Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třince za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne usnesením č. 05/140/2015

2 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 2.4 Dlouhodobý hmotný majetek 2.5 Dlouhodobý finanční majetek 2.6 Zásoby 2.7 Krátkodobý finanční majetek 3. Pohledávky města 3.1 Dlouhodobé pohledávky 3.2 Krátkodobé pohledávky 4. Závazky města 4.1 Dlouhodobé závazky 4.2 Krátkodobé závazky 5. Rozpočet a rozpočtová opatření 6. Příjmy města 6.1 Daňové příjmy 6.2 Nedaňové příjmy 6.3 Kapitálové příjmy 6.4 Přijaté transfery 7. Výdaje města 7.1 Odbor životního prostředí a zemědělství 7.2 Odbor investic 7.3 Oddělení právní 7.4 Odbor správy majetku města pozemky 7.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství 7.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura 7.7 Odbor sociálních věcí 7.8 Odbor dopravy 7.9 Městská policie 7.10 Odbor vnitřních věcí 7.11 Oddělení platové a personální 7.12 Odbor ekonomický 7.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování 7.14 Odbor správy majetku města bytový a nebytový fond 7.15 Odbor informatiky 7.16 Útvar krizového řízení Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 2

3 7.17 Odbor kancelář vedení města 8. Peněžní fondy města 8.1 Fond sociální 8.2 Fond rozvoje bydlení 8.3 Fond životního prostředí 8.4 Fond sociální pomoci 9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 9.1 Financování 9.2 Dluhová služba 9.3 Finanční vypořádání 9.4 Přezkoumání hospodaření města 10. Příspěvkové organizace města Třince 10.1 Základní školy a mateřské školy Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, příspěvková organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace 10.2 Ostatní příspěvkové organizace města Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace 11. Společnosti s majetkovou účastí města Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 3

4 11.1 Distribuce tepla Třinec, a.s Nehlsen Třinec, s.r.o TRISIA, a.s Kvalifikační a personální agentura, o.p.s HRAT, s.r.o Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 12. Dobrovolný svazek obcí 13. Závěr 14. Použité zkratky 15. Přehled organizačních jednotek města 16. Přílohy Příloha č. 1 Zpráva o inventarizaci majetku a závazků v roce Příloha č. 2 - Stav majetku a závazků Příloha č. 3 - Rozvaha města Třince sestavená k Příloha č. 4 Příloha k rozvaze sestavená k Příloha č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) sestavený k Příloha č. 6 Porovnání plnění příjmů města Třince v letech 2011 po provedené konsolidaci (druhové třídění) Příloha č. 7 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Příloha č. 8 Investiční akce města v roce Příloha č. 9 - Čerpání energií Příloha č. 10 Čerpání prostředků získaných z prodeje městských bytů Příloha č Přehled poskytnutých příspěvků Příloha č. 12 Přehled přijatých darů a příspěvků Příloha č. 13 Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Příloha č. 14 Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Příloha č. 15 Účetní výkazy společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Příloha č Účetní výkazy společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Příloha č. 17 Účetní výkazy společnosti TRISIA, a.s. Příloha č. 18 Účetní výkazy společnosti Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Příloha č. 19 Účetní výkazy společnosti Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. Příloha č. 20 Účetní výkazy společnosti Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 4

5 Příloha č Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok 1. Úvod Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu města při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok. Návrh závěrečného účtu města za rok včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu města včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok mohou občané města Třince uplatnit: písemně na adresu: Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, ve lhůtě do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy. Podrobné údaje o hospodaření města v roce jsou uloženy na ekonomickém odboru a na příslušných odborech a jsou kdykoliv k dispozici. 2.1 Prodej majetku města 2. Majetek města Prodej městského majetku dosáhl v roce celkové výše ,40 Kč, z toho: Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,40 Kč Prodej pozemků Kč Prodej ostatních nemovitostí a jejich částí Kč Na počátku roku byl dokončen prodej městských bytů občanům města. Hodnota prodaných bytů dosáhla v roce celkové výše Kč. Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 5

