Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š Místní národní výbor Újezd I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr."

Transkript

1 Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š Místní národní výbor Újezd I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce archivního fondu 4 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 14 III. Archivní charakteristika archivního fondu 17 IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 19 V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky 19 Seznam pramenů a literatury 20 Seznam zkratek 21 Příloha: Pořádací schéma použité při pořádání archivního fondu 22 Inventář: 31 A. Úřední knihy Správní knihy Evidenční knihy 31 B. Spisový materiál 31 Spisy Statutární záležitosti, organizace, kontrola Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti Majetek, finance a plánování Územní plánování a výstavba obce Místní hospodářství Strana 1/92

2 39 7. Doprava Obchod a cestovní ruch Pracovní síly Zemědělství Potravinářský průmysl Lesní hospodářství a myslivost a rybářství Vodní hospodářství Ochrana životního prostředí Zdravotnictví a sociální péče Školství Kultura, sport a tělovýchova Církevní záležitosti 46 C. Účetní materiál 46 Účetní knihy 46 Rejstříky: 47 Jmenný rejstřík 47 Místní rejstřík 47 Věcný rejstřík 47 Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Převážně zemědělská obec Újezd leží asi 4 km východně od Uničova na potoce Teplička, který se vlévá pod Žerotínem do říčky Oskavy a ta pak u obce Chomoutov do řeky Moravy. Obec o katastrální výměře 1864 ha se nachází v úrodné rovinaté krajině Hané v nadmořské výšce asi 240 metrů. Ves Újezd ("Uiesd") je poprvé připomínána v latinské listině z roku 1280 (Codex Diplomaticus Moraviae IV, č. 174) a až do zrušení poddanství v roce 1848 náležela ke šternberskému panství. Od roku 1850 byl Újezd samostatnou obcí soudního okresu Uničov. V letech a obec patřila k politickému okresu Litovel, v letech ke smíšenému okresnímu úřadu v Uničově a v letech k politickému okresu Šternberk. V letech byl Újezd součástí německého pohraničního záboru a byl administrativně připojen k Velkoněmecké říši (landrát Šternberk podřízený vládnímu presidentovi v Opavě, župa Sudety). Od roku 1960 obec patří do okresu Olomouc. Český název obce zněl vždy v minulosti "Újezd". Pro odlišení se někdy používalo i označení "Újezd ke Šternberku náležející" či "Velký Újezd", v pozdější době pak označení "Újezd u Uničova". V jazykově německých pramenech se objevoval obvykle název "Augest" či "Ugest" a výjimečně i "Oies" nebo "Ojezd". Původně slovanská obec byla od druhé poloviny 17. století postupně poněmčena. V letech 1900 a 1910 se k obcovací řeči české nepřihlásila dokonce žádná osoba, a to přestože v té době v Újezdě žila řada národnostně smíšených manželství. Před 2. světovou válkou byl Újezd velkou německou obcí s malou českou menšinou. Český živel byl v obci částečně posílen při parcelaci lichtenštejnského dvora Papůvky v roce 1926, kdy bylo sedmnácti převážně českým kolonistům přiděleno 51 ha zemědělské půdy. V roce 1930 zde žilo 1258 obyvatel z nichž se k německé národnosti hlásilo 1089 osob a jen 153 osob k národnosti české. Po druhé světové válce byla velká většina německého obyvatelstva odsunuta. Organizovaný odsun německého obyvatelstva proběhl v červenci až září 1946, celkem bylo z obcí Újezd, Haukovice a Rybníček odsunuto asi 1450 osob. Obec Újezd pak byla postupně osídlena převážně přesídlenci ze střední Moravy a ze Slovácka. Později zde bylo usídleno také asi 15 rodin volyňských Čechů a repatriantů z Podkarpatské Rusi. V roce 1950 měl Újezd oficiálně 999 obyvatel z nichž se k německé národnosti údajně nehlásil žádný. Přesto žilo v roce 1951 podle šetření místního národního výboru v obci Újezd mimo osoby české národnosti také 13 Němců, 5 Rumunů, 13 Chorvatů a 1 Polák. V roce 1991 měla obec obyvatel 1260 (včetně 109 obyvatel osady Haukovice a 176 obyvatel osady Rybníček). K národnosti české se při sčítání lidu přihlásilo 883 obyvatel, k národnosti moravské 336, slovenské 34, polské 2, německé 2 a romské 2. Újezd byl v minulosti vesnicí s rozvinutým zemědělstvím a řemeslnou malovýrobou. Na vysoké úrovni byl zejména chov hovězího dobytka. V roce 1899 zde byla založena družstevní mlékárna jejíž provoz byl ale po roce 1947 zastaven. Již od roku 1871 působila v obci rolnická záložna. Od roku 1873 měl Újezd vlastní železniční stanici na trati Šternberk - Uničov a od roku 1893 poštovní úřad. Elektřina zde byla zavedena v roce V roce 1918 byla v obci umístěna četnická stanice. V roce 1950 bylo založeno JZD, jehož součástí se v roce 1960 stalo i JZD Rybníček a rolníci z Haukovic. Do roku 1945 byla v Újezdě německá obecná škola a v letech také česká menšinová obecná škola i s mateřskou školkou. V letech existovala v obci česká Národní škola a v letech Střední škola, na něž pak postupně navázaly Strana 2/92

