ochrana přírody a krajiny Církevní záležitosti Strana 9/92

10 - územní organizace církví - sledování vývoje církevního života - péče o církevní stavby Účetní materiál a) Knihy Hlavní knihy Knihy příjmů Knihy výdajů Pokladní knihy b) Účetní spisy Rozpočtové hospodaření národního výboru Rozpočtové hospodaření podniků a zařízení řízených národním výborem Rozpočtové hospodaření ostatních činností řízených národním výborem (školství, kultura, zdravotnictví aj.) D. Ostatní materiál Mapy a plány Pečetidla a razítka Fotografie, fotografická alba Audiovizuální záznamy Drobné tisky (nejsou-li součástí spisů) Diplomy a čestná uznání Jmenný rejstřík Dorošenko Nikolaj Nikolajevič 59 Gluško Vasil 59 Novák Alois 150 Vykydal František 46 Místní rejstřík Brníčko 8, 114 Dlouhá Loučka 8 Haukovice 8, 29, 110, 112, 138 Hnojice 8 Mladějovice 8 Olomouc 50, 71 Paseka 8 Pňovice 8 Rybníček 1, 29, 34, 92, 110, 112, 127, 128, 130 Šternberk 104 Uničov 42, 125 Želechovice 8 Žerotín 8 Věcný rejstřík A akce "Z" 73 armáda - viz vojenství B bezpečnost - viz ochrana veřejného pořádku boháči - viz evidence vesnických boháčů brannost, branná výchova - viz obrana byty, bytové hospodářství 17, 85 C - Č cesty - viz komunikace církevní záležitosti 61,149 civilní obrana 51 čestné občanství - viz občanství čestné čestné uznání - viz ocenění čísla popisná D daně - viz poplatky dárcovství krve 126 demolice 76, 79 dědictví 69 doprava, dopravní obslužnost 42, 86, 87 drobné provozovny 13, 39, 71 družstvo - viz Jednotné zemědělské družstvo dům služeb 76 E evidence - budov 53, 54, 64-69, 75-78, 145, 146, církví institucí kulturních památek majetku 53, 54, Strana 10/92

11 - obyvatel 53-55, 57, 58 - pozemků 67, 92, 94, 95, psů a jejich majitelů 72, soukromě hospodařících zemědělců 93 - společenských organizací 141, vesnických boháčů 47 - vlastníků a uživatelů pozemků 94-96, 103, zemědělského zvířectva 99, zemědělských kultur 94-96, 105 F farář římskokatolický 149, 150 fara římskokatolická 149 finance 16, 64, 70 funkcionáři MNV 32, 36 H hasiči - viz Svaz požární ochrany hranice katastrální 8 CH Chorvati chov - drobného zvířectva 72 - hovězího a vepřového dobytka 99, 100 I inventarizace majetku 64 J Jednotné zemědělské družstvo 76, 92, 96, 135 jinonárodnostní skupiny obyvatelstva 57, 58, 124 K kanalizace 117 kino 139 klubovna 140 knihovna 136 knihy - evidenční správní účetní komise - - finanční 16 - pro mládež a tělovýchovu 24 - pro obchod a služby 18 - pro ochranu veřejného pořádku 21 - pro vodní a lesní hospodářství 20 - pro výstavbu, byty a územní plánování 17 - sboru pro občanské záležitosti 25 - sociální a zdravotní 22, 27 - školská a kulturní 23 - zemědělská 19 komunikace 77, 86, 92 konfiskace 66, 83, 103 kontroly 40 kostel 146 kultura 23, , kulturní památky kultury zemědělské - viz evidence zemědělských kultur L léčivé rostliny 97 lékařská péče - viz zdravotní péče lesy, lesní hospodářství 20, 103 M majetek - národní obecní soukromý matriční záležitosti matriky 61 meliorace 109, 110 místní hospodářství mládež 24, 90, 91, 140 mlékárna 106 myslivost 72, 107 N národní spolehlivost 56 nemovitosti 66-69, O občané jiné národnosti 57, 124 občanské výbory 26 občanství čestné 59 obecní kronika 137 Strana 11/92