6 2.2 Inventarizace majetku Rada města Třince na své 130. schůzi dne schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků města Třince v roce. Tato komise řídila činnost všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena ke dni Stav majetku a závazků podléhající inventarizaci k : Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Oprávky Opravné položky Podrozvahové účty Celkem: ,46 Kč ,18 Kč ,73 Kč ,04 Kč ,53 Kč ,76 Kč ,03 Kč ,04 Kč ,62 Kč ,86 Kč ,26 Kč ,13 Kč ,08 Kč Ověřovací dopisy k pohledávkám a závazkům byly zaslány. V rámci inventarizace hmotného a nehmotného majetku bylo inventarizačními komisemi navrženo a radou města schváleno vyřazení majetku v celkové hodnotě ,71 Kč, z toho organizace a organizační jednotky města ,41 Kč (schváleno na 2. schůzi Rady města Třince dne ), příspěvkové organizace ,30 Kč (schváleno na 5. schůzi Rady města Třince dne ). Podrobné seznamy vyřazeného majetku jsou k dispozici k nahlédnutí na ekonomickém odboru. Celková částka vyřazeného majetku je uvedena v pořizovacích cenách (hodnota brutto, tj. účetní hodnota bez zahrnutí oprávek). V rámci inventarizace majetku a závazků v roce nebyly zjištěny manka a přebytky. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce byla seznámena rada města na své 8. schůzi dne , která tuto zprávu schválila. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků v roce je uvedena v příloze č. 1 závěrečného účtu města. V příloze č. 2 je uveden Stav majetku a závazků k Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 3,03 %. 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. Finanční účet Popis Komentář Skutečný stav SÚ AÚ (v Kč) Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 6

7 Programy Software s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jehož ocenění převyšuje Kč ,89 Celkem za SÚ 013: , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší ,05 programy než 1 rok a pořizovací cenou od do Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč ,20 ostatní Celkem za SÚ 018: , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek bez Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - ohledu na výši ocenění a technické zhodnocení územní plány, studie, energetické audity dlouhodobého nehmotného majetku ,32 Celkem za SÚ 019: , Nedokončený DNM (ÚP, studie) Dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do zařazení k užívání ,00 Celkem za SÚ 041: , Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. Finanční Skutečný stav účet Popis Komentář (v Kč) SÚ AÚ 0110 Budovy - bytové domy a bytové jednotky , Bytové domy a bytové jednotky - zástavy , Bytové domy a bytové jednotky - věcná břemena , Bytové domy a bytové jednotky - věcná břemena + zástavy , Nebytové domy a nebytové jednotky využívané pro služby obyvatelstvu , Nebytové domy a nebytové jednotky Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu ,65 věcná břemena Nebytové domy a nebytové jednotky - použitelnosti ,20 věcná břemena + zástavy 0310 Ostatní nebytové domy a nebytové jednotky , Ostatní nebytové domy a nebytové jednotky - věcná břemena , Komunikace a veřejné osvětlení , Ostatní inženýrské sítě , Jiné stavby , Ostatní stavby ,22 Celkem za SÚ 021: , Pracovní stroje a zařízení ,30 Samostatné hmotné movité věci a soubory 0150 Přístroje a zvláštní technické zařízení, PC ,45 majetku, u kterých je doba použitelnosti delší 0160 Dopravní prostředky ,00 než 1 rok a ocenění převyšuje Kč Inventář ,23 Celkem za SÚ 022: , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Hmotné movité věci a soubory majetku, , u kterých je doba použitelnosti delší než 0120 Prádlo, oděvy 1 rok a ocenění jedné položky je v částce ,48 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku Kč. Celkem za SÚ 028: , Lesní pozemky Pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud , Lesní pozemky - věcná břemena nejsou zbožím. Položky neobsahují součásti , Zahrady, pastviny, louky, rybník pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se , Zahrady, pastviny, louky, rybník - zástavy jako majetek , Zahrady, pastviny, louky, rybník - věcná břemena Město Třinec nemá žádný stavební ,27 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 7