3 Osmiletá střední škola, Základní devítiletá škola a Základní škola. Fara při kostele sv. Jana Křtitele je připomínána již v roce 1296 a farní škola v roce K farnosti újezdské patřili také Rybníček a do roku 1936 Želechovice. Osada Haukovice náležela původně k farnosti pasecké. Převážná většina předválečného německy mluvícího obyvatelstva Újezda byla katolického vyznání. K církvi československé se v roce 1930 v obci hlásilo jen 24 osob. Po roce 1947 se s příchodem Volyňských Čechů mohli v obci objevit i občané pravoslavného vyznání. Při sčítání lidu v roce 1991 bylo v Újezdě 606 římských katolíků, 44 příslušníků československé církve husitské, 19 evangelíků a 328 občanů se označilo za osoby bez vyznání. Správu obce vykonával původně z pověření šternberské vrchnosti rychtář spolu s purkmistrem a přísežnými (konšely). Od roku 1850 byly voleny orgány obecní samosprávy. V letech měli v obecním zastupitelstvu nejsilnější postavení rolníci sdružení v německém Svazu zemědělců - BdL. V obecních volbách v roce 1938 však ovládli Újezd stejně jako jinde v německy mluvících oblastech henleinovci. SdP získala 16 mandátů a zbývající 2 pak společná česká kandidátka. V letech okupace stál v čele obce německými úřady jmenovaný starosta. Působnost obecního úřadu byla ukončena osvobozením obce dne 7. května Obecní správu převzala místní správní komise. Správním komisařem pro obce Újezd, Haukovice a Rybníček byl nejprve 23. května 1945 Okresní správní komisí ve Šternberku jmenován zemědělský úředník Josef Blažek. V první polovině srpna 1945 byla ustanovena správní komise v čele s předsedou, řídícím učitelem Josefem Vlkem a místopředsedou, obchodníkem Vojtěchem Klimešem, J. Blažek se stal jedním z členů komise. Ve volbách konaných v červnu 1946 získala v obci vítězná KSČ 135 hlasů (36,7 %), národní socialisté 116 hlasů (31,5 %), lidovci 76 hlasů (20,6) a sociální demokraté 41 hlasů (11,1 %). Na základě výsledků voleb byl dle dohody stran Národní fronty a vládního nařízení č. 120/1946 Sb. v Újezdě ustaven osmnáctičlenný místní národní výbor v němž zasedalo 6 komunistů, 6 národních socialistů, 4 zástupci strany lidové a 2 zástupci sociální demokracie. Předsedou MNV se stal člen KSČ Josef Vlk a místopředsedou rolník a národní socialista František Vaníček. Plénum národního výboru mělo 18 členů a rada 4 členy. Právní normou o kterou se zpočátku opírala činnost vznikajících národních výborů byl ústavní dekret presidenta republiky ze dne č. 18 Ústřední věstníku československého o národních výborech (publikován v příloze vyhlášky ministerstva vnitra z , č. 43/1945 Sb.). Národní výbory zde byly ještě charakterizovány jako "prozatímní orgány veřejné správy". Ustanovení dekretu měnilo a rozvíjelo vládní nařízení ze dne č. 4/1945 Sb. o volbě a pravomoci národních výborů jež jsou zde již charakterizovány jako "orgány zastupitelské a orgány veřejné správy ve všech jejích oborech". Kompetence místních národních výborů byla stanovena tak, že přejaly veškeré veřejné záležitosti, pokud nebyly svěřeny jiným orgánům, především tedy kompetenci obecního zastupitelstva, obecní rady a starosty obce. Vnitřní organizace národních výborů byla upravena směrnicemi ministerstva vnitra z č. 6/ Ú. l. Národní výbory si měly na ustavující schůzi volit radu, jejímiž členy měla být nejvíce třetina členů pléna, předsedu a náměstka předsedy, a vyžadovali-li to okolnosti i tajemníka. Rada MNV měla připravovat návrhy pro plénum a vykonávat již schválená rozhodnutí, jejichž provedením mohla pověřit předsedu, či jiné členy MNV nebo příslušné referenty. V praxi docházelo k zavádění systému tzv. lidových referentů pro jednotlivé oblasti správy. Současně byly vytvářeny různé komise s poradní pravomocí pro řešení jednotlivých úkolů národních výborů. V roce 1948 měl MNV Újezd vyživovací, finanční, zemědělskou, stavební a sociální komisi a spolupracoval s osvětovou, knihovní a školní radou. Složení a rozsah působnosti místních národních výborů upravoval prozatímní organizační řád MNV, vydaný jako vyhláška ministerstva vnitra ze dne č. 966/ Ú. l. Základem činnosti národních výborů v letech se stal Budovatelský vládní program, přednesený předsedou vlády Klementem Gottwaldem a schválený Ústavodárným národním shromážděním 8. července Jeho jádrem byl dvouletý plán a zákon č. 192/1946 Sb. o dvouletém plánu. Podstatný vliv na další organizaci a rozsah působnosti národních výborů měla po roce 1948 Ústava 9. května (Ústavní zákon ze dne č. 150/1948 Sb.). Podle této ústavy byly národní výbory "nositelem a vykonavatelem státní moci v obcích, okresech a krajích a strážcem práv a svobod lidu". Podle 124 vykonávaly národní výbory veřejnou správu ve všech jejích oborech. Podřízeny byly orgánům vládní a výkonné moci, zejména ministerstvu vnitra. Současně ale platila hierarchická podřízenost národních výborů nižšího stupně národním výborům vyšším. Přijetím ústavy byla ukončena činnost Ústavodárného národního shromáždění a na neděli 30. května 1948 byly vypsány volby do Národního shromáždění, pro které byla postavena jednotná kandidátka Národní fronty. Svůj nesouhlas s jednotnou kandidátkou mohli voliči vyjádřit jen odevzdáním tzv. bílého lístku. Po únoru 1948 došlo stejně jako jinde v zemi ke změnám v politickém složení národního výboru a nekomunističtí členové MNV v Újezdě byli místním akčním výborem v jehož čele stál František Müller odvoláni ze svých funkcí a zbaveni mandátů, místo nich pak byli dosazeni členové KSČ a nebo s novým režimem sympatizující osoby formálně zastupující různé společenské organizace. Tyto změny byly provedeny na zasedáních rady MNV 5. března 1948 a pléna MNV 12. března Někteří členové nekomunistických stran ze svých stran úplně vystoupili a nebo dokonce změnili stranickou příslušnost. Plénum MNV mělo nadále 18 členů, rada MNV v jejímž čele zůstal komunista Josef Vlk měla nyní 6 členů. Místopředseda MNV František Vaníček zatím zůstal ve funkci, teď již ovšem jako člen KSČ. Při reorganizaci MNV 13. března 1949 nařízené ze strany ONV Šternberk byl do funkce místopředsedy MNV ovšem již dosazen dělník Vojtěch Rus. Počet členů pléna zůstal stejný, počet členů rady se zvýšil na 7, později jich bývalo ale opět 6, novinkou bylo 9 náhradníků pro členství v plénu. Další reorganizace přišla 23. prosince Administrativní funkcí místního tajemníka byl v letech pověřen bývalý strážmistr četnictva a člen KSČ František Vykydal. Po reorganizaci 2. června 1950 mělo plénum MNV 24 členů, z nichž pouze 3 byli nestraníci a 2 zástupci ČSM. Příslušníci jiných stran než komunistické byli z politického života obce již zcela vyloučeni. Předsedou MNV se 2. června 1950 stal tehdejší předseda místního akčního výboru NF technik Alois Číhala a místopředsedou rolník Josef Navrátil, oba členové KSČ. A. Číhala byl ze své funkce na konci roku 1951 radou MNV uvolněn v souvislosti s vyšetřováním ze strany SNB pro podezření ze zpronevěry a pověřen dočasně funkcí místního tajemníka, i z této funkce byl ale po zákroku ONV Šternberk 19. února 1952 odvolán. Výkonem funkce předsedy byl po vzdání se funkce místopředsedy J. Navrátila pověřen dočasně nový místopředseda rolník František Šulc. Novým předsedou MNV se pak 7. března 1952 na návrh místního akčního výboru NF stal Stanislav Zavadil. Funkci místopředsedy zastával nadále F. Šulc a místním tajemníkem byl jmenován Jaroslav Šťastný, po němž tuto funkci postupně vykonávali nejprve v zastoupení J. Knobloch a pak M. Hrubý. Strana 3/92

