Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města"

Transkript

1 1

2 Obsah (verze k ) 1 Úvod Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Analýza ekonomické a sociální situace obecná část SWOT Analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny Popis zóny/tématu Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu Vize, globální cíl Stanovení cílů a strategie Popis opatření a aktivit Opatření 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Opatření 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Opatření 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí Opatření 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Opatření 3.1. Snižování energetické náročnosti budov Opatření 3.2. Revitalizace veřejné zeleně Opatření 4.1. Modernizace územní veřejné správy Opatření 5. Příprava a Řízení IPRM Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů Východiska pro tvorbu indikátorů Indikátory pro měření globálního a specifických cílů IPRM Indikátory pro měření cílů opatření IPRM Monitoring IPRM Způsob provedení změn IPRM Finanční a časový harmonogram Finanční a časový harmonogram celého IPRM Finanční a časový harmonogram části IPRM financované z ROP SV Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Partnerství při tvorbě dokumentu IPRM Partnerství při realizaci IPRM Partnerství města a veřejnosti Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Řídící struktura IPRM Vzájemná komunikace řídící struktury IPRM a jejího okolí Partneři a jejich zapojení do přípravy realizace IPRM

3 8.4 Výběr dílčích projektů IPRM Analýza rizik IPRM Metodika analýzy Seznam rizik a opatření k jejich eliminaci či omezení dopadu IPRM a naplňování horizontálních témat Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Udržitelný rozvoj Projekty financované z jiných OP Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam zkratek

4 1 Úvod Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem posílení rozvojových tendencí města v návaznosti na vyuţití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu města a směřují k dosaţení společného cíle či cílů města. Město Hradec Králové patří do cílové skupiny měst nad 50 tis. obyvatel, pro něţ je zpracování IPRM podmínkou k čerpání prostředků v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP. Prostřednictvím IPRM HK budou financovány projekty ve vymezeném území centra města spadající do oblasti podpory 2.1. v ROP Aktivity/projekty vhodné do oblasti podpory 1.2. v ROP Severovýchod a další aktivity/projekty vhodné pro tématické operační programy ČR, naplňující další aktivity prioritních oblastí IPRM uvedených v kapitole Metodického pokynu MMR (blíţe viz níţe) budou uvedeny pro informaci. Při zpracování IPRM Hradec Králové (dále jen HK) bylo postupováno dle stanovených metodických materiálů a pokynů (Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města na základě Usnesení vlády ČR ze dne č. 883 v aktuálním upraveném znění ze dne , Vademecum pro přípravu Integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období verze 1.04 z a Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod verze č ze dne ) tak, aby zpracovaný IPRM HK mohl být předloţen v rámci 8. kola výzvy vyhlášené dne do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center a byl v souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání IPRM v rámci ROP SV oblast podpory 2.1. ze dne Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové (dále jen IPRM HK) navazuje na komplexní strategii rozvoje města (Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2020 z června 2006) a z ní vycházející akční plán v aktuálním znění (Akční plán ) a je nástrojem na koordinaci a realizaci vybraných aktivit vedoucích k rozvoji centrální části města. Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové je zpracovaný pro plánovací období a je koncipován jako zónový integrovaný plán, tzn. zaměřený na vybranou geograficky vymezenou část města. Integrovaný plán města Hradec Králové s názvem Centrum města = pól růstu a rozvoje města je dle kritérií Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM ze srpna 2007 (dále jen Metodický pokyn) zpracován jako plán pro vymezenou centrální část města splňující vybraná kritéria pro výběr území s vysokým potenciálem růstu (kapitola ad 1c Metodického pokynu). IPRM HK bude realizován prostřednictvím individuálních projektů v souladu s nastavenými opatřeními a aktivitami, které směřují k dosaţení cílů a naplnění vize v daném území. S těmito projekty je pracováno v úzké vazbě na jednotlivé operační programy tak, aby došlo k zajištění synergického efektu a maximálního vyuţití prostředků z fondů EU pro město Hradec Králové. Tyto projekty jsou směřovány do více operačních programů, největší pozornost je vzhledem k zaměření IPRM věnována Regionálnímu operačnímu programu. IPRM HK byl zpracován Centrem evropského projektování a.s., Hradec Králové na základě smlouvy o dílo uzavřené se Statutárním městem Hradec Králové dne a následných dodatků k této smlouvě. 4

5 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza Analýza současné ekonomické a sociální situace a SWOT analýza města Hradec Králové představuje základní východisko pro volbu zaměření IPRM. Tato analýza byla zpracována v souladu s Metodickým pokynem MMR a obsahuje několik dílčích částí. Závěry a zjištění plynoucí z této analýzy slouţí k definování SWOT analýzy a identifikaci místních regionálních disparit. Analýza města se skládá ze 4 částí: 1. Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM 2. Analýza ekonomické a sociální situace 3. SWOT analýza 4. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny Ad 1.) V této části bylo provedeno zhodnocení provázání IPRM se strategickými a programovými dokumenty na národní, regionální a místní úrovni. Ad 2.) Socioekonomická analýza města charakterizuje současný (výchozí) stav města a nastiňuje další moţný vývoj situace. Je zpracována na základě dostupných dat a informací z oficiálních zdrojů (ČSÚ, Úřad práce, RES, GIS a další), které bylo moţno zjistit k datu zpracování analýzy. Základním východiskem zpracované analýzy byl Profil města, který je součástí Strategického plánu města Hradec Králové do roku 2020 v aktualizované verzi z roku Ad 3.) Analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. SWOT analýza shrnuje základní faktory rozvoje města. Ad 4.) V této části jsou shrnuty poznatky a závěry socioekonomické analýzy a rozvojového potenciálu města s nastíněním dalšího moţného vývoje. 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové je plně kompatibilní s následujícími strategickými dokumenty na národní, regionální a místní úrovni: Národní úroveň Strategické obecné zásady společenství (SOZS), viz ty/rozhodnuti_rady_sozs_2006_702_es.pdf Národní rozvojový plán (NRP) , viz Národní strategický referenční rámec (NSRR) ČR , viz Regionální úroveň Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) , Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) , viz viz 5

6 Místní úroveň Strategický plán rozvoje města Hradec Králové (SPRM) do roku 2020, viz html, Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města do roku 2020, viz kcniplan_2.html Územní plán města Hradec Králové (ÚPM HK), návrhové období do roku 2010, výhledové po roce 2010, viz Obrázek č. 1: Schéma provázání IPRM HK s rozvojovými dokumenty Strategické obecné zásady společenství (SOZS) Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudrţnost (SOZS) jsou hlavním legislativním dokumentem na úrovni EU, který určuje strategii Unie v oblasti regionální politiky pro programovací období a vymezuje orientační rámec pro intervence ze strukturálních fondů EU a Fondu soudrţnosti. Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové (IPRM HK) navazuje na SOZS a reflektuje klíčové body především prvních dvou z celkového počtu tří priorit Obecných zásad pro politiku soudrţnosti SOZS , které jsou zaměřeny na zvýšení přitaţlivosti členských států, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně sluţeb a ochranou ţivotního prostředí a na podporu inovace, podnikavosti a růstu hospodářství zaloţeného na znalostech pomocí kapacit pro výzkum a inovace, včetně nových informačních a komunikačních technologií. Z hlediska územního rozměru politiky soudrţnosti naplňuje IPRM HK cíle vymezené v opatření 2.1 Příspěvek měst k růstu a zaměstnanosti, které je zaměřeno na podporu měst jako motorů regionálního rozvoje, konkrétně na rozvoj konkurenceschopnosti a sluţeb, na podporu vnitřní soudrţnosti měst a zlepšování fyzického prostředí jako nezbytných podmínek pro udrţitelný hospodářský rozvoj. SOZS také kladou důraz na integrovaný přístup při plánování rozvoje měst tak, aby byla zajištěna soudrţnost investic a komplexnost řešení dané problematiky. Existence integrovaných plánů rozvoje města a podpora projektů do nich začleněných je doporučovaný postup explicitně zmíněný přímo v SOZS Národní rozvojový plán (NRP) Národní rozvojový plán (NRP) představuje základní strategický dokument pro programovací období , který popisuje strategii členského státu EU pro získání podpory ze strukturálních fondů EU a Fondu soudrţnosti. Vyhodnocuje stav a vývoj země v hospodářské, sociální a politické oblasti a její ambice a cíle v následujících letech. IPRM HK je plně kompatibilní s Národním rozvojovým plánem a jeho prioritními osami. Dle stanovených prioritních oblastí IPRM jsou zřetelné vazby a prolnutí témat se všemi prioritními osami 6

7 PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti PO Ţivotní prostředí a dostupnost PO Vyváţený a harmonický rozvoj území ČR Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové NRP, zvláště pak s prioritní osou Vyváţený a harmonický rozvoj území České republiky priorita Rozvoj městských oblastí. Cílem priority Rozvoj městských oblastí je posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů. Priorita Rozvoj městských oblastí NRP je propojena s ostatními prioritami NRP, jejichţ realizace ovlivňuje městské prostředí, a tedy dochází k prolnutí IPRM HK se všemi prioritními osami: dobudování a zkvalitnění infrastruktury ve městech z hlediska dostupnosti a z hlediska ochrany ţivotního prostředí a posilování zdravého způsobu ţivota (PO Ţivotní prostředí a dostupnost) posilování zaměstnanosti, podpora rozvoje vzdělanosti a sociální soudrţnosti (PO Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti) podpora kapacit VaV, inovací (PO Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky) komplexní regenerace částí měst v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické, kulturní a ekologické (PO Vyváţený a harmonický rozvoj území ČR). NRP také přímo zmiňuje, ţe prostřednictvím priority 2.1. Rozvoj městských oblastí budou realizovány především integrované projekty řešící komplexním způsobem socioekonomickou proměnu daného území, tedy IPRM HK je plně kompatibilní s cíli a prioritami vytyčenými v Národním rozvojovém plánu na období Tabulka č. 1: Provázanost prioritních os NRP a opatření IPRM HK Prioritní osy NRP Opatření IPRM HK Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace xxx xxx x xx Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly xxx xxx x x Regenerace a revitalizace městského prostředí xx xx xxx xx Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit x xx x xx Sniţování energetické náročnosti budov x xx xxx xx Revitalizace veřejné zeleně x x xxx xx Modernizace územní veřejné správy x xxx x x Vazba: x slabá, xx střední, xxx silná Národní strategický referenční rámec (NSRR) ČR Národní strategický referenční rámec navazuje na Národní rozvojový plán. Je to základní programový dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období vyuţít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudrţnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. IPRM HK je v plně souladu s NSRR. Přímá vazba je na strategický cíl IV. Vyváţený rozvoj území, priorita B Rozvoj městských oblastí. Strategický cíl Vyváţený rozvoj území zohledňuje územní rozměr politiky soudrţnosti a různorodé podmínky jednotlivých regionů. Priorita B. Rozvoj městských oblastí akcentuje rozvojovou strategii a směry podpory rozvoje městských oblastí a měst jako pólů rozvoje a území v rozvojových osách, kterými se šíří jejich rozvojové impulsy do okolí. Priorita NSRR Rozvoj městských oblastí přímo zdůrazňuje podporu regionálním centrům (krajská města a města nad obyvatel) a jejich 7

8 I. Konkurenceschopná česká ekonomika II. Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost III. Atraktivní prostředí IV. Vyváţený rozvoj území Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové funkčním seskupením s cílem posílit jejich význam v regionální, národní a evropské prostorové ekonomice coby tahounů růstu. Vazba IPRM HK na NSRR je zřetelná v těchto hlavních bodech, na které se priorita NSRR soustředí: podpora integrovaných projektů zaměřených na revitalizaci a změnu funkčního vyuţití vybraných městských částí, péče o ţivotní prostředí ve městech a podpora zdravého způsobu ţivota. Rovněţ je podpora zaměřena na podporu sociální soudrţnosti městských komunit Priorita NSRR je také v neposlední řadě zaměřena na rozvoj inovačního potenciálu. S tím bezprostředně souvisí řada opatření zvyšující nabídku a posilujících dostupnost kulturních a sociálních sluţeb. V prioritě NSRR Rozvoj městských oblastí je téţ zdůrazňováno, ţe v oblasti rozvoje a obnovy měst či jejich částí bude podpora zaměřena na vyuţití nových přístupů, jako je tématická či územní koncentrace intervence realizovaná podle integrovaných plánů rozvoje měst. I v tomto bodě je tedy IPRM HK plně v souladu s cíli a podmínkami priorit NSRR Tabulka č. 2: Provázanost strategických cílů NSRR a opatření IPRM HK Strategické cíle NSRR Opatření IPRM HK Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace xxx xx x xx Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly xxx xxx xx xx Regenerace a revitalizace městského prostředí x xx xxx xxx Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit x xx x x Sniţování energetické náročnosti budov xx x xx xx Revitalizace veřejné zeleně xx x xxx xx Modernizace územní veřejné správy xx xxx x x Vazba: x slabá, xx střední, xxx silná Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV) Regionální operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní region soudrţnosti, který zpracovávají členské země EU. Jsou zde podrobně popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout v aktuálním programovacím období, najdeme zde i popis typových aktivit, na které je moţné čerpat prostředky se SF. Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region soudrţnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové svým zaměřením vychází z ROP NUTS II SV. Přímou vazbu pak má na prioritní osu 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (města s více neţ obyvateli). Cílem oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center je posilovat roli měst jako pólů růstu a rozvoje regionu. K dosaţení tohoto cíle jsou podporovány aktivity a projekty zaměřené na regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields nacházejících se uvnitř urbanizovaných území, na obnovu vybraných městských částí a objektů s cílem zvýšit atraktivitu města a kvalitu ţivota v nich, včetně revitalizace a regenerace veřejných prostorů, na rozvoj 8

9 1. Rozvoj dopravní infrastruktury 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 3. Cestovní ruch 4. Rozvoj podnikatelského prostředí Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové infrastruktury v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, rozvoj infrastruktury v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti zdravotnictví a infrastruktury v oblasti sociálních věcí, dále na investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku. IPRM Hradec Králové je zaměřen přímo na výše zmíněné aktivity, konkrétně na regeneraci a revitalizaci městského prostředí - podporovaná aktivita revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb, na revitalizaci veřejné zeleně, na podporu kapacit pro výzkum, vývoj a inovace - podporovaná aktivita podpora výstavby vysokoškolských kampusů, na podporu vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly - podporovaná aktivita budování infrastruktury zaměřené na rozvoj terciárního vzdělávání, na zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit. IPRM HK tedy naplňuje prostřednictvím těchto opatření a aktivit vazbu v přímé linii na ROP NUTS II SV. V nepřímé linii je IPRM HK provázán s dalšími prioritními osami ROP NUTS II SV. Viz tabulka níţe. Lze tedy konstatovat, ţe IPRM HK splňuje podmínku kompatibility s tímto nadřeným strategickým dokumentem. Tabulka č. 3: Provázanost prioritních os ROP NUTS II SV a opatření IPRM HK Prioritní osy ROP SV Opatření IPRM HK Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace x xxx x xx Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly x xxx x xx Regenerace a revitalizace městského prostředí x xxx xx x Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit x xxx x x Sniţování energetické náročnosti budov x xx x x Revitalizace veřejné zeleně x xxx xx x Modernizace územní veřejné správy x xx x x Vazba: x slabá, xx střední, xxx silná Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je jedním z významných koncepčních dokumentů určujících hlavní směry rozvoje kraje na období Vedle základní vize kraje, globálního cíle a strategických cílů dokument obsahuje specifické cíle, které dále rozvíjejí jednotlivé prioritní oblasti. Za základní prioritní oblasti rozvoje kraje byly stanoveny Podnikání a zaměstnanost, Lidské zdroje, Venkov a zemědělství a Infrastruktura. IPRM HK je zpracován ve vazbě na tento strategický dokument Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje. Prioritní oblasti IPRM HK jsou vzájemně prolnuty a představují vazby na priority SRK a to především Podnikání a zaměstnanost, Lidské zdroje a Infrastruktura. Přímou vazbu představuje dokument IPRM HK na prioritní oblast Podnikání a zaměstnanost, specifický cíl D. Podpora vzájemné spolupráce firem, institucí terciárního vzdělávání a institucí výzkumných. Podpora výzkumu, vývoje a inovací (systémové a technologické), specifický cíl E. Rozvoj celoţivotního učení a zlepšení spolupráce vzdělávací sféry se zaměstnavateli při rozvoji systému celoţivotního učení a specifický cíl I. Racionální vyuţívání stávajících zdrojů energií, surovinových zdrojů a podpora vyuţití energie z obnovitelných zdrojů. Další patrná vazba IPRM HK je na prioritní oblast Lidské zdroje, specifický cíl A. Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva s vyuţitím nových moderních vzdělávacích metod a nových technologií v počátečním i dalším vzdělávání, specifický cíl C. Rozvoj sluţeb volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu, sluţeb sociální prevence a integrace ohroţených skupin obyvatelstva a specifický cíl E. Rozvoj komunitního a kulturního ţivota. Vazba IPRM HK v přímé linii je také na prioritní oblast 9

10 1. Podnikání a zaměstnanost 2. Lidské zdroje 3. Venkov a zemědělství 4. Infrastruktura Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Infrastruktura, specifický cíl E. Rozvoj infrastruktury v oblastech školství, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních věcí, volnočasových aktivit a ostatní občanské vybavenosti, specifický cíl G. Zlepšení stavu a ochrany ţivotního prostředí a specifický cíl H. Zvýšení kvality bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí. Lze konstatovat, ţe IPRM HK je plně v souladu s prioritami a cíli Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje. Tabulka č. 4: Provázanost prioritních oblastí SRK a opatření IPRM HK Prioritní oblasti SRK Opatření IPRM HK Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace xx xx x xxx Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly xx xxx x xxx Regenerace a revitalizace městského prostředí x x xx xxx Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit x xxx x xxx Sniţování energetické náročnosti budov xxx x x xx Revitalizace veřejné zeleně x x xx xxx Modernizace územní veřejné správy x xxx x xx Vazba: x slabá, xx střední, xxx silná Strategický plán rozvoje města Hradec Králové (SPRM) do roku 2020 SPRM vymezuje 8 klíčových oblastí, jimţ by se měla věnovat pozornost a na které soustředit podporu v souvislosti s celkovým rozvojem města Hradec Králové. Dle stanovených prioritních oblastí IPRM HK jsou zřetelné vazby, ať jiţ přímé či nepřímé, a prolnutí témat se všemi klíčovými oblastmi SPRM Hradec Králové. Přímá vazba IRPM na SPRM je v klíčové oblasti Urbanismus a bydlení, opatření 1.2 Revitalizace a rekonstrukce centra města a ochrana památek, 1.4 Oţivení veřejných prostorů města. Tato opatření se prostřednictvím naplňování specifických cílů soustředí na zlepšení stavu památkových objektů ve městě, na udrţení a zvýšení urbánní kvality centra města a na zvýšení uţitných vlastností veřejných prostorů města pro obytné společenské a rekreační aktivity. Další zřetelnou vazbu IPRM HK má na SPRM v klíčové oblasti Podnikání a zaměstnanost, opatření 3.2 Podpora zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, které se soustředí svými stanovenými specifickými cíli na vznik nových pracovních příleţitostí ve městě, na sníţení dlouhodobé nezaměstnanosti a je zde zdůrazňována příleţitost k vyuţití finančních prostředků EU k posílení aktivní politiky zaměstnanosti a celkově rozvoji lidských zdrojů. Klíčová oblast Vzdělávání a školství, opatření 5.6 Vysoké školství a opatření 5.7 Celoţivotní vzdělávání se soustředí na podporu výstavby terciární infrastruktury, na kvalitní terciární vzdělávání a v neposlední řadě na kvalitu celoţivotního vzdělávání, proto IPRM HK představuje přímou vazbu na tuto klíčovou oblast. Přímou vazbou IPRM HK na SPRM je také klíčová oblast Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch, opatření 8.1 Podpora a rozvoj kulturního a společenského ţivota, opatření 8.2 Podpora a rozvoj sportu a sportovního vyţití. Tato opatření se zaměřují na zkvalitnění a rozšíření infrastruktury pro kulturu a společenský ţivot ve městě, na zvýšení vyuţívání kulturních památek a veřejných prostorů města k pořádání kulturních a společenských akcí a na zlepšení vybavenosti města infrastrukturou pro sportovní a rekreační vyţití. 10

11 Urbanismus a bydlení Doprava Podnikání a zaměstnanost Infrastruktura Vzdělávání a školství Ţivotní prostředí Sociální oblast a zdraví obyvatel Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové IPRM HK dále nepřímo odráţí ostatní klíčové oblasti SPRM a sice: Sociální oblast a zdraví obyvatel, Ţivotní prostředí, Doprava a Infrastruktura. V rámci přímé vazby IPRM na 4 klíčové oblasti SPRM Hradec Králové Urbanismus a bydlení, Podnikání a zaměstnanost, Vzdělávání a školství a Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch naplňuje IPRM HK tyto 4 globální strategické cíle SPRM HK: 1. Udrţet a navázat na stávající postavení města v systému osídlení a na urbanistickou tradici, rozvinout ji a dosáhnout vyváţené funkční a prostorové struktury města. Podporovat ekologicky šetrné vyuţívání stávajících nezastavěných i zastavěných ploch pro rozvoj města jak z hlediska počtu obyvatel, tak kvality ţivota (Globální cíl oblasti Urbanismus a bydlení). 2. Systémově vytvářet podmínky pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti s rostoucí nabídkou diverzifikovaných pracovních příleţitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly tak, aby nezaměstnanost výrazně nepřekračovala přirozenou míru (Globální cíl oblasti Podnikání a zaměstnanost). 3. Rozvíjet vzdělanostní potenciál obyvatel města podporující zaměstnanost, adaptabilitu lidských zdrojů a kulturní a společenský ţivot (Globální cíl oblasti Vzdělávání a školství). 4. Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města vzdělanosti, kultury a sportu, ideálního pro ţivot, pro rozvoj osobnosti, rodiny a zdraví, které oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci (Globální cíl oblasti Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch). Tabulka č. 5: Provázanost prioritních oblastí SPRM HK a opatření IPRM HK Klíčové oblasti SPRM HK Opatření IPRM HK Posilování kapacit pro výzkum, vývoj x x xxx x xxx x x xx a inovace Podpora vzdělávání a zvyšování kvality x x xx x xxx x x x pracovní síly Regenerace a revitalizace městského xxx xx x xx x xx x xx prostředí Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky x x xx x xx x xx xxx volnočasových aktivit Sniţování energetické náročnosti budov xx x x x x xx x x Revitalizace veřejné zeleně xxx x x x x xxx x x Modernizace územní veřejné správy x x x x x x x x Vazba: x slabá, xx střední, xxx - silná Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města do roku 2020 Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města představuje krátkodobý realizační plán nezbytných aktivit včetně stanovení odhadovaných nákladů, odpovědných osob a garantů pro naplnění cílů stanovených ve Strategickém plánu rozvoje města. Akční plán obsahuje projekty a přesně stanovené úkoly, které se město Hradec Králové zavázalo realizovat v letech Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo tento Akční plán v roce Akční plán detailnějším rozpracováním Strategického plánu rozvoje města představuje silnou vazbu na Strategický plán rozvoje města. 11

12 Ve výše uvedené podkapitole Strategický plán rozvoje města Hradec Králové (SPRM) do roku 2020 je doloţena vazba IPRM na tento strategický dokument rozvoje města. Proto tedy z toho důvodu, ţe Akční plán zcela vychází ze Strategického plánu rozvoje města, lze konstatovat, ţe IPRM HK je plně kompatibilní také s tímto Akčním plánem Územní plán města Hradec Králové (ÚPM HK), návrhové období do roku 2010, výhledové po roce 2010 Územní plán vyjadřuje hlavní záměry a zásady prostorového a funkčního uspořádání a rozvoje daného území, stanovuje podmínky zastavitelnosti území, vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby. Územní plán města Hradec Králové byl schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové dne Návrhové období územního plánu je stanoveno do roku IPRM odráţí zásady Územního plámu města Hradec Králové. IPRM plně respektuje základní zásady uspořádání území vymezené v ÚPM HK. Jedná se o zásady urbanistické koncepce, funkční vyuţití ploch a jejich uspořádání, zásady uspořádání ploch pro bydlení a občanské vybavení, zásady uspořádání ploch pro sport a rekreaci, zásady uspořádání ploch pro výrobu, zásady uspořádání dopravního vybavení, zásady uspořádání technického vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, ochranu a tvorbu ţivotního prostředí, ochranu zemědělského půdního fondu. 2.2 Analýza ekonomické a sociální situace obecná část Základní geografické údaje Statutární město Hradec Králové leţí v jiţní části Královéhradeckého kraje, který je spolu s Pardubickým a Libereckým krajem součástí NUTS II Severovýchod. Město Hradec Králové patří historicky mezi nejdůleţitější centra osídlení v rámci ČR a spolu s Pardubicemi tvoří silnou sídelní aglomeraci regionálního aţ nadregionálního významu. Vzdálenost od hlavního města Prahy je cca 100 km.v současnosti je město Hradec Králové hospodářsky, sídelně a populačně nejsilnějším sídlem Královéhradeckého kraje. Je přirozeným kulturním, ekonomickým, obchodním a průmyslovým centrem regionu. Administrativně a správně je centrem kraje, okresu, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem. V Hradci Králové sídlí rovněţ Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod a řada dalších významných subjektů a institucí. Správní území města má rozlohu 105,6 km 2 a je rozdělené na 21 katastrálních území. Statutární město je rozděleno na 21 městských částí. V roce zde ţilo obyvatel. Průměrná hustota zalidnění přepočtená na území města činila 892 obyvatel na km 2, coţ je 7x více neţ krajský průměr. Ve městě Hradec Králové ţije přibliţně 17% populace kraje. Morfologicky se město rozkládá v rovinatém terénu Polabské níţiny, na soutoku řek Labe a Orlice. Na severozápadním okraji města se reliéf města pozvolna zvedá k pahorkatině a při jihovýchodním okraji města se na mírné vyvýšenině rozkládá významný komplex Novohradeckých lesů. Průměrná nadmořská výška města činí 235 m.n.m. Klimatické a rozptylové podmínky jsou ve městě Hradec Králové velmi příznivé. Město leţí v příhodné teplé a mírně suché klimatické oblasti s velmi teplým létem a mírnou zimou. Převládající západní proudění vzduchu a rovinatý terén ovlivňují kvalitu rozptylových podmínek a ţivotního prostředí, které není výrazně negativně zatíţeno místním znečišťováním ani dálkovým přenosem škodlivin. Ţivotní prostředí na Královéhradecku patří v rámci ČR k nejkvalitnějším. Shrnutí a závěry části Údaj k (zdroj ČSÚ) 12

13 - město Hradec Králové jako jedno z nejvýznamnějších center osídlení od historických dob do současnosti - v rámci NUTS II. jedno ze tří statutárních měst a měst nad 50 tis. obyvatel - součást hradecko-pardubické sídelní aglomerace - přirozené regionální centrum s administrativní, správní, hospodářskou, obchodní a kulturněspolečenskou funkcí - excentrická lokalizace města v rámci kraje - vysoká hustota zalidnění - poloha v rovinaté krajině na soutoku dvou řek, v oblasti příznivých klimatických podmínek Sociodemografická struktura obyvatel Město Hradec Králové je nejlidnatějším sídlem v Královéhradeckém kraji a patří mezi 10 nejlidnatějších měst v ČR. K zde dle údajů ČSÚ ţilo celkem obyvatel, z nichţ bylo ţen a muţů. V dlouhodobém vývoji počtu obyvatel město střídavě populačně posiluje a ztrácí. Podle údajů ze SLBD město mezi lety populačně výrazně rostlo a v roce 2001 naopak začalo populačně ztrácet. Maximálního počtu obyvatel město dosáhlo v roce 1990 ( obyvatel) a aţ do roku 1997 se pohybovalo nad 100tisícovou hranicí. Populační ztráty město zaznamenává především v posledních cca 10 letech. Od roku 2000 klesl počet obyvatel města z na v roce V analýze nepříznivého demografického trendu poklesu počtu obyvatel od roku 1990 je patrné, ţe úbytek populace od roku 1992 je způsoben především migračními trendy obyvatelstva, které se postupně vystěhovává mimo katastr města, především do okolních venkovských obcí. Mezi nejčastější příčiny vystěhování z města Hradec Králové náleţí stále více bytové důvody. V záporných hodnotách se také od roku 1994 pohybovala přirozená měna obyvatel, která aţ v posledních letech nabírá pozvolna opět kladných hodnot. Tento trend je všeobecně vnímám jako následek změny ţivotního stylu silných populačních generací 70. let 20. století a jejich odloţený reprodukční nástup. V roce 2006 přibylo přirozenou měnou (počet narozených počet zemřelých) ve městě Hradec Králové 40 obyvatel (přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 0,42). Migrační saldo (počet přistěhovalých počet vystěhovalých) činil ve stejném roce -216 obyvatel (migrační úbytek na 1000 obyvatel -2,29). Celková bilance obyvatel za rok 2006 je tedy záporná a v absolutní hodnotě je úbytek -176 obyvatel (přepočteno na 1000 obyvatel -1,86). V následujících letech se očekává stálý pozvolný pokles počtu obyvatel města a to i přes fakt zvyšujícího se přirozeného přírůstku. Průměrný věk obyvatel města Hradec Králové je dle údajů k ,3 let, coţ je o 0,9 let více neţ průměr okresu Hradec Králové a o 1,7 let více neţ průměr Královéhradeckého kraje. Střednědobá prognóza vývoje věkového sloţení obyvatelstva předpokládá další nárůst hodnoty průměrného věku. Podíl předproduktivní sloţky obyvatel ve věku 0-14 let byl k ,86 %, to je obyvatel, produktivní sloţku ve věku let reprezentovalo obyvatel, coţ je 69,74 % a v poproduktivním věku nad 65 let zde ţilo celkem obyvatel, tedy 17,38 %. Věková struktura obyvatel kopíruje trendy téměř všech velkých měst v ČR a oproti průměru kraje i ČR je zde zastoupen niţší podíl o cca 2% věkové kategorie 0-14 let. Pozvolna trvale stoupá podíl obyvatel nad 60 resp. nad 65 let, tedy obyvatel v poproduktivním věk a dochází tak k demografickému stárnutí populace. Tento trend lze předpokládat v pozvolném tempu i v následujících letech. Index stáří pro město Hradec Králové nabývá hodnoty 135, coţ dokazuje nedostatečnou reprodukci obyvatel vůči neproduktivní sloţce obyvatel. Z hlediska nejvyššího dosaţeného vzdělání podle výsledků SLDB v roce 2001 ţilo v Hradci Králové 14,5% vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (počítáno z obyvatel starších 15 let), 4,9% obyvatel udávalo jako nejvyšší dosaţené vzdělání vyšší odborné a nástavbové, 31,2% obyvatel úplné střední s maturitou, 31,4% vyučení nebo střední bez maturity a 16,2% základní a neukončené vzdělání. V porovnání s Královéhradeckým krajem je patrný výrazně vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných (průměr kraje je 7,5%), kteří jsou více zastoupeni v mladších věkových kategoriích do 49 let. Vzdělanostní struktura je zpravidla ve městech příznivější neţ ve venkovských regionech. Stejně tak tomu je i ve městě Hradec Králové, které se ve vzdělanostní struktuře podle nejvyššího dosaţeného vzdělání řadí k nejlepším v rámci ČR. 13

14 Ekonomická aktivita obyvatel je ve městě Hradci Králové vyšší neţ průměrné hodnoty tohoto ukazatele na krajské a celorepublikové úrovni. V roce 2001 (SLDB) ţilo ve městě celkem ekonomicky aktivních obyvatel a z toho bylo pracujících tzn. 49% z počtu obyvatel. Pracující obyvatelstvo bylo nejvíce zastoupeno ve věkové kategorii let. Dojíţďka obyvatel za prací mimo město je velmi nízká (dle výsledků SLBD v roce 2001 vyjíţdělo za prací 7,6% pracujících), neboť Hradec Králové je významným střediskem zaměstnanosti v regionu. Naopak podíl dojíţdějících za prací do Hradce Králové stále roste a tento trend bude pravděpodobně i nadále trvat. Národnostní struktura obyvatel města je jednotná bez výrazného zastoupení národnostních menšin. České národnosti je 95% obyvatel a mezi největší národnostní komunity ve městě patří národnost slovenská, vietnamská, polská, romská a německá. Obyvatelé Hradce Králové jsou méně religiózní neţ v průměru obyvatelé kraje (26,6%) i ČR (32,14%). K náboţenské víře se v roce 2001 přihlásilo 22% obyvatel. Nejčastěji je zastoupena víra římskokatolická (75%). Shrnutí a závěry části nejlidnatější město v kraji a jedno z 10 nejlidnatějších měst v ČR - v posledních cca 10 letech město populačně ztrácí a stejný trend se očekává i nadále - pokles obyvatel způsoben více migrací neţ přirozeným úbytkem - zesilující migrační trendy obyvatel mimo katastr města - zvýšení porodnosti v posledních cca 2 letech - vyšší průměrný věk obyvatel - niţší podíl věkové kategorie 0-14 let a narůstající podíl kategorie 60 a více let - demografické stárnutí populace - vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel - příznivá vzdělanostní struktura obyvatel - vyšší ekonomická aktivita obyvatel - nízká vyjíţďka za prací mimo město a vysoká dojíţďka do města za prací - jednotná národnostní a náboţenská struktura obyvatel Ekonomika města Ekonomika města je odrazem jeho historického vývoje a i v současnosti je Hradec Králové výrazným regionálním centrem správy, školství a kultury. Tato odvětví spolu s vědou a zdravotnictvím zaměstnávají v současnosti okolo čtvrtiny všech zaměstnaných ve městě. Vedle toho je město Hradec Králové místem s pestrou oborovou skladbou průmyslu z velké části zaloţeném na nejnovějších technologiích a vyuţívající kvalifikovanou pracovní sílu. Město Hradec Králové je i atraktivním místem pro další rozvoj cestovního ruchu a s tím souvisejících aktivit. Struktura ekonomických subjektů Ke konci března 2008 působilo na území města Hradec Králové celkem registrovaných ekonomických subjektů. Z celkového počtu subjektů je přes 76 % zahrnuto v terciárním sektoru, 21 % v sekundárním a pouze necelá 3 % v primárním sektoru. Jiţ z tohoto rozloţení, které se liší od průměru Královéhradeckého kraje i celé České republiky ve prospěch terciéru, je patrné postavení města Hradce Králové jako centra sluţeb, správy a vzdělávání. Nejvíce ekonomických subjektů působí jako ve většině obcí v odvětví obchodu. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří subjekty zařazené do oblasti ostatních podnikatelských činností, které zahrnují např. činnosti v oblasti výpočetní techniky, výzkumné a vývojové činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí a další sluţby. Třetí skupinou jsou subjekty z odvětví zpracovatelského průmyslu. Touto strukturou se město Hradec Králové odlišuje od většiny obcí Královéhradeckého kraje i od hodnot za Královéhradecký kraj jako celek. Podíl subjektů provozujících svou činnost v oblasti ostatních sluţeb 14

15 (informační technologie, výzkum a vývoj ) nebývá tak výrazně vyšší v porovnání s podílem subjektů ve zpracovatelském průmyslu. Struktura pracujících podle sektorů národního hospodářství je charakteristická především vysokým podílem osob pracujících právě v terciéru a kvartéru, kde pracuje přes 70% ekonomicky aktivních obyvatel města. Tradičně největší počet subjektů na území města zaměstnává maximálně 10 zaměstnanců, ale v Hradci Králové působí podle registru ekonomických subjektů aţ 28 velkých zaměstnavatelů, tzn. subjektů, které zaměstnávají více neţ 250 zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem ve městě je Fakultní nemocnice Hradec Králové. Další velcí zaměstnavatelé jsou z oblasti správy Magistrát města Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Finanční ředitelství Hradec Králové a z oblasti školství Univerzita Hradec Králové. Mezi největší průmyslové zaměstnavatele na území města patří ARROW International ČR a.s. vyrábějící zdravotnickou techniku a RUBENA a.s. působící v gumárenském průmyslu. Vědeckovýzkumný potenciál města Město Hradec Králové je působištěm šesti fakult celkem tří univerzit. Vysoké školy nezajišťují pouze výuku, ale ve spolupráci s dalšími institucemi jsou i významným centrem vědeckovýzkumných činností. Dlouholetou tradici zde mají lékařská studia, jejichţ kvalitní zázemí je ještě umocněno přítomností fakultní nemocnice. Společným pracovištěm Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové je Centrum pro výzkum a vývoj působící při Fakultní nemocnici. Farmaceutická fakulta v rámci vědeckých prací spolupracuje s řadou místních ústavů či vědeckých pracovišť jako je např. Ústav experimentální biofarmacie PRO.MED.CS a Zdravotnický ústav se sídlem v Hradci Králové. Vědecko-výzkumné prostředí v Hradci Králové je výrazně ovlivněno existencí těchto fakult a Fakultní nemocnice s čímţ souvisí i zaměření dalších výzkumných pracovišť, ústavů i soukromých firem. Soukromými subjekty jejichţ hlavní činnost je zaměřena na zdravotnické nebo farmaceutické obory jsou např. ELLA-CS, s.r.o., EMPLA s.r.o., Generi Biotech s.r.o., jiţ zmíněný ARROW International ČR a.s. Vedle takto zaměřených subjektů působí v Hradci Králové ještě např. Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o, jehoţ činnost je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických i společenských věd a spolupracuje se sousední Univerzitou Pardubice. V Hradci Králové se nachází i další organizace tvořící inovační infrastrukturu, které poskytují zájemcům o toto téma relevantní informace a sluţby jako například Technologické centrum Hradec Králové, regionální kancelář agentury CzechInvest, Hospodářská komora atd. Některé hradecké firmy jsou v současné době zapojeny do činností klastrů s různým oborovým zaměřením, které působí nejen na území Královéhradeckého kraje. Těmito klastry jsou: Omnipack, Plasticor, ICT klastr. Pracovní síla a nezaměstnanost Nezaměstnanost se v Hradci Králové pohybuje dlouhodobě jak pod průměrem České republiky jako celku, tak i pod průměrem Královéhradeckého kraje. V únoru 2008 klesla míra nezaměstnanosti v Hradci Králové na hodnotu 3,1 %, v Královéhradeckém kraji dosahovala 4,5 % a míra nezaměstnanosti za celou Českou republika byla v té době na úrovni 5,9 %. 15

16 Míra nezaměstnanosti v % Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Graf č. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji, v ORP a ve městě Hradec Králové v letech ,3 7,9 7,3 7,3 6,3 6,3 6,7 7,0 6,5 6,0 6,0 6,2 5,8 5,5 5,4 6,3 5,1 4,5 3,3 4,7 3, ,5 3,7 3,1 Rok ORP KHK HK ORP KHK HK Zdroj:MPSV Na území města Hradec Králové je ekonomicky aktivních obyvatel. V únoru 2008 bylo na úřadu práce evidováno dosaţitelných uchazečů o zaměstnaní 2 a naproti tomu se nabízelo volných pracovních míst. Celkový počet uchazečů o zaměstnání byl v únoru 2008 v Hradci Králové Z tohoto celkového počtu největší podíl uchazečů je ve věkové kategorii mezi 51. a 55. rokem (15,5 %) a mezi 31. a 35. rokem (13,3 %). Ve struktuře nezaměstnaných podle jejich posledního zaměstnání jednoznačně převládají pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kteří tvoří více neţ čtvrtinu ţadatelů o práci. Významně zastoupeni jsou i provozní pracovníci ve sluţbách a obchodě (15 %). Okolo 10 % ţadatelů o práci tvoří bývalí niţší administrativní pracovníci (úředníci) a také řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři. Lidé s vysokou kvalifikací jsou zastoupeni minimálně. Podle Regionální statistiky ceny práce (MPSV) byl v Královéhradeckém kraji ve čtvrtém čtvrtletí 2007 medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře Kč a průměr činil Kč. Medián hrubého měsíčního platu ve stejném období v kraji u nepodnikatelské sféry činil Kč a průměrný hrubý měsíční plat byl Kč. Na území města Hradec Králové jsou významnou skupinou lidé pracující v nejrůznějších sluţbách a úřadech. Potenciální pracovní sílu v Hradci Králové zvětšují i lidé dojíţdějící do města za prací z okolí. Shrnutí a závěry části ekonomicky silné a správní centrum regionu s pestrou nabídkou sluţeb a vzdělávání a tradičním průmyslovým zázemím s vysokým podílem moderních a sofistikovaných technologií - vysoký podíl ekonomických subjektů v terciární sféře - minimální zastoupení primárního sektoru - přes 70% pracujících v terciárním a kvartérním sektoru - 28 velkých zaměstnavatelů s více neţ 250 zaměstnanci - největší zaměstnavatel Fakultní nemocnice - vysoký a diverzifikovaný vědeckovýzkumný potenciál města zaloţený na přítomnosti vysokých škol a ústavů - dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti 2 Uchazeči o zaměstnání, kteří nemají ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání a mohou okamţitě nastoupit. Nejsou zde tedy zahrnuti: uchazeči ve vazbě, ve výkonu trestu, v pracovní neschopnosti, uchazeči zařazení na rekvalifikační kurzy, vykonávající krátkodobé zaměstnání, pobírající peněţitou pomoc v mateřství. 16

17 - niţší průměrná mzda v podnikatelské i nepodnikatelské sféře Cestovní ruch ve městě Město Hradec Králové disponuje bohatým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Turisticky atraktivní jsou ve městě nejen historické a kulturní památky, ale také prvky moderní architektury a urbanistické koncepce města. Vyhledávané jsou také lokality Novohradeckých lesů, Přírodního parku Orlice a dalších rekreačních zón nacházejících se v těsné blízkosti urbanizovaného města. Z historických památek jsou turisticky nejpřitaţlivější objekty na Velkém náměstí s dominantou Chrámu Svatého Ducha a Bílou věţí a kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo kostel Svatého Mikuláše v Jiráskových sadech. Postupnou rekonstrukcí parteru města se stále přitaţlivějšími stávají i další zóny města jako je např. Pěší zóna s Masarykovým náměstím, Gočárova třída s Ulrichovým náměstím, a v neposlední řadě oázy klidu a odpočinku v podobě několika parků a sadů (Ţiţkovy sady, Jiráskovy sady, Šimkovy sady, zeleň podél toku Labe a Orlice). Pozitivní význam pro rozvoj cestovního ruchu ve městě mají rovněţ různorodá kulturní zařízení, jejichţ význam přesahuje město i region. Řadí se mezi ně např. loutkové divadlo Drak, Klicperovo divadlo se stálým souborem a několika scénami, Filharmonie Hradec Králové, Museum východních Čech, Galerie moderního umění a další. K rozvoji cestovního ruchu ve městě přispívá také bohatý společensko-kulturní ţivot, zaloţený na tradici kaţdoročních akcí (např. Divadlo evropských regionů mezinárodní festival, Slavnosti Královny Elišky, festival Jazz goes to town,, předvánoční trhy a další akce). Nejvýznamnější akce a události zastřešuje ve městě tzv. cyklus Regina, jehoţ program je znám na celý kalendářní rok. Rozvinutá infrastruktura pro sportovní aktivity je dalším pozitivním předpokladem k rozvoji cestovního ruchu ve městě. Mnohá sportoviště (např. Všesportovní stadion, Zimní stadion, Plavecký bazén a Městské lázně) mají vysokou spádovost za širokého okolí. Z rekreačně-sportovních akcí patří k nejznámějším tradiční cykloakce Město na kolech. Cestovní ruch ve městě je také ovlivněn blízkostí dalších významných destinací v regionu (Krkonoše, Orlické hory atd.) a nedalekými návštěvními místy kulturně-historických objektů a památek (bojiště prusko-rakouské války Chlum, zámky Hrádek u Nechanic, Častolovice, Doudleby a Opočno, areál zámku Kuks, pevnostní systém v Jaroměři, Třebechovický betlém a mnoho dalších). Město Hradec Králové jako přirozená krajská metropole má velký význam pro rozvoj tzv. kongresové turistiky. V poslední době vzrůstá zájem o město jako jedno ze sídel, kde se konají akce kongresového typu. K těmto účelům slouţí zejména kongresové centrum Aldis, dále se zde nachází několik menších zařízení jako Adalbertinum, Nové Adalbertinum, Univerzita Hradec Králové a další. Ročně se ve městě koná cca 80 konferencí, kongresů a výstav. Královéhradecká síť ubytovacích zařízení zahrnuje nabídku od dvouhvězdičkových hotelů po hotely vyšších standardů. Celkem je dle registru ČSÚ ve městě Hradec Králové 24 hromadných ubytovacích zařízení, z nichţ je 5 zařízení hotelového typu v kategorii čtyř- a tříhvězdičkových, 3 v kategorii jednoa dvouhvězdičkových, 8 penzionů, 1 kemp a 7 ubytoven či dalších zařízení). Ubytování vyššího standardu je více koncentrováno v centrální části města. V okrajovějších lokalitách se nacházejí více penziony a ubytovny niţší kategorie nebo více orientované na rodinnou rekreaci. V kategorii hotelů Hradec Králové nabízí více neţ 800 lůţek a více neţ 250 lůţek je připraveno v penzionech. Nejen v letních měsících nabízí ubytování kemp Stříbrný rybník situovaný na východním okraji města. Nabídka ubytovacích zařízení poskytujících vyšší standard sluţeb je nedostačující především z pohledu zázemí a kapacit pro konání větších akcí ve městě (kongresů, výstav atd.). Celková kapacita lůţek v ubytovacích zařízeních všech kategorií ve městě je cca lůţek. V turistické oblasti Hradecko byla tato kapacita k lůţek. Průměrná cena za ubytování se pohybovala okolo 408 Kč a celkový počet přenocování se za kaţdý rok pohybuje v rozmezí tisíc a má dlouhodobě mírně rostoucí tendenci. V rámci celého okresu dosahuje počet přenocování hranice 300 tisíc, z čehoţ jsou v průměru tisíc cizinci. Nejčastějšími zahraničními návštěvníky jsou v Hradci Králové turisté z Německa (45%), Rakouska, Polska, Slovenska a Velké Británie. Průměrná doba pobytu se pohybuje v rozmezí 5-6 dnů. 17