8 0340 Zahrady, pastviny, louky, rybník - věcná pozemek. břemena + zástavy 6 150, Zastavěná plocha , Zastavěná plocha - zástavy , Zastavěná plocha - věcná břemena , Zastavěná plocha - věcná břemena + zástavy , Ostatní pozemky , Ostatní pozemky - zástavy , Ostatní pozemky - věcná břemena ,44 Celkem za SÚ 031: ,10 Kulturní předměty bez ohledu na výši ocenění. Jedná se zejména o Kytici, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M., Kulturní předměty - ostatní červený pískovec Věčný pramen, který je ,20 položen na náměstí T.G.M, Kovovou prostorovou plastiku na kruhovém objezdu na ul. Frýdecké a památník 381 jmen na hřbitově Folvark. Celkem za SÚ 032: , Nedokončený DHM - bytové domy a jednotky Domov důchodců v Nýdku ,95 Zlepšení systému protipovodňové ochrany 0120 Nedokončený DHM - nestavební města Třince, Optimalizace kamerového ,00 systému 0130 Náklady na projektovou dokumentaci , Jiné investice (pozemky) , Nedokončený DHM - nebytové domy, jednotky pro služby obyvatelstvu Nedokončený DHM - ostatní nebytové domy Nedokončený DHM - inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení 0610 Nedokončený DHM - jiné stavby 0710 Nedokončený DHM - ostatní stavby Rekonstrukce STaRS, Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova, Víceúčelový objekt v Karpentné Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec, Prodejna zeleniny na ul. Nádražní Brownfield Frýdecká (podmínka dotace), Křižovatka silnic I/11 a III/4681 U Napoleona, Bezpečnostní prvky v Třinci, Chodník v Oldřichovicích od PZŠ po farní sbor Lokalita Pod Břehem, Kynologické cvičiště Neboranka, Přestupní terminál Třinec Integrované výjezdové centrum v Třinci, Nová požární zbrojnice v Gutech, Areál ropického zámku oplocení , , , , ,30 Celkem za SÚ 042: , Záloha na stavby, technické zhodnocení Přestupní terminál Třinec, Parkovací plochy ul. Sosnová ,70 Celkem za SÚ 052: , Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k ekvivalencí. Finanční účet SÚ AÚ Popis Komentář Skutečný stav (v Kč) Pořízení ostatní dlouhodobý finanční 12 ks akcií Jesenických mlékáren, a.s. - majetek pozůstalost 263,00 Celkem za SÚ 043: 263,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím Distribuce tepla Třinec, a.s % účast vlivem DTT, a.s. města ve společnosti ,00 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 8

9 Celkem za SÚ 061: , Majetkové účasti v osobách s podstatným TRISIA, a.s., - 33,3 % účast města ve vlivem - TRISIA a.s. společnosti , Majetkové účasti v osobách s podstatným Nehlsen Třinec, s.r.o % účast města ve vlivem - Nehlsen s.r.o. společnosti , Majetkové účasti v osobách s podstatným Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. - 33,3 vlivem - KaPA % účast města ve společnosti ,73 Celkem za SÚ 062: , Ostatní DFM - akcie Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 1 akcie v hodnotě Kč 1 000,00 Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. vklad města v hodnotě Kč (z toho Kč do rezervního fondu) 0120 Ostatní DFM - vklady ,00 Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. - vklad města v hodnotě Kč Celkem za SÚ 069: , Zásoby Zásoby města Třince tvoří především materiál na skladě do okamžiku spotřeby a zboží nabyté za účelem dalšího prodeje. Finanční účet Popis SÚ AÚ Komentář Skutečný stav v Kč Materiál na skladě - všeobecný materiál kancelářské potřeby, dárkové předměty, rybářské lístky, materiál pro krizové ,17 situace Celkem za SÚ 112: , Zboží na skladě recepty na omamné látky, urnové boxy ,36 Celkem za SÚ 132: , Krátkodobý finanční majetek Finanční účet Popis Komentář Skutečný stav (v Kč) SÚ AÚ 0110 Základní běžný účet KB, a.s , Základní běžný účet ČS, a.s , Základní běžný účet - ČNB , Základní běžný účet - Equa Bank - spořící účet ,57 Samostatný ZBÚ - Revitalizace povodí Olše ,47 měna - CZK 231 Samostatný ZBÚ - Revitalizace povodí Olše peněžní prostředky na základních běžných 0190 měna - EUR účtech města Třince , ZBÚ - příjmový účet - KB - BAN , ZBÚ - příjmový účet - ČS - BAN , ZBÚ - odpady - BAN , ZBÚ - nájemné BAN , ZBÚ - účet KB - BAN , ZBÚ - účet ČS - BAN ,70 Celkem za SÚ 231: , Sociální fond obce ,30 peněžní prostředky peněžních fondů města 0130 Fond rozvoje bydlení ,07 Třince 0140 Fond sociální pomoci ,23 Celkem za SÚ 236: , Depozitní účet bankovní účet u České spořitelny, a.s. - účet ,84 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 9