4 Odvoláváni a nahrazováni byli ale i další členové MNV a složení pléna i rady se často měnilo. Dne 8. března 1951 byli nahrazeni 4 členové pléna MNV a 6. dubna 1952 pro údajné nekonání členských povinností další 4. Na návrh místního akčního výboru NF a po schválení okresním akčním výborem NF ve Šternberku bylo ze strany ONV Šternberk 11. prosince 1952 odvoláno a nahrazeno dalších 10 členů MNV Újezd, dokonce včetně nedávno dosazeného S. Zavadila a nebyla to reorganizace poslední. V lednu 1953 byl do funkce předsedy jmenován Josef Vlk, který tuto funkci zastával již v letech Je třeba zdůraznit, že skutečná politická moc se soustřeďovala v rukou KSČ a akčních výborů NF, které však obvykle fungovaly opět jen jako nástroj politiky KSČ. Veškeré orgány veřejné správy či samosprávy se v této situaci postupně stávaly pouhými převodovými pákami v prosazování zájmů vládnoucí strany a jejich personální složení bylo často v rámci dodržování zásady rotace kádrů pravidelně obměňováno. Druhou hlavní příčinou neuspokojivého personálního stavu veřejné správy a samosprávy byla častá neschopnost či neochota ze strany jmenovaných funkcionářů svěřené jim funkce opravdu vykonávat. Zásadní ústavní změnu s dopadem i na dosavadní postavení národních výborů představovalo zavedení krajského zřízení zákonem č. 280/1948 Sb. Dnem 1. ledna 1949 byly zrušeny dosavadní země a bylo vytvořeno 19 krajů. Obec Újezd se stala spolu se šternberským okresem součástí olomouckého kraje. Uvedený zákon rovněž zaváděl novou vnitřní organizaci národních výborů všech stupňů. Reorganizace byla dokončena vládním nařízením č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů. Místní národní výbory měly být organizovány tak, aby byly ve stálém spojení s občany, což měly zajistit komise jejichž úkolem bylo současně mobilizovat občany k plnění úkolů MNV. Členy komisí se mohli stávat i nečlenové MNV. V roce 1950 měl MNV finanční, zemědělskou, stavební, bytovou, požární, bezpečnostní, osvětovou a kulturně-propagační komisi. Pro výkon správy v jednotlivých oborech měly MNV zřizovat příslušné referáty, jejichž řízením byli pověřováni jednotliví členové rady MNV, kteří pak v oblastech své působnosti jednali jménem rady jako celku. Současně došlo ke zřízení funkce tzv. důvěrníků lidové správy. Od počátku padesátých let přebíral MNV řadu nových agend a kompetencí. Na základě vládního nařízení č. 101/1950 Sb. byly zrušeny místní osvětové rady a jejich agendu převzalo MNV, zanikly také místní školní rady. Místní národní výbor se na úseku místního hospodářství na základě zákona č. 1999/1948 Sb. podílel na postupné likvidaci soukromých živností a na základě zákona č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech se stal organizátorem kolektivizace zemědělství. V letech 1953 a 1954 procházely místní národní výbory novými reformami. Zákon č. 81/1953 Sb. vyňal národní výbory z působnosti ministerstva vnitra a podřídil je přímo vládě Československé republiky. Základními normami pro národní výbory všech stupňů se staly ústavní zákony č. 12/1954 Sb. a 13/1954 Sb. o národních výborech, zákon č. 14/1954 Sb. o volbách do národních výborů a vládní nařízení č. 23/1954 Sb. o organizaci výkonných orgánů národních výborů. Nové zákony zavedly důsledné rozlišování mezi národním výborem jako orgánem státní moci a jeho výkonnými orgány (rada, předseda a jeho náměstek) a orgánem státní správy. Pod pojmem národní výbor se nyní rozuměl pouze orgán státní moci, tj. plenární zasedání národního výboru. To se scházelo pravidelně nejméně jednou měsíčně a projednávalo nejzávažnější místní i celostátní otázky, volilo své funkcionáře, schvalovalo plány rozvoje hospodářství svého území, vydávalo obecně závazná nařízení atp. Podle zákona č. 14/1954 Sb. byli členové národních výborů voleni poprvé na základě obecného, rovného a přímého volebního práva na dobu 3 let. Je ovšem třeba připomenout, že výběr kandidátů podléhal přísné kontrole ze strany KSČ a jí ovládaných orgánů. Došlo ke zrušení referentského systému a rozhodovací proces se měl dít nyní kolektivně v radě, podřízené plénu MNV. Rada byla ale současně také podřízena radě okresního národního výboru a vládě. Skládala se z předsedy MNV, jeho náměstka, tajemníka a ostatních členů rady. Měla zajišťovat a organizovat plnění úkolů národního výboru v oblasti hospodářství a výstavby, provádět usnesení pléna, připravovat jeho zasedání, podávat zprávy o své činnosti atd. Pro zajištění plnění úkolů v jednotlivých oborech činnosti zřizoval národní výbor ze svých členů stálé komise. Prostřednictvím komisí měly být zapojovány do správy věcí veřejných občané, kteří měli vytvářet tzv. aktivy. Aktivisté měli mít v komisích poradní hlas. Komise byly pracovním a kontrolním orgánem pléna národního výboru, rozhodovací pravomoc však neměly. První volby podle nového zákona byly provedeny dne 16. května 1954 a na jejich základě byl ustaven i nový místní národní výbor v Újezdě a jako jeho výkonný orgán pětičlenná rada. Předsedou MNV byl zvolen Oldřich Navrátil, kterého však ještě před koncem volebního období vystřídal ve funkci Bořivoj Reimer, tajemníkem se stal Miroslav Hrubý. Další volby do národních výborů proběhly 19. května 1957 a 12. června V průběhu let došlo v zemi postupně jak k personálnímu ustálení složení národních výborů, tak v zásadě k dovršení procesu kolektivizace zemědělství a k ukončení fáze stabilizace komunistického režimu. Na základě územně správní reformy státu se stala obec Újezd po zrušení okresu Šternberk od 1. června 1960 součástí rozšířeného okresu Olomouc v rámci nově utvořeného Severomoravského kraje. Současně byly k Újezdu administrativně připojeny sousední osady Haukovice a Rybníček. Na ustavující schůzi MNV Újezd byli 6. července 1960 zvoleni do funkcí předseda Bořivoj Reimer, náměstek předsedy Josef Skřebský a tajemník Jaroslav Vymětal. Plénum národního výboru mělo nyní mít 25 členů a rada 8 členů. Při MNV pracovalo 8 stálých komisí (zemědělská, finanční, pro výstavbu, trestní, pro školství a kulturu, pro obchod, pro ochranu veřejného pořádku a komise zdravotní a sociální). Tajemníka J. Vymětala nahradil od června 1963 Oldřich Prázdný. Další volby do národních výborů proběhly 14. června Na ustavující schůzi MNV Újezd byl 10. července 1964 zvolen předsedou Otto Hradil, náměstkem předsedy Miroslav Hrubý a ve funkci tajemníka zůstal O. Prázdný. Počet členů pléna se zvýšil na 30 a počet členů rady na 11. Počet členů pléna v průběhu volebního období postupně klesal a v roce 1967 činil 25. Příčinou poklesu počtu poslanců během volebních období bývalo, s výjimkou normalizačního období po srpnu 1968, oproti letům padesátým, kdy byli poslanci opakovaně na příkaz shora vyměňováni, obvykle buďto vyloučení poslance pro jeho pasivitu a častou neúčast na zasedáních pléna a komisí nebo naopak jeho odstěhování se z obce či pověření jinými stranickými či veřejnými úkoly mimo obec. Jelikož volby plánované na rok 1968 se nekonaly, vykonával národní výbor veškeré správní funkce až do nových voleb, které proběhly v listopadu Následkem politické krize po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a nastolení politického kurzu tzv. normalizace bylo, ale na základě zákona č. 117/1969 Sb. o doplňovacích volbách do národních výborů 8 členů pléna včetně dosavadního tajemníka O. Prázdného nuceno na své funkce počátkem roku 1970 rezignovat. Počet členů pléna tak na přechodnou dobu klesl na 17. Doplňovací volba 5 nových poslanců proběhla na zasedání 26. března 1970 a na zasedání pléna 29. května 1970 bylo poslanců již opět 25. Počet členů rady byl snížen na 9. Novým tajemníkem MNV se stal M. Hrubý, který však tuto funkci pro nemoc už od května 1970 nevykonával. Na schůzi pléna 28. srpna 1970 byl do této funkce na návrh Strana 4/92

