VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 KoCeRo Komunitní centrum Romů o.p.s. Sídlo ogranizace: Horní Brána 425, Český Krumlov IČO: číslo účtu: /0100 Bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov Statutární orgán: Ilona Podruhová - předsedkyně správní rady Číslo a datum registrace: , reg. Krajským soudem v Českých Budějovicích, rejstřík o.p.s., oddíl O, vložka 128 Kontakty: ,

2 KoCeRo Komunitní centrum Romů, o.p.s. KoCeRo komunitní centrum Romů je obecně úrospěšnou společností, která byla založena v červnu 2006 v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chce přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené osoby dp spúolečnosti a skrze preventivní programy předcházet jejich dalšímu vyloučení. V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb díky registraci dvou sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 26 let) a terénní programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu rasy a etnika. V současné době využívají nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Z dosavadní činnosti organizace tedy jasně vyplývá, že její služby nejsou zaměřeny jen na příslušníky romského etnika, ale pomoc a podporu nabízí také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy. Hlavní cíle komunitního centra Romů : Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet jejich dalšímu vyloučení Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a tím snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět ke zlepšení situace Romů a jejich integrace do společnosti Zakladatelé Občanské sdružení Romů Soužití Český Krumlov, IČO : , se sídlem Chvalšinská 108, Český Krumlov, Smabik, spol. s r.o., IČO : , se sídlem Kubelíkova 1548/27, Praha 3 Gastro Bohemia s.r.o., IČO : , se sídlem Náměstí 10, Frymburk Obecně prospěšné služby : - vzdělávací aktivity s důrazem na romské děti předškolního a školního věku - rozvoj příležitostí pro volnočasové aktivity (hudba, tanec atd.) - informační činnost ve vztahu k romskému etniku - provoz dokumentačního centra o romské kultuře - provoz stálého výstavního prostoru - zapojování členů romské komunity do veřejného života - další související služby ve vztahu k romské komunitě Doplňkové služby : - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti - agenturní činnost v oblasti kultury a umění - pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - pořádání kulturních produkcí a zábav Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách : - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Terénní programy Správní rada KoCeRo komunitní centrum Romů, o.p.s.

3 Předsedkyně Místopředseda Ilona Podruhová, r.č /1030 Českobratrská 80, Č.Krumlov Zbyněk Toman, r.č /1353 Potoční 129, Č.Krumlov Člen Stanislav Trnka, r.č /042 Česká 16, Č. Krumlov Gabriela Míglová, r.č /1238 Staré Dobrkovice 75 Štefan Milo, r.č /409 Lipová 160, Č. Krumlov Dezider Dunka ml., r.č /1599 Nové Spolí 120, Č.Krumlov Dozorčí rada Kocero komunitní centrum Romů, o.p.s. Předseda Místopředseda Člen Ing. Tomáš Jirsa, r.č /2709 Karla Čapka 1166, Hluboká nad Vltavou Ladislav Kotlár, r.č /1360 Plešivec 37O, Č. Krumlov Pavel Crkva, r.č /1213 U Kaple 125, Římov Zaměstnanci Mgr. Radek Cihla Bc. Michaela Nagyová Mgr. Lucie Toráčová Jana Maroszocá DiS. Marta Podrazká Iva Temiaková ředitel sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice sociální pracovnice účetní Sponzoři a dárci Linde pohony s.r.o. Česká asociace streetwork Spolupracující organizace Městský úřad v Českém Krumlově Krajský úřad v Českých Budějovicích Úřad vlády ČR Úřad práce v Českém Krumlově Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje České Budějovice Základní školy v Českém Krumlově Střední zdravotnická škola obor sociální péče se zaměřením na etnické menšiny Český Krumlov Firma Dunka Český Krumlov Koníček, o.s., Adamov ICOS Český Krumlov o.s. Dobrovolníci z řad romských aktivistů Poskytované služby

4 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Služba zajišťuje podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dětí a mládeže. V rámci této služby nabízíme pracovně výchovnou činnost dětí, především výtvarnou ja rukodělnou, která vhodným způsobem rozvíjí kompetence klientů. Organizujeme příležitodstné vzdělávací aktivity a společenské akce (přednášky, besedy, taneční kroužek, fotbalové družstvo, hudební zkušebna). Prostřednictvím volnočasových aktivit probíhá nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomáháme se vzděláním klientů nabízíme doučování a asistenci při přípravě do školy dle potřeb klientů. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Jedná se o aktivity umožňující lepší orientaci ve společenských vztazích, např. návštěva muzea, divadla, skupinové výlety, Mikulášské nebo Vánoční besídka, taneční vystoupení apod. c) sociálně terapeutické činnosti: Jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování osob. 1. poradenství formou rozhovoru, uplatňuje se při řešení problémů v rodině, ve škole apod. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. 2. případová práce jedná se o dlouhodobou individuální práci reagující na problém klienta. 3. skupinová práce jde o cílenou aktivitu poskytované skupině uživatelů. Je zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností. 4. krizová intervence je důležitá pro řešení krizové situace klienta. Jde o diagnosticko - terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí krize. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí poskytujeme informační servis a informace o návazných a alternativních službách a jiných formách pomoci, informace o běžně dostupných zdrojích pro zabránění sociálního vyloučení. Dále poskytujeme poradenství, nácvik orientace ve městě a seznámení s možnostmi, které společnost klientovi poskytuje. V případě zájmu klienta nabízíme doprovod do konkrétních zařízení. 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob pracovníci využívají formu terénní práce, služby jsou tak poskytovány v přirozeném prostředí klientů a dochází k navázání kontaktů s rodinou klienta, jeho vrstevníky apod. 2. Terénní programy a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Činnost zahrnuje aktivity umožňující lepší orientaci ve vtazích odehrávajících se ve společenském prostředí např. organizujeme exkurze do různých institucí, na různé kulturní akce, interkulturní setkání apod. b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí např. osobních dokladů, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, 4. poskytování informací o rizicích, spojených s současným způsobem života a snižování těchto rizik (např. organizace besed a informativních setkání v terénu), včetně případného poskytování materiálních prostředků ke snižování těchto rizik. 3. Poradenské centrum pro zaměstnanost

5 Poradenství a informační činnost k pracovnímu trhu. Zprostředkování informací o volných místech, podpora klientů při získávání pracovních možností a motivace ke zvyšování kvalifikace. Poskytování informací a podpory pro základní dovednosti související s trhem práce, informování klienta o jeho právech a povinnostech na trhu práce. 4. Poradenské centrum pro prevenci Poradenské centrum pro prevenci sociálně patologických jevů a kriminality poradenství a informační činnost v oblastech nejvíce ohrožujících romské obyvatele. Zprostředkování odborné pomoci při drogových a jiných závislostech a osobám v životní krizi. Individuální přístup ke klientům při řešení problematiky v oblasti násilí, šikana, závadové chování jedinců, rozvoj a podpora sociálních kompetencí klienta, motivace klientů ke zdravému životnímu stylu. Osvěrová činnost zajišťování besed a motivačních programů na aktuální témata. Součinnost se specialistou Policie ČR. Provozní doba Provozní doba KoCeRo komunitní centrum Romů, o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov Stálá provozní doba : pondělí pátek 9 17 hod. Informační a poradenská činnost: Pondělí čtvrtek hod. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: ambulantní forma: Pondělí hod. Pondělí čtvrtek hod. Pátek hod. Doučování a školní příprava pondělí čtvrtek hod. terénní forma: Pondělí čtvrtek hod. Terénní programy: Pondělí čtvrtek 9 16 hod. Pátek 9 14 hod. Návštěvní hodiny pro veřejnost a dostupnost internetu a knihovny: Pondělí čtvrtek hod. Pátek hod. Akce realizované v kalendářním roce Preventivní beseda na téma Kyberšikana Turnaj ve společenské hře Activity Soutěžní den Pololetí to to letí Beseda na téma Nejčastější chyby nezaměstnaných osob při hledání zaměstnání Vystoupení dětského tanečního souboru Krumlovostar Čercheňa na plese Liry Preventivní beseda na téma Prostituce Turnaj ve stolním tenise v kategorii 6 14 let a let Masopustní rej masek Celodenní soutěž ve smyslových hrách Realizace rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách v prostorách organizace Sportovní den Preventivní beseda na téma Stop drogám Malování na sklo Přednáška o Novém Zélandu Společné malování velkého jarního obrazu

6 a Jarní olympiáda (v rámci celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou) Oslava Mezinárodního dne Romů Soutěžní odpoledne Preventivní beseda na téma Šikana Jarní grilovací párty spojené se soutěžním odpolednem Návštěva velikonočních trhů a výroba kraslic a Poznáváme naše smysly (v rámci celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou) Beseda na téma Právo na bydlení a s ním spojené povinnosti Fotbalový turnaj sv. Jana Boska Návštěva Jana Bendiga Preventivní beseda na téma Závislost na počítači Procházka do historické části města Procházka do historické části města a na dětské hřiště Malý velký umělec (v rámci celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou) Den Dětí Procházka k řece Beseda na téma Jak správně napsat životopis Velká letní olympiáda Soutěž k ukončení školního roku Návštěva minigolfu a opékání buřtů Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou Beseda na téma Domácí násilí Faktor strachu Stavění trampolíny Strašidelné spaní na KoCeRu Výlet na hřiště Preventivní beseda na téma První pomoc Malá MISS KoCeRo Setkání s paní místostarostou Ing. Jitkou Zikmundovou a prohlídka krumlovské radnice Návštěva kina film Rekvalifikace Výlet do Zlaté Koruny Výlet do Brna Natáčení České televize v KoCeRu Výlet do Zlaté Koruny Maškarní loučení s prázdninami Beseda na téma Evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP a Kvízová soutěž Známe a víme (v rámci celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou) Preventivní beseda na téma Násilí ve volném času Preventivní beseda na téma Kyberšikana Preventivní odpoledne u Policie ČR Beseda na téma Bankovní vs. nebankovní půjčka Beseda na téma Exekuce Canisterapie Preventivní beseda od Policie ČR a Kvízová soutěž Známe své tělo a pomáháme druhým (v rámci celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou) Kurz romského tance Beseda na téma Bytová problematika Kurz romského tance Kurz romského tance

7 Kurz romského tance Kurz romského tance Malý velký zpěvák či tanečník (v rámci celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou) Kurz romského tance Turnaj ve stolním tenise Vánoční výlet do Prahy Kurz romského tance Turnaj ve stolním fotbálku Vánoční fotbalový turnaj ve Větřní Preventivní beseda na téma Drogy a alkohol Kurz romského tance Mikulášská a vánoční besídka Slavností vyhlášení vítězů celoroční etapové soutěže KoCeRo hrou Slavnostní zakončení kurzu romského tance Návštěva Muzea útrpného práva a Muzea voskových figurín v Českém Krumlově Vystoupení souboru Krumlovostar Čercheňa na Vyšší odborné škole sociální a Střední pedagogické škole v Prachaticích Beseda na téma Jak si vybrat střední školu Prostory centra Prostory centra se nachází v budově na Horní Bráně 425, Český Krumlov, které jsou ve vlastnictví firmy Tricholoma a.s. Praha. KoCeRo si od vlastníka budovy prostory pronajímá. Je zde kancelář pro zaměstnance, herna pro děti, kde probíhají volnočasové aktivity dětí a mládeže a učebna. Pro děti je zde k dispozici stůlní tenis, kulečník, stolní fotbal. Zde jsou umístěny veřejně přístupné počítače pro klienty, volný přístup na internet, je zde dokumentační středisko a zázemí pro poradenskou činnost. Dále je v prostorách zkušebna s hudebními nástroji. Dalším prostorem, které KoCeRo využívá, je místnost bývalé kočárkárny v domě Vyšehrad 182, Český Krumlov. Tento prostor, tzv. Kocírko, slouží jako detašovabné pracoviště a byl KoCeRu zapůjčen do dlouhodobého užívání Městem Český Krumlov. V roce 2011 KoCeRo využívalo pronajatou místnost od Církve Bratrské v Urninské 187. Realizované projekty Z Indie do Českého Krumlova (Program na podporu integrace romské komunity, projekt podpořen z dotačního programu MŠMT) Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (projekt podpořen z dotačního programu MPSV) Podpora služeb Komunitního centra Romů (Program podpory sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jč kraje podpořen Jihočeským krajem) Podpora českokrumlovského komunitního centra Romů (Program předcházení sociálnímu vyloučení a odstranění jeho důsledků spolufinancovaný Úřadem vlády) Týden romské kultury (Program podpory sociálních služeb komunitní plán podpořen Městem Český Krumlov) KoCeRo hrou (program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže podpořen Městem Český Krumlov) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KoCeRo (Program podpory sociálních služeb komunitní plán podpořen Městem Český Krumlov) Jak z toho ven (Program podpory sociálních služeb komunitní plán podpořen Městem Český Krumlov) Hola, hola, prevence volá (Program podpory sociálních služeb komunitní plán podpořen Městem Český Krumlov) V roce 2011 se dále relizovaly tyto projekty: Podpora a rozvoj služeb sociální prevence a zaměstnanosti na Českokrumlovsku se

8 zaměřením na vyloučené romské lokality grantový projekt OP LZZ (CZ.1.04) - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, oblast podpory , výzva č.19 s celkovými náklady projektu ,- Kč. Zahájení realizace projektu , datum ukončení realizace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, zadavatel Jihočeský kraj se sídlem u Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, s celkovým rozpočtem ,- Kč. Zahájení realizace projektu , datum ukončení realizace V noci ze dne na byly prostory centra vykradeny. Krádež byla spáchána dosud neznámými pachateli. Byla odcizena elektronika v celkové hodnotě cca ,- Kč. Konkrétně došlo k odcizení čtyř počítačů, jednoho notebooku, tiskárny, dvou digitálních fotoaparátů, elektronockých kláves, příslušenství k počítačům, většího množství potravin, pachatelé odcizili také úředně ověřené plné moci pro ředitele společnosti a některé další dokumenty, způsobili další škodu poškozením dveří, mříží na okně, stolu. Přestože je společnost pojištěna proti krádeži, ale pojistné polnění je možné až po v době, kdy Policie ČR uzavře vyšetřování. Vyšetřování nebylo uzavřeno a pachatel nebyl dosud dopaden. Město Český Krumlov poskytlo společnosti miořádnou finanční podporu ve výši ,- Kč na pořízení vybavení organizace za účelem zachování její činnosti. Město a některé školy a další organizace poskytly společnosti pomoc formou zápůjčky počítačového vybavení. Školení zaměstnanců v roce 2011 Komunikace s obětí domásího násilí Zákon o sociálních službách - základy a změny právní úpravy Rodina a domácí násilí Úvod do krizové pomoci Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi Zdravotní problematika domácího násilí Romský svět Romaňi Luma Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta Aktivizační pracovník Standart kvality č.5 individuální plánování průběhu sociální služby Změny zákoníku práce pletné od Prevence krizových situací se zaměřením na děti a dospívající Statistika Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KoCeRo v roce 2011 NZDM 2011 uživatelé KONTAKTY - KONTAKTY - KONTAKTY

9 CELKEM AMBULANT TERÉN CELKEM Mír Vyšehrad LEDEN / 122 (15+) ÚNOR / 145 (15+) BŘEZEN / 123 (15+) DUBEN / 40 (15+) KVĚTEN / 63 (15+) ČERVEN / 113 (15+) ČERVENEC / 138 (15+) 386 SRPEN / 173 (15+) 398 ZÁŘÍ / 90 (15+) ŘÍJEN / 85 (15+) LISTOPAD / 57 (15+) PROSINEC / 91 (15+) celkem / 1240 (15+) Statistika Terénní programy v roce 2011 Klienti Počet Počet klientů celkem 53 Počet kontaktů celkem 71 Statistika Poradenské centrum pro zaměstnanost a Poradenské centrum pro prevenci v roce 2011 Klienti Počet Počet klientů celkem 83 Počet klientů ženy 45 Počet klientů muži 38 Statistika Terénní práce v roce 2011 Klienti Počet Počet klientů celkem 109 Počet klientů ženy 69 Počet klientů muži 40 Financování v roce 2011 Financování společnosti je založeno na maximálním využívání finančních grantových a dotačních

10 zdrojů. Rozsah aktivit a jejich kvalita závisí na získávání prostředků z těchto zdrojů. V roce 2011 činnost společnosti podpořily: Evropský sociální fond v ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Jihočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Město Český Krumlov Hospodaření v roce 2011 bude vložena tabulka příjmy výdeje (Iva) V Českém Krumlově Dne Ing. Dagmar Turnhoferová ředitelka

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 V červnu roku 2006 byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále

Více

V červnu loňského roku byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále jen Kocero).

V červnu loňského roku byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále jen Kocero). KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 V červnu loňského roku byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

závěrečná zpráva o činnosti

závěrečná zpráva o činnosti závěrečná zpráva o činnosti Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk 785 01 Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Vážení, jak nám ten čas rychle plyne, občas se zdá, že přímo letí. Ani jsme se nenadáli a naše OÁZA, zařízení zabývající se práci s dětmi a mládeží oslavila již své 11. výročí. Záměrně píši zařízení, protože

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 2. BŘEZEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Realizované projekty 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Personální obsazení 4.1.2

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016

Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016 Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016 Mgr. Pavlína Kráčmarová OBSAH 1 O ORGANIZACI... 3 2 ROZVOJOVÝ TÝM... 6 3 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EH... 7 4 TABULKY OPATŘENÍ a CÍLŮ 2015...

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA Výroční zpráva 2013 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA Karviná Úvodní slovo, předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 a bilancujeme tak další rok činnosti našeho zařízení služeb sociální prevence,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více