STATUT. se sídlem Zákostelní 720,391 11, Planá nad Lužnicí IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. se sídlem Zákostelní 720,391 11, Planá nad Lužnicí IČ: 281 54 851"

Transkript

1 STATUT MAS Lužnicko o.p.s. se sídlem Zákostelní 720,391 11, Planá nad Lužnicí Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 MAS Lužnicko o.p.s. (dále také jen společnost ) vznikla dne zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle O, číslo vložky Společnost má sídlo v Plané nad Lužnicí, ul. Zákostelní, č. p. 720, PSČ Statut obecně prospěšné společnosti MAS Lužnicko o.p.s. upravuje, v souladu se Smlouvou o založení obecně prospěšné společnosti MAS Lužnicko o.p.s. ze dne a Dodatkem ke Smlouvě o založení obecně prospěšné společnosti MAS Lužnicko o.p.s. ze dne , zásady činnosti a hospodaření společnosti, jejího řízení a vnitřní organizace. Rovněž zakotvuje způsob jednání orgánů společnosti, v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v aktuálním znění. 1.4 Statut je platný a závazný pro všechny funkcionáře a zaměstnance společnosti a jejích organizačních jednotek, kteří s ním musí být seznámeni v rozsahu nutném pro řádný výkon své funkce. Za seznámení funkcionářů a zaměstnanců se statutem společnosti odpovídá Ředitel společnosti. 1.5 Zakladateli společnosti jsou: Jméno / název Sídlo / Adresa trvalého bydliště R.č. / IČ Obec Nová Ves u Chýnova Nová Ves u Chýnova 87, , Chýnov Město Planá nad Lužnicí Zákostelní 720, , Planá nad Lužnicí Obec Radenín Radenín 61, , Radenín Obec Radimovice u Želče Radimovice u Želče 40, , Tábor Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21/6, , Sezimovo Ústí Obec Ústrašice Ústrašice 55, , Tábor Obec Zhoř u Tábora Zhoř u Tábora 50, , Tábor

2 Tělovýchovná jednota Sokol Radimovice u Želče 65, , Tábor Radimovice u Želče Občanské sdružení Brass Kvartett o. s. Kozmice 24, , Chýnov Mgr. Pavla Vonešová Ústrašice 130, , Tábor Tělovýchovná jednota Spartak MAS Na Házené 696, , Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí STAVINVEST Tábor s.r.o. Provozovna: Hotel MAS Budějovická 225, , Písek Náměstí Tomáše Bati 417, Sezimovo Ústí II Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 2. Územní působnost společnosti 2.1 Společnost působí na území České republiky, na území Táborsko Jih. Území je přesně vymezeno katastry obcí, které své území poskytly na základě přihlášky pro účely působení společnosti. 2.2 Aktuální seznam územních celků, které poskytly své území pro účely působení společnosti: město Chýnov obec Nová Ves u Chýnova město Planá nad Lužnicí obec Radenín obec Radimovice u Želče město Sezimovo Ústí obec Turovec obec Ústrašice obec Zhoř u Tábora Článek 3. Účel společnosti 3.1 Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj území působnosti MAS Lužnicko o.p.s. 3.2 Společnost byla založena za účelem rozvoje území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., který je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje založeného na efektivním využívání místních zdrojů 2

3 a pro realizaci rozvojových projektů využívá společnost hlavně krajské, národní a evropské dotace, dále sponzorské dary a případné výnosy z vlastní činnosti. Článek 4. Činnost společnosti Společnost poskytuje tyto hlavní činnosti formou obecně prospěšných služeb: 4.1 Obecné činnosti společnosti - tvorba informační databanky s informacemi pro rozvoj území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., - realizace vzdělávacích akcí vedoucích k rozvoji území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., příprava informačních a metodických materiálů, - rozvoj volnočasových aktivit, - provoz informačního centra, - podpora rozvoje podnikání, - ochrana životního prostředí, aktivity vedoucí ke zlepšování vzhledu obcí, - podpora rozvoje vodohospodářské infrastruktury, - podpora rozvoje dopravní infrastruktury, - podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a zaměstnanosti, - podpora výzkumu a vývoje, - podpora rozvoje občanské vybavenosti, - podpora rozvoje sociálních služeb a zdravotní péče, - podpora rozvoje cestovního ruchu, - ochrana kulturních památek, - propagace území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., - podpora venkova, zemědělství, rybářství a činností nezemědělské povahy na venkově, - podpora rodin a podpora principu rovných příležitostí, - rozvoj informační společnosti. 4.2 Činnosti společnosti mimo SCLLD - realizace vlastních projektů nesouvisejících s realizací SCLLD či poskytování podpůrných služeb při realizaci projektů nesouvisejících s realizací SCLLD vedoucích k rozvoji území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracování a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení, 3