5 stranické skupiny poslanců členů KSČ zvolen jeden z nových poslanců František Kovář. Po volbách, které proběhly 26. a 27. listopadu 1971, převzal na ustavujícím zasedání pléna MNV 17. prosince 1971 správu obce nový národní výbor. Počet členů pléna klesl nyní na 21 a od prosince 1974 na 20. Rada MNV měla členů 7. Předsedou MNV byl zvolen Otto Hradil a tajemníkem František Kovář. Ustanoveno bylo 5 stálých komisí (pro ochranu veřejného pořádku, finanční pro obchod a služby, školská a kulturní, pro výstavbu a bytová, sociální a zdravotní). Po dalších volbách, které proběhly ve dnech 22. a 23. října 1976 byl na ustavujícím zasedání pléna MNV 11. listopadu 1976 do funkce předsedy zvolen František Kovář, místopředsedou Vítězslav Svoboda a tajemníkem Karel Klimeš. Počet členů pléna byl zvýšen na 37 a počet členů rady na 9, počet stálých komisí zůstal nezměněn. Počet členů pléna pak během volebního období postupně klesal až na 33 v letech 1980 a Ve dnech 5. a 6. června 1981 proběhly další volby a na ustavující schůzi MNV 25. června 1981 byla do svých funkcí opět zvolena trojice F. Kovář, V. Svoboda a K. Klimeš. Počet členů pléna byl pro další volební období zvýšen na 49, na konci volebního období v roce 1986 jich však bylo 47. Počet členů rady zůstal nezvýšen. Bylo ustaveno 8 stálých komisí (pro ochranu veřejného pořádku, školská a kulturní, finanční, výstavby, vodního a lesního hospodářství a zemědělství, sociální a zdravotní, pro obchod a služby a cestovní ruch, pro mládež a tělovýchovu). Poslední volby do národních výborů v éře nadvlády komunistické strany proběhly ve dnech 23. a 24. května Na ustavujícím zasedání MNV 25. června 1986 byli do svých funkcí jednohlasně zvoleni předseda F. Kovář a místopředseda V. Svoboda, místo K. Klimeše byl však tajemníkem tentokrát zvolen, jak jinak než opět jednohlasně, František Klapil. Počet členů pléna byl tentokrát mírně snížen na 43 a v roce 1988 klesl na 42, poklesl i počet členů rady na 7. Počet stálých komisí zůstal nezměněn. Rozsáhlé politické a společenské změny po zhroucení totalitního komunistického režimu, který následoval po listopadu 1989 se sice postupně projevily i ve správě obce, ale ke změnám ve složení pléna či rady MNV s výjimkou odstoupení tajemníka F. Klapila až do voleb 1990 nedošlo. Snaha místních zástupců nově vzniklé Strany zelených a Občanského fóra prosadit na uvolněné místo svého zástupce Miroslava Janocha byla na zasedání pléna 12. června 1990 s poukazováním na platné zákony a v rozporu s v té době běžnou revoluční praxí odmítnuta. Plénum pak zvolilo náhradou za odstoupivšího F. Kvapila do rady MNV, poté co byla odmítnuta navrhnutá členka KSČ, dalšího poslance ze svých řad, příslušníka Československé strany socialistické. Jelikož funkci tajemníka žádný z dosavadních poslanců nechtěl přijmout, zůstala až do voleb neobsazena. Místní národní výbor v Újezdě ukončil svoji činnost po komunálních volbách, které proběhly 24. listopadu 1990 a předal správu obce nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu. Ustavující schůze nového zastupitelstva proběhla 6. prosince Mezi jeho 13 členy bylo 6 poslanců bývalého MNV. II. Vývoj a dějiny archivního fondu Obdobně jako v mnoha jiných obcích s původně jazykově německým obyvatelstvem byla registratura předchůdce MNV, tedy obecního úřadu, na konci druhé světové války nebo v době krátce po osvobození obce takřka zcela zničena. Když v roce 1948 navštívil pracovník šternberského archivu Miloš Kříž v rámci zjišťování stavu obecních spisoven na tehdejším okrese Šternberk obec Újezd, dostalo se mu od předsedy MNV a řídícího učitele J. Vlka informace, že "něco starších obecních listin je uschováno ve škole" a že novější a běžné úřední spisy jsou řádně uloženy v kanceláři MNV. První doloženou skutečnou prohlídku spisovny provedl 8. února 1950 šternberský archivář Josef Valíček, se závěrem, že obecní spisovna "je vcelku dobře utříděna a zachována od roku 1945." Již tehdy však neobjevil téměř žádné obecní písemnosti z doby před rokem Výjimkou byly v jeho zprávě zmiňované oběžníky NSDAP, seznamy německých branců, zásobovací seznamy a zejména fascikl obsahující doklady o příslušnících české menšiny žijící v Újezdě. Osud těchto písemností je však dnes neznámý a teprve v pozdějších letech byly z přebíraného materiálu vyčleňovány ojedinělé zlomky dokladů pocházejících z činnosti obecního úřadu, ty jsou dnes součástí archivního fondu Archiv obce Újezd (Š 1-103, NAD 1744). Téměř úplná výměna obyvatelstva po roce 1945 spojená se ztrátou historického povědomí ze strany některých osídlenců způsobila spolu s častou a nekoncepční výměnou osob pověřovaných v dobách vlády komunistické strany výkonem moci úřední, stejně jako v mnoha jiných obcích i v Újezdě pochopitelně nenahraditelné ztráty dokladů z časů minulých. Projevila se pochopitelně i ve vztahu k písemnostem současným a vedla tak k dalším ztrátám i v letech budoucích. Negativní důsledky měla v tomto směru i územní reorganizace státní správy a slučování obcí provedené v roce Prakticky totožná byla situace v sousedních osadách Haukovice a Rybníček. Chod spisovny MNV Újezd a způsob ukládání staršího pro potřeby obce již nepotřebného písemného materiálu sice postupně nabýval patřičných forem, ale teprve po roce 1971 lze hovořit o standardním způsobu uložení a průběhu archivních dohlídek a skartací. První doložená skartace v Újezdě proběhla 4. listopadu Z písemností vzniklých v letech tehdy J. Valíček vyřadil a určil ke skartování asi 180 kg archivně bezvýznamného materiálu, především různých oběžníků, časopisů, méně významné zásobovací agendy a multiplikátů. Nevyřazené a časově mladší písemnosti měly zůstat nadále uloženy ve spisovně. Další skartace v roce 1966 proběhla také ještě bez předběžného skartačního návrhu ze strany obce a byla součástí rozsáhlejšího snažení olomouckého okresního archivu jehož cílem bylo jednak zachránit co nejvíce staršího archivního materiálu nacházejícího se dosud v některých obcích a jednak vnést systém a pořádek do dosud ne zcela fungujícího skartačního procesu. Po předběžném zpracování převzatého materiálu a vyhodnocení stavu jednotlivých spisoven sepsal 21. března 1967 pracovník šternberské pobočky okresního archivu Olomouc Zdeněk Flejberk protokol o revizích provedených 25. března 1966 ve spisovně MNV Újezd a bývalého MNV Haukovice a 13. dubna 1966 ve spisovně bývalého MNV Rybníček s následujícím závěrem: "K vedení dnešní agendy nemáme žádných výhrad... ovšem byla zjištěna řada závad... Nejpodstatnějším rysem nedobré péče o písemnosti bylo, že byly uloženy na půdě, sice částečně v balíkách, ale s nánosem sazí a prachu... Na některé knihy dokonce zatékalo poškozeným střešním oknem... přesto je však i tento stav lepší než úplné zničení k jakému asi došlo v Haukovicích... písemnosti bývalého MNV v Rybníčku a JZD byly v úplném rozsypu na půdě bývalého MNV v Rybníčku..." Zachované písemnosti MNV Újezd byly archivem převzaty 25. května 1966 (př. č. 420/1966) v množství 28 balíků. Dodatečně byly 8. června 1967 archivu ze strany obce doručeny 2 knihy zápisů z jednání pléna a rady MNV z let a kniha hlášení místního rozhlasu z let (př. č. 454/1967). Pokus archivního pracovníka Josefa Prucka provést v Újezdě 11. května 1971 skartaci skončil neúspěchem. Přes předchozí telefonickou domluvu byla totiž spisovna před příjezdem archiváře znepřístupněna malováním. Bylo tedy alespoň dohodnuto, že vedoucí spisovny vyhotoví do konce května skartační Strana 5/92