10 cizích prostředků, např. pro složené jistoty k prodeji městských bytů, pozůstalosti, složené jistoty k veřejným zakázkám apod. Celkem za SÚ 245: ,84 Přehled o majetku města v letech 2011 v Kč: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok , , , , , , , , , , , , , , , ,03 3. Pohledávky města Pohledávky se vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podle ukazatelů, vypočtených podle ustanovení 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je podíl pohledávek města na rozpočtu města Třince ve výši 2,22 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: pohledávky v samostatné působnosti např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku pohledávky v přenesené působnosti jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých konkrétních dlužnících a jejich výši nedoplatků. U pohledávek v přenesené působnosti byl v roce proveden následující odpis pohledávek: Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 10

11 u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši celkem ,09 Kč, z toho u 81 osob v celkové výši Kč se odpis týkal zemřelých osob, u kterých bylo dědické řízení skončeno zastavením, anebo se jedná o úmrtí osob v letech 2004, 2006 a 2007, u kterých nám soud dosud nesdělil výsledek dědického řízení a dále u 12 osob v celkové výši 4.680,09 Kč z důvodu prekluze. u místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši Kč u 1 osoby z důvodu prekluze u dopravních přestupků, zákonných pojistek a řidičských průkazů v celkové výši ,59 Kč z důvodu prekluze, a to u 44 pokuty ,59 Kč, 4 exekuční náklady 800 Kč a u 20 nákladů řízení Kč u pokut udělených odborem vnitřních věcí v celkové výši Kč, z toho u 90 pokut Kč a u 24-ti nákladů řízení Kč, a to z důvodu prekluze u pokut udělených městskou policií v celkové výši Kč, z toho u 137 pokut celkem Kč a u 3 nákladů řízení 600 Kč, a to z důvodu prekluze u pohledávek exekučních nákladů - na dávkách sociální péče (vyplacené podle zákona č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši 1.130,89 Kč, a to u 3 případů z důvodu prekluze. 3.1 Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy a závdavky, které budou zúčtovány za více než jeden rok a ostatní dlouhodobé pohledávky se splatností delší než jeden rok. Finanční účet Popis SÚ AÚ Komentář Skutečný stav v Kč zálohy na opravy, provoz a udržování Dlouhodobé poskytnuté zálohy - ostatním bytových jednotek hrazené Společenství , vlastníků jednotek domu čp. 661 na ul. Lidické 0120 Stálá záloha - CCS - dlouhodobě stálá záloha na palivové karty CCS pro služební poskytnutá automobily ,00 Celkem za SÚ 465: , Poskytnutá přechodná výpomoc FO z FRB poskytnuté úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Třince ,60 Celkem za SÚ 469: , Krátkodobé pohledávky Finanční Skutečný stav účet Popis v Kč SÚ AÚ 0203 Služby - byty , Služby - prostory, prostory sloužící k podnikání , Nájemné, služby, stravné , Vodné , Stočné , Nájemné z pozemků , Nájemné z bytů , Nájemné - prostory, prostory sloužící podnikání ,36 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 11