12 obchod 18, 88, 89 obrana, brannost, branná výchova ocenění a čestná uznání odboj protifašistický 46 odpadní vody - viz vody odpadní odpady 117, 122 ochrana veřejného pořádku 21, osidlování 66 oslavy 30 osvědčení o národní spolehlivosti - viz národní spolehlivost osvětová beseda 34, 138 ovocnářství 98 P památky kulturní - viz kulturní památky personální záležitosti plánování - činnosti 12 - územní - viz územní plánování - výstavby plénum MNV 1, 14, 36 plynovod 76 pomocná stráž veřejné bezpečnosti 43 popisná čísla - viz čísla popisná poplatky 72 pořádek veřejný - viz ochrana veřejného pořádku poslanci MNV 32, 36, 37 pozemky - viz evidence pozemků požární ochrana 48 pracovní síly 90, 91 pracovníci MNV - viz zaměstnanci MNV protipovodňová opatření 118 provozovny - viz drobné provozovny 13 převody nemovitostí 66 příděly půdy a nemovitostí 66, 103, 104 příjmení - viz změna příjmení psi 72, 107 R - Ř rada MNV 2-4, 15 reemigranti 58 regulace vodních toků 111 rostlinná výroba rozhlas 6, 7 rozpočty 70 rybníky - viz vodní plochy S - Š Sbor pro občanské záležitosti 25 seznam - viz evidence schůze - viz zasedání skládky odpadů - viz odpady služby 18, 76, 81,82,84, 88, 89 smlouvy - hospodářské 65, 81, 92 - kolektivní 13 socialistické závazky - viz závazky Socialistický svaz mládeže 140 sociální péče 22, 123, 124 Sokol 143 spisová služba 52 spolehlivost národní - viz národní spolehlivost sport 143, 144 statutární záležitosti 8 státní statek 104 stavební záležitosti - viz výstavba stížnosti 41 stromy 98, 120 střelnice 107 studny 77, 116 Svaz požární ochrany 48 Svaz pro spolupráci s armádou 49 školství 23, 38, školy T tělovýchova 24, 143 trafostanice 76 U účetní knihy - viz knihy územní plánování a řízení 16, 76, 77 Strana 12/92

13 V včelařství 102 Veřejná bezpečnost 42, 43 veřejný pořádek - viz ochrana veřejného pořádku vodní družstvo 108 vodní hospodářství 20, 77, 108, vodní plochy 112 vodní toky 111, 113 vodní zdroje 77, 113, 114, 116 vodovod 115 vody odpadní 77, 117 vojenská správa 50 vojenství 49, 50 volby 9-11 výbor - občanský 26, 29 - žen 28 vyhlášky MNV 45 výročí 30 výstavba 17, 74-78, 80, 86, 92, 105 vyznamenání - viz ocenění Z zaměstnanci MNV 32, 37, 38 zasedání - komisí občanských výborů 26 - pléna 14 - rady 15 - Sboru pro občanské záležitosti 25 zásobování 82 závazky - socialistické 31 zdravotní péče, zdravotnictví 22, 27, 123, 125, 126 zdravotní střediska 125 zemědělci - pracovníci JZD 92, 96 - soukromě hospodařící 93, 96 zemědělská družstva - viz jednotné zemědělské družstvo zemědělská půda 94-96, zemědělské zvířectvo 100, 101 zemědělství, zemědělské záležitosti 19 změna příjmení 63 živnosti 83, 84 životní prostředí Název fondu: Místní národní výbor Újezd Značka fondu: Š Časové rozmezí: Počet evid. jednotek: 44 (21 úředních knih, 23 kartonů) Počet inv. jednotek: 164 Rozsah v bm: 2,55 Stav ke dni: Fond zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář Pomůcku sestavil: Mgr. Tomáš Sedlář Počet stran: 56 Inventář schválil: PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. ředitel SOkA Olomouc Č.j.: SOkA - Ol/948/2008 Strana 13/92

