1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo)"

Transkript

1 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Použití: směs malty k chemické injektáži 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Telefon: odpovědnost za list bezpečnostních dat: dovozce: S.B.Comp., spol. s r.o. Karlova Brno Telefon: Internet: Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha NONSTOP 2. Určení nebezpečnoti Výrobek je klasifikován jako nebezpečný v souladu směrnic EU. Xi dráždivý N nebezpečný pro životní prostředí R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Osoby trpící alergickou reakcí na epoxidy se měly vyvarovat kontaktu s tímto produktem. 3. Složení / informace o složkách Chemická charakteristika přípravku: Pryskyřice Základní složky přípravku: Anorganická výplň, Epoxidová pryskyřice 1/7

2 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: Informace o složkách podle (EC) 1907/2006: Nebezpečné složky číslo CAS Bisfenol-A epichlorhydrinová pryskyřice MW <= Bisfenol-F epichlorhydrinová pryskyřice, MW< ,6-Bis(2,3-epoxypropoxy)hexan EINECS č. klasifikace obsah Klasifikace >= 25 - < 50 % Xi dráždivý, R36/38 R43 N- nebezpečný pro životní prostředí, R51, R >= 10 - < 20 % Xi dráždivý, R36/38 Xi dráždivý, R43 N- nebezpečný pro životní prostředí, R51/ > =10 - < 20% R52/53 Xi dráždivý, R36/38, R43 Pro plné znění R-vět, jež jsou označeny kódy, viz bod 16 Další informace. 4. Opatření při první pomoci Obecné informace: Při nežádoucích potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Příznaky otravy se mohou objevit i po několika hodinách, vyhledejte proto lékařský dohled alespoň na 48 hodin po nehodě. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při kontaktu s pokožkou: Opláchněte velkým množstvím tekoucí vody a mýdla. Pokožku ošetřete. Odstraňte kontaminovaný oděv. Při kontaktu se zrakem: Ihned vyplachujte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa, vypijte 1 až 2 slenice vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc. 5. Protipožární opatření Vhodné hasící prostředky: Oxid uhličitý (CO2), pěna, prášek, jemný sprchový proud vody, sprchový proud vody Hasící prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů: Plný proud vody Speciální ochranné pomůcky pro hasiče: Použijte izolační dýchací přístroj. Použijte ochranné prostředky. 2/7

3 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: Nebezpečné rozkladné produkty vznikající při požáru: Oxid uhličitý, kysličník uhelnatý Další informace: Zlikvidujte zbytky po spalování a kontaminovanou vodu po hašení v souladu se zákonnými předpisy. 6. Opatření při náhodném úniku Opatření na ochranu osob: Zabraňte kontaktu s kůží a zrakem. Udržujte mimo dosah vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Nebezpečí uklouznutí na rozlitém produktu. Nevdechujte výpary rozpouštědel. Nechráněné osoby udržujte mimo místo úniku. Opatření na ochranu životního prostředí: Produkt nevypouštějte do kanalizace / povrchové vody / spodní vody. Způsoby čištění: Odstraňte mechanicky. Další pokyny k čištění a likvidaci v bodě Manipulace a skladování Manipulace: Vyhněte se kontaktu s kůží a se zrakem. Zajistěte důkladné větrání pracoviště. Vyvarujte se otevřeného ohně, jiskření a zdrojů vznícení. Vypněte elektrická zařízení. Nekuřte, nesvařujte. Nevylévejte do odpadních vod. Skladování: Skladujte v dobře uzavřených původních obalech zabezpečených proti vniknutí vlhka. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladujte při teplotách mezi +5 C až +25 C. Skladujte na dobře větratelném místě. Neskladujte společně s jídlem a jiným spotřebním zbožím (káva, čaj, tabák atd...) 8. Expoziční limity / ochrana osob Složky se specifickými kontrolní parametry na pracovišti: žádné Ochrana dýchání: V případě nedostatečného větrání na pracovišti, je vhodné použít dýchací masku. Filtr: A - P2 Ochrana rukou: V krátkodobém kontaktu je doporučeno použít rukavice vyrobené z butylové pryže (butylkaučuk) odpovídající EN 374. Tloušťka materiálu >0,7mm Doba průniku >60 min 3/7