12 0216 Odstranění stavby - Martinka R , Fa EXAKTA, s.r.o. oplocení zámku v Ropici , Prod. s. auta Opel Kad , Nákl. rozh. Godulan , Objekt č. 27 Oldřichovice - Zwrtek A , Poplatek za odchyt psů 9 960, Pronájem hrobových míst , Věcná břemena , Ostatní příjmy - faktury , Soudní poplatky a náhrady škod , Poplatek a úrok z prodlení - byty , Poplatek a úrok z prodlení - prostory ,00 Celkem za SÚ 311: , Zálohy dodavatelům, tuzemsko energie, zálohy na odběr plynu a el. energie budovy, ostatní hasičské zbrojnice, veřejné osvětlení , zálohy na školení a konference zaměstnanců 0112 Zálohy na školení MěÚ 2 400, Zálohy dodavatelům - SF záloha na rekreaci 5 000,00 Celkem za SÚ 314: , Poplatek ze psů , Pokuty , Náklady řízení , Blokové pokuty MěP nezaplacené na místě , Blokové pokuty MěP nezaplacené na místě , Dopravní pokuty , Dopravní pokuty - náklady řízení , Dopravní pokuty - náklady vážení 6 000, Odvoz odpadků - občané , Odvoz odpadků - organizace , Poplatek za komunální odpad , Poplatek z veřejného prostranství 400, Pohřebné 3 445,50 Celkem za SÚ 315: , Půjčky ze sociálního fondu poskytnuté půjčky ze Sociálního fondu města Třince , Ostatní pohledávky za zaměstnanci příspěvek na obědy zaměstnanců v 12/ - sražen ze mzdy v 1/ ,00 Celkem za SÚ 335: , Daň silniční za cisternu na pitnou vodu 600,00 600, Pohledávky za SR - finanční vypořádání se doplatek dotace na sociálně právní ochranu děti SR a volby do zastupitelstev obcí v roce ,48 dotace na mzdy veřejně prospěšných 346 pracovníků a na úhradu mzdových nákladů 0120 Pohledávky za SR - ÚZ ,00 mentora a uchazeče o zaměstnání ve věku do 30 let Celkem za SÚ 346: , za vykonávání přenesené působnosti podle Pohledávky za rozpočty ÚSC - přestupky zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na veř. - pr. sml. zápis do IS základě veřejnoprávní smlouvy pro okolní ,00 obce Celkem za SÚ 348: , Kr. poskyt. zálohy na transfery - podnikatelským - finanční vypořádání Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neziskovým organizacím - finanční vypořádání nevyúčtované poskytnuté finanční příspěvky - Třinecké železárny, a.s., PhDr. et Mgr. Jiří Valenta nevyúčtované poskytnuté finanční příspěvky Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Církevní ZŠ a MŠ , ,00 Celkem za SÚ 373: , Ostatní kompenzace - faktury refakturace provedených oprav a služeb ,21 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 12

13 nájemníkům 0140 Pohledávky za dědici - pohřby kompletní pohřební služby osob zemřelých na území města Třince , Ostatní krátkodobé pohledávky - sociální příspěvek SF na obědy zaměstnanců v 12/ fond ,00 Celkem za SÚ 377: ,21 technická podpora, servisní podpora a maintenance softwarů, předplatné právního Náklady příštích období systému, prodloužení domény, pojišťění rekreační chaty na Oravě, předplatné časopisů, ,44 převod kreditu frankovacího stroje apod Dohadné účty aktivní Celkem za SÚ 381: ,44 tvorba dohadného účtu aktivního ke dni ve výši skutečných nákladů elektrická energie, služby, telefonické hovory, dohad na DPH z vyúčtování energií a služeb, dohad na neinvestiční dotaci na Strategický plán (ÚZ 14013), dohad na investiční dotaci ZŠ ,96 Slezská, dohad na investiční dotaci na bibliobox pro knihovnu, dohad na neinvestiční dotaci Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13233), dohad na neinvestiční dotaci Revitalizace alejí Celkem za SÚ 388: ,96 4. Závazky města Podle ukazatelů, vypočtených podle ustanovení 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je podíl závazků města na rozpočtu města Třince ve výši 5,74 %. 4.1 Dlouhodobé závazky Jedná se o úvěry a přijaté zálohy se splatností delší než jeden rok. Finanční Skutečný stav účet Popis Komentář (v Kč) SÚ AÚ úvěr na financování nových investic města, 0120 Dlouhodobý úvěr ČS, a. s. - jistina modernizace, opravy a rekonstrukce majetku , města Dlouhodobý úvěr ČSOB, a.s. Revitalizace Olše - jistina úvěr na akci Revitalizace povodí Olše ,50 Celkem za SÚ 451: , Dlouhodobé přijaté zálohy - ul. od nájemníků - příspěvky na městský byt ul. Komenského Komenského ,40 Celkem za SÚ 455: , Krátkodobé závazky Finanční Skutečný stav účet Popis Komentář (v Kč) SÚ AÚ 0110 Dodavatelé - nezaplacené faktury Nezaplacené faktury, které byly přijaty na ,23 přelomu roku, s datem uskutečnění Dodavatelé - nezaplacené faktury - SF ,13 zdanitelného plnění v 12/ a datem 0210 Dodavatelé dlouhodobého majetku splatnosti v roce ,60 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 13