6 návrh a zašle jej archivu, aby tak mohlo být konečně uzavřeno předchozí problematické období. Stalo se tak 30. června Další skartační návrhy pak již byly ze strany MNV řádně podávány. Vybrané archiválie byly postupně přebírány archivem nejprve pod dohledem archiváře J. Prucka (př. č. 11/1975), (př. č. 15/1976), (př. č. 9/1981), (př. č. 73/1986) a pak archivářů PhDr. Miroslava Koudely (př. č. 12/1989), (př. č. 96/1990), PhDr. Hedy Minaříkové (př. č. 61/1998) a PhDr. Bohdana Kaňáka (př. č. 53/1995), (př. č. 141/2001) a (př. č. 82/2004). Po ukončení působnosti MNV Újezd po volbách na podzim 1990 převzal jeho registraturu nově vytvořený Obecní úřad Újezd. Archivu byly postupně předány písemnosti v rozsahu 3,30 bm z let , naopak skartovány byly různé účetní doklady, daňová přiznání, statistické výkazy a jiné z archivního hlediska nevýznamné materiály. Poslední zpráva o stavu spisovny MNV Újezd pochází z 5. listopadu Revizi spisovny provedl pracovník olomouckého archivu PhDr. Bohdan Kaňák. Vedením spisovny, byla v té době pověřena pracovnice MNV matrikářka Ilona Chabičovská. Spisovna byla dobře vedena a zabezpečena jak z hlediska požární ochrany tak před možným vniknutím nepovolané osoby. Místnost se nacházela v budově MNV Újezd č. p. 83 a byla v ní současně umístěna rozhlasová ústředna obecního rozhlasu. Spisy byly řádně uloženy v regálech a pořadačích. Archivní kniha byla vedena průběžně od roku III. Archivní charakteristika archivního fondu Archivem převzaté písemnosti MNV Újezd byly nejprve uloženy v depozitáři šternberského pracoviště Okresního archivu v Olomouci. V rámci zrušení uvedeného pracoviště byl v roce 1991 archivní fond převezen do budovy Okresního archivu v Olomouci, Křížkovského ul. 2 a v roce 1996 v souvislosti se stěhováním archivu převezen a definitivně uložen v depozitáři nové archivní budovy v Olomouci, U Husova sboru 10. Fond Místní národní výbor Újezd tvořilo před zpracováním 21 knih, 21 kartonů a 9 balíků neuspořádaných písemností v celkovém rozsahu 3,30 bm. Uspořádáním fondu byl pověřen pracovník archivu Mgr. Tomáš Sedlář. V roce 2008 byly veškeré dochované písemnosti roztříděny, uspořádány a inventarizovány. Vzhledem k tomu, že nebylo možné plně rekonstruovat původní systém uložení písemností u jejich původce, bylo při pořádání použito umělého pořádacího schématu, který pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů schválila v roce 2001 Archivní správa ministerstva vnitra. Při vnitřní skartaci bylo vyřazeno 0,68 bm písemností, které měly bezvýznamnou dokumentární hodnotu. Jednalo se zejména o různé obaly, pořadače, prázdné dotazníky a formuláře, kopie, duplikáty a multiplikáty nejrůznějších písemností. Vyřazeny byly také různé stvrzenky, faktury, evidenční seznamy a běžný účetní materiál. Do archivního fondu Obecní úřad Újezd (Š 1-160, NAD 3016) bylo delimitováno 0,07 bm archiválií pocházejících z období po skončení působnosti MNV Újezd. Převážná většina archiválií fondu MNV Újezd je v dobrém fyzickém stavu. Ke dni uspořádání 20. listopadu 2006 tvoří archivní fond 21 úředních knih a 23 kartonů spisů v celkovém rozsahu 2,55 bm. Většina knih je účetních a soubor obsahuje pouze 4 knihy správní z let a 3 evidenční z let Hlavní účetní knihy jsou dochovány v souvislé řadě z let a knihy pohledávek z let Spisový materiál představuje výběr podstatných, obsahově významných dokumentů z původní registratury místního národního výboru. Obsahově bohatším je dochovaný archivní materiál pocházející z období po roce Vážným nedostatkem je fakt, že v důsledku již výše zmíněného stavu spisovny, v němž se nacházela před rokem 1967 a částečně ještě v roce 1971, došlo ke ztrátě zápisů z jednání pléna MNV z let (poslední dochovaný zápis , první navazující zápis ) a rady MNV z let (poslední dochovaný zápis , první navazující zápis ). Zcela pak chybí zápisy správní komise z období před rokem Součástí archivního fondu není také pamětní kniha (obecní kronika), která by do jisté míry mohla badateli nahradit chybějící zdroj informací, tam kde nejsou dochovány příslušné archiválie. Kronika sestávající ze 2 svazků z let a nebyla zatím archivu předána a nachází se dosud v držení obce Újezd. IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu Přes výše uvedené nedostatky jsou dochované dokumenty Místního národního výboru v Újezdě poměrně celistvým a obsahově významným souborem základních písemných pramenů pro poznání novodobé historie obce v letech K nejdůležitějším archiváliím patří dochované zápisy ze schůzí pléna a rady MNV dochované v knižní nebo spisové formě z let a Možnost studia nabízejí rovněž obsahově různorodé spisy. Postihují mimo jiné organizační strukturu a organizaci práce národního výboru, jeho hospodaření a působnost ve všech oborech správy obce. Cenná je zejména dochovaná evidence obyvatelstva z let K důležitým dokumentům patří doklady vztahující se ke změnám v držbě a vlastnictví soukromého i veřejného nemovitého majetku v souvislosti s osidlováním obce novými obyvateli. Prostor pro studium badatelům poskytuje i dochovaná zemědělská agenda a do jisté míry i spisy týkající se oblasti obecních financí, místního hospodářství, školství, zdravotnictví, životního prostředí a kultury. V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky Fond uspořádal a inventář s úvodem sestavil Mgr. Tomáš Sedlář ve Státním okresním archivu Olomouc v roce Seznam pramenů a literatury Prameny: ZA v Opavě - SOkA Olomouc. Fond Okresní národní výbor Šternberk. (Š 1-7), NAD 1657, zejména inv.č. 283 a 284. ZA v Opavě - SOkA Olomouc. Fond Místní národní výbor Újezd. (Š 1-104), NAD 1745, zejména inv.č. 1-4 a ZA v Opavě - SOkA Olomouc. Spis o fondu Místní národní výbor Újezd. (Š 1-104), NAD Literatura: Bartoš, Josef a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech Díl 3. Ostrava Koudela, Miroslav: Archivy obcí okresu Šternberk. Skupinový inventář. Část 2. Archiv obce Újezda Olomouc1993. Strana 6/92

7 Pinkava, Viktor: Vlastivěda moravská. 2. Místopis. Unčovský a rýmařovský okres. Brno Sčítání lidu, domů a bytů k za okres Olomouc. Okresní statistická správa v Olomouci. Olomouc Soušek, Tomáš: Místopis Uničovska Olomouc Spáčil, Vladimír a kol.: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc Statistický lexikon obcí České republiky Český statistický úřad. Praha Turek, Aolf a kol.: Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy. Opava Vlastivěda střední a severní Moravy. Red. Černý Nobert, díl 2, část 2. Přerov Seznam zkratek BdL Bund der Landwirte - Svaz zemědělců bm běžný metr č. číslo č.p. číslo popisné evid.č. evidenční číslo inv.č. inventární číslo JZD jednotné zemědělské družstvo kart. karton KSĆ Komunistická strana Československa k.ú. katastrální území MNV místní národní výbor NAD národní archivní dědictví NF Národní fronta ONV okresní národní výbor př.č. přírůstkové číslo Sb. Sbírka zákonů SdP Sudetendeutsche Partei - Sudetoněmecká strana SNB sbor národní bezpečnosti SSM Svaz socialistické mládeže sv. svatý Ú.l. Úřední list VB veřejná bezpečnost Příloha: Pořádací schéma pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů schválené Archivní správou ministerstva vnitra v roce 2001 a doporučené metodickými pokyny Zemského archivu v Opavě. A. Úřední knihy Správní knihy - knihy zápisů z plenárních zasedání - knihy zápisů ze schůzí rady - knihy zápisů ze schůzí stálých komisí a aktivů Evidenční knihy - knihy evidence obecního majetku - knihy evidence obyvatelstva, trestní rejstříky - ostatní evidenční knihy Pamětní knihy s přílohami B. Spisový materiál a) Registraturní pomůcky - podací protokoly - indexy - kartotéky pro evidenci spisů b) Spisy Statutární záležitosti, organizace, kontrola Statutární záležitosti - vznik a zánik obce, slučování a rozlučování obcí - změny obvodu obce (obecních hranic) - změny názvu obce - znak a symboly obce Volby - volební programy - volby do zastupitelských sborů - volby soudců z lidu Organizace činnosti národního výboru - organizační řády, organizační členění - situační zprávy, výkazy o činnosti národního výboru, komplexní rozbory - organizace činnosti pléna, rady a komisí - organizace činnosti aktivů národního výboru, poradních sborů aj. - veřejné schůze, oslavy, rezoluce občanů, závazky, vyznamenání - družební styky Funkcionáři, pracovníci aparátu národního výboru, podniků a zařízení národního výboru - přehledy, rozbory personálního stavu - archiválie vybrané z písemností vzniklých z úřední činnosti předsedy a tajemníka národního výboru Kontrolní činnost - kontroly prováděné národním výborem Strana 7/92