4 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: V případě dlouhodobějšího a opakovaného kontaktu může být doba průniku podstatně kratší než stanoví EN 374. Ochranné rukavice musí být vhodně zvoleny z hlediska jejich účelu použití a specifickým podmínkám na pracovišti. Proto prosím věnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a době průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické a tepelné namáhání, slučitelnost s výrobkem, antistatické účinky aj.) Při prvním náznaku opotřebení či poškození, je nutno rukavice vyměnit. Ochrana očí: Pracovní ochranné brýle, které jsou pevně uzavřené. Ochrana kůže a těla: Používejte vhodné ochranné prostředky. Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření: Veškeré nečistoty, které se dostanou na kůži smyjte množstvím vody a mýdla. Použijte ochranný krém na kůži. Během práce s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce. 9.Fyzikální / chemické vlastnosti Obecné informace : Vzhled: Zápach: pasta hutná světle béžová charakteristický Fyzikálně-chemické vlastnosti: Hustota: (23 C (73.4 F)) Rozpustnost (kvalitativní) (20 C (68 F); Solventní: voda) 1,55 g/cm3 nerozpustný 10.Stabilita a reaktivita Nebezpečné reakce: Nehrozí nebezpečné reakce při doporučeném způsobu použití. Neslučitelné materiály: Reaguje se silnými oxidanty. Reaguje se silnými kyselinami. Reaguje se silnými aminy. Reaguje s alkoholy. Reagujese silnými zásadami. Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné, pokud se používá pro daný účel. 4/7

5 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: Toxikologické informace Obecné toxikologické informace: Osoby, které jsou alergické na epoxidy, by se měly vyvarovat styku s tímto produktem. Podráždění kůže: Primární kožní dráždivost: dráždivé Podráždění očí: Primární oční dráždivost: dráždivé Citlivost: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 12. Ekologické informace Stálost a rozložitelnost Konečné stádium biologického rozkladu Celkové množství organických prvků obsažených ve výrobku dosahuje >60%BOD/COD nebo uvolnění CO2 nebo >70% DOC snížení v testech snadnosti odbourávání. Prahové hodnoty pro snadné rozkládání/ odbourávání (např. dle OECD metody 301) nejsou dosaženy. Ekotoxicita: Nebezpečné složky číslo CAS Bisfenol-A epichlorhydrinová pryskyřice MW <= Druh Čas expozice Typ hodnoty Hodnota Čeleď: Pstruh (lososovité ryby) 96 h LC 50 3,6 mg/l Obecné ekologické informace: Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vodních toků. 13. Likvidační předpisy Likvidace produktu: Likvidace odpadů a zbytků v souladu s místními předpisy. Po vytvrzení se složkou B: V malém množství mohou být přidány do komunálního odpadu. EEC kód opadu se nevztahuje k produktu, ale k původu. Ten lze vyžádat u výrobce. Likvidace znečištěných obalů: Recyklovány mohou být pouze úplně vyprázdněné obaly. 5/7

6 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: Přepravní informace Pozemní doprava ADR: Třída: 9 Klasifikační kód M7 Identifikační číslo nebezpečnosti 90 Štítek 9 Kód UN 3077 Označení zboží Látka nebezpečná životnímu prostředí, tuhá, N.O.S. Železniční doprava RID: Třída 9 Klasifikační kód M7 Identifikační číslo nebezpečnosti 90 Kód UN 3077 Štítek 9 Označení zboží Látka nebezpečná životnímu prostředí, tuhá, N.O.S. Vnitrozemská vodní doprava ADN: Třída 9 Klasifikační kód M7 Identifikační číslo nebezpečnosti Kód UN 3077 Štítek 9 Označení zboží Látka nebezpečná životnímu prostředí, tuhá, N.O.S. Námořní přeprava IMDG: Třída 9 Kód UN 3077 Štítek 9 EmS F-A, S-F Látka znečišťující moře Pojmenování pro přepravu Látka nebezpečná životnímu prostředí, tuhá, N.O.S. Letecká doprava IATA: Třída 9 Pokyny k balení (osobní přeprava) 911 Pokyny k balení (nákladní přeprava) 911 Kód UN 3077 Štítek 9 Pojmenování pro přepravu Látka nebezpečná životnímu prostředí, tuhá, N.O.S. 6/7