18 Stravovací a restaurační infrastruktura je bohatá co do stylu i standardu zařízení. Nejvyšší koncentrace těchto zařízení je v historickém centru města (Velké náměstí a okolí) a v lokalitě pěší zóny a okolí. Nacházejí se zde zařízení poskytující nejvyšší standard se širokou gastronomickou nabídkou, i zařízení niţšího standardu. Informační servis pro turisty a návštěvníky zajišťuje především Městské informační centrum s kanceláří na Velkém náměstí a na Gočárově třídě. popř. další informační centra (B&K Tour v OC Futurum a na třídě SNP, Infocentrum Českých drah v budově hlavního nádraţí, cestovní kanceláře atd.). Z hlediska návštěvnosti města a regionu Královéhradecka turisty můţeme konstatovat, ţe dle dostupných údajů o návštěvnosti 3 Královéhradecko dosáhlo hodnoty 1,38 turistů na jednoho obyvatele regionu, přičemţ průměr za ČR je 1,62. Ze sledovaných údajů za 7 let (roky ) je však patrný rychlý nárůst tohoto ukazatele v regionu Královéhradecka z hodnoty 0,86 v roce 1997, zatímco průměrná hodnota za ČR vykazuje více vyrovnaný dlouhodobý mírný nárůst z hodnoty 1,54 v roce Shrnutí a závěry části největší turistické atraktivity v centru města - postupná revitalizace a regenerace parteru města - bohatý kulturně-společenský ţivot s akcemi nadregionálního významu - rozvinutá volnočasová infrastruktura - blízkost města k dalším zajímavostem a rekreačním oblastem v kraji - rozvoj kongresové turistiky ve městě - nedostačující kapacita prostorů a sluţeb pro další rozvoj kongresové turistiky - poměrně pestrá nabídka ubytovacích a stravovacích sluţeb s vysokou koncentrací v centrální zóně města - rozvoj informační infrastruktury pro návštěvníky města Školství Hradec Králové je centrem školství a vzdělanosti v celém regionu. Podpoře škol a vzdělávání je ve městě věnována velká pozornost. Mateřské školy Současná síť mateřských škol (MŠ) je v Hradci Králové rozloţená rovnoměrně. Existují zde MŠ zřizované městem, Královehradeckým krajem a soukromé MŠ. K bylo Statutární město Hradec Králové zřizovatelem celkem 30 MŠ. Z tohoto celkového počtu je 16 MŠ sloučeno do 10 samostatných příspěvkových organizací a 14 MŠ je začleněno pod ředitelství základních škol. Kapacita MŠ zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové byla k míst. Naplněnost MŠ k tomuto datu je cca 96,6 %. Ve všech školách dochází k integraci dětí s tělesným postiţením. Hlavním cílem města je udrţení územní dostupnosti mateřských škol v okrajových částech města a udrţení počtu míst v mateřských školách tak, aby byl zajištěn servis pro mladé rodiny. Dále je snaha o rozšíření výchovného vzdělávacího programu v MŠ a integrace tělesně postiţených dětí v kolektivech MŠ. Základní školy Statutární město Hradec Králové je zřizovatelem 17 úplných základních škol (ZŠ) a 1 školy malotřídní (Malšova Lhota). Na území města Hradce Králové působí i školy jiného zřizovatele. Jedná se o 3 školy zřizované krajským úřadem, 2 školy zřizované církvemi a 3 soukromé školy, kde ţáci plní povinnou školní docházku. 3 Zdroj: agentura CzechTurism 18

19 Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo ZŠ zřizované městem 7675 ţáků. Naplněnost těchto ZŠ se pohybovala okolo 70,8%. Síť základních škol (ZŠ) je nerovnoměrná z hlediska rozmístění budov. Projevuje se snaha některých škol o profilaci. Základním školám se daří integrovat děti s tělesným postiţením. Provoz škol je zřizovatelem dobře zajištěn, ale problémy nastávají při velké údrţbě budov. Kladem současného stavu je otevření školních hřišť pro veřejnost a nabídka velkého mnoţství volnočasových aktivit. Hlavním cílem města je optimalizovaná síť ZŠ škol ve městě, zlepšení technického stavu budov ZŠ a udrţení systému otevřených školních hřišť pro veřejnost. Na území města Hradce Králové působí také 2 základní umělecké školy jako příspěvkové organizace, jejichţ zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Školy poskytují základní vzdělání ve všech oborech zájmové umělecké činnosti hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické. Střední školy Síť středních a vyšších škol tvoří kvalitní základnu, pokud jde o mnoţství a dostatečnou oborovou strukturu. Celkem je v Hradci Králové 8 středních odborných škol a 2 gymnázia zřízená Královéhradeckým krajem, 4 soukromé střední odborné školy, dvě soukromá a církevní gymnázia. Hradec Králové má také 4 vyšší odborné školy, tři z nich jsou soukromé, jedna je zřízená Královéhradeckým krajem a 5 střeních odborných učilišť a 1 odborné učiliště. Dlouhodobý pokles porodnosti působí nenaplnění kapacit některých typů SŠ. Celková cílová kapacita středních odborných škol, středních odborných učilišť a učilišť jejichţ zřizovatelem je Královéhradecký kraj byla ve školním roce 2005/ ţáků a ke studiu nastoupilo celkem ţáků. U gymnázií byla v tomto školním roce celková cílová kapacita 1240 míst a v oborech čtyřletého a šestiletého gymnázia studovalo celkem ţáků. Celková cílová kapacita soukromých a církevních středních odborných škol a vyšších odborných škol je 1995 míst. Ve školním roce 2005/2006 studovalo v těchto školách 1156 ţáků. Ve městě je dostatek budov pro střední a vyšší školství, ale jejich technický stav není vţdy vyhovující. Chybí střední škola vyučující v cizím jazyce. Chybí také ubytovací kapacity pro ţáky. Školy nedostatečně vyuţívají moţné financování ze zdrojů podnikatelského sektoru. Cílem je zlepšení stavu a údrţby školních budov středních a vyšších škol ve vlastnictví města, zkvalitnění nabídky moţností jazykového vzdělávání pro studenty středních a vyšších škol a zvýšení kapacit pro ubytování středoškoláků ve městě (domovy mládeţe). Vysoké školy Město Hradec Králové je významným univerzitním centrem se šesti fakultami celkem tří univerzit. Jedná se o Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu vojenského lékařství Univerzity obrany (dříve Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně), Univerzitu Hradec Králové a Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2005/2006 absolvovalo Fakultu lékařskou 161 studentů, Fakultu farmaceutickou 214 studentů a Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 40 studentů. Univerzitu Hradec Králové tvoří tři fakulty Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu a Filozofická fakulta. V současné době navštěvuje Univerzitu Hradec Králové kolem studentů. Nejstarší a největší subjekt Univerzity Hradec Králové je Pedagogická fakulta. Na fakultě studuje více jak studentů zapsaných v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Kromě toho na fakultě studuje přibliţně účastníků různých forem celoţivotního vzdělávání. Fakulta informatiky a managementu nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Na fakultě studuje více neţ studentů. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové vznikla k oddělením od Pedagogické fakulty a je tak nejmladší a nejmenší fakultou univerzity. Na Filozofické fakultě lze studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. V roce 2005/2006 absolvovalo Univerzitu Hradec Králové 1082 studentů. Cílem města pro nejbliţší období je rozvoj univerzitního areálu Na Soutoku a zlepšení informačního servisu webu města o ubytovacích moţnostech pro studenty VŠ v Hradci Králové. 19

20 Shrnutí a závěry části optimalizovaná síť MŠ a ZŠ - oborově bohatá síť středních škol a učilišť - chybí školy s výukou v cizím jazyce - nedostatek ubytovacích kapacit pro ţáky a studenty - sídlo šesti fakult tří univerzit - dlouhodobý rozvoj vysokého školství ve městě - výstavba univerzitního kampusu Zdravotnictví a sociální péče Zdravotní péče Zdravotní péče je ve městě Hradec Králové na vysoké úrovni. K fungovalo v Hradci Králové 52 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé, 29 samostatných ordinací praktického lékaře pro děti a dorost, 79 stomatologických ordinací, 10 ordinací gynekologa a 117 ordinací lékaře specialisty, 35 lékáren, jedna ústavní lékárna a 26 samostatných odborných laboratoří. Nejvýznamnějším zařízením nemocniční péče je Fakultní nemocnice, která vykazuje vysokou spádovost nejen oblastní či krajskou, nýbrţ v některých speciálních pracovištích i celorepublikovou. Mezi další zařízení, poskytující zdravotnické sluţby patří státní a soukromá ambulantní i lůţková zdravotnická zařízení. Jedná se především o Léčebnu pro dlouhodobě nemocné (LDN). Od svého vzniku plní LDN úlohu specializovaného zdravotnického lůţkového zařízení, jeţ zajišťuje diferencovanou péči pro převáţně geriatrické a dlouhodobě nemocné pacienty, u nichţ nelze ambulantními formami péče zvládnout zhoršující se zdravotní stav. Dalším významným zdravotnickým zařízením je první privátní chirurgické sanatorium Sanus. Díky vybavení a organizaci práce je hlavní těţiště činnosti tohoto zařízení v oblasti metod, které mohou být prováděny ambulantně či semiambulantně, tj výkonů které umoţňují odchod pacienta do domácího ošetření buď okamţitě či po krátkém odpočinku. Zdravotnické zařízení Sanus poskytuje lékařskou péči ve čtyřech hlavních oborech: Gynekologie, Centrum asistované reprodukce s genetickou poradnou, Urologie a Plastická a estetická chirurgie. Významným soukromým zdravotnickým zařízením je také Hradecké oční sanatorium, které bylo otevřeno roku Jedná se o jediné soukromé zdravotnické zařízení v České republice, které se specializuje na poskytování komplexní zdravotní péče v oboru oftalmologie nejen pro dospělé pacienty, ale také pro děti jiţ od narození. Přednemocniční neodkladnou péči v Hradci Králové zabezpečuje Zdravotnická záchranná sluţba, která je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Dále ve městě funguje od roku 1993 Protialkoholní záchytná stanice. V rámci organizace působí i protialkoholní poradna poskytující ambulantní léčbu klientům závislým na alkoholu a jiných návykových látkách. Cílem do budoucna je především zachování rozsahu a dostupnosti poradenské a ambulantní zdravotní péče, udrţení postavení Fakultní nemocnice jakoţto nadregionálního centra zdravotní péče a zachování zdravotnického školství ve městě v dosavadním rozsahu. Sociální sluţby Systém sociálních sluţeb je v Hradci Králové kvalitní. Působí zde velké mnoţství zařízení sociální, zdravotní a speciální školské a výchovné péče. Jedná se například o azylové domy (Dům Matky Terezy pro muţe, Domov pro matky s dětmi), zařízení ústavní výchovy( Dětský diagnostický ústav), krizová centra ( Středisko rané péče Sluníčko), linky důvěry (OS Linka důvěry HK, Ţivot 90 Senior telefon), prevence AIDS, poradny (Občanské poradenské středisko,o.p.s, Centrum pro rodinu, Občanské sdruţení ADRA, Pedagogicko-psychologická poradna, Centrum pro zdravotně postiţené). Do oblasti sociální péče také patří pečovatelská sluţba (Centrum sociální pomoci a sluţeb o.p.s., Oblastní charita Hradec Králové, Ţivot 90 Hradec Králové), péče o seniory (Senior centrum o.p.s., Domov důchodců Nový Hradec Králové, Svaz důchodců) a práce s rizikovými skupinami dětí a mládeţe (Středisko výchovné péče Návrat, Středisko výchovné péče Domino, OS Salinger, nízkoprahová centra). 20

21 V Hradci Králové také fungují zařízení domácí ošetřovatelské péče (Pracoviště ošetřovatelské péče Hradec Králové, Home care Services&Supplies, s.r.o., Charitní ošetřovatelská sluţba), speciální školská a výchovná zařízení (Speciální pedagogické centrum pro zrakově postiţené děti, Speciální školy pro sluchově postiţené, Speciální ZŠ a praktická škola se speciálně pedagogickým centrem, Soukromá škola pro ţáky s více vadami DANETA, s.r.o.). Velká pozornost je ve městě věnována také osobám zdravotně postiţeným, osobám ohroţeným závislostí a také péči o společensky nepřizpůsobivé občany. Sociální sluţby ve městě prioritně zajišťují neziskové organizace. Ze státních, případně evropských peněz jsou podporovány investiční akce zaměřené na domy s pečovatelskou sluţbou, chráněné dílny, azylové domy apod. V Hradci Králové je také realizována koncepce bytové politiky, řešící dostupné bydlení pro specifické skupiny obyvatel. Cílem v této oblasti je především rozvoj a zvýšení kvality sociálních sluţeb ve městě, udrţení podílu prostředků vynakládaných na oblast sociálních sluţeb na celkovém rozpočtu města a zpomalení nepříznivého demografického vývoje ve městě. Shrnutí a závěry části vysoká úroveň zdravotní péče - kumulace specializovaných lékařských oborů - přítomnost Fakultní nemocnice Hradec Králové a dalších specializovaných státních i soukromých zdravotnických zařízení - zavedený systém sociálních sluţeb - rozvoj specializovaných zařízení sociální péče pro cílové skupiny obyvatel - rozvoj domácí ošetřovatelské péče - sociální sluţby ve městě prioritně zajišťují NNO - sluţby a rozvoj zařízení na podporu minimalizace sociální exkluze a zpomalení nepříznivého demografického vývoje Kultura V Hradci Králové se nachází velké mnoţství kulturních zařízení, ve kterých se konají různorodé kulturní akce, a svou činnost zde provozují kulturní sdruţení a instituce. Město Hradec Králové má bohatou kulturní tradici. O tom svědčí také vysoký zájem občanů o kulturu ve městě. Některá kulturní zařízení zřizuje samo město. S podporou města se také kaţdoročně koná mnoho prestiţních akcí v cyklu Regina, desítky odborných kongresů, nejrůznějších národních přehlídek a soutěţí. Privátní subjekty město podporuje v rámci své grantové politiky, která zahrnuje podporu činností i významných akcí prezentujících nebo propagujících město. Významným kulturním zařízením je v Hradci Králové především Klicperovo divadlo, divadlo Drak a Filharmonie Hradec Králové. Ve městě fungují také 3 kina. Kromě osmisálového multiplexu Cinestar, je to především artové Kino Centrál a letní kino Širák. K atraktivitám města patří i Obří akvárium, Muzeum zabezpečovací techniky a mladé Letecké muzeum včetně formace Létajícího cirkusu na královéhradeckém letišti. Letiště je také místem, kde se kaţdoročně setkává velký počet příznivců Hip Hop Kempu, Truckfestu a Tuning párty. Dále se zde koná Letecká show, koncerty populárních skupin a akce pořádané v rámci cyklu Regina. Kaţdoročně se v Hradci Králové koná také velké mnoţství festivalů, kongresů a veletrhů. Mezi nejvýznamnější patří Divadlo evropských regionů, Jazz Goes To Town, Nábřeţí sochařů, letní Open Air opera a zářijové Slavnosti královny Elišky. Dlouholetou tradici má také festival Techfilm a Hradecké hudební fórum, mezinárodní taneční soutěţe, folklorní festivaly aj. V Hradci Králové také fungují dětské pěvecké sbory Jitro a Boni Pueri, které dosahují výborných výsledků nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. Mezi vynikající amatérské soubory se řadí také Divadlo Dno, Komorní orchestr Primavera při ZUŠ Na Střezině a Divadlo Jesličky. Nedostatkem v oblasti kultury v Hradci Králové se jeví menší podíl alternativních klubů a uskupení a menší podíl výtvarných aktivit oproti dalším druhům umění. Cílem města je především zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro kulturu a společenský ţivot, zvýšit vyuţívání kulturních památek a veřejných 21

22 prostorů města k pořádání kulturních a společenských akcí a udrţet úroveň podpory kulturních organizací zřízených městem z veřejných zdrojů. Shrnutí a závěry části bohatá kulturní tradice ve městě - vysoký zájem občanů o kulturní a společenské dění ve městě - různorodá nabídka kulturních zařízení a programů - největší a prestiţní kulturní akce soustředěny v rámci cyklu Regina - finanční podpora města na kulturní akce ve městě - kaţdoroční konání významných kulturních a společenských akcí - přítomnost unikátních souborů a seskupení - méně prostoru pro alternativní umění a výtvarné aktivity Sport a volnočasové aktivity Z hlediska sportovního vyţití je Hradec Králové městem se sportovní tradicí a širokou základnou mládeţe, ovlivněnou existencí vysokých a středních škol. V Hradci Králové je moţno najít téměř všechny druhy tradičních sportů. Přírodní a urbanistické podmínky města z hlediska sportu jsou dobré. Město také podporuje sport finančně. Město Hradec Králové v roce 2006 finančně podpořilo pravidelně sportujících dětí a mládeţe do 18 let. Nejvýznamnější sportoviště na území města lze rozdělit do tří základních skupin. Mezi sportoviště v majetku města patří zejména Všesportovní stadion, Zimní stadion, Městské lázně, Plavecký bazén 50 m a další. Návštěvnost zimního stadionu je vysoká. Například bruslení veřejnosti navštíví ročně cca občanů, ostatní akce navštíví cca návštěvníků ročně. Pokud jde o hokej, odehraje se ročně cca 26 domácích ligových zápasů a utkání play-off. Naopak Plavecký areál zaznamenává od roku 2001 přes mírně kolísavý průběh úbytek v počtu návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2001 a 2006 je úbytek návštěvníků. Tato situace je způsobena otevřením nových bazénů a akvaparků v okolí města Hradec Králové. Mezi sportoviště, která nejsou v majetku města je moţno zařadit TJ Sokol Hradec Králové, TJ Slavia Hradec Králové, TJ Montas Hradec Králové, areál DTJ, Hradecký jezdecký klub, tenisové areály a další. Dále ve městě funguje 17 veřejně přístupných hřišť při základních školách, zařazených v rámci prevence kriminality do projektu Otevřená školní hřiště. K je 16 z nich nově zrekonstruovaných. Návštěvnost těchto sportovišť je vysoká. Pravidelně se v Hradci Králové konají sportovní podniky celorepublikového i mezinárodního charakteru. Jedná se například o Akvasalon-mezinárodní turnaj v zápase, Mezinárodní vánoční turnaj Sokol Cup v basketbalu, Mezinárodní halový turnaj v kopané ţákyň, Velká cena Hradce Králové ve sportovní gymnastice, Mezinárodní turnaj muţů a ţen v judu. Dále se ve městě konají prestiţní sportovní akce zařazené do celoročního programu REGINA. V rámci tohoto programu jsou organizovány exkluzivní výstavy, veletrhy, kulturní, společenské a sportovní události. Konkrétně se jedná o Grand Prix Hradec Králové v karate, Skate Cup Hradec Králové, RockMachine Okolo Hradce, Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenise. Sport ve městě není zaměřen pouze na vrcholový a výkonnostní. Sportu se v Hradci Králové věnuje také široká veřejnost (např. Město na kolech ), hendikepovaní sportovci (Mistrovství České republiky mentálně postiţených ve stolním tenisu, Mezinárodní turnaj v ledním hokeji neslyšících sportovců atd.) a také veteráni (Mezinárodní turnaj veteránů v házené). Nedostatkem v oblasti sportovního vyţití je absence venkovního koupaliště, víceúčelové haly s odpovídajícím zázemím pro halové sporty a síť bezpečných rekreačních cyklostezek a kondičních stezek. Cílem města je do budoucna zvýšit počet pravidelně sportujících dětí, zlepšit podmínky pro rekreační cyklistiku na území města a zvýšit nabídku otevřených hřišť. Shrnutí a závěry části vyhovující nabídka sportovních aktivit ve městě - přítomnost tradičních velkých sportů, ale i méně rozvinutých sportovních odvětví - široká základna sportovních klubů a oddílů 22

23 - dobré přírodní podmínky pro rozvoj sportovních aktivit ve městě - kolísavá návštěvnost sportovních zařízení - potřebná rekonstrukce některých sportovišť a hal - zpřístupnění školních hřišť pro veřejnost v rámci projektu Otevřená školní hřiště - přítomnost vrcholových a výkonnostních sportovních klubů a oddílů - pořádání republikových i mezinárodních sportovních událostí - absence venkovního koupaliště - postupný rozvoj cyklostezek, rekreačních a kondičních stezek Ţivotní prostředí Město Hradec Králové se nachází v oblasti s relativně čistým a kvalitním ţivotním prostředím bez výraznějšího negativního zatíţení z místních ani dálkových zdrojů. Vysoký podíl zeleně a lesů ve městě i okolí, relativně čisté ovzduší a kvalita vod, ochrana přírody a výskyt lokalit se zachovanými přírodními ekosystémy jsou hlavními charakteristickými rysy města z hlediska ţivotního prostředí. Ochrana ovzduší Rovinatý reliéf krajiny a dobré provětrávání výrazně ovlivňují kvalitu ovzduší ve městě, které není výrazně postiţeno nadměrnou emisní a imisní zátěţí. Inverzní situace se vyskytují ojediněle především v zimních měsících nebo mají jen lokální charakter. Město Hradec Králové se řadí mezi města se střední imisní zátěţí. V katastru města se nacházejí celkem 4 zvláště velké zdroje znečištění (REZZO 1), dalších 28 velkých zdrojů znečištění (REZZO 1) a 137 středních zdrojů znečištění (REZZO 2). Průměrné roční koncentrace NO x a SO 2 zpravidla nepřekračují limitní hodnoty. Výskyt prachových částic je lokálně zvýšen především v centru města a v blízkosti silničních průtahů. Přípustná mez zdravotních rizik pro obyvatele města není překročena u ţádné škodliviny a zdravotní rizika se hodnotí jako průměrná. Z dálkového přenosu škodlivin je město ohroţeno především exhalacemi elektráren (Chvaletice, Opatovice nad Labem) a chemické výroby (Syntesia, Paramo) v Pardubickém kraji. Mobilní zdroje znečišťování jsou významným zdrojem škodlivin mimo produkci největších stacionárních znečišťovatelů. Dopravní prostředky se spalovacími motory jsou především zdrojem oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a prachu. Limitní hodnoty jsou nejvíce a nejčastěji překračovány na tranzitních průtazích městem (ulice Koutníkova, Antonína Dvořáka, Brněnská a Gočárův okruh). Ochrana vod Čistírny odpadních vod vybudované v posledních cca 15ti letech na čištění komunálních vod a vod velkých zdrojů znečištění výrazně přispěly ke zvýšení jakosti povrchových vod. Patrný je pokles organického i bakteriálního znečištění. Na sniţujícím se průměru koncentrace dusičnanového dusíku a fosforu ve vodách se podílí především pokles uţívání průmyslových hnojiv zemědělství. Jakost vody v toku Labe a Orlice v jednotlivých ukazatelích na území města Hradce Králové je dlouhodobě stabilizována při horní mezi II. třídy jakosti označeného dle klasifikace jako mírně znečištěná voda. Pouze koncentrace fosforu se řadí do III. třídy jakosti, tzn. znečištěná voda. Podzemní vody v katastru města Hradce Králové obsahují místně nadlimitní mnoţství ţeleza, manganu, dusičnanů, amonných iontů a dalších znečišťujících látek včetně ropných látek, coţ sniţuje jejich vodohospodářské vyuţití. Město Hradec Králové je zcela závislé na zásobování kvalitní pitnou vodou ze zdrojů mimo území města. Ochrana před hlukem Největším zdrojem hluku ve městě Hradec Králové je doprava, především automobilová. Limity přípustné hladiny hluku jsou překračovány především v oblastech silničních průtahů městem. Měření hluku je prováděno bodově, především v nejpostiţenějších oblastech. Komplexní řešení dopravy ve městě a maximální odklon tranzitní dopravy mimo centrum města jsou hlavními předpoklady pro 23

24 sníţení hlukové zátěţe. Průběţně jsou budována protihluková opatření (protihlukové stěny) chránící především klidové a obytné zóny a lokálně jsou prováděny opravy komunikací s aplikací protihlukových povrchů. Hlukové zatíţení ţelezniční dopravou se vyskytuje pouze místně, v oblastech kde ţelezniční tratě procházejí v těsné blízkosti obytných budov. Letecká doprava není na místním letišti pravidelně provozována, zdrojem hluku jsou zde jednorázové akce (letecké přehlídky apod.). Zvýšení kvality urbanizované krajiny a zeleň ve městě Město Hradec Králové je součástí vysoce urbanizované hradecko-pardubické sídelní aglomerace. Z hlediska přírodních podmínek se jedná o oblast s velmi dobrými podmínkami pro zemědělskou výrobu, která je soustředěna především do zázemí města. Kvalitní orná půda zasahuje do katastru města nejen na jeho okrajích, ale vyskytuje se i v těsné blízkosti centra města. Zachování produkční funkce kvalitních půd je kombinováno s potřebami nové výstavby. Na území města se nacházejí rozsáhlé plochy zeleně, jejichţ koncepce vychází z historického vývoje a prostorově je doplňována dle současných potřeb a výstavby. Vzrostlá zeleň se nachází i v samém centru města, kde jsou z historické doby zaloţeny četné parky a klidové zóny. Plochy zeleně jsou ve městě systematicky udrţovány, tak aby tvořily zelené oázy urbanizovaného města a v okrajových částech tvořily propojení s volnou přírodou. Podle míry urbanizace se plochy zeleně dělí na zeleň krajinnou a městskou. Krajinná zeleň je nejvýrazněji zastoupena komplexem novohradeckých lesů a několika drobnějšími (i lesními) komplexy především na severovýchodě města. Stejně tak jsou významné luţní klíny (Zelený klín niva Orlice a Zelený klín niva Labe) zasahující hluboko do města a drobnější prvky liniové zeleně doprovázející vodoteče, aleje i solitery. V jiţní části města se rozkládá rozsáhlý komplex Novohradeckých lesů, který zasahuje i mimo katastr města a představuje svým rozsahem, kvalitou dřevin a výskytem fauny a flóry ojedinělý komplex v těsné blízkosti velkého města. V městské zeleni jsou nejvýznamnější městské parky, stromořadí, nábřeţí, menší parkově upravené plochy a ostatní zeleň dotvářející kolorit městské krajiny. K nejvýznamnějším plochám zeleně v centru města patří Ţiţkovy sady a Šimkovy sady v historickém centru a Jiráskovy sady na soutoku Labe a Orlice. Lesní i nelesní zeleň v centru města i v okrajových částech představují vyhledávané lokality pro rekreaci a odpočinek místních obyvatel. Pro Hradec Králové jsou typické rozsáhlé a udrţované plochy veřejné zeleně. V přepočtu plošné výměry veřejné zeleně na 1 obyvatele se město řadí na jedno z předních míst mezi velkými městy ČR. Vedle rozsáhlých parkových ploch a uličních stromořadí je ve městě několik dalších veřejných zelených ploch s vysokým ekologickým a rekreačním potenciálem. Ochrana přírody V katastru města Hradce Králové se rozkládá část Přírodního parku Orlice, který byl vyhlášen v roce 1996 a podél toku pokračuje aţ do orlických hor. Jedná se ochranu přirozeně meandrujícího toku řeky Orlice, prakticky nedotčeného vodohospodářskými nebo zemědělskými zásahy. Výskyt mnoha druhů chráněných rostlin a ţivočichů, zachování přírodního rázu krajiny a estetické hodnoty jsou hlavními důvody ochrany této lokality. Území parku je přirozenou součástí územních systémů ekologické stability. Na území města Hradce Králové je dále vyhlášeno 6 přírodních památek (PP Plachta 1 a Plachta 2, PP Černá stráň, PP Sítovka, PP U císařské louky a PP Roudnička, Datlík) a 14 ks dřevin je vyhlášeno památným stromem. Nakládání s odpady Mnoţství vyprodukovaného odpadu na území města je v posledních 10 letech stabilizováno a výrazně se nezvyšuje. Kontinuálně se zvyšuje podíl separovaných sloţek odpadů a to především plastu a papíru. 24

25 Skládkování odpadů je prováděno na skládce v k.ú. Zdechovice nedaleko Chvaletic, která byla zřízena pro hradecko-pardubickou aglomeraci v roce Časový horizont vyuţitelnosti kapacity skládky je 47 let. Nakládání s nebezpečnými odpady zabezpečují specializované firmy a tyto odpady jsou odváţeny a skladovány především na skládce v k.ú. Lodín nedaleko Nechanic, částečně jsou tyto odpady spalovány ve speciálních provozech (např. zdravotnický odpad). Od roku 1993 je ve městě zaveden sběr vyuţitelných sloţek odpadů (sklo, papír, plasty) a jsou zřízeny sběrné dvory pro ukládání nadměrného a nevyuţitelného odpadu pro občany. Zdroje energie V katastru města se nenachází ţádný významný zdroj elektrické energie. Město odebírá elektrickou energii z distribuční soustavy velmi vysokého napětí Elektrárny Opatovice nad Labem. Větrné elektrárny na území města nejsou, rovněţ zde nejsou instalovány ţádné kogenerační jednotky. Nacházejí se zde pouze tři vodní elektrárny, dvě na řece Orlici (Orlice s instalovaným výkonem 460 kw a Mlejnek s instalovaným výkonem 450 kw) a jedna na řece Labi (s výkonem 750 kw). Celková roční výroba elektrické energie v těchto vodních elektrárnách byla v roce MWh a v roce MWh, coţ je hodnota z hlediska spotřeby města Hradce Králové bezvýznamná. Solární fotovoltaické systémy jsou v současnosti pouţívány pouze v malé míře pro energeticky nepříliš náročné aplikace, zpravidla izolované od veřejné sítě (např. rekreační objekty, mobilní zařízení, pro napájení dopravního značení, telekomunikačních zařízení nebo parkovacích automatů). Tuhá biopaliva a spalitelný bioodpad (palivové dřevo, dřevní odpad, štěpky ) jsou vyuţívány ojediněle v lokálních topeništích a u malých zdrojů (REZZO 3). Kapalná ani plynná biopaliva se pro energetické účely v městě Hradec Králové nevyuţívají. Převáţně u nové individuální výstavby se vyskytují instalace tepelných čerpadel. Optimalizace hospodaření s energiemi Město Hradec Králové má zpracovanou Územní energetickou koncepci města, která definuje opatření vedoucí k optimalizaci energetické náročnosti a sníţení spotřeby energie. U bytového fondu jsou stanovena opatření na zlepšení provozní hospodárnosti vytápěcí soustavy domu (např. instalace termostatických ventilů), opatření zlepšující izolační schopnosti stavebních konstrukcí domu (např. izolace střech, obvodových stěn), opatření sniţující tepelné ztráty oken a dveří (instalace nových oken s izolačním zasklením), plynofikace a napojení na SCZT vytápěcích soustav na tuhá paliva. Potenciál úspor ve spotřebě elektřiny v domácnostech je směřován na oblast vyuţití propan-butanu a zemního plynu a opatření vedoucí k úsporám elektřiny. Potenciál úspor energie v budovách občanské vybavenosti je soustředěn na energetickou náročnost budov a inspekci kotlů a klimatizačních zařízení. Stanovení potenciálu úspor v sektorech nevýrobní a výrobní sféry je zaměřen na špatné tepelnětechnické vlastnosti mnoha objektů, zastaralé systémy vytápění a přípravy teplé vody bez potřebné regulace a měření spotřeby, nedostatečné systémy ventilace a klimatizace, výměnu topných systému. Protipovodňová opatření Část území města Hradec Králové, zejména lokality podél největších vodních toků Labe a Orlice a v oblasti jejich soutoku v centru města, je přímo ohroţena povodněmi. Pravidelné a téměř kaţdoroční výlevy vody z koryta řeky Labe zaplavují nivní inundační oblasti v jiţní části města. V posledních letech bylo město rozsáhlými povodněmi zasaţeno především v roce Od tohoto roku se město intenzívně zabývá moţnostmi protipovodňové ochrany území a obyvatel města. Postupně jsou městem a správci toků prováděna opatření na tocích k minimalizaci povodňového nebezpečí. Na území města byly např. provedeny úpravy povodňových hrází toků Orlice, Labe a Piletického potoka. Pročištěním některých úseků toků Orlice, Labe, Piletického a Plačického potoka a zvýšenou údrţbou toků včetně povrchového odvodnění Moravského Předměstí a některých otevřených vodotečí včetně odstranění překáţek v tocích byla obnovena jejich průtočná kapacita. Tím se zlepšily odtokové poměry a zmenšilo nebezpečí vybřeţení vody z koryt toků. 25

26 Město Hradec Králové má zpracovaný Povodňový plán města a kaţdoročně vynakládá na zabezpečení protipovodňových a povodňových opatření finanční prostředky např. na údrţbu drobných vodních toků, vodotečí a vodních nádrţí, čištění dešťových kanalizací zejména v okrajových částech města, opravu zařízení slouţících protipovodňové ochraně apod. Krizové řízení a prevence rizik Město Hradec Králové má zpracovaný Krizový plán pro ORP Hradec Králové, který analyzuje moţná rizika pro město a jeho okolí a stanovuje jejich řešení při výskytu. Uvádí rovněţ přehled sil a prostředků a stanovuje typové a operační plány (např. povodňový plán, traumatologický plán, plán sněhové kalamity, plán havárie velkého rozsahu chemickými látkami, plán k řešení narušení dodávek tepelné energie, pitné vody nebo potravin velkého rozsahu. Shrnutí a závěry části město s relativně čistým a kvalitním ţivotním prostředím bez výraznějšího negativního zatíţení z místních ani dálkových zdrojů - vysoký podíl zeleně a lesů ve městě - přítomnost chráněných a zachovalých ekosystémů - střední imisní zátěţ s dobrým provětráváním vzduchu - zatíţení města hlukem a znečištěním z automobilové dopravy - sníţení znečištění vod po vybudování ČOV - závislost na dálkových zdrojích pitné vody - zavedený systém odpadového hospodářství s vyuţitím skládek mimo katastr města - zavedený sběr separovaného odpadu - město bez vlastních zdrojů elektrické energie (vyjma menších záloţních) - minimální vyuţití alternativních a obnovitelných zdrojů energie - rozvoj opatření na sniţování energetické náročnosti objektů a budov ve městě - stanovený systém řešení krizových situací ve městě - zkvalitňování protipovodňové ochrany obyvatel Přitaţlivost města Historicko-urbanistický vývoj města Historie města Hradec Králové se začíná datovat jiţ v 9 století, kdy návrší nad soutokem Labe a Orlice bylo významnou křiţovatkou obchodních cest. Ve 13. století se původní hradiště začíná měnit v město, které je připomínáno roku 1225 v listině Přemysla Otakara I. Postupně se Hradec Králové rozrůstá a stává se jedním z nejvýznamnějších měst v českém království a věnným městem českých královen Elišky Rejčky a později Elišky Pomořanské. Významný rozvoj města pokračuje v 17. století, kdy nastává především kulturní a stavební rozmach města. V 18. století se město přestavbou mění na vojenskou pevnost, jejíţ význam ale postupně klesal aţ do období prusko-rakouských válek. Moderní epocha města začala na počátku 20. století regulovanou výstavbou s důmyslným urbanistickým řešením dle plánů architekta Josefa Gočára. Město definitivně opustilo sevření vojenskými hradbami a začalo se rozrůstat do okolních říčních niv. Urbanistické řešení z tohoto období vtisklo městu Hradec Králové jeho charakteristický ráz s koncentrací budov a bloků od předních českých architektů této doby (Jan Kotěra). Město Hradec Králové je z hlediska prostorového uspořádání zaloţeno koncentricky kolem historického jádra města radiálně okruţním systémem. Hospodářský i stavební rozmach města utlumila 2. světová válka a po ní nastalo období socialismu, které bohuţel ve městě zanechalo několik architektonických šrámů, ale ušlechtilé městské prostředí centrální zóny nepoznamenalo tak negativně jako v jiných městech. Odkaz na předválečnou architekturu a urbanistické plány si město Hradec Králové přechovává dodnes. V roce 1962 bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkovou rezervací a v roce 1991 byla vyhlášena navazují městská památková zóna. Dominantními kulturními památkami města jsou 26

27 gotický Chrám svatého Ducha a vedle stojící renesanční Bílá věţ, které společně tvoří typickou siluetu města. Z období moderní architektury jsou vzácné především stavby Jana Kotěry a Josefa Gočára (Muzeum Východních Čech budova prohlášena národní kulturní památkou, Gymnázium J.K. Tyla, původně budova Státních drah, Ambroţův sbor či úprava Masarykova náměstí a mnoho dalších). V období po roce 1989 město začalo opět zkvétat. Byly přerušeny socialistické výstavby sídlišť a dalších objektů. Ve městě se dnes nachází několik nových monumentálních staveb a prvků, které podtrhují výraznou architektonickou tvář a individualismus v jejich navrţení. Mnohé z nich byly oceněny v architektonických soutěţích. Rozvojové lokality Město Hradec Králové v posledních letech změnilo výrazně svoji politiku bydlení. Na rozdíl od přelomu století není v pozici stavebníka a svoji pozornost soustředí na podporu soukromé a developerské výstavby a to především poskytnutím lokalit a vybudováním potřebné infrastruktury. Tímto způsobem dochází ke zvýšení intenzity bytové výstavby a v nabídce je několik stovek nových bytů za posledních několik let. S atraktivitou projektů a mnoţstvím nových bytů bohuţel stoupá také cena nemovitostí ve městě a to nejen nových bytů a pozemků pro výstavbu, ale i starších bytových jednotek. V oblasti bydlení se především v okrajových částech města postupně budují rezidenční čtvrti a nové lokality nabízející kvalitní bydlení různého charakteru (Nová Plachta, Terronic, Podzámčí, Stromovka, Nové Plačice a další). Bytová výstavba v posledních cca 5 letech nabrala vysoké intenzity s cílem přilákat nové obyvatele do města. Vyjma komerčních developerských projektů se ve městě realizovala také výstavba tzv. startovacích bytů. Ubytovací domy s malometráţními byty jsou určené pro ţadatele na začátku ekonomické aktivity, kteří v těchto bytech mohou za zvýhodněných podmínek bydlet maximálně 3 roky. Tento projekt se setkal s velkým úspěchem a pro velký zájem budou následovat pravděpodobně další etapy. Pro výrobu, sluţby a pro stavby občanské vybavenosti má město vytipováno rovněţ několik lokalit, které jsou k dispozici pro případné investory. Pokud jde o plochy určené pro výrobu a sluţby nejvýznamnější jsou z pohledu města tyto: Severní zóna, která má rozlohu 7,8 ha a vlastníkem pozemků je město a zóna v Třebši o rozloze 10 ha. Ţádná z těchto lokalit určených k podnikání nefunguje zatím jako průmyslová zóna v pravém slova smyslu a není v současné době připravena pro okamţitý příchod investora. V případě zájmu o zónu je město připraveno zajistit potřebné záleţitosti. Brownfields Na území města se nachází také stávající objekty či areály, pro které je nutné najít vyuţití a zamezit tak jejich chátrání. Nejedná se pouze o areály průmyslové povahy, ale také o bývalé vojenské objekty, z nichţ některé přešly do majetku města, o objekty občanské vybavenosti a další. Významným areálem je území bývalého vojenského letiště. Rozsáhlý komplex budov a ploch bude zatím z jedné části vyuţíván vznikajícím Technologickým centrem, které by mělo napomáhat a vycházet vstříc potřebám inovačních firem v kraji. V lednu 2008 byla provedena pasportizace brownfields na území města a město má tedy k dispozici přehled chátrajících a nevyuţívaných areálů s návrhem jejich dalšího vyuţití s ohledem na rozvoj města. V centru města stále ještě představují problém některé vojenské podvyuţité prostory, které zatím nebyly převedeny do majetku města (např. Verbenského kasárna). Jako příklad rekonstrukce a revitalizace brownfields přímo v centru města můţe slouţit areál bývalého pivovaru. Tento v minulosti chátrající, z části historický objekt v současné době slouţí jako administrativní centrum kraje Regiocentrum Nový pivovar, kde mimo jiné sídlí Krajský úřad Královéhradeckého kraje a výtvarná katedra Univerzity Hradec Králové. Prostory zde vyuţívají i další komerční subjekty a organizace. Díky této rekonstrukci došlo k oţivení starého města a také ke vzniku dalších parkovacích míst v centru města umístěných v podzemních garáţích. 27

28 Dalšími projekty vedoucími k revitalizaci brownfileds v centru města jsou: odstranění bývalé mlékárny a vyuţití této plochy pro bytovou výstavbu v centru, rekonstrukce bývalé průmyslové budovy Vertex a její přeměna na centrum celoţivotního vzdělávání s veškerým zázemím, které k ní patří (půjčovna, čítárna, kavárna, místo pro děti, terasa vyuţitelná v letních měsících jako čítárna a další). Volnočasové aktivity a veřejná prostranství V oblasti volnočasových aktivit se postupně zkvalitňuje infrastruktura v centrální zóně i v okrajových částech (rekonstrukce budovy Filharmonie, rekonstrukce Klicperova divadla a studia Beseda, výstavba nového sportovního centra v Třebši. Město Hradec Králové disponuje rozsáhlými plochami zeleně a veřejných prostranství ve městě, které vyuţívají místní obyvatelé a návštěvníci města k relaxaci či odpočinku. Město Hradec Králové pravidelně sleduje dostupnost, vyuţitelnost a kvalitu těchto prostranství a postupně jej upravuje tak, aby maximálně splňovaly svoji funkci. V posledních letech byla provedena např. rozsáhlá rekonstrukce Malého náměstí, Pěší zóny či Pivovarského náměstí, realizuje se úprava Riegrova náměstí v návaznosti na výstavu dopravního terminálu. Regenerovány byly také mnohé plochy zeleně (např. Sukovy sady) a další rozsáhlé areály se k oţivení připravují (Ţiţkovy sady, Šimkovy sady). Rekonstrukcí osmnáctihektarových Šimkových sadů můţe město zatraktivnit jednu z největších ploch zeleně ve městě leţící mezi historickou zástavbou a lokalitami občanské vybavenosti. Dnes jsou Šimkovy sad místem mnoha střetů mezi starým a novým městem. Romantické přírodně-krajinářské partie okolo velkého rybníku odkazují k tvorbě přelomu 19. a 20. století. Západní část stejně jako většina staveb odkazují k době nedávné. Interiér parku působí dojmem nedokončeného díla. Jednotlivé objekty a vegetační prvky jsou rozmístěny v prostoru, nejsou však svázány jednotným určujícím rámcem. Současně stav vegetačních a technických prvků vykazuje nedostatky. Park však disponuje velkým potenciálem pro vznik současné úpravy respektující historické pozadí území a spojitost s kompozicí Josefa Gočára. Hlavním cílem při plánované obnově je navrátit parku jeho důstojnou parkovou podobu centrálního bodu systému městské zeleně přicházejícího do města z volné krajiny. Zajímavým veřejným prostranství jsou náplavky pravého břehu Labe mezi Tyršovým mostem a Hučavým jezem, které pro intenzivnější vyuţití vyţadují rekonstrukci. Náplavka představuje významný turistický, historický, dopravní a odpočinkový prvek v centru Hradce Králové a je výrazně zapsána do obrazu města. Přes tyto své nesporné kvality není doposud v zásadě vyuţívána. Náplavka má v současné době podobu betonového pásu a neudrţované zeleně (převáţně travního porostu) na kamenném podkladu. Základem nového návrhu na kultivaci této lokality je úprava stávajících vstupů. Pěší promenáda vedoucí prostorem náplavky bude doplněna o mobiliář lavičky, odpadkové koše, informační tabule. Shrnutí a závěry části historicky zaloţené město - historické jádro vyhlášené městskou památkovou rezervací s památkovou zónou - regulační urbanistické řešení města s charakteristickou architekturou z 1.pol. 20. století - fungující radiálně okruţní dopravní systém ve městě - novodobá moderní výstavba s výraznými architektonickými rysy - postupná revitalizace panelových sídlišť - absence klasické průmyslové zóny - nabídka několika rozvojových lokalit pro výrobu, sluţby a občanskou vybavenost a pro bydlení - rozvoj výstavby nových bytů především developerskými projekty - úspěšný projekt startovací bytů pro mladé - existence brownfields ve městě - revitalizace některých brownfields na nové vyuţití - revitalizace veřejných prostranství 28

29 - regenerace městské zeleně Doprava Dopravní dostupnost Město Hradec Králové je významnou křiţovatkou silniční dopravy, jejíţ význam roste s přibliţováním zprovozněných úseků dálnice D 11 z Prahy přes Hradec Králové k polským hranicím a budovaných úseků rychlostní komunikace R 35, které nahradí stávající silnice I. třídy I/11 a I/35. Územím města procházejí další významné silnice I. třídy : I/37 - Hradec Králové - Pardubice (páteř východočeské sídelní aglomerace) I/33 - směřující od Hradce Králové přes Jaroměř na Náchod a Wroclav; zajišťuje propojení severovýchodních Čech na jiţní Čechy a Rakousko (a zároveň na dálnici D1 a D2 Praha - Brno - Bratislava) I/35 - zajišťující severní propojení Německa, Čech a Moravy. Dosavadní neexistence dálnice je limitující pro dopravní dálkové napojení města a v současnosti je jedním z největších mezníků dalšího rozvoje města a celého regionu. Vnitřní silniční systém je v Hradci Králové zaloţen na existenci radiálně okruţního systému vybudovaného převáţně v 1. polovině 20. století a od něj paprskovitě vedoucích hlavních kapacitních komunikací vně města. Kapacita radiálně okruţního systému je limitována především řešením významných křiţovatek s tranzitními radiálami a silnicemi I. třídy. Zvyšující se intenzita silniční dopravy klade zvýšené nároky na dopravní řešení vnitřních komunikací, především na zkapacitnění nedostačujících úseků, řešení křiţovatek a dalších dopravních staveb. Vyřešení dopravního zatíţení okruţního systému můţe částečně vyřešit nejen vybudování dálnice D 11 a rychlostní komunikace R 35, ale také plánovaná výstavba jiţního a severního obchvatu města. V souvislosti s navrţenými rozvojovými plochami dle ÚpmHK je třeba věnovat pozornost jejich dopravní obsluze včetně napojení na stávající a navrhovaný systém pozemních komunikací. Městská hromadná doprava Městskou hromadnou dopravu ve městě provozuje Dopravní podnik města Hradce Králové, který obsluhuje 18 autobusových denních linek, 1 noční autobusovou linku a 5 linek trolejbusových. Počet přepravených osob se za 1 rok pohybuje kolem 38 milionů a po několika letech poklesu se od roku 2004 opět postupně zvyšuje. V souladu s rozvojem částí města, kde v současném stavu není vedena hromadná doprava, je vytvořen předpoklad dalšího rozšíření sítě hromadné dopravy pro zajištění kvalitní obsluhy území. Integrace veřejné dopravy Pro integraci městské hromadné dopravy, veřejné autobusové dopravy a ţelezniční dopravy byl ve městě v roce 2008 vybudován moderní Terminál hromadné dopravy, který propojuje všechny tyto druhy. Cílem integrace hromadné dopravy je udrţet co nejvyšší standard dopravní obsluhy území hromadnou dopravou a uspokojit poţadavky cestujících nejen na jednotlivé spoje, informační systém, tarifní podmínky, ale také na komfort a nabízené sluţby. Bezpečnost, rychlost, pravidelnost, pohodlnost přepravy spolu s jednoduchostí odbavování pomocí jednotného přepravního dokladu, cenově přijatelného v závislosti na rozsahu pouţité přepravy, můţe zatraktivnit veřejnou dopravu a vytvořit konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě, která je ve městě stále intenzivnější. Od ledna 2006 je v provozu nový odbavovací systém městské hromadné dopravy na bázi bezkontaktních elektronických čipových karet s kombinovanou funkcí karty, kterou lze vyuţívat jako elektronickou peněţenku pro zaplacení jednotlivého jízdného, nebo jako časovou předplatnou jízdenku, popřípadě tyto funkce spojit na jedné kartě. Od ledna 2002 je město Hradec Králové zapojeno do dopravního integrovaného systému VYDIS, který umoţňuje cestování dopravními prostředky MHD provozovanými Dopravním podnikem města Hradec Králové a.s., Dopravním podnikem města Pardubic a.s. a vlaky Českých drah na jeden jízdní doklad za zvýhodněnou cenu. 29