8 - kontroly národního výboru prováděné nadřízenými orgány - revizní zprávy - stížnosti občanů Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku Názvy ulic a veřejných prostranství, číslování domů Spolupráce se společenskými organizacemi, organizacemi Národní fronty a spolky Veřejné sbírky Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku - bezpečnostní situace v obci (zprávy, hodnocení, opatření) - spolupráce s orgány zajišťujícími bezpečnost a ochranu veřejného pořádku a s dobrovolnými aktivy občanů - evidence přestupků Požární ochrana - organizace požární ochrany - rozbory požárnosti - spolupráce s útvarem požárníků Vojenské záležitosti, civilní obrana - spolupráce s armádou - válečné hroby - civilní obrana - živelní pohromy Spisová služba a archivnictví Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti Evidence obyvatelstva a sčítání lidu - evidence obyvatelstva - sčítání lidu Státní občanství - změny státního občanství (nabývání a pozbývání, podklady) - šetření národní spolehlivosti - jinonárodní skupiny Čestná občanství a čestná uznání udělovaná národním výborem Matriční záležitosti - vedení matrik - užívání a změny jména a příjmení Finance a plánování Evidence a správa majetku - evidence majetku ve správě národního výboru - inventáře obecního majetku - převody nemovitostí (koupě, prodej, směny), pronájmy - konfiskace majetku, národní správa, vypořádání majetku při osidlování pohraničí - válečné a jiné majetkové škody Finanční hospodaření - rozpočty, dlouhodobé finanční plány - rozbory plnění rozpočtu a finančních plánů - účetní výkazy a závěrky Místní daně a poplatky - evidence plátců, katastr domovních daní, bilance Plánování - koncepce rozvoje obce - plány dlouhodobé a střednědobé - souhrnné zprávy o plnění plánů Územní plánování a výstavba obce Územní plánování - územně plánovací dokumentace (územní prognózy, územní a regulační plány, stavby v chráněném území a ochranném pásmu, stavební uzávěry) Výstavba - veřejně prospěšné stavby, akce "Z" - komplexní bytová výstavba - průmyslová a zemědělská výstavba - stavby dopravní, energetické, telekomunikační a jiné - občanské stavby - vyvlastnění pozemků ke stavebním účelům Místní hospodářství Organizace a správa hospodářských, příspěvkových a rozpočtových organizací národního výboru - zřizování, rušení a změny organizací, majetkové převody - vnitřní organizace podniků Živnosti, poskytování služeb občany Bytové hospodářství Nebytové prostory - dislokace Doprava Místní komunikace - investiční výstavba, větší opravy - dopravní obslužnost (koncepce a hodnotící dokumenty) Obchod a cestovní ruch Obchod Strana 8/92

9 - koncepce vývoje obchodní sítě, obchodní síť - výzkum spotřebitelské poptávky Cestovní ruch - propagace a podpora cestovního ruchu Pracovní síly - regulace zaměstnanosti a pohybu pracovních sil - rozmisťování dorostu a zvláštních skupin osob - souhrnné zprávy o stavu zaměstnanosti a o pracovních podmínkách Zemědělství Organizace zemědělských závodů - evidence a pasportizace zemědělských závodů - zemědělské družstevnictví (socializace zemědělství, JZD) - státní statky - soukromě hospodařící zemědělci Zemědělská výroba - zemědělská statistika (sčítání kultur a hospodářských zvířat) - rostlinná výroba, ovocnářství - živočišná výroba, včelařství - mechanizace - živelní pohromy, ochrana proti škůdcům, veterinární opatření Zemědělská půda - evidence, převody a nájmy zemědělských a lesních pozemků - pozemková reforma, konfiskace půdy, osidlování pohraničí a přídělové řízení - ochrana a využití zemědělského půdního fondu, změny využití půdy a vynětí ze zemědělského půdního fondu - zajištění hospodaření na zemědělské půdě, převody a nájmy zemědělských a lesních pozemků - pozemkové úpravy (hospodářsko-technické úpravy pozemků, arondace, meliorace Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů Potravinářský průmysl Lesní hospodářství, myslivost a rybářství Lesy - evidence, ochrana a využití lesního půdního fondu, odborná správa lesů - vynětí z lesního půdního fondu Myslivost - honitba - spolupráce s mysliveckými organizacemi Rybářství - rybářské revíry - spolupráce s rybářskými organizacemi Vodní hospodářství - vodohospodářské investice - ochrana vodních zdrojů a vodních toků - veřejné rozvody vody, zásobování vodou, odpadní vody - protipovodňová ochrana Ochrana životního prostředí Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví - organizace zdravotní péče - zdravotnická zařízení - hygienická péče, protiepidemická opatření - zprávy o zdravotních poměrech, zdravotnický výzkum Sociální péče - organizace péče o zdravotně postižené děti, mládež a staré občany - organizace péče o jinonárodní skupiny občanů - organizace péče o společensky nepřizpůsobivé občany - zprávy o sociálních poměrech v obci Školství - síť a organizace škol, úpravy školních obvodů - síť a organizace mimoškolních výchovných zařízení - spolupráce se školami a mimoškolními výchovnými zařízeními - péče o budovy škol a zařízení - zprávy o stavu škol a mimoškolních výchovných zařízení Kultura, sport a tělovýchova Kultura - organizace kulturní a osvětové činnosti (kulturní a osvětová zařízení) - spolupráce se spolky, společenskými organizacemi a vědeckými institucemi při pořádání kulturních a osvětových akcí - sbory pro občanské záležitosti - péče o budovy kulturních a osvětových zařízení - kronikářství, vedení pamětních knih, pamětní spisy - zajištění publikační činnosti Sport a tělovýchova Ochrana přírodních a kulturních památek - evidence památek, památkové budovy a ostatní kulturní památky (pomníky, památníky aj.) - ochrana přírody a krajiny Církevní záležitosti Strana 9/92

10 - územní organizace církví - sledování vývoje církevního života - péče o církevní stavby Účetní materiál a) Knihy Hlavní knihy Knihy příjmů Knihy výdajů Pokladní knihy b) Účetní spisy Rozpočtové hospodaření národního výboru Rozpočtové hospodaření podniků a zařízení řízených národním výborem Rozpočtové hospodaření ostatních činností řízených národním výborem (školství, kultura, zdravotnictví aj.) D. Ostatní materiál Mapy a plány Pečetidla a razítka Fotografie, fotografická alba Audiovizuální záznamy Drobné tisky (nejsou-li součástí spisů) Diplomy a čestná uznání Jmenný rejstřík Dorošenko Nikolaj Nikolajevič 59 Gluško Vasil 59 Novák Alois 150 Vykydal František 46 Místní rejstřík Brníčko 8, 114 Dlouhá Loučka 8 Haukovice 8, 29, 110, 112, 138 Hnojice 8 Mladějovice 8 Olomouc 50, 71 Paseka 8 Pňovice 8 Rybníček 1, 29, 34, 92, 110, 112, 127, 128, 130 Šternberk 104 Uničov 42, 125 Želechovice 8 Žerotín 8 Věcný rejstřík A akce "Z" 73 armáda - viz vojenství B bezpečnost - viz ochrana veřejného pořádku boháči - viz evidence vesnických boháčů brannost, branná výchova - viz obrana byty, bytové hospodářství 17, 85 C - Č cesty - viz komunikace církevní záležitosti 61,149 civilní obrana 51 čestné občanství - viz občanství čestné čestné uznání - viz ocenění čísla popisná D daně - viz poplatky dárcovství krve 126 demolice 76, 79 dědictví 69 doprava, dopravní obslužnost 42, 86, 87 drobné provozovny 13, 39, 71 družstvo - viz Jednotné zemědělské družstvo dům služeb 76 E evidence - budov 53, 54, 64-69, 75-78, 145, 146, církví institucí kulturních památek majetku 53, 54, Strana 10/92

