BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:"

Transkript

1 Datum 1. revize: Strana: 1/9 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOLYKOTE(R) DX PASTE 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučený účel použití: vysokotlaká pasta s tuhými mazivy pro montáže a jako náhrada tuku pro dlouhodobé mazání pro elektrické a domácí spotřebiče, balící, textilní a kancelářské stroje, zpracování plastů. Určeno pro profesionální uživatele. Nedoporučená použití: neuvedena. 1.2 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel: ULBRICH Hydroautomatik s.r.o. Sídlo společnosti: Pflégrova 9, Brno Kontakty: telefon/fax: , , odborně způsobilé osoby odpovědné za zpracování bezpečnostního listu: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Informace v případě ohrožení lidského zdraví podává v ČR: Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, CZ. Nouzové telefonní číslo: , (nepřetržitá služba) Nouzové telefonní číslo: ULBRICH Hydroautomatik s.r.o.: ( , všední dny) Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace směsi podle zákona 350/2011 Sb. (transpoziční předpis směrnice 1999/45/ES): Nebezpečný pro životní prostředí (N); R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 2.2 Prvky označení Označení směsi podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 1999/45/ES): Symbol(y): nebezpečný pro životní prostředí R věty: R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí S věty: S23 Nevdechujte dýmy S24/25 Zamezte styku s kůží S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách S57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy Další označení (podle vyhlášky 402/2011 Sb.): není

2 Datum 1. revize: Strana: 2/9 Značení VOC (podle vyhlášky 337/2010 Sb. přílohy č.3): celkový obsah VOC ve výrobku: 0,55 kg.kg Další nebezpečnost Minimální množství výrobku, které se dostane při požití nebo následném zvracení do plic, může vést k edému plic nebo pneumonii. Požití může způsobit mírné dráždění sliznic. Výrobek může mírně dráždit při kontaktu s kůží a očima, mírné podráždění se může projevit zejména po opakovaném a déle trvajícím kontaktu s kůží. Při opakovaném požívání může způsobit poruchy a podráždění trávicího traktu. Kritéria pro posouzení látek jako PBT a vpvb v příloze XIII nařízení ES 1907/2006 (REACH) - žádná ze složek směsi není řazena mezi PBT a vpvb látky. Fyzikální nebezpečnost: není známa. Oddíl 3: Složení /informace o složkách Obecná charakteristika: směs organických a anorganických složek Obsah nebezpečných složek směsi: Chemický název Obsah (hmot. %) Destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké 27 CAS: naftenické [2] ES: Identifikační čísla Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [4] : není nebezpečný Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [4] : není nebezpečný Destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické [2] 23 CAS: ES: Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [4] : není nebezpečný Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [4] : není nebezpečný Destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické [2] 5,5 CAS: ES: Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [4] : není nebezpečný Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [4] : není nebezpečný Oleát N-alkyltrimethylendiaminu s alkylem na bázi živočišných tuků 2,8 CAS: ES: Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [1] [4] : C; R34, N; R50 Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [1] [4] : Skin Corr. 1B; H314, Aquatic Acute 1; H400 Oxid zinečnatý [2] 1,9 CAS: ES: Klasifikace podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) [1] [4] : N; R50/53 Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) [1] [4] : Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1, H410 CLP klasifikace jsou založeny na veškerých aktuálně dostupných údajích včetně údajů od známých mezinárodních organizací. Tyto klasifikace jsou podrobovány přezkoumání, aby bylo dostupných více informací. [1] významy zkratek klasifikace, plné znění R-vět, podle zákona 350/2011 Sb. (směrnice 67/548/EHS) a významy zkratek klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 (CLP), včetně standardních vět o nebezpečnosti (H vět) jsou uvedeny v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu [2] pro látku jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu

3 Datum 1. revize: Strana: 3/9 [3] pro látku jsou určeny expoziční limity podle prvního seznamu směrnice 2000/39/ES nebo podle druhého seznamu směrnice 2006/15/ES nebo třetího seznamu směrnice 2009/161/EU uvedené v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu [4] zdroj informace: dodavatelsko-odběratelský řetězec Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: při poskytování první pomoci minimalizujte rizika vlastního ohrožení. Po poskytnutí první pomoci vyhledejte lékařskou pomoc v případě pochybností. Při nadýchání: zabezpečte přísun čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících obtížích přivolejte kékaře. Při styku s kůží: umyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: víčka držte otevřená a minimálně 15 minut vydatně promývejte velkým množstvím čisté tekoucí vody. Pokud podráždění přetrvává vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při požití: nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky Minimální množství výrobku, které se dostane při požití nebo následném zvracení do plic, může vést k edému plic nebo pneumonii. Požití může způsobit mírné dráždění sliznic. Výrobek může mírně dráždit při kontaktu s kůží a očima, mírné podráždění se může projevit zejména po opakovaném a déle trvajícím kontaktu s kůží. Při opakovaném požívání může způsobit poruchy a podráždění trávicího traktu. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Není Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: při velkých požárech použijte suchý prášek, pěnu nebo rozstřikovanou vodu (vodní mlhu). Při malých požárech použijte oxid uhličitý (CO2), suchý prášek nebo rozstřikovanou vodu. K ochlazení obalů vystavených ohni může být použita voda. Nevhodná hasiva: nejsou známa. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: termický rozklad tohoto výrobku vlivem požáru nebo velmi vysokých okolních teplot může vést k vývinu následujících rozkladných produktů: oxidy uhlíku a stopy nedokonale spálených sloučenin uhlíku, formaldehyd, dusíkaté produkty, fosforové produkty, stopy fluorovaných produktů. 5.3 Pokyny pro hasiče: používat IPD (individuální dýchací přístroj) nezavislý na okolním vzduchu, ochranný oblek. Uvolněné páry a zplodiny vázat na vodní mlhu. Ohrožené nádoby chladit vodní mlhou. Zamezit proniknutí hasící vody do kanalizace! Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

4 Datum 1. revize: Strana: 4/9 Uzavřené prostory odvětrejte a zabraňte vstupu nepovolaných osob. Dostupnými prostředky zabraňte dalšímu úniku směsi. Při odstranění úniku použijte ochranné pomůcky uvedené v oddíle 8. Pozor podlahy v místě úniku jsou extrémně kluzké! 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: zabraňte rozšíření nebo vtečení do kanalizace, příkopů nebo řek použitím písku, zeminy nebo jiných vhodných bariér. Při úniku do povrchových, podzemních vod a úniku do kanalizace uvědomte příslušný úřad a policii. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: uniklou směs mechanicky seškrábat a zajistit odstranění v souladu se zákonem o odpadech (viz oddíl 13). Znečištěné místo opakovaně umýt čistou vodou s přídavkem detergentu. Při odstranění úniku použijte ochranné pomůcky uvedené v oddíle 8. Oddíl 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: při zacházení se směsí nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ve větraných prostorech, doporučena celková ventilace nebo lokální odsávání. Nevdechovat směs (mlhu, aerosoly, dýmy). Nevylévat do kanalizace. Používejte ochranné pomůcky dle oddílu Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: neskladovat v blízkosti oxidačních činidel. Doporučená skladovací teplota: od 0 C (minimum) do 40 C (maximum). 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: zatím nestanoveno. Doporučený účel použití: viz oddíl 1.2 tohoto bezpečnostního listu. Podrobnosti uvádí technický datový list dostupný na vyžádání. Oddíl 8: Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro jednotlivé složky v ovzduší na pracovišti (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 2): Látka CAS PEL NPK-P Poznámky Faktor mg.m -3 Olej minerální (aerosol)*) Oxid zinečnatý, jako Zn *) pod takto označenou seznamovou položku patří složky obsažené ve směsi: Destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované těžké naftenické; Destiláty (ropné), hydrogenované těžké naftenické; Destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické přepočtu na ppm Limitní hodnoty expozice na pracovišti (podle směrnice Rady 98/24/ES, ve znění pozdějších předpisů, směrnice 2000/39/ES I. seznam limitních expozičních hodnot, směrnice 2006/15/ES II. seznam limitních expozičních hodnot, směrnice 2009/161/EU III. seznam limitních expozičních hodnot): žádná u uvedených složek směsi nepodléhá těmto směrnicím. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů (podle vyhlášky 432/2003, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů): žádná u uvedených složek směsi nepodléhá této vyhlášce.