30 Doprava v klidu Město Hradec Králové se především v centrální zóně města a v lokalitách husté vícepodlaţní zástavby potýká s nedostatkem parkovacích míst. Současná kapacita a rozmístění parkovacích míst nedostačuje růstu intenzity individuální automobilové dopravy. V centru města je plánováno vybudování parkovacího domu Katchnerka s cca 500 místy. Parkovací kapacita byla počátkem roku 2008 rozšířena o cca 480 míst v krytém parkovacím prostoru Regiocentra Nový pivovar. Od roku 2007 funguje ve městě tzv. Integrovaný systém parkování v centrální části města, který provozuje soukromá společnost Atol a. s. Ta provozuje placená parkovací stání a zajišťuje vydávání parkovacích karet rezidentům a předplatitelům. V některých otázkách, jako je například tvorba cen nebo rozšiřování počtu zpoplatněných parkovišť, se však neobejde bez souhlasu rady města. Cyklodoprava a pěší Příznivé přírodní podmínky přispívají k tradiční velké popularitě cyklistické dopravy ve městě. Na základě průzkumu mobility a místní přepravy cestujících v Hradci Králové v letech 2004 a 2006 bylo zjištěno, ţe celoročně tvoří podíl cyklistické dopravy v dělbě dopravní práce téměř 12 % a v letním období tato hodnota stoupá aţ na téměř 16 %. Ve městě jsou postupně budovány dílčí úseky cyklistických stezek ke kaţdodenní dopravě. Chybí však jejich komplexní propojení. Především v centru města je budování bezpečných stezek pro cyklisty mnohdy obtíţné. Stezky pro cyklisty a pěší jsou postupně budovány a vzájemně oddělovány také v rekreačních a oddychových zónách města pro volnočasové vyuţití. Historie budování prvních cyklistických stezek podél II. městského okruhu se datuje jiţ od šedesátých let. Způsob vedení a organizace cyklistické dopravy v Hradci Králové přímo navazuje na radiálně okruţní dopravní systém města určený I. a II. silničním okruhem, který je téměř po celé délce a obou stranách doplněn cyklistickou stezkou. Město Hradec Králové je přirozeně napojeno na síť mezinárodních, národních a regionálních cyklotras a v jeho zájmu je zajistit odpovídající návaznost cyklistických komunikací města na tento systém cyklotras/cyklostezek České republiky (např. Labská stezka, Ţitavská stezka). Pěší doprava je v rámci města nejintenzivnější v centru města, především v trase od hlavního nádraţí na Velké náměstí v historickém centru. Její atraktivita je dána především mnoţstvím sluţeb a podporou chodcům ve vybudování pěší zóny. V obytných zónách je pěší doprava nejsilnější směrem k zastávkám hromadné dopravy a k parkovištím. Podle jiných kritérií se posuzují rekreační pěší trasy, které většinou doprovázejí vodní toky, případně spojují centrum města s městskými lesy. Pro přiblíţení zajímavých míst a lokalit pro pěší a cyklisty a pro snazší dostupnost a větší bezpečnost je ve městě plánována výstavby dalších úseků cyklo a pěších tras, včetně dvou lávek u Zimního stadionu přes řeku Orlici a u Aldisu přes řeku Labe. Ţelezniční doprava Ţelezniční doprava má v rámci města jen okrajový význam. Nejvýznamnější stanicí je hlavní vlakové nádraţí, které je nejvýznamnějším ţelezničním uzlem kraje a je zde zaústěno celkem pět jednokolejných tratí. V okrajových částech města jsou umístěny další vlakové zastávky, které jsou vyuţívány především k denní dojíţďce do zaměstnání a do škol. Kolejiště i prostory pro cestující na hlavním nádraţí procházely od r postupnou modernizací - první od vzniku nádraţí v polovině třicátých let 20. století. V současnosti jsou zde nabízeny sluţby v odpovídajícím komfortu a rozsahu významu uzlu. Hlavní ţelezniční nádraţí je situováno na okraji centrální zóny města a je tak velmi dobře dostupné všemi druhy dopravy a přitom tratě neprotínají jádrovou část města ani největší sídliště Moravské Předměstí a nevytváří tak bariéry rozvoje města. Letecká doprava Letecká doprava ve městě Hradec Králové je zastoupena přítomností bývalého vojenského letiště, které má dnes charakter neveřejného mezinárodního letiště. Je provozováno akciovou společností Letecké sluţby zaloţenou městem. Několikrát do roka se zde konají různé akce pro veřejnost. 30

31 Mobilita a místní přeprava cestujících Město Hradec Králové v rámci Společných evropských indikátorů vyhodnocuje ukazatel Mobilita a místní přeprava cestujících. Sledování indikátoru bylo provedeno v roce 2003 a 2005, kdy se tento indikátor také stal jedním z ukazatelů úspěšnosti projektu Stavba dopravního terminálu v Hradci Králové, na kterou město získalo dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie. Ze dvou proběhlých měření sice ještě nelze usuzovat na všeobecné dlouhodobé trendy, nicméně i přesto jiţ došlo k některým poměrně významným posunům. Současný celoevropský trend zvyšování podílu tzv. tvrdé, tj. ekologicky mnohem méně šetrné, dopravy (zejména individuální automobilová) ku podílu tzv. měkké dopravy (MHD, cyklisté, pěší) je patrný i na výsledcích z Hradce Králové. Oproti poměru 21,73 % ku 78,27 % v roce 2003, posílila o dva roky později tvrdá doprava na 23,24 % ku 76,76 %. Většina tohoto rozdílu jde na vrub MHD a cyklistické dopravy. Ke zlepšení podílu MHD má přispět rovněţ nově zavedený systém jízdného v MHD a dostavba dopravního terminálu. Shrnutí a závěry části křiţovatka hlavních silničních tahů s vazbou na D 11 a připravovanou R 35 - zkvalitnění silniční dostupnosti výstavbou D 11 - vedení tranzitní dopravy přes město, absence celého obchvatu - v rámci města fungující radiálně okruţní systém - fungující systém MHD - integrace hromadné dopravy s otevřením nového terminálu HD - zónový placený integrovaný systém parkování v centrální části města provozovaný soukromou společností - připravovaná výstavba parkovacího domu v centru města - nedostatek parkovacích míst v centru města a na sídlištích - zvyšující se intenzita individuální silniční dopravy - příhodné podmínky pro cyklo a pěší vysoký podíl v místní přepravě - plánovaná výstavba cyklostezek ve městě - regionální ţelezniční uzel - přítomnost bývalého vojenského letiště Správa věcí veřejných Jednou z důleţitých oblastí ekonomického a sociálního rozvoje města je správa věcí veřejných, jeţ obecně v širším pohledu zahrnuje správu majetku města a organizací zaloţených či zřízených městem, výkon vlastní státní a veřejné správy (vnitřní administrativa) a sluţby poskytované veřejnosti ať uţ úřadem nebo organizacemi veřejné správy. Na jedné straně je úloha města v tomto směru jednoznačně daná zákonem o obcích, na straně druhé se však jeho role projevuje v tom, jak je město vnímáno nejen svými občany, ale i jeho návštěvníky, ekonomickými subjekty, studenty, turisty atd. Hradec Králové je z hlediska výkonu státní a veřejné správy sídlem okresu Hradec Králové, obcí s rozšířenou působností a rovněţ obcí s pověřeným obecním úřadem. Správní území města Hradce Králové je v důsledku jemu daných povinností, vyplývajících z příslušných zákonných ustanovení poměrně široké, zahrnuje nejen obyvatele Hradce Králové, ale převáţnou část území bývalého okresu Hradec Králové, čítající celkem 82 obcí, resp obyvatel. Na základě předchozího je moţné konstatovat, ţe město z hlediska poskytování veřejných sluţeb obsluhuje z celkového počtu přibliţně 2/3 obyvatel města a další 1/3 z okolních obcí spadajících pod město Hradec Králové jako obec s rozšířenou působností. Jeho význam jako krajského ekonomického a společenského centra vyplývá samozřejmě i z vysoké koncentrace ekonomických, vzdělávacích, kulturních a mnoho dalších aktivit, které se obvykle soustřeďují do území s vysokým počtem trvale ţijícího obyvatelstva. 31

32 Jen na těchto několika důleţitých skutečnostech lze dokumentovat význam způsobu vykonávání správy věcí veřejných, kterou lze definovat jako soubor aktivit a činností, které orgány veřejné správy a samosprávy vykonávají ve prospěch svých občanů. Na správu věcí veřejných je moţné pohlíţet z různých úhlů pohledů, například z hlediska: existence a způsobu uplatňování integrovaného přístupu k udrţitelnému rozvoji města, výkonnosti a efektivnosti činností souvisejících s poskytováním veřejných sluţeb, rozsahu účasti občanů ve veřejném ţivotě města, výměny zkušeností mezi subjekty působícími ve veřejné správě. Integrovaný přístup k udrţitelnému rozvoji Město má k dispozici zastupitelstvem schválený Strategický plán rozvoje města Hradce Králové (2006) do roku 2020, jeţ obsahuje celkem 8 klíčových oblastí (Urbanismus a bydlení, Doprava, Podnikání a zaměstnanost, Infrastruktura, Vzdělávání a školství, Ţivotní prostředí, Sociální oblast a zdraví obyvatel a Kultura, volný čas, sport, cestovní ruch). Strategický plán byl vypracován za aktivní účasti veřejnosti a desítek odborníků, soustředěných dle klíčových témat do tzv. expertních pracovních skupin. Plán je dokumentem splňujícím kritéria kladená na moderní strategické plánování, v celém průběhu jeho tvorby byly pouţity metody průzkumů, proběhla řada diskusí s jednotlivými cílovými skupinami, pro něţ je plán určen. Strategický plán je zaloţen na dodrţování principů udrţitelného rozvoje města, coţ znamená, ţe klade důraz na vyváţený rozvoj z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního. Strategický plán konkretizuje a naplňuje Zastupitelstvem města schválený Akční plán na léta , obsahující konkrétní aktivity a projekty v rámci konkrétních klíčových oblastí Strategického plánu. Akční plán je provázán s ročními rozpočty města a rozpočtovým výhledem na léta 2009 a K projektům zahrnutým v akčním plánu měla veřejnost moţnost se vyjádřit na městem pořádaných veřejných setkáních. Akční plán je de facto souborem projektů s předem vymezenou výší rozpočtových výdajů a zodpovědností za jeho realizaci. Právě z tohoto souboru můţe Zastupitelstvo města vybírat projekty pro realizaci IPRM. Integrovaný přístup k udrţitelnému rozvoji města se projevuje rovněţ v aktivitách města souvisejících s uplatňováním indikátorů udrţitelného rozvoje, jejichţ naplňováníí je charakteristickým znakem snah včlenit do rozvojových aktivit, majících vliv na ţivot ve městě, kritéria, jejichţ naplnění zvyšuje jeho kvalitu. V roce 2003 se tak město připojilo k Chartě evropských měst, směřujících k trvale udrţitelnému rozvoji, tzv. Aalborské chartě (1994), obsahující principy udrţitelného rozvoje vyjádřené v Agendě 21. Město se tak jako jedno z prvních v ČR připojilo k dnes jiţ asi 150 městům z 22 států Evropy, které se účastní projektu Evropské komise "Společné evropské indikátory trvale udrţitelného rozvoje" (ECI). Z těchto indikátorů doposud město pouţilo indikátory: Spokojenost občanů s místní společenstvím, Mobilita a místní přeprava cestujících, Dostupnost místních veřejných prostranství a sluţeb, Kvalita místního ovzduší a Udrţitelné vyuţívání půdy. Město spolupracuje s Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu v rámci programu TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udrţitelný rozvoj a výměnu zkušeností), jeţ je podporován belgickou (vlámskou) vládou. V rámci tohoto projektu jsou sledovány indikátory: spokojenost s místním společenstvím, cesty dětí do školy a zpět, místní příspěvek ke globálním změnám nebo udrţitelné vyuţívání území. Sledování indikátorů udrţitelného rozvoje bylo promítnuto do stěţejních programových dokumentů města, zejména do Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové do roku 2020 a Akčního plánu na léta Sledované indikátory se tak staly ukazateli úspěšnosti dosahování cílů programových dokumentů. Výsledky z jejich sledování úspěšně vyuţívají dopravní podnik, městská policie, školy a další organizace. K úkolům, které budou vyţadovat zvýšenou pozornost v nadcházejícím období a bez jejichţ plnění nelze dále rozvíjet jednotlivé oblasti ţivota ve městě, patří aktualizace dokumentace k územnímu plánování, jejíţ kvalitní zpracování je nezbytnou podmínkou moderního řízení sociálního a ekonomického rozvoje města, zaloţeného na principech integrovaného a udrţitelného rozvoje území obcí a regionů. 32

33 Ve vazbě na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se totiţ zvyšuje tlak na zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, respektive na revizi stávající dokumentace, protoţe zákon stanoví jejich omezenou časovou platnost. Jedná se zejména o pořizování územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování v úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů), jejichţ součástí je rozbor udrţitelného rozvoje území a určení problémů k řešení. Zpracování územně analytických podkladů zahrnuje vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udrţitelného rozvoje území a obsahuje zjištění nerovnováţných stavů z hlediska udrţitelného rozvoje území a vydefinování problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zpracování grafické části ÚAP a přípravu podkladů pro projednání v Radě města pro udrţitelný rozvoj území. V návaznosti na tyto podklady bude město ověřovat moţnosti změn v území prostřednictvím tvorby a aktualizace územního plánu města, coţ zahrnuje: a) zpracování konceptu územního plánu projektantem (pokud je uloţeno), b) vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj území, (pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil poţadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000), c) zpracování návrhu územního plánu. Poskytování veřejných sluţeb smart governance Město Hradec Králové, resp. jeho magistrát zajišťuje agendy svěřené mu státem v tzv. přenesené působnosti (vydávání osobních dokladů, vyplácení sociálních dávek atd.) a samosprávné agendy (péče o město, sociální sluţby atd.) v rozsahu, který mu ukládá Rada města, případně Zastupitelstvo města. Agendy v přenesené působnosti město zajišťuje nejen pro své občany, ale i pro převáţnou část území bývalého okresu Hradec Králové, tzn. pro dalších 82 obcí, resp obyvatel. Důleţitým předpokladem zvýšení kvality a efektivnosti poskytovaných veřejných sluţeb je zvýšení výkonnosti a efektivnost procesů uvnitř orgánů veřejné správy, tedy nejen magistrátu, ale i dalších organizací veřejných sluţeb, majetkově či personálně propojených s městem. Magistrát a jeho organizace se potýkají s problémy souvisejícími například s chybějícím či nedostatečným vyuţívání moderních informačních a komunikačních technologií, velkým podílem dosud nedigitalizovaných dat, špatnou infrastrukturní vybaveností pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu, nedostatečným zabezpečením informačních sítí a sluţeb, a koneckonců v řadě případů i nedostatečnými uţivatelskými dovednostmi. Město má, ostatně jako všechna statutární města v ČR, vybudovaný vnitřní informační a komunikační systém, prostřednictvím kterého probíhá komunikace mezi jednotlivými úseky a odbory magistrátu, ale i magistrátu vůči veřejnosti. Jiţ řadu let existuje elektronická spisová sluţba a sluţba CzechPoint, v rámci které je moţné na jednom místě pořídit data ze čtyř celostátních registrů (ţivnostenského, obchodního atd.). Město vyuţívá za účelem informování svých občanů a dalších zájemců webové stránky s adresou Stránky jsou rozčleněné do záloţek, v nichţ jsou umístěny tématicky související informace. Občané zde najdou informace o organizační struktuře magistrátu města, náplni jednotlivých odborů, kontaktech na kompetentní osoby, dále elektronickou podobu úřední desky a Zpravodaje Radnice, který kaţdý týden dostávají všichni občané města v tištěné podobězdarma do poštovních schránek. Na webových stránkách města mohou zájemci o informace nalézt informace o jednání Zastupitelstva města a Rady města, o termínech jejich jednání, programu a přijatých usnesení. Z jednání zastupitelstva, která jsou veřejná, jsou navíc k dispozici i zvukové záznamy a hlasovací protokoly. Stránky obsahují rovněţ další informace, jako například odkazy na organizace zřizovaných městem (školy, divadla atd.), informace o historii města a různých zajímavostech, rozvojových dokumentech a územním plánu, ale také tématicky zaměřené mapy slouţící pro prostorovou orientaci o sluţbách ve městě. Město poskytuje prostřednictvím svých webových stránek občanům uţitečné informace formou srozumitelných rad jak postupovat při vyřizování konkrétních poţadavků (záloţka Chci si zařídit nebo Formuláře ). U některých agend (tam kde je to moţné) jsou k dispozici na webových stránkách potřebné tiskopisy ke staţení za účelem jejich vyplnění. S magistrátem je moţné komunikovat prostřednictvím elektronické podatelny, která přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, zaloţeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 33

34 poskytovatelem certifikačních sluţeb. Je samozřejmě také moţné komunikovat formou obyčejné elektronické zprávy. Město za účelem zlepšení a zefektivnění kontaktu s veřejností zavedlo nové způsoby komunikace. Objednávkový systém umoţňuje objednat termín návštěvy na vybrané agendy prostřednictvím internetu (on-line). Dále byl pro příchozí instalován rezervační systém, obdobně jako v bankách či na poštách, s moţností vytištění pořadového lístku. Takto odpadly fronty na chodbách a sníţil se na minimum stres klientů i zaměstnanců magistrátu. Elektronická komunikace přispívá k větší a snazší informovanosti vedoucích pracovníků, úředníků, ale i členů Zastupitelstva města, Rady města a Komisí místní samosprávy. Nezanedbatelnou výhodou elektronické komunikace je rychlejší a adresnější informovanost a rychlejší oběh písemností, čímţ se sniţuje materiálová náročnost magistrátu a organizací veřejné správy a samosprávy. Informační technologie tak sehrávají v kaţdodenní činnosti magistrátu velmi důleţitou úlohu. I přes velký pokrok, který město udělalo v minulosti v oblasti elektronizace veřejné správy a vyřizování běţných agend, je stále co zlepšovat. Je nutné zajistit větší srozumitelnost a informovanost o moţnostech vzdálené komunikace s magistrátem, případně zlepšit sluţby ve směru zařídit vše na jednom místě. Řešením můţe být zřízení klientského servisu obdobného tomu, který jiţ řadu let funguje v bankách, kde by občan vyřídil vše na jednom místě bez přebíhání k dalším přepáţkám s dalším pořadovým číslem. Všechny sluţby by však musely být organizovány takovým způsobem, aby se tématicky doplňovaly. Z hlediska posouzení dalších poţadavků magistrátu na elektronizaci veřejné správy je v současnosti aktuální zřízení elektronického archivu a související digitalizace stávajících a nových písemností za účelem jejich snadné správy a získávání informací nejen pro osoby spojené s magistrátem, ale zejména pro občany. Investice do moderních informačních a komunikačních technologií a jejich vzájemné propojení představují jeden z klíčových faktorů smart administration. ICT představují hlavní nástroj pro zajištění příznivých podmínek pro efektivní správu a sdílení dat. K tomu je však potřeba zajistit systémový a koordinovaný přístup z centrální úrovně tak, aby byla zajištěna kompatibilita a základní technologický standard. Důleţitou oblastí mající podstatný vliv na kvalitní výkon správy města a poskytování kvalitních veřejných sluţeb jsou odborné, řídící a osobnostní kompetence všech zaměstnanců magistrátu a organizací města, včetně zastupitelů města, které zásadním způsobem rozhodují o kvalitě poskytování veřejných sluţeb magistrátem a obecně městem. V minulých letech docházelo k řadě školení a účasti všech relevantních osob na procesu zvyšování kvalifikace, ta však neměla systémový charakter a jednalo se spíše o dílčí odborná krátkodobá školení či kurzy. Systémový přístup ke vzdělávání a odborné přípravě osob by měl přinést kromě rozšíření a prohloubení kvalifikace také zlepšení komunikace a přístupu jednotlivých útvarů magistrátu k sobě navzájem, vzájemné poznání potřeb a především synergie spočívající ve vyšší kvalitě řízení při poskytování veřejných sluţeb. Součástí systémového přístupu ke vzdělávání by mělo být nastavení takového systému, na základě kterého by byly vytvořeny stabilní struktury, zajišťující permanentní vzdělávání zaměstnanců magistrátu, organizací města a zastupitelů, které by se neomezovalo jen na školení vyuţívající prostředků z rozpočtu EU, nebo jen ojedinělá školení či školení jen pro nové zaměstnance a další osoby, ale systém, který by zahrnoval obdobu tzv. celoţivotního učení. Výkonnost, efektivnost a účinnost správy věcí veřejných je moţné hodnotit jak uvnitř magistrátu města, představujícího administrativní aparát, tak směrem vně magistrátu, tj. vůči jeho okolí v rámci hodnocení sluţeb poskytovaných veřejnosti, zahrnující všechny sluţby poskytované ve veřejném zájmu (sociální, dopravní, kulturní, vzdělávací apod.). Předmětem hodnocení uvnitř magistrátu je moţné uvést hodnocení výkonnosti a efektivnosti jeho řídící struktury, konkrétně počet úseků a odborů, rozsah jejich agend, rozsah kompetencí delegovaných jednotlivým vedoucím, způsob komunikace mezi jednotlivými úseky magistrátu v obou směrech, tj. shora dolů a naopak, a další oblasti. Nedílnou součástí takového hodnocení by mělo být hodnocení podmínek, za kterých úřad vykonává svou činnost, včetně hodnocení disponibilních lidských, materiálních a finančních zdrojů a související efektivnost a účinnost jejich uţití. 34

35 Součástí zvyšování kvality veřejných sluţeb a jejich poskytovatelů je jejich permanentní monitorování a průběţné hodnocení jejich rozsahu a kvality, rychlosti jejich poskytování a efektivnosti čerpaných zdrojů jejich financování. Nástroji pro hodnocení kvality veřejných sluţeb se můţou stát: aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti města a jím poskytovaných veřejných sluţeb, včetně zavádění sledování výkonnosti a kvality práce magistrátu, a také analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení, analýzy předcházející návrhům na postupy a činnosti vedoucí ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti práce magistrátu a racionalizaci rozdělení kompetencí v rámci orgánů města s důrazem na efektivnost, vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci opatření Rady města a zastupitelstva města. V posledních letech magistrát v oblasti hodnocení výkonnosti a efektivnosti veřejné správy uplatnil metodu benchmarking. Toto hodnocení proběhlo v rámci aktivity Vzdělávacího centra veřejné správy ČR organizovaném zejména Ministerstvem vnitra s cílem uplatnit metodu, prostřednictvím které by bylo moţné měřit výkonnost různých měst podle jejich velikostní kategorie. Centrum zajišťuje metodiku a provoz aplikace, města naplňují databáze a mohou provádět výběry dat dle zadaných kritérií (59). Doposud se za dobu existence aplikace (5 let) zapojilo 108 měst a městských částí. Město Hradec Králové má v úmyslu vyuţít dosud jím zadávaná data za poslední 3 roky k hlubší analýze a vyvození opatření ke zlepšení práce města jako poskytovatele veřejných sluţeb. Město, nejen magistrát, můţe jiţ v blízké budoucnosti vyuţít dalších modelů a metod, které jsou pouţívány v soukromém sektoru pro hodnocení výkonnosti, za účelem hodnocení kvality sluţeb poskytovaných veřejnou správou, například CAF, metoda Balanced Scorecard, TQM, MA 21, ISO 9001/14001/27001 ad. Můţe vyuţít rovněţ konceptu tzv. Charty občana, coţ je veřejný dokument, kterým město samo stanoví základní informace o jím poskytovaných sluţbách, o úrovni sluţeb, kterou můţe zákazník očekávat, stejně tak jako způsob podávání stíţností či návrhů na zlepšení. Jako vhodným strategickým nástrojem pro rozvoj města se můţe stát rovněţ tzv. Komplexní městský marketing - koncept kooperativního rozvoje města s cílem zvýšení specifické atraktivity města a zlepšení kvality jeho sluţeb pro určité cílové skupiny, tj. občany (jako zákazníky města), ekonomické subjekty (investory, podnikatelé) a turisty či návštěvníky města. Je to strategický komunikační proces, v němţ jsou aktivity a zájmy ekonomických aktérů a aktérů rozvoje města provázány a harmonizovány, čímţ se aktivity synergicky posilují, a to v zájmu celkového rozvoje města. V roce 2006 magistrát získal za projekt E-usnesení ocenění za 2. místo v celorepublikové soutěţi inovativních projektů v oblasti informačních technologií. Ve stejném roce obdrţel v rámci vyhlášení cen ministerstva vnitra za modernizaci veřejné správy za zavádění nových modelů řízení a standardů kvality práce. cenu Organizace zvyšující kvalitu veřejné sluţby za rok Město se dosud neúčastnilo soutěţe o získání cen Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Účast občanů Občané města se mohou účastnit na veřejném ţivotě ve městě nejen prostřednictvím zastupitelské demokracie prostřednictvím voleb, ale mohou se účastnit pracovních skupin zakládaných dle aktuální potřeby při získávání názorů na konkrétní aktuální téma k řešení, nebo se mohou účastnit zasedání Zastupitelstva města. Z jednání Zastupitelstva města a Rady města jsou pořizovány zápisy, jeţ jsou dispozici na webových stránkách města. Občané se mohou účastnit i jednání v Komisích místní samosprávy (24), které jsou zřizovány a rušeny Radou města a působí jako iniciativní a poradní orgány v určených místních částech města. Občané mohou získávat další informace formou ţádostí o informace dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Důleţitou formou účasti na veřejném ţivotě města jsou desítky spolků, představující volnočasové aktivity sportovního, vzdělávacího nebo jiného obdobného charakteru, kterých se účastí tisíce lidí. Velmi důleţitou součástí veřejného ţivota jsou také nevládní organizace, které působí v neziskové oblasti, zejména mezi mládeţí. 35

36 Sítě a výměna zkušeností Město je od roku 1990 členem Svazu měst a obcí České republiky, prostřednictvím kterého má moţnost připomínkovat všechny návrhy zákonů, vyuţít zprostředkování různých druhů sluţeb městům a obcím a disponovat seznamem firem poskytujícím své sluţby, vyuţít nabídek účasti na konferencích a veletrzích v rámci ČR a EU, vyuţít zprostředkování kontaktů se zahraničními městy (nabídka tzv. twinning partnerské spolupráce dvou měst) a spolupracovat na reformě veřejné správy. Prostřednictvím SMO ČR je město zapojeno do níţe uvedených evropských i celosvětových struktur: Výbor regionů Evropské unie (Committee of the Regions) - sdruţuje představitele krajů, provincií, spolkových zemí, okresů, měst a obcí. Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) od r je poradním orgánem Rady Evropy, pracuje na základě rezoluce Výboru ministrů RE. Rada evropských měst a regionů (Council of European Municipalities and Regions) - sdruţuje komunální a regionální politiky a umoţňuje vzájemnou výměnu informací a zkušeností v oblasti sluţeb politiků spoluobčanům. Globální dialog měst (Global Cities Dialogue) - iniciativa velkých měst celého světa, které si uvědomují význam informačních technologií pro jejich ekonomický a společenský rozvoj. Město Hradec Králové se připojilo k této iniciativě v březnu 2000 v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě. Protoţe s rychlým rozvojem této iniciativy bylo třeba vytvořit formální strukturu, stalo se město Hradec Králové jedním z uchazečů na pozici jakéhosi velvyslance a koordinátora aktivit měst v kandidátských zemích do EU. Tuto pozici obhájilo v konkurenci Krakova a Moskvy. V rámci této iniciativy se kaţdoročně uskutečňuje konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíţ součástí je mimo jiné i představení vítěze soutěţe o nejlepší webovou stránku evropských měst a obcí Zlatý zavináč. Veškeré zahraniční aktivity města vycházejí z dokumentu Koncepce rozvoje zahraničních vztahů města Hradec Králové schváleného zastupitelstvem města dne Největší část zahraničních aktivit je zaměřena především na spolupráci s partnerskými městy (Alessandria, Arnhem, Banská Bystrica, Giessen, Kaštela, Metz, Walbrzych, Wroclaw). Cílem setkání vedoucích představitelů měst je předání zkušeností např. v oblasti spolupráce mezi městy a podnikatelskou sférou, zejména v případě úspěšných projektů technologických parků, rozvojových lokalit a výzkumných center, jako tomu bylo u příleţitosti oslav 140. výročí bitvy u Chlumu v Hradci Králové. Shrnutí a závěry části statutární město a sídlo krajské samosprávy - výkon správy obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem - schválený Strategický plán rozvoje města do roku 2020 a navazující Akční plán - uskutečněné a plánované aktivity vedou k udrţitelnému rozvoji města - rozvinuté územní plánování - vůdčí role v kraji v oblasti vysoké kvality správy věcí veřejných - město se připojilo k Chartě evropských měst a plánuje dle principů místní Agendy 21 - spolupráce s iniciativou TIMUR při sledování Společných evropských indikátorů udrţitelného rozvoje - poţadavek na výrazné posílení elektronizace činností ve veřejné správě 36

37 Finanční analýza města Finanční analýza města vychází zejména ze zastupitelstvem schválených výročních zpráv za období 2005 aţ 2007 a rozpočtového výhledu na roky 2008 aţ Zdrojem informací byly webové stránky města, data poskytnutá magistrátem a konzultace s kompetentními odbory magistrátu. Finanční analýza dává přehled o hospodaření města ve sledovaném období 2006 (2005) aţ 2011 s cílem poskytnout základní informace o ekonomické a finanční pozici města a jeho schopnosti spolufinancovat projektové záměry zařazené do IPRM. V dalším textu jsou odděleně sledovány výše a struktura příjmů a výdajů, hlavní poloţky majetku a zdrojů jeho krytí, ukazatele zadluţenosti a okomentovány investiční moţnosti města. Analýza příjmů a výdajů města Příjmy rozpočtu města tvořily ve sledovaném období 2005 aţ z přibliţně 57 % příjmy daňové, přijaté neinvestiční transfery se podílely 16 % (výdaje na ţáka ve školství a sociální sluţby a dávky) a nedaňové příjmy 15 % (v roce 2007 za pronájem bytového a nebytového fondu a pozemků 176 mil. Kč). Tyto běţné příjmy naplnily rozpočet z 88 %. Kapitálové příjmy a dotace tvořily 12 % příjmů rozpočtů, z čehoţ největší díl zaujímají příjmy z prodeje bytového fondu v rámci jeho privatizace (například v roce mil. Kč, v roce mil. Kč). Prodej tohoto městského majetku představuje významnou část rozpočtu, kterou město pouţívá na financování městských investic, viz tabulkový přehled dále v textu. Příjmy rozpočtu vykazují trvalý vzestupný trend bez jakýchkoli výkyvů, negativně poznamenávající celkové hospodaření města. Vzestupný trend je patrný ze sestaveného rozpočtového výhledu na léta 2008 aţ Běţné výdaje tvořily ve sledovaném období 72 % rozpočtových výdajů města, z nichţ největší podíly představovaly výdaje Odboru správy (městského) majetku (v roce mil. Kč), Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (289 mil. Kč), Kanceláře tajemníka (177 mil. Kč), Odboru ekonomického (98 mil. Kč), Odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeţe (93 mil. Kč), Městské policie (48 mil. Kč) a Odboru městských investic (41 mil. Kč). Do Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů bylo v roce 2007 směřováno 242 mil. Kč (v roce mil. Kč). Kapitálové výdaje tvořily ve sledovaném období 28 % rozpočtových výdajů města a představovaly tak poměrně značný podíl rozpočtových výdajů. Největší kapitálové výdaje města ve sledovaném období jsou uvedeny v tabulkovém přehledu uvedeném dále v textu. Kapitálové výdaje uvedené v rozpočtovém výhledu na léta 2009 aţ 2011 neobsahují všechny investice, protoţe o těch se rozhoduje aţ v rámci projednávání rozpočtu na nadcházející rok. K rozhodování slouţí kromě jiného i Akční plán, jeţ obsahuje hlavní investiční akce související s realizací Strategického plánu města. Magistrát sestavuje kaţdoročně v souvislosti s plánovanými investičními záměry Seznam kapitálových výdajů poţadavků na rámec, obsahující aktuální poţadavky města a jeho organizací, které nebyly doposud odsouhlaseny zastupitelstvem města. Seznam je moţné měnit operativně dle potřeb, není obsaţen v rozpočtovém výhledu na nadcházející roky. Majetek města a zdroje jeho krytí Město Hradec Králové je veřejnoprávní korporací pečující o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Vyuţívá k tomu zejména vlastní majetek, jehoţ rozsah a struktura jsou historicky podmíněny základními funkcemi, které město plnilo ve svém vymezeném území jiţ v minulosti, či mu byly nově dány zejména zákonem o obcích. Město pro výkon samostatné působnosti zaloţilo či zřídilo právnické osoby a organizační sloţky. Majetek města tak představují zejména stálá aktiva nemovitosti (budova magistrátu, školy, pozemky, divadla, filharmonie, kina apod.), komunikace na území města a zprostředkovaně sítě (vodovody, 4 Uváděn vţdy průměr za sledované období. 37

38 kanalizace). Další poloţkou jsou oběţná aktiva, jeţ jsou tvořena zejména provozními poloţkami penězi a zásobami, slouţícími ke kaţdodennímu zajišťování běţného hospodaření města. Ve sledovaném období aţ 2007 se stálá aktiva podílela na celkové bilanci 89 %, zbytek představovala oběţná aktiva (11 %). Stálá aktiva představovala zejména dlouhodobý hmotný majetek (81 %) a dlouhodobý finanční majetek (18 %), jeţ je tvořen zejména podílovými cennými papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (v roce 2007 celkem za mil. Kč). Město vlastní zcela či z větší části podíly v podnicích zajišťujících veřejné sluţby, například: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (100 %), Vodovody a kanalizace HK, a.s. (56,7 %), Tepelné hospodářství HK, a.s. (100 %), celkem 9 společností. Největší podíl na oběţných aktivech měl dlouhodobě finanční majetek (67 %), tvořený zejména dluţnými cennými papíry (v roce 2007 za 777,9 mil. Kč), z nichţ z 95 % tvoří státní a podnikové dluhopisy (95 %). Tuto poloţku oběţných aktiv je moţné povaţovat hned po penězích za nejlikvidnější část aktiv, kterou město můţe kdykoli pouţít na financování jím schválených investic. Pasiva jsou dlouhodobě tvořena z 95 % vlastními zdroji, z nich největší část (97 %) představují majetkové fondy. Cizí pasiva představují jako zdroj financování aktiv velmi nízký podíl, pouhých 5 %. Bankovní úvěry a výpomoci tvoří dlouhodobě 70 % těchto zdrojů, na celkových pasivech se v roce 2007 podílely jen 3,8 %. Tato skutečnost se pozitivně projevuje na celkovém hospodaření města, zejména dluhové sluţbě, která je pro město velikosti Hradce Králové skutečně velmi nízká (pod 2% 6 ). Pohledávky a závazky představují běţné poloţky v hospodaření města, přičemţ se na celkové bilanci podílejí pouze 1,5 resp. 0,7 %. Tabulka č. 6: Bilance aktiv a zdrojů jejich krytí (údaje v tis. Kč) Název poloţky AKTIVA , , ,5 A. STÁLÁ AKTIVA , , ,3 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,2 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,0 0,0 0,0 3. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,6 4. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,0 0,0 0,0 5. Dlouhodobý finanční majetek , , ,5 B. OBĚŢNÁ AKTIVA , , ,2 1. Zásoby 878, , ,7 2. Pohledávky , , ,8 3. Finanční majetek , , ,0 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , , ,7 5. Přechodné účty aktivní 0,0 0,0 0,0 PASIVA , , ,5 C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV , , ,8 1. Majetkové fondy , , ,2 2. Finační a peněţní fondy , , ,5 3. Zvláštní fondy organizačních sloţek státu 0,0 0,0 0,0 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp , ,3 971,9 5. Hospodářský výsledek , , ,1 D. CIZÍ ZDROJE , , ,7 1. Rezervy 0,0 0,0 0,0 2. Dlouhodobé závazky , , ,5 3. Krátkodobé závazky , , ,2 4. Bankovní výpomoci a půjčky , , ,9 5. Přechodné účty pasivní 0,0 0,0 0,0 5 Uváděn vţdy průměr za sledované období 2005 aţ Ministerstvo financí ČR uvádí maximální přípustnou hodnotu ukazatele 30 %. 38

39 Zadluţenost města a dluhová sluţba Roční splátky dlouhodobých úvěrů a půjček dosud nepředstavovaly v rozpočtových výdajích velkou poloţku (1,4 %), přičemţ tento příznivý trend bude pokračovat i v dalších letech (1,6 %). Dlouhodobé úvěry a půjčky byly a jsou pouţívány k financování investic souvisejících zejména s rekonstrukcí ulic, v současnosti Praţské, Fričovy a Hořické, dále s výstavbou startovních bytů, sportovní haly v Třebši, kanalizace v Plačicích apod. Jednorázová splátka v současnosti čerpaného kontokorentního úvěru (176 mil. Kč) by představovala poměrně značný podíl v celkových ročních rozpočtových výdajích (cca 9-10%), ovšem z hlediska reálných moţností jeho splacení z likvidních aktivit by město splátku nepocítilo jako výraznou újmu ve svém finančním hospodaření. Podíl úvěrů na celkových aktivech města představoval v letech 2006 a 2007 méně neţ 4 %. Cizí pasiva, obsahující všechny závazky města, se na celkových aktivech podílely v letech 2006 a 2007 pouze 5,2 resp. 5,4 %. Souhrnná výše splátek dluhů včetně příslušenství je uvedena dále v tabulce. Ukazatel dluhové sluţby 7, obecně poměřující splátky jistin dluhů, jiných závazků včetně souvisejícího příslušenství a příjmů rozpočtu, vykazuje velmi nízké hodnoty, doposud pod 2 %, coţ svědčí o snaze zastupitelstva nezatěţovat hospodaření města náklady na dluhovou sluţbu. Tabulka č. 7: Výpočet ukazatelů zadluţenosti města (údaje v tis. Kč) Název poloţky Dluhová základna , , , , , ,8 Dluhová sluţba , , , , , ,7 Ukazatel dluhové sluţby 1,91% 1,96% 2,95% 2,92% 2,79% 2,65% Počet obyvatel (k ) Zadluţenost obce , , , , , ,6 Dlouhodobé úvěry , , , , , ,6 Kontokorentní úvěr , , , , , ,0 Půjčky - SFŢP 2 262,3 971,9 483,9 0,0 0,0 0,0 Zadluţenost na jednoho obyvatele (v Kč) 3 914, , , , , ,3 Cizí pasiva / celková aktiva 5,2% 5,4% x x x x Úvěry / celková aktiva 3,3% 3,8% x x x x Tabulka č. 8: Výše splátek jistiny a úroků z úvěrů a půjček (údaje v tis. Kč) Název poloţky Splátky jistiny úvěrů a půjček Splátky úroků z úvěrů a půjček Souhrn splátek jistiny a úroků Investiční moţnosti města Podkladem pro úvahy o rozsahu a časovém plánu budoucích (plánovaných) investic města je analýza objemu a struktury jeho dosavadních ročních rozpočtů, včetně rozpočtového výhledu, jeho bilance a dosud zastupitelstvem schválených investic, které se projeví ve výdajové straně rozpočtu v nejbliţších letech. Ze struktury rozpočtových příjmů podle jednotlivých poloţek rozpočtových kapitol je zřejmé, ţe téměř veškeré rozpočtové příjmy města mají jiţ předem ze zákona či z věcného obsahu plateb (poplatky 7 Viz Usnesení Vlády České republiky č. 346 ze dne 14. dubna 2004 o Regulaci zadluţenosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové sluţby. 39

40 určeny na věcně související výdaje) jednoznačně dané určení ve výdajích, spočívající v zajištění obvyklých závazků města (provoz a udrţování majetku města). Město nemá trvalý zdroj rozpočtových provozních příjmů, který by mohl být povaţován za příjem bez konkrétního předem daného určení. Za takový zdroj je moţné povaţovat pouze příjmy z úroků a finančního majetku (36 mil. Kč v roce 2006, 44 mil. Kč v roce 2007), který můţe slouţit jako rezerva na neplánované nebo nepředvídané výdaje, případně jako zdroj investic. Zdrojem investic mohou být přebytky ročních rozpočtů vyplývající z úspor v provozních výdajích, případně omezení méně důleţitých investic či jejich převod do dalších let, nebo také jednorázový prodej majetku, zejména městských bytů, ale i jiných budov a pozemků, který by mohl městu vynést v nejbliţších letech přibliţně 763 mil. Kč (údaj ze schváleného rozpočtu na rok 2008). Jejich prodej však dosud nebyl zastupitelstvem města schválen a je proto moţné hovořit spíše jako o dodatečném zdroji investic. Dalším vhodným zdrojem investic, a to velmi rychle realizovatelným - likvidním, jsou zejména dluţné cenné papíry v trţním ohodnocení 774 mil. Kč k a krátkodobé úloţky ve výši 50 mil. Kč u Československé obchodní banky, a.s. a České spořitelny, a.s. Nejvhodnějším zdrojem pro realizaci aktivit IPRM, nikoli však bezpodmínečně, jsou následující zdroje: Dodatečný příjem do rozpočtu města, vyplývající z novely zákona o rozpočtovém určení daní. Očekávaný roční příjem, počínaje rokem 2008, představuje přibliţně 60 mil. Kč (odhad města). Rozpočet na rok 2008 a rozpočtový výhled s těmito dodatečnými zdroji neuvaţuje. Výnos vyplývající ze zvýšení daně z nemovitostí nacházejících se v Hradci Králové. Město dosud inkasovalo přibliţně 50 mil. Kč ročně, po navýšení sazby daně zastupitelstvem bude výnos zvýšen ročně o 100 mil. Kč. Zvýšený výnos bude město inkasovat od roku Vhodnost těchto dvou zdrojů pro financování aktivit IPRM spočívá v jejich načasování do doby příprav a následné realizace IPRM, i kdyţ samozřejmě nebyly zastupitelstvem města určeny primárně jako zdroj financování IPRM, ale obecně jako dodatečný zdroj pro financování investic města. Město můţe vyuţít k financování aktivit IPRM také kontokorentní úvěr. Jeho povolený rámec je sice v současnosti jiţ plně vyčerpán (177 mil. Kč), avšak město můţe poţádat banku o jeho navýšení (o přibliţně 100 mil. Kč) na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji na investice a inkasem dotací na jednotlivé projekty IPRM. Město má velmi dobrou finanční pozici, resp. bonitu pro banku, proto lze sotva očekávat obtíţe při sjednávání a navyšování úvěrového rámce. Zdrojem financování aktivit IPRM mohou být rovněţ peněţní prostředky na základním běţném účtu (107 mil. Kč k jen pro informaci), ty však je moţné povaţovat spíše za provozní prostředky či rezervu slouţící k překlenutí časového nesouladu mezi inkasem příjmů a výdajů. Pouţití konkrétních zdrojů financování záleţí na konkrétní aktuální situaci a čase, ve kterém bude město řešit i jiné rozvojové priority. V kaţdém případě je moţné konstatovat, ţe město můţe financovat aktivity v rámci realizace IPRM v období (teoreticky aţ do roku 2015), aniţ by nutně muselo prodávat likvidní (finanční instrumenty) či méně likvidní majetek (nemovitosti). Na základě provedené analýzy výše a struktury rozpočtových příjmů výdajů města a struktury bilance je moţné konstatovat, ţe město disponuje dostatečnými finančními prostředky či potenciálními zdroji financování na rozvojové aktivity. Město je schopno operativně řídit saldo rozpočtu, případně můţe vyuţít rezerv z minulých let a bankovní úvěr. Zcela rozhodujícím faktorem bezproblémové realizace IPRM je v případě Hradce Králové zvládnutí finančního a věcného řízení jednotlivých projektů, zejména těch projektů, které budou financovány z oblasti podpory 2.1. Regionálního operačního programu regionu Severovýchod. Z hlediska věcného jde o připravenost projektů k realizaci (stavební povolení atd.) a splnění všech podmínek vyplývajících ze smluv o financování projektu, z hlediska finančního jde o nalezení zdrojů financování a zvládnutí cash flow při řízení realizace projektu. 40