14 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 Strana 14/92

15 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 15/92

16 (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) 81 Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 Strana 16/92

17 (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou) 104 Daňové záležitosti - daň z obratu kt 19 (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence) 105 Daňové záležitosti - daň výdělková kt 19 (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence) 106 Poplatky za emise kt 19 (platby, odvolání, korespondence) 107 Poplatkový ekvivalent 1930 kt 20 (přiznání, projednání, korespondence) 108 Daň výdělková 1933 kt 20 (daňové přiznání, podklady pro výpočet) 109 Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani 1937 kt Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech kt 20 C. Organizační 111 Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků 1931 kt 20 (oběžníky, korespondence) 112 Totéž 1933 kt Totéž 1936 kt 21 D. Investice 114 Projekt k opravě vany VII b.d. kt Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny kt 21 (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace) 116 Zřízení balírny v závodě v Újezdečku kt 21 (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet) 117 Projekt na novou úpravnu napájecí vody kt 21 (5 ks plánů, rozpočet) 118 Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov kt 21 (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence) 119 Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku kt 21 (5 ks plánů, technická zpráva) 120 Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II 1940 kt Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou) kt 21 E. Revize 122 Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené 1922 kt 21 štěstí, spol. s r.o. cvteplicích v letech Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech 1922 kt Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v 1924 kt 21 Košťanech 125 Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v Praze kt 21 II. ZAMĚSTNANCI 126 Nájemní listy 1898 kt Seznam nájemníků k kt 21 (Mstišov, Košťany, Pozorka) 128 Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig) 1919 kt Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce kt 21 (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného, hypoteční záležitosti aj.) 130 Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici kt 21 (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.) 131 Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.) kt 21 Strana 17/92

18 132 Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách kt 22 (kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz. knihy aj.) 133 Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce kt 22 (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové záležitosti aj.) 134 Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku kt 22 (1 plán, stavební povolení, domovní daň) 135 Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám) 136 Dělnický dům č. p v Teplicích kt 22 (stavební povolení, soupis ploch) 137 Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku kt 22 (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí) 138 Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a 1920 kt 22 zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze 139 Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění kt Úrazové pojištění kt 22 (korespondence, přehled prémií, výpočty) 141 Personální obsazení jednotlivých kanceláří 1942 kt 22 III. ÚČETNICTVÍ 142 Bilance pískovny Sylvestr kt Zprávy o změnách v bilanci kt Bilance včetně podkladů kt Bilance včetně podkladů 1927 kt Bilance 1931 kt Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank 1927 kt Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B kt 23 (revizní zpráva, tabulky, korespondence) 149 Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Hrubá rozvaha 1931 kt Inventura k kt Inventura k kt 24 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo) 155 Měsíční výkazy obratu kt Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček kt Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B kt Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci kt Přehled rezerv kt Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch) 1938 kn 1 IV. NÁKUP A ODBYT 161 Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje b.d. kt Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in b.d. kt 24 Prag, G.m.b.H. 163 Rakouský lahvářský kartel 1907 kt Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní 1914 kt 24 sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim 165 Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen 1928 kt 24 Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest 166 Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, [1928] kt 24 A.G., Prag s výrobci tabulového skla 167 Návrh kartelové dohody výrobců lahví 1929 kt Dohoda výrobců tyčového skla kt Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót) kt 25 Strana 18/92