5 Datum 1. revize: Strana: 5/9 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly: zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Při překročení mezních hodnot na pracovišti je nutné používat vhodný přístroj na ochranu dýchacích orgánů, nejsou-li k dispozici mezní hodnoty na pracovišti, je nutné při vzniku aerosolu a mlhy zajistit dostatečná opatření k ochraně dýchacích orgánů. Směs uchovávat odděleně od potravin a nápojů. Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí. Zjišťování, měření a kontrola hodnot koncentrací látek v ovzduší na pracovišti a následné zařazení pracoviště podle kategorii prací je povinností každé fyzické i právnické podnikající osoby. Specifikaci ochranných pomůcek a monitorovací postup pro stanovení obsahu látek v ovzduší na pracovišti stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: zajistit, aby se směsí pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem, nepoužívat k odstranění směsi z kůže organická rozpouštědla. Používejte ochranný krém proti vysoušení kůže. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. a) Ochrana dýchacích orgánů: v případě, že se výrobek používá ve velkém množství, v uzavřených prostorách nebo za jiných okolností, kdy může být dosažena nebo překročena PEL/ NPK-P, měla by být používána vhodná ochrana dýchacích cest. Je-li výrobek používán za okolností, kdy se může vytvořit aerosol nebo mlha, např. při rozprašování apod., musí být použita vhodná ochrana dýchacích cest. Podle pracovních podmínek použijte obličejovou masku s filtrem (filtry) BP nebo použijte nezávislý dýchací přístroj. Volba typu filtru závisí na množství a typu chemikálie, s níž je zacházeno na pracovišti. Pokud jde o charakteristiku filtru, obraťte se na dodavatele prostředků k ochraně dýchacích orgánů. b) Ochrana rukou: může-li docházet k opakovanému nebo delšímu styku měly by být používány chemické ochranné rukavice ( Silver shield(tm), 4H(TM)). U ochranných rukavic je třeba vždy ověřit jejich použitelnost na konkrétním pracovišti (např. mechanickou stabilitu, antistatické vlastnosti). Od výrobce rukavic je třeba si vyžádat informace o času penetrace chemických látek uvedených v oddíle 3 tohoto listu. Při práci s předměty, které mají ostré hrany, se rukavice mohou poškodit a ztratit tak své ochranné vlastnosti. Dodržujte pokyny a informace výrobce rukavic týkající se jejich použití, uskladnění, údržby a výměny. Pokud dojde k poškození ochranných rukavic nebo k prvnímu projevu jejich opotřebení, je třeba je okamžitě vyměnit. c) Ochrana očí: doporučeny těsně přiléhající ochranné brýle. d) Ochrana kůže (celého těla): za okolností, kdy může dojít k rozsáhlému styku s kůží použijte neprostupný pracovní oděv Omezování expozice životního prostředí Zabraňte úniku do kanalizace. Zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod a půdy. Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled: skupenství a barva: pastovitý charakter, bílá barva Zápach (vůně): mírný

