Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb."

Transkript

1 Datum vydání: Datum revize: Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Název výrobku: Aquadot -Aufhärtungsmittel = VP Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2 Identifikace První distributor: Výrobce: Obchodní jméno: Arets Graphics, spol s r.o. VEGRA GmbH Sídlo: Žirovnická 3124, Praha 10 Otto-Hahn Str. 1, IČO: D Aschau am Inn, SRN Odpovědná osoba JUDr. Boris Drška Dr. Janietz / Telefon: / Fax: / Nouzové telefonní č.: lékařská záchranná služba: 155; protipožární služba: 150 Toxikologické informační středisko (TIS): Na Bojišti 1, Praha 2, stálá služba tel , nebo Informace o složení výrobku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky klasifikované jako nebezpečné nařízením vlády č. 25/1999 Sb. v platném znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb. číslo CAS / č. EINECS chemický název / Indexové č. ES 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on * (a) methyl-4-isothiazolin-3-on * (b) obsah v % celkem: méně než 0,04 výstražný symbol * složky konzervačního biocidního činidla; směs v poměru 3 (a):1(b) má CAS No ; R - věty T, N 23/24/25, 34, 43, 50 T, N 23/24/25, 34, 43, Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: Klasifikace: Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (v platném znění) a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění, klasifikován jako nebezpečný: dráždivý; Na produkt se vztahuje povinný výstražný symbol Xi a R-věty R-36/ 38: Dráždí oči a kůži; R-43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží a S-věty: S-24/25 Zamezte styku s kůží a s očima S-28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem 3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání výrobku: Při dodržení základních bezpečnostních předpisů pro normální použití výrobek nepředstavuje žádná zdravotní rizika; při dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží může kůži vysušovat. Po zasažení očí může oči dráždit. U citlivých osob může vyvolat senzibilizaci (alergickou reakci) 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání výrobku: Přípravek při normálním použití nepředstavuje žádná environmentální rizika. Je nutno předcházet úniku do prostředí - při úniku do prostředí může vést k poškození např. vodních organizmů. 3.3 Možné nesprávné použití výrobky: použití omezeno na průmyslové aplikace v uzavřených cyklech: Výrobek je určen pro průmyslové využití v polygrafickém průmyslu a není distribuován v maloobchodní síti, nesprávné použití výrobku není pravděpodobné. 3.4 Další údaje: není klasifikován jako hořlavý 4. Pokyny pro první pomoc: 4.1 Všeobecné pokyny: Při normálním použití výrobek samotný nepředstavuje žádná zdravotní rizika. V případě projevu příznaků otravy nebo v případě pochyb konzultujte lékaře a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu 4.2 Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, a udržujte ho v teple a klidu (nechodit a nekouřit). Při dechových potížích podávejte medicinální kyslík, pokud je k dispozici. Při zástavě dechu zajistit umělé dýchání. Nepodávejte nic ústy. V případě bezvědomí uveďte postiženého do vhodné stabilizované polohy. Zajistěte včasnou lékařskou pomoc 4.3. Při styku s kůží: Svlékněte znečištěný oděv. Pokožku opláchněte velkým množstvím vody a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. Neužívejte přitom žádná rozpouštědla nebo ředidla Číslo revize: nový produkt Datum: Strana 1 z 6