41 Shrnutí a závěry části Celkově velmi dobrá finanční a majetková pozice města (předpoklad rozvojových aktivit) - Vysoký likvidní finanční majetek (významný zdroj rezerv či investic) - Významný potenciál pro prodej nemovitého majetku (velký bytový fond) - Sjednaný úvěrový rámec je moţné okamţitě navýšit dle potřeb města - Nízká zadluţenost (úvěry a ostatními závazky) - Dosavadní kvalitní finanční řízení je významným předpokladem pro realizaci rozsáhlých rozvojových plánů (např. IPRM) Shrnutí základních místních disparit Identifikace základních místních rozvojových disparit (různorodosti, odlišnosti) a navrţení moţností jejich odstranění je jedním ze základních prvků udrţitelného rozvoje města či regionu. V následující části jsou na základě výstupů ekonomicko-sociální analýzy identifikovány místní disparity města Hradec Králové ve dvou úrovních: Vnitřní disparity Geografie města Ekonomický rozvoj Sociální integrace Ţivotní prostředí Vnitřní v rámci města a jeho částí Vnější ve vztahu k regionu a ČR. Výrazně vyšší potenciál rozvoje centra města z hlediska cestovního ruchu a rozvoje sluţeb vůči okrajovým částem V centru města je velmi výrazná administrativní a správní funkce města Určitá funkční disproporce v rozmístění obchodu a sluţeb mezi historické centrum města a moderní centrum města Centrum města je bez výraznějšího zatíţení průmyslovou výrobou a dalšími bariérami v rozvoji města, výrobní a průmyslové objekty jsou lokalizovány především v okrajových částech města V centru města je velmi vysoká koncentrace ekonomických aktivit především z tercierního sektoru a z oblasti kvartérního sektoru Zajímavá a postupná přeměna brownfields (především průmyslových a vojenských) v centru města oproti okrajovým částem na nové vyuţití zejména obchodního a administrativního charakteru Revitalizace areálu letiště lokalizovaného na okraji města na nové vyuţití včetně technologického parku Koncentrace ubytovacích a stravovacích kapacit vyšší a střední kvality a dalších sluţeb pro cestovní ruch do centra města Lokalizace vysokého školství v centru města podpořeného nově budovaným univerzitním kampusem V centru města je zvýšená hladina hluku a koncentrace prachu a znečišťujících látek z nadměrné dopravy 41

42 Přitaţlivost města Dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných Vnější disparity Geografie města Ekonomický rozvoj Sociální integrace Ţivotní prostředí V centru města se nachází většina turistických atraktivit města Velmi rozdílná architektonická kvalita a urbanistická koncepce centra města a okrajových a sídlištních částí Regulační urbanistické řešení města s vymezením funkčních částí a s charakteristickou architekturou 1.pol. 20. století V katastru města jsou lokalizovány rozvojové plochy pro výrobu, sluţby, občanskou vybavenost i bydlení Vysoká koncentrace dopravy především na tranzitním tahu vedoucím nedaleko centra města Zprovozněný moderní terminál hromadné dopravy a fungující integrovaný systém veřejné dopravy Díky přírodním podmínkám vysoký podíl cyklodopravy a pěší dopravy v rámci celého města Nedostačující kapacita parkovacích míst především v centru města a v sídlištních lokalitách Promyšlená urbanistická koncepce města s radiálně okruţním dopravním systémem Modernizace chodu veřejněsprávních institucí se zaměřením na občana, podnikatele a turistu Pokročile rozvinuté a moderní strategické plánování s vazbou na aktivity udrţitelného rozvoje města Lokalizace města je v rámci kraje výrazně excentrická Poloha města v rovinaté a velmi úrodné krajině s příhodnými klimatickými poměry Město je součástí jedné z nejsilnějších sídelních aglomerací v ČR Oproti některým jiným krajským městům je v Hradci Králové vyšší úroveň vzdělanosti a vyšší ekonomická aktivita obyvatel Velmi nízká vyjíţďka za prací a do škol mimo město Velmi nízké zastoupení primárního sektoru a vysoké zastoupení terciárního a kvartérního sektoru Vysoký vědecko-výzkumný potenciál města Ve městě Hradec Králové není vymezena klasická průmyslová zóna Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti ve městě pohybující se pod průměrem kraje i ČR Přítomnost fakultní nemocnice ve městě s širokou spádovostí, specializovanými obory a novými pracovišti Díky dobrému provětrávání rovinatého terénu netrpí město nadměrným zatíţením znečištěného ovzduší 42

43 Město bez zdrojů elektrické energie, tepla a pitné vody na území města Vysoký podíl zeleně ve městě včetně lesů v okrajových částech města Přitaţlivost města Vysoká atraktivita města z hlediska kvality ţivota místních i příchozích obyvatel Dostupnost a mobilita Dobrá dopravní dostupnost centra města díky radiálně okruţnímu dopravnímu systému Správa věcí veřejných Celkově velmi dobrá finanční a majetková situace města podloţená nízkou zadluţeností Výše specifikované vnitřní i vnější disparity města výrazně determinují jeho další rozvoj a určují hlavní rozvojové směry a tendence, kterými by se město mělo ubírat ke zvýšení svého nejen ekonomického potenciálu, ale i ke zvýšení investiční přitaţlivosti města a zvýšení celkové kvality ţivota ve městě a přitaţlivosti pro příchod nových obyvatel. Vnitřní disparity odráţejí specifika v rámci hranic města, které je moţné z velké části ovlivnit a eliminovat dobře nastavenou koncepcí rozvoje města a cíleným posilováním pozice města i v rámci regionu. Vnější disparity se zabývají odlišnostmi města Hradce Králové od ostatních krajských měst nebo rozdílnostmi v rámci regionu (kraje) či celé ČR. Vnější disparity mohou být zaloţeny na neměnných skutečnostech, které nelze rozvojem města eliminovat, ale zpravidla lze doplňkovými aktivitami zmírnit jejich vliv. Mezi hlavní nástroje odstranění disparit v centrální části města se řadí vyřešení maxima identifikovaných bariér v dalším rozvoji, kterými jsou např. nevyuţité brownfields, zaplnění rozvojových lokalit především pro sluţby a občanskou vybavenost, přímé napojení města na dálniční a rychlostní síť s odklonem tranzitní dopravy přes město, posílení ţelezniční dopravy s vazbou na integrovaný systém hromadné dopravy, vyřešení systému parkování ve městě, zkvalitňování infrastruktury pro cyklo a pěší dopravu a infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, oţivení historického jádra města a zatraktivnění centra města pro turistický ruch. Okrajové části města s převaţující obytnou funkcí mohou slouţit jako synergický prvek podporující ekonomický růst centra města. Dobrou dopravní dostupností s vazbou na MHD lze zatraktivnit i tyto části pro rozvoj ekonomických aktivit drobného charakteru bez vlivu na ţivotní prostředí a posílit tak diverzitu daných lokalit. Okrajové části města zaměřené na obsluţnou a výrobní funkci jsou druhou významnou hybnou silou ekonomického potenciálu města. Je v nich soustředěna průmyslová a výrobní kapacita středního i velkého významu. Příchod nových investic resp. firem jakoţto potencionálních zaměstnavatelů můţe nadále pozitivně ovlivňovat trh práce ve městě a nabízet nové pracovní příleţitosti. Dlouhodobá podpora rozvoje kvartérního sektoru a inovačních technologií ve spolupráci vysokoškolských subjektů a firem můţe ještě výrazněji přispět k posílení vědecko-výzkumného zaměření města. Zaloţený vědeckotechnický park slouţí jako jeden z nástrojů propojení terciárního školství, vědeckovýzkumné základny a podnikatelské sféry. 43

44 2.3 SWOT Analýza Silné stránky Přirozené regionální a administrativní centrum se širokou spádovostí a dojíţďkou do škol a zaměstnání Vysoká vzdělanost a ekonomická aktivita obyvatel města Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti Sídlo několika vysokých škol a fakult a dalších vědecko-výzkumných subjektů Tradice a dobré zázemí medicínsko-farmaceutických oborů Vysoký podíl ekonomických subjektů působících v terciární sféře Vysoký počet atraktivních turistických cílů pro rozvoj cestovního ruchu Pestrá nabídka stravovacích a ubytovacích zařízení Hustá síť cyklistických stezek a navazujících cyklotras Široká nabídka volnočasových aktivit Dobrá dopravní dostupnost sluţeb občanské vybavenosti a veřejných sluţeb Kvalitní a fungující sociální sluţby a zdravotní péče Vysoká intenzita bytové výstavby v posledních několika letech Bohatá nabídka různorodých kulturních a společenských akcí Kvalitní ţivotní prostředí ve městě bez výraznějšího zatíţení znečištění ovzduší a vod s vysokou ochranou přírodně cenných lokalit Vysoký podíl zeleně na území města, včetně rozsáhlých lesních komplexů Rozvinutý a moderní systém integrace veřejné dopravy s novým zázemím terminálu hromadné dopravy Radiálně okruţní dopravní systém města jako součást urbanistické koncepce města Zavedený Integrovaný systém parkování v centrální části města Existující partnerství města a jeho organizací s veřejnými a soukromými subjekty působícími ve městě v oblastech společných projektů Dobrá finanční pozice města (nízká zadluţenost, dostatek finančních prostředků, dobrá bonita pro úvěrující banky) Funkční strategické plánování podporující koncepční rozvoj města Kvalitní webové stránky města s interaktivními nástroji pro fungující elektronickou komunikaci s občany Existující vazby města a jeho organizací na občanské iniciativy při realizaci zájmů a potřeb města a jeho občanů 44

45 2.3.2 Slabé stránky Nedostatečná nabídka zainvestovaných lokalit pro investory Nevhodné umístění některých starých průmyslových zařízení Existence brownfields ve městě, i v centru města Vysoká zaměstnanost ve veřejném sektoru a sluţbách Vysoká pořizovací cena nemovitostí ve městě Nedostatek dostupného bydlení pro některé sociální skupiny (zdravotně postiţené, mladé rodiny, seniory) Absence kvalitní infrastruktury a zařízení pro kulturu a sport na sídlištích a předměstích Absence městského venkovního koupaliště Nevyhovující stav a funkční vybavení některých veřejných prostranství ve městě Vedení intenzivní tranzitní dopravy centrem města místní hlukové a prachové zatíţení Nedostatek parkovacích míst ve městě především v centrální zóně a v hustě obydlených lokalitách Kapacitně a technicky nevyhovující některé úseky hlavních komunikací a křiţovatek především s okruţní komunikací Vysoké dotace organizacím města bez motivace na vyšší zapojení jejich vlastních zdrojů Příleţitosti Výhodná geografická poloha města jako jádra silné sídelní aglomerace Vyuţití vhodných prostorů pro podnikání ve starých nevyuţívaných areálech Zvýšení intenzity spolupráce města s podnikatelským sektorem Vyuţití moţností čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a dalších dotačních titulů Podpora rozvoje netradičních forem cestovního ruchu Adekvátní optimalizace sítě středních škol s provázáním potřeb trhu práce Vyuţití vysoké vzdělanosti a existence středních, odborných a vysokých škol k rozvoji terciérního a kvartérního sektoru Dostavba dálnice D 11 a rychlostní komunikace R 35 jako limitujícího faktoru ekonomického rozvoje Vyřešení dopravního přetíţení okruţního systému ve městě Rozvoj městské hromadné dopravy v návaznosti na individuální dopravu (P+R, P+G) Uplatnění integrovaného přístupu řešení potřeb města ve vymezené zóně Propojení úřadu na celostátní síť e-governmentu 45

46 Snazší a efektivnější komunikace mezi magistrátem a organizacemi města a případně dalšími subjekty Růst počítačové gramotnosti zvýšením vyuţívání ICT (metropolitní síť, elektronické vedení agend, nákup IT apod.) Hrozby Negativní změna věkové struktury obyvatel stárnutí populace, slabá reprodukce Migrační ztráty města vystěhovávání obyvatel za hranici města z ekonomických a sociálních důvodů (nedostatek bydlení, vysoké ceny) Nedostatečná pozornost věnovaná rozvoji ostatních odvětví a oborů na území města mimo sluţby a veřejný sektor Odliv kvalifikované a vzdělané pracovní síly Intenzivní příliv sociálně problémových skupin Zvyšující se automobilová doprava ve městě (osobní i nákladní) na úkor hromadné přepravy Skládkování odpadů města na kapacitně omezených skládkách, nízký podíl recyklace a spalování odpadů Nízká efektivnost vynaloţených prostředků v důsledku jejich alokace na projekty nepřinášející očekávané synergie, jeţ měly vzejít z jejich věcné, územní a časové provázanosti Nárůst administrativy a komplikací související s nedostatečnou připraveností na e-government státní a veřejné správy 46

47 2.4 Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města Město Hradec Králové je svým významem a historickým vývojem jedním z nejvýznamnějších sídel v rámci ČR. Jako centrum hospodářského rozvoje, obchodu, sluţeb, administrativy a regionální správy má vysoký potenciál pro další rozvoj a upevnění dominantního postavení v rámci kraje. Město Hradec Králové jako jedno ze sídel vysoce urbanizované a hustě osídlené hradecko-pardubické aglomerace má nezastupitelný význam pro hospodářský a společenský rozvoj kraje i regionu NUTS II Severovýchod. Ve střednědobém výhledu lze ve městě Hradec Králové předpokládat další rozvoj především terciárního a kvartérního sektoru hospodářství, lehkého průmyslu a drobného podnikání a značný rozvojový trend se předpokládá rovněţ v oblasti cestovního ruchu a kulturně-společenského ţivota. Dle statistik a průzkumů se město Hradec Králové dlouhodobě řadí mezi nejatraktivnější a nejvyhledávanější místa pro ţivot obyvatel v rámci kraje i ČR a tuto pozici dále upevňuje nejen zachováváním typického urbanistického rázu města, širokou nabídkou diverzifikovaných pracovních příleţitostí, zachováním kvalitního ţivotního prostředí a estetické hodnoty města, ale také posilováním sluţeb ve městě, novou bytovou výstavbou, modernizací centrální části města, revitalizací brownfields a regenerací obytných zón města, především panelákových sídlišť. Dobrá image města, kvalitní podmínky pro ţivot obyvatel, vysoká atraktivita z hlediska pracovních příleţitostí a dobrá dopravní dostupnost města má také významný vliv na cenovou hladinu zdejšího ţivota. Město Hradec Králové se z hlediska např. cen nemovitostí nebo cen vybraných sluţeb řadí mezi nejdraţší města v ČR. Nejen tato skutečnost můţe mít vliv na migraci obyvatel za hranice města v posledních několika letech. Zvyšující se emigrace obyvatel do okolních obcí prohlubuje negativní demografické trendy ve městě, které jsou patrné především v celkovém stárnutí populace a poklesu přirozené měny obyvatel. Ve městě Hradec Králové je dlouhodobě podporován rovněţ rozvoj vysokoškolského vzdělávání a dalších navazujících aktivit. Postupně je budován moderní univerzitní kampus Univerzity Hradec Králové. Plánuje se rovněţ výstavba moderních objektů pro vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce z oblasti medicíny a farmacie s vazbou na Fakultní nemocnici Hradec Králové. Ve městě Hradec Králové sídlí celkem šest fakult tří vysokých škol resp. univerzit a v jako jediném městě ČR se zde současně nachází jak lékařská, tak farmaceutická fakulta (obě součástí Univerzity Karlovy). Široká a jedinečná základna medicínsko-farmaceutických oborů je základem pro rozvoj stejnojmenného klastru a dalších podnikatelských a vědeckovýzkumných aktivit s tímto oborovým zaměřením. Inovační potenciál města můţe být dále prohlubován lepší provázaností a vzájemnou spoluprací podnikatelského sektoru, výzkumných, vývojových a vzdělávacích institucí. Jako regionální centrum školství a vzdělanosti disponuje město Hradec Králové vysoce kvalifikovanou pracovní silou, která můţe na území města najít uplatnění v relevantních oborech. Z hlediska vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly se město řadí na přední pozice v rámci ČR. Průměrná mzda se přesto ve městě Hradec Králové dlouhodobě pohybuje pod celorepublikovým průměrem. Ekonomický potenciál města je v současnosti zaloţen především na terciárním sektoru s převahou sluţeb a obchodních činností. Sekundární sektor je zaloţen částečně na tradičních průmyslových oborech, ke kterým se ve městě Hradec Králové řadí především strojírenské obory, gumárenská výroba a výroba hudebních nástrojů. Z moderních průmyslových odvětví se ve městě rozvíjí především oblast telekomunikací a informačních technologií, ale i vědeckovýzkumné činnosti v různých oborech a další sofistikované a specializované činnosti. Primární sektor je zastoupen jen minimálně. Ve městě sídlí celkem 28 velkých zaměstnavatelů z různých oblastí činností s více neţ 250 zaměstnanci. Problematicky se můţe jevit nedostatečná připravenost rozvojových lokalit v katastru města pro příchod případných investorů a také úzké soustředění zájmu zejména na strategické sluţby. Město 47

48 Hradec Králové nemá ve svém katastru typickou průmyslovou zónu. Nachází se zde několik menších a větších samostatných lokalit, které jsou různou měrou připravené na příchod případných investorů. V centrální částí města se nachází rozvojová lokalita Aldis, která je určená pro občanskou vybavenost, administrativu a sluţby a jsou zde postupně budovány objekty tohoto účelu. Tato lokalita není zatím zcela zaplněna a vyuţita. Pro bytovou výstavbu se ve městě nachází rovněţ několik vymezených lokalit, ať uţ pro developerské projekty nebo pro individuální výstavbu. Pro rozvoj cestovního ruchu jsou ve městě Hradec Králové dlouhodobě zkvalitňovány podmínky, a to nejen budováním nových a zkvalitňováním stávajících základních i doplňkových sluţeb a infrastruktury cestovního ruchu, ale také postupnou rekonstrukcí a revitalizací parteru města, především jeho centrální části a významných objektů a turistických cílů. Město Hradec Králové disponuje vysokým potenciálem pro rozvoj kongresové turistiky. Stávající kapacity a podmínky kongresového centra a dalších navazujících sluţeb však zcela nevyhovují a budou vyţadovat rekonstrukce a rozšíření pro zvýšení atraktivity pořádání větších kongresových akcí ve městě. Dostupnost a stav občanské vybavenosti, související s podporou sociální integrace, kvality ţivota a rozvoje lidských zdrojů je v Hradci Králové na vysoké úrovni. Výhodou města je kvalitní základna a tradice veškerého školství, dobrá dopravní dostupnost škol, kvalitní zdravotní péče a sociální sluţby, dobrý vzdělanostní potenciál populace, tradice v konání kulturních a společenských akcí, vysoké kulturní povědomí a poptávka po kvalitní kultuře, volnočasových aktivitách a sportu. V Hradci Králové se také nacházejí rekonstruované a vyuţitelné veřejné prostory pro konání společenských, kulturních a sportovních aktivit. Nedostatky (rezervy) v oblasti občanských sluţeb a vybavenosti existují např. v lepší dostupnosti bydlení pro některé sociální skupiny obyvatel, v absenci infrastruktury pro kulturu a sport na sídlištích a předměstích a v nízké úrovni většiny sportovišť. Předpokladem dalšího rozvoje pro Hradec Králové můţe být především synergie vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem, jejímţ cílem je zvýšení inovačního potenciálu. Další podmínkou rozvoje města je restrukturalizace sítě středních škol reagující na potřeby trhu práce, efektivní vyuţití evropských a národních dotačních fondů a zapojení neziskového sektoru do poskytování sociálních sluţeb. Dále by město v zájmu svého rozvoje mělo podporovat mladé rodiny s dětmi, bytovou výstavbu a především vyuţít vysoké vzdělanosti a existence středních, odborných a vysokých škol vedoucích ke zvýšení kvality prostředí ve městě. Z hlediska dopravní dostupnosti leţí město Hradec Králové na křiţovatce několika významných silničních a tranzitních tahů. Vysoký rozvojový potenciál pro město znamená přivedení dálnice D 11 do města Hradec Králové a vybudování navazujících významných silničních tahů (zejména R 35). Silniční tranzitní doprava je částečně vedena po II. městském okruhu, tzn. téměř přes centrum města. Tento stav je dlouhodobě nevyhovující a město má v územním plánu vytyčenou trasu severní i jiţní variantu odklonu dopravy mimo centrum města. Vnitřní dopravní systém města, zaloţený na radiálně okruţním systému a koncepčně řešeném provázání hlavních silnic s vedlejšími ulicemi z počátku 20. století, determinuje poměrně dobrou dopravní dostupnost centrální části města ze všech hlavních příjezdových směrů a také niţší míru dopravních kolapsů a přetíţenosti vnitřního dopravního systému. Některé úseky okruţního systému a hlavní křiţovatky dnes jiţ kapacitně nevyhovují a provádí se jejich postupná rekonstrukce a modernizace. Pro město Hradec Králové je typický vyšší podíl pěší a cyklistické dopravy v rámci města a také vyšší podíl vyuţívání městské hromadné dopravy (MHD). MHD obsluhuje většinu částí města a také několik sousedních obcí. Ve městě funguje elektronický odbavovací systém cestujících a MHD je součástí integrovaného dopravního systému regionu. V červenci 2008 byl zprovozněn nový a moderní terminál hromadné dopravy koncentrující MHD, dálkové a příměstské autobusové spoje do jednoho místa s provázáním na hlavní vlakové nádraţí. Terminál hromadné dopravy je dalším atributem dobré dopravní dostupnosti města a snadné dojíţďky za zaměstnání a škol ve městě. Město Hradec Králové se výrazněji nepotýká s problematikou znečištěného ţivotního prostředí. Vyjma lokálně se vyskytujících zvýšených koncentrací poletavého prachu a zvýšené hladiny hluku především v místech vedení intenzívní dopravy, je kvalita ţivotního prostředí ve městě dobrá. Díky dobrému 48

49 provětrávání rovinatého terénu se město ani v zimním období nepotýká s častými imisními zátěţemi a smogovými situacemi. Město Hradec Králové se řadí mezi města s vysokým podílem zeleně a lesů ve svém katastru. Typické jsou zde historicky i novodobě zaloţené rozsáhlé a udrţované plochy veřejné zeleně. Parková a sadová zeleň je rozmístěna po celém městě, včetně centrální zóny. Komplex Novohradeckých lesů zabírá značnou část jiţního aţ jihovýchodního okraje města a má velký přírodní význam. Na území města se nacházejí také chráněné přírodní ekosystémy a aţ k centrální části města zasahuje Přírodní park Orlice. V přepočtu plošné výměry veřejné zeleně na 1 obyvatele se město řadí na jedno z předních míst mezi velkými městy ČR. Správa věcí veřejných, resp. poskytování sluţeb ve veřejném zájmu sehrává důleţitou úlohu v kaţdodenním ţivotě města a jeho obyvatel. Rozsah sluţeb, jejich četnost a kvalita jsou nezbytným předpokladem udrţitelného sociálního a ekonomického rozvoje. Správa věcí veřejných postupně stále více vyţaduje dlouhodobý koncepční přístup a uplatňování principu partnerství. Ve městě Hradec Králové resp. v rámci jeho samosprávných úřadů jsou tyto principy partnerství, udrţitelného rozvoje a koncepčního rozvoje města postupně zaváděny a průběţně je vyhodnocována jejich úspěšnost. Město Hradec Králové resp. jeho samosprávný úřad patří v těchto principech k vyspělejším městům v rámci ČR a je zapojeno do několika projektů a sdruţení, které tyto trendy vyuţívají a aplikují. Město Hradec Králové vyvíjí mnohé aktivity, jejichţ cílem je motivovat obyvatele města k účasti na diskusích o rozvoji města. Město Hradec Králové má zájem vyuţívat názorů, návrhů a podnětů obyvatel v procesu koncepčního plánování a řízení města. Kvalitně provedené rozvojové dokumenty související s utvářením podoby a charakteru města spolu s efektivními veřejnými investicemi, jsou důleţitými předpoklady pro určení a udrţení trendů, v jejichţ důsledku bude město vytvářet příznivé prostředí pro další navazující investice, zejména soukromého sektoru a občanů města. Investice, ať uţ veřejné či soukromé, se projeví ve zlepšení kvality poskytovaných sluţeb, veřejného a soukromého charakteru. Velmi dobrá je finanční a majetková pozice města. Vyrovnané rozpočtové hospodaření města, nízká zadluţenost města a vysoké rezervy pro čerpání úvěrů jsou důleţitými aspekty pro další rozvoj města. Město Hradec Králové plánuje aktivity s ročním finančním rozpočtem a rozpočtovým výhledem aţ na 3 roky. Město Hradec Králové financuje ze svého rozpočtu několik velkých investičních akcí ročně a má i dostatečné rezervy pro spolufinancování projektových záměrů financovaných z tuzemských i zahraničních dotací a dalších finančních zdrojů. Odstraněním bariér a slabých stránek ovlivňujících další rozvoj města a posílením silných stránek se můţe město Hradec Králové dále rozvíjet a posilovat svojí pozici významného ekonomického a společenského centra regionu a ČR. Slabé a silné stránky, příleţitosti a hrozby rozvoje města Hradec Králové jsou souhrnně identifikovány ve SWOT analýze (viz kapitola 2.3) Z výše uvedeného souhrnu výchozí situace a výhledu střednědobých trendů a tendencí vyplývá, ţe pro další posílení rozvoje města je důleţité především posílení centrální části města, kde se koncentruje většina zásadních a identických ekonomických aktivit mající vliv na image a hospodářskou sílu města. V centru města je vysoká koncentrace strategických sluţeb, terciárního sektoru, drobného a středního podnikání, včetně firem s inovačním potenciálem a další. Komplexní posilování a ekonomické zvyšování potenciálu širší centrální zóny města s řešením navazujících sluţeb, obchodu a administrativní funkce je zásadní pro rozvoj celého města. Okrajové části s lokalizovanou průmyslovou výrobou rovněţ nesou vysoký hospodářský význam pro rozvoj města, ale většina strategických, inovačních a rozvojových činností se soustřeďuje do širšího centra města. Z uvedených souvislostí a hlavních aspektů rozvoje města Hradec Králové byl pro vyuţití intervencí v rámci IPRM zvolen zónový přístup se zřetelem na centrální zónu města. Centrum města je na základě výstupů analytické části povaţováno za území s vysokým potenciálem růstu (dle metodiky MMR), které svým rozvojem má a nadále bude mít vysoký pozitivní vliv na ekonomický rozvoj města a na kvalitu ţivota ve městě. Centrum města je hybnou silou společenskoekonomického rozvoje města a výkonnou jednotkou soustřeďující většinu typických a inovačních aktivit a činností ve městě. Rozsah 49

50 a popis souvislé centrální zóny IPRM s názvem Centrum města = pól růstu a rozvoje je uveden v kapitole 3.1. Rozhodující okruhy aktivit pro synergické řešení dalšího rozvoje města byly pro intervence v rámci IPRM dle Metodického pokynu MMR vybrány následovně: - Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech - Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji - Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost - Zvyšování kvality pracovní síly - Obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo sluţby; - Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně vyuţívaných prostranství; - Zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech; - Budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch; - Ochrana a obnova památek a jejich vyuţití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. - Zvýšení kvality urbanizované krajiny; - Doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech; - Individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně; - Vyuţívání obnovitelných zdrojů energie ve městech; - Optimalizace hospodaření s energiemi (sniţování energetické náročnosti); - Smart governance města a regiony; Všechny tyto okruhy a aktivity jsou obsaţeny ve čtyřech zvolených prioritních oblastech pro intervence IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje (dle moţností a podmínek Metodického pokynu MMR): 1. Ekonomický rozvoj 2. Přitaţlivá města 3. Ţivotní prostředí 4. Správa věcí veřejných Zdůvodnění výběru zóny Na základě zjištěných závěrů socioekonomické analýzy města, souhrnného zhodnocení podmínek budoucího rozvoje městě ve střednědobém horizontu a priorit rozvoje města byl pro IPRM Hradec Králové zvolen zónový přístup. Vybranou zónou pro intervence IPRM je Centrum města. Za centrum města je povaţováno území pokrývající celou část historického centra města a převáţnou část novodobějšího obchodního centra města s koncentrací sluţeb, občanské vybavenosti a podnikatelských a vzdělávacích aktivit. Centrální zóna města tvoří geograficky souvislou plochu a její bliţší popis a přesné vymezení je uvedeno v kapitole 3.1. Název IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje napovídá, ţe zvolená centrální zóna města je v IPRM dle Metodického pokynu MMR (kap ) určena jako území s vysokým potenciálem růstu. Dle výše uvedeného Metodického pokynu MMR, konkrétně kapitoly , část 1c) území s vysokým potenciálem růstu musí splňovat některé z následujících ukazatelů povaţovaných za kritéria výběru zóny: a) vysoká koncentrace ekonomických aktivit; b) vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj sluţeb; 50

51 c) vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit; d) velký význam v systému dopravní obsluţnosti, která umoţňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro rozvoj města; e) vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel zvýšení kvality ţivota ve městech; f) výrazné uplatnění obsluţných a administrativních funkcí; g) vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje. Dle Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod, kapitoly 6.1.4, je potřebné výběr zóny zdůvodnit minimálně dvěma ukazateli, které jsou vybrány podle charakteru zóny ze seznamu Metodického pokynu MMR, kapitoly Vysoký potenciál růstu zóny Centrum města města Hradec Králové se odráţí a lze zdůvodnit a prokázat zejména následujícími ukazateli z výše uvedených 7 moţností: d) velký význam v systému dopravní obsluţnosti, která umoţňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro rozvoj města; e) vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel zvýšení kvality ţivota ve městech; f) výrazné uplatnění obsluţných a administrativních funkcí; g) vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje. Popis vybraných kritérií výběrů zóny d) velký význam v systému dopravní obsluţnosti, která umoţňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro rozvoj města; Centrální zóna města má velký význam především z pohledu dopravní obsluţnosti prostředky hromadné dopravy. Městská hromadná doprava je ve městě Hradci Králové zajišťována 23 denními linkami, z nichţ je 5 linek trolejbusových a 18 linek autobusových a 1 noční linkou. V centru města je lokalizován nový moderní terminál hromadné dopravy, který sdruţuje na jedno místo městskou hromadnou dopravu a linky příměstských a dálkových autobusových spojů. V centrální zóně je rovněţ lokalizováno hlavní vlakové nádraţí. Trasy linek ve většině případů vycházejí resp. končí na terminálu hromadné dopravy. V centrální části města se křiţují všechny trasy linek a zastávky MHD obsluhují celé území centrální zóny města. Centrální zónu města obsluhuje rovněţ noční autobusová linka. Nejfrekventovanějšími zastávkami MHD ve městě jsou Terminál HD, Hlavní nádraţí, Adalbertinum, Magistrát města, Obchodní dům Tesco, Gočárova třída. Všechny tyto zastávky jsou lokalizovány v centrální části města. Koncentraci a strukturu linek MHD v centru města názorně zobrazuje následující mapka. 51

52 Obrázek č. 2: Mapa linek a zastávek MHD v centru města Pozn.: Červenými liniemi jsou vyznačeny trasy linek MHD v Hradci Králové; modrými body jsou znázorněny zastávky; ţlutou barvou je vyznačena zóna centra města (viz kap. 3). Zdroj: GIS CEP Většina zastávek MHD v centru města je situována buďto u významných administrativních institucí, u turistických atraktivit, u kulturně-společenských zařízení nebo u významných obchodních subjektů či na důleţitých křiţovatkách a rozhraní jednotlivých tras. V městské hromadné dopravě je zaveden elektronický odbavovací systém tzv. Městská karta, která slouţí jednak jako nosič časové jízdenky nebo jako elektronická peněţenka pro platbu jízdného se zvýhodněným tarifem. Pro příleţitostné uţivatele MHD a návštěvníky města jsou nadále v platnosti klasické papírové jízdenky označované pomocí mechanických strojků ve vozidlech. MHD v Hradci Králové je začleněna do Integrovaného dopravního systému VYDIS, který působí na území Pardubického a Královehradeckého kraje. Vymezená centrální zóna má velký význam také z hlediska dopravní dostupnosti individuální automobilovou dopravou. Dopravní obsluţnost centrální zóny Hradce Králové je zaloţena na radiálně okruţním systému, který je typický pro město Hradec Králové. První městský okruh prochází v celé své délce vymezenou centrální zónou a zajišťuje dopravuje především kolem historického centra města. Druhý městský okruh prochází zónou cca ze ¾ a částečně tvoří hranici vymezené zóny. Do druhého městského okruhu paprskovitě ústí všechny hlavní příjezdové směry (od Prahy, Pardubic, Brna, Ostravy, Náchoda a Jičína). Tranzitní doprava je vedena po okruţním systému převáţně východní aţ severozápadní částí. 52

53 Obrázek č. 3: Mapa okruţního dopravního systému a hlavních příjezdových směrů v centru města Hradec Králové Pozn.: Hnědými liniemi jsou vyznačeny hlavní příjezdové směry po silnicích I. a II. třídy; ţlutou barvou je vyznačena zóna centra města (viz kap. 3). Zdroj: GIS CEP Díky důmyslnému okruţnímu systému v centru města a paprskovitě se sbíhajícími hlavními příjezdovými směry je dopravní dostupnost centra města na výborné úrovni a za optimálního dopravního provozu je moţné se z okraje města do centra autem či autobusem dostat za několik minut. Tento ukazatel má návaznost na prioritní oblast Ekonomický rozvoj, Přitaţlivé město a Ţivotní prostředí. e) vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel zvýšení kvality ţivota ve městech; Vybraná zóna centrální části města má velký význam z hlediska lokalizace významných zdravotních a sociálních institucí, vzdělávacích zařízení a kulturních aktivit. Pro zajištění zdravotních sluţeb je v centrální zóně hned několik zařízení. Největšího a nadregionálního významu dosahuje především Fakultní nemocnice, která náleţí k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v ČR. Fakultní nemocnice Hradec Králové má všechny základní i nadstavbové obory. Jsou zde prováděny nejsloţitější chirurgické výkony a pouţívanými technologiemi v oblasti diagnostiky a léčby i léčebnými výsledky je Fakultní nemocnice Hradec Králové srovnatelná s obdobnými pracovišti v Evropě. Dalším významným regionálním zdravotnickým zařízením je První privátní chirurgické centrum Sanus, které poskytuje lékařskou péči ve čtyřech hlavních oborech. 53

54 Jedná se o Gynekologii, Centrum asistované reprodukce s genetickou poradnou, Urologii, Plastickou a estetickou chirurgii. Součástí sanatoria je rovněţ Anesteziologické a resuscitační oddělení. Z hlediska ambulantní péče je moţno oblast povaţovat za významnou, neboť se zde nachází 18 ordinací praktických lékařů z celkových 52 v Hradci Králové (35%), 8 ordinací pro děti a dorost z celkových 29 (28%), 25 ordinací zubního lékaře z celkových 79 (32%) a 4 ordinace gynekologa z celkových 10 (40%). Tabulka č. 9: Zastoupení jednotlivých typů zdravotnických zařízení ve městě a v Centru města Typ zdravotnického zařízení Počet celkem v HK Z toho v Centru města Fakultní nemocnice % Poliklinika a sdruţená zdravotnická zařízení % Sanatoria % Samostatné ordinace praktických lékařů % Samostatné ordinace pro děti a dorost % Samostatné ordinace - stomatologické % Samostatné ordinace - gynekologické % celkem % Zdroj: Profil města, vlastní šetření CEP Ve vymezené zóně centra města působí široké spektrum subjektů zajišťujících sociální sluţby. Jsou zde poskytovány sociální sluţby pro seniory, děti a mládeţ, sociální sluţby pro zdravotně postiţené, pečovatelské sluţby, funguje zde domácí ošetřovatelská péče a speciální školská a výchovná zařízení. Významným poskytovatelem sociálních sluţeb je Oblastní charita Hradec Králové, provozující 2 azylové domy (HK celkem 2). Dále pod tento subjekt patří středisko rané péče Sluníčko, Poradna pro lidi v tísni a Charitní ošetřovatelská sluţba. Ve vymezené zóně má také sídlo Senior centrum o.p.s., které se svou činností zaměřuje na seniory. Centrum provozuje jak respitní péči určenou seniorům a zdravotně pojištěným (10 lůţek), tak penzion pro důchodce (120 bytů). Práci s rizikovými skupinami dětí a mládeţe řeší Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové cestou oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Problematikou rizikových skupin dětí a mládeţe se také zabývá Středisko výchovné péče pro mládeţ DOMINO (mládeţ let) a Občanské sdruţení Salinger, provozující Nízkoprahové centrum pro děti a mládeţ. Ve vymezeném území působí také instituce, které se zaměřují na zdravotně postiţené občany. Jedná se o Centrum pro zdravotně postiţené Královéhradeckého kraje, Dostupné sluţby imobilním občanům, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí, Hradecký spolek neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Tyflocentrum Hradec Králové, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným, DANETA denní stacionář. Sídlo zde má také Zdravotní ústav HK, Oblastní spolek ČCK, Krajská hygienická stanice poradna pro odvykání kouření a Středisko pro podporu zdraví, prevenci drogové závislosti a AIDS. Pro děti vyţadující speciální péči zde funguje Speciální pedagogické centrum-zvláštní škola a Praktická škola, Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené děti. Z hlediska zajištění kulturních potřeb je tato zóna velmi významná, neboť jsou zde soustředěna nejvýznamnější kulturní zařízení města jako jsou např. Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a Filharmonie Hradec Králové.Dále do centrální zóny patří kulturně a historicky významné objekty poskytující společenské a volnočasové sluţby. Takovým zařízením je např. Knihovna města Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna, Katedrála sv.ducha, Ţidovská synagoga, Adalbertinum, Rudolfinum, Galerie Jeřabina, Galerie Koruna, Galerie Aag, Galerie Amb, Galerie Foma, Galerie Celebris a Studio Beseda. V centru města se koná také většina festivalů a společenských akcí jako jsou např. Slavnosti Královny Elišky nebo předvánoční trhy. V průběhu roku se zde koná mnoho výstav např. v Galerii moderního umění a v Muzeu východních Čech. 54

55 Ve vymezené centrální zóně jsou rovněţ zastoupeny všechny typy škol. Na území zóny o velikosti 4,4 km 2 (4,16 % z celkové plochy města) se nachází celkem 19 škol (34,5%) z celkového počtu 55 škol na území celého města. V porovnání rozloţení jednotlivých vzdělávacích zařízení v rámci města je ovšem identické, ţe většina nejvýznamnějších vzdělávacích zařízení se nachází právě v centrální zóně města. Tabulka č. 10: Zastoupení jednotlivých typů škol ve městě a v Centru města Typ školy Počet celkem v HK Z toho v Centru města Základní škola % Základní umělecká škola % Střední škola (včetně gymnázií) % Střední odborné učiliště % Vyšší odborné školy % Vysoké školy % celkem % Zdroj: Profil města, vlastní šetření CEP Mezi střední školy a vyšší odborné školy patří v centrální zóně města: - Obchodní akademie a Jazyková škola, - Střední zdravotnická škola, - Vyšší odborná škola zdravotnická, - Střední průmyslová škola stavební, - Střední odborná škola, - Gymnázium Boţeny Němcové, - Gymnázium J.K.Tyla, - Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína - Evangelická akademie Vyšší odborná škola biblická. Významnou vzdělávací institucí v oblasti vysokoškolského vzdělávání je v centru města především Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Hradec Králové, kterou v současnosti tvoří tři fakulty Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu a Filozofická fakulta. V centrální zóně města se koncentruje rovněţ celá řada dalších vzdělávacích aktivit, mezi které patří např. jazykové školy a kurzy, instituce profesního a zájmového vzdělávání, subjekty celoţivotního vzdělávání, rekvalifikační kurzy a další. Tento ukazatel má návaznost na prioritní oblast Ekonomický rozvoj, Přitaţlivé město a Správa věcí veřejných. f) výrazné uplatnění obsluţných a administrativních funkcí; Vybraná centrální zóna města má nenahraditelný význam v rámci celého města z hlediska koncentrace a obsluţnosti různými typy sluţeb.. V centru města sídlí všechny pobočky nejvýznamnějších bankovních institucí v ČR, včetně pobočky České národní banky. Dále zde sídlí např. Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Hypoteční banka, Raiffeisen Bank, GE Money Bank, HVB Bank, UniCredit Bank, Volksbank, Bawag Bank CZ, IC banka. V zóně jsou lokalizovány rovněţ pobočky významných komerčních a zdravotních pojišťoven (Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali pojišťovna, ING ţivotní pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Uniqa a další). Z dalších finančních institucí jsou v centrální zóně města zastoupeny všechny stavební spořitelny (Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida Komerční banky, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Wüstenrot), finanční poradenské firmy a další. 55

56 Svojí činnost v centru města provozuje také většina realitních kanceláří a subjektů zabývajících se obchodem s nemovitostmi, cestovní kanceláře a agentury, právní, advokátní a notářské kanceláře. Sídlí zde také Krajská hospodářská komora a mnoho dalších profesních svazků a komor. Obchodní sluţby jsou v centrální zóně města zastoupeny především vysokou koncentrací maloobchodních jednotek pokrývající veškerý maloobchodní sortiment. Nejvyšší koncentrace maloobchodních jednotek je v části od historického jádra po Riegrovo náměstí. Z kategorie obchodních domů a marketů se je zde lokalizován Obchodní dům Tesco a Albert. Marketové obchody jsou převáţně lokalizovány mimo vymezenou centrální zónu. V centru města jsou také plně pokryty občanské sluţby. Vyskytuje se zde celá řada provozoven poskytující různé druhy sluţeb pro místní obyvatele i návštěvníky (kadeřnictví, krejčovství, opravny a další). Stravovací a ubytovací sluţby jsou rovněţ ve velkém počtu zastoupeny v centru města. Nejvyšší jejich koncentrace je v historické části města, kde se nacházejí četné restaurační provozovny s rozmanitou nabídkou sluţeb a zaměření a několik ubytovacích provozoven různého charakteru od luxusních hotelů (Hotel u Královny Elišky) po penziony (Nové Adalbertinum). V modernější části města se nachází několik velkých ubytovacích zařízení hotelového typu např. Amber Hotel Černigov. Pro návštěvníky a turisty jsou v centrální zóně rozvinuty také informační sluţby a další doprovodné sluţby cestovního ruchu. Jsou zde lokalizovány obě informační centra a také navigační systém pro pěší turistiku. Administrativní funkce je v centrální zóně města reprezentována především státní správou a samosprávou a dalšími úřady a institucemi. V centru města mj. sídlí tyto důleţité státní a samosprávné administrativní instituce: - Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Magistrát města Hradec Králové - Úřad práce v Hradci Králové - Finanční úřad - Katastrální úřad - Pozemkový úřad - Nejvyšší kontrolní úřad - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Česká inspekce ţivotního prostředí V centru města dále sídlí mj. tyto další významné subjekty: - Český telekomunikační úřad - Puncovní úřad - Státní okresní archív - Exekutorský úřad - Krajské státní zastupitelství - Okresní státní zastupitelství - Krajský soud v Hradci Králové - Okresní soud - Policie ČR - Městská policie - Krajská hygienická stanice - Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové Tento ukazatel má návaznost na prioritní oblast Ekonomický rozvoj, Přitaţlivé město a Správa věcí veřejných. 56

57 g) vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje. Věda, výzkum a inovační potenciál je v centrální zóně města zastoupen především akademickými pracovišti a dalšími vědeckovýzkumnými institucemi a ústavy. Ve vymezené lokalitě se nachází pět ze šesti fakult tří univerzit: Tři fakulty Univerzity Hradec Králové (Pedagogická, Informatiky a managementu a Filosofická), Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta vojenského lékařství Univerzity obrany. Ojedinělá je v rámci ČR především přítomnost Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty (obě Univerzita Karlova) v jednom městě. Farmaceutická fakulta nesídlí ve vymezené centrální zóně, ale těsně v její blízkosti. Vysoké školy v centrální zóně města a jejich vědeckovýzkumná činnost vytváří dobrý předpoklad pro rozvoj různorodých aktivit a ve spolupráci s praktickými pracovištěm rovněţ dobré propojení teorie s aplikací v praxi. Pro univerzitní pracoviště je typická především vědecko-výzkumná a vývojová činnost v základním i aplikovaném výzkumu ve vazbě na potřeby praxe a uplatnění studijních oborů v praxi. Do vědecké práce jsou tradičně zapojováni studenti doktorských, ale i inţenýrských programů. Partnery výzkumu jsou často společnosti zabývající se aplikací dosaţených poznatků v praxi a vědeckovýzkumná pracoviště jiných institucí, případně společně vytvořená pracoviště ve spolupráci s dalšími subjekty. Velmi intenzivní je spolupráce především medicínsko-farmaceutických fakult s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a dalšími subjekty zabývajícími se např. laboratorní činností či výrobou farmaceutik. Mezi výzkumná pracoviště se sídlem ve vymezené zóně města a se zaměřením na oblasti medicíny patří: Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, Státní veterinární ústav, Centrum pro výzkum a vývoj ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a SVUS Pharma a.s. Ve městě je zaloţen rovněţ medicínsko-farmaceutický klastr. V centrální zóně města sídlí i další subjekty provádějící výzkumné a vývojové činnosti z různých oborů. Patří mezi ně např. ATEKO a.s. působící v chemických, strojírenskýcha potravinářských oborech a Sklářský ústav Hradec Králové, který provádí širokou škálu chemických, fyzikálních a mechanických zkoušek v oblasti skla, porcelánu, keramických materiálů, biţuterie a jiných kovových předmětů. Dalším významným inovačním potenciálem v centrální části města jsou subjekty zabývající se rozvojem informačních a komunikačních technologií. Vzniká nový klastr zaloţený na spolupráci s názvem Hradecký IT klastr.. Hlavní iniciátoři vzniku tohoto sdruţení jsou právě ICT firmy se sídlem v centrální zóně města spolu s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ze současných 17 členů klastru má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně dvanáct společností. Díky tomuto sdruţení zde vzniká další prostor pro vzájemnou spolupráci podnikatelkách subjektů v příbuzných oborech, přidruţených institucí a organizací a vyuţití tak synergického efektu vznikajícího z této spolupráce. V centru města sídlí také další organizace podílející se na studiu a výzkumu v různých oborech a přispívající k rozvoji inovační infrastruktury především poskytováním relevantních informací a poradenstvím, např. regionální kancelář agentury CzechInvest, Krajská hospodářská komora, RPIC s.r.o., Centrum evropského projektování a.s., regionální kancelář Ministerstva pro místní rozvoj a regionální pracoviště Ministerstva ţivotního prostředí zaměřená na problematiku odpadového hospodářství aj. Technologické centrum sídlí mimo centrum města, v areálu bývalého letiště, ale svojí činností a oblastí působnosti rovněţ přispívá k rozvoji inovací v centrální zóně, stejně jako Podnikatelské centrum, které sídlí v blízkosti vymezené centrální zóny. Tento ukazatel má návaznost na prioritní oblast Ekonomický rozvoj a Přitaţlivé město. 57