14 Celkem za SÚ 321: , Krátkodobé přijaté zálohy na nájemné a služby nájemníků BD ul. Poštovní, přijaté zálohy na Krátkodobé zálohy - přísp. ul. Komenského energie Bunkr, o.p.s. (Komunitní centrum a KARIPER, a.s., VHP, Bunkr Borek), zálohy na poplatek za komunální ,47 odpad, pokuty, dopravní řízení, vodné a nájemné z pozemků. Celkem za SÚ 324: , Závazky z dělené správy - autovraky poplatek za autovraky přijatý v 12/ ,00 Celkem za SÚ 325: , Zaměstnanci mzdy zaměstnanců MěÚ a MěP za 12/ ,00 Celkem za SÚ 331: , Pojistné sociálního zabezpečení - z platu pojistné na sociální zabezpečení sražené zaměstnancům z mezd za 12/ , Pojistné sociálního zabezpečení - z nákladů pojistné na sociální zabezpečení hrazené organizací za zaměstnance z mezd za 12/ ,00 Celkem za SÚ 336: , Zdravotní pojištění - z platu zdravotní pojištění sražené zaměstnancům z mezd za 12/ , Zdravotní pojištění - z nákladů zdravotní pojištění hrazené organizací za zaměstnance z mezd za 12/ ,00 Celkem za SÚ 337: , Důchodové spoření - II. pilíř důchodové spoření zaměstnanců z mezd za 12/ 2 543,00 Celkem za SÚ 338: 2 543, Daň z příjmů z mezd zaměstnanců daň z příjmů zaměstnanců z mezd za 12/ ,00 Celkem za SÚ 342: , DPH 21 % - plný vstup ,55 DPH s možností uplatnění v lednu DPH 21 % -koeficient - vstup -318, DPH - vyrovnání s FÚ DPH za 12/ ,00 Celkem za SÚ 343: , Závazky k rozpočtům ÚSC - příspěvky PO příspěvek na investice pro Sociální služby DSO města Třince, p.o. odeslán v roce ,00 Celkem za SÚ 349: , Kr. přijaté zálohy na transfery - ze SR - nevyúčtované dotace - Standardizace sociálněprávní ochrany dětí a Strategické plánování ,48 mimo SF a limity neinvestiční Kr. přijaté zálohy na transfery - ze státních 0140 nevyúčtovaná dotace Revitalizace alejí ,96 fondů Celkem za SÚ 374: , Ostatní krátkodobé závazky k ZBÚ - příjmy mylné nebo neidentifikovatelné platby, které budou vyrovnány v roce ,00 Ostatní krátkodobé závazky k depozitnímu exekuce stažené z mezd, jistoty k veřejným účtu zakázkám, kauce na dopravní pokuty , Ostatní závazky - depozita pozůstalosti po zemřelých v domovech důchodců , Ostatní závazky - nesvéprávní finanční prostředky nesvéprávných ,39 Celkem za SÚ 378: , Výnosy příštích období odhad platby daně z příjmů právnických osob za rok, časové rozlišení dotace na pěstounskou péči, přijaté dary na rok 2015, ,46 přijaté členské příspěvky na rok 2015 Celkem za SÚ 384: , Dohadné účty pasivní závazky u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu (projekt Infotur 4, nevyúčtované poskytnuté granty ,75 v roce, vyúčtování spotřeby energií) Celkem za SÚ 389: ,75 V příloze č. 3 uvádíme Rozvahu města Třince sestavenou k v ní jsou uvedeny veškeré informace o majetku, pohledávkách a závazcích v porovnání se stavem k a v příloze č. 4 předkládáme Přílohu k rozvaze. 5. Rozpočet a rozpočtová opatření Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 14

15 Rozpočet města Třince na rok byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 20/616/2013 na jeho 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši: Kč příjmů, z toho: Daňové příjmy ve výši Kč Nedaňové příjmy ve výši Kč Kapitálové příjmy ve výši Kč Přijaté transfery ve výši Kč Kč výdajů, z toho: Běžné výdaje ve výši Kč Kapitálové výdaje ve výši Kč Kč financování V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města a na aktuální situaci v hospodaření města. Rozpočtová opatření schvalovala podle pravomocí rada města nebo zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o Kč a financování bylo upraveno o Kč. Rozpočtová opatření souvisí zejména s přijetím dotací a průběžnými potřebami jednotlivých organizačních jednotek města. Upravený rozpočet tak dosáhl k konečné výše : Kč příjmů, z toho: daňové příjmy Kč nedaňové příjmy Kč kapitálové příjmy Kč přijaté transfery Kč Kč výdajů, z toho: běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Kč financování Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 15