2 4.4 Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky. Vyplachujte oko čistou pitnou vodou nejméně 10 minut při násilím otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc oči chraňte před světlem až do úplného odstranění UV laku z očí 4.5 Při požití: Po náhodném spolknutí: Vypláchnout ústa vodou a vypít asi čtvrt litru pitné vody. Co nejdříve zajistit lékařské ošetření. Udržujte postiženého v klidu. Nevyvolávejte zvracení Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Pěna odolávající alkoholu, oxid uhličitý, prášek, vodní sprcha. 5.2 Nevhodná hasiva: Přímý proud vody 5.3 Zvláštní nebezpečí: Závisí na materiálech v okolí. 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Závisí na materiálech v okolí. 5.5 Další údaje: Doporučená opatření: Oheň či požár vede ke vzniku hustého černého kouře, který obsahuje nebezpečné zplodiny hoření., viz oddíl 10. Produkty rozkladu mohou být zdraví nebezpečné. Vhodná ochrana dýchacích orgánů může být nutná. Obaly exponované ohni ochlazujte vodní tříští. Zabraňte vnikání vody použité k hašení do kanalizace. 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Odstraňte zdroje vznícení a prostor vyvětrejte. Zajistěte odchod členů personálu, kteří nejsou nezbytně nutní. Předejděte vdechování par. 6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Uvažte bezpečnostní předpisy uvedené v oddílech 7 a 8. Odstraňte uniklé či rozlité kapaliny absorpcí do vhodného materiálu (například písek, piliny, infuzoriová hlinka, křemelina, diatomit) a zameťte je a vneste je do vhodného obalu. Vzniklé odpadní materiály zneškodňujte v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství (viz oddíl 13). Zabraňte jejich proniknutí do kanalizace nebo do vodních toků. Pokud výrobek unikne do kanalizace, uvědomte o tom okamžitě místní vodoprávní orgán a správce kanalizace. V případě znečištění vodních toků, jezer nebo řek uvědomte vnitrostátní vodohospodářský orgán. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Očistěte zasažený prostor vhodnými čistícími prostředky - upřednostněte detergenty, nepoužívejte rozpouštědla Pokyny pro zacházení a skladování: 7.1 Pokyny pro zacházení: Zacházení při aplikaci dle technického listu výrobku. Zabraňte potřísnění pokožky, vniknutí do oka a inhalaci par a rozprášených kapalin či mlhy. Při manipulaci s výrobkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Používejte osobní ochranné pomůcky / bezpečnostní vybavení podle oddílu 8. Skladujte zásoby vždy v obalech ze stejného materiálu, jako byl obal původní dodávky. 7.2 Pokyny pro skladování: Skladujte v souladu s předpisy pro skladování hořlavých kapalin, při teplotách mezi 5 a 25 C v suchém a dobře větraném místě, vzdáleném od zdrojů tepla, vznícení a přímého slunečního světla. Nekuřte. Netěsně uzavřené či otevřené obaly dobře znovu těsně uzavřete a skladujte ve vertikální poloze znemožňující rozlití či unikání jejich obsahu. 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání. V případech, kdy je to praktické, využijte k tomu místní větrání odtahem. Pokud tímto větráním nelze udržet koncentrace částic nebo par rozpouštědel pod relevantními profesními expozičními limity nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší (NPK- P) - měly by být používány vhodné ochranné pomůcky k ochraně dýchacích cest. 8.2 Kontrolní parametry: Přípravek neobsahuje složky, pro něž jsou stanoveny limitní hodnoty expozice v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Látka Profesní expoziční limity číslo CAS a 8hod limitní koncentrace 10min limitní koncentrace hmotnostní ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 koncentrace směs isothiazolinů 0,2* , < 0,07 * hodnota převzata od výrobce platná v Německu (v ČR expoziční limit pro isothiazoliny stanoven nebyl) 8.3 Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná, není-li překračována NPK-P Ochrana očí: Ochranné brýle Ochrana rukou: Ochranné rukavice Ochrana kůže: Ochranný oděv Číslo revize: nový produkt Datum: Strana 2 z 6