11 - obyvatel 53-55, 57, 58 - pozemků 67, 92, 94, 95, psů a jejich majitelů 72, soukromě hospodařících zemědělců 93 - společenských organizací 141, vesnických boháčů 47 - vlastníků a uživatelů pozemků 94-96, 103, zemědělského zvířectva 99, zemědělských kultur 94-96, 105 F farář římskokatolický 149, 150 fara římskokatolická 149 finance 16, 64, 70 funkcionáři MNV 32, 36 H hasiči - viz Svaz požární ochrany hranice katastrální 8 CH Chorvati chov - drobného zvířectva 72 - hovězího a vepřového dobytka 99, 100 I inventarizace majetku 64 J Jednotné zemědělské družstvo 76, 92, 96, 135 jinonárodnostní skupiny obyvatelstva 57, 58, 124 K kanalizace 117 kino 139 klubovna 140 knihovna 136 knihy - evidenční správní účetní komise - - finanční 16 - pro mládež a tělovýchovu 24 - pro obchod a služby 18 - pro ochranu veřejného pořádku 21 - pro vodní a lesní hospodářství 20 - pro výstavbu, byty a územní plánování 17 - sboru pro občanské záležitosti 25 - sociální a zdravotní 22, 27 - školská a kulturní 23 - zemědělská 19 komunikace 77, 86, 92 konfiskace 66, 83, 103 kontroly 40 kostel 146 kultura 23, , kulturní památky kultury zemědělské - viz evidence zemědělských kultur L léčivé rostliny 97 lékařská péče - viz zdravotní péče lesy, lesní hospodářství 20, 103 M majetek - národní obecní soukromý matriční záležitosti matriky 61 meliorace 109, 110 místní hospodářství mládež 24, 90, 91, 140 mlékárna 106 myslivost 72, 107 N národní spolehlivost 56 nemovitosti 66-69, O občané jiné národnosti 57, 124 občanské výbory 26 občanství čestné 59 obecní kronika 137 Strana 11/92

12 obchod 18, 88, 89 obrana, brannost, branná výchova ocenění a čestná uznání odboj protifašistický 46 odpadní vody - viz vody odpadní odpady 117, 122 ochrana veřejného pořádku 21, osidlování 66 oslavy 30 osvědčení o národní spolehlivosti - viz národní spolehlivost osvětová beseda 34, 138 ovocnářství 98 P památky kulturní - viz kulturní památky personální záležitosti plánování - činnosti 12 - územní - viz územní plánování - výstavby plénum MNV 1, 14, 36 plynovod 76 pomocná stráž veřejné bezpečnosti 43 popisná čísla - viz čísla popisná poplatky 72 pořádek veřejný - viz ochrana veřejného pořádku poslanci MNV 32, 36, 37 pozemky - viz evidence pozemků požární ochrana 48 pracovní síly 90, 91 pracovníci MNV - viz zaměstnanci MNV protipovodňová opatření 118 provozovny - viz drobné provozovny 13 převody nemovitostí 66 příděly půdy a nemovitostí 66, 103, 104 příjmení - viz změna příjmení psi 72, 107 R - Ř rada MNV 2-4, 15 reemigranti 58 regulace vodních toků 111 rostlinná výroba rozhlas 6, 7 rozpočty 70 rybníky - viz vodní plochy S - Š Sbor pro občanské záležitosti 25 seznam - viz evidence schůze - viz zasedání skládky odpadů - viz odpady služby 18, 76, 81,82,84, 88, 89 smlouvy - hospodářské 65, 81, 92 - kolektivní 13 socialistické závazky - viz závazky Socialistický svaz mládeže 140 sociální péče 22, 123, 124 Sokol 143 spisová služba 52 spolehlivost národní - viz národní spolehlivost sport 143, 144 statutární záležitosti 8 státní statek 104 stavební záležitosti - viz výstavba stížnosti 41 stromy 98, 120 střelnice 107 studny 77, 116 Svaz požární ochrany 48 Svaz pro spolupráci s armádou 49 školství 23, 38, školy T tělovýchova 24, 143 trafostanice 76 U účetní knihy - viz knihy územní plánování a řízení 16, 76, 77 Strana 12/92

13 V včelařství 102 Veřejná bezpečnost 42, 43 veřejný pořádek - viz ochrana veřejného pořádku vodní družstvo 108 vodní hospodářství 20, 77, 108, vodní plochy 112 vodní toky 111, 113 vodní zdroje 77, 113, 114, 116 vodovod 115 vody odpadní 77, 117 vojenská správa 50 vojenství 49, 50 volby 9-11 výbor - občanský 26, 29 - žen 28 vyhlášky MNV 45 výročí 30 výstavba 17, 74-78, 80, 86, 92, 105 vyznamenání - viz ocenění Z zaměstnanci MNV 32, 37, 38 zasedání - komisí občanských výborů 26 - pléna 14 - rady 15 - Sboru pro občanské záležitosti 25 zásobování 82 závazky - socialistické 31 zdravotní péče, zdravotnictví 22, 27, 123, 125, 126 zdravotní střediska 125 zemědělci - pracovníci JZD 92, 96 - soukromě hospodařící 93, 96 zemědělská družstva - viz jednotné zemědělské družstvo zemědělská půda 94-96, zemědělské zvířectvo 100, 101 zemědělství, zemědělské záležitosti 19 změna příjmení 63 živnosti 83, 84 životní prostředí Název fondu: Místní národní výbor Újezd Značka fondu: Š Časové rozmezí: Počet evid. jednotek: 44 (21 úředních knih, 23 kartonů) Počet inv. jednotek: 164 Rozsah v bm: 2,55 Stav ke dni: Fond zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář Pomůcku sestavil: Mgr. Tomáš Sedlář Počet stran: 56 Inventář schválil: PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D. ředitel SOkA Olomouc Č.j.: SOkA - Ol/948/2008 Strana 13/92

14 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 Strana 14/92

15 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 15/92

16 (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) 81 Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 Strana 16/92

17 (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou) 104 Daňové záležitosti - daň z obratu kt 19 (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence) 105 Daňové záležitosti - daň výdělková kt 19 (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence) 106 Poplatky za emise kt 19 (platby, odvolání, korespondence) 107 Poplatkový ekvivalent 1930 kt 20 (přiznání, projednání, korespondence) 108 Daň výdělková 1933 kt 20 (daňové přiznání, podklady pro výpočet) 109 Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani 1937 kt Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech kt 20 C. Organizační 111 Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků 1931 kt 20 (oběžníky, korespondence) 112 Totéž 1933 kt Totéž 1936 kt 21 D. Investice 114 Projekt k opravě vany VII b.d. kt Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny kt 21 (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace) 116 Zřízení balírny v závodě v Újezdečku kt 21 (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet) 117 Projekt na novou úpravnu napájecí vody kt 21 (5 ks plánů, rozpočet) 118 Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov kt 21 (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence) 119 Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku kt 21 (5 ks plánů, technická zpráva) 120 Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II 1940 kt Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou) kt 21 E. Revize 122 Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené 1922 kt 21 štěstí, spol. s r.o. cvteplicích v letech Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech 1922 kt Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v 1924 kt 21 Košťanech 125 Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v Praze kt 21 II. ZAMĚSTNANCI 126 Nájemní listy 1898 kt Seznam nájemníků k kt 21 (Mstišov, Košťany, Pozorka) 128 Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig) 1919 kt Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce kt 21 (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného, hypoteční záležitosti aj.) 130 Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici kt 21 (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.) 131 Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.) kt 21 Strana 17/92

18 132 Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách kt 22 (kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz. knihy aj.) 133 Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce kt 22 (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové záležitosti aj.) 134 Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku kt 22 (1 plán, stavební povolení, domovní daň) 135 Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám) 136 Dělnický dům č. p v Teplicích kt 22 (stavební povolení, soupis ploch) 137 Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku kt 22 (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí) 138 Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a 1920 kt 22 zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze 139 Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění kt Úrazové pojištění kt 22 (korespondence, přehled prémií, výpočty) 141 Personální obsazení jednotlivých kanceláří 1942 kt 22 III. ÚČETNICTVÍ 142 Bilance pískovny Sylvestr kt Zprávy o změnách v bilanci kt Bilance včetně podkladů kt Bilance včetně podkladů 1927 kt Bilance 1931 kt Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank 1927 kt Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B kt 23 (revizní zpráva, tabulky, korespondence) 149 Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Hrubá rozvaha 1931 kt Inventura k kt Inventura k kt 24 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo) 155 Měsíční výkazy obratu kt Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček kt Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B kt Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci kt Přehled rezerv kt Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch) 1938 kn 1 IV. NÁKUP A ODBYT 161 Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje b.d. kt Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in b.d. kt 24 Prag, G.m.b.H. 163 Rakouský lahvářský kartel 1907 kt Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní 1914 kt 24 sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim 165 Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen 1928 kt 24 Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest 166 Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, [1928] kt 24 A.G., Prag s výrobci tabulového skla 167 Návrh kartelové dohody výrobců lahví 1929 kt Dohoda výrobců tyčového skla kt Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót) kt 25 Strana 18/92