58 3 Popis zóny/tématu 3.1 Kvantitativní i kvalitativní popis zóny/tématu Vymezení zóny IPRM Hradec Králové zahrnuje území centrální části města s vysokým potenciálem růstu. Centrum města je územně vymezeno uvnitř následujících hranic: V severní části města začíná hranice území ulicí Antonína Dvořáka, pokračuje ulicí M.D.Rettigové, přes Labský most na Gočárův okruh a ulicí Pilnáčkovou. Na východní straně je centrum města ohraničeno navazující Okruţní ulicí aţ po Orlický most, odkud je jiţní hranice svedena převáţně podél levého břehu řeky Orlice aţ po ulici Heřmanovu, odtud dále ulicí Hradební na Orlické nábřeţí aţ k Moravskému mostu. Jiţním směrem hranice pokračuje ulicí Hradeckou a podél ulice Na Jezírkách zpět k ulici Zborovské. Nejjiţnější hranice vede ulicí Třebešskou odkud se směrem k severu stáčí k řece Labi a podél levého břehu vede aţ k Mostu u Soutoku. Za tímto mostem hranice vymezeného území pokračuje směrem na jihozápad Rašínovou třídou aţ po křiţovatku s ulicí Veverkova. Západním směrem z ulice Veverkova hranice dále pokračuje ulicí Jiřího Purkyně a Habrmanova, odkud pokračuje ulicí Nerudovou směrem ke Gočárově třídě a ulicí Zammenhofovou podél vlakového nádraţí přes Riegrovo náměstí a Sladkovského ulici zpět k severu směrem k ulici Antonína Dvořáka Popis zóny Vymezená zóna centra města zahrnuje celé území historického centra města a převáţnou část obchodního centra města. Mimo to pokrývá rovněţ značnou část lokalit města, ve kterých jsou soustředěny obory vyuţívající nové technologie, inovace nebo zabývající se vzděláváním, vědou a výzkumem. Město Hradec Králové se vyznačuje funkčním specifikem, kdy historické centrum neplní zcela funkci obchodního a administrativního centra. Je více orientováno na společenský a kulturní ţivot města. Obchodní a administrativní centrum, včetně koncentrace sluţeb terciérní sféry se v průběhu vývoje města lokalizovalo více západním směrem od řeky Labe do moderní Gočárovy části města, vystavěné převáţně ve 20. století. Vymezená zóna centra města tvoří souvislou plochu zabírající převáţnou část území města plnícího centrální funkci z hlediska funkčního a urbanistického uspořádání města. 58

59 Obrázek č. 4: Vymezení zóny Centrum města Hradec Králové v rámci katastrálních území města Pozn.: Červenými liniemi jsou vyznačeny hranice katastrů na území města Hradec Králové; ţlutou barvou je vyznačena zóna centra města. Zdroj: GIS CEP 59

60 Obrázek č. 5: Ortofotomapa vymezené zóny centrum města Hradec Králové Pozn.: Ţlutou barvou je vyznačena zóna centra města. Zdroj: GIS CEP 60

61 Základní geografické a demografické údaje Vymezená zóna má rozlohu 4,4 km 2 (4,16 % z celkové plochy města) a hraniční obvod území je dlouhý 11,8 km. Ve vymezené zóně se nachází celkem objektů s číslem popisným, 3 objekty s evidenčním číslem a 316 objektů bez čísla popisného. Celkem tedy objektů, coţ je přibliţně 20% ze všech objektů ve městě. Ve vymezené zóně ţilo k celkem obyvatel 9, coţ je 21,9 % z celkového počtu obyvatel města ( ), z nichţ bylo muţů a ţen. Hustota zalidnění vymezeného centra města činí obyvatel na km 2, coţ v porovnání s průměrnou hustotou zalidnění města Hradec Králové (881,6 obyvatel na km2) je více neţ 5x vyšší hodnota. Na jeden objekt s číslem popisným připadá v průměru 11,8 obyvatel, coţ je o cca 2,5 obyvatele více neţ průměr za celé město. V kategorizaci základních věkových skupin je patrné, ţe obyvatelé centrální části města, v porovnání s celkovými hodnotami za město, mají v zásadě stejnou věkovou skladbu, přičemţ odchylka se pohybuje max. do 1% (město/centrum v %: ,94/12,75, ,14/61,82, ,90/25,42). Z těchto hodnot lze konstatovat, ţe vymezená centrální zóna města nevykazuje nijak odlišné demografické hodnoty, vyjma výrazně vyšší koncentrace osídlení na plochu území. Centrální zóna města nevykazuje znaky demograficky deprimovaného území. Ekonomika a podnikání Vymezená zóna je sídlem administrativy, vysokých škol, několika výzkumných organizací a firem zejména z oblasti sluţeb. Ve vybrané zóně je vysoká koncentrace subjektů z terciárního sektoru Jedná se zejména o subjekty zaměřené na obchodní činnosti, stravovací sluţby i finanční zprostředkování a o subjekty ze sektoru strategických sluţeb (především IT firmy). Také díky univerzitnímu zázemí má zvolená zóna potenciál pro rozvoj ekonomických činností s vyšší přidanou hodnotou tzn. výzkumu, vývoje a inovačního podnikání. Souvisí s tím i existence výzkumných institucí na daném území a záměr místních vysokých škol na vybudování výzkumného a výukového centra a univerzitního campusu. V zóně se nachází významná lokalita z pohledu rozvoje občanské vybavenosti. Jedná se o lokalitu Aldis, která je místem kongresového centra, sportovních zařízení a mají zde sídla i firmy ze sektoru strategických sluţeb. Prvními investory v této lokalitě jsou společnosti T-Mobile a vývojová softwarová společnost GIST, s.r.o. Pro tuto lokalitu je schválen územní plán, který dále předurčuje její rozvoj jako kulturně-společenského a administrativně-správního centra. Inovační potenciál Pro centrum města je typické univerzitní zázemí. Ve vymezené lokalitě se nachází pět ze šesti fakult tří univerzit: Tři fakulty Univerzity Hradec Králové (Pedagogická, Informatiky a managementu a Filosofická), Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakulta vojenského lékařství Univerzity obrany. Přítomnost vysokých škol v centrální zóně města vytváří dobrý předpoklad pro rozvoj vědeckovýzkumných aktivit. Vzhledem k oborovému zaměření škol a působnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové je v centrální zóně potenciál pro rozvoj výzkumných a vývojových aktivit a jejich následného uvádění do praxe zejména v medicínsko-farmaceutických oborech, ale ne jen v nich. Ve vymezené zóně dochází ke koncentraci těchto aktivit také díky existenci několika výzkumných organizací s podobným zaměřením. Následná spolupráce s podnikatelským sektorem a uvádění 8 Dle zdrojů GIS MMHK 9 Dle zdrojů GIS MMHK 10 Dle zdrojů GIS MMHK 61

62 výsledků výzkumných činností do praxe se bude realizovat spíše vně zóny. Mezi výzkumná pracoviště se sídlem ve vymezené zóně města a se zaměřením na oblasti medicíny patří: Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, Státní veterinární ústav, Centrum pro výzkum a vývoj ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a SVUS Pharma a.s. Další instituce situované v centrální zóně a provádějící výzkumné a vývojové činnosti z různých oborů jsou ATEKO a.s. a Sklářský ústav Hradec Králové. Společnost ATEKO a.s. nabízí komplexní dodávky investičních celků v oborech chemický, strojírenský a potravinářský průmysl, chlazení, alternativní zdroje energie a ochrana ţivotního prostředí. Sklářský ústav Hradec Králové, s.r.o. provádí širokou škálu chemických, fyzikálních a mechanických zkoušek v oblasti skla, porcelánu, keramických materiálů, biţuterie a jiných kovových předmětů. Na základě zkoušek vydává jako akreditovaný orgán pro certifikaci výrobků certifikáty. Mimo dobře zakořeněné obory z oblasti medicíny a farmacie je v Hradci Králové a zejména v jeho centrální zóně vysoký potenciál pro rozvoj informačních a komunikačních sluţeb. V současné době vzniká uskupení zaloţené na spolupráci tzv. hradecký IT klastr. Jedná se o neformální sdruţení ICT společností se sídlem zejména v Královéhradeckém kraji. Hlavní iniciátoři vzniku tohoto sdruţení jsou právě ICT firmy se sídlem v centrální zóně města spolu s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ze současných 17 členů klastru má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně dvanáct společností. Díky tomuto sdruţení zde vzniká další prostor pro vzájemnou spolupráci podnikatelkách subjektů v příbuzných oborech, přidruţených institucí a organizací a vyuţití tak synergického efektu vznikajícího z této spolupráce. Přitaţlivost centrální zóny města Centrální zóna města je jako celek bezesporu nejpřitaţlivějším územím v rámci města z hlediska historického, kulturního a společenského potenciálu, dále je centrem administrativní a správní funkce města, centrem cestovního ruchu, obchodu a podnikání. Historický ostroh, jako jediná výraznější vyvýšenina ve městě, nedaleko soutoku řek vytváří jedinečnou dominantu města, jejíţ stavby (Chrám sv. Ducha a Bílá věţ) jsou viditelné ze širokého okolí. Historický ráz města se snoubí s moderním vývojem města ve 20. století a přitom nedochází k výraznějším střetům mezi historickými prvky a prvky soudobé architektury. Modernější část centra města, vystavěná především ve 20. století dle urbanistické koncepce Josefa Gočára, doplněná architektonickými prvky Jana Kotěry a dalších významných architektů se vyznačuje jasně promyšlenou koncepcí vymezující obytnou a obsluţnou část města protkanou hlavními třídami a spojujícími ulicemi a to vše je umístěno v rámci dvou soustředných městských okruhů s radiálními komunikacemi. V posledních cca 20 letech probíhá postupně nejen revitalizace a regenerace jednotlivých lokalit v rámci města (např. pěší zóna, Ulrichovo náměstí, Malé náměstí atd.), ale také jsou postupně zastavovány proluky v centru města a nové lokality, kam jsou mj. soustředěny objekty terciární a kvartérní sféry (např. univerzitní kampus v lokalitě na soutoku, obchodně-administrativní lokalita Aldis a jiné). Mezi nejvýraznější stavby posledních cca 20 let patří v centrální části města budovy České pojišťovny, České národní banky, budovy T-mobile a GIST v lokalitě Aldis, Univerzity Hradec Králové v lokalitě Na Soutoku, nové objekty v areálu Fakultní nemocnice (Pavilon Interních oddělení, Výukové centrum lékařské fakulty UK), Státní vědecké knihovny a Terminálu hromadné dopravy. V centrální zóně města se nachází také několik objektů a ploch, které je moţné povaţovat za brownfields. Jedná se především o menší výrobní areály, bývalé vojenské objekty nebo objekty občanské vybavenosti. Některé z těchto brownfileds jiţ prošli revitalizací a mají v rámci města novou funkci. Jedním z největších revitalizovaných brownfields v centru města je areál bývalého pivovaru, který byl přestavěn na administrativní centrum s názvem Regiocentrum Nový pivovar. Revitalizace pivovaru významně přispěla k oţivení historické části města, která nebyla dříve přístupna. Ve spojitosti s otevřeným pivovarským nádvořím a nově vybudovanými spojovacími schody a podzemním parkovacím stáním je objekt vyuţíván širokou veřejností a vedou k němu často i cílené cesty turistů. Areál bývalé mlékarny nedaleko hlavního nádraţí byl zbourán a na jeho místě se buduje objekt s obytnou, administrativní a obchodní funkcí. Část vojenských objektů, především kasáren, jiţ také 62

63 našla své nové vyuţití. Gayerovy kasárna mají převáţně obchodní funkci a další objekty jsou přebudovány většinou na administrativní funkci (např. Okresní soud). Mnohé další brownfields v centru města jsou určeny k revitalizaci. Patří mezi ně např. Verbenského kasárna, objekt bývalého Vertexu, objekt Jitřenky, Katchnerka a další. Vzdělávací, zdravotní a sociální sluţby Charakteristickým znakem vybrané zóny je vysoká koncentrace vzdělávacích institucí. Jsou zde zastoupeny všechny typy škol (od škol mateřských aţ po školy vysoké). Konkrétně se zde nachází 5 základních škol (HK 25), 1 základní umělecká škola (HK 2), 7 středních škol (HK 16), 2 střední odborná učiliště (HK 5), 2 vyšší odborné školy (HK 4) a 2 vysoké školy (HK 3). Mezi střední školy a vyšší odborné školy patří Obchodní akademie a Jazyková škola, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední průmyslová škola stavební, Střední odborná škola, Gymnázium Boţeny Němcové, Gymnázium J.K.Tyla, Biskupské gymnázium Bohuslava Albína a Evangelická akademie Vyšší odborná škola biblická. Významnou vzdělávací institucí v oblasti vysokoškolského vzdělávání je především Lékařská fakulta UK a Univerzita Hradec Králové, kterou v současnosti tvoří tři fakulty Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu a Filozofická fakulta. Vybraná zóna má také velký význam pro zajištění zdravotních a sociálních potřeb obyvatel, neboť se zde nacházejí významné instituce, mající ve zmíněných oblastech nejen regionální ale i nadregionální význam. V oblasti zdravotnictví se jedná především o Fakultní nemocnici, která náleţí k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé republice. Fakultní nemocnice Hradec Králové má všechny základní i nadstavbové obory. Jsou zde prováděny nejsloţitější chirurgické výkony. Pouţívanými technologiemi v oblasti diagnostiky a léčby i léčebnými výsledky je Fakultní nemocnice Hradec Králové srovnatelná s obdobnými pracovišti v Evropě. Dalším významným zdravotnickým zařízením je první privátní chirurgické centrum Sanus, které poskytuje lékařskou péči ve čtyřech hlavních oborech. Jedná se o Gynekologii, Centrum asistované reprodukce s genetickou poradnou, Urologii, Plastickou a estetickou chirurgii. Součástí sanatoria je rovněţ Anesteziologické a resuscitační oddělení. Také z hlediska ambulantní péče je moţno oblast povaţovat za významnou, neboť se zde nachází 18 ordinací praktických lékařů( HK celkem 52), 8 ordinací pro děti a dorost (HK celkem 29), 25 ordinací zubního lékaře (HK celkem 79) a 4 ordinace gynekologa (HK celkem 10). Ve vymezené zóně centra města působí široké spektrum sociálních sluţeb. Jsou zde poskytovány sociální sluţby pro seniory, děti a mládeţ, sociální sluţby pro zdravotně postiţené, pečovatelské sluţby, funguje zde domácí ošetřovatelská péče a speciální školská a výchovná zařízení. Významným poskytovatelem sociálních sluţeb je Oblastní charita Hradec Králové, provozující 2 azylové domy (HK celkem 2). Dále pod tento subjekt patří středisko rané péče Sluníčko, Poradna pro lidi v tísni a Charitní ošetřovatelská sluţba. Ve vymezené zóně má také sídlo Senior centrum o.p.s., které se svou činností zaměřuje na seniory. Centrum provozuje jak respitní péči určenou seniorům a zdravotně pojištěným (10 lůţek), tak penzion pro důchodce (120 bytů). Práci s rizikovými skupinami dětí a mládeţe řeší Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové cestou oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Problematikou rizikových skupin dětí a mládeţe se také zabývá Středisko výchovné péče pro mládeţ DOMINO (mládeţ let) a Občanské sdruţení Salinger, provozující Nízkoprahové centrum pro děti a mládeţ. Ve vybraném území působí také instituce, které se svou činností zaměřují na zdravotně postiţené občany. Jedná se o Centrum pro zdravotně postiţené Královéhradeckého kraje, Dostupné sluţby imobilním občanům, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí, Hradecký spolek neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Tyflocentrum Hradec Králové, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným, DANETA denní stacionář. Sídlo zde má také Zdravotní ústav HK, Oblastní spolek ČCK, Krajská hygienická stanice poradna pro odvykání kouření a Středisko pro podporu zdraví, prevenci drogové závislosti a AIDS. Pro děti vyţadující speciální péči zde funguje Speciální pedagogické centrum-zvláštní škola a Praktická škola, Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální mateřská škola pro zrakově postiţené děti. 63

64 Kultura, sport a volnočasové aktivity Z hlediska zajištění kulturních potřeb je tato zóna velmi významná, neboť jsou zde soustředěna zařízení, kde se koná většina kulturních akcí ve městě a která mají regionální a národní význam. Takovým zařízením je především Klicperovo divadlo, které získalo v posledních letech několikrát titul Divadlo roku ČR, Divadlo Drak, které je nositelem řady ocenění doma i v zahraničí a Filharmonie Hradec Králové, působící jako renomované těleso na domácí i zahraniční scéně. Dále do zmíněné zóny patří kulturně a historicky významné objekty poskytující společenské a volnočasové sluţby. Takovým zařízením je např. Knihovna města Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna, Katedrála sv.ducha, Ţidovská synagoga, Adalbertinum, Rudolfinum, Galerie Jeřabina, Galerie Koruna, Galerie Aag, Galerie Amb, Galerie Foma, Galerie Celebris a Studio Beseda. K přitaţlivosti historického centra přispívají také pořádané festivaly a společenské akce. K nejoriginálnějším a nejzajímavějším patří kaţdoroční Slavnosti Královny Elišky nebo předvánoční trhy. V průběhu roku se zde koná mnoho výstav např. v Galerii moderního umění a v Muzeu východních Čech. Ve zmíněné zóně se také nachází mnoho zařízení pro volnočasové aktivity a sportovní vyţití obyvatel. Jedná se například o Městské lázně - Aquacentrum, Plavecký bazén 50 m, Zimní stadion, TJ Spartak- Loděnice, TJ Slavia, TJ Sokol Hradec Králové, TJ Sokol Praţské Předměstí, Obří akvárium, Sokolovnu, Skate park, Stadion Bavlna, 54 dětských hřišť a další sportoviště a volnočasová zařízení. Významným sportovním zařízením je především zimní stadion, který má dvě kryté ledové plochy s celkovou kapacitou hlediště 7800 diváků v hlavní hale a 250 v hale II. Kromě vyuţití pro sport je hala vyuţita cca pro 5 velkých koncertů ročně a dále pro pravidelné výstavy a veletrhy. Mezi další atraktivní krytá sportovní zařízení patří Městské lázně (aguapark s tobogánem, vířivkami, umělým vlnobitím a dalšími atrakcemi) a Plavecký bazén 50 m. Mezi hojně vyuţívaná sportovní zařízení je moţno zařadit také sportovní areál Bavlna, kde se nachází travnaté fotbalové hřiště s lehkoatletickou dráhou, dále antukové hřiště na volejbal, nohejbal a házenou. Cestovní ruch Ve vymezené centrální zóně města se nachází hlavní potenciál cestovního ruchu a nejvíc atraktivit pro přilákání turistů do města. Přitaţlivé jsou zde jednak historické a kulturní památky, ale i prvky moderního vývoje města. Hojně navštěvované jsou pořádané kulturní a společenské akce konané v průběhu celého roku. V centrální zóně města sídlí obě kanceláře Městského informačního centra a mnoho dalších kontaktních míst, kde mohou turisté a návštěvníci získat potřebné údaje k pobytu ve městě. Historickým a moderním centrem města jsou připraveny a vyznačeny dva procházkové okruhy s několika informačními tabulemi, které kaţdého provedou po největších zajímavostech a skvostech města. Mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější atraktivity cestovního ruchu patří z historických památek v centru města Bílá věţ a Chrám svatého Ducha a dále Muzeum Východních Čech, z kulturních zařízení to je Klicperovo divadlo a Filharmonie Hradec Králové a ze sportovních zařízení Plavecký bazén a Městské Lázně. Velké oblibě se těší různé festivaly a slavnosti, jejichţ návštěvnost je velice vysoká a dlouhodobě stoupá. Pořadatelé některých akcí (Divadlo evropských regionů, Jazz goes to town, Slavnosti Královny Elišky, předvánoční trhy) se kaţdoročně zabývají kapacitou akcí pro uspokojení všech návštěvníků. V centru města jsou lokalizovány všechny významné objekty vyuţívané pro kongresovou turistiku. Nejvýznamnějším je kongresové centrum Aldis na Eliščině nábřeţí, které poskytuje širokou moţnost variantního uplatnění při pořádání akcí různého typu (výstavy, veletrhy, konference, kongresy další). K dispozici je zde několik sálů a salónků s kapacitou míst s nejmodernější konferenční technikou, tlumočnickými zařízeními, velkoplošnou projekcí, LCD panely, dataprojektory a další. Celková plocha vnitřní výstavní plochy činí m 2 a venkovní plochy m 2. V centru Aldis jsou dále k dispozici rovněţ cateringové a gastronomické sluţby a mnoho dalších doprovodných sluţeb. 64

65 Ze sítě ubytovacích sluţeb se v centru města nachází většina zařízení poskytující vyšší standard ubytování. K nejvyhledávanějším patří Hotel u Královny Elišky, Amber hotel Černigov, Restaurace a penzion Pod věţí, Penzion Nové Adalbertinum, Penzion u Sv. Lukáše a další. Z kategorie ubytování niţšího standardu jsou návštěvníkům k dispozici např. Hotel stadion, Penzion Marko a další. Gastronomické sluţby vysokého standardu nabízejí některá restaurační zařízení nacházející se především v lokalitě Velkého náměstí a přilehlých uliček. Mnohá z nich vyuţívají ke svému provozu historické budovy města, které mají neopomenutelný ráz. Ve stejné lokalitě, ale i v jiných místech především v okolí Pěší zóny se kaţdému návštěvníkovy nabízí široká škála dalších standardních, ale i speciálních stravovacích zařízení od kaváren a cukráren, pizzerie, restaurace, pivnice, snack bary aţ po stánky s rychlým občerstvením. Mnohé z těchto zařízení lákají v letních měsících svými předzahrádkami či jinou formou venkovního posezení. Dopravní obsluţnost a mobilita Dopravní obsluţnost centrální zóny Hradce Králové je zaloţena na radiálně okruţním systému, který je typický pro město Hradec Králové. Tzv. druhý městský okruh tvoří část hranice vymezené zóny. Do centrální zóny města paprskovitě ústí všechny hlavní příjezdové směry (od Prahy, Pardubic, Brna, Ostravy, Náchoda a Jičína). Tranzitní doprava je vedena po okruţním systému převáţně východní aţ severozápadní částí. Mezi prvním a druhým městským okruhem a mezi hlavními příjezdovými komunikacemi do města jsou v centru města vybudovány spojující komunikace a ulice, které jsou z velké části projektovány dle urbanistických a regulačních plánů z počátku 20. století a i novodobější výstavba silničních komunikací na něj navazuje. V centrální zóně města je provozována hustá síť městské hromadné dopravy (dále jen MHD), která zajišťuje dopravní obsluţnost po celé zóně. Autobusové a trolejbusové linky zpravidla začínají u hlavního nádraţí (resp. terminálu hromadné dopravy) odkud se paprskovitě rozbíhají do všech stran města. Hlavními koncentrujícími osami MHD jsou Gočárova třída přes Ulrichovo náměstí, ulice Dukelská a Karla IV. a první městský okruh. V centrální zóně města se vyskytují nejfrekventovanější zastávky MHD v rámci města (Hlavní nádraţí, Adalbertinum, Ulrichovo náměstí, Obchodní dům Tesco, Magistrát). Dobrou dopravní obsluţnost MHD mají zajištěnou i okrajovější části centrální zóny a nově vznikající lokality (Fakultní nemocnice, Aldis, Labská kotlina). V centru města je lokalizován nově vybudovaný terminál hromadné dopravy, který integruje na jedno místo linky MHD s dálkovými a regionálními autobusovými spoji. Terminál je kyvadlovou dopravou propojen také s hlavním ţelezničním nádraţím. Zprovozněn byl v červenci Především v centrální zóně města je evidován nedostatek parkovacích míst. Současná kapacita a rozmístění parkovacích míst nedostačuje růstu intenzity individuální automobilové dopravy. Od roku 2007 funguje tzv. Integrovaný systém parkování v centrální části města. Placená parkovací stání provozuje na městských komunikacích soukromá společnost. Rezidenti a předplatitelé mají moţnost zakoupení předplacených parkovacích karet. Ceny parkovného jsou odstupňovány dle parkovací zóny. Nejdraţší parkování je na Velkém náměstí a v lokalitách historického centra města. Odlehlejší místa a parkovací dům Nový pivovar mají cenově zvýhodněný tarif. V centrální zóně se plánuje vybudování druhého parkovacího domu v lokalitě Katchnerka s cca 500 místy. Podle výsledků dopravních průzkumů je v Hradci Králové nadprůměrný podíl cyklistické a pěší dopravy a to především v letních měsících. Přírodní podmínky a dopravní systém centra města umoţňují cyklistům aţ na některé nebezpečné úseky celkem bezproblémový průjezd. Na mnoha místech jsou vybudovány cyklistické stezky. Pěší se nejvíce koncentrují v lokalitě Pěší zóny v centru města, v okolí hlavního nádraţí a v historické části města. Pro oba druhy dopravy jsou plánovány další investice do budování bezpečnějšího pohybu cyklistů a chodců po městě a oddělení od automobilového provozu. Na okraji centrální zóny města je situováno hlavní ţelezniční nádraţí. Z jiného úhlu pohledu nemá ţelezniční doprava v centrální zóně města velký význam. 65

66 Ţivotní prostředí Kvalita ţivotního prostředí v centru města se nijak výrazně neliší od hodnot za celé město a nevykazuje ţádné výrazně odlišné znaky. Mírně zhoršené údaje oproti okrajovým částem města a průměru dosahují měřitelné ukazatele znečištění ovzduší a hladiny hluku. Čistota ovzduší v centru města je výrazně ovlivňována především mobilními zdroji tzn. dopravou. Vymezené centrum města je z velké části lemováno hlavními dopravními průtahy městem a i hlavními průjezdnými komunikacemi v rámci města. V zónách podél silničních koridorů se zvyšuje jednak hladina hlukového zatíţení, která místy dosahuje i přesahuje povolené hygienické limity a vlivem dopravy dochází rovněţ ke zvýšení koncentrace prachových částic v ovzduší a koncentrace COx. Díky rovinatému terénu centra města a dobrým povětrnostním podmínkám vyšší koncentrace dopravních imisí nezatěţují město častějším výskytem inverze či podobných jevů. Ochrana obyvatel proti hluku je postupně realizována výstavbou protihlukových bariér zejména v nejzatíţenějších úsecích Gočárova okruhu. Ve vymezené zóně se nachází jedna z automatických měrných stanic ve městě, která je umístěna v Sukových sadech. Ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší se v centru města nenachází ţádný ze zvláště velkých zdrojů znečištění dle kategorie REZZO 1. V centrální zóně je lokalizována 1 spalovna, která se nachází v areálu Fakultní nemocnice a je vyuţívána pro spalování zdravotnického odpadu. Centrem města protékají řeky Labe a Orlice. Orlice se vlévá do Labe u Jiráskových sadů. Kvalita a jakost povrchových i podzemních vod je v centrální zóně obdobná jako údaje za celé město. Centrální ČOV města je lokalizována mimo vymezené centrum města. V centrální zóně města se nacházejí rozsahem větší i menší plochy zeleně, které plní významnou estetickou a oddychovou funkci. Nejrozsáhlejší jsou Šimkovy sady, které jsou před procesem regenerace s cílem zvýšení jejich přírodního a funkčního potenciálu. Pod historickým ostrohem se nacházejí při ulici Československé armády Ţiţkovy sady, které mají převáţně parkovou úpravu a slouţí jako místo odpočinku v historické části města. Prostor mezi soutokem Labe s Orlicí zaplňují Jiráskovy sady s památným historickým kostelíkem a částečně parkovou úpravou. Menší plochy zeleně a klidové zóny se v rámci města nacházejí především podél Labe, kde jsou lokalizovány na nábřeţích a stavebně upraveny a podél Orlice, kde mají více přírodní charakter. Drobné plochy se vyskytují na pozůstatcích hradebního opevnění, které je terasovitě stupňováno. Část v okolí Ţiţkových sadů je volně přístupná veřejnosti, část jiţních teras a teras pod Kanovnickými domy čeká na svoji regeneraci. Správa věcí veřejných V centru města Hradce Králové se koncentrují aktivity řady institucí místního, regionálního a nadregionálního významu, ať uţ ze sféry státní správy (např. finanční úřad), tak ze sféry samosprávy (magistrát) Institucí místního významu sídlící přímo v centru města je Magistrát města Hradec Králové (Československé armády) Mezi instituce regionálního významu lze zařadit Krajský úřad Královéhradeckého kraje (Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245), Finanční úřad (U Koruny), Finanční ředitelství (Horova), Katastrální úřad (Ulrichovo náměstí), Krajské státní zastupitelství (Zieglerova), Krajské vojenské velitelství (Velké náměstí), Krajský soud (Čs. armády), Okresní soud (Ignáta Hermanna), Okresní státní zastupitelství (Čs. armády), Pozemkový úřad (Ulrichovo náměstí), Státní okresní archiv (Škroupova), Úřad práce (Na Okrouhlíku). Významnou institucí nadregionálního významu je Regionální rada regionu soudrţnosti (Praţská), jejíţ sídlo nespadá do vymezené zóny, ovšem veškerá rozhodnutí související s čerpáním prostředků z rozpočtu EU pocházejí od krajských zastupitelů, jeţ mají své kanceláře v sídle KÚ Královéhradeckého kraje. 66

67 Ve vymezeném území se rovněţ nachází 11 středních škol zřízených či zaloţených Královéhradeckým krajem (8), právnickými osobami (2) a církví (1). Studenti těchto škol pocházejí z celého Královéhradeckého kraje. Ve vymezené zóně lze nalézt následující organizace zřízené či zaloţené městem: Informační centra města Hradce Králové (Gočárova třída, Velké náměstí), Klicperovo divadlo (Dlouhá), Divadlo DRAK (Hradební), Filharmonie Hradec Králové (Eliščino nábřeţí), Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Knihovna města Hradce Králové (Tomkova), Městská policie, základní školy, školní jídelny, mateřské školy a jesle. Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. (Kydlinovská) nemá sídlo ve vymezené zóně, ovšem spravuje majetek města, který se v jejím území nachází. Jedná se zejména o bytový fond, ale i všechny budovy a další související majetek organizací města. Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (Pouchovská) rovněţ nesídlí ve vymezené zóně, ale spravuje na jejím území nezbytnou infrastrukturu pro instituce a obyvatele vymezené zóny. Součástí vymezené zóny jsou také obchody a jiné podnikatelské aktivity, zejména obchodní povahy, ale i sluţeb, jenţ dotvářejí spolu se vzdělávacími, kulturními a společenskými aktivitami charakter centra města jako zóny s významným ekonomickým a společenským přínosem pro celé město a kraj. Střed vymezené zóny, označený jako památková rezervace a městská památková zóna, tak podtrhuje význam této části města SWOT analýza zóny Silné stránky (S) Historicky a kulturně-společensky nejpřitaţlivější část města Vyhlášená městská památková rezervace v historickém jádru města Nejvyšší koncentrace turistických atraktivit a zajímavostí v rámci města, včetně kulturně-společenských událostí Systematická urbanistická koncepce města v rámci radiálně okruţního dopravního systémem Vysoké soustředění maloobchodních, podnikatelských, administrativních, kulturně-společenských a dalších sluţeb v centru města Demograficky nedeprimované území, struktura obyvatelstva kopíruje průměrné hodnoty města Přítomnost univerzit a vysokých škol, fakultních pracovišť, významných vědecko-výzkumných institucí a subjektů pro rozvoj moderních informačních a komunikačních sluţeb v centru města Vysoká koncentrace subjektů terciárního sektoru a ekonomických činností s vyšší přidanou hodnotou v centru města Vysoká koncentrace vzdělávacích zařízení všech stupňů v centru města, včetně institucí terciárního a celoţivotního vzdělávání Přítomnost fakultní nemocnice a dalších zdravotnických zařízení s nadregionálním významem Přítomnost vysokého počtu subjektů sociálních sluţeb pro jednotlivé cílové skupiny v centru města Vysoká koncentrace zařízení pro kulturně-společenský ţivot, volnočasové aktivity a sport Rozvinutá informační infrastruktura pro turistiku a cestovní ruch 67

68 Výborná dopravní dostupnost a obsluţnost centra města hromadnou dopravou Integrovaný systém hromadné dopravy podpořený provázaností hlavního ţelezničního nádraţí s novým terminálem hromadné dopravy Vysoký podíl cestujících udrţitelnými formami dopravy (cyklo, pěší, MHD) Kvalitní ţivotní prostředí ve městě bez výrazného znečištění Vysoká rozloha parků, sadů a další zeleně v centru města s estetickou a rekreační funkcí Uplatnění integrovaného přístupu řešení potřeb a rozvoje města ve vymezené zóně Vysoká koncentrace veřejných institucí místního a regionálního významu v centru města Slabé stránky (W) Přítomnost brownfields v centru města (výrobní, vojenské, občanské vybavenosti) Nedostatek parkovacích míst v centru města Mírně zvýšená hladina hluku a koncentrace prachu poblíţ frekventovaných silničních tahů Vysoká energetická náročnost nezateplených veřejných objektů v centru města Zanedbaný a funkčně nevyhovující stav Šimkových sadů jako největší plochy zeleně v centru města a některých dalších zelených ploch a veřejných prostranství Nevyhovující stav vybraných sportovišť a dalších volnočasových zařízení Vedení tranzitní dopravy po II. městském okruhu částečně centrem města Nedostatečné kapacity pro rozvoj vzdělávání a celoţivotního učení Nevyhovující stav elektronického portálu pro efektivní komunikaci veřejné správy s veřejností Příleţitosti (O) Rozvoj dalších vědeckovýzkumných a inovačních aktivit v centru města Rozvoj klastrů především se zaměřením na medicínsko-farmaceutické obory a IT obory Rozvoj podnikatelských subjektů s provázaností na oblast vědy a výzkumu s uplatněním v praxi Regenerace a revitalizace nevyhovujících prostranství a objektů v centru města Zkvalitnění infrastruktury a zvýšení kapacit pro rozvoj kongresové turistiky Rozvoj infrastruktury pro pěší a cyklisty Regenerace parků, sadů a dalších drobných ploch zeleně pro zkvalitnění oddychových zón ve městě 68

69 Zlepšení tepelně-technických vlastností veřejných objektů v centru města Zkvalitnění volnočasové infrastruktury Rozšíření nabídky a zkvalitnění zázemí pro terciární a celoţivotní vzdělávání Vyuţití moţností čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a dalších dotačních titulů na projekty v centru města Zintenzívnění komunikace města s podnikatelským, neziskovým a veřejným sektorem Podpora rozvoje sluţeb elektronizace veřejné správy (e-governement) Hrozby (T) Pokles turistické atraktivity a návštěvnosti centra města Nedokončení výstavby univerzitního kampusu Univerzity Hradec Králové Negativní změna demografické struktury obyvatelstva v centru města Nárůst pobytu sociálně problémových skupin v centru města Migrace obyvatel mimo centrum města, vylidnění zóny Nevyrovnaný rozvoj diverzifikovaných aktivit v centru města Nedostatečná provázanost nabídky vzdělávacích oborů s potřebami trhu práce Zvyšující se intenzita individuální automobilové dopravy v centru města a tranzitní dopravy Odliv podnikatelských a obchodních aktivit z centra města 3.2 Vize, globální cíl Vize města definuje cílový stav, jakého by mělo být prostřednictvím IPRM ve zvolené zóně dosaţeno s vyuţitím prostředků ROP Severovýchod a jiných OP. Vize IPRM Hradec Králové Centrum města pól růstu a rozvoje města je v souladu se Strategickým plánem města z roku 2004, navazujícím Akčním plánem města a s nadřazenými rozvojovými dokumenty města, kraje, ČR a EU, včetně Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Vize IPRM Hradec Králové Centrum města pól růstu a rozvoje města Centrum města bude přitaţlivou lokalitou s mnoţstvím zajímavých míst a objektů, vyhlášeným místem kulturního a společenského ţivota města a hybnou silou ekonomického rozvoje města se soustředěnou terciérní a kvartérní sférou propojenou s inovativními a výzkumnými aktivitami. K rozvojové vizi IPRM je stanoven globální cíl, který detailněji rozvádí a konkrétněji vymezuje základní směry rozvojových aktivit v dané zóně vedoucí k naplnění vize. Globální cíl IPRM Hradec Králové Centrum města pól růstu a rozvoje města je v souladu se Strategickým plánem města z roku 2004, navazujícím Akčním plánem města a s nadřazenými rozvojovými dokumenty města, kraje, ČR a EU, včetně Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 69

70 Globální cíl IPRM Hradec Králové Centrum města pól růstu a rozvoje města V centru města budou kvalitní a funkční veřejná prostranství, upravená městská zeleň a rekonstruované objekty, které jsou historickým a kulturním dědictvím města. Rozvíjeny budou podnikatelské i nepodnikatelské aktivity vedoucí k posílení centrální funkce zóny nabízející široké spektrum sluţeb a vybavenosti v nových i revitalizovaných objektech. V lokalitě centra města se budou rozvíjet aktivity pro vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly a kapacity pro vědu, výzkum a inovace. 3.3 Stanovení cílů a strategie Specifické cíle IPRM Specifické cíle charakterizují cílový stav, kterého by mělo být dosaţeno realizací opatření a aktivit v dané prioritní oblasti. Směřují k naplnění globálního cíle a vize IPRM. Kaţdá prioritní oblast Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové má stanoven vţdy jeden specifický cíl. Všechny specifické cíle IPRM HK jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Hradce Králové do roku 2020 a s nadřazenými rozvojovými a programovými dokumenty města, kraje, ČR EU, včetně Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (vzájemná provázanost IPRM Hradec Králové a strategických a rozvojových dokumentů je blíţe popsána v kapitole 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM). Specifické cíle IPRM vycházejí ze SWOT analýzy zóny, přičemţ se snaţí vyuţít silných stránek a příleţitostí, navrhnout intervence pro řešení slabých stránek a neutralizovat moţné hrozby s ohledem na naplnění vize IPRM Hradec Králové, dle které bude centrum města přitaţlivou lokalitou s mnoţstvím zajímavých míst a objektů, vyhlášeným místem kulturního a společenského ţivota města, hybnou silou ekonomického rozvoje města se soustředěno terciérní a kvartérní sférou propojenou s inovativními a výzkumnými aktivitami. IPRM Hradec Králové Centrum města pól růstu a rozvoje města je zaměřen na 4 prioritní oblasti Ekonomický rozvoj, Přitaţlivé město, Ţivotní prostředí a Správa věcí veřejných (moţný výběr minimálně 3 ze 6 prioritních oblastí dle Metodického pokynu MMR ze srpna ), proto byly v rámci globálního cíle IPRM stanoveny 4 specifické cíle: Specifické cíle IPRM Hradec Králové Centrum města pól růstu a rozvoje města 1. Podpořit rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací v centru města Hradec Králové. 2. Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu ţivota jeho obyvatel 3. Podpořit environmentálně šetrné a udrţitelné principy v péči o ţivotní prostředí a zvýšit kvalitu urbanizovaného přírodního prostředí. 4. Zkvalitnit a zefektivnit sluţby veřejné správy, zlepšit komunikaci a zvýšit dostupnost informací. 11 Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města ze srpna 2007, upravené znění z června 2008, definuje těchto 6 prioritních oblastí: Ekonomický rozvoj, Sociální integrace, Ţivotní prostředí, přitaţlivá města, Dostupnost a mobilita, Správa věcí veřejných. 70

71 Specifický cíl 1. k prioritní oblasti Ekonomický rozvoj Podpořit rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací v centru města Hradec Králové. Specifického cíle 1. bude dosaţeno především opatřeními a aktivitami zaměřenými na posilování kapacit pro výzkum a vývoj, podporou vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly, včetně univerzitního, celoţivotního a profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Specifický cíl 1. bude realizován prostřednictvím podpor z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 4.1. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, oblasti podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání a oblasti podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 1.1. Zvýšení adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Specifický cíl 1. navazuje na následující výstupy SWOT analýzy zóny: Přítomnost univerzit a vysokých škol, fakultních pracovišť, významných vědecko-výzkumných institucí a subjektů pro rozvoj moderních informačních a komunikačních sluţeb v centru S města Vysoká koncentrace vzdělávacích zařízení všech stupňů v centru města, včetně institucí terciárního a celoţivotního vzdělávání Rozvoj dalších vědeckovýzkumných a inovačních aktivit v centru města O Rozvoj klastrů především se zaměřením na medicínsko-farmaceutické obory a IT obory Rozšíření nabídky a zkvalitnění zázemí pro terciární a celoţivotní vzdělávání Nedokončení výstavby univerzitního kampusu Univerzity Hradec Králové T Nedostatečná provázanost nabídky vzdělávacích oborů s potřebami trhu práce Specifický cíl 2. k prioritní oblasti Přitaţlivé město Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu ţivota jeho obyvatel. Specifického cíle 2. bude dosaţeno opatřeními zaměřenými na regeneraci městského prostředí, včetně revitalizace brownfields, obnovy historických objektů a úpravy exponovaných i klidových veřejných prostranství, a na rozvoj infrastruktury a zázemí pro volnočasové aktivity, kulturu a sport. Specifický cíl 2. bude realizován prostřednictvím podpor ROP Severovýchod, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Specifický cíl 2. navazuje na následující výstupy SWOT analýzy zóny: Vysoké soustředění maloobchodních, podnikatelských, administrativních, kulturněspolečenských a dalších sluţeb v centru města Historicky a kulturně-společensky nejpřitaţlivější část města S Vyhlášená městská památková rezervace v historickém jádru města Vysoká rozloha parků, sadů a další zeleně v centru města s estetickou a rekreační funkcí Vysoká koncentrace zařízení pro kulturně-společenský ţivot, volnočasové aktivity a sport Přítomnost brownfields v centru města (výrobní, vojenské, občanské vybavenosti) Zanedbaný a funkčně nevyhovující stav Šimkových sadů jako největší plochy zeleně v centru W města a některých dalších zelených ploch a veřejných prostranství Nevyhovující stav vybraných sportovišť a dalších volnočasových zařízení Regenerace a revitalizace nevyhovujících prostranství a objektů v centru města Regenerace parků, sadů a dalších drobných ploch zeleně pro zkvalitnění oddychových zón ve O městě Zkvalitnění volnočasové infrastruktury T Pokles turistické atraktivity a návštěvnosti centra města 71

72 Specifický cíl 3. k prioritní oblasti Ţivotní prostředí Podpořit environmentálně šetrné a udrţitelné principy v péči o ţivotní prostředí a zvýšit kvalitu urbanizovaného přírodního prostředí. Specifického cíle 3. bude dosaţeno opatřeními zaměřenými na sniţování energetické náročnosti veřejných objektů v centru města Hradec Králové a na revitalizaci veřejné zeleně městských sadů a parků. Specifický cíl 3. bude realizován prostřednictvím podpor z operačního programu Ţivotní prostředí, oblasti podpory 3.2. Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry a oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny a prostřednictvím podpor z ROP Severovýchod, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Specifický cíl 3. navazuje na následující výstupy SWOT analýzy zóny: Kvalitní ţivotní prostředí v centru města bez výrazného zatíţení znečištění ovzduší a vod S Vysoká rozloha parků, sadů a další zeleně v centru města s estetickou a rekreační funkcí Vysoká energetická náročnost nezateplených veřejných objektů v centru města W Zanedbaný a funkčně nevyhovující stav Šimkových sadů jako největší plochy zeleně v centru města a některých dalších zelených ploch a veřejných prostranství Zlepšení tepelně-technických vlastností veřejných objektů v centru města O Regenerace parků, sadů a dalších drobných ploch zeleně pro zkvalitnění oddychových zón ve městě Specifický cíl 4. k prioritní oblasti Správa věcí veřejných Zkvalitnit a zefektivnit sluţby veřejné správy, zlepšit komunikaci a zvýšit dostupnost informací. Specifického cíle 4. bude dosaţeno opatřením zaměřeným na modernizaci veřejné správy a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Specifický cíl 3. bude realizován prostřednictvím podpor z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě. Specifický cíl 4. navazuje na následující výstupy SWOT analýzy zóny: Uplatnění integrovaného přístupu řešení potřeb a rozvoje města ve vymezené zóně S Vysoká koncentrace veřejných institucí místního a regionálního významu v centru města W Nevyhovující stav elektronického portálu pro efektivní komunikaci veřejné správy s veřejností Podpora rozvoje sluţeb elektronizace veřejné správy (e-governement) O Zintenzívnění komunikace města s podnikatelským, neziskovým a veřejným sektorem Strategie IPRM Strategie Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové s názvem Centrum města pól růstu a rozvoje města vychází ze zjištěných závěrů socioekonomické analýzy a SWOT analýzy města. Vnějším východiskem pro formulaci strategie IPRM Hradec Králové byly priority a cíle nadřazených strategických a rozvojových dokumentů, především Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2020 a operačních programů ČR se zaměřením zejména na soulad s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod a jeho oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Město Hradec Králové pro svůj zónově zaměřený IPRM zvolilo následující 4 prioritní oblasti: 1. Ekonomický rozvoj Prioritní oblast Ekonomický rozvoj se dle Metodického pokynu MMR zaměřuje na aktivity jako je výstavba podnikatelských nemovitostí, podpora MSP a drobných podnikatelů, rozvoj inovačního 72

73 podnikání a kapacit pro výzkum, vývoj a inovace, podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly a rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. V případě IPRM Hradec Králové budou tyto aktivity naplňovány konkrétními projekty prostřednictvím opatření a aktivit, které vycházejí z vydefinované vize a globálního a specifického cíle. IPRM Hradec Králové se v rámci prioritní oblasti Ekonomický rozvoj zaměřuje na tyto aktivity vymezené Metodickým pokynem MMR: b) Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech d) Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji f) Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost g) Zvyšování kvality pracovní síly 2. Přitaţlivá města Prioritní oblast Přitaţlivé město se dle Metodického pokynu MMR zaměřuje na aktivity jako je obnova zanedbaných území pro podnikání a sluţby, úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně vyuţívaných veřejných prostranství, zvýšení kvality exponovaných a veřejných prostranství ve městech, zvýšení kvality zón bydlení a veřejných sluţeb, budování infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch a ochrana a obnova památek. V případě IPRM Hradec Králové budou tyto aktivity naplňovány konkrétními projekty prostřednictvím opatření a aktivit, které vycházejí z vydefinované vize a globálního a specifického cíle. IPRM Hradec Králové se v rámci prioritní oblasti Přitaţlivé město zaměřuje na tyto aktivity vymezené Metodickým pokynem MMR: a) obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo sluţby; b) úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně vyuţívaných prostranství; c) zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech; e) budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch; f) ochrana a obnova památek a jejich vyuţití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. 3. Ţivotní prostředí Prioritní oblast Ţivotní prostředí se dle Metodického pokynu MMR zaměřuje na aktivity jako je ochrana ovzduší, vod a ochrana před hlukem, zvýšení kvality urbanizované krajiny a urbánní zeleně ve městech, obnova parků, opatření k ochraně přírody ve městech, zkvalitnění nakládání s odpady, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a sniţování energetické náročnosti, protipovodňová opatření a prevence rizik. V případě IPRM Hradec Králové budou tyto aktivity naplňovány konkrétními projekty prostřednictvím opatření a aktivit, které vycházejí z vydefinované vize a globálního a specifického cíle. IPRM Hradec Králové se v rámci prioritní oblasti Ţivotní prostředí zaměřuje na tyto aktivity vymezené Metodickým pokynem MMR: d) zvýšení kvality urbanizované krajiny; e) doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech; f) individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně; i) vyuţívání obnovitelných zdrojů energie ve městech; j) optimalizace hospodaření s energiemi (sniţování energetické náročnosti); 4. Správa věcí veřejných Prioritní oblast Správa věcí veřejných se dle Metodického pokynu MMR zaměřuje na aktivity zaměřené na rozvoj moderních informačních a komunikační technologií souvisejících se smart governance. 73