6 Datum 1. revize: Strana: 6/9 ph: nestanoveno Bod tání/ bod tuhnutí: Bod varu/ rozmezí bodu varu: Bod vzplanutí: Rychlost odpařování: Tlak páry: Hustota páry: Relativní hustota: 1,14 g.cm -3 Rozpustnost: Rozpustnost ve vodě: nerozpustný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota samovznícení: Teplota rozkladu: Viskozita, dynamická: Výbušné vlastnosti: nemá výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti: nemá oxidační vlastnosti 9.2 Další informace Obsah organických těkavých látek: 0,55 kg.kg -1 Oddíl 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita: není známa Chemická stabilita: při dodržení podmínek pro skladování a manipulaci je směs stabilní Možnost nebezpečných reakcí: není známa Podmínky, kterým je třeba zabránit: nebyly určeny Neslučitelné materiály: může reagovat se silnými oxidačními činidly Nebezpečné produkty rozkladu: termický rozklad tohoto výrobku vlivem požáru nebo velmi vysokých okolních teplot může vést k vývinu následujících rozkladných produktů: oxidy uhlíku a stopy nedokonale spálených sloučenin uhlíku, formaldehyd, dusíkaté produkty, fosforové produkty, stopy fluorovaných produktů. Oddíl 11: Toxikologické informace Klasifikace směsi byla vyhodnocena konvenční metodou Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita: při požití může způsobit mírné dráždění sliznic. Při opakovaném požívání může způsobit poruchy a podráždění trávicího traktu. Dráždivost: může mírně dráždit při kontaktu s kůží a očima, mírné podráždění se může projevit zejména po opakovaném a déle trvajícím kontaktu s kůží. Žíravost: nezjištěna Senzibilizace: nezjištěna. Toxicita opakované dávky: při opakovaném požívání může způsobit poruchy a podráždění trávicího traktu; po opakovaném a déle trvajícím kontaktu s kůží se může projevit mírné podráždění. Toxicita při vdechnutí: minimální množství výrobku, které se dostane při požití nebo následném zvracení do plic, může vést k edému plic nebo pneumonii. Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci: neprokázána.

7 Datum 1. revize: Strana: 7/9 Tento výrobek obsahuje složku (viz oddíl 8) pro kterou jsou stanoveny nejvyšší expoziční hodnoty v ovzduší na pracovišti, vdechování par a aerosolů nad stanovený limit je spojeno s riziky. Oddíl 12: Ekologické informace Klasifikace směsi byla vyhodnocena konvenční metodou Toxicita: směs je vysoce toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Biologická dostupnost výrobku je však nepatrná vzhledem k jeho fyzikální formě a nerozpustnosti ve vodě Persistence a rozložitelnost: pevný materiál, nerozpustný ve vodě Biokumulační potenciál: nemá potenciál ke kumulaci v biomase Mobilita v půdě: směs nerozpustná ve vodě. Zamezte úniku do půdy Výsledky posouzení PBT a vpvb: neobsahuje takto identifikované látky. Oddíl 13: Pokyny o odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady: Zbytky směsi odstraňujte pouze jako nebezpečný odpad, možné katalogové číslo: N Upotřebené vosky a tuky; N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. Možná metoda odstraňování: spalování. Postup odstraňování prázdného obalu, možné katalogové číslo: O Kovy. Možná metoda odstraňování: recyklace. Zde uvedené kódy odpadů jsou doporučením, konečné zařazení odpadů je povinností původce odpadu. Právní předpisy vztahující se k odstraňování směsi a obalu: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN Obaly obalové odpady pokyny a informace o nakládání s použitým obalem, recyklovatelný obal. Oddíl 14: Informace pro přepravu 14.1 Pozemní přeprava ADR/ RID: Třída: 9 Klasifikační kód: M7 Obalová skupina: III Bezpečnostní značka: 9 + doplňková značka ohrožení životního prostředí Identifikační číslo nebezpečnosti: 90 Číslo UN, pojmenování, popis: UN 3077 Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. (Tallowalkyltriethylen diamineoleat, oxid zinečnatý) Omezení pro tunely: E 14.2 Námořní přeprava IMDG: Třída: 9 Číslo UN: UN 3077 Označení: UN 3077 Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. (Tallowalkyltriethylen diamineoleat, oxid zinečnatý) Bezpečnostní značka: 9 + doplňková značka ohrožení životního prostředí Obalová skupina: III Látka znečišťující moře: ano: Tallowalkyltriethylen diamineoleat, oxid zinečnatý EMS: F-A, S-F