19 170 Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l kt 25 Industria del Vetro, Fiumicino (zápisy z jednání, dohody) 171 Dodávky lahví do Turecka kt 25 (poskytnutí státní záruky, smlouva) 172 Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek kt Konvenium čsl. továren na láhve kt 25 (kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v prodeji, náhrady za mléčné láhve) 174 Seznam odběratelů kt Přehledy dodacích cen kt Ceník tyčového skla 1933 kt Základní ceník lahví 1933 kt Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer kt 26 Tafelglasfabriken, A.G., Prag 179 Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1931 kt Totéž 1932 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen 1933 kt Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se exportu lahví kt 29 V. VÝROBA 188 Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví 1913 kt Pittsburgh - technologie tažení skla kt 30 (popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem, patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví) 190 Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna 1931 kt Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově 1935 kt 30 v období Provozní zpráva za rok kt 30 VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE A. STAVEBNÍ 1. Situační a polohopisné plány 193 Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks) kt Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks) kt Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks) kt Provozní budovy a.) Vany 196 Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks) kt Vana I (9 ks) kt Vana II (4 ks) kt Vana III (17 ks) kt Vana IV (56 ks) kt Vana V (32 ks) kt Vana VI (11 ks) kt 31 Strana 19/92

20 203 Vana VII (22 ks) kt 31 b.) Výrobní prostory 204 Pánvová pec (2 ks) 1897 kt Chladicí věž (5 ks) kt Chladicí pec (8 ks) kt Míchárna (8 ks) kt Řezárna (6 ks) kt Huť Mstišov (4 ks) kt Laboratoř (7 ks) 1927 kt Řezárna a balírna (2 ks) 1927 kt Pánvárna (11 ks) kt Balírna (7 ks) kt Nákladiště (1 ks) 1935 kt Třídírna (2 ks) kt Kulovací mlýn (5 ks) kt 32 c.) Jiné prostory 217 Generátorová stanice (8 ks) kt Skladovací prostory a kolny (40 ks) kt Sklad písku (5 ks) kt Kotelna (8 ks) kt Truhlárna a tesařská dílna (2 ks) kt Strojovna a kovárna (2 ks) kt Vrátnice (6 ks) kt Garáže (7 ks) kt Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks) 1930 kt Kotelna a strojovna (3 ks) 1935 kt Strojovna turbíny (5 ks) kt Kryt protiletecké obrany (2 ks) kt Vstup do závodu Lesní brána (1 ks) 1940 kt Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks) 1942 kt Dělnické domy a kanceláře 231 Dělnické domy a byty (32 ks) kt Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks) kt Kanceláře (11 ks) kt Doly 234 Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks) b.d. kt Franz Josef Pozorka (1 ks) b.d. kt Heribert Košťany (10 ks) kt Svornost Pozorka (9 ks) kt Korunní princ Košťany (1 ks) 1923 kt Otakar Košťany (22 ks) kt Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks) 1935 kt Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks) 1942 kt Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks) 1942 kt Ostatní 243 Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks) kt 35 Strana 20/92

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 I nventáře a katalogy Zemského archivu v O pavě Číslo listu NAD: 1020 Evid. číslo pomůcky: 1601 Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec 1945 1949 (1954) INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc NAD: 1409 Č. pomůcky: 1620 KOTISA Karel (1699) 1938-1990 Inventář Zpracoval: Jan Štěpán Olomouc 2008 Obsah Úvod... 3 I. Vývoj původce archivního

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Místní národní výbor Maršovy Chody

Místní národní výbor Maršovy Chody Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Maršovy Chody 1946 1960 Inventář Číslo EL NAD: 1069 Evidenční číslo pomůcky: 341 Jana Zímová Tachov 2009 Obsah Úvod...3

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KORNATICE

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KORNATICE STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR KORNATICE 1945 1960 Inventář Číslo listu JAF 127 Evidenční číslo pomůcky 111 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2001 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

ARCHIV OBCE BEZDĚKOV. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy (1951) Prozatímní inventární seznam

ARCHIV OBCE BEZDĚKOV. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy (1951) Prozatímní inventární seznam Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy ARCHIV OBCE BEZDĚKOV 1837 1945 (1951) Prozatímní inventární seznam Číslo evidenčního listu NAD: 707 Evidenční číslo pomůcky: 69 Jana Sýkorová

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BEZDĚKOV

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BEZDĚKOV STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BEZDĚKOV 1945-1960 Inventář Číslo listu NAD 100 Evidenční číslo pomůcky 167 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2005 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce

Více

Místní národní výbor Čečkovice (1935)

Místní národní výbor Čečkovice (1935) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Čečkovice (1935) 1946 1960 Inventář Číslo EL NAD: 44 Evidenční číslo pomůcky: 70 Jana Zímová Tachov 2006 Obsah Úvod...3-6

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD

ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ARCHIV OBCE ČESKÝ ÚJEZD 1869 1943 Inventář číslo AP 266 NAD 827 Vlastník fondu: ČR SOA Litoměřice Věra Hladíková Ústí nad Labem 2014 Schvalovací doložka 1 Schvaluji níže uvedený

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495

Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975. EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Cheb Místní národní výbor Studánka (1941) 1945-1975 Inventář EL NAD č.: 220 AP č.: 1495 Jana Rájková Cheb 2008 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Místní národní výbor Krásné Údolí (1925)

Místní národní výbor Krásné Údolí (1925) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Krásné Údolí (1925) 1946-1960 Inventář Číslo EL NAD: 63 Evidenční číslo pomůcky: 217 Jana Zímová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 616 Evidenční číslo pomůcky: 1619 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou (1874) 1885-1952

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Archiv obce Chotiměř (1948) EL NAD č.: AP č.: 435

Archiv obce Chotiměř (1948) EL NAD č.: AP č.: 435 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Chotiměř 1923 1945 (1948) Inventář EL NAD č.: 1476 AP č.: 435 Mgr. Miroslava Hladíková Horšovský Týn 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Místní národní výbor Bublava

Místní národní výbor Bublava Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Místní národní výbor Bublava 1955 1990 Dílčí inventář 2 EL NAD č.: 884 AP č.: 99 Bc. Eva Bařtipánová PhDr. Vladimír

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

v e s n i c k á o r g a n i z a c e J i n d ř i c h o v i c e

v e s n i c k á o r g a n i z a c e J i n d ř i c h o v i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1390 Č. AP: 92 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a v e s n i c k á o r g

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863) Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)1898-1951 EL NAD č.: 1180 66 I. Vývoj původce archivního fondu Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. července 1886 č. 58157 byl stanoven rozsah živnostenských společenstev,

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

Místní národní výbor Horní Metelsko EL NAD č.: 289 AP.: 225

Místní národní výbor Horní Metelsko EL NAD č.: 289 AP.: 225 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Horní Metelsko 1945-1960 Inventář EL NAD č.: 289 AP.: 225 Lenka Tesařová, Pavla Karásková

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

krajinská sekce Plzeň

krajinská sekce Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni 1. oddělení ---------------------------------------------------------------------- Svaz československých horních a hutních inženýrů krajinská sekce Plzeň 1926-1937 Inventář

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Spisový a skartační plán obce Svor

Spisový a skartační plán obce Svor Spisový a skartační plán obce Svor Platný od 1/2015 Všeobecné věci organizace 51 Dokumenty vedoucích útvarů, které nelze zařadit do jiných věcných skupin 51.1 dokumenty starosty V/10 52 Spolupráce se státními

Více

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Příloha č. 1 ke směrnici č. 15 S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n skartační znak "" (k trvalému uložení do archivu jako archiválie);

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více