74 V případě IPRM Hradec Králové bude tato aktivita naplňována konkrétními projekty prostřednictvím opatření a aktivit, které vycházejí z vydefinované vize a globálního a specifického cíle. IPRM Hradec Králové se v rámci prioritní oblasti Správa věcí veřejných zaměřuje na tyto aktivity vymezené Metodickým pokynem MMR: a) smart governance města a regiony; Přehled opatření a aktivit IPRM Opatření představuje soubor aktivit, které vedou k naplnění stanoveného specifického cíle prioritní oblasti. Aktivity představují dílčí činnosti, které vedou k realizaci stanovených opatření. Aktivity jsou realizovány konkrétními dílčími projekty IPRM. V rámci prioritních oblastí jsou v IPRM Hradec Králové navrţeny opatření a aktivity dle následujícího přehledu: Tabulka č. 11: Přehled prioritních oblastí, opatření a aktivit IPRM Hradec Králové Prioritní oblast 1. Ekonomický rozvoj Opatření 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Aktivita Podpora výstavby vysokoškolských kampusů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace Opatření 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Aktivita Zvyšování nabídky v oblasti celoživotního a profesního vzdělávání Aktivita Zkvalitnění terciárního vzdělávání Aktivita Zvýšení odborné úrovně a kvalifikace zaměstnanců Prioritní oblast 2. Přitaţlivé město Opatření 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí Aktivita Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb Aktivita Úprava exponovaných veřejných prostranství Aktivita Ochrana a obnova památek a historických objektů Aktivita Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru města Opatření 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Aktivita Rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity Aktivita Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu a sport Prioritní oblast 3. Ţivotní prostředí Opatření 3.1. Sniţování energetické náročnosti budov Aktivita Zateplování škol a dalších veřejných objektů v centru města Opatření 3.2. Revitalizace veřejné zeleně Aktivita 3.2.1: Rekonstrukce a obnova městských sadů, parků a zeleně Prioritní oblast 4. Správa věcí veřejných Opatření 4.1. Modernizace územní veřejné správy Aktivita Zavedení a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Aktivita Zefektivnění výkonu úřadu státní správy a samosprávy Opatření 5. Příprava a řízení IPRM Aktivita 5.1. Příprava IPRM Aktivita 5.2. Řízení IPRM 74

75 K realizaci výše uvedených opatření a aktivit prostřednictvím konkrétních dílčích projektů je třeba mít zajištěn dostatek finančních zdrojů a také lidské kapacity schopné projekty realizovat a řídit. Obsah a strategie IPRM Hradec Králové je koncipován tak, aby mohl slouţit jako podklad pro získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů, ze kterých ČR čerpá prostřednictvím jednotlivých operačních programů Popis vyuţití operačních programů k dosaţení cílů IPRM Hradec Králové je zpracováván za účelem koncentrace finančních zdrojů do vymezené zóny centra města. Zároveň je jeho zpracování pro Hradec Králové nezbytností pro čerpání dotací z Regionálního operačního programu, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. K dosaţení vytyčených cílů IPRM Hradec Králové bude vyuţito finančních zdrojů z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod i z dalších operačních programů na roky K dosaţení globálního cíle IPRM Hradec Králové a specifického cíle 1. Podpořit rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací v centru města Hradec Králové bude vyuţito finančních zdrojů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bude pro naplňování cílů IPRM vyuţita prioritní osa 4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity a oblast podpory 4.1. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Tato oblast podpory si klade za cíl mj. podpořit rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol nezbytné pro přípravu studentů pro výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Důraz je kladen na propojování výzkumu, výuky a inovací a na zapojení studentů do VaV činností tak, aby se zvýšila nabídka kvalitních absolventů, budoucích odborných pracovníků ve VaV, s relevantními dovednostmi pro uplatnění v praxi. Univerzity a případní další ţadatelé, kteří splňují všechny podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity a oblasti podpory 4.1. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem čerpat prostředky určené na: Investice do infrastruktury pro výuku spojenou s VaV na vysokých školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů, učeben, výukových laboratoří, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (budov a zařízení), Modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a vzdělávání (např. zavedení nových informačních technologií, modernizace knihoven, zajištění informačních zdrojů, včetně jejich nákupu a nákupu odborné literatury a databázových licencí, síťování knihoven a informačních center a vzájemné propojování informačních systémů atd.), v odůvodněných případech výstavba nových kapacit (např. knihoven), Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. náklady na přípravu a řízení projektu atd.) V rámci priority 4 budou přednostně podporovány projekty zaměřené na infrastrukturu v oborech, které produkují absolventy v technických a přírodovědeckých oborech. Podpora infrastruktur v jiných oborech je umoţněna, pokud prokáţí dostatečnou relevanci z hlediska cílů intervence. Podmínkou je podpora ţadatelů, kteří podporují absolventy, po nichţ existuje prokazatelná poptávka, u kterých je moţné doloţit vysokou míru uplatnitelnosti po absolutoriu, doloţí propojení vzdělávací činnosti s výzkumem a vývojem směřujícím k inovacím a doloţí praktickou relevanci investic do infrastruktury VaV. 75

76 V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude pro naplňování cílů IPRM Hradec Králové vyuţita prioritní osa 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, dále prioritní osa 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání a prioritní osa 3. Další vzdělávání, oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Prioritní osa 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání si klade za cíl zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na poţadavky znalostní ekonomiky. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou: Inovace a zvýšení kvality studijních programů vysokých škol Zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Vysoké školy a další subjekty, které splňují podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání čerpat prostředky zaměřené na: Inovace studijních programů v souladu s poţadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd., Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují moţnosti mezioborových studií, Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů, Podpora praxí a stáţí studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů, Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality, Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů, Podpora spolupráce VŠ se základními a středními školami v rámci poskytování poradenských sluţeb a podpory talentovaných ţáků, Podpora tvorby týmů, Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků, Zvyšování manaţerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol, Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ, Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ, Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ, Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí. Podpora z OP VpK poskytovaná v rámci prioritní osy 2 bude realizována na území všech regionů České republiky, které spadají pod cíl Konvergence, takţe o podporu mohou ţádat i subjekty z Hradce Králové. Projekty, které jsou součástí IPRM a splňují podmínky dané oblasti podpory, získají při hodnocení ţádosti o podporu od ŘV OP VpK bonifikaci 10%. Prioritní osa 3. Další vzdělávání, oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání si klade za cíl zvýšení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou: Podpořit kvalitu a rozsah nabídky dalšího vzdělávání, Podpořit provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním. 76

77 Vysoké školy, vzdělávací instituce a další subjekty, které splňují podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 3. Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání čerpat prostředky zaměřené na: Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů, Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udrţitelný rozvoj, Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství, Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udrţitelný rozvoj), Budování odborných kapacit vzdělávacích a poradenských sítí (národních a nadregionálních) působících v oblasti environmentálního specializačního vzdělávání, environmentálního poradenství a vzdělávání pro udrţitelný rozvoj prostřednictvím vzdělávání pedagogů, lektorů, poradců a řídících a organizačních pracovníků a tvorbou či inovací vzdělávacích a poradenských programů a metodik, Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání rozvoj programů dalšího vzdělávání ve školách, které přispějí k provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání, Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství s cílem rozšířit nabídku programů dalšího vzdělávání a poskytnout metodickou podporu při jejich realizaci. Podpora z OP VpK poskytovaná v rámci prioritní osy 3 bude realizována na území všech regionů České republiky, které spadají pod cíl Konvergence, takţe o podporu mohou ţádat i subjekty z Hradce Králové. Podpora je realizována prostřednictvím globálních grantů krajů ČR, v rámci nichţ budou podporovány tzv. grantové projekty. Projekty, které jsou součástí IPRM a splňují podmínky dané oblasti podpory, získají při hodnocení ţádosti o podporu od ŘV OP VpK bonifikaci 10%. V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude pro naplňování cílů IPRM Hradec Králové vyuţita prioritní osa 1. Adaptabilita, oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Globálním cílem této oblasti podpory je: Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou: Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s vyuţitím inovativních přístupů. Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců. Posílení udrţitelnosti pracovních míst. Subjekty, které splňují podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 1. Adaptabilita, oblasti podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků čerpat prostředky zaměřené na: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, Tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, 77

78 Aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, Poskytování podpůrných sluţeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání pracovní pozice Podpora udrţitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových rozvojových programů Podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství, Uplatňování pruţných forem organizace práce, Posilování sociálního dialogu s důrazem na oblast dalšího profesního vzdělávání a rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, Podpora udrţení zdravé pracovní síly. Podpora z OP LZZ poskytovaná v rámci prioritní osy 1 bude realizována na území všech regionů České republiky, které spadají pod cíl Konvergence, takţe o podporu mohou ţádat i subjekty z Hradce Králové. Projekty, které jsou součástí IPRM a splňují podmínky dané oblasti podpory, získají při hodnocení ţádosti o podporu od ŘV OP LZZ bonifikaci 10%. Prostřednictvím IPRM Hradec Králové se, dle obsahu strategie (struktura prioritních oblastí, opatření a aktivit) a souladu s Prováděcím dokumentem OP LZZ, předpokládá čerpání finančních alokací především na: Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměření zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udrţení kvalifikace, Klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udrţitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava atd.) V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude pro naplňování cílů IPRM Hradec Králové téţ vyuţita prioritní osa 5. Mezinárodní spolupráce, oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce. Globálním cílem této oblasti podpory je: Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Specifickými cíli této oblasti podpory jsou: Zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti. Subjekty, které splňují podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 5. Mezinárodní spolupráce, oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce čerpat prostředky zaměřené na činnosti spojené se sdílením informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů a s rozvojem doplňkových přístupů a koordinovaných, nebo společných opatření, s přenosem zahraničních zkušeností a odborných znalostí zahraničních partnerů, se získáváním a přejmutím jiţ existujících funkčních řešení a přístupů, či s vytvářením sítí důleţitých aktérů, jako například sociálních partnerů, vzdělávacích a vědeckých institucí a nevládních neziskových organizací na nadnárodní úrovni. Podpora z OP LZZ poskytovaná v rámci prioritní osy 1 bude realizována na území všech regionů České republiky, které spadají pod cíl Konvergence, takţe o podporu mohou ţádat i subjekty z Hradce Králové. Projekty, které jsou součástí IPRM a splňují podmínky dané oblasti podpory, získají při hodnocení ţádosti o podporu od ŘV OP LZZ bonifikaci 10%. 78

79 IPRM Hradec Králové bude vyuţívat k dosaţení globálního cíle a specifického cíle 2. Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu ţivota jeho obyvatel čerpání finančních alokací z Regionálního operačního programu, prioritní oblasti 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Globálním cílem této oblasti podpory je: Posílení vyváţeného ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center a operačními cíli oblasti podpory 2.1. ROP Severovýchod jsou: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Město Hradec Králové splňuje všechny podmínky a je v souladu s příjemci podpory 2.1., takţe můţe prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením Prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí - konkrétně oblastí podpory 2.1. Rozvoj regionálních center ROP Severovýchod čerpat prostředky zaměřené na: regeneraci a revitalizaci brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu obnovu vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních sluţeb. Tato oblast podpory je územně zaměřená na obce s více neţ 50. tis. obyvateli v regionu Soudrţnosti Severovýchod. Město Hradec Králové patří mezi města, jeţ mají povinnost pro čerpání této oblasti podpory zpracovat IPRM. Kaţdý projekt na území města Hradec Králové vyuţívající zdrojů oblasti podpory 2.1. ROP Severovýchod musí být fyzicky realizován v souladu s vymezením zóny IPRM Centrum města. Prostřednictvím IPRM Hradec Králové se, dle obsahu strategie (struktura prioritních oblastí, opatření a aktivit) a souladu s Prováděcím dokumentem ROP Severovýchod, předpokládá čerpání finančních alokací především na: regeneraci a revitalizaci brownfields s následným vyuţitím především pro rozšíření občanského vybavení nebo podnikatelskou činnost vyjma cestovního ruchu, regeneraci a revitalizaci zapsaných historických, kulturních a technických památek v rámci obnovy městského prostředí, revitalizaci a regeneraci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch, výstavbu a modernizaci infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a moţností pro trávení volného času. K dosaţení globálního cíle IPRM Hradec Králové a specifického cíle 3. Podpořit environmentálně šetrné a udrţitelné principy v péči o ţivotní prostředí a zvýšit kvalitu urbanizovaného přírodního prostředí bude vyuţito finančních zdrojů Operačního programu Ţivotní prostředí. Globálního cíle a specifického cíle č. 3 IPRM Hradec Králové bude dosaţeno prostřednictvím vyuţití finančních zdrojů OP ŢP a ROP SV 12. Nastavení strategie k dosaţení tohoto specifického cíle IPRM Hradec Králové je v souladu s prioritní osou 3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, konkrétně oblastí podpory 3.2. Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, a prioritní osou 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně s oblastí podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. 12 V případě opatření IPRM

80 Prioritní osa 3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry si klade za cíl prosazovat úspory energie a vyšší vyuţití odpadního tepla. Opatření 3.2. bude financováno z OP ŢP a z ROP SV. Specifickým cílem této oblasti podpory je sníţení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry a zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z procesu produkce odpadního tepla. Město Hradec Králové a další subjekty, které splňují podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a oblasti podpory 3.2. Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry čerpat prostředky zaměřené na: realizace úspor energie, vyuţití odpadního tepla. Podpora z OP ŢP poskytovaná v rámci prioritní osy 3 bude realizována na celém území České republiky, takţe o podporu mohou ţádat i subjekty z Hradce Králové. Projekty, které jsou součástí IPRM a splňují podmínky dané oblasti podpory, získají při hodnocení ţádosti o podporu od ŘV OP ŢP bonifikaci 10%. Prostřednictvím IPRM Hradec Králové se, dle obsahu strategie (struktura prioritních oblastí, opatření a aktivit) a v souladu s Implementačním dokumentem OP ŢP, předpokládá čerpání finančních alokací především na: sniţování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), aplikace technologií na vyuţití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na vyuţití odpadního tepla apod.). Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny a oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny si klade za cíl obnovu a regeneraci urbanizované krajiny. Specifickým cílem je zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích a odstranění nevyuţívaných staveb a dalších zátěţí z chráněných území. Město Hradec Králové a další subjekty, které splňují podmínky oblasti podpory, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny a oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny čerpat prostředky zaměřené na: opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeţe) k přírodě, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci, výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších neţ 10ha) a ekonomicky těţko vyuţitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů, odstranění nebo zajištění nevyuţívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura Podpora z OP ŢP poskytovaná v rámci prioritní osy 6 bude realizována ve všech regionech cíle Konvergence, tj. na celém území České republiky kromě území hl. m. Prahy, takţe o podporu mohou ţádat i subjekty z Hradce Králové. Projekty, které jsou součástí IPRM a splňují podmínky dané oblasti podpory, získají při hodnocení ţádosti o podporu od ŘV OP ŢP bonifikaci 10%. Prostřednictvím IPRM Hradec Králové se, dle obsahu strategie (struktura prioritních oblastí, opatření a aktivit) a v souladu s Implementačním dokumentem OP ŢP, předpokládá čerpání finančních alokací především na: obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, 80

81 individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, obnovu a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu ţivota člověka v urbanizované krajině. K dosaţení globálního cíle IPRM Hradec Králové a specifického cíle 4. Zkvalitnit a zefektivnit sluţby veřejné správy, zlepšit komunikaci a zvýšit dostupnost informací bude vyuţito finančních zdrojů Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě a dále OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků. Globálním cílem této oblasti podpory je: Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti. a specifickými cíli oblasti podpory 2.1. IOP a 4.1 OP LZZ jsou: zvýšit úroveň sluţeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni, sníţit administrativní zatíţení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. Zvýšit efektivitu veřejné správy a zajistit transparentní výkon státní správy a samosprávy Město Hradec Králové a další subjekty, které splňují všechny podmínky a jsou v souladu s příjemci podpory 2.1. IOP a 4.1 OP LZZ, mohou prostřednictvím IPRM zpracovaného v souladu s cíli a zaměřením prioritní osy 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - konkrétně oblastí podpory 2.1. IOP a 4.1 OP LZZ čerpat prostředky zaměřené na: sdílení dat centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy, budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy, vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, elektronizaci sluţeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. Prostřednictvím IPRM Hradec Králové se, dle obsahu strategie (struktura prioritních oblastí, opatření a aktivit) a souladu s Prováděcím dokumentem Integrovaného operačního programu, předpokládá čerpání finančních alokací především na: elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, výstavba datových sítí pro potřeby sluţeb veřejné správy a veřejných sluţeb, projekty na zajištění vysoké míry zabezpečení ICT, digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování, dlouhodobého ukládání včetně podpory vybavení digitalizačních pracovišť atd. 81

82 4 Popis opatření a aktivit IPRM obsahuje soubor obsahově a časově provázaných opatření a aktivit, které budou realizovány ve vymezeném rozvojovém území města. Vybrané a schválené opatření a aktivity naplňují globální a specifické cíle IPRM, resp. jeho celkovou strategii. Strategie IPRM má úzkou vazbu k relevantním klíčovým oblastem Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové do roku Navrţená opatření vycházejí ze socioekonomické analýzy zóny a navazují na jednotlivé body ze SWOT analýzy. Opatření a aktivity IPRM budou podpořeny z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod i z dalších operačních programů. Následující tabulka dokládá provázanost jednotlivých bodů SWOT analýzy s opatřeními a aktivitami IPRM Hradec Králové a přehled operačních programů, ze kterých budou jednotlivá opatření a aktivity IPRM financovány. Popis jednotlivých opatření a jejich členění na aktivity je uveden v následujících podkapitolách, které se zaměřují na analýzu výchozího stavu, zdůvodnění opatření a popis, jak opatření přispěje k naplnění cílů IPRM, dále je uveden časový plán realizace opatření, informace o operačním programu (případně prioritní ose a oblasti podpory), ze kterých bude opatření financováno, a subjekty zapojené do realizace opatření. Indikativně jsou popsány i jednotlivé aktivity, které vycházejí z daného opatření. Podrobný popis opatření a aktivit bude zpracován do formulářů v rámci povinné přílohy IPRM (Popis opatření IPRM, povinná příloha IPRM č. 4). 82

83 Tabulka č. 12: Přehled provázanosti SWOT analýzy, opatření a aktivit IPRM a oblastí podpor (zaměření) operačních programů Prioritní oblast dle (MMR) 1. Ekonomický rozvoj Opatření IPRM Aktivita IPRM Bod SWOT, který IPRM řeší ROP SV / TOP) 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Podpora výstavby vysokoškolských kampusů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace Zvyšování nabídky v oblasti celoţivotního a profesního vzdělávání Zkvalitnění terciárního vzdělávání Zvýšení odborné úrovně a kvalifikace zaměstnanců S Přítomnost univerzit a vysokých škol, fakultních pracovišť, významných vědecko-výzkumných institucí a subjektů pro rozvoj moderních informačních a komunikačních sluţeb v centru města O Rozvoj dalších vědeckovýzkumných a inovačních aktivit v centru města O Rozvoj klastrů především se zaměřením na medicínsko-farmaceutické obory a IT obory T Nedokončení výstavby univerzitního kampusu Univerzity Hradec Králové S Vysoká koncentrace vzdělávacích zařízení všech stupňů v centru města, včetně institucí terciárního a celoţivotního vzdělávání O Rozšíření nabídky a zkvalitnění zázemí pro terciární a celoţivotní vzdělávání T Nedostatečná provázanost nabídky vzdělávacích oborů s potřebami trhu práce S Vysoká koncentrace vzdělávacích zařízení všech stupňů v centru města, včetně institucí terciárního a celoţivotního vzdělávání O Rozšíření nabídky a zkvalitnění zázemí pro terciární a celoţivotní vzdělávání T Nedostatečná provázanost nabídky vzdělávacích oborů s potřebami trhu práce S Vysoká koncentrace vzdělávacích zařízení všech stupňů v centru města, včetně institucí terciárního a celoţivotního vzdělávání O Rozšíření nabídky a zkvalitnění zázemí pro terciární a celoţivotní vzdělávání T Nedostatečná provázanost nabídky vzdělávacích oborů s potřebami trhu práce OP VaVpI 4.1. OP VpK 1.1. OP VpK 3.2. OP VpK 2.2. OP LZZ 1.1. OP LZZ

84 Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb S Vysoké soustředění maloobchodních, podnikatelských, administrativních, kulturně-společenských a dalších sluţeb v centru města W Přítomnost brownfields v centru města (výrobní, vojenské, občanské vybavenosti) O Regenerace a revitalizace nevyhovujících prostranství a objektů v centru města ROP SV Přitaţlivé město 2.1.Regenerace a revitalizace městského prostředí 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Úprava exponovaných veřejných prostranství Ochrana a obnova památek a historických objektů Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru města Rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu a sport S Historicky a kulturně-společensky nejpřitaţlivější část města O Regenerace a revitalizace nevyhovujících prostranství a objektů v centru města S Vyhlášená městská památková rezervace v historickém jádru města O Regenerace a revitalizace nevyhovujících prostranství a objektů v centru města T Pokles turistické atraktivity a návštěvnosti centra města S Vysoká rozloha parků, sadů a další zeleně v centru města s estetickou a rekreační funkcí W Zanedbaný a funkčně nevyhovující stav Šimkových sadů jako největší plochy zeleně v centru města a některých dalších zelených ploch a veřejných prostranství O Regenerace parků, sadů a dalších drobných ploch zeleně pro zkvalitnění oddychových zón ve městě S Vysoká koncentrace zařízení pro kulturně-společenský ţivot, volnočasové aktivity a sport W Nevyhovující stav vybraných sportovišť a dalších volnočasových zařízení O Zkvalitnění volnočasové infrastruktury S Vysoká koncentrace zařízení pro kulturně-společenský ţivot, volnočasové aktivity a sport W Nevyhovující stav vybraných sportovišť a dalších volnočasových zařízení O Zkvalitnění volnočasové infrastruktury ROP SV 2.1. ROP SV 2.1. ROP SV 2.1. ROP SV 2.1. ROP SV

85 3. Ţivotní prostředí 4. Správa věcí veřejných 3.1. Sniţování energetické náročnosti budov 3.2. Revitalizace veřejné zeleně 4.1. Modernizace územní veřejné správy 5. Příprava a řízení IPRM Zateplování škol a dalších veřejných objektů v centru města Rekonstrukce a obnova městských sadů, parků a zeleně Zavedení a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Zefektivnění výkonu úřadu státní správy a samosprávy 5.1. Příprava IPRM 5.2. Řízení IPRM S Kvalitní ţivotní prostředí v centru města bez výrazného zatíţení znečištění ovzduší a vod W Vysoká energetická náročnost nezateplených veřejných objektů v centru města O Zlepšení tepelně-technických vlastností veřejných objektů v centru města S Vysoká rozloha parků, sadů a další zeleně v centru města s estetickou a rekreační funkcí W Zanedbaný a funkčně nevyhovující stav Šimkových sadů jako největší plochy zeleně v centru města a některých dalších zelených ploch a veřejných prostranství O Regenerace parků, sadů a dalších drobných ploch zeleně pro zkvalitnění oddychových zón ve městě S Uplatnění integrovaného přístupu řešení potřeb a rozvoje města ve vymezené zóně S Vysoká koncentrace veřejných institucí místního a regionálního významu v centru města W Nevyhovující stav elektronického portálu pro efektivní komunikaci veřejné správy s veřejností O Podpora rozvoje sluţeb elektronizace veřejné správy (e-governement) O Zintenzívnění komunikace města s podnikatelským, neziskovým a veřejným sektorem S Uplatnění integrovaného přístupu řešení potřeb a rozvoje města ve vymezené zóně O Zintenzívnění komunikace města s podnikatelským, neziskovým a veřejným sektorem OP ŢP 3.2. OP ŢP 6.5./ ROP SV 2.1. IOP 2.1. OP LZZ 4.1. ROP SV

86 4.1 Opatření 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Opatření 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace vychází z prioritní oblasti Ekonomický rozvoj vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 1 IPRM Hradec Králové Podpořit rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací v centru města Hradec Králové. Toto opatření bude financováno prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 4. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity, oblasti podpory 4.1. Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. V rámci této oblasti podpory budou čerpány alokace OP VaVpI především na rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol za účelem přípravy studentů pro výzkumné, vývojové a inovační činnosti a zvýšení nabídky kvalitních absolventů s relevantními dovednostmi pro uplatnění v praxi. Stávající infrastruktura VŠ v současné době nestačí rostoucí poptávce po vysokoškolském vzdělávání, současně je tato infrastruktura v mnoha případech zastaralá a neumoţňuje víceúčelové vyuţívání v souladu s moderními výukovými trendy. V důsledku toho se výuka často omezuje pouze na teoretickou stránku bez praktické přípravy, zastaralé vybavení omezuje spolupráci s aplikační i soukromou sférou a způsobuje i relativně malý zájem absolventů o další působení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Intervence v rámci opatření 1.1. by měly přispět ke zlepšení infrastruktury a materiálních podmínek pro výzkum a vývoj na VŠ, ke zvýšení kapacity nabídky terciárního vzdělávání, ke zkvalitnění praktické stránky výzkumně vzdělávacího procesu, k lepší uplatnitelnosti absolventů a k jejich širšímu zapojení do výzkumu, vývoje a inovací. V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity zaměřené na investice do infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a vývojem na vysokých školách zejména do učeben, výukových laboratoří a rekonstrukce a úpravy stávajících budov a zařízení. Dále bude podporována modernizace a rozšíření informační infrastruktury VŠ pro výzkum, vývoj a vzdělávání zavádění nových informačních technologií, modernizace knihoven, pořízení informačních zdrojů, síťování knihoven, propojování informačních systémů apod. Prostřednictvím realizace tohoto opatření dojde k významnému posílení kapacit pro výzkum a vývoj v Hradci Králové a k rozvoji výzkumu a vývoje samotného, čímţ bude naplněn specifický cíl 1 IPRM Hradec Králové. Rozšíření a zkvalitnění nabídky terciárního vzdělávání přinese městu Hradec Králové zvýšení prestiţe jako univerzitního města, přispěje k celkovému ekonomickému rozvoji města a zvýšení kvality pracovní síly. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od vyhlášení konkrétních výzev Řídícím orgánem OP Výzkum a vývoj pro inovace. Ještě před samotnou investiční fází opatření bude probíhat fáze přípravná, která bude spočívat ve výběru projektů podpořených v rámci tohoto opatření, definování jejich odborného zaměření, personálního zajištění, průzkumných a projektových pracích, definování vztahů mezi jednotlivými partnery, výběru dodavatelů atd. Investiční fáze realizace opatření by měla probíhat od roku 2010 a ukončena bude nejpozději v roce Po dokončení realizace opatření bude následovat fáze provozní (od 2013). Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to budou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření, jejich projektoví partneři a instituce z akademické a výzkumné sféry (např. univerzity nebo jejich jednotlivé fakulty, zřizovatelé institucí regionálního a odborného školství, subjekty místní a regionální samosprávy, zástupci podnikatelských subjektů, NNO atd.) Opatření 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace zahrnuje jednu aktivitu, která je zaměřena na rozvoj infrastruktury pro VŠ vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace. Aktivita Podpora výstavby vysokoškolských kampusů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace Tato aktivita je zaměřena na výstavbu, rekonstrukci a špičkové vybavení objektů pro terciární vzdělávání za účelem zkvalitnění teoretické i praktické přípravy studentů a pro rozvoj výzkumné činnosti. Cílem je zajištění dostatečných a kvalitativně vhodných prostor pro výuku a výzkum v souladu Zpracovalo: Centrum evropského projektování a.s., srpen

87 s moderními výzkumnými, vývojovými a výukovými trendy. Intervence v rámci této aktivity umoţní zvýšení počtu absolventů, zlepšení jejich uplatnění na trhu práce, rozvoj výzkumných a vývojových činností na univerzitách a celkový rozvoj univerzit. Vzhledem k cílům IPRM Hradec Králové ovlivní realizace této aktivity kvalitu inovačního transferu ve městě i v celém regionu, přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, zvýšení kvalifikační struktury pracovní síly a rozvoji celoţivotního vzdělávání. V rámci realizace aktivity budou podporovány projekty týkající se výstavby a rekonstrukce infrastruktury pro univerzitní vzdělávání včetně vybavení objektů dostatečným přístrojovým a laboratorním vybavením Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 1.1. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: OP VaVpI celkový finanční objem: ,-Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Zrekonstruované a vybudované kapacity / Počet studentů majících prospěch z nové/ rekonstruované infrastruktury, v tom PhD. studentů Finanční objem aktivity: Financování aktivity: OP VaVpI Podpora výstavby vysokoškolských kampusů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace Zrekonstruované a vybudované kapacity / Počet studentů majících prospěch z nové/ rekonstruované infrastruktury, v tom PhD. studentů ,-Kč 4.2 Opatření 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Opatření 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly vychází z prioritní oblasti Ekonomický rozvoj vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 1 IPRM Hradec Králové Podpořit rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací v centru města Hradec Králové. Toto opatření bude financováno prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2. Vysokoškolské vzdělávání a prioritní osy 3. Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání a prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 1. Adaptabilita, oblasti podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků a prioritní osy 5. Mezinárodní spolupráce, oblast podpory 5.1. Mezinárodní spolupráce. V rámci těchto oblastí podpory budou čerpány alokace OP VpK především na modernizaci a rozvoj vysokoškolského vzdělávání a na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání s cílem zvýšit zaměstnatelnost a kvalitu pracovní síly s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. V rámci OP LZZ budou čerpány prostředky především na další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené na udrţení a prohloubení kvalifikace, na získávání mezinárodních zkušeností dobré praxe a na zvyšování zaměstnatelnosti na trhu práce. Vzdělávací systém v ČR se především na vyšším stupni potýká s celou řadou nedostatků - není dostatečně flexibilní, neumoţňuje jedincům pruţně reagovat na měnící se kvalifikační poţadavky a na změny na trhu práce. Vysoké školy často nabízejí studijní programy, které nereflektují situaci na trhu práce, nezajišťují zaměstnatelnost absolventů v dlouhodobé časové perspektivě nebo nepřipravují absolventy na působení ve výzkumné činnosti. I nabídka v rámci trhu dalšího vzdělávání je charakterizována svým krátkodobým zaměřením, které neřeší potřeby jednotlivců pro uplatnění na 87

88 trhu práce, vykazuje přílišnou rigiditu vzdělávacích programů a dostatečně nezohledňuje individuální zkušenosti a schopnosti. Z výsledků Analýzy nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji i jiných zdrojů vyplynulo, ţe i v Hradci Králové je patrná poptávka po dalším vzdělávání ve specifických oblastech. Na tyto potřeby se snaţí reagovat opatření 1.2. IPRM Hradec Králové. Cílem tohoto opatření je podpora rozvoje efektivního vzdělávacího systému zaměřeného na terciární a celoţivotní vzdělávání, který by byl zaloţen na propojení vzdělávací soustavy, výzkumné a podnikatelské sféry a který by umoţňoval efektivní přenos a vyuţití znalostí i pro střední a starší generace. Intervence v rámci opatření 1.2. by měly přispět ke zvýšení a zkvalitnění nabídky v oblasti terciárního a celoţivotního vzdělávání, které by vedlo ke zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti osob na trhu práce v dlouhodobější perspektivě a zároveň umoţnilo jedincům pruţně reagovat na měnící se kvalifikační poţadavky profesí v průběhu celého kariérního ţivota. Podporovány budou neinvestiční aktivity zaměřené na tvorbu a inovace studijních programů v souladu s potřebami trhu práce, rozvoj výuky v cizích jazycích, podpora praxí a stáţí, programy evaluace vzdělávací činnosti, rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, programy zaměřené na zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců firem atd. Prostřednictvím realizace tohoto opatření dojde k významnému zvýšení a zkvalitnění vzdělávací nabídky v Hradci Králové čímţ bude naplněn specifický cíl 1 IPRM Hradec Králové. Rozšíření a zkvalitnění nabídky terciárního a celoţivotního vzdělávání přispěje k celkovému ekonomickému rozvoji města Hradec Králové a ke zvýšení kvality pracovní síly. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od vyhlášení konkrétních výzev Řídícím orgánem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Ještě před samotnou realizační fází projektů bude probíhat fáze přípravná, která bude spočívat ve výběru projektů podpořených v rámci tohoto opatření, definování jejich odborného zaměření, personálního zajištění, definování vztahů mezi jednotlivými partnery, zpracování vstupních analýz atd. Samotná realizační fáze opatření by měla probíhat cca od roku 2010 a ukončena bude nejpozději v roce Součástí realizace můţe být i evaluace případných pilotních projektů a testovací běhy. Po dokončení realizace opatření bude následovat fáze provozní, který bude probíhat individuálně dle udrţitelnosti jednotlivých projektů. Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to budou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření, jejich projektoví partneři a instituce z akademické a vzdělávací sféry (univerzity, jejich jednotlivé fakulty a další vzdělávací subjekty, zřizovatelé institucí regionálního a odborného školství, subjekty místní a regionální samosprávy, zástupci podnikatelských subjektů, NNO atd.) Opatření 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly je členěno na tři samostatné aktivity, přičemţ jedna je zaměřena na rozvoj celoţivotního vzdělávání, druhá aktivita je určena na zkvalitnění terciárního vzdělávání a třetí aktivita podporuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Aktivita Zvyšování nabídky v oblasti celoţivotního a profesního vzdělávání Tato aktivita je zaměřena na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání z hlediska zvýšení kvality i rozsahu. Cílem je podpořit rozvoj profesní mobility a adaptability pracovní síly prostřednictvím dalšího vzdělávání. Podporovány budou dílčí aktivity zaměřené na přípravu a realizaci kurzů celoţivotního a profesního vzdělávání v různých oblastech lidské činnosti rozvoj počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, vzdělávání lektorských dovedností, zvyšování kvality ve vzdělávání, rozvoj zájmové činnosti a osobnostních vlastností, profesně zaměřené kurzy atd. Cílovými skupinami jsou nejen pedagogičtí a akademičtí pracovníci, ale i pracovníci v sociálních sluţbách, profesně zaměřené skupiny a obecně široká veřejnost. Záměrem aktivity je uspokojit poptávku po dalším profesním a celoţivotním vzdělávání v Hradci Králové a přispět ke zvýšení kvality ve vzdělávání. Aktivita Zkvalitnění terciárního vzdělávání Tato aktivita je zaměřena na zvýšení kvality studijních programů vysokých škol za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů VŠ na trhu práce. Mezi podporované dílčí aktivity patří inovace studijních programů VŠ, rozšiřování nabídky kombinovaného nebo distančního studia, realizace výuky v cizích jazycích, podpora stáţí a praxí studentů VŠ, kurzy evaluace vzdělávací činnosti, zdokonalování 88

89 gramotnosti v oblasti ICT a zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků, podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi a zapojení do mezinárodních projektů a sítí atd. V rámci této aktivity budou podporovány takové studijní programy, jejichţ absolventi budou nacházet odpovídající uplatnění na trhu práce a současně přispívat zásadním způsobem k vytváření znalostní ekonomiky. Cílovými skupinami jsou především studenti a akademičtí a jiní pracovníci VŠ, zájemci o studium VŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ. Aktivita Zvýšení odborné úrovně a kvalifikace zaměstnanců Tato aktivita je zaměřena na rozvoj odborných znalostí a kompetencí a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zaměstnavatelů v návaznosti na poţadavky trhu práce. Cílem je zvýšit účinnost aktivní politiky zaměstnanosti a podpořit konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, stání správy a samosprávy. Klíčovými podmínkami konkurenceschopnosti je kvalifikovaná pracovní síla, která je zároveň dostatečně adaptibilní a mobilní, má dostatečné jazykové dovednosti, schopnosti pracovat s informacemi a informačními technologiemi, disponuje vhodnými manaţerskými schopnostmi, uměním tvorby strategie a vizí a schopností týmové práce. V rámci této aktivity bude podporován rozvoj všech těchto kvalifikačních schopností a klíčových dovedností zaměstnanců. Důraz bude téţ kladen na mezinárodní spolupráci a získávání dobré praxe mezi územně samosprávnými celky v rámci EU. Rozvoj lidských zdrojů ze strany podniků, organizací, státní správy a samosprávy napomůţe předcházení nezaměstnanosti a přinese větší flexibilitu na trhu práce Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 1.2. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: OP VpK 1.1. OP VpK 2.2. OP Vpk 3.2. OP LZZ 1.1. OP LZZ celkový finanční objem: ,- Kč 1.2. Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Počet úspěšně podpořených osob účastníků jednotlivých akcí Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet podpořených osob celkem Počet podpořených osob studentů VŠ Počet osob poskytujících sluţby nebo podporujících poskytování sluţeb Počet podpořených osob ostatní Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu Počet podpořených osob celkem Počet úspěšně podpořených osob celkem Počet úspěšně podpořených studentů VŠ Počet zapojených partnerů Počet podpořených osob celkem Počet podpořených organizací Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Udrţitelnost vytvořených partnerství Počet úspěšných absolventů (osob, které získali kvalifikaci/doklad o kvalifikaci) 89

90 - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: Zvyšování nabídky v oblasti celoţivotního a profesního vzdělávání Počet úspěšně podpořených osob účastníků jednotlivých akcí Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet podpořených osob celkem Počet podpořených osob studentů VOŠ a VŠ Počet osob poskytujících sluţby nebo podporujících poskytování sluţeb Počet zapojených partnerů Udrţitelnost vytvořených partnerství Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: OP VpK 3.2. OP VpK 1.1. Aktivita: Zkvalitnění terciárního vzdělávání Indikátory aktivity: Počet podpořených osob celkem Počet podpořených osob studentů VŠ Počet osob poskytujících sluţby nebo podporujících poskytování sluţeb Počet podpořených osob ostatní Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu Počet podpořených osob celkem Počet úspěšně podpořených osob celkem Počet úspěšně podpořených studentů VŠ Počet zapojených partnerů Udrţitelnost vytvořených partnerství Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: OP VpK 2.2. Aktivita: Zvýšení odborné úrovně a kvalifikace zaměstnanců Indikátory aktivity: Počet podpořených osob celkem Počet podpořených organizací Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet úspěšných absolventů (osob, které získali kvalifikaci/doklad o kvalifikaci) Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: OP LZZ 1.1., OPLZZ Opatření 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí Opatření 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí vychází z prioritní oblasti Přitaţlivé město vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 2 IPRM Hradec Králové Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu ţivota jeho obyvatel. Toto opatření bude financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období , prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. V rámci této oblasti podpory mohou čerpat města s více neţ obyvateli, a to prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města, který město zpracuje a předkládá ŘO ROP NUTS II SV na celé období Podpora je v rámci integrovaného přístupu zaměřena na regeneraci a revitalizaci tzv. 90

91 brownfields a dále na obnovu vybraných městských částí, včetně regenerace veřejných prostranství a rekonstrukce a ochrany památek a jiných historických objektů. Městské oblasti jsou charakterizovány celkově vyšším standardem ţivotní úrovně. Přesto je Hradec Králové obdobně jako většina velkých měst v ČR ohroţen zhoršováním demografické situace nebo vyšším výskytem sociálně patologických jevů, je zde niţší výměra zeleně a rekreačních ploch na obyvatele, v některých částech města bývá urbanistická struktura narušena existencí nevyuţívaných dříve průmyslových objektů, tzv. brownfields. Všechna tato potenciální ohroţení mohou vést k postupnému zhoršování kvality ţivota ve městě a v důsledku toho vylidňování města a zhoršování demografické situace. Cílem tohoto opatření je zlepšení fyzického prostředí města Hradec Králové a celkové image města. Cíl opatření 2.1. a specifický cíl 2 IPRM Hradec Králové budou naplňovány prostřednictvím regenerace a revitalizace městského prostředí. Podporovány budou aktivity zaměřené na regeneraci a revitalizaci tzv, brownfields s následným vyuţitím pro rozšíření občanského vybavení, regeneraci a revitalizaci parků a náměstí a zkvalitnění ostatních exponovaných i klidových veřejných prostranství v centru města Hradec Králové, obnovu a revitalizaci památek a historických objektů. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od schválení IPRM Řídícím orgánem ROP NUTS II Severovýchod a termínem zahájení čerpání alokace z oblasti podpory ROP SV 2.1. Před samotnou realizační fází projektů bude probíhat fáze přípravná, která bude spočívat ve výběru projektů podpořených v rámci tohoto opatření, definování jejich zaměření, personálního zajištění, definování vztahů mezi jednotlivými partnery, projektových a průzkumných pracích, výběrových řízeních na dodavatele atd. Samotná investiční fáze realizace opatření by měla probíhat cca od poloviny roku 2009 a ukončena bude v roce Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to budou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření a jejich projektoví partneři (příspěvkové organizace zřizované městem, subjekty místní a regionální samosprávy, kulturně - vzdělávací subjekty, zástupci podnikatelských subjektů, NNO atd.) Opatření 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí je členěno na čtyři samostatné aktivity. První je zaměřena na revitalizaci tzv. brownfields, druhá je určena na regeneraci exponovaných veřejných ploch v centru města, třetí aktivita slouţí pro obnovu památek a jiných historických objektů a čtvrtá aktivita podporuje zkvalitnění klidových zón v centru města. Aktivita Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb Tato aktivita je zaměřena na regeneraci a revitalizaci tzv. brownfields, tedy zanedbaných a v současné době nevyuţívaných či málo vyuţívaných areálů a objektů, většinou průmyslového charakteru, které ztratily své funkční vyuţití, jsou opuštěné a nevyuţité nebo nedostatečně vyuţité vzhledem k jejich umístění. Pokud jsou brownfields umístěny v centru města, narušují jeho urbanistickou strukturu. Cílem tohoto opatření je revitalizovat tyto areály a objekty nacházející se uvnitř urbanizovaného území centra města Hradec Králové a nalézt pro ně nové funkční vyuţití tak, aby se staly nedílnou součástí aktivního městského ţivota. Podporována bude revitalizace brownfields s následným vyuţitím pro rozvoj občanského vybavení, sluţeb nebo pro rozšíření kulturního a společenského vyţití. Realizace aktivity přispěje ke zvýšení atraktivity centra města Hradec Králové a k jeho celkovému rozvoji. Aktivita Úprava exponovaných veřejných prostranství Aktivita je určena na regeneraci a revitalizaci exponovaných veřejných prostranství, tj. vysoce urbanizovaných a zatíţených veřejných ploch v centru města Hradec Králové, které plní řadu obsluţných funkcí administrativní, obchodní, společenské - a jsou tak charakterizovány vysokou koncentrací obyvatel i návštěvníků. Tato exponovanost klade vysoké nároky na funkčnost a kvalitu těchto prostranství. Cílem této aktivity je zkvalitnění urbanizovaného prostředí těchto zón. Podporovány budou dílčí aktivity zaměřené na optimalizaci funkčního a architektonického řešení 91

92 veřejných prostranství, regenerace městské zeleně těchto ploch, zvýšení dostupnosti přilehlých památkových objektů, rekonstrukce komunikací a technické infrastruktury atd. Aktivita Ochrana a obnova památek a historických objektů Ve středu Hradce Králové se nachází historické jádro města, které je městskou památkovou rezervací. Nachází se zde mnoho památek a historických objektů - gotická katedrála sv. Ducha, renesanční Bílá věţ, budova bývalé radnice č.p.1, Mariánský sloup, kašna sv. Jana Nepomuckého, zbytky opevnění a řada dalších historických objektů. Cílem této aktivity je šetrná regenerace těchto památek za účelem obnovy historického středu města, zlepšení vzhledu centra a zkvalitnění jeho funkčního vyuţití. Podporovány tak budou dílčí aktivity řešící nejen samotnou obnovu a rekonstrukci památek, ale i moţnost zkvalitnění funkčního vyuţití historických objektů s ohledem na jejich historickou hodnotu. Aktivita Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru města Aktivita je zaměřena na obnovu a revitalizaci veřejných prostranství ve středu města Hradce Králové slouţících primárně pro odpočinek a relaxaci. Tyto klidové zóny plní velice významnou rekreační funkci nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky města, i tím, ţe koncentrují v centru zeleň, která je jinak ve vysoce urbanizovaném středu města zastoupena v niţší míře. Cílem této aktivity je komplexní regenerace a revitalizace těchto veřejných ploch ve vymezené zóně. Podporovány budou aktivity zaměřené na obnovu cest a stezek, doplnění mobiliáře (lavičky aj.), obnovu veřejného osvětlení, propojení jednotlivých oddechových zón, zajištění infrastruktury pro tzv. klidové formy dopravy (pěší, cyklo), obnovu a doplnění veřejné zeleně aj Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 2.1. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: ROP SV celkový finanční objem: ,- Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udrţitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby OVS Počet nově opravených kulturně-historických a technických památek Počet zapojených partnerů Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a sluţeb Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 92

93 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: ROP SV 2.1. Aktivita: Úprava exponovaných veřejných prostranství Indikátory aktivity: Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: ROP SV 2.1. Aktivita: Ochrana a obnova památek a historických objektů Indikátory aktivity: Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby OVS Počet nově opravených kulturně-historických a technických památek Počet zapojených partnerů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udrţitelný rozvoj měst Finanční objem aktivity: ,-Kč Financování aktivity: ROP SV 2.1. Aktivita: Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru města Indikátory aktivity: Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: ROP SV Opatření 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Opatření 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit vychází z prioritní oblasti Přitaţlivé město vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 2 IPRM Hradec Králové Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu ţivota jeho obyvatel. Toto opatření bude financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období , prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Z této oblasti podpory mohou čerpat města s více neţ obyvateli, a to prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města, který město zpracuje a předkládá ŘO ROP NUTS II SV na celé období V rámci oblasti podpory ROP 2.1. budou prostřednictvím opatření 2.2. IPRM Hradec králové čerpány alokace především na rozvoj infrastruktury pro kulturu, sport a jiné volnočasové aktivity. 93