4 - posuzování projektů vedoucích k rozvoji území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr projektů nesouvisejících s realizací SCLLD, - příprava a zveřejňování výzev k podávání návrhů nebo průběžného postupu pro předkládání projektů nesouvisejících s realizací SCLLD, včetně vymezení kritérií výběru, - přijímání a posuzování žádostí o podporu, které nesouvisejí s realizací SCLLD, - výběr projektů nesouvisejících s realizací SCLLD a stanovení výše podpory, případně předkládání návrhů orgánu odpovědnému za závěrečné ověření způsobilosti před schválením, - zpracování regionálních rozvojových strategií a dokumentů nesouvisejících s realizací SCLLD, - přeshraniční spolupráce se subjekty majícími vztah k území působnosti MAS Lužnicko o.p.s., související s realizací projektů nesouvisejících s realizaci SCLLD, - spolupráce s dalšími subjekty a orgány při rozvoji území působnosti MAS Lužnicko o.p.s. na projektech nesouvisejících s realizací SCLLD - poradenská činnost netýkající se SCLLD. 4.3 Činnosti společnosti týkající se SCLLD (Činnosti provozované prostřednictvím vnitřní organizační složky s názvem MAS Lužnicko dále také jen MAS ORG) - komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a veškeré s tím související činnosti, i podpůrné, nutné úspěšnému k zajištění realizace SCLLD. Článek 5. Hospodaření a vedení účetnictví 5.1 Společnost hospodaří podle plánu a rozpočtu sestaveného na kalendářní rok a schváleného Správní radou o.p.s. 5.2 Společnost zřizuje rezervní fond, do něhož každý rok přechází 10 % kladného výsledku hospodaření a z nějž je možné v případě potřeby čerpat v následujících letech. 5.3 V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech vede společnost podvojné účetnictví. 5.4 Roční uzávěrka je ověřována v souladu se zákonem 248/1995 Sb., v platném znění. 5.5 V ostatním platí pro společnost předpisy o účetnictví. 4

5 Článek 6. Orgány společnosti 6.1 Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány: 1. Správní rada o.p.s. 2. Dozorčí rada o.p.s. 3. Ředitel Článek 7. Správní rada o.p.s. 7.1 Správní rada o. p. s. je šestičlenná. Členy Správní rady o. p. s. jmenují a odvolávají zakladatelé a partneři. Funkční období členů Správní rady o. p. s. je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě o. p. s. je možné. 7.2 Správní rada o. p. s.: - metodicky řídí činnost obecně prospěšné společnosti, - dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, - schvaluje Statut společnosti a rozhoduje o jeho změnách, - schvaluje dlouhodobý plán činnosti společnosti, - schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny, - schvaluje jednací řády orgánů společnosti, - schvaluje další vnitřní předpisy společnosti, - schvaluje zaměstnance společnosti, - schvaluje přidělení dotací pro jednotlivé projekty které nesouvisejí s realizaci SCLLD, - jmenuje a odvolává Ředitele společnosti, stanoví jeho plat a dohlíží na jeho činnost, - rozhoduje o doplňkových činnostech společnosti, - navrhuje změny zakládací listiny v souladu s 4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/1995 Sb., - je zodpovědná za vypracování roční účetní uzávěrky a výroční zprávy, - schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o. p. s. 7.3 Členové Správní rady o.p.s. jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen Správní rady o.p.s. jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen Správní rady o.p.s. prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové Správní rady o.p.s., kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením povinností při 5

6 výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem Správní rady o.p.s. a společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena Správní rady o.p.s. za škodu je neplatné. 7.4 Členové Správní rady o.p.s. jsou vždy jmenováni tak, že 1/3 členů Správní rady o. p. s. tvoří zástupci z veřejného sektoru, 1/3 z neziskového sektoru a z 1/3 z podnikatelského sektoru. 7.5 Členství ve Správní radě o.p.s. je čestné, proto jejím členům nepřísluší odměna za výkon funkce. Společnost může členům Správní rady o.p.s. poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené vnitřním předpisem a v rámci platných právních předpisů. 7.6 Členství ve Správní radě o.p.s. je neslučitelné se členstvím v Dozorčí radě společnosti a s pracovně-právním vztahem člena Správní rady o.p.s. nebo jeho blízké osoby ke společnosti. 7.7 Správní rada o.p.s. volí ze svého středu předsedu. Předseda Správní rady o.p.s. svolává a řídí jednání Správní rady o.p.s. 7.8 Správní rada o.p.s. zasedá nejméně 2 x ročně. Pozvánky na jednání Správní rady o.p.s. musí být členům Správní rady o.p.s. rozeslány alespoň 5 dnů předem před jednáním Správní rady o.p.s. Pokud jsou na právě konaném jednání (např. Správní rady o.p.s., Dozorčí rady o.p.s. apod.) přítomni všichni členové Správní rady o.p.s. a je nutné okamžité zasedání Správní rady o.p.s., je možné toto zasedání Správní rady o.p.s. uskutečnit ihned, tzn., že nemusí být rozeslány pozvánky 5 dnů předem. 7.9 Správní rada o.p.s. je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů. Není-li stanoveno jinak, rozhoduje Správní rada o.p.s. prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo předsedajícího jednání v případě nepřítomnosti předsedy Správní rada o.p.s. schvaluje odměny za činnost členů odborných výborů a komisí Správní rada o.p.s. ve věcech týkajících se realizace SCLLD jedná v souladu s rozhodnutím orgánů organizační složky MAS Lužnicko. 6

7 Článek 8. Dozorčí rada o.p.s. 8.1 Dozorčí rada o.p.s. je kontrolním orgánem společnosti. 8.2 Dozorčí rada o.p.s. je tříčlenná. Funkční období členů Dozorčí rady o.p.s. je tříleté. Opětovná volba je přípustná. 8.3 Dozorčí rada o.p.s. je vždy složena po jednom zástupci z veřejného sektoru, po jednom zástupci z neziskového sektoru a po jednom zástupci z podnikatelského sektoru. 8.4 Členy Dozorčí rady o.p.s. jmenuje a odvolává Správní rada o.p.s.; členy první Dozorčí rady o.p.s. jmenují zakladatelé. Členové Dozorčí rady o.p.s. volí ze svého středu předsedu. 8.5 Dozorčí rada o.p.s. se schází dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Předseda svolává a řídí jednání Dozorčí rady o.p.s. Pokud není přítomen předseda, řídí jednání pověřený člen Dozorčí rady o.p.s. Pozvánky na jednání Dozorčí rady o.p.s. musí být členům Dozorčí rady o.p.s. rozeslány alespoň 5 dnů předem před jednáním Dozorčí rady o.p.s. Pokud jsou na právě konaném jednání (např. Správní rady o.p.s., Dozorčí rady o.p.s. apod.) přítomni všichni členové Dozorčí rady o.p.s. a je nutné okamžité zasedání Dozorčí rady o.p.s., je možné toto zasedání Dozorčí rady o.p.s. uskutečnit ihned, tzn., že nemusí být rozeslány pozvánky 5 dnů předem. 8.6 Dozorčí rada o.p.s. rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady o.p.s. 8.7 Členem Dozorčí rady o.p.s. může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. 8.8 Členství v Dozorčí radě o.p.s. je neslučitelné s členstvím ve Správní radě o.p.s. 8.9 Členové Dozorčí rady o.p.s. jsou oprávněni: - kontrolovat a připomínkovat veškerou činnost společnosti a jejích orgánů, pracovišť místní akční skupiny a jejích orgánů, - připomínkovat návrh rozpočtu společnosti, - přezkoumat roční závěrku a výroční zprávu společnosti, 7

8 - nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, - účastnit se jednání Správní rady o.p.s. a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají - podávat návrh na odvolání Ředitele, - svolat mimořádné jednání Správní rady o.p.s., jestliže to vyžadují zájmy společnosti Dozorčí rada o.p.s. je povinna upozornit Správní radu o.p.s. na porušení zákonů, ustanovení Smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje dozorčí rada zakladatele společnosti a předloží jim návrh dalšího postupu. Článek 9. Ředitel 9.1 Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem. 9.2 Ředitel jedná a podepisuje se jménem společnosti samostatně tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 9.3 Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada o.p.s. 9.4 Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže být členem Správní rady o.p.s. ani Dozorčí rady o.p.s., je však oprávněn účastnit se jednání Správní rady o.p.s. a Dozorčí rady o.p.s. s hlasem poradním. 9.5 Ředitel vykonává funkci v pracovním poměru ke společnosti. 9.6 Ředitel je povinen účastnit se jednání Správní rady o.p.s. a jednání Správní rady organizační složky MAS Lužnicko, pokud je k tomu vyzván Ředitel přijímá zaměstnance společnosti a jejích organizačních složek. Spolupracuje s externími pracovníky a kontroluje jejich činnost. 9.8 Ředitel kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností ve společnosti a jejích organizačních složkách. 8

9 9.9 Ředitel se účastní a schůze členů organizační složky MAS Lužnicko Ředitel ve věcech týkajících se realizace SCLLD jedná v souladu s rozhodnutím orgánů organizační složky MAS Lužnicko. Článek 10. Majetkové poměry a hospodaření společnosti 10.1 Majetek společnosti tvoří tyto základní zdroje: vstupní vklady zakladatelů společnosti ve výši 1 000,00 Kč (slovy: tisíckorunčeských), příspěvky, dotace a granty, dary a dědictví, fondy společnosti, příjmy z vlastní činnosti Majetek společnosti může být použit pouze k účelu, pro nějž byla společnost založena Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat organizační složky Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními Správní rady o.p.s., tímto Statutem, obecně závaznými právními předpisy a zejména ustanoveními zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. Společnost hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý kalendářní rok Rozpočet schvaluje Správní rada o.p.s. po vyjádření Dozorčí rady o.p.s. a Správní rady organizační složky MAS Lužnicko. Stejným způsobem schvaluje Správní rada o.p.s. výroční zprávu a roční účetní uzávěrku o.p.s % z hospodářského výsledku po zdanění převádí společnost v celé výši do rezervního fondu Rezervní fond je používán především ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích Společnost vypracovává výroční zprávu nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna ve Sbírce listin příslušného 9

10 obchodního rejstříku a na webových stránkách společnosti nebo webových stránkách organizační složky MAS Lužnicko a kdykoliv k nahlédnutí v sídle společnosti nebo kanceláři Roční účetní závěrku musí ověřit auditor Účetním rokem je kalendářní rok Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku. Článek 11. Zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti 11.2 Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení společnosti sloučením, splynutím či rozdělením, pro zánik zrušené společnosti, jakož i pro přechod práva závazků platí příslušná ustanovení zákona Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti Společnost se zrušuje: a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti, b) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti, c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, d) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodne o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže: a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady, b) nebyly jmenovány zákonem stanovené orgány společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční období před více než rokem, c) společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po dobu delší než šest měsíců, d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla společnost založena, 10

11 e) společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem, f) společnost hrubě porušuje zákon K provedení likvidace jmenuje Správní rada o.p.s. likvidátora Není-li likvidátor jmenován Správní radou o.p.s., bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný soud podle sídla společnosti Likvidátor zahajuje likvidaci: a) ověřením, že zakladatelé společnosti byli včas o likvidaci informováni, b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce, c) oznámením zahájení likvidace obci, v níž společnost sídlí, a příslušnému finančnímu úřadu Nepřechází-li majetek společnosti na právního nástupce nabídne likvidátor likvidační zůstatek k převodu obci, ve které sídlí společnost v likvidaci. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze za podmínky, že se obec smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb. 11

12 Článek 12. Organizační složka společnosti 12.1 Za účelem realizace Strategie komunitě vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) zřizuje společnost vnitřní organizační složku s názvem MAS Lužnicko (dále také jen MAS ORG). MAS ORG je zřízena Dodatkem ke Smlouvě o založení společnosti ze dne MAS ORG má vnitřní rozhodovací pravomoci dané tímto Statutem, jednacími řády příslušných orgánů a dalšími předpisy MAS ORG nemá právní subjektivitu, tzn., nemůže jednat navenek samostatně, ale jedná prostřednictvím společnosti MAS Lužnicko o.p.s. Článek 13. Územní působnost SCLLD MAS ORG 13.1 MAS ORG působí na území České republiky, na území Táborsko Jih. Území je přesně vymezeno katastry obcí, které souhlasily se zařazením správního území do území působnosti SCLLD MAS ORG Aktuální seznam územních celků, které poskytly své území: město Chýnov obec Nová Ves u Chýnova město Planá nad Lužnicí obec Radenín obec Radimovice u Želče město Sezimovo Ústí obec Turovec obec Ústrašice obec Zhoř u Tábora Článek 14. Zásady členství v MAS ORG, práva a povinnosti členů MAS ORG, zánik členství 14.1 MAS ORG je tvořena členy, kteří podepsali nebo podepíšou Partnerskou smlouvu. Smlouva je uzavírána mezi společností a fyzickou či právnickou osobou, která projeví zájem být členem MAS ORG, tj. která podá Přihlášku/žádost partnera MAS Lužnicko (MAS ORG). Členové organizační složky 12

13 MAS Lužnicko (dále také Členové MAS ORG ) zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv a při řešení SCLLD hlasování probíhá podle metodiky MZe Všichni Členové MAS ORG jsou zařazeni do některé z kategorií zájmových skupin. MAS ORG má tyto zájmové skupiny: 1. Neziskový sektor 2. Zemědělský sektor 3. Podnikatelský sektor 4. Sektor veřejné správy Neprodleně po podpisu Partnerské smlouvy je Člen MAS ORG povinen oznámit svou příslušnost ke konkrétní zájmové skupině. Následně bude k vybrané zájmové skupině zařazen MAS ORG je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení vč. práv a povinností Člena MAS ORG jsou uvedeny v tomto Statutu. Ten je zveřejněn na internetových stránkách Členství v MAS ORG je dobrovolné. Právnické či fyzické osoby mající zájem účastnit se na činnosti a na rozvoji území působnosti, mohou podávat písemné přihlášky/žádosti partnera MAS Lužnicko (MAS ORG) k partnersví s MAS ORG. Po podání přihlášky/žádosti partnera MAS Lužnicko (MAS ORG) k partnerství a schválení partnerské smlouvy příslušným orgánem a po podpisu Partnerské smlouvy, budou evidováni jako Členové MAS ORG. O zařazení mezi Členy MAS ORG nebo o vyloučení rozhoduje příslušný orgán, pokud je to možné s přihlédnutím k zachování proporcionálního rozložení zájmových skupin. Člen je oprávněn kdykoli požádat o vyřazení z Evidence Členů Fyzické osoby a právnické osoby, které se chtějí stát Členem MAS ORG, musí mít na území působnosti MAS ORG trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS ORG). 13

14 14.6 Přihláška/žádost partnera MAS Lužnicko (MAS ORG) k partnerství s MAS ORG, na jejímž základě je možné stát se Členem MAS ORG, jakož i návrh Partnerské smlouvy je k dispozici na internetových stránkách Evidenci Členů MAS ORG, jakož i jejich příslušnost k zájmovým skupinám, vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD nebo jím pověřená osoba Je-li Členem MAS ORG právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán případně člen jejího statutárního orgánu, případně zmocní fyzickou osobu, aby ji na Schůzi Členů MAS ORG zastupovala Členové MAS ORG mají tato práva: - podílet se na činnosti MAS ORG v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb MAS ORG a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných MAS ORG, - podílet se na přípravě SCLLD, účastnit se na zhotovení SCLLD, tvorbě pravidel pro rozdělování dotací, možnost připomínkování všech pravidel zejména pro rozdělování dotací, - přístup k veškerým výstupům a podkladům z činnosti MAS ORG, - být informováni o činnosti MAS ORG o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků, - podávat návrhy a podněty k činnosti MAS ORG a k činnosti jejích jednotlivých orgánů, - volit, být voleni a navrhovat kandidáty do funkcí orgánů MAS ORG Členové MAS ORG jsou povinni: - jednat ve shodě se zaměřením a posláním MAS ORG a podle svých možností se aktivně podílet na její činnosti a přispívat k jejímu rozvoji a propagaci, - řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost v MAS ORG, - účastnit se pracovních setkání a Schůze Členů MAS ORG, - akceptovat znění Statutu MAS Lužnicko o.p.s., zejména článků, které se týkají MAS ORG, - akceptovat, dodržovat a uskutečňovat SCLLD MAS Lužnicko, - jednat v souladu se zákony ČR. 14

15 14.10 Ukončení členství ze strany Člena MAS ORG: - úmrtím Člena MAS ORG nebo zánikem organizace, která je členem. - výpovědí, - vyloučením Člena MAS ORG pro zjevný rozpor s posláním MAS ORG, jejím Statutem a právním řádem ČR. O vyloučení rozhoduje příslušný orgán, - odstoupením od smlouvy v případě neplnění závazků jednou ze stran, - zánikem MAS ORG Členství v dalších orgánech MAS ORG (Správní rada MAS ORG, Dozorčí rada MAS ORG, Výběrová komise MAS ORG, Pracovní skupiny MAS ORG) zaniká: - uplynutím funkčního období, - odstoupením, - výpovědí, - odvoláním, - úmrtím - zánikem MAS ORG. Článek 15. Zásady řízení 15.1 Veškeré činnosti MAS ORG na všech úrovních se řídí Statutem, Jednacími řády příslušných orgánů a dalšími interními dokumenty, příslušnými zákony a dokumenty vydanými institucemi na národní a mezinárodní úrovni a zásadami demokracie. Článek 16. Dokumenty 16.1 Dokumenty MAS ORG platné pro všechny Členy MAS ORG a orgány MAS ORG jsou takové, jejichž schvalování je v kompetenci Schůze Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, případně Správní rady o.p.s Základními dokumenty MAS ORG jsou: Smlouva o založení obecně prospěšné společnosti MAS Lužnicko o. p. s., Dodatek k Smlouvě o založení obecně prospěšné společnosti MAS Lužnicko o.p.s., 15

16 Statut, Jednací řády příslušných orgánů (Schůze Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG, Výběrové komise MAS ORG, Pracovních skupin MAS ORG, statutárního orgánu a zaměstnanců) a další interní dokumenty Dokumenty MAS ORG musí být zveřejněny, tzn. musí s nimi být seznámeni všichni Členové MAS ORG. Za zveřejnění dokumentů je zodpovědný vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD nebo nebo jím pověřená osoba. Článek 17 Orgány MAS ORG 17.1 MAS ORG vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány: 1. Schůze Členů MAS ORG nejvyšší orgán 2. Správní rada MAS ORG rozhodovací orgán 3. Dozorčí rada MAS ORG kontrolní orgán 4. Výběrová komise MAS ORG výběrový orgán 5. Pracovní skupiny MAS ORG pomocné orgány Článek 18. Schůze Členů MAS ORG 18.1 Schůze Členů MAS ORG je nejvyšším orgánem MAS ORG Je tvořena všemi Členy MAS ORG, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv Jednání Schůze Členů MAS ORG je upraveno Jednacím řádem. Je-li Členem MAS ORG právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán případně člen jejího statutárního orgánu, případně zmocní fyzickou osobu, aby ji na Schůzi Členů MAS ORG zastupovala. 16

17 18.4 Schůze Členů MAS ORG je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina Členů MAS ORG. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Svolání se děje písemnou pozvánkou odeslanou všem Členům MAS ORG nejméně 5 dnů před navrhovaným dnem schůze. Pokud jsou na právě konaném jednání (např. Schůzi Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG apod.) přítomni všichni Členové MAS ORG a je nutné okamžité zasedání Schůze Členů MAS ORG, je možné toto zasedání Schůze Členů MAS ORG uskutečnit ihned, tzn., že nemusí být rozeslány pozvánky 5 dnů předem Jeden Člen MAS ORG může být kromě nejvyššího orgánu (Schůze Členů MAS ORG) členem pouze jednoho orgánu plnícího funkci rozhodovací, kontrolní nebo výběrovou (Správní rady MAS ORG nebo Dozorčí rady MAS ORG nebo Výběrové komise MAS ORG) Schůze Členů MAS ORG: - určuje a schvaluje, který orgán bude mít v kompetenci schvalovat Jednací řády MAS ORG a další vnitřní předpisy MAS ORG, - nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území působnosti MAS ORG, - zajišťuje distribuci veřejných finančních prostředků schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, - zřizuje Výběrovou komisi MAS ORG, Správní radu MAS ORG a Dozorčí radu MAS ORG, - volí a odvolává členy Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG a Výběrové komise MAS ORG, počet členů těchto orgánů, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolání, způsob jednání jsou upraveny tímto Statutem nebo Jednacími řády orgánů nebo dalšími vnitřními předpisy, - určuje a schvaluje, který orgán bude mít v kompetenci pravomoc rozhodovat o přijetí nebo vyloučení Člena MAS ORG, - schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS ORG, - rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS ORG, - je oprávněna podávat Správní radě o.p.s. návrhy na změny statutu či jeho znění. 17

18 Článek 19. Správní rada MAS ORG 19.1 Správní rada MAS ORG je rozhodovacím orgánem MAS ORG Správní rada MAS ORG je šestičlenná Členy Správní rady MAS ORG volí a odvolává Schůze Členů MAS ORG. Členové Správní rady MAS ORG musí být voleni z Členů MAS ORG, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady MAS ORG rovné Funkční období členů Správní rady MAS ORG je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě MAS ORG je možné Je-li členem Správní rady MAS ORG fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu ustavujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje Správní rada MAS ORG volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání Správní rada MAS ORG je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných Správní rada MAS ORG zasedá nejméně 2 x ročně. Svolání se děje písemnou pozvánkou odeslanou všem členům Správní rady MAS ORG nejméně 5 dnů před navrhovaným dnem schůze. Pokud jsou na právě konaném jednání (např. Schůzi Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG apod.) přítomni všichni členové Správní rady MAS ORG a je nutné okamžité zasedání Správní rady MAS ORG, je možné toto zasedání Správní rady MAS ORG uskutečnit ihned, tzn., že nemusí být rozeslány pozvánky 5 dnů předem. 18

19 19.9 Společnost může členům Správní rady MAS ORG poskytovat náhradu výdajů do výše určené vnitřním předpisem Členové Správní rady MAS ORG jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen Správní rady MAS ORG jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen Správní rady MAS ORG prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové Správní rady MAS ORG, kteří společným jednáním způsobili společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem Správní rady MAS ORG a MAS ORG vylučující nebo omezující odpovědnost člena Správní rady MAS ORG za škodu je neplatné Členství ve Správní radě MAS ORG je neslučitelné se členstvím v Dozorčí radě MAS ORG a Výběrové komisi MAS ORG Správní rada MAS ORG: - schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, stanoví jeho plat a dohlíží na jeho činnost, - schvaluje výzvy k podání žádostí, - vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise tzn. schvaluje přidělení dotací pro jednotlivé projekty, - svolává Schůzi Členů MAS ORG minimálně jedenkrát ročně, - metodicky řídí činnost MAS ORG, - dbá na zachování účelu, pro nějž byla MAS ORG zřízena, - schvaluje rozpočet MAS ORG a jeho změny, - je zodpovědná za vypracování roční účetní uzávěrky a výroční zprávy MAS ORG, - zřizuje pracovní skupiny MAS ORG a určuje jejich vedoucí - je oprávněna podávat Správní radě o.p.s. návrhy na změny statutu či jeho znění. 19

20 Článek 20. Dozorčí rada MAS ORG 20.1 Dozorčí rada MAS ORG je kontrolním orgánem MAS ORG Dozorčí rada MAS ORG je nejméně tříčlenná Členy Dozorčí rady MAS ORG volí a odvolává Schůze Členů MAS ORG. Členové Dozorčí rady MAS ORG musí být voleni z Členů MAS ORG Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné Funkční období členů Dozorčí rady MAS je tříleté. Opětovná volba je přípustná Členové Dozorčí rady MAS ORG volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání Dozorčí rada MAS ORG je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných Dozorčí rada MAS ORG se schází dle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Předseda svolává a řídí jednání Dozorčí rady MAS ORG. Svolání se děje písemnou pozvánkou odeslanou všem členům Dozorčí rady MAS ORG nejméně 5 dnů před navrhovaným dnem schůze. Pokud jsou na právě konaném jednání (např. Schůzi Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG apod.) přítomni všichni členové Dozorčí rady MAS ORG a je nutné okamžité zasedání Dozorčí rady MAS ORG, je možné toto zasedání Dozorčí rady MAS ORG uskutečnit ihned, tzn., že nemusí být rozeslány pozvánky 5 dnů předem Je-li členem Dozorčí rady MAS ORG fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu ustavujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 20

21 20.10 Členství v Dozorčí radě MAS ORG je neslučitelné s členstvím ve Správní radě MAS ORG a Výběrové komisi MAS ORG Nejméně jedenkrát ročně podává Dozorčí rada MAS ORG zprávu Schůzi Členů MAS ORG o výsledcích své kontrolní činnosti Zástupce Dozorčí rady MAS ORG má právo účastnit se jednání Správní rady MAS ORG; musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá Dozorčí rada MAS ORG: - projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS ORG,dohlíží na to, že MAS ORG vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin a SCLLD, - nahlíží do účetních knih a jiných dokladů společnosti, které se týkají činnosti MAS ORG a kontroluje obsažené údaje, - svolává mimořádné jednání Schůze Členů MAS ORG a Správní rady MAS ORG, jestliže to vyžadují zájmy MAS ORG, nebo o to požádá nadpoloviční většina všech Členů, - kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS ORG a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS ORG, - zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovává a předkládá ke schválení Správní radě MAS ORG indikátorový a evaluační plán SCLLD, - kontroluje a připomínkuje veškerou činnost MAS ORG a jejích orgánů pracovišť, - připomínkuje návrh rozpočtu MAS ORG před jeho schválením Správní radou MAS ORG, - přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu MAS ORG, - se může účastnit jednání Správní rady MAS ORG a členům Dozorčí rady MAS ORG musí být uděleno slovo, pokud o ně požádají, 21

22 Článek 21. Výběrová komise MAS ORG 21.1 Výběrová komise MAS ORG plní v MAS ORG výběrovou funkci Výběrová komise MAS ORG je minimálně šestičlenná Členy a náhradníky Výběrové komise MAS ORG volí a odvolává Schůze Členů MAS ORG. Členové/ náhradníci Výběrové komise MAS ORG musí být voleni ze subjektů, které na území působnosti MAS ORG prokazatelně působí Je-li členem/náhradníkem Výběrové komise MAS ORG právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán případně člen jejího statutárního orgánu, případně zmocní fyzickou osobu, aby ji na zasedání výběrové komise MAS ORG zastupovala Členové/náhradníci Výběrové komise MAS ORG jsou vždy jmenováni tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. hlasovací právo členů rovné. Při rozhodování je 21.5 Je-li členem/náhradníkem Výběrové komise MAS ORG fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu ustavujícího živnostenské podnikání. Je-li členenm právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje Funkční období členů/ náhradníků Výběrové komise MAS ORG je jeden rok. Opětovná volba je přípustná. Funkci člena Výběrové komise MAS ORG nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období Členové Výběrové komise MAS ORG volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise MAS ORG rovné Členství ve Výběrové komisi MAS ORG je neslučitelné s členstvím ve Správní radě MAS ORG a Dozorčí radě MAS ORG. 22

23 21.10 Jednání Výběrové komise MAS ORG se mohou zúčastnit přizvaní odborníci s hlasem poradním Výběrová komise MAS ORG se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolání se děje písemnou pozvánkou odeslanou všem členům Výběrové komise MAS ORG nejméně 5 dnů před navrhovaným dnem schůze. Pokud jsou na právě konaném jednání (např. Schůzi Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG apod.) přítomni všichni členové Výběrové komise MAS ORG a je nutné okamžité zasedání Výběrové komise MAS ORG, je možné toto zasedání Výběrové komise MAS ORG uskutečnit ihned, tzn., že nemusí být rozeslány pozvánky 5 dnů předem Výběrová komise MAS ORG: - zajišťuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Článek 22. Pracovní skupiny MAS ORG 22.1 Pracovní skupiny MAS ORG jsou pomocnými orgány MAS ORG Vedoucí Pracovních skupin jmenuje Správní rada MAS ORG z řad odborníků zabývajících se danou problematikou nebo se zkušenostmi se zpracováním dokumentů, které souvisí s tvorbou a realizací SCLLD a kteří svojí účastí v Pracovních skupinách MAS ORG přispějí k úspěšnému zpracování SCLLD a tím k rozvoji území působnosti MAS ORG. Nemusí být Členy MAS ORG ani nemusí pocházet z území působnosti MAS ORG Počet členů v jedné Pracovní skupině není striktně dán. Nemusí se jednat pouze o Členy MAS ORG, ale mohou zde být i osoby, které se o problematiku, kterou daná Pracovní skupina řeší, zajímají případně pracují v oblasti, která je předmětem zájmu Pracovní skupiny MAS ORG Pracovní skupiny MAS ORG se zodpovídají vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD nebo nebo jím pověřené osobě. 23

24 22.5 Pracovní skupiny MAS ORG: - připravují analýzy pro ISÚ v rámci zpracovávání a realizace SCLLD, - podílí se na zpracování ISÚ a IAPRÚ v rámci zpracovávání a realizace SCLLD, - podílí se na zpracování případně naplňování a realizaci SCLLD, - zpracovávají další potřebné dokumenty pro úspěšnou realizaci SCLLD. Článek 23. Zaměstnanci 23.1 Zaměstnance přijímá Ředitel, stanovuje jejich plat a jsou v pracovním vztahu ke společnosti Zaměstnanci vykonávají úkoly a činnosti dle svých pracovních náplní a jsou podřízeni Řediteli, případně vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD nebo nebo jím pověřené osobě, v případě úkolů a čínností souvisejících se SCLLD Zaměstnanci MAS ORG v první řadě zajišťují zpracování a implementaci ISÚ, IAPRÚ a SCLLD. Článek 24. Kancelář MAS ORG 24.1 Společnost zřizuje kancelář, která zajišťuje provoz MAS ORG Adresa kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby jsou uvedeny na webových stánkách MAS ORG Kancelář řídí vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, který je v pacovně právním vztahu ke společnosti. 24

25 Článek 25. Webové stránky MAS ORG 25.1 MAS ORG má zřízeny webové stránky a pověřený zaměstnanec zajišťuje jejich aktualizaci Webové stránky MAS ORG obsahují minimálně: - zřizovací dokumenty (Smlouva o založení obecně prospěšné společnosti, Dodatek ke Smlouvě oběcně prospěšné společnosti, Statut), - aktuální seznam Členů MAS ORG a zájmových skupin MAS ORG, - adresu sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby, - mapu územní působnosti, - výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS ORG, - seznam členů Správní rady MAS ORG, Dozorčí rady MAS ORG a Výběrové komise MAS ORG. Článek 26. Činnost MAS ORG Činností MAS ORG je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a veškeré s tím související činnosti, i podpůrné, nutné úspěšnému k zajištění realizace SCLLD. Článek 27. Hospodaření, vedení účetnictví a majetkové poměry MAS ORG 27.1 MAS ORG hospodaří podle plánu a rozpočtu sestaveného na kalendářní rok a schváleného Správní radou MAS ORG Hospodaření MAS ORG se řídí ustanoveními Schůze Členů MAS ORG, Správní rady MAS ORG, tímto Statutem a obecně závaznými právními předpisy. MAS ORG hospodaří podle rozpočtu, schváleného pro každý kalendářní rok Rozpočet schvaluje Správní rada MAS ORG po vyjádření Dozorčí rady MAS ORG. 25

26 27.4 Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS ORG schvaluje Schůze Členů MAS ORG vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. června roku následujícího po hodnoceném období. Výroční zpráva MAS ORG je součástí výroční zprávy společnosti a musí být zveřejněna ve sbírce listin, na webových stránkách MAS ORG a je kdykoliv k nahlédnutí Účetním rokem je kalendářní rok. Článek 28. Jednací řády Jednací řády orgánů MAS ORG jsou základními normami jednání, řízení a hlasování příslušných orgánů MAS ORG Jednací řády jsou samostatnými dokumenty Při příjímání rozhodnutí v rámci MAS ORG je umožněno hlasování per rollam, vše je upraveno jednacími řády příslušných orgánů. Článek 29 Vztahy mezi orgány společnosti a orgány MAS ORG 29.1 Ve věcech přípravy a uskutečňování SCLLD a realizace projektů SCLLD k jejímu naplňování je k vnitřní formulaci rozhodnutí za společnost přednostně příslušná MAS ORG. Bez jejího předchozího rozhodnutí či doporučení ani proti jejím rozhodnutím nemohou jiné orgány společnosti rozhodovat, ledaže by postupem či rozhodnutím organizační složky měl být porušen zákon nebo společnosti vzniknout škoda. Pokud by ostatní orgány toto ustanovení nedodržely, mohou být volány k odpovědnosti za případnou škodu, kterou by tímto porušily zejména v oblasti dodržování kritérií stanovenými příslušnými institucemi poskytujícími dotační či grantové podpory, jejichž podmínkou jsou závazky k partnerství veřejného a soukromého sektoru apod. 26

27 29.2 Společnost vede příjmy a výdaje související s činností MAS ORG definovanou článkem 26. tohoto Statutu v účetnictví odděleně pod zvláštními účelovými znaky, tak, aby byly vždy zpětně dohledatelné a samostatně kontrolovatelné Společnost vede účetnictví včetně účetnictví pro MAS ORG v souladu se zákonem o účetnictví O fúzi nebo zrušení MAS ORG může Správní rada o.p.s. rozhodnout jen s předchozím souhlasem Schůze Členů MAS ORG. Článek 30. Závěrečná ustanovení 30.1 Tento Statut byl schválen Správní radou MAS Lužnicko o.p.s dne a tímto dnem nabývá platnost Statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro potřeby společnosti a dva k založení do veřejného rejstříku. V Sezimově Ústí dne Radek Hruška Mgr. Ing. Martin Doležal Ing. Jiří Šimánek předseda správní rady společnosti člen správní rady společnosti člen správní rady společnosti Ing. Luboš Pasák Miloslav Brouček Mgr. Pavla Vonešová člen správní rady společnosti člen správní rady společnosti člen správní rady společnosti 27

28 Seznam zkratek: Společnost MAS Lužnicko o.p.s. SCLLD strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORG organizační složka MAS Lužnicko Členové MAS ORG členové organizační složky MAS Lužnicko MZe Ministerstvo zemědělství 28

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. Tento Statut níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

STATUT Královská stezka o.p.s.

STATUT Královská stezka o.p.s. STATUT Královská stezka o.p.s. Čl. I. Založení o.p.s. Valná hromada Královská stezka o.p.s. schválila dne 27. 2. 2007 Zakládací listinu Královská stezka o.p.s. Tato Zakládací listina byla Krajským soudem

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/1995

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI I. Zakladatelé SVAZEK MĚST A OBCÍ REGIONU POMALŠÍ Římov 2, 373 24 Římov IČO: 62536443 Zastoupený: Ing. Jaroslavem Chmelařem, bytem Roudné 36, 370 07 České

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zpet na puvodni stranku Schváleno (Vydáno): 28.09.1995 Účinnost od: 01.01.1996

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků

Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Zakladatelska listina ve zne ní zme n a dopln ků Místní akční skupina Blatensko, o.p.s., se sídlem Blatná, Spálená 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 (dále také jen o.p.s. nebo MAS Blatensko nebo také společnost

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. schválené Členskou schůzí dne 26.3.2015 Článek 1 Identifikace spolku 1. Název spolku: Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 2. Sídlo spolku: Prostřední Lánov

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut)

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) STATUT obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) vydaný na základě zák. č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy MAS S umavsko, z. s.

Stanovy MAS S umavsko, z. s. Stanovy MAS S umavsko, z. s. Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku 1. MAS Šumavsko, z. s. (dále též jen spolek ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 2. Spolek je založen

Více

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s.

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s. Úplné znění stanov MAS Hustopečsko, z. s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen spolek ). 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Čl.I Úvodní ustanovení 1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé: - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka Čl. 1 Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond kardinála Miloslava Vlka (dále jen "nadační fond"). Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Sídlem

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů ZAKLÁDACÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 3 a násl. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů Zakladatelé: Bc. Karel Kašák, r.č. 740429/1345, bytem Za nádražím

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti. I. Základní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Uničovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a zapsána do

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení STANOVY zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více