7 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: MSDS-No.: V003.0 datum tisku: Označení nebezpečnosti: 15. Předpisy klasifikace a identifikace Xi dráždivý N nebezpečný pro životní prostředí Obsahuje: Bisfenol-A epichlorhydrinová pryskyřice MW<=700, Bisfenol-F epichlorhydrinová priskyřice, MW<700 1,6-Bis(2,3-epoxipropoxy)hexan R-věty: R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S- věty: S26 S36/37/39 S51 S61 Další označení: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít Používejte pouze v dobře větratelných prostorách Zabraňte uvolnění do životního prostředí Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem. 16. Další informace Identifikace produktu je uvedena v sekci 15. Plné znění R-vět, které byly označeny kódy v tomoto bezbečnostním listu jsou následující: R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R51 Toxický pro vodní organismy R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Další informace: Tyto informace vychází z našich současných znalostí a vztahují se k výrobku ve stavu v jakém je dodáván. List bezpečnostních dat popisuje výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost. Údaje nepředstavují záruku vlastností výrobku. Výrobek je určen pro použití v průmyslu. 7/7

8 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka B (tvrdidlo) Použití: směs malty k chemické injektáži 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 CH-4603 Olten Telefon: odpovědnost za list bezpečnostních dat: dovozce: S.B.Comp., spol. s r.o. Karlova Brno Telefon: Internet: Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha NONSTOP 2. Určení nebezpečnoti Výrobek je klasifikován jako nebezpečný v souladu směrnic EU. C - žíravý R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití R34 Způsobuje poleptání R43 může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R68 Možné nebezpečí nevratných účinků. Osoby trpící alergickou reakcí na aminy by se měly vyvarovat kontaktu s tímto produktem. 3. Složení / informace o složkách Chemická charakteristika přípravku: Tvrdidlo Základní složky přípravku: Anorganická výplň 1/9

9 Informace o složkách podle (EC) 1907/2006: Nebezpečné složky číslo CAS EINECS č. klasifikace obsah Klasifikace Isoforon diamine Benzyl alkohol > 10 - < 25% Xn škodlivý, R21/22 C žíravý, R34 R43 R52,R > 1 - < 10% Xn škodlivý, R20/22 Diethylentriamin > 1 - < 10% C -žíravý, R34 Xn škodlivý, R21/22 R43 2,4,6- Tris(dimethylaminomethyl)fenol > 1 - < 10% Xn škodlivý, R22 Xi dráždivý, R36/38 m-phenylenebis(methylamin) > 1 - < 5% C žíravý, R34 Xn škodlivý, R20/22 Xi dráždivý, R43 R52/53 Fenol > 1 - < 5% Mutagen kategorie 3., R68 T toxický, R23/24/25 Xn škodlivý, R48/20/21/22 C žíravý, R34 Pro plné znění R-vět, jež jsou označeny kódy, viz bod 16 Další informace. 4. Opatření při první pomoci Obecné informace: Při nežádoucích potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě přeneste postiženého z nebezpečné zóny. Svlékněte ihned kontaminovaný oděv. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě, že potíže přetrvávají. V případě bezvědomí, uveďte postiženého do stabilizované polohy a vyčkejte příjezdu lékaře. Po vdechnutí jsou možné dlouhodobé/opožděné účinky. Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě opláchněte velkým množstvím tekoucí vody (10 minut). Odstraňte kontaminovaný oděv. Přiložte bandáž ze sterilní gázy a odvezte postiženého do nemocnice. Při kontaktu s očima: Ihned vyplachujte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa, vypijte 1 až 2 slenice vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc. 2/9

10 5. Protipožární opatření Vhodné hasící prostředky: Oxid uhličitý (CO2) Pěna Prášek Jemný sprchový proud vody Sprchový proud vody Hasící prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů: Plný proud vody Speciální ochranné pomůcky pro hasiče: Použijte izolační dýchací přístroj. Použijte ochranné prostředky. Nebezpečné rozkladné produkty vznikající při požáru: Oxid uhličitý, kysličník uhelnatý, nitrogen oxidy. Další informace k hašení požáru: V případě požáru, ochlazujte nádoby proudem vody. 6. Opatření při náhodném úniku Opatření na ochranu osob: Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte výpary rozpouštědel. Nechráněné osoby udržujte mimo místo úniku. Opatření na ochranu životního prostředí: Produkt nevypouštějte do kanalizace / povrchové vody / spodní vody. Způsoby čištění: Odstraňte pomocí likvidačních absorbčních materiálů. Další pokyny k čištění a likvidaci v bodě Manipulace a skladování Manipulace: Vyhněte se kontaktu s kůží a se zrakem. Zajistěte důkladné větrání pracoviště. Skladování: Skladujte v dobře uzavřených původních obalech zabezpečených proti vniknutí vlhka. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladujte při teplotách mezi +5 C až +25 C. Skladujte na dobře větratelném místě. Neskladujte společně s jídlem a jiným spotřebním zbožím (káva, čaj, tabák atd...) 3/9