94 Městské prostředí je charakterizováno celkově vyšší nabídkou volnočasových aktivit. Hradec Králové je navíc povaţován za administrativní, kulturní a společenské centrum regionu. Sídlí zde několik celorepublikově významných divadel (Klicperovo divadlo, Divadlo Drak), Muzeum východních Čech, Filharmonie Hradec Králové, řada dalších muzeí a hudebních klubů, kina, hvězdárna atd. a město Hradec Králové také kaţdoročně pořádá řadu významných festivalů a dalších kulturních akc. Hradec Králové nabízí i řadu příleţitostí ke sportovnímu vyţití. Pro aktivní odpočinek lze vyuţít místního krytého bazénu, moderního aquacentra, zimního stadionu či některého z jiných sportovišť ve městě. Nabídka kulturního a sportovního vyţití je v Hradci Králové poměrně bohatá, ovšem ne vţdy je tato nabídka podpořena skutečně kvalitní infrastrukturou odpovídající současným poţadavkům a dostoupnou všem potenciálním uţivatelům. Nedostatky v této oblasti mohu být pociťovány velmi negativně a významně ovlivňují kvalitu ţivota ve městě. Cílem tohoto opatření je zkvalitnění nabídky a moţností trávení volného času ve městě. V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity zaměřené na modernizaci a rozvoj volnočasové infrastruktury a potřebného zázemí a aktivity zaměřené na zvýšení dostupnosti a pestrosti nabídky moţností trávení volného času. Hlavní pozornost bude věnována rozvoji kulturního a sportovního vyţití v centru města Hradec Králové. Realizací tohoto opatření dojde ke zvýšení kvality ţivota ve městě pro obyvatele Hradce Králové a ke zvýšení atraktivity města pro potenciální návštěvníky. Zvýšení nabídky a moţností trávení volného času ve městě by mělo působit i jako prevence sociálně patologických jevů, jejichţ potenciální riziko výskytu je v městském prostředí vyšší. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od schválení IPRM Řídícím orgánem ROP NUTS II Severovýchod a termínem zahájení čerpání alokace z oblasti podpory ROP SV 2.1. Před samotnou realizační fází projektů bude probíhat fáze přípravná, která bude spočívat ve výběru projektů podpořených v rámci tohoto opatření, definování jejich zaměření, personálního zajištění, definování vztahů mezi jednotlivými partnery, projektových a průzkumných pracích, výběrových řízeních na dodavatele atd. Samotná investiční fáze realizace opatření by měla probíhat cca od poloviny roku 2009 a ukončena bude v roce Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to budou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření a jejich projektoví partneři (NNO, subjekty místní a regionální samosprávy, kulturně - vzdělávací subjekty, sportovní organizace atd.) Opatření 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit je členěno na dvě samostatné aktivity. První je zaměřena na rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní vyţití a druhá na zkvalitnění nezbytného zázemí pro kulturu a sport. Aktivita Rozvoj infrastruktury pro sportovní a kulturní aktivity Tato aktivita je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvýšení nabídky a moţností trávení volného času ve městě Hradec Králové. Aktivita je orientována především na rozvoj sportovní infrastruktury (sportovní areály, hřiště, víceúčelová sportoviště, kryté haly pro školy, výkonnostní i rekreační sport atd), ale můţe zahrnovat také rozvoj infrastruktury pro společenské a kulturní aktivity (střediska volného času, kulturní zařízení, společenské a kulturní domy atd). Aktivita Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu a sport Tato aktivita je zaměřena na zkvalitnění nabídky trávení volného času v Hradci Králové prostřednictvím zvýšení kvality zázemí pro kulturu a sport. Podporovány budou takové dílčí aktivity, které přispějí k modernizaci technologického vybavení kulturních a sportovních zařízení tak, aby odpovídaly současným moderním standardům, Realizace této aktivity zároveň napomůţe k rozšíření funkčního vyuţití současných kulturních a sportovních objektů, ke zvýšení moţnosti jejího vyuţití pro širší veřejnost (děti, mládeţ, dospělí, senioři) a také podpora moţnosti jejího plného vyuţití (dopolední, odpolední, večerní aktivity, moţnost celoročního vyuţití) pro různé cílové skupiny. 94

95 4.4.1 Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 2.2. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: ROP SV celkový finanční objem: ,- Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udrţitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst Finanční objem aktivity: Financování aktivity: ROP SV 2.1. Aktivita: Rozvoj infrastruktury pro kulturní a sportovní aktivity Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy ,- Kč Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu sport Indikátory aktivity: Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udrţitelný rozvoj měst Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity: ROP SV Opatření 3.1. Sniţování energetické náročnosti budov Opatření 3.1. Sniţování energetické náročnosti budov vychází z prioritní oblasti Ţivotní prostředí vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 3 IPRM Hradec Králové Podpořit environmentálně šetrné a udrţitelné principy v péči o ţivotní prostředí a zvýšit kvalitu urbanizovaného přírodního prostředí. Toto opatření bude financováno prostřednictvím operačního programu Ţivotního prostředí, prioritní osy 3. Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2. Realizace úspor 95

96 energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V rámci této oblasti podpory budou čerpány alokace OP ŢP především na sniţování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Většina veřejných objektů v majetku města administrativních budov, vzdělávacích zařízení atd. byla postavena v průběhu minulého století a v současné době dle výsledků provedených auditů nevyhovuje poţadavkům z hlediska tepelné ochrany. Skutečná energetická spotřeba těchto objektů je ovlivněna tepelně-technickými vlastnostmi v tehdejší době vyuţívaných stavebních konstrukcí a výrazně převyšuje hodnoty dané stávající legislativou. S vysokou spotřebou energií souvisí i vysoké náklady na provoz těchto budov, které musí město Hradec Králové vynakládat. Úspory energie v oblasti konečné spotřeby představují vysoký potenciál nákladově efektivních řešení v oblasti hospodaření s energiemi. Intervence v rámci opatření 3.1. by měly přispět ke sníţení energetické náročnosti budov a k udrţitelnému vyuţívání energií. Pro zvýšení úspor energie jsou v rámci tohoto opatření navrţeny takové aktivity, které povedou ke sniţování spotřeby energie budov u nepodnikatelské sféry prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov, případně také prostřednictvím efektivnějších systémů distribuce energií. Cílem tohoto opatření je tedy sníţení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry. Podporovány budou aktivity zaměřené na zateplování obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna a rekonstrukce obvodových výplní, rekonstrukce otopných soustav nebo zvýšení účinnosti energetických systémů budov. Prostřednictvím realizace tohoto opatření dojde ke sníţení tepelných ztrát budov tak, aby splňovaly nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budov. Opatření 3.1. tak významně přispěje k naplňování specifického cíle 3 IPRM Hradec Králové tím, ţe významně zvýší vyuţití environmentálně šetrných a udrţitelných principů v péči o ţivotní prostředí a sníţí ekologickou zátěţ ţivotního prostředí. Sníţení energetické náročnosti budov přinese městu Hradec Králové významné úspory energií a tím pádem také finančních prostředků nezbytných na provoz těchto objektů, přispěje ke zvýšení uţitné hodnoty objektů a zlepšení prostředí pro uţivatele budov. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od vyhlášení konkrétních výzev Řídícím orgánem OP Ţivotní prostředí. Ještě před samotnou investiční fází opatření bude probíhat fáze přípravná, která bude spočívat ve výběru projektů podpořených v rámci tohoto opatření, personálního zajištění, průzkumných a projektových pracích, definování vztahů mezi jednotlivými partnery, výběru dodavatelů atd. Investiční fáze realizace opatření by měla probíhat od poloviny roku 2009 a ukončena bude nejpozději v roce Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to jsou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření a jejich projektoví partneři (např. příspěvkové organizace zřizované městem, zřizovatelé institucí regionálního a odborného školství, subjekty místní a regionální samosprávy atd.) Opatření 3.1 Sniţování energetické náročnosti budov zahrnuje jednu aktivitu, která je zaměřena na zateplování veřejných objektů a budov v centru města. Aktivita Zateplování škol a dalších veřejných objektů v centru města Tato aktivita je zaměřena na sniţování spotřeby energie prostřednictvím sniţování tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí veřejných budov v centru města Hradec Králové. Podporovány budou dílčí aktivity spočívající v zateplování obvodových plášťů, střešních konstrukcí, výměně či rekonstrukci otvorových výplní atd. V rámci této aktivity tak dojde u vybraných objektů k výměně oken, dveří a dalších výplní otvorů, k zateplení střech a obvodových plášťů tak, aby vyhovovaly současným normám a splňovaly energetické normy vyplývající z podmínek OP ŢP, oblasti podpory 3.2., tj. splnění nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Aktivita je určena na zateplování veřejných objektů v centru města, tj. administrativních a správních budov, škol a jiných vzdělávacích zařízení atd. 96

97 4.5.1 Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 3.1. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: OP ŢP celkový finanční objem: ,- Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: 3.1. Sniţování energetické náročnosti budov Počet podpořených projektů Sníţení spotřeby energie Sníţení emisí SO 2 Sníţení emisí NO x Sníţení emisí CO Sníţení emisí C x H y Sníţení emisí CO Finanční objem aktivity: Financování aktivity: OP ŢP Zateplování škol a dalších veřejných objektů v centru města Počet podpořených projektů Sníţení spotřeby energie Sníţení emisí SO 2 Sníţení emisí NO x Sníţení emisí CO Sníţení emisí C x H y Sníţení emisí CO ,- Kč 4.6 Opatření 3.2. Revitalizace veřejné zeleně Opatření 3.2. Revitalizace veřejné zeleně vychází z prioritní oblasti Ţivotní prostředí vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 3 IPRM Hradec Králové Podpořit environmentálně šetrné a udrţitelné principy v péči o ţivotní prostředí a zvýšit kvalitu urbanizovaného přírodního prostředí. Toto opatření bude financováno prostřednictvím operačního programu Ţivotního prostředí, prioritní osy 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny a prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období , prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. V rámci těchto oblastí podpory budou čerpány alokace především na revitalizaci městského prostředí a na zkvalitnění a zvyšování rozlohy veřejné zeleně v urbanizovaném prostředí. Opatření 3.2. reaguje na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby vymezené SWOT analýzou zóny IPRM Hradec Králové. Z nich vyplývá, ţe centrum města Hradec Králové je charakterizováno vysokou rozlohou parků, sadů a další zeleně oproti jiným srovnatelně velkým městům. Nacházejí se zde např. Šimkovy sady, největší plocha zeleně v centru města, Ţiţkovy sady, Jiráskovy sady, Kubišovy sady a řada dalších parků a menších ploch zeleně. Zároveň se tyto plochy zeleně v centru města vyznačují v mnoha případech zanedbaným a funkčně nevyhovujícím stavem, který omezuje jejich plné funkční vyuţití a sniţuje potenciál, jeţ skýtají pro aktivní i pasivní rekreaci a odpočinek obyvatel města Hradec Králové. Proto je jako jedna z příleţitostí v rámci SWOT analýzy zóny centrum města zmíněna i regenerace parků, sadů a dalších drobných ploch zeleně pro zkvalitnění oddychových zón ve městě. Cílem tohoto opatření je obnova urbanizované krajiny centra města Hradec Králové prostřednictvím regenerace a revitalizace parků a sadů, včetně veřejné zeleně. V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity zaměřené na obnovu parků a dalších ploch trvalé zeleně, zkvalitnění a zvýšení 97

98 rozlohy přírodě blízké zeleně v centru města, obnovu a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu ţivota v urbanizované krajině. Prostřednictvím realizace tohoto opatření dojde k významnému zkvalitnění urbanizovaného prostředí v centru města Hradec Králové, coţ přispěje k naplnění cíle 3 IPRM Hradec Králové. Realizací tohoto opatření dojde ke zkvalitnění oddychových zón ve městě a v důsledku toho ke zvýšení atraktivity centra města a zvýšení kvality ţivota jeho obyvatel. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od vyhlášení konkrétních výzev Řídícím orgánem OP Ţivotní prostředí a od schválení IPRM Řídícím orgánem ROP NUTS II Severovýchod a termínem zahájení čerpání alokace z oblasti podpory ROP SV 2.1. Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to budou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření a jejich projektoví partneři. Opatření 3.2. Revitalizace veřejné zeleně zahrnuje jednu aktivitu, která je zaměřena na obnovu městských sadů, parků a zeleně v centru města. Aktivita Rekonstrukce a obnova městských sadů, parků a zeleně Aktivita je zaměřena na obnovu zanedbaných městských parků a sadů v centru města Hradec Králové. Tyto klidové zóny plní velice významnou rekreační funkci nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky města a koncentrují ve středu města urbánní zeleň. Cílem této aktivity je komplexní regenerace a revitalizace městských sadů a parků ve vymezené zóně, která bude spočívat v terénních a vegetačních úpravách, obnově parkových cest a mobiliáře, vybudování nových prvků (fontán, laviček ), obnově veřejného osvětleni aj. Aktivita je dále zaměřena na rozšíření funkčního vyuţití parků ve středu města jako místa pro pořádání kulturních a volnočasových akcí (zázemí pro kulturní akce ) Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 3.2. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: OP ŢP 6.5. ROP SV celkový finanční objem: ,- Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: 3.2. Revitalizace veřejné zeleně Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Celková plocha regenerované zeleně Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně Finanční objem aktivity: Financování aktivity: OP ŢP 6.5. ROP SV Rekonstrukce a obnova městských sadů, parků a zeleně Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Celková plocha regenerované zeleně Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně ,- Kč 98

99 4.7 Opatření 4.1. Modernizace územní veřejné správy Opatření 4.1. Modernizace územní veřejné správy vychází z prioritní oblasti Správa věcí veřejných vymezené Metodickým pokynem MMR a naplňuje specifický cíl 4 IPRM Hradec Králové Zkvalitnit a zefektivnit sluţby veřejné správy, zlepšit komunikaci a zvýšit dostupnost informací. Toto opatření bude financováno prostřednictvím Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti intervence 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 4.1. posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků. V rámci těchto oblastí intervence budou čerpány alokace na vytvoření podmínek pro zavádění, rozvoj a podporu sluţeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni veřejné správy. Opatření vychází z nedostatků, které jsou územní veřejné správě připisovány. Mezi ty nejčastější patří nedostatečné vyuţívání moderních ICT v územní veřejné správě, špatná infrastrukturní vybavenost pro vyuţívání moderních ICT, velký podíl dosud nedigitalizovaných dat, roztříštěné datové zdroje územní veřejné správy, chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy, nedostatečné zabezpečení informačních sítí a sluţeb nebo nedostatečná počítačová gramotnost. Opatření 4.1. IPRM Hradec Králové se snaţí na tyto nedostatky reagovat a pomocí navrţení vhodných intervencí je co nejvíce eliminovat. Cílem je modernizovat územní veřejnou správu, zvýšit úroveň sluţeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni a sníţit administrativní zatíţení občanů a veřejného sektoru. V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity zaměřené na budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy, vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, vytváření datových registrů pro potřeby územní veřejné správy nebo na elektronizaci sluţeb veřejné správy. Prostřednictvím realizace tohoto opatření dojde k významnému zkvalitnění a zefektivnění sluţeb veřejné správy, vytvoření podmínek pro zvýšení kvality a transparentnosti sluţeb poskytovaných veřejnou správou veřejnosti, zejména občanům, zlepšení komunikace mezi veřejnou správou a veřejností, coţ přispěje k naplnění cíle 4 IPRM Hradec Králové. Město Hradec Králové bude moci díky těmto intervencím nabídnout veřejnosti rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných sluţeb a rychlejší a kvalitnější komunikaci s úřady územní správy. Opatření bude realizováno v letech , přičemţ harmonogram realizace jednotlivých projektů se bude odvíjet od vyhlášení konkrétních výzev Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu. Do realizace opatření bude zapojena celá řada subjektů. Kromě předkladatele IPRM, města Hradec Králové, to budou předkladatelé projektů v rámci tohoto opatření, jejich projektoví partneři (konzultantské firmy v oblasti ICT atd.) Opatření 4.1. Modernizace územní veřejné správy zahrnuje dvě aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií a zefektivnění výkonu úřadu v územní veřejné správě v Hradci Králové. Aktivita Zavedení a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Tato aktivita je zaměřena na vyšší vyuţití moderních ICT technologií v územní veřejné správě, které usnadní přenos dat a umoţní zkvalitnění komunikace mezi veřejnou správou a veřejností. Podporovány budou dílčí aktivity, jako je vytvoření extranetu a intranetu, pořízení a implementace DMS včetně digitalizace, pořízení a implementace datových aplikací, zajištění datové provázanosti a zajištění patřičné úrovně zabezpečení dat v systému, centralizace dokumentů a informací atd. Realizace aktivity umoţní zefektivnění komunikace mezi veřejnou správou a občany i mezi jednotlivými subjekty veřejné správy navzájem, rychlejší a efektivnější zadávání a vyhledávání informací, zprůhlední oběh dokumentů uvnitř veřejné správy a poskytne veřejnosti přehledné a snadno dostupné informace. 99

100 Aktivita Zefektivnění výkonu úřadu státní správy a samosprávy Tato aktivita je zaměřena na Zefektivnění výkonu veřejné správy a zajištění transparentního výkonu státní správy na území města Hradec Králové, zejména zefektivnění činnosti krajského úřadu, jeho odborné a metodické pomoci, ostatním orgánům veřejné správy. Realizace aktivity umoţní zefektivnění komunikace mezi veřejnou správou a občany i mezi jednotlivými subjekty veřejné správy navzájem, rychlejší a efektivnější zadávání a vyhledávání informací, zprůhlední oběh dokumentů uvnitř veřejné správy a poskytne veřejnosti přehledné a snadno dostupné informace Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 4.1. a aktivit IPRM Popis opatření IPRM: Opatření: Indikátory opatření: Financování opatření OP: IOP 2.1. OP LZZ celkový finanční objem: ,- Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Popis aktivit IPRM: Aktivita: Indikátory aktivity: 4.1. Modernizace územní veřejné správy Podíl digitalizovaných dokumentů Nové plně digitalizované agendy místní veřejné správy Sníţení administrativního zatíţení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru Počet podpořených osob Počet podpořených organizací Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Počet úspěšných absolventů kurzů Finanční objem aktivity: Financování aktivity: IOP 2.1. Aktivita: Zavedení a rozvoj moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Podíl digitalizovaných dokumentů Nové plně digitalizované agendy místní veřejné správy Sníţení administrativního zatíţení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru ,- Kč Zefektivění výkonu úřadu státní správy a samosprávy Indikátory aktivity: Počet podpořených osob Počet podpořených organizací Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Počet úspěšných absolventů kurzů Finanční objem aktivity: ,- Kč Financování aktivity OP LZZ

101 Opatření 5. Příprava a řízení IPRM Opatření 5. je zaměřeno na administrativní řízení celého integrovaného plánu rozvoje města. Cílem je kvalitní příprava projektu a jeho následná administrace. Smyslem tohoto opatření je maximální efektivita toku finančních prostředků do projektů, jeţ jsou součástí IPRM. Předmětem plnění tohoto opatření je zejména: a) za Integrovaný plán rozvoje města Sledování naplňování indikátorů a řešení problémů při jejich nenaplňování Komunikace s Řídícím orgánem (Regionální Rada SV) v rámci metodické pomoci Pravidelná spolupráce s manaţerem IPRM jmenovaným městem Hradec Králové Vypracovávání průběţných, monitorovacích, etapových a závěrečných zpráv Připravování ročních zpráv o postupu realizace IPRM k projednání v Řídící skupině a následné předloţení Řídícímu orgánu Sledování realizace projektů obsaţených v IPRM Včasné upozorňování na problémy a rizika a navrhování postupu jejich řešení Navrhování změn IPRM k posouzení a schválení Řídící skupině a Řídícímu orgánu a zajišťování jejich provedení Zajišťování publicity IPRM a informování veřejnosti Dodavatel zodpovídá za naplnění cílů IPRM dílčími projekty, jejich vzájemnou synergii a udrţitelnost IPRM b) za jednotlivé projekty obsaţené v IPRM Zajišťování koordinace přípravy individuálních projektů s projektovými týmy a předloţení projektových ţádostí Regionální radě SV, resp. Řídícímu orgánu TOP Monitoring závazných ukazatelů u jednotlivých projektů Monitoring a kontrola dílčích projektů v období realizace i udrţitelnosti, zodpovědnost za jejich zřejmou věcnou a finanční návaznost na časový harmonogram IPRM Spolupráce s projektovými týmy v průběhu realizace projektů a spolupráce při vyúčtování vzhledem k dotaci Kontrola průběţných, monitorovacích, etapových a závěrečných zpráv Průběţná kontrola plnění smlouvy o financování projektu Koordinace a spolupráce s vedoucími týmů/projektovými manaţery dílčích projektů Koordinace a metodická pomoc nositelům projektu v jednotlivých fázích (příprava, realizace, udrţitelnost) Metodická pomoc zpracovatelům projektových dokumentací Metodická pomoc při realizaci a monitoringu projektů Města HK v rámci IPRM Včasné upozorňování na problémy a rizika a navrhování postupu k jejich řešení V rámci plnění opatření poskytovatel zabezpečí pravidelné konzultace s Řídícím orgánem a o výsledcích bude informovat objednatele. Dále bude poskytovatel sjednávat schůzky s jednotlivými projektovými týmy, které povedou jednotlivé projekty obsaţené v IPRM. Na základě schůzek bude sledovat naplňování indikátorů IPRM a projektů obsaţených v tomto dokumentu. Dále bude poskytovat metodickou pomoc projektovým týmům ve všech fázích projektu (zpracování projektových dokumentací, příprava ţádosti, realizace projektu, ţádost o platby, vypracování průběţných, monitorovacích, etapových a závěrečných zpráv a udrţitelnost projektu). Poskytovatel bude při Řízení IPRM sledovat realizaci projektů obsaţených v IPRM a na základě všech podkladů bude zpracovávat průběţné, monitorovací, etapové a závěrečné zprávy za IPRM. 101

102 4.8.1 Přehled závazných a indikativních částí popisu opatření 5. Popis opatření IPRM: Opatření: 5. Příprava a řízení IPRM Indikátory opatření: Opatření 5. nemá ţádné indikátory Financování opatření OP: ROP SV celkový finanční objem: ,- Kč - předpokládaný harmonogram čerpání v letech: Opatření 5. Příprava a řízení IPRM se skládá ze dvou aktivit. Aktivity 5.1. Příprava IPRM a aktivity 5.2. Řízení IPRM. Aktivita 5.1. Příprava IPRM Tato aktivita je zaměřena na Přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové. Cílem je zajistit kvalitní průběh realizace IPRM pomocí nastavení potřebného teoretického a administrativního rámce IPRM. V přípravné fázi by téţ měla být zajištěna kvalitní komunikace se všemi dotčenými subjekty v rámci IPRM. Aktivita 5.2. Řízení IPRM Tato aktivita je zaměřena na řízení a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové. Cílem je zajistit průběh realizace a dosaţení cílů a priorit IPRM. 102

103 5 Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování indikátorů Město kvantifikovalo očekávané cíle IPRM formou souboru indikátorů, které budou měřit kvantifikovatelné výstupy a výsledky globálního cíle, specifických cílů a opatření schválených Zastupitelstvem města. Soubor dále uvedených indikátorů vychází ze sestav indikátorů předdefinovaných ŘO OP v prováděcích dokumentech ROP SV a relevantních TOP, resp. jejich konkrétních prioritních os a oblastí podpor, které mají vazbu k věcnému zaměření opatření IPRM. Realizací konkrétních předpokládaných dílčích projektů jejich nositeli budou vytvořeny ţádoucí výstupy a výsledky, které přispějí k naplnění globálního cíle a specifických cílů IPRM. Zároveň budou tyto projekty naplňovat globální a specifické cíle prioritních os ROP SV a relevantních TOP. 5.1 Východiska pro tvorbu indikátorů Soubor indikátorů je koncipován takovým způsobem, aby poskytoval souhrnné údaje za jednotlivá opatření a ve výsledku i za celý IPRM. Ke kaţdému opatření IPRM byl přiřazen alespoň jeden indikátor výstupu a výsledku relevantního OP (ROP SV, TOP), čímţ byla prokázána přímá vazba mezi definovanými cíli IPRM a relevantních OP. Výběr konkrétních indikátorů z prováděcí dokumentace ROP SV a relevantních TOP přímo navazuje na věcné zaměření opatření a aktivit IPRM a obsah předpokládaných dílčích projektů. Všichni ţadatelé o dotaci (nositelé dílčích projektů) budou muset po schválení IPRM ŘO ROP SV prokázat všem relevantním ŘO OP v procesu registrace a hodnocení ţádostí o dotaci přímou souvislost mezi výstupy a výsledky dílčích projektů s poţadovanými cíli (hodnotami indikátorů) OP. Ke kaţdému zvolenému indikátoru byly přiřazeny předem dané charakteristiky, konkrétně kód národního číselníku (je-li znám), zkratka relevantního OP, název indikátoru, jednotka měření, výchozí a cílová hodnota. Sběr hodnot (způsob měření) všech indikátorů bude probíhat průběţně, nejdéle ročně (periodicita měření), a to formou monitoringu dílčích projektů. V rámci předkládání monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu, budou nositelé projektů uvádět konkrétní hodnoty relevantních indikátorů, jeţ budou měřit jimi v ţádosti o dotaci deklarované cílové hodnoty realizovaných projektů. Tímto způsobem bude zajištěna pravidelná informovanost předkladatele IPRM o průběţném naplňování cílů IPRM s tím, ţe zdrojem informací budou vţdy nositelé dílčích projektů a jejich monitorovací zprávy. Soubor monitorovacích indikátorů IPRM má tuto hierarchii: indikátory globálního cíle a specifických cílů IPRM, jeţ představují souhrn za všechna opatření IPRM (relevantní pro oblast podpory 2.1. ROP SV), indikátory opatření IPRM, jeţ představují souhrn za všechny aktivity v rámci tohoto opatření. Naplňování globálního a specifických cílů IPRM a jeho jednotlivých opatření bude město sledovat prostřednictvím indikátorů výstupů a výsledků. Konkrétní indikátory výstupu a výsledku u jednotlivých opatření pocházejí z indikátorové sestavy obsaţené v prováděcích dokumentech relevantních OP, přičemţ zkratka konkrétního OP je uvedena u kaţdého dále uvedeného indikátoru. Řada indikátorů oblasti podpory 2.1. ROP SV má charakter povinných indikátorů, většina je však nepovinná, doplňující a podrobněji specifikující věcné zaměření relevantních opatření IPRM. Hodnoty naplňující opatření IPRM budou nositelé projektů obsaţených v IPRM uvádět do svých monitorovacích zpráv, které budou povinnou přílohou ročních zpráv o postupu realizace IPRM, jeţ bude vypracovávat a pravidelně ŘO ROP SV předkládat manaţer IPRM. Průběţné hodnocení IPRM a rozhodování o dalším postupu je v gesci ŘS IPRM. Tyto činnosti jsou popsány v kapitole Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM. 103

104 5.2 Indikátory pro měření globálního a specifických cílů IPRM Globální cíl: V centru města budou kvalitní a funkční veřejná prostranství, upravená městská zeleň a rekonstruované objekty, které jsou historickým a kulturním dědictvím města. Rozvíjeny budou podnikatelské i nepodnikatelské aktivity vedoucí k obnovení centrální funkce zóny nabízející široké spektrum sluţeb a vybavenosti v nových i revitalizovaných objektech. V lokalitě centra města se budou rozvíjet aktivity pro vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly a kapacity pro vědu, výzkum a inovace. Specifické cíle: 1. Podpořit rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací v centru města Hradec Králové 2. Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu ţivota jeho obyvatel. 3. Podpořit environmentálně šetrné a udrţitelné principy v péči o ţivotní prostředí a zvýšit kvalitu urbanizovaného přírodního prostředí. 4. Zkvalitnit a zefektivnit sluţby veřejné správy, zlepšit komunikaci a zvýšit dostupnost informací. Tabulka č. 13: Indikátory pro měření globálního a specifických cílů IPRM Kód NČ / OP NSRR, CORE ROP SV CORE ROP SV NSRR, CORE ROP SV 2.1. Indikátory výstupu Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Indikátory výsledku Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota počet 0 14 m Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 24,5 Pro měření globálního a specifických cílů IPRM byly zvoleny indikátory jak na úrovni výstupu, tak na úrovni výsledku, které jsou relevantní z hlediska obsahového zaměření IPRM a váţou se přímo na sestavu indikátorů, uvedenou v Prováděcím dokumentu ROP SV, oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center a Výzvu pro předkládání IPRM v rámci ROP SV, oblast podpory 2.1. Důvod uvedení pouze těchto indikátorů spočívá v zaměření této oblasti podpory a skutečnosti, ţe opatření a aktivity financované z oblasti podpory 2.1. ROP SV jsou podstatou IPRM. Na ně se v celkovém rámci IPRM váţou i další související opatření a aktivity. Ty jsou sice financovány z jiných OP (TOP), avšak významně přispívají k synergiím z realizace všech opatření a aktivit pro naplňování cílů IPRM. Cílové hodnoty indikátorů na úrovni globálního a specifických cílů představují souhrnné hodnoty za indikátory všech opatření, jeţ budou financována pouze z ROP SV, oblasti podpory 2.1. Součet hodnot indikátorů u jednotlivých opatření vychází z předpokládaných hodnot za všechny dílčí projekty realizované v rámci daného opatření. Nedochází k duplicitám ve smyslu uvedení stejné hodnoty u více indikátorů. Rozhodující bude cílová hodnota všech indikátorů na konci období realizace IPRM. Indikátory ROP SV vyšší úrovně (např ) zahrnují hodnoty indikátorů niţší úrovně (např ), ty tak plní funkci analytické evidence. Souhrnné hodnoty za předpokládané dílčí projekty, jeţ budou financovány z jiných OP (TOP), jsou uvedeny u těch opatření, které tyto dílčí projekty budou naplňovat. 104

105 5.3 Indikátory pro měření cílů opatření IPRM Tabulka č. 14: Indikátory pro měření opatření 1.1.: Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace Kód NČ / OP OP VVI / OP VVI 4.1. Indikátory výstupu Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Zrekonstruované a vybudované kapacity m Indikátory výsledku Počet studentů majících prospěch z nové/ rekonstruované infrastruktury, v tom PhD. studentů počet 3 380/ /910 Tabulka č. 15: Indikátory pro měření opatření 1.2.: Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly Kód NČ / OP OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP VpK OP LZZ OP LZZ OP LZZ OP VpK OP LZZ 1.1. Indikátory výstupu Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Počet úspěšně podpořených osob účastníků jednotlivých akcí počet Počet nově vytvořených/inovovaných produktů počet Počet podpořených osob celkem počet Počet podpořených osob - studentů VŠ počet Počet osob poskytujících sluţby nebo podporujících poskytování sluţeb počet 0 225/20 Počet podpořených osob ostatní počet 0 5/3 Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu počet Počet podpořených osob celkem počet Počet úspěšně podpořených osob celkem počet Počet úspěšně podpořených studentů VŠ počet Počet zapojených partnerů počet 0 20 Počet podpořených osob celkem počet Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Počet 0 50 Počet podpořených organizací počet 0 1 Indikátory výsledku Udrţitelnost vytvořených partnerství % 0 20 Počet úspěšných absolventů (osob, které získali kvalifikaci/doklad o kvalifikaci) počet

106 Tabulka č. 16: Indikátory pro měření opatření 2.1.: Regenerace a revitalizace městského prostředí Kód NČ / OP NSRR, CORE ROP SV CORE ROP SV CORE ROP SV NSRR, CORE ROP SV CORE ROP SV ROP SV ROP SV ROP SV Indikátory výstupu Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Indikátory výsledku Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota počet 0 10 m Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt určených pro rozvoj vzdělávání 13 m Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 4 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udrţitelný rozvoj měst počet 0 1 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 14 ha 0 0,56 (brownfields) celkem Doplňkové indikátory Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby OVS m Počet nově opravených kulturně-historických a technických památek počet 0 4 Počet zapojených partnerů počet 0 1 Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy počet 0 1 Tabulka č. 17: Indikátory pro měření opatření 2.2.: Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit Kód NČ / OP NSRR, CORE ROP SV NSRR, CORE ROP SV CORE ROP SV CORE ROP SV ROP SV 2.1. Indikátory výstupu Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Indikátory výsledku Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová Hodnota počet 0 3 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 2,1 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udrţitelný rozvoj měst Doplňkové indikátory m počet 0 2 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy 15 m Počet podpořených nezi. org. v rámci projektů pro rozvoj měst počet Tento indikátor analyticky rozvádí výše uvedený indikátor č Tento indikátor analyticky rozvádí výše uvedený indikátor č Tento indikátor analyticky rozvádí výše uvedený indikátor č

107 Tabulka č. 18: Indikátory pro měření opatření 3.1.: Sniţování energetické náročnosti budov Kód NČ / OP Indikátory výstupu Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová Hodnota OP ŢP 3.2. Počet podpořených projektů ks 0 4 Indikátory výsledku OP ŢP 3.2. Sníţení spotřeby energie TJ/rok 9 531, ,9 Indikátory pro jednotlivé projekty OP ŢP 3.2. Sníţení emisí SO2 t/rok 5,2 4,6 OP ŢP 3.2. Sníţení emisí NOx t/rok 7548,2 6762,3 OP ŢP 3.2. Sníţení emisí CO t/rok 137,3 123,1 OP ŢP 3.2. Sníţení emisí CxHy t/rok 38,1 37,0 OP ŢP 3.2. Sníţení emisí CO2 t/rok 2050,7 1224,1 Tabulka č. 19: Indikátory pro měření opatření 3.2.: Revitalizace veřejné zeleně Kód NČ / OP NSRR, CORE ROP SV NSRR, CORE ROP SV OP ŢP Indikátory výstupu Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem Indikátory výsledku Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota počet 0 2 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 18,4 Celková plocha regenerované zeleně ha 0 18,4 Doplňkové indikátory ROP SV 2.1. Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně m Tabulka č. 20: Indikátory pro měření opatření 4.1.: Modernizace územní veřejné správy Kód NČ / OP IOP IOP OPLZZ OPLZZ OPLZZ IOP 2.1. Indikátory výstupu Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Podíl digitalizovaných dokumentů počet 0 20 Nové plně digitalizované agendy místní veřejné správy počet 0 1 Počet podpořených osob počet Počet podpořených organizací počet Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů počet 0 5 Indikátory výsledku Sníţení administrativního zatíţení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru % Počet úspěšných absolventů kurzů počet Hodnoty indikátorů všech opatření budou naplňovány prostřednictvím realizace předpokládaných dílčích projektů zahrnutých do IPRM. Město bude sledovat naplňování indikátorů opatření prostřednictvím průběţných a závěrečných monitorovacích zpráv všech nositelů dílčích projektů, jeţ budou předkládány a financovány ŘO relevantních OP (ROP SV, TOP), a to v souladu s plněním časového harmonogramu IPRM. Následující tabulky ukazují podíl cílových hodnot indikátorů globálního a specifických cílů IPRM na cílových hodnotách, uvedených pro oblast podpory 2.1. ROP SV. Ze sloupců Podíl IPRM na hodnotách za ROP SV 2.1. a Naplnění závazného indikátoru jsou zřejmé velké přínosy IPRM pro naplnění oblasti podpory 2.1. ROP SV, potaţmo celý operační program. 107

108 Tabulka č. 21: Přínos IPRM pro naplnění oblasti podpory 2.1. ROP SV Kód NČ / ROP SV 2.1. Měrná jednotka Hodnoty poţadované ŘO pro celou oblast podpory 2.1. ROP SV Cílová hodnota IPRM Podíl IPRM na hodnotách za ROP SV 2.1. (%) počet % m % ha 8 28,1 351% Kód NČ / ROP SV Naplnění závazného indikátoru Způsob výpočtu hodnot předchozího sloupce m 2 / dotace ve výši 338,1 mil. Kč 37 m 2 (oba údaje za opatření 2.1. a 2.2.) m m 2 / prostředky 224,2 mil. Kč (oba údaje za aktivitu ) Poţadavek ŘO ROP SV stanovený ve výzvě alespoň 14 m 2 / 1 mil. Kč alespoň 25,55 m 2 / 1 mil. Kč vytvořená pracovní místa v opatření 2.1. a 2.2. alespoň 1 pracovní místo 5.4 Monitoring IPRM Město s vyuţitím řídící struktury IPRM a manaţera IPRM bude provádět monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Monitorování IPRM bude probíhat formou ročních (monitorovacích) Zpráv o postupu realizace IPRM, které zpracovává a ŘS ke schválení předkládá manaţer IPRM. Roční monitorovací zprávu IPRM následně projednává a schvaluje Rada města a následně Zastupitelstvo města. Zprávy podepsané statutárním zástupcem města zasílá manaţer IPRM k následnému schválení RR SV (ÚRR) jednou za rok (termíny budou dohodnuty či stanoveny RR SV (ÚRR)). Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodrţení harmonogramu a finančního plánu a jednotlivými ŘO (ROP SV a TOP) odsouhlasené monitorovací zprávy dílčích projektů. Zpráva obsahuje rovněţ hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci města a regionu. Při zpracování monitorovací zprávy manaţer IPRM spolupracuje zejména se všemi nositeli individuálních projektů a dalšími zapojenými subjekty. Manaţer IPRM předkládá zprávu v elektronické i tištěné podobě RR SV (ÚRR). Individuální projekty, které jsou součástí IPRM, jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem podle podmínek ŘO daného operačního programu. Zpráva o postupu realizace IPRM bude ŘO ROP schválena do 2 měsíců od dodání úplné zprávy. RR SV (ÚRR) si můţe v případě potřeby vyţádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manaţer IPRM je povinen dodat ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM písemně do 30 pracovních dnů od obdrţení výzvy. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné roční zprávy o postupu realizace IPRM. Po ukončení posledního dílčího projektu IPRM (s výjimkou projektu na realizaci IPRM projektu na činnost manaţera IPRM = proplacení poslední ţádosti o platbu posledního dílčího projektu) předkládá manaţer IPRM Závěrečnou zprávu o postupu realizace IPRM. Pokud RR SV (ÚRR) na základě Zprávy o postupu realizace IPRM usoudí, ţe průběh realizace IPRM je neuspokojivý, můţe navrhnout VRR omezení či zastavení příjmu dalších dílčích projektů. Zároveň zasílá své připomínky písemně i elektronicky manaţerovi IPRM. RR SV (ÚRR) povolí další příjem dílčích projektů teprve tehdy, aţ shledá, ţe jsou přijata uspokojivá opatření či provedeny konkrétní akce vedoucí k odstranění nedostatků. V případě potřeby můţe ŘO ROP vyţádat zpracování ad-hoc zprávy o postupu realizace IPRM. Manaţer IPRM je povinen dodat ad-hoc zprávu o postupu realizace IPRM písemně do 30 pracovních dnů od obdrţení výzvy. Struktura a proces administrace jsou stejné jako v případě řádné Zprávy o postupu realizace IPRM. Monitorovací zprávy IPRM projednává a schvaluje ŘS IPRM, která zajišťuje jejich schválení Radou města a následně Zastupitelstvem města. Monitorovací zprávy (roční, ad-hoc i závěrečnou) podepisuje statutární zástupce města. 108

109 Nepodstatné změny IPRM projednává a schvaluje ŘS před jejich odesláním manaţerem IPRM na RR SV (ÚRR). 5.5 Způsob provedení změn IPRM Změny v IPRM oznamuje manaţer IPRM buď prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM nebo prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM. Město je oprávněno IPRM upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu RR SV pouze v případě, ţe jde o nepodstatnou změnu, která neovlivní dosaţení cílů IPRM a naplňování schválených indikátorů (změna nevyţaduje uzavření dodatku ke Smlouvě). Nepodstatné změny projednává a schvaluje ŘS na návrh manaţera IPRM, který je následně sdělí RR SV (ÚRR) v nejbliţší roční Zprávě o postupu realizace IPRM nebo prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM, a to kdykoliv v průběhu realizace IPRM. RR SV (ÚRR) oznámí zaznamenání této nepodstatné změny em manaţerovi IPRM. Podstatné změny v IPRM vyţadují dodatek ke Smlouvě. Jedná se zejména o změny ovlivňující cíle IPRM, indikátory, rozpočet (přesun prostředků v rozpočtu mezi opatřeními, nebo roky, při kterých dojde ke změně alokace na opatření nebo rok o více neţ 15 % z jejich původní výše), délku trvání IPRM a jednotlivých opatření. Město musí tuto podstatnou změnu oznámit RR SV (ÚRR) předem prostřednictvím Oznámení o změně v IPRM, a to minimálně ve lhůtě 20 pracovních dní před plánovaným datem změny, nejpozději však 60 kalendářních dnů před termínem ukončení IPRM. Návrh na podstatné změny IPRM předkládá manaţer IPRM k posouzení ŘS, která je následně postoupí k projednání a schválení Radě města a Zastupitelstvu města. Na základě Oznámení o změně v IPRM rozhodne RR SV (ÚRR), zda se jedná o změnu, která vyţaduje vypracování dodatku ke Smlouvě, či nikoliv. Tuto informaci zasílá RR SV (ÚRR) manaţerovi IPRM do 10 pracovních dnů od doručení Oznámení o změně v IPRM. Podstatnou změnu můţe město provést po jejím schválení RR SV (ÚRR) nebo po podpisu dodatku Smlouvy oběma stranami. Manaţer IPRM po schválení změn zajistí provedení změny (v případě změny nevyţadující podpis dodatku ke Smlouvě) či podpis dodatku ke Smlouvě statutárním zástupcem města. Změny v projektu zařazeném do IPRM, ke kterým v průběhu realizace IPRM dojde, oznamuje příjemce neprodleně písemně příslušnému ŘO podle podmínek příslušného OP. O podstatných změnách v projektech zařazených do IPRM bude RR SV (ÚRR) informována prostřednictvím Roční zprávy o postupu realizace IPRM, pokud povaha změny projektu nepředstavuje současně i změnu IPRM. Pokud město nechce či nemůţe čekat s návrhem změn na předloţení Roční zprávy o postupu realizace IPRM, vyuţije Oznámení o změně v IPRM. 109

110 6 Finanční a časový harmonogram V programovém období EU na léta má město moţnost obdrţet dotace na podporu svého Akčního plánu. Zdrojem financování opatření a aktivit IPRM, které jsou popsány na jiném místě tohoto dokumentu, jsou výhradně stávající OP, z nichţ nejdůleţitější pro město a jeho projektové záměry je ROP SV, oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center. Řadu dalších rozvojových záměrů bude muset město financovat z vlastních zdrojů či jiných veřejných zdrojů/rozpočtů. Tyto další aktivity jdou však nad rámec IPRM. Finanční a časový harmonogram IPRM, resp. jeho jednotlivých opatření naplňujících cíle IPRM, představuje pro město důleţitý efektivní nástroj pro organizaci, řízení a kontrolu realizace IPRM. Opatření IPRM uvedená ve strategii přinášejí městu společenské a ekonomické přínosy, jeţ vzejdou z realizace dílčích projektů, které budou v souhrnu vytvářet ţádoucí synergie. Realizace všech opatření IPRM bude zajištěna dostatečnými vlastními finančními prostředky z městského rozpočtu, eventuelně bankovním krátkodobým úvěrem, jejichţ účelem bude zajištění plynulé realizace dílčích projektů IPRM. V další části této kapitoly je uveden nejprve finanční a časový harmonogram celého IPRM, zahrnující všechna opatření, jeţ budou financována ze všech existujících OP, a poté harmonogram opatření, která budou financována z ROP SV, oblasti podpory Finanční a časový harmonogram celého IPRM Celkový plánovaný finanční objem IPRM vychází ze schváleného rozsahu a obsahu jednotlivých opatření a představuje celkem 4 230,7 mil. Kč. Finanční a časový harmonogram v číselné a grafické podobě názorně uvádí rozdělení celkového finančního objemu IPRM na jednotlivá opatření. Číselné údaje odpovídají předpokládaným rozpočtovým nákladům odvozeným od předpokládaných výstupů a výsledků opatření. Odhad celkových nákladů vychází z dokumentace předpokládaných dílčích projektových záměrů, které mají různou míru rozpracovanosti, od studie aţ po vydaná povolení ke stavbě, a rovněţ záměrů v oblasti vzdělávání. Všechny dílčí projekty naplňující opatření a cíle IPRM budou realizovány ve zbývajících letech programového období /2015. Tabulka č. 22: Finanční a časový harmonogram celého IPRM dle opatření (celkové způsobilé a nezpůsobilé výdaje v mil. Kč) Číslo opatření Rok Celkem ,0 630,0 860, , ,6 42,5 44,1 24,5 6,0 6,0 4,0 164, ,7 222,1 248,5 170,3 17,0 735, ,0 34,0 79,7 9,5 132, ,7 51,5 29,0 15,0 13,5 111, ,0 30,0 43,0 103, ,0 73,9 34,6 5,0 6,5 2,0 153,0 říz. IPRM 16 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 5,5 Celkem 0,8 453, , , ,1 86,7 8,4 4, ,7 Z hlediska struktury výdajů IPRM zaujímá nejvyšší podíl opatření v rámci prioritní oblasti Ekonomický rozvoj zaměřené na posilování kapacit pro výzkum (1.1.) s podílem 68,5%. Dalším, z hlediska výše podílu na IPRM významným opatřením, je opatření (2.1.) v rámci prioritní oblasti Přitaţlivé město zaměřené na regeneraci a revitalizaci městského prostředí (17,3%). Vzhledem k vysokému objemu těchto opatření jsou následující opatření menšího rozsahu, byť v absolutním vyjádření nikoli malá. 16 Součástí IPRM, resp. části financované z ROP SV 2.1. je projekt na řízení IPRM (nositelem bude město Hradec Králové). 110