16 Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem Veškeré údaje o plnění a čerpání rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2 12 M). 6. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: 1. daňové příjmy - rozpočtová třída 1 2. nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 3. kapitálové příjmy rozpočtová třída 3 4. přijaté transfery - rozpočtová třída 4 Celkové příjmy rozpočtu města za rok byly naplněny na 101,15 %, z toho daňové příjmy na 100,35 %, nedaňové příjmy na 108,11 %, kapitálové příjmy na 100,03 % a přijaté transfery na 100,00 %. rok rok Daňové příjmy , , , ,86 Nedaňové příjmy , , , ,83 Kapitálové příjmy , , , ,00 Přijaté transfery , , , ,66 Příjmy města celkem , , , ,35 Celkové příjmy jsou nižší oproti předcházejícím létům. Pokles je zejména u nedaňových příjmů a kapitálových příjmů. Celkovou výši příjmů ovlivnily zejména přijaté dotace na investiční akce. Informace o plnění rozpočtu města Třince uvádí příloha č. 6 - Porovnání plnění příjmů města v letech po provedené konsolidaci (druhové třídění). 6.1 Daňové příjmy ( rozpočtová třída 1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti položka 1111 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 16

17 rok 2011 rok 2012 rok 2013 DPFO závislá činnost , , , ,26 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. V roce byl zaznamenán oproti roku 2013 pokles ve výběru této daně rok 2012 rok 2013 DPFO SVČ , , , ,04 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. rok 2011 rok 2012 rok 2013 DPFO - kap. výnosy , , ,51 Daň z příjmů právnických osob položka 1121 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. rok 2011 rok DPPO , , ,07 Daň z příjmů právnických osob za obce položka 1122 Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze proúčtuje. Navýšení oproti předchozím letům souvisí s prodejem městských bytů občanům města Třince. rok 2011 rok DPPO za obce Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 17

18 Daň z přidané hodnoty položka 1211 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Sazby daně byly v roce ve výši 21% (základní sazba) a 15% (snížená sazba). rok 2011 rok DPH , ,95 Poplatky za znečištění ovzduší položka 1332 Patří mezi poplatky v oblasti životního prostředí. Zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20). rok 2011 rok Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů položka 1333 Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20). rok 2011 rok Poplatky za uložení odpadů , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu položka 1334 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Tyto odvody jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20). Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rok 2011 rok Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa položka 1335 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20). Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 18

19 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa rok 2011 rok ,79 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1340 (do konce roku 2011 položka 1337) Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Základní sazba poplatku činí 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje řadu úlev od tohoto poplatku, které jsou podrobně uvedeny v OZV. Na výši plnění se projevil dlouhodobě se snižující počet obyvatel města Třince, nemajetnost stále většího počtu občanů a s tím spojená snižující se platební disciplína. Poplatek za komunální odpady 2011 rok 2012 rok , , , ,04 Poplatek ze psů položka 1341 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je stanovena ve výši Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. rok 2011 rok Poplatek ze psů , , , ,76 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Výše plnění je ovlivněna počtem osob rekreujících se na území města Třince a nelze ji ze strany města nijak ovlivnit. Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 19

20 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2011 rok 2012 rok Poplatek za užívání veřejného prostranství - položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek za užívání veřejného prostranství 2011 rok 2012 rok Poplatek z ubytovací kapacity - položka 1345 Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek z ubytovací kapacity 2011 rok 2012 rok Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - položka 1351 S účinností k došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Stávající právní úprava zahrnující odvod na veřejně prospěšný účel byla nahrazena odvodem z loterií a jiných podobných her. Odvod z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody: 1) odvod z loterií a jiných podobných her položka ) odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP a JTHZ) položka Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ je z 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 2011 rok 2012 rok , , ,70 Závěrečný účet města Třince za rok Stránka 20

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 13.4.2015 M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku na služby 518

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 14.10.2013 SÚ AÚ POL UZ M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více