11 8. Expoziční limity / ochrana osob Kontrolní parametry na pracovišti: Platné pro Velkou Británi Položka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznámka 2,2`-IMINODI(ETHYLAMINE) Označení pro kůži Mohou být absorbovány kůží EH40 WEL 2,2`-IMINODI(ETHYLAMINE) ,3 Časově vážený průměr (TWA) EH40 WEL FENOL Časově vážený průměr (TWA) EH40 WEL FENOL Označení pro kůži Mohou být absorbovány kůží EH40 WEL Platné pro Velkou Británii Základ UK EH40 WELs Položka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznámka FENOL Časově vážený průměr (TWA) EH40 WEL FENOL Označení pro kůži Mohou být absorbovány kůží EH40 WEL 2,2`-IMINODI(ETHYLAMINE) Označení pro kůži Mohou být absorbovány kůží EH40 WEL 2,2`-IMINODI(ETHYLAMINE) ,3 Časově vážený průměr (TWA) Platné pro Českou republiku: Položka pp m mg/m3 Typ Zdroj EH40 WEL FENOL FENOL ,2`- IMINODI(ETHYLAMINE) ,2`- IMINODI(ETHYLAMINE) D,I 7,5 Přípustný expoziční limit PEL Dlouhodobá hodnota D,I 15 Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P Krátkodobá hodnota I 4 Přípustný expoziční limit PEL Dlouhodobá hodnota I 8 Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P Krátkodobá hodnota Nařízení vlády 361/2007sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády 361/2007sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády 361/2007sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády 361/2007sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Technické kontroly: bez dalších informací, viz. oddíl 7 4/9

12 Ochrana dýchání: V případě nedostatečného větrání na pracovišti, je vhodné použít dýchací masku. Filtr: A - P2 Ochrana rukou: V krátkodobém kontaktu je doporučeno použít rukavice vyrobené z butylové pryže (butylkaučuk) odpovídající EN 374. Tloušťka materiálu >0,7mm Doba průniku >60 min V případě dlouhodobějšího a opakovaného kontaktu může být doba průniku podstatně kratší než stanoví EN 374. Ochranné rukavice musí být vhodně zvoleny z hlediska jejich účelu použití a specifickým podmínkám na pracovišti. Proto prosím věnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a době průniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické a tepelné namáhání, slučitelnost s výrobkem, antistatické účinky aj.) Při prvním náznaku opotřebení či poškození, je nutno rukavice vyměnit. Ochrana očí: Pracovní ochranné brýle, které jsou pevně uzavřené. Ochrana kůže a těla: Používejte vhodné ochranné prostředky. Všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření: Veškeré nečistoty, které se dostanou na kůži smyjte množstvím vody a mýdla. Použijte ochranný krém na kůži. Během práce s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce. Během práce s produktem se vyhněte konzumaci alkoholu. 9.Fyzikální / chemické vlastnosti Obecné informace : Vzhled: Zápach: pasta hutná černá aminy Fyzikálně-chemické vlastnosti: Hustota: (20 C (68 F)) Rozpustnost (kvalitativní) (20 C (68 F); Solventní: voda) Explozní limity nejnižšší [vol%] nejvyšší [vol%] 1,09 g/cm3 částečně mísitelný 1,0 % (V) 13 % (V) 5/9