19 170 Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l kt 25 Industria del Vetro, Fiumicino (zápisy z jednání, dohody) 171 Dodávky lahví do Turecka kt 25 (poskytnutí státní záruky, smlouva) 172 Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek kt Konvenium čsl. továren na láhve kt 25 (kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v prodeji, náhrady za mléčné láhve) 174 Seznam odběratelů kt Přehledy dodacích cen kt Ceník tyčového skla 1933 kt Základní ceník lahví 1933 kt Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer kt 26 Tafelglasfabriken, A.G., Prag 179 Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1931 kt Totéž 1932 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen 1933 kt Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se exportu lahví kt 29 V. VÝROBA 188 Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví 1913 kt Pittsburgh - technologie tažení skla kt 30 (popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem, patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví) 190 Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna 1931 kt Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově 1935 kt 30 v období Provozní zpráva za rok kt 30 VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE A. STAVEBNÍ 1. Situační a polohopisné plány 193 Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks) kt Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks) kt Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks) kt Provozní budovy a.) Vany 196 Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks) kt Vana I (9 ks) kt Vana II (4 ks) kt Vana III (17 ks) kt Vana IV (56 ks) kt Vana V (32 ks) kt Vana VI (11 ks) kt 31 Strana 19/92

20 203 Vana VII (22 ks) kt 31 b.) Výrobní prostory 204 Pánvová pec (2 ks) 1897 kt Chladicí věž (5 ks) kt Chladicí pec (8 ks) kt Míchárna (8 ks) kt Řezárna (6 ks) kt Huť Mstišov (4 ks) kt Laboratoř (7 ks) 1927 kt Řezárna a balírna (2 ks) 1927 kt Pánvárna (11 ks) kt Balírna (7 ks) kt Nákladiště (1 ks) 1935 kt Třídírna (2 ks) kt Kulovací mlýn (5 ks) kt 32 c.) Jiné prostory 217 Generátorová stanice (8 ks) kt Skladovací prostory a kolny (40 ks) kt Sklad písku (5 ks) kt Kotelna (8 ks) kt Truhlárna a tesařská dílna (2 ks) kt Strojovna a kovárna (2 ks) kt Vrátnice (6 ks) kt Garáže (7 ks) kt Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks) 1930 kt Kotelna a strojovna (3 ks) 1935 kt Strojovna turbíny (5 ks) kt Kryt protiletecké obrany (2 ks) kt Vstup do závodu Lesní brána (1 ks) 1940 kt Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks) 1942 kt Dělnické domy a kanceláře 231 Dělnické domy a byty (32 ks) kt Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks) kt Kanceláře (11 ks) kt Doly 234 Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks) b.d. kt Franz Josef Pozorka (1 ks) b.d. kt Heribert Košťany (10 ks) kt Svornost Pozorka (9 ks) kt Korunní princ Košťany (1 ks) 1923 kt Otakar Košťany (22 ks) kt Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks) 1935 kt Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks) 1942 kt Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks) 1942 kt Ostatní 243 Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks) kt 35 Strana 20/92

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 I nventáře a katalogy Zemského archivu v O pavě Číslo listu NAD: 1020 Evid. číslo pomůcky: 1601 Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec 1945 1949 (1954) INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc NAD: 1409 Č. pomůcky: 1620 KOTISA Karel (1699) 1938-1990 Inventář Zpracoval: Jan Štěpán Olomouc 2008 Obsah Úvod... 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 616 Evidenční číslo pomůcky: 1619 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou (1874) 1885-1952

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 2549 Číslo pomůcky: 1610 Velkostatek MĚSTO LIBAVÁ 1559-1885 Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2008 OBSAH Úvod

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc Č. listu NAD: 1343 Č. pomůcky: 1599 Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov 1896-1957 Inventář Zpracovala: Irena

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 1019 Evid. číslo pomůcky: 1595 Zett, továrna na čokoládu a cukrovinky, Ostrava 1919 1949 INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava 2007

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD : 231 Číslo pomůcky : 1614 Říšské župní muzeum Opava (1894) 1938-1945 I n v e n t á ř Zpracoval : Mgr. Zdeněk Kravar O p a v a 2008 O b s a

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky...

... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky... Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 1829 Číslo pomůcky: 1594 Velkostatek SVITAVY 1572-1945 Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2007 OBSAH Úvod......

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné.

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Příloha č. 9 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Spisový a skartační plán

Příloha č. 9 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Spisový a skartační plán Příloha č. 9 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Spisový a skartační plán I. Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více