111 Opatření na revitalizaci veřejné zeleně (3.2.) zaujímá podíl ve výši 2,5%, opatření zaměřené na podporu vzdělávání (1.2.) zaujímá podíl ve výši 4%, následuje opatření na zvyšování nabídky volnočasových aktivit (2.2.) s podílem 3%, opatření na sniţování energetické náročnosti budov (3.1.) s podílem 2,5%, opatření na modernizaci územní veřejné správy (4.1.) s podílem 2%. Řízení IPRM představuje 0,2% objemu IPRM, vztahuje se však na tu jeho část, která bude financována z ROP SV. V relativním vyjádření zaujímají opatření města a jeho organizací (jejich předpokládané dílčí projekty), na celém IPRM podíl 27,5%, podíl opatření do oblasti podpory 2.1. ROP SV 2.1. potom 22,5%. V celém IPRM na sebe tématicky navazují opatření související se vzděláváním, ať uţ se jedná o jejich infrastrukturní zaměření( 1.1.) či tzv. měkké aktivity v rámci opatření 1.2. Dalším velkým tématem jsou regenerace a revitalizace zejména objektů slouţících pro poskytování veřejných sluţeb, které se koncentrují do opatření 2.1., 2.2., ale i 3.1. (sniţování energetické náročnosti budov). Téma související s přitaţlivostí města je obsaţeno rovněţ v opatření, jeţ se zaměřuje na revitalizaci veřejné zeleně (3.2.). Opatření zaměřené na modernizaci územní veřejné správy (4.1.) je součástí dlouhodobých snah a úmyslů vedení města o posílení celkového vnímání města jakoţto pólu růstu a rozvoje, jeţ má být povzbuzen právě výkonnou a efektivní veřejnou správou. V souhrnu jsou všechna opatření zaměřena na rozvoj středu města, ve kterém dochází ke spojení obecných témat, mezi něţ patří vzdělávání, konkurenceschopnost, přitaţlivost a kvalita ţivota. Jednotlivé aktivity (viz strategie IPRM) naplňující opatření na sebe budou navazovat, jak uţ bylo uvedeno výše, tematicky, ze vzájemného působení jejich budoucích přínosů bude docházet k tvorbě synergických efektů pro celé IPRM. Avšak jednotlivá opatření, resp. konkrétní aktivity a na ně navazující dílčí projekty, budou probíhat zcela nezávisle, tak aby zahájení jednoho opatření a v rámci něj aktivity/aktivit, nebylo podmínkou pro ukončení jiného opatření a jeho aktivity/aktivit či aktivit v rámci jednoho opatření. Jednotlivé aktivity celého IPRM a předpokládané dílčí projekty, jeţ jsou v nich obsaţeny, tak mohou být realizovány současně. Moţnost realizace aktivit a předpokládaných dílčích projektů současně spočívá v jejich umístění do odlišných lokalit středu města a také jejich věcným zaměřením (plochy, objekty, liniové stavby, měkké projekty). I přes svou realizační nezávislost budou dílčí projekty samostatně, a přitom v souhrnu za aktivity a opatření, vytvářet vzájemné synergie. Tento efektivní způsob realizace IPRM tak umoţní zcela nezávislé naplňování jeho globálních a specifických cílů a hodnotících indikátorů ROP SV a TOP. Opatření IPRM jsou charakterizována věcnou podstatou, termínem zahájení, ukončení a dobou trvání. Většina aktivit opatření je v současné době rozpracována do podoby konkrétních dílčích projektových záměrů obsahujících jiţ v řadě případů výstupy schvalovacích procedur (územní povolení, stavební povolení apod.). Odhad projektových nákladů (v naprosté většině případů způsobilých pro financování z OP) vychází z reálných předpokladů náročnosti konkrétních záměrů a doby jejich realizace. Výše výdajů u jednotlivých opatření a aktivit celkem a v jednotlivých letech jejich realizace odpovídá věcnému zaměření a časovému průběhu realizace předpokládaných dílčích projektů. Výši výdajů následně odpovídají cílové hodnoty indikátorů u všech opatření, viz kapitola 5. Popis očekávaných výsledků a výstupů. Realizace všech opatření je rozloţena do celého realizačního období IPRM, jeţ odpovídá programovému období , resp V roce 2009 se předpokládá postupný výrazný růst výdajů u všech opatření, jenţ vyvrcholí v dalších letech 2011 a K celkovému výraznému poklesu výdajů dojde v roce Prudký nárůst výdajů v prvních letech vyţaduje připravenost všech nositelů dílčích projektů k realizaci, zejména těch činností, které souvisejí s přípravou projektových dokumentací a schvalovacími procedurami u investičních záměrů. V prvních letech se proto budou realizovat ty aktivity/projekty, u nichţ není pochyb o jejich připravenosti k realizaci a čerpání dotací z OP. Poţadavek na připravenost projektů zejména v prvních letech realizace IPRM vyplývá rovněţ z poţadavku všech ŘO OP na čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů v programovém období , kdy je nutné respektovat pravidlo N+3 v prvních letech. Harmonogram realizace jednotlivých opatření a aktivit IPRM je nastaven tak, aby toto čerpání bylo dodrţeno a cíle IPRM a všech OP byly naplněny do roku 2013, resp

112 Časové rezervy na realizaci opatření spočívají zejména v délce období, ve kterém mohou být čerpány alokace všech OP, do kterých budou nositelé projektů zahrnutých v IPRM předkládat své ţádosti o dotace. Tato pevně stanovená období čerpání jsou stejná u všech OP (pravidlo N+3, N+2), viz další text kapitoly. Při bliţším pohledu na opatření a dobu jejich realizace je zřejmé, ţe předpokládané dílčí projekty toto pravidlo respektují. Časový průběh výdajů u opatření odpovídá předpokládanému průběhu realizace dílčích projektů. Pro naplnění cílů IPRM budou vyuţity zdroje z různých OP s tím, ţe většina projektů města a jeho organizací bude financována z oblasti podpory 2.1. ROP SV Rozvoj městského prostředí. Přehled všech OP financujících IPRM je uveden v rozpočtu IPRM, který tvoří přílohu Formuláře pro předloţení IPRM. Jednotlivá opatření se liší nejen z věcného hlediska, ale rovněţ z hlediska finanční náročnosti, a to nejen pro výši předpokládaných rozpočtů, ale také pro náročnost na výši dotací z rozpočtů ŘO OP. Tabulka č. 23: Nároky IPRM na finanční alokace všech ŘO (ROP SV, TOP) dle opatření IPRM (v mil. Kč) Opatření Poţadované finanční alokace od ŘO OP 1.1. Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace 2 363, Podpora vzdělávání a zvyšování kvality pracovní síly 139, Regenerace a revitalizace městského prostředí 419, Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit 63, Sniţování energetické náročnosti budov 94, Revitalizace veřejné zeleně 63, Modernizace územní veřejné správy 130,05 Celkem 3 274,45 17 Z celkového objemu IPRM, obsahujícího způsobilé i nezpůsobilé výdaje, ve výši 4 230,7 mil. Kč, představuje podíl dotací (3 210,8 mil. Kč) na financování celkových výdajů přibliţně 75,8%. Vysoká výše toho podílu je způsobena vysokým podílem opatření 1.1. (68,5%), jeţ bude financováno výhradně z TOP. Podíl dotací z oblasti podpory 2.1. ROP SV na dotacích pro IPRM celkem představuje 15,8%. 6.2 Finanční a časový harmonogram části IPRM financované z ROP SV Tato část kapitoly obsahuje finanční a časový harmonogram IPRM, jehoţ opatření a aktivity budou financovány z oblasti podpory 2.1. ROP SV. Součástí kapitoly je rovněţ popis schopnosti města a jeho organizací nejen spolufinancovat IPRM, ale zajistit hladký průběh celkového cash flow IPRM v celém období jeho realizace 2008 aţ 2013/2015. Celkový plánovaný finanční objem IPRM, jeţ bude financován výhradně z oblasti podpory 2.1. ROP SV představuje 926,4 mil. Kč. Finanční a časový harmonogram v číselné a grafické podobě uvádí názorně rozdělení celkového finančního objemu IPRM na jednotlivá opatření. Číselné údaje odpovídají předpokládaným rozpočtovým nákladům odvozeným od předpokládaných výstupů a výsledků opatření. Odhad celkových nákladů vychází z dokumentace předpokládaných dílčích projektových záměrů, které mají různou míru rozpracovanosti od studie aţ po vydaná povolení ke stavbě. 17 Není zahrnuta dotace z ROP SV na projekt řízení IPRM (5,1 mil. Kč). 112

113 Tabulka č. 24: Finanční a časový harmonogram IPRM dle opatření (celkové způsobilé a nezpůsobilé výdaje v mil. Kč) Číslo opatření Rok Celkem ,7 222,1 248,5 170,3 17,0 735, ,0 34,0 79,7 9,5 132, ,0 30,0 43,0 103,0 říz. IPRM 18 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 5,5 Celkem 0,8 87,5 256,9 359,0 210,6 60,7 0,5 0,5 926,4 Opatření IPRM financovaná z oblasti podpory 2.1. ROP SV směřují zejména do regenerace a revitalizace městského prostředí opatření 2.1. (79%), spočívající v podpoře revitalizace brownfields, úpravy veřejných prostranství a ochrany a obnovy památek a historických objektů. Další podporovanou oblastí je zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit opatření 2.2. (14,3%) a revitalizace veřejné zeleně opatření 3.2. (5,7%). Všechna tato opatření spadají pod prioritní oblasti Přitaţlivé město a Ţivotní prostředí. Projekt na řízení IPRM představuje necelé 1% celkového finančního objemu IPRM. Způsob realizace opatření, resp. termínů realizace konkrétních předpokládaných dílčích projektů je obdobný jako v celém IPRM, tzn. ţe všechna opatření je moţné realizovat současně a přitom zcela nezávisle. Všechna opatření budou obsahovat infrastrukturní projekty, jeţ budou realizovány ve středu města, přitom ani v jednom případě nedojde ke kolizi z hlediska jejich časového harmonogramu a toků (připravenosti) finančních prostředků. Jinými slovy, zahájení jednoho opatření není podmíněno ukončením opatření jiného, to platí i pro navazující aktivity a zejména předpokládané dílčí projekty. V tom spočívá hlavní výhoda nastavení IPRM. Nárůst poţadavků na finanční zdroje se projevuje v prvním roce 2009 a zejména od roku 2010, kdy je patrný růst investičních výdajů. Termíny realizace opatření se budou odvíjet od připravenosti nositelů předpokládaných dílčích projektů k realizaci, coţ je faktor, který bude mít rozhodující vliv na pořadí provedení jednotlivých investičních záměrů. Dalším důleţitým faktorem je poţadavek RR SV na čerpání ročních finančních alokací z oblasti podpory 2.1. ROP SV. Jak uţ bylo zmíněno výše, přijatá opatření a zejména lokalizace předpokládaných dílčích projektů ve vymezené zóně umoţňují jejich současnou realizaci. Dobrá aktuální a předpokládaná finanční pozice města je předpokladem tohoto způsobu realizace IPRM. Město disponuje dostatečným mnoţstvím finančních prostředků, které můţe věnovat na realizaci všech relevantních opatření celého IPRM, financovaných nejen ROP SV, ale i TOP. Město vyčlení na průběţné financování předpokládaných dílčích projektů obsaţených v IPRM kaţdoročně příslušnou částku ze svého rozpočtu. Kapitálové výdaje města se pohybovaly v posledních letech 2005 aţ 2007 v rozmezí mil. Kč, pro rok 2008 byly Zastupitelstvem města schváleny ve výši 503 mil. Kč. Pro následující léta rozpočtového výhledu od roku 2009 do roku 2011 schválilo Zastupitelstvo města kapitálové výdaje v rozmezí mil. Kč. Při porovnání s předchozími léty se jedná evidentně o podstatně niţší objemy investic. Do rozpočtového výhledu město uvádí pouze investiční výdaje akcí schválených Zastupitelstvem města. Stejnou výši jako v posledních letech město dosáhne zahrnutím plánovaných investic souvisejících s realizací IPRM do aktuálních ročních rozpočtů (poprvé od roku 2009). Město musí vyčlenit na spolufinancování dílčích projektů v letech realizace IPRM dostatečnou výši finančních prostředků. Bude totiţ docházet k časovému nesouladu mezi uskutečněnými výdaji města a jeho organizací a inkasem dotací na jiţ realizované dílčí projekty (etapy). Výše těchto prostředků v jednotlivých letech se odvíjí od výše průběţně nabíhajících investičních výdajů a způsobu drapování. Výše rozdílu mezi ročními výdaji a inkasem dotací by neměl představovat více neţ 170 mil. Kč (s rezervou 200 mil. Kč), a to zejména v letech 2010 aţ Můţe samozřejmě dojít ke zpoţdění realizace dílčích projektů a tím niţšímu či vyššímu čerpání finančních prostředků. 18 Součástí IPRM, resp. části financované z ROP SV 2.1. je projekt na řízení IPRM (nositelem bude město Hradec Králové). 113

114 Nezbytným předpokladem bezproblémového zajištění plynulého cash flow IPRM a jeho opatření a aktivit bude tzv. etapování pravděpodobně všech dílčích projektů, které budou naplňovat cíle IPRM, ať uţ to budou etapy finanční (minimálně 20 mil. Kč) či časové (alespoň 3 měsíce období realizace projektu), na základě kterých bude docházet k průběţnému předkládání a proplácení ţádostí o platby nositelů dílčích projektů. Město však můţe případně vyuţít bankovní překlenovací úvěr s finančním rámcem, který bude dostatečně vysoký (cca 100 aţ 150 mil. Kč) pro financování zejména časového nesouladu mezi investičními výdaji a inkasy dotací u jednotlivých dílčích projektů. Dobrá finanční pozice města je předpokladem pro bezproblémové vyuţití případného bankovního střednědobého úvěru, a to na tu část celkových výdajů předpokládaných dílčích projektů, které představují vlastní podíl, a část výdajů, na kterou nelze čerpat dotace z rozpočtu RR SV. Toto je však jen moţnost, která nemusí být městem vůbec vyuţita. Město můţe vyčlenit ze svého rozpočtu dodatečné zdroje pro poskytování úvěrů na překlenutí časového nesouladu mezi uskutečněnými investičními výdaji a inkasem dotací v případě předpokládaných dílčích projektů organizací města charakteru NNO, jeţ vykonávají pro město a jeho občany veřejnou sluţbu. Tuto sluţbu bude město poskytovat nositelům projektů zahrnutých do IPRM. Po inkasu všech dotací na tyto projekty z rozpočtu RR SV budou tyto organizace zůstatek těchto úvěrů, jeţ představuje podíl jejich vlastních zdrojů na projektu, městu splácet. Nástrojem, který umoţní tento způsob financování, bude střednědobý úvěr. Finanční analýza města (obsaţená v kapitole analýza města) potvrdila velmi dobrou střednědobou finanční pozici města, a to se závěrem potvrzujícím, ţe město má dostatek finančních prostředků (zdroje v rozpočtu, likvidní majetek) na financování všech výdajů dílčích projektů zahrnutých do IPRM (města a jeho organizací), které budou spolufinancovány z dotací ze všech relevantních OP. Zájmem vedení města je, aby ţádosti o platby u dílčích projektů zahrnutých do IPRM bezprostředně následovaly po ukončení kaţdé etapy (finanční či časové), tak aby bylo zajištěno plynulé cash-flow celého IPRM. Tímto způsobem nebude mít město a jeho organizace v projektech vázáno příliš mnoho finančních prostředků a zároveň bude docházet k plynulému čerpání dotací. Obecně město předpokládá, ţe dotace bude moţné inkasovat do 2 aţ 3 měsíců po přijetí ţádostí o platby RR SV (ÚRR) a všech dalších relevantních ŘO OP. Průběh realizace IPRM bude respektovat kromě pravidla N+3 a N+2 rovněţ maximální dobu realizace dílčích projektů (s velkou rezervou) do (poslední datum přeloţení ţádosti o platbu dílčího projektu zahrnutého do IPRM). Níţe uvedená tabulka uvádí celkové výdaje města a jeho organizací 19, včetně poţadavku na dotace a výše spolufinancování (záporná hodnota je zpoţdění inkasa dotací po jiţ realizovaných výdajích). Tabulka č. 25: Finanční a časový harmonogram IPRM (2.1.) v letech (tis. Kč) Rok Celkové způsobilé výdaje města a jeho organizací Dotace RR SV Spolufinancování města a jeho NNO sloupce a b a b Nezpůsobilé výdaje 0 0 x Celkem v tis. Kč Celkem v % 100 % 55 % 45 % 19 Jsou uváděny i výdaje organizací města, protoţe je bude město financovat v době časového nesouladu mezi výdaji a inkasy dotací. 114

115 Podkladem pro sestavení finančního a časového harmonogramu celého IPRM byly jednak poţadavky města na realizaci těch opatření a aktivit, která přispějí k rozvoji vymezené zóny středu města a lze je financovat z oblasti podpory 2.1. ROP SV, a dále rozsah, objem a časová struktura závazného finančního plánu (ročních alokací) RR SV pro oblast podpory 2.1. ROP SV. Tabulka č. 26: Dotace na způsobilé výdaje podle jednotlivých let čerpání z ROP SV (v mil. Kč) Opatření Suma dotace alokace v % 13% 13% 14% 14% 15% 15% 16% x x 100% alokace v mil. Kč 66,2 66,2 71,3 71,3 76,3 76,4 81,5 x x 509,2 N+X (do 30.6.) N+3 N+3 N+3 N+3 N+2 N+2 N+2 x x x 2.1. Regenerace a revitalizace městského prostředí 2.2. Zvyšování kvality a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit ,4 111,1 160,8 103,0 6, , ,5 16,7 37,9 4, , Revitalizace veřejné zeleně ,0 6,0 9, ,2 Příprava a řízení IPRM 0 1,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 5,1 IPRM celkem ,4 128,6 205,4 114,4 16,7 0,4 0,4 509,2 Finanční a časový harmonogram realizace IPRM, resp. jeho opatření, byl vypracován s ohledem na termíny plateb dotací, jeţ bude město a jeho organizace inkasovat z rozpočtu RR SV. Dotace z rozpočtu RR SV (EU) je moţné dle pravidel EK inkasovat v předem pevně určených lhůtách (termínech), které jsou vyjádřeny pravidlem N+3, N+2. Finanční a časový harmonogram IPRM splňuje podmínky pro čerpání dotací ve lhůtách, ve kterých bude moţné dotace čerpat. Do první let realizace IPRM (2009, 2010) město umístilo realizaci opatření a aktivit, resp. investiční (způsobilé) výdaje, na které bude moţné čerpat dotaci. Tento přístup zajistí maximální vyuţití dotací bez rizika jejich nečerpání nebo dokonce propadnutí, coţ by negativně ovlivnilo hodnocení nejen IPRM, ale i celého ROP SV. Tabulka č. 27: Lhůty čerpání dotací z rozpočtu RR SV za oblast podpory 2.1 ROP SV v jednotlivých letech (pravidlo N+3, N+2) Roky N+3 N+3 N+3 N+3 N+2 N+2 N Město má dostatek finančních a personálních kapacit k tomu, aby bylo schopné realizovat dílčí projekty bez rizika zpoţdění realizace projektů z důvodu nedostatku finančních prostředků a nebo odborníků se zaměřením na projektové financování. Veškerá projektová dokumentace však můţe být vypracována a předloţena k registraci řídícím orgánům všech OP s pomocí externích dodavatelů. Poznámka: Součástí IPRM jsou kromě opatření a aktivit, jeţ tvoří jeho podstatu, také aktivity související s přípravou a realizací IPRM. Tyto aktivity budou spolufinancovány z prostředků určených na IPRM, které jsou primárně určeny RR SV na výdaje spojené s přípravou, řízením, koordinací a monitorováním IPRM. Maximální povolená výše způsobilých výdajů je 1% z celkových způsobilých výdajů schváleného IPRM. Způsobilé výdaje budou probíhat od roku 2008 do roku 2015 s tím, ţe město jakoţto nositel IPRM bude ţádat o dotace z oblasti podpory 2.1. ROP SV. 115

116 7 Popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Jedním ze základních principů strukturální politiky Evropské unie je princip partnerství. Při zpracování IPRM je tento princip uplatňován dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti, tj. zapojení partnerů při tvorbě dokumentu IPRM a při přípravě a realizaci IPRM. Město Hradec Králové si je vědomo, ţe uplatnění principu partnerství při tvorbě a realizaci rozvojových dokumentů je jednou z nejdůleţitějších zásad, proto byly uţ od počátku přípravných prací do tvorby IPRM zapojeni zástupci různých subjektů, s nimiţ město navázalo spolupráci zaloţenou právě na principu partnerství. Ve fázi přípravy IPRM se na tvorbě IPRM podíleli aktivně členové Řídící skupiny (ŘS), kteří se pravidelně scházeli na jednáních během celého procesu zpracování IPRM. ŘS je vrcholným orgánem města při zpracování IPRM a jeho členy jsou zástupci vedení města Hradec Králové, zástupci partnerských subjektů a vybraní zástupci z řad veřejnosti tak, aby byl dodrţen princip partnerství. V rámci partnerství byly do přípravy a tvorby IPRM zapojeny jednak jednotlivé skupiny pracující a rozhodující o obsahu IPRM (viz kapitola 8. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM), jednak orgány místní samosprávy, zástupci regionálních hospodářských organizací a zástupci neziskového sektoru. Partnery IPRM Hradec Králové jsou následující subjekty: Tabulka č. 28: Přehled partnerů IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města Sektor působnosti Veřejný sektor Partnerský subjekt Královéhradecký kraj Svaz měst a obcí Podnikatelský sektor Neziskový sektor Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Poco a poco animato o.s. Con.Front.Art o.s. Univerzita Hradec Králové Ostatní subjekty i širší odborná a laická veřejnost měly moţnost se zapojit do tvorby IPRM prostřednictvím informací uveřejňovaných v tisku, na webových stránkách města a v rámci veřejného projednání dokumentu IPRM. Partnerství města a veřejnosti je podrobněji popsáno v kapitole Partnerství při tvorbě dokumentu IPRM Při tvorbě dokumentu IPRM bylo partnerství rozvíjeno a podporováno během celého procesu, kdy se jednotliví aktéři, včetně zástupců partnerů IPRM, různou mírou aktivního zapojení podíleli na jednotlivých fázích procesu tvorby dokumentu IPRM. Konkrétní účast partnerů IPRM probíhala především zapojením do organizační struktury tvorby IPRM, přičemţ jednotliví zástupci partnerských subjektů se jako řádní členové účastnili jednání Řídící skupiny. Z řad partnerů byli v průběhu přípravy IPRM v rámci partnerství do ŘS jmenováni zástupci Královéhradeckého kraje, Univerzity Hradec Králové, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Svazu měst a obcí a zástupci neziskových organizací Poco a poco animato a Con.Front.Art. Na všechna jednání ŘS byli pravidelně zváni zástupci Úřadu Regionální rady Regionu soudrţnosti NUTS II 116

117 Severovýchod a zástupci zpracovatele IPRM (Centrum evropského projektování a.s.). Jednání probíhala pravidelně přibliţně kaţdé dva měsíce. Ze všech jednání Řídící skupiny byly vyhotoveny zápisy, které jsou spolu s dalšími dokumenty a přehledem přijatých usnesení ŘS zveřejněny na zvoj/_str_plan/iprm.html, případně jsou dostupné u manaţera IPRM Hradec Králové. Na tvorbě IPRM spolupracovaly i další subjekty. Dle potřeby byly svolávány ad hoc schůzky tzv. projektových týmů, které řešily zaměření IPRM z hlediska priorit a záměrů města Hradec Králové. Těchto jednání se za přítomnosti manaţera IPRM a zástupce zpracovatele IPRM účastnili zástupci úřadů a jednotlivých odborů Magistrátu města Hradec Králové (Úřad pro grantovou politiku města, Odbor investiční, Odbor hlavního architekta, Odbor školství, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Odbor vnitřních sluţeb atd.) Zapojení partnerů v jednotlivých fázích Dle výše uvedeného Nařízení rady č. 1083/2006 a Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM vydaných ÚRR SV má město (předkladatel a nositel IPRM) povinnost zapojit partnery a další relevantní subjekty na území města v následujících fázích: 1. Zpracování socioekonomické analýzy 2. Výběru zóny/tématu 3. Definování aktivit vybraného IPRM v rámci jiţ vymezené zóny/tématu 4. Výběru dílčích projektů IPRM v rámci jiţ vymezené zóny/tématu Do procesu zpracování socioekonomické analýzy a SWOT analýzy (1) byli zapojeni různým způsobem partneři ze všech sektorů. Aktivně se na přípravě IPRM podíleli především zástupci místní samosprávy a odborů magistrátu města, kteří poskytovali relevantní data a informace jako podklad pro zpracování socioekonomické analýzy. Do procesu zpracování SE analýzy byly zapojeny i partnerské subjekty a zástupci z řad veřejnosti, kteří pravidelně projednávali dokument IPRM v různých fázích zpracování a měli moţnost jej připomínkovat. Analytická část dokumentu IPRM byla také předloţena zástupcům Výboru pro územní plánování a rozvoj města a Řídící skupině, kteří jej projednávali na svém zasedání. Připomínky, které zpracovatelé ve fázi tvorby IPRM obdrţeli, byly postupně zapracovány. Do rozhodování o výběru zóny (2) byli zapojeni všichni partneři, kteří jsou členy Řídící skupiny (Královéhradecký kraj, Svaz měst a obcí, Krajská hospodářská komora KHK, Univerzita Hradec Králové, Poco a poco animato o.s. a Con.Front.Art o.s.) a další zástupci, kteří byli Radou města jmenováni do Řídící skupiny IPRM Hradec Králové. Na základě usnesení Rady města (usnesení RM 2007/274, usnesení RM 2007/1292, usnesení RM 2008/899) byli do sloţení Řídící skupiny jmenováni tito zástupci partnerských subjektů IPRM Hradec Králové: Ing. Josef Táborský, 1. Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Jana Galbičková, ředitel Krajské hospodářské komory KHK Mgr. Dominika Špalková, předsedkyni rady sdruţení Poco a poco animato o.s. Mgr. Martin Sebastian Špička, předseda rady sdruţení Con.Front.Art o.s. Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., proděkanka UHK (Podrobné sloţení ŘS a jmenný seznam všech jejích členů je uveden v kapitole 8. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM). ŘS na svém jednání projednávala a následně schvalovala vymezení zóny centrum města Hradec Králové. Obdobně probíhalo také definování aktivit IPRM Hradec Králové v rámci vymezené zóny (3), které bylo téţ projednáno a schváleno za účasti partnerů na jednání ŘS. Široká veřejnost a jiné podnikatelské nebo neziskové subjekty mohly podávat své návrhy a náměty na aktivity ve vybrané zóně přímo manaţerovi IPRM na základě průběţně zveřejňovaných informací na příslušných webových stránkách města Hradec Králové a na základě informací zveřejněných v tištěném 117

118 informačním zpravodaji města Radnice. O připravovaných aktivitách a záměrech strategie IPRM byli také průběţně seznamováni členové Výboru pro územní plánování a rozvoj města. Při výběru dílčích projektů IPRM v rámci vymezené zóny (4) budou rovněţ zapojeni partneři v rámci jednání ŘS. Všichni partneři, včetně široké veřejnosti a dalších zájemců z řad podnikatelského, neziskového nebo veřejného sektoru budou mít moţnost podat své náměty a návrhy projektů v rámci zaměření strategie IPRM prostřednictvím 2. kola veřejné výzvy k IPRM, která bude vyhlášena po předloţení IPRM Hradec Králové Řídícímu orgánu ROP NUTS II SV. Na základě této výzvy pak ŘS vybere z přihlášených projektových záměrů konkrétní projekty, které budou naplňovat strategii IPRM Hradec Králové, dle předem určených a zveřejněných výběrových kritérií (více v kapitole 8. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM). V rámci tvorby dokumentu IPRM jiţ byla jedna výzva ohledně moţností zapojení do IPRM vyhlášena. Text 1. výzvy včetně všech dalších materiálů byl zveřejněn na webových stránkách IPRM Hradec Králové:http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_nam_rozvoj/urad_pro_rozvoj_mest a/odb_rozvoj/_str_plan/iprm/vyzva.html, informace o výzvě byla publikována i v informačním zpravodaji města Radnice. Tato výzva slouţila především pro informování veřejnosti o záměru města zpracovávat IPRM a ke zmapování zájmu veřejnosti a subjektů z řad podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru zapojit se do přípravy IPRM. Na základě výstupů této výzvy pak bylo rozhodnuto o finálním zaměření IPRM a jeho strategii. Z hlediska výše popsaného principu tvorby IPRM lze konstatovat, ţe partneři se podíleli a budou podílet na všech 4 fázích tvorby IPRM, ať uţ přímým zapojením (účast v Řídící skupině) nebo nepřímo (moţnost připomínkovat prostřednictvím zveřejnění na webu města, moţnost zapojit se do tvorby prostřednictvím zveřejněné výzvy). Do postupu přípravy IPRM byli zapojeni jak partneři z řad veřejného sektoru, tak partneři ze sektoru neziskového a podnikatelského. Výše jmenované partnerské subjekty IPRM Hradec Králové se do tvorby dokumentu zapojily zcela dobrovolně a v souladu s principy partnerství dle Nařízení rady č. 1083/ Partnerství při realizaci IPRM V realizační fázi bude předkladatel IPRM, město Hradec Králové, i nadále aktivně spolupracovat se všemi partnery, kteří se podíleli na tvorbě IPRM. Role partnerů bude neméně důleţitá při vlastní realizaci IPRM a bude pokračovat i po ukončení fáze realizace dílčích projektů IPRM. Nadále se bude scházet Řídící skupina, v níţ jsou všichni významní partneři IPRM Hradec Králové zastoupeni. Partneři budou prostřednictvím své účasti na jednáních Řídící skupiny rozhodovat o konkrétním naplnění jednotlivých opaření a aktivit IPRM dílčími projekty. Řídící skupina bude dále projednávat a schvalovat všechny nepodstatné změny v rámci IPRM, které mohou v průběhu realizace nastat, své stanovisko budou moci vyjadřovat i ke všem podstatným změnám IPRM. Toto stanovisko pak bude předloţeno současně s návrhem změn Zastupitelstvu města, které bude všechny podstatné změny schvalovat. Partneři IPRM budou aktivně zapojeni i do fáze monitorování a hodnocení IPRM. Subjekty zastoupené v Řídící skupině budou monitorovat průběţné naplňování indikátorů IPRM, projednávat monitorovací zprávy IPRM a následně je předkládat ke schválení Zastupitelstvu města. 7.3 Partnerství města a veřejnosti V rámci naplňování principu partnerství při tvorbě a realizaci IPRM Hradec Králové byla do tohoto procesu zapojena široká laická a odborná veřejnost, a to prostřednictvím průběţného zveřejňování aktuálních informací na oficiálních webových stránkách města. Komunikace s veřejností prostřednictvím internetu byla zvolena záměrně, jakoţto nejrychlejší a snadno dostupný komunikační prostředek. Oficiální webové stránky IPRM Hradec Králové jsou k dispozici na: zvoj/_str_plan/iprm.html. Zde je veřejnost průběţně informována o postupech prací na IPRM a nalezne zde všechny důleţité informace a dokumenty týkající se IPRM Hradec Králové, včetně informací o připravovaných výzvách, 118

119 posledních verzí dokumentu a dalších výstupů, zápisů z jednání Řídící skupiny a příslušných usnesení Rady a Zastupitelstva města týkající se IPRM. Dále je zde uveden kontakt na manaţera IPRM Hradec Králové, včetně telefonického a ového spojení, a také odkazy na webové stránky Úřadu regionální rady Regionu soudrţnosti NUTS II Severovýchod, řídícího orgánu ROP SV, v rámci něhoţ bude IPRM předkládán, kde jsou veřejnosti k dispozici všechny relevantní dokumenty a metodiky týkající se přípravy a zpracování IPRM. V neposlední řadě je zde veřejnost informována o aktuálním stavu příprav IPRM, neboť jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány informace v sekci Připravujeme. Pro zapojení a informování veřejnosti byly mimo webových stránek zvoleny i další formy komunikace (např. informace o IPRM byly pravidelně zveřejňovány v Radnici - tištěném zpravodaji města Hradec Králové, která je 4x měsíčně zdarma distribuován do všech domácností v Hradci Králové). Veřejnost se také mohla zapojit do přípravy IPRM v rámci veřejného projednání, které svolalo město Hradec Králové za účelem představení IPRM široké veřejnosti a jejího zapojení do přípravy IPRM. Veřejné projednání se uskutečnilo O jeho konání byla veřejnost předem informována prostřednictvím webových stránek, inzercí v tisku (článek s pozvánkou na veřejné projednání v informačním zpravodaji města Radnice) a na plakátech, které byly vyvěšeny na hlavních informačních místech po celém městě (cca 40 plakátů). Členové Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové, členové Řídící skupiny a všichni zástupci partnerů IPRM byli kontaktováni prostřednictvím adresných pozvánek. Na tomto veřejném projednání byla představena finální podoba dokumentu IPRM a proběhla diskuse s širokou laickou i odbornou veřejností. Připomínky vzešlé z tohoto jednání byly zpracovatelem IPRM zapracovány do textu dokumentu IPRM, který byl následně předloţen ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové. Jako výstup z veřejného projednávání předkládá město Hradec Králové ŘO ROP SV prezenční listiny a fotodokumentaci z veřejného projednání, dále zápis a vypořádání připomínek vzešlých z tohoto projednání s veřejností jako přílohu k dokumentu IPRM Více informací o způsobu zapojení partnerů a dalších relevantních subjektů do přípravy a realizace IPRM je uvedeno v kapitole 8. Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM. Tabulka č. 29: Partneři IPRM Hradec Králové a jejich zapojení při tvorbě a realizaci IPRM Název partnera / jednající zástupce Královéhradecký kraj/ Ing. Josef Táborský Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje /Ing. Jana Galbičková Svaz města a obcí/ing. Oldřich Vlasák Univerzita Hradec Králové/ Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc Poco a poco animato o.s./ Mgr. Dominika Špalková Con.Front,Art o.s/ Mgr. Martin Sebastian Špička Veřejnost Fáze / způsob zapojení při tvorbě a realizaci IPRM Členství v Řídící skupině v přípravné i realizační fázi Členství v Řídící skupině v přípravné i realizační fázi Členství v Řídící skupině v přípravné i realizační fázi Členství v Řídící skupině v přípravné i realizační fázi Členství v Řídící skupině v přípravné i realizační fázi Členství v Řídící skupině v přípravné i realizační fázi Účast na veřejném projednání IPRM (sběr připomínek a námětů), webové stránky města 119

120 8 Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Za účelem plynulého řízení a realizace IPRM byla ustanovena řídící struktura, sestávající se z dále popsaných subjektů a osob. U kaţdého z nich je uvedeno personální obsazení řídícího subjektu z hlediska zastávaných pozic a dále kompetence ve fázi přípravy, zpracování a realizace IPRM. Všechny aktivity, které subjekty a osoby vykonávají zejména v realizační fázi IPRM, jsou s přihlédnutím k reálné situaci prováděny i v době udrţitelnost všech dílčích projektů IPRM (tzn. 5 let po datu přijetí poslední ţádosti o platbu posledního projektu realizovaného v rámci IPRM). 8.1 Řídící struktura IPRM Město Hradec Králové (Rada a Zastupitelstvo města) Orgány města (Rada města a Zastupitelstvo města) jsou odpovědné za celkový výsledek IPRM. Veškeré kroky Zastupitelstva města jsou předem schváleny Radou města. V přípravné fázi Rada města: schválila zpracovatele IPRM - Centrum evropského projektování, a.s. na základě smlouvy (usnesení RM/2007/274); schválila sloţení Řídící skupiny ŘS (usnesení RM/2007/274, RM/2007/1292 a RM/2008/899); schválila manaţera IPRM na návrh ŘS (usnesení RM/2007/1292); schválila výběr typu IPRM a vymezení zóny/území města (usnesení RM/2008/327); schválila finální podobu strategického dokumentu IPRM včetně příloh a předloţila ji následně ke schválení Zastupitelstvu města; předloţí Zastupitelstvu města ke schválení finální seznam dílčích projektů zahrnutých do IPRM; schválí a následně předloţí Zastupitelstvu města ke schválení návrh Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM s ŘO ROP SV. Ve fázi realizace Rada města: spolupracuje s ŘS, manaţerem a odbory magistrátu města, zejména v oblasti zajištění vypracování a schvalování dílčích ţádosti o dotaci včetně příloh; zajistí vyčlenění dostatku finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování výdajů projektů a vlastního podílu města a jeho organizací. předkládá Zastupitelstvu města ke schválení podstatné změny IPRM a roční zprávy o postupu realizace IPRM, jeţ jí předkládá manaţer IPRM. V přípravné fázi Zastupitelstvo města: schválilo seznam opatření a aktivit IPRM a předběţný seznam dílčích projektů zahnutých do IPRM (usnesení ZM/2008/849); schválilo finální podobu strategického dokumentu IPRM včetně příloh; schválí finální seznam dílčích projektů zahrnutých do IPRM; uloţilo Radě města předloţit Zastupitelstvu města ke schválení návrh Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM s ŘO ROP SV. Ve fázi realizace IPRM Zastupitelstvo města: schvaluje podstatné změny IPRM; je odpovědné za celkový výsledek IPRM; schvaluje monitorovací zprávy předloţené manaţerem IPRM Řídící skupina Řídící skupina (ŘS) je hlavním orgánem IPRM z hlediska kompetencí a odpovědnosti v období jeho přípravy, zpracování a samotné realizace IPRM. ŘS byla ustanovena a její personální sloţení schváleno Radou města v několika fázích: dne (usnesení RM/2007/274), dne

121 (usnesení RM/2007/1292) a dne (usnesení RM/2008/899). ŘS je odpovědná Radě města a Zastupitelstvu města. Členové ŘS: 1. členové s hlasem rozhodujícím Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové, předseda ŘV, Ing. Boris Herman, náměstek primátora pro ekonomiku, Ing. Josef Malíř, náměstek primátora pro rozvoj města, Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu, Ing. J. Táborský, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA, děkan Univerzity Hradec Králové, Ing. Jana Galbičková. ředitelka Krajské hospodářské komory MgA. Dominika Špalková, předsedkyně rady sdruţení Poco a poco animato o.s., Mgr. Martin Sebastian Špička, předseda rady sdruţení Con.front.art o.s. 2. členové s hlasem poradním Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra evropského projektování, a.s. (CEP), Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., Ing. Vlastimil Juppa, Ing. Pavel Bradík 3. Manaţer IPRM Hradec Králové PaedDr. Václav Hartman, asistent náměstka primátora pro ekonomiku ŘS v přípravné fázi: doporučila Radě města určit osobu manaţera IPRM (zápis č. 2/ŘS IPRM/2007); projednala a navrhla orgánům města ke schválení vymezenou zónu/území města (zápis 2/ŘS IPRM/2007), projednala předpokládané dílčí projekty vzešlé z veřejné výzvy (zápis č. 2 ŘS IPRM/2007), které jsou v souladu s Akčním plánem města a cíly Strategického plánu projednala seznam předpokládaných dílčích projektů zahrnutých do IPRM a předloţila jej ke schválení Radě města (zápis č. 5/ŘS IPRM/2008); zajistila veřejné projednání IPRM zápis z včetně příloh; projednala a schválila finální podobu dokumentu IPRM (zápis č. 6 ŘS IPRM/2008) a předala ji ke schválení orgánům města; předloţí Radě města ke schválení finální seznam dílčích projektů zahrnutých do IPRM. ŘS ve fázi realizace: zodpovídá za dodrţování harmonogramu a předkládání projektů IPRM, zejména těch, které jsou financovány z alokace ROP SV 2.1., Regionální radě regionu soudrţnosti Severovýchod (RR SV, resp. ÚRR); projednává roční zprávy o postupu realizace IPRM, přičemţ manaţer IPRM zajišťuje jejich schválení Zastupitelstvem města; posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá prostřednictvím manaţera IPRM ke schválení Zastupitelstvu města před jejich předloţením RR SV (ÚRR) či jinému ŘO TOP; zodpovídá za naplnění cílů IPRM dílčími projekty, jejich vzájemnou synergii a udrţitelnost IPRM Manaţer IPRM PaedDr. Václav Hartman, asistent náměstka primátora pro věci ekonomické, byl schválen do funkce manaţera IPRM Radou města dne (usnesení RM/2007/1292). Manaţer je odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM, je odpovědný předsedovi ŘS a je kontaktní osobou pro komunikaci s RR SV (ÚRR) a ŘO TOP. Manaţer IPRM v přípravné fázi: 121

122 spolupracoval se zpracovatelem IPRM na vypracování strategického dokumentu IPRM a souvisejících příloh dle metodických pokynů RR SV; je odpovědný za finální podobu strategického dokumentu IPRM a souvisejících příloh, a za soulad IPRM s metodickými pokyny RR SV; navrhl ve spolupráci se zpracovatelem IPRM typ integrovaného plánu, vymezenou zónu/území, kritéria pro výběr projektů a dílčí projekty ke schválení ŘS; plnil úkoly vzešlé z jednání ŘS; plní úkoly související s komunikací s veřejností v rámci výzev k předkládání projektových záměrů; průběţně komunikoval s RR SV (ÚRR), orgány města (Radou města, Výborem pro územní plánování a rozvoj města), Kolegiem primátora a odbory magistrátu města); průběţně komunikoval s předkladateli dílčích projektů, jeţ by mohly být Radou města a Zastupitelstvem města zahrnuty do IPRM; zajistil veřejné projednání IPRM zápis z včetně příloh. po předloţení schváleného IPRM Regionální radě SV vyzve na webových stránkách města veřejnost k předkládání projektových záměrů v rámci 2. kola výzvy. Manaţer IPRM ve fázi realizace: plní úkoly vzešlé z jednání ŘS; zodpovídá v rámci svých svěřených kompetencí za dodrţování harmonogramu a předkládání projektů IPRM Regionální radě SV (ÚRR), zejména těch, které jsou financovány z alokace ROP SV 2.1.; komunikuje s RR SV (ÚRR) z hlediska dodrţování metodiky (pokynů) pro IPRM; zajišťuje koordinaci přípravy individuálních projektů s projektovými týmy a předloţení projektových ţádostí RR SV (ÚRR), resp. ŘO TOP; sleduje realizaci dílčích projektů ve spolupráci s jejich nositeli (projektovými týmy v případě projektů města, ostatními nositeli/manaţery projektů); navrhuje změny IPRM k posouzení a schválení ŘS; zajišťuje provedení nepodstatných a podstatných změn v IPRM; koordinuje uzavření dodatků ke Smlouvě mezi RR SV (ÚRR) a městem (statutárním zástupcem) a provádí dohodnuté změny v IPRM; připravuje roční zprávy o postupu realizace IPRM k projednání v ŘS a zajišťuje jejich následné schválení Zastupitelstvem města, poté je předkládá RR SV (ÚRR); monitoruje a kontroluje dílčí projekty v období realizace i udrţitelnosti, zodpovídá za zřejmou věcnou a finanční návaznost (koordinaci) dílčích projektů na časový harmonogram IPRM; zajišťuje publicitu IPRM a informování veřejnosti. Doposud přijatá usnesení ŘS, Rady města, Zastupitelstva města a další informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách města: zvoj/_str_plan/iprm.html Ostatní orgány a odbory magistrátu města Do přípravné a realizační fáze IPRM jsou zahrnuty další články řídící struktury: Výbor pro územní plánování a rozvoj města; Kolegium primátora (náměstci primátora); Odbory magistrátu města (relevantní k dané činnost v rámci tvorby dokumentu IPRM, např. Úřad pro grantovou politiku města, Odbor investiční, Odbor hlavního architekta, Odbor školství, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Odbor vnitřních sluţeb atd.). V přípravné fázi: podávají podněty a připomínky k jednotlivým kapitolám dokumentu IPRM; spolupracují s manaţerem IPRM na přípravě projektových záměrů z hlediska základních parametrů projektu (obsah, cíl, rozpočet, termíny atd.) ; plní úkoly vzešlé z jednání ŘS. Ve fázi realizace: 122

123 plní úkoly v rámci své gesce při přípravě dílčích projektů do výzev jednotlivých ŘO OP (ROP SV, TOP) a jejich následné realizace Projektové týmy Vedení města ustanovilo projektové týmy (PT), jejichţ úkolem bude příprava a realizace dílčích projektů města. Členy PT jsou manaţer IPRM, zaměstnanci magistrátu města a další osoby, které mohou přispět ke zdárné realizaci projektů (projektanti apod.). Tímto způsobem bude vytvořen základ pro vypracování projektových ţádostí o dotaci, jeţ budou následně po schválení Radou města předkládány do jednotlivých výzev ŘO OP (ROP SV, TOP) v rámci realizační fáze IPRM. Tvorba projektových ţádostí a veškeré související dokumentace ostatních nositelů projektů je jiţ záleţitostí těchto subjektů Regionální rada SV Výbor Regionální rady SV (VRR): schvaluje IPRM; je pravidelně informován o procesu tvorby IPRM; je pravidelně informován o výsledcích jednání ŘS; schvaluje podstatné změny IPRM; schvaluje dílčí projekty registrované na základě výzvy ŘO ROP SV, zamítá je v případě, ţe projekty nesplňují kritéria přijatelnosti, formálních náleţitostí a kvality (dle vlastních hodnotících kritérií). Úřad Regionální rady SV (ÚRR): dle ročních zpráv o postupu realizace IPRM a závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM kontroluje vývoj procesu plnění cílů IPRM; přijímá, a posuzuje IPRM a jeho dílčí projekty předloţené do ROP SV 2.1.; monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace a udrţitelnosti; účastní se jednání ŘS Řídící orgán TOP účastní se hodnocení IPRM dle výběrových kriterií; přijímá, hodnotí a schvaluje/zamítá podle standardních pravidel OP dílčí projekty IPRM; na základě potvrzení města, ţe projekt je orgány města schválen jako součást IPRM poskytuje projektu v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci; monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace i udrţitelnosti, zajistí, aby v monitorovacím systému byla zřejmá návaznost dílčího projektu na konkrétní IPRM; na vyţádání poskytne ŘO ROP SV informace o schválení/neschválení a průběhu realizace projektů realizovaných v rámci IPRM. 123

124 8.1.8 Grafické znázornění řídící struktury IPRM Obrázek č. 6: Řídící struktura IPRM 124

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Obsah. 1 Úvod... 3. 3 Přehled priorit, specifických cílů a opatření... 11

Obsah. 1 Úvod... 3. 3 Přehled priorit, specifických cílů a opatření... 11 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Struktura PRK... 4 2.1 Struktura dokumentu... 4 2.2 Vymezení venkovských oblastí v rámci PRK... 4 2.3 Vymezení specifických oblastí,

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více