13 10.Stabilita a reaktivita Nebezpečné reakce: Nehrozí nebezpečné reakce při doporučeném způsobu použití. Neslučitelné materiály: Reaguje se silnými oxidanty. Reaguje se silnými kyselinami. Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou žádné známy. 11.Toxikologické informace Obecné toxikologické informace: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. Osoby, které jsou alergické na aminy by se měly vyvarovat styku s tímto produktem. Orální toxicita: Škodlivé při polknutí. Toxicita při vdechování: Škodlivé při vdechování Dermální toxicita: Škodlivé při kontaktu s pokožkou. Podráždění kůže: Primární kožní dráždivost: žíravé Podráždění očí: Primární oční dráždivost: žíravé Citlivost: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Křížové reakce s jinými aminosloučeninami jsou možné. 12. Ekologické informace Stálost a rozložitelnost Konečné stádium biologického rozkladu Celkové množství organických prvků obsažených ve výrobku dosahuje >60%BOD/COD nebo uvolnění CO2 nebo >70% DOC snížení v testech snadnosti odbourávání. Prahové hodnoty pro snadné rozkládání/ odbourávání (např. dle OECD metody 301) nejsou dosaženy. Nebezpečné složky číslo CAS m-phenylenebis(methylamin) m-phenylenebis(methylamin) Druh Čas expozice Typ hodnoty Hodnota Čeleď: Pstruh (lososovité ryby) Perloočka (daphnia magna) 96 h 48 h LC 50 EC 50 >100 mg/l 16 mg/l Obecné ekologické informace: Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vodních toků. 6/9

14 13. Likvidační předpisy Likvidace produktu: Likvidace odpadů a zbytků v souladu s místními předpisy. Po vytvrzení se složkou A: V malém množství mohou být přidány do komunálního odpadu. EEC kód opadu se nevztahuje k produktu, ale k původu. Ten lze vyžádat u výrobce. Likvidace znečištěných obalů: Recyklovány mohou být pouze dobře vyprázdněné obaly se suchými nebo vytvrzenými zbytky a bez výparů rozpouštědel. 14. Přepravní informace Pozemní doprava ADR: Třída: 8 Klasifikační kód C8 Identifikační číslo nebezpečnosti 80 Štítek 8 Kód UN 3259 Označení zboží Aminy, tuhý,žíravý, N.O.S. Železniční doprava RID: Třída 8 Klasifikační kód C8 Identifikační číslo nebezpečnosti 80 Kód UN 3259 Štítek 8 Označení zboží Aminy, tuhý, žíravý, N.O.S. Vnitrozemská vodní doprava ADN: Třída 8 Klasifikační kód C8 Identifikační číslo nebezpečnosti Kód UN 3259 Štítek 8 Označení zboží Aminy, tuhý, žíravý, N.O.S. Námořní přeprava IMDG: 7/9

15 Třída 8 Kód UN 3259 Štítek 8 EmS F-A, S-B Látka znečišťující moře Pojmenování pro přepravu Aminy, tuhý, žíravý, N.O.S. Letecká doprava IATA: Třída 8 Pokyny k balení (osobní přeprava) 822 Pokyny k balení (nákladní přeprava) 823 Kód UN 3259 Štítek 8 Pojmenování pro přepravu Aminy, tuhý, žíravý, N.O.S. Označení nebezpečnosti: 15. Předpisy klasifikace a identifikace C žíravý Obsahuje: Isoforon diamin m-phenylenebis(methylamin) diethylentriamin fenol R-věty: R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití R34 Způsobuje poleptání R43 Může vyvolat senzibilizaci ve styku s kůží R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R68 Možné nebezpečí nevratných účinků S- věty: S23 Nevdechujte páry 8/9

16 S26 S36/37/39 S45 S51 S61 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Používejte pouze v dobře větratelných prostorách Zabraňte uvolnění do životního prostředí 16. Další informace Identifikace produktu je uvedena v sekci 15. Plné znění R-vět, které byly označeny kódy v tomoto bezbečnostním listu jsou následující: R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a požití R21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití R22 Zdraví škodlivý při požití R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití R34 Způsobuje poleptání R36/38 Dráždí oči a kůži R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním R52 Škodlivý pro vodní organismy R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R68 Možné nebezpečí nevratných účinků Další informace: Tyto informace vychází z našich současných znalostí a vztahují se k výrobku ve stavu v jakém je dodáván. List bezpečnostních dat popisuje výrobky z hlediska požadavků na bezpečnost. Údaje nepředstavují záruku vlastností výrobku. Výrobek je určen pro použití v průmyslu. 9/9

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Čistič disků SL (Felgenreiniger SL)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Čistič disků SL (Felgenreiniger SL) Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Čistič disků SL (Felgenreiniger SL) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : LDS20051 Použití látky nebo přípravku : Dvousložkový emailový vrchní nátěr Firma : Lechler SpA Via Cecilio

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Informace o bezpečnosti produktu Obchodní název výrobku:: RSB

Informace o bezpečnosti produktu Obchodní název výrobku:: RSB 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku RSB Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní identifikovaná použití Montážní

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více