3 Další údaje: Doporučená metoda měření koncentrace látek v pracovním ovzduší: plynová chromatografie. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Skupenství (při 20 C): kapalina Barva: bílá Zápach: charakteristický Hodnota ph (při 20 C): 8 až 9 Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): < 0 Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): přibližně 98 Bod vzplanutí ( C): nevzplane, je to vodný roztok (metoda stanovení DIN / ASTM D93) Teplota samovznícení ( C): nestanovena, nevzplane Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): netvoří se vzduchem výbušné směsi dolní mez (% obj.): Oxidační vlastnosti: nestanoveny, nejsou předpokládány Tenze par (při 20 C): přibližně 25 hpa Měrná hmotnost (hustota) (při 20 C): přibližně 1030 kg/m 3 Viskozita (při 20 C): nestanovena jako nerelevantní Rozpustnost (při 20 C): - ve vodě: neomezeně - v tucích: velmi malá Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoven Další údaje: neobsahuje těkavé organické látky 10. Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při běžných podmínkách stabilní Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Mráz a teploty nad 40 C Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Silná oxidační činidla Nebezpečné rozkladné produkty: nejsou 11. Toxikologické informace: Akutní toxicita: Pro přípravek není stanovena - LD 50, orálně, potkan (mg.kg -1 ): Není stanovena, dle předpokladů z analogií LD 50 > mg/kg; - LD 50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg -1 ): dle předpokladů z analogií LD 50 > mg/kg - LC 50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg -1 ): Není stanovena - LC 50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg -1 ): Není stanovena Subchronická - chronická toxicita: Není stanovena, nepředpokládá se Dráždivost přípravku: pro kůži: Není stanovena, předpokládá se pro oči: Není stanovena, předpokládá se Senzibilizace: Není stanovena, předpokládá se, produkt je klasifikován větou R-43 Karcinogenita: Není stanovena, nepředpokládá se Mutagenita: Není stanovena, nepředpokládá se Toxicita pro reprodukci: Není známa, nepředpokládá se Zkušenosti u člověka: při četných aplikacích přípravku nebyly pozorovány žádné negativní účinky na pracovníky s přípravkem pracující; citlivé osoby by s přípravkem neměly pracovat bez důsledného zamezení styku s kůží a s očima Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl zkoušen na zvířatech 12. Ekologické informace 12.1 Informace o odbourávání: biodegradace přirozeně se vyskytujícími mikroorganismy probíhá rychle. Podle testu OECD 301 E: za 28 dní je odbouráno nad 70 % počátečního množství 12.2 Ekotoxikologické účinky: ekologické vlivy přípravku nejsou předpokládány vzhledem jeho použití omezenému na specifické průmyslové polygrafické aplikace. Toxicita pro vodní organismy: klasifikovaná složka přípravku (biocid) je nebezpečná pro životní prostředí (Rvěta R-50), ale její koncentrace v přípravku leží pod 0,1%, takže přípravek samotný nebezpečný pro životní prostředí není, ani neobsahuje žádné těžké kovy (ani jiné halogeny, než chlor v biocidu). Číslo revize: nový produkt Datum: Strana 3 z 6

4 Toxicita pro suchozemské organismy: podle předpokladů normální manipulace s přípravkem a znečištění menšího rozsahu nepředstavuje ohrožení suchozemských organismů Bioakumualce: ve vodním prostředí k bioakumulaci podle předpokladu nedochází. Toxicita pro ostatní prostředí: Není stanovena (přípravek neobsahuje těžké kovy a - kromě malého množství konzervačního biocidu - ani halogeny) CHSK Cr : Není stanovena BSK 5 : Není stanovena 13. Informace o zneškodňování Preventivně zabraňte únikům přípravku do kanalizace nebo do vodních toků a odpady neukládejte v místech, kde mohou znečistit podzemní nebo povrchové vody. Odpady včetně vyprázdněných obalů by měly být zneškodňovány v souladu s platnou vnitrostátní a místní legislativou o odpadech, tj. se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a s jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškami o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, stanovující Katalog odpadů a o podrobnostech nakládání s odpady (většinou jde odpady s kódem druhu odpadu skupiny ). Přepravu odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů. Respektovat je třeba rovněž zákon o obalech č. 477/2001 Sb. v platném znění. Způsoby zneškodňování látky/přípravku: doporučený způsob minimalizující rizika v důsledku kontaminace tiskovými barvami: jako nebezpečný odpad, např. spálením Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Na likvidaci obalů se vztahuje norma ČSN Obaly- Obalové odpady-pokyny a informace o nakládání s použitým obalem. Nespotřebovaný odpadní materiál a obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo je likvidujte prostřednictvím autorizované firmy 14. Informace pro přepravu Přípravek není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy 15. Informace o právních předpisech Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Na práci s výrobkem se vztahují následující předpisy: Ochrana zdraví - na práci s přípravkem se vztahují následující předpisy: zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k těmto zákonům v platném znění. Ochrana životního prostředí je upravena zejména zákonem o odpadech citovaným v oddíle 13, zákony, které se týkají ochrany ovzduší a vody (tj. např. č. 86/2002 Sb. a č. 254/2001 Sb.) a zákonem o životním prostředí (č. 17/1992 Sb.) v platném znění. V případě přípravků obsahující těkavé organické látky navíc vyhl. č. 355/2002) v platném znění, zejména přílohy 2 až 7. Ostatní - podle povahy provozu je nutno dodržovat předpisy týkající se havarijního plánování, (tj. zákon č. 353/1999 v platném znění, n.v. č. 452/2004 Sb. a vyhlášky č. 366/2204 Sb.) požární ochrany (zákon č. 133/1985 v platném znění), využívání kanalizací (zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění, vyhl č. 450/2005 Sb.) Klasifikace: Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (v platném znění) a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění, klasifikován jako nebezpečný: dráždivý. Na produkt se vztahuje povinný výstražný symbol Xi a R-věty R-36/ 38: Dráždí oči a kůži; R-43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží a S-věty: S-24/25 Zamezte styku s kůží a s očima S-28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem Obsah: přípravek pro polygrafický průmysl (přísada do systému vlhčení) s obsahem až 0,07 % směsi isothiazolinů (biocidní konzervační činidlo) (CAS ) 16. Další informace Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou Číslo revize: nový produkt Datum: Strana 4 z 6