8 Datum 1. revize: Strana: 8/ Letecká přeprava ICAO/IATA Třída: 9 Obalová skupina: III Bezpečnostní značka: 9 + doplňková značka ohrožení životního prostředí +doplňkový štítek hmotnost brutto pro vnější obal Obalová skupina: III Označení: UN 3077 Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. (Tallowalkyltriethylen diamineoleat, oxid zinečnatý) Oddíl 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Klasifikace směsi: podle zákona 350/2011 Sb., ve znění prováděcího předpisu vyhlášky 402/2011 Sb. (transpozice směrnice 67/548/EHS, ve znění pozdějších změn a směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších změn) Klasifikace složek směsi: podle zákona 350/2011 Sb., ve znění prováděcího předpisu vyhlášky 402/2011 Sb. (transpozice směrnice 67/548/EHS, ve znění pozdějších změn a směrnice 1999/45/ES, ve znění pozdějších změn) Podle nařízení ES 1272/2006 (CLP) ve znění pozdějších změn Bezpečnostní list: zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/ 2006, ve znění pozdějších změn, nařízení komise (EU) 453/2010 (I. přílohy). Další právní předpisy využité při sestavování tohoto bezpečnostního listu jsou uvedeny jmenovitě vždy v dotčených oddílech Posouzení chemické bezpečnosti: zatím není zpracováno Oddíl 16: Další informace 16.1 Významy zkratek klasifikace, plné znění R-vět, podle směrnice 67/548/EHS (zákona 350/2011 Sb.) a významy zkratek klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 (CLP), včetně standardních vět o nebezpečnosti (H vět) uvedených v odd.3: C: žíravý N: nebezpečný pro životní prostředí R34 Způsobuje poleptání R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Skin Corr. 1B: žíravost pro kůži kategorie 1B Aquatic Acute 1: nebezpečí pro vodní prostředí akutní, kategorie 1 Aquatic Chronic 1: nebezpečí pro vodní prostředí chronické, kategorie 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 16.2 Zdroje informací: Veškeré informace vedoucí k sestavení bezpečnostního listu byly získány od výrobce a z odborné literatury. Originální bezpečnostní list slouží jako hlavní podklad a je archivován. Dále byly využity zákony a nařízení, které se vztahují nebo mohou vztahovat k dané směsi.

9 Datum 1. revize: Strana: 9/9 Údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje směs z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy Pokyny pro školení: podle zákona 258/2000 Sb. je školení pracovníků nakládajících na pracovišti s chemickými přípravky povinné provádět: jako vstupní školení revize bezpečnostního listu ze dne : byly provedeny změny formální struktura bezpečnostního listu upravena dle požadavků platné legislativy. Byly provedeny změny faktické, na základě informací od dodavatele: změna klasifikace směsi, změna složení směsi. Klasifikace směsi: dříve uvedeno: R52/53, nyní N; R50/53 změna se dotkla oddílů: 2, 14, 15. Změna složení, uvedená v oddíle 3, dříve uvedeny dvě složky: Oxid zinečnatý, 2%, klasifikace: N; R50/53, aminy-n-lojové-alkyl-trimethylendi, dioleáty, 3%, klasifikace: Xi; R Nyní složení viz oddíl 3. Uvedená změna se dotkla také oddílu 8 nově uvedeny expoziční limity.

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.8.2000 Datum 6. revize: Listopad 2014 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T strana 1/8 Datum vyhotovení: 18.7.2007 Datum revize: dne 26.5.2014, revidovaná verze z 3.11.2012 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU, SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku, název CAMPOFORT SPECIAL Mn

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 30.10.2007 Datum 3. revize: 23.2 2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC

EMBLEM PRO. Číslo revize: Datum revize: Číslo verze: 1. Emblem Pro 385 SC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka/směs Číslo Další názvy směsi směs CA2239 Emblem Pro 385 SC 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku: Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs

Více