5 v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Klasifikace přípravku byla původně provedena výrobcem v souladu s aplikovatelnými předpisy ES v platném znění ke dni vydání. Zde uvedená klasifikace odpovídá klasifikaci podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. v platném znění ke dni vydání. Prohlášení výrobce a distributora: Výrobek by neměl být použit k účelům jiným, než je uvedeno v oddíle 1, aniž by o tom byl předem informován výrobce či dodavatel a bez jeho písemných instrukcí o nakládání s výrobkem. Protože specifické podmínky při nichž je produkt aplikován jsou mimo rámec kontroly dodavatele, je uživatel odpovědný za zajištění toho, že jsou plněny požadavky aplikovatelné legislativy, zejména bezpečnostní předpisy, hygienické předpisy, zákony o odpadech a o ochraně životního prostředí, uvedené v oddíle 15. Podle povahy pracoviště a dalších okolností mohou být relevantní zejména prováděcí předpisy zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (tj. mj. vyhlášky č. 376/2000 Sb.; 439/2000 Sb.; 440/2000 Sb.; 464/2000 Sb.; 480/2000 Sb., 490/2000 Sb.; 502/2000 Sb.; 26/2001 Sb.; 38/2001 Sb.; 79/2001 Sb.; 84/2001 Sb.; 89/2001 Sb. a zejména nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.), kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, kde jsou v příloze stanoveny platné limitní hodnoty expozice). R-věty uvedené v oddíle 2 pro klasifikaci jednotlivých složek (s výjimkou R-vět uvedených v oddáílu 3 a 15, které se vztahují na klasifikaci přípravku jako celku) se nevztahují na klasifikaci celého přípravku jako celku R 23/24/25 R 34 R 43 R 50 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití Způsobuje poleptání Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Vysoce toxický pro vodní organismy Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytovány v souladu s požadavky vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku, ačkoli přípravek sám není klasifikován jako nebezpečný. Poslední revize spočívá v aktualizaci dle nového bezpečnostního listu výrobce ze dne 6. srpna Číslo revize: nový produkt Datum: Strana 5 z 6

6 Štítek Aquadot -Aufhärtungsmittel = VP9113 Xi dráždivý R-36/38 Dráždí oči a kůži R-43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S-24/25 Zamezte styku s kůží a s očima S-28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem Obsah: přípravek pro polygrafický průmysl s obsahem až 0,07 % směsi isothiazolinů (biocidní konzervační činidlo) (CAS ) Odpady a obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo je likvidujte prostřednictvím autorizované firmy. Obsah VOC: 0 % První distributor: Arets Graphics, spol s r.o., Žirovnická 3124, Praha 10 - Zahradní město; tel: ; fax ; Číslo revize: nový produkt Datum: Strana 6 z 6

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIONAFTA B100 Chemický název: Methylestery mastných kyselin C16-C18 a C18 - nenasycených Registrační číslo:

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vyhotovení v ČR: 14.5.2009 Datum revize: 02. 05. 2013 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky/přípravku: Primalex Silikonový základ O Z 8 Registrační